Brösarp

  Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1968 Brösarp
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij förrättade” [år 1762]
  Enskifte: Brösarps by 1804-1820; Lönhult 1804-1806; Norra Björstorp 1806-1811
  Register: Lantmäteriförrättningar

  Byordningar:
  Bertilstorps byordning 1641 1/11, konfirmerad vid Albo häradsrätt 1641 14/12 och stadfäst på nytt 1721 13/11 (AID: v459547a.b1220.s77)
  Bertilstorps byordning 1801 30/9. [Albo häradsrätts arkiv FV:1]
  Bertilstorps byhorn finns på Nordiska museet (Inv-nr: 173578)
  År 1722 uppsättande av skorstenar i de stugor och hus varuti eldstäder fanns (AID: v331250.b3740.s147)
  År 1720 om Brösarps bys samlingsstock – se AID: v98386a.b9720.s49
  Brösarps byordning 1801 6/10 [Albo häradsrätts arkiv FV:1]

  Litteratur:
  Barup, K. Brösarp. 1979
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.121-122. 1981
  Persson, S. Bengtemöllas historia. 2020

  Häradsekonomiska kartan 1930-1931. Kartbeskrivning: AID v1023386.b180
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b680.s68
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b1200.s120
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b950.s93
  Skånes Bebyggelse 1958: AID v1018280.b1170.s115

  Arkeologiska undersökningar:
  Brösarp 74:16, Brösarps torg (år 2016) (pdf)

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Brösarps Sokn och by har:

  Skatte 15/16
  Crono indelt 1. 3/16
  Utsokne Frällse 21/32 Christinehof 5/16, Giärsnäs 3/32 och Herr Ryttm. Holger Rosencrants 1/4
  Trumpetar Boställe 13/16
  Gatehus 29

  Skarp och sandig åker, liten äng men nödig bok-, eke och surskog

  Lönhult har:

  Skatte 7/8
  Crono indelt 1/4
  Utsokne Frällse 1/4 Bergsfogden Troberg
  Gatehus 2

  Skarpt och sandigt utsäde, mycken höbärgning, tillräckelig surskog och ung bok- samt ekeskog.

  Tårastaröd har:

  Skatte 7/8
  Crono indelt 1/8

  Liten och skarp åker, god äng, nödig bok-, eke och surskog.

  Norre Biörstorp har:

  Skatte 3/8
  Crono indelt 1/8
  Hospitals 1. 3/8 Christianstads Hospital
  Gatehus 12 3 till Christianstads Hospital
  Qwarn 1
  Gussaröd har
  Skatte 3/4
  Gatehus 8

  Desse Byar hafwa egor af lika beskaffenhet med Tårastaröd.

  Drake Mölla:

  Skatte 1/8

  Widlyftig och skarp åker, liten äng, någon bok och surskog.

  Bengta Mölla:

  Skatte 1 Befallningsmannen Aspelin
  Stamp 1

  Har fiske af åhl och foreller samt en wacker Caractairs Bygnad 2 wåningar hög.

  Lökaröd har:

  Crono 1/8
  Bergsfogde Bost. 3/8
  Trumpetare Boställe 3/8
  Gatehus 4
  Wantaröd har:
  kyrcko 3/8 Lunds Domkyrcka
  Åkaröd har:
  Hospitals 3/8 Christianstads.
  Utsokne Frällse 1/2 Christinehof.
  Gatehus 1
  Qwarn 1

  Förestående hafwa liten skarp åker, god äng, nödig bok-, eke och surskog.

  Bärtilstorp har:

  Crono indelt 1. 3/4
  Hospitals 1/4 Christianstads.
  Gatehus 4 2 till hospitalet

  Skarp och mager åker, tufwig och sidländ äng, någon bok-, eke och surskog.

  Bosarp har:

  Crono indelt 1. 7/16
  Gatehus 2
  Qwarn 1

  Mager åker, liten äng och ej mera.

  Bonaröd har:

  Crono indelt 5/8
  Qwarn 1

  Mager åker, god äng, någon bok-, eke och surskog.

  Tulleboa:

  Crono indelt 1/4

  Widlyftig och skarp åker, liten äng och ej mera.

  Myresta har:

  Hospitals 1/2 Lunds Hospital
  Gatehus 1

  Liten och mager åker, god äng, nödig bok-, eke och surskog.

  Enstaka Torp 4 2 till Herr Major Rosencrants [Lödahus eller Rubensholm:- se AID: v459624.b1670]

  Hafwa något utsäde och wacker boke Plantering.

  Södra Biörstorp: (AID: v884447.b1490)

  Säteri (a) 1/2 Herr Drabanten Orre
  Gatehus 9
  Qwarn 1

  Soknen har 71 st. hemmansbrukare

  (a) har en Caractairs Bygnad af korswärcke och lerwäggar en wåning hög, täckt med halm, och 2:ne uthus Bygnader af lika beskaffenhet. En trägård instängd med sten, hwaruti finnes några gamla Frukte trän. Gården ligger wäl belägen in uti skogen, warwid en beck framrinner, har eljest skarp åker, god äng, bok-, eke och surskog till salu, ett anlagt swarfweri som går med watn, en Miöhlqwarn och 9 st. Torp, men ej flere lägenheter.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Bengtemölla nr 1, en kvarn 1726 okt. 24, skattebrev (AID: v835466.b5000.s591, v331258.b1391.s135)
  Bertilstorp nr 1, 1/3 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
  Bertilstorp nr 2, 1/6 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
  Bertilstorp nr 2, 1/6 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
  Bertilstorp nr 3, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas)
  Bertilstorp nr 4, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
  Bertilstorp nr 5, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
  Bertilstorp nr 6, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
  Bertilstorp nr 7, 1/6 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
  Bertilstorp nr 7, 1/6 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
  Bertilstorp nr 8, 1/8 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret [RA 1778]
  Bertilstorp nr 9, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
  Björstorp Norra nr 1, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)
  Björstorp Norra nr 3, 5/16 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 5/16 mtl (brev saknas)
  Björstorp Norra nr 4, 5/16 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 5/16 mtl (brev saknas)
  Björstorp Norra nr 5, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Björstorp Norra nr 5, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Björstorp Norra nr 7, 1/8 mtl 1821 januari 19, skatteköp
  Bonaröd nr 1, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
  Bonaröd nr 2, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Bonaröd nr 3, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
  Bosarp nr 1, 1/4 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret
  Bosarp nr 2, 1/4 mtl 1790 mars 12, kvittens i landskontoret
  Bosarp nr 3, 1/4 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Bosarp nr 4, 1/4 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret
  Bosarp nr 5, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Bosarp nr 5, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Bosarp nr 7, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
  Brösarp nr 2, 1/8 mtl 1790 mars 12, kvittens i landskontoret
  Brösarp nr 6, 1/4 mtl 1760 jan. 21, skattebrev på 1/4 mtl
  Brösarp nr 7, 1/4 mtl 1824 augusti 16, skatteköp (AID: v567030.b3780.s367)
  Brösarp nr 8, 1/4 mtl 1760 jan. 21, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835483.b3940.s443)
  Brösarp nr 9, 1/4 mtl 1792 sept. 1, kvittens i landskontoret
  Brösarp nr 11, 1/8 mtl 1721 aug. 28, kvittens (AID: v331250.b4000.s199, v331250.b4010.s201, v331250.b3140.s27)
  Brösarp nr 15, 1/16 mtl 1721 aug. 28, kvittens (AID: v331250.b4000.s199, v331250.b4010.s201, v331250.b3140.s27)
  Brösarp nr 17, 1/4 mtl 1721 aug. 28, kvittens (AID: v331250.b4000.s199, v331250.b4010.s201, v331250.b3140.s27)
  Brösarp nr 19, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
  Brösarp nr 20, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
  Brösarp nr 21, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
  Brösarp nr 22, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
  Drakemölla nr 1, 1/8 mtl 1735 jan. 7, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v835466.b5020.s593)
  Gussaröd nr 1, 3/8 mtl 1724 sept. 14, skattebrev på 3/8 mtl (AID: v835464.b830.s118, v835465.b470.s89)
  Gussaröd nr 2, 3/8 mtl 1724 sept. 14, skattebrev på 3/8 mtl (AID: v835464.b830.s118, v835465.b470.s89)
  Lökaröd nr 2, 1/8 mtl 1791 december 22, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3800.s369)
  Lökaröd nr 4, 1/8 mtl 1791 december 22, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3800.s369)
  Lönhult nr 2, 1/8 mtl 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
  Lönhult nr 2, 1/8 mtl 1804 december 7, skatteköp (AID: v567030.b3800.s369)
  Lönhult nr 4, 1/8 mtl 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
  Lönhult nr 5, 5/16 mtl 1738 aug. 17, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835477.b6780.s615)
  Myresta nr 1, 1/4 mtl – Lunds hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
  Myresta nr 2, 1/4 mtl – Lunds hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
  Torrasteröd nr 1, 7/32 mtl 1796 juni 25, kvittens i landskontoret
  Torrasteröd nr 3, 1/8 mtl 1790 apr. 12, kvittens i landskontoret
  Åkaröd nr 2, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 16 5/32 hemman, af hvilka 1 29/32 äro frälse, 12 9/16 skatte och 1 11/16 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 1, Livkompaniet 85-91 Svabesholms kompani nr 70-76 Simrishamns skvadron nr 67-73
  [Stamrullor: 1885-1903, 1904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 12-13 [AID: vv792654.b1100.s211 ]

   

  Värnpliktiga i Brösarp
  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1360
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00433
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00247
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00470
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00241
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00321
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00207
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00281
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00226
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00028
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00205
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00172
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00154
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00160
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00224
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Brösarp Bertilstorp 1851 Dräng Johan Hökberg
  Boarp 1850 Dito Lars Andersson
  Lönhult 1847 Dito Mårten Nilsson
  1855 Dito Ola Andersson


  Brösarps socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Lijff Compagniet och Corporal Rysses Rustholdh 1 Bertellstorp: Olof Isachsson 3/8 Består aff 4 huusläng:r bondhen tembl: behållen [AID: v384776.b858.s51]
  Dito Rusthåldh 2 Åstredh Pehrsson 3/8 Fins 3 huusläng:r tembl: wedh macht [AID: v459624.b5230, v612668.b1880]
  Christianstadz Hospitals 3 Jöns Isachsson ¼ Fins 3 stomper huusläng:r bondhen hielper sigh och wedh macht [AID: v612668.b3440, RA 1724, v581679.b2470]
  Corporal Rysses heste hemman 4 Gumme Pehrsson 3/16 Har twenne huusläng:r Uthfattigh [AID: v331250.b3460.s91]
  -”- 5 Åcke Påhlsson 3/8 Fins 4 stomper huus bonden fattigh
  -”- 6 Måns Jönsson ¼ Fins 2 huusläng:r bonden fattigh [AID: v459624.b5220]
  Dito Corporalens Rustholdh 7 Knuth Pehrsson och Nils Pehrsson 3/8 Fins 4 huusl: den eena bröstfeldigh hielper sigh dock Knuth Uthfattigh
  Hindrich Prÿsses Rusthåldh 8 Nils Pehrsson 3/16 Fins 2 stumper huus hielper sigh lijtet
  Corporal Rysses heste hemman 9 Pehr Jönsson ¼ Fins 3 huusläng:r bondhen fattigh
  Till Christianstadz Hospital 10 Gathehuus Mattis Håckonsson 1 Fins 1 stompe huus hielper sigh
  Dito Hospitahl 11 Lars Söhrensson 1 Har Een huuslänge Pannemäster på wärket
  Ååkarödh
  Secret: Treutger i Malmö aff Carl Paulin sigh tillhandlat 1 Inspectoren Dimberg ½ Består aff 4 behål: huusläng:r tembl wähl wedh macht och förbettradhe
  Till Christianstadz Hospital 2 Mårten Bosson 3/8 Dito 4 huuslängior bonden behållen [AID: v581679.b2470]
  Jöran Ernst Rustholdh 1 Lönhult: Jöran Ernst 9/16 Består aff 4 behålne nya huusläng:r mycket förbettrat Gården på 1 Åhr [AID: v331258.b1358.s69, v612668.b950, v612668.b1230]
  Corporal Rysses heste hemman 2 Ibm: Olof Pehrsson 3/16 Fins här till Een huuslänge nyligen Upbygt bondhen fattigh
  Till Gunnarlöff 3 Nils Pehrsson ¼ Består aff fyra huusläng:r bondhen hielper sigh
  [AID: v884452.b1350, v459624.b1670, v612668.b750]
  Rasmus Steens Rustholdh 4 Rasmus Steen Ibruuch 3/16 Fins 2 läng:r wedh macht, Dito 2 odogl: Rytt: sielf Upbygdt dhe 2 behålne
  Fru Sophia Krabbes 5 Pehr Pehrsson 1/16 Fins 4 huusläng:r hielper sigh [AID: v612668.b1050, v612668.b2090]
  Christianstads Hospital 1 N:re Biörstorp: Olof Pehrsson 3/8 Består aff 4 huusläng:r bondhen behållen [AID: v581679.b1700, v581679.b2460, v581679.b2730]
  Rasmus Steens Rustholdh 2 Pehr Mårtensson 7/16 Dito 4 Nya huuslängior bonden fattig gården warit Afbrändt [AID: v384829.b290.s51, v612668.b2220]
  Christianstadz Hospital 3 Anders Håckonsson 5/16 Består aff 4 längior bonden behollen [AID: v581679.b2460]
  -”- 4 Pehr Ollsson 5/16 Består aff 4 små huusläng:r bonden behål: [AID: v581679.b2470]
  Rasmus Steens Rustholdh 5 Hans Jönsson 3/8 Dito 3 små huusläng:r bonden behållen [AID: v384829.b290.s51
  Christianstadz Hospital 6 Gathehuus Lasse Nilsson 1 Består aff Een lijten huuslänge fattigh
  Rasmus Steens Rustholdh 7 Swen Joensson 3/16 Fins 3 huslängior hielper sigh [AID: v384829.b300.s53]
  Christianstadz Hospital 8 Gathehuus Anders Pehrsson 1 Fins 1 länge hielper sigh [AID: v581679.b2480]
  -”- 9 Dito Håckon Andersson 1 Dito aff Een länge
  Till Munsterskrif:re hestehem:n 1 Gussarödh: Regementzskrif:ren Carl Eckelundh 7/16 Fins här till aff Regementzskrif:ren bygdt och reparerat 3 huusläng:r [AID: v384776.b794.s25, v331250.b3670.s133, v612668.b160, v612668.b260]
  Dito heste hemman 2 Arfwet och Anders Larssönner ½ Dito 3 huusläng:r hielper sigh [AID: v384776.b794.s25, v331250.b3670.s133, v612668.b160, v612668.b260]
  Nils Pehrss: Rustholdh 1 Torresta: Nils Pehrsson ½ Denne finns i gamble Jordeboken för twenne halfwa som ähro sammanlagde I ett bruuk och består aff 4 huusläng:r tembl: behållen [AID: v384776.b795.s26, v331250.b3680.s135, v612668.b890, v612668.b1230]
  -”- 2 Truls Pehrsson 1/2 -”- [AID: v384776.b795.s26, v331250.b3680.s135, v612668.b220]
  -”- 3 Pehr Gregersson Ibruch 3/16 Afhyst och bruukas under Sönnernes hemman som denne medh Åboer [AID: v384776.b795.s26, v331250.b3680.s135]
  Lundhe Hospitahl 1 Myresta: Måns Arfwedtzon 3/8 Består aff 3 huusläng:r bonden behål:
  -”- 2 Nils Månsson 3/8 Dito beskaffanheeth
  Pehr Skogz Rustholdh 1 Lögerödh: Pehr Håckonsson 9/16 Fins här 4 läng:r behållen bonde [AID: v1006557.b2910; v1006593.b3840; v1006602.b6710]
  -”- 2 Olof Åckesson ¼ Dito 4 läng:r heilper sigh någorledes
  -”- 3 Nils Joensson nu Håckon Håckonss: 7/16 Fins 3 odogl: husläng:r, bonden behöfwer frijheet och ähr nyligen tillsatt Gårdhen fattigh Åboo
  Munsterskrif:e hemman 4 Offe Nilsson 1/8 Fins 3 huusläng:r hielper sigh lijtet
  Jöran Ernst Rustholdh 1 Drakamölla: Jöran Ernst Ibruch ¼ Denne mölla består aff 5 huuslängior, tembl: wedh macht [LReg 1620/21, Lreg 1650/51, AID: v459624.b3590, v331258.b1380.s113,
  Kyrkians huus, Skogwacht 1 Nilstorp: Biörn Hall 1 Fins 2 stomper huus behållen Åboo
  Cronans Ograverat warit Pantharehuus 1 Ohrehusset: Torckell Wellamss: 1 Warit een dehl afbrändt består aff 3 längior finns härtill något Uthsädhe till 4 skep:r och 2 lass Ängh
  Olof Holstes Rustholdh 1 Tullabo: Bengdt Hansson och Lars Jönsson 5/16 Fins här till 3 huusläng:r och Åbon hielper sig
  Johan Sturckz Rustholdh 1 Bondarödh: Pehr Swensson 5/16 Består aff 3 huusläng:r bygdt medh flijth på 3 Åhr, hielper sigh
  Jöran Ernst Ibruuch 2 Jöran Ernst Ibruch 3/16 Fins 2 huuslänger wedh macht [AID: v612668.b1440]
  Johan Sturckz Rusthåldh 3 Nils Månsson nu Måns Nilsson 3/8 Fins 3 huusläng:r g:le och förfalne något bröstfeldigh hielper sigh
  Dito Johan Sturckz Rusthåldh 1 Bosserup: Torsten Torstensson 3/8 Dito 3 behålne husläng:r och Een förfallen hielper sigh lijtet
  -”- 2 Ibm: Måns Andersson 3/8 Dito fyra g:le huuslängior och fattigh Bondhe [AID: v459621.b1820]
  Olof Holsteens Rustholdh 3 Olof Nilssons nu Oloff Holsteen 3/8 Een g:l huuslänge, Ryttaren Ibruuk
  Dito Holsteens Rustholdh 4 Offe Pehrsson 1/3 Een behållen länge och 3 g:le bröstfeldige hielper sigh
  Dito Holsteens Rustholdh 5 Olof Andersson 7/16 Fins 3 g:le ruinerade stomper huus, fattigh [AID: v459624.b1670]
  Cronans Ograverat 6 Bossarpmölla: Lars Påhlsson 3/16 Fins 2 huusläng:r wedh macht, och Åboen hielper sigh
  Dito Ograverat 7 Gathehuus Håckon Skalkz Änckia 1 Ett stompe huus wedh macht [AID: v459624.b1670]
  Degnebohligen 8 Nils Ollsson 1 Aff een länge på 3½ golf består
  Cronans Ograverat 1 Bentamölla: Mårten Pehrsson 1 Består aff een länge, något ruinerat bekom 1684 ett åhrs frijheeth, hielper sigh lijtet [AID: v98386a.b10020.s105a, v331258.b1391.s135, v612668.b280, v612668.b800, v612668.b1190, v612668.b1200, v98859a.b12100]
  Hr Lieutnantens Eget Frälse och under Insochne Frijheeth effter Resolution 1 Biörstorp Gårdh: Hr Lieut: Dahlpijhl
  Här Undher hörer 6 st: Gathehuus
  ½ Haf:r kongl: breff på wekudagz Frijheeth och wijdare Sätherijes Frijheetz Ährhållandhe. Gathehuusen liggia in Under Gården i sielfwa Giärdet såsom handtwärkare på Gården [AID: v459624.b1680, v384776.b817.s10; v384776.b834.s27, v384776.b842.s35]
  Trumpettarens Säthe och heste hemman 1 Brösserup: Trumpettaren Samuel Manfelt Åboer, Emothtagit Jöns Larss: hem:n 1/4 Består aff 4 huusläng:r Trumpettaren derpå mycket reparerat och förbettrat medh skorsteen och annat nödhwendigt som des bönder bekåstat [AID: 98386a.b10850.s49; v1006557.b2880; v1006593.b3800; v1006602.b6710]
  Swen Pehrss Änckias Rustholdh 2 Olof Nilsson ¼ Fins 2 huusläng:r och bonden fattigh
  Trumpettarens häste hemman 3 Pelle Truedtzon ¼ Fins 4 läng:r bröstfeldige och gambla bonden fattigh [AID: 98386a.b10850.s49; v1006557.b2890; v1006593.b3810; v1006602.b6700]
  Dito Trumpettarens häste hemman och Säthe 4 Truls Mårtensson Trumpettaren Ibruuk kallas Hålle Gårdhen 3/8 Fins här på 3 små förfalne och bröstfeldige huuslänger förarmadt Åboo [AID: 98386a.b10850.s49; v1006557.b2900; v1006593.b3820; v1006602.b6680]
  Fanjunckarens Rustholdh 5 Hans Pehrsson ¼ Fins 3 små g:le huuslänger, och bonden fattigh [AID: v331250.b3470.s93]
  Fru Sophia Krabbes Uthfrälse I Danm:k 6 Måns Trulsson och Mårten Månsson ¼ Består aff 4 huusläng:r tembl: wedh macht och behållen [AID: v331250.b3900.s179, v331250.b3890.s177]
  Fanjunckarens Rusthåldh 7 Jön Jönsson 3/8 Fins här 3 små odogl: huusläng:r gården Ödhe, warit Rothe gårdh [AID: v612668.b1900, v1024058.b1420, v1024058.b1570, v1024058.b2450]
  Fru Sophia Krabbes Dito 8 Måns Nilsson ¼ Har 3 läng:r den ene förfallen bonden hielper sigh
  Swen Pehrss: Änckias Rusthåldh 9 Måns Jönsson 3/8 Består aff 4 g:le huusläng:r bonden hielper sigh
  Cronans ograverat 10 Gathehuus: Atzer Nilsson 1 Een stompe huus intet bruk fattig
  Swen Pehrss Änckias Rusthåldh 11 Bengdt Nilsson ¼ Består aff 4 huusläng:r den ena bröstfeldigh, hielper sig och wedh macht [AID: v331250.b4000.s199, v612668.b800, v612668.b1080]
  Fanjunckarens Rusthåldh 12 Jöns Påhlsson ¼ Består aff 4 huusl: wedh macht [AID: v331258.b1305.s81]
  Till Glimminge 13 Lars Pehrsson ¼ Består aff 4 huusl: wedh macht
  Billingschiöldz Uthfrälse till Giärsnähz 14 Nils Lasson 3/16 Fins 2 små g:le huusl: och ett stycke nytt uthan tak och weggiar fattigh [AID: v459624.b3590, v331250.b3760.s151, RA: A0065987_02528]
  Fru Sophia Krabbes 15 Mårten Månsson 1/16 Fins 3 huusl: tembligen wedh macht [AID: v98386a.b10020.s105a, v331250.b4000.s199, v612668.b1710, v612668.b1830, b612668.b3510]
  Trumpettarens häste hemman och Säthe 16 Nils Kroksson nu Trumpett: Ibruch ¼ Aff 3 g:l bröstfeldige läng:r den Inhyses bonde Nils ähr Uthfattigh [AID: 98386a.b10850.s49; v1006557.b2910; v1006593.b3830; v1006602.b6710]
  Ähr Rusthållare 17 Swen Pehrss: Änckia 3/8 Ähr af 4 g:le huusläng:r den eena ganske bröstfeldigh, hielper sigh så hem:n [AID: v331250.b4000.s199, v612668.b800, v612668.b1200]
  Till Gunnarlöff 18 Olof Larsson nu Pehr Joensson el. Pehrsson 5/16 Fins 4 g:le huusläng:r dhe 2 nästen ruinerade, fattigh bondhe [AID: v61228.b150]
  Cronones Ograverade ödhe Tompter 19 Gathehuus: Pehr Nilsson 1 Ödhe och Aldehles Afhyst för månge Åhr sedhan [AID: v384819.b4430.s324, v384829.b310.s55]
  -”- 20 Lars Mårtensson 1 -”- [AID v384819.b4430.s324, v384829.b310.s55]
  -”- 21 Jöns Skräddare 1 -”- [AID v384819.b4430.s324, v459621.b880, v384829.b310.s55]
  -”- 22 Swen Andersson 1 -”- [AID v384819.b4430.s324, v459621.b880, v384829.b310.s55
  Fru Sophia Krabbes een ödhe Tompt 23 Dito Gathehuus och Ödhe Tompt 1 Ödhe och aldehles Afhyst i månge Åhr
  Dito till Giärsnähz 24 En ödhe tompt Dito weeth Ingen Åbo 1 -”-

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 13 / sid 8 ff (AID: v98462.b13.s8)

  Björstorps gård år 1682:

  Inqvisition Öffwer Sätterien och Herregårdarnes beskaffeheet uthi Albo Häradt, Effter Medgifne Instruction, ifråhn Lofligh Commissionen af den 27 Aprilis Anno 1682

  Biörstorp gårdh
  Sielfwa gårdhen Cultiveras aff Ägaren Hr Cornetten Sven Dahlpijhl Medh hans Egitt Afll.
  Gårdhen ligger för sigh sielf och Inttet i någon Bye.
  Femb stycken Torp och een Mölla indan gårdtzens ägor och Rååröör är bögt, och till hwar torpett sååes aff alla Slagh Een tunna sädh.
  Till sielfwa gårdhen sååes åhrligh 10 Tr Råugh och 10 T:r Korn, Boghwethe åhrligh 5 tunnior, Elliest ingen hafra Sädh.
  Tårparna bruukas såssom Wekudagz, och kan wara 14 eller 15 åhr seedhan dhe först bygdhes.
  Och haffver wahrith Sätteries Frijheeth uthij 4 Åhrs tijdh, som berättadhes, Men wijstes Inttett breff dherpå.
  Tillförne haar en Fougde boodh dher på widh nampn Simon Jacobsson, och för honom boode een Arrrendator widh Nampn Bastian Florentz, och tilförnes och wahrett een Fougdegårdh, som man wist weeth uthj 50 åhr, Och uthj Uhrminnes thijdh altijdh hafft dhett nampn Biörstorp.
  Engh åhrligen Fembtijo las.
  Innttet wijdare än af Arildz tijdh wahritt medh ägor förbättratt; Och hafft sina Ehna Råå och Röörsmärcken, tillförne förän Säthriedtz Frijheetg kom, har dhett wahritt uthsockna Frälsse.
  Öster Indtill grändtzar Tåftaredh och är skilssmisse Een giärsgårdh.
  Syndher dher ifråhn grändtzar Wantaredh, skilssmisse een giärsgårdh.
  Wäster dher ifråhn grändtzar Elgaredtz byy, Och är Märckeskiäls Rååstänar och brända Påhlar.
  När dher indtill grändtzar Brösarps byy, och är skillemärckerna gambla Rååstenar.
  Sielfwa bygningen är såssom een bondebygningh, beståår aff 3 länger leerslagne och täckt medh halm, och fins 2 eller 3 stugor medh några fönster förbättrath;
  Proprietarien aff ringa meddell, och för måhr för tijdhen inttet Bättre at byggia.
  /…/
  Såssom öfvanskrefvett finnes, hafva wij undertäcknadhe, wahrit wedh alla Härregårdherna uthj Albo Häradt, och effter ytherste förståndh Inqvirerat om dhes tilståndh, sampt Rååmärcken, medh sijna tilnamn, och dhes byer som grändza näst indtil ägorna, Medh meer som finnis i Sielfva Inqvisitionen, hvilcket Medh wåhra Karemärcken och handers underskrifft härmedh Attesteras Dat: Andarum d: 15 Julij 1682″

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00067

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Av häradsrätten utfärdade s.k. Bördsbrev/Geburtsbrev

  År 1722
  Drängen Jöns Persson, född 1690 – murmästarämbetet i Riga – se: AID: v331250.b3790.s157

  Militär indelning
  Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Livkomp. nr 85-91, Svabesh. nr 1 Livkompaniet nr 70-76 Simrishamns skvadron nr 67-73

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani nr 12-13


  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1793 29/8 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Äfwen, och uppå wälbemälde Konungens Befallningshafwandes begäran kundgöres till köpares underrättelse att Tisdagen then 24 nästkommande September blifwer Auction på stället hållen å Utsockne Frälse-Hemmanet N:o 3 1/4 Lönhult, så ock på lotten N:o 159 uti Friedricsberg samt Eksjö hofgårds grufwa och Kopparwärck med tillhörige fastigheter, belägne uti Albo Härad och Brösarps Sockn; Frälse-Hemmanet är försedt med ett korswärcks byggnad, som innehåller flere rum, jämte kjällare; samt 3:ne längor till brygghus, tjenstefolcks rum, loga, stall och fä-hus, årliga utsädet är 4 à 5 tunnor Korn, 2 à 3 tunnor Råg, och något Bohwete, samt Hö-höstnaden 80 till 90 lass, större delen af ägorne, fredade med stengjärden, innehålla ibland annat en liten beteshage, samt något Eke och Boke Ahl och Hassel. Om Hemmanens tillträde och betalningstiden, kan wid Auctionen öfwerenskommas.

  1803 12/5
  Uppå wederbörandes därom gjorde begäran, kommer genom offentlig Auction, å stället den 14 instundande Junii Södra Björstorps Wattenqwarn, belägen i Albo Härad och Bröserups Socken, till den af Städja och Landgille mästbjudande på Tio år at uplåtas; hwilket härmedelst kundgöres, jemte erhindran till den, som för högsta budet stannar, att den budna städjan genast skall ärläggas, samt wid tillträdet som bör ske nästkommande Michaëli äfwen wara försedd med nöjaktig Borgen, så wäl för hus och Qwarnens underhållande som Landsgillets utgörande. De öfrige wilkoren blifwa före Auctionen tillkännagifne.

  1805 21/5, N:o 69
  Igenom friwillig Auktion den 29 instundande Juni, blifwer Kronoskatte Augments qwarnen N:o 1 Bengtemölla, med 2:ne par stenar och tillhörande stampwärk, jemte underliggande hemmansdelarne N:o 15 1/16 skatte ograweradt och N:o 17 1/8 skatte rusthåll Brösarp i detta Län, Albo Härad och Brösarps Socken, till den högstbjudande försåldt; warandes åbyggnaden, så tjenlig som tillräckelig, äfwen för Ståndspersoner att bebo, och hwad egendomens godhet beträffar, kunna hågade köpare före auktionen blifwa underrättade; hwilket uppå derom gord begären, till hågade köpares underrättelse härigenom allmänneligen kungordt warder; med tillkännagifwande, att egendommen 14 dagar efter auktionen med utsådda grödan får tillträdas, emot willkor, att 1000 R:dlr Banko wid köpets slut skall betalas, hälften af återstående köpesumman innom nästa Mikaeli, då behörigt köpebref aflämnas, hwaremot resten eller andra hälften får blifwa innestående, emot första inteckningen, samt sex procents årlig ränta, om köparen det åstundar.

  1809 20/3, N:o 46
  Som till följe af Höglofl. Kongl. Seraphimer Ordens Gillets skrifwelse den 2 April och den 16 September 1802, Hospitals Jorden N:o 2, Norra Björstorp, med En skillings årlig Ränta efter Jordeboken, belägen i Brösarps Socken och Albo Härad, genom auktion till Arrende på 15 års tid, kommer att utbjudas, räknadt från och med innewarande år; Och dag till denna auktions förrättning blifwit utsatt att hållas å Lands Cancelliet härstädes, Lördagen den 15 instundande April, kl. 11 föremiddagen; altså warder sådant till hågade Arrendatorers efterrättelse kungjordt.

  1823 14/5, N:o 58 (se även: 1823 28/7, N:o 220)
  Till följe af Kongl. Seraphimer-Ordens Gillets Skrifwelse, den 29 nästlidne April. kommer ytterligare Auction att härstädes förrättas den 16 instundande Junii klockan 11 f.m. för utropande af Hospitalsutjorden N:o 2 Björstorp, i Brösarp Socken och Albo härad, till Arrende på 15 års tid, räknad från den 1 Januari nästa år 1824, till den 1 Januari 1839, emot erläggande af årlig Spannemålsafgift, alla oneras utgörande, samt att wäl skjöta, wårda och stänga lägenheten, derföre en af twänne män, en för bägge och bägge för en, ingången, bewittnad och till wederhäftigheten af Domaren i orten behörigen styrkt Borgen, hwaruti Löftesmännen förbinda sig till answarighet för Arrendewillkorens uppfyllande, äfwen om Arrendatorn under tiden aflider, skall wid inropet aflämnas; och warder högsta anbudet underställdt Kongl. Seraphimer-Ordens Gillets pröfning.

  1835 15/6, N:o 171
  Å nedannämnde Boställen wid Kongl. Skånska Dragon-Regementet äro Ekonomiska Besigtningar för innewarande år utsatte, att werkställas följande dagar:
  Cimbrishamns Esqwadron
  Esqwadrons Chefs Bostället Sällshög den 8 Juli kl. 10 f.m.; 1:sta Corporals dito Wemmerlöf den 10 Juli kl. 10 f.m.; 2:dra dito Jerrestad den 11 Juli kl. 10 f.m.; och Trumpetare dito Lökaröd arrenderadt af Nils Jönsson den 14 Juli kl. 10 f.m.; och warda ofwannämnde arrendatorer härmed kallade att sig wid de utsatte Synerne infinna; Hwarjemte Krono-Fogden i Orten har att förordna behörigt Krono ombud samt kalla Nämnd till inställelse wid berörde Boställs Syner.

  1836 27/4, N:o 57
  Wid Brösarps Kyrka, i Albo Härad, hålles Fredagen den 27 i nästa månad kl. 11 f.m. Entreprenad auction å samma kyrkas rappning och hwitmening utwändigt detta år, hwilet arbete förslagswis beräknats till en kostnad af 379 RD 16 sk. Banco. Blifwande Entrepreneuren bör ställa wederhäftig borgen för arbetets förswarliga werkställighet och bestånd i 10 år äfwensom för erhållande förskott å Entreprenad summan, och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwande och Biskopps-Embetets pröfning underställas.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Albo Härad
  från Brösarps Socken genom Bruks-Patron Norlander 13 RD 12 sk.

  1841 29/1, N:o 9
  Enligt nu werkstäld fördelning, hafwa innehafwarne af nedannämnde Hemman befunnits berättigade, att af der till Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes disposition ställda anslag för upphjelpande af åkerbruket i Länet, innewarande år erhålla faststäld utflyttningshjelp, neml. N:r 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 och 13 Bestekille, samt N:r 2 Gussaröd, återstod sedan nästlidet år, /…/
  och äga Hemmansinnehafwarne att, sjelfwa eller genom befullmäktigade ombud, härstädes uttaga anordningarne å beloppen, som sedermera få lyftas i Landt Ränteriet.

  1841 21/7, N:o 210
  Som härstädes blifwit anmält att Pigan Elna Andersdotter wid sistlidne Midsommarstid olofligen afwikit sin lagstadda tjenst hos Åboen Nils Andersson på N:o 4 Norra Björstorp, af Brösarp socken och Albo härad, utan att kändt är hwarest hon sig uppehåller; så blifwer Elna Andersdotter härmed allmänneligen efterlyst med befallning till wederbörande Kronobetjening att henne efterspana och wid anträffandet gripa och i tjensten inställa.

  1842 17/9, N:o 268 (se även: 1842 18/10, N:o 303)
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till högstbjudande försäljas, neml.
  11:o) Skatte Rusthållshemmanet N:o 7 1/48 mantal Norra Björstorp, i Brösarps Socken, hwarå auktion likaledes en gång tillförene warit utlyst, på stället den 7 Oktober kl. 12 på dagen.

  1843 13/7, N:o 170
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, komma nedannämnde fastigheter, å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml:
  11:o) En ouppodlad och obebyggd jord innehållande 18 kappeland, frånsåld hemmanet N:o 5 Norra Björstorp, i Brösarps Socken och Albo Härad, på stället den 23 September kl. 11 f.m., allt uti nästkommande månader.

  1843 11/11, N:o 314 (se även: 1844 16/2 & 1844 9/7, N:o 163)
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å executiwa auktioner, som förrättas å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, nemligen:
  6:o Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 7 1/48 m:tl Norra Björstorp, i Brösarps Socken och Albo ´Härad, på Tingstället Brösarp den 10 Februari 1844 kl. 11 f.m.

  1843 20/11, N:o 322
  Sedan häktade och för ett större slagsmål tilltalade Lumpsamlaren Swen Petter Strandberg från Landskrona den 15 dennas undergått ransakning wid Albo Härads-Rätt och derwid blifwit dömd att, i saknad af tillgång till böter, undergå 28 dagars fängelse wid watten och bröd, har han natten emellan den 15 och 16 dennes beredt sig tillfälle komma på flykten, medelst rymning från Brösarps Häradshäkte; och med anledning häraf, warder bemälte Strandberg, hwilken wid afwikandet war klädd i blåa byxor med skinn på framsidan. mörkbrun tröja med swarta hornknappar, blå wäst med gula kullriga knappar, mössa af samma färg med pappersskärm samt stöflor, härigenom allmänneligen efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att förutnämnde rymmare noggrannt efterspana samt wid gripandet hitsända.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet samt Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrig Län behagade en likalydande kungörelse utfärda låta.

  1844 16/2, N:o 40
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigeheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.
  7:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 7 1/48 mantal Norra Björstorp, i Brösarps Socken och Albo Härad, å Tingstället Brösarp den 23 Mars kl. 11 f.m.

  1844 6/4, N:o 76 (se även 1844 24/10, N:o 273)
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  3:o.) Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 7 1/48 mantal N. Björstorp, i Brösarps Socken och Albo Härad, på Tingstället Brösarp den 4 Maj kl. 11 f.m.

  1844 31/8, N:o 202
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  6:o.) Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 6 1/256 mantal Brösarp, i Brösarps Socken och Albo Härad, på Tingstället Brösarp den 12 December kl. 10 f.m.
  7:o.) Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 2 1/64 mantal Norra Björstorp, i Brösarps Socken och Albo Härad, på Tingstället Brösarp den 12 December kl. 11 f.m.

  1844 19/12, N:o 332
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  9:o.) Gästgifwerihemmanet N:o 6 1/256 mantal Brösarp, i Brösarps Socken och Albo Härad, den 3 Februari kl. 12 på dagen.

  1845 24/5, N:o 70
  Genom auktion Torsdagen den 31 Juli 1845 kl. 12 f.m., kommer att inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direktion å Landskontoret i Christianstads på arrende utbjudas från midfastan 1846 f.d Trumpetare-Boställsdelen N:o 4 3/16 mantal Brösarp, beläget i Albo Härad och Brösarps Socken, antingen på 5 eller på 30 år, hwilket wid auktionen kommer att bestämmas; om arrendet blir på 5 år, äro de bestämde arrendeafgifterne 6 tunnor 16 3/4 kappar spannemål, hälften Råg och hälften korn årligen och derjemte en årlig penningeafgift af minst 71 R:dr B:ko; men om arrendet blir på 30 år, äro de bestämde arrendeafgifterne Sex tunnor spannemål, hälften råg och hälften korn årligen, och derjemte antingen Städje-Capital af minst 1500 R:dr B:ko, eller ock en årlig penningeafgift af minst 75 R:dr Banko. Wid anbud af årlig penningeafgift fordras för dess antagande, att till wederhäftigheten och till egenhändiga underskrifterna wederbörligen styrkt borgen aflemnad för arrendeskyldigheternas fullgörande under de första fem arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå. Formulair till borgensförbindelser finnes att tillgå, såwäl å Landskontoret i Christianstad, som hos Herrar Esqwadrons-Chefer och hos Regementsskrifwaren. Skriftliga anbud kunna före eller wid auktionens början inlemnas i Landskontoret, hwarest hugade spekulanter kunna af upprättadt project-arrende-contract taga kännedom.

  1845 27/5, N:o 159
  Å nedannämnde Boställen wid Skånska Kongl. Dragon-Regementet äro ekonomiske besigtningar detta år utsatte att hållas å följande dagar, nemligen:
  /…/
  Wid Cimbrishamn Esqwadron
  Å f.d. Trumpetares Södra Lökaröd, i Albo Härad, Brösarps Socken, arrenderadt af Åboen Nils Jönsson, den 26 Juli kl. 9 f.m.

  1845 15/10, N:o 291
  Wid Brösarps Kyrka i Albo Härad af Christianstads Län förwaras en gammal Salpetersjuderipanna, hwartill ägaren bör sig anmäla hos Pastors-Embetet i Raflunda inom ett år efter det annonce derom blifwit i Post- och Inrikes Tidningarne första gången införd, wid äfwentyr att pannan i widrigt fall försäljes för Församlingens Räkning.

  1847 6/2, N:o 15
  Genom auktion Torsdagen den 15:de April 1847 kl. 12 f.m., kommer att inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direktion å Landskontoret i Christianstad på arrende utbjudas från Midfastan 1848.
  2:o) Mönsterskrifwareboställsdelen Gatehus Orehuset, belägen i Albo Härad och Brösarps Socken, på obestämd tid med uppsägelse och laga fardag. De bestämda arrendeafgifterne äro 1 tunna spannemål, hälften råg och hälften korn årligen och derjemte antingen Städjekapital af minst 200 R:dr Banko eller ock en årlig penningeafgift af minst 10 R:dr Banko.

  1847 8/5, N:o 50
  Som Hospitalslägenheten, Gatehuset N:o 11 Bertilstorp, i Brösarps Socken och Albo Härad, wid Midfastan nästa år blifwer till nytt arrende ledig, så kommer, enligt Kongl. Serafimer-Ordens-Gillets förordnande, auktion till ytterligare utarrendering af samma lägenhet på 15 års tid, emot högsta budet i penningar och de wilkor för öfrigt, som i upprättadt projectkontrakt utstakas, att å Brösarps Gästgifwaregård Måndagen den Tjugoåttonde (28) i nästa månad, kl. 12 på dagen hållas; börande hugade spekulanter wid auktionen wara beredde, att aflemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen af 2:ne män, de der answara, en för båda och båda för en såsom för egen skuld, för uppfyllande af alla i kontraktet föreskrifne arrendeskyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå, samt skeende anbud Kongl. Serafimer-Ordens-Gillets pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För Brösarp d:o (Socken) Handlanden Anders Trulsson i Brösarp.

  1850 5/2, N:o 17
  Genom auktion som hålles Måndagen den 15 April 1850 kl. 12 på dagen, kommer att inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direktionen å Landskontoret i Christianstad, på arrende utbjudas från midfastan 1851.
  1:o) F.d Trumpetare-Boställsdelen N:o 1 Brösarp, 1/4 mantal, N:o 3 derstädes 3/16 mantal och N:o 16 äfwen derstädes, 3/16 mantal, belägne i Albo Härad och Brösarps Socken på 25 år. De bestämde arrendeafgifterne äro 44 tunnor spannemål hälften råg och hälften korn årligen och derjemte antingen städjekapital af minst 2200 R:dr eller årlig penningeafgift af minst 110 R:dr Banko.

  1851 29/4, N:o 126 (se även: 1851 28/7, N:o 255; 1851 4/9, N:o 291; 1851 21/10, N:o 338)
  Krono-skatte-hästhemmanet Södra Lökaröd N:o 2 19/8192 mantal, hwilket, för domfäst skuld, blifwit utmätt från Ola Nilsson, kommer att på offentlig executiv action, hwilken på stället förrättas Tisdagen den 15 nästkommande Juli klockan 11 på dagen, till försäljning utbjudas. – Med tillträdet af denna fastighet samt köpeskillingens erläggande kommer att förhållas enligt lag. Och kunna spekulanter angående hemmanets beskaffenhet winna underrättelse såwäl å Lands-Canzliet som hos Kronofogden i orten.

  1858 5/11, N:o 295
  Fredagen den 26 dennes kl. 9 f.m., kommer genom offentlig Auktion, som å egendomen S. Björstorp, Albo härad och Brösarps socken förrättas, att för brandersättnings-föreningens i Willands, Gerts och Albo härader räkning försäljas wid eldswådan å Ångbränneriet derstädes i förra månaden bergade effekter, neml. mer och mindre skadadt timmer, 11 st. nästan oskadade mäskekar, 3 pumpstockar, 1 potatesqwarn, 1 kylskepp med wändeingshus, 1 del fönsterkarmar med bågar och jerngaller, 2 st. spritliggare om 350 kannors rymd hwardera, 3 st. jerndörrar med ramar, 1 plåt till malttorkan af jerntråd, 110 lisp. koppar, malm, tenn och bly, samt 108 lisp. jern och 2:ne ångpannor af koppar som tillsammans wäga 98 lisp. och anses oskadade. Wederhäftige köpare lemnas anstånd till den 15:de nästa Februari månad.
  Munkeberg den 3 November 1858.
  J- W. Kleberg.

  1860 27/3, N:o 30
  Enligt Brösarps Församlings af Kongl. Maj:t fastställda beslut kommer Brösarps kyrka att utvidgas och förändras samt med ny tornbyggnad, hvartill kostnadsförslaget, uppgående till 8,463 rdr rmt, samt fastställde ritningar äro hos Pastor att tillgå. Entreprenadauktion å detta arbete varder härmed utlyst att hållas i Brösarps sockenstuga. Thorsdagen den 26 instundande April kl. 2 efterm. Blifvande entreprenören bör vid klubbslaget aflemna antaglig och till vederhäftigheten styrkt borgen, såväl för arbetenas ordentliga fullgörande inom föreskrifven tid samt bestånd i 10 år, som för de förskotter å entreprenadsumman, som honom kunna beviljas.
  Raflunda den 26 Mars 1860
  A. B., Holst
  p. l.

  1861 21/5, N:o 55
  Som efternämnde Christianstads f.d. Hospital tillhöriga lägenheter, vid början af nästkommande år blifva till nytt arrende lediga, och Kongl. Serafimer-Ordens-Gillet belutat, att arrendet derå på 30 års tid kommer att å offentlig auktion utbjudas, nemligen.
  1:o) Gatehuset N:o 10 Bertelstorp.
  Så har Konungens Befallningshafvande utsatt sådan auktion att härstädes förrättas Måndagen den 10 nästinstundande Juni, kl. 12 på dagen, för dessa lägenheters ytterligare utarrendering på 30 års tid, emot högsta budet i spanmål och de wilkor för öfrigt, hvilka uti Landskontoret tillgängligt projectkontrakt utstakas; dock böra spekulanter vara beredde att vid auktionen aflemna, till egenhändiga underskrifterne och vederhäftigheten behörigen styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under de 10 första arrendeären äfven om arrendatorn under denna tid med döden afgår. Kommande skeende anbud att Kongl. Serafimer-Ordens-Gillets pröfning underställas. Beskrifning å lägenheterne är för spekulanter härstädes tillgänglig.

  1862 3/11, N:o 404
  Som Christianstads numera indragna Hospital underlydande, gatehuset N:o 11 Bertilltorp i Brösarps socken af Albo härad blifver till nytt arrende ledigt Midfastan nästkommande år 1863, så har Landshöfdinge-Embetet, på anmodan af Kongl. Serafimer-Ordens-Gillet utsatt auktion att härstädes förrättas Onsdagen den 19 i denna månad, kl. 12 på dagen, för denna lägenhets ytterligare utarrendering på 30 års tid emot högsta budet i spanmål och de vilkor för öfrigt, hvilka uti å Lands-Kontoret tillgångligt projekt-kontrakt utstakas; dock böra spekulanter vara beredde att vid auktionen af lemna, till egenhändiga underskrifterne och vederhäftigheten behörigen styrkt borgen för arrendeskyldigheternas fullgörande under de 10 första arrendeåren äfven om arrendatorn under denna tid med döden afgår. Kommande skeende anbud att Kongl. Serafimer.Ordens-Gillets pröfning underställas. beskrifning å lägenheten är för spekulanter härstädes tillgängligt.

  1862 23/12, N:o 455
  Enligt föreskriften i 44 § af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om Kommunal Styrelse på landet den 21 sistlidne Mars varder härigenom kungjordt, att nedannämnde församlingar till Ordförande i Kommunal-Nämnden utsett:
  Brösarp församling, Hemmansegaren Nils Persson å Bengtemölla.

  1868 6/4, N:o 163
  b) Genom offentlig auktion, som förrättas å Brösarps gästgifwaregård Måndagen den 27 i denna månad klockan 12 på dagen, upplåtes till den minstbjudande reparationen af Albo Härads Tingshus hwaröfwer kostnaden, enligt upprättadt förslag som finnes att påse å nämnde gästgifwaregård, är upptagen till 815 Rdr Rmt; och bör entreprenören wara försedd med wederhäftig borgen, för såwäl lyftning af förskott som arbetets bestånd under tid som wid auktionen bestämmes. Öfwer antagligheten af skeende anbud förbehålles rätt till pröfning.
  Brösarp den 4:de April 1868:
  Byggnads-Directionen

  1868 16/5, N:o 42
  Enligt hit inkommen förteckning hafwa följande personer ansetts böra böta för underlåtenhet att wid sednast hållna mantals- och skattskrifningar aflemna föreskrifna uppgifter, nemligen, inom:
  Brösarps socken:
  Husegaren Lars Hökberg å N:o 10 Bertilstorp

  1868 14/12, N:o 584
  Genom executive auktioner, som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld i mät tagne fastigheter, nemligen:
  4:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 2 1/8 mantal Bonaröd i Brösarps socken af Albo Härad Fredagen den 5 nästinstundande Mars kl. 12 middagen på stället.
  Om hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplsyning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1868 21/12, N:o 599
  Kungörelse om priset på blodiglar wid Brösarps Apothek
  Att priset å blodiglar på apotheket i Brösarp under nästkommande år blifwer 37 öre stycket, warder härigenom kungjordt.

  1869 22/3, N:o 138
  Genom executiv auktion, som förrättas å Landskansliet härstädes Fredagen den 4 nästkommande Juni kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld i mät tagne Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 1 1/24 mantal Bonaröd, i Brösarps socken af Albo härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 30/8, N:o 410
  Genom exekutive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte lägenheter, nemligen:
  4:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 2 1/8 mantal Bonaröd, i Brösarps socken och Albo härad, Fredagen dden 19 nästkommande November kl. 12 på dagen å Landskansliet härstädes.

  1870 22/8, N:o 58 (se även: 1870 14/10, N:o 68)
  Genom auktion, som förrättas inför Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementets Boställs-Direktion å Landskontoret i Christianstad Lördagen den 8:de instundande Oktober kl. XII på dagen, kommer i följd af Kongl. Armé-Förwaltningens Civil-Departements skrifwelse den 16:de Juli detta år, Underofficers-bostället wid ofwanberörde Regemente N:o 1 Södra Lökaröd 3/8 mtl. beläget i Brösarps socken Albo Härad och Christianstads Län, att till den högstbjudande upplåtas på 20 års arrende, räknadt från den 14 Mars 1871, emot en årlig minimi afgift af 200 kubikfot spannemål, hälften råg och hälften korn, att lösas efter 10 års medelmarkegångspris och 200 Rdr i kontanta penningar samt de wilkor och skyldigheter i öfrigt som uti projektkontraktet finnes närmare angifne.
  Till kännedom för spekulanter meddelas dessutom, att en blifwande inropare skall wara beredd wid auktionen ställa antaglig, till wederhäftigheten behörigen styrkt, borgen för arrendewilkorens fullgörande, att Boställs-Direktionen förbehåller sig rättighet pröfwa de skeende anbudens antaglighet samt att projektkontraktet äfwensom formulär till borgensförbindelse finnes att tillgå såwäl å Landskontoret i Christianstad sednast 14 dagar före auktionen som ock uti Regementsskrifwarekontoret i Malmö, der jemwäl skriftliga anbud kunna inlemnas till kl. X f.m., dagen före auktionstillfället.

  1872 2/12, N:o 450
  Skjutsen wid Brösarps gästgifwaregård kommer att forfarande under twå år från den 1 Januari 1873 utgöras på entreprenad mot en skjutslega af En rdr 20 öre milen för hwarje häst.
  Konungens Befallningshafwande i angränsande Län behagade låta enahanda kungörelse utfärda.

  1873 12/5, N:o 149
  Kungörelse om Landstingsmannawal.
  För Albo Härad hafwa wid Härads Rättens sammanträde den 5 dennes blifwit walde:
  till Landstingsman:
  Hemmansegaren Nils Persson i Bengtsmölla och till Suppleanter: Landtbrukaren Ola Andersson i Elmhult och Landtbrukaren Arwid Andersson i Brösarp.

  1870 1/9, N:o 373
  På begäran af Krono-Länsmannen A. F. Montan: Ej mindre tjufwen än äfwen kyrkowärden Nils Persson i Bengtsmölla af Brösarps socken uti en honom tillhörig wadmalsstamp, natten mellan den 23 och 24 sistl. Augusti månad medelst inbrott frånstulne: en räcka wadmal om 24 alnar och 9 alnar werken allt ostampadt, en gammal ullen rödrandig ofwandyna, ett grått hästtäcke med röda ränder och en hwit hästfilt med blå ränder; För hwars ertappande nöjaktig wedergällning utlofwas.

  1877 19/6, N:o 167
  Att den s.k. Torparebron belägen å allmänna Landswägen Norr om Brösarps by i Albo Härad, under innewarande sommar kommer att omläggas samt att hjelpbro är anbringad wester om samma bro, som af trafikerande kan under tiden begagnas; kungöres.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemligen:
  2:o) Bosarp Nr. 10, afsöndrad lägenhet från sju etthundratjugoåttondedels mantal Nr. 5 derstädes om 3,9 qwadratrefwars rymd för Bengt Klemmedsson hwilken enligt köpebref den 28 Mars 1877 köpt fastigheten af Daniel Månsson emot 178 kr. 67 öre och årlig afgäld till stamhemmanet af 0,205 kubikfot spannmål hälften råg och hälften korn.
  3:o) Bosarp Nr. 11, afsöndrad lägenhet från sju etthundratjugoåttondedels mantal Nr. 5 derstädes, om 0,6 qwadratrefwars rymd, för Nils Olsson, hwilken enligt köpebref den 28 Mars 1877 köpt fastigheten af Daniel Månsson emot 103 kr. 33 öre och årlig afgäld till stamhemmanet af 0,118 kubikfot spannmål hälften råg och hälften korn.
  4:o) Bosarp Nr. 12, afsöndrad lägenhet om 0,6 qwadratrefwars rymd från sju etthundratjugoåttondedels mantal Nr. 5 derstädes, för Nils Ekberg, hwilken enligt afhandling den 28 Mars 1877 tillhandlat sig lägenheten af Daniel Månsson emot 103 kr. 33 öre samt wiss årlig afgäld till stamhemmanet.
  5:o) tre etthundratjugoåttondedels mantal kronoskatterusthåll Nr. 5 Bosarp för Nils Mårtensson och hans hustru Elna Andersdotter, hwilka enligt köpebref den 25 Oktober 1877 tillhandlat sig fastigheten af Daniel Månsson och Hanna Torkelsdotter emot 1,916 kr. 67 öre.
  6:o) ett etthundrafyrtiofjerdedels mantal Nr. 1 kronoskatterusthåll och elfwa etttusenetthundrafemtiotwåendels mantal Nr. 6 kronoskattehästhemmanet Bertilstorp, för Hanna Nilsdotter, hwilken enligt köpebref den 5 September 1877 tillhandlat sig fastigheterna af sin tilltänkte man Johan Nilsson emot 600 kr.
  7:o) ett etttusenfemhundratrettiosjettedels mantal Nr. 4 Lönhult, kronoskatterusthåll, för Nils Pehrsson Ljung och hans hustru Hanna Johansdotter, hwilka enligt köpebref den 17 April 1877 tillhandlat sig fastigheten af Hans Johansson och hans hustru Ingar Nilsdotter emot 500 kr.
  9:o) nio fyratusennittiosjettedels mantal Nr. 1 Lönshult, kronoskatterusthåll, för Mårten Nilsson och hans hustru Bengta Isaksdotter, hwilka enligt auktionsprotokoll den 20 April 1876 och köpebref den 31 Augusti 1877 tillhandlat sig fastigheten af Hanna Nilsdotter, Per Nilsson, Nils Muntan och Göran Olsson, de båda sistnämnde i egenskap af förmyndare för omyndige Hans Nilsson samt Eljena och Elna Nilsdöttrar emot 700 kr.
  11½) elfwa tretusensjuttiotwåendels mantal Nr. 4 Lönhult, kronoskatterusthåll, för Anders Swensson och hans hustru Elna Persdotter, hwilka enligt köpebref den 17 Nowember 1877 tillhandlat sig fastigheten af Göran Ernestsson emot 2,166 kr. 67 öre.
  13:o) ett sextondedels mantal Nr. 1 Drakamöllan, kronoskatterusthåll, för Johan Persson och hans hustru Ingeborg Hansdotter, hwilka enligt köpebref den 18 December 1877 tillhandlat sig fastigheten af Ola Månsson och Johanna Persdotter emot 8,000 kr.
  37:o) femtioett ettusentjugofjerdedels mantal kronoskatterusthåll, Nr. 1 Länshult[!] för Ola Hendriksson och hans hustru Ingar Persdotter, hwilka enligt köpebref den 25 Mars 1878 tillhandlat sig fastigheten af Nils Bodelsson och Bengta Olsdotter emot 9,000 kr.
  43:o) ett åttondedels mantal, Nr. 2 Gussaröd och tjugoen trehundraåttiofjerdedels mantal Nr. 2 Tarrusteröd, att kronoskatterusthåll, för Nils Andersson och hans hustru Kjersti Larsdotter, hwilka enligt transport den 2 Maj 1878 fått fastigheten å sig öfwerlåtne af A. Åkesson emot 8,233 kr. 33 öre.

  1884 26/4, N:o 90 (Landskansliet)
  Kungörelse om allmän efterlysning.
  På begäran af: 1:o Kommunalordföranden i Brösarps socken.
  Under förlidne Mars månad från hemmet olofligen afwikne gossen Per Spjut, son till enkan Anna Spjut i Brösarp af Albo härad och Christianstads län.
  Per ä’r 13 år gammal, liten till wexten med ljusa hår. Om han ertappas, torde skriftlig underrättelse derom meddelas ordföranden i Brösarps sockens kommunalstyrelse.

  1885 29/5, N:o 49 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse angeånde exekutiv auktion.
  Uppå framställning af Sysslomännen uti Garwaren A. E. Sewerins i Lillehem konkurs warder härmed exekutiv auktion utlyst å nämnda konkursbo tillhöriga kronoskatterusthållshemmanet 1/60 mtl Nr 1 Tulleboda i Brösarps socken att å Landskansliet härstädes förrättas Fredagen den 10 nästkommande Juli kl. Tolf på dagen, derwid de hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör wid auktionen iakttagas, ega att sin rätt bewaka.
  Enligt upprättad beskrifning är hemmanet, som saknar åbyggnader, beläget 3 mil från närmaste stad, Cimbrishamn, 0,4 mil från sockenkyrkan och tingsstället; och kunna å hemmanet; hwars areal utgör 4 tld, deraf åker till utsäde af 8 fot råg, god äng till 10 lass hö samt återstoden betesmark, winter- och sommarfödas en häst och en ko.
  Wärderingssumman är 2,000 kronor.
  I afseende å köpeskillingens erläggande hänwisas till stadgandena uti 107, 110 och 121 §§ utsökningslagen.

  1885 26/6, N:o 108 (Landskansliet)
  Kungörelse om pris å blodiglar.
  Att priset på blodiglar på apoteket i Brösarp under innewarande års sista hälft blifwer 40 öre pr stycket, warder härigenom kungjordt.

  1885 28/12, N:o 233 (Landskansliet)
  Kungörelse om pris å blodiglar.
  Under 1886 års 1:sta hälft blifwer priset på blodiglar å apotheket i Brösarp 40 öre för stycket; hwilket härmed kungöres.

  1891 13/6, N:o 138
  Kungörelse om pris å blodiglar.
  Att priset å blodiglar på apoteket i Brösarp under sednare hälften af innewarande år blifwer 40 öre stycket, warder härmed kungjordt.

  1891 12/12, N:o 309
  Kungörelse om pris å blodiglar.
  Att priset å blodiglar på apoteket i Brösarp blifwer 40 öre stycket under första halfåret 1892, warder härmed kungjordt.

  1892 18/6, N:o 152
  Kungörelse om pris på blodiglar.
  Att priset å blodiglar på Apoteket i Brösarp under detta års sista hälft blifwer 40 öre stycket, warder härmed kungjordt.

  Åter till huvudmenyn