Bönder

  Här nedan följer tips om hur man forskar vidare kring bönder och deras gårdar:

  Exempel ur: 1670-1671 års jordrevningsprotokoll för Ingelstads och Järrestads härader. Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet, GIIIc:8. Se även: Kammarkollegiet Andra provinskontoret, FI:612:

  Vallby socken – Vallby n:r 24

  N: 7 Peder Clemmetsson – Landskrona Hospitals hemman – 1/2 [mantal]
  Peder Clemetsson har ett Landskrona Hospitals hemman, som finnes i Jordeboken för 1/2 gårdh, och han tillförene har varit. Thenne gårdh har varit frälse men A:o 1641 uthaff välb:na jungfru Mätta Giör tillika med en gårdh i Tomrups socken och by N:r 2 b. pag 214 jempte 3 gatehus ibm. till Landskrona Hospital donerade effter document N: 160 och 161.

  Berättar att kunna såå åhrl. Rågh och korn 11 Tunnor, Hafre 4 Tr, Höster 6 lass hö, men effter jordrefningen ähr utsädhe Rågh och korn 3 Tr 4 skep., Hafre 1 Ta 2. 3/4 skeppa. Hö 6 lass och blifver här effter hemman – Ett sjettedels.

  Hafver Boskap 2 Hoppor, 2 fåår, 1 svin, 2 gäss.

  Manskap. Bonden Peder Clemetsson värbar och en gårdman Nils Larsson värbar som 1/2 parten har stadt och brukar i thenna gården och har boskap 2 hoppor, 2 får, try kor annorstädes för löhn.

  Tionden. Till Prästen, korn 5 skep. Cronan och Kyrkian Rågh 1/2 skep., korn 3 skep., Hafre 1/2 Tunna. Varit fri från Terminskatten i 3 åhrs tid som andre Hospitalsbönder. Thenne Peder Clemetsson har eljest en Bolshögs kyrkias åker, som ligger i Wallby mark, om hvilken N: 11 vidare nämnes.

  Exempel ur: 1684 års Taxeringsjordebok, Skånska Generalguvernementskontoret, G III a:46, LLA

  Vallby socken

  Vallby 23 – Insochne Wekudags till Glimminge Gårdh
  Arendatoren Lorentz Wittingh, 1/2 [mantal] Bebygdt medh 4 huuslängr och håller folk som brukar.

  Vallby 24 – Landscrona Hospital
  Nils Hansson och Peter Clemmetsson, 1/6, Fins här til 2 stomper hus, bönderna fattige.

  Vallby 25 – Till Glimminge Gårdh
  Pehr Andersson, 1/2, Har 2 små huslänger, fattigh.

  Exempel ur: Regementsräkenskaperna för Södra skånska kavalleriregementet, KrA

  Svabesholms kompani år 1702

  Rusthåll
  7 Hjälmaröd 4 – Intressenten Swen Swensson afstådt sitt 1/4dings bruuk och rustnings del til sonen Swen Swensson.
  9 Hjälmaröd 13 – Rusthålln Gregers Månssn afstådt 1/16dehl af sitt rusthl N14 i Hielmarödh till sin måg Måns Jbsson.
  Grevlunda 19 – På samma rusthåld, haar Jeppe Jbbss. fått Gregers Månsss heela gård No 19 i Greflunda.
  21 Östaröd 1 – Erik Winbo i Östarödh såldt 1/4 part af rusthållet til Per Mårtensson och des gård No 1 aflåtit.
  22 Ljunglycka 1 – Rusthln Hindrik Stenkelsson dööd, hustrun och hennes sohn sampt Hindrik Stenkelssons brööder afstådt 6/7 af rusthållet til sohnen Swen Persson i Måselycke.
  23 Elmhult 3 – Rusthln Måns Frennesson döödh, enkan afstådt 1/6dehl af rustningen til mågen Anders Håkansson.

  (I ”Släkt och Bygd 3/96” återfinns utdrag för åren 1701-1708.)

  Exempel ur: Lunds Domkapitels arkiv, FIIja:10, Landsarkivet i Lund

  Förteckning på så många af födde och döde ifrån och med 1721 til och med 1735, som finnas upförde i Wahlby och Bolshögz kyrckioböcker. [not. Bolshög är här utelämnat]

  Mankön Qwinkiön
  Ao 1721 Ao 1721
  d. 11 Aug. döptes en wid namn Jörgn Chistophersson 1 d. 4 Jun. döptes Elna Clementsdotter 1
  27 Aug. döptes ett oächta barn kalladt Tue 1 30 Jun. Bolla Lassesdotter 1
  15 oct. en wid namn Tue 1 3 Sept. Tyre Bossdotter 1
  22 oct. Hans Olufzson 1 10 oct. Ingar Olufzdotter 1
  26 oct. Pähr Matzson 1 22 dito Cissa Bängtzdotter 1
  Sum Sum 5
  Äro här i församlingen 5 personer döde, så at öfwerskottet af de födda belöper sig til 5
  1722 1722
  3 maj döptes kyrckioherden herr Hollbecks son, och blef kallad Gislo 1 15 Sept. Marna Larsdotter 1
  22 Jul. Pär Matsson 1 30 dito Janna Pärsdotter 1
  26 Aug. Åke Zassarsson 1 1 Nov. Elna Tuesdotter 1
  3 oct. Pär Lorentzson 1 19 dito Anna Christina Bergmans 1
  25 dito Ingar Andersdot. 1
  2 dec. Märta Pärsdotter 1
  Sum 4 Sum 6
  Äro 12 menniskor döde, och blir öfwerskott af döde personer 2
  1723 1723
  24 febr. Nils Hinrichzson 1 27 Jan. Cissa Larsdotter 1
  10 mart. Pähr Bengtzson 1 16 Jun Sophia Andersdotter 1
  10 dito Oluf Matzson 1 7 Sept. Christnades Comij. Bergmans dotter Lena Maja 1
  31 mart. Trygge – Nils Perssöner 2 15 Sept Bengta Tuesdotter
  5 maj Håkon Månsson 1 17 Nov. Kirstina Zassarsdot. 1
  21 Sept. Ingeman Nilsson 1
  21 dito Christian past. sal. herr Hollbeckz 1
  29 Sept Mårten Bengtzson 1
  20 oct. Jöns Clementzson 1
  17 Nov. Nils Christophersson 1
  29 Dec. Nils Christophersson 1
  29 dito Nils Hansson 1
  Sum (13) Sum (4)
  Äro 5 personer döde, men siutton födde, at öfrskotter af födde löper til personer 12
  1724 1724
  9 febr. Håkon Truedzson 1 29 mart. Bolla Larsdotter 1
  23 febr. Mårten Pärsson 1 12 Apr. Kirstina Nilsdotter 1
  12 Apr. Mårten Nilsson 17 maj Karna Staphansdot. 1
  31 maj Swän Matzson 1 6 Dec. Janna Nilsdott. 1
  25 oct. Nils Hinrickzson 1
  11 Dec. Pär Lorentzson 1
  Sum 5 Sum 4
  Äro 6 döde Och 9 födde, öfwerskottet af födde blir personer 3
  1725 1725
  24 Jan. Christopher Jakobzsom 1 17 Jan. Elna Christophersdotter 1
  31 dito Jeppe Nilsson 1 28 febr. döptes wälborne fröken Sophia Rosenkrantz 1
  9 Trin. Nils Zassarsson 1 10 Trin. Cissa Andersdot. 1
  13 Trin. Marna Hansdot. 1
  Sum 3 Sum 4
  Äro 14 personer döde, men 7 allena födde at öfwerskottet af döde går till 7
  1726 1726
  27 febr. Bo Matzson 1 20 febr. Ingar Tuesdot. 1
  17 Apr. Pär Bengtzson 1 13 mart. Anna Jakobzdot. 1
  24 Apr. Lars Nilsson 1 27 dito Kirstina Arilsdotter 1
  7 Nov. Truls Bengtzson 1 3 Apr. Elna Clementzson 1
  13 Nov. Jöran Christopherson 1 25 maj fröken Merta Rosenk. 1
  12 Jun. Kirstina Matzdot. 1
  10 Jul. Kirstina Larsdot. 1
  20 Nov. Cissa Bossdotter 1
  4 Dec. Janna Trulsdot. 1
  Sum 5 Sum 9
  i åhr äro 9 döde, 15 födde af h:ka öfwerskottet går till 6
  1727 1727
  12 febr. Ola Andersson 1 19 mart. Sine Henrichzdot. 1
  30 Apr. Oluf Stänkelson 1 16 Apr. Anna Olufzdotter 1
  25 Jun. Carl Gabriel oächta 1 9 Jul. Anna Stina Jakobzdot. 1
  25? Jun. Holger Anders [Rosenkrantz] 1 6 Aug. Cissa Larsdot. 1
  29 julii Nils Sassarsson 1
  16 Oct. Gilius Retzlov 1
  26 Nov. Henrich Pärsdotter[!] 1
  3 Dec. Oluf Larsson 1
  Sum 8 Sum 4
  för detta åhr finnes 4 döde upförde och 12 födde öfwerskottet af födde är 8

  Ifrån 1727 åhrs slut til 3 söndagen efter helige trefallighetz söndag finnes ingen uptekning på hwarken födde eller döde, utan är i kyrkioherden sal. Jonas herr Hollbeckz tid försummad. Och berättar klockaren at sal. herr Jonas i de siste åhren war behaftad, som oftast med siukdomar och swagheter, af hwilken orsak han skall haft, för sitt Embetes så myckit redigare utförande skull, till medhielpare i sitt Embetes sysslor herr Albrecht Weibull; Jag har elliest så wida mig warit giörligit sökt redo härutinnan, och efter gudztiensten på kyrkiogålfwet begärat at hwar i församlingen wille gifwa uptekning på sina, men har fåt ännu ingen widare än som fins i kyrkioböckerna, hwarföre jag den samma måste till föreskrefen Datum här igenom affärda.

  1734 1734
  30 Jul. Ingeman Jöransson 1 28 Jul. Boel Andersdotter 1
  11 Aug. Tue Johansson 1 8 Dec. Sine Nilsdotter 1
  13 Oct. Matz Lassesson 1
  27 oct. Nils Månsson 1
  27 dito Mårten Henrichzson 1
  17 Nov. Hans Zassarsson 1
  15 Dec. Nils Jöransson 1
  Sum 7 Sum 2
  Äro 7 döde 9 födde öfrskott af födde 2
  1735 1735
  8 Jul Jöns Christopherson 1 16 febr. Elna Trulsdot. 1
  15 Jul. Lasse Olufzson 1 23 dito Britta Nilsdotter 1
  15 dito Oluf Jacobzson 1 30 Mart. Anna Månsdotter 1
  7 Dec. Mårten Persson 1 31 Aug. Bolla – Ingar Swänsdöttrar 2
  19 oct. Boel Larsdot. 1
  16 Nov. Cissela Matzdot. 1
  Sum 4 Sum 7
  Äro 15 döde 11 födde at öfwerskottet består af döde 4
  Summa summar. 52 Sum 47
  Wahlby d. 28 Aprilij 1736
  på prästeembetets wägnar
  Andreas Segerstedt

  Exempel ur: Länsräkenskapernas landsboksverifikationer för Kristianstad län år 1743, RA

  Avkortningslängd (till mantalslängden) för Vallby socken

  1 Walby, Nills Matsson, 8 sk. dreng Mårten – död d. 3 Mars 1743.

  20 ibm, Håkan Swensson, 8 sk. – öfwergifwit hemmansbruket för fattigdom i marti månad 1743, och legdt sig till tråtzdreng wid Glimminge gård, och nu i privat tiänst.

  gh Onud ibm, Olof Swensson, 8 sk. – gifwit sig till båtzman i Cimbrishamn först på åhret.

  Avkortningslängd (till mantalslängden) för Ö. Hoby socken

  3 Qwarnby, Olof Hindricksson, 4 sk. – pigan Kirsti g. d. [=gift den] 20 mars 1743. [gift med Jöns Ingemansson i Vallby]

  Exempel ur: Kristianstads län 1762 – En ekonomisk-topografisk beskrivning, utgiven av C. Wallin.

  Wallby sochn

  Säteriet Glimminge.
  [Plats här utsparad för mantalsförteckning]
  Skog. En liten af ek till Glimminge och till räckelig torfjord.
  Bollshögs sochn har någon torfjord men ingen till Walby.
  Åcker i bägge sochner i 3ne wångar; i Walby mera lerbunden; såss sommar råg. Bålshög sand och grud jord; äfven sommar råg.
  Linsädet till husbehof.
  Humblegård ingen.
  Bij på några ställen.
  Siö eller ström ingen. Några dammar vid Glimmingegård.
  Landswägar inga ey eller broar.
  Plantering. Några af pihl; fler kan inrättas; pihl sättes vid hemmanen men Walby åboer wilja ey låta sig dertill beqväma. Hafva ey torfjord.
  Boskap medelmåttig; får af skånsk art; de utlänske trifves ey medelst ringa bete och höwäxt.
  Antiqviteter. I Walby kyrkia och i Glimminge stenhus byggnad som är begynt år 1499 den 1. maii at byggas af Jöns Holgerson Ulfstrand och räcknas blandt jältarne och sess af en inscription som han sielf låtit teckna i en sten: Jag är en Kiempe Stark och Stor från Gylland iag till Skåne for, mCdLXXXVII. 1487. Har och bygdt Örups gård. Bolshögs kyrkia warit capel till Tommarp – ligger på Tommarps ägor.
  Storskiften inga.
  Siukdommar. Upsala feber gängse.
  Flygsand ingen.

  Handlingar om skatteköp

  Exempel ur: Kristianstads läns landskontor, G VIIc:9, LLA (Skatteköpshandling – nedan en kvittens)

  1790, den 26 Maii, till Kongl. CammarColleg:

  Till Skatterättighetens Ärhållande af mitt krono rusthållds hemman No 15 Mantal 5/16dels Wallby, belägit i Christianstads Län, Järresta härad, och Wallby Sochn, under kongl. Södra skånska Cavallerie Regementet, Second Mayorens Compagnie: och 71sta Rusthållet, hwarå Jag År 1779 ärhållit sedermera oklandrat höga wederbörandes Städje Bref, Lefwereras i Christianstads Läns Lands Ränterie kiöpeskillingen räknadt till 6 års sammanslagen Ränta med Trettjo Fem Riksdaler 9 ß Specie för hwilka 35 Rdhlr 9 ß: Specie begiäres qvittence. Christianstad d. 27 Marti 1790.

  Z:o 35 Rd 9 ß Specie – Pehr Mattsson på No 15 5/16 Wallby

  (m.m.)

  De datum för skattebrev som finns under respektive socken på vår hemsida kommer huvudsakligen från registerkorten hos Kammarkollegiet. Dessa registerkort finns även på mikrokort hos http://mikrokort.slaktforskarcentrum.se/

  På Landsarkivet i Lund (Riksarkivet) hittar man även främst värderingar och kvittenser rörande skatteköp. Kristianstads läns landskontors arkiv tom ca 1900, Handlingar angående skatteköp, G VII c:

  Lagfartsböcker

  En lagfart är en handling som bevisar att en person är ägare till en fastighet.
  I äldre tid och till och med 1875 skulle varje ansökan om lagfart prövas i tre efter sig kommande ting (1:a, 2:a och 3:e uppbudet) Till och med 1872 indelas varje år i tre ting: vinter-, sommar och höstting. Från och med 1873 delas varje år i ting: vår- och höstting.

  Lagfartsprotokollen och avskrifter av fastebreven återfinns i häradsrättens arkiv. Första uppbudets protokoll kan innehålla värdefull information om allting i samband med ägarbytet inklusive avskrift av eventuellt köpebrev med köpeskilling m.m. (eller avskrifter av gåvobrev med tillhörande villkor).

  Lagfartsböcker
  Ingelstads och Järrestads domsaga
  Tidsomfång c:a -1876-1899
  CIIIc:1 A-F
  CIIIc:2 G
  CIIIc:3 H
  CIIIc:4 I-L
  CIIIc:5 M-R
  CIIIc:6 S
  CIIIc:7 T-U
  CIIIc:8 V-Ö

  Tidomfång c:a 1900-1930
  CIIIc:9 A-F
  CIIIc:10 G
  CIIIc:11 H
  CIIIc:12 I-L
  CIIIc:13 M-R
  CIIIc:14 S
  CIIIc:15 T-U
  CIIIc:16 V-Ö
  CIIIc:17 A-F
  CIIIc:18 S
  CIIIc19 T-U
  CIIIc:20 Tomelilla
  CIIIc:21 A-Q
  CIIIc:22 R-V

  Tidsomfång c:a 1934-
  CIIIc:23 A-F
  CIIIc:24 G
  CIIIc:25 H
  CIIIc:26 I-L
  CIIIc:27 M-O
  CIIIc:28 S
  CIIIc:29 T-U
  CIIIc:30 W-Ö