Hörup

  Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1952-1970 Löderup
  1971- Ystad

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften, inga” [år 1762]
  Enskifte: Örum 1806, Hörup 1820

  Byordningar:
  Hörup hade 1778 ingen byordning ”säga eij eller någon behöfwa, emedan byen är liten och de altid lefwat fredligt”
  Örum hade byordning 1778

  Litteratur:
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 136-137. 1981
  Dahlgren, Sven-Eric, Släktingar och anor med anknytning till Löderup och Hörup, 1986

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b1030
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b2120.s212
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b3240.s324
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b4500.s448
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b3960.s346

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar
  Hörups kyrkogård 2015 (pdf)
  Örumshuset (pdf)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Hörups Sokn och By har:

  Crono indelt 1. 3/4
  Kyrcko 1/2 Lunds Domkyrcka.
  Annex 1/2
  Utsokne Frällse 1/2 Probsten Östman.
  Qwarn 1 dito
  Gatehus 8

  Tillräckelig utsädesjord, nödigt höbohl och ej mera.

  Öhrum har:

  Skatte 9/16
  Crono indelt 2. 1/4
  Utsokne Frällse 5. 9/16 Krageholm 3. 1/4, Gyllerup 1. 1/2, Bollerup 5/16 och Borgmästar Neander 1/2.
  Corporals Boställe 1. 7/48
  Qwarn 1 Sokn kyrckans.
  Gatehus 19 Tåsterup 2, Gyllerup 3.

  Nödtorftigt utsäde och hö men ej mera.

  Rå och Rörs Torp 21 Gyllerups Gård.
  Gyllerups Säteri (c) 1. 1/3 Herr Ceremonie Mästarn Burenskiölds Arfwingar. [AID: v913675.b2490]

  Soknen har 35 st. hemmansbrukare och giör med Löderups Sokn ett Regalt Patorat.

  (c) År 1691 gienom kongl. Resolution förwandlat från Utsokne Frällse till Säteri. Mangården består af en Caractairs bygnad af korswärcke en wåning hög och täckt med tegel samt wäl indelt. Ladugården består af 4:ra korswärcksbygnader täckte med halm, trägården omgifwer Mangården på 3:ne sidor, är stor och wäl indelt samt försedd med flera hundrade frukteträn. Härförutan eger Gården fiske i saltsiön samt i 6 st. dammar af ål, rudor och karp, anseenligit och bördigt utsäde i 4:ra st. wångar med stengårdar infredade, tillräckeligit höbohl, godt muhlbete, ingen skog men tillräckelig och god torfjord, 6 och nio sextondedels Utsokne Frällse hemman, 29 st. Gatehus och Torp. 3:ne hela Crono Rusthåll, hwarföre Gårdens Possessor presterar Rustning och Åboerne däremot giöra arbete, så ock giöres Gårdens belägenhet wacker, af de däromkring giorde ansenliga Planteringar, och uti prydelig ordning inrättade alléer af allehanda Löfträn, samt igenom utsigt till fruktbärande åkrar och ängar.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Hörup nr 1, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
  Hörup nr 3, 1/2 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
  Hörup nr 5, 1/2 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
  Hörup nr 6, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hörup nr 7, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
  Örum nr 2, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
  Örum nr 4, 1/4 mtl 1758 okt. 30, skattebrev på 1/4 mtl
  Örum nr 5, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
  Örum nr 6, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
  Örum nr 10, 1/4 mtl 1758 okt. 30, skattebrev på 1/4 mtl
  Örum nr 12, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
  Örum nr 18, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
  Örum nr 23, 1/16 mtl 1761 mars 3, skattebrev på 1/16 mtl

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 14 5/48 hemman, af hvilka 7 19/48 äro frälse, 4 5/16 skatte och 2 19/48 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 79-81 Borrby kompani nr 33-35 Borrby skvadron nr 35-37
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 50, 52-54, 64 [AID: v792654.b1100.s211]


  Värnpliktiga i Hörup

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1460
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00309
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00168
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00410
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00169
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00189
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00139
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00229
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00022
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00091
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00127
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00121
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00090
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00126
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00122
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Hörups socken
  Efter Per Olsson i Hagestad, som avgick 1830, valdes samma år

  Per Nilsson i Hörup, efter honom:
  Henrik Nilsson i Hörup, vald 15/10 1854;
  Nils Persson, n:r 10 Örum, vald 12/2 1860;
  Åke Persson i Hörup, vald 1862;
  Nils Månsson i Hörup, vald 6/9 1864, häradsdomare, tjänstgjorde ännu under hösttinget 1912;
  Otto Larsson, n:r 24 Örum, vald 24/2 1913;
  Johan Mattsson, arrendator av Eriksfälts gård, vald 19/6 1916;
  Lars Månsson, n:r 22 Örum, vald 7/10 1922, vilken fortfarande innehar befattningen (1926)

  Leon Lasson, lantbrukare, Örums Gård, 1942-1957-.

  Hörups socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Rusthållare ähr eett ringa hålldh 1 Hörup Tue Jönnsson ½ Fins här 4 huuslängeer bonden lijtet wedh macht
  Lunde Domkyrckia 2 Thue Larsson ½ Har 4 bröstfäldige längier Ungh bonde hielper sigh
  Jeppe Larssons Rusthålldh 3 Madtz Mårtensson ½ Dito 4 förrutne g:le huuslänger bonden widh macht
  Till Bollerup 4 Per Swennsson ½ Haf:r 3 huuslänger bonden hielper sigh
  Thue Jönss: Rusthålldh 5 Madtz Jepsson ½ Haf:r 3 huuslänger bröstfeldige bonden förarmadt
  Dito Rusthåldh 6 Ingeman Mårtensson nu Gumme Madtzon ¼ Har 2 Odugl: längier och bonden fattig
  Dito Rusthåldh 7 Anders Månsson nu Thue Jönnsson i bruuk ¼ Fins 1 g:l stycke huus Swentiänaren Åboor
  Annaexe hemman 8 Per Jönnsson ½ Fins 3 st: små huus längier och bonden fattigh
  Domkyrckians 9 Gathehuus Mårten Jönsson 1 Ett lijtet g:l stycke huus tiggiare
  Kyrckians 10 Per Stenkellsson 1 Dito beskaffenheet
  Sahl: Hr Olufz Qwarn under Annaexe hemmanet 11 Ibm Qwarn Swen Jönnsson 1 Eett stycke huuslängia bonden g:l och fattigh, warit een lijten sqwatteqwarn af ingen Nyttia
  Ifrån Tåsterup till Fru Karin Marswijns Arfwingar 1 Örum Olluf Swenss: ½ Uthlagt, Finns här på 3 huus längier bonden widh macht
  Jöns Månss: Rusthåldh ringa och Oförmöget Rusthåldh 2 Jöns Truhlsson ½ Hälfften ödhe, finns 2 stumpar huus den bonden Uthfattig
  Jep Larss: Rusthåldh Ord: till Kyrckian 3 Swen Ollss: och Gumme Madtzon ¾ Fins 2 små huuslänger Ung bonde hielper sigh lijtet
  Corporal Frijses hästehemman 4 Offe Joensson ½ Dito 2 g:l förrutne huuslänger bonden fattigh
  Rusthållare Dito ringa Rusthålldh 5 Jeppe Larsson ½ Har 2 stycken huuslänger bonden heilper sigh
  Dito Rusthåldh 6 Nills Perss: och Truls Jönsson ½ Har 3½ huuslängia bönderne hielpa sigh tembl:
  Ifrån Tåsetrup till Fru Karin Marswijns Arf:gar 7 Nills Madtzon ½ Fins 2 stumpar huuslänhia Ödhe och Obruukadt
  Dito Härskap 8 Olluf Rasmuss: ½ Fins 2 stumpar huuslängiar bonden fattigh
  Förbytt från Gundralöff till Cronan 9 Broor Erichsson ½ Har 3 huuslängier hielper sig tembl: [AID: v1006573.b5070; v1006580.b160; v1006580.b2540; v1006594.b3850; v1006588.b10440; v1006600.b2970; v1006605.b360]
  Corporal Frijs häst hem:n 10 Måns Truhlsson ½ Fins 2 små huslänger bonden hielper sig
  Dito häste hem:n 11 Jöns Persson ½ Fins 2 små odugl: huuslängier Ödhe och Obrukadhe
  Jöns Månss: Rusthåldh 12 Måns Rasmusson ½ Fins 2 små huuslängier och bonden fattigh
  Fru Karin Marswijns Arf:gar i Danmark 13 Truhls Madtzon och Måns Perss: nu Anders Persson ¼ Fins 1 stycke huus bonden fattig
  Dito Härskap 14 Madtz Persson ½ Har 3½ g:l Förrutne huuslängier bonden hielper sigh
  A:o 1684 Förbyt till Crono ifrån Gundralöf 15 Madtz Mårtensson ¼ Fins 2 huuslängier hielper sigh tembl: [AID: v1006573.b5100; v1006580.b180; v1006580.b2550; v1006594.b3870; v1006589.b1500; v1006600.b3050; v1006605.b390]
  Dito Udtlagt ifrån Tåsterup till Fru Karin Marswijn 16 Håkan Nillsson ½ Har 2 länger och 1 golfz huus hielper sigh tembl:
  Dito Härskap 17 Madtz Kiellsson ½ Har 3 huus längier och 1 stegers huus hielper sig lijtet
  Jönns Månss: Rusthåldh 18 Madtz Nills Rusthål: Ibruuk ½ Har her på 2 golfs huus något wed macht det öfrige ruinerat
  Udtlagt ifrån Tåsterup til S:l Rotstens Arf:ger i Danm:k 19 Per Lasson ½ Har 2 huuslängier een Ung drängh hielper sigh
  Förbyt till Cronan A:o 1684 ifrån Gundralöf 20 Madtz Mårtensson ibruuk ½ Hälfften Ödhe finns 2 golfs huus i bruuk [AID: v1006573.b5110; v1006580.b210; v1006580.b2560; v1006594.b3870; v1006589.b1500; v1006600.b3050; v1006605.b400]
  Fru Karin Marswijns Arfwingar 21 Per Jonsson ½ Fins 2 huuslängior och bonden hielper sigh
  Wedh Indeehlningen kiendt till Cronan warit Under Tåsterup Jöns Måns Rusthåldh 22 Ingeman Swensson ½ Fins här till 2 stumpar huusl:ger bonden fattigh
  Corporalens häste hem:n Ordin: till kyrckian 23 Madtz Truhlsson ¼ Fins 1 stycke huuslängia och bonden fattigh
  Rusthållare 24 Jönns Månnsson ½ Af Öde och på Frijheet Uptaget har 2 huuslänger Upbygdt bonden hielper sigh
  Ifrån Gundralöf A:o 1684 Förbyt till Cronan 25 Hans Persson och Per Hansson ½ Fins Eet stycke huuslängia bonden Uthfattigh [AID: v1006573.b5120; v1006580.b230; v1006580.b2580; v1006594.b3880; v1006589.b1510; v1006600.b3060; v1006605.b410]
  Hr Billingskiöldh 26 Esbiörn Skräddare ½ Afhyst öf:r 40 Åhr och obruukadt
  Till Fru Karin Marswijns Arfwingar i Danm:k ifrån Tåsterup Uthlagdt 27 Anders Persson ½ Fins 3 stumpar huuslänger bonden hielper sigh
  Till Tåsterup 28 Gathehuus Clemmedt Persson 1 Affhyst uthj 6 Års tijdh finns här till Uthsädhe 2 skepp:r
  Cronans ograverat 29 Wäderqwarn Truhls Påhlsson(?) 1 Afhyst Ödhe och ingen Åbo i 12 Åhrs tijdh
  Hr Major Böhns uthi Malmöö 1 Gyllerup: Jöns Swensson
  Ingemar Månsson
  Jepp Madtzon
  1 Består af 4 huuslängier tembl: wedh macht och behåldne

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 79 / sid 74 ff (AID: v98462.b79.s74)

  Ur: 1719 års jordebok
  Hörup socken

  Kronohemman
  Hörup 1 Mårten Tuesson 1/4
  Hörup 3 Lars Pärsson 1/2
  Hörup 5 Mats Matsson & Mårten Nilsson 1/2
  Hörup 6 Christen Mattsson 1/4
  Hörup 7 Bengt Jönsson 1/4
  Örum 2 Anders Jönsson 1/4
  Örum 3 Swen Pärsson & Jöns Swensson 3/8
  Örum 4 Truen Andersson 1/4
  Örum 5 Jöns Mattsson 1/4
  Örum 6 Nils Larsson 3/8
  Örum 9 Jöns & Nils Swensson 1/3
  Örum 10 Swen Larsson 1/4
  Örum 11 Swen Andersson 5/16
  Örum 12 Ohla Nilsson 1/4
  Örum 15 Nils Håkansson 1/4
  Örum 18 Trulls Ingemansson 1/4
  Örum 20 Bror Eriksson 5/16
  Örum 22 Håkan Larsson 1/4
  Örum 24 Måns Jönsson 1/4
  Örum 25 Anders Pärsson 1/4
  Örum 23 Stenkel Mattsson 1/16
  Kronogatehus
  Örum 30 Öde
  Örum 31 Öde
  Örum 32 Öde
  Kyrkohemman
  Hörup 2 Nils Mårtensson & Mats Nilsson
  Hörup 8 Mårten Mattsson
  Örum 29 Öde
  Qwarn 11 Knut Pärsson
  Kyrkogatehus
  Hörup 9 Öde
  Hörup 10 Öde
  Utsockne Frälsehemman
  Hörup 4 Mårten Pärsson 1/2
  Örum 1 Lars Ohlsson & Jöns Ohlsson 1/2
  Örum 7 Jöns Nilsson 1/2
  Örum 8 Mårten Nilsson 1/2
  Örum 13 Brukas under No 27 1/4
  Örum 14 Måns Mattsson 1/2
  Örum 16 Clemmet Håkansson 1/2
  Örum 17 Erik Mattsson 1/2
  Örum 19 Otto Månson & Mats Stenkelsson 1/2
  Örum 21 Erik Håkansson 1/2
  Örum 26 Nils Pärsson 1/2
  Örum 27 Nils Mattsson 1/2
  Utsockne Frälsegatehus
  Örum 28 Öde
  Gyllerupshus 1 Pär Christophersson
  Gyllerupshus 2 Öde
  Gyllerupshus 3 Öde
  Gyllerupshus 4 Anders Boosson
  Gyllerupshus 5 Jöns Pärsson
  Gyllerupshus 6 Öde
  Gyllerupshus 7 Jöns Hansson
  Gyllerupshus 8 Öde
  Gyllerupshus 9 Öde
  Gyllerupshus 10 Oluf Håkansson
  Gyllerupshus 11 Christopher Eriksson
  Gyllerupshus 12 Öde
  Gyllerupshus 13 Hans Larsson
  Gyllerupshus 14 Öde
  Gyllerupshus 15 Öde
  Gyllerupshus 16 Öde
  Gyllerupshus 17 Mårten Tuesson
  Gyllerupshus 18 Nils Nilsson
  Gyllerupshus 19 Öde
  Gyllerupshus 20 Ohla Jönsson
  Gyllerupshus 21 Öde
  Gyllerupshus 22 Öde

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1776 25/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till hågade kiöpares underrättelse warder härigenon kundgiordt at hos Änkan Karna Ericksdotter i Hörup, kommer genom Auction at försäljas en dehl lösöre persedlar som enl:t skifte tillfallit des barn, efter theras afl: Fader Krono Rusthåls Åboen på N:o 5 1/2 Hörup Matts Mattsson, bestående af koppar, Järn- och Träwaror, Säng-, Gång- och Linkläder, häst, Fää, Fåår och Swinkreatur samt giäs och annat mera som icke så noga Specificeras kan Onsdagen den Tiugu Fierde /24/ uti innewarande månad; kommandes the som wid förenämde Auction giöra inrop, at på stället blifwa underrättade hwarest och när Auctionspenningarne skola betalas. Smedstorp den 25 Julii 1776.
  Å Ämbets wägnar
  E. WetterCrona

  1776 12/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig gjord reqwisition warder härigenom kundgjordt, at Tisdagen den fämtonde uti innewarande October månad kommer uti Örumbs by af Ingelsta härad, gjenom offentelig Auction, at försäljas Qwartermästaren Aqwilons derstädes befinteliga lösa ägendom bestående af Silfwer, Koppar, Tenn, Mässing Järn- och träwahror Wagn och Plog redskap, Säng och Linkläder ett Lispund ull, häst-, fä, fåhr- och Swinkreatur samt Gjäs, tillika med Innewarande åhrs inbärgade Gröda, jämte ett partie gammal Spannemål bestående af råg och korn. Cimbrishamns Rådhus den 12 October 1776
  Borgmästare och Råd

  1805 7/3, N:o 27
  I anledning af Ingelstads Härads Urtimma Tingsrätts Utslag af den 23 Junii nästledit år, warda Ryttaren Rasch, samt Drängarne Pehr Svensson och Matts Ingvardsson från Hörup, såsom misstänkte att hafwa warit wållande till Nils Pehrssons derstädes den 11 nyssnämnde månad och år timmade död, men innan ransakning härom hunnits anställas, genast orten afwikit utan att om deras wistelseort någon kunskap kunnat inhämtas, härigenom allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stads.Betjente att dem på det nogaste efterspana, wid ertappandet gripa och under säker fängslig wård till Slottshäcktet införa låta. Pehr Svensson är efter beskrifning 25 år gammal, liten och undersättsig till wäxten med ljusa hår och ögonbryn, samt war wid afwikandet klädd i blå tröja linbyxor, strumpor och skor, Matts Ingvardsson af lika ålder och wäxt med den förre, har kort krusigt hår och koppärrigt ansikte och Ryttaren Rasch 30 år gammal, medelmåttig till wäxten med swarta hår och ögonbryn, upgifwes hafwa warit klädd i blå wäst, linbyxor samt strumpor och skor. Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län och Kongl. Öfwer StåthållareEmbetet i Stockholm anmodas wänligen att förenämde rymmare på lika sätt låta efterspana.

  1805 30/3 (AID: v1023941.b910)
  Enligt den wid Ingelstads Härads laga Winter-Ting den 19:de dennas, tagne beslut, kommer genom Auktion den 26 April nästkommande å stället, försäljas och derefter genast tillträdas, Krono skatte Rusthålls Hemmanet N:o 12, 1/4 mantal Örum i Hörups Socken och Ingelsta Härad belägit, som tillhörer, jemte Åboen Matts Mattssons hustru Bengta Måns Dotter i Hagestad, afledne Åboen Nils Månssons därstädes omyndiga Barn; Hwilket, och att försälgnings wilkorenn samt Hemmanets beskaffenhet före Auktionens början skola blifwa hugade kjöpare tillkännagifne, härigenom på wederbörandes därom gorde anhållan kungordt warder.

  1823 15/12, N:o 201
  Torsdagen den 8 nästinstundande Jannuari kl. 10 f.m. utbjudes så wäl till Arrende på 30 års tid, räknad från den 25 nästkommande Martii, en Hörups kyrka tillhörig, wid Örum belägen Wäderqwarn, som werkställigheten af den reparationer å den samma, hwilka wid anstäld Syn befunnits nödwändige; Och warder såsom wilkor wid Auctionen föreskrifwit, att arrendet skall årligen utgå i Spannemål, helften Råg och hleften Korn. att Arrendatorn blifwer skyldig hålla qwarnlägenheten i godt stånd samt answara för Nybyggnaden och alla utgående Onera, för uppfyllandet hwaraf de 5 fösta Arrende Åren, äfwen om under tiden Arrendatorn aflider, han bör ställa en af 2:ne Personer en för begge och begge för en ingången bewittnad och af Dommaren i Orten till wederhäftigheten styrkt Borgen och att Entrepreneuren likaledes ställer laglig Borgen för arbetets behöriga werkställande inom den 25 Martii instundande år: warandes närmare underrättelse att inhämta hos Auctions Förrättaren, herr Kyrkoherden i församlingen hwilket allt hugade Speculanter härmed tillkännagifwes.

  1824 16/2, N:o 29
  Till iståndsättande af en del å Hörups kyrkas wid Örum belägen wäderqwarn befintlige bristfällen, kommer Entreprenad Auction att å stället förrättas, Måndagen den 15 instundande Martii kl. 10 f.m. hwilket till hågade Speculanters efterrättelse kungöres, med erinran, att blifwande Entrepreneuren bör wara försedd med godkänd Borgen för arbetets lagliga förrättande.

  1824 3/8, N:o 108
  Genom Auction, som förrättas så wäl här i Lands-Contoiret som wid Hörups Kyrka Tisdagen den 24 innewarande Månad kl. 10 f.m., utbjudes till Arrende i 30 års tid räknad från midfastan nästkommande år, en nemnde Kyrka tillhörig Wäder Mjölqwarn med ett par Stenar i Örum; kommandes Arrendet att årligen utgå i spannemålaf helften Råg och helften Korn och blifwer Arrendatorn skyldig att hålla Qwarnlägenheten i godt stånd samt att answara för uppbyggnaden och alla utgående Onera; för uppfyllandet hwaraf under de Fem första Arrendeåren, äfwen om Arrendatorn under tiden aflider, Inroparen bör wid Auctionen ställa en af twenne personer, en för begge och begge för en ingången, bewittnad och af Domaren i Orten till wederhäftigheten styrkt Borgen.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  Från Hörups Socken genom Herr Hof-Kammereraren G. Letth 12 RD 8 sk.

  1836 1/12, N:o 166
  Här å Lands-Contoret och wid Hörups Kyrka, i Ingelsta Härad, förrättas Torsdagen den 12 i nästa månad kl. 11 förmidd., auction för att under arrende på Tjugofem års tid, räknad från den 25 Mars instundande år, uplåta ett nämnde Kyrka tillhörig och wid Hemmanet N:o 12 Borreby belägen jord om 1 Tunne- 1 kappelands rymd; kunnande hugade speculanter, som wid auctionen böra wara försedde med till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under de tio första åren, härstädes och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup påse project till blifwande arrende Contract.

  1839 21/2, N:o 56
  Tisdagen den 12 inst. Mars och påföljande dag, om så erfordras, låter H:r Krono-Befallningsman Berlin på Gyllerupsgård, i anseende till afflyttning från orten, genom offentlig auktion försälja jern- och trädwahror, sängkläder, meubler, åker- och körredskap, en täkt- och en soufflette-wagn, hästar, flere par oxar, kor och swin, samt Electoral- och Swenska får, jemte diverse wahror, och ett större partie wacker spannemål af råg, korn, hafre och ärter samt potäter. – Auktionen börjas hwarje dag kl. 9 f.m. och med betalningen lemnas säkre och kände köpare anstånd till den 1 inst. Okt., då den till undertecknad erlägges. Anstalt är fogad att mat på stället kan ehållas emot betalning.
  Glemminge den 21 Februari 1839. S. J. Sjöstedt.

  1840 11/9, N:o 101
  Nedannämnde Hörups Kyrkas Hemman, som den 25 Mars nästa år blifwa åboledige och, enligt wederbörlige beslut, böra på 30 års tid, räknad från nämnde dag till midfastan 1871, å nyo utarrenderas, komma ttt, i sådant afseende, utbjudas å offentlige auktioner, som företagas å följande tider och ställen, neml.:
  1:o. Den Tjugusjette (26) i nästa månad här å Lands-Kontoret och å stället, Hemmanet N:o 16 1/8 m:tl Walleberga, beläget i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, och ägande 25 Tunne- 19 kappeland inägor, uppskattade till 21 Tunne- 29 kappeland, samt 14 Tunne- 17 kappeland utmark, uppskattade till 1Tunne- 7 kappeland, jemte 2 Tunne- 23 kappeland torfjord. Af inägorne äro omkring 8 Tunneland öppen åker och resten äng, och utmarken består af dåligh sandjord, som endast nyttjas till bete. Hemmanet är bebygdt med 4 längor, inredde på sätt i orten wanligen brukas, och utgör rotering till 1/12 i hel rote, äfwensom 1 R:dr, 2 sk. 6 r:st Augments-ränta till ett Rusthåll i Walleberga by.
  2:o Den Tjugosjunde (27) i näst månad, härstädes och i Örum, 3/16 m:tl af Hemmanet N:o 3. Örum, i Hörups Socken och Ingelsta Härad, hwilket Hemman har en ägorymd af 33 Tunneland inägor, uppskattade till 19 Tunne- 8½ kappeland, samt 10 Tunne- 23½ kappeland utmark, uppskattade till 5 Tunne- 21 kappeland, och är bebyggdt med 4 längor, inredde efter ortens bruk. Af inägorna äro omkring 10 Tunneland öppen åker och återstoden äng. Utmarken, bestående till en stor del af stenbunden tufwemark, nyttjas till det mästa till bete och till någon mindre del för höhöstnad. Hemmanet är ålagdt rotering till 3/32 i hel rote och erlägger 1 R:dr 7 sk. i Augmentsränta till Rusthåll i Örums by, och
  3:o å sistnämnde tid och ställen, 3/16 m:tl af sednast upptagne Hemmanet N:o 3. Örum, hwilket till ägor, byggnader och öfrige förmåner, äfwensom onera är af alldeles lika beskaffenhet med nyssberörde 3/16 m:tl derstädes.
  Project till Arrende-Kontraker äro upprättade, och kunna påses härstädes och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup, och hugade Spekulanter skola wara beredde att wid auktionen aflemna en af 2:ne personer, hwilkas wederhäftighet är behörigen styrkt eller af Kyrko-föreståndarne godkännes, en för båda och båda för en ingången proprie borgen för alla i kontraktet föreskrifne Arrendeskyldigheters fullgörande under de fem första åren, äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå; kommandes högsta anbudet, att Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1842 16/2, N:o 19
  Å uppförandet i Hörups Kyrkas Torn, i Ingelsta Härad, af nya klockstolar, hwarföre kostnaden är beräknad till 360 R:dr 16 sk. B:ko, håller wid Kyrkan Entreprenad-auktion Torsdagen den Tjugofjerde (24) nästk. Mars, kl. 12 på dagen, under willkor, att wederhäftig borgen för arbetets ordenteliga werkställghet skall wid auktionen aflemnas, samt att skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1842 26/5, N.o 60
  Måndagen den Fjerde (4) nästk. Juli, kl.12 på dagen, kommer härstädes och wid Örums Wädermjölqwarn i Hörups Sockne och Ingelsta Härad, auktion att förrättas för utarrendering af samma Qwarn under 30 års tid, räknad till midfastan år 1872, med willkor, som äro uppfattade i projekt-kontrakt, hwilket å Landskontoret och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup kan påses. – Qwarnen, å hwilken förmalning emot tull får werkställas, har nödiga inventarier och en serskild inhägnad husplats, bebyggd med twenne längor, samt befinnes, likasom dessa byggnader, i godt stånd; skolandes wid auktionen, till wederhäftigheten af domaren i orten styrkt borgen för arrendewillkorens fullgörande under de tio första åren aflemnas, ingången af 2:ne män, en för båda, och båda för en, såsom för egen skuld, att gälla äfwen i den händelse arrendatorn under tiden med döden afgår.

  1843 22/6, N:o 164
  Genom utmätningsauktioner, som af Krono-Fogden i orten förrättas, komma nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter att till den högstbjudande försäljas, å de dagar och ställen här utsättas, neml.:
  2:o Utsockne-Frälsehemmanet N:o 1 1/64 m:tl Örum, i Hörups Socken och Ingelstads Härad, på stället, den 5 September kl. 10 f.m.

  1843 13/7, N:o 170
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, komma nedannämnde fastigheter, å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml:
  8:o) Utsockne Frälsehemmanet N:o 19 1/54 mantal Örum, i Hörups Socken och Ingelstads Härad, på stället den 28 September kl. 11 f.m.

  1847 8/10, N:o 343
  Onsdagen den 28 dennes låter Herr Patron B. M. Meijer genom Auktion, som å stället förrättas och börjas klockan 10 förmiddagen, försälja helt eller styckadt Frälse Säteriet Gyllerup 1 1/3 mantal, beläget i Hörup Socken, Ingelstad Härad och Christianstads Län, midt emellan städerne Ystad och Cimbrishamn, hwarest alltid är god afsättning med landtmanna-produkter, innehållande undefärligen Trehundrade femtio Tunneland mylla på mergelbotten i en plan, instängd med dubbel stengård och försedt med starka och goda åbyggnader, hwilka till större delen äro försäkrade i Allmänna Brandstodsinrättningen för byggnader på landet, derför alla årens afgifter äro inbetalde och resten af byggnaderne äro försäkrade i Häradernes Brandstodsinrättning. Å Egendomen, till hwars förbättring gifwas flera tillfällen och hwarå nu skördas årligen Ett Tusende Femhundrade Tunnor Spannemål, Twåhundrade Tunnor Potatoes och Fyrahundrade Femtio Lass Klöfwer utom en del hö på naturlig Äng, är detta år utlagdt höstsäd på Sextio Tunneland. På ägorne finnes Torfmåsse till husbehof.
  Betalningswilkoren, som före Auktionen tillkännagifwas, blifwa för Köpare förmånlige.
  Hammenhög den 8:de Oktober 1847
  J. Tydell

  1848 22/2, N:o 64
  Tisdagen den 14:de instundande Mars låta Sterbhusdelägarne efter aflidna Enkefru Prostinnan H. C. Bruzelius, född Sommar, genom friwillig auktion, som kommer att förrättas å hemmanet N:o 4 Hörup och börjas kl. 10 på dagen, försälja följande i Ingelstads härad af Christianstads Län belägne fastigheter, neml.: Utsockne frälsehemmanet N:o 6 ½ mantal Ingelstorp, hwartill lyda 36 tuneland, deraf 7 t:e- och 4 kp:ld utmärkt god torfjord, jemte Utsockne frälsehemmanet N:o 18 1/4dels m:tl dersammastädes, med ägorymd af 33 tunneland, inberäknade 7 t:e- 5 kp:ld torfjord – hwilka 2:ne hemman äro i ett skifte sammandragne och lämplige till sambruk -: Utsockne frälsehemmanet N:o 4 ½ mantal Hörup, hwars ägorymd utgör 78 tunneland, och Utsockne frälsehemmanet N:o 48 ½ m:tl Walleberga, med 105 tunne- och 22 kappeland deraf 4 t:e- 2 kp:ld torfjord; allt af ganska god beskaffenhet: samt Kronoskatte gatehuset N:o 37 Ingelstorp med tillydande logetomt.
  Desse egendomar, som äro fördesse med nödige åbyggnader och för öfrigt wäl häfdade, få genast yillträdas med utsådd wintersäd och behöfligt wårfoder. En betydlig del af ägorne till Wallebergahemmanet gränsar till Östersjön, och detta hemman har alltså fördelaktigt läge så wäl till lastageplats som för fiske. Köpewilkoren blifwa billige och tillkännagifwas före utropet. Månstorp den 21 Februari 1848
  J. G. Ewerlöf.

  1848 8/4, N:o 36
  Genom auktion, som förrättas wid Hörups Kyrka Onsdagen den 10 Maj kl. 10 f.m. kommer att försäljas omkring 300 Lispund gammalt takbly. Okände köpare skola ställa wederhäftig borgen före blyets afhämtande. Öfriga wilkoren tillkännagifwes före auktionen.
  M. Bruzelius
  Prost och Kyrkoh. i Löderup

  1849 24/1, N:o 14
  Enkefru Hofkamererskan E. Leth låter genom auktion, som förrättas å N:o 18 Örum Fredagen den 16 nästkommande Mars kl. 10 förmiddagen, försälja följande:
  Dess Skatte-Rusthållshemman N:o 18, 5/36 mantal Örum, i Hörups Socken af Ingelstads Härad, antingen helt eller styckadt, försedt med nödige åbyggnader, med en jordrymd af nära 48 tunneland, dels åker och dels äng af särdeles bördig beskaffenhet. Fyra tunneland torfjord i Hammars måsse och Tjugusju års återstående besittningsrätt till en torfjord i Hagestads måsse.
  Wid samma tillfälle försäljes derstädes: hästar, oxar, kor, får och swinkreatur, åker- och körredskap, med flere diwerse waror; äfwensom ett tröskwerk. Hemmanet jemte torfjorden för tillträdas den 25 i nyssnämnde månad och betalningswilkoren derför, som blifwa för köpare förmånlige och i möjligaste måtto lämpade efter dess eller deras egen beqwämlighet, tillkännagifwes före auktionens början; dock anmärkes att för en tredjedel af köpeskillingen bör wederhäftig borgen ställas wid klubbslaget, men för lösboet erhålles betalningsanstånd till den 1 Nowember detta år, med skyldighet för uraktlätenhet deraf att erlägga ränta från auktionsdagen. Hammenhög den 22 Januari 1849.
  J. Tydell

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Hörups d:o (Socken) f.d. Nämndemannen Per Nilsson i Örum

  1849 4/8, N:o 223
  Fredagen den 21 i denna månad kl. 10 f.m. låter egaren genom offentlig auktion, som förrättas å stället, försälja Säteriet Gyllerup 2 13/48 mantal, beläget i Hörups Socken af Christianstads län, och hwartill höra omkring 351 tunneland jord af den bästa beskaffenhet och deraf nästan allt är upptaget till åker; och är egendomen försedd med 4 st grundmurade uthuslängor, deraf den ena är inredd till spannmålsmagasin, och en större boningslänga af bränd sten, med flere rum, äfwen i öfre wåningen samt 3:ne andra längor af korswirke. Alla åbyggnaderne, som befinnes i godt stånd, äro brandförsäkrade dels i Stockholm och dels i Häradets Brandstodsinrättning, och finnas å ägorne 2:ne Husmän, som göra en mängd dagswärken. Egendomen, som får tillträdas den 25 Mars nästa år, säljes antingen helt eller i mindre delar, och blifwa betalningswilkoren, som utsträckas till fem år, tillkännagifne å stället före auktionens början. Glimminge den 1 Augusti 1849.
  S. J. Sjöstedt.

  1852 28/9, N:o 305
  Då wid den af undertecknad, på grund af Kongl. Maj:ts Höga Befallningshafwande i länet sammanstämmande Resolutioner den nästinstundande 18:de Maj och 18:de Augusti, till den 18:de dennes utlyste entreprenad-auktion för iståndsättande af brister å stängseln å till Statswerket indragne Corporals-Bostället wid f.d. Adelsfane Regementet N:ris 9, 15, 20 och 25 tillsammans 1 7/48 mantal Örum i Hörups socken, Ingelstads härad och Christianstads län, några spekulanter ej läto afhöra sig; så warder ytterligare så beskaffad auktion å nämnde bristfälliga stängsel, som utgör cirka 1,500 famnar, härmed utlyst att å stället förrättas Måndagen den 11:te nästkommande Oktober klockan 10 f.m., med tillkännagifwande, att wilkoren bestämmas före auktionens början och att blifwande entrepreneuren, såwida afseende å inrop kan fästas, skall wara, för arbetets noggranna fullgörande, med borgen, som af förrättningsmannen godkännes, wid klubbslaget försedd, samt att atbetet påbörjas då auktionsåtgärden blifwit i händelse af klander godkänd, eller densamma åt sig tagit laga kraft.
  Hammenhög den 27 September 1852.
  C. G. Trägårdh.

  1855 21/3, N:o 55
  Wid offentlig auktion, som förrättas i Löderups Prestgård af Ingelstads härad Onsdagen den 11 instundande April klockan 11 förmiddagen, utbjudes:
  1:o) Till försäljning antingen styckadt eller helt, samt i sednare faller antingen med eller utan kreatur, inwentarier och spannemål, Frälse-Säteriet Gyllerup och Fröslöf, tillsammans 1 341/1536 mantal med en egorymd af 214 tunneland 29 kappeland bördig jord, jemte goda och tillräckliga ladugårds- och manbyggnader, de sednare nyligen uppförda samt för ståndspersoner inredda. Egendomen, som tillhörer framlidne Prosten och Ordens-Ledamoten M. Bruzelii sterbhusdelegare, samt är belägen i Hörups och Walleberga socknar af Ingelstads härad och Christianstads län, ungefärligen 2:ne mil från hwardera af städerna Cimbrishamn och Ystad, får af köpare genast tillträdas med wintersåd, gödsel och tillräckligt wårfoder.
  2:o) Till arrendebruk under Enkefru Prostinnan Bruzelii och hennes omyndige barns Nådårstid ofwannämnde Prestgård, till hwilken, jemte en derunder brukad kyrkofästa, höra 115 á 120 tunneland till största delen utmärkt bördig jord, som med tillräcklige åbyggnader, winter- och klöfwerutsäde jemte wårfoder får af Arrendator genast tillträdas. Jordberedningen och inbergningen samt ett större antal äckor werkställas och utgöras af Pastoratets Annexbönder; och öfwerlåtas äfwen till Arrendatorn äcker och dagswerken af Pastoratet.
  Försäljnings- och Arrendewilkoren, som blifwa förmånliga, tillkännagifwas före utropet; men wid auktionen bör antaglig borgen ställas för köpeskilling och arrendeafgift samt fullgörandet af öfrige wilkoren.
  Lund den 19 Mars 1855.
  M. Larsson

  1861 19/10, N:o 112
  Genom offentlig auktion som anställes såväl här på Landskontoret som i Löderups sockens Skolhus Lördagen den 23 instundande November kl. 12 på dagen kommer en Hörups kyrka tillhörig jord belägen i Borrby socken vid N:o 12 Borrby af 1 tunnelands 1 kapplands rymd, att utbjudas till arrende under trettio år, räknade från midfastan 1862; och varder till spekulanters kännedom och efterrättelse meddeladt att den högstbjudande bör vid auktionen aflemna en af tvenne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld ingången, till vederhäftigheten styrkt borgen för alla arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren äfven i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafvande och Biskops-Embetet, hvilka utfärda arrendekontrakt, att blifvande anbud antaga eller förkasta.

  1867 12/1, N:o 22
  Till wederbörandes kännedom och efterrättelse warder härigenom meddeladt att nedannämnde personer blifwit utsedde till Ordförande i följande Kommunal-nämnder, nemligen: Hörups socken, Kyrkowärden Per Lasson å N:o 6 Hörup.

  1868 15/7, N:o 344
  Genom offentlig auktion, som på stället förrättas Fredagen den 14 nästkommande Augusti kl. 10 f.m., låta borgenärerne i Åboen Nils Assarssons i Hörup konkurs försälja Skatte-Rusthållshemmanet N:o 3 1/8 mtl Hörup, hwartill höra nya åbyggnader och omkring 20 tunnland god jord. Betalnings- och öfriga wilkor, som blifwa förmånliga, tillkännagifwas före utropet. Borgenärerna i bemälte konkurs kallas till sammanträde å ofwannämnde tid och ställe, för att antaga eller förkasta blifwande anbud. Borrby och Hannas den 13 Juli 1868.
  Gustaf Lindström – Lars Åkesson.

  1874 3/11, N:o 131
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 11 nästinstundande Januari kl. 12 på dagen anställes så wäl inför Konungens Befallningshafwande här i Landskontoret, som inför Hörups kyrkoråd i Hörups sockenstuga, kommer till arrende på trettio år, räknade från midfastan 1875, att utbjudas Hörups kyrka tillhöriga wäderqwarnen N:o 29 Örum; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande: att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörande af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldighater under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twenne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld; att projekt till arrendekontraktet finnes att tillgå härstädes och hos Pastors Embetet i Hörup, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1885 21/11, N:o 213 (Landskansliet) (Jämför Glemminge)
  Kungörelse om ällmän efterlysning.
  På begäran af: 1:o) Kronolänsmannen C. P. Fundahn
  Så wäl tjufwen som ock de penningar som warit förwarade uti den i wapenhuset till Hörups kyrka stående s.k. fattigstocken, hwilken på morgonen den 18 dennes befunnits uppbruten och frånröfwad sitt innehåll med undantag af twå 5 öre stycken.

  1891 23/6, N:o 4 (serien II)
  Kungörelse angående utarrendering af en Hörups kyrka tillhörig jord,
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 24 nästkommande Augusti klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande här på landskontoret som inför Hörups kyrkoråd i Hörups sockenstuga, kommer till arrende på trettio år, räknade från midfastan 1892 till samma tid 1922, att utbjudas en Hörups kyrka tillhörig jord, belägen wid Hoby bys rågång och N:r 12 Borrby samt i 1874 års jordebok benämnd Hörupsjorden N:o 1, i Borrby socken och Jerrestads härad, hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande, att den högstbjudande bör wid auktionen till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twå personer en för båda och båda för en såsom för egen skuld;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos pastorsämbetet i Hörup samt
  att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskopsembetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.