Gladsax

  Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
  Härad: Järrestad
  Kommun:
  1863-1951 Gladsax
  1952-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  1889-1951 Baskemölla municipalsamhälle
  1952-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften är ingen begynt” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordning/byskrå:
  Gladsax by 1722 19/2 [AID: v331250.b9560; se även: v331250.b9660, v331250.b9680]
  Gladsax byordning stadfäst 1754 11/2
  Baskemölla saknade byordning 1778
  Föreningsdokument 1699 7/11 om torvjord i Gladsax torvmåsse mellan Gladsax, Örnaberga, Bräknaröd och Östra Torp [stadfäst år 1722 – AID: v331250.b9660]

  Litteratur:
  Engdahl, E. Gladsax i mitt hjärta. 2005
  Falk, I P. Fru Ida til Gladsax testamente av år 1398. 1932
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2, Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 91-93. 1991
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 134-136. 1751
  Löfström, Frans, Här ostpå. 1941
  Wallin, C. Ide Pedersdatter Falk till Gladsax. 1954
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 143-144. 1981
  Gladsaxehus – Österlens bortglömda kungaborg. 2011

  Häradsekonomiska kartan 1931.  Kartbeskrivning: AID v1023387.b4290
  Svenska Gods och Gårdar 1937
  : AID v951579.b1440.s144
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b2110.s211
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b3120.s310
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b5290.s479

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar

  Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
  Gisleby [Gislöv by?], 1/2 mil ifrån Cimbrishamn, i Gladsax Sokn[!], har en Silfwer- och Bly-grufwa: ther arbetas ännu, på förhoppning, om större ömnoghet. Wid thessa Skärpningar har sig wisat anledning til Galmeja [zinkhaltig produkt som blir kvar efter vittring av zinkmalm]

  Ur: Riksgäldsarkiven, avkortningslängder [AID: v835479.b4670.s523, v835480.b4590.s514]
  År 1739
  ”Blybruket, Christian Franck, död d. 15 Janu: 1739”
  År 1740
  ”Blybruket, Jöns Nillsson Smed
  Skrefwen i Albo Härad, Hwitaby Sochn och på N:o 7 Hiälmaröd, efter Befallningzman Cronlands attest d: 17 Novembr: 1740:, därest han betalar
  Stäÿer Möller
  Christian Möller Senior
  Christian Möller Junior
  Christian Lang
  Johan Gotlieb Unger
  Christian Lorentz
  d: 24 December 1739: äro desse 6 st:n Arbetare Afskiedade, och uhr Rjket förpassade”

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Gladsax Sokn och By har: (m)

  Skatte 3. 7/12
  Crono indelt 3/16
  Länsmans Boställe 7/16
  Provincial Schefferns Boställe 1/2
  Profoss Boställe 1/2
  Corrnets Boställe 1/2
  Hospitals 1/4 Christianstads Hospital.
  Utsokne Frällse 3. 2/3 Glimminge 2. 2/3, Hand. Ovenius 1.
  Prästegård 2/3
  Klåckarebohl 1/6
  Gatehus 30 5 till Glimminge.

  Godt utsäde, hö och muhlbete samt nödig torfjord.

  Grödstorp har:

  Skatte 9/16
  Crono indelt 1/4
  Qwartermästar Boställe 1/8
  Gatehus 9

  Den andre delen ligger i Giäresta Sokn och där beskrefwen.

  Baska Mölla har:

  Skatte 7/8
  Qwarnar 2
  Gatehus 21 idka saltsiöfiske.
  Åledrätter 4
  Tobisdrätter 16

  Skarp åker, ingen äng, swagt muhlbete.

  Karlaby har:

  Skatte 2/3
  Crono indelt 1. 1/6
  Qwartermästar Boställe 1/4

  Andre delen är i Wämmerlöf och Tommerups Soknar belägen och beskrefwen.

  Bräknaröd har:

  Crono indelt 1/4

  Nödig åker och äng, någon surskog och torfjord.

  Örneberga:
  Crono indelt 1
  Långaröd:
  Crono indelt 3/16
  Tiörnedala:
  Crono indelt 3/16
  Åledrätt 1
  Östretorp:
  Crono indelt 1/8

  Desse hafwa skarp åker, swag äng, någon surskog och torfjord till Örneberga.

  Cimbershamns bo har:

  Åledrätt 1 Handels. Holmströms Äncka.
  Tobisdrätter 13 1 till Giäresta, 2 till Cimbershamn.

  Sokn har 50 st. hemmansbrukare och giör med Tommarp Sokn ett Regalt Pastorat.

  (m) Här i Byn har fordom ett Frällse Säteri warit belägit, hwaraf ännu Rudera synes. Wid år 1380 har Torckel Nilsson till Gladsax däref warit egare och hans Fru Idda som donerat Lunds Domkyrckan åtskillige hemman, har kort därefter stiftat ett Jungfru Closter af S:t Bengts orden i Gladsax, som Påwen Bonifacius IX autoricerat 1398; men 1400 blefwo Nunnorne, med Påwens och Fru Iddas samtycke af Drottningen Margaretha flyttade till Gabnö Closter på Säland, då Gladsax Gården och Godset kom i Kronans händer och någon tid därefter warit Kongsgård, som stryrkes med Tommerups Stads Privilegiers fastställelse af Konung Christian den I i Dannemarck, daterat å Gladsax Slått år 1449. Sedermera har Godset kommit i privata händer och befinnes, att Knut Bilde år 1531 däraf warit ägare, härefter Hans Spiell 1586, änteligen Anders Sinckler och ytterst Jacob Beck, från hwilcken tid det åter warit Kronans till däss afledne Herr Majoren och Riddaren Corfits Lud. Beckfris wid 1756 års Riksdag återwant någon del däraf, som ännu under utsokne frällse Tittul innehafwes af beckfrisiska Familien, hwilcken här äger en Familie Graf åfwan jorden uppmurad. På denna Bys egor synes ock stenbrått, samt Bly-Malm.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Baskemölla nr 2, mjölkvarn 1798 dec. 15, kvittens i landskontoret
  Baskemölla nr 3, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
  Baskemölla nr 5, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
  Baskemölla nr 6, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
  Baskemölla nr 7, 1/8 mtl 1761 nov. 9, skattebrev på 1/8 mtl
  Baskemölla nr 8, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
  Baskemölla nr 9, kvarn 1797, skattevärdering
  Baskemölla nr 10, 1/8 mtl 1761 nov. 9, skattebrev på 1/8 mtl
  Baskemölle sätteret, åledrätt 1789 december 18, skattebrev (AID: v566850.b1590)
  Kroksätteret, åledrätt 1789 december 18, skattebrev (AID: v566850.b1590; v835468.b5420.s637)
  Bräknaröd nr 1, 1/8 mtl 1796 maj 10, kvittens i landskontoret
  Bräknaröd nr 1, 1/8 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b1600)
  Karlaby nr 7, 1/3 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/3 mtl
  Karlaby nr 14, 2/3 mtl 1765 nov. 13, skattebrev på 2/3 mtl
  Karlaby nr 18, 3/8 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 3/8 mtl
  Cimbritshamns bo åledrätt 1734 okt. 24, skattebrev (AID: v835468.b5480.s643)
  Gladsax nr 2, gatehus 1857, se länskungörelse nedan
  Gladsax nr 4, 1/8 1790, skattevärdering
  Gladsax nr 4, 1/4 av gatehus 1878, se länskungörelse nedan
  Gladsax nr 6, 3/4 mtl 1762 juni 23, skattebrev på 3/8 mtl [RA 1763]
  s.d., skattebrev på 3/8 mtl
  Gladsax nr 8, 1/2 mtl 1789 oktober 14, köpt till skatte för upplåten skatterätts fordran (AID: v566850.b1580, RA 1790)
  Gladsax nr 11, 7/16 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 7/16 mtl
  Gladsax nr 12, 1/3 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/3 mtl
  Gladsax nr 18, 1/2 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/2 mtl
  Gladsax nr 19, 1/2 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/2 mtl
  Gladsax nr 23, 3/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev å 3/16 mtl
  Gladsax nr 25, 3/8 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 3/8 mtl
  Gladsax nr 26, 1/2 mtl 1759 nov. 19, skattebrev på 1/2 mtl. ”Enligt Skatte Brefvets Lydelse utgifvit den 19:de November 1759 är Åboen å detta hemman ålagd årligen underhålla 20 Spanska får och nödige Planteringar af Alm, Lind, Lön med flere Trädsorter, samt att anlägga Plantage af Medecinske Örter och färgegräs” (AID: v566850.b1580)
  Gladsax nr 27, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b1010, v581679.b2600)
  Grödstorp nr 2, gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Grödstorp nr 5, 1/4 mtl 1791 februari 2, skattebrev (AID: v566850.b1580)
  Grödstorp nr 7, 5/16 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 5/16 mtl
  Grödstorp nr 10, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
  Långaryd nr 1, 3/16 mtl 1790 mars 3, kvittens i landskontoret
  Oderbäcks ålesätt 1726 (AID: v835468.b5420.s637; v566850.b1590, RA 1787)
  Tjörnedala nr 1, 3/16 mtl 1765 nov. 13, skattebrev på 3/32 mtl
  s.d., skattebrev på 3/32 mtl
  Tjörnedala, ett ålerätt 1766 juli 8, skattebrev på 1/2 (AID: v566850.b1600)
  s.d., skattebrev på 1/2 (AID: v566850.b1600)
  Örnaberga nr 1, 1/8 mtl 1815 juni 29, skattebrev (AID: v566850.b1590)
  Örnaberga nr 1, 1/8 mtl 1820 mars 2, skattebrev (AID: v566850.b1590)
  Örnaberga nr 2, 1/4 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b1610)
  Östra Torp nr 1, 1/8 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b1610)

  Ålfiske, åldrätter & tobisdrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Baskemölla 12:1, ½ tobisdrätt Under Baskemölla jbnr 2 [AID: v461319.b1600, v566850.b1590]
  Baskemölla 13:1, en tobisdrätt [AID: v461319.b1600,
  Baskemöllasätteret 1:1, en åldrätt Mårten Nilsson m.fl [RA 1784]
  Gladsax Rasmus 1:1, en tobisdrätt [AID: v461319.b1600; v566850.b1600]
  Järresta Sven 1:1, en tobisdrätt
  Knäckedrätten 1:.1, en åldrätt Sven Jönsson m.fl [AID: v566850.b1590]
  Krokssätteret 1:1, en åldrätt Anders Hansson m.fl [AID: v566850.b1590, RA 1784]
  Odersbäckssätteret 1:1, en åldrätt Mårten Nilsson [AID: v566850.b1590]
  Simrishamns bod, ett ålfiske 1:2 (1/2) Simrishamns stad [AID: v566850.b1590]
  Simrishamns bod, ett ålfiske 1:3 (1/2) Simrishamns stad [AID: v566850.b1590]
  Simrishamns notedrätter, 12 st tobisdrätter Kronan. Innehavare Simrishamns stad [AID: v461319.b1600, v619292a.b2100.s205]
  Tjörnedalasätteret, en åldrätt Per Nilssons stärbhus, se Tjörnedala 1:2, och Emilia och Ceclia Kristiansson, se Tjörnedala 1:3 [AID: v566850.b1600]
  Vik 3:1, en tobisdrätt Kronan [AID: v461319.b1600, v566850.b1590]
  Vik 4:1, ½ tobisdrätt Kronan
  Vik 4:1, ½ tobisdrätt
  Vik 5:1, en tobisdrätt Kronan
  Vik 6:1, en tobisdrätt Kronan
  Vik 9:1, en tobisdrätt Kronan
  Vik 11:1, en tobisdrätt Kronan
  Vik 12:1, en tobisdrätt Kronan
  Vik 13:1, ½ tobisdrätt Kronan
  Vik 13:1, ½ tobisdrätt
  Vik 14:1, en tobisdrätt Kronan
  Vik 15:1, en tobisdrätt Kronan
  Vik 16:1, en tobisdrätt Kronan
  Vårhallen 1:1, en åldrätt [AID: v566850.b1600]

  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Gladsax socken [~1855-1896] se AID: v834528.b2250.s216
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Gladsax socken [~1897-1930] se AID: v834536.b990.s94 ff, v834536.b2960.s291; v834536.b3000.s295

  Om Viks fiskares tobisfiske se dombok år 1728: ”till Wijks Fiskeläge är halfwa dehlen af Tobisdrätterna efter husens nummer anslagne uti deras hemmans Räntor, och den andra halfwa Räntan betalas till Jerrestad Häradz Befallningsman”. AID: v384816.b5700 ff; se även 1727: AID: v384786.b7630 ff (”Tobisa Wijken” – ”om Sommaren den lilla tijd Tobijs Fisket påstår mårgon och afton”

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Järrestads härad.
  Gladsax socken.
  76. Simrishamnsbod nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptaget första gången i 1688 jordebok med ränta av 24 dlr smt; skattevärdering 1726 2/6; sträcker sig från en stenhall, kallad Vårhallen, söderut till Simrishamns åmynning l,066 2 /3 famnar, varest »3:ne Landt Hummer allenast kan sättias». Skatteköpt 1734 24/10, därvid undantagits och förbehållits kronan 30 tobisdrätter, som ligga inom denna åldrätt. 2,200 m i bredd enligt 1903 års delningshandling.
  77. Simrishamns notedrätter nr 1, tolv st. tobisdrätter (enligt 1874 års jordebok), krono ensk. disp., upptagna första gången i 1688 års jordebok med 6 marker smts (= 24 skilling banco) ränta för var.
  78. Gladsax, Claus Persson och Claus Nilsson, en tobisdrätt (enligt 1825 års jordebok), krono, utesluten ur jordeboken såsom varande värdelös enligt Kammarkollegiets brev 1872 5/9.
  79. Gladsax, Rasmus nr 1, en tobisdrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagen första gången i 1688 års jordebok å särskild förteckning med ränta av 1 dlr 16 öre smt. Skatteköpt. enligt Kammarkollegiets utslag 1801 20/7. Belägen »uti öppna saltsjön vid Baskemölla fiskeläge».
  80. Jerresta, Sven, nr 1, en tobisdrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagen första gången i 1688 års jordebok å särskild förteckning med ränta av 1 dlr 16 öre smt; skatteköpt enligt Kammarkollegiets utslag 1801 20/7 . Belägen »uti öppna saltsjön vid Baskemölla fiskeläge».
  81. Grödstorp, Ola och Pehr, en tobisdrätt (enligt 1825 års jordebok), krono,
  82. Gladsax, Lars Nilsson, en tobisdrätt (enligt 1825 jordebok), krono och
  83. Grödstorp, Hans och Anders, en tobisdrätt (enligt 1825 års jordebok), krono, uteslutna ur jordeboken såsom. varande värdelösa enligt Kammarkollegiets beslut 1872 5/9.
  84. Vik nr 3-6, 9, 11-16, elva st. tobisdrätter (enligt 1874 års jordebok), krono ensk. disp., upptagna första gången i 1688 års jordebok med räntor, varav dock hälften av de nr 3, 4, 11 och 13-16 påförda räntor, 6 marker, enligt landshövdingens resolution 1695 28/9 såsom vid skattläggningen 1688 inbegripna i vederbörande gatehus i Vik påförda räntor avkortats och enl. Kammarkollegiets beslut 1859 12/8 ur jordeboken avförts. Enligt Kammarkollegiets beslut 1861 9/12 böra de motstående fisken åsatta räntor såsom fastställda anses; denna hälft av tobisdrätternas räntor har ock ingått i skedde skatteköp å Viks gatehus (se skattevärderinginstr. 1790 11/7).
  85. Vårhallen nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagen första gången i 1670-71 års jordrevnings jordebok under Gladsax sätesgård med en ränta av 1/2 tunna ål el. 6 dlr och därefter i 1688 jordebok med ränta av 6 dlr smt; skl. 1786 26/6 till 2 rdr 8 sk. specie; gränsar i norr till Knäckedrätten och sträcker sig i en båge 1,200 alnar söderut till ett berg, kallat Vårhallen, vid Tobisviken; 8 à 10 hommor beräknade. Skatteköpt 1786 27/11. Enligt av kronofogden J. A. Bergklint 1835 25/9 avgivet intyg, grundat på i kronofogdekontoret förvarade handlingar, utgör drättens bredd 415 famnar.
  86. Knäckedrätten nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagen första gången i 1670-71 års jordrevnings jordebok under Gladsax sätesgård med en ränta av 2 dlr och därefter i 1688 jordebok såsom krono med ränta av 1 dlr 16 smt; skatteköpt enl. Kammarkollegiet utslag 1801 20/7. Belägen »uti öppna saltsjön vid Baskemölla fiskeläge»; 338 famnar enligt intyg, anfört vid Vårhallen nr 1 (85 här ovan).
  87. Kroksätteret nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagen första gången i 1670-71 års jordrevnings jordebok under Gladsax sätesgård med en ränta av 1/2 tunna ål el. 6 dlr och därefter i 1688 års jordebok med ränta av 1 dlr 16 öre smt. Skattlagd 1787 19/5. Sträcker sig till Knäckedrätten i söder och Baskemöllasättet i norr; 1,669 alnar. Skatteköpt 1789 15/12.
  88. Baskemölla, fem halva (nr 1, 2, 4, 10 och 11) samt sex hela (nr 3, 5-9) tobisdrätter (enligt 1874 års jordebok), krono ensk. disp.; enligt landshövdingens resolution 1695 24/9 ha de motstående tobisdrätter åsatta räntor såsom vid skattläggningen 1688 inbegripna i vederbörande hemns och gatehus räntor avkortats samt enligt Kammarkollegiets beslut 1859 12/8 ur jordeboken avförts, dock med undantag för 1/2 tobisdrätten nr 2, lydande under skattetullkvarnen Baskemölla nr 2, och hela tobisdrätten nr 9, lydande under skattetullkvarnen nr 9, vilka skulle bibehålla räntor av respektive 37 och 75 öre.
  89. Baskemöllesätteret nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), eller Hamnesättet, skatte, upptagen första gången i 1670-71 års jordrevnings jordeboken under Gladsax sätesgård med en ränta av 1/2 tunna ål el. 6 dlr och därefter i 1688 jordebok med en ränta av 6 dlr smt; skattlagd 1787 19/5; gränsar i norr till Oderbäckssättet och sträcker sig 1,060 alnar till Krogssättet mittför gatehuset Baskemölla nr 11; 4 landhommor beräknades kunna användas. Skatteköpt 1789 18/12.
  90. Oderbäckssätteret nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagen första gången i 1670-71 års jordrevnings jordebokb under Gladsax sätesgård med en ränta av 1/4 tunna ål eller 3 dlr och därefter i 1688 jordebok med ränta av 3 dlr smt; skatteköpt enl. Kammarkollegiets utslag 1788 30/5; 723 alnar enl. utstakning 1835-36.
  91. Tjörnedalasätteret nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagen första gången i 1670-71 års jordrevnings jordebokb under Gladsax sätesgård med en ränta av 1 1/2 tunna ål eller 18 dlr och därefter å en 1688 jordebok bilagd förteckning såsom krono med ränta av 18 dlr smt; i 1766 års jordebok överförd till skatte utan angiven grund; brukas under skattehemmanet Tjörnedala nr 1; 2,238 alnar bred enl. utstakning 1835-36. Inom denna åldrätts gränser finnes en tobisdrätt, benämnd Lilla Vik, 48 famnar bred.
  Denna sockens strand är till hela sin sträckning graverad av särskilt skattlagda ålfisken; dessa äro i ordning från söder åt norr: Knäckedrätten nr 1, Kroksätteret nr 1, Hamnesättet eller Baskemöllesätteret nr 1, Oderbäckssätteret nr 1 och Tjörnedalasätteret nr 1, vilket sistnämnda sträcker sig över den nuvarande häradsgränsen till den s. k. Häradsudden å Viks fiskläges ägor, där fordom gränsen mellan Järrestads och Albo härader troligen gått fram till havsstranden. Med undantag av den inom Tjörnedalasätterets område befintliga tobisdrätten Lilla Vik har för övriga tobisdrätter i Gladsax socken läget icke kunnat utredas.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  h) Simrishamns stads kust
  Kustroddaren Åberg i Skillinge: Staden hade i åtminstone 20 år haft ålfisket utarrenderat inom sitt kustområde. Norr om staden i Gladsax socken funnes flera skattlagda ålfisken.

  I ”Här ostpå” (s. 95-97) av Frans Löfström återfinns en avskrift av skattebrevet för hälften av åladrätten Tjörnedala år 1766:
  ”Afhände förthenskull Hans Kongl. Maj:t samt Sveriges Crono förbemälte hälften af åhladrätten Tjörnedala, belägen i Gladsax sokn, Järresta härad och Christianstads län; och tillägna densamma innehafwaren Rusthållaren Jeppe Swensson, thess hustru som ock arfwingar, så ock Arfwingar efter Arfwingar i wåto och torro, närby och fierran, intet undantagandes af alt thet, som thertill lyder, med rätta ligga bör, och lagligen tillwinnas kan, at niuta, bruka och behålla under Skattemanna Börd och Rättighet till ewärdlig ägo, som Lag förmår.
  Ther ock så skulle hända, at han eller the framdeles skulle vilja thenna Skatte-rättighet försälja, eller på någon annan transportera; Så förbehålles Hans Kongl. Maj:t och Cronan, at han och the skola wara skyldige, så wida thet kan wara utom rätta Börd, thetta Kongl. Collegio the först till lösen at hembjuda. Och så framt the å Kongl. Maj:ts och Cronans wägnar ej inlöses, thå måge the äga magt thensamma til någon annan, som the bäst med öfwerens kunna, at föryttra ock transportera.
  Skulle ock förberörde Lägenhet på hwarjehanda sätt gå Kjöparen eller thess arfwingar ifrån; Så vil Hans Kongl. Maj:t och Cronan hålla them theruti aldeles skadeslöse. Så skal ock merbemälte Lägenhet efter nedanstående datum från Crono til Skatte uti Jordeböckerne införas, till hwilken ända, thetta Kjöpebref bör ofördröjligen i Lands-Contoiret uti orten upwisas.
  Ther alle, som thetta widkommer, och för Hans Kongl. Maj:ts och Cronans skull wele och skole gjöra och låta, hafwa sig hörsamligen at efterrätta, icke gjörandes honom Rusthållaren Jeppe Svensson, thess hustru, barn eller arfwingar häremot hinder, meen eller förfång i någon måtto, nu eller i tillkommande tider. Til yttermera wisso är thetta med Kongl. maj:ts och Riksens Cammar-Collegii Sigill samt wår egenhänd:ge underskrift bekräftat.
  Stockholm then åttonde Julii Åhr efter wårs Herres Jesu Christi Nåderika Födelse Ett Tusend Sjuhundrade och på thet sextionde siette.”

  Sjövant folk på Österlen år 1742

  Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 15 15/16 hemman, af hvilka 3 2/3 äro frälse, 9 301/384 skatte och 2 187/384 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholm nr 35-40 Svabesholm nr 37-42 Borrby skvadron nr 89-93
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 88-90, 99 ,110, 111 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Gladsax

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1730
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani VII. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00341
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00207
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00449
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00150
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00240
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00187
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00258
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00041
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00140
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00073
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00069
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00133
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00074
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00085
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Gladsax Baskemölla 1852 Dräng Måns Olssson
  1851 Dito Swen Jeppsson
  1849 Dito Nils Åkesson
  1848 Dito Nils Persson
  Dito Siward Jönsson
  1847 Dito Bengt Jönsson
  Dito Jakob Trulsson
  Dito Per Trulsson
  1846 Dito Anders Johansson Wetter
  1842 Dito Swen Larsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Gladsax socken I Gladsax socken II
  Efter Ola Mårtensson i Gladsax, som tjänstgjorde 1825, valdes Enligt indelningen skulle socknen välja även nämndeman efter då tjänstgörande Lars Nilsson i Tomarp (Vranarp), som avgick 1832; efter honom valdes
  Hans Jönsson, Gladsax, vald 1827, därefter Lars Jönsson, Karlaby, vald 1832;
  Anders Håkansson, Gladsax, vald 1830; Bo Persson, Karlaby, vald 1841
  Nils Bengtsson, Gladsax, vald 1833;
  Bo Olsson, Gladsax, vald 1836;
  Lars Olsson, Gladsax, vald 6/1 1854, häradsdomare;

  Efter det Bo Persson i Karlaby, som senast tjänstgjorde 1864, avgått, synes socknen haft allenast en nämndemansplats. Efter Lars Olsson valdes

  Jöns Larsson, Karlaby vald 3/5 1875;
  Olof Olsson, Gladsax (Marianelund), vald 12/4 1891;
  Jöns Mårtensson, Gladsax, vald 26/1 1908;
  Per Eriksson, Ängagården, vald 29/12 1914;
  Sven Johnsson, Gladsax, vald 25/8 1924 och innehar fortfarande befattningen (1926).

  Einar Eriksson, lantbrukare, Gladsax, -1957-.
  Sture Erlandsson, lantbrukare, Gladsaxgården, – 1957-.

  Gladsax socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Cronones Sätherij Hr Gen: Major Kock med Arende Gladsax Gårdh består af Ett lijtet steen hus och 2 små stycken husl: g:le och förfalne och ladugården apart
  Upbygdt på Gladsax Gårdz Grundh till een smedie 1 Gladsax Byy
  Gathehuus: Truls Snedkare
  1 Ett stycka huslänge intet bruk fattigh husman
  Kyrkians 2 Ett huus Kirstena Månsses 1 Dito Ett stycke förfallit och Änkian fattigh
  Klåcker Degnebohligen 3 Deignen Mårten Mårtensson 1/6 Har 2 stomper huus
  [AID: v384839.b7570, RA 1817]
  Till Gladsax medh dagzwärke 4 Gathehuus Didrich Skomakare 1 Ett lijtet stycke huus, fattigh
  Brukadt och Egendombenen Underlagdt Gladsax Hofgårdh 5 Een öde platz kalladt Hållegården Finnes Allenast tompten hwarest gård warit Upbygdt, Ungeferligt 60 Åhr sedan dett blef ruinerat
  Rusthållare 6 Anders Håckonsson 7/8 Har 4 g:le husl: bonden hielper sigh tembl:
  Cronan till Gladsax Egendomb underlagdt Hofgårdhen 7 Gathehuus Olof Hermansson 1 Ett stycke hus fattigh
  Till Gladsax medh dagzwärke 8 Swen Thuesson 1 Ett stycke huus fattigh
  Bruukadt Underlagdt Hofgårdhen för 60 Åhr sedhan 9 Knuth Swenss: Gårdz platz Fins 1 ödhe tompt huars Egendomb underlagdt Hofgården
  Dito beskaffanheth 10 Dito Hans Kudskes fäste Dito beskaffanheeth
  Undher Arende 11 Lasse Nilsson 2/3 Haf:r 3 stomper huus odogl: bonden fattigh haf:r 2 Åhrs frjhet 1683 och 1684
  -”- 12 Michel Nilsson och Åche Pehrss: ½ Dito husl: bönderne Uthfattige
  Egendombnen Underlagdt Hofgårdhen 13 Nils Christophersson Een ödhe tompt brukadt Underlagdt för 60 Åhr sedan
  -”- 14 Nils Andersson fins ett stycke förfallit hus fattigh [v331250.b9750]
  Under Arende till Gladsax 15 Åcke Perss: nu Rasmus Perss: och Esbiörn Jbsson 5/6 Fins 3 huusl: bönderne Uthfatt:ge
  Brukadt och Underlagdt Egendombmen till Hofgården 16 Wäfware gårdhen Een ödhe tompt och för många Åhr sedhan ruinerat
  -”- 17 Nils Christopherss: platz Dito ödhe tompt och beskaffanheeth
  -”- 18 Anders Kiällare 1 Finns Ett stycke huus på ödhe gårdhztompten, fattigh
  Till Gladsax medh dagzwärke 19 Mårten Nilsson 1 Ett lijtet odogl: stycke huus, fattigh [RA 1780]
  Under Arende till Gladsax 20 Pehr Jbsson ½ Een stompe länge förfalen, och bonden Uthfattigh
  -”- 21 Nils Håckonsson och Hans Pehrsson ¾ Haf:r 2 g:le bröstfeldige huusläng:r. Nils fattig och Hans aldehles Utharmadt [AID: v461321.b1090; v1006572.b3550; v1006582.b11940; v1006592.b4570; v1006603.b6690]
  Anders Håckonss: Rusthåldh 22 Hans Nilsson 1/4 Haf:r een husl: g:l bröstfeldig wedh macht, hielper sigh
  -”- 23 Nils Hansson, Hans Nilss: Ibruch 1/4 Dito een huslänge Underlagdt det andra brukadt
  Under Arende till Gladsax 24 Pehr Andersson ½ Een bröstfeldig huslänga bonden Uthfattigh
  Anders Håckonss: Rusthåldh 25 Clemmet Mårtensson nu Olof Clemmetzon ½ Haf:r 2 stycken husläng:r hielper sig [AID: v384826.b5020; v1006558.b2710]
  Egendomb Underlagdt Hofgården och swara medh dagzwärke 26 Mattis Swensson 1 Upbygdt et stycke förfallit hus Uthfattigh Åboo [RA 1780]
  Till Christianstadz Hospit: 27 Hans Madtzon nu Pastoren Ibruch Clas Pehrsson Åboer ¼ Ett stycka huuslängia men Prästen brukar Jorden [AID: v581679.b810, v98479.b101.s171, v581679.b80.s7, v581668.b4010, v581679.b2050]
  Under Arende Till Gladsax 28 Clas Pehrss: nu Lasse Håckonss: 5/6 1684 Uptaget Emoth 2 Åhrs frijheeth der han skall Upkomma fins 2 stomper husl: ruinerade i Åhr reparerat [RA 1828]
  berättas denne fäste höra Under of:nbem:te 5/6 hemman, men wetha inga huustompt Dito Clas Pehrss: för een fäste som Lasse brukar 1/8 Denne fäste sorterar under of:nbem:te bruk hwartil Ingen huus el:r tompt Ähr att finna
  Prästestombnen 29 Präste gården 2/3 Består af 4 behålne och wähl bebygdhe huusläng:r [AID: v331250.b9900]
  Nils Ollssons Rusthåldh 4 Carleby
  Joen Kiellare nu Nils Olss: Ibruch
  ½ Ähr afhyst och inga hus men Rusthållaren Ibruch [v331250.b9750]
  Qwartermästarens Säthe 5 Måns Joensson 3/8 Har 2 stomper huus och bondhen fattigh [AID: v384839.b6350; v1006557.b3200; v1006564.b3270; v1006591.b6170; v1006598.b3460]
  Nils Ollss: Rusthåldh 6 Anders Pehrsson 2/3 Dito 2 stomper hus och bonden Uthfattigh
  -”- 14 Nils Ollsson 2/3 Har fyra huusl: och bondhen, behål: [AID: v581679.b2140]
  Detta ligger på Corporal Törners Rusthåldh 20 Gathehuus Olof Madtzon 1 Har Ett lijtet stycke hus fattigh
  Cronans till Gladsax Gårdh med dagzwärke 22 Joen Kiellare 1 Ett stycke ruinerat huus Uthan taak
  Desse Arende bönder medh dess stora afwel ruineras, Till Gladsax Gårdh 1 Grödstorp
  Christopher Håckonss:
  1/3 Har 2 små stycken hus bröstfeldige och bonden fattigh
  [AID: v384839.b6350; v1006582.b12020; v1006587.b8720; v1006593.b3990; v1006591.b6240; v1006598.b3490]
  -”- 2 Gathehuus: Thua Andersson 1 Består af 2 stomper husläng:r åboen fattigh
  -”- 5 Bengdt Swenss: nu Nils Clemetz 3/8 har 3 st:n Elake husl: bonden Uthfattigh
  Dito Under Arende, men denne afhyst. Gården bör efter Rothe frijheet Upbyggias 7 Hans Jönss: och Joen Nilss: IBruch ½ Denne Gårdh A:o 1680 tilsat Rothe som Hans Jönss: skohle bebyggia, men Hr Kocken beordrat Hans byggia på een annan platz Joen Nilss: åboedt, och denne afhyst
  Dito till Gladsax Under Arende 10 Hindrich Pehrsson och Hans Andersson ½ Fins härtil 4 stycken små husl: den ena å nyo Upbygdt, de andra g:le och bönderna blifwa ruinerade och ähro fattige
  Hr Lieutnant Dahlpijhls Rusthåldh 1 Öhrnaberga
  Pehr Trulsson
  1/3 Har 4 huusläng:r wedh macht hielper sigh lijtet, dock fattigh
  -”- 2 Åstredh Bengdtzon 3/8 Dito 3 små huslänger hielper sigh tembl:
  -”- 3 Nils Hanss: 3/8 Dito 3 husl: hielper sigh tembl: wähl wedh macht
  -“- 4 Olof Frännesson 3/8 Haf:r 4 huusläng:r wedh macht
  Jöns Ollssons Rusthåldh i Brägnarödh 1 Östre Torp:
  Pehr Ollsson
  ¼ Haf:r 4 små husläng:r Gambla bröstfeldigh bonden Uthfattig
  -”- 1 Brägnaröd: Jöns Ollsson 3/8 Haf:r 4 små läng:r den Eena bröstfeldigh hielper sigh
  -”- 1 Långarödztorp: Anders Pehrss: ½ Warit på Rothe af Hr Gen: Major Kock Uptaget och Upbygdt Ett stycke länge uthan tak och wägar, som i fiohr blef bortstullet, och ähr nu afhyst och Rusthållaren Ibruch
  -”- 1 Tiörnadahl
  Thua Nilsson
  1/3 Fins 4 husl: bonden wedh macht
  Under Arende till Gladsax Gårdh 1 Baskamölla:
  Nils Anderss: ett huus
  1 Fins ett stycke hus bröstfeldigh
  -”- 2 Qwarn Mårten Riggorss: 1 Een stompa huslängia och ofuanfals qwarn
  -”- 3 Anders Pehrsson 1/8 Fins 2 stomper hus bröstfeld: fattig
  -”- 4 Gathehuus: Swen Perss: nu Måns Perss Ibruch 1/8 Ett:g:lt bröstfeldigt hus, men brukadt af Gen: Majoren under lagdt Möllan, denne Uthfattigh
  Under Arende till Gladsax Gårdh hehla detta FjskeLeye 5 Pehr Swensson Torn 1/8 Fins 2 stomper g:le huus lijtet förbetrat fattigh
  -”- 6 Anders Andersson 1/8 Har 3 g:le odogl: hus stomper den ena nederfallit fattigh
  -”- 7 Knuth Andersson 1/8 Har 3 st: hus hielper sigh lijtet
  -”- 8 Anders Rasmusson 1/8 Har ett stompe hus, fattig
  -”- 9 Qwarn: Måns Pehrss: Möllare 1 Har 2 st: huus hielper sigh desuthan brukar 1/8 apart, quarn:n [AID: v461321.b4740]
  -”- 10 Nils Remmertt 1/8 Har 3 stomper huus wedh macht hielper sig lijtet

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 45 / sid 40 ff (AID: v98462.b45.s40)

  Gladsax gård år 1682:

  Gladsax Gårdhz Bygningh
  1. Hufwud Gårdhen består af 4 Länger bygde af Korss=Träwärck och steen emillan Muhradt; den Wästre Längan som Porten ähr och Inkiörslen, På begge sijdor om Porten har warit stall och sådant teckt medh halm, mehrändels nederfallen, dhen Södhra Längian, bryghuus, kiök, Borgestugu och Een lijten Cammar, Eett lofft högt, Techt med Tegell
  Östra Längan Een stoor stuga, och Eet pahr Camrar, wed den Nårra Ändan och samma Längia Eet 4 kant Grundmuhratt huus, 2 lofft högt, doch inga Rara Logiementer eller wohninger;
  Det andra af Öste Längan är allenast Eett lofft högt; täckt medh TegellTaak:
  Nårra Längan der Uthj ähr Kyllna och några andra små Rum och huuss; Och mehrandeehls af denna länga teckt med halm.
  Aflingen bruukas af Wälborne H: GeneralMaioren Hans Christoff Kok von Chrimstein, medh Cronans bönder och dess Arbete, Arrendewijss,
  Ladhe Gården är någet beläget ifrån sielfwa hufwud Gårdhen medh 3 Länger,
  Tröskeladan som är synnan till, Grundmuhrat
  Östra och Wästra Längorne som ähr stuute och Koolader sampt fåhrastall etc. Af korssbinningar och steen emillan muhradt;
  Nohran till Een lijten stumpe af Bonde bygningh som är een lijten Lafogdz Cammar etc.
  Alla desse Länger ähro Teckte medh halmtak,

  4:de Denne Gladsax, Förståande sielfwa Hufwud Gårdhen är belägen Uthj Gladsax by; men LadeGården Uthj den Östra Wången aflägen, Alla dhee hemman som äro i samma Gladsax by har af G:l tijdh lägat Under Gladsax Gårdh; Undantagandes Eet Hospitals hemman, som der i byen ähnu ähr, och inga antingen Uthfrälse eller Crono hemman dher i byen eller Uthj Sochnen warit; All den Grund af Åker och Äng som finns till Gladsax, ähr alt Uthj Fläd medh Gladsaxe byes böndher, så at ingen Rågång eller Marckeskiehl finnes emillan någon Åker och Äng Uthan in emillan hwar Andra beblandadhe, så reenarne allenast giöra skiähl Uppå Åkrarne, emillan böndernes och Gårdsens:

  5. Dee andra hemman som och hafwa hört Under Gladsax dee äro Separeradhe ifrån Gårdsens Jord så Åker som Äng, Nembl: Carleby, Ornebärga, Östra torp, Tiörnedahl, Baskemölla, Långarödh, Brägnerödh och Grödstorp; det längste som är Tiörnedahl 1/8 mihl afläget, dhee andra alt Nermare, och som Uthj Een Circumferens.

  7. Först är Gladsax Upkommen af 4 bönder Gårdar, Och seedan är der blefwen Underlagdt 12 hemman Men huru stort hwart hemman har warit kan ingen nu wetta;

  8 och 9: Deels af förnämbd byar härnäst åfwan före i 7:de P: stöta med dess mark så Åker som Äng ind på icke allenast Gladsax Gårdz Uthan sielfwa Gladsax Byss Ägor, och ähr medh den Uthj Wangelagh och är der emillan ingen Rågångh; eller Marke skiähl Uthan serdehles Märcken och kännetecken, så hwar weet at Separera deras Jord och Grundh, ifrån Gladsax Gårdz och Bys ägor och Grundar, och ähr desse byar:
  Carleby beläget ungefähr 1/32 mihl ifrån Gladsax, och samma Carleby ähr beläget uthj 3:ne sochner, Och så många Gårdar och hemman som warit Uthj Gladsax sochn, ähro och för detta warit beräknadhe under wekudagz. Denna by ligger wäster ifrån Gladsax.
  Örnebärga och äfwan så långt ifrån Gladsax, på Nårra sijdan, doch 4 hemman och bohligar, alla warit Weekudagz, och i Wångelag med Gården och byen,
  Grödstorp Ungefähr Södost ifrån Gladsax, och lijka långt ifrån belägen 2:ne Sochner, så många som i Gladsax sochn ähr, har altijdh warit Weekudagz till Gladsax. Dhe andra bem:te Småtorp som liggia i Gladsax sochn ähro Noran ifrån, och altij warit Weekudagz till Gladsax;

  Een lijten Eekelund finnes Öster i från Gladsax som alldeles är förhuggen och ruinerat och fins allenast några få stabbar;

  Uthsädet
  Ruug 27 Tunnor,
  Boghwete 17 Tunnor,
  Korn 87 Tunnor,
  Hafra 100 Tunnor,
  Höö 400 Lass;
  /…/
  Detta åfwanbem:te är förrättadt Uthj dhee 12 Nämbdemäns hooswarandhe Attestera Rättens betiänter. Actum Tommerup d 15 Julij A:o 1682
  Marcus Willumson Jacobh Rassmusson

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00128

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/108
  Se även: AID: v220052.b2100 ff

  Ur: Från sockenstämma till storkommun – Kristianstads län och Blekinge

  Gladsax
  I Protocoll hållit å allmän Sockne-Stämma med Gladsax Socken, den 13:de December 1808, efter förut skedd kallelse och kundgörelse från Prediko-stolen, rörande Landtvärnsmanskapets beklädnad, med det mera, i detta ärende ingående och dithörande.

  1. D. Sedan för de tilstädes komne Socknemännen Konungens Höga Befallnings Hafwandes Kundgörelse af den 3:dje dennes ånyo blifwit upläsen, och ärendet, under gifne upmuntringar, med dermed warande nogsamt och liksom af sig sjelf öfwertalande bewekande skäl framstäldt blifwit, och man däer öfwer något samtalat, affattades fölljande beslut.
   § 1.
   Herr Krono Länsman Thornberg, tillstädes, åtog sig at besörja om insamlingen af de särskildt erfordeliga persedlar till Landtwärns beklädningen; och skulle de åt honom antingen in natura, eller efter utsatt, och öfwerenskommit, här nedan till intagit wärde i penningar af Socknens hemmansbrukare öfwerlämnas, nu nästinfallande fredag, då Socknemännen klockan 9 på dagen härstädes, samma dag, eller den 16:de dennas till widare öfwerläggning i Prästegården sammanträda.
   § 2.
   De, å de särskildte landtwärns beklädnings persedlar, åsatte priserna, som öferenskomne äro, warda här upptagne, nemligen:
   En Skjorta af blågarn till 1 Rdr 24 sk. Rks Gd
   En halsduk af swart wadmal med tilbehör 16 sk. d:o
   En kapp- eller öfwerråck till 10 Rdr – d:o
   En tröja med ärmar till 5 Rdr – d:o
   Ett par byxor af skin till 2 Rdr 24 sk. d:o
   Ett par strumpor till 1 Rdr 8 sk. d:o
   Ett par skor till 2 Rdr 4 sk. d:o

  At sålunda å Socknestämman i dag wara belefwat och beslutadt af samtelige Sockne männen intygar. Ut supra
  In fidem
  L. Gadd

  Protocollet upläst, justerat och erkändt intyga. Ut Supra.
  Ohla Larsson, Tuve Andersson för Gladsax

  Hans Nilsson, Måns Olsson för Grödstorp och N:o 5 et 15 Gladsax i Karlaby

  Per Andersson för Baskemölla

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1777 30/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Genom offentelig auction, kommer till den mästbiudande at försäljas en dehl Lösöre Pärsedlar, efter Afledne Rusthålds Åboen Hans Ohlsson på N:o 22 Gladsax bestående utj Järn och Träwahror, Säng, gång, och Linkläder, samt swinkreatur, med mera, Lördagen den Åttonde /8/ utj nästkommande November månad. The som wed thenna auction giöra sig något skyldige, komma at utan minsta rest sine auctions inrop 14:ton dagar från auctionsdato här på Smedstorp betala; hwilket alt till hågade kjöpare underrättelse härigenom tillkjännagifwit warder.
  Smedstorp den 30 October 1777
  Efter befallning
  W Rundberg

  1780 12/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig gjord anhållan warder härigenom kundgjordt, att den 16 uti innewarande Augusti månad blifwer uti Baskemölle hos Herr CroneBefallningsmannen Olof Kiellman igjenom offentelig auction til den mästbjudande försåldt, Guld, Silfwer, koppar, malm, mässing, teen, Järn och Träwaror, hästar, fää, får- och SwinChreatur, Säng och Ljnkläder samt flera slags husgeråds persedlar, med ehrindran, at okjända eller mindre förmögne kjöpare, ej få bortföra warorne, som inropas, för än the på stället warda betalte.
  Cimbrishamns Rådhus den 12 Augusti 1780
  Borgmästare och Råd

  1796 16/8 Inrikes Tidningar
  Frälseägaren af Glimminge Säteri med underliggande Hemman uti Christianstads Län, Järestad och Albo Härad belägne, ärnar den 19 September nästkommande genom friwillig Auction å Gästgifwaregården Hammenhög til den högstbjudande försälja des ägande och inom börd inlöste hälft uti följande Fastigheter, nemligen: halfwa Säteriet Glimminge af 5 och et halft Hemman, med hälften uti den inom Rå och Rör befintelige Wäderqwarn och Skogsparken Stjernan kallad, samt hälften af efterföljande Hemman uti Walby Socken och By, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 Gatehus, N:o 7 et halft, N:o 8 Gatehus, N:o 9 et halft, N:o 10 Gatehus, N:o 11 et fjerdedels, N:o 12 et halft, N:o14 et halft, N:o 16 Gatehus, N:o 17 et halft, N:o 18 et halft, N:o 19 et fjerdedels, N:o 20 et halft, N:o 22 et halft, N:o 23 et halft, N:o 25 et halft, N:o 26 et halft, N:o 27 Gatehus, N:o 29 Gatehus, N:o 30 Gatehus, N:o 33 et fjerdedels, N:o 34 Gatehus, N:o 35 et fjerdedels, N:o 36 gatehus, N:o 37 gatehus, N:o 39 Gatehus, N:o 40 et halft, N:o 41 et halft, N:o 42 et halft, jämte 10 stycken i samma By belägne onumererade Gatehus; uti Glifwarp By och samma Socken, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 et halft, N:o 9 et halft, N:o 10 et fjerdedels, N:o 11 et halft, N:o 12 et halft, jämte 2 onumererade Gatehus; och uti Salarps By af samma Sopcken, N:o 1 et halft, N:o 2 et halft, N:o 3 et halft, N:o 4 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 et halft och N:o 7 Gatehus, alla förenämnde af Insockne Frälse-natur; samt följande Utsockne Frälsehemman och Lägenheter, uti Bolshög Socken, Bolshög N:o 1 Gatehus; uti Wästanbeckas By, N:o 1 Gatehus, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 Gatehus, N:o 5 et fjerdedels, N:o 6 et fjerdedels, N:o 7 et fjerdedels, N:o 8 et fjerdedels, N:o 9 et fjerdedels; uti Gladsax Socken och By, N:o 1 Gatehus, N:o 16 et halft, N:o 17 et halft, och N:o 18 Gatehus; uti Walby Socken och By, N:o 38 fem åttondedelar; uti Tommarps Socken och Wranarps By, N:o 10 twå tredjedelar; uti Albo Härad och St. Olofs Socken, Holmarne N:o 1 nio sextondedelar; Atusa, N:o 1 sju sextondedelar, N:o 2 tre åttondedelar; Rönnebröd, N:o 1 et fjerdedels; och Ekeröd, N:o 1 et sextondedels, och kunna hugade Köpare om beskaffenheten häraf erhålla underrättelse af Inspectoren Grönwall på Cimbrishamn och Glimminge.

  1806 18/8, N:o 127
  Fredagen den 10 instundande Oktober, försälljes igenom friwillig auktion uti Gladsax prästegård, afledne Prosten Doktor Bergklints wackra boksamling efter uprättad katalog, hwilken finnes till genomseende så wäl på stället, som hos Prosten Herr Magister Wåhlin i Lund; hwarförutan åtskillige husgerådssaker berörde dag blifwa bortsålde, jemte koppar, tenn, jern- och trädwaror, hästar, kor, oxar, får och swinkreatur, wagn- och plog-redskap, en swarf stol med dess tillbehör, en Elektrisk Maskin, samt större delen af detta års inbärgade gröda, m.m.; hwilket alt till hugade köpares underrättelse härigenom kungöres, med tillkännagifwande att okände och mindre wederhäftige köpare betala waran inan den afhämtas; men kände och säkre lämnas anstånd med betalningen tills slutet af Januari månad nästkommande år.

  1806 18/9
  Den auktion som till förrättande war utsatt uti Gladsax Prestgård, den 10:de Oktober instundande, kommer ej, att hållas förr än Onsdagen den 22 och följande dagar i samma månad, hwilket härigenom tillkänna gifwes.

  1808 19/12, N:o 208 (se även 1809 30/3, N:o 53; 1809 17/8, N:o 103)
  Som Kongl. krigs- och Kammar-Collegierne uti Bref af den 7 dennas tillkännagifwit, att det till Stabs-Löjtnanten wid 2:dra Majorens Compagni och Kongl. Skånska Carabinier Regementet anslagne Cornetts Bostället Gladsax N:o 21 1/3:dels mantal i Gladsax Socken och Jerresta Härad, bör genom auktion den 8:de nästkommmande Februarii, som anställes så wäl uti Kongl. Krigs-Collegio som å Lands-Cancelliet härstädes, kl. 11 f.m. till Arrende på Trettio års tid, från nästa års Midfasta utbjudas, med förbehåll derwid, att det på Kongl. Collegierne likwäl ankommer, att pröfwa och sig utlåta, huruwida det anbud som göres ehuru det högsta, är af den beskaffenhet, att dess antagande med Indelningshafwarens rätt och förmån kan finnas instämmande, och ett derpå grundat Arrende genom kontakt stadgas eller ej; altså warder sådant härmedelst allmänneligen kungjordt, äfwensom att den högstbjudande skall genast wid auktionen wara försedd med antagelig Borgen för alla Arende-skyldigheternes upfyllande, de Fem första Arende-åren, samt att hugade Arendatorer kunna så wäl i Kongl. Krigs-Collegio Indelnings Contor som å Lands-Contoret härstädes, äga tillfälla gjöra sig underrättade om Boställets beskaffenhet och öfrige Arende-wilkoren; och warda Konungens Befallningshafwandes i Hallands, Malmöhus, kronobergs och Blekinge Län anmodade, att en lika Kungörelse derstädes låta utfärda.

  1809 23/1, N:o 11
  Fredagen den 17 instundande Martii kommer, kl. 9 föremiddagen, kommer genom offentlig auktion, som hålles å Baskemölla Fiskeläge, ½ mil från Cimbrishamn beläget, till den mästbjudande att försäljas wå wäl wraket af den wid berörde Fiskeläge strandade Briggen Johanna kallad, som de Fartyget tillhörige inventarier, bestående af segel, ankar och tacklage m.m., äfwensom en del prowiant wid samma tillfälle försäljes. Hwilket, efter derom gjord anhållan, till hågade köpares underrättelse kungöres; Och anmodan Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län, att kungörelse härom äfwen utfärda låta.

  1809 7/8, N:o 97
  Enligt inkommen berättelse, är i medlet af sistledne månad wid Baskemölla Fiskeläge upbärgadt ett sönderbrutit mast-träd, ett gammalt segel, 2:ne st. rå-stänger, 10 st. tågstumpar och 3 st. block; Hwilka persedlar härmed allmänneligen uplyses, med tillkännagifwande, att de samma förwaras hos Strandridaren P. Östberg.

  1809 14/12, –
  Som Kongl. Krigs- och Kammar-Collegierne uti Bref den 14 November sistwekne, förordnadt, det berörde Munsterskrifware Boställsdelen wid Skånska Carabinier Regementet N:o 1 Lilla Bököen fem sextondels mantal i Östra Göinge Härad och Örkeneds Socken samt Profoss boställsdelen wid samma Regemente, Gladsax N:o 15 ett halft mantal i Järretads Härad och Gladsax Socken, genom anställande Auction den 31 nästkommande Januarii, så wäl uti Kongl. Krigs-Collegio som å Lands-Cancelliet härstädes klockan 11 föremiddagen till arrende på 30 års tid från nästa års Midfasta utbjudas, med förbehåll derwid, att det på Kongl. Collegierne ankommer, att pröfwa och sig utlåta, huruwida de anbud som göras, ehuru de högsta, äro af den beskaffenhet, att dess antagande med wederbörande Indelningshafwares rätt och förmån kan finnas instämmande, och ett derpå grundadt Arrende genom Contract stadgas eller ej: alltså warder sådant härmedelst allmänneligen kungjort; aäfwensom att de högstbjudande skola genast wid Auctionen wara försedde med antagelige borgen för alla arrende skyldigheterne uppfyllande de 5 första arrende åren, samt att hugade Arrendatorer kunna så wäl i Kongl. Krigs-Collegii Indelnings-Contoir som å Lands-Contoiret härstädes äga tillfälle göra sig underrättade om förbemälte Boställens beskaffenhet och öfrige arrende willkoren. Och behagade Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Malmöhus, Hallands, Cronebergs och Blekinge Läner en lika Kungörelse benägit utfärda låta.

  1811 28/5, –
  På wederbörandes derom gjorde anhållan warder härmedelst kundgjordt, att genom friwillig Auction, som hålles å Hammenhögs Gästgifwaregård Tisdagen den Adertonde instundande Junii, försäljes fyra tjugofjerde delar eller närmare en sjette del af Krono-Skatte åhlfisket Cimbrishamns Bod kallat, belägit utföre ägorne till Gladsax nära Staden Cimbrishamn; beskrifningen öfwer detta åhlfiske kan erhållas antingen på stället eller hos Inspecktoren Lars Winström i Cimbrishamn; och kan derjämte på Auctions stället om betalningen öfwerenskommas.

  1819 3/5, N:o 63
  Genom Auction, som förrättas i Gladsax den 28:de dennas, försäljes jemte en med dubbel Stengård instängd Frälsejord, innehållande något öfwer ett Tunneland, hela aflidne Kantor Lätts i öfrigt efterlämnade Lösöresbo bestående af Silfwer, Malm, Mässing, Tenn, Koppar, Jern, Trädwaror, Glas, Porsilin, Säng- och Linkläder, Wagnar Åkerredskap, Häst, Fä- och Fårkreatur, m.m. som ej så noga kan upgifwas, Säkre och kände Köpare lämnas anstånd med betalningen till den 31 nästkommande December.

  1821 7/6, N:o 87
  Tullförwaltaren Johan Schaar har underrättat, att wid Fiskeläget Baskemölla i sistl. Maj månad bärgats följande Strandwrak, 5 tolfter 7 al 1 tum långa furubräder och ½ tolft furusparr af 7 al 4 tums längd hwilket Strandwrak kan, af rätte ägaren återfås, enär anmälan göres hos Sjö Tullskammaren i Åhus. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas wänligen att en lika kungörelse utfärda.

  1822 19/11, N:o 256
  Natten emellan den 6 ock 7 dennes, hafwa Tjufwar genom inbrott hos Husmannen Bengt Månsson i Gladsax, bortstulit följande persedlar: 3 Lintyg af hwilka öfra delen woro af Lärft och den nedra blångarn; 1 Lärfslakan: 1 blågarnshallsduk[,] 1 hwitt Lärfsförkläde, 1 Halskrage af cambridge, 1 blårandigt Förkläde med band och list 1 stycke cambridge, omkring 2 markerUll, 1 mark häckladt Lin, 1 liten Ask med inneliggande, 1 par Tröjespännen af silfwer, 1 större halsknapp af dito samt 2 R:dlr 16 ss R:gld bestående i 4 Sextonskillingar banko och 1 Sextonskilling R:gdld. Åliggandes Krono och Stadsbetjente att tjufwarne så wäl som det tillgripna Godset efterspana, wid anträffandet, dermed, som wederbör förfara. Konungens öfrige Befallningshafwande i Riket anmodas att en lika kungörelse benägit låta utfärda.

  1834 4/10, N:o 136
  Landshöfdinge-Embetet har under denna dag till åboer å Krono-Rusthållshemman willkorligen antagit:
  1:o Drängen Swen Andersson å N:o 1 1/8 mant. Bräknaryd, i Gladsax Socken och Jerrestads Härad, som hejderidaren O. M. Löfberg och helena P. Sjöberg å honom transporterat emot 3500 Rg R:gd.
  2:o Drängen Anders Jönsson å N:o 22 1/8 mant. Gladsax, i nämnde Socken och Härad, hwilket hemman Hans Olsson och Sissa Tufwes dotter å honom öfwerlåtit, emot 1116 Rg 32 sk. Banco.

  1834 29/10, N:o 145
  Nedannämnde personer hafwa erhållit willkorlig införsel i besittnings rätt till Kronohemman, neml:
  5:o Per Ericsson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 1 1/8 mantl. Östratorp, i Gladsax Socken och Jerrestads Härad, hwilket hemman Eric Persson och Boel Persdotter å honom transporterat, emot 1000 Rd Banco.

  1835 15/6, N:o 171
  Å nedannämnde Boställen wid Kongl. Skånska Dragon-Regementet äro Ekonomiska Besigtningar för innewarande år utsatte, att werkställas följande dagar:
  Borreby Esqwadron
  Qwartermästare Bostället Kabusa den 1 Julij kl. 10 f.m.; Profoss dito Gladsax och Jerrestad arrenderade af Herr Assessoren, Borgmästare Landegren den 3 Juli kl: 10 f.m.

  1836 7/6, N:o 134
  Genom Utmätnings Auctioner som förrättas af Krono-Fogden i Orten komma nedannämnde hemman, å de dagar och ställen här utsättes, att till den högstbjudande försäljas, neml:
  3:o Utsockne frälse Hemmanet N:o 16 5/16 mantal Gladsax beläget i Jerrestad Härad, på Tingstället Hammenhög samma dag kl. 11 f.m.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Gladsax Socken genom Herr Krono-Befallningsman Bergklint 20 R:dr 41 sk. 4 r:st.

  1838 8/12, N:o 353
  Till godtgörande af Domfäste skulder komma nedannämnde Fastigheter, å de dagar och ställen här utsattes, att genom offentlige auktioner, som af Krono.Fogden i orten werkställes till den högstbjudande försäljande neml.:
  2:o Utsockne Frälse hemmanet N:o 16 5/16 mant. Gladsax, hwarpå 2:ne auktioner tillförene warit utlyste, på Tingstället Hammenhög, den 25 Januari kl. 11 f.m.

  1838 8/11, N:o 150
  Under denna dag hafwa till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter blifwit willkorligen antagne följande personer neml.:
  6:o Dragonen Jöns Clemmedsson Hurtig å hälften af Krono-Gathuset N:o 4 Gladsax, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, i följd af arfwingarnes efter aflidne Husmannen Klemmed Jönsson, genom utredningsmannen i dennes efterlemnade Bo J. Thorsson, gjorde öfwerlåtelse, emot transportskilling 111 RD 5 sk. 4 r:st Banco.

  1837 26/5, N:o 138 (se även: 1837 12/9, N:o 245; 1837 18/10, N:o 278; 1837 7/12, N:o 334)
  Genom Utmätnings auktioner, som å de dagar och ställen här utsättas, komma nedannämnde hemman att till den högstbjudande försäljas, neml.
  1:o Utsockne Frälsehemmanet, N:o 16 1/16 och 17 1/16 mant. Gladsax, i Gladsax Socken, på Tingsstället, Hammenhög den 15 nästk. Augusti kl. 10 f.m.

  1837 28/9, N:o 114
  Följande Åbo ombyten å Kronohemman och lägenheter, warda härmedelst kungjorde, neml.
  6:o Halfwa Gatehuset N:o 10 Gladsax, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, af Nils Persson och Karna Nilsdotter transporterat på Rote Soldaten Håkan Håkansson Qwist och dess hustru Karna Andersdotter, emot 266 Rd 32 sk. Rgd.

  1837 21/11, N:o 324
  På begäran warder en del, natten emellan den 2:dre och 3:dje dennas från Enkan Ingar Nilsdotter i Östraby af Gladsax Socken, genom inbrott, bortstulit silfwer, Lin- och Fruntimmers gångkläder samt en del sängkläder m.m. jemte tjufwen, allmänt efterlyst; men någon specification å det stulna eller uppgift angående tjufwen har icke meddelats.

  1837 11/12, N:o 147
  Jemlikt Författningarna, kungöras följande Åbo-ombyten å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  14:o Å Gatehuset N:o 22 Carlaby, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, öfwerlåtit af Per Agrell och Ellna Andersdotter på Jöns Thorsson och Moder Fayersdotter, emot 88 Rdr 42 sk. 8 r:st banco.

  1838 29/3, N:o 77
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mättagne fastigheter blifwa å d dagar och ställen här utsättas till den högstbjudande försålde, neml:
  3:o Frälse Tomten N:o 13 Gladsax, på stället, den 10 Juni kl. 10 f.m. allt innewarande år; Och kommer med hemmanets tillträde och köpeskillingarnes erläggande att i enlighet med Lag förfaras.

  1838 9/4, N:o 103
  Direktionen för Christianstads Läns Sparbank får härmed tillkännegifwa, att Prosten och Kyrkoherden i Gladsax och Tomerups församlingar, Herr Falck, benäget åtagit sig att, till beqwämlighet för den ortens innewånare, uti Gladsax Prästgård mottaga Sparbanks-Insättningar en dag i hwarje månad. Då, enligt Sparbankens stadgar, ränta för alla medel, som wid Sparbankens hufwudkontor i Christianstad insättas å första Lördagen i hwarje månad, beräknas från den 1 i samma månad, har till insättningsdag uti Gladsax blifwit bestämd den Måndag, som inträffar näst före första Lördagen i hwarje månad, å hwilken dag förbemälte Herr Prost mottager insättningar och utlemnar kontraböcker, hwarefter medlen hit insändas före nästpåföljande Lördag, för att i Sparbankens hufwudböcker bokföras och i wanlig ordning göras fruktbara. Härwid är att iakttaga, att Herr Prosten Falck icke emottager insättningar å de kontraböcker, som förut blifwit af insättare wid hufwudkontoret härstädes uttagna.
  Början med dessa insättningar sker Måndagen den 30 dennes, hwilket allt, till deras underrättelse, som skulle finna det för sig beqwämligt att begagna denna, ett allmännare spridande af Sparbankens werkningar åsyftande, utwäg, härmed allmänneligen kungöres.Christianstad den 7 April 1838.
  Direktionen

  1838 9/4, N:o 35
  Genom auktion den 26 nästkommande Juni kl. 12 på dagen, inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction å Lands-Contoret i Christianstad, utbjudes på arrende från midfastan år 1839 nedannämnde Boställen.
  7:o Qwartermästare Bostället Grödstorp N:o 1 1/8 mantal, beläget i Jerrestads Härads och Gladsax Socken, på de, enligt Kongl. Krigs- och Kammar-Collegiernes utfärdade arrende Contract, återstående åren.
  De bestämde arrende afgifterne äro 11 tunnor 26 9/100 kappar Spannemål, hälften Råg och hälften Korn årligen, och derjemte natingen Städje Capital af minst 400 Rdr eller och en årlig penninge afgift af minst 20 Rdr allt Banko. Såwida den med nuwarande arrendatorn påbörjade Rättegång, om arrendets afträdande, för ouppfyllde skyldigheter och wanhäfd, ej nådt slut till Boställs-Directions fördel genom laga kraft wunnit Utslag innan den bestämda auktionsdagen, kommer arrende auktion å sistnämnde Boställe Grödstorp att tills widare uppskjutas.

  1838 31/5, N:o 134 (se även: 1838 7/6, N:o 136 om att rätt datum för auktionen var 17 juli)
  Genom utmätnings Auktioner, som af Krono-Fogden i orten förrättas, å de dagar och ställen här utsättes, komma nedannämnde fastigheter att till den högstbjudande försäljas, nemligen:
  4:o Frälse-hemmansdelarne N:o 16 1/16 och N:o 17 1/16 mantal Gladsaxgård [AID: v461319.b2860], på stället, sistnämnde dag kl. 10 f.m.; warandes å hemmansdelarne i Eljalt och Gladsaxgård flera Auctioner tillförene utlyste, men hwilka i brist på speculanter och antagliga anbud icke kunnat försiggå. – Närmare underrättelse om hemmanens beskaffenhet kan erhållas hos Auktionsförrättaren och kommer i örfigt med tillträdet och köpeskillingarnes erläggande att lagenligt förfaras.

  1839 2/4, N:o 45
  Genom auction den 21 nästkommande Juni, kl. Tolf på dagen, inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction här å Landskontoret utbjudes på arrende från midfastan år 1840 nedannämnde boställen:
  2:o f.d. Cornetts-Bostället N:o 21 Gladsax, 1/3 mantal, beläget i Jerrestads Härad, Gladsax Socken på 30 år. De bestämde arrende afgifterne äro 30 Tunnor spannemål, hälften Råg och hälften Korn årligen och derjemte antingen ett städje Capital af minst 1400 Rd eller en årlig penninge afgift af minst 70 Rd allt banko.

  1839 9/4, N:o 97
  Genom Utmätnings auctioner, som förrättas å de dagar och ställen här utsättes komma nedannämnde fastigheter, hwilka för Domfäste skulder i mättagits, att till den högstbjudande försäljas, nembl:
  1:o Utsockne frälsehemmanet N:o 5 & 14 1/16 mantal Gladsax, å Tingstället Hammenhög den 18 Juni kl. 10 f.m.

  1839 3/6, N:o 72
  Jemlikt författningarne kungöras följande åboförändringar å nedannämnde Kronohemman neml
  4:o Å Rusthållshemmanet N:o 22 7/128 mant. Gladsax, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, öfwerlåtit af Anders Jönssons arfwingar uppå Mårten Hansson samt af denne sednare å Herr Kommissions Lanttmätaren N. L. Åfeldt, emot 1050 R:dr Rgds.

  1839 22/6, N:o 171
  Sedan Gladsax och Tommarps församlingar, till tiggeriets hämmande, å sockenstämma den 26 förleden månad, öfwerenskommit, att hädenefter wägra allmosa åt bettlande från andra församlingar, men deremot på ändamålsenligt sätt försörjer sine egne torftige medlemmar, warder sådant härmed tillkännagifwit, dels på det tiggare från utom socknen belägne orter, ej må göra sig en fruktlös möda, dels i ändamål, att fästa kringliggande menigheters uppmärksamhet derå, att ingen som möjligen från desse församlingar infinner sig med anhållan om understöd, är deraf i ett werkligt behof. Gladsax den 9 Juni 1839
  Fattig-Styrelsen.

  1840 2/5, N:o 49
  Torsdagen den 11:te i nästa månad kl. 11 förmiddagen, hålles wid Gladsax kyrka i Jerresta Härad, Entreprenad-auktion å iståndsättandet af kyrkans förfallna Ringmur, hwarföre kostnaden, i upprättadt förslag, är beräknad till 130 R:dr 32 sk. Banko; börandes blifwande Entrepreneuren ställa wederhäftig borgen för arbetets behöriga werkställighet, samt skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning undeställas.

  1841 2/4, N:o 30
  Likmätigt författningarne, kungöres följande härstädes anmälde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  12:o) Å hälften af gatehustomten N:o 4 Gladsax, i Gladsax Socken och sistnämde (Jerrestads) Härad, transporterad af aflidne Klemmed Jönssons arfwingar uppå deras medarfwinge Nils Klemmedsson, emot 166 R:dr 32 sk. R:gs.

  1842 9/7, N:o 76
  Wid Gladsax Kyrka i Jerrestads Härad, hålles Fredagen den Femte (5) nästkommande Augusti, kl. 3 e.m, entreprenad-auktion å åtskilliga reparationer på Kyrkans Tegeltak och derunder warande sparrwerk, samt nedtagning och utflyttning af en del af Kyrkans ringmurar, hwilka arbeten, upptagne i kostnadsförslag till 295 R:dr 13 sk. Banko, detta är böra werkställas. Hugade speculanter, som hos Herr Prosten Falk i Gladsax kunna påse berörde förslag, böra wara beredde attw id auktionen aflemna borgen för deras åtagandens fullgörande och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1843 10/6, N:o 151
  Från Åboen Per Andersson på N:o 6 Baskemölla bortstals genom inbrott natten mellan den 19 och 20 dennes en swartsnoppig häst, 4 år gammal, brännmärkt å båda låren med bokstäfwerna B. m l, samt snibben å högra örat afskuren. – Tio R:dr Banko utlofwas till den som ifrågawarande hästkreatur tillrättaskaffar.

  1844 27/12, N:o 140
  Å nedannämnde Kronolägenheter hafwa inträffat och härstädes blifwit anmälde åboförändringar, hwilka härmed kungöras, neml.:
  8:o.) Å halfwa Gatehuset N:o 10 Gladsax, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, af Håkan Qwist och hustru öfwerlåtet på Rote Soldaten Anders Persson Frisk och dess hustru.
  10:o.) Å halfwa Gatehuset N:o 4 Gladsax, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, öfwerlåtet af Jöns Klemmedsson Hurtig uppå Skomakaren Henrik Reslow och dess fästeqwinna Karna Mårtensdotter emot 400 R:dr Banko.
  11:o.) Å Gatehuset N:o 22 Carlaby, i sistnämnde Socken och Härad, af Jöns Torsson transporteradt på Tufwe Fadersson och dess hustru Eljena Jönsdotter emot 166 R:dr 32 st. Banko.

  1845 11/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter warda härmed kungjorde, nemligen:
  1:o.) Å Rusthållshemmanet N:o 2 1/8 mantal Örnaberga, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, af aflidne Hans Perssons arfwingar öfwerlåtit å deras medarfwinge Anders Hansson, emot utlösen 1638 R:dr 26 sk. 8 r:st. B:ko

  1845 27/5, N:o 159
  Å nedannämnde Boställen wid Skånska Kongl. Dragon-Regementet äro ekonomiske besigtningar detta år utsatte att hållas å följande dagar, nemligen:
  /…/
  Wid Borrby Esqwadron
  Å f.d. Cornetts Gladsax, i Jerrestad Härad, Gladsax Socken, arrenderadt af Commissions-Landtmätaren Åfeldt, den 1 Juni kl. 3 e.m.

  1846 6/8, N:o 99
  Enligt Författningarnes föreskrift, warda följande härstädes anmälde åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter härmedelst kungjorde:
  5:o Å Rusthållshemmanet N:o 2 1/8 m:tl. Örnaberga, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, öfwerlåtet af Hans Eskelsson och Jeanna Jeppsdotter uppå Jöns Olsson och Agda Mattsdotter emot 3388 R:dr 42 sk. 8 rst. Banko.

  1847 10/2, N:o 16
  Uppå nedannämnde Kronohemman och Lägenheter har Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagit nya Åboar, neml.:
  12:o) Å Gatehuset N:o 21 Baskemölla, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, öfwerlåtet af Måns Olsson på dess swärsöner Fiskarne Jeppa Silfwersson och Ola Bengtsson, emot 200 R:dr banko.

  1847 30/7, N:o 87
  Å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa nya Åboer blifwit af Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagne, nemligen:
  2:o) Rusthållshemmanet N:o 22, 1/8 mantal Gladsax, i Gladsax Socken och Jerrestads Härad, som aflidne Anders Jönssons omyndige barn, sönerne Jöns, Nils och Anders samt dottren Boel, tillträde efter bemälte deras fader.

  1847 2/10, N:o 337
  Natten emellan den 27:de och 28:de sistlidne September, har å bete på egorne till mitt ägande Hemman Tjörnedahla af Gladsax Socken och Jerrestads Härad blifwit bortstulne 2:ne målfyllige och wid gott hull, mig tillhörande hästar, hwardera 8 år gamle samt den ena ljusbrun och kromnosig och den andre ljusröd med stjern. Den som upptäcker tjufwen och tillrättaskaffar nämnde hästkreatur får nöjaktig wedergällning. Tjörnedala den 1 Okt. 1847
  Elna Olsdotter
  Enka.
  Hwilket på begäran kungöres med befallning till Krono- och Stadsbetjente att såwäl tjufwen som det stulne efterspana, wid ertappandet dermed lagenligt förfara.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att en likalydande efterlysning utfärda.

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1848 15/4, N:o 37
  Jemlikt Författningarne kungöras följande härstädes anmäldte åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, nemlingen:
  8:o) Å hälften af Gatehuset N:o 10 Gladsax, i Gladsax Socken och Jerresta Härad, af Anders Frisk och Ellna Åkasdotter öfwerlåtet på Skomakaren Ola Dellgren, emot 200 R:dr banko.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Gladsax d:o (Socken) Åboen Ingwar Swensson i Gladsax.

  1849 23/7, N:o 217
  I anseende till afflyttning till annan egendom låter egaren genom friwillig auktion den 18 Augusti innewarande år på stället utbjuda följande i sambruk warande egendomar: Stora Ramnekulla 1/8 mantal kronoskatte-Fördelshemman, Lilla Ramnekulla 1/8 mantal Utsockne Frälse, belägne i Christianstads Län, Jerrestads Härad och Wemmerlöfs Socken, 3/4 mil från Staden Cimbrishamn, 1/8 mil från Wiks fiskläge, nära kyrka och allmänna wägarne till Ystad och Christianstad, är allmänt kändt för dess wackra läge och trefliga promenader.
  Desse Egendomar äro jemte Hemmansdelen N:o 6, 1/48 mantal Rusthåll Gladsax enskiftade och instängde, med en ägorymd af 106 tunne- och 25 kappeland bestående af sandmylla, lättlera och någon sandjord. På egorne finnes skog till husbehof samt någon torfjord. Wid Stora Ramnekulla finnes skattlagd Tullmjölqwarn med 2 par stenar och wid Lilla Ramnekulla skattlagd Qwarn med ett par stenar, hwilka Qwarnar året igenom drifwas med ofwanfalls-käll-watten, har betydlig mäldtillgång, båda ställen skötas af en dräng, och har afkastningen af qwarnarne årligen lemnat öfwer 80 tunnor tullsäd. Byggnaderne wid stora Ramnekulla bestå af Corps de Logis, 2 wåningar med 5 tapetserade rum med gipsloft och 4 glaserade pottugnar, samt 2:ne windsrum samt 3:ne större hus, 2:ne mindre dels nynyggde, dels wäl underhållne och brandförsäkrade för 3480 R:dr Banko. En större trädgård med många träd af utsökt slag.
  N:o 5, 3/32 mantal Rörum Rusthåll, hwars egor äro nu under pågende enskifte, laglagde i en plan kring Ramnekulla egor med en areal af 116 tunneland. Detta Hemman äger särskildt skogsskifte nära 6 tunnelands rymd, andel i torfjordar och en större trädgård, 1/4 i en husbehofsqwarn, fiskrättighet i 2:ne åar. Största delen af jorden är odelbar, synnerligast som till jordens förbättring finnes rik tillgång å lermergel af bästa slag, samt sandmergel, allt lätt åtkomligt, äfwensom gammal dyjord i stor mängd. Utsädet utgör nära 30 tunnor jemte 20 tunnor potäter. Större delen af köpeskillingen kan emot nöjaktig säkerhet i längre tid få innestå och lämpas betalningswilkoren efter en reel köpares beqwämlighet. Tillträdet af egendomen sker den 25 nästkommande Mars och erlägges wid handelens afslutande 500 R:dr B:ko. Öfrige wilkoren bestämmas wid auktionstillfället. Dock må nämnas, att egendomen utbjudes först i massa och derefter delwis. Cimbrishamn och Ramnekulla den 20 Juli 1849.

  1850 29/11, N:o 139
  Genom Resolutioner denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer willkorligen antagit:
  3:o) Snickaremästaren T. Arfwidsson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 22 7/128 m:tl Gladsax, i Gladsax socken af sistnämnde härad, af Commissions-Landtmätaren N. J. Åfeldt öfwerlåtit, emot 2000 R:dr B:ko.

  1851 16/9, N:o 298
  Den reparation å den s.k. skogbroen på wägen emellan Cimbrishamn och Rörum, är nu såwida fulländad att bron af wägfarande kan passeras, hwilket warder till allmänhetens kännedom härigenom meddeladt.

  1852 28/2, N:o 62
  Torsdagen den 11 nästkommande Mars låter Inspektoren Joh. Petersson å Gladsax Gård genom auktion försälja: hästar, får, äldre och yngre fäkreatur, swin och gäss samt 2 á 300 Lispund rökadt och orökadt fläsk, 100 Lispund gammal fetost, 100 st. torra eke- och bokeplankor, rese- och arbetswagnar, selar, åkerredskap, sädesharpor, en såningsmaskin, koppar, jern- och trädwaror, en del sängkläder med flere diwerse waror samt en del spannemål af flera sorter. Säkre och kände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1:ste nästkommande Nowember; men utblifwer den då, erlägges ränta från auktionsdagen.
  Wid samma tillfälle utbjudes, i anseende till ägarens sjuklighet, Egendomen Gladsax Gård till fösäljning, att tillträdas den 25 nästkommande Mars, bestående af 1/2 mantal frälse, innehållande 103 tunneland 21 kappeland bördig åker på mergelbotten med trädgård och park, försedd med Corps de Logie af tegel, innehållande flera höga och wackra rum samt 3:ne större, i godt stånd warande, ladugårdsbyggnader, uppförde af gråsten, jemte qwarn med 2:ne par stenar och sigt. Stället har wacker belägenhet med utsigt åt östersjön och den 1/2 mil derifrån belägna staden Cimbrishamn. Betalningswilkoren, som kunna lämpas efter köpares beqwämlighet, bestämmas före auktionen. Blifwer Egendomen icks såld utbjudes den till arrende under tio års tid.
  Mat och hästfoder erhålles på stället mot betalning.
  Hammenhög den 27 Februari 1852.
  Efter anmodan
  J. Tydell

  1852 1/6, N:o 182
  Sedan Gladsax socken å sockenstämma beslutat åt andra personer öfwerlemna husmannen Christian Jonssons twänne barn, Jöns 8 år, Ingrid 12 år, dem de utarmade och i uppenbar osämja lefwande föräldrarne hwarken kunna eller wilja tillbörligen wårda, helst modren Kjersti Carlsdotter, som begått horsbrott, är därföre under tilltal, har denna, för att omintetgöra denna af lag och barmhertighet lika mycket påkallade åtgärd, fortfarande hållit sig undan med de nämde barnen och ett i horsbrottet sammanaflat samt lärer kringstryka och bettla inom socknaren närmare Christianstad. Sockne-Nämnden få af sådan anledning hemställa om hon skulle kunna blifwa efterlyst och i händelse hon anträffas jemte barnben, till Socken-Nämnden aflemnad.
  Gladsax den 22 Maj 1852.
  Socken-Nämnden
  genom J. Falck.
  Med anledning häraf warda ifrågawarande Qwinsperson och hennes barn efterlyste med anmodan till Krono- och Stadsbetjente i Länet att om de anträffas obehörigen kringstrykande, dem anhålla och till Sockne-Nämnde i Gladsax öfwerlämna.

  1853 21/6, N:o 74
  Landshöfdinge-Embetet har denna dag meddelat nedannämnde personer willkorlig införsel i besittningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  7:o) Ingrid Leth å Krono-Gatehuset N:o 2 Gladsax, i Gladsax socken och Jerrestads härad, enligt O. T. Leths och Anna Persdotters öfwerlåtelse.
  16:o) Anders Jönsson å en fjerdedel af krono-gatehuset N:o 4 Gladsax, Gladsax socken och Jerresta härad, enligt Henric Reslows öfwerlåtelse, emot 238 R:dr 16 sk.
  17:o) Bengta Jönsdotter å en fjerdedel af Krono-Gatehuset N:o 4 Gladsax, i Gladsax socken och Jerresta härad, enligt Henric Reslows öfwerlåtelse, emot 238 R:dr 16.

  1854 6/10
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde kronohemman och lägenheter, nemligen:
  3:o) Jöns Persson å hälften af kronogatehuset N:o 10 Gladsax i Gladsax socken och Jerrestads härad; hwilket blifwit på sökanden öfwerlåtet af Ola Dellgren, jemlikt afhandling den 28 April 1854.
  4:o) Nils Eriksson Nyström och dess hustru Ingar Lassdotter å Kronogatehuset N:o 20 Carlaby i Gladsax socken och Jerrestads härad, på sökanderne transporteradt af Tufwe Fadersson, enligt afhandling den 18 Nowember 1851, äfwensom att de sökta inskrifningarne denna dag blifwit ad interim bewiljade, härigenom bewiljade, härigenom kungöres, med föreläggande för dem som tro sig äga bättre rätt till hemmanen eller lägenheterne, att inom natt och år från kungörelsens uppläsande, samma rätt härstädes anmäla och fullfölja.

  1857 9/3, N:o 19
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde kronohemman och lägenheter, neml.
  5:o) Skomakaren Anders Mattisson och dess hustru Bengta Bertinsdotter å hälften af kronogatehustomten N:o 4 Gladsax, i Gladsax socken och Jerresta härad, hwilket de fått på sig tranporteradt af Nils Klemedsson enligt afhandling den 12 April 1856.
  6:o) Tufwe Sifwersson å kronogatehuset N:o 1 Baskemölla, i Gladsax socken och Jerresta härad, på honom transporteradt af fadren Sifwer Persson och bröderne Christian Sifwersson, Jöns Sifwersson m.fl, enligt afhandling den 2 Januari 1856.

  1857 18/6, N:o 55
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml:
  3:o) Håkan Håkansson till hemmanet N:o 36 1/16 mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, på honom transporteradt af Hans Olsson, enligt afhandling den 9 Aug. 1856.efter hwarderas namn upptagne kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  I Jerresta Härad, Gladsax socken:
  Ingrid Leth, krono-gatehuset N:o 2 Gladsax.

  1858 23/8, N:o 222 (se även: 1858 7/12, N:o 324)
  Genom exekutive auktioner, som förrättas å Tingsstället Hammenhög, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas Onsdagen den 3 instundande Nowember kl. 12 på dagen: 1/16 m:tl af Utsockne Frälsehemmanet N:o 5 & 14 Gladsax, Östraby i Gladsax socken af Jerrestads härad, i mät taget från Åboen Ola Nilsson derstädes, samt Torsdagen den 4 i samma Nowember månad 320/3072 m:tl af Skatte-Rusthållshemmanet N:o 19 Stora Köpinge i Köpinge socken och Ingelstads härad, i mät taget från Åboen Göran Larsson. Angående beskaffenheten af dessa hemmansdelar kan upplysning erhållas såwäl här som hos Kronofogden i orten, blifwande försäljningswillkoren wid auktionstillfällena tillkännagifne.

  1859 4/2, N:o 28
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen:
  4:to) Per Rudolf å krono ograverade halfwa Gatehuset N:o 10 Gladsax i Gladsax socken och Jerrestads Härad, hwilket honom i arf tillfallet efter fadren Anders Persson.

  1859 30/11, N:o 283
  Nedannämnde, för skuld utmätte fastigheter, komma att utbjudas till försäljning vid auktioner som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, neml.:
  2:o På stället Måndagen den 6 instundande Februari kl. 12 på dagen å 3/8 mantal af N:o 16 och 5/48 mantal af N:o 17 Utsockne frälse Gladsax i Gladsax socken och Jerrestads Härad, tillhörigt Inspektoren J. Petersson.

  1859 8/12, N:o 286 (se även nedan: 1860 6/3, N:o 43)
  Genom executive auctioner som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma följande för skuld utmätte fastigheter att försäljas, nemligen:
  3:o. På Hammenhögs Tigsställe Lördagen den 18 nästkommande Februari kl. 12 på dagen, hälften af Skatte-Åldrätten Tjörnedahla, Lallasättet kallad, i Gladsax socken och Jerrestads härad, utmätt från Åboen Ola Jeppsson i Tjörnedahla.

  1860 16/2, N:o 27
  Som nedannämnde hemmansdelar, vid derå utlyste executiva auktioner icke kunnat försäljas, så varder nu executiv auktion utlust att förrättas:
  2:o På stället Måndagen den 19 nästinstundande Mars klockan 12 på dagen, å 3/8 af N:o 16 och N:o 17 Utsocknefrälse Gladsax i Gladsax socken och Jerrestads Härad..

  1860 6/3, N:o 43
  Nedannämnde för skuld utmätte fastigheter komma att i laga ordning försäljas vid exekutiva auktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, neml.:
  2:o På stället Måndagen den 21 instundande Maj klockan 12 på dagen, Åboen Jeppa Olsson i Tjörnedahla i mät tagna andel eller hälften af Skatte-Åhldrätten Lallasättet i Gladsax socken och Jerrestads Härad.

  1860 1/11, N:o 243 (se även 1861 10/1, N:o 12)
  Enär Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 3/32 mtl Tjörnedala i Gladsax socken och Jerrestads härad icke kunnat försäljas vid den derå till den 12 i denna månad utlysta auktion, så varder ytterligare exekutiv å berörde hemman härmed utsatt att hållas å Hammenhögs Tingställe Onsdagen den 28 dennes kl. 12 på dagen.

  1861 10/1, N.o 12
  Som nedannämnde hemmansdelar vid derå utlyste exekutive auktioner härmed utsatte att förrättas å Tingsstället i Hammenhög, efternämnde dagar, neml.:
  1:o Tisdagen den 5 nästkommande Februari kl. 12 på dagen å Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 1 3/32 mantal Tjörnedala.
  2:o Lördagen den 9 i samma månad kl. 12 på dagen å Utsockne Frälsehemmanet N: o 24 1/32 mantal Gladsax.

  1861 2/3, N:o 26
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-RusthållsHemman
  6:o) Jöns Andersson å hemmanet N:o 22 1/8 mtl Gladsax i Gladsax socken och Jerrestad härad, som på honom blifvit transporteradt af Nils Andersson, Ingar Hansdotter, och Per Åkesson, enligt afhandling den 1 November 1859, hvilket – äfvensom att de sökte inskrifningarne blifvit denna dag beviljade ad interim, härmed kungöres med tillkännagifvande att vederbörande arfvingar eller skyldemän, hvilka önska göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sig anmäla samt delägare i rusthåll inom tre månader efter det arfvingarnes fatalier lupit till ända.

  1861 24/7, N:o 71
  Genom offentlig auktion, som anställes så väl här å Lands-Kontoret, som i Gladsax sockenstuga Thorsdagen den 5 nästinstundande September kl. 12 på dagen, kommer en Gladsax kyrka tillhörig jord, Tegelhejdan kallad, innehållande i areal 20 tunnland 24 kappland och enligt uppskattning 8 tunnland 26 kappland samt belägen i Gladsax socken och Jerrestads härad, att utbjudas till arrende under trettio år räknade från midfastan år 1862; och varder till spekulanters kännedom meddeladt: att den högstbjudande bör vid auktionen aflemna en af tvänne personer, en för begge, och begge för en, såsom, för egen skuld ingången, till vederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifne skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfven i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafvande och Biskops-Embetet, hvilka utfärda arrendekontrakt, att blifvande anbud antaga eller förkasta.

  1861 2/12, N:o 377
  Allmänneligen efterlyses: Ej mindre tjufvarne, än natten emellan den 26 och 27 dennes, så väl från Åboen Jöns Andersson i Gladsax ur stallet stulne; en svart häst, 15 à 16 år gammal, med stor mahn och hwitfläckig å ena bakbenet, en läderhufvudstol med gula söljor, en bringsele samt hälften af en korstöm, som ock en samma natt från Torparen Carl Martinell i Östra Torp och Gladsax socken stulen enbetsvagn med svart korg.
  Af spåren syntes tjufvarne varit tvenne, och att de begifvit sig norrut.
  Kongl. Öfverståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafvande i Rikets öfrige Län behagade enahanda efterlysning utfärda låta.

  1862 19/2, N:o 23
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen.
  7:o Christian Jönsson å Gatehuset N:o 4 Gladsax i Gladsax i Gladsax socken och Jerresta härad, som på honom transorterats af Nils Klemedsson och Janna Hansdotter enligt afhandling den 6 Augusti 1839; hvilket, äfvensom att de sökta inskrifningarne denna dag blifvit beviljade ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för den eller dem, som tro sig äga bättre rätt till lägenheterne, att inom natt och år sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1867 11/11, N:o 108
  Hos Konungens Befallningshafvande i Länet har Anders Grönwall anhållit att blifwa antagen till Åbo å hälften af Krono-Gatuhuset N:o 4 Gladsax i Gladsax Socken och Jerresta Härad, som på honom transporterats af Anders Mattsson och Bengta Berthil dotter, enligt afhandling den 4 Januari 1862, hwilket, äfwensom att den sökta inskrifningen denna dag blifwit bewiljad ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för den eller dem, som tro sig ega bättre rätt till Gatuhuset, att inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sin rätt härstädes anmäla och styrka.
  Herrar pastorer i Jerrestads härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande dupplet-exemplar af kungörelsen, torde blifwa till Kronofogden i orten insändt.

  1869 12/2, N:o 11
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, här wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Jerresta Härad
  Gladsax Socken
  Anders Hansson: kronorusthållshemmanet N:o 2 1/8 mantal Örnaberga.

  1869 15/7, N:o 336 (se även: 1869 25/8, N:o 52)
  Genom auktion Måndagen den 16:de nästkommande Augusti, kl. 12 middagen kommer att inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction å landskontoret i Christianstad på arrende utbjudas från midfastan år 1870 följande:
  3:o) f.d. Cornetts-bostället N:o 21; Ett tredjedels Mantal Gladsax, i Jerrestads härad och Gladsax socken, på 20 år. De bestämda arrende-afgifterne äro 94! Cub.-fot Råg, 94½ Cub.-fot Korn, att lösas lika med här ofwan [efter sednaste Tio årens af Kongl. Kammar-Collegium fastställde medelmarkegångspriser i Districtet] och derjemte antingen Städje-kapital af minst 8,000 Rdr, eller en årlig penninge-afgift af minst 400 Rdr Rmt. Jordrymden är omkring 120 Tunland.
  Wid anbud af årlig penninge-afgift fordras för dess antagande att till wederhäftigheten och till egenhändiga underskrifterne wederbörligen styrkt borgen aflemnas för arrendeskyldigheternes fullgörande de första Fem arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå.

  1869 28/7, N:o 357
  Uti hit ingifwen ansökning har Per Hansson i Gladsax anhållit om förordnande för vice Kommissions-Landtmätaren A. L. Schalin att behörigen uppgå och rörsätta rågången emellan sökandens utmarksskifte till hemmanet N:o 23 Gladsax i Gladsax socken och Jerrestads Härad samt delegarnes i Gladsax så kallade ”Böndersmosse” till sökandens angränsande lotter.
  Som nu öfrige wederbörande icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förenar sig med sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1869 26/8, N:o 409
  Uti ingifwen ansökning hafwa Jöns Andersson, per Persson och Nils Olsson i Gladsax och Östraby anhållit om förordnande af Herr Kommissions Landtmätaren M. brorström i Borrby att, med ledning af behöriga chartor, i laga ordning utstaka en på sednare åren igenlagd farwäg om Korsaröd öfwer Gladsax-Östraby-Cimbris och Cimbrishamns stads egor.
  Som nu öfrige wederbörande icke underskrifwit ansökningen, warde desse, jemlikt 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagd att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1870 12/3, N:o 19
  Sedan Landtbrukaren J. Rosengren i Gladsax, hwilken jemlikt Konungens Befallningshafwandes kungörelse den 7 sistlidna Januari warit förordnad till ordförande i innewarande års Bewillningsberedningar inom Wemmerlöfs och Gladsax socknar, härstädes anmält att han i anseende till sjuklighet är förhindrad att fullgöra detta uppdrag, så har Landshöfdinge-Embetet förordnat Häradsskrifwaren L. W. Nibelius att, i Rosengrens ställe, wara Ordförande i nämnda socknars Bewillningsberedningar; Hwilket härmed kungöres.

  1870 21/11, N:o 496
  På begäran af Herr Kronofogden P. L. Leth:
  För stöld straffade Carl Petterssons i Gladsax söner, Nils, Gustaf, Fredrik och Johannes, hwilka afwikit orten och som skäligen misstänkas att den 19 sistlidne Oktober i närheten af Skobro wid Cimbrishamn, hafwa föröfwat det wåld å f. Hussaren Anders Nilsson Lindström från Östaröd, hwaraf han den 3:dje i denna månad aflidit, warda härmed allmänneligen efterlyste med befallning åt Krono- och Stadsbetjente i Länet att ifrågawarande personer uppgifwits alla hafwa stort swart hår samt storwexta, utom Fredrik, som är något mindre och surögd å ena ögat, noga efterspana och wid anträffandet dem till Hammenhögs Häradshäkte införpassa för ransaknings undergående.

  1870 26/11, N:o 79
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde lägenheter nemligen:
  3:o) Bolla Andersdotter å en fjerdedel af kronogatuhuset N:o 4 Gladsax i Gladsax socken och Jerresta Härad, som på denne blifwit öfwerlåtit af fadren Anders Jönsson emot en summa af 200 rdr rmt, enligt afhandling den 23 Februari 1870; hwilket härmed kungöres;

  1871 5/8, N:o 304 (se även: 1871 18/9, N:o 361; 1871 27/10, N:o 413)
  Genom förnyade exekutive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning ånyo utbjudas följande för gäld utmätte hemman, nemligen:
  2:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 22 1/96 mantal Gladsax, Måndagen den 11 nästkommande September kl. 12 på dagen å tingsstället Hammenhög.

  1871 19/10, N:o 401 (se även: 1872 11/1, N:o 14; 1872 16/2 , N:o 51; 1872 28/3, N:o 108)
  b) Genom exekutiv auktion, som Lördagen den 30 nästkommande December kl. 12 midd. å Hammenhögs Tingsställe förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätta Utsocknefrälsehemmanet N:o 16 1/64:dels mantal Gladsax, beläget i Gladsax socken af Jerrestads härad.

  1872 4/5, N:o 30
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa till åboer antagna, nemligen inom
  Jerrestads Härad:
  Gladsax socken:
  Nils Lundström å Kronogatuhuset N:o 2 Grödstorp, hwartill besittningsrätten blifwit af Ingwar Swensson å honom öfwerlåten medelst afhandling den 5 Oktober 1870 emot en löseskilling af 843 Rdr 33 öre Rmt; hwilket härmed kungöres; /…/

  1872 7/11, N:o 422
  Kungörelse om utmätning hos afwikne gäldenärer.
  1:o) Sedan uppå ansökning af Jöns Andersson i Gladsax Landsh. Embetet genom utslag d 8 sistl. Juni ålagt Per Jakobsson och Nils Jakobsson derstädes att till bemälde Jöns Andersson utgifwa 655 rdr 58 öre jemte ränta och kostnader; samt , på grund af samma utslag d. 17 Juni innewarande är i mät tagits Per Jakobssons egande fastighet N:o 22 1/96 mtl Gladsax, så har anmäldt och wisadt blifwit, att Per Jakobsson afwikit orten och antagligen begifwit sig till Amerika; med anledning hwaraf bemälde Per Jakobsson warder härmed allmänneligen efterlyst med förständigande för honom att inom sex weckor, efter det denna kungörelse blifwit i Post- och Inrikes Tidningarne tredje gången införd, sig här å Landskansliet infinna för att emottaga det af ofwanberörde utslag och utmätningsinstrument, wid äfwentyr att desamma komma att emot honom anses såsom laga kraftwunne.
  2:o) Sedan dels Konungens Befallningshafwande genom utslag den 4 Juni 1870 ålagdt Nils Jakobsson i Gladsax att till Joh. Holst i Cimbrishamn utgifwa 64[?] rdr 85 öre, dels Landshöfdinge-Embetet genom utslag den 8 sistlidne Juni ålagt Per Jakobsson och Nils Jakobsson i Gladsax att till Jöns Andersson derstädes utgifwa 655 rdr 58 öre jemte ränta och kostnadsersättning och dels LandshöfdingeEmbetet genom resolution den 20 Mars 1871 ålagt Nils Jakobsson att till Lars Olsson i Gladsax utbetala 24 rdr 15 öre med ränta och kostnadsersättning; samt för uttagande af förenämnde belopp kronolänsmannen P. J. Wadstein den 17 Juli innewarande år i mät tagit Nils Jakobssons egande fastighet skatterusthållshemmanet N:o 22 1/96 mtl Gladsax, i wärde upptaget till 475 rdr rmt; så har anmäldt och wisadt blifwit att Nils Jakobsson afwikit orten och antagligen begifwit sig till Amerika; Och warder med anledning häraf bemälde Nils Jakobsson härmed allmänneligen efterlyst med förständigande för honom att inom sex weckor, efter det denna kungörelse blifwit i Post- och Inrikes Tidningarne tredje gången införd, sig här å Landskansliet infinna för att emottaga det af ofwanberörde utslag och utmätningsinstrument, wid äfwentyr att desamma komma att emot honom anses såsom laga kraftwunne.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län behagade enahanda kungörelse utfärda låta.

  1873 20/3, N:o 79
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider å Hammenhögs Tingsställe förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätta hemman neml.:
  1:o) Nils Jakobsson frånmätta Skatte Rusthållshemmanet N:o 22 1/96 mtl Gladsax i Gladsax Socken af Jerrestads Härad fredagen den 30 instundande Maj kl. 11 f.m.; och
  2:o) Per Jakobsson infrånmätta Skatte Rusthållshemmanet N:o 22 1/96 mtl Gladsax i Gladsax Socken af Jerrestads Härad Fredagen den 30 instundande Maj kl. 12 på dagen.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1877 22/8, N:o 17 (Serien II)
  Angående skatteköp af kronogatuhuset N:o 2 Grödstorp
  Uti ingifwen ansökning hafwa Håkan Glifberg och Elna Nilsdotter anhållit att få till skatte lösa kronogatuhuset N:o 2 Grödstorp i Gladsax socken och Jerrestads härad, hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida sökta skatteköpet bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnde härads kyrkor härstädes anmäla wid påföljd i fall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 27/8, N:o 19 (Serien II)
  Kungörelser angående interimsantagning å kronorusthålshemmanet 2 1/256 mtl Gladsax:
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa Mårten hansson och hans hustru Sofia Nilsdotter anhållit att warda antagna till rusthållare för kronohemmanet N:o 22 1/256 mtl Gladsax i Gladsax socken och Jerrestads härad, dertill besittningsrätten blifwit å dem öfwerlåten, till 1/1280 mtal af Carl Pettersson medelst afhandling den 5 Februari 1877 emot en köpeskilling af 500 kronor och till 1/320 mtl af Per Mårtensson och Elna Holmberg medelst afhandling den 19 November 1874 emot en köpeskilling af 850 kronor, och förständigas derföre wederbörande skyldemän och rusthållsdelegare som på grund af Kongl. Förordningen den 22 Februari 1749 wilja inlösa berörda egendomar, att sådant, de förra inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande från predikstolarne i häradets kyrkor och de senare inom tre månader efter det skyldemännens fatalier lupit tillända, härstädes anmäla och sin rätt styrka.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 5/12, N:o 313
  Om allmän efterlysning: på begäran af 3:o Kronolänsmannen Josef Wessman
  Ej mindre tjufwen än äfwen en, natten till den 29 sistlidne November genom inbrott, från bagaren Anders Mårtensson å N:o 23 Gladsax, stulen liten ljusbrun, 7 år gammal Wallack med hängmahn, utan andra tecken är en, å högra bogbladet, circa 5 tum från manken, befintlig nästan rund fläck af ungefär 3 tums diameter, hwarå intet hår wäxer.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  36:o) Gladsax N:o 37, en. fr. ett fjerdedels af gatehuset N:o 19 afsöndrad lägenhet om 0, 061 qw. ref. som Pigan Eljena Kindberg köpt af Anders Rosengren för 112 kronor 50 öre;
  37:o) nyssnämnde lägenhet Gladsax N:o 37 som Anders Mårtensson köpt af Eljena Kindberg för 300 kr.;
  38:o) Gladsax N:r 38, en fr. ett sextifjerdedels mtl. N:o 16 afsöndrad lägenhet om 0,98 qw. ref. som Anders Skånberg och h. h. Karna Jönsdotter köpt af Bengt Lasson för 275 kronor.
  41:o Grödstorp N:o 15, en fr. trettitwåendels mtl. N:o 7 afsöndrad lägenhet om 6,387 qw. ref. som Anders Frisk och h .h. Elna Åkesdotter köpt af Anders Tufwesson för 166 kronor 67 öre;
  42:o) twå tredje delar af nyssnämnde lägenhet Grödstorp N:r 15 hwilken andel Lars Olsson och h. h. Bengta Andersdotter köpt af Per Andersson samt Jöns Olsson och h. h. Elna Andersdotter för 333 kr. 33 öre;
  43:o) en tredjedel af lägenheten Grödstorp N:o 15, som Hustrun Bengta Andersdotter ärft efter sina föräldrar Anders Frisk och Elna Åkesdotter;
  66:o) Gladsax N:o 40 en fr. tretiosex sjutiosjundedels mtl. N:o 13 afsöndrad lägenhet om 14,84 qw. ref som Per Hansson och h. h. Signe Klemedsdotter köpt af Matts Olsson, Nils Olsson och Mårten Mattsson för 500 kr.;
  113) Gladsax nr. 24 fem nittisjettedels mtl som Ola Andersson köpt af Tufwe Nilssons sterbhusdelegare för 5,300 kr.
  114) En tredjedel af skatteålfisket Wårhallen i Gladsax socken för Per Larsson, hwilken köpt nämnde fastighet af Henrik Andersson för 166 kr. 67 öre.
  115) En åttondel af skatteålfisket Baskemölla eller Hamnsättet samt en del jord från nr. 5 och 14 Gladsax, som hustrun Kersti Larsdotter ärft efter sin fader Lars Hansson.
  138) Gladsax nr. 24, ett etthundranittitwåendels mtl, som Erik Nilsson köpt af Nils Persson och afl. Karna Eriksdotters arfwingar för 1,300 kr.
  193) Gladsax nr. 43, en från ett fjerndel mtl nr. 9 afsöndrad lägenhet om 1,75 qv.-ref, som Per Jönsson köpt af Jöns Hansson samt Tufwe Anderson och Boel Andersdotter för 175 kr,
  194) Carlaby nr. 4 ett åttondels mtl, som Per Andersson och hans hustru Sissa Jönsdotter köpt af Jöns Månsson och Gertrud Månsdotter för 11,000 kronor.

  1878 19/6, N:o 6 (Serien II)
  Uti ingifwen ansökning har Bengta Jönsdotter i Gladsax anhållit att få till skatte lösa 1/4 del af kronogatuhuset N:o 4 Gladsax i Gladsax socken af Jerrestads härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida det sökta skatteköpet bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnde härads kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd skall af försummelse härutinnan, att han förlorar widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnde härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.