Fågeltofta

  Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1951 Fågeltofta
  1952-1968 Brösarp
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiftsdelning ingen existerad” [år 1762]
  Enskifte:

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1744.

  Byordningar:
  Frörum byordning 1772-05-23. [Albo häradsrätts arkiv FV:1]
  Månslunda byordning 1779-05-17 [Albo häradsrätts arkiv FV:1]

  Litteratur:
  Barup, K. Bondrum, Fågeltofta, Eljaröd. 1979.
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 124-125. 1981.

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023386.b490
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b1390.s139
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b1930.s193
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b1550.s153
  Skånes Bebyggelse 1958: AID v1018280.b1280.s126

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Fulstofta Sokn och By har:

  Insokne Frällse 7/8 Cronewals Gård.
  Gatehus 21

  Liten och mager åker och äng, någon bok, surskog och torfjord.

  Bonderum har:

  Skatte 2. 1/8 Cronewall.
  Utsokne Frällse 1/4
  Gatehus 13

  Skarp och mager åker, god äng, nödig bok, surskog och torfjord.

  Månslunda har:

  Skatte 9/16 Cronewall
  Insokne Frällse 1. 1/5
  Crono indelt 13/16
  Frörum har:
  Skatte 1. 1/16
  Crono indelt 1. 3/8
  Utsokne Frällse 3/16 Cronewall
  Insokne Frällse 9/40 Cronewall.
  Gatehus 7 till Cronewall 2.
  Lilla Topphem:
  Skatte 3/16 Cronewall
  Stora Topphem:
  Hofslagare Boställe 5/16
  Tiörneröd:
  Utsok. Fräll. 3/8 Christinehof.
  Insokne Frällse 3/8 Cronewall.

  Förestående hafwa liten och mager åker, tillräckelig äng, någon skog och torfjord till Månslunda och Frörum.

  Bontofta:

  Insok. Fräll. 4. 1/4 Cronewall.
  Gatehus 4

  Sidländ och sur åker, god äng, någon bok- och surskog.

  Cronowals qwarn 1 Cronewals Gård.
  Kalckebruk 1
  Cronewals Säteri (m) 1 Stads Majoren och Riddarn Herr Georg J. von Essen. [AID: v331258.b1424.s43]

  (m) är ett uhrgammalt Frällse Säteri belägit inuti tjåcka eke och bokeskogen på en backe, som gienom 2:ne starcka fördämningar och en grafwen Canal warit kringsluten, hwarföre på wästra sidan om Gården finnes bygd en stenbro 80 alnar lång med fyra st. stora och starcka hwalfbågar och dess utom en öppning mitt på bron till windbryggan, hwaröfwer endast inkiörselen till Gården warit då watnet eller siön däromkring stådt uppdämd. Hwem som bygt denna kostsamma bro, eller anlagt de starcka fördämningar till watnets uppdämmande omkring Gården, är obekant, emedan sådant tyckes skiedt för mycket lång tid tillbaka. För 20 år sedan, fans ännu qwarliggande ett par ekestolpar på bron wid windbryggan som woro swedda, och tyckes wisa, att bron blifwit afbränder, kan hända i förra krigstider, då snapphanar, för den tjåcka skogen, häromkring haft sitt starcka tillhåld, och af hwilcka en, för 90 åt tillbaka skall wara nedskuten på Gårdsens åker, därest stället ännu utwises. Denne bro är sedermera, i så måtto, nyttig gjorder att öppningarne af hwalfwen blifwit igenmurade och inrättade till brygghus, mälthus, twättstufwa och andre nödige rumm i hushållningen och rummet åfwan på hwalfwen till Materialshus apterat. Af denne kåstbara Brobygnad kan slutas, att då warande Egaren, som förmenes warit en Dansk Adelsman wid namn Falck Lycke, wäl ämnadt någon ansenlig bygnad på sielfwa gården anlägga, men krig eller dödsfall synes hafwa sådant hindrat till år 1740, då en stor grundmurad Caractairs bygnad, 2 wåningar hög utom kiällrarne började anläggas af framledne Cammarherren Pähr Palmcreutz och är inuti försedd med wäl inrättade och tillräckeliga rumm. Ladugården som ligger på samma backe belägen är kringbygd på alla fyra sidorne, hwaraf den wästra och norra sidan är försedd med grundmurade, och den södra samt östra med korswärcksbygnader.

  Wid Caractairs bygnaden är början giorder att Planera ett fält till trägård. Något litet fiske hafwer Gården, dels uti qwarndammen, dels ock uti några större och mindre fiskedammar. Åkerbruket till Gården är knapt och skarpt uti 4:ra st. wångar indelt, men höbohlet däremot ansenligit, och egorne med stengårdar infredade. Gården hafwer tillräckelig bok-, eke- och surskog, en Miölqwarn som går med watn, tillräckelig torfjord och muhlbete utom 2:ne infredade beteshagar, ett kalkbruk försed med ett grundmurat kalckskrifware och Materials-hus, 6 och trettiosiu fyratioåttondedels Insokne, trettiosiu fyratioåttondedels Utsokne Frällse, 3 och fem åttondedels Cronoskatte hemman, 40 st. Gatehus och Torp alt uti Albo Härad belägit, och jus Patronatus har Gården fordom haft till S:t Olofs kyrcka men det i senare tider icke nyttjat. Om gårdens förra Possessorer under den Danska Regeringen hafwer man ingen säker underrättelse, fast det är kunnigt at en Anders Sincler, hwars Wapn sitter på Prediksstolen i Sokne kyrckan, däraf warit egare. Sedermehra säges, at Lindenoviska Familien Gården Possiderat, men det är säkert att Fru Rosencrantz, som till Herre ägt Herr Otto Thott, war egarinna af Godset 1658, då Landet blef Swänskt. Hon sålde det till kongl. Rådet, Fäldtmarschalcken och General Gouverneuren i Skåne Herr Baron Gustaf Banér år 1668, hwilcken åter förpantade det sine Borgenärer, en Gyllenpalm och Hans Karup, och änteligen blef det 1692 för skiette pennings gravationer indragit till Cronan, samt bort arrenderat och illa fördärfwat till 1709, då en fröken Ebba Banér det under bördsrätt från Cronan återlöste och inbytte mot gods i Finland. Hon sålde det samma straxt till Riddarhus Fischalen Borring af hwilcken framledne krigsrådet Pähr Palmcreutz. år 1739, hwars äncke Fru, Friherrinnan Frisenheim ifrån år 1744 det under morgongåfwa rättighet sedermera Disponerade. Efter henne tillföll det deras Son Håfjunkarn Palmcreutz såsom Fidei Commiss, år 1754, och efter honom, med hwilcken den Palmcreutziske Familien på mans sidan utslåknade, hafwer det tillfallit dess syster, nuwarande Egarens Fru, år 1765.

  Kronovalls ägare:

  Anders Sinclair g.m. Kirsten Kaas
  Genom köp Falck Lykke, g.m. Kirsten Rantzau
  1658 Dorte Rosenkrantz, g.m. Otte Thott
  1668 Genom köp Gustaf Banér
  1692 Indraget till kronan
  1709 Genom bördsrätt inlöst av Ebba Banér, Gustaf Banér dotter
  1709/10? Genom köp Riddarhusfiskal Borring
  1718(?) Genom köp Peter Malmberg, adlad Palmcreutz, g.m. Christina Balck [AID: 98386a.b10880.s3]
  1738 Deras son Per Palmcreutz, g.m. Christina Frisenhielm
  1744 Hans änka
  1754 Deras son Per Palmcreutz, död ogift
  1764 Hans syster Christina Palmcreutz, g.m. Georg Johan von Essen af Zellie [AID: v612668.b2260]
  1769 Deras dotter Beata Elisabeth von Essen af Zellie, g.m. Axel Hamilton
  1818 Deras son Axel Hugo Raoul Hamilton, g.m. Anna Mary Russel-Cruise
  1875 Deras dotter Alexandrine Anna Maria Hamilton, g.m. 2:o Carl Gustaf Sparre af Söfdeborg
  1933 Deras sonsöner Erik Carl Johan Louis och Axel Gustav Raoul Armand Sparre af Söfdeborg
  1962 Erik Carl Johan Louis Sparre af Söfdeborg
  1991 Eric och Angelica Sparres stiftelse (Stiftelsen förvaltas av Riddarhuset)


  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Bondrum nr 1, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Bondrum nr 2, 1/8 mtl 1755 mars 7, skattebrev på 1/8 mtl
  Bondrum nr 3, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Bondrum nr 4, 3/16 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/16 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Bondrum nr 5, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Bondrum nr 6, 1/8 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/8 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Bondrum nr 7, ett gathus 1755 april 29, skattebrev, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)
  Bondrum nr 10, 1/8 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/8 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Bondrum nr 11, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Bondrum nr 12, 3/16 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/16 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
  Frörum nr 2, 3716 mtl 1790, skattevärdering
  Frörum nr 3, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Frörum nr 4, 3/16 mtl 1755 juni 5, skattebrev på 3/16 mtl
  Frörum nr 5, 3/8 mtl 1788 december 19, från krono till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4730.s462)
  Frörum nr 7, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
  Frörum nr 8, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
  Frörum nr 9, 5/16 mtl 1755 juni 5, skattebrev på 5/32 mtl
  s.d., skattebrev på 5/32 mtl
  Frörum nr 12, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
  Frörum nr 13, 1/8 mtl 1755 mars 7, skattebrev på 1/8 mtl
  Frörum nr 14, 3/16 mtl 1768 maj 4, skattebrev på 3/16 mtl
  Frörum nr 15, 1/8 mtl 1755 mars 7, skattebrev på 1/8 mtl
  Månslunda nr 2, 1/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Månslunda nr 4, 7/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Månslunda nr 4, 7/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Månslunda nr 5, 5/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Månslunda nr 5, 5/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
  Månslunda nr 11, 3/8 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/8 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)
  Slätteberga nr 1, ett gatehus 1755 april 29, skattebrev, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)
  Lilla Tophem nr 1, 3/16 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/16 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)


  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 15 7/40 hemman, af hvilka 11 3/10 äro frälse, 3 9/16 skatte och 5/16 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 123-125 Svabesholms kompani nr 106-107 Simrishamns skvadron nr 62-63
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 71-75 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Fågeltofta

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1350
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00447
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00262
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00484
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00256
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00334
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00226
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00302
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00245
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00044
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00221
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00189
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00173
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00180
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00245
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Fogeltofta Stampehult 1849 Dräng Lars Persson


  Fågeltofta år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danmark 1 Bonrum: Måns Sonnesson 1/4 Fins 2 små huslängiar dehls bröstfeldigh och ähr någorlunda wedh macht [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  Corporal Braskes Rusthåldh 2 Måns Pehrss: Änckia 3/16 Fins 2 huuslängiar tembl: wedh och Änckian hielper sigh [AID: v612668.b2260, v612668.b2830, v1023974.b1470]
  Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danmark 3 Olof Håckonsson 1/4 Har 2 längiar wedh macht [AID: v612668.b2250v612668.b2830]
  -”- 4 Håckon Bengdtzon 3/16 Fins Eeen längia bonden fattigh [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  -”- 5 Truedt Jepsson 1/4 Fyra huusläng:r och bondhen tembl: wedh macht [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  -”- 6 Hans Smedh 1/8 Ödhe och Afhyst denne ståedt i g:le Jordeboken medh Per Jönss: för ¼ hem:n och Ähr dock separerade ifrån hwar Andra [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  -”- 7 Jacob Castenss: Ett huus 1 Fins 1 stompe hus Aff 3 golff [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  Corporalens Rusthåldh 8 Corporal Lars Brask 3/8 Fins 4 behålne huusläng:r wedh macht [AID: v331250.b3830.s165, v1023974.b1470]
  Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danm:k 9 Åcke Nilsson 1/4 Fins 2 små husläng:r hielper sigh [AID: v98362a.b10420.s47, v384776.b772.s3]
  -”- 10 Pehr Jönss: nu Torckell Påhlss: 1/8 Denne Gårdh består af 3 små husläng:r hwilke fins i g:le Jordeboken medh Hans Smed wara Upfördt för ¼ hemman, dock särskildt bygge [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  -”- 11 Lars Truedtzon 1/4 Fins 2 läng:r den Eena ny Uthan taak ähr tembl: wedh macht [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  -”- 12 Madtz Pehrsson 3/16 Fins 3 st: läng:r tembl: wedh macht [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  -”- 1 Sletteberga: Pehr Håckonsson 1 Fins 2 stomper hus, kan såå 4 sk: Bough och Korn och 4 lass Ängh hielper sigh [AID: v612668.b2260, v612668.b2830]
  Fulstoffta:
  Warit Uthlagdt til Jochum Sernou i Malmö sedher mehra igien aff Hr PihlCrona skall wara Inlöst 1 Nils Pehrss: och Olof Jöransson 1/2 Består aff 4 läng:r något bröstfeldig hielper sigh
  -”- 2 Håckon Jönsson 1/4 Har 3 husläng:r
  -”- 3 Jöns Håckonsson 1/4 Een länge warit ödhe och nyligen Upbygdt
  Wekudagz till Cronowåldh 4 Gathehuus: Pehr Mattiasson 1 Een g:l länge Åboen hielper sigh
  -”- 5 Dito Gammal Ollsson 1 Dito ett stycke hus wedh macht
  -”- 6 Dito Lasse Bengdtzon 1 Dito ett stycke hus mannen hielper sig
  -”- 7 Joen Nilsson 1 Dito en husl: hielper sigh
  Dito till Cronowoldh 8 Ibm: Jöns Pehrsson 1 Dito Ett stycke huus fattigh
  Dito Uthlagdt till Jochum Sernou 9 Bengdt Månsson 1 Fins 1 stomper hus bonden fattigh
  Till Cronowåldh 10 Margreta Lars Joenss: 1 Fins 2 stomper hus hielper sigh
  -”- 11 Pehr Nilsson 1 Ett g:l stycke hus fattigh
  -”- 12 Måns Håckonsson 1 Ett stycke huus g:l och fattigh
  Uthlagdt till Jochum Sernou 13 Olof Jbsson 1/2 Finnes 4 små husl: något bröstfeldige hielper sigh
  Till kyrckian 14 Gathehuus: Jöns Ollsson 1 Ett stycke hus wanför och odogl:
  Till Cronowåldh 1 Frörum: Måns Åstredhsson nu Frosten Esbiörnsson 1/4 Een huuslänge, gandske bröstfeldig nyligen kommen fattig
  Regementz Fäldtskiärarens heste hemman 2 Pehr Lasson 3/16 Fins här til 3 läng:r wedh macht, och bonden medh
  -”- 3 Måns Ollsson 3/16 Dito 3 läng:r hielper sigh [AID v384819.b4430.s324, v384776.b856.s49, v331250.b3410.s81, v331250.b3900.s179]
  Jöns Anderss: Rusthåldh 4 Olof Jönsson 3/16 Har 2 odogl: huusl: fattigh [AID: v331250.b3080.s15, v331250.b3900.s179]
  Corporal Braskes Rusthåld 5 Jöns Bengdtzon 3/8 Har 2 huusläng:r warit ödhe nyligen Uptaget, fattigh [AID: v384776.b844.s37, v384776.b856.s49, v384776.b945.s75]
  Jöns Anderss: Rusthåldh 6 Swen Joensson 3/8 Har 3 läng:r wedh macht [AID: v612668.b80, v612668.b790, v612668.b2250, v612668.b2830]
  Regementz Fäldtskiärarens heste hemman 7 Ingwar Mårtensson 5/16 Dito har 3 läng:r wedh macht, bonden hielper sigh
  -”- 8 Joen Månsson 3/16 Haf:r 2 små läng:r någet bröstfeldigh bonden swensk, hielper sigh
  Jöns Anderss: Rusthåldh 9 Bengdt Nilsson 5/16 Har 3 husl: hielper sigh [AID: v331250.b3850.s169]
  Hr Rosenhannes 10 Jöns Andersson Een Ryttare 3/16 Har 4 husläng:r fattigh mycket g:l och bröstfeldigh [AID: v384776.b772.s3, v331250.b3120.s23]
  Wekudagz till Cronowoldh 11 Pehr Joensson 1/2 Har 2 läng:r wedh macht
  Regementz Fäldtskiärarens heste hemman 12 Jöns Arfwedtzon 1/16 Fins 2 huusläng:r hielper sigh lijtet
  Corporal Braskes Rusthåldh 13 Nils Pehrsson 3/16 Har Dito 2 husläng:r hielper sigh tembl: [AID: v612668.b2260, v612668.b2830]
  Jöns Anderss: Rusthåldh 14 Pehr Ollsson 3/16 Haf:r 2 stomper husläng:r wedh macht hielper sigh
  Effter g:le Jordeboken Fru Dorotea Gåås sedermehra Bastian Florentz Donerat, och intet wettat aff härskapet i några Åhr, Altså tilwijdare höga öf:rheetens Ratificat: kiennas detta till Cronan 15 Dito Pehr Ollss: Ibruch 3/16 Een huslänge uthan taak och sparer Ibruk sedan A:o 1680 han stedde och intet mehra bygdt, bonden wedh macht [AID: v612668.b2260]
  Hofslagarens heste hemman 1 Stora Tophem: Olof Nilsson nu Thron Jönsson 3/8 Haf:r 3 små husläng:r wedh macht, bonden g:l och hielper sigh [AID: v1006586.b9070; v1006592.b4650]
  Fru Sophia Krabbes 1 Lilla Tophem: Pehr Nilsson 3/16 Har 3 huusläng:r wedh macht och behål: [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  Wekudagz till Cronowoldh 1 Månslunda: Nils Ollsson och Bodell Nilsson 1/2 Fins 3 små husläng:r fattigh [AID: v612668.b2250, v612668.b2830]
  Hr PihlCronones Rusthåldh 2 Thommas Nilsson 1/16 Har 3 huusläng:r och bondhen hielper sigh
  Wekudagz till Cronowoldh 3 Isach Esbiörnsson 1 Har 4 läng:r wedh macht, bonden behål:n
  Hr PijhlCronones Rusthåldh 4 Nils Pehrsson och Swen Torstenss: 1/2 Dito 4 läng:r och wedh macht
  -”- 5 Nils Håckonsson nu Påhl Udder Ibruch 5/16 Här tel fins 2 husläng:r och ett Nytt Uthan spare och taak nyligen Upbygdt [AID: v331250.b3400.s79, v612668.b2460]
  Wekudagz til Cronowoldh 6 Bengdt Tryggesson 1/2 Fins 4 små husl: wedh macht
  -”- 7 Nils Håckonss: och Anders Perss: 1/2 Har 2 huslänger tembl: wedh macht
  Cronones Ograverat berättas Påhl Udder sigh tillhåller såsom på dess Rusthåldh 8 Gathehuus Måns Pehrsson 1 Een huslängia hielper sigh tillsamman bygdt, 2:ne Åboo
  -”- 9 Lasse Bengdtzon nu swentiänaren 1 -”-
  Hr PijhlCronones Rusthåldh 10 Andhers Mårtensson 3/16 Har 4 huusl: wedh macht, och wedh macht [AID: v612668.b50]
  Fru Sophia Krabbes 11 Torckell Andersson 3/8 Dito 4 läng:r och wedh macht
  Wekudagz till Cronowoldh 12 Olof Månsson 1/2 Fins 2 stycken huus Uthan taak och leer, fattigh
  Uthlagdt till Maren Sahl: Rasmus Klipping I Malmö och Hr PijhlCrona nu Igien Inlöst 1 Bontoffta: Anders Månss: och Åcke Lasson 1/2 Har 3 husläng:r wedh macht [AID: v98386a.b10460.s55, v612668.b730, v612668.b2280, v612668.b2879]
  -”- 2 Pehr Swenss: nu Nils Swensson 1/2 Dito 3 wage huslängiar bondhen wedh macht [AID: v612668.b730, v612668.b2250, v612668.b2830]
  Uthlagdt til Jochum Sernou nu Igien Inlöst 3 Måns Andersson och Swen Nilsson 1/2 Har 4 huusläng:r något bröstfeldige bönderne hielper sigh
  Menas intet wara Uthlagdt effterfrågas Dito Maren Klippingz wekud: till cronowåldh 4 Måns Swenss: och Olof Ollsson 1/2 Een wåg huuslänge, Uthfattig
  -”- 5 Lars Arfwedtzon 1/2 Har 4 huusl: wedh macht och bonden hielper sigh
  Wekudagz till Cronowoldh 6 Anders Ollsson 1/4 Fins 2 huusl: wedh macht och bonden också wedh macht
  -”- 7 Nils Swensson och Påhl Nilsson Ibruch 1/2 Har 2 husläng:r ½ ödhe
  -”- 8 Isach Frännesson och Isach Mårtenss: 1/2 Har 4 husläng:r wedh macht och bönderne medh
  -”- 9 Pehr Lasson 1 Dito 4 elacke husl: bonden wedh macht
  -”- 10 Olof Nilsson och Pehr Andersson 1/2 Fins 2 små odogol: huusläng:r Gårdhen ödhe och obruckadt [AID: v384839.b2480.s61]
  Uthlagdt ifrån Dito till Maren Klippingz som sägas aff Hr PijkhlCrona wara Inlöst 11 Ifwar Trulss: och Truls Ifwarss: 1/2 Fins 3 huuslänger wedh macht och bönderne medh [AID: v612668.b730, v612668.b2280, v612668.b2870]
  Wekudagz till Cronowoldh 12 Ett Gathehuus Påhl Nilsson 1 Een huslänge odogl: fattigh
  -”- 1 Tiörnaröd: Pehr Jöransson 1 Har 2 st: huslänger bonden wedh macht ½ ödhe
  Gierdt Franckessons i Malmö 2 Jöran Pehrsson 3/8 Har 4 huslänger och bondhen wedh macht

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 29 / sid 24 ff (AID: v98462.b29.s24)

  Kronovalls gård år 1682:

  Inqvisition Öffwer Sätterien och Herregårdarnes beskaffeheet uthi Albo Häradt, Effter Medgifne Instruction, ifråhn Lofligh Commissionen af den 27 Aprilis Anno 1682

  Cronevåldtz Härregårdh

  Belägen i Fullstoffta Sockn och för tijdhen Possideras aff Commissarien och Borgmästaren Bengt PijlCrona.

  Bygningen på sielfwa Härregårdhen beståhr af een heelt bröstfäldigh längia aff Kårswärckzhuus medh Leer emillan muurath och tägeltak

  Ladugårdhen beståhr aff thvå Länger, dhen ena grunmuuratt medh gråsteen och halmtaack, dhen andra Medh Kårswärckz bygningh, och leer upmuuratt, medh halmtack på.

  Uthsädhe till Gårdhen 15 T:r Råug och 15 T:r Korn och 30 T:r hafra, 300 las Engh; Enskijlt bookeskågh till Härregårdhen till 300 svins Åldhen när godh åldhen ähr; Enskijlt Eekeskogh till 200 svins åldhen wngefähr, när godh åldhen ähr.
  Sielfva Herregårdhen är bygdt på Fulsstoffta ägor, på een backe Cronebacken benembd för 40 åhr wngefär seedhan, och hafver alla Egorna för dhen tijdhen, liggeth till Fulstoffta by.
  Härregårdhen blifver bruuckt aff dhes underliggiandhe Weckudagzbönder, hemma i Fulstoffta Sockn.
  Possessoren af goda meddell, kan gården bäthre bebyggia.
  Heela Fulstoffta by hörer under Cronewåldh, undtagen eeth lijthett huus som tilkommer Kiörckian. Och beståhr Fulstoffta byen aff 1 1/4 hemman. Åcker och Engh dheels i Fledh medh böndernas, dheels för sig sielff.
  Ehr inttet bögt några tårp eller huus på gårdtzens ägor.
  Uthmarcken ligger i Flädh medh böndhernas.
  Ehr förbättrath gårdtzens ägor, medh et indteppe aff Fälladtzmarck, som åhrlig kan höstas 60 las höö som beståhr uthij dhe öffvanskrefne 300 las höö. Och förendh Herregårdhen bleff bögdt, wahr Fulstoffta by utsockne Frelse.
  Och ähr Härregårdhen först Funderat och bögt af Hr Falch Lyckie. Elliest haffver samma Härregårdhen hafft seedhan dhen tijdhen samma Frijheeth som andra Härregårdhar här i Landet.
  Öster indtill Härregårdhen grendtzar Sanct Olafz, och är Rååmärckett dher emillan Rönåssakillan och går i Skräffwesteenen.
  Synder dher indtill grändtzar Onsslundha Marck, och giör een gammall giärsgårdh skilssmisse.
  Wästan dher indtill grändtzar Frörom, och giör en giärsgårdh åthskilnath emillan ägorna.
  Nor dher indtill grändtzar Bonrums Marck, Och ähr Markeskiähll Åckiersbacken.
  /…/
  Såssom öfvanskrefvett finnes, hafva wij undertäcknadhe, wahrit wedh alla Härregårdherna uthj Albo Häradt, och effter ytherste förståndh Inqvirerat om dhes tilståndh, sampt Rååmärcken, medh sijna tilnamn, och dhes byer som grändza näst indtil ägorna, Medh meer som finnis i Sielfva Inqvisitionen, hvilcket Medh wåhra Karemärcken och handers underskrifft härmedh Attesteras Dat: Andarum d: 15 Julij 1682

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00070

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1783 26/4 [Malmö Landskanslis kungörelse AID: v884450.b700]
  Hos en wid Namn Karström i Frörum af Albo Härad och Christianstads Län, hwilken blifwit misstänkt för begången stöld hos Nills Pehrson i Tranås, har befunnits nedergräfwit i jorden uti dess kjök Tjugo stycken fina Helklutar och et utsydt Kläde som blifwit wärderade till 10 R:dlr 18 ss. Spec. Dem Karström sluteligen icke welat ärkjänna sig tilhöra, och på det uplysning måtte fås hwarifrån desse Klutar äro komne eller hwem de rätteligen tilhöra; Ty blifwa berörde Klutar allmänneligen uplyste, med tillkännagifwande, at i fall någon skulle wilja sig desse Klutar och Kläde tilägna, äger then at anmäla sig hos Krono BefallningsMannen Risborg i Fjälkinge, som gifwer beskjed hwarest de kunna fås.

  1792 31/12 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Uppå Konungens Befallningshafwandes i Christianstads Lähn requisition, efterlyses härmedelst ett från Bonden Hans Nilsson i Bontofta By, af Fulltofta Sockn och Albo Härad bortkommit brunskemligt Sto, i Sjette året gammalt, utan hwitt teckn eller märcke; Warandes En R:dlr wedergällning, utom foder-lön och betes-penningar, utlofwad till den, som thetta Sto-Creatur tillrätta skaffar. Malmö Lands-Canceliie then 31 December 1792.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Albo Härad
  från Fågeltofta Socken genom Herr Grefwe Axel Hamilton 4 RD 2 sk. 4 rst.

  1838 9/4, N:o 35 (se även: 1838 26/6, N:o 75)
  Genom auktion den 26 nästkommande Juni kl. 12 på dagen, inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction å Lands-Contoret i Christianstad, utbjudes på arrende från midfastan år 1839 nedannämnde Boställen.
  6:o Hof-Smeds Bostället Stora Tophem N:o 1 5/16 mantal, beläget i Albo Härad, Fulltofta Socken, på 17 år. De bestämde arrende afgifterne äro 17 tunnor 21 7/20 kappar Spannemål; hälften Råg och hälften Korn årligen och derjemte antingen Städje Capital af minst 200 Rdr eller och en årlig penninge afgift af minst 10 Rdr allt Banko.

  1841 26/6, N:o 72
  Som Fogeltofta Kyrka, i Albo Härad, innewarande år kommer att undergå åtskilliga reparationer, bestående i rappning och hwitmening utwändigt, torntakets beläggning med jernplåtar och dessas öfwerstrykning med stenkolsolja, flere nya fönsterbågars och karmars insättande samt inläggning af nya bräder uti loften i tornet m.m.; så warder Entreprenad-auktion å werkställigheten häraf wid Kyrkan anställd Måndagen den Tjugosjette (26) i nästa månad, kl. 11 f.m., under willkor, att blifwande Entrepreneuren skall aflemna wederhäftig borgen för dess åtagandes fullgörande och att skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas. Kostnadsförslag öfwer arbetena, upptagande en summa af 361 R:dr 24 sk. B:co, kan påses hos H:r Kyrkoherden Qwiding i Löfwestad, som lemnar närmare upplysning om reparationens beskaffenhet.

  1841 13/9, N:o 283
  T.f. Krono-Länsmannen Montan har anmält 1:o att häcktade Drängen Jöns Månsson från Månslunda, utom en del stölder derför han redan blifwit dömd, jemwäl widgått sig hafwa, å Marknaden i Kiwik den 13 sistl. Aug., stulit 11 3/4 dussin förtenta messingsknappar utan att likwäl kunna uppgifwa ägaren dertill och 2:o att å samma Marknadsplats wid ofwannämnde tillfälle funnits nedgräfde i jorden 13 st. bordknifwar och 10 st. gafflar med hwita benskaft, hwartill ägare ännu icke anmält sig: Hwilket till wederbörandes underrättelse kungöres, t.f. Krono-Länsman Montans adress är Christianstad och Raflunda.

  1847 21/12, N:o 423
  Den 27 sistl. Nowember upptogos på undertecknads egor 1 häst- samt stokreatur, hästen af omkring 4 års ålder, swart till färgen med hwit stjern och hwita bakfötter, samt stoer omkring 2 år gammalt, alldeles swart utan något tecken. Förestående kreatur kunna emot foderlön samt öfrige kostnaders ersättning af rätter egare hos undertecknad återfås. Månslunda af Fogeltofta Socken och Albo Härad den 9 December.
  Anders Torkelsson
  Hemmansegare

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För Fågeltofta d:o (Socken) Handlanden Bergqwist i Frörum.

  1849 18/10, N:o 140
  Likmätigt författningarne kungöres, att nedannämnde personer blifwit, genom denna dag utfärdade Resolutioner, wilkorligen antagne till Åboer å följande kronohemman och lägenheter, neml.:
  12:o) Per Persson å Gatehuset N:o 9 Månslunda, i Fogeltofta Socken och Albo Härad, af Ola Mårtenssons arfwingar transporterad, emot 251 R:dr 5 sk. 4 r. Banko.

  1854 22/11, N:o 295
  På undertecknads egor, i Fogeltofta församling af Albo härad, upptogs den 10 sistlidne Oktober en 2 år gammal wallack, swart till färgen med endast några hwita hår på båda bakfötterna, samt kan af den, som styrker eganderätten, emot ersättning härstädes återfås.
  Frörum den 13 Nowember 1854.
  Nils Jönsson
  Hemmansegare.

  1855 19/3, N:o 25
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronohemman och lägenheter, nemligen:
  3:o) Wilhelm Nilsson och dess hustru Ingar Persdotter å Krono-gatehuset N:o 9 Månslunda, i Fogeltofta socken och Albo härad, hwilket på dem öfwerlåtits af Per Persson och Bengta Jönsdotter, enligt afhandling den 8 Oktober 1854.

  1860 2/3, N:o 23
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  4:o Per Olsson och dess hustru Mätta Månsdotter å Krono-Gatehuset N:o 9 Månslunda i Fågeltofta socken och Albo härad, som de fått på sig öfverlåtet af Wilhelm Nilsson och Bengta Bengtsdotter, enligt afhandling den 27 December 1859.

  1861 19/8, N:o 240
  Allmänneligen efterlysas: På begäran af Krono-Länsmannen Montan:
  2:o För första resan stöld straffade drängen Anders Hansson, som i början af sistl. Maj månad rymt från sin tjenst hos åboen Hans Ahlgren i Månslunda och hvilken bör befordras till ransaknings undergående vid Albo Härads-Rätt för föröfvad inbrottsstöld. Anders Hansson, som är 21 år gammal, lång till vexten med blå ögon och långlagdt ansigte, var vid afvikandet klädd i blårutiga byxor, blå tröja och mössa samt trädskor.

  1867 12/1, N:o 22
  Till allmänhetens kännedom kungöres att Ordförander i Kommunal-nämnder hafwa blifwit utsedde följande personer, nemligen: Fogeltofta socken, Hemmansegaren Lars Håkansson i Bontofta.

  1868 16/5, N:o 42
  Enligt hit inkommen förteckning hafwa följande personer ansetts böra böta för underlåtenhet att wid sednast hållna mantals- och skattskrifningar aflemna föreskrifna uppgifter, nemligen, inom:
  Fogeltofta socken
  Qwarnegaren Lars Mårtensson å N:o 2 Frörum och Åbon Ola Nilsson å N:o 7 ibm

  1869 12/2, N:o 11
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, här wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Albo Härad
  Fogeltofta Socken
  Per Olsson och dess hustru Mätta Månsdotter: Krono-Gatuhuset N:o 9 Månslunda

  1871 13/2, N:o 51
  Kungörelse om wal af Kommunal-Nämnds-Ordförande.
  Enligt hit inkommet Kommunalstämmo Protokoll har till Kommunal-Nämnds-Ordförande blifwit wald:
  i Fogeltofta socken: Hemmansegaren Per Persson i Frörum.

  1871 30/12, N:o 486 (se även: 1872 4/4, N:o 113)
  Genom exsekutive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  2:o) Kronoskattehemmanet N:o 14 3/16 mantal Frörum, beläget i Fogeltofta socken af Albo härad, Onsdagen den 20 nästkommande Mars klockan 12 midd. å häradets tingsställe i Brösarp.
  Angeånde hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1872 16/5, N:o 179
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: Konungens Befallningshafwande i Malmö:
  2:o ”Soldaten wid Herrestads kompani af Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet N:o 106 Jöns Nordin, som den 2 dennes rymt från roten. Nordin,, född den 25 Augusti 1837 i Fogeltofta socken, är 6 fot 1 tum lång, har ljust hår, blå ögon och stark kroppsbyggnad”.
  Krono. och Stadsbetjente i Länet anbefallas att, i afseende å förestående efterlysningar, noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.

  1873 20/2, N:o 60
  Sedan A. Lefwander i Bärtofta uti hit ingifwen ansökning anhållit om handräckning för att hos åboen Per Nilsson i Frörum, jemlikt ansökningen i vidimerad afskrift bilagdt skuldebref, utbekomma 1,083 Rdr 33 öre jemte ränta och kostnader samt Per Nilsson genom handlingarne åtecknad resolution den 10 dennes blifwit förelagd att inom åtta dagar efter delfåendet hit ingifwa förklaring i ärendet, wid påföljd af förklaringsrättighetens förlust, så har anmäldt och wisadt blifwit, att Per Nilsson afwikit orten och antagligen begifwit sig ur riket; med anledning hwaraf bemälde Per Nilsson warder härmed allmänneligen efterlyst med förständigande för honom att inom sex weckor, efter det denna kungörelse blifiwt i Post- och Inrikes Tidningarne tredje gången införd, sig här å Landskansliet infinna för att emottaga del af ofwanberörde lagsökningshandlingar, wid förlust af rättigheten att i frågan widare höras.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Länen behagade enahanda kungörelse utfärda låta.

  1873 29/9; N.o 356
  Genom entreprenad-auktion som å stället förrättas Tisdagen den 14:de instundande Oktober kl. 2 e.m., kommer att till den minstbjudande upplåtas, inredandet af ett boningsrum samt tillbyggandet af ett brädskjul wid Månslunda och Bontofta inom Fogeltofta Socken warande Skolhus, i ändamål af kostalls uppförande, och nödigt förwaringsrum för torf och husets blifwande brandredskap; allt upptagande en summa af mellan twå a trehundrade Riksdaler Rmt.
  Blifwande entreprenören bör wara försedd med till wederhäftigheten styrkt borgen för arbetets ordentliga utförande, å tid som wid auktionen kommer att bestämmas.
  Widare upplysning kan erhållas hos Kyrkoherden G. E. Timelin i Löfwestad, och wid den blifwande auktionen der kostnadsförslaget kommer att företes.

  1874 13/5, N:o 169
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: 3:o) Chefs-Embetet wid Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet:
  Vice korporalen wid Albo kompani N:o 104 Mårten Nilsson Möller, hwilken den 1 dennes olofligen afwikit från sitt hemwist Fogeltofta i Fogeltofta socken; börande Möller, som upgifwes wara 25 år gammal, född i ofwannämnda socken, 5 fot 8 tum lång, har owalt ansigte, spetsig, något sned näsa, blå ögon, ljust hår och skägg samt war wid afwikandet iklädd blå öfwerrock, i händelse han anträffas öfwerlemnas till kompanichefen kaptenen E. Häggbladh å Hårderups boställe i Frenninge socken, Färs härad och Malmöhus län.

  1874 24/10, N:o 352
  Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
  Sedan Konungens Befallningshafwande, ii enlighet med bestämmelsen i 14 § Kongl. Förordningen den 26 Augusti 1873 under den 6 och 10 sistlidne Augusti fattat beslut i anledning af då från en del Kommunalstyrelser i Länet inkomna yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda för den af Konungens Befallningshafwande bestämda tid; Så hafwa Kommunal Nämndernas i nedannämnde socknar Auktions Protokoll hit inkommit, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta, af Kommunalnämnden antagna anbud:
  I Fogeltofta socken, Hemmansegaren Håkan Erlandsson i Frörum för minuthandel i socknen under 3 år mot afgift efter 400 Kannor. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
  Som beswär öfwer Auktionsåtgärderna icke blifwit anförda och emot bemälde inropares behörighet icke något förekommit; Så har Konungens Befallningshafwande ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande upbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos Kronobetjeningen anmält å hwilket ställe han försäljningen will idka, från den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författningsföreskrift inom bestämda området utöfwa.

  1877 14/2, N:o 45
  Natten emellan den 29 och 30 sistlidne Januari blef pigan Anna Isaksdotter i Bondrum af Fogeltofta socken genom inbrott frånstulen en grön och rödrandig ofwandyna på hwit bomullsbotten, försedd med gåsfjäder, ett sängtäcke med gröna, röda och swarta rutor af skäftigt werken, ett sängtäcke med röd spegel, grön bord på swart yllebotten, ett skäftigt lakan, en del bomullstyger, ett par mellanblå ullstrumpor, åtta stycken halfylle-kjolar af olkia färger, en förgyld silfwerask, graverad under bottnen med bokstäfwerna A. och I., twå silfwerbroscher, en större halsknapp, en silfwerring försedd med röd sten och en silfwerhalslås med 2:ne kedjor, utan att någon spaning å tjufwen eller det stulna ännu stått att winna; och warder med anledning häraf, på begäran af Kronolänsmannen A. F. Montan, såwäl tjufwen, som det stulna, allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente i länet att för tjufwens upptäckande och det stulnas tillrättaskaffande iakttaga hwad på dem ankommer.
  Konungens befallningshafwande i öfrige län anmodas att härom kungörelse utfärda.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under
  Wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemlingen:
  30:o) fem sextiofjerdedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 4 Månslunda för Anders Persson, hwilken enligt köpebref den 19 Nowember 1877 tillhandlat sig fastigheten af Per Andersson och Anna Andersdotter emot 4,000 kr,

  1895 20/4, N:o 86
  Som enligt ingången anmälan hos Arrendatorn Nils Persson å nr 6 Bontofta af Fogeltofta socken aflidit twå nötkreatur och en häst i sjukdom, som misstänktes wara mjeltbrand, samt Veterinären Assar Falck efter företagen obduktion af ett af de döda nötkreaturen konstaterat, att samma djur dött af mjeltbrand, har Länsstyrelsen denna dag förklarat det af Nils Persson arrenderade hemman i Bontofta smittadt af mjeltbrand, hwarjemte Länsstyrelsen förbjudit, att tillswidare dit må föras eller derifrån bortföras husdjur af hwarje slag.
  Alla wederbörande erinras om noggrant iakttagande af föreskrifterna i Kongl. Förordningen den 23 September 1887 angående hwad iakttagas bör till förkommande och hämmande af smittosamma sjukdomar bland husdjuren.