Hammenhög

  Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1968 Hammenhög
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delning är en hållen uti Hammenhög af Aspegren och geometrice ägorne aftagne; af stadnat för 2. år, åboerne kommo eij öfverens; wentat på riksdags slut” [år 1762]
  Enskifte: Hammenhög 1806-1809
  Till ”Historiska Kartor
  Tidigare ”Hammenhög vykort och foto” är nu ersatt med facebookgruppen: Gamla bilder Hammenhög

  Litteratur:
  Ohlsson, C. F, Kring Hamundahögh. 1968
  Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 132. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b810
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b1780.s178
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b2530.s253
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b2230.s221
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1690.s119

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Hammenhögs Sokn och By har:

  Skatte 6. 3/16 giöra arbete till Ingelsta Gård
  Häradshöfdinge Boställe 1
  Utsokne Frällse 7. 1/4 Tåsterup 3. 3/4, Gyllerup 1 och Bollerup 2. 1/2
  Prästegård 7/8
  Klåckarebohl 1/4
  Gatehus 11 Tåsterup 1 och Bollerup 1.

  Tillräckeligit utsäde och nödigt höbohl.

  Soknen har 30 st hemmansbrukare.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Hammenhög nr 3, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl
  Hammenhög nr 5, 7/16 mtl 1758 sept. 18, skattebrev på 7/16 mtl
  Hammenhög nr 6, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
  Hammenhög nr 8, gatehus 1814 (1818?) april 22, skatteköp (AID: v566850.b320, v1022531.b410)
  Hammenhög nr 12, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl
  Hammenhög nr 17, gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Hammenhög nr 19, 5/8 mtl 1761 dec. 1, skattebrev på 5/8 mtl
  Hammenhög nr 22, 3/16 mtl 1761 juli 14, skattebrev på 3/16 mtl
  Hammenhög nr 23, 5/16 mtl 1761 juli 14, skattebrev på 5/32 mtl
  Hammenhög nr 24, ett gatehus 1761 juli 14, skattebrev

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 15 3/16 hemman, af hvilka 11 27/32 äro frälse, 1 7/32 skatte och 2 1/8 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 117, Ingelstads kompani 26-28,126 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Hammenhög

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1490
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00274
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00184
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00424
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00185
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00209
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00156
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00194
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00060
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00108
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00092
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00087
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00104
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00092
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00139
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Hammenhög Hammenhög 1852 Smedlärling Anders Nilsson
  1848 Sjöman Alfred Hörstedt
  Snickare Nils Månsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Hammenshögs och Hannas socknar
  Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Måns Petterson i Övraby, vilken avgick 1832. Då valdes Nils Jönsson, Hammenhög. Efter honom

  Nils Mårtensson, Hannas, vald 1833;
  Sven Jönsson, Hammenhög, tjänstgjorde 1837;
  Ola Nilsson, Hannas, tjänstgjorde 1848;
  Håkan Nilsson, Hammenhög, häradsdomare, vald 1852, entledigad vt. 1867;
  Nils Lasson, Hammenhög, vald 14/10 1867;
  Ola Larsson, Hannas, vald 3/1 1896;
  Jöns Andersson, n:r 7 Hammenhög, vald 22/4 1903;
  Per Hansson, n:r 7 Hannas, vald 24/7 1909;
  Johannes Åkerman, Olofsfält, vald 1/2 1915; innehar fortfarande befattningen (1926)
  Per Svensson, Nyhem, 1942-1944-

  Hammenhögs socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Undher Arende till Ingelsta men landgille till kyrckian 1 Hammanhögh: Jöns Månsson ½ Har 2½ små husl: ödhe och obrukadt
  Till Ingelsta gårdh 2 Jep Månsson ½ Haf:r 3 små husläng:r bonden fattigh
  -”- 3 Åcke Thuasson ½ Een g:l bröstfeldigh husl: bonden Uthfattig
  Till Tåsterup 4 Olof Larsson Ibruch ½ Har een lijten ruinerat huusläng:a obesådt och nästan ödhe
  Under Arende till Ingelsta 5 Nils Giertzon ½ Har 3 huusl: och bonden hielper sigh lijtet
  Till Gunnarlöf men 1684 till Cronan Förbytt 6 Pehr Ollsson 1 Dito 3 små läng:r bonden fattigh
  Arende till Ingelsta gårdh 7 Thua Jönsson 1 Har 3 huusläng:r och bonden hielper sigh
  Till Gunnarlöf Dito till Cronan Förbytt 8 Gathehuus: Nils Thorsson 1 Ett lijtet stompe hus åboen blindh och Uthfattigh
  Till Tåsterup 9 Håckon Nilsson på Hans Pehrss: gårdh ¼ Har 2 odogl: huusläng:r bondhen Uthfattigh
  -”- 10 Olof Larss: Gathehuus 1 Ett stompe huus Uthfattigh
  Under Arende till Ingelsta 11 Satzer Nilsson ½ Een g:le huuslänge och bonden Uthfattigh
  Förbytt ifrån Gunnarlöf till Cronan 12 Nils Jönsson ¼ Een lijten huuslänge och bonden fattigh
  Klåckarebohligen 13 Degnebohligen ¼ Haf:r 2 huusläng:r wedh macht
  Till Ingelsta men landg:le till kyrckian 14 Thua Nilsson ½ Haf:r 2 små läng:r bondhen hielper sig
  Till Ingelsta gårdh 15 Nils Larsson ¾ Har 2 huusläng:r och 2 golf bondhen hielper sigh
  Cronans Ograverade 16 Gathehuus: Gunnar Thuasson 1 Afhyst och ödhe
  -”- 17 Nils Skomackare nu Håckon Jönss: 1 Ett lijtet odogl: stompe huus, Uthfattigh
  Till Tåsterup 18 Lars Truedtzon 1 Har 2½ länge bonden heilper sigh lijtet, Utfattigh
  Förbytt ifrån Gunnarlöf till Cronan 19 Lars Nilsson 1 Haf:r 2 huusläng:r bondhen Uthfattigh
  Till Öhrup 20 Unge Matz Jönsson 1 Haf:r 2 små och ett odogl: huusl: Uthfattigh
  Cronans 21 Nils Skomakares huus 1 Afhyst på 40 åhr
  Till Ingelstadh 22 Nils Pehrsson ½ Haf:r 2 husläng:r bondhen fattigh
  -”- 23 Pehr Ollss: och Måns Nilss: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  Warit till Gunnarlöf 1684 Förbytt till Cronan 24 Gathehuus Lasse Hanss: nu Måns Mårtensson 1 Ett lijtet g:l stycke huus Uthfattigh
  Till Tåsterup 25 Bror Truedtzon
  Noch Ibruch afhyst
  ½
  ½
  Består af fyra stomper huusläng:r sammabygdt hielper sigh
  Till Glimminge 26 Pehr Mårtensson 1 Fins 2 huusläng:r och Ett förfal: stycke huus fattigh
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070096_00183
  Prästestombnen 27 Präste gårdhen Prästegård består af 3 huusläng:r Prästen fattigh
  Till Tåsterup 28 Nils Andersson 1 Haf:r 3 bröstfeldige husl: bonden fattig
  Till Bollerup 29 Håckon Esbiörnsson ½ Een stompa husl: bonden Uthfattigh
  Till Ingelsta men landg:le till kyrckian 30 Satzer Mårtensson nu Jöns Madtzon ½ Fins 4 små förfalne huusläng:r
  Till Ingelsta 31 Jepp Swenss: och Mårten Jönsson 1 Har 4 g:le husläng:r bonden hielper sigh lijtet, Jeppe Uthfattigh
  Till Ingelsta men landg:le till kyrckian 32 Måns Nilsson ½ Haf:r 4 husläng:r hielper sigh lijtet
  Till Bollerup 33 Pehr Madtzon ½ Haf:r 2 stomper husl: bonden fattigh
  Till Ingelsta 34 Jöns Swensson 1 Haf:r 3 små husl: bonden fattigh
  Till Ingelsta men landg:le till kyrckian 35 G:le Jöns Jönsson ½ Har 2 g:le bröstfeldige husl: fattigh
  Till Bollerup 36 Joen Hansson ½ Haf:r een lijten stompa förfal: längia bonden Uthfattigh
  A:o 1684 Förbytt ifrån Gunnarlöf till Cronan 37 Unge Jöns Jönsson 1 ½ ödhe och afhyst på ½ dehlen fins 2 husläng:r och bonden hielper sigh
  Kyrckians huus 38 Rasmus Smedh 1 Fins 2 husl: och Smedhen fattigh

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 108 / sid 103 ff (AID: v98462.b108.s103)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1811 20/6, –
  Genom friwillig Auction, som förrättas å Tingsstället Hammenhög, Torsdagen den 15 instundande Julii och påföljande dagar, försäljes framlidne Herr HofRätts Rådet Wettercronas qwarlåtenskap, nemligen: fastigheten i Enskifte utbrutne Gästgifwerigården N:o 22 3/16 Mantal Krono-skatte, och N:o 23 5/32dels Mantal frälse, belägen i Ingelstads Härad och Hammenhögs Socken tillika med derå wäxande gröda jämte större delen af Lösöre Egendomen, bestående af Silfwer, Koppar, Thenn, Mässing, Malm, Järn och Trädwaror, Porcellaine, meubler säng- och linkläder, wagnar, slädor, selar, remtyg och åker redskap; hästar kor, får- och swin-kreatur m.m. kunnade hugade kjöpare angående fastigheten erhålla tillförlitelige underrättelser på stället, hwaräst ock betalnings willkoren wid Auctionens början tillkännagifwas; hwilket på wederbörandes anhållan härigenom allmänneligen kundgjöres.

  1812 31/5, N:o – (Malmöhus Lands-Cantzlie. AID: v884458.b1470)
  Genom offentelig Auction som hålles på stället Onsdagen den 1 instundande Julii, försäljes Hammenhögs i Ingelstads Härad och Christianstads Län belägne Krono Skatte Gästgifwerie och gård N:o 23 med underliggande Hemman, N:o 22 och gatehuset N:o 24 utgörande 11/32:dels mantal, försedd med tillräcklig och god korswerks byggnad, samt innehar uti Enskifte emellan 70 a 80 Tuneland bördig åker och äng, å hwilken sednare kan höstas omkring 150 Lass hö, i god årswäxt, och utfås årligen i den förra 30 tunnor säd, hwarmed jorden för detta år, är af alla sädes slag besådt, och som wid Auctionen blir närmare upgifwit: Denna gröda kommer antingen att åtfölja Hemmans köpet, eller ock att särskilt försäljas. Om icke hela Egendomen skulle upgå till antageligt bud, så försäljes Hemmanet N:o 22 uti smärre delar, hälst Localen så medgifwer, att hwarje fall får både åker och äng, och särskildt Gästgifweriet med åbyggnader och tillydande Egendom under ett rop. Wid samma tillfälle föryttras ock: koppar, jern och träwaror, wagnar, åkerredskap, seltyg, hästar, oxar, kor och bi m.m., hwarföre betalningen kommer att erläggas den 2 förstkommande November; men för fastigheten som genast får tillträdas, öfwerenskommes om betalnings-terminerna wid Auctionens början; hwilket uppå derom gjord anhållan härigenom kungöres.

  1816 29/2, N:o – (Malmöhus Lands-Cancellie, AID: v884460.b250)
  Gästgifweriet, Kronoskattehemmanen N:o 22 och 23, samt skatte Gatehuset N:o 24 Hammenhög, hwars ägor, uti Enskifte förlagde, innehålla 61 tunne- 14 kappeland uppskattad jord, blifwer Onsdagen den 13 instundande Mars till försäljning utbudet, eller i det fall antagelige anbud icke ske, då genom Arrende till den högstbjudande upplåtit. I händelse af denna Egendoms försäljande eller bortarrenderande, kommer Auction berörde och följande dagar att hållas uppå afledne Coffeuren Aspegrens hela Lösörebo, bestående af Silfwer, Koppar, Tenn, Malm, Meubler, Jern- och Trädwaror, Häst- Fä- Får och Swinkreatur, Säng- och Linkläder, Porcellain och Glas, jemte diverse waror. Wilkoren för försäljningen eller bortarrenderandet af Fastigheten, blifwa före Auctionen tillkännagifne; men med betalningen för inropen af lösa egendomen lemnas sekre och wederhäftige köpare anstånd till den 1 instundande December, hwaremot okände personer icke få från stället afhämta hwad de inropa, förr än betalningen blifwit erlagd; hwilket på begäran allmänneligen kungöres.

  1836 ??/6, N:o 172
  Enligt hos mig gjord anmälan hafwa för utprångling af falskt sedelmynt häcktade förre Färgaren Swen Hellström och förre Artilleristen Anders Ripa, den 26 dennes, under forsling till Häradshäcktet i Hammenhög, rymt från Extra Fång-Gewaldigaren Per Olsson, utan att, oagtadt skedde efterspaningar, kunna ertappas.
  Desse Personer, af hwilken Hällström beskrifwes wara något öfwer 50 år gammal, /…/”

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Hammenhög och Hannas Socknar genom Herr Prosten J. E. Bök 11 R:dr 2 sk. 8 r:st.

  1837 20/8, N:o 104
  Å Måndagen den 9 instundande Oktober kl. 10 förmiddagen förrättas med Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet Recreuteringsmöte å Hammenhögs Gästgifwaregård till ersättande af de wid sista General mönstring inträffade vacancer; hwilket härmedelst till wederbörande Rotehållares efterrättelse kungöres, med erindran till dem att då förewisa antaglige karlar, försedde med contracter samt behörige Preste- och Läkare-Attester.

  1838 23/6, N:o 154 (se även: 1838 17/12, N:o 247)
  Genom utmätnings auktion, som af Krono-Fogden i Orten werkställes, kommer Utsockne Frälsehemmanet N:o 15 5/22 mant. Hammenhög, beläget i Ingelsta Härad, att till den högstbjudande försäljas, på stället den 14 nästkommander September kl. 10 f.m. Med hemmanets tillträde och köpeskillingens erläggande förhålles lagenligt och meddelar auktionsförrättaren närmare upplysning om hemmanets beskaffenhet.

  1839 26/1, N:o 9
  Som det wid wästra ändan af Hammenhögs kyrka. i Ingelstads härad. warande, hittills obegagnade Torn, enligt wederbörliga beslut, kommer att, medelst inläggande af 3:ne tofter och uppförande af klockstolar, inredas för emottagande af kyrkans ringklockor, så warder detta arbete, hwilket är beräknat till en kostnad af 400 Rd banko, att utbjudas å entreprenad auktion wid kyrkan Måndagen den Tjugofemte (25) i nästa månad kl. 11 f.m., under willkor, att blifwande entrepreneuren skall answara för arbetets bestånd i 6 år, samt härföre ställa antaglig borgen, och att skeende anbud skola Konungens Beafllningshafwandes och Biskops Embetets pröfning underställas; kunnande kostnadsförslag före auktion påses hos Herr Prosten Böök i Hammenhög.
  Wid ofwannämnde auktionstillfälle kommer jemwäl att försäljes ett gammalt Tornur, med betalningswillkor, som före utropet tillkännagifwes.

  1841 6/5, N:o 49
  Enligt wederbörligt beslut, kommer Hammenhögs Kyrka att innewarande år undergå reparation, medelst rappning in- och utwändigt. Tegeltaket nedtagning och åter uppläggning, med tillhjälp af nya pannor i söndrigas ställe, samt skällning och understrykning, golfwets omläggning och stolarnes fästande, der de äro löse, med mera, som kan inhemtas af upprättadt kostnadsförslag, hwilket, upptagande en summa af 202 R:dr 24 sk. B:ko, är hos Herr Prosten Böök i Hammenhög att tillgå. Werkställigheten af dessa arbeten utbjudas å Entreprenad-auktion, som hålles wid Kyrkan Måndagen den Sjunde (7) i nästa månad kl. 11 f.m. under willkor, att blifwande Entreprenören skall answara för arbetets bestånd i Sex år och för fullgörande af detta och öfrige åtaganden ställa godkänd borgen, äfwensom att skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1842 29/8, N:o 256
  På wederbörandes begäran efterlysas allmänneligen:
  2:o) En från Arrendatoren Jöns Mickelsson från Hammenhög å ägorne till N:o 26 derståendes emellan den 6 och 7 dennes frånstulen ljusbrun häst med hwit stjern, 6 år gammal af medelmåttig wext.

  1843 16/2, N:o 41
  Onsdagen den 1 nästkommande Mars kl. 11 f.m. öfwwerlåtes å Entreprenad-auktion wid Hannas kyrka till den minstbjudande uppbyggandet och inredningen af ett Skolehus, enligt ritning och kostnadsförslag, som hos Pastors-Embetet derstädes finnes att bese.
  Dagen derpå eller den 2 mars kl. 11 f.m. förrättas en lika beskaffad auktion wid Hammenhögs Kyrka för anbringandet af ett Skolhus derstädes, derå jemwäl ritning och kostnadsförslag är upprättad och kan beses hos Pastors-Embetet. – Blifwande Entreprenörer böra wid auktionstillfällena aflämna antaglig borgen så wäl för arbetets förswarliga werkställande inom den tid, som öfwerenskommes, som för de förskott de emellertid kunna få lyfta.

  1843 3/7, N:o 168
  Genom offentlig friwillig auktion, som Måndagen den 9:de nästkommande Augusti å stället förrättas, låter egaren Ola Matsson försälja Frälse Skattehemmansdelen N:o 11 1/32 mantal Hammenhög, af Ingelstads Härad, och innehåller circa 9 tunneland åker och äng af den bördiga beskaffenhet att den i wanliga år afkastar 10 a 12 kornet; försedt med nödiga åbyggnader, jemte en å hemmanets ägor uppförd ny wädermjölqwarn med 2 par stenar och redan nyligen wunnen beskattningsrätt.
  Qwarnen befinner sig i ett läge för mältillgång att saknad deraf icke kan komma i fråga. Så wäl qwarnen som egendomen får med wäxande gröda genast efter auktionen tillträdas mot werificerad borgen för köpesumman. – Köpe- och betalningswilkoren, som blifwa förmonlige och i möjeligaste måtto ställda efter en reel köpares beqwämlighet, tillkännagifwas före auktionstillfället. Auktionen förrättas kl. 11 f.m., då äfwen en del unghästar och ungboskap till försäljning utbjudas.
  Gårdlösa den 23 Juni 1843.
  Ola Månsson

  1845 4/9, N:o 120
  Fredagen den Tjugofjerde (24) i nästa månad, kl. 12 på dagen, hålles här å Landskontoret och i Hammenhög, öppen auktion för att under arrende på Trettio års tid, räknad från midfastan näsrkommande år, utbjuda 2:ne Hammenhögs Kyrka tillhörige obebyggde jordar, den ena belägen i Hammenhögs by och innehållande 3 tunne- 17,840 kappelands rymd och den andra liggande inom Östra Herrestads bys ägor och ägande 2 tunne- 2 kappelands areal, samt båda bestående af åker. Arrende-wilkoren hafwa blifwit uppfattade i project-contracter, som äro att tillgå härstädes och hos Herr Prosten Böök i Hammenhög; och de högstbjudande böra wid auktionen aflemna af 2:ne personer, de borga en för båda och båda för en såsom för egen skuld, ingången och till wederhäftigheten af Domaren i orten bestyrkt borgen för arrende-wilkorens uppfyllande under de fem första arrende-åren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå.

  1845 16/10, N:o 292
  För domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas att, genom auktion, till den högstbjudande försäljas, neml.:
  6:o) Utsockne frälsehemmanet N:o 11 3/32 m:tl. med tillhörande en oskattlagd wäderqwarn, samt Krono-Skatte Gästgifwerihemmanet N:o 23 3/32 m:tl Hammenhög, i Hammenhögs Socken af Ingelstads härad, på Tingstället derstädes, sistnämnde dag [9 Januari] kl. 11 f.m.

  1847 29/9, N:o 325
  Wid offentlig auktion på stället, Måndagen den 18:de nästkommande Oktober, bortarrenderas för Ett år Häradshöfdinge-Bostället N:o 31, 34 och 37 1 mantal Hammenhög; hwarjemte wid samma tillfälle försäljes detta års å bostället inbergade betydliga gröda af hwete, råg, korn, hafre, ärter, wicker, potäter, klöfwer och hö. För arrendewilkorens fullgörande och betalningen för grödan aflemnas wid klubbslaget säker borgen.
  Å ofwannämnde ställe försäljes äfwen påföljande dagarne den 19:de och 20:de Oktober framlidne Häradshöfding A. Falcks till Borgenärerne afträdda lösörebo bestående af guld, omkring 1000 lod silfwer, polerade och icke polerade möbler, en del af mahogny, plåter, krystall och glassaker, speglar och ljuskronor, porselin, koppar, malm, jern- och trädwaror, finare och gröfre sängkläder, duktyg, lakan och handdukar, landau-, sufflett-, res- och arbetswagnar, slädor, åkerredskap och remtyg, wagns-, arbets-och unghästar, 3:ne af norrsk race, oxar, kor, ungkreatur, får och swin m.m.
  Med betalningen för lösöresboet lemnas säkre köpare anstånd till den 1:ste Mars nästa år; men för grödan utsträckes krediten något längre, hwilket wid auktionstillfället närmare bestämmes.
  Auktionen börjas kl. 9 f.m.; och är anstalt fogad, att mat och hästfoder erhålles på auktionsstället mot betalning. Hammenhög den 27 September 1847.
  J. G. Ekerman – N. Eskilsson – S. J. Sjöstedt

  1848 27/6, N:o 76
  Wid Hammenhögs Kyrka i Ingelstads Härad försäljes genom auktion Tisdagen den 18:de nästkommande Julii och börjas klockan 10 förmiddagen, samma Kyrkas inredning: bestående af Träd och Jern, derför betalningen erlägges den 1:ste nästkommande Oktober. Wid samma auktionstillfälle försäljes ett större parti Takbly med fjorton dagars betalningsanstånd. Okände köpare betala gensat eller ställa antaglig borgen. Hammenhög den 26 Junii 1848.
  J. Tydell.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Hammenhögs d:o (Socken) Åboen Nils Jönsson i Hammenhög

  1850 12/1, N:o 6
  Genom offentlig auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 6 instundande Februari kl. 11 f.m., komma att till den högstbjudande för Lunds Stifts Skolhus-Byggnadskassas räkning, bortarrenderas på ett år, räknadt från den 1 instundande Maj till samma dag 1851, Prestgården i Hammenhög, samt Pastors alla inkomster af Hammenhögs Pastorat och af Annexhemmanet i Hannas, med undantag af offer och jura stolae, och blifwa arrendewilkoren, hwartill hörer att antaglig borgen för deras uppfyllande ställes, wid auktionstillfället närmare tillkännagifna. Lunds Dom-Capitel den 9 Januari 1850.

  1851 19/2, N:o 45 (se även: 1851 28/5, N:o 170)
  Genom utmätningsauktion, som Onsdagen den 7 instundande Maj kl. 12 på dagen å stället förrättas, kommer hemmanet N:o 11 m:tl 3/32 Utsocknefrälse Hammenhög med tillhörande wäder-mjölqwarn i Ingelstads härad, att till den högstbjudande försäljas. Med dessa lägenheters tillträde och erläggande af köpeskillingen förhålles enligt lag; och kunna spekulanter erhålla närmare upplysning om hemmanets beskaffenhet etc. hos Kronofogden Tydell och härstädes.

  1851 23/7, N:o 73
  Som kyrkogården wid Hammenhögs kyrka, i Ingelstads härad, skall utwidgas och ny mur af sten omkring densamma till en längd af 218 alnar, uppläggas, äfwensom 2:ne portar på denna mur anbringas, hwarföre, utom körslor och dagswerken som Församlingen derwid åtagit sig utgöra, kostnaden är beräknad till 643 R:dr 36 sk. banko; så kommer entreprenadauktion å detta arbete att den Adertonde (18) i nästa månad, kl. 11 förmiddagen, wid kyrkan förrättas, under wilkor som wid auktionen och dessförinnan af Kyrkoherden på stället uppgifwas; dock skall entreprenören å auktionsdagen aflemna wederhäftig borgen för fullgörande af sitt anbud, som likwäl beror på Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1853 26/4, N:o 106
  Måndagen den 23 instundande Maj kl. 11 förmiddagen försäljer jag genom offentlig auktion mina egande Frälsehemman N:o 26, 29, 33 och 36 Hammenhög om 2½ mantal med en egorymd af 183 tunneland af bördigaste beskaffenhet och wäl belägne nära allmänna landswägen från Ystad till Cimbrishamn.
  Auktionen hålles hos Åboen Jöns Tufwesson derstädes.
  Betalningswillkoren blifwa förmånliga att endast 1/10:del af köpeskillingen erlägges wid tillträdet den 25 nästa Mars och sedan 1/10:del hwarje år derefter i 9 år.
  Öja i April 1853.
  T. L. Sylvan.

  1853 7/6, N:o 155
  I stället för Måndagen den 20, som förut är kungjordt, blifwer af förekommen anledning, genom offentlig auktion, som förrättas på N.o 28 Hammenhög Måndagen den 27 dennes kl. 9 f.m. antingen hela eller uti mindre lotter, som dagarne förut på marken utstakas, till försäljning utbjudne Utsockne Frälsehemman N:ris 4, 9, 18, 25 och 28 samt Gatuhuset N:o 10 Hammenhög om 3 3/4 mantal med en ägorymd af 464 tunneland af bördigaste beskaffenhet och belägen intill allmänna Landswägen emellan Ystad och Cimbritshamn, att tillträdas den 25 nästlkommande Mars. Betalningswillkoren, som före auktionens början nogare bestämmas, kunna till köpares beqwämlighet utställas på 10 à 15 år, med rättighet att sedan de 2:ne första terminerne blifwit erlagde, erhålla köpebref och egendomen grawationsfri.
  Tosterup den 3 Juni 1853
  C. Burrau

  1854 20/6, N:o 183
  Genom entreprenad-auktion, som förrättas å Hammenhögs Gästgifwaregård Tisdagen den 27 dennes klockan 3 eftermiddagen, kommer till den eller de minstbjudande att upplåtas dels åtskillige reparationer å Tings- och Fånghusen i Hammenhög och dels sex alnars tillbygnnad af sistnämnde byggnad jemte förändrad inredning i densamma, derå kostnaderne, enligt upprättade förslager, äro beräknade till 2445 R:dr 32 sk. Rgs.
  För dessa arbetens noggranna fullgörande å den tid, som dertill bestämmes och dess bestånd under Sex års tid från den dag arbetet blifwer godkändt, bör Entreprenören ställa fullständig borgen. Hammenhög den 16 Juni 1824.
  J. Tydell

  1856 22/1, N:o 13
  Tillföljd af Landshöfdinge- och Biskops-Embetets gemensamma resolution låta Hammenhögs kyrkas Föreståndare Torsdagen den 7 instundande Februari bortarrendera en nämnde kyrka tillhörig jord, jemte deri indelta hustomter; i gamla jordboken upptagen under benämningen: gatehuset N:o 38 Hammenhög. Willkoren komma att närmare före arrendeauktionens början tillkännagifwas.
  Hammenhög den 21 Januari 1856.
  Kyrkans Föreståndare

  1858 22/3, N:o 74
  Genom executiv-auktion, som förrättas å stället Tisdagen den 8 instundande Juni kl. 12 på dagen, försäljes från Erik Nilsson utmätte Frälsehemmanet N:o 14 5/32 mantal Hammenhög. Angående hemmanets beskaffenhet lemnas upplysningar såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten; och blifwa försäljningswillkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1858 22/3, N:o 75 (se även: 1858 19/6, N:o 155; 1858 3/8, N:o 201)
  Genom executiv-auktion, som å stället Onsdagen den 9 instundande Juni kl. 12 på dagen, försäljes från Åboen Anders Olsson utmätte Frälsehemmanet N:o 4 1/16 mantal Hammenhög. Angående hemmanets beskaffenhet kunna upplysningar erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten; och blifwa försäljningswillkoren tillkännagifne wid auktionen.

  1858 14/5, N:o 117 (se även: 1858 12/7, N:o 178; 1858 3/8, N:o 201; 1858 25/10, N:o 280; se även: 1858 7/12, N:o 324; 1859 3/3, N:o 52)
  Genom executiwe auktioner, som förrättas å nedanstående ställen och dagar, komma att i laga ordning försäljas:
  c) Å Tingsstället Hammenhög Torsdagen den 29 instundande Juli kl. 12 på dagen 1/32 m:tl af Hemmanet N:o 15 Hammenhög i Ingelstads härad, för skuld utmätt från Åboen Anders Olsson derstädes.

  1858 3/8, N:o 201 (se även: 1859 3/3, N:o 52)
  Genom executiv-auktioner, som förrättas å nedanstående dagar, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas:
  d) Å Hammenhögs Tingsställe Tisdagen den 12 nästk. Oktober kl. 12 på dagen, 1/32 m:tl af Utsockne-frälsehemmanet N:o 15 Hammenhög, utmätt från Åboen Per Gummesson derstädes.

  1858 8/11, N:o 296 (se även: 1859 17/1, N:o 12
  Genom executiva Auktioner, som förrättas å nedannämnde dagaroch ställen, kommer att i laga ordning tillförsäljning utbjudas:
  4:o) å Hammenhögs Tingsställe Onsdagen den 19 instundande Januari kl. 12 på dagen 1/32:dels mantal af Utsockne Frälsehemmanet N:o 15 Hammenhög i Hammenhögs socken och Ingelstads härad, frånmätt Åboen Swen Larsson derstädes.

  1859 7/2, N:o 30
  Genom executiv auktion, som förrättas wid hemmanet N:o 4 Blästorp, Tisdagen den 19 nästkommande April, kl. 12 på dagen, kommer att försäljas 1/16 mantal af Utsockne-Frälsehemmanet N:o 12 Hammenhög, i Hammenhögs socken och Ingelstads härad, utmätt från Åboen Anders Andersson å N:o 4 Blästorp, tillgäldande af dess skuld till Skånes Enskilda Bank. Angående beskaffenheten af detta hemman, kan upplysning erhållas såwäl här som hos Kronofogden i orten; blifwande försäljningswilkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1859 21/11, N:o 277
  Genom executive auktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande, för skuld utmätte fastigheter att försäljas, emot villkor som vid auktions-tillfällena tillkännagifvas, nemligen:
  2:o På Hammenhögs Tingsställe Tisdagen den 31 Januari 1860 kl. 12 på dagen, för försäljning af 1/8 mantal af Utsockne-Frälsehemmanet N:o 18 Hammenhög i Hammenhögs socken och Ingelstads härad, utmätt från Åboen Måns Clausson.

  1860 5/3, N:o 41
  Som Åboen Sven Clausson i Hammenhög, hvilken genom Konungens Befallningshafvandes här i Länet Utslag den 27 November 1858 blivit ålagd att på grund af ett den 12 Maj 1857 till Åboen Gunnar Lindgren i Hammenhög eller ordres utstäldt och den 1 Mars 1858 i utsockne frälsehemmanet N:o 18 1/8 mantal Hammenhög intecknadt skuldebref till bemälde Gunnar Lindgren betala Två Tusenfemtio Riksdaler Riksmynt jemte sex procent med bevillningsafdrag minskad ränta derå från den 25 Mars 1857 samt Tio Riksdaler 75 öre lagsökningskostnadsersättning, afviket så att hans vistelseort icke är känd, hvadan honom icke kunnat delgifvas hvarken berörde utslag eller instrumentet öfver den utmätningsförrättning af den 14 December 1858, dervid på grund af Utslaget tagits i mät intecknade fastighet; alltså och då i följd häraf hinder för fortsättning af executiva åtgärder uppstått, finner Landshöfdinge-Embetet skäligt härmed allmänneligen efterlysa bemälde Sven Clausson med föreläggande för honom att inom sex veckor efter det denna kungörelse finnes sista gången införd i Post- och Inrikes-Tidningar, hvilket genom Sökandes försorg bör ske tre gånger, sig här å Lands-kansliet infinna för att emottaga del af ofvanberörde Utslag och förrättningsinstrument vid äfventyr att de anses vara emot honom laga kraftvunne.

  1861 12/8, N:o 76
  För hugade Spekulanter varder härmed tillkännagifvet att skriftliga anbud för utspisningen åt fångarne i Hammenhögs Häradshäkte för ett halft år räknadt från den 1 instundande Oktober kunna aflemnas till Herr Kronofogden J. Tydell intill den 29 i denna månad; kommande blifvande anbud att pröfvas af Konungens Befallningshafvande och om så erfordras underställas Kongl. Fångvårdsstyrelsen.

  1861 9/12, N:o 386
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af Kronofogden J. Tydell:
  Ej mindre tjufvarne, än äfven följande natten emellan den 3 och 4 dennes från Åboen Nils Andersson å N:o 14 Hammenhög stulne hästkreatur och gods, nemligen: En ljusbrun häst med stjern, 15 a 16 år gammal, en dito något mörkare till färgen, utan stjern och 10 år gammal, en järnskodd svartmålad vagn utan säte, 2:ne bringselar med hufvudstolar och korstöm af tåg samt fyra bruna hästtäcken af nöthår, deraf två försedde med gula och ett med hvita ränder, varande det sednare dessutom märkt med bokstäfverne N. A. S.

  1869 13/9, N:o 435
  Uti ingifwen ansökning har Jöns Olsson i Hammenhög anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren M. Brorström att lagligen mellan Sökanden samt Nils Mårtensson och Ola Håkansson, fördela ägorne till Skatte-Frälsehemmanet N:o 35 1/32 mantal Hammenhög i Hammenhögs socken och Ingelstads Härad.
  Som nu desse sistnämnde icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förenar sig med sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1872 5/9, N:o 80
  Hos Konungens Befallningshafwande har Måns Isaksson anhållit att blifwa till åbo antagen å Kronogatuhuset N:o 17 Hammenhög, i Hammenhögs socken och Ingelstads härad, hwartill besittningsrätten blifwit af Henrik Mårtensson å honom öfwerlåten medelst afhandling den 31 Mars 1859 emot en löseskilling af 525 Rdr Rmt; hwilket härmed kungöres. Och åligger det den, som, jemlikt Kongl. Kammar-Kollegii kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863, eger företrädesrätt till förenämnde egendom och will sig deraf begagna,att inom natt och år efter denna kungörelses upläsande i Häradets Kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fylltyga samt derwid ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring, kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet; derom bewis, tecknadt å ankommande dupplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1874 5/1, N:o 4
  Hos Konungens Befallningshafwande har Måns Isaksson anhållit att få till skatte inlösa kronogatuhuset N:o 17 Hammenhög i Hammenhögs socken och Ingelstads härad; hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande, att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant, inom en månad från kungörelsens upläsande i häradets kyrkor, härstädes anmäla wid påföljd, ifall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1877 7/7, N:o 182
  Om allmän efterlysning på begäran af
  2:o) Kronofogden P. L. Leth
  Ej mindre skomakeriarbetaren Pettersson (förnamnet obekant) som en kort tid arbetat hos skomakaren M. Sandberg i Hammenhög, än äfwen nedannämnde, från ett Sandberg tillhörigt låst klädesskåp, bortstulne manskläder, hwilka ofwanbemälte Pettersson skäligen misstänkes hafwa tillgripit, nemligen en rock af mörkt, brunt tricot.tyg samt en wäst och ett par byxor af mörk, randig korderoj.
  Pettersson är 37 år gammal, lång till wäxten, magerlagd, har swart hår, mörka polisonger och ett tydligt ärr efter knifsår å wenstra sidan af munnen.

  1877 1/12, N:o 312 (Landskansliet)
  Kungörelse om cellfängelsets i Ystad upplåtande till kronohäkte.
  Till wederbörandes kännedom och underdåniga efterrättelse kungöres följande till Länsstyrelsen ankomne Nådiga Skrifwelse.
  ”OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norges, Götes och Wendes Konung.
  Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig!
  Med anledning af derom i underdånighet gjord framställning, hafwe Wi funnit godt i nåder förordna, att cellfängelset i Ystad, hwilket från nästa års början kommer att bli begagnade upplåtas, skall wara kronohäkte för staden äfwensom Wemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs Ingelstads och Järrestads härad, som derjemte förwaringsfängelse för personer, hwilka wid nämnda stads och härads domstolar äro under tilltal för brott och i afbidan på ransakning, skola hållas i allmänt häkte; hwilket Eder till kännedom samt, i hwad på Eder ankommer, till underdånig efterrättelse härigenom meddelas.
  Stockholms Slott den 9 November 1877.
  OSCAR
  LOUIS de GEER.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  95) Hammenhög No 25, ett fjerdedel mtl. som Hans Olsson och h. h. Hanna Hansdotter köpt af Åke Persson och Elna Olsdotter för 16,250 kr.;
  126) Hammenhög nr. 1 ett etthundrafyrtifjerndels mtl, som Nils Mårtensson köpt af Måns Persson och Bengt Persson för 166 kr. 67 öre.
  127) Hammenhög nr. 1 ett twåhundraåttiåttondels mtl, som Nils Mårtenssons hustru Ingar Persdotter ärft efter sin moder Sissela Persdotter och broder Per Persson.
  128) Hammenhög nr. 46, en från ett trettitwåendels mtl nr. 1 afsöndrad lägenhet om 0,367 qv.-ref, som Nils Jönsson och hans hustru Ingrid Johansdotter köpt af Nils Mårtensson för 50 kr.
  145) Hammenhög nr. 3 tre sextondels mtl, som Swen Nilsson köpt af afl. Per Swenssons arfwingar för 14,685 kr.
  150) Hammenhög nr. 26 sju trettitwåendels mtl, som Anders Olsson och hans hustru Kersti Nilsdotter köpt af Per Åkesson och Kersti Nilsdotter för 12,000 kronor.
  179) Hammenhög nr. 9 ett åttondels mtl, som Swen Jönsson och hans hustru Una Assarsson köpt af Anders Mårtensson för 16,000 kr.
  201) Hammenhög nr. 15 ett trettitwåendels mtl, som Per Henriksson och hans hustru Hanna Persdotter köpt af Jöns Mattsson och hans omyndige barn genom deras förmyndare för 3,000 kr.
  202) Hammenhög nr. 11 ett åttondels mtl, som Jöns Mattsson köpt af Ola Henriksson och Ingrid Johanna Hansson för 5,500 kr.

  1885 6/11, N:o 21 (Landskontoret) (Serien II)
  Kungörelse angående utarrendering af de särskilda delarna af Hammenhögs kyrka tillhöriga gatehuset nr 38 Hammenhög.
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 14 nästkommande December klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Hammenhögs församlings kyrkoråd i sockenstugan derstädes som inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, komma till arrende på trettio år, räknade från midfastan 1886, att utbjudas tio särskilda delar af Hammenhögs kyrka tillhöriga gatehuset nr 38 Hammenhög om tillsammans tre tunne- 24,2 kapplands rymd, hwarå äro uppförde nio boningshus, belägne i Hammenhögs socken och Ingelstads härad, hwilket till spekulanters kännedom härmed kungöres med tillkännagifwande att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörande af alla i arrendekontraktet föreskrifne skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twå personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld, att projekt till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet i Hammenhögs församling samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1891 20/3, N:o 76
  Kungörelse om allmänna efterlsyningar:
  På begäran af: 1:o). Chefs-Embetet wid Kongl. Wendes Artilleri-Regemente
  Artilleristerna wid 7:de batteriet nr 27 Johan Olof Bergström och nr 56 Nils Borg, hwilka rymt från regementet.
  Borg, förut benämnd Nils Olsson, är född i Hammenhögs socken, Ingelstads härad, Christianstads län den 17 September 1870, är 1,67 meter lång, har blondt hår, ljusblå ögon, owalt skägglöst ansigte och stark kroppsbyggnad samt war wid afwikandet ifrån garnisonen iklädd uniform – kolett, blårandiga innebyxor, ridstöflar, lägermössa och kappa.
  Skulle bemälde personer anträffas, torde de häktas och till regementet införpassas.

  1896 22/2, N:r 17 (Landskansliet.) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  b) Tisdagen den 31 nästkommande Mars kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å tingsstället i Hammenhög för försäljning af utmätta hemmanet 1/8 mantal N:o 9 Hammenhög i Hammenhögs socken och Ingelstads härad, deraf Sven Jönsson eger 1/16 mantal samt bemälde Sven Jönssons omyndiga barn Gustaf, John, Anna och Hertha hvartdera 1/64 mantal.
  Hemmanet N:o 9 1/8 mantal, som är oskiftadt, innehåller i egovidd omkring 12 hektar, allt åker, är bebygdt med boningshus och tre uthusbyggnader samt har utmätningsvärderats till 12,000 kronor.
  De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, kallas att dervid sin rätt bevaka.
  Hammenhög i Kronofogdekontoret den 18 Februari 1896.
  P. L. Leth.

  1896 7/3, N:r 26 (Landskansliet.) (Serien II) (Uppläses i Ingelstads och Jerrestads härads kyrkor.)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  b) Måndagen den 20 nästkommande April kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å tingsstället i Hammenhög för försäljning af Ola Svenssons konkursmassa tillhöriga fastigheten 13/448 mantal n:r 28 Hammenhög i Hammenhögs socken och Ingelstads härad.
  Egendomen, som innehåller i areal omkring 98,7 ar, allt åker och är bebyggd med ett boningshus och två andra byggnader, har utmätningsvärderats till 3,500 kronor.
  De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, kallas att dervid sin rätt bevaka.