Hannas

  Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1951 Hannas
  1952-1968 Hammenhög
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delning påbegynt i Hannas by som afstadnad på lika sätt som i Hammenhögs sochn” [år 1762]
  Enskifte: Hannas 1819

  Byordningar
  Hannas 1702. Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm

  Litteratur:
  Vuxenskolan i Österlen. Hannas socken. 1979
  Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid.132-133. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b810
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b1900.s190
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b2530.s253
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v948974.b2730.s273
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1780.s128

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Hannas Sokn och By har:

  Skatte 5. 35/48 giöra arbete till Ingelsta Gård.
  Annex 1
  Utsokne Frällse 2. 1/4 Bollerup 1. 1/2, Tåstarp 1/2 och Torup i Malmö Lähn 1/4
  Gatehus 9

  Tillräckeligit utsäde men knapt höbohl.

  Soknen har 22 st. hemmansbrukare och giör med Hammenhögs Sokn ett Regalt Pastorat.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Hannas nr 1, 9/16 mtl 1761 augusti 19, skattebrev på 9/32 mtl; överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon köpte 1818 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till ”gården” (AID: v566850.b370)
  1761 augusti 19, skattebrev på 9/32 mtl
  Hannas nr 2, 9/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 9/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 9/32 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till ”gården” (AID: v566850.b370)
  Hannas nr 3, 3/8 mtl 1758 sept. 18, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 3/16 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till ”gården” (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 6, 7/16 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 7/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 7/32 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till ”gården” (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 7, 1/3 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 1/3 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 8, 7/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 7/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 9, 7/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 7/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 10, 1/16 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 1/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; men utgör ännu (1825) Ränta och arbete till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 11, 5/16 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 5/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 12, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 15, 9/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 9/32 mtl, , överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  s.d., skattebrev på 9/32 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 17, 1/3 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 1/3 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 19, 3/8 mtl 1759 april 30, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 20, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; men utgör ännu (1825) Ränta och arbete till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
  Hannas nr 22, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 3/16 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till ”gården” (AID: v566850.b380)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 8 47/48 hemman, af hvilka 7 47/48 äro frälse och 1 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 25, 29-30,175 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Hannas

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1500
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00276
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00183
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00423
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00186
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00211
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00158
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00196
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00064
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00110
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00095
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00088
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00106
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00095
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00142
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Hannas Hannas 1852 Dräng Mårten Månsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Hammenshögs och Hannas socknar
  Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Måns Petterson i Övraby, vilken avgick 1832. Då valdes Nils Jönsson, Hammenhög. Efter honom

  Nils Mårtensson, Hannas, vald 1833;
  Sven Jönsson, Hammenhög, tjänstgjorde 1837;
  Ola Nilsson, Hannas, tjänstgjorde 1848;
  Håkan Nilsson, Hammenhög, häradsdomare, vald 1852, entledigad vt. 1867;
  Nils Lasson, Hammenhög, vald 14/10 1867;
  Ola Larsson, Hannas, vald 3/1 1896;
  Jöns Andersson, n:r 7 Hammenhög, vald 22/4 1903;
  Per Hansson, n:r 7 Hannas, vald 24/7 1909;
  Johannes Åkerman, Olofsfält, vald 1/2 1915; innehar fortfarande befattningen (1926)

  Hilmer Nilsson, Hannas, -1957-.

  Hannas socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Under Arende till Ingelsta 1 Hannas: Mårten Pehrsson 1 Har 3 husl: och bonden Uthfattigh
  -”- 2 Nils Christensson 1 Fins 4 husläng:r bonden hielper sigh
  -”- 3 Nils Nilsson 1 Har 2 stomper husläng:r warit på Rothe Uthfattigh
  Till Bollerup 4 Pehr Rasmusson ½ Har 2 stomper husl: och bonden Uthfattig
  Sahl: Eckmans Arfwing:r 5 Olof Pehrsson ¼ Af ödhe Uptaget Upbygdt een huuslänga fattigh
  Förbytt ifrån Cronan till Sahl: Hr Owe Tott och sedermehra Uthlagdt till Knuth Carlss: Arfwing:r på Weyletorp(?) 6 Olof Rasmusson 1 Fins 4 husläng:r bondhen fattigh
  Under Arende till Ingelsta gårdh 7 Tycke Pehrsson 1 Har 3 stomper huusläng:r heilper sigh
  -”- 8 Lasse Pehrsson 1 Fins 3 st: huusl: bonden fattigh
  -”- 9 Hindrich Hansson ½ Haf:r 2 små st: husl: bonden Uthfattigh
  -”- 10 Anders Jönsson ½ Dito 2 stomp: huus, blindh tiggiare
  -”- 11 Olof Ingemansson ½ Dito 2 stomper huus, Uthfattigh
  -”- 12 Swen Christenss: nu Nils Larsson ½ Står I Jordeboken för 2:ne ¼ men liggia i hoppa af 2 st: husl: och Ett bruk
  Prästens Anexehemman 13 Måns Pehrsson 1 Haf:r 4 husl: wedh macht och behål:n
  Till Bollerup 14 Pehr Pehrsson ½ Haf:r 4 små läng:r och bonden fattigh
  Till Ingelsta 15 Åcke Nilsson 1 Fins 2 små husl: bonden Uthfattig
  Till Bollerup 16 Nils Ollss: på Mårten Jönss: gård ½ Dito 2 stomper Uthfattigh
  Till Ingelsta 17 Anders Bengdtzon ½ Dito 2 stomper husl: af ödhe Uptaget, Uthfattig
  Till Tåsterup 18 Nils Hansson ½ Dito 2 små stomper Uthfattigh
  Till Ingelsta 19 West:e Pehr Hansson ½ På Rothe Uptaget och finns een lijtet stompa husl: Uthfattigh
  Till Ingelsta men landg:le till kyrkian 20 Jöns Nilsson ½ Fins 3 stomper huusl: bonden fattig
  Dito till Ingelsta gårdh under Arende 21 Hyrehuuset: Påhl Skräddare nu Pehr Nilsson 1 Fins Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 22 Östre Pehr Hansson 1 Har 2 st:n längiar bonden hielper sigh

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 110 / sid 105 ff (AID: v98462.b110.s105)

  Ur: 1719 års jordebok
  Hannas socken

  Kronohemman
  Hannas 1 Bengt Nilsson 5/16
  Hannas 2 Mårten Nilsson 5/16
  Hannas 3 Ifwar Jönsson 1/4
  Hannas 7 Anders Pärsson 1/4
  Hannas 8 Swen Pärsson 3/8
  Hannas 9 Oluf Pärsson 1/4
  Hannas 10 Troen Tuesson 1/16
  Hannas 11 Öde 1/4
  Hannas 12 Rasmus Persson 1/4
  Hannas 15 Lars Åkesson 3/8
  Hannas 17 Christen Nilsson 1/4
  Hannas 19 Rasmus Håkansson 3/16
  Hannas 20 Lars Ohlsson 1/8
  Hannas 22 Hans Pärsson 1/4
  Kronogatehus
  Hannas 21 Öde
  Kyrkohemman
  Hannas 13 Nils Månsson 1.
  Utsockne frälsehemman
  Hannas 4 Anders Larsson 1/2
  Hannas 5 Oluf Pärsson 1/4
  Hannas 6 Hans Lasson 1.
  Hannas 14 Pär Pärsson 1/2
  Hannas 16 Öde 1/2
  Hannas 18 Hans Nilsson 1/2

  Länskungörelser 
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1824 1/3, N:o 35
  På Requisition af v. Krono Fogden Letth, efterlyses nedannämnde personer hwilka Orten yttadt utan att hafwa betalt de dem för sistl. år påförde Kronoskatter neml. Smeden Lindström från Hannas af Hannas Sockn och Ingelsta Härad 6 R:dlr 40 ss. – Skomakaren Jöns Sellström från Benestad Sockn och Ingelsta Härad 6 R:dlr 5 ss. Krono och Stadsbetjente inom Länet anbefallas att ofwanupräknade personer noga efterspana samt wid ertappandet, Medlen uttaga och hitsända, eller om tillgång saknas, bewis deröfwer meddela. Kongl. Öfwer Ståthållare Embetet samt Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas wänligen att en lika Kungörelse benägit utfärda låta.

  1836 5/1, N:o 2 (se även N:o 85 1836 5/4 – ”För skuld till Wadstena Krigsmanshus Cassa i mättagne”; N:o 102 1836 18/4 – nedan)
  För skuld i mättagne N:o 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 och 52 Ingelstad med Ingelstads mölla N:o 1 3/8 Säteri Frälse och Gatehusen N:o 3, 4, 5, 6, 7,12, 13 och 14 1/2 mant. Frälse Ingelstad samt 30 Rd Frälseränta med natura praestationer af Skatte Frälsehemmanen N:o 3 7/38 och N:o 15 1/16 mant. Östra Herrestad N:o 1 9/64, N:o 2 9/32, N:o 3 3/16, N:o 6 7/32, N:o 10 1/16, N:o 20 3/16 och N:o 22 3/16 mant. Hannas, N:o 6 3/16 Södra Qwärrestad, N:o 2 7/16, N:o 4 3/16, N:o 11 3/16 Lunnarp och N:o 2 1/4, 8 1/4, 9 1/4, 10 1/4, 11 1/4, 15 1/4, 16 1/4, 17 1/4, 18 1/4, 19 1/4, 20 1/4, 21 3/16 och 22 3/16 mant. Ingelstad belägne uti Ingelstads Härad, komma genom offentlig Aultion, som förrättas af Krono-Fogden i orten, att för Tredje gången utbjudas till försäljning å Hammenhögs Tingställe Måndagen den 29 Februari instundande kl. 12 på dagen. Med köpeskillingens erläggande och egendomens tillträde förhålles efter lag; och bör fordringsegarne, för hwars räkning egendomen blifwit utmätt, föranstalta, att inteckningsegare om Auctionen förut erhålla kännedom, hwilket må ske genom denna kungörelses införande i Stats-Tidningen 3:ne gånger, sista gången minst 14 dagar före Auctionen.

  1836 18/4, N:o 102
  Den till den 22 Junii instundande utlyste Utmätnings Auction å Ingelstads Säteri med tillhörigheter warder, såsom återkallad, härmed instäld; hwilket till efterrättelse meddelas.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Hammenhög och Hannas Socknar genom Herr Prosten J. E. Bök 11 R:dr 2 sk. 8 r:st.

  1841 17/5, N:o 53
  Wid Hannas Kyrka i Ingelsta Härad, hålles Fredagen den Adertonde (18) i nästa månad kl. 11 f.m., Entreprenad-auktion å inläggande af nytt golf i Kyrkans stolar samt wapenhusets förseende med nytt sparrwerk och Tak af Tegel, hwilka arbeten i kostnadsförslag. som hos Herr Prosten Böök i Hammenhög är att tillgå, blifwit upptagne till 149 R:dr 10 sk. 8 rst. B:ko. Blifwande Entreprenören skall ställa wederhäftig borgen för sitt åtagandes fullgörande och skeende anbud böra Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1843 16/2, N:o 41
  Onsdagen den 1 nästkommande Mars kl. 11 f.m. öfwwerlåtes å Entreprenad-auktion wid Hannas kyrka till den minstbjudande uppbyggandet och inredningen af ett Skolehus, enligt ritning och kostnadsförslag, som hos Pastors-Embetet derstädes finnes att bese.
  Dagen derpå eller den 2 mars kl. 11 f.m. förrättas en lika beskaffad auktion wid Hammenhögs Kyrka för anbringandet af ett Skolhus derstädes, derå jemwäl ritning och kostnadsförslag är upprättad och kan beses hos Pastors-Embetet. – Blifwande Entreprenörer böra wid auktionstillfällena aflämna antaglig borgen så wäl för arbetets förswarliga werkställande inom den tid, som öfwerenskommes, som för de förskott de emellertid kunna få lyfta.

  1843 25/9, N:o 252
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma, å de dagar och ställen här utsättas, att genom offentlig auktion, till den högstbjudande försäljas, neml.:
  2:o) Skatte Frälsehemmanet N:o 2 5/32 mantal Hannas, i Hannas Socken och Ingelstads Härad, på stället den 7 i samma månad kl. 11 f.m.

  1846 25/4, N:o 47
  Fredagen den Tjugonionde i nästa månad kl. 11 förmiddagen hålles wid Hannas Kyrka i Ingelsta Härad, entreprenad-auction å Kyrkans förseende med nytt sparrwerk och tak af tegel, jemte nytt golf af flissten m.m. hwilka arbeten innewarande år böra werkställas i enlighet med upprättadt kostnadsförslag, som hos vice Pastor Kropp i Hammenhög är att tillgå. Wederhäftig borgen för arbetets behöriga utförande bör wid auktionen aflemnas och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Hannas d:o (Socken) Nämndemannen Ola Nilsson i Hannas

  1850 12/1, N:o 6
  Genom offentlig auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 6 instundande Februari kl. 11 f.m., komma att till den högstbjudande för Lunds Stifts Skolhus-Byggnadskassas räkning, bortarrenderas på ett år, räknadt från den 1 instundande Maj till samma dag 1851, Prestgården i Hammenhög, samt Pastors alla inkomster af Hammenhögs Pastorat och af Annexhemmanet i Hannas, med undantag af offer och jura stolae, och blifwa arrendewilkoren, hwartill hörer att antaglig borgen för deras uppfyllande ställes, wid auktionstillfället närmare tillkännagifna. Lunds Dom-Capitel den 9 Januari 1850.

  1856 2/7, N:o 110
  Genom offentlige auktioner, som hållas å nedannämnde tider och ställen, låter ägaren försälja i nästa Augusti månad.
  Måndagen den 18:de kl. 10 f.m. i St. Köpinge socken, Utsockne Frälsehemmanen N:o 15 och 28 St. Köpinge.
  Tisdagen den 19:de kl. 10 f.m. i Hannas socken, Utsockne Frälsehemmanen N:o 14 och 16 Hannas.
  Onsdagen den 20:de kl. 10 f.m. i Wallby socken, Insockne Frälsehemmanen N:o 8 Glifwarp samt N:o 35 och 48 Wallby.
  Hemmanen, belägne i Ingelstads och Jerrestads härader, säljas antingen hela eller i mindre delar och kommer köpeskillingen att gäldas med 1/10:del om året.
  Borrby i Juni 1856.
  Malte Brorström

  1862 13/1, N:o 14
  Ej mindre tjufvarne än ock följande natten emellan den 8 och 9 dennes stulna kreatur och varor nemligen: a) Från åboen Per Bengtsson å N:o 20 Jngelstad, en brun häst 5 år gammal med svart mahn och svans samt så kallad svart ål åt ryggen med hvita bakfötter och stjern, b) från åboen Per Månsson å N:o 19 derstädes, en svart häst, 9 år gammal med hvita bakfötter och bläs samt å högra sidan af halsen en håla af ett tums storlek; ock c) en på gården hos husmannnen Hans Andersson i Hannas stående jernskodd vagn, tillhörig Skomakaren Löfdahl i Baskemölla. Nöjaktig vedergällning är utlofvad för det stulnas tillrättaskaffande.
  Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att, i afseende på förestående efterlysning iakttaga hvad på dem lagligen ankommer:
  och behagade Kongl. Öfverståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafvande i Rikets öfrige Län en lika lydande kungörelse utfärda låta.

  1862 6/10, N:o 352
  Genom executiveauktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande fastigheter att försäljas, nemligen:
  3:o Utsockne-Frälsehemmanet N:o 20 1/26 mant. Hannas i Hannas socken å Tingsstället i Hammenhög samma dag kl. 12 middagen.

  1862 20/12, N:o 453
  Under Augusti månad 1861 afvek olofligen gossen Anders Pettersson från dess i Hannas socken och Ingelstads härad boende Fader numera Nattmannen Anders Pettersson Blixt. Nämnde gosse som är 12 år 9 månader gammal, ljuslagd, liten till vexten med ett ärr på venstra kindbenet och en svart fläck ofvanom yttre ankelen på högra foten, bör vid anträffandet inställas hos sin här ofvanuppgifne Fader.
  Hannas i December 1862. Socken-Nämnden.

  1867 6/5, N:o 193
  Till allmänhetens kännedom kungöres, att till Ordförande i Hannas sockens kommunal-nämnd har blifwit utsedd Hemmansegaren Nils Olsson å N:o 17 Hannas.

  1868 27/3, N:o 144
  Uti ingifwen ansökning har Ola Olsson i Hannas anhållit om förordnande för Kommissions-Landtmätaren P. S. Herbst att werkställa delning af jorden till hemmanet N:o 2 5/32 mantal Hannas i Hannas socken af Ingelstads härad, emellan Sökanden samt hans stjufbarn.
  Som nu desse sednare eller deras tilläfwentyrs warande målsmän icke underskrifwit ansökningen, så warda desse, jemlikt stadgandet i 13 § Kongl. Maj:ts förnyande Nådiga Stadga, om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från Predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande huruwida de förena sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd att de annars förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1872 8/1, N:o 11
  Kungörelse om wal af Kommunalnämnds Ordförande.
  Till Ordförande i Hannas’ sockens kommunalnämnd är wald hemmansägaren Ola Johnsson å N:o 8 Hannas.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  180) Hannas nr. 19 sextiett sextionio tusen etthundratjugondels mtl, som Nils Andersson och hans hustru Hanna Andersdotter köpt af Ola Andersson för 1,250 kronor,
  200) Hannas nr. 1 ett sextifjerndels mtl med derå uppförd qwarn, som Mårten Larsson och hans hustru Gertrud Andersdotter köpt af Nils Mårtensson och hans hustru för 6,000 kr.

  1881 7/9, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart. Under innewarande års Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen
  g) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  321. Ett fjerdedels mantal Hannas nr 5, för Swen Olsson, hwilken köpt detsamma af Nils Larsson och Bengta Mattsdotter för 40,000 kronor.

  1884 9/2, N:o 31 (Landskansliet)
  Kungörelse om walde kommunalordförander.
  Till ordförande hafwa, wid ordinarie kommunalstämmor sistliudne December månad, blifwit inwalde:
  i Hannas socken Kommunalsstämma och Nämnd: åboen Åke Larsson i Hannas.

  1896 17/2, N:r 13 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktion.
  Måndagen den 23 nästkommande Mars kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å tingsstället i Hammenhög för försäljning af från Sven Olsson utmätta hemmanet 1/4 mtl nr 5 Hannas i Hannas socken och Ingelstads härad.
  Egendomen, som innehåller i egovidd omkring 37 hektar, allt åker, och hvarå finnas uppförde fyra sammanbyggda längor, inredde till bonings- och uthuslägenheter, har utmätningsvärderats till 30,000 kronor.
  De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldats, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, kallas att dervid sin rätt bevaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 13 Februari 1896.
  P. L. Leth.