Ingelstorp

  Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1971- Ystad

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij begierte, äro otienlige” [år 1762]
  Enskifte: Ingelstorp 1806

  Byordningar:
  Ingelstorps byordning stadfäst 1771 6/3
  Hammars byordning uppbränd vid vådelden 1776
  Ingelstorps bylåda finns på Nordiska museet (Inv-nr 138476)

  Litteratur:
  Andersson, H. Klockarna i Ingelstorp och Valleberga
  Flensmarck, Tor, Ingelstorps tidiga ägare och brukare, SAXO nr 21, sid. 151-176
  Strömberg, M. Bondesamhällen under Ingelstorps forntid. 1977
  Vuxenskolan. Ingelstorp ett och ett halvt sekel. 1976
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 137-138. 1981
  Wallin, C. Tommarps Urkundsbok 1085-1600, del V, sid. 101-111

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b1160
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b2200.s220
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b3400.s340
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1470.s97

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Ingelstorps kyrkogård 2015

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Ingelstorp Sokn och By har:

  Skatte 1. 1/2
  Crono in och oindelt 1. 3/4
  Utsokne Frällse 11. 1/2 Tåsterup 5, Giärsnäs 2. 1/2, Bollerup 3, Öfw. Lieut. Herr Baron Stael von Hollstein 1/2 och Inspector Calman 1/2.
  Prästegård 1
  Klåckarebol 1/2
  Gatehus 31 Tåsterup 6, Giärsnäs 1, Bollerup 1, Calman 5.
  Qwarn 1 Tåsterups Gård.

  Tillräckelig och god åker och äng samt torfjord.

  Hammar har:

  Skatte 6. 1/16
  Crono indelt 9/16
  Gatehus 2

  Sandig och skarp åker, swagt höbohl, någon torfjord och fiske.

  Soknen har 49 st. hemmansbrukare.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Hammar nr 1, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 2, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 3, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 4, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 5, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 6, 1/4 mtl 1769 mars 3, skattebrev på 1/4 mtl
  Hammar nr 7, 1/16 mtl 1769 mars 3, skattebrev på 1/16 mtl
  Hammar nr 8, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 9, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 10, 1/16 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/16 mtl
  Hammar nr 11, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 12, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 14, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Hammar nr 15, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
  Ingelstorp nr 3, ett gatehus 1733 nov. 26, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
  Ingelstorp nr 10, 2/3 mtl 1690 juli 22, donerat skatte till framlidne bokhållaren Montans arvingar av Kungl. Maj:t (AID: v566850.b570)
  Ingelstorp nr 12, 1/4 mtl 1762 mars 3, skattebrev på 1/4 mtl
  Ingelstorp nr 18, 1/4 mtl 1733 nov. 26, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835469.b5480.s633)
  Ingelstorp nr 19, 1/8 mtl 1819 december 15, skattebrev (AID: v566850.b570); 1855 skatteköpt 1/16 (AID: v566850.b580)
  Ingelstorp nr 22, ett gatehus 1734 jan. 18, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
  Ingelstorp nr 23, ett gatehus 1733 nov. 20, skattebrev (AID: v384851.b2850)
  Ingelstorp nr 24, ett gatehus 1734 jan. 18, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
  Ingelstorp nr 36, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
  Ingelstorp nr 37, ett gatehus 1734 jan. 18, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
  Ingelstorp nr 38, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
  Ingelstorp nr 42, 1/4 mtl 1815 januari 13, skattebrev (AID: v566850.b570)
  Ingelstorp nr 45, 1/4 mtl 1836 mars 8, skatteköp 5/22 mtl (AID: v566850.b580)
  Ingelstorp nr 46, 1/2 mtl 1836 februari 2, skatteköp (AID: v566850.b580)
  Ingelstorp nr 49, 1/3 mtl 1690 juli 22, donerat skatte till framlidne bokhållaren Montans arvingar av Kungl. Maj:t (AID: v566850.b570)

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Rena 1:1, ett ålfiske Kronan Innehavare åboarne i Hammar

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Ingelstads härad
  Ingelstorps socken
  1. Rena nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), krono, enskild disposition, upptaget och skattlagt 1797 8/6 med beräkning av 3 á 4 lanthommor till 24 skilling ränta, fastställt av Kammarkollegiet 1801 18/12; sträcker sig från den s. k. Renabacken 619 famnar österut till väster om Kåseberga fiskläge belägna s. k. Lyngeskårs västra hals.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  a) Köpinge och Ingelstorps socknars kust
  Strandägaren Gumme Svensson i Hammar: Vid Hammars by funnes ett skattlagt kronoålfiske Rena, som innehades av byamännen gemensamt och utarrenderats till några fiskare. I övrigt funnes på denna kuststräcka icke något skattlagt fiske. Arrendatorerna av ålfisket Rena, som sträckte sig 600 meter utmed stranden, förbehölle sig icke blott ålfisket utan även laxfisket inom åldrättens område. I övrigt vore fisket fritt vid dessa socknars kust för inom socknen boende fiskare, varemot utsocknes boende avvisades. Något förbud mot fiske hade emellertid icke kungjorts.

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 23 5/8 hemman, af hvilka 12 1/2 äro frälse, 9 53/88 skatte och 1 23/44 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Borrby kompani nr 30-31 Borrby kompani nr 30-31 Borrby skvadron nr 24-26
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 14-22, 105 [AID: v792654.b1090.s209 ff ]


  Värnpliktiga i Ingelstorp

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1600
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00318
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00173
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00415
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00176
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00198
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00148
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00236
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00031
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00100
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00134
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00128
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00098
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00134
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00131
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Ingelstorps och Walleberga socknar
  Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde Per Hansson i Ingelstorp. Han avgick 1853. Efter honom valdes

  Sven Persson, n:r 13 Ingelstorp, vald 16/10 1853;
  Ola Nilsson, n:r 24 Walleberga, vald 28/9 1865, tjänstgjorde ännu 1893;
  Nils Svensson, n:r 48 Ingelstorp, vald 30/9 1893;
  Anders Larsson, Walleberga, vald 14/4 1900;
  Nils Henriksson, Walleberga, vald i juli 1909;
  Kvarnägare Måns Svensson, Ingelstorp, vald 7/8 1915;
  Nils Henriksson, Walleberga, åter vald 1922;
  Per Nilsson, n:r 48 Ingelstorp, vald 2/8 1924, vilken fortfarande innehar befattningen (1944-)

  Ingelstorps socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Hr Christian Bille på Dybeck el:r Fru Karin Marswijns Arfwing:r i Danm:k 1 Hammar Byy: Mårten Hansson ½ Fins 3 små husläng:r wed macht, bonden hielper sigh
  -”- 2 Nils Pehrsson Skräddare ½ Haf:r 2 g:le små husläng:r, bonden fattigh
  -”- 3 Mårten Månsson ½ Fins 4 små stycken huus, bonden hielper sig
  -”- 4 Olof Månsson ½ Dito beskaffanheeth
  -”- 5 Måns Mårtenss: och Olof Jacobss: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  -”- 6 Cordt Ingwarsson ½ Har Ett stycke huslängia bonden fattig
  -”- 7 Matz Pehrsson 1/16 Fins 4 små stomper hus, bonden fattigh
  -”- 8 West[ra]: Nils Pehrsson ½ Een huslängia fattigh
  -”- 9 Jöns Madtzon ½ Har 3 stomper huusläng:r hielper sigh tembl.
  -”- 10 Unge Pehr Pehrsson 1/16 Har een lijten huslängia hielper sigh tembl. [AID: v384826.b6500]
  -”- 11 Jeppe Swensson ½ Haf:r 2 husläng:r heilper sigh lijtet
  -”- 12 G:le Pehr Pehrsson ½ Har 3 g:le förfalne huusläng:r bonden fattigh
  -”- 13 Pehr Jönsson ½ Dito 4 g:le små stomper husläng:r bonden hielper sigh
  -”- 14 Jacob Jönsson ½ Haf:r 2 dollige stomper hus, bonden fattig
  -”- 15 Matz Perss: Ibruch ½ Fins 1½ golfz huus hälften ödhe, Ibruch halfparten
  Till Tåsterup Gårdh 1 Hammars Wedherqwarn Jöns Möllare 1 Till qwarnen Ähr Ett stycke huus Åboen fattigh
  Prästestombnen 1 Ingelstorp byy: Präste Gårdhen Består af fyra huslängior så tembl: wedh macht [AID: v384851.b650]
  Klåckarebohligen 2 Degnebohligen ½ Fins 2 stycken husläng:r degnen fattig
  Förbytt ifrån Buckwaldt på Länsmannens Säthe 3 Gathehuus Anders Christenss: 1 Ett stycke huus Åboen fattigh
  Kyrkiornes 4 Smedhehuset Bengdt Smedh 1 Har 2 stomper huus, Åboen fattig
  -”- 5 Gathehuus Jöns Andersson 1 Warit Afbrändt Ähr afhyst för 8 Åhr sedhan
  Hr Arel Swabs Uthfrälse 6 Hans Mårtenss: och Nils Hanss: ½ Har 3 små husläng:r bönderne hielper sigh [v98384a.b1270]
  Ifrån Tåsterup Uthlagdt till Sahl: Borgmäst: Terning Hanss: i Malmö och hans Arfwing:r 7 Nils Larsson ½ Warit Afbrändt, Upbygdt 2 små stycken huus bonden fattigh
  Cronans Ograverat 8 Gathehuus: Carl Carlsson 1 Ett lijtet stycke huus Dito Afbrändt
  Terning Hanss: i Malmö och hans Arfwing:r 9 Jacob Jönsson Hofgården 1 Afbrändt och Ähr nu afhyst, bestådt af Tuå halfwa Gårdzbruuk
  [v331250.b10090]
  Länsmannens Rusthåldh 10 Lars Christopherss: och Cronones Länsman Erich Tranman 1 Länsmannen reparerat Een längia Noch 1½ huslängia, Nils Anderss: hielper sigh
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Sahl: Terningh Hanss: Arf:r 11 Jöns Andersson ½ Fins 3 st: förfalne huusläng:r bonden fattigh
  ½ Mårten Madtzons Rusthåldh
  ½ Pastorens Dito
  12 Jöns Anderss: Åboer
  Fingh Persson IbruchCaniche stådt för frelse
  ½ Består af een längia bönderne fattige
  Till Tåsterup Gårdh 13 Jacob Andersson 1 Har 4 huusläng:r wedh macht
  -”- 14 Hindrich Skräddare, Nils Joenss:
  Anders Bengdtzon och Lars Månsson
  ½ Afhyst och Ibruch
  -”- 15 Gathehuus: Christen Skräddare 1 Ett lijtet stycke huus, Uthfattig Åboo
  -”- 16 Pehr Nilsson ½ Fins 3 stycken huslängior tembl: wedh macht
  Till Bollerup 17 Jeppe Pehrsson ½ Haf:r 2 st: husläng:r bonden fattig
  Ifrån Buckwaldt förbytt 1684, och till Länsmans Gårdh och Säthe anslagen 18 Anders Andersson ½ Haf:r 2 stycken huusläng:r, fattig Åbo [AID: v384851.b2910]
  Hr Pastorens Rusthåldh 19 Bendt Ollsson ½ Fins 3 små husläng:r bonden wedh macht
  Prästens Mensal el:r Anexe hemman 20 Anders Pehrsson 1 Haf:r 3½ huuslängior wedh macht, Åboen hielper sigh
  Cronans och på Anexe hemmanet Upbygdt 21 Gathehuus: Nils Åckesson 1 Ett lijtet förfallit stycke huus, Uthfattig Åbo
  Cronans och på byens Grundh 22 Anders Pehrss: Skräddare 1 Een lijten st: huusl: Uthfattig Åbo [AID: v384851.b1830]
  Cronones Ograverat 23 Christen Kielss: Måhlare Ett stycke huus sielf Upbygdt Åboen hielper sigh
  Ifrån Hr Buckwaldt Förbytt och hörer till Länsmans hemmanet 24 Dito Anders Larsson 1 Ett stycke huuslängia, Åboen fattig
  Till Bollerup 25 Anders Madtzon 1 Haf:r 4 st: läng:r bonden fattigh
  Till Tåsterup 26 Hindrich Skräddare 1 Haf:r 2 st: husläng:r Uthfattig Åbo
  Till Tåsterup 27 Gathehuus: Anders Bengdtzon 1 Dito 2 st: huusläng:r fattig Åbo
  -”- 28 Ingwar Lasson 1 Ett lijtet stycke huslängia, fattigh Åbo
  -”- 29 Dito Nils Skräddare 1 Haf:r 2 små st: huuslängior
  -”- 30 Håckon Pehrsson 1 Dito ett styck; huslängia
  Ifrån Tåsterup till Terning Hanss: Arfwing:r i Malmö 31 Anders Joenss: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  -”- 32 Måns Thuasson ½ Har 2 st: dollige husläng:r, bonden fattig
  Till Tåsterup 33 Gathehuus: Nils Månsson 1 Ett par golfz huus, fattigh Åbo
  Till Borgmäster Terningh Hanss: Arfwinger 34 Östre Nils Pehrsson ½ Har 3 st:n g:le huusläng:r bonden hielper sigh
  Till Bollerup 35 Thua Bengdtzon ½ Fins 2 små st: huusläng:r bonden Uthfattig
  Rusthållare 36 Pastoren Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  Cronans Ograverat 37 Gathehuus: Eskell Christophersson 1 Ett lijtet stycke odogl: huusl: fattigh Åbo [AID: v384851.b1830]
  Pastorens Rusthåldh 38 Pehr Eskelsson ½ Har 2 st: huusläng:r bonden Uthfattigh
  Till Tåsterup 39 Måns Nilsson ½ Har 2 små husläng:r bondhen fattigh
  Till Bollerup 40 West: Nils Pehrsson ½ Har 3 små husläng:r hielper sigh
  Till Borgmäster Terningh Hansson i Malmö 41 Bengdt Larsson ½ Har 3 st: små huuslängior bonden hielper sigh
  Pastorens Rusthåldh 42 Pehr Anderss: nu Pehr Trulsson ½ Afhyst och Afbrändt
  Till Swanneholm 43 Swen Jönsson ½ Warit Afbrändt och sedhermehra Upbygdt 2 stycken små huusläng:r hielper sigh
  Till Bollerup 44 Nils Bengdtzon 1 Har een lijten huuslängia
  Mårten Matz Rusthåldh 45 Hans Månsson nu Nils Larss: och Pehr Lasson ½ Har 3 stycken huus något bröstfeldige bönderne fattige
  Rusthållare 46 Mårten Madtzon 1 Fins 3 huuslängior warit Afbrändt och sielf Upbygd, hielper sigh tembl:
  Till Tåsterup 47 Joen Hindrichsson ½ Har Een längia och ett odogl: stycke huus, bonden fattigh
  Hr Brockenhuuses i Danmark el:r Hans Nilss: i Kiöpenhambn 48 Mårten Pehrsson ½ Har 3 stycken huusläng:r bonden wed macht
  Länsmannen Tranmans Rusthåldh 49 Fingh Pehrss: och Jöns Anderss: ½ Haf:r 2 stomper huusl: hielper sigh
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Terningh Hanss: i Malmö 50 Jöns Mårtensson ½ Dito 2 stycken små huslängior

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 91 / sid 86 ff (AID: v98462.b91.s86)

  Ingelstorps huvudgård år 1682:
  [se även Ingelstorp nr 9 år 1684 ovan]

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Ingelstrup hougård
  Thilhörer Welb: Frijherrinden Frue Jytte Thott, och bruger selffuer des stetterijedtz auflingh.

  Hougarden i sig selfwer udj Krigstiden af Ulyckelig hendelse affbrendt. Huer på findes icke nogle huusse. Men nogle åhr för Krigenstidh war den med 4 bönder beboed, och der effter af Welb: H: Jörgen Krabbe, Setterij Funderit och bebygdt. Huor om Hans Kongl. May:tt wor allernådigste Herre och Kunningh Kongh Carls, derpå medgiffne breff och bevillningh, skall bliffve for de Kongl. Commissarier udj Löderup, frambwiste.

  Uggedagz bönder til bemelte Hoffgaard. Udj Ingelstrup Sogn och bye_ 6 heman, den 7:de Underlagt_ 4 gadehusse. Itemb end ochgaa 2 gadehuuse, Så och i samme Sogn, gandske Hammers bye och Hammers Weijermölle.

  I ofuenbemelte Ingelstrup bye, som Hoffgården Liger Udj, haffva Kongl. May:tt och Cronen _8 heman och 3 gade huusse, Frelse heman 13 och 4 gadehusse, Saa och 1 Presteheman, och Ett gadehuss. Til Kirken 1 Smedie och 1 dagehuss.

  Ingelstrup hofgårds Ager och Engh, med des Eigendomb, Liger udj alle Wångene beblandet, med och iblant byemendens Agrer och Enge, grundh och Eijendomb, och ingen Seerskiehl.

  Belangende Udsäden och Höehöstningen Rug 14 T:r 3 skpr
  Biug 40 T:r Hafre 40 T:r Hör 97 less. til bemelte Hoffgård, der om will Welb. Frijherrinden lade giöre Rigtig forClaring, hvor thil der Saas och Höehöstes till, och det for de Kongl. Commissarier i Lödderup.

  Andre relation
  Biug 30 T:r 5 skpr
  Haffre 46 T:r 3 skpr
  Höe 100 less.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00223

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Jörgen Krabbe till Tosterup fick 1675 20/12 Karl XI:s öppna brev om säterifrihet vid återetablerandet av Ingelstorps huvudgård.
  Läs även: ”Gods och bönder från högmedeltid till nutid: kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods”, s. 208. Redigerad av Mats Olsson, Sten Skansjö, Kerstin Sundberg

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1806 15/7, N:o 108
  Så wäl till följe af Ingelstads Lofl. Härads_rätts bewiljade genom utslag den 25 Oktober sistledit år, som afledna åboen Jöns Jönsson och dess äfwen afledna hustrus Elna Ols dotters arfwingars åstundan, kommer Krono skatte-hemmanet N:o 5 1/2 mantal i Hammars by, at friwillit försäljas genom offentlig auktion å stället den 12 Augusti instundande; skolande köpare som genast får hemmanets åbyggnader tillträda, besörja om höstsädets läggande; och angående betalnings wilkoren lemnas underrättelse före auktionens början.

  1819 23/1, N:o 10
  Nedannemde personer hwilka i Kongl. Göta Hofrätt blifwit ådömde böter, warda härmedelst allmänneligen efterlyste med befallning till Krono och Stadsbetjente, att wid ertappandet böterna utaga och hitsända eller i händelse af bristande tillgång; bewis derom till mig unlämna neml.
  Under 1817 års första hälft. Smeden Gissel Ingelström i Ingelstorp 1: 32, Fiskaren O. Sjöholm 1:32, och Corporalen Nils Blixt 1:32 allt Ensaksböter.

  1821 13/6, N:o 92
  Frälsehemmans-åboen Per Nilsson i Ingelstorp af Ingelstorps Socken och Ingelstads härad, har på drift uptagit ett swart stokreatur utan tecken, 4 år gammalt och å ena Låret Märkdt med inbrände Bokstäfwerne R. B. hwilket härmedelst kungöres med underrättelse att samma kreatur kan hos bemälde Åbo återfås emot ärläggande af Gräslega och andre kostnader.

  1822 23/3, N:o 49
  Jemlikt Kongl. Kungörelsen den 22 Febr. 1749 warda följande Åboförändringar å Krono-Rusthåll härmed allmänneligen kungjorde nemligen /…/
  N:o 19 1/8 m:tl Ingelstorp öfwerlåtet af Nills Mattsson till Lasse Tufwesson och Hanna Persdotter emot 1166 R:dlr 32 ss R:G:S
  N:o 19 1/8 m:tl Ingelstorp af samma säljare uplåtit på Jöns Jönsson och Elna Andersdotter emot 1483 R:dlr 16 ss R:G:S

  1824 8/3, N:o 35 (se även 1824 30/7, N:o 219 – kunde inte säljas och utlyses ny auktion 3/11)
  Till gäldande af åtskillige domfäste fordringar komma nedannämnde fasta egendommar, att å utmätnings Auctioner, försäljas å efterskrefne dagar och ställen neml.
  5:o Skatte Rusthållshemmanet N:o 49 1/2 mantal Ingelstorp.

  1834 7/4, N:o 49
  Fredagen den 9 nästkommande Maj kl 11 f.m. förrättas wid Ingelstorps Kyrka i Ingelsta Härad, Entreprenad Auction för att till den minstfordrande utbjuda Kyrkans förseende med ny takresning af bjelkar, sparrar och bräder af moget Furutimmer, samt beläggning med nytt Koppar Tak, hwarföre förslagswis beräknats till 3,206 Rdr 32 sk. Banko; börande blifwande Entrepreneurer ställa antaglig borgen för arbetets werkställighet och bestånd i 10 års tid, samt skeende anbud underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1836 13/2, N:o 19
  Å Entreprenad Auction, som förrättas wid Ingelstorps Kyrka Måndagen den 14 nästkommande Mars kl. 11 f.m., kommer samma Kyrkas rappning och hwitmening ut och inwändigt, samt Tegeltakets iståndsättande att till werkställighet af den minstbjudande innewarande års sommar utbjudas på de wilkor, som wid Auction tillkännagifwas; skolande likwäl lägsta budet Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetes pröfning underställas.

  1836 31/3, N:o 42
  Å hemmanet N:o 25 Ingelstorp, i Ingelstorps Socken och Ingelsta härad, förrättas den 29 i nästa månad kl. 12 på dagen Auction, för utarrenderande på 30 års tid af en Ingelstoprs Kyrka tillhörig, inom nämde Hemmans enskifte belägna jord, om ett Tunne 12 Kappelands rymd; kunnande speculanter hos Pastor i Församlingen påse upprättadt project till Arrende-Contract, enligt hwilket behörigen styrkt borgen för fullgörande af de första fem årens Arrendeskyldigheter skall wid Auctionen aflämnas.

  1836 23/12, N:o 181
  Jemlikt författningarne kungöres nedannämnde åboantagningar neml:
  1:o Å Krono Rusthållshemmanet N:o 45 1/44 mantal Ingelstorp i Ingelstorps Socken och Ingelsta Härad för Matts Swensson som tillhandlat sig besittnings rätten derå af Nils Olsson för 383 RD 16 sk. Rgs.

  1839 16/9, N:o 252
  Egendomen Margretewall belägen i Ingelstorps Socken, Ingelstads Härad och Christianstads Län en och en half mil i från Ystad samt Tre mil från Cimbrishamn, kommer att genom offentlig friwillig och på stället förrättad auction försäljas Onsdagen den 16:de nästkommande October kl. 11 f.m., den består af Kronoskatte-Hemmanen N:o 5 och 8, Ett helt mantal hwartill hörer omkring 90 Tunneland jord, till det mästa af god beskaffenhet och är indelt uti Åtta wångar instängde genom dubbel stengärdsgård hwardera innehållande 10 Tunland, hwaruti utfås öfwer 30 Tunnor Wår och Wintersäd, deraf i år är utsådd Nio Tunnor Råg och 12 kappar Hwete uti den ena wången samt serskilt 22 Tunneland Torfjord af god sort, den öfriga Jorden begagnas som Betesmark. Wid Egendomen finnes äfwen inhägnad Trägård. Åbygnaderna som alla äro i godt stånd och Brandförsäkrade bestå af Corpsde Logie 40 alnars längd uppfört af Eke korswerke och brendt Tegel, samt inredt till förstuga, Sahl, Sex Kamrar och Kök samt 4 Ladugårdslängor af tillsammans 240 alnars längd och en Brännerie byggnad af 40 alnars längd hwilken tillika är inredd till Folkstuga, alla af Eke Korswerke. Under Corps de Logiet äro 2:ne och ena Ladugårds längan 2:ne rymliga Källare hwilka rymma tillsammans öfwer 1000 Tunnor Potatis. Hötillgången är tillräcklig för Gårdens behof, då wid Egendomen kan födas 25 a 30 Fäboskaps-Kreatur, samt 8 a 10 Hästar och 15 Fårkreatur öfwer Wintren.
  Egendomen såsom belägen wid Östersiön och 1/8 mil från Kåseberga Fiskeläge erbjuder äfwen en, fördelaktig Lastageplats. Till Egendomen hörer äfwen, och i handelen åtföljer en ny uppbygd Skattlagd och brandförsäkrad Wädermjöl-Qwarn samt Skatte-åhl och Laxfisken.
  Egendomen försäljes wid auctionen i mindre lotter eller helt och kommer högsta budet att wara gällande. Tillträdet blir den 24:de nästkommande Oktober. En del af köpesumman torde emot inteckning få qwarstå, närmare underrättelse såwäl om Egendomens beskaffenhet, som köpewilkoren lämnas af Herr Hofkammerer Grönwall på Cimbrishamn och Tullhög, och af undertecknad hwars adress är Ystad och Margretewall. mat och hästfoder är att tillgå mot betalning på stället.
  Margretewall den 12:te September 1839. A. F. Borgqwist.

  1841 1/11, N:o 242
  Genom utmätnings-auktioner, som förrättas af Kronofogden i orten å de dagar och ställen här utsättas, komma nedannämnde fastigheter att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  1:o Utsockne Frälsehemmanen N:o 5 och 8, 1 mtl Hammar med qwarn och N:o 12 1/8 mtl. Löderup likaledes med Qwarn, belägne i Ingelstads härad, på förstnämnda stället, den 19 Januari nästk. år kl: 11. f.m.

  1842 2/7, N:o 198
  Enligt hwad Krono-Betjeningen i Ingelstads Härad tillkännagifwit, har en död mansperson den 22 sistlidne Juni funnits uppkastad på Hafsstranden utan för hemmanet Hammar i Ingelstorps Socken. Kroppen, som börjat undergå förruttnelse, fanns klädd i wadmalsbyxor, wäst, röd sjömanshallsduk och blågarnsskjorta, märkt med bokstäfwerne E. P.; hwilket kungöres; och anmodas Kongl. Öfwerståthållare-Embetet jemte Konunegns Befallningshafwande i Rikets öfrige Län, att enahanda kungörelse utfärda låta.

  1842 23/11, N:o 341
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.
  5:o) N:o 5 & 8 1 mantal Hammar, Margretewall kalladt, med skattlagd wäderqwarn i Ingelstops Socken, samt N:o 12 1/8 mantal Löderup, i Löderups Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög, den 16 likaledes i Februari månad kl. 11 f.m.

  1843 11/11, N:o 129
  Jemlikt författningarne kungöras följande åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  11:o) å Rusthållshemmanet N:o 19 1/16 mantal Ingelstorp, i Ingelstorps Socken och Ingelsta Härad, transporteradt af Jöns Jönsson och Elna Andersdotter uppå seras swärson Smeden Lars Ingelström och dotter Bengta Jönsdotter emot 366 R:dr 32 sk. Banko.

  1844 3/6, N:o 138
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å dagar och ställen här utsättas, genom auktioner, hwilka af Kronofogden i orten förrättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  7:o.) Krono-Skattehemmanet N:o 5 Et 8, Ett m:tl Hammar, af Ingelstorps socken och utsockne-frälsehemmanet N:o 12, 1/8 m:tl Löderup, i Löderups socken, begge belägne i Ingelstads härad, hwilka fastigheter å förut werkställd auktion blifwit inropade af Inspektor A. F. Borgqwist; men som köpeskillingen derföre ännu icke blifwit erlagd, kommer ny auktion på Borgqwists äfwentyr att på förstnämnde stället förrättas den 29 Juli kl. 11 f.m.

  1848 22/2, N:o 64
  Tisdagen den 14:de instundande Mars låta Sterbhusdelägarne efter aflidna Enkefru Prostinnan H. C. Bruzelius, född Sommar, genom friwillig auktion, som kommer att förrättas å hemmanet N:o 4 Hörup och börjas kl. 10 på dagen, försälja följande i Ingelstads härad af Christianstads Län belägne fastigheter, neml.: Utsockne frälsehemmanet N:o 6 ½ mantal Ingelstorp, hwartill lyda 36 tuneland, deraf 7 t:e- och 4 kp:ld utmärkt god torfjord, jemte Utsockne frälsehemmanet N:o 18 1/4dels m:tl dersammastädes, med ägorymd af 33 tunneland, inberäknade 7 t:e- 5 kp:ld torfjord – hwilka 2:ne hemman äro i ett skifte sammandragne och lämplige till sambruk -: Utsockne frälsehemmanet N:o 4 ½ mantal Hörup, hwars ägorymd utgör 78 tunneland, och Utsockne frälsehemmanet N:o 48 ½ m:tl Walleberga, med 105 tunne- och 22 kappeland deraf 4 t:e- 2 kp:ld torfjord; allt af ganska god beskaffenhet: samt Kronoskatte gatehuset N:o 37 Ingelstorp med tillydande logetomt.
  Desse egendomar, som äro fördesse med nödige åbyggnader och för öfrigt wäl häfdade, få genast yillträdas med utsådd wintersäd och behöfligt wårfoder. En betydlig del af ägorne till Wallebergahemmanet gränsar till Östersjön, och detta hemman har alltså fördelaktigt läge så wäl till lastageplats som för fiske. Köpewilkoren blifwa billige och tillkännagifwas före utropet. Månstorp den 21 Februari 1848
  J. G. Ewerlöf.

  1848 24/8, N:o 93
  Genom auktion här å Landskontoret och i Ingelstads[Sic!] Socknestuga Måndagen den Nionde (9) nästkommande Oktober kl. 12 på dagen, kommer Ingelstorps Kyrkas Gatehus N:o 8 Ingelstorp, beläget i Ingelstorps Socken, Ingelsta Härad ich innehållande 1 tunne- 7 kappeland åker, grusaktig lermylla, samt försedt med ett kyrkan tillhörigt boningshus, om 10 binningars storlek, att på arrende under 30 års tid, från Midfastan nästa år, utbjudas, under wilkor som äro uppfasttade i projectkontrakt, hwilket i Landskontoret och hos Pastor i Församlingen är att påse. Den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en till egenhändiga underskrifterne bewittnad och till wederhäftigheten styrkt borgen, ingången af 2:ne personer, en för båda och båda och båda för en, såsom för egen skuld, för alla arrendeskyldigheternes fullgörande under de fem första åren, äfwen i den händelse arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Ingelstorps d:o (Socken) Åboen Anders Nilsson i Ingelstorp

  1850 7/2, N:o 22
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, komma nedannämnde fastigheter att till den mestbjudande försäljas, neml:
  1:o) Krono-Skattehemmanet N:o 5 & 8 Ett mantal Hammar, Margretewall kalladt, beläget i Ingelstorps socken, Ingelstads Härad, på Lands-Canzliet härstädes, den 17 nästkommande April kl. 11 förmiddagen.

  1850 20/2, N:o 36
  Genom offentlig auktion, som förrättas i Ingelstorps Prestgård Torsdagen den 14 instundande Mars kl. 11 f.m., bortarrenderas, för Stiftets Skolhusbyggnadskassas räkning under tiden från den 1 instundande Maj till samma dag 1851 till den högstbjudande särskildt Ingelstorps Prestgård med dertill hörande intrader, och särskildt Pastors inkomster af Ingelstorps och Walleberga församlingar, med undantag af offer och jura stolae, och blifwa de närmare arrendewillkoren, hwartill hörer att antaglig borgen för deras uppfyllande ställes, wid auktionstillfället tillkännagifna.
  Lunds Dom-Capitel den 13 Februari 1850.

  1851 19/12, N:o 140
  Genom denna dag utfärdade Resolutioner har Landshöfdinge-Embetet till Åboer å nedannämnde Kronohemman willkorligen antagit följande personer, neml.:
  7:o) Nils Swensson och dess hustru Agda Andersdotter å Rusthållshemmanet N:o 19 1/16 mantal Ingelstorp, i Ingelstorps socken och Ingelstads härad, hwilket hemman han sig tillbytt af Anders Nilsson och Elna Johnsdotter, emot 1/8 mantal Krono Skatte af samma hemman och erhållen mellangift af 2000 R:dr Banko.

  1852 3/6, N:o 183
  Genom offentlig auktion Tisdagen den 13 Nästkommande Juni på förmiddagen låter ägaren i helt försälja egendomen Köpingsberg, belägen circa 1 mil från Ystad och bestående af 4 3/16 mantal Utsockne-Frälse med circa 600 tunneland åker, äng och torfjord. Tillträdet sker den 25 nästkommande Mars, men kan äfwen ske genast med wexande gröda och nödiga inwentarier. Wid samma tillfälle försäljas äfwen i helt eller mindre delar Frälsehemmanen N:o 43 Ingelstorp och N:o 2 och 3 Kabusa med 230 tunneland, deraf circa 40 utgöra utmärkt god torfjord. Köpeskillingen erlägges uti Tio år med en tiondedel årligen.
  Borrby den 28 Maj 1852.
  Malte Brorström.

  1852 3/8, N:o 244
  Måndagen den 6 nästkommande September kl 12 på dagen kommer å auktion, som på stället förrättas egendomen Margretewall i Ingelstads härad, bestående af hemmanen N:o 5 och 8 ett mantal Hammar, ettdera helt eller i mindre delar, Beläget intill Östersjön, på 1½ mils afstånd från Ystad, och bebyggd för Ståndpersoner, är det en passande lägenhet för timmerhandel. Ägerymden utgör 123 tunneland, deraf 90 tunneland äro i wångar instängde och cultiverade, 22 tunneland utgöra torfskiftet med ymnig torftillgång och 11 tunneland utgöra ett godt bete intill hafsstranden, på hwilken dessutom finnes rik tillgång på Tång. De i egendomen warande inteckningar, circa 6000 R:dr banko, deraf 3500 äro amorteringslån i Skånska Hypoteks-Föreningen, kunna köpare af hela egendomen få öfwertaga, och tillkännagifwes willkoren i öfrigt före auktionen. Köpeanbud emottagas äfwen före auktionen och kunna Spekulanter i så fall wända sig till undertecknad eller egaren Swen Andersson på stället.
  Borrby den 20 Juli 1852.
  Malte Brorström

  1853 13/9, N:o 278
  Genom exekkutive auktioner, som å ställena förrättas, komma till de högstbjudande att försäljas nedannämnde fastigheter, neml.:
  1:o) 5/288 mantal N:o 46, Krono-Skatte-Rusthåll Ingelstorp af Ingelstads härad, Tisdagen den 13 nästkommande December kl. 12 på dagen; hwilka hemman blifwit för skuld utmätte, det förra från Åboen Jöns Nilsson /…/ och om beskaffenheten hwaraf närmare kan erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i Orten.
  Med köpeskillingarnes erläggande och hemmanens tillträde kommer att förhållas enligt lag; kommandes öfrige wilkoren att wid auktionstillfällena tillkännagifwas.

  1859 27/6, N:o 156
  Genom executive auktioner som komma att förrättas på stället nedannämnde dagar och tider, försäljas:
  1:o Utsockne frälsehemmanet N:o 43 1/8 mantal Ingelstorp, i socken af samma namn, Fredagen den 9 nästkommande September kl. 12 på dagen.
  Vilkoren för försäljning af dessa hemmansdelar blifva vid auktionerna tillkännagifne, och erhålles såväl här som hos Kronofogden i orten upplysningar om hemmanens beskaffenhet.

  1862 24/2, N:o 25
  Genom offentlig auktion, som anställes såväl här på Lands-Kontoret som i Jngelstorps Sockenstuga Måndagen den 24 nästinstundande Mars kl. 12 på dagen, kommer en Jngelstorps Kyrka tillhörigt Gatuhus, N:o 5 Jngelstorp, att utbjudas till arrende under trettio år, räknade från midfastan 1862; Och varder till spekulanters kännedom och efterrättelse dels här intaget följande besigtnings-instrument:
  ”På anmodan af Kyrkoföreståndarne för Jngelstorps Kyrka hafva undertecknade Nämndeman och Godman i Socknens Ägodelningsärender uppmätt och undersökt den jordrymd och åbyggnad, som tillhör N:o 5 Jngelstorps husplats, hvilken lägenhet nu är åboledig och skall för Jngelstorps Kyrkas räkning bortstädjas, och hafva vi funnit samma tomt upptaga ungefärligen 1½ kapplands jordrymd eller Sexhundra Sextiofem qvadratalnar, samt den derå befintliga utgamla manbyggnaden vara 8 alnar bred och 20 alnar lång, af furukorsvirke, med lerväggar, inredd till förstuga och spis, stuga och så kalladt bakhus; Och anse vi den årliga afgälden till Kyrkan för denna lägenhet högst kunna uppskattas till Fem Riksdaler Riksmynt årligen.
  Försäkras af Ingelstorp den 15 April 1861
  Sven Persson – Nils Mårtensson
  Nämndeman – Godman i Skiftesärender.”

  1867 1/10, N:o 503
  1:o På begäran af Herr Kronofogden P. L. Leth:
  Såwäl tjufwarne som ock från Åboen Swen Andersson å N:ris 5 och 8 Hammar i Ingelstorps socken natten emellan den 24 och 25 sistlidne September stulne dels ett brunt stokreatur, 10 år gammalt, med mörk rand å ryggen samt mörk mahn och swans, dels ock en swart wallack, 16 år gammal, med något stickelhår i pannan, båda af medelmåttig storlek; warande för de stulna kreaturens tillrättaskaffande utlofwad nöjaktig wedergällning.

  1868 8/10, N:o 479
  Wid executive auktioner, som å nedannämnde tider förrättas å Landskansliet härstädes, komma tt till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  2:o) Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 46 7/96 mantal Ingelstorp, i Ingelstorps socken af Ingelstads Härad, Tisdagen den 29 nästinstundande December kl. 1 e.m.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos wederbörande Kronofogde; hwilket härmed kungöres.

  1869 21/7, N:o 354
  Såsom förmyndare för döfstumme delegarne uti hemmanet N:o 12 1/8 mtl Ingelstorp, Swen Nilsson, Anders Nilsson och Ingar Nilsdotter, som hwardera ega 1/60 mtl deraf, har Mattis Swensson derstädes ut ingifwen ansökning anhållit om förordnande för Herr Kommissions-Landtmätaren M. Brorström att dela samma hemman emellan ofwanbemälde delegare och deras broder Nils Nilsson, som eger återstående 3/40 mtl af hemmanet.
  Som nu bemälde Nils Nilsson icke underskrifwit ansökningen, warder han, jemlikt föreskriften i 13 § afKongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagd att, inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i sockenkyrkan, hit inkomma med yttrande, huruwida han förenar sig med sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att han förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1870 7/2, N:o 45 (se även: 1870 25/4, N:o 159)
  Genom exekutiv auktion, som å Landskansliet härstädes förrättas Fredagen den 22:dre nästkommande April kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte
  Kronoskatterusthållshemmanet N:o 46 7/96 mtl Ingelstorp
  , i Ingelstorps socken och Ingelstads härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1870 22/9, N:o 405
  Genom exsekutive auktioner, som å Hammenhögs tingsställe förrättas nedannämnde tider, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  2:o) Utsocknefrälsehemmanet N:o 13 1/32:dels mantal Ingelstorp, i Ingelstorps socken af Ingelstads härad, Måndagen den 5:te nästkommande December kl. 1 e.m..
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos kronofogden i orten.

  1871 27/4, N:o 31
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till rusthållare för nedannämnde kronohemman, nemligen:
  1:o) Swen Nilsson för 1/16:dels mantal N:o 19 Ingelstorp i Ingelstorps socken och Ingelsta Härad, som honom i arf tillfallit efter fadren Nils Swensson.

  1872 29/4, N:o 158
  Om allmänne efterlysningar.
  Allmänneligen efterlysas: På begäran af
  1:o) Chefas-Embetet wid Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet:
  Soldaten wid Ingelstads kompani af ofwannämnde regemenbte N:o 110 Matts Nordin, hwilken den 9 dennes afwikit från sin bostad i Ingelstorp. Nordin, som är född den 15 November 1845 i Ingelstoprs socken här i länet och är 5 fot och 9 tum lång samt har långlagdt ansigte, ljusa smala polisonger, ljusblå ögon och ljust hår, war wid afwikandet iklädd 2:ne rockar, den ena af grått werken och den andra af blått wadmal, samt grå byxor; börandes Nordin, som wid afwikandet icke medtagit några kronopersedlar, wid anträffandet anhållas för att öfwerlemnas till Kompanichefen, Kaptenen och Riddaren C. J. Andersson i Ystad.

  1872 4/7, N:o 239
  (Införes på begäran.)
  ”Genom offentlig auktion, som förrättas inför Kyrkorådet i Ingelstorps nya Skolhus den 30:de näskommande Juli kl. 12 e.m. kommer att på Entreprenad utbjudas uppförandet af en ny kyrka för nämnde församling med tillbyggnad å tornet, allt i öfwerensstämmelse med af Kongl. Maj:t fastställd ritning: och uppgår kostnaden härför enligt upprättadt och godkändt förslag till 33.776 Rdr 97 öre.
  Fullt betryggande borgen för såwäl arbetets ordentliga utförande inom bestämd tid, som dess bestånd under 10 års tid, äfwensom för återbärande ifall sådant ifrågakommer, af erhållna förskotter, skall af Entreprenören ställas, och bör samtidigt med anbuden afgifwas. – Borgensmännens wederhäftighet skall wara af wederbörande myndighet bestyrkt. Kyrkorådet förbehåller sig en tid af högst 14 dagar för pröfning af de afgifne anbuden, samt rättighet, att utan afseende på det lägsta antaga det som erbjuder de bästa garantier för arbetets såwäl billiga som solida utförande.
  Ritning, kostnadsförslag, formulär till kontrakt och borgensförbindelser m.m. tillhandahållas respektive spekulanter hos Pastors-Embetet, som i öfrigt meddelar alla nödiga upplysningar. – Blifwande anbud, om de förseglade adresseras till undertecknad, brytas wid auktionen.
  Swenstorps station å Ystad-Eslöfs jernbana & Ingelstorp d. 18 Juni 1872.
  P. S. Wåhlin
  P.L.”

  1872 25/11, N:o 439
  Genom exsekutive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte hemman, nemligen:
  2:o) Utsocknefrälse hemmanet N:o 13, 39/1152 mantal Ingelstorp, beläget i Ingelstorps socken af förenämnde härad, Måndagen den 3 förstkommandne Februari kl. 12 på dagen å häradets tingställe i Hammenhög.
  Angående dessa hemman kan erhållas upplysning såwäl härstädes [Landskansliet] som hos kronofogden i orten.

  1877 21/9, N:o 242
  Om allmän efterlysning. På begäran af:
  1:o) Kronolänsmannen C. P. Fundahn:
  Ej mindre tjufwen än äfwen natten till den 19 dennes från Åboenkan Hanna Hansdotter i Hammar af Ingelstorps socken från betet bortstulne: 1 ljusbrun wallack i 7:de året, af medelmåttig storlek, ”björnfotad”, med swart mahn och swans, samt hwit karled på högra bakfoten, äfwensom ett ljusbrunt sto i 6:te året fullkomligt lika och med samma tecken, med undantag deraf att karleden på wenstra bakfoten är hwit.

  1877 1/10, N:o 250 (Landskansliet)
  Kungörelse om Kommunikation af beswär öfwer Länsstyrelsens Utslag i strömrensningsfrågan.
  Sedan Konungens Befallningshafwande genom Utslag den 10 sistlidne April afgjort wäckt fråga om strömrensning i Länet; så hafwa beswär öfwer samma Utslag blifwit hos Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium anförde af:
  11:o) Kommunalnämnds-Ordföranden Claus Mårtensson å Walleberga sockens wägnar och Kommunalstämmo-Ordföranden Måns Swensson å Ingelstorps sockens wägnar enligt Kommunalstämmo-Protokoll den 18 Maj och 8 Juni innewarande år; och lyder dessas beswärsskrift sålunda:
  Emot Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes i Christianstads Län härjemte bifogade Utslag af den 10 April detta år, angående strömrensning, få wi, jag Måns Swensson, befullmäktigad för Ingelstorps socken och jag Claus Mårtensson, befullmäktigad för Walleberga socken, enligt närlagde kommunalstämmo-beslut, på det wördsammaste anföra beswär.
  Enär uti åberopade Utslag icke finnas upptaget den å till upprensning, som har sin upprinnelse genom wattensamlingar från Borrby och Sandby byars ägor inom Borrby socken, samt löper derifrån genom Löderups, Walleberga och Ingelstorps socknar till Kabusa å, ehuru att ifrågawarande å är, om icke mer lika så behöflig att få upprensad som Hannas å med flera åar och bäckar, som äro upptagne till upprensning, emedan berörde å är så belägen, så att det är af högsta nöden till att få den upprensad, då den icke allenast afleder wattnet från de hemman som dertill angränsar, utan jemwäl som en större del hemmansägare såwäl ofwan som nedan för de angränsande hafwa deras wattenafledning till ån och skulle den således icke blifwa upprensad, så blifwa de som hafwa sina egoplanar intill ån betydligt skadade genom wattenöfwerswämningar. I följd hwaraf wi få, på uppgifne skäl, anhålla om ändring i öfwerklagade Utslaget på så sätt, att jemwäl den af oss uppgifne ån måtte derutinnan blifwa intagen till upprensning mot samma wilkor som för de öfrige åar och bäckar, som skola upprensas, är föreskrifwit uti omförmälde Utslag.
  Ingelstorp & Walleberga den 11 Juni 1877.
  Claus Mårtensson – Måns Swensson

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  21:o) Ingelstorp N:o 40, tre etthundratjugoåttondels mtl. som Jöns Hansson och h. h. Kersti Håkansdotter köpt af Göran Hansson och Hanna Nilsdotter för 2,300 kronor;
  22:o) Ingelstorp N:o 40, ett sextiofjerdedels mtl, som Per Mårtensson och h. h. Bolla Månsdotter köpt af Göran Hansson och Hanna Nilsdotter för 1,200 kronor;
  23:o) Ingelstorp N:o 35, ett sextiofjerdedels mtl. och N:o 40 tre etthundrasextiondels mtl. som N. J. Hultgren och h. h. Maria Torstensson köpt af Enkan Karna Andersdotter för 2,666 kronor 67 öre.
  118) Ingelstorp nr. 49 ett etthundranittitwåendels mtl eller, enligt af landtmätare gjord beräkning, tjugoett twå tusen trehundraadertondels mtl, som bagaren J. Olsson köpt af Ulrik Wolter och hans omyndiga barns förmyndare  för 2,000 kronor.
  165) Hammar nr. 12 ett åttiondedels mtl utom den derpå belöpande andel i en afsöndrad lägenhet, som förslagswis åsatts fyrtifem ett tusen tjugofjerndels mtl, för Mårten Jönsson och hans hustru Kersti Hansdotter, som köpt hämnde fastighet af Iwar Lindström och hans hustru Anna Stoltz för 1,200 kr.
  166) Ingelstorp nr. 36 ett sextifjerndels mtl, som Johan Nilsson och hans hustru Eljena Olsdotter köpt af Per Olsson och Eljena Nilsdotter för 500 kr.
  177) Ingelstorp nr. 43 ett åttondels mtl, som Per Swensson köpt af Anders Olsson och Kersti Nilsdotter för 15,166 kr. 67 öre.

  1878 17/9, N:o 9 (Serien II)
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 18 nästinstundande November kl. 12 på dagen anställes såwäl inför Ingelstorps kyrkoråd i Ingelstorps sockenstuga som inför Konungens befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på trettio år, räknade från midfastan år 1879 att utbjudas Ingelstorps kyrka tillhöriga gatuhuset N:o 8 Ingelstorp, innehållande i areal 1 tunnland 7 kappland; hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren äfwen i den händelse att arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twenne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet i Ingelstorp; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1885 25/8, N:o 79 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  b) Thorsdagen den 8 hästl. Oktober kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af utmätta hemmansdelen Nr 11 1/70 mtl Hammar i Ingelstorps socken.
  Hemmansdelen, som är obebygd och som innehåller i rymd något öfwer 1 tld, bestående af till större delen uppskuren torfjordsäng, är wärderad till 300 kr.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 21 Augusti 1885.
  P. G. Leth

  1895 26/10, N:o 11 (Serien II)
  Kungörelse angående auktion för utarrendering af Ingelstorps kyrka tillhöriga lägenheten Stengårdstoften.
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 30 December 1895 klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande å landskontoret härstädes som inför Ingelstorps församlings kyrkoråd i Ingelstorps sockenstuga, kommer till arrende på trettio års tid från midfastan år 1897 att utbjudas en Ingelstorps kyrka tillhörig lägenhet, benämnd Stengårdstoften och belägen inom egorna till hemmanet N:o 25 Ingelstorp i Ingelstorps socken och Ingelstadss härad, hwilket till spekulanters kännedom härigenom meddelas, med tillkännagifwande, att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörande af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twå personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld; att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos kyrkorådet i Ingelstorp, samt att det ankommer på Länsstyrelsen och Biskopsembetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.