Bornholm

Under slutet av 1800-talet så lockade arbetstillfällena på Bornholm många av drängarna och pigorna från Österlen. Det var hela 6,3 % av befolkningen på Bornholm som var svenskfödd vid 1901-års folkräkning.

På Bornholm finns en släktforskarförening – Bornholms slægts- og lokalhistoriske forening – som vår styrelse besökte i september 1995. Deras adress är Bornholms slægts- og lokalhistoriske forening, c/o Bornholms lokalhistoriske Arkiv, Pingels Alle 1, DK 3700 RØNNE. Föreningen har sin möteslokal på Bornholms Centralbibliotek, i ”Bornholms lokalhistoriske Arkiv” som finns i källaren. I detta arkiv finns nästan allt vad en forskare kan begära. Alla relevanta arkivalier med hänsyn till släktforskning finns på film eller mikrofiche, plus 10 läsapparater – varav flera kan ta fotokopior. Dessutom finns där en mycket stor lokalsamling med åtskilligt material.

E-post: Bornholms slægts- og lokalhistoriske forening.
Se även på hemsidan för Bornholms Historiske Samfund.

Bornholms kyrkoböcker på Internet
Databas över ”arbejdsophold for fremmedfødte” i Danmark 1812-1914
Databas över ”indfødsretstildelinger” 1776-1960
Databas över utvisade från Danmark 1875-1919
Register över döda i Danmark 1943-1969

Bornholmare omnämnda i mål vid Lunds domkapitel (funna av Magnus Lindskog):
1708 – Magdalena Månsdotter – förlovad på Bornholm med en änkling Måns Olofsson Kågop, en fiskare uti ”Röske Socken” (AID: v234780.b2010 ff)
1709 – Mårten Jenssen Hall från Åkirkeby – rymt för dråp från Bornholm, barnfödd i Skåne, men uppfödd på Bornholm (AID: v234781.b1400 ff)
1723 – Erik Nelsson, barnfödd på Christiansö vittnar att: Båtsmannen Per Esbiörnsson Ram i Ynge har varit gift 1717 på Christiansö med en Elna (AID: v234803.b770 ff)

Bornholmare omnämnda i andra källor:
1701 – ”Attraperade personer” ifrån Bornholm i en båt på havet vid Stenshuvud: Christen Ollss: Mörck, Mattz Bengtss:, Nills Pärss:. Alla rymde senare hem igen till Bornholm och den förste tog med sig Bertell Ottesson som varit i Skåne för att söka ett arv. (AID v722023a.b4370)

Dansk Demografisk Databas: http://www.ddd.dda.dk/ddd.htm
Sall Data: http://www.salldata.dk/
Allinge-Sandvig Byforening: http://www.allinge-sandvig-byforening.dk/index.html
Bornholmer.dk www.bornholmere.dk

90. Allinge-Sandvig
91. Hasle
92. Klemensker
93. Knudsker
94. Nyker
95. Nylarsker
96. Olsker
97. Rutsker
98. Rø
99. Rønne
100. Vester Marie
101. Bodilsker
102. Christiansø
103. Gudhjem
104. Ibsker
105. Neksø
106. Pedersker
107. Povlsker
108. Svaneke
109. Østerlars
110. Øster Marie
111. Åker
112. Åkirkeby

Guide och vägledning över tillgängligt material på Bornholms centralbibliotek – för användning i släktforskning m.m.

När inget annat är nämnt finns arkivalierna i källaren

Tidningar

Bornholms Avis 1828-1957
Bornholms Tidene 1866 och fortlöpande
Bornholms Socialdemokrat/Bornholmeren 1902 till oktober 1994
Rytterknægten 1856-59
Bornholms Dagblad 1882-1904
Bornholms Amtstidende 1860-83
Bornholms Venstreblad 1912, 1915-16, 1919-20 och 1927
Nordbornholm 1928-29, 1935-40
Folkevennen 1851-56
Den Frie Borger 1849-50
Concordia 1850-51
Ugebladet Bornholm 1933-35, 1940-44

Bornholms Avis, Borholms Tidende och Bornholms Socialdemokrat/Bornholmeren finns också på mikrofilm och ersätts fortlöpande.

Borgliga vigslar

Rønne, Vester Herred, Hasle, Nørre Herred, Hammershus Birk, Øster Herred och Christiansø. På film.

Borgerskapslistor

Rønne 1701-1766 i häfte
Rønne 1766-1891 på film
Neksø 1741-1817 i häfte
Allinge/Sandvig 1706-1804 i häfte
Hasle 1862-1925 på fotostatkopior
Åkirkeby 1860-1928 på fotostatkopior

Bornholms länsarkiv (Amtsarkiv)

Startar c:a 1704 och går fram till 1912. Innehållet är mångskiftande. Har massor av personupplysningar under arvskifte, överförmyndare, allmänna- och underhållsbidrag, skilsmässor och rättsväsendet. På film.

Bornholmare i Amerika

Diverse upplysningar i pärmar

Bornholmska samlingar

Dessa böcker finns till utlån och i lokalsamlingen samt i källaren. Häri finns massor av släkt- och gårdshistoria. Där hänvisas till registerband 39-40 i 1 rk. samt band 20 i 2 rk.

Bornholmska studenter

I lokalsamlingen finns listor 1836-1900. Från 1900-54 i 2 pärmar i källaren.

Brandförsäkrings- och taxeringsprotokoll

Täcker hela ön. Städerna startar i början av 1700-talet, landssocknarna 1800. Finns fram till mellan 1885 och fram till början av 1900-talet. Mycket varierande täckning. På film. Från 1900-talet i böcker nere i arkivet.

Jordeböcker

Lübeckstiden 1556-73
Printzenskjölds från 1658
Hammershus län 1580-1661
Bornholms Amt (län) 1661-1799, samt några andra räkenskaper.

Medborgarskap

Alla i Danmark för perioden 1850-1915. De från Bornholm i särskilt band. 3 pärmar.

Jul på Bornholm

Finns till utlån och i lokalsamlingen samt i källaren. Häri bl.a kända avlidna bornholmare och annat nyttigt stoff. Registerband täckande 1933-87.

Kyrkoböcker

Täcker Bornholm och Christiansø. De börjar i slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet. Klemensker börjar 1800 och Rø 1801. Filmernas innehåll framgår av boken ”Bornholms kirkebøger”. Både filerna och mikrofichen går fram till 1890. Senare uppgifter måste fås från ”kirkekontorerne”. Efter 1812-14 är filmerna tagna av kontraministralböckerna medan fichen är tagna av huvudministralböckerna. Dessa två sorters kyrkoböcker skulle teoretiskt vara identiska, men så är inte alltid fallet. Saknade fäder i den ena kan finnas i den andra.

För mikrofich finns en pärm med sidregister fram till 1814.

Register för Bodilsker kyrkobok 1688-1814. 1 pärm.

Kyrkogårdsprotokoll

Rønne för åren 1867-1955 och 1968-87

Kyrkoräkenskaper

Från de flesta socknar på ön. Varierande från socken till socken under åren 1654-1923. På film.

Koppvaccinationer

Hela ön 1810-1930. På film.

Länsräkenskaper

Läns- och jordeboksräkenskaper från Hammershus 1580-1661. På film.

Lægds- och sjörullor

Lægdsrullor 1868-1903. Sjörullor 1803 och 1851-1903. På film.

Matrikelkarta samt andra kartor

Hela ön, se register i källaren

Milisen

Manskapslistor 1661, 1663, 1670 och 1678. På film.

Överförmyndarprotokoll

Täcker hela ön. Varierande årtal för olika platser. 1740-1869. På film.

Pass- och tyendeprotokoll samt utlänningsprotokoll

Täcker hela ön. Varierar i tid från 1805 till 1924. På film.
Klemensker 1875-1921 och Vestermarie 1875-1922. 4 böcker.

Personhistorisk Tidsskrift

1880 och till nutid. Står i magasin. Kan lånas.

Rønne skattelängder

Böcker 1926-57 i lokalsamlingen.

Rønne Stadsfogde (Byfoged)

Olika redogörelser 1710-1890. På film.

Bouppteckningsprotokoll

Börjar 1681 och slutar i Rønne domsaga 1932 och i Neksø domsaga 1941. I dessa protokoll får man stor hjälp med att finna arvingarna, deras vistelse och flickornas män, speciellt efter 1800 då folk flyttade runt mycket. På film.

Namnregister till ”Bornholms Landsdistrikters Skiftesprotokoller” 1681-1761. 1 pärm.

Register till Nexø stadsfogdes bouppteckningsprotokoll 1743-1766. Bok nr 1.

Sockenregister

Sockenregister för Danmark

Köpebrevs- och pantprotokoll

Hela ön. Börjar i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Går fram till början av 1900-talet. Några ”realregister” längre. På film.

Realregister för Åkirkeby och Åker. 1 pärm.

Pedersker sockens matrikelnummer. 1 pärm.

Svaneke Stadsfogde (Byfoged)

Olika redogörelser, några intressanta – andra kuriösa, 1805-74. På film.

Tingböcker (domböcker)

Hela ön. Börjar i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Går fram till c:a 1890. På film.

Utvandrarkartotek

Täcker både direkt och indirekt utvandring från 1868 och fram till 1940. Alla bornholmare är uppskrivna på kort. På mikrofich. Kort finns i 9 kortlådor. NB. Man kan inte vara säker på att finna alla som utvandrat. Några har gått utanför polisens registrering och många har rymt från skepp. Folk som utvandrade före 1868 är inte registrerade officiellt.

Vägvisar- och adressböcker

Finns oregelbundna årgångar från slutet av 1800-talet och fram till dags datum, dels i lokalsamlingen och dels i källaren.

Biografiska samlingar

Se förteckning ”Släkt och Bygd” nr 1/96

Stamtavlor

Se förteckning ”Släkt och Bygd” nr 1/96

Förteckningen är upprättad av Jørn Kjøller, Bornholms slægts- og lokalhistoriske forening (mail).

Emigrantlänkar

Utvandrarnas hus – Emigrantinstitutet
Ellis Island
Register över ankomna till USA 1892-1954
Castle garden
Register över ankomna till USA (1820-)1855-1892)