Bollerup

  Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1951 Bollerup
  1952-1970 Glemmingebro
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delningar eij förrättade” [år 1762], Gärarp åren 1764-1765
  Enskifte: Gärarp år 1819 av T. Fryberg

  Byordning:
  Bollerup saknade byordning 1778 – ”emedan de alla äro husmän”

  Litteratur:
  Rydbro, H, Min hemsocken Bollerup. 1. 1967
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 141-142. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b150
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b400.s40
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b630.s63
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b570.s55
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1280.s78

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Bollerups Sokn och By har:

  Insokne Frällse 10 Bollerups Gård.
  Inrättade till Gathus 50 Bollerups Gård.
  Qwarn 1

  God och tillräckelio åker och äng.

  Gerarp:

  Insok. Frällse 1. 1/2 Bollerups Gård.
  Gatehus 1

  Nödig åker liten äng, ey mera.

  Rå och Rörs Torp 10 Bollerup.

  Bollerups

  Säteri (n) 9. 3/8 Herr Commercie rådet N. Salgren

  Soknen har 6 st. hemmansbrukare, utom Säteriet och Husen, och giör med Ulstorps Sokn ett alternatift Pastorat kongl. Maj:t och Gården emellan.

  (n) På Borg Gården finnes 2:ne stora bygnader i godt stånd war af den norra är 4 Etager hög, och wisar, gienom en uthuggen sten att detta hus warit af en Dansk Öfwerste Lieutenant wid namn Falck Lycke, som haft en Rantzow till Fru, år 1628 uppbygt. Den wästra bygnaden är 2 wåningar hög och de öfrige bygnader, som wisa att Borggården warit innesluten, äro mäst nedtagne. Öster om gården är en liten trägård försedd med frukteträn, och är så wäl borg- som trägården af en watengraf omgifwen, hafwandes ock denne Gård i förra tider warit befäst med dubbla wallar och grafwar samt haft 2:ne Redoutter. Mitt uppå Borgagården är en watn konst som springer året igenom 1 aln öfwer jorden. Ladugården, i norr utom grafwen, belägen, består af 3:ne stycken stora stenhus bygnader, hwarförutan Gården äger, fiske uti grafwen, en liten insiö och 4 dammar, af karp och rudor, wid pass 350 tunnors utsäde i 4:ra wångar med sten gårdar infredade, inemot 1500 lass höbärgning, 11 och et halft Insokne Frällse hemman, hwaraf 10 st. äro indelte till 50 Husmen, 35 och nio sextondedels Utsokne Frällse hemman, In- och Utsokne Gatehus 23 st. 2:ne Miölqwarnar, ett fiskarehus, liten skog af bok, men har 2:ne wackra Planter-hagar och Jus Patronatus till Bollerups Sokn. Den förste eller älsta bekante Egaren till detta Gods är den förr nembde Falck Lycke uti hwilckens slägt Gården sedan länge warit. 1753 blef Godset såldt till en Herre benembd Milvius och dess Fru Wagtmejster, af hwilcka nuwarande Egaren det änteligen gienom kiöp ärhållit. Uti Sokne kyrckan är en wacker Graf 1649 uppbygd för Ranzovske Familien.

  Ägare Bollerup:

  Den förste ägaren var Bulle, som gav sitt namn åt bygden – Bullathorp (1310)
  1200-talets mitt och slut Peder Nielsen Due
  1340, 1345 Hans söner Niels, Martin och Anders Pedersöner Due, barnlösa
  1341 Martin Due utfärdar skötebrev på sin del i Bollerup ”undantagandes sin huvudgård, som han bor på, med dens tilliggelse”
  Deras brorsdotter Margrete Jensdatter Due, g.m. Ib Axelsen Thott till Krageholm.
  1401 Genom köp till Stig Pedersen Krognos till Krapperup
  Hans son Oluf Stigsen Krognos d.ä., kallad ”den rike”
  omkring 1426 Hans son Stig Olufsen Krognos, g.m. Barbara Brahe
  omkring 1460 Deras son Oluf Stigsen Krognos, d.y., g.m. 2:o Anne Gyldenstierne
  1515 Deras son Mourids Olufsen Krognos, g.m. Elin Gjöe
  1550 Hans änka Elin Gjöe
  1553 Deras son Oluf Mouridsen Krognos, g.m. Anne Hardenberg, barnlösa
  1573 Hans moders halvbror Christoffer Gjöe, g.m. Beate Eriksdatter Bölle, barnlösa
  1584 Hans brorson Mogens Gjöe, g.m. Hillebora Krase, barnlösa
  1624 Hans systerson Falk Lykke, g.m. Kirsten Rantzau
  1649 Hans svågers änka Ide Skeel, g.m. Frederik Rantzau
  Deras son Otte Rantzau, g.m Sofia Amalia Krag
  1709-1720 Svenska kronan i beslag under kriget med Danmark och såsom förläning åt Johan August Meijerfelt https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039187_00074 ]
  1720 Efter fredsslutet återställt till Otte Rantzau
  Samma år Hans döttrar Judith Birgitta och Henrietta Amalia Rantzau, ogifta
  1753 Genom köp Karl Fredrik Mevius, g.m. Vilhelmina Eleonora Antoinetta Wachtmeister
  1757 Genom köp Niclas Sahlgren, som till säteriet lade Övrabyborg
  1766 Hans svärson Klas Ahlströmer
  Genom köp Erik Ruuth
  1798 Genom köp Achates Carl von Platen
  1818 Genom köp Karl XIV Johan, varvid Övrabyborg såldes till Vilhelm B. von Platen
  1825 Genom arrende Nils Bark
  1839 Genom arrende Tage Ludvig Sylvan
  1844 Genom köp Tage Ludvig Sylvan
  1879 Genom testamente Stiftelsen Lagman Tage Ludvig Sylvans Landtbruksinstitut

  Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1872, Martin Weibull, s. 57
  Bollerup hade 1676 en alldeles förfallen hufvudbyggnad utan både tak och golf, fullkomligt obrukbar; gårdens andra boningshus, uppfördt af naturlig sten med murar om 3 alnars tjocklek, var i nedra våningen försedt med några hvälfda gemak: rummen i öfversta våningen begagnades till sädesvind. Öfrige smärre hus, af hvilka Falk Lycke låtit uppbygga några, voro mycket förfallna och nästan obrukbara. Gården omgafs af en grund vattengraf om 38 fots bredd: utanför denna vid båda utkörsvägarne låg en stark vall, försedd med en rått uppkastad bastion, från hvilka den flacka omgifningen kunde med skott bestrykas och ett angrepp någorlunda afvärjas. Gården tillhörde vid denna tid grefve Otto Rantzow på Själland.

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 20 7/8 hemman, hvilka alla äro frälse.

  Militär indelning
  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 39-47, 122-123 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Bollerup

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1480
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00311
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00169
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00411
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00171
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00191
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00141
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00230
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00025
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00094
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00131
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00123
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00092
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00128
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00125
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Bollerup Bollerup 1853 Dräng Mårten Hansson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Ullstorps och Bollerups socknar
  jämte (till år 1891) del av Stora Köpinge socken.
  Enligt valkretsindelningen skulle denna krets välja nämndeman efter då tjänstgörande Nils Persson i Löderup. Han avgick 1826 och efter honom valdes

  Sven Mattsson i Stora Köpinge, vald 25/2 1827;
  Nils Olsson, n:r 9 Toarp, vald 1829;
  Ola Nilsson, Ullstorp, vald 1831;
  Nils Nilsson, Köpinge, vald 8/3 1835;
  Göran Larsson, Köpinge, vald 18/12 1841;
  Matts Svensson, Köpinge, tjänstgjorde 1848;
  Mårten Ingvarsson, Kabusa, vald 15/10 1851;
  Nils Åkesson, Ullstorp, vald 15/10 1854;
  Per Svensson, St. Köpinge, vald 1860;
  Ola Persson, Toarp, vald 18/9 1864, entl. 1867;
  John Nilsson, Kabusa, vald 19/1 1867;
  Godsägaren P. Hj. Sylvan å Bollerup, vald 24/3 1883, avled 1897;
  Per Paulsson i Ullstorp, vald 1897;
  Frithiof Hederström, Walterslund, vald 10/2 1905;
  Arrendatorn Mårten Eriksson, Ullstorp, vald 1926; innehar nu befattningen (1926)

  Bollerups socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Insochne Wekudagz till Bollerup, Hr Rantzou  I Danm:k 5 Giärerup: Oluff Esbiörnss: ¼ Een lijten huuslengia bondhen ähr fattigh
  -”- 6 Per Håkonss: nu Nils Åkesson ¼ Dito beskaffenheeh
  -”- 11 Pehr Knuthsson ¼ Har 4 huuslengior wedh macht
  -”- 13 Gathehuus: Pehr Håkonsson 1 Een lijten stompa huus, Åboen fattig
  -”- 19 Thuas Larsson ½ Hafua hwardera 2 huusleng:r och bönderne hielper sigh
  -”- 20 Hindrich Clemedtzon ½ -”-
  -”- 1 Bollerup: N:re Knuth Pehrsson ½ Dito hwardera 2 små huuslängior och bönderne hielpe sigh
  -”- 2 Pehr Knuthsson ½ -”-
  -”- 3 Swen Mårtensson ½ Dito huardera 3 st: huuslängior hielper sigh
  -”- 4 Oluff Jonsson ½ -”-
  -”- 5 Gathehuus: Jöns Pantare 1 Huardera Ett lijtet stycke huus, Uthfattige
  -”- 6 Månns Giöngh 1 -”-
  -”- 7 Knuth Gudmunsson 1 Har 2 små st:n huus och åboen fattigh
  -”- 8 Pehr Andersson ½ Dito 2 små lengior hielper sigh
  -“- 9 Måns Mårtenss: nu Anders Erichss: ½ Afhyst och Ibruuk
  -”- 10 Pehr Mårtensson ½ Har 3 små huuslengior och hielper sigh
  -”- 11 Hans Pehrsson ½ Haf:r 2 små längior och Åboen fattigh
  Dito Insochne och Wekudagz till Bollerup Gårdh 12 Ibm: Jöns Ollsson ½ Har 3 huusläng:r bonden wedh macht
  -”- 13 Erich Nilsson ½ Dito beskaffanheeth
  -”- 14 Anders Jönsson ½ Dito beskaffanheeth
  -”- 15 Mårten Andersson ½ Dito
  -”- 16 Jöns Månss: nu Hans Swenss: Ibruch ½ Afhyst och i Åhr på Frijheet Uptaget
  -”- 17 Gathehuus: Christen Ollsson 1 Een lijten stompa huuslänga
  -”- 18 Hans Jönsson 1 Dito uthj een längia
  -”- 19 Lars Nilssons Änckia ½ Har 4 g:le förfalne husläng:r fattigh
  -”- 20 Gathehuus: Mårten Månsson 1 Ett stycke huslängia ähr fattigh
  -”- 21 Lars Jönsson ½ Har 2 stycken Elake husläng:r Uthfattigh
  -”- 22 Olof Skäddare 1 Ett stycke huslängia fattigh
  -”- 23 Hans Pehrsson ½ Finns 2 stomp: huusläng:r Uthfattigh
  -”- 24 Nils Christenss: nu Tage Nilsson ½ Har 3 små husl: och hielper sigh
  -”- 25 Pehr Ollsson ½ Fins 2 stomp: husläng:r och hielper sigh
  -”- 26 Nils Larsson ½ Haf:r 2 stomper huslängior
  -”- 27 Anders Erichsson ½ Har 3 husläng:r och wedh macht
  -”- 28 Gathehuus: Pehr Clemmetzon 1 Ett lijtet stycke huuslängia
  -”- 29 Pehr Månsson 1 Dito beskaffanheeth uthj een länga
  -”- 30 Qwarn: Pehr Nilsson 1 Har 2 stomper husläng:r hielper sigh lijtet, kan mahla höst och wåhr

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 111 / sid 106 ff (AID: v98462.b111.s106)

  Bollerups gård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Bolderup Gård
  Thilhörer Welb: Fru Idde Skiehl och er Arenderad bort til Welagt Jens Halss, af hanom bruges.

  För: gårdh er et gamelt Urmines hefdh och Setterij.

  Borgegården
  Består i 4: Grundmuret lenger, huer af den Store lenge, som kaldes det Gewelfftehus, som Jens Halss holder daglig huuss udj, sampt brögers lengen, de ere begge wed magt. Dett andet store huss som står Östan på gården, er gandske ödde och Uden Tag och Tömmer. Den Anden liden lenge Westan till, er thaget Wed magt öfwer, Mens IndWendige Warelserna ödde, efftersom det intet brugis til andet, End at legge gårdsens brende Weedh udj.

  Ladegården
  Består udj 3 Store och lange Lenger, Nemblig, en Grundmuret Troskelade thegel hengdt som er Wed Magt. En Öxenstaldh Westan til, Muuret emellan stolper, och med Halmn thegt, wd magt. En koolade Östan till, och en Hestestaldh udj samme Lenge, och saa med Langhalmbtagh. Undentagen Stalden som er Theigel hengdt.

  Bolderup gård liger i Nöra Side af Bolderup bye, haffuer sin serskild 3 Wånge alle Under gårdsens Egen hegn och lycke, och der foruden 2 stöcker hafre Jord, som liger udj Wångh med Bolderup byes Marck.

  Bolderup Sogn och Bye, består i 20 heman, huaraf 2 ere ödde. gadehuusse 9 styken. Itemb en Wandquren bygdt, så och 5 heman i Gierrerup och Bolderup Sogen, Huilcke tilligge med Bolderup by, Altid och Urmines här Werrit Uggedagz til Bolderup.
  Itemb er ochså Uggedags tienere til Bolderup gårdh. Udj Nöre Querested Sogn och bye_3 hemman. En öde Feste, och et gadehuss. Sampt Kiedemölle. Udi Söndre Querestedh i samme Sogn_7 heman, och et gadehuuss, Så och et heman udj Toerup i Ulstrup Sogen. Sampt _2 heman udj Store Kiöpinge Sogen, och Lille Kiöpinge bye, Alle Uggedags thinnere.

  Udsäde til Bolderupgård Åhrligen
  Rugh 46 T:r, Biug 52 T:r, Hafre 140 thunder
  Eng En temmeligh partij, kand ingen forklaring giöress omb i less tahl, såsom det aldrig har werret Maner der at thelle Lassen p.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand”

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00222

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1786 28/6 [Malmö Landskanslis kungörelse AID: v884451.b690]
  Uppå Bållerups Sätes-gård i Christianstads Lähn och Ingelstads Härad kommer genom öppen Auction den Ellofte (11) nästinstundande Julii, til den mästnjudande at försäljas, Hingstar, Stoen och Föhl, samt emellan 30 à 40 st:n Mjölk-Kor, 18 st:n 1½ års gamla Tjurar af god Race, samt en del af Gårdsens Spanska Fåhr-Creatur, Åcker och annan Kjör-redskap, Diverse Hus-geråds saker, smat något Koppar, Theen Säng- och Lin-kläder.
  Säkre och kände Kjöpare få anstånd med betalningen till den 1 nästkommande November, men okjände och osäkre få ej afhämta hwad som inropas förr än betalning erlägges.

  1821 28/4, N:o 61
  Å Bollerups Sätesgårds ägor i Ingelstads Härad äro för 14 dagar sedan på drift upptagne 1 swartbläsig häst, 3:ne år gammal med wänster hwit bakfot och en swartbläsig följa med höger hwit bak- och framfot; hwilka kreatur af rätte egaren kunna på nämnde Sätesgård återfås emot erläggande af betalning för deras fodring och andre kostnader.

  1839 28/3, N:o 93
  Tisdagen den 23 nästl. April, från kl. 9 f.m. låter H:r Hof-Marskalken och Riddaren Grefwe N. Barck, i anseende till dess afflyttning från Bollerups gård, på offentlig auktion å nämde gård försälja möbler af alla slag, speglar, glas, porcelaine, en äkta bordservice, ett fortepiano, sängkläder, linne, koppar, jern- och trädwaror, res- och andre wagnar, golfmattor, hudar och skinn, råg, ärter, sädesweckor och bohwete m.m. – Påföljande dagen den 24 i ofwannämde månad försäljes circa 1.000 st. Electoral-får, baggar, deribland de wid Schäfferiet gagnade betar, ungfår och lam; dock få desse kreatur, som komma att nummereras wid auktionstillfället, icke afhämtas förr än efter klippningstiden, hwilken inträffar i slutet af nästa Juni månad. – Med betalningen för skeende inrop lämnas anstånd till den 1 Okt. detta år. Öfrige med försäljningen förenade willkor uppgifwas wid auktionens början, och är anstallt fogad derom, att mat på stället erhålles. Bollerup den 28 Mars 1839
  A. Härstedt

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Bollerups d:o (Socken) Åboen Anders Håkansson i Toarp

  1862 18/12, N:o 445 (435)
  I enlighet med 44 § Kongl. förordning den 21 sistlidne Mars meddelas härmed underrättelse att till ordförande i Kommunal-nämnden blifvit utsedde:
  i Bollerups församling, Inspektoren J. Pehrsson på Bollerup.

  1877 28/12, N:o 85 (Serien II)
  Kungörelse om Gäldenärs efterlysning
  Sedan Ingelstads Härads-Rätt genom Utslag den 10 September 1872 ålagdt drängen Ola Andersson i Bollerup att till pigan Elna Persdotter derstädes, såsom bidrag till dennes den 14 December 1871 framfödda flickebarns [Anna] uppfostran utgifwa 35 kronor årligen, jemte rättegångskostnadsersättning samt kronofogden P. Leth den 21 Juni detta år till gäldande af berörde skuld werkställt utmätning uti gäldenärens, hos bokhållaren E. Carlsson å Bollerup innestående auktionsmedel omkring 200 kronor; så enär wisadt blifwit att gäldenären begifwit sig från hemorten utan att kändt är hwarest han wistas, hwadan utmätnings-Instrumentet icke kunnat honom delgifwas, warder han Ola Andersson i Bollerup härigenom efterlyst med förständigande att inom sex weckor från den dag denna kungörelse finnes i Post- och Inrikes Tidningar tredje gången införd, sig å Landskansliet härstädes infinna för att ofwanberörda Utmätnings-Instrument emottaga wid påföljd, om detta underlåtes, att utmätningen anses wara emot honom tagit åt sig laga kraft.

  1884 8/3, N:o 51 (Landskansliet)
  Kungörelse om allmän efterlusning.
  På begäran af 2:o) Kronolänsmannen C. P. Fundahn:
  Så wäl tjufwen, som äfwen ett från åboen Anders Bengtsson i Bollerup, natten till den 5 dennes stulet stokreatur 17 a 18 år gammalt, tillfärgen mörkbrunt, 4 fot 4 tum högt med brännmärke å wenstra lårets utsida, men utan andra tecken..

  1885 3/10, N:o 180 (Landskansliet)
  Kungörelse om allmän efterlysning.
  På begäran af: 1:o) Chefsembetet wid Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet
  Soldaten wid Ingelstads kompani af nämnda regemente N:r 42 Jöns Jarl, hwilken den 12 sistlidne September från orten afwikit utan att sedermera låta sig afhöra.
  Jarl är född den 5 Nowember 1861 i Bollerups socken, af 5,9 fots längd med ljusa hår och blå ögon.

  1892 6/8, N:o 194
  Kungörelse om allämma efterlsyningar.
  På begäran af: 1:o) Kronolänsmannen i Löderups distrikt.
  Ej mindre tjufwen, som är okänd, än äfwen ett natten mellan den 3 och 4 i denna månad från Åboen Per Nilsson i Bollerup stulet, ute å bete gående brunt sto, 15 år, medelstort och wid godt hull samt försedt med hwita hår på karlederna och bakom ena örat.