Eljaröd

  Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1951 Eljaröd
  1952-1968 Brösarp
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delningar är eij förrättade” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Eljaröds byordning upprättad 1727 21/2 och stadfäst 1727 24/2. [AID: v384786.b2750.s41]
  Ludaröds byordning 1739-08-20 [Albo häradsrätts arkiv FV:1]

  Kyrkoarkivet eldhärjades år (1691), 1798 och 1875.

  Litteratur:
  Barup, K. Bondrum, Fågeltofta, Eljaröd. 1979
  Eriksson, Acke. Eljaröds socken 1651-2017. Invånare, gårdar, torp, hus. 2017
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 141-143. 1991
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 123-124. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1930-1931. Kartbeskrivning: AID v1023386.b400
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b980.s98
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b1690.s169
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b1290.s127
  Skånes Bebyggelse 1958: AID v1018280.b1230.s121

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Dödlistor 1759-1850 (Skriftserie 3)
  Eljaröds hemsida

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Eljaröds Sokn och By har:

  Skatte 1. 1/2 till Torup 1. 1/16
  Crono in och oindelt 1. 1/4 Torups Gård.
  Utsokne Frällse 43/48 Torup i Malmö Lähn 1/4, Christinehof 1/8 och Mag. Rubens 25/48.
  Gatehus 19 Torup 4, Christinehof 12 st.
  Qwarn 1 Torups Gård.

  Mager och stenig åker och äng, wacker eke- och nödig surskog.

  Fiskabeck har:

  Skatte 1 Christinehof.

  Mycken men skarp åker, god äng någon bok-, eke- och surskog.

  Ludaröd har:

  Skatte 1/16 Torups Gård.
  Crono indelt 7/12 till Torup 1/3
  Utsokne Frällse 15/16 Christinehof 1/2, Giärsnäs 3/16 och Mag. Rubens 1/4.
  Gatehus 12 Christinehof 3, Giärsnäs 1 och Mag. Rubens 4 st.

  Skarp åker, liten äng, någon eke- och surskog.

  Gumhusa har:

  Crono indelt 7/16 Torups Gård.
  Tiörnaröd har:
  Crono indelt 3/8 Cronowalls Gård.
  Qwarn 1

  Hafwa swag åker, god äng, nödig bok-, eke- och surskog.

  Siöhuset:

  Crono indelt 1/16 Torups Gård.

  Swag åker, liten äng samt eke- och surskog.

  Lille Mölla:

  Crono indelt 1/16 Torups Gård.

  Liten åker och äng med bok- och ekeskog.

  Halle Mölla: [AID: v331258.b1276.s23, v331258.b1405.s5, v331258.b1421.s37]

  Crono indelt 1/16 Torups Gård.
  Stampeqwarn 1 Christinehof.
  Miölqwarnar Utsok. Frällse 2

  Liten åker, äng och surskog.

  Qwihusa:

  Utsok. Fräll. 1/3 Cronewall.

  Liten och mager åker och äng, härlig bok- eke- och surskog.

  Enstaka Uts. Fr. Torp af särskilte namn 9 Christinehof.

  Soknen har 42 st. hemmansbrukare och giör med Andrarums Sokn ett Regalt Pastorat.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Eljaröd nr 2, 1/4 mtl 1760 nov. 10, skattebrev på 1/4 mtl
  Eljaröd nr 5, 1/16 mtl 1740 mars 6, skattebrev på 1/16 mtl
  Eljaröd nr 7, 1/4 mtl 1726 okt. 24, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835467.b4530.s537)
  Eljaröd nr 19, 3/16 mtl 1726 okt. 24, skattebrev på 3/16 mtl (AID: v835467.b4520.s536)
  Eljaröd nr 20, 1/8 mtl 1760 sept. 27, skattebrev på 1/8 mtl
  Fiskabäck nr 1, 1/2 mtl 1734 nov. 15, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v835474.b6840.s763)
  Fiskabäck nr 2, 1/2 mtl 1739 maj 16, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v835468.b5500.s645; v835478.b6030.s701)
  Hallamölla nr 2, 1/16 mtl 1790 aug. 25, kvittens i landskontoret
  Ludaröd nr 6, 1/32 mtl 1870, se länskungörelse nedan
  Ludaröd nr 6, 1/32 mtl 1870, se länskungörelse nedan
  Ludaröd nr 7, 1/16 mtl 1736 april 12, skattebrev på 1/16 mtl (AID: v835474.b6820.s761)
  Tiörnaröd nr 1, 5/16 mtl 1742 aug. 24, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835481.b3710.s438)
  Tiörnaröds mölla nr 2, 1/16 mtl 1742 aug. 24, skattebrev på 1/16 mtl (AID: v835481.b3710.s438)


  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 7 15/24 hemman, af hvilka 2 1/6 äro frälse, 4 23/24 skatte och 1/2 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Livkompaniet nr 92-94 Livkompaniet nr 77-79 Simrishamns skvadron nr 64-66
  [Stamrullor: 1885-1903, 1904-1920]

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 103 [AID: v792654.b1100.s211 ]

   

  Värnpliktiga i Eljaröd
  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1340
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00443
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00258
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00480
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00250
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00330
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00220
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00296
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00237
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00039
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00217
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00186
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00167
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00174
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00241
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.
  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Eljaröd Lundaröd 1856 Arbetare Jonas Nilsson

   

  Eljaröd socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Assessoren Hans Nilss: i Kiöpenhambn dess Uthfrälse 1 Elliaröd by: Mauridtz Johansson 1/3 Gårdhen medh 4 längiar bebygdt, wedh macht och bonden hielper sigh tembl: [AID: v384786.b2570.s5, v384776.b873.s2, v612668.b660]
  Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danmark 2 Pehr Ollsson 1/4 Dito bebygdt och 4 små längiar och bonden behållen
  Detta ähr bygdt på byens Grundh 3 Gathehuus Nils Pehrsson Åbodt som berättes tillhöre byen 1 Fins Ingen Jordh eller Egendomb här till Ähr 1½ Golfz huus i bygning, fattigh
  Simon Arentz i Helsingöhr 4 Lars Nilsson och Nils Månsson 1/4 Bygdt medh 4 små längar och stumper huus Lars heel oförmögen, den andra lijtet bättre [AID: v612668.b2080]
  Lundhe Hospitahl 5 Håckon Håckonsson 1/16 Denne Ahldehles ruinerat och Inge huus Uthan een ödhe Tompt [[AID: v384829.b410.s69, v612668.b2080]
  Till Cronan förbytt Under Rustningh Befalningzmannen Stobaej 6 Johan Erlansson 3/16 Denne bonde ähr wedh macht, men Gårdhen någet ruinerat, aff 3 stomper huuslänger
  Fru Sophia Krabbes 7 Mårten Ollsson 1/4 Gårdhen bebygdt medh 2 stomper huus, bonden hielper sigh lijtet nyligen Uptaget på Frijheet [AID: v384819.b4480.s334, v612668.b2960]
  På Carl Bergz Rusthåldh 8 Nils Swensson 3/16 Bebygdt medh 3 små stomper huus bonden Uthfattig Elacke huus
  Fru Elsa Frijses Uthfrälse 9 Måns Joensson 3/16 Bebygdt medh 3 små längiar och hielper sigh
  Dito Fru Elsa Frijs 10 Jeppe Pehrsson 1/4 Finnes ett lijtet ruinerat stycke huus, Gården Aldehles ödhe och ingen Åbo
  Uthfrälse till Glimminge 11 Åcke Faijersson 1/8 Fins 2 små stomper huus och bondhen Uthfattigh [AID: v331250.b3020.s3, v612668.b1130, v612668.b1400, v612668.b2120]
  [Textförlust] 12 Arfwedt Danielsson 1/4 Ähr medh 2 små längior bebygdt och bondhen Uthfattigh
  [Textförlust] 13 Olof Nilsson 1/16 Finnes een stompe huuslängia, Uthfattig. såsom ett Gathehuus
  [Textförlust] 14 Gathehuus. S… [Textförlust] 1 Fins aff Een längia och någorlundha wedh macht
  Cronones Ograverat 15 Trudt Winther 1 Bebygdt aff ett stycke huus Uthfattigh
  Cronones på Carl Bergz Rusthåldh ähr Postbondhe 16 Pehr Winther 1/4 Ähr någorledhes wedh macht bygdt medh 4 små längior dhe 2 något ruinerade
  Dito Bergz Rusthåldh Postbondhe 17 Nils Esbiörnsson 3/16 Medh 3 stomper huus bebygdt bondhen hielper sigh
  Hr Christian Billes till Dybeck 18 Atzer Åckesson 3/16 Bebygdt med 2 stumper huus dett eene odogl: och bonden Uthfattigh [AID: v612668.b660, v612668.b3030]
  Fru Sophia Krabbes 19 Bengdt Mauridtzon 3/16 Ähr medh 4 små längiar bebygdt någorlundha wedh macht [AID: v384786.b3650.s61, v612668.b1160]
  Dito Godtz 20 Isach Mauritzon 1/8 Ähr heelt ödhe och fins allenast een odogl: längia
  Kyrckians 21 Gathehuus: Olof Ryttare 1 Ett stycke huus hielper sigh lijtet
  Dito Kyrckians 22 Mauritz Johansson ett ödhehus 1 Ähr ett aldehles ruinerat huus
  Befalningzmannens Rustholdh 23 Befalningzmannen Zacharias Stobaej 1 1/3 Ähr bebygdt medh 4 längiar öfwer begge tompterne uthj ett belägit dock I g:le Jordebok för 2:ne 2/3 hem: Upfördt som ähro sammanlagdhe
  Cronans Carl Bergz Rusthåldh 1 Gumhusa: Pehr Johansson 1/2 Består aff 4 längiat och tembl: wedh macht
  Till Cronowoldh 1 Qwijhuusa: Joen Faijersson och Pehr Erichsson 5/16 Bebygdt medh 4 små längiar någet förfallan bonden hielper sigh
  Fru Sophia Krabbes 1 Tiörnarödh: Mårten Ingwarsson 5/16 Bebygdt medh 4 små längiar bonden hielper sigh
  Dito Fru Sophia Krabbes 2 Ibm qwarn: Jöns Pehrsson 1/16 Bebygdt medh 2 små läng:r Möllaren nyligen Antaget hielper sigh [AID: v98859a.b12110]
  Till Giärsnähz 1 Ludarödh: Anders Lasson 3/16 Bebygdt medh 4 små länger tembl: wedh macht [AID: v459624.b1680]
  Anna Rasmusdotter sigh aff Borgemäst: Hindrich Johanss: i Cimbrishamn till handlat 2 Anna Rasmusdotter 1/4 Bebygdt medh 3½ längiar huus dhe 2:ne ähr något bröstfeldige, Åboen wedh macht [AID: v459624.b1680; v384839.b3040.s167]
  Doctor Christian Fosses Arffwinger tillhörigh 3 Lars Nilsson och Giörmun Jönsson 1/4 Består af 3 små läng:r dhen ene bröstfeldigh. Giörmun hielper sigh Lars Uthfattigh [AID: v98386a.b9720.s49, v384776.b854.s47]
  Cronones Rustholdh för detta warit Jularnes Godtz 4 Rasmus Johansson 1/2 Bebygdt medh 4 läng:r tembl: wedh macht och behållen
  Sahl: Doct: Fosses Arffwinger i Danmark 5 Bror Jönsson 1/4 Fins 4 bröstfeldige längiar bondhen Uthfattigh [AID: v98386a.b9720.s49, v384776.b854.s47]
  För detta till Gunnarlöff på sidste Indehlningen så som Panthe Godtz Rytteriet Indeelte qwartermäst: Fried: Johan Påhls heste hemman 6 Pehr Nilsson Skomackare 1/4 Består aff 4 små längiar tembl: wedh macht [AID: 98386a.b10330.s29]
  Sahl: Doct: Fosses Arfwing:r 7 Hans Jönsson 1/16 Består aff 4 små läng:r hielper sigh [AID: v459624.b5230, v612668.b260, v612668.b380, v612668.b3030, v612668.b3070, v612668.b3380]
  Uthlagdt till Sahl: Hr Måns och Hans Arfwing:r i Broby och Hans Karup 1 Hallamöllar: Hans Pehrsson 1 Denne ähr allenast een qwarn beståendhe aff 2½ små stomper huus och lijten Jordh till 2 sk:r landh Ähr tembl: wedh macht [AID: v331250.b3190.s37, v98859a.b12100]
  BergzInspectoren Johan Dimberg på Tiänsten 2 Arfwedt Pehrsson 3/32 Består aff 2 små läng:r och een Qwarn tembl: wedh macht [AID: v384829.b1030.s181, v98859a.b12100]
  Hans Karupz Frälse 3 Nils Clemmedtzon 1 Ähr allenast Een qwarn hwartill ähr 4 skep:r Uthsädhe och 3 små läng:r hielper sigh [AID: v384829.b760.s127, v384829.b1030.s181, v98859a.b12110]
  Förbytt ifrån Söfwedhe till Cronan och Ryttariet Indeelte Undr Rustholdh Pehr Skogh 1 Lillamölla: Jeppe Pehrsson 1/16 Består aff 3 små odogl: längiar ähr Uthfattigh
  Corporal Rysses Säthe 1 Fiskabeck: Corporal Jacob Ryss och Måns Boosson 5/8 Består aff fyra länger huusen och åboen wedh macht och behållen [AID: v331258.b1359.s71, v384776.b952.s82, v612668.b90, v612668.b950, v612668.b2000; v1006556.b12550]
  Inspect: Dimberg på Tiänsten Innehaf:r 2 Anders Danielsson 5/8 Dito aff 4 längar tembl: wähl wedh macht, och Åboen behål:n [AID: v384776.b845.s38, v612668.b170, v612668.b1560]
  Cronans Ryttaren Carl Bergz Rusthåldh 1 Siöhuuset: Nils Erlansson 3/16 Består aff 2 små läng:r tembl:n wedh macht

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 6 / sid 1 ff (AID: v98462.b6.s1)

  Av häradsrätten utfärdade s.k. Bördsbrev/Geburtsbrev

  År 1727
  Drängen Mikkel Mattisson Malm, född 1713 – i skomakarlära – se: AID: v384786.b2740.s39


  Födda, vigda och döda i Eljaröd åren 1749-1815, 1836-47:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav ”oäkta” födda pojkar Varav ”oäkta” födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
  1749 17 9 8 0 0 4 5 8
  1750 26 13 13 0 1 4 9 9
  1751 22 10 12 1 3 2 8 10
  1752 23 10 13 0 4 2 11 3
  1753 20 12 8 1 3 9 7
  1754 22 13 9 0 0 7 10 5
  1755 20 12 8 0 0 3 13 18
  1756 24 13 11 0 0 6 12 8
  1757 17 11 6 0 1 3 4 3
  1758 18 10 8 0 0 4 8 4
  1759 20 10 10 0 0 3 6 1 5 2
  1760 14 6 8 0 0 5 2 3
  1761 21 12 9 0 0 3 6 5
  1762 21 11 10 0 2 2 12 8
  1763 20 8 12 0 0 4 5 7
  1764 9 4 5 0 1 4 6 5
  1765 1 1
  1766 18 9 9 0 0 6 4 1 6 2
  1767 12 7 5 0 0 3 3 2
  1768 17 10 7 0 1 3 1 5
  1769 13 11 2 0 0 3 9 8 5 4
  1770 15 5 10 0 0 1 12 3 13 4
  1771 14 7 7 0 1 4 8 11
  1772 16 8 8 0 1 3 11 10
  1773 14 7 7 0 0 6 3 5
  1774 16 6 10 0 0 7 4 6
  1775 18 8 10 0 0 1 4 3
  1776 21 9 12 0 1 3 2 3
  1777 14 8 6 0 0 3 3 8
  1778 20 11 9 0 0 5 5 8
  1779
  1780 24 12 12 1 0 3 1 5
  1781
  1782 18 8 10 0 0 1 13 6
  1783 17 8 9 1 0 2 2 7
  1784 13 4 9 0 0 1 5 11
  1785 7 4 3 0 0 2 9 6
  1786 11 8 3 0 0 3 6 7
  1787 7 3 4 0 0 1 1 6
  1788 13 7 6 0 0 3 2 6
  1789 7 3 4 0 1 1 3 6
  1790 14 9 5 0 0 3 2 5
  1791 8 6 2 0 0 3 6 6
  1792 11 7 4 1 0 1 8 4
  1793 19 11 8 1 0 1 3 3
  1794 6 3 3 0 0 1 6 3
  1795 10 4 6 0 0 3 5 9
  1796 9 4 5 0 1 7 5 3
  1797 15 7 8 2 0 5 5 8
  1798 9 6 3 0 0 3 4 5
  1799
  1800 5 2 3 0 0 4 2 0 3 3
  1801 13 9 4 1 0 3 7 15
  1802 12 5 7 1 1 4 8 6
  1803 11 6 5 1 0 5 2 8
  1804 11 7 4 1 1 5 8 7 4 4
  1805 14 8 6 0 0 4 9 5 5 3
  1806 14 3 11 1 0 4 3 3 1 1
  1807 16 11 5 2 0 2 4 4 4 4
  1808 12 7 5 0 0 2 5 5 4 4
  1809 10 2 8 0 2 4 7 7 5 5
  1810 23 15 8 0 0 5 6 3 8 3
  1811 8 2 6 0 0 5 3 2 5 3
  1812 21 12 9 1 3 4 5 4 6 2
  1813 12 7 5 2 0 4 3 3 6 6
  1814 14 8 6 0 0 4 8 6 4 4
  1815 12 7 5 0 0 1 6 6 4 4
  1816 1 3
  1817 4 8
  1818 1 3
  1819 2 0
  1820 0 1
  1835 3 4
  1836 18 9 9 5 3 6 5
  1837 23 10 13 0 2 6 12 8 7 3
  1838 22 14 8 2 0 1 8 1 6 0
  1839 23 12 11 0 0 5 9 1 6 0
  1840 25 12 13 1 1 4 11 7
  1841 22 11 11 1 1 6 4 3
  1842 19 8 11 2 0 6 4 7
  1843 28 10 18 1 1 6 2 6
  1844 24 12 12 1 1 5 5 2 7 2
  1845 27 14 13 1 1 4 6 4
  1846 22 8 14 0 1 6 7 4
  1847 29 13 16 0 1 5 5 8
  1848 2 3
  1849 1 2
  1850 1 4

  Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Eljaröds kyrkoarkiv G:1 & 2, Andrarums kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1810 27/6, –
  Till hugade köpares underrättelse kungöres, att å Tisdagen den 24 Julii instundande, kl. Tio föremiddagen, försäljas genom friwillig Auktion på stället: Utsockne FrälseHemmanet N:o 2 1/4 mantal och Krono-Rusthållshemmanet N:o 6 1/8 mantal i Lutareds By, Andrarums[!] Sockn, Albo Härad och detta Län. Begge Hemmanen, som warit under sambruk och försäljas i ett köp, skola efter beskrifning hafwa wacker och fördelaktig belägenhet; warande N:o 2, bebyggt för Stånds personer med en större Caracters-Byggning, som innehåller tio Rum, utom Kök och Spis-kammare med 2:ne Källare under. Den öfriga Åbyggnaden, består uti 3ne Längor, af hwilke i den ena, äro twenne Rum, samt Brygghus och Bagarestuga; Men de andre, eller uthus längorne, äro inrättade för icke blott behofwet, utan äfwen beqwämligheten. Twenne Trädgårdar, äro wid Gården. Till 70 à 80 lass Hö, höstas wanligen; och af alla slag, utsås någre och 20 Tunnor. Tillräckelig Fälads mark, är wid Hemmanen, och å Ägorne finnas Torf-Jord, som tillwäxande Skog af alla slag; jemwäl läge för en Husbehofs Qwarn. Ägendomen kan, om så åstundas, gewnast få tillträdas med wäxande Grödan; Med wånnings längan, utrymmes icke förrän Michaelis nästkommande; Skolande Köpe- och betalnings-wilkoren, blifwa bestämde före Auktionens början.

  1834 6/10, N:o 270
  Nemndemannen Anders Persson i Lutaröd af Albo Härad har härstädes anmält att han å Kiwiks Marknad den 14 sistl. Aug. till okänd person försålt ett swart ungt Sto i andra året gammal, hwilket några dagar derefter återkommit till sin förra ägare; hwilket på begäran kungöres med tillkännagifwande, att rätter ägare till berörde Stokreatur, kan det samma återfå hos Nemndemannen Anders Persson emot erläggande af foderlega och intimations kostnad.

  1845 29/3, N.o 43
  Som tegeltaket å Eljaröds Kyrka i Albo Härad, innewarande sommar skall till en del omläggas och till en annan del repareras, med nya stenars insättande samt skällning och understrykning, hwarförutan Kyrkan bör in- och utwändigt rappas och hwitmenas, för hwilket allt kostnaderne äro beräknade till 665 R:dr 32 sk. Banko, så komma dess arbeten att å entreprenadauktion wid Kyrkan Måndagen den 28 nästkommande April kl. 11 f.m. utbjudas, under wilkor, som före auktionen och dessförinnan af Herr Kyrkoherden Malmberg uppgifwas. Skeende anbud skola Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1846 6/8, N:o 99
  Enligt Författningarnes föreskrift, warda följande härstädes anmälde åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter härmedelst kungjorde:
  1:o Å krono-ograwerade Gatehuset N:o 3 Eljaröd, i Eljaröds Socken och Albo Härad, som Johan Hansson, Tygesson, Trued Tygesson och Nils Eneberg, hwar efter annan, innehaft och af denne sednare nu öfwerlåtits på Nils Johansson och dess Hustru Hanna Ernestdotter, emot 166 R:dr 32 sk. R.gd.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För Eljaröd d:o (Socken) Handlanden N. Qwist i Eljaröd.

  1854 1/8, N:o 82
  På begäran af t.f. Krono-Befallningsmannen Anderberg warda Smeden Johan Ljungqwist från Elgaröd och Anders Jönsson från Andrarum, hwilka afwikit skattskrifningsorterne utan att erlägga dem för sistlidne år påförde skatter, den förre 1 R:dr 46 sk. och den sednare 34 sk. allt Banco, härmed allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att dem noga efterspana, samt wid anträffandet ofwannämnde belopp uttaga och hitsända.
  Kongl. Öfwer-Ståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas enahanda efterlysning låta utfärda.

  1854 18/11, N:o 283
  För omkring åtta dagar sedan bortkom från Eljaröds Skogsbete en röd häst med ljus mahn, 6 år gammal, märkt med liten hwit stjern samt har haft wänstra frambenet afbrutet. På samma fot finnes brändt märke med bokstäfwerna N. A. S. och E. Den som tillrättaskaffar nämnde hästkreatur, undfår nöjaktig wedergällning, då det till undertecknad anmäles. Stora Eljaröd den 17 Nowember 1854.
  Nils Andersson
  Åbo på N:o 23.

  1858 6/7, N:o 171
  Onsdagen den 21 instundande Juli från kl. 12 på dagen låter Åboen Ola Persson, antingen helt eller i mindre delar, genom offentlig auktion, som å stället förrättas, försälja Utsockne Frälsehemmanet N:o 1 3/32:dels m:tl Ludaröd, i Eljaröds socken, att tillträdas antingen genast med wexande gröda eller ock den 25 nästkommande Mars, med förmånliga betalningswillkor. – Egendomen, som innehåller omkring 35 tunneland i rymd, består af god åker, äng och bete, med skog af ek och bok samt torfjord till afsalu, och har starka åbyggnader. Hwad för öfrigt som rör försäljningen, uppgifwes före utropet. Greflunda den 28 Juni 1858.
  A. F. Montan.

  1859 31/3, N:o 87 (se även: 1859 20/6; N:o 148)
  Genom executive auktioner som komma att förrättas, å nedannämnde ställen och tider försäljas:
  1:o. Å Brösarps Tingställe den 14 nästkommande Juni kl. 12 på dagen 3/32:dels mantal af utsockne frälsehemmanet N:o 1 Ludaröd i Eljaröds socken, utmätt från åboen Ola Persson för dess skuld till Grosshandlanden C. J. F. Ljungren här i staden [Christianstad].

  1867 28/7, N:o 19
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa nedannämnde Åboer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten tillföljande hemman, nemligen:
  3:o Nils Olsson och dess hustru Margreta Olsdotter till Kronorusthållshemmanet N:o 6 1/32 mantal Ludaröd i Eljaröds Socken och Albo Härad, som de fått på sig öfwerlåtit af Ola Lasson och Estred Sonasdotter, emot en tillhopa med Frälsehemmanet N:o 2 1/16 mantal Ludaröd bestämd köpeskilling 1,222 Rdr 10 sk. 8 r. Banko, enligt afhandling den 1 September 1832.
  4:o Lars Persson och dess hustru Elna Persdotter till Kronorusthållshemmanet N:o 6 1/32 mantal Ludaröd i Eljaröds Socken och Albo Härad, som de jemte Frälsehemmanet N:o 2 1/24 mantal ibm fått på sig öfwerlåtet af Jöns Nilsson och Ingar Offesdotter till 1/48 mantal enligt afhandling den 11 April 1854 och af Lars Persson och Kjersti Persdotter till 1/96 mantal enligt afhandling den 4 Oktober 1858.

  1867 18/11, N:o 610
  Hos Konungens Befallningshafwande har Anders Nilsson i Eljaröd, jemlikt beslut å kommunalstämma med Eljaröds Socken den 2 sistlidne September, gjort ansökning om så kallad torgdags hållande i Eljaröds kyrkoby hwarje helgfri Tisdag, för handel med lantmannaprodukter och lifsförnödenheter.
  Den som öfwer denna ansökning will warda hörd, bör med yttrande hit inkomma inom Åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit i Eljaröds och angränsande Socknars kyrkor uppläst.

  1868 17/2, N:o 69
  Genom Beslut den 10 dennes har Landshöfdinge-Embetet bestämt att i Eljaröds kyrkoby i Eljaröds socken och Albo härad må hwarje helgfri Tisdag hållas såkallad Torgdag, för försäljning och köp af sådana landtmannaprodukter, hwarmed författningarne, en fri och obehindrad handel är medgifwen; skolande för ordningens widmakthållande Krono-Länsmannen i orten utse och utwisa lämplige platser, å hwilka säljare med deras fordon och waror, efter desse sednares särskilda ort, skola hålla i rader, på lämpliga afstånd från hwarandra; och skall det åligga en hwar att noga iakttaga denna ordning, samt att icke med fordon eller kreatur hålla i wäg, på det trafiken icke i någon mån må hindras eller förswåras.
  För den händelse serskilde tillsyningsmän skulle erfordras för ordningens widmakthållande, åligger det Eljaröds socken att dem aflöna.

  1869 5/7, N:o 312
  Till följe af Andrarums och Eljaröds Församlingars derom fattade beslut, komma innewarande sommar nya wattentak af spån att uppläggas å Församlingarnes kyrkor samt en del andra reparationer att utföras. Dessa arbeten öfwerlemnas till werkställighet å entreprenadauktioner, som förrättas wid kyrkorna, Onsdagen den 21 nästk. Juli, wid Andrarums kyrka kl. 10 f.m., samt wid Eljaröds kyrka kl. 3 e.m.
  Bland wilkoren, som närmare bestämmas wid auktionstillfällena, nämnes, att werkställaren bör wara försedd med till wederhäftigheten styrkt borgen så wäl för arbetenas ordentliga utförande och deras bestånd i sex på hwarandra följande år, efter det desamma blifwit godkända, som för de penningeförskott hwilka han, kan komma att uppbära. Kostnadsförslagen finnas till påseende hos Församlingarnas Pastor.
  Andrarum och Eljaröd i Juni 1869
  Kyrkornas Sysslomän

  1870 7/1, N:o 2
  Till Ordförande i Eljaröds sockens Kommunal-Styrelse har blifwit wald Åboen Ola Månsson å N:o 9 Eljaröd.

  1870 10/1, N:o 4
  Som efternämnde Åboer anhållit, att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att denn som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Albo Härad. Eljaröds Socken
  Lars Persson och hans hustru Elna Persdotter å Krono-Rusthållshemmanet N:o 6 1/32 mantal Ludaröd.
  Nils Olsson å d:o N:o 6 1/32 mantal d:o.

  1870 28/2, N:o 80
  Till följe af wederbörandes derom fattade beslut, komma diverse arbeten å Eljaröds församlings Kyrka innewarande sommar att utföras. Dessa arbeten, hufwudsakligen bestående i anbringande af ny tornöfwerbyggnad med spira, inrättande af sacristia, nedtagande af en del af gamla yttermuren samt uppförande af ny sådan å chorets södra sida, kyrkans och tornets rappning och kalkmening, anskaffande af nya dörrar och fönster, restaurering af altare, predikstol och läktare jemte utförande af en del smärre reparationer, allesamman förslagswis beräknade utom äckor och dagswerksskyldigheter till en contant summa af 3,746 Rdr 55 öre Rmt, öfwerlemnas till werkställighet åt en af de minstbjudande på auction, som förrättas i Eljaröds skolhus, Onsdagen den 23 nästk. Mars kl. 12 på dagen. Åtagaren bör ställa till wederhäftigheten styrkt och af twenne personer såsom för eget åtagande ingången borgen så wäl för arbetenas utförande, på sätt som ritning, kostnadsförslag och auktionsprotocoll bestämma, som och för deras bestånd under sex på hwarandra följande år efter det de å syn blifwit godkände samt för de penningeförskott, hwilka komma att uppbäras.Ritning och kostnadsförslag finnas äfwen före auctionen att tillgå hos Pastor i Församlingen. Eljaröd i februari 1870.

  1870 15/8, N:o 337
  Genom exsecutive auktiioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter nemligen:
  3:o) Utsocknefrälsehemmanet N:o 2 1/32:dels mantal Ludaröd, i Eljaröds socken af Albo Härad, Tisdagen den 1:ste instundande Nowember kl. 12 på dagen å Brösarps Tingsställe.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1873 16/1, N:o 16
  Att åboen Jöns Erlandsson å N:o 2 Eljaröd blifwit wald till Ordförande i Eljaröds sockens Komunal Nämnd och Stämma, kungöres.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemligen:
  1:o) Ett sextondedels mantal Nr. 19 Eljaröd, kronoskattehästhemman, för Nils Jönsson och hans hustru Elsa Andersdotter, hwilka enligt köpebref den 8 Januari 1878 tillhandlat sig fastigheten af Anders Håkansson och Hanna Olsdotter emot 3,600 kr.
  31:o) trehundraett tretusensjuttiotwåendels mantal, utsocknefrälse, Nr. 18 Eljaröd för Jonas Qwist, som deraf ärft trehundraen femtioentusenetthundrafemtiotwåendels mantal efter sin aflidna moder Hanna Olsdotter och trehundraen trehundrafemtioåttatusensextiofjerdedels mantal efter sin aflidne broder Nils Qwist samt enligt köpebref den 26 Oktober 1877 tillhandlat sig öfriga fastigheten af Carl, Anders och Gustaf Qwist samt H. Qwist den sistnämnde jemwäl i egenskap af förmyndare för omyndige Johannes, Frans och Erik Qwist emot 6,000 kr.
  33:o) sjuttiotre twåtusenfyrtioåttondedels mantal, utsocknefrälse Nr. 2 Ludaröd för Johan Olof Eldström och hans hustru Hanna Larsdotter hwilka enligt köpebref den 16 Oktober 1877 tillhandlat sig fastigheten af O. Richard emot 2,500 kr och öfriga wilkor.

  1878 10/10, N:o 191
  Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
  Sedan Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelsen i 14 § af Kongl. Förordningen den 24 Augusti 1877 under den 6 och 11 Juni samt den 17 Juli detta år fattat beslut i anledning af de från en del Kommunalstyrelser inkomne yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin samt andra brända eller distilerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal-Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda, för den af Länsstyrelsen bestämda tid; så hafwa Kommunal-Nämndernas i nedannämnde socknar Ordförander hit inkommit med behörige auktionsprotokoller, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta af Kommunal.Nämnderna antagna anbud, nemligen:
  i Eljaröd socken landtbrukaren O. Lindqwist å N:o 1 Ludaröd för minuthandel i socknen under 3 år, emot afgift efter 800 kannor årligen. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
  Enär auktionsåtgärderna i fråga icke blifwit öfwerklagade samt emot ofwanbemälte inropares behörighet icke något förekommit, har Länsstyrelsen ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande uppbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos kronobetjeningen anmält, å hwilket ställe han will försäljningen idka, från och med den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författnings föreskrift inom bestämda området utöfwa.