Borrby

  Pastorat: Borrby och Ö Hoby
  Härad: Ingelstad och Järrestad
  Kommun:
  1863-1968 Borrby
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  1934-1958 Borrby municipalsamhälle
  1959-1968 Borrby
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delningar inga förrättade” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Borrby byordning stadfäst 1734 31/1 [AID: v172143.b6.s4]
  Sandby byordning stadfäst 1773 i juni
  Blästorps byordning stadfäst 1743 12/3

  Litteratur:
  Alebo, A. Utvandring. En jämförelse mellan två socknar i sydöstra Skåne. 1982
  Borrby Idrottsförenings jubileumsskrift. 1926-1966. 1966
  Borrby IF 50 år. 1926-1976. 1976
  Borrby kyrka i äldre beskrivningar. 1943
  Helmersson, L. Blomstrande tider – på Borrby kommuns tid. 2022
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2, Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 115-116. 1991
  Malmberg, H. En socken berättar. Glimtar från Borrby socken genom tiderna. 1945
  Malmberg, H N. Näringsliv i Borrby socken. 1945
  Borres bygd. Några berättelser från Österlen, saml. av C. F Ohlsson. 1966
  Wallin, C. Sydöstra Skånes medeltida prästerskap. 2 Borrby kanikförsamling. 1977
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 142-143. 1981
  Åberg, G. Mästersmederna i Borrby. 1968

  Häradsekonomiska kartan 1931.  Kartbeskrivning : AID v1023387.b240
  Svenska Gods och Gårdar 1937
  : AID v951579.b500.s50
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b850.s85
  Svensk Bebyggelse 1945: AID: v1018270.b580.s56
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b900.s40

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Borby Sokn och By har: (g) [Järrestad härad]

  Skatte 3. 5/8
  Kyrcko 2. 1/4 Lunds Domkyrcka.
  Crono indelt 4. 11/16
  Utsokne Frällse 4. 17/24 Glimminge 7/8, Torsiö i M. Lähn 1. 17/24, Borreby kyrcka 1. 5/8 och Hillebrandska Arfwingarne 1/2.
  Prästegården 3/4
  Klåckarebol 1/8
  Gatehus 46 Gundralöf 2, Herr Rytt. Rosencrants 12 och kyrckan 4.
  Watnqwarn 1
  Wäderqwarn 1 Herr Rytt. Rosencrants

  God åker, nödig äng, någon torfjord och skog till Prästegården allena.

  Tullstorp:

  Utsok. Fräll. 2. 1/4 Herr Ryttm. och Rid. Rosencrants.
  Qwarn 1

  Godt utsäde och mulbete samt nödtorftigt höbol.

  Borreby Crono

  Säteri (h) 3. 1/4 indelt Ryttmäst. Boställe.

  Soknen har 48 st. hemmansbrukare, utom Säteriet, och giör ett Regalt Pastorat.

  (g) Denne By ligger ganska wäl belägen omgifwen på 2:ne sidor af höga backar. Byns wackra belägenhet har i synnerhet Herr Probsten Engstedt härstädes ansenligen förökt med Pile Planteringar på åtskilliga platser. Straxt wid Byn säges fordom en Herregård legat som nedsjunckit: sagan lämnar man i sitt wärde, men platsen som är en sexkantig plan kallas ännu Herregården, wid hwilcken ligger en kiella, S:t Ceciliæ killa kallad, som af gemene Man hålles i mycken helighet.

  (h) Indelt til Ryttmästare Boställe wid södra Skånska Regementet till häst. Gården har en grundmurad Caractairs Bygnad, en wäl inrättad Stall jemte några camrar, 3:ne st. förfallna uthusbygnader af korswärcke, 10 st. Gatehus eller Torp i Löderup och Borreby Soknar belägne, som giöra arbete, tillräckeligit utsäde och höbohl, nödig torfjord men den beswärligheten underkastad, att dess åkrar och ängar ligga i tegeskifte med Borreby By, dåck likwäl finnes warje skifte till Ren och Rågång med stora stenar utmärckt, warpå står uthuggit ett C med fyra tal inuti, som gifwer tillkiänna att denna gård tillhört Cronan uti konung Christian den IV:s tid af Dannemarck, ehuru eljest af Hvitfeldt p. 1409 är klart, att denna Gård i äldre tider warit i Privata händer och tillhört Erckebiskoppen i Lund. Nu innehafwes denne Gård af Herr Ryttmästaren och Riddarn Holger Rosencrants, hwilcken under Fidei Commiss äger åtskillige utsokne Frällse hemman, hus och Lägenheter i Albo, Ingelsta och Giäresta Härader utförde.

  Borby Sokn och Sandby by har: [Ingelstad härad]

  Skatte 5/8
  Crono indelte 5. 7/8
  Corporals Boställe 1
  Profoss Boställe 1
  Munsterskrifwar Boställe 3/16
  Gatehus 24 8 giöra arbete till Borreby Gård
  Åledrätter 2

  God åker, nödigt höbohl och godt muhlbete.

  Blästorp har:

  Skatte 1. 7/16
  Hospitals 1. 1/2 Ystads Hospital.
  Utsokne Frällse 1/2 Pastor Eurenius

  God åker men swag äng.

  Soknen har 33 st. hemmansbrukare och den andra delen ligger i Järesta Härad.

  Borrbyhus

  Den sydligaste av de fyra vägar, som från hamnplatserna vid Sydskånes ostkust riktar sig in mot slättlandet, går längs de åssträckningar, nedanför vilka kustlandet sänker sig mot Kåsehuvud och Sandhammaren över Borrby, Löderup och Ingelstorp mot Nybroån. På denna linje låg Borrbyhus, där en sänka går fram mot Hammenhög.

  Rektangulärt område omgivet av gravar. En gräsbevuxen upphöjning markerar ännu borgens forna plats. I slutet av 1600-talet användes sten från Borrbyhus till byggnadsarbeten för Borrby kyrka. Lämningar kvarstodo ännu i mitten av 1700-talet [där Borrby nr 25 nu är]. De fasta fornlämningarna ”Borgen” omedelbart norr om kyrkan och ”Herregården” norr om ”Prästabacken”.

  Ryttmästarebostället bestod 1694 av ”4:ra lenger een Wåningz längia av Körsswärck och dhe andre 3:ne till Stall och Ladugårdz hwss, medh opklente wäggar aff leer”.

  Jens Kanne
  1540/50 I samband med reformationen lades ärkebiskopsgodset Borrby in under kronan
  1567-1596- Hindrik von Lyneborg
  1613- Anders Sinclair
  1625- Enevold Kruse
  1627-1640 Jörgen Hundorp
  1644 Nerbränt av svenskarna under Horn
  1640-1660 Jochum Grubbe (Grabow)
  1660-1674 Sten Bielke, friherre [AID: v913675.b2360] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038939_00497
  1674 Bartold de Mortaigne, friherre [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00129,
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00600,
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038908_00264https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00138 ]
  1674 Dennes son Gustav de Mortaigne [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00308https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00634 ]
  1680-talet I samband med indelningsverket blev Borrby gård ryttmästarboställe


  Ryttmästare på Borrby: – 3 major från år 1814(?)
  Husesyn på Borrby kungsgård: AID v1006558.b2910; v1006568.b3560; v1006583.b10800; v1006594.b8280; v1006596.b1960; v1006605.b3390

  (1679)-1702 Christian Kohlmäter adlad Riddersköld
  1702 Johan Orrfelt
  1702-1709 Daniel Björkman
  1709-1710 Johan von Segern
  1711-1723 Nils Ratzwill
  1723-1733 Georg Gustaf von Schlippenbach [AID: v384776.b731]
  1733-1748 Henric Johan Wolffelt
  1748-1755 Kjell Christoffer Bennet
  1757-1759 Hans Mörner
  1760-1761 Christian Georg de Delwig
  1761-1763 Otto Reinhold Vult von Steijern
  1764-1773 Holger Anders Rosencrantz
  1773-1776 Carl Jacob Rosencrantz
  1776-1780 Edvard Ulric von Hauswolff
  1780-1784 Christian Fredric Lindencrona
  1784-1791 Otto Fredric Wrangel af Sauss
  1791-1796 Adolph Ludvig Hallenborg
  1796-1811 Carl Fredric Bennet
  1811-1813 Jacob Kiell Bennet
  1814 David von Stjernkrona
  1816-1820 Justus Christopher von Schoting
  1821-1827 Henric Ludvig Rosencrantz
  1827-1834 Axel Tott
  1834-1844 Nils Silfversköld
  1844-1851 Sebastian af Petersens
  1851-1858 Lars Fredrik af Petersens
  1858-1892 Ernst Bogislaus von Segebaden
  1893-1896 Axel Fredrik Engelbrecht Hartman
  1897-1898 Sigvard Olof Beck-Fris
  1898-1904 Otto Fredrik Wihlborg
  1904-1908 Axel Wilhelm Leopold Brunnström
  1908-1917 Hjalmar Stellan Mörner
  1917-1923 Oskar Samuel von Krusenstierna
  1923-1926 Reinhold Didrik von Essen

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Blästorp, Hörups kyrkas utjord 1761 mars 3, skattebrev
  Blästorp nr 6, 1/2 mtl 1772 juli 1, skattebrev på 1/2 mtl
  Blästorp nr 7, 3/16 mtl 1761 jan. 19 skattebrev på 3/16 mtl
  Blästorp nr 10, 1/2 mtl 1772 juli 1, skattebrev på 1/2 mtl
  Borrby nr 5, 3/8 mtl 1789, skattevärdering
  Borrby nr 6, 5/8 mtl 1796 maj 10, kvittens i landskontoret
  Borrby nr 6, 1/48 mtl 1849 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1450)
  Borrby nr 6, 1/32 mtl 1849 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1450)
  Borrby nr 6, 1/96 mtl 1849 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1450)
  Borrby nr 6, 1/64 mtl 1849 oktober 15, skattebrev (AID: v566850.b1450)
  Borrby nr 6, 5/64 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b1450)
  Borrby nr 6, 5/64 mtl 1853, skattebrev (AID: v566850.b1450)
  Borrby nr 10, 1/2 mtl 1790 juni 25, kvittens i landskontoret
  Borrby nr 12, 1/4 mtl 1802 mars 19, skattebrev (AID: v566850.b1430)
  Borrby nr 14, 3/8 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
  Borrby nr 15 1/8 mtl 1845 oktober 27, skattebrev (AID: v566850.b1450)
  Borrby nr 17, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
  Borrby nr 19, 1/4 mtl 1816 mars 14, skattebrev (AID: v566850.b1430)
  Borrby nr 22, 1/16 mtl 1761 jan. 19, skattebrev på 1/16 mtl
  Borrby nr 25, hälften av ett gatehus 1846 september 22, skattebrev på halva gatehuset (AID: v566850.b1480)
  Borrby nr 25, en tredjedel av ett gatehus 1874, se länskungörelse endan
  Borrby nr 30, ett gatehus 1758 sept. 25, skattebrev
  Borrby nr 38, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
  Borrby nr 47, 3/8 mtl 1833 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1460)
  Borrby nr 47, 1/8 mtl 1848, skattebrev (AID: v566850.b1460)
  Borrby nr 49, ett gatehus 1758 sept. 25, skattebrev
  Borrby nr 50, 5/16 mtl 1761 jan. 19, skattebrev på 5/16 mtl
  Borrby nr 51, 5/16 mtl 1833 mars 29, skattebrev (AID: v566850.b1460)
  Kylsdrätten nr 1, åledrätt 392 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
  Kylsdrätten nr 2, åledrätt 600 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
  Kylsdrätten nr 3, åledrätt 480 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
  Kylsdrätten nr 4, åledrätt 800 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
  Sandby nr 3, 1/2 mtl 1839, skatteköp (AID: v566850.b150)
  Sandby nr 6, gatehus 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
  Sandby nr 7, gatehus 1776 nov. 12, kvittens i landskontoret
  Sandby nr 7, gatehus 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
  Sandby nr 8, 1/4 mtl 1826 november 20 (AID: v566850.b150)
  Sandby nr 9, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
  Sandby nr 10, 1/8 mtl 1838 november 13, skatteköp (AID: v566850.b150)
  Sandby nr 11, 3/16 mtl 1842, skatteköp (AID: v566850.b150)
  Sandby nr 11, 3/16 mtl 1848, skatteköp (AID: v566850.b150)
  Sandby nr 12 & 14, 1/2 mtl 1841 februari 16, skatteköp (AID: v566850.b150, v566851.b600
  Sandby nr 15, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
  Sandby nr 16, 1/2 mtl 1785 maj 4, skatte i Åboens hand (AID: v566850.b140)
  Sandby nr 17, 1/2 mtl 1785 maj 4, skatte i Åboens hand (AID: v566850.b140)
  Sandby nr 19, 3/8 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
  Sandby nr 20, 3/8 mtl 1789, skattevärdering
  Sandby nr 22, 1/4 mtl 1847, skatteköp (AID: v566850.b150)
  Sandby nr 23, 1/4 mtl 1761 jan. 19, skattebrev på 1/4 mtl
  Sandby nr 26, 1/4 mtl 1838 oktober 18, skatteköp på 1/8 (AID: v566850.b160)
  Sandby nr 28, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Sandby nr 29, gatehus 1790 mars 23, kvittens i landskontoret
  Sandby nr 31, gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Sandby nr 32, gatehus Skattevärdering
  Sandby åledrätt nr 1, 420 alnar 1855 september 3, skatteköp (Sandby 22) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 2, 240 alnar 1853 april 11, skatteköp (Sandby 3) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 3, 470 alnar 1852 augusti 6, skatteköp (Sandby 4) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 4, 468 alnar 1853 april 11, skatteköp (Sandby 4) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 5, 1100 alnar 1855 september 3, skatteköp (Sandby13) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 6, 378 alnar 1852 augusti 6, skatteköp (Sandby 20) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 7, 490 alnar 1853 april 11, skatteköp (Sandby 12 &14) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 8, 360 alnar 1852 augusti 6, skatteköp (Sandby 20) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 9, 300 alnar 1855 maj 23, skatteköp (Sandby 20) (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 10, 300 alnar 1855 september 3, skatteköp (AID: v566850.b170)
  Sandby åledrätt nr 11, 300 alnar 1855 september 3, skatteköp (AID: v566850.b170)

  Ålfiske & åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Boställsdrätten 1:1, ett ålfiske Staten Arr. Malte Månsson, se Sandby 1:1, 25:1 a
  Fläskadrätten 1:1, ett ålfiske Staten Arr. Walfrid Jönsson, se Borrby 62:1 a
  Kylsdrätten 2:1, en åldrätt Per Hansson
  Kylsdrätten 3:1, en åldrätt Per Hansson 3/4 och Lasse Olsson 1/4
  Kylsdrätten 4:1, en åldrätt Per Hansson
  Kyrkodrätten 1:1, en åldrätt Borrby kyrka, se Borrby 7:1 Arr: Edvard Nilsson
  Mellandrätten 1:1, en ålfiske Staten Arr: Walfrid Jönsson, se Borrby 62:1 a
  Persdrejeln 1:1, ett ålfiske Staten Arr: Malte Månsson, se Sandby 1:1, 25:1 a
  Persdrejeln 2:1, ett ålfiske Malte Månsson
  Sandby 39:1, ett ålfiske Lars Nilsson, se Sandby 18:1
  Sandby 40:1, ett ålfiske Malte Månsson, se Sandby 1:1, 25:1 a
  Sandby 41:1, ett ålfiske Johan August Bruhn
  Sandby 42:1, ett ålfiske Johan August Bruhn
  Sandby 43:1, ett ålfiske Johan August Bruhn
  Sandby 44:1, ett ålfiske Johan August Bruhn
  Skillingedrätten 1:1, ett ålfiske Staten Arr: Walfrid Jönsson, se Borrby 62:1 a

  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Borrby socken [~1855-1899] se AID: v834527.b2200.s208
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Borrby socken [~1900-1930] se AID: v834535.b1620.s157 ff, v834535.b2760.s271

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Ingelstads härad
  Borrby socken
  44. Persdrejeln nr 2, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte,
  45. Persdrejeln nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), krono allmän disposition, upptogos 1760 utanför Hagestads bys mark mot ränta till kronan; gränsa i väster till under Hagestad hörande åldrätter och i öster till Hogårdsdam och omfatta tillsammans 722,8 alnar; nr 1 upptaget i 1874 jordebok såsom krono under allm. disp. men brukas under skattehemmanen Sandby nr 12 och 22, nr 2 skatteköpt 1855 23/5 under skattehemmanet Sandby nr 23.
  46. Boställsdrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), krono allm. disp., oskattlagt, från urminnes tid tillhörigt numera indragna sergeantbostället Sandby nr 1 och 23 och i dess ränta inbegripet; 256,8 m enligt utstakning 1905.
  47. Sandby nr 1, ett ålfiske (enligt 1825 jordebok), skatte, skattesålt 1855 3/9 under skattehemmanet Sandby nr 22; 252 m enligt utstakning 1905.
  48. Sandby nr 2, ett ålfiske (enligt 1825 jordebok), skatte, skattesålt 1853 11/4 under skattehemmanet Sandby nr 3; 144 m enligt utstakning 1905.
  49. Kyrkodrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), krono allm. disp., från urminnes tid tillhörigt Borrby kyrka men först upptaget i 1825 jordebok, beläget utför Sandby ägor; 163,8 m enligt utstakning 1905.
  50. Mellandrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), krono allm. disp.,
  51. Skillingedrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), krono allm. disp., och
  52. Fläskadrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), krono allm. disp., av ålder tillhöriga numera indragna ryttmästarbostället Borrby nr 62 och i dess ränta inbegripna men först upptagna i 1825 jordebok; oskattlagda och belägna utför Sandby mark; respektive 109,2 m, 246 m och 233,4 m enligt utstakning 1905.
  53. Sandby nr 3, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, skattesålt 1852 6/8; 282,1 m enigt. utstakning 1905; skall betecknas med nr 39 enigt.Kammarkollegiets beslut 1915 22/9.
  54. Sandby nr 4, ett ålfiske (enligt 1825 jordebok), skatte, skattesålt 1853 11/4 under skattehemmanet Sandby nr 4; 280,9 m enligt utstakning 1905.
  55. Sandby nr 5, ett ålfiske (enligt 1825 jordebok), skatte, skattesålt 1855 3/9 under skattehemmanet Sandby nr 13; 240 m enligt utstakning 1905.
  56. Sandby nr 6, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, skattesålt 1852 6/8; 226,8 m enl. utstakning 1905; skall betecknas med nr 40 enligt Kammarkollegiets beslut 1915 22/9.
  57. Sandby nr 7, ett ålfiske (enligt 1825 jordebok), skatte, skattesålt 1853 11/4 under skattehemmanen nr 12 och 14 Sandby; 294 m enligt utstakning 1905.
  58. Sandby nr 8, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, skattesålt 1852 6/8; 216 m enligt utstakning 1905; skall betecknas med nr 41 enligt Kammarkollegiets beslut 1915 22/9.
  59. Sandby nr 9, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, skattesålt 1855 23/5; 180 m enligt utstakning 1905; skall betecknas med nr 42 enligt Kammarkollegiets beslut 1915 22/9.
  60. Sandby nr 10, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, skattesålt 1855 3/9; 180 m enligt utstakning 1905; skall betecknas med nr 43 enligt Kammarkollegiets beslut 1915 22/9.
  61. Sandby nr 11, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, skattesålt 1855 3/9; 180 m enligt utstakning 1905; skall betecknas med nr 44 enligt Kammarkollegiets beslut 1915 22/9.
  Samtliga Sandby åldrätter nr 1-11 äro skattelagda år 1793, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6 .
  62. Kylsdrätten nr 4, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok, skatte, utanför Borrby ägor; 386,1 m enligt utstakning 1904.
  63. Kylsdrätten nr 3, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, utanför Borrby ägor; 231,7 m enligt utstakning 1904.
  64. Kylsdrätten nr 2, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, utanför Borrby och Hofby ägor; 289,6 m enligt utstakning 1904.
  Sistnämnda 3 åldrätter skattelagda år 1793, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; skattesålda 1855 23/5.
  Hela Borrby sockens strand med undantag av en sträcka på omkring 150 m av Sandby bys strand närmast rågången mot Hagestads by är graverad av skattlagda ålfisken. Huruvida något skattlagt fiske finnes vid sistnämnda strandsträcka har icke kunnat utrönas. Alla ålfisken i Borrby socken hava kunnat identifieras. Av de under Löderups socken uppförda till läget okända fisken torde med säkerhet intet vara att söka i Borrby socken.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  d) Borrby sockens kust. Strandägaren Olsson i Hagestad: Hela denna kuststräcka upptoges även av skattlagda ålfisken. Längst i söder vid Löderups sockens gräns låge Sandbydrätterna. Inom Borrby by funnes fyra skattlagda ålfisken, varav ett (Fläskadrätten) tillhörde Borrby kungsgård. Norrut mot Östra Hoby sockens gräns låge söderifrån räknat Kyhlsdrätterna nr 4, 3, 2 och 1. Den sistnämnda drätten fölle delvis inom Östra Hoby socken.
  Strandägaren Hansson i Hofby nr 24: Innehavarna av åldrätterna förbehölle sig ål- och laxfisket inom drätternas områden. Annat fiske, där det förekomme, vore fritt.

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 33 37/48 hemman, af hvilka 7 11/24 äro frälse, 19 3/4 skatte och 6 9/16 krono. 12 1/8 mtl tillhöra Ingelstads härad. 21 31/48 tillhöra Järrestads härad.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Borrby kompani nr 1-10 Borrby kompani nr 1-10 Borrby skvadron nr 49-58
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 20-22,116 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Borrby

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1630; v904559.b1720
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00288
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00289
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00192
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00206
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00435
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00449
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00196
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00223
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00171
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00209
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00080
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00125
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00109
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00099
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00116
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00107
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00155
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Borrby socken
  Socknen hade enligt indelningen att välja nämndeman efter Hans Mårtensson i Borrby och valde, sedan han avgått,

  Sasser Sassersson, Borrby, vald 1840, ent. 1849; därefter
  Rusthållaren Mårten Hansson, Borrby, vald 1849, häradsdomare;
  Per Esbjörnsson, n:r 57, Borrby, vald 14/12 1867, ent. 1870;
  Anders Olsson, n:r 61 Borrby, vald 25/4 1870, entl. 10/10 1885;
  Per Ingemansson, Borrby, vald 30/10 1885;
  Esbjörn Persson, Borrby, vald 31/8 1895, ledamot av riksdagens andra kammare;
  Mårten Månsson, Raftasten (n:r 46 Borrby), vald 30/7 1901, död 1919;
  Esbjörn Månsson, Borrby, kommunalordförande, vald 11/12 1919, död 1925;
  August Göransson, Borrby, vald 31/8 1925; innehar fortfarande befattningen (1926)

  Wilhelm Larsson, Lunds gård, Borrby, 1940-1957-.

  Sandby och Blästorps byar av Borrby socken
  Av anledning, som i den inledande texten [av boken] angives, utgjorde dessa byar nämndemans distrikt från hösten 1865 till dess den då valde nämndemannen avgick.

  Erik Eriksson, Sandby, vald å kommunalstämma i Borrby den 20/10 1865, tjänstgjorde sista gången 1893.

  Borrby socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Warit Cronones Sätherij nu Hr Ryttmäster Ridderskiöldh på löhnen så som Arende 1 Borby Gård: Wälb:ne Hr Ryttmester Ridderskiöldh Består aff fyra huusläng:r aff Ryttmästaren halftredie ladugårdzlänger Upbygdt
  -”- 1 Watnqwarn: Åcke Skräddare 1 Een lijten qwarn kan mahla höst och wåhr
  Jöns Rusthållare 1 Borby: Jöns Satzersson och Pehr Satzersson 1 Fins 4 g:le huusl: något bröstfeldige och bönderne Uthfattige
  Domkyeckians i Lundh 2 Nils Madtzon 1 Fins 2 dolliga huusl: bondhen Uthfattigh
  Hr Öfwerste Jönsses von Leyonklous 3 Nils Nilsson Gylle ¾ Halffödhe och fins Een stompe huusl: Uthfattigh
  Till Gunnarlöff 4 Matz Christenss: nu Anders Joensson 3/8 Haf:r 2 små husl: och bonden fattig [v98384a.b840; v384839.b6260, v331250.b9470; RA 1782]
  Rusthållare 5 G:le Nils Larsson 5/8 Har 4 huusläng:r och bonden wedh macht här på finns ett Gathehuus
  Lieutnanskan Dorotha Jönsdotters Rusthåldh Ifrån Söfde förbytt 6 Biörn Swensson och Lars Ollss: 1 Finns 4 stycken g:le huusl: Uthfatig
  Till Öhrup Gårdh 7 Pehr Pehrsson 1 Har 3 stycken huusl: och en stomp, nyligen antagen och fattigh
  Hr Öfwerste Jönssens 8 Olof Pehrsson 1/3 Ödhe och afhyst
  Till Borreby kyrckia och berättas bonden Pehr Hansson samma hus på dess grundh för 4 Åhr sedhan Upbygdt 9 Gathehuus: Olof Jepsson 1 Ett stycke huus på 5 binding:r
  G:le Nils Larssons Rusthåldh 10 Mårten Månsson 5/6 Fins 4 stomper dollige husl: och halfft ödhe
  Hr Ryttmästarens hestehemman 11 Erlan Ollsson ¼ Fins 2 små stycken huuslängio bonden fattigh
  Nils Larss: Rusthåldh 12 Nils Håckonsson 3/8 Har 4 g:le bröstfeldiga husl: och bonden Uthfattigh [v461322.b2030, v461322.b3880]
  Till Gunnarlöff 13 Pehr Pehrsson 1/8 Haf:r 2 stomp er Elacka huus bondhen fattigh [v98384a.b840, v331250.b9470, RA 1782]
  Jöns Satzerss: Rusthåldh 14 Thua Nilsson 5/8 Har 2 stomper läng:r läng:r bonden fattig
  Ifrån Söfde förbytt Och ähr Lieutnantskans Rusthåldh 15 Thua Madtzon nu Ibruch aff Lieutnantskan Dorotha Jönsdotter 1/3 Een stompe förfallit huus
  Till Borby Gårdh medh dagwärcke 16 Gathehuus: Håckon Esbiörnss: 1 Ett lijtet stycke hus 2½ golff
  Jöns Satzerss: Rusthåldh 17 Mårten Ollsson ¼ Een stompe huus och bonden Uthfattigh
  Hr Rommels till Ugerup nu Hr Billingskiöldz 18 Nils Håckonss Ibruch ½ Een ödhetompt och obrukat Underlagdt dess gårdzbruk
  Satzer Pehrss: Rusthåldh 19 Nils Staphansson 3/8 Finns 3 ruinerade huusleng:r bonden Uthfattigh
  Till Bollerup 20 Matz Anderss: och Madtz Nilss: 5/8 Af ödhe på Frijheeth Uptagetz har 2 stomper nya husläng:r fattige
  Sadtzer Pehrss: Rusthåldh 21 Unge Nils Larss: Rusthållaren Ibruch 3/8 Finns 2 stomper husläng:r och een ruinerat, Uthfattigh åboo
  Hr Ryttmäst: hestehemman Ordinaria till kyrckina 22 Pehr Pehrsson 1/8 Finns Een stompa huuslängia, och Een ruinerat, bonden hielper sigh
  Dombkyrckians i Lundh 23 Thor Ollsson ½ Finns 4 g:le huuslängiar och bonden behållen [AID: v331250.b9430]
  -”- 24 Hans Ollsson 2/3 Dito beskaffanheeth och bonden hielper sigh
  Till Hr Ryttmästaren medh dagzwärcke 25 Gathehuus: Swen Pehrsson nu Joen Grundt 1 Ett stycke huslängia, fattigh åboo
  Hr Gen: Lieutnant Mortagnies Uthfrälse 26 Een Wäderqwarn Hans Möllare 1 Ett stycke huslängia, bonden fattigh
  Till Hr Ryttmästaren medh dagzwärke 27 Truedt Gummesson 1 Dito ett stycke huus och fattigh åboo
  -”- 28 Olof Clemmetzon 1 Dito beskaffanheeth
  -”- 29 Jöns Pehrsson Skräddare 1 Finns Ett stycke huus Åboen fattigh
  -”- 30 Pehr Madtzon 1 Ett stycke g:le ruinerat huuslängia
  -”- 31 Bengdt Pehrsson 1 Finns 3 binding:r huus
  -”- 32 Pehr Nilsson 1 Dito 3 bindinger huus
  Dito Hr Ryttmäst: men Ordinarie till kyrkian 33 Pehr Hansson 5/8 Har 3 stomper hus wedh macht, och behållen bondhe
  Kyrckians 34 Boel Kudskens 1 Ett stycke huslängia, Uthfattigh Åboo
  Dombkyrckians 35 Anders Madtzon ½ Finns 2 huuslängiar, Uthfattigh Åboo
  Hr Billingskiöldz 36 Håckon Christensson 3/8 Een huslängia af ödhe Uptaget bonden fattigh
  -”- 37 Unge Nils Håckonsson ½ Har 3 husläng:r bonden hielper sigh
  Förbytt ifrån Hiularödh Hr Ryttmäst: hestehemman 38 Mårten Bengdtzon 5/8 Finns 2 huuslängiar warit af ödhe Uptaget och bonden fattigh
  Kyrckians huus 39 Kyrckioladhan Hans Ollsson 1 Een g:l stenhuuslängia Åboen ähr Länsman och flytt till Jerresta warit kyrckioladha
  -”- 40 Smedhen Hans Andersson 1 Ett stycke huslängia fattigh Åboo
  Klåckarebohligen 41 Dagnebohligen 1/8 Finns 3 små g:le förfal: huuslängior
  Prästestombnen 42 PrästeGårdhen ¾ Warit Afbrändt och nyligen Upbygdt 3 husläng:r
  Förbytt ifrån Söfde till Cronan och Hr Ryttmästarens hestehemman 43 Olof Hanss: nu Jöns Nilsson ¾ Dito warit Afbrändt och finns 2 stycken huslängiar, fattigh Åboo
  Hr Öfwerste Jöns von Leÿonklous 44 Kassegårdhen, Prästen Ibruch 5/8 Afhyst och Ibruch
  Hr Ryttmäst: hestehemman 45 Ingemar Larsson ½ Finns 3 små husläng:r och bonden Uthfattigh
  Pehr Rusthållare 46 Pehr Ingemanss: och Nils Pehrss: 1 Finns 4 förfal: husläng:r, Nils Uthfattigh [AID: v220052.b4470]
  Per Ingemanss: Rusthåldh 47 Pehr Carlss: och Mårtens Ollsson ¾ Finns 3½ g:le förfal: husl: Uthfattigh Åboo
  Dombkyrckians 48 Fadder Truedtzon 1/3 Dito 3 husläng:r hielper sigh finns ett gathehuus på dess grundh Upbygdt
  Ähr bygdt på Hofgårdens grundh 49 Thor Swensson 1 Ett lijtet stycke huus Uthfattigh Åboo
  Ryttmästarens hestehemman 50 Unge Nils Pehrsson ½ Finns 3 små Elake husläng:r bonden fattigh
  Lieutnantskans Rusthåldh 51 Nils Jönsson ½ Dito beskaffanheeth [AID: v384786.b8090; v384826.b5100]
  Hr Ryttmästarens med dagzwärke till Borby gårdh 52 Gathehuus Lars Jönsson 1 Ett stycke huus Åboen Uthfattigh
  -”- 53 Åcke Skräddare nu Mårten Pehrss: 1 Dito beskaffanheeth och Åboen fattigh
  -”- 54 Pehr Jacobsson 1 Dito beskaffanheeth
  -”- 55 Påhl Åckesson 1 Ett stycke huuslängia fattigh Åboo
  Till Gunnarlöff 56 Nils Brorsson 1 Afhyst och obrukadt
  Hr Ryttmästarens hestehemman 57 Pehr Swensson ½ Finns 3 små stycken husl: bonden fattigh
  -”- 58 Lasse Lasson 3/8 Har 4 stycken små husläng:r bondhen hielper sigh
  -”- 59 Ingemar Håckonsson 3/8 Finns 3 små huslängiar Åboen hielper sigh
  Hr Ryttmästarens hestehemman 60 Ibm: Lars Nilsson ½ Har 4 huusläng:r nyligen antagen Åboen fattigh
  Satzer Rusthållare 61 Satzer Perss: och Truls Mårtenss: 1 Fins 4 husläng:r bonden hielper sigh tembl:
  Uthfrälse till Glimminge Gårdh 1 Tulstorp: Pehr Hansson 5/8 Har 4 husläng:r, bonden hielper sigh tembl:
  -”- 2 Pehr Jöransson ½ Dito 3 husl: och bonden wedh macht
  -”- 3 Olof Månsson ½ Dito 3 husl: något bröstfeldige Åboen hielper sigh
  -”- 4 Swen Andersson 5/8 Finns 4 små husläng:r wedh macht och bondhen hielper sigh
  Ingelsta Häradh
  Borby Sochn
  Hr Rytmäst: hästehemman 1 Blästorp by Jönns Larsson ½ Een lijten huuslängia bröstfäldigh bonden Uthfattigh
  Till Chronowåldh 2 Lasse Nillsson Skreddare ½ Har 2 stumpar huus af öde Uptaget bonden fattigh
  Hr Rytmäst: ut supra 3 Lasse Persson ½ Har 2 stumpar huus bonden Utfattig häfften ödhe
  Hr Billingskiöld 4 Swen Håkensson
  Mårten Anders Änkia
  Axsell Nillsson
  ½ Har 2 stycken g:l längiar och lijtet wedh macht
  [AID: v98384a.b730]
  Hr Rytmäst: hästhemman 5 Bengt Bengtsson ½ Dito 2 stumpar huus och bonden fattig
  Till Cronowåldh 6 Unge Jöns Persson ½ Finns 2 små stycken huuslängier den Eena i bygning bonden fattig
  Hr Rytmästar: hesthem:n 7 G:le Jöns Persson ½ Har 3 g:l Ruin: huuslängier, bonden Uthfattigh [AID: v384776.b743]
  Dito hemman 8 Per Nillsson Giöngh ½ Har 1½ st: huuslänger bonden fattig
  Dito hemman 9 Mårten Ollsson ½ Har 3 små stycken g:l huuslänger bonden fattig
  Till Chronowåldh 10 Håkan Persson Skreddare ½ Har 2 små g:le huuslänger bonden fattig
  Per Erfwedsons Rusthåldh 1 Sanby: Mårten Nillss: 1 Haf:r 4 g:l huuslänger bonden hielper sigh [AID: v1006581.b10570; v1006591.b6850; v1006605.b3610; v1023974.b1590]
  Thue Pers Rusthåldh 2 Måns Christensson 1 Dito Fyra huuslänger bonden fattig
  Rusthåll: 3 Thue Persson 1 Har Dito Fyra länger och bonden widh macht
  Måns Persson Rusthåldh 4 Olluf Larsson 1 Dito 4 g:l huuslänger hielper sigh
  Trumpett: hästehemman 5 Reigner Ingwarsson 1 Har 4 små stycken huuslänger bonden fattig, Ung bonde [AID: v1023974.b1560]
  Cronans Ograverat 6 Gathehuus Måms Hyre 1 Afhyst och ödhe tompt
  Dito och swarar till Borby medh dagzwärke 7 Måns Persson nu Per Christophersson 1 Eett stycke g:l huus fattigh
  Rusthållare 8 Oluf Persson nu Måns Persson ½ Hafwer 4 st: huuslänger wedh macht
  Per Arfwedz Rusthåldh 9 Christopher Persson ½ Har 3 stumpar Odoglige huuslänger bonden Uthfattigh
  Habor Swensson Rusthål: 10 Tue Åckesson 1 Har 2 stumpar g:l huuslänger bonden fattigh
  Dito Rusthållare 11 Swen Ingemarss: och Habor Swensson 1 Har 4 g:l bröstfäldige huuslänger wedh macht
  Rusthållare 12 Måns Månss: 1 Haf:r 4 huuslänger bonden behåldhen
  Mårten Biörnss: Rusthåll 13 Olluf Hanss: ½ Haf:r 3 små huuslänger Af öde Up taget och wähl Reparerat hielper sigh tembl:
  Rusthållare 14 Ibm: Måns Månss: i bruuk 1 Afhyst i många Åhr
  Prophoss hemman 15 Swen Persson ½ Een huuslängia bröstfeldigh och bonden fattigh
  Dito hemman 16 Swen Larsson 1 Haf:r 3 små huuslänger tembl: wedh macht
  Dito Prophosshemman 17 Nills Andersson och Mårten Andersson 1 Finns bröstf: huuslänger hielper  sigh lijtet, Mårten Uthfattigh
  [v331250.b10970; v331250.b11510; RA 1785]
  Rusthållare 18 Mårten Biörnsson 1 Har 4 små g:l huusl: bonden fattigh
  Dito Rusthåldh 19 Ingeman Christensson 1 Dito 4 huuslänger hielper sig litet
  Trumpett: hästhemman 20 Per Persson 1 Haf:r 3 stumpar huuslänger bonden widh macht [AID: v1023974.b1560]
  Måns Månss: Rusthåll: 21 Per Åkesson 1 Har 2 stycken huuslänger hielper sig lijtet
  Måns Perss: Rusthål: 22 Per Sadtzersson ½ Haf:r 1½ huuslänge och bonden hielper sig
  Trumpett: hästehemman 23 Per Christophersson ½ Finns inga huus Uthan 3 bindinger huus Uthan taak, Öde lijtet såådt [AID: v1023974.b1570]
  Måns Persson Rusthål: 24 Nills Månsson nu Rasmus Persson ½ Hafwer 2 stumpar huuslänger bonden fattigh
  Rusthåll: 25 Per Arfwedsson 1 Haf:r 4 stycken g:l huuslänger bonden lijtet wedh macht [AID: v1006581.b10550; v1006591.b6900; v1006605.b3680; v1023974.b1590]
  Habor Swenss: Rusthåll: 26 Truhls Erlansson ½ Haf:r 2½ små stycke huuslänger bonden fattigh
  Hr Ryttmästaren medh dagzwärcke 27 Gatehus: Tue Jonsson
  Inger och Boell
  1 Ett lijtet stycke huus
  Een lijten häija på Mårten Biörns grund
  -”- 28 Lars Jönsson 1 Eett Golfs huus Uthfattigh
  -”- 29 Jönns Truedsson 1 Dito
  -”- 30 Esbiörn Thuesson nu Madtz Christenss: 1 Dito
  -”- 31 Nills Hyra 1 Dito
  Obefindtl: Nills Håkansson Berättes ingen Tompt eller Grundh här till funnitz uthi Manna minne

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 69 / sid 64 ff (AID: v98462.b69.s64)

  Borrby gård år 1682:

  Borby Gårdh
  Militien Anslagen
  1. Borby Gård består af 4 Länger den Söhdra Längan som ähr stuguhuus sampt Andra Camrar och wärelsser, 14 Gålfs Längde, Af Timmer och leehr Tekt medh Tegel taak; de 3:ne Tekt med halm af stolpar och leer wäggar, med ladar och stall etc.

  Uthsädet Af Rååg och Korn 43 1/3 Tunna
  Hafra 80 Tunnor
  Höö 100 Lass

  2. Aflingen bruukas af Wälborne Hr Rytmästaren Ridderskiöldh medh dess eget Folk och Creatur; och Uptagen medh 4 Rother A:o 1680:

  3. Denna Gårdh Lijknar mehra Eet Lijtet Sätherij ähn en Bonde Gårdh uthj bygningen.

  4. Gården är med sielfwa bygningen Separerat ifrån Borby By, Men sielfwa Åker och Äng ligger alt uthj Flädh medh Borbys Ägor, så dhe äro blandade medh hwar andra, och ingen Rågån der emillan;

  5. Der hemman och Gårdar som för detta har warit brukade Under Borby Gård för Wekudag, äro alla Uthj Borby, doch nu medh Inqvarteringh Graveradhe, Elliest ähr Några Gathehuuss uthj Borby och Sanby som är bewilliat bem:te Hr Rytmästaren till hielp medh dagzwärken weed Gårdhen, hwilcke doch intet äro bygdhe på Borby Gårdz Ägor eller Grundh, och intet Innom dess Rå och Rör, Straxt wed Gården är een lijten watten Qwarn, som bruukas der Under.

  10: Ungefährlig för 60 Åhr seedan har Borby Gårdh warit 4 BondeGårdar, först Förlähningzwijss af Een Adelsman Jöran Hundorff Possiderat, 9 á 10 Åhr, doch der Underlagdt een stoor dheehl Crono och Skatte hemman; och Langillet der lef:tt hvilcke och som uthj 5 Puncten bem:t ähr Afwels bruuket förrättadt gaf:r och annat Arbete; Effter honom bekom een Adelssman det benämbd Kiön Jochum Grabou, och dhen Possideras på lijka sätt Ungefährlig 20 Åhr:
  Der effter hafwer Hans Höga Excell:tz Rijkes Skattemästaren HögWälborne H: Steen Bielcke samma Gårdh och Godtz Donations wijss Possiderat Ungefährl: öf:r 4 Åhrs tijdh,
  Seedan haf:r Hr General Leutnanten De Mortagnie den hafft Ungefährl: 6 Åhrs tijdh Uppå Mandeliga bröst Arfwingar Intill A:o 1680 som för bem:te åhr den af H: Rytmästaren är Uptagen, eller emottagen och ännu brukas för 3:ne hemman och bonde Gårdar:

  Skoogar eller Fiskewatten är intet der till.

  /…/
  Detta åfwanbem:te är förrättadt Uthj dhee 12 Nämbdemäns hooswarandhe Attestera Rättens betiänter. Actum Tommerup d 15 Julij A:o 1682
  Marcus Willumson Jacobh Rassmusson

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00130

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1782 12/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Måndagen den 15 i denne månad, kommer genom offentelig auction på Borby Kongsgård, til den mästbjudande at försäljas Silfwer, koppar, Then, mässing, Järn och träwahror, oxar, koor och Swin-Creatur, samt åtskillige Gångkläder; hwarwid erhindras at säkra och kjände kjöpare lämnas anstånd med betalningen til nästa Mikaelis eller den 30 nästkommande September; men osäkre och okjände få ej wahran emottaga förän betalningen ärläggas; hwilket alt härigjenom uppå begjäran til efterrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 12 April 1782
  Borgmästare och Råd

  1782 13/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Tisdagen den säxtonde och påfölljande dagar uti innewarande Julii månad, kommer uti Borreby igjenom offentelig auction at försälljas afledne Herr Probsten och Kyrkjoherden Engstedts qwarlåtenskap bestående af twänne stycken Crone-Skatte Gatehus N:r 30 och 49 uti Borreby belägne, thet förra med en tilhörig hejda, hwaruti åhrligen kan höstas 12 á 16 Lass höö och det senare med en nära intil belägen kålhage samt des utom andra förmåner, hwarom kjöparen wid auctionen kan andfå underrättelse; Äfwenledes Silfwer, koppar, Teen, mässing, malm, Järn och Träwahror, Säng- Gång och Ljnkläder, Meubler och andra husgeråds saker, hästar, oxar, koor, fåår och swjncreatur, Glas och Porcelain, säckar och Linnetäcken, spannemål samt andre Diverce persedlar. Hwarjämte tilkjännagifwes, at på auctions stället blifwer dag utsatt, enär och hwaräst inropen skola betalas. Cimbrishamns Rådhus den 13 Julii 1782
  Borgmästare och Råd

  1813 23/6, N:o – (Malmöhus läns länskungörelser, AID: v884459.b650)
  Genom friwillig offentlig Auction, låter Innehafwaren af Ryttmästare Bostället Borrby, den 13 nästkommande Julii, till Arrende åt den högstbudande upplåta berörde Boställe, för så wäl detta, som nästa år, till Fardagen 1815 emot de wilkor, som blifwa upgifne hos Herr Majoren Friherre W. Bennet på Rosendahl, och Herr Häradshöfdingen G. Billberg på Hammenhög, samt på stället wid Auctionens början; blifwande Arrendatoren får tillgodo njuta den å Boställets ägor wäxande detta års gröda, efter utsådde 5 Tunnor 15 Kappar Råg, 4 T:r Hwete, 4 T:r Äter, 16 T:r Wickor, 17 T:r Hafre, 10 T:r 24 K:r Potatoës och 48 T:r Korn, emot det att derföre inom 14 dagar efter Auctionsdagen, särskildt betales 1033 R:d 12 ss. R:gld, som ej öfwerstiger det wid utsädes tiderne för berörde spannemål allmänt gällande pris. De Dagswerken, äckor och körslor, som till Bostället äro anslagne, åtfölja Arrendet och så wida antageligt anbud sker, kommer äfwen derwid att försäljas åtskillige häst- fä- och swinkreatur, samt wagnar, åker- och plogredskap, för hwilka betalning erlägges den 1 nästkommande December; hwilket på wederbörandes derom gjorde begäran, härigenom allmänneligen kungöres.

  1816 13/6; N:o – (Malmöhus Lands-Cancellie, AID: v884460.b760)
  Tisdagen den 9 instundande Julii, kl. 11 f.m., blifwer Entreprenad-Auction wid Borrby Kyrka i Gjerrestads Härad på Smed- och Murarbete å Kyrkan. Kostnadsförslaget kan få beses hos v. Pastoren på stället. Blifwande Entrepreneuren bör wara försedd med borgen för skyldigheternes fullgörande.

  1821 14/8, N:o 153
  Den 28 nästkommande September hålles Auction, så wäl wid Socknestugan, som härstädes, till bortarrenderande, af Borrby Kyrkas egendomar Frälse-Hemmanet N:o 20 5/8 m:tl Borrby på 30 år, Hustomten N:o 34 ibm på 30 och en Åledrätt på 6 år, belägne i Borreby Socken af Jerresta Härad. Hemmanet som skall enskiftas och utflyttas, erhåller omkring 65 geometriske tunnland jord bestående af ler- klapperstens- och sandmylla. Hustomten om 5 kappelands bördig jord, är belägen wid Borreby kyrkomur. Åledrätten är belägen utför Borreby Hemmans ägor. Anbuden böra ske i Spannemål hälften Råg och hälften Korn. Blifwande Arrendatorerne böra för arrendeskylldigheternes fullgörande, ställa behörigen werificerad borgen och kunna projekt-arrende kontrakter, hwilka nogare bestämma de hwarje arrende särskilde åtföljande wilkor, beses, så wäl före som wid Auctionstillfällen både här å landskontoret och hos Pastor i Församlingen.

  1822 23/3, N:o 49
  Jemlikt Kongl. Kungörelsen den 22 Febr. 1749 warda följande Åboförändringar å Krono-Rusthåll härmed allmänneligen kungjorde nemligen /…/
  N:o 6 5/32 m:tl Borrby af Sassar Håkansson och Kjerstina Persdotter öfwerlåtit på Mårten Andersson och Eljena Larsdotter emot undantagsförmoner.
  N:o 47 1/2 m:tl Borrby af Hans Mårtensson och Mätta Ingemansdotter öfwerlåtit till Per Mårtensson och Bolla Persdotteremot undantagsförmåner.

  1822 3/6, N:o 87
  Onsdagen den 24 instundandeJulii kl. 10 f.m. kommer, så wäl härstädes som i Domkyrko-Rådets i Lund Sessions-Rum, Auction att anställas, till bortarrenderande på 30 år, räknade från Midfastan 1823, af Domkyrko-Organist Hemmanet N:o 2 1/4 m:tl Borrby, i Borrby Socken och Järrestad Härad. Till Hemmanet, som är enskiftadt, finnas, enligt Landtmätare intyg, i refwadt innehåll 50 tunneland bördig jord. Arrendatoren kommer att begagna Hemmanets åbyggnader, hwilka till en del äro tjenlige till utflyttning; äfwensom han äger disponera hemmanet tillhörige 201 famnar enkel och 80 dito dubbel stengärdesgård, samt de i Hagarne befintlige 26 st. frukt och 251 wilda träd; hwilket till hågade Arrendatorers underrättelse kungöres, med tillkännagifwande, att project till Arrende Contract finnes att bese så wäl här å Landskontoret hos Domkyrkorådet i Lund.

  1824 11/3, N:o 63
  Enligt inkommen Rapport från vice Krono-Befallningsmannen J. U. Leth, hafwa nedannemnde persedlar blifwit bortstulne neml. 12 Februarii sistlidne från Åboen Ola Matsson i Tomarp: 1 mörkblå kappråck. 1 par stöflar, 1 par Läderskor, 1 par hwita strumpor, 2:ne Mans lintyg, 2 st., Borddukar 3:ne lakan, 1 kopparspann, 1 Tenstop, 1 ankar med bränwin jemte åtskillige Andre waror; samt den 20 samma Månad från Husmannen Jöns Hansson i Sandby, en del mans och qwins lintyg, en del Linwäf, och lakan, 2:ne sängdynor, flere par ullstrumpor samt någre koppar slantar; Förutnämnde Stulne persedlar så wäl som tjufwarne warda härigenom allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente, samt Byordningsmännen i Länet att dem noga efterspana wid ertappandet de förre till warataga och härstädes anmäla, samt de senare gripa och fängslade hitförpassa.

  1824 10/4, N:o 55
  Som Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium uti Bref den 4 sistledne Mars förordnat, det borde 43 st. Åhledrätter och Åhlefisken uti Cimbris, Nöbbelöf, Borrby, Hofby och Löderups Socknar af Ingelsta och Jerresta Härader innom Christianstads Län, hwilka wid innewarande års slut blifwa Arrende ledige, genom Auction så wäl å Lands Contoiret härstädes som genom Krono-Fogden i de Socknar der Åhledrätterne äro belägne, å nyo på Sex års tid borrt Arrenderas; Altså warder härmedelst kungjordt det Auction å berörde Åhledrätter kommer att för sig gå å Lands-Contoiret härstädes Fredagen den 18 nästkommande Junii kl. 10 föremiddagen; Börande den högstbjudande, hwars anbud likawäl skall underställes Kongl. Kammar Collegii pröfning, wid Auctionen wara försedd med antagelig borgen för Arrende skyldigheternes uppfyllande; Kunnandes hågade Arrendatorer hos Krono-Fogden i Orten, äga tillfälle att göra sig underrättade om desse Fiskens beskaffenhet till Nummer, Läge Alnetal och Ränta jemte öfrige Arrende willkoren. Och behagade Konungens Befallningshafwande i Malmöhus Län en lika kungörelse benägit utfärda låta.

  1834 4/10, N:o 136½
  Onsdagen den 29 dennes kl. 11 förmid: förrättas wid Borreby Kyrka, i Jerrestads Härad, Entreprenad-Auction å ena Ringklockans omgjutning och stängselns omkring Kyrkogården iståndsättande, i enlighet med upprättade kostnads förslag, som uptaga för förra arbetet 372 Rd 16 sk. och för det sednare 145 Rd 36 sk. Banco; börandes Entreprenörerna ställa godkänd borgen för arbetenas werkställande samt skeende minsta anbuden Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetetspröfning underställas.

  1834 30/12, N:o 184
  Nedannämnde personer hafwa erhållit willkorlig införsel i besigtningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml:
  7:o Drängen Swen Olsson å Krono-Gatehuset N:o 32 Sandby, i Borrby Socken och Ingelstad Härad, i följd af Måns Esbjörnssons öfwerlåtelse, emot 33 Rdr 16 Banko.

  1836 19/4, N:o 51
  Wid Borreby Kyrka i Jerrestads Härad, hålles Måndagen den 20 i nästa mänad kl. 12 på dagen Entreprenad auction, för att till den minstbjudande uplåta upförande af stängsel utaf träd på stenfot, omkring Borreby nya Kyrkogård, i enlighet med ritning och kostnads förslag, som äro att tillgå hos Prosten Brorström, hwilken lemnar upgift på öfrige willkor för Entreprenaden.

  1838 6/1, N:o 2
  Onsdagen den 21 Februari detta år, kommer genom offentlig entreprenad auktion, som hålles i Borrby kl. Tolf på dagen, att till den minstbjudande upplåtas nedtagandet och återuppbyggandet af Socken Kyrkan uti Borrby af Jerrestads Härad och detta Län, enligt af Kongl. Maj:t Nådigst faststäld ritning, och kostnadsförslag uppgående till 19,939 Rdr 32 sk. Banko, som hos Pastors-Embetet på stället förut kan beses. Blifwande speculanter måste wara försedde med behörigen styrkt borgen af 2:ne wederhäftige personer, som borga en för bägge och bägge för en såsom för egen skuld för arbetets förfärdigande inom bestämd tid, och answarighet för derå uppkommande bristfälligheter uti Tio år, hwilken borgen före utropet aflemnas till den som auktionen förrättar, om på anbudet skall hafwas afseende; och kommer lägsta anbudet, att underställas Konungens Höga Befallningshafwandes och Högwördigste Biskops-Embetets pröfning.

  1836 13/7, N:o 99
  Wid Borrby kyrka i Jerresta Härad af detta Län förrättas å Fredagen den 29 i denna månaden kl. 12 på dagen, entreprenade-auction för anskaffning af Kyrkogårdsportar af smidt jern; hwilket till speculanters efterrättelse kungöres med underrättelse, att förslaget, som upptager portarnes storlek m.m.; är att påse hos Pastor i Församlingen och att de wid entreprenaden fästade wilkor blifwa wid Auctions tillfället speculanter meddelade.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Borrby Socken genom Herr Prosten P. Brorström 6 Rdr.

  1836 22/7, N:o 102
  Jemlikt författningarne kungöras härmed Åboombyten å efternämnde Kronohemman, neml:
  5:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 6 1/64 mantal Borrby i Borrby Socken och Jerresta Härad, hwilket Håkan Ingemansson och Elna Larsdotter transporterat på Sockneskräddaren Bengt Sassarsson och dess Hustru Signe emot löseskilling 355 RD 26 sk. 8 rst banco

  1836 1/12, N:o 166
  Här å Lands-Contoret och wid Hörups Kyrka, i Ingelsta Härad, förrättas Torsdagen den 12 i nästa månad kl. 11 förmidd., auction för att under arrende på Tjugofem års tid, räknad från den 25 Mars instundande år, uplåta ett nämnde Kyrka tillhörig och wid Hemmanet N:o 12 Borreby belägen jord om 1 Tunne- 1 kappelands rymd; kunnande hugade speculanter, som wid auctionen böra wara försedde med till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under de tio första åren, härstädes och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup påse project till blifwande arrende Contract.

  1838 31/7, N:o 84
  Jemlikt författningarnes föreskrift kungöres följande Åboförändringar å Krono-hemman, neml.;
  3:o Å Rusthållshemmanet N:o 15 1/8 mant. Borreby, i Borreby Socken och Jerresta Härad, i följd af Ola Jönssons och Silu Nilsdotters transport å deras son Nils Olsson i Löderup, emot 1,000 Rdr Banco.

  1839 9/12, N:o 152
  Fredagen den 24 i nästa Januari månad kl. 12 på dagen, hålles här å LandsKontoret samt i Borreby socknestuga auktion, för utarrendering under Trettio års tid af Kyrkogatehuset N:o 40 Borreby, i Borreby socken och Jerresta härad, som har skiftade ägor till 5 6/10 kappelands rymd, uppskattade till lika belopp, och för närwarande år bebyggt med 3:ne kyrkan tillhörige längor, hwilka komma att tillökas med en fjerde, som af nuwarande innehafwaren skall, före dess afträde, uppföras. Tillträdet af lägenheten får ske midfastan 1841 och wilkoren för arrendet äro uppfattade i project-kontrakt, som kan påses härstädes och hos vice Pastor Sawerin i Borreby; skolandes dock hugade spekulanter wara beredde, att wid klubbslaget aflemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt proprie borgen för arrendeskyldigheternes uppfyllande under de Tio första åren, äfwen i den händelse arrendatoren under denna tid skulle med döden afgå.

  1840 18/3, N:o 28
  Så wäl här å Lands-Kontoret, som uti Borreby Socknestuga, hålles, Måndagen den Adertone (18) nästk. Maj kl: 12 på dagen, auktion för utarrendering under trettio års tid, räknade från midfastan år 1841, af 2:ne Borreby kyrkas, inom Borreby Bys ägor i Jerresta Härad, belägne Jordar, den ena om 4 Tunne- 10,537 kappelands och den andra om 1 Tunne- 18,224 kappelands areal, uppskattad, den förre till 22,511 kappeland och den sednare till 1 Tunne- 11,946 kappeland. Arrende-willkoren äro uppfattade i Projekt-kontrakten, som härstädes och hos vice Pastor Sawarin i Borreby kunna påses, och hugade spekulanter böra wid auktionen wara beredde att aflemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen af 2:ne personer, de der, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld, ingå i answarighet för berörde willkors uppfyllande under de 10 första arrende-åren, äfwen i den händelse Arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå.

  1840 23/7, N:o 220
  Genom friwillig offentlig auktion, som den 15 och 16 Oktober 1840 anställes wid Hammenhögs Gästgifwaregård, försäljas åtskillige af f.d. Fideikomiss-Egendomen Glimminge Strögods tillhörige inom Jerrestads och Ingelstads Härader i Christianstads Län belägna, Utsockne Frälse-Hemman och Lägenheter uti Jerrestads Qwarnby, Wranarps, Tullstorps och Hofby Byar; Och kunna emellertid erforderlige upplysningar om köpewillkor m.m. erhållas hos Herr Advokatfiskalen Weydling i Christianstad.

  1840 7/10, N:o 310
  I stället för den 15 och 16 dennas äro, af förekommen anledning, den 29 och 30 innewarande Okt. månad nu bestämda för werkställandet af friwillig offentlig auktion wid Hammenhögs Gästgifwaregård, till försäljning af Utsockne Frälse-Hemmanen N:o 21 5/8 m:tl Jerrestad, N:o 6. 1 m:tl Qwarnby, N:o 9 och 15. Ett m:tl Wranarp, N:o 1, 2, 3, 4. Twå och ett Fjerdedels mantal Tullstorp, samt N:o 1, 3, 22, 23, 26 och 27, tillhopa 2 5/8 m:tl Hofby.

  1841 30/6, N:o 74
  Följande Kronohemman och lägenheter hafwa blifwit försedde med nya Åboer, nemligen:
  6:o. Gatehusen N:ris 27, 28 och 30 Sandby i Borreby socken och sistnämnde härad, å hwilka Nils Nilsson undfått wärdskapet.

  1842 25/2, N:o 22
  Till följd af Författningarnes föreskrift, kungöres, att nedanstående personer blifwit till Åboer å Kronohemman och lägenheter willkorligen antagne, neml.:
  1:o Drängen Måns Mårtensson å Rusthållshemmanet N:o 22 1/4 mtl. Sandby, i Borreby socken och Ingelsta härad, på grund af modrens, Kjerstina Klemmedsdotters öfwerlåtelse, emot transportskilling 50 R:dr R:gds.

  1842 6/5, N:o 53
  Så wäl här å Landskontoret, som i Borreby Socknestuga, förrättas, Måndagen den Tjugosjunde (27) nästkommande Juni kl. 12 på dagen auktion, för utarrendering under 30 års tid från Midfastan år 1843, af Borreby Kyrkas Utsockne Frälsehemman N:o 7 1/2 mantal Borreby, beläget i Borreby Socken och Jerresta Härad, till hwilket hemman finnas åbyggnader af fyra längor, inredda till Man- och Ladugård efter ortens bruk, samt, efter år 1822 werkställdt enskifte, inägor af 67 tunne- 21,563 kappelands rymd, uppskattade till 26 tunne- 5,284 kappeland fullgradig jord, af god och bördig swartmylla på lerbotten och en ringa del sandmylla, torfjord och mulbete å den såkallade tufwemarken, äfwensom ett sandskift. Project till arrende-kontrakt är upprättadt och kan påses härstädes och hos Herr Prosten Brorström i Borreby; börandes blifwande arrendatorn wid auktionstillfället för arrende-skyldigheternas uppfyllande under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn derunder med döden afgår, aflemna en af 2:ne män, en för båda och båda för en såsom för egen skulld, ingången borgen, som till wederhäftigheten är af Domaren i orten bestyrkt.

  1842 29/6, N:o 71
  Såsom följd af författningarnes föreskrift, kungöres nedannämnde personer blifwit till Åboer å kronohemman och lägenheter willkorligen antagne, neml.
  16:o Anders Hansson å Rusthållshemmanet N:o 11 1/12 mantal Sandby, i Borrby Socken och Ingelstads Härad, i följd af syskons och systerbarns öfwerlåtelse emot 1555 R:dr 26 sk. 8 rst. Banko.
  19:o Lars Mårtensson å Rusthållshemmanet N:o 6 1/96 mantal Borrby, i Borrby Socken och Jerrestads Härad, enligt öfwerlåtelse af föräldrarne Håkan Ingemansson och Eljena Lassdotter samt brodren Anders Mårtensson emot 222 R:dr 10 sk. 8 rst. Banko.
  20:o Jöns Jönsson och dess hustru Silla Ingemansdotter å Rusthållshemmanet N:o 6 1/48 mantal Borrby, i sistnämnde Socken och Härad, jemlikt öfwerlåtelse af Håkan Ingemansson, Eljena Lassdotter samt Anders och Nils Mårtenssöner, emot 500 R:dr Banko.

  1843 17/1, N:o 3
  Tisdagen den 28:de nästkommande Februari kl. 10 f.m. hålles wid Borreby kyrka i Jerrestads Härad och Christianstads Län, entreprenade-auktion för omläggande af nämnde kyrkans koppartak, hwilket i upprättadt kostnadsförslag är beräknadt till 1500 R:dr Banko. Blifwande Entreprenadsumman erlägges genast till halfwa beloppet i förskott och andra hälften då arbetet är synadt och godkändt. Täckningen skall, enligt föreskrift i Kongl. Kammar-Kollegii Utslag, börjas i medlet af nästkommande Maj månad och wara fullbordad inom Sex weckor derefter. Wid klubbslaget skall blifwande entrepreneuren wara försedd med behörigen verificerad borgen, af twå wederrhäftige män ingången, de der answara så wäl för förskoittssumman som äfwen för arbetets förswarlighet och framtida bestånd samt waraktighet i Tio på hwarandra följande år efter dess godkännande.
  Sölwesborg den 16 Januari 1843. O Borgström

  1843 18/3, N:o 39
  Länets innewånare underrättas härigenom att från Flyinge Hingst-Depot kommer under innewarande års betäckningstid eller April, Maj och Juni månader Landt-Beskällare på efternämnde ställen att stationeras, hwilka komma att tjenstgöra emot en afgift af 1 R:dr 16 sk. Banko, som wid tillfället betales Stations-Chefen.
  Odoardo, Rialto och Rustan på Borrby Boställe hos Herr Landtbrukare Ekermann.
  /…/
  Felix på Öfrabyborg hos Herr Kammarherren Platen
  /…/
  Flyinge den 16 Mars 1843

  R. H. Bennet.
  t.f. Chef för Flyinge Hingst-Depot

  1843 9/6, N:o 142
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml:
  1:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 21 1/6 mantal Sandby, i Borrby Socken och Ingelstads Härad, på stället den 14 nästkommande Augusti kl. 10 f.m.

  1843 27/7, N:o 193
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  1:o. Skatte-Hospitalshemmanet N:o 2 1/16 m:tl Blästorp, i Borrby Socken och Ingelstads Härad, på stället, den 8 November kl. 11 f.m.

  1844 3/2, N:o 18
  På begäran af Domkyrko-Rådet i Lund, warder det Lunds Domkyrka tillhörige Gatehuset, N:o 23 Borreby, beläget i Borreby Socken och Ingelsta Härad, å öppen auktion, som förrättas härstädes och inför Domkyrko-Rådet Onsdagen den Sjette (6) nästkommande Mars, kl. Tolf på dagen, till den högstbjudande bortarrenderadt på 30 års tid, räknad från midfastan innewarande år; och warda spekulanter underrättade, att Gatehuset som är obebyggdt, innehåller Tio kappeland god, swartmyllig, djup jord med leralf, att projekt till arrendekontraktet är på Landskontoret och hos Domkyrko-Rådet att tillgå, samt att den högstbjudande skall wid auktionen aflemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen af twenne män, de der, en för båda och båda för en, borga, såsom för egen skuld, för fullgörande af alla i blifwande kontrakt föreskrifne willkors uppfyllande, under de Fem första arrendeåren, Äfwen om arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå.

  1844 16/2, N:o 40
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigeheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.
  3:o) Skatte Hospitalshemmanet N:o 2 1/16 och 2 1/12 mantal Blästorp, i Borreby Socken och Ingelstads Härad den 8 Maj kl. 10 f.m.

  1844 6/4, N:o 76 (se även: 1844 9/7, N:o 163)
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  1:o.) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 4 1/8 mantal Blästorp, i Borrby Socken och Jerrestads Härad, på stället den 18 Juni kl. 11 f.m.

  1844 11/5, N:o 108
  På begäran af Orgelnisten C. Lindström i Borrby warder Gossen Ola Swensson, hwilken, född i Borrby den 23 Nowember 1826, från sin fader Husmannen Swen Jönsson år 1837 afwikit, utan att sedermera kunna anträffas, härmed allmänneligen efterlyst, med anmaning till enhvar som om hans wistelseort kunskap eger, att derom antingen härstädes eller hos Pastors-Embetet i Borrby lemna upplysning.

  1844 27/12, N:o 140
  Å nedannämnde Kronolägenheter hafwa inträffat och härstädes blifwit anmälde åboförändringar, hwilka härmed kungöras, neml.:
  1:o.) Å Gatehuset N:o 25 Borreby, i Borreby Socken och Jerresta Härad, af Mårten Jönsson och Karna Gummesdotter öfwerlåtet uppå Jeppa Larsson och dess hustru Kjerstina Persdotter, emot 175 R:dr B:ko
  6:o.) Å Utjorden Skinnref, i Borreby Socken och Jerresta Härad, af Swen Ragnersson erhållen efter dess faderbroder utan transportskilling.

  1846 27/5, N:o 66
  Torsdagen den Nionde (9) nästinstundande Juli månad, kl. 12 på dagen, förrättas så wäl här å Landskontoret, som i Borreby, auktion för utarrendering under 30 års tid, räknade från midfastan år 1847, af Borreby kyrkas hemman N:o 33 3/8 och N:o 60 3/8 m:tl Borreby, belägne i Borreby Socken och Ingelsta Härad, samt ägande förswarlige åbyggnader och enskiftade ägor, dessa sednare bestående till största delen af åker i god och bördig jordmån, någon äng, torfjord till husbehof och utmarksjord i så kalladt sandskifte. Närmare underrättelse om hemmanens beskaffenhet och arrendewilkoren, de sistnämnde uppfattade i projectkontrakt, kunna erhållas å Landskontoret, samt hos Herr Prosten Brorström i Borreby; börandes spekulanter wara wid auktionstillfället beredde, att aflemna en af 2:ne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld ingången, samt till egenhändiga underskrifterna och wederhäftigheten behörigen styrkt borgen för arrendeskyldigheternas fullgörande unde de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under samma tid med döden afgå.

  1846 9/4, N:o 37
  Enligt författningarnes föreskrift, kungöras följande Åbo-ombyten å Krono-hemman och Lägenheter, neml.:
  2:o å dito (Rusthållshemmanet) N:o 6 1/64 m:tl Borreby, i Borreby Socken och Jerresta Härad, i följe af Bengt Sassarssons och Hustrus öfwerlåtelse på deras Son Nils Bengtsson och dennes tillämnade hustru Karna Månsdotter, emot 355 R:dr 10 sk. 8 rst. banko
  14: å dito (Rusthållshemmanet) N:o 11 3/16 m:tl. Sandby i Borreby Socken och Ingelsta Härad, hwilket Hemman Esbjörn Hansson på grund af Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag den 29 Nowember 1838, erhållit efter dess aflidne Fader Hans Esbjörnsson, utan någon stadgad transportskilling.

  1846 25/6, N:o 84
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboar å nedannämnde Kronohemman och lägenheter wilkorligen antagit följande personer, neml.
  4:o Mårten Månsson och dess hustru Karna Olsdotter, å Rusthållshemmanet N:o 26 1/8 m:tl Sandby, i Borreby Socken och Ingelsta Härad, hwilket hemman Nils Andersson å dem transporteradt, emot 2,866 R:dr 32 sk. R:dg.
  5:o Per Mårtensson å Rusthållshemmanet N:o 47 1/16 m:tl Borreby, i Borreby Socken och Jerresta Härad, till följd af aflidne Per Mårtenssons Sterbhusdelägares öfwerlåtelse emot 1,185 R:dr 40 sk. R:gd.

  1846 30/10, N:o 136
  På grund af härstädes företedde handlingar, hafwa nedannämnde personer blifwit wilkorligen antagne till Åboer å följande Krono-Rusthållshemman, neml.:
  5:o Per Persson å N:o 47, 1/8 mantal Borreby, i Borrby Socken och Jerresta Härad, af hwilket hemman ena hälften öfwerlåtits af föräldrarne Jöns Nilsson och Bolla Persdotter, utan bestämd transportskilling, och andra hälften af Per Mårtensson emot 1,185 R:dr 40 sk. R:gd.

  1847 16/3, N:o 32
  Jemlikt Kongl. Kammar-Kollegii förordnande i skrifwelse den 15 sistl. Februari förrättas så wäl härstädes, som i Borreby Socknestuga, Måndagen den (26) Tjugosjette i nästa månad kl. 12 på dagen, auktion för utarrendering under 6 års tid, räknad från detta års midfasta, af Kronoåledrätten Persdrejlen, belägen i Borreby Socken och Ingelsta Härad; kunnandes hugade spekulanter, som wid auktionen böra wara beredde aflemna, efter formulär författad, borgen för arrendewilkorens uppfyllande under hela arrendetiden, här å Landskontoret samt på Kronofogdekontoret i Hammenhög erhålla kännedom af project till blifwande kontrakt jemte nyssnämnde formulär; och skola skeende anbud Kongl. Kammar-Kollegii pröfning underställas.

  1847 20/4, N:o 49
  Som Borrby kyrkotorn i Jerrestads Härad innewarande års sommar skall med koppar omtäckas; så kommer werkställigheten därå, att på entreprenadauktion wid kyrkan utbjudas Lördagen den 15 nästkommande Maj kl. 12 på dagen, och bör blifwande entreprenör wara beredd att wid klubbslaget lemna antagelig borgen, för så wäl de penningar som i förskott komma att uppbäras, som arbetets förswarliga fullgörande och dess bestånd. Halfwa entreprenadsumman kan i förskott erhållas; hwillket allt härmed hugade spekulanter underrättas:
  Sölwesborg den 16 April 1847.
  O. Borgström

  1847 23/7, N:o 251
  Då wid 2:ne hållne sammanträden med Borrby Församlings Tiondegifware ingen billig öfwerenskommelse kunnat träffas om Pastors Tertialtionde och öfrige Löneförmåner, har Herr Prosten Brorström uppdragit undertecknad, att försälja denna dess tionde med rättighet för blifwande köparen att den enligt gällande författningar uttaga i kärfwen medelst räkning å marken, och kommer med anledning deraf auktion, endera wid Prestgården eller wid hwart och ett hemman serskildt att Fredagen den 6 nästkommande Augusti förrättas och börjas kl. 9 f.m.
  Hugade spekulanter, som, om så skull anses nödigt, böra wara beredde, för inropen ställa borgen, kunna om så äskas före auktionsdagen af bemälte Herr Prost erhålla nödig kännedom om ifrågawarande tionde. Samlingen sker i Prestgården, då betalningswilkoren blifwa före auktionen tillkännagifne. Hammenhög den 23 Juli 1847. J. Tydell.

  1847 30/7, N:o 87
  Å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa nya Åboer blifwit af Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagne, nemligen:
  1:o) Kronoutjorden Skinnref, i Borrby Socken och Ingelstads Härad, som Ragnar Swensson, emottagit efter aflidne fadren Swen Ragnarsson.

  1847 25/10, N:o 118
  Som wid den entreprenadauktion, hwilken den 28 sistlidne September blifwit förrättad för upplåtande åt den minstbjudande af åtskillige reparationers werkställande å karaktershuset wid Ryttmästarebostället Borreby, under Skånska Kongl. Dragon-Regementet, något anbud ej fått emottagas, kommer ytterligare entreprenadauktion å ifrågawarande arbete att å stället hållas Tisdagen den Trettionde (30) instundande Nowember, kl. 12 på dagen; och underrättas spekulanter: att project till arrendekontrakt, materialförslag och formulär till borgensförbindelse äro att tillgå här å Landskontoret och hos Kronobefallningsman Tydell; att förslagssumman blifwit upptagen till 366 R:dr 24 sk. Banko och tiden för arbetets fullbordan utsatt till den 1 Oktober 1848; att inroparen genast bör aflemna efter förberörde formulär inrättad och till wederhäftigheten behörigen styrkt borgensförbindelse; att blifwande entreprenör förskottswis erhåller halfwa entreprenadsumman, med lämnas rättighet att till sin nytta få anwända öfwerblifna gamla materialer af taksten och trädwirke, samt slutligen att minsta anbudet wid auktionen, så framt det icke öfwerstiger utropssumman, owilkorligen kommer att af Kongl. Krigs.Kollegium antagas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Borrby d:o (Socken) Nämndemannen Sasser Sassersson i Borrby.

  1849 27/2, N:o 28
  Som något arrendeanbud å Kronoåhledrätterne N:ris 2, 3, 4, 6, 7 och 8 utanför Sandby ägor, i Borreby Socken och Ingelsta Härad, icke eller wid auktion den sistlidne December blifwit gjordt, så kommer, enligt Kongl. Kammar-Collegii förordnande den 19 i denna månad, ytterligare auktion för utarrenderingen af dessa drätter under 6 års tid från detta års midfasta, att Måndagen den 19 i nästa månad, kl. 12 på dagen, förrättas härstädes och i Borreby Sockenstuga, under de wilkor, som äro uppfattade i projectkontrakt, hwilket är att tillgå å Landskontoret och Kronofogdekontoret i Hammenhög, på hwilka ställen jemwäl är att påse formulär till den borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande, som af inropare bör wid auktionen lemnas; och skola skeende anbud Kongl. Kammar-Collegii pröfning underställas.

  1849 3/5, N:o 78
  Som Borreby kyrka i Jerrestads Härad kommer att förses, dels med nytt underlag af bräder, för anbringande derå af koppartak, dels med nytt tak af koppar å torn och lanternin, hwilka arbeten äro uppskattade, det förre till en kostnad af 278 R:dr 32 sk. och det sednare till 757 R:dr Banko, så kommer entreprenadauktion å werkställigheten häraf under detta års sommar, att den Tjugonionde (29) i denna månad kl. 12 på dagen, wid kyrkan förrättas, under wilkor, som wid auktionen och dessförinnan af Herr Prosten Brorström i Borreby uppgifwas.

  1849 23/7, N:o 216
  Utsockne Frälsehemmanet N:o 4, 5/16 mantal Blästorp, i Borrby Socken Ingelstads Härad och Christianstads Län, hwartill hörer 60 tunne- 27 kappeland god jord, med nya wäl inredda åbyggnader, bestående af 3:ne längor, samt en med stengård inhägnad trädgård om ½ tunnelands rymd, blifwer å offentlig auktion, som på stället förrättas Måndagen den 13 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen, till den högstbjudande försåldt, helt eller i mindre delar med wäxander grödan om så åstundas. Af köpesumman erlägges hälften wid tillträdet och kan andra hälften emot inteckning få innestå i Tio år, emot laglig ränta och 1/10 årlig kapitalafbetalning. Borrby den 18 Juli 1849.
  Malte Brorström

  1850 5/2, N:o 17
  Genom auktion som hålles Måndagen den 15 April 1850 kl. 12 på dagen, kommer att inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direktionen å Landskontoret i Christianstads , på arrende utbjudas från midfastan 1851.
  1:o) F.d Mönsterskrifware-Boställsdelen N:o 24, 3/16 mantal Sandby, beläget i Ingestads Härad och Broby[!] Socken på 30 år. De bestämde arrendeafgifterne äro 16 tunnor spannemål hälften råg och hälften korn årligen och derjemte antingen städjekapital af minst 600 R:dr eller årlig penningeafgift af minst 30 R:dr B:ko.

  1850 29/10, N:o 126 (se även: 8/2 1851; N:o 14; 1851 28/7, N:o 76)
  Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 22 sistlidne Mars och Kongl. Kammar-Collegii derpå grundade skrifwelse till Konungens Befallningshafwande af den 1:ste i denna månad, komma, å auktion, som härstädes och i nedannämnde församlingars sockenstugor, Måndagen den Sextonde (16) nästkommande December, kl. 12 på dagen, förrättas, följande Kronoåhledrätter att till den högstbjudande under skattemannarätt försäljas, nemligen: Åhledrätterne N:ris 2, 3, 4, 6, 7, och 8 utanför Sandby ägor, i Borreby socken och Ingelstads härad, Bockhufwuds-Drätten samt hälften af Ramnokulla och hälften af Topperholtz-Drätterne, i Walleberga socken och samma härad, äfwensom Drätterne N:ris 5, 6, 7, 8, 9 och 10 Yngsjö, i Åhus socken och Willands härad.
  Försäljningen sker under följande willkor: att de af Kongl. Kammar-Collegium faststälde räntor å hwilka uppgift kan erhållas på Landskontoret och hos Herrar Kronobefallningsmän samt dessutom lemnas wid auktionstillfället, skola af köparne allt framgent utgöras; att om inropare sådant åstundar och wid nämde tillfälle det anmäler, Kongl. Kammar-Collegium äger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet, än återbäring af skatteköpeskillingen; att tillträdestiden blifwer för de inom Ingelstads härad belägen Drätter den 25 Mars nästa år och för Yngsjö fisken den 1 Januari 1852; att Kongl. Kammar-Collegium eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet och, der de godkännas, utfärda skattebref; och att, i afseende å de Drätter, som äro belägne wid särskilde hemmans- och byalagsstränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byalagen skola äga optionsrätt till deras inlösande för hwad derför wid auktion bjudes, derom anmäles dock bör göras hos Konungens befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettio dagar räknad wid äfwentyr, att berörde rättighet annars anses förfallen; och kommer i hwarje af ofwannämnde sockenstugor att utropas endast de inom socknen liggande Drätter.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande län anmodas en lika kungörelse utfärda.

  1850 29/11, N:o 139
  Genom Resolutioner denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer willkorligen antagit:
  2:o) Håkan Swensson å Krono-Utjorden Skinnref, i Borreby socken och Jerrestads härad, i följd af Ragnar Swenssons öfwerlåtelse, emot 500 R:dr B:ko.

  1851 14/3, N:o 31
  Lördagen den Tjugusjette (26) nästkommande April kl. 12 på dagen, hålles såwäl här på Landskontoret, som å hemmanet N:o 20 5/8 m:tl Borreby, i Borreby socken och Jerrestads härad, aukution för utarrendering under 30 års tid från midfastan nästa år af nämnde Borreby kyrkas tillhöriga hemman, hwilket är enskiftadt, försedt med åbyggnader efter ortens sed, samt äger omkring 84 tunneland öppen åkerjord i god jordmån, jemte torfjord och sandskifte, Arrendewillkoren äro uppfattade i project-Contrakt, som härstädes och hos Herr Prosten Brorström i Borreby är att tillgå, och den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af 2:ne personer, en för båda och båda för en ingången, till egenhändiga underskrifterne bewittnad samt till wederhäftigheten af Domare i orten styrkt borgen för alla arrendeskyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå.

  1852 23/6, N:o 71
  Landshöfdinge-Embetet har denna dag meddelat nedannämnde personer willkorlig införsel i besittningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml.
  9:o) Enkan Elna Trulsdotter å Gatehuset N:o 28 Sandby, i Borreby Socken och Ingelsta Härad, till följd af Nils Nilssons och Kjersti Andersdotters transport emot 20 R:dr B:ko.
  11:o) Anders Persson och dess tillämnade hustru Elna Nilsdotter å Gatehuset N:o 33 Sandby, i Borreby Socken och sistnämnde Härad, på grund af Jöns Ingemanssons transport emot 233 R:dr 16 sk. R:gs.
  13:o) Per Mårtensson å 1/3 af Gatehuset N:o 25 Borreby, i Borreby Socken och Jerresta Härad, af Mårten Larsson transporteradt emot 200 R:dr Banko.

  1852 2/12, N:o 390
  Till Konungens Befallningshafwande har inkommit denna rapport:
  ”Från Husmannen Bengt Boosson på N:o 1 Blästorp, Borreby socken och Ingelstads härad, bortgick under sistl. Mars månad en hans dotter Mätta, 15 år gammal, utan att sedermera hafwa låtit höra utaf sig, hwarföre Pastors-Embetet i nämnde socken får hos Konungens Höga Befallningshafwande ödmjukast anhålla, att nämnde flicka måtte, såwäl i Christianstads som Malmöhus län, allmänneligen efterlyst.
  Ödmjukast
  O. Hallengren
  v. Pastor”

  1853 18/6, N:o 71
  Måndagen den 11 nästkommande Juli kl. XI f.m. förrättas entreprenadauktion wid Borreby Kyrka i Jerresta härad för att åt den minstbjudande upplåta werkställigheten af en del arbeten bestående af en å Kyrkans grund befintlig Kyrkoladas samt ett å Kyrkogården stående gammalt torns borttagande och tomternes utjemnande i sammanhang med Kyrkogårdens utplanering, samt en ny ringmur af gråsten omkring Kyrkogården uppföras. Kunnandes hugade spekulanter erhålla närmare kännedom om arbetet och willkoren derföre hos Pastor i Borreby; dock meddelas att behörig borgen för arbetets fullgörande bör wid auktionen företes; och skola skeende anbud underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1853 20/7, N:o 82
  Som, i brist på spekulanter, den till den 11 dennes wid Borreby Kyrka i Jerrestads härad utlysta entreprenad-auktion för werkställighet af en del arbeten å ringmuren och Kyrkogården derstädes, då icke kunde försiggå; så warder sådan auktion å nyo utlyst att wid berörde Kyrka förrättas, Måndagen den 15 instundande Augusti kl. 11 f.m.; och tillkännagifwes, att ifrågawarande arbete består dels i ny ringmurs uppförande kring Kyrkogården samt dennes utplanering, del ock borttagandet af ett gammalt för sig sjelft stående torn och en gammal Kyrkolada; att arbetet bör wara werkställdt under innewarande år; att borgen för detsammas fullgörande och bestånd bör wid klubbslaget ställas; att widare upplysning om arbetets beskaffenhet meddelas af Pastor Hallengren i Borreby och att skeende anbud skola underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1853 6/9, N:o 98
  Som Konungens befallningshafwande och Biskops-Embetet af förkomne skäl upphäft den å en del arbeten wid Borreby kyrka i Jerrestads härad den 15 sistl. Augusti förrättade entreprenadauktion, så kommer ny sådan auktion derstädes att hållas Måndagen den 3 nästkommande Oktober kl. 11 på dagen för uppförande af en ringmur kring nämnde kyrka och kyrkogårdens planering m.m., hwarom Pastor Hallengren lemnar närmare underrättelse. Kostnadsförslaget upptager en summa af 408 R:dr 32 sk. b:ko; skolande skeende anbud underställas Konungens befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1854 7/10, N:o 254
  Genom offentlig auktion, som förrättas på stället Tisdagen den 31 i denna månad kl. 12 på dagen, försäljes till den högstbjudande skattehästhemmanet N:o 43 31/144 mantal Borrby i Borrby socken, Jerrestads härad och Christianstads Län, Å hemmanet, som består af omkring 55 tunnland inägor af god och bördig beskaffenhet samt en del torfjord, finnas nyligen uppförde, i godt stånd warande åbyggnader, samt äro utsådde 4 tunnor Råg, 2 tunnor Hwete och 130 pund klöfwerfrö. Egendomen säljes hel eller i mindre lotter och blifwa köpewilkoren, som före auktionen tillkännagifwas, högst förmånliga. Tillträdet sker den 25 Mars nästa år eller ock genast, såwida köparen särskilt will tillhandla sig den inbergade grödan, som uppgått till 300 lass säd och 20 lass klöfwer. Borrby den 5 Oktober 1854.
  Malte Brorström

  1854 5/11, N:o 131 (se även: 1854 9/12, N:o 146)
  Som wid de auktioner, hwilka, jemlikt Landshöfdinge-Embetets kungörelse den 25 sistlidne September, den 19, 20 och 21 derpåföljde Oktober hållits i och för försäljning under skattemannarätt af åtskillige Kronoåldrätter, några anbud å nedannämnde drätter icke blifwit gjorde, så komma nya auktioner för drätternes försäljning att följande dagar kl. 12 på dagen anställas såwäl här å Landskontoret, som i socknestugorne för de församlingar, hwarigenom drätterne äro belägne, nemligen:
  Måndagen den 4 nästkommande December: Å åledrätterne i Borrby socken, Ingelstads härad N:o 1 med ränta 2 R:dr 35 sk., N:o 5 med ränta 2 R:dr 38 sk., N:o 10 med ränta 1 R:dr 13 sk. och N:o 11 med ränta 1 R:dr 45 sk.
  /…/
  Denna försäljning eger rum under följande wilkor: att ofwan wid hwarje drätt upptagne, af Kongl. Kammar-Kollegium fastställde räntor skola af köparne allt framgent årligen utgöras; att om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället anmäler, Kongl. Kammar-Kollegium eger, då skälig anledning detill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet, än återbäring af skatteköpeskillingen; att drätterna få tillträdas då skattebref blifwit utfärdade; att Kongl. Kammar-Kollegium eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet och det de godkännas, utfärda skattebref, för hwilka annan lösen, än den för resolutioner stadgade icke må beräknas; och att, i afseende på de fisken, som äro belägna wid serskilda hemmans eller byalags stränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byalagen skola ega optionsrätt till deras inlösande för hwad derpå wid auktionen bjudes och finnes antagligt, derom anmälan bör göras hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettiodagar räknad, wid äfwentyr att berörde rättighet annars anses förfallen.

  1854 28/11, N:o 141
  Till Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet har ankommit Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelse, så lydande:
  OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung.
  Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig, Troman, Grefwe, Landshöfding, Kommendör af Wår Wasa-Orden, Riddare af Wår Swärds-orden så ock Biskop. Med öfwerlemnade af en utaf Kyrkoförwaltningen i Borrby församling hos Eder gjord ansökning, det I måtten meddela församlingen tillåtelse dels att åt Professoren och Kommendören af Wår Wasa-Orden C. G. Brunius öfwerlåta ledningen af en nödig befunnen reparation af församlingens Kyrka, dels ock att afsluta ackord om arbetets werkställande med den byggmästare, som Brunius kunde föreslå, hafwen I uti skrifwelse den 13 sistlidne September, enär I ansågen berörde reparation skola blifwa ändamålsenligare werkställd på det af Kyrkoförwaltningen föreslagna sätt, än om den på entreprenadauktion åt den minstbjudande upplätes, men I, till följd af före skrifterna i 8 mom. af Nådiga Instructionen den 12 April 1815 angående wården och förwaltningen af Kyrkornas fastigheter, medel och öfrige tillhörigheter uti Malmöhus, Christianstads Blekinge, Hallands samt Götheborgs och Bohus Län, woren förhindrade att till omförmälda ansökning lemna bifall, i underdånighet hemställt, det Borreby församling måtte i Nåder tillåtas att genom ackord och under Professor Brunii ledning werkställa ifrågawarande reparation; i sammanhang hwarmed och då I ofta kommit i erfarenhet deraf, att Kyrkobyggnader och reparationer, som warit till Entreprenör upplåtne, blifwit illa werkställde och att församlingarne derefter måst föra långwariga rättegångar för att komma i åtnjutande af sin rätt, hwilken mången gång gått alldeles förlorad derigenom, att såwäl Entreprenören som de, hwilka gått i borgen för arbetets behöriga fullgörande, under tiden blifwit oförmögne att erlägga de ersättnings-belopp, som slutligen tilldömts församlingarne, I, som ansen det wara af mera wigt, att ett Kyrkobyggnadsarbete blir wäl werkställdt, än att det utföres för möjligen lägsta pris, i underdånighet anhållit, det Wi måtte lemna Eder rättighet att, sedan entreprenadauktion å ett Kyrkobyggnads-arbete blifwit hållen, men antingen icke något anbud erhållits eller församlingen heldre will genom ackord låta werkställa arbetet, en dylik församlingens ansökan, så widt skäl förefinnes, bifalla.
  Wid underdånig föredragning af detta ärende hafwe Wi funnit godt i Nåder medgifwa, att Borrby församling må, på sätt begärdt blifwit, medelst ackord låta werkställa ifrågawarande reparation af församlingens Kyrka, äfwensom Wi, med bifall till Eder derom gjorda underdåniga hemställan, welat i Nåder tillåta, att wederbörande Wår Befallningshafwande och Biskops-Embete må, derest någon församling begär att, utan föregången entreprenadauktion, få låta werkställa nybyggnad eller reparation af sin Kyrka, ega att, om sådant kan finnas med Kyrkans fördel öfwerensstämmande, efter pröfning af det i berörde afseende upprättade kontrakt, till en dylik anhållan lemna bifall, utan hinder af stadganderne i 8 mom. af ofwan åberopade Nådige Instruction; hwilket Wi Eder till swar och underdånig efterrättelse samt wederbörandes förständigande härigenom meddela. Wi befalle Eder Gud Allsmägtig Nådeligen.
  Stockholms Slott den 17 Oktober 1854
  OSCAR
  H. REUTERDAHL
  Hwilken till wederbörandes kännedom och underdåniga efterrättelse härigenom kungöres.

  1856 16/2, N:o 20
  Genom offentlig auktion, som förrättas i Borrby prestgård af Jerrestads härad Tisdagen den 11 nästkommande Mars kl. 11 f.m., utbjudes till arrendebruk under Enkefru Prostinnan Brorströms och hennes stjufdotter nådårstid nämnde prestgård, till hwilken höra 80 á 90 tunneland till största delen god och bördig jord, som med alla åbyggnaderna, winter- och klöfwerutsäde jemte wårfoder får af arrendatorn tillträdas den 24 förstkommande April.
  Äckor och dagswerken af pastoratet öfwerlåtas äfwen till arrendatorn.
  Arrendewilkoren tillkännagifwas före utropet; men wid auktionen bör antaglig borgen ställas så wäl för arrendeafgiften som för öfriga wilkors fullgörande.
  Borrby den 14 Februari 1856.
  Gustaf Lindström

  1856 15/3, N:o 28 (se även: 1856 8/4, N:o 38)
  Genom offentlig auktion, som förrättas i Borrby prestgård Fredagen den 28 i denna månad kl. 9 f.m., låta sterbhusdelägarne efter framlidne Prosten och Kyrkoherden T. P. Brorström försälja; koppar, jern och trädwaror, åkerredskap, hästar, oxar, kor, ungkreatur och får, säng och linkläder samt diwerse waror. Inropen betalas till undertecknad den 1 nästkommande Oktober, försummas detta, kommer 6 procents ränta derå från auktionsdagen att erläggas.
  Borrby den 12 Mars 1856.
  Gustaf Lindström

  1856 10/12, N:o 249
  Genom offentlig auktion, som förrättas Tisdagen den 13 Januari 1857 kl. 11 f.m., låter Landtbrukaren P. Runnerström, försälja hwart för sig eller tillsammans sine egande Skatte-Rusthållshemman N:o 6 5/64 och N:o 19 1/4 m:tl Borrby, af Jerrestads härad, samt derå uppförd Hollänsk wäderqwarn med 2 par skattlagde stenar och sigt. Hemmanen har en egorymd af 51 tunneland uti en plan af den mest bördiga beskaffenhet, samt dessutom utmark och sandskiften äfwensom god torfjord till husbehof. Wid egendomen är trädgård med flera sorter goda fruktträd. Åbyggnaderne äro uppförde dels af sten och dels af korswirke. Tillträdet får ske den 25 förstkommande Mars och blifwa betalningswillkoren förmånlige, emedan en större del af köpeskillingen skall i egendomen mot inteckning innestå. En blifwande köpare kommer att wid klubbslaget ställa antaglig borgen för de 2:ne första terminernes erläggande.
  Cimbrishamn den 1 December 1856.
  P. J. Wadstein

  1857 9/3, N:o 19
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  9:o) Mattis Jönsson till hemmanet N:o 6 5/64:dels mantal Borrby, i Borrby socken och Jerresta härad, som på honom blifwit transporteradt af dess fader Jöns Månsson enligt afhandling den 4 Juni 1825.

  1857 9/5, N:o 40
  Wid offentlig auktion, som anställes så wäl här å Landskontoret, som inför Domkyrko-Rådet i Lund, Thorsdagen den 24 nästinstundande September kl. 12 på dagen,, kommer Domkyrkohemmanet N:o 2 1/4 m:tl Borrby i Borrby socken af Jerrestads härad, att utbjudas till arrende på tretio års tid, räknad från midfastan 1858 till samma tid 1888, hwilket härmed kungöres jemte tillkännagifwande, att beskrifning öfwer hemmanets egor och förmåner, äfwensom projekt till arrende-kontrakt är att tillgå här å Landskontoret, samt hos Domkyrko.Rådet; att wid auktionen bör ställas borgen för alla i arrende-kontraktet föreskrifne skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, samt att den ankommer på Landshöfdingen och Biskopen, som utfärda arrende kontrakter, om anbudet, ehuru det högsta, antages eller icke.

  1857 29/12, N:o 305
  Genom offentlig auktion, som på stället förrättas Onsdagen den 20 förstkommande Januari kl. 11 f.m., låta Sternbhusdelegarne efter Hemmansegaren Ola Anderssons aflidna hustru försälja, helt eller styckadt, Utsocknefrälsehemmanet N:o 2 1/2 m:tl Tullstorp i Borrby Socken och Jerrestads Härad. Till denna egendom, som är försedd med tillräckliga, under sednare åren uppförda, i utmärkt godt stånd warande åbyggnader, hörer 48 Tunne- 24 7/10 Kappeland inegor, i en plan, af bördigaste beskaffenhet, samt 2 Tunneland Torfjord.
  Egendomen får, med utsådd wintersäd, tillträdas den 25 nästkommande Mars. Köpe- och öfriga willkor, som för köpare blifwa förmånliga, tillkännagifwas före utropet.
  Borrby den 28 December 1857. Gustaf Lindström

  1858 5/1, N:o 3
  Genom offentlig auktion, som förrättas i Borrby Skolhus Fredagen den 22 nästinstundande Januari kl. 11 på dagen, försäljes för Borrby Kyrkas räkning till den högstbjudande ett parti ren och afradsgild spanmål af 73 tunnor 2 1/3 kappor råg, 72 tunnor 2 1/3 kappor korn samt 87 tunnor 2 1/3 kappor hafre, med rättighet för köparen att få spanmålen lefwererad i någon af städerna Ystad eller Cimbrishamn före den 25 nästkommande Mars. Betalningswillkoren tillkännagifwas wid auktionstillfället. Borrby den 4 Januari 1858.
  Kyrkans Sysslomän.

  1859 28/3, N:o 40
  Wid offentlig auktion, som anställes såwäl här å Landskontoret som i Borrby sockenstuga Thorsdagen den 28 nästkommande April klockan 12 på dagen, komma att under arrende på trettio års tid, räknad från Midfastan 1860 utbjudas twenne Borrby kyrka tillhörige i Borrby socken Jerrestads Härad belägne hemman, N:o 7 1/2 mantal Borrby, innehållandes inegor 67 tunnland 13,326 kappland, uppskattade till 26 tunnland 5,284 kappland och utmark 6 tunnland 10,032 kappland, uppskattade till 1 Tunnland 18,508 kappland, och N:o 58 1/4 mantal Borrby, innehållande inegor 64 tunnland 64 tunnland 0,468 kappland, upskattade till 26 tunnland 17,473 kappland och torfjord samt ut- och sandmark 7 tunnland 27,679 kappland, uppskattade till 2 tunnland 18,672 kappland; Och warder till spekulanters kännedom härigenom meddeladt: att den högstbjudande bör wid Auktionen aflemna en af twenne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skud ingången, till wederhäftigheten styrkt, borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn under tiden skulle med döden afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1859 7/6 1859, N:o 72
  Som med högvederbörligt tillstånd ett nytt spruthus kommer att vid Borrby kyrka i Jerrestads Härad under innevarande sommar uppföras, hvartill kostnadsförslag uppgående till 1027 Rdr blifvit upprättadt och kan ho Pastorsembetet på stället få beses, så kommer nämnde arbete att genom entreprenad-auction, som vid Borrby kyrka förrättas Tisdagen den 5 nästkommande Juli kl. 10 f.m. till den minstbjudande upplåtas, börande en blifvande entreprenör vara försedd med behörigen styrkt borgen, så väl för byggnadens försvarliga uppförande inom föreskrifven tid, som för dess bestån i tio år, äfvensom för det förskott å entreprenad summan han kan komma att uppbära, hvilket till spekulanters underrättelse härmed kungöres.
  Borrby den 6 Juni 1859.
  Kyrkans Föreståndare.

  1860 9/2, N:o 25
  Allmänneligen efterlysas
  Skräddarelärlingen Håkan Mattsson, som är antagen såsom lärling af Skräddaren P. Ternström i Borrby, har den 2 sistlidne Januari erhållit tillstånd att besöka sin fader, husmannen Matts Håkansson i Hofby, den 22 i samma månad derifrån bortgått, utan att någon upplysning om hans vistelseort kunnat erhållas.
  Håkan Mattsson som är 17 år gammal, liten till vexten, har mörkt hår och var vid afvikandet klädd i randiga byxor, blå tröja och väst, allt af verken, svart mössa och stöfletter.
  Den eller de som om bemälde Håkan Mattssons vistelseort ega kännedom, anmodas att derom lemna underrättelse till Pastors-Embetet i Borrby.

  1861 19/10, N:o 112
  Genom offentlig auktion som anställes såväl här på Landskontoret som i Löderups sockens Skolhus Lördagen den 23 instundande November kl. 12 på dagen kommer en Hörups kyrka tillhörig jord belägen i Borrby socken vid N:o 12 Borrby af 1 tunnelands 1 kapplands rymd, att utbjudas till arrende under trettio år, räknade från midfastan 1862; och varder till spekulanters kännedom och efterrättelse meddeladt att den högstbjudande bör vid auktionen aflemna en af tvenne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld ingången, till vederhäftigheten styrkt borgen för alla arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren äfven i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafvande och Biskops-Embetet, hvilka utfärda arrendekontrakt, att blifvande anbud antaga eller förkasta.

  1861 2/11, N:o 120
  Genom auktion Thorsdagen den 16:de nästkommande Januari kl. 12 på dagen, kommer att inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direktion å Landskontoret i Christianstad på arrende utbjudas från Midfastan år 1862, en del af Bostället Sandbys, N:o 1 och 25, Ett mtl, ågoområde utgörande circa 60 tunnl., belägne i Ingelstads härad och Borrby socken, under 20 års tid. De bestämnde arrendeafgifterne äro 150 karledagsverken på egen kost, att utgöras på kallelse vid nämnde Boställe under Jui, Augusti och September med 60 dagsverken samt de återstående jemt fördelade under öfrige Nio månaderne, och såsom minimum i Spannemålsarrende utgifva årligen Femton tunnor Råg och Femton tunnor Korn efter gamla måttet, eller efter nya, 189 kubikfot, att lösas efter fem medel-markegångspriser.
  Wid skeende anbud fordras för dess antagande att till wederhäftigheten och till egenhändiga underskrifterne vederbörligen styrkt borgen aflemnas för arrendeskyldigheternes fullgörande, de första fem arrendeåren äfven i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå.
  Formulair till borgensförbindelse finnes att tillgå såväl å Landskontoret i Christianstad som hos Herrar Sqvadrons-Chefer och hos Regementsskrifvaren; skriftliga anbud kunna före eller vid auktionens början inlemnas å Landskontoret, hvarest hågade spekulanter kunna af upprättadt projekt till arrendekontrakt taga kännedom. Blifvande arrendeanbud komma att underställas Indelningshafvarens antagande.
  Christianstad den 28:de Oktober 1861.
  Direktionen

  1867 25/7, N:o 365
  Sedan Kongl.Maj:t i Nåder pröfwat frågan om fördelning för innewarande år af de utaf Rikets Ständer wid förra riksdagen till förmån för friwilliga skarpskytteföreningarne bewiljade anslag till, bland annat, målskjutningspremier, samt i Nåder föreskrifwit att, i likhet med hwad förlidet år bestämdes, täflingsskjutningarne inom Länet skulle, efter Öfwerbefälhafwarnes hörande, och, med afseende å lokala förhållande, ordnas på flere eller färre ställen under senare delen af sommaren, så har Konungens Befallningshafwande, med fästadt afseende å hwad Öfwerbefälhafwarne uti afgifne utlåtanden yttrat, funnit skäligt stadga, att länets friwilliga skarpskytteföreningar i och för täflingsskjutningars anställande indelas i fem grupper, nemligen: /…/
  4:de Borreby och Cimbrishamns föreningar med skjutbana wid Cimbrishamn.
  /…/

  1868 26/10, N:o 503
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa Nils Tufwesson och Pehr Pehrsson i Tullstorp anhållit om förordnande för Herr Kommissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att utstaka ett grustag å N:o 2 och ett lertag å N:o 4 Tullstorps egor.
  Som nu öfrige delegare, hwilkas rätt af denna förrättningen kan wara beroende, icke undertecknat ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj.ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i socknekyrkan, der förenämnde hemman äro belägne, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1870 22/9, N:o 408
  På begäran af t.f. Krono-Länsmannen A. Stenberg
  Ej mindre tjufwen, än ock en Åboen Ola Nilsson å N:o 12 Borrby i Borrby socken natten mellan den 12 och 13 dennes genom inbrott frånstulen 4 år gammal brunskymlig häst med swart man och sans, hwit stjern af wid pass en 3-skillings storlek, samt hwita karleder.

  1871 24/1, N:o 6
  Wid offentlig auktion, som Tisdagen den 21 nästinstundande Februari klockan Tolf på dagen anställes såwäl inför Borrby Kyrkoråd i Borrby sockenstuga, som inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret komma till arrende på tretio års tid, räknad från midfastan innewarande år, att utbjudas twänne Borrby kyrka tillhöriga jordar, belägna den ena, innehållande Ett Tunland 10,537 kappland i areal, inwid Tullstorps mark och den andra, innehållande Ett Tunland 18,224 kappland i areal i Borrby bys westra wång, allt i Borrby socken och Jerrestads Härad; Hwilket till Spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande: att den högstbjudandebör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twänne personer, en för båda och båda för en såsom för egen skuld; att projekt till arrendekontrakt finnas att tillgå härstädes och hos Pastors Embetet i Borrby, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops Embetet, hwilka utfärda arrendekontrak,t att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1871 4/2, N:o 41
  Kungörelse om Kommunal-Nämnds-Ordförande.
  Till Ordförande i nedannämnde socknars Kommunalnämnder hafwa, enligt ingångne anmälanden, blifwit utsedde:
  i Borrby socken: Kantorn G. Lindström i Borrby.

  1871 18/12, N:o 91
  Wid offentlig auktion, som Tisdagen den 6 nästinstundande Februari kl. 12 på dagen anställes såwäl inför Borrby Kyrkoråd i Borrby sockenstuga som ock inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på tretio års tid, räknad från midfastan år 1873, att utbjudas Borrby kyrka tillhöriga Utsocknefrälsehemmanet N:o 7 Ett halft mantal Borrby, beläget i Borrby socken och Jerrestads Härad och, innehållande, förutom någon torfjord och utmark, 67 tunne- 21,563 kappeland, uppskattade till 26 tunne, 5,284 kappeland; Hwilket till spekulanterskännedom kungöres med tillkännagifwande: att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twenne personer, en för båda och båda för en såsom för egen skuld; att projekt till arrendekontrakt finnas att tillgå härstädes och hos Pastors Embetet i Borrby, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1873 18/2, N:o 24
  Hos Konungens Befallningshafwande hat skomakaren Måns Olsson anhållit att blifwa till åbo antagen å en tredjedel af gatuhuset N:o 25 Borrby i Borrby socken och JHerrestads härad, dertill besittningsrätten blifwit å honom öfwerlåten af skräddaregesällen Mårten Persson emot 278 rdr rmt, allt enligt auktionsprotokoll den 28 Februari 1866; åliggande det den, som jemlikt Kongl. Kammar Kollegii kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863 eger företrädesrätt till besittningen af berörda ett tredjedels gatuhus och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna kungörelses upläsande i häradets kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseköpeskillingsbeloppet och dels ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1873 10/5, N:o 45
  Hos Konungens Befallningshafwande har Sasser Swensson anhållit att blifwa till åbo antagen å gatuhuset N:o 32 Sandby i Borrby socken och Ingelstads härad, dertill besittningsrätten å honom öfwergått dels genom arf efterhans fader Swen Persson och broder Per Swensson och dels genom öfwerlåtelse från hans broder Gumme Swensson, enligt afhandling den 20 Februari 1872, deri någon köpeskilling ej blifwit utfäst; Och åligger det den, som jemlikt Kongl. Kammar Kollegii Kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863 eger företrädesrätt till besittningen af berörda gatuhus och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna kungörelses upläsande i häradets kyrkor, sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 24/10, N:o 119
  Uti hit ingifna ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till Skatte inlösa nedannämnda Kronoegendomar, neml.:
  Anders Persson: gatuhuset N:o 28 Sandby i Borrby socken och Ingelstads Härad;
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom månad från denna kungörelses upläsande i Häradets Kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härader anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet; derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 3/11, N:o 389
  genom executiv auktion, som Fredagen den 9 instundande Januari kl. 12 på dagen å landskansliet härstädes förrättas. kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas utmätta Skatte rusthållshemmanet N:o 46 1/224 mtl Borrby i Borrby socken af Jerrestads härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan upplysning erhållas härstädes.

  1834 3/7, N:o 66
  Uti ingifwen ansökning har Måns Olsson anhållit att få till skatte inlösa en tredjedel af kronogatuhuset N:o 25 Borrby i Borrby socken och Jerrestads härad; hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom månad från denna kungörelses upläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet; derom bewis tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 16/7, N:o 12 (Serien II)
  Kungörelse ang. skatteköp af kronogatuhuset N:o 31 Sandby
  Uti ingifwen ansökning har Enkan Anna Persdotter i Sandby anhållit att få till skatte lösa kronogatuhuset N:o 31 Sandby i Borrby socken af Ingelstads härad, hwilket kungöres med tillkännagifwande att, om någon will bestrida sökta skatteköpet, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnde Härads kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 15/11, N:o 304
  Kungörelse om allmän efterlysning. På begäran af: 1:o) Kronofogden P. L. Leth
  Ej mindre tjufwen än äfwen följande, landthandlanden Per Persson Färdig i Sandby af Borrby socken natten till den 13 dennes, genom inbrott frånstulne handelswaror, nemligen:
  Twå och ett halft stycken domestik, 10 fot swart kläde, 80 fot mollskinn, 1 schal, 3 st. yllna schaletter, 5 st. bomulls dito, 26 st kandtband, 1 stycke lampwekar, 12 dussin rullar maskintråd, 2½ dussin st. twål, 20 gross knappar, 1 snusdosa af horn, 8 st. rakborstar, 3 dussin hornkammar, 1½ bref sylar, 16 paketer hårnålar, 3 dussin fällknifwar, 12 par glasögon, 20 skålpund kaffe, 1 diamant samt kontant 8 kr.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  46:o) Sandby N:o 36, en fr. femton etthundratjugoåttondels mtl. N:o 11 afsöndrad torfjordslägenhet om 8,8 qw. ref. som Soldaten Nils Wallin och h. h. Anna Olsdotter köpt af Måns Esbjörnsson och Ingar Persdotter samt Ingeman Esbjörnsson för 350 kr.;
  47:o) Borrby N:o 59, etthundratjugotre twåtusenfemhundradedels mtl, som Erik Nilsson köpt af Ola Månsson och Kersti Esbjörnsdotter för 7,166 kr. 67 öre;
  48:o) Borrby N:o 14, 9 kapland jord med förslagswis åsatt ett twåhundrafemtisjettedels mtl. som Anders Månsson köpt af Nils Granqwist och Karna Nilsdotter för 1,333 kr. 33 öre.
  91) Blästorp N:o 10, nitton twåhundrafyrtiotredjedels mtl. som Nils Jönsson köpt af sina föräldrar Jöns Nilsson och Ingar Nilsdotter för 4,600 kr.;
  92) den till ett tiondels mtl. Borrby N:o 45 hörande utmark om 1 tunnland 28 kappland med förslagswis åsatt ett twåhundradedels  mtl. som Måns Swensson och h. h. Karna Mårtensdotter köpt af Per Månsson för 666 kr, 67 öre.
  181) Tullstorp nr. 8, en från ett sextondels mtl nr. 1 afsöndrad lägenhet om 0,28 qv.-ref, som Per Jönsson köpt af Nils Bengtsson för 150 kr.
  182) Nyssnämnde lägenhet, som Erik Andersson och hans hustru Elna Larsdotter köpt af Per Jönsson för 500 kr.
  208) Borrby nr. 14 ett trehundratjugondels mtl, som Ola Jakobsson köpt af Swen Blixt och hans hustru för 833 kr. 33 öre.
  209) Borrby nr. 48 tjugotre etthundrafyrtifjerndels mtl utom dertill hörande torfjord, för Jöns Christianssons tillämnade hustru Ingrid Olsdotter, som köpt nämnde fastighet af Matts Christiansson för 6,500 kr.

  1891 17/1, N:o 20
  Kungörelse om kommunalordförander
  Till kommunalnämnds- och kommunalstämoordförander äro walde:
  inom Borrby socken: Kantorn Gustaf Lindström i Borrby.

  1891 7/2, N:o 10 (Serien II)
  Torsdagen den 19 nästkommande Mars kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads Härad Tingsställe i Hammenhög för försäljning af utmätta hemmanet nr 10, 1/110 mantal Borrby i Borrby socken och Jerrestads Härad.
  Denna egendom, som håller i rymd omkring en hektar åkerjord och är bebyggd med boningshus, en mindre byggnad och logelänge, allt af tegel, samt twänne brädskjul, hwilka anwändas till stall, har utmätningswärderats till 7,500 kr.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 4 Februari 1891.
  P. L. Leth

  1891 4/6, N:o 42 (Serien II)
  Kungörelse om executiva auktioner
  a) Å kronoskattehemmanet 5/32 mantal N:r 50 Borrby, som utmätts till 25/192 mantal från Per Jönsson och till 5/192 mantal från Ingeman Esbjörnsson, samt å den från nämnda hemman afsöndrade delen af lägenheten N:r 72 Borrby, hwilken fastighetsdel utmätts från Ola Andersson, warder exekutiv auktion utlyst att å landskansliet härstädes hållas Fredagen den 17 nästkommande Juli klockan tolf på dagen, derwid de, hwilka hafwa fordran, som skall ur fastigheterna gäldas, eller annan rätt, som bör wid auktionen iakttagas, ega all sin rätt bewaka.
  Om fastigheterna, hwilka äro belägna i Borrby socken, meddelas:
  Hemmansdelen 25/192 mantal, som är belägen 1,5 nymil från staden Cimbrishamn och 0,3 nymil från sockenkyrkan, innehåller i rymd omkring 32 hektar, deraf i inegor 30 hektar åker, bestående af swartmylla på skifferbotten samt twå hektar utjordm belägen söder om hemmansdelen utmed hafskusten och anwänd till bete.
  Följande byggnader finnas uppförde: boningshus af tegel, under tegeltak, inredt till 4 boningsrum, kök, pigkammare och brygghus; tre i winkel sammanbyggda uthuslängor, deraf westra längan med yttersidan af gråsten, innersidan af tegel, under spåntak, är inredd till stall för hästar och kor, södra längan, på samma sätt uppförd af gråsten och tegel under spåntak, är inredd till twenne logor med loggolf, östra längan med yttersidan af gråsten och bräder samt innersidan af tegel under spåntak, är inredd till loge med loggolf samt drängkammare; och materialhus, wester om gården, uppfördt af korswirke med llerwäggar under halmtak. Hemmansdelen, derå winter- och sommarfödas 4 hästar och 8 kor, förutom ungkreatur, och som jemte åbyggnader samt norr om gården belägen trädgård wärderas till 17,000 kr., är bortarrenderad för en tid af twå år räknad från den 14 sistlidne Mars, emot en årlig afgift af 700 kronor.
  Hemmansdelen 5/192 mantal, som är belägen strax norr om förstnämnda hemmansdel, innehåller i rymd nära 7 hektar, allt åker, samt är försedd med en bobonings- och en uthuslänga, i winkel med hwarandra sammanbyggde, af hwilka boningshuset är uppfördt af råsten med brädklädsel under halmtak och inredt till twå rum med kök, samt uthuslängan försedd med lerwäggar, utwändigt klädde med halm, under halmtak, inredd till loge med twå loggolf samt stall. Denna hemmansdel derå winter- och sommarfödas 2 hästar samt 1 a 2 kor, är bortarrenderad under åtta år, räknade från den 25 Mars 1888 emot årlig afgift 330 kronor utom åtskilliga natura förmåner och wärderas med åbyggnader till 3,000 kronor.*
  Ifrågawarande del af lägenheten N:r 72 Borrby ligger omkring 0,5 nymil från stamhemmanet och 0,2 nymil från sockenkyrkan, innehåller i areal 13,5 qvadratrefwar eller omkring 119 ar, allt åker af stenbunden beskaffenhet samt är obebyggd och för närwarande ej besådd, wärdet är uppskattadt till 300 kronor. I afgäld för hela lägenheten, som innehåller 26,11 qvadratrefwar, erlägges årligen till egaren af stamhemmanet 5/16 mantal N:r 50 Borrby 4,057 kubikfot spanmål, hälften råg och hälften korn.
  I afseende å köpeskillingens erläggande hänwisas till stadgandena i 107, 110 och 121 utsökningslagen.

  1891 23/6, N:o 4 (serien II)
  Kungörelse angående utarrendering af en Hörups kyrka tillhörig jord,
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 24 nästkommande Augusti klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande här på landskontoret som inför Hörups kyrkoråd i Hörups sockenstuga, kommer till arrende på trettio år, räknade från midfastan 1892 till samma tid 1922, att utbjudas en Hörups kyrka tillhörig jord, belägen wid Hoby bys rågång och N:r 12 Borrby samt i 1874 års jordebok benämnd Hörupsjorden N:o 1, i Borrby socken och Jerrestads härad, hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande, att den högstbjudande bör wid auktionen till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twå personer en för båda och båda för en såsom för egen skuld;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos pastorsämbetet i Hörup samt
  att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskopsembetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.

  1891 1/8, N:o 52 (serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  A) Lördagen den 12 nästkommande September kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af utmätte i Borrby socken och Jerrestads härad belägne:
  1:o) hemmanet N:o 10 1/110 mantal Borrby, som håller i rymd omkring en hektar åkerjord, är bebyggd med boningshus, en mindre byggnad och en logelänga, allt af tegel, samt 2:ne brädskjul, hwilka anwändas till stall, och som har utmätningswärderats till 7,500 kronor.
  2:o) lägenheten N:r 83 Borrby, som håller i rymd 0,2625 kvadratref eller circa 2,3 ar, är bebyggd med ett boningshus af råsten med brädklädsel, och som har utmätningswärderats till 500 kr.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 30 Juli 1891.
  P. L. Leth.

  1892 27/5, N:o 130
  Kungörelse om mjeltbrand.
  Som enligt rapport från Veterinären Assar Falck twå nötkreatur dött af mjeltbrand hos Landtbrukaren Anders Persson å N:r 45 Borrby, har Länsstyrelsen denna dag förklarat Anders Perssons hemman i Borrby wara område, smittadt af mjeltbrand bland nötkreatur, hwarjemte Länsstyrelsen förbjudit, att tills widare dit må föras eller derifrån bortföras husdjur af hwarje slag.
  Alla wederbörande erinras om noggrant iakttagande af föreskrifterna i Kongl. Förordningen den 23 September 1887 angående hwad iakttagas bör till förekommande och hämmande af smittosamma sjukdomar bland husdjuren.

  1895 16/4, N:o 35
  Kungörelse om auktion för utarrendering af förra Fanjunkarebostället Sandby nr 1 och 25.
  Genom offentlig auktion, som Måndagen den 17 nästkommande Juni kl. 12 på dagen förrättas såwäl härstädes inför Kongl. Maj:ts Befallningshafwande som af Kronofogden i orten å tingsstället i hammenhög kommer förra fanjunkarebostället 1 mtl nr 1 och 25 Sandby i Borrby socken och Ingelstads härad att på arrende utbjudas.
  Egendomen, som är belägen 1,7 mil från Smedstorps och Swenstorps jernwägsstationer, är för närwarande utarrenderad i twänne lotter, men kommer under nya arrendeperioden från den 14 Mars 1896 att under ett arrende upplåtas. Egendomens hela areal utgör, enligt deröfwer år 1893 upprättad karta med beskrifning 109 har 9,20 ar, deraf från arrendet undantages, för att ställas under skogsstatens omedlebara wård och wård och förwaltning det på 2/5 mils afstånd från gården belägna sandskiftet med derinwid liggande torfskiftet, omfattande sammanlagdt 35 har 12,40 ar, så att under arrendet inbegripes 73 har 97,80 ar, deraf 71 har 12,60 ar utgöra åker och tomt, 1 har 89,90 ar äng och odlingsmark och 95,30 ar impediment.
  För egendomen har Kongl. Domänstyrelsen med ledning af behörigen förrättad uppskattning såsom arrendewärde faststält en årlig afgift af 2,300 kronor; Och är arrendetiden bestämd till 20 år, räknade från den 14 Mars 1896 till den 14 Mars 1916.
  Bland öfriga wilkor i det förslag till kontrakt, som upptager de med arrendet förenade skyldigheter och rättigheter, anmärkes särskildt:
  att arrendator är skyldig ersätta den kostnad, som till trädesbruk samt till höstplöjning, gräsfrö- och höstsädessådd kan wid tillträdet wara af Kongl. Maj:t och kronan eller enskilde personer förskjuten;
  att till bestridande af kostnader för den under arrendetiden wid egendomen erforderliga nybyggnad beräknas ett årligt belopp af 230 kronor, som arrendatorn åligger att genom byggnad efter Kongl. Domänstyrelsens föreskrift under berörda tid redowisa eller wid egendomens afträdande till kronan kontant gälda; allt på sätt kontraktsförslaget närmare bestämmer; /…/

  1895 18/6, N:o 132
  Kungörelse om aflysning af allmänna wägen emellan Hörup och Borrby.
  Med anledning af omläggning af bron å häradswägen i närheten af Borrby kyrka warder häradswägen emellan Hörup och Borrby från och med uppfartswägen till Borrbygård till torget i Borrby aflyst från allmän trafik under tiden från och med den 27 i denna månad till och med den 12 nästkommande Juli; Och anmanas wägfarande att taga wägen om Borrbygård från s.k. Röaled till Per Hanssons hus wid Fridhem.

  1895 7/12, N:o 154 (Serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  a) Torsdagen den 16 Januari 1896 kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af från Tufwe Lasson utmätta hemmanet 1/11 mantal N:o 3 Sandby i Borrby socken och Ingelstads härad.
  Egendomen, som innehåller i egowidd omkring 9,38 hektar, deraf 0,5 hektar äng samt återstoden åker, och som är försedd med en bonings. och en uthuslänga, har utmätningswärderats till 5,000 kronor.
  De, hvilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 4 December 1895.
  e.f.
  Nils Leth