Glemminge

  Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1971- Ystad

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften. Gliminge by begiert, men är ey wärkstält” [år 1762]
  Enskifte: Glemminge 1807
  Benämns ”Stora Glemminge” 1714 (källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:139 (1714) Bild 4520 (AID: v331201a.b4520).

  Byordningar:
  Glemminge byordning stadfäst 1734 9/2
  Spjutstorps byordning stadfäst 1757 9/6
  Tågarp saknade byordning 1778

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1826.

  Litteratur:
  Alfredsson, L. Glemminge – pärlan på Österlen. 1981
  Althin, E. Om Glemminge och Tosterups församlingar i gången tid och nu. 1925
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 138-139. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b640
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b1520.s152
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b2300.s230
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b1650.s163
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1350.s85

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Dödlistor 1809-1810, 1815-1823 (Skriftserie 3)
  Gårdarna i Glemminge 1658-1804 (Skriftserie 4)
  Glemminge kyrkogård 2015 (pdf)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Glämminge Sokn och By har:

  Skatte 4. 11/16 Inspector Winge 1. 1/2
  Crono indelte 4. 9/16
  Corporals Boställe 1. 1/8
  Hospitals 1 Ystads Hospital.
  Häradsskrifware Boställe 1/3
  Prästegård 1. 3/8
  Utsokne Frällse 5. 1/2 Tåsterup 1. 1/2, Bollerup 2. 1/2, Örup 1/2 och Borgmästar Neander 1.
  Klåckarebohl 1/4
  Mensal, Utsok. Fräll. 1 Pastorns.
  Gatehus 29 Tåsterup 2, Insp.Winge 5

  Mycken och bördig åker, nödig äng och någon torfjord.

  Tågarp har:

  Skatte 1
  Crono indelt 3/4
  Utsokne Frällse 3. 1/2 Tåsterup 2. 1/2, Bollerup 1.
  Mensal, Utsok. Fräll. 1/4 Pastorns.
  Gatehus 1

  God och tillräckelig åker samt skarp och widlyftig äng.

  Spiutstorp har:

  Skatte 3/8
  Crono indelt 3/16
  Utsokne Frällse 4 Tåsterup 3. 1/2, Bollerup 1/2.
  Gatehus 1 Tåsterup.

  God och tillräckelig åker samt nödig äng.

  Soknen har 60 st. hemmansbrukare.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Glemminge nr 1, 1 mtl Anges i 1825 års jordebok som skatte: ”Å detta hemmans Grund har hittills Glemminge Bys Gästgifveri varit beläget, men Åboen å hemmanet yrkar genom Process dess afflyttning från egorne”; (AID: v835464.b810.s116; AID: v884452.b1340)
  Glemminge nr 2, 5/16 mtl 1812 oktober 16, skattebrev (AID: v566850.b200), se Länskungörelsen nedan
  Glemminge nr 4, ett gatehus 1868, se Länskungörelsen nedan
  Glemminge nr 5, 1 mtl 1739 mars 14, skattebrev på 1 mtl; (AID: v835467.b4540.s538)
  Glemminge nr 8, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev
  Glemminge nr 9, 1/8 mtl 1790 aug. 1, kvittens i landskontoret; 1792 november 20, skattebrev (AID: v566850.b200)
  Glemminge nr 10, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev
  Glemminge nr 18, 1/4 mtl 1833 december 10, skatteköp (AID: v566850.b220)
  Glemminge nr 19, 1/2 mtl 1759 maj 21, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v884449.b650)
  Glemminge nr 20, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev (AID: v884449.b650)
  Glemminge nr 21, ett gatehus 1759 maj 3, skattebrev
  Glemminge nr 22, 2/3 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b210)
  Glemminge nr 23, 1 mtl 1772 juli 1, skattebrev på 1 mtl
  Glemminge nr 25, 1/16 1770 maj 29, skattebrev på 1/48 mtl
  s.d., skattebrev på 1/48 mtl
  s.d., skattebrev på 1/48 mtl
  Glemminge nr 29, 7/32 mtl 1790 apr. 6, kvittens i landskontoret
  Glemminge nr 29, 7/32 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
  Glemminge nr 31, 1/6 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b210, se även v566850.b220)
  Glemminge nr 31, 1/12 mtl 1857, se länskungörelse nedan
  Glemminge nr 31, 1/12 mtl 1857, se länskungörelse nedan
  Glemminge nr 32, 1/2 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
  Glemminge nr 35, 5/16 mtl 1837 januari 7, skatteköp (AID: v566850.b230)
  Glemminge nr 37, 1/2 mtl 1790 maj 22, kvittens i landskontoret
  Glemminge nr 40 1759 maj 21, skattebrev
  Glemminge-Tågarp nr 7, 1/8 mtl 1828 juni 3, skatteköp 1/16 mtl (AID: v566850.b230)
  Glemminge-Tågarp nr 7, 1/8 mtl 1843 mars 7, skatteköp 1/16 mtl (AID: v566850.b230)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 29 43/48 hemman, af hvilka 14 1/4 äro frälse, 12 9/16 skatte och 3 1/12 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 82-88 Svabesholms kompani nr 85-88, Borrby kompani nr 36-38 Borrby skvadron nr 17-23
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 76-81,112-113 [AID: v792654.b1100.s211]

  Värnpliktiga i Glemminge
  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1460
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00305
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00165
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00408
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00166
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00185
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00135
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00224
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00018
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00087
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00124
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00117
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00087
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00123
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00119
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Glemminge Glemminge 1853 Dräng Mårten Göransson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Glemminge och Tosterups socknar
  Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde nämndemannen Lasse Månsson i Glemminge. Efter hans avgång år 1859 valdes

  Per Svensson i Glemminge, vald 25/5 1859, entledigad sommartinget 1868;
  Jöns Ingvarsson, n:r 22 Glemminge, vald 27/9 1868;
  Jöns Månsson, n:r 13 Glemminge, vald 23/1 1872;
  Bengt Nilsson, n:r 18 Glemminge, vald 4/2 1879;
  Per Nilsson, n:r 3 Glemminge Tågarp, vald 7/6 1881;
  Lars Ingvarsson, n:r 38 Glemminge, vald 28/5 1888;
  Måns Persson, Glemminge, vald 28/7 1900;
  Per Andersson, Glemminge Tågarp, vald 26/8 1906;
  Arrendatorn Nils Persson, Larsbo, vald 2/8 1914
  Mårten Månsson, Römöllan, vald 24/10 1920, död 1923;
  Kommunalordföranden Per Nilsson, n:r 22 Glemminge, vald 8/7 1923, död 1926;
  Nils Nilsson, n:r 35 Glemminge, Ljungabron, vald 11/4 1926, innehar befattningen (1926)
  Anders Göransson, n:r 19 Glemminge-Tågarp, 1932-1944-

  Glemminge socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Hr LeÿonCrantzes 1 Glemminge byy: Erich Pehrsson 1 Har 3½ huuslängia wedh macht
  [v98384a.b1170]
  Jöns Håckonss: Rusthåldh 2 Swen Knuthss: nu Erich Nilss: 1 Har 4 husl: bonden wedh macht
  Undherlagdt Anders Swenss: Gårdh och på Corporalens hestehemman 3 Gathehuus: Pehr Ifwarss:
  Anders Swenss: Ibruch
  1 Ett lijtet stycke huus och hielper sigh
  -”- 4 Dito Swen Knuthsson och Atzer Swenss: 1 Ett stycke huus apart ifrån huuset, fattige
  Hr LeÿonCrantzes 5 Swen Andersson 1 Har 4 huusläng:r wedh macht
  Rusthållare 6 Jöns Håckonsson ½ Har 3½ huuslängia hielper sigh tembl: wähl [AID: v384816.b7280, v331262.b646]
  Cronans Ograverade 7 Gathehuus: Hans Thommass: 1 Een lijten huslängia fattig åbo
  -”- 8 Mårten Swensson 1 Dito 2 små husläng:r fattig åbo
  Jöns Håckonss: Rusthåldh med Ordin:e till kyrckian 9 Nils Åkesson 1 Haf:r 4 huuslängior och bonden hielper sigh
  Cronans Ograverat 10 Gathehuus: Swen Pehrsson 1 Ett lijtet stycke husl: fattig åbo
  Jöns Thuass: Rusthåldh 11 Bengdt Nilsson ½ Har 4 huusl: wedh macht bonden fattigh
  Till Tåsterup 12 Nils Mårtenss: Änckia ½ Har 2 huusläng:r åboen fattigh
  Anders Bellingz Rusthåldh 13 Jöns Thronsson nu Hans Nilsson ½ Har 2 stycken små husläng:r Åboen hielper sigh [AID: v384816.b7280, v331262.b646]
  Till Bollerup 14 Nils Månsson 1/2 Fins 2½ stycke huslängia bonden Uthfattigh
  Rusthållare 15 Anders Nilss: Bellingh ½ Har 4 husl: tembl: wedh macht
  Till Bollerup 16 Thron Jönss: nu Jöns Anders: 1 Har 3 husl: bonden hielper sigh
  Rusthållare 17 Jöns Thuasson ½ Dito 3 läng:r wedh macht
  Anders Bellingz Rusthåldh 18 Nils Anderss: nu Jöns Håckonss: ½ Har Een huslängia nyligen antagen
  Anders Månss: Rusthåldh 19 Unge Nils Swensson 1 Haf:r 2 läng:r och 2 stomper bonden fattig [AID: v384776.b441]
  Cronans Ograverat 20 Gathehuus: Thua Åkesson 1 Ett lijtet stycke huus fattigh åbo
  Dito Cronans och Jöns Håckonss: Rusthåldh 21 Swen Andersson 1 Ett lijtet stycke huus, Uthfattig åbo
  Isach Pehrss: Rusthåldh 22 Olof Pehrsson 1 Har 4 husläng:r wedh macht
  Ifrån Cronan till Ystadz Hospitahl 23 Matz Andersson 1 Dito 4 husl: wedh macht
  [AID: v913675.b2450]
  Till Bollerup 24 Nils Frösslingh ½ Har 2 små stycken förfalne husläng:r bonden Uthfattig
  Anders Ingwarss: Rusthåldh 25 Simon Smedh ¼ Har 2 små stycken husläng:r fattigh åbo
  Till Bollerup 26 Jöns Håckonss: nu Håckon Isachss: ½ Fins 3½ huslängia wedh macht och bonden hielper sigh
  Rusthållare 27 Anders Månsson 1 Har 4 huusl: wedh macht och bonden behål:
  Till Tåsterup 28 Jöran Ingwarsson ½ Har 2 husläng:r bonden fattigh
  Jöns Thuass: Rusthåldh 29 Pehr Atzersson 1 Har 2½ stycke huslängia, Ungh fattigh
  Prästens Mensal effter landeboken 30 Jöns och Simon Thuasson 1 Haf:r 4 huslängior wedh macht
  Rusthållare 31 Isach Pehrsson 1 Haf:r 3 huslängior wedh macht [AID: v331262.b627]
  Rusthållare 32 Anders Ingwarsson 1 Har 4 huuslängior wedh macht
  Corporalens Säthe 33 Anders Swensson och Esbiörn Månsson 1 Har 4 husläng:r och hielper sigh [AID: v1006558.b2640; v1006579.b6810; v1006586.b8790; v1006590.b6390; v1006602.b6960]
  -”- 34 Pehr Ollsson 1 Har 3 husläng:r wedh macht [AID: v1006558.b2650; v1006579.b6860; v1006586.b8850; v1006590.b6450; v1006602.b6950]
  Förbytt ifrån Cronan till Frälse och sedhermehra blif:n Cronans Ograverat 35 Clas Nilsson 2/3 Denne består aff 3 husläng:r som måste Separeras och hielper sigh tembl:
  Hr LeÿonCrantzes 36 Swen Åkesson 1/3 -”-
  Anders Ingwarss: Rusthåldh 37 Swen Jönss: nu Jöns Ingwarss: 1 Har 3½ huuslängia och hielper sigh
  Till Bollerup 38 Matz Swenss: och Esbiörn Swenss: 1 Har 3 huusl: och bönderne hielper sigh [AID: v331262.b666]
  Klåckarebohligen 39 Degnebohligen ¼ Har 2½ huuslängia
  Cronones 40 Gathehuus: Swen Larss: Giöngh 1 Ett lijtet stycke huslängia, Uthfattig åbo
  Till Tåsterup 41 Pehr Mårtensson ½ Har 3 små husläng:r bonden hielper sigh
  Anders Månss: Rusthåldh 42 Matz Månsson
  Erich Nilsson Ibruch
  1 Haf:r 2 läng:r och Ett stycke huus, Ähr Een Uthfattigh åboo [AID: v384816.b6780]
  Till Öhrup 43 Påhl Bengtzon ½ Een huslängia bonden Uthfattigh
  Prästestombnen 44 Präste Gårdhen Består aff 4 huuslängior wähl wedh macht
  S: Spiudstorp
  Till Tåsterup 1 Swen Stenckellsson ½ Haf:r 2 huslängior bondhen wedh macht
  Dito berättas wara förmedlat 2 Nils Andersson 1 Har 2½ huslängia och bonden hielper sigh
  Dito Till Tåsterup 3 Åke Pehrsson ½ Har 3 stycken husläng:r bonden fattigh
  -”- 4 Pehr Classon och Anders Perss: ½ Har 4 husl: wedh macht
  Rusthållare 5 Måns Nilsson 1 Haf:r 2 husl: bonden hielper sigh
  [v331250.b10220]
  Till Tåsterup 6 Gathehuus Jöns Jönss: 1 Een ödhe platz Afhyst
  -”- 7 Nils Pehrsson 1 Ett stycke huus fattigh
  Måns Nilss: Rusthåldh 8 Nils Håckonsson ½ Een huslängia bonden fattigh
  Till Tåsterup 9 Jöran Andersson ½ Har 4 huusl: wedh macht
  -”- 10 Hans Jöranss: ½ Fins Een längia bonden wedh macht
  Till Bollerup 11 Pehr Lasson ½ Har 2 stycken husläng:r Ungh drängh
  Kongl: May:tz breff på Lijfztijdz Frijheeth 1 TågerupHäradzdomaren Christen Nilsson 1 Består aff 4 husl: wedh macht
  [v98384a.b1230]
  Måns Nilssons Rusthåld 2 Dito Christen Nilss: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  -”- 3 Kruse Ollsson ½ Haf:r 2 stycken huusläng:r wedh macht och bonden hielper sig
  Prästens hemman 4 Anders Madtzon ¼ Dito och 2 små längior
  Till Tåsterup 5 Olof Thomasson 1 Har 1½ huslängia ½ ödhe bonden fattigh
  Till Bollerup 6 Clas Andersson ½ Har 2 husläng:r wedh macht
  Måns Nilss: Rusthåldh Landg:le till kyrckian 7 Plogh Thommasson ½ Dito 2 läng:r och hielper sigh
  Till Bollerup 8 Zacharias Lasson ½ Har 2 huusl: wedh macht
  Måns Nilss: Rusthåldh ringa Rusthåldh 9 Thuas Thommasson ½ Har Een längia bonden Uthfattig
  Till Tåsterup 10 Matz Ollsson 1 Har 3½ huslängia bonden hielper sig
  -”- 11 Olof Pehrsson Giöngh ½ Har 3 husl: bonden hielper sigh

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 96 / sid 91 ff (AID: v98462.b96.s91)

  Födda, vigda och döda i Glemminge åren 1806-1826:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav ”oäkta” födda pojkar Varav ”oäkta” födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
  1806 19 14 5 0 0 8 11 6
  1807 18 7 11 0 0 5 9 15
  1808 29 17 12 0 0 9 18 15
  1809 19 8 11 0 0 7 22 7 19 5
  1810 31 21 10 2 0 6 11 3 14 3
  1811 28 17 11 0 0 7 7 4
  1812 24 11 13 0 2 6 8 3
  1813 19 8 11 0 0 7 3 11
  1814 23 12 11 0 0 5 5 4
  1815 23 13 10 0 0 8 7 2 8
  1816 31 13 18 1 0 7 9 6 7 4
  1817 21 7 14 0 5 7 3 7 5
  1818 20 9 11 0 0 7 5 2 4 1
  1819 26 16 10 1 0 11 4 2 3 1
  1820 28 16 12 1 0 8 7 3 8 4
  1821 28 16 12 1 1 8 8 0 14 2
  1822 29 15 14 1 0 5 8 1 8 2
  1823 30 15 15 0 1 14 9 2 4
  1824 30 15 15 1 1 13 12 17
  1825 39 22 17 0 1 10 10 8
  1826 22 12 10 0 0 6 8 11

  Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Glemminge kyrkoarkiv G:2, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1793 29/8 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Genom offentlig Auction then 30:de i nästkommande September försäljes på stället till then mästbjudande Crono Skatte ograverade Hemmanet N:o 1 Ett helt Mantal Glemminge, belägit i Christianstads Län, Ingelstad Härad, Glemminge Sockn och By, wid landswägen emellan Cimbritshamn och Ystad från sistnämde Stad 1 1/4:dels Mil 1/2 mil från salt sjöen, och nära till Kyrckan. Gården är kringbygd, innehållande i wånings-längan Sal med 2:ne kamrar, förstuga, stuga med 2:ne kamrar, stort kök, bak-stuga, spi-kammare och wisthus samt källrar fira från watn. I the öfrige längorne är en wacker stall, inredd med 11 stallspilt, Dräng- Fä Får Swin- Höns- Torf- mält- qwarn och brygg samt hugg-hus, foderlada emellan stallen och Fä-huset, port med port-lider och wagn-skjul, tillräckelige ladugålf med 2:ne logar, Brunn med pump-wärk i brygg-huset, som aldrig tryter smakeligt wattn, alt i godt stånd, jämte en stor, wacker och nyttig trägård. Tillhörer ett Gästgifweri som är upbygdt utanför gården med Logabla rum inrättade till ett hushåll; har tillräcklig hage-plats och brunn, gifwer i arrende årliga Tjugofem R:dlr. 3:ne skatte Gate hus-män i Byen gjöra årligen 80 dagswercken hwarthera på egen kost, hålla sine innehafwande hus wid mackt och hafwa af gården ägor årligen 2 tunnor Korn-Jords utsäde, samt tillräckelige kålhagar wid husen. Gården har, utom andra beqwämligheter 3:ne hagar på gatan inhägnade med dubbel och enkel stenmur, samt årligt utsäde i bördig jodmohn Två skjeppor hwete, 8 à 9 tunnor larsmässo Råg, lika mycket Korn och ungefär 20 tunnor Hafre efter ett medium tagit, i alla wängarne kan höstas årligen 46 lass hö, likwäl thet ena året mer och andra mindre, som ängmarcken är belägen till mera i ena än andra wången. Har fiske i 2:ne, genom samfälte ägor löpande åar. Torf till husbehof. Räntar årligen till Cronan Nio R:dlr 24 ss. och gifwer i alla tionderne En tunna 30 kappor Råg, Fyra tunnor 24 kappor Korn och Två tunnor Hafra; Har husbehofs Hästeqwarn wäl inventerad mycken träd-plantage af Ek, Alm, Ask, Lönn, Linn, Rön och Pil. Närmare underrättelse och beskrifning på afkastning och utgifter kan fås på stället, samt i Christianstad hos Herr vice Auditeuren von der Luft. Tillträdet sker nästa fardag, och är jorden i sommar och höst behörigen tillredd; Kommandes winter-säden att utsåss för kjöparens räkning.
  4000 Daler Silfwermynt af kjöpe-skillingen få innestå mot inteckning, om så behagas, tills widare, och emot ränta samt en månads upsägning; men thet öfriga betales en månad från Auctions dagen, hwarföre säkerhet bör emedlertid ställas. Inventarii persedlar kunna äfwen medfölja i köpet. Nödige Dragare, samt åcker och wagn-redskap med mera, kunna få kjöpas efter accord, sedan egendomen blifwit såld. Auctions-sätter på fastigheterna skall på stället gifwas tillkänna och kan skje antingen i upp- och afslag eller endast i uppslag. Äfwenledes kan ägendomen säljas antingen i hopa, sådan den nu är, eller fördelt, uti mindre delar, såsom i 1/4 och 1/8:dels Hemman, som Gästgifweriet och gatehusen hwar för sig; Hwilket alt uppå Konungens Befallningshafwandes i Christianstads Län requisition till hågade kjöpares underrättelse härmed kundgordt warder.

  1803 30/4
  Enligt den emellan Per Larsson i Glimminge och hans Borgenärer vice Härads-Skrifwaren J. E. Frick, Henric Månsson därstädes med flere träffade samt af Landshöfdinge-Embetet, genom Utslag den 25 nästledne April bifallne öfwerenskommelse, blifwer Per Larssons ägande och till Borgenärernes förnöjande afstådde Skatte-Hemman N:o 25 1/8:dels mantal Glimminge uti Ingelstads Härad belägit, genom offentlig Auction på stället försåldt till den mästbjudande den 1 nästkommande Augusti. Detta Hemman, som räntar i Augments-penningar Em R:dlr 18 sk. årligen, samt till Glimminge Kyrka Nio sk. för någon Kyrkojord, har tillräckelige hus uti 3:ne stycken för 2 år sedan å nyo uppförde byggnader, och ägorne storskiftade. I Östra Wången sås årligen 3 tunnor Korn, samt 5½ tunna Hafre, men mindre i de andre. Närmare underrättelse kan på stället ärhållas om beskaffenheten af denna egendom, som får af köparen genast tillträdas, emot det, att han då, eller Åtta dagar efter Auctionen betalar halfwa köpe-summan, samt för den öfriga ställer wederhäftig borgen, eller lämnar Inteckningssäkerhet i Hemmanet.

  1811 29/5, –
  Sedan Åboen Anders Klausson hos Mig anhållit att få till Skatte inlösa dess innehafwande och åboende Krono Rusthålls Hemmansdel N:o 2, Mantal 5/16delar Glemminge, belägit i Glemminge Sochen och Ingelsta Härad; Alltså warder sådant härigenom kungjordt på det hwar och en som förmenar sig äga Lagligt fog till klnader, må äga tillfälle samma innom En Månad från kungjörelsens dag hos Mig anmäla, då frågan i laglig ordning skall blifwa pröfwad och afgjord; Åliggandes Skatteköps Sökanden, att insända Bewis om denna kungörelses afkunnade å Prädikstolarne i Ingelstad Härad.

  1824 2/6, N:o 85
  Wid Glimminge Kyrka i Ingelsta Härad af detta Län utbjudes genom Entreprenad-Auction å Måndagen den 28 i denna Månad kl. 10 f.m. iståndsättandet af åtskillige bristfälligheter å samma Kyrkas hwalf, murar och Torn, efter kostnadsförslag som hos Kyrkoherden i Församlingen är att tillgå. Entrepreneuren bör wara försedd med behörigen godkänd Borgen för Arbetets werkställande och bestånd i 6 år, och komma Konungens Befallningshafwande och Biskops Embetet att bestämma huruwida anbudet antages eller icke. Konungens Befallningshafwande i Malmö Län anmodas att en lika Kungörelse låta utfärda.

  1834 27/3, N:o 46
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, warda, enligt författningarne, kungjorde:
  1:o å Krono-Rusthållshemmanet N:o 35 5/16 mtl. Glemminge, i Glemminge Socken och Ingelstad härad, af Per Nilsson och Bengta Ingwarsdotter, öfwerlåtit å Anders Ingwarsson och Mätta Andersdotter, emot 1444 R:d 21 sk. 4 r:st B:co.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Glimminge Socken genom Herr Prosten D. B. Roth 27 R:dr

  1839 3/6, N:o 72
  Jemlikt författningarne kungöras följande åboförändringar å nedannämnde Kronohemman neml
  10:o Å Rusthållshemmanet N:o 2 5/16 mant. Gleminge, i Gleminge Socken och Ingelsta Härad, af Swen Clausson och Ellna Månsdotter transporteradt å deras son Claus Swensson, emot 1,333 R:dr 16 sk. B:co.

  1839 20/9, N:o 108
  Nedannämnde Åbo-ombyten å Krono-Hemman och Lägenheter, warde härmedelst kungiorde, neml.:
  15:o Å Häst-Hemmanet N:o 7 1/32 mant. Glemminge Tågarp, i Glemminge socken och Ingelsta härad, af Nils Olsson och Karna Olsdotter öfwerlåtit uppå deras son Ola Nilsson och hans tillämnade hustru Kjerstina Nilsdotter, emot 555 Rdr 26 sk. 8 r:st B:co.

  1839 6/11, N:o 348
  Från Åboen Per Månsson å N:o 6 1/2 mant. Fröslöf i Walleberga socken och Ingelstads Härad har, ute på bete, bortkommit en swartbrun häst 9 år gammal, med kort swans och spatt å högra bakbenet. För detta hästkreaturs tillrättakommande utlofwas nöjaktig wedergällning.

  1840 27/5, N:o 60
  Måndagen den 29 i nästa månad kl. 12 på dagen wid Glemminge Kyrka, i Ingelsta Härad, Entreprenad-auktion å nämnde kyrkas rappning och hwitmening utwändigt, som beräknats till en kostnad af 552 R:dr, 21 sk. 4 rst Banko; Skolandes blifwande Entrepreneuren anskaffa wederhäftig borgen för arbetets ordentliga werkställighet och bestånd i 6 års tid, samt skeende minsta anbudet Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1841 10/6, N:o 163
  Genom utmätnings-auktioner som af Krono-Fogden i orten förrättas, komma nedannämnde hemman, å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas; neml.
  1:o Krono Skatte Hemmanet N:o 1 1/10 mantal och 2:ne Skatte Gatehus i Glimminge, i Glimminge Socken och Ingelstads Härad, på stället, den 30 Augusti nästkommande kl: 10 f.m.

  1845 29/12, N:o 400
  Uti en Åboen Claus Swensson å N:o 2 Glimminge tillhörig ladugårdsbyggnad hafwa den 8 dennas funnits följande persedlar neml.: 1 lärftsskjorta med O. H. S. en gammal blågarnsskjorta utan märke, 1 skjortkrage, 2 par gamla innelångbyxor och 1 söndrig ullen nattröja, hwilka persedlar, som förmodas wara stulna, kunna af rätter ägare återfås, då anmälan göres hos Fjerdingsmannen Frisk i Glimminge.

  1846 1/7, N:o 257
  Tisdagen den 1:ste nästkommande September låter jag genom auktion försälja Frälsehemmanen N:o 14 1/2, N:o 24 1/2, N:o 26 1/2 och N:o 38 1/2 mantal Glemminge, i Glemminge Socken och Ingelstads Häräd. Denna egendom, som ligger i en enskiftesplan med circa 300 tunneland utmärkt god åker och äng och har wacker belägenhet 1 1/4 mil från staden Ystad, säljes antingen hel eller i mindre lotter såsom 1/8 och till och med 1/16 mantal enligt werkställd mätning och äro lotterne på marken utstakade och kunna före och wid auktionen beses. betalningswilkoren blifwa högst fördelaktige och kunna utsträckas till 10 år med 1/10 om året. Någon borgen fordras icke. Auktionen börjas kl. 10 f.m. der på stället.
  Ystad den 1 Juli 1846.
  Ch. Sylwan

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Glemminge Socken Åboen Anders Ingwarsson å N:o 5 Glemminge

  1850 9/4, N:o 87
  Genom offentlig auktion, som förrättas i Ingelstorps Prestgård Måndagen den 29 och Tisdagen den 30 i denna månad, låta arfwingarne efter Contrakts-Prosten Nordström, försälja den aflidnes betydliga lösörebo, deribland silfwer, en mängd koppar och andra kokkärl, duktyg, lakan, halsdukar och andra linwaror, sängkläder af bättre och sämre beskaffenhet, tillsammans omkring 1,400 pund; deribland en stor del dunkuddar, den aflidnes boksamling, meubler, kistor, skåp, kristall, glas och porslin, wagnar, samt kreatur och en del spannemål jemte en mängd diwerse waror. Till spekulanters rättelse i öfrigt meddelas; att auktionen hwarje dag börjas kl. 10 f.m.; att första auktionsdagen säljes hufwudsakligen utwändige saker jemte gröfre sängkläder, kreatur och spannemål, samt Tisdagen den 30 egentliga inboet, äfwensom att säkre köpare erhålla, betalningsanstånd till den 1 nästkommande Nowember, då den till undertecknad erlägges wid påföljd af ränta från auktionsdagen. Restauration är antagen
  Glimminge den 8 April 1850.
  S. J. Sjöstedt

  1852 1/5, N:o 144
  Onsdagen den 26 instundande Maj kl. 11 f.m. upplåtes å entreprenad-auktion, som hålles i Skolhuset i Glemminge, uppförandet af en ny Skolhusbyggnad 38 alnar lång, 14 alnar bred och 5 alnar hög från sockeln å gråstensfoten till underkanten af bjelklaget, grundmurad, under halmtak. Till wederhäftigheten styrkt borgen bör ställas för arbetets fullbordande inom bestämd tid af dess bestånd i 6 år på hwarandra följande år, äfwensom för det förskott som får uppbäras. Wilkoren i öfrigt blifwa wid auktionstillfället närmare tillkännagifna. Ritning och kostnadsförslag, uppgående till 2282 R:dr 43 sk. b:ko, äro att bese hos undertecknad Kyrkoherden, äfwensom hos Kyrkowärden Inguar Andersson.
  Glemminge den 26:te April 1852.
  C. A. Sylwan.

  1853 11/10, N:o 114
  Å entreprenadauktion, som förrättas Måndagen den Fjortonde (14) instundande Nowember kl. XII på dagen wid Glimminge kyrka i Ingelsta härad, upplåtes i ett bud; åt den minstbjudande , uppförande af en större tillbyggnad af nämnde kyrkas, dels reparation ut- och inwändigt, omfattande nytt tak, nya fönster, stolar m.m., äfwensom ringmurens dels ombyggnad, dels reparation, samt uppförande af ett redskapshus, uppgående kostnadsförslag till en summa af 12,544 R:dr 13 sk. 8 r:st B:ko.
  Ritningar och kostnadsförslag äro att bese före auktionen hos Herr Kyrkoherden C. A. Sylwan på stället, som meddelar närmare underrättelse om arbetet och wilkoren derför, hwarwid anmärkes: att blifwande Entreprenören bör ega witsordad och fullt erkänd skicklighet såsom Byggmästare och wid klubbslaget aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för arbetets fullgörande och bestånd i tio på hwarandra följande år, samt för blifwande förskott å entreprenadsumman. Skeende anbud underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1854 2/10, N:o 116
  Genom offentlig auktion, som förrättas wid Glemminge kyrka i Ingelstads härad af Christianstads Län Fredagen den 24 nästkommande Nowember kl. 10 f.m, försäljas cirka 56 Lispund nämnde kyrka tillhörigt gammal takbly i större och mindre partier, äfwensom gamla fönster, dörrar m.m. Säkre och kände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 24 nästkommande Februari, men osäkre och okände böra ställa till wederhäftigheten godkänd borgen för sina inrop, om de skola anses gällande. Glemminge den 30 September 1854.
  Byggnadsstyrelsen

  1855 15/8, N:o 176
  Den 18 sistl. Juli bortgingo från sina föräldrar i Glemminge by Gossarne Nils Olsson Nyström och Anders Jönsson, utan att utrönas kunnat, hwarthän de sig begifwit. Nils Olsson Nyström war 14 år gammal, har mörkt hår och ljusa ögon och war wid afwikandet klädd i blå tröja, wäst och mössa, hwita lärftsbyxor och barfotad. Jöns Andersson 9 år gammal har mörkt hår och mörka ögon, blå tröja, randig wäst, blå mössa, hwita lärftsbyxor och barfotad. jemte anmälan härom anhåller Pastors-Embetet, att nämnde gossar må allmänneligen efterlysas, med anmaning till hwar och en, som dem anträffar, att dem till sina föräldrar hemforsla.
  Glemminge den 7 Augusti 1855.
  C. A. Sylwan
  Kyrkoherde.

  1855 8/12, N:o 113
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, nemligen:
  1:o Nils Larsson till hemmanet N:o 31 1/12:dels mantal Glimminge, i Glimminge socken och Ingelsta Härad, hwilket Anders Isacsson och Hanna Jönsdotter på Sökanden transporterat, enligt afhandling den 10 Mars 1823.
  2:o Isac Nilsson och Bengta Andersdotter till 1/12:dels mantal af förberörde hemmans nummer, som ofwannämnde Anders Isacsson och Hanna Jönsdotter på Sökanderne öfwerlåtit genom afhandling den 25:te Februari 1824, hwilket, äfwensom att inskrifningarne redan blifwit bewiljade adinterim, för Nils Larsson den 25 Maj 1825 och för Isac Nilsson och Bengta Andersdotter den 17 Maj 1825, härmed kungöres, med tillkännagifwande att Wederbörande Arfwingar och skyldemän, hwilka önska att göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sig anmäla, samt delägarne i Rusthållen inom tre månader efter det Arfwingarnes fatalier lupit till ända.

  1857 14/5, N:o 43
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman,. så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Ingelsta härad, Glimminge socken:
  Nils Larsson å 1/12:dels mantal af krono-rusthållshemmanet N:o 31 Glimminge.
  Nils Nilsson å 1/12:dels mantal af krono-rusthållshemmanet N:o 31 Glimminge

  1859 3/3, N:o 51
  genom executive auktioner, som komma att förrättas, å nedannämnde ställen och tider försäljas:
  1:o Å Hammenhögs Tingställe Thorsdagen den 19 nästkommande Maj kl. 12 på dagen 1/128:dels mantal af Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 35 Glemminge, i Glemminge socken, utmätt från Smeden Anders Dyk för gäldande af dess skuld till Mårten Olsson i Lilla Köpinge.

  1861 16/12, N:o 396
  Genom ny exekutiv auktion, som å Tingsstället å Hammenhög kommer att förrättas Fredagen den 10 nästkommande Januari kl. 10 f.m., försäljes Krono Skatte- Rusthållshemmanet Glemminge N:o 35 1/128 mantal, beläget i Glemminge socken och Ingelstads Härad.

  1868 23/4, N:o 3
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta Härad, Glemminge Socken
  Ola Olsson: Krono-Gatuhuset N:o 4 Glemminge

  1869 27/9, N:o 472
  Uti ingifwen ansökning har Lars Hansson i Glimminge anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren M. Brorström att uppgå rågångarne omkring Sökandens hemman N:o 15 Glimminge i Glimminge Socken och Ingelstads Härad samt N:o 6 derinom belägna Ola Hansson tillhörande torfjordskifte.
  Som nu denne sistnämnde icke underskrifwit ansökningen, warder han, jemlikt 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida han förenar sig med sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att han eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1871 17/1, N:o 15
  Kungörelse om wal af Kommunal-Ordförande.
  Enligt inkomne anmälanden hafwa följande personer blifwit walde till Ordförande i nedan uppräknade socknars Kommunal-Nämnder, nemligen:
  i Glemminge socken: f. Nämndemannen Per Swensson i Glemminge

  1872 23/10, N:o 399
  Kungörelse om allmän efterlysning
  (På begäran af Kommunalnämnden i Glemminge församling.)
  Drängen Nils Hansson, som åtnjuter understöd af Glemminge församling och till försörjning emottagits af husmannen Nils Johnsson i Glemminge, har den 28 September detta år från orten afwikit och torde der han anträffas, genom wederbörandes försorg till hemorten försändas.
  Nils Hansson är emellan 30 och 40 år gammal, stor till wäxten men kulryggig, med ljusbruna hår, blå ögon och blek ansigtsfärg, och har wid afwikandet iklädd ljusa werkenskläder och trädskor.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Länen behagade enahanda efterlysning utfärda låta.
  Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att, i afseende å förestående efterlysning, iakttaga hwad dem lagligen åligger.

  1873 27/1, N:o 34
  Allmänneligen efterlysas: På begäran af 3:o) Ordföranden i Glemminge sockens Kommunalstyrelse
  Drängen Nils Hansson, som af Glemminge sockens Fattigwårdsstyrelse warit till underhåll utackorderad hos Patron Ekberg på Henriksfält, har den 16 i denna månad afwiket orten utan att kändt är åt hwad håll han sig begifwit, hwadan han härigenom efterlyses, med anhållan att han må till hemorten förpassas. Nils Hansson, 32 år gammal, är till längden öfwer medelmåttan, har krökt rygg, ljusa hår, blå ögon och bleklagt ansigte, samt war wid afwikandet iklädd träskor samt jacka, wäst, byxor och mössa af brunt mollskinn.”
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i öfrige Län behagade med 3:dje punkten [denna] lika lydande efterlysning utfärda låta.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  19:o) Glemminge N:o 53, en fr. nitton tretiotwåendels mt. N:o 15 afsöndrad lägenhet om 2,718 qw. ref, som Håkan Nilsson köpt af Lars Hanson och dennes hustru Anna Troedsdotter, Hans Olsson och Hans Hansson för 1,333 kronor 33 öre.
  20:o) en tredjedel af nyssnämnde lägenhet som Pigan Mätta Persdotter fått såsom gåfwa af sin tillämnade man Håkan Nilsson;
  100) Glemminge No 31 sju twåhundrasextondels mtl. som Lars Andersson köpt af sin moder Mätta Håkansdotter samt sina syskon Nils Andersson och Anna Andersdotter för 3,333 kr. 33 öre;
  101) Glemminge No 31, sju ettusensjuhundratjugoåttondels mtl. som Lars Andersson ärft efter sin fader Anders Nilsson;
  102) Glemminge No 31, sju femhundrasjutisjettedels mtl, som Lars Andersson köpt af afl. Anders Nilssons omyndige barn Swen, Una och Cecilia genom deras förmyndare, för 1,250 kr.;
  153) Glemminge nr 54, en från ett fjerndels mtl nr. 6 afsöndrad lägenhet af omkring åtta kappeland, som skomakaren Nils Sandström köpt af Håkan Andersson, med samtycke af Ingwar Andersson och Bengt Carlsson för 400 kr.

  1881 7/9, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart. Under innewarande års Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen
  g) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  87. Dels Hagestadborgs egendom, bestående af Hagestad n:ris 17, 20, 28, 30 och 37, hwardera ett mtl, nr 41, fem åttondels mtl, och nr 44, ett sextondels mantal, Gatehusen Hagestad nr 10 och 52 samt Lönebergshusen nr 1 och 2, Åhlfiskena nr 19 och ”Wigradrätten”, samt dels egendomen Larsbo, utgörande hemmanen nr 12, ett halft, nr 25, ett sextondels, nr 28, ett halft, och nr 41, ett halft mantal Glemminge, för Fru Clara Amalia Stjernswärd, född Friherrinna von Nolcken, hwilken ärft nämnda fastigheter efter sin aflidna moder, Enkegrefwinnan Dorothée von Nolcken, född Ehrenswärd.

  1885 28/11, N:o 216 (Landskansliet) (Jämför Hörup)
  Kungörelse om ällmän efterlysning.
  På begäran af: 1:o) Kronolänsmannen C. P. Fundahn
  Så wäl tjufwen, som ock de penningar som warit liggande uti en i Glemminge kyrka stående s.k. fattigstock, hwilken den 20 dennes befunnits uppbruten och frånröfwad sitt innehåll.

  1891 19/12, N:o 80 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om efterlysning af förkommen sparbanksbok.
  Efter anmälan derom att kontraboken N:o 2,739 emellan Ingelstads och Jerrestads häraders sparbank och gossen Per Jönsson, N:o 2 Glemminge, är förkommen, warder samma bok härmed efterlyst.
  Hammenhög den 14 December 1891.
  Direktioen.

  1898 4/4, N:o 104 (Landskansliet) (se även förklarade fri från smitta 1898 18/4, N:o 120)
  Kungörelse om mjältbrand
  Som, enligt från veterinären Assar Falk inkommen rapport, å Larsbo gård i Glemminge socken, tillhörig aflidne ryttmästaren C. G. Stjernsvärds sterbhus, en ko och en qviga dött af mjältbrand, har Länsstyrelsen denna dag förklarat stället i fråga smittadt af mjältbrand samt förbjudet att tillsvidare det må föras eller derifrån bortföras husdjur af hvarje slag.