Krigsmakt

  Söker du efter en soldat eller ryttare i Skåne? – då rekommenderar vi även Skånes Släktforskarförbunds hemsida där du mot en mindre avgift kan få gjort en sökning i deras stora Knektregister.

  Söker du efter en indelt soldat eller ryttare från övriga Sverige? – Sök hos Centrala soldatregistret. (Där även skånska indelta soldater och ryttare finns).

  Även Arkiv Digital (abonnemang) har ett sökbart personregister till de militära generalmönsterrullorna. Rullorna är upprättade 1683–1883 (olika för olika regementen) och innehåller både indelta och värvade regementen.

  Förnamn, efternamn, mönstringsår, regemente, kompani, nummer och indelningsplats, titel, ålder (eller födelsedatum) och födelseplats samt tjänstgöringsår är registrerade. Hela serien som förvaras på Krigsarkivet och kallas Generalmönsterrullor består totalt av 1945 volymer. Detta register är färdigregistrerat.

  Sveriges krig 1658-1814

  1655-1660 Karl X Gustavs polska krig
  1656-1658 Karl X Gustavs ryska krig
  1656-1658 Karl X Gustavs första danska krig
  1658-1660 Karl X Gustavs andra danska krig
  1666 Andra bremiska kriget
  1674-1679 Förbundskriget
  1700-1721 Stora nordiska kriget
  1741-1743 Hattarnas ryska krig
  1757-1762 Pommerska kriget
  1788 Teaterkriget
  1788-1790 Gustav III:s ryska krig
  1805-1810 Gustav IV Adolfs krig mot Frankrike
  1808-1809 Finska kriget
  1808-1809 Kriget mot Danmark
  1810-1812 Kriget mot England
  1813-1814 Karl XIV Johans krig mot Napoleon
  1814 Kampanjen mot Norge


  Ryttare:

  Södra skånska kavalleriregementet – Skånska Dragonregementet (1676-1927-)
  Ryttare (1676-1805) – Karabinjär (1805-1822) – Dragon (1822-)
  Regementet har sitt ursprung från Ramsvärds regemente till häst, vilket värvades i Kronobergs län 1676. Efter fredslutet 1679 förlades regementet, som från början var avsett att förläggas till Blekinge, i Malmöhus och Kristianstads län. 1680 påbörjades regementets indelning med 1.000 rusthållsnummer i Skånes södra och östra delar. År 1833 ökades skvadronsantalet från 8 (à 125 man) till 10 (à 100 man).
  Friryttare (1710-1719)
  Den 4/12 1709 skrev Karl XII ett brev till defensionskommissionen vari han beordrade att vid landsregementena hemma i Sverige skulle uppsättas ytterligare 6 ryttare vid varje kompani, s.k. friryttare. På varje kompani uttogs de sex bästa ryttarna och ställdes på värvad stat. De skulle vara fria från handräckning och kommenderingar, men i stället vara beredda att när som helst rycka ut och hastigt samlas såsom en slags ständig piket. I de uttagnas ställe skulle rusthållarna mot erhållande av legan sätta in annan ryttare. Kostnaden härför fördelades visserligen på samtliga rusthållare, men kändes dock som en ökad börda under dessa svåra tider. Efter Karl XII:s död (30/11 1718) upphörde ”frirytteriet” och de flesta ryttarna lär åter ha hamnat vid ett av kompaniets (ordinarie) rusthåll.
  [LitteraturKungl. Skånska Dragonregementets historia del 1- personhistoriska anteckningar över officerare och civilmilitärer av officers rang 1676-1900, del 2 – Organisation och krigshistoria 1676-1721, del 3 – Historia, del 4 – Kompletteringar till del 1 och tillägg för tiden 1901-1927 av C. G. von Platen. Karolinska Krigares Dagböcker 6, Självbiografiska anteckningar 1677-1721 av överste Anders Koskull. Karolinska Förbundets Årsbok 1977, forts. 1722-1743, A. Koskulls anteckningar. Den karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1969, Officersboställen i Skåne under indelningsverkets tid (1682-1878), s. 39-57].

  Regementet förekommer bl.a under benämningarna (årtal anger fr.o.m):

  1676  Ramsvärds regemente till häst
  1680  Gyllenpistols regemente till häst
  1694  Strömbergs regemente till häst
  1695  Södra skånska kavalleriregementet
  1770  HKH Prins Carls södra skånska reg.
  1780  Södra skånska kavalleriregementet
  1805  Skånska karabinjärregementet
  1822  Skånska dragonregementet, K 6
  ***
  1928  Skånska kavalleriregementet, K 2
  1942  Skånska pansarregementet, P 2


  Norra skånska kavalleriregementet – Skånska Husarregementet (1658-1927-)
  Ryttare (1658-1801) – Linjedragon/dragon (1801-1807) – Husar (1807-)
  Den 21 maj 1658 gav Karl X Gustav från Göteborg order om Skånska kavalleriregementets upprättande. Efter regementets nyuppsättning 1709/10 benämndes kompanierna: Liv-, Överstelöjtnantens, Majorens, Sandby, Bjäre härad, Billesholm, Landskrona och Månstorp. Från 1760 hade regementet även en ”sekond major” (senare 2:a major) med Billesholms kompani som indelning. Efter 1833 ökades skvadronsantalet från 8 (à 125 man) till 10 (à 100 man).
  [Litteratur: Den skånske husarenKarolinska Krigares Dagböcker 8, Överste Nils Gyllenstiernas berättelse 1702-09.  Den karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund]

  Regementet förekommer bl.a under benämningarna (årtal anger fr.o.m):

  1658  Skånska ryttarna
  1659  Lybeckers skånska ryttare
  1679  Gyllenstiernas regemente till häst
  1682  Norra skånska kavalleriregementet
  1801  Skånska linjedragonregementet
  1807  Skånska husarregementet, K 5
  ***
  1928  Skånska kavalleriregementet, K 2
  1942  Skånska pansarregementet, P 2


  Skånska tre- och femmänningsregementet till häst (1700-1721)
  3-männingsryttare, 5-männingsryttare (och möjligen 3 och 5-männingsryttare)
  Regementet uppsattes 1700 av rusthållare vid Norra och Södra Skånska kavalleriregementena samt vid Smålands kavalleriregemente med tremänningar (333 man från varje regemente – på så sätt att rusthållarna fick gå i hopa tre och tre och sätta upp en ny ryttare och häst). 1703 fick de skånska rusthållarna även uppsätta femmänningar (tillsammans 400 man), vilka förenades med detta regemente. I stället överflyttades tremänningarna från Småland till Upplands femmänningsregemente till häst. Efter 1710 års generalmönstring reducerades regementet till 800 man. 1716 erhöll detsamma namnet Skånska tremänningsregementet till häst. 1720 5/9 gjordes det oberidet och understacks enligt kungligt brev den 6 maj och 31 augusti 1721 under Östra och Västra Skånska regementena samt Bergs- och Västgöta tremänningsregemente till fots. (10 kompanier till reduceringen 1710, därefter 8)
  [LitteraturSkrifter utgifna af personhistorisk samfundet: 9 – Namnlistor över officerskåren vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner. SkåneGenealogen nr 2, 2004, artikel om regementet av Eva Dalin,  Rustningar i Sverige under det Stora Nordiska kriget av Roland Persson. Den karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund]


  Adelfanans skånska kompani ( -1809)

  Adelsryttare
  Karl XI organiserade i sin rusttjänstordning år 1686 Adelsfanan till 6 kompanier, varav ett blev det Skånska (Skåne, Halland och Blekinge) om 100 man meniga. Rusttjänsten i Skåne, Halland, Blekinge och Bohus län (”de eröfrade provinserna” utgick efter andra grunder än i det övriga Sverige och Finland. Vid den svenska adelsfanan skedde ersättningen av manskap på samma sätt som vid de indelta kavalleriregementena. Sammandrogs och överfördes våren 1702 till Livland, tillhörde sedan konungens armé. Ett sammansatt kompani under ryttmästare Bagge stod vid Lewenhaupts armé. Då Karl XII gjorde anspråk på extra rusttjänst, medgav adeln ett tillägg av 1 dragon för 300 och 2 för 500 marker, vilket erbjudande kungen helt enkelt förklarade vara ”oanständigt af adeln, som när som helst för sina personer voro pliktige att själfve sitta upp”. Det gick också därhän, att adeln fick en tillökning av en dragon för varje ryttare och förpliktigas, i likhet med ofrälse personer, att uppsätta manskap ”för kapital och annan fastighet”. Regementet tillfångatogs efter Poltava (1709 1/7) och sedan nyuppsatt. I allmänhet därefter inte sammandragen. Efter 1743 (regementet uppgick då till 395 man) gjordes aldrig mera någon ”uppsättning” av adelsfanan, och inga generalmönstringar hölls. Av en skrivelse från Krigskollegium daterad 1757 31/3 framgår att regementet i mån av nummerledighet till och med ställdes, under vissa mycket billiga villkor, på vakans, nämligen mot förbindelse av frälsemännen att endast tillsätta ryttare i händelse av behov. Att få rekryter mötte ändå ingen som helst svårighet. Någon tjänstgöring kom ju aldrig i fråga; adelsryttarnas skyldigheter inskränkte sig till att en gång om året anmäla sin adress hos kompanichefen. Däremot åtnjöt de frihet från vissa kronoutskylder och behövde inte ha något annat slags ”laga försvar”, behövde således inte ta årstjänst eller dylikt. Vid kompaniexpeditionerna fördes förteckningar över manskapet, men såväl härmed som med antagandet gick det ganska ofta oregelbundet till. Det förekom, att flera man stod skrivna på samma nummer, och att inte ens kompanichefen hade reda på om kompaniet var fulltaligt eller inte. Rekryterna skulle visserligen på huvudmannens (adelsmannen) förslag antas av kompanichefen, men ofta var det mönsterskrivaren, som var den egentligen bestämmande. Denne var inte alltid okänslig för ”handtryckningar” (mutor) och hur förmånligt det ansågs att vara adelsryttare, framgår därav, att folk betalade över 20 riksdaler riksgäld för att bli antagna. Men kronans rätt fick därvid sitta emellan, rekryter antogs, som blott var något över 15 år gamla och endast 5 fot 3 à 4 tum långa, vilket var betydligt under det föreskrivna måttet. Under åren 1804 och 1805 uppstod en långvarig process mot chefen och mönsterskrivaren vid Skånska kompaniet, som anklagades för att ha tagit mutor och gjort sig skyldiga till försumligheter vid rullföringen. Kompanichefen förefaller visserligen ha varit oskyldig till det förra, och mönsterskrivaren försökte slingra sig undan med att påstå, att de mottagna pengarna blott utgjort ersättning för de resor, han för rekryternas antagande behövt göra till kompanichefen, men att både oreda och oegentligheter förekommit, är dock tydligt [AID: v884453.b1030]. Generalguvernör Toll fann sig också föranlåten att utfärda en särskild kungörelse (år 1804 21/2, AID: v884453.b1120), att inga adelsryttare vid Skånska kompaniet skulle anses vara lagligen antagna. Befälet började, i mån av avgång, reduceras omkring 1793, samt boställen och indelningar att indragas till kronan. År 1809 indrogs befälslönerna och i statsutskottets protokoll 1809 11/10 läses: ”Adelsfanan borde väl hvart 3:e år mönstras, men som frälsemännen utfäst sig att hafva rusttjänsten i beredskap, när helst den erfordras, äro de därifrån befriade och under sådant begifvande, om det åstundas, befriade från hästars och karlars underhåll”, Efter 1823 benämndes dess ringa återstod f.d. Adelsfaneregementet och upptogs i arméförslagen till 395 man. Regementet avskaffades inte formellt förrän 1901.
  [LitteraturKarolinska krigares dagböcker 10 – Generalmajoren Friherre Alexander Hummerhielms dagbok 1707-1708. Den karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund. Adelns rusttjänst och adelsfanans organisation efter 1680. Historisk Tidskrift årgång 44, häfte 3, Stockholm 1924 av Per Sörensson. Gula Gardet 1526-1903 av Wilhelm Ridderstad. ]


  Kronprinsens husarregemente (1757-1927)

  Husar, Kronprins husar
  Regementet har sitt ursprung från en husarkår, som 1757 uppsattes av Putbus och von Platen i Tyskland. År 1772 överfördes regementet till Sverige och förlades i städer på västkusten och i Skåne. Under 1800-talet var regementet förlagt i Malmö, Simrishamn (1773-1799,1807-1822), Ystad (till 1882), Ängelholm (till 1883) och Helsingborg (till 1897). Regementet var fram till 1901 värvat.
  [LitteraturKort översikt över Kronprinsens husarregementes historia av G. Peyron. Minnesblad ur Kronprinsens Husarregementes historia av Holger Rosenkrantz. Kronprinsens Husarregementes Minnestropps hemsida]

  Regementet förekommer bl.a under benämningarna (årtal anger fr.o.m):
  1758             Svenska husarregementet
  1762             Blå och gula husarregementet
  1766             Kungliga husarregementet
  1797             Hornska husarregementet
  1801             Mörnerska husarregementet
  1816             Cederströmska husarregementet
  1822             Kronprinsens husarregemente
  1859             Konungens värvade husarregemente
  1860             Husarregemente Konung Karl XV
  1882             Kronprinsens husarregemente, K 7


  Kungl. Maj:ts Livskvadron (1716-1718)
  Ryttare
  Då den hemvändande drabantspillran var för liten att uppträda som självständigt förband, uppsatte konungen på hösten 1716 en ”Lifskvadron” genom uttagande av 6 man ur varje kavallerikompani, vilken ställdes under drabanternas befäl. Totalt uttogs till denna trupp 360 av de bästa ryttarna ur Livregementet till häst, Östgöta kavalleri, Norra och Södra skånska kavalleriregementena. Inga andra fick antagas än de som hade följande egenskaper:
  ”1. Infödde svenske karlar, som
  2. Sjelfva hafva lust dertil.
  3. Hafva aldrig lärt något handtvärck.
  4. Äro af ordentlig längd och storlek.
  5. Spenslige til växten.
  6. Friske, utan vank och lyte.
  7. Om 20 till 30 års ålder.
  8. Ogifte.
  9. Quicke och hurtige till sinnes.
  10. Otorstige.
  11. Aldrig skämt ut sig i någon högmålshandel.
  12. Aldrig begått någon neslighet.
  13. Aldrig stått något straff”
  Livskvadronen deltog i norska fälttåget. Vid mönstringen 1718 bestod Livskvadronen av två avdelningar (divisioner) om vardera tre troppar, med en befintlig styrka på 349 man. Blev upplöst efter Karl XII:s begravning 1719.
  [Litteratur: Livskvadronens historia av Tor Schreber von Schreeb. Karl XII:s drabanter av Oswald Kuylenstierna]


  Vargeringen (1708-1812)

  Vargeringskarl, reservkarl, reserv
  Vargering kommer av ”värja” i betydelsen ”försvara” och uppkom under Karl XII:s tid. Rust- och rotehållarna fick då kungens tillstånd att till rekryteringens uppehållande i krigstid för varje rust- och rotehåll anta och rullföra reserv- eller vargeringskarl att inträda vid den ordinarie ryttarens/soldatens avgång och intaga hans plats. Detta var den första idén om uppsättande av en allmän reserv eller vargering. Se t.ex Karl XII:s befallning rörande vargeringskarlar år 1718 – AID: v1024046.b570. Vid 1741 års riksdag beslöts att uppsätta en fullständig sådan, vilket dock endast blev delvis genomförd, och själva åliggandet upphörde redan 1752 att vara obligatorisk. Även inför Pommerska kriget (1757-1762) uppsattes Vargeringen vid alla regementen som skulle gå i fält. Kronan stod för beväpning och beklädnad; en del övningar och större truppsammandragningar förekom. I samband med kriget 1788-1790 spelade vargeringen en viktig roll. Då detta krig krävde reserver, sökte Gustav III genomföra en vargering 1790 10/1 så beskaffad att rotehåll/rusthåll två och två tillsammans uppsatte en vargeringskarl [AID: v884452.b60]. Denna vargering avsågs att kunna utkommenderas, om rikets gränser hotades. Vargeringen upphävdes praktiskt taget 1791, då på bondeståndets begäran medgavs, att vargeringsnumren i fredstid fick hållas vakanta utom i Skåne. Se rullor 1802 [AID: v1024044.b1480]. År 1808 uppsattes vargeringen och blev då även inkallad samtidigt med de ordinarie soldaterna/ryttarna. Vargeringen i Skåne upphävdes icke förrän i samband med antagandet av den extra roteringen och förstärkningsmanskapet vid 1809-1810 års riksdag. Helt avskaffad år 1812 [AID: v1024044.b2250]. För vargeringen vid Södra skånska kavalleriregementet åren 1742-1799 se AID: v1024043 och åren 1802-1812 se AID: v1024044

  Dragoner:

  Skåne-Bohus dragonregemente (1661-1679)
  Dragon
  Regementet började sättas upp 1661, varav 4 kompanier dragoner kom att förläggas i Skåne och Blekinge. Mattias Kagg blev 1661 20/1 ”öfverste öfwer dhe Dragoner, som nu här efter uthi dhe af Danmark cederade provincier upprättas skole”. År 1664 16/9 blev Göran Sperling överste för ”Skånijske och Bohusijske Dragon Regemente”. Efter det ”Skånska kriget” (1675-79) så reducerades regementet till en skvadron, varvid det fick sitt namn Bohus dragonskvadron och blev sedan indelt i Bohus län 1685-89.

  Regementet förekommer under benämningarna (regementschefer):
  1661-1664                          Överste Mattias Kagg
  1664-1676                          Överste Göran Sperling
  1676-1677                          Överste Wilhelm Mauritz von Post
  1677-1679                          Överste Gustaf Douglas
  [Litteratur: Nils Bielke och det svenska kavalleriet 1674-1679 av Per Sondén. Kungl. Bohusläns Regemente och dess hembygd 1-3 av H E Uddgren. Kungl. Bohusläns regemente 1661-1920 av Zetterlund & Uddgren.]

  Knorrings dragonregemente (1675-1686)
  Dragon
  Upprättades 1675, då genom kungligt brev av 11/8 det bestämdes, att regementet skulle bildas och sammansättas av 2 kompanier Skånska och 2 kompanier Finska dragoner, vartill sedermera skulle komma 2 kompanier av Wangelins dragoner. Låg först i Pernau, sedermera i Reval och Riga. Blev 1686 garnisonsregemente till fot i Riga.

  Regementet förekommer under benämningarna (regementschefer):
  1675-1685                          Överste Gustaf von Knorring
  1685-1686                          Överste Hans von Dellinghausen
  [Litteratur: Gula Gardet 1526-1903 av Wilhelm Ridderstad.]


  Skånska Ståndsdragonregementet (1700-1721)

  Dragon, ståndsdragon, prästdragon, prinsdragon
  Då de dragoner, som inom det egentliga Sverige skulle uppsättas av adeln, prästeståndet, andra ståndspersoner samt bergslagen, översteg det antal, som beräknats, befalldes den 6 september 1700, att ännu ett regemente ståndsdragoner skulle uppsättas på så sätt, att till de 200 dragoner, som överste Kjell Kristoffer Barnekow åtagit sig att värva, skulle lämnas 400 dragoner, uppsatta inom Skåne, Halland och Blekinge samt, om så behövdes Småland och Östergötland. Regementena bar till en början namn efter sina resp. chefer. Regementet överfördes 1702 till Östersjöprovinserna. Nummerstyrkan fastslogs den 22/12 1703 till 600 meniga, varvid regementet samtidigt formerades på 8 istället för 6 kompanier. Kungen skrev den 10 januari 1707 till överstelöjtnanten vid regementet, H W Wrangel, om att regementet skulle ökas till 1.000 man. Detta löstes bl.a genom att 200 artillerikuskar blev tagna till dragoner vid regementet. Föll efter Poltavaslaget 1709 i rysk fångenskap. Redan den 13 september samma år uttryckte konungen sin önskan om dess återuppsättande, varom kungligt brev utkom den 30/11 1710. Den 24/1 1712 utfärdade Senaten skrivelse om dess uppsättande. De som 1712 ej kunde uppsätta dragon ”in natura” blev tillåtna att istället, i ett för allt, erlägga 200 daler silvermynt. Dessa pengar var i slutet av 1712 till största delen uppburna och insatta i ränterierna. Pengarna kom dock att användas till andra ändamål och hade ännu i september 1714 inte återställts. Den 6/5 1713 föreskrevs om värvning och nummerstyrkans höjande till 1.000 man. 1716 erhöll regementet namnet Skånska ståndsdragonregementet. Hösten 1721 reducerades detsamma och manskapet fördelades på Bergs- samt Östra och Västra skånska infanteriregementena.
  [LitteraturKarolinska krigares dagböcker 10 – Kompani- och kommandojournal vid skånska ståndsdragonerna, förd av kaptenen Gustaf Wilhelm Coyet 1702-1704. Joachim Lyths dagbok, kornett vid skånska ståndsdragonerna 1705-1722. Alexander Magnus Dahlberg – En karolins lefnadslopp, dragon vid skånska ståndsdragonerna 1704-1708. Skrifter utgifna af personhistorisk samfundet: 9 – Namnlistor över officerskåren vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner. Den karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund. Prins Maximilian Emanuel af Würtenberg av Max Schürer von Waldheim. KFÅ 1957, s.97]


  Västgöta ståndsdragonregementes skånska kompani (1703-1717)
  Ståndsdragon, Dragon
  Nya ”adels- och prästdragoner” uppsattes år 1703 på grund av rådets befallning därom den 11 november 1702. Skånes kontigent av sådana adels- och prästdragoner steg till 102 man. Detta manskap skulle presteras ”in natura” (med dragon, häst o mundering) och ingen fick istället erlägga penningar. Alla de i Sverige år 1703 sålunda uppsatta ståndsdragoner bildade ett enda regemente. De från Skåne utgjorde ett kompani för sig. Manskapet skulle underhållas av dem, som uppsatte detsamma, även då det för en kortare tid kallades till övning. Övningsmöten hölls vanligen ett par gånger årligen. Hela det skånska kompaniet hade en enda gemensam övningplats, Dalby, till år 1707. Först efter danskarnas infall i Skåne 1709 kom dessa trupper att användas i strid. År 1709 förlades det skånska kompaniet, under befäl av kapten Dahlepihl, i Malmö för att förstärka garnisonen där. År 1717 övergick dragonerna vid Västgöta Ståndsdragoner till Livdragonregementet.
  [LitteraturDen karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund. Skrifter utgifna af personhistorisk samfundet: 9 – Namnlistor över officerskåren vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner. Tillståndet i Skåne under Magnus Stenbocks Guvernörstid år 1707-1711 av Karl Enghoff. Kriget i Skåne 1709-1710 av Arthur Stille]


  Livdragonregementet (1700, 1704, 1707-1721)
  Livdragon
  Värvningspatent för Livdragonregementets uppsättande (600 man) utfärdades 1699 20/12. Endast svenskt manskap skulle rekryteras. Vid generalmönstringen år 1700 5/9 hade 96 av de nyvärvade 600 dragonerna  ”hemprovins” Skåne. Den 26 januari 1707 utsände defensionskommissionen kungens befallning att utöka livdragonerna med 600 man – till totalt 1200(?) – och 100 trossdrängar genom värvning. Härvid meddelades, att om ifrågavarande antal icke kunde erhållas på vanligt sätt, ”så tillåter Kungl. Maj:t officerare vid lifdragonerna att med officerare vid de hemma i landet varande tre- och femmänningsregementena samt de extra ordinarie dragoner accordera om sådant godt och dugligt manskaps upplåtande, som har lust godvilligt gå i fält, mot 20 daler s. m. erläggande för var man, varför annat manskap vid förenämnda regementen i stället kan anvärfdt bliva”. År 1707 togs till följd av kungens befallning femtio man från Skånska tre- och femmänningsregementet till rekrytering av livdragonerna. Så hade skett en gång tidigare, nämligen år 1704. Hästar och munderingar skulle konungen anskaffa, vapen anbefalldes krigskollegium tillhandahålla. Fånget efter Poltava 1709. Återuppsattes med stora svårigheter till högst 600 man. År 1717 övergick dragonerna vid Västgöta Ståndsdragoner till Livdragonregementet. Regementet ingick efter 1721 i Åbo- och Björneborgs läns kavalleriregemente, som då övergick till att bli ett dragonregemente.
  [LitteraturNågra blad ur Livdragonregementets historia av Jan von Konow i Karolinska Förbundets Årsbok 1959, s. 83-92. Den karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund. Tillståndet i Skåne under Magnus Stenbocks Guvernörstid år 1707-1711 av Karl Enghoff]


  Bägge Benderska eskvadronerna – Benderska dragonregementet (1709-1717)
  Dragon
  Efter Karl XII:s ankomst till Bender i Turkiet i juli 1709 lät han fördela sitt manskap (683 man) på två eskvadroner (tre troppar vardera; från 1712 fyra troppar vardera). Befälet över den ena eskvadronen gav han till överstelöjtnanten, Göran Silfverhielm, vid Södra skånska kavalleriregementet och den andra till majoren vid samma regemente, Anders Koskull. År 1712 beordrade kungen (nu överstelöjtnant) Koskull att även antaga överstelöjtnant Silfverhielms eskvadron och göra dem till dragoner. År 1713 i oktober omvandlades de båda eskvadronerna till ett regemente med 8 kompanier under befäl av Överste Koskull. Efter utmarschen ur Turkiet deltog regementet i Svenska Pommerns och Stralsunds försvar. Delar av manskapet som hemkom 1716 övergick till det Tyska Dragonregementet.
  [LitteraturKarolinska Krigares Dagböcker 6, Självbiografiska anteckningar af överste Anders Koskull. Karolinska Förbundets Årsbok 1977, forts. A. Koskulls anteckningarDen karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget  av Lars-Eric Höglund. Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter av Johan Hultman. Kalabaliken vid Bender av August Quennerstedt. Minnen från fångenskapen i Ryssland och Carl XII:s krig av Carl von Roland]

  Soldater:

  Garnisoner
  Soldat
  Fästningar fanns i Malmö, Landskrona, Helsingborg (revs 1679) och Kristianstad (revs 1679 men återuppbyggdes igen senare). I dessa fästningar fanns en oftast värvad garnison. När det rådde fred så permitterades flertalet av soldaterna ut på landsbygden.


  Skåne-Blekinge regemente (1658-1664)

  Soldat, knekt
  Redan tidigt samordnades Kristianstads län och Blekinge till ett utskrivnings-, roterings- och militärområde. ”Blekingska fotfolket” eller ”Blekingska regementet till fot” uppsattes 1658, Svante Banér blev dess chef 2/7 samma år. Dessförinnan, 3/4 samma år, hade Jakob von Hargen utnämnts till överstelöjtnant vid regementet. Banér stupade framför Köpenhamn 23/8 1658. I april 1659 var von Hargen överste för regementet, som utom ”Blekings soldater” även omfattade ”Skåniske knechtar”, regementet var då förlagt i Anklam (Tyskland). Följande år överflyttades ”von Hargens regemente (8 kompanier) Blekingz och Skåniske soldater, så ock Adelns, som till detta Regemente hööra” till Ingermanland och förlades till Nyen m.fl ställen. Sommaren 1660 hade 588 knektar utskrivits från Kristianstads län och Blekinge, av vilka blott 445 inställde sig. De övriga sällade sig till skogarnas fredlösa.  Kort därpå reducerades av regementet överstelöjtnant Peter Crusebjörns skvadron, som från Narva avmarscherade till Dorpat. I 1662 års räkenskaper benämns regementet även ”Blekingska eller Kristianstads läns regemente”. I 1663 års rulla för oktober månad kallas det ”Öfverste Jakob von Hargens Skåniske regemente till fot”; det räknade då fortfarande 8 kompanier, av vilka det första (Jakob von Hargens) låg i Pernau, det andra (överstelöjtnant Erik Pistolekors) och det sjunde (Otto von Treilebens) i Dünamünde, det tredje (Henrik von Hargens) i Riga, det fjärde (Johan Gordons) i Skåne, det femte (Anders Wrääs) i Nyen, det sjätte (Johan Wijkbars) och det åttonde (Konrad Bildstens) i Narva. Detta regemente införlivades i maj/jun 1664 med von Günterbergs till ”Skåne, Halland och Blekingska infanteriregementet”. Överste von Hargen fick sedermera en annan tjänst.

  Regementet förekommer under benämningarna (regementschefer):

  1658                       Svante Banér
  1659-1664              Jakob von Hargen
  – Blekingska fotfolket
  – Blekingska regementet till fot
  – Blekingska eller Kristianstads läns regemente
  – Öfverste Jakob von Hargens Skåniske regemente till fot
  [LitteraturSkånska kriget 1675-79: Fanor och uniformer av Lars-Eric Höglund. Ett blad ur Skånelands riksdanska och östdanska tidevarv av Carl-Gustaf Liljenberg. Gula Gardet 1526-1903 av Wilhelm Ridderstad. Schwedische Garnisonen in Est- und Livland 1654-1699 av Margus Laidre]


  Skånska regementet till fot (1670-1680)
  Soldat, knekt
  ”Såsom Wij hafwe för gott funnit att upprätta än Eet Regemente Infanteri uthi Skåne, hwarföre hafwe Wij i nådigt anseende till de hulde, trogne och tappre tienster, som Oss, Wåre Konunglige förfäder och Sweriges Chrona Wår Troo Man och Öfwerste Oss Elskel. Edell och Wälb: Christoffer Duderstet här till gjort etc. etc. … och förordnar honom Christofer Duderstedt att wara Öfwerste öfwer be:te Skånska Regemente till footh” (1670 28/3). I mönsterrullor för år 1671 förekommer benämningen ”Duderstadts Skånska infanteri” och i slutet av samma år Grubbenhielms Skåån- och Blekingska infanteri. År 1674 utskrevs 212 (varav blott 7 avvek) man från Blekinge och Kristianstads län. I det senare länet utskrevs 700 man år 1676. År 1678 kallas regementet ”Barthold de Mortaignes Blekings och Kristianstads läns infanteri”. Regementet upplöstes efter Skånska kriget omkring 1680. I samband med byggandet av Karlskrona så uteslöts Blekinge från utskrivningsområdet.

  Regementet förekommer under benämningarna (regementschefer):

  1670-1671             Överste Christoffer ”Duderstedts skånska infanteri”
  1671-1673             Överste Klemens ”Grubbenhielms Skåån- och Blekingska infanteri”
  1674-1680             Generalmajor ”Barthold de Mortaignes Blekings och Kristianstads läns infanteri”

  Utskrivning i Albo härad: 1674,

  [LitteraturSkånska kriget 1675-79: Fanor och uniformer av Lars-Eric Höglund. Ett blad ur Skånelands riksdanska och östdanska tidevarv av Carl-Gustaf Liljenberg. Gula Gardet 1526-1903 av Wilhelm Ridderstad. Schwedische Garnisonen in Est- und Livland 1654-1699 av Margus Laidre]


  Skåne-Hallands regemente (1658-1704)

  Soldat, knekt
  År 1658 17/5 erhöll Erik Silfversparre Kungl. Maj:ts order att ofördröjligen bege sig ner till Halland, ”dher att försambla dhe provinciernas (Skåne, Halland och Blekinges) knecktar under edert reg:te hörande, hvilka man nu är i värket med att uttagha, och så snart I hafwen dem tillhopa, då bryte I med dem opp och förfoghen Edher genast til Warberg, der att gå till sjöss, till hvilken ända och K. M:t der har 21 skepp, som folket intaga skola”. Kort därpå fördes en ”bregagie” (6 kompanier) till Riga, där den mönstrades samma år 2/7; dess styrka uppgick till 18 officerare och 662 man. Regementet kallades i Krigskollegiets register (1658 22/9) för ”Haländska reg:t under öfverste Silfwersparre” och i 1668 års mönsterrulla för ”Erick Sölfwersparres Skåniske, Halland och Blekingske Infanterie Regemente”.
  Till en början var det förlagt i Livland med huvudstation i Riga och med detascherade styrkor i Pernau och Dorpat. I maj/jun 1664 införlivades von Hargens ”Blekingska och Skånska fotfolk” med regementet, som förflyttades till Ingermanland och med ny huvudstation i Narva, varifrån avdelades och utsändes besättningskompanier till Nyen och Kexholm. Förhållandena i Baltikum var ytterst svåra och t.ex år 1675 hotade de skånska knektarna i Nyenskans att skära halsen av sina ”svenska” officerare och överlämna befästningen till moskoviterna. Från denna tidpunkt benämns regementet i mönsterrullorna i allmänhet efter respektive chefs namn; endast undantagsvis förekommer tillägget: ”Skånska” eller ”Skåne, Halland och Blekingske infanteri”. På 1680-talet kallas det för Ingermanländska garnisonsregementet (7 kompanier år 1684). Ännu i slutet på 1680-talet levde enbart i Riga ett 70-tal gamla blekingska och skånska knektar, av vilka 25 var gifta i Riga, men blott 7 hade sina hustrur i Skåne. År 1699 låg 8 kompanier i Narva, 2 i Nyen och 1 i Kexholm. År 1704 vid Narvas intagande, föll sannolikt största delen av regementet i rysk fångenskap.

  Regementet förekommer under benämningarna (regementschefer):
  1660-1669                          Överste Erik Silfversparre
  1669-1678                          Överste Kristoffer von Günterberg
  1679 23/1-1685 10/3          Överste Joachim von Cronman
  1685 10/3-1695                  Överste Rembert Funcken
  1695 26/8-1704 10/8          Överste Henning Rudolf Horn
  – Ingermanländska garnisonsregementet
  – Garnisonsregementet i Narva
  [LitteraturSkånska kriget 1675-79: Fanor och uniformer av Lars-Eric Höglund. Gula Gardet 1526-1903 av Wilhelm Ridderstad. Schwedische Garnisonen in Est- und Livland 1654-1699 av Margus Laidre]


  1704 års utskrivning
  Soldat
  Kungen skrev den 27 oktober 1703 till defensionskommissionen och ålade denna tänka ut hur man skulle ersätta förlusterna vid de i Kurland stående (Upplands-, Smålands- och Närke-Värmlands) tremänningsregementen. Kommissionen svarade den 20 november med ett förslag att genom utskrivning uttaga det erforderliga behovet, vilket först uppskattades till 1.000 man, sedan 800 man, i Skåne och Halland, där rotering inte fanns. Kungen godkände den 29 december åtgärden med styrkans fastställande till 900 man att fördelas mellan regementena. Innan detta skedde, hade Putbus regemente upphört att finnas; dess återstående bataljon hade sammanslagits med den återstående bataljonen av Lewenhaupts regemente, och det sålunda bildade regementet bar sedan hans namn. Utskrivningen ägde emellertid rum, om än defensionskommissionen hyste vissa betänkligheter mot densamma enär båda landskapen ifråga för att vara befriade för utskrivning erlade sina utskrivningspenningar. Nu erhöll kommissionen hos konungen, att dessa utskrivningspenningar skulle efterskänkas, men därtill nekade konungen, enär de var anvisade till underhåll av de i Skåne förlagda trupperna. Han lovade istället, att landskapen skulle bli befriade från tre- och femmänningar, vilka emellertid redan utgått.
  [Rulla: Smålands tremänningsregemente/Banérs regemente: SVAR, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1705/4 (1705), bildid: A0054581_00060 ff]


  1708 års utskrivning
  Soldat
  Allt ovanstående oaktat ålades Skåne och Halland 1708 en förnyad utskrivning (i Lund den 4 augusti 1708 – det talas om att socknarna fick släppa till var sjätte man) utan hänsyn till kommissionens varning, att en sådan ”lärer falla landet mycket svår och utblotta detsamma på manskap”. Styrkan bestämdes av kungen till 1.847 man och (120 trossdrängar), och han avslog framställningen om utskrivningspenningarnas efterskänkande; dock medgavs generalguvernören rätt att göra undantag. Detta manskap som 1708 utgått från Skåne och Halland till rekrytering av då för tiden i Livland och Kurland stående tremänningsregementen, skulle enligt konungens befallning 1710, så gott det lät sig göras, bildas 2 regementen på värvad fot, vilka sedermera skulle rekryteras och underhållas som andra värvade regementen. De skånska rekryterna kom att ingå i Per Banérs sammansatta garnisonsregemente i Riga, som upplöstes 1710. Om situationen i Riga innan staden föll anger dåvarande underofficeren Cnut Erich Gyllenpalm (hemmahörande på Kåseholm): ”…war de uthskrifne knechtar från Skåne, hwilka knechtar så aldeles under belägringen af den uthi Staden Grasserande swagheten  bortt dödde, så att när staden öfwergick [1710], woro af desse uthskrefne knechtar eij flere uthi lifwet ifråge, än som 80 man, /…/, hwilka 80 man blefwo understuckne Hr Major Gylleströms Battalion”. Ytterligare ett vittnesmål från en hemkommen soldat (utskriven år 1708) berättar: ”Att A:o 1710 sedan Fästningen Riga war öfwergången till Ryssen blef welb:ne Hr Öfwerste Banérs Regemente af Ryssen convojerat till Dunemundae skantz, och sedan de uthi 8:ta dagar dersammastädes legat, blef testis [förafskiedade soldaten Christen Jönsson] tillika med soldaten Jöns Swenss: Solberg som begge tiente under Hr Capitein Brasks Compagnie, transporterade på een fahrkost som skulle föra dem tillika medh flere siuka till Ösel, som skedde emellan Larsmesse tijden och S:t Hans dagh /…/”
  [LitteraturFörsvaret av Östersjöprovinserna av Fredrik Arfwidsson, Tillståndet i Skåne 1707-1711 av Karl Enghoff]
  [Rulla: Major Bengt Joel Gyllenströms värvade infanteribataljon: SVAR, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1712/7 (1712), bildid: A0054661_00011 ff;
  Domkapitlet i Lund FIIf:28 (1713) Bild 820 ff (AID: v234786.b820, NAD: SE/LLA/13550)]


  Östra skånska utskrivningsregementet till fot (1711-1722)
  (”Första skånska utskrivningsregementet” (AID: v734022a.b3360); ”Södra Skånska utskrivningsregementet” (SVAR Bildid: A0065992_02675)
  Soldat
  Hela det enrollerade manskapet i Skåne 1712 utgjorde litet över 12.000 man, av vilka de 2.000 dugligaste (var 6:te man) då utskrevs till de två skånska utskrivningsregementena – Östra och Västra. Av de återstående var de flesta gubbar, krymplingar eller sjuka. Östra skånska utskrivningsregementets Livbataljon garnisonerades i Kristianstad, resten förblev på rotarna. Bataljonen marscherade sedan till skansarna i Karlskrona samt återkom därifrån starkt reducerad. År 1713 blev 320 man beordrade att hålla vakt vid Råås retranchement, och samma år beordrades 200 man till Pommern, vilka återkom redan följande år, då åter 350 man beordrades till Karlskrona; dessa återkom samma år.
  Den 22 april 1715 beordrade Karl XII att adeln i Skåne som innehade s.k. insockne frälsehemman skulle för varje 80 tunnor hartkorn leverera en duktig karl till de båda skånska utskrivningsregementenas kompletterande. Den 7 januari 1716 kom kungens beslut om att varje socken skulle ”utgöra” en god och duktig karl – s.k. sockenkarl. Dessea skulle enligt beslut 11 februari 1716 fördelas mellan Östra och Västra skånska regementena. Den 31 januari 1717 påbjöd kungen till rekryterandet av de extraordinarie infanteriregementena en utskrivning, som inte skulle gravera rust- och rotehållarna. Denna utskrivning kallades stundom enrollering, men vanligtvis nya roteringen. Landshövdingarna fick befallning att upprätta förteckningar på alla klockare och organister på landet, försvarskarlar, gårds- och arbetsdrängar hos officerare, adeln och andra ståndspersoner, överloppsmanskap, gärningsmän på landet, dagsverkstorp, dikare, tröskemän, strandsittare, som ej var enrollerade, fiskare, arbets- och försvarskarlar på slott och kungsgårdar, gästgivaredrängar, borgare, som ej betalade över 6 daler s:mt i skatt och kontribution, tullvisitörer, besökare, tullknektar, strandridare, ”bönåsar” och allt löst folk i städerna och på landet. Uttagandet av detta manskap gick till på så sätt att de upptecknade karlarna fördelades i rotar och i varje rote uttogs en karl. Antalet karlar i varje rote var olika i olika län. I Skåne sattes fem karlar i varje rote. Till den som togs till knekt, måste de övriga i roten sammaskjuta 20 daler s:mt, varav knekten genast erhöll 10 daler. De övriga 10 lämnades under försegling till den officer, som blivit kommenderad att vara närvarande vid utskrivningen, för att senare användas till knektens behov. Guvernören i Skåne berättar den 21 oktober 1717, att blott 427 man hade uttagits av de 4.779, som blivit antecknade, förklarade konungen, att det ej kunde vara någon svårighet att få ut det begärda antalet, nämligen 953 man, helst som det förut uppgivits, att över 1.600 man var dugliga till krigstjänst, varför han lämnade guvernören frihet att själv utse medel och utvägar att anskaffa den erfordrade summan, ”antingen det sker”, skriver konungen till honom den 21 oktober 1717, ”att de till krigstjänst odugeliga sättas uppå torp och gatehus och de derpå befintlige dugelige tagas till krigstjänsten eller på annat sätt, emedan 953 man till de anslagne regementenes kompletterande måste tagas ut, på hvad sätt det ock sker”. Det begärda atalet uttogs nu visserligen, men en stor del därav befanns oduglig till krigstjänst, emedan det dugliga manskapet emellertid skaffat sig tillfälle att fly undan och begiva sig till orter, som varit fria från anteckning, varför konungen gav befallning, att såväl på insockne hemman som andra ställen så många duktiga karlar, dock ej några bönder, skulle uttagas, att de odugliga med dem kunde utbytas. De odugliga roteringskarlarna åter skulle sättas på de gårdar, varifrån de dugliga togs, ”kunnandes jorden i nödfall så väl brukas af en till krigstjänst odugelig som af en fullkommen karl, men vår tjänst ej lika befordras”. Regementet deltog i norska fälttåget 1718. År 1721 mönstrades regementet i Karlskrona och följande år sammanslogs det med Bergsregementet (yngre) i Malmö.
  [LitteraturKarolinska Krigares Dagböcker 9 (Varia 12). Den karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget av Lars-Eric Höglund. Historisk Tidskrift årgång 1886 av J. A Lagermark. Riksregistraturet]


  Uppbåd, lantmilis (1710-1714-);

  Den 17 januari 1710 kungjorde Skånes guvernör Magnus Stenbock ”et bewekligt bref til samteliga Sweriges inwånare, deruti han upbodade dem, at gemensamt gripa till wapen och hjelpa den nya Armeen”. I december samma år beställde han fanor till dessa nya enheter. Beträffande Skåne är anskaffningen känd mera i detalj: ”Dessa Fanor woro 23 til antalet, nemligen en för hwart Härad i Gouvernementet, hwite til färgen, och hade å ena sidan Häradets wapen måladt och å andra sidan wackra för Allmogen upmuntrande wersar, dem Han (Stenbock) härtil låtit göra af då warande Krigs-Fiscalen Anders Schenling (blev år 1713 gift med en dotter till år 1709 avlidne borgmästaren Psilander i Simrishamn)”. Försummelser mot uppbådsplikten kunde bli föremål för hårda straff. Det finns annan uppgift om antalet fanor och dess utseende. Den 12 mars 1711 läste nämligen kyrkoherden Sven Litholander i Skartofta och Öved upp ett brev från Stenbock i kyrkan: ”uthi hwilcket han gifwer Skånske Inbyggerne tillkiänna, att han för hwart Härad hade låtit förfärdiga 2:ne Fahnor och Åminnelseteckn till ett Wittnesbörd om theras Troohet, på hwilcke å then ena sijdan står Konung Carls d. XII:tes Nampn ock på then andre sijdan thet Skånska Wapnett med tillbörlige färgor måhlat ock ther under någre tänckte werser, hwilcka Fanor, allmogen sielf betala skola”.
  11. Ingelstads härad
  ”Wij wiljom wåga med tappert mod,
  Till kongens tiänst både lijf och blod”
  12. Järrestads härad
  ”För hustru och barn, sampt egendom wår,
  Frimodigt wi fäckta: ty Gud med oss står”
  17. Albo härad
  ”Låtom oss samfälligt möta fienden med tappert mod,
  Med Gudz hielp skall han få stötar, och bada i sitt blod”
  [Litteratur: Meddelande XXX, Kungl. Armémuseum, 1969; Engeströmska samlingen ESB VIII,2,62,KB; De Territorio Jerrestad, J G Alsing; Möllesving och andra ting, Berit och Hans Fridh, s.60-65]
  [Rullor: ”Officerare Acten för skånska allmogen”, Skånska guvernementskansliet DIIIb:19 (1714) Bild 1 (AID: v166287.b1)]

  Uppbåd under dansk tid (-1658):
  Till att försvara Skåne mot en ny fientlig invasion 1657 utfärdades den 23 juli ett påbud till allmogen i Skåne, vare sig den lydde under kronan eller adeln, om allmänt upbåd. Alla bönder mellan 18 och 50 års ålder skulle häradsvis mönstras och indelas i kompanier. Så många som möjligt av dem skulle förse sig med häst och alla med de bästa vapen de kunde åstadkomma.
  Källa: Historisk tidskrift för Skåneland. Fälttåget i Skåne och Halland 1657; sid 142


  Norra skånska infanteriregementet (1811-1994)
  Rotesoldat(1811-1816), Soldat
  Regementet uppsattes 1811 genom extra rotering i Kristianstads län med en styrka av 1.244 man. Regementet deltog i 1813 års fälttåg i Tyskland och 1814 års i Norge. Från 1816 blev regementet indelt i likhet med övriga infanteriregementen, nummerstyrkan nedsattes till 1.000 man och indelningen utsträcktes att omfatta delar av Malmöhus län.
  [LitteraturSkåne och Regementet av E. Dahlberg, Norra skånska regementet 1811-1994]

  Södra skånska infanteriregementet (1811-)
  Rotesoldat (1811-1816), Soldat
  Regementet uppsattes 1811 genom extra rotering i Malmöhus län med en styrka av 1.283 man. Regementet deltog med 1 bataljon i 1813 års fälttåg i Tyskland och 1814 i Norge. Från 1816 indelt i likhet med övriga infanteriregementen, nummerstyrkan nedsattes till 1.002 man, och indelningen utsträcktes att omfatta delar av Kristianstads län.
  Mer information om soldaterna som tillhörde Albo och Ingelstads kompanier vid detta regemente hittar du här
  [LitteraturSödra skåningarna 1811-1949 av T. Winberg. Otryckt på landsarkivet i LundBiografiska anteckningar om Kgl. Södra Skånska Infanteriregementets officerskår 1811-1961 av Bengt Rundqvist. Anteckningar om indelta soldater vid Södra Skåningarna av Claes Granhäll]

  Hjälpstyrkor åt Holland (1688-1698)
  År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i ”dhe föreente Nederlanden” såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man:

  Första regementet, chef greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt – rulla år 1688: AID: v480993.b20 ff; även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054188_00005 ff, om fanor bild 556
  Från regementet R. Modée (Drottningens Livregemente till fot, Malmö), 300 man
  Från regementet G. Makeleer (Svenska Livregementet till fot, Göteborg), 300 man
  Från regementet N. Stromberg, (Tyska Livregementet till fot, Halmstad, Landskrona), 200 man
  Nyvärvade rekryter, 64 man

  Andra regementet, chef Ernst Ludvig Putbus (prins Christian August av Holsteins regemente)- rulla år 1688/1689: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054210_00004 ff
  Från Generalmajor Mellins regemente, 400 man
  Från Överste Peter Mackliers regemente, 200 man
  Från Creisfolket och Axel Lillie, 150 man
  Nyvärvade rekryter av greve Bielke, 114 man
  Tredje regementet, chef Johan Gabriel Banér (Nils Bielkes regemente) – rulla år 1688: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054186_00004 ff
  Från Generallöjtnant Grothusens regemente (Wismar), 300 man
  Från Överste Müllers regemente (Wismar), 400 man
  Nyvärvade rekryter av greve Bielke, 164 man
  Fjärde regementet, chef Carl Gustaf Erskine – rulla år 1688: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054187_00004 ff
  Från Överste Vellingks regemente (Bremen), 600 man
  Från Major Nieroths bataljon (Bremen), 200 man
  Nyvärvade rekryter av greve Bielke, 64 man
  Femte regementet, chef Magnus Gabriel von Tiesenhausen – rulla år 1689: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054212_00004 ff
  Från Överstelöjtnanten Bidals bataljon (Bremen), 300 man
  Från greve Bielkes regemente och överstelöjtnant Jordans bataljon (Bremen), 250 man
  Nyvärvade rekryter av greve Bielke, 314 man
  Sjätte regementet, chef Magnus Vilhelm von Nieroth – rulla år 1689: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054211_00004 ff
  Nyvärvade rekryter av greve Bielke, 864 man

  Varje regemente bestod av 12 kompanier (1008 man, inkl. befäl och spel – 144). Första regementet bestod till största delen av svenskt manskap och ansågs därför som det förnämsta av de sex. Övriga fem regementen hade huvudsakligen tyskt manskap och en del manskap från Halland, Skåne, Blekinge, Bohuslän och Östergötland. Första regementet avreste efter mönstring från Göteborg den 4/12 1688 och anlände till Holland 29/12 samma år. De svenska styrkorna deltog i slaget vid Fleurus 1690 1/7. Bielkes (Banérs) regemente beskrivs efter slaget vid Fleurus 1/7 1690 som ”aldeles ruinerat” med förluster av ”695 man med 6 kaptener och många mindre officerare”. Överstelöjtnant Johan Gabriel Banér och major Magnus Stenbock klarade sig dock med liven i behåll. År 1698 återkallades hjälpstyrkorna till hemlandet [Zeedtz].
  [Litteratur: Regementet Le Royal Suedois av Göran Axel-Nilsson, i Meddelande XXXII från Kungliga Armémuseum, Stockholm 1971, s. 9-52]
  [Rullor: Generalmönsterrullor – Värvade tyska regementet 1486 (1688-1688) Bild 20 ff (AID: v480993.b20)], Riksregistraturet 1688 18/9, s. 121 ff, http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00126 ff, s. 219, 560

  Lantvärn (1808-1810)
  Lantvärnsman, förstärkningsmanskap
  Den 14 mars 1808 påbjöds att ett lantvärn skulle uppsättas av alla vapenföra ogifta män mellan 18 och 25 års ålder [AID: v884455.b1160]. På detta sätt skulle man få 30.500 man som en behövlig förstärkning av krigsmakten. I Skåne uppsattes sex lantvärnsbataljoner. Flera av de skånska lantvärnsmännen hamnade i Malmö för att användas som galärroddare på de där varande kanonsluparna. Liksom vargeringsmanskapet saknade lantvärnet helt militär utbildning. Lantvärnet upplöstes 1810.
  [LitteraturLantvärnet 1808-1809 av Samuelsson, 1944]

  Båtsmän:

  Skånska städernas båtsmän (1658-1748)
  Båtsman
  I början av 1600-talet ålåg det städerna, att uppställa bösseskyttar eller båtsmän, och sedermera en båtsman för var 10:e borgare, men denna skyldighet förbyttes kort därefter i ständigt underhåll av ett visst antal sjöfolk. Detta antal utgjorde vid slutet av 1600-talet för städerna i Sverige samt Visingö 1.769 man, varav 892 i fred och 877 man fördubbling i krig. Dessa båtsmän, var i allmänhet tillslagna närgränsande Rotebåtsmanskompanier, utom Skånska och Blekingska städernas, Uppstädernas och Stockholms stad båtsmanskompanier, som utgjorde 3 särskilda kompanier. Enligt indelningsverket så skulle Simrishamn hålla 4 ordinarie båtsmän i fred och ytterligare 4 extraordinarie vid krig. Vid sidan av dessa båtsmän, som städerna var skyldiga att ständigt hålla, fördubblingen utgjordes dock endast i krigstid, förekommer så kallat enrolleringsmanskap till flottan. Redan 1675 hade förslag gjorts, att den sjövana kustbefolkningen i Bohus län skulle ”enrolleras”, för att i krigstid användas på flottan. Men först under Karl XII:s regering kom ”enrollering” av större omfattning till stånd. Den 27 februari 1704 utfärdades nämligen av kung Karl XII befallning, att så många av kustbefolkningen i Bohus län, Skåne och Halland, som var dugliga och sjövana, skulle ”enrolleras”. Enrolleringsmanskapet indelades i kompanier, däribland ett skånskt. Stadsbåtsmännen drogs in 1748, mot erläggande av vakansavgift. Hemsida om båtsmän m.m.

  Inkvarteringar:

  Efter Skånska kriget 1709-1710 kom ett flertal svenska regementen att förläggas i Skåne. Allmogen tvingades ta emot soldater och ryttare för inkvartering. 2-4 man kom på varje hemman. Redan sommaren 1711 var allmogen så utblottad att bönderna själva måste tigga ihop maten till inkvarterade soldater. År 1712 var inkvarteringen i Skåne så tryckande att den ”förorsakar landet en total ruin, om det längre kontinueras skall”. Den 10 mars 1710 utfärdade Magnus Stenbock den order som förlade regementena till olika delar av Skåne:

  Artilleristaten Bara härad
  Fortifikationsstaten Löberöds gård
  Livregementet till häst Ö. Göinge och Gärds härad
  Adelsfanan (Svenska, kav.) Albo härad
  Västgöta (kav.)regemente Bjäre härad
  Aschebergs regemente (Riksänkedrottningens kav.) S. och N. Åsbo härader
  Smålands kavalleriregemente Vemmenhögs härad
  Östgöta kavalleriregemente Frosta härad
  Gyllenstiernas regemente (Skånska 3 o 5-män kav.) Harjangers härad
  Lewenhaupts regemente (Västgöta 3 o 5-män kav.) Ingelstads härad
  Bennets regemente (Upplands 5-männingar kav.) V. Göinge härad
  Upplands regemente Herrestads härad
  Södermanlands regemente Bara härad
  Kronobergs regemente Onsjö härad
  Jönköpings regemente Rönnebergs härad
  Östgöta infanteriregemente Färs härad
  Älvsborgs regemente Luggude härad
  Västmanland regemente Ljunits och Järrestads härader + Simrishamn
  Kalmar regemente Oxie och Skytts härader
  Sachiska regementet Skytts härad
  von der Noths regemente (Upplands 4 o 5-män inf.) Torna härad

  År 1712 var totala antalet inkvarterade soldater och ryttare inkvarterade i Skåne c:a 13.100 man. Därav var 5.850 ryttare, 4.500 fotfolk (soldater) och 600 man artilleri- och stallstaten samt 2.200 värvade trupper. Året därpå var minst 12.000 man inkvarterade i Skåne hos allmogen.

  I oktober 1716 fanns i Skåne 1.937 officerare, 8.694 ryttare, 10.081 fotsoldater och 202 trumslagare och pipare.

  Våren 1718 fanns i Skåne, utöver landskapets egna trupper, endast livdrabanterna, tyska regemente, polska regemente, Upplands femmänningar och en avdelning grenadjärer. Upplands femmänningar låg då bl.a i Ingelstads härad – vilket inte minst framgår av domböckerna…

  Allmän litteratur:
  Bidrag till den store nordiske krigs historie av Danska generalstaben (flera band)
  Dräkt och uniform av Erik Bellander
  Hästen i det karolinska rytteriet av Henry Waxberg
  Karl XII:s officerare av Adam Lewenhaupt
  Karolinska Förbundet Årsbok 1916 – Svenska armén åren 1700-1709 av C. O Nordensvan
  Karolinska Förbundet Årsbok 1919 – Svenska armén åren 1709-1718 av C. O Nordensvan
  Karolinska Förbundet Årsbok 1920 – Svenska arméns regementen 1700-1718 av C. O Nordensvan
  Karl XII på slagfältet – Generalstaben
  Meddelande från Lifrustkammaren Nr 2 – Svenska kungliga huvudbanér samt fälttecken av R. Cederström
  Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, 2 band – C. Grill
  Swedish colors and standards of the Great Northern War 1700-1721 av D. Schorr and L-E Höglund.

  Militärhistoriska hemsidor:
  Svenska regementen
  Svenska uniformer
  Gradbeteckningar
  Register över hemkomna ur ryska fångenskapen efter freden i Nystad år 1721
  De svenska regementenas uniformer i slaget vid Poltava
  Dragoner vid K6 (Skånska Dragonregementet) i Ystad åren 1897-1927
  Arméns rulla år 1684
  Karoliner – se: tacitus.nu

  Infanteriets organisation Kavalleriets organisation
  Stab Stab
  Överste Överste
  Överstelöjtnant Överstelöjtnant
  Major Major
  Regementskvartermästare Regementskvartermästare
  (Regementsadjutant) Regementspastor
  (Regementsauditör) Regementsfältskär
  Regementspastor 3 fältskärsgesäller
  2 Bataljonspräster Regementspukslagare
  Regementsskrivare Regementssadelmakare
  Regementsfältskär Regementspistolsmed
  3 fältskärsgesäller (Regementsauditör)
  4 Skalmejblåsare eller Hautboister (Regementsadjutant)
  Regementsväbel
  3 Profosser
  8 kompanier 8 kompanier
  Kapten Ryttmästare
  Löjtnant Löjtnant
  Fänrik Kornett
  Fältväbel Kvartermästare
  Sergeant 3 Korpraler
  Mönsterskrivare Mönsterskrivare
  Förare Trumpetare
  Furir Hovsmed
  Rustmästare Profoss
  Pipare 125 ryttare
  2 Trumslagare Officers- och trossdrängar
  6 Korpraler
  144 soldater
  Officers- och trossdrängar

  Sidan är sammanställd av Magnus Lindskog

  Österlens indelningsverk 1689-1901(under arbete)

  Sverige var långt in på 1800-talet en ”militärstat” där större delen av grundskatterna gick till upprätthållandet av krigsmakten i landet. I äldre tid fanns två typer av grundskatter: skatt på jord d.v.s räntan och tiondet.

  Rusthållare kallas från 1680-talet (till 1901) den som var innehavare av ett skatte- eller kronohemman vilken åtagit sig att sätta upp och underhålla en ryttare med häst och mundering (d.v.s hålla rustning). Som kompensation befriades rusthållaren från den så kallade grundskatten.

  År 1816 indelades även två infanteriregemente i Skåne. De gårdar som inte sedan tidigare var indelade till kavalleriet (eller till annat) fick nu gå samman och bilda rotar och sätta upp och underhålla soldater. Frälsegårdar bidrog dock endast med motsvarande häften av grundskatten om det varit skatte- eller kronogårdar. Adelsmän med frälsegårdar var i händelse av krig skyldiga att sätta upp s.k. adelsryttare (formellt t.o.m 1901) vid Adelsfaneregementet.

  Grundskatterna avvecklades successivt under slutet av 1800-talet i samband med att indelningsverket avskaffades (1901).

  Många pratar om ”Grill” och menar då löjtnanten Claes Lorentz Grill som 1855-1856 gav ut sitt arbete i bokform (2 band) ”Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket”. Ett bra hjälpmedel – men den går inte ner på gårdsnivå och avser främst den tid när den gavs ut. För att möjliggöra att kunna söka på gårdsnivå och under hela perioden för indelningsverket har nu (2024) vår ordförande Magnus Lindskog satt samman ”Österlens indelningsverk från 1689-1901”.

  Nedan finns möjlighet att söka vilka gårdar/byar/socknar på Österlen som var anslagna till det militära indelningsverket. Sök t.ex ”Vallby 13” eller ”Gislöv 17”. Du kan sedan hitta Österlensoldaterna (infanteristerna) som tjänade på respektive rote (ej rusthåll) här:

  Hemmans/nrSockenRusthåll nr, 1689-1730KompaniRusthåll nr, 1730-1833KompaniRusthåll nr, 1833-1901 alt. Rote nr. 1816-1901KompaniRegemente
  Brösarp 17Brösarp1/41Svabesholm70Liv70SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Brösarp 2Brösarp1/81Svabesholm70Liv70SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Brösarp 9Brösarp1/41Svabesholm70Liv70SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Brösarp 11Brösarp1/81Svabesholm70Liv70SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Brösarp 10Brösarpgatehus1Svabesholm70Liv70SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ludaröd 6Eljaröd1/41Svabesholm70Liv70SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Borrby 61Borrby9/161Borrby1Borrby54BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 21Borrby3/161Borrby1Borrby54BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 19Borrby1/41Borrby1Borrby54BorrbySödra skånska kav.reg
  Öståkra 1Ravlunda1/22Svabesholm68Liv74SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Skepparp 10Ravlunda5/162Svabesholm68Liv74SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Skepparp 11Ravlunda3/162Svabesholm68Liv74SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Skogdala 1Ravlundatorp68Liv74SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Borrby 46Borrby5/82Borrby2Borrby55BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 47Borrby1/22Borrby2Borrby55BorrbySödra skånska kav.reg
  Skepparp 2Ravlunda3/163Svabesholm69Liv75SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Skepparp 3Ravlunda3/163Svabesholm69Liv75SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 20Ravlunda3/83Svabesholm69Liv75SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 18 (fr. 1719)Vitaby1/43Svabesholm69Liv75SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lönhult 5Brösarp5/1669Liv75SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Borrby 1Borrby1/23Borrby3Borrby56BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 14Borrby3/83Borrby3Borrby56BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 17Borrby1/83Borrby3Borrby56BorrbySödra skånska kav.reg
  Ravlunda 22Ravlunda1/24Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 1Ravlunda1/84Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 2Ravlunda1/84Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 18Ravlunda1/84Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 19Ravlunda1/84Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 26Ravlundagatehus4Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 24Ravlunda1/164Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lönhult 5Brösarp5/164Svabesholm1Svabesholm/2:a major.76SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Borrby 6Borrby5/84Borrby4Borrby57BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 51Borrby5/164Borrby4Borrby57BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 15Borrby1/84Borrby4Borrby57BorrbySödra skånska kav.reg
  Ravlunda 15Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 6Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 7Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 10Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 16Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 23Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 27Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 12Ravlunda1/85Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  KrubbemöllaVitabyaugment5Svabesholm2Svabesholm/2:a major.77SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Borrby 5Borrby3/85Borrby5Borrby58BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 10Borrby1/25Borrby5Borrby58BorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 12Borrby1/45Borrby5Borrby58BorrbySödra skånska kav.reg
  Ramsåsa 15Ramsåsa5/85Överstelöjtnantens30Överstelöjtnantens34SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ramsåsa 14Ramsåsa3/895Svabesholm30Överstelöjtnantens34SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 21Ravlunda1/86Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 3Ravlunda1/86Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 4Ravlunda1/86Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 5Ravlunda1/86Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 8Ravlunda1/86Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 11Ravlunda1/86Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 17Ravlunda1/86Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 13Ravlundagatehus6Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 14Ravlundagatehus6Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 9Ravlundagatehus6Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ravlunda 25Ravlundagatehus6Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  KrubbemöllaVitabyaugment6Svabesholm3Svabesholm/2:a major.78SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sandby 12Borrby1/26Borrby6Borrby49BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 14BorrbyIngår i S126Borrby6Borrby49BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 21Borrby1/26Borrby6Borrby49BorrbySödra skånska kav.reg
  Hjälmaröd 5Vitaby1/47Svabesholm7Svabesholm/2:a major.82SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hjälmaröd 1Vitaby1/47Svabesholm7Svabesholm/2:a major.82SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hjälmaröd 4Vitaby1/47Svabesholm7Svabesholm/2:a major.82SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hjälmaröd 10Vitaby1/47Svabesholm7Svabesholm/2:a major.82SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hjälmaröd 3Vitaby1/47Svabesholm7Svabesholm/2:a major.82SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vitemölla 8Vitabygatehus7Svabesholm/2:a major.82SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hjälmaröd 8Vitabygatehus7Svabesholm7Svabesholm/2:a major.82SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sandby 3Borrby1/27Borrby7Borrby50BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 2Borrby1/27Borrby7Borrby50BorrbySödra skånska kav.reg
  Grevlunda 13Vitaby1/48Svabesholm4Svabesholm/2:a major.79SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 3Vitaby1/48Svabesholm4Svabesholm/2:a major.79SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 7Vitaby1/48Svabesholm4Svabesholm/2:a major.79SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hjälmaröd 11Vitaby1/48Svabesholm4Svabesholm/2:a major.79SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 17Vitaby1/44Svabesholm/2:a major.79SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sandby 11Borrby1/28Borrby8Borrby51BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 26Borrby1/48Borrby8Borrby51BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 10Borrby3/88Borrby8Borrby51BorrbySödra skånska kav.reg
  Grevlunda 19Vitaby1/49Svabesholm5Svabesholm/2:a major.80SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 5Vitaby1/89Svabesholm5Svabesholm/2:a major.80SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 11Vitaby1/89Svabesholm5Svabesholm/2:a major.80SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 15Vitaby1/49Svabesholm5Svabesholm/2:a major.80SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 6Vitaby1/49Svabesholm5Svabesholm/2:a major.80SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 14Vitabygatehus9Svabesholm5Svabesholm/2:a major.80SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sandby 8Borrby1/49Borrby9Borrby52BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 4Borrby1/29Borrby9Borrby52BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 22Borrby1/49Borrby9Borrby52BorrbySödra skånska kav.reg
  Äsperöd 1Södra Mellby1/210Svabesholm8Svabesholm/2:a major.83SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Äsperöd 2Södra Mellbyingår i Ä110Svabesholm8Svabesholm/2:a major.83SimrishamnSödra skånska kav.reg
  3 st ålfiskeSödra Mellbyålfiske10Svabesholm8Svabesholm/2:a major.83SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sandby 18Borrby3/810Borrby10Borrby53BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 19Borrby3/810Borrby10Borrby53BorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 13Borrby1/410Borrby10Borrby53BorrbySödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 5Södra Mellby1/411Svabesholm9Svabesholm/2:a major.87SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 3Södra Mellby1/811Svabesholm9Svabesholm/2:a major.87SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 4Södra Mellby1/411Svabesholm9Svabesholm/2:a major.87SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 20Södra Mellby1/811Svabesholm9Svabesholm/2:a major.87SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Åkarp 4Södra Mellby1/311Svabesholm9Svabesholm/2:a major.87SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Kivik 2 (Södrehuset)Södra Mellbygatehus11Svabesholm9Svabesholm/2:a major.87SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 21Löderup3/811Borrby14Borrby41BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 18Löderup3/811Borrby14Borrby41BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 1Löderup1/411Borrby14Borrby41BorrbySödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 27Södra Mellby5/1612Svabesholm10Svabesholm/2:a major.88SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 28Södra Mellby5/1612Svabesholm10Svabesholm/2:a major.88SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 6Södra Mellby3/812Svabesholm10Svabesholm/2:a major.88SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 7Södra Mellbygatehus12Svabesholm10Svabesholm/2:a major.88SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 6Löderup3/812Borrby15Borrby42BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 7Löderup3/812Borrby15Borrby42BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 3Löderup1/412Borrby15Borrby42BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 8Löderup3/8 augm12Borrby15Borrby42BorrbySödra skånska kav.reg
  Bästekille 12Södra Mellby3/813Svabesholm11Svabesholm/2:a major.84SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 5Södra Mellby1/813Svabesholm11Svabesholm/2:a major.84SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästakille 6Södra Mellby1/813Svabesholm11Svabesholm/2:a major.84SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 10Södra Mellby1/813Svabesholm11Svabesholm/2:a major.84SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 16Södra Mellbygatehus13Svabesholm11Svabesholm/2:a major.84SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Stockaboda 1Södra Mellby3/1611Svabesholm/2:a major.84SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlundamölla 1Vitabyaugment13Svabesholm11Svabesholm/2:a major.84SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 29Löderup1/413Borrby16Borrby43BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 31Löderup1/413Borrby16Borrby43BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 16Löderup1/413Borrby16Borrby43BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 11Löderup5/1613Borrby16Borrby43BorrbySödra skånska kav.reg
  Bästekille 7Södra Mellby3/1614Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 11Södra Mellby3/1614Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 4Södra Mellby1/414Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 8Södra Mellby3/1614Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 1Södra Mellby1/312Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Nybromölla 2Södra Mellbyaugment14Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vitemölla 6Vitabygatehus14Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 4Vitabygatehus14Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Västrahus 1gatehus14Svabesholm12Svabesholm/2:a major.85SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 23Löderup1/314Borrby17Borrby44BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 22Löderup1/314Borrby17Borrby44BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 19Löderup1/314Borrby17Borrby44BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge1 augment14Borrby17Borrby44BorrbySödra skånska kav.reg
  Bästekille 2Södra Mellby1/415Svabesholm13Svabesholm/2:a major.86SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 3Södra Mellby1/415Svabesholm13Svabesholm/2:a major.86SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 1Södra Mellby1/415Svabesholm13Svabesholm/2:a major.86SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 3Rörum3/1615Svabesholm13Svabesholm/2:a major.86SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Nybromölla 1Södra Mellbykvarn15Svabesholm13Svabesholm/2:a major.86SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlundamölla 1Södra Mellbyaugment15Svabesholm13Svabesholm/2:a major.86SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 25Löderup1/315Borrby18Borrby45BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 26Löderup1/315Borrby18Borrby45BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 27Löderup1/315Borrby18Borrby45BorrbySödra skånska kav.reg
  Bästekille 13Södra Mellby1/416Svabesholm14Svabesholm/2:a major.89SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 9Södra Mellby1/816Svabesholm14Svabesholm/2:a major.89SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Åkarp 6Södra Mellby1/416Svabesholm14Svabesholm/2:a major.89SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Stubbaröd 1Södra Mellby3/816Svabesholm14Svabesholm/2:a major.89SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bästekille 14Södra Mellbygatehus16Svabesholm14Svabesholm/2:a major.89SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 17Vitaby1/416Svabesholm14Svabesholm/2:a major.89SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 24Löderup5/1616Borrby19Borrby46BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 33Löderup1/416Borrby19Borrby46BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 35Löderup5/1616Borrby19Borrby46BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 34Löderup1/416Borrby19Borrby46BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge1 augm.16Borrby19Borrby46BorrbySödra skånska kav.reg
  Åkarp 2Södra Mellby1/217Svabesholm15Svabesholm/2:a major.90SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Åkarp 1Södra Mellby1/417Svabesholm15Svabesholm/2:a major.90SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Åkarp 5Södra Mellby1/417Svabesholm15Svabesholm/2:a major.90SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 47Löderup1/317Borrby20Borrby47BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 42Löderup1/317Borrby20Borrby47BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 46Löderup1/317Borrby20Borrby47BorrbySödra skånska kav.reg
  Grevlunda 1Vitaby1/418Svabesholm6Svabesholm/2:a major.81SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Grevlunda 14Vitaby1/418Svabesholm6Svabesholm/2:a major.81SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Nötebo 1Sankt Olof5/1618Svabesholm6Svabesholm/2:a major.81SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sankt Olofsmölla 1Sankt Olof1/1618Svabesholm6Svabesholm/2:a major.81SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 9Östra Vemmerlöv1/431Svabesholm/2:a major.8SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Forsemölla 1Östra Vemmerlöv1/431Svabesholm/2:a major.8SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 1Östra Tommarpgatehus31Svabesholm/2:a major.8SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Järrestad 12Järrestad1/431Svabesholm/2:a major.8SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hagestad 38Löderup1/318Borrby21Borrby48BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 40Löderup1/318Borrby21Borrby48BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 36Löderup3/1618Borrby21Borrby48BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 3Östra Vemmerlöv1/333Svabesholm/2:a major.2SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 19Östra Vemmerlöv1/333Svabesholm/2:a major.2SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 7Östra Vemmerlöv1/333Svabesholm/2:a major.2SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Järrestad 1Järrestadgateh/augm33Svabesholm/2:a major.2SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Stiby 1Stiby2/334Svabesholm/2:a major.99BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 7Stiby1/234Svabesholm/2:a major.99BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 20Stiby1/234Svabesholm/2:a major.99BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 21Stiby1/434Svabesholm/2:a major.99BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 2Stiby5/834Svabesholm/2:a major.99BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 24Stiby5/1635Svabesholm/2:a major.100BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 14Stiby5/1635Svabesholm/2:a major.100BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 12Stiby1/435Svabesholm/2:a major.100BorrbySödra skånska kav.reg
  Stiby 19Stiby1/435Svabesholm/2:a major.100BorrbySödra skånska kav.reg
  Virrestad 1Östra Vemmerlöv1/267Svabesholm36Svabesholm/2:a major.98BorrbySödra skånska kav.reg
  Virrestad 6Östra Vemmerlöv1/267Svabesholm36Svabesholm/2:a major.98BorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 1Järrestadgateh/augm36Svabesholm/2:a major.98BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 39Löderup3/1618Borrby21Borrby48BorrbySödra skånska kav.reg
  Sankt Olofs gård 1Sankt Olof2/319Svabesholm23Svabesholm/2:a major.98SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Måsalycke 1Sankt Olof1/319Svabesholm23Svabesholm/2:a major.98SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Måsalycke 3Sankt Olofgatehus19Svabesholm23Svabesholm/2:a major.98SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Karlaby 18Östra Tommarp3/840SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Karlaby 10Östra Tommarp1/440Svabesholm38Svabesholm/2:a major.93BorrbySödra skånska kav.reg
  Karlaby 15Östra Vemmerlöv3/840Svabesholm38Svabesholm/2:a major.93BorrbySödra skånska kav.reg
  Sankt Olof 3Sankt Olofgatehus23Svabesholm/2:a major.98SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sankt Olof 7Sankt Olofgatehus23Svabesholm/2:a major.98SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sankt Olof 4Sankt Olofgatehus23Svabesholm/2:a major.98SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Löderup 7Löderup1/219Borrby11Borrby38BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 28Löderup1/319Borrby11Borrby38BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 50Löderup3/1619Borrby11Borrby38BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 3Löderup1/1619Borrby11Borrby38BorrbySödra skånska kav.reg
  Raskarum 2Sankt Olof5/1620Svabesholm22Svabesholm/2:a major.97SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Raskarum 4Sankt Olof5/1620Svabesholm22Svabesholm/2:a major.97SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Raskarum 10Sankt Olof5/1620Svabesholm22Svabesholm/2:a major.97SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Axlahult 1Sankt Olof1/820Svabesholm22Svabesholm/2:a major.97SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östaröd 1Sankt Olof1/421Svabesholm21Svabesholm/2:a major.96SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östaröd 2Sankt Olof1/421Svabesholm21Svabesholm/2:a major.96SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östaröd 4Sankt Olof1/421Svabesholm21Svabesholm/2:a major.96SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Kyrkioröd 1Sankt Olof1/421Svabesholm21Svabesholm/2:a major.96SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Löderup 21Löderup3/821Borrby12Borrby39BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 11Löderup1/421Borrby12Borrby39BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 19Löderup1/421Borrby12Borrby39BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 22Löderup1/421Borrby12Borrby39BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 9Löderup1/16 augm21Borrby12Borrby39BorrbySödra skånska kav.reg
  Ljunglyckorna 1Sankt Olof1/422Svabesholm24Svabesholm/2:a major.99SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Maryd 1Sankt Olof1/422Svabesholm24Svabesholm/2:a major.99SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Järrestad 5Järrestad1/22 KorpralSvabesholm2 KorpralSvabesholm/2:a major.3 SergeantBorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 7Järrestad1/42 KorpralSvabesholm2 KorpralSvabesholm/2:a major.3 SergeantBorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 19Järrestad5/162 KorpralSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Järrestad 23Järrestad5/162 KorpralSvabesholm2 KorpralSvabesholm/2:a major.3 SergeantBorrbySödra skånska kav.reg
  Gladsax 11Gladsax7/162 KorpralSvabesholm/2:a major.3 SergeantBorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 3Järrestad1/245Svabesholm2 KorpralSvabesholm/2:a major.3 SergeantBorrbySödra skånska kav.reg
  Måsalycke 4Sankt Olof3/822Svabesholm24Svabesholm/2:a major.99SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Snapparp 1Sankt Olof1/822Svabesholm24Svabesholm/2:a major.99SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bösahuset 1Sankt Olofaugment22Svabesholm24Svabesholm/2:a major.99SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Löderup 29Löderup1/222Borrby13Borrby40BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 24Löderup1/222Borrby13Borrby40BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 8Valleberga1/1622Borrby13Borrby40BorrbySödra skånska kav.reg
  Elmhult 3Sankt Olof1/323Svabesholm25Svabesholm/2:a major.100SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Elmhult 1Sankt Olof1/323Svabesholm25Svabesholm/2:a major.100SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Elmhult 4Sankt Olof1/623Svabesholm25Svabesholm/2:a major.100SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Elmhult 5Sankt Olof1/623Svabesholm25Svabesholm/2:a major.100SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Elmhult 2Sankt Olof1/1623Svabesholm25Svabesholm/2:a major.100SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Valleberga 38Valleberga1/223Borrby22Borrby28BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 49Valleberga3/1623Borrby22Borrby28BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 47Valleberga5/1623Borrby22Borrby28BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 45Valleberga1/423Borrby22Borrby28BorrbySödra skånska kav.reg
  Delperöd 1Rörum3/424Svabesholm20Svabesholm/2:a major.95SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 21Rörum3/1624Svabesholm20Svabesholm/2:a major.95SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lilla Esperöd 1Östra Vemmerlöv1/1624Svabesholm20Svabesholm/2:a major.95SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Valleberga 44Valleberga3/824Borrby23Borrby29BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 37Valleberga1/424Borrby23Borrby29BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 35Valleberga3/1624Borrby23Borrby29BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 28Valleberga1/424Borrby23Borrby29BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 26Valleberga5/1624Borrby23Borrby29BorrbySödra skånska kav.reg
  Rörum 27Rörum1/425Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 8Rörum1/425Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 33Rörum1/425Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 30Rörum1/425Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 16Rörumgatehus25Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 20Rörumgatehus25Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 29Rörumgatehus25Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 32Rörumgatehus25Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 15Rörumgatehus25Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  StubbadamsängenSankt Olofäng augm.25Svabesholm16Svabesholm/2:a major.91SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Valleberga 4Valleberga5/1625Borrby24Borrby30BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 21Valleberga1/425Borrby24Borrby30BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 2Valleberga1/425Borrby24Borrby30BorrbySödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 36Ingelstorp1/425Borrby24Borrby30BorrbySödra skånska kav.reg
  Rörum 5Rörum3/826Svabesholm17Svabesholm/2:a major.92SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 1Rörum3/1626Svabesholm17Svabesholm/2:a major.92SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 4Rörum3/1626Svabesholm17Svabesholm/2:a major.92SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 24Rörum3/1626Svabesholm17Svabesholm/2:a major.92SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 28Rörum1/826Svabesholm17Svabesholm/2:a major.92SimrishamnSödra skånska kav.reg
  StubbadamsängenSankt Olofäng augm.17Svabesholm/2:a major.92SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Valleberga 22Valleberga1/426Borrby25Borrby31BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 20Valleberga1/426Borrby25Borrby31BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 19Valleberga1/426Borrby25Borrby31BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 27Valleberga1/426Borrby25Borrby31BorrbySödra skånska kav.reg
  Rörum 7Rörum1/427Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 6Rörum1/427Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 25Rörum1/427Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 34Rörum1/427Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 11Rörum1/827Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 18Rörumgatehus27Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 17Rörumgatehus27Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 10Rörumgatehus27Svabesholm18Svabesholm/2:a major.93SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Valleberga 17Valleberga1/327Borrby26Borrby32BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 11Valleberga1/327Borrby26Borrby32BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 3Valleberga1/427Borrby26Borrby32BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 26Löderup1/827Borrby26Borrby32BorrbySödra skånska kav.reg
  Rörum 26Rörum1/428Svabesholm19Svabesholm/2:a major.94SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 2Rörum3/1628Svabesholm19Svabesholm/2:a major.94SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 9Rörum1/828Svabesholm19Svabesholm/2:a major.94SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 23Rörum1/428Svabesholm19Svabesholm/2:a major.94SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 31Rörum3/1628Svabesholm19Svabesholm/2:a major.94SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Rörum 22Rörumgatehus28Svabesholm19Svabesholm/2:a major.94SimrishamnSödra skånska kav.reg
  StubbadamsängenSankt Olofäng augm.19Svabesholm/2:a major.94SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Valleberga 33Valleberga1/428Borrby27Borrby33BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 32Valleberga1/428Borrby27Borrby33BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 31Valleberga3/1628Borrby27Borrby33BorrbySödra skånska kav.reg
  Hagestad 45Löderup5/1628Borrby27Borrby33BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 9Östra Vemmerlöv1/329Svabesholm32Svabesholm/2:a major.1SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 12Östra Vemmerlöv1/329Svabesholm32Svabesholm/2:a major.1SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 16Östra Vemmerlöv1/329Svabesholm32Svabesholm/2:a major.1SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Valleberga 23Valleberga3/829Borrby28Borrby34BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 15Valleberga1/429Borrby28Borrby34BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 24Valleberga3/829Borrby28Borrby34BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 1Valleberga1/829Borrby28Borrby34BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 16Valleberga1/829Borrby28Borrby34BorrbySödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 3Östra Vemmerlöv3/830Svabesholm30Svabesholm/2:a major.7SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 11Östra Vemmerlöv3/1630Svabesholm30Svabesholm/2:a major.7SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 2Östra Vemmerlöv3/1630Svabesholm30Svabesholm/2:a major.7SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 6Östra Vemmerlöv1/830Svabesholm30Svabesholm/2:a major.7SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 18Östra Vemmerlöv1/330Svabesholm30Svabesholm/2:a major.7SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 19Ingelstorp1/430Borrby30Borrby24BorrbySödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 38Ingelstorp1/430Borrby30Borrby24BorrbySödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 42Ingelstorp1/430Borrby30Borrby24BorrbySödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 12Ingelstorp1/430Borrby30Borrby24BorrbySödra skånska kav.reg
  Gyllebo säteriÖstra Vemmerlöv31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 31Ingelstorp1/231Borrby31Borrby25BorrbySödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 45Ingelstorp1/431Borrby31Borrby25BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 50Valleberga3/1631Borrby31Borrby25BorrbySödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 13Östra Vemmerlöv1/431Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 8Östra Vemmerlöv3/1631Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 12Östra Vemmerlöv1/431Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sjöröd 1Östra Vemmerlöv3/1631Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Skräddaröd 2Östra Vemmerlöv1/431Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Skräddaröd 1Östra Vemmerlöv5/1631Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Munkaryngorna 1Östra Vemmerlöv3/1631Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Stora Dode 1Östra Vemmerlöv3/1631Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tryna 1Östra Vemmerlöv1/1631Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Näbb 1Östra Vemmerlöv1/1631Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Jönstorp 1Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ljunghuset 1Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 25Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 26Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 27Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 4Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 8Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 22Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 23Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 1Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Svarteboda 1Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 21Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 5Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 14Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 15Östra Vemmerlövgatehus31Svabesholm26Svabesholm/2:a major.3SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gyllebo säteri m.flÖstra VemmerlövSe G3132Svabesholm27Svabesholm/2:a major.4SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 10Ingelstorp2/332Borrby32Borrby26BorrbySödra skånska kav.reg
  Ingelstorp 49Ingelstorp1/332Borrby32Borrby26BorrbySödra skånska kav.reg
  Ullstorp 6Ullstorp1/1632Borrby32Borrby26BorrbySödra skånska kav.reg
  Gyllebo säteri m.flÖstra VemmerlövSe G3133Svabesholm28Svabesholm/2:a major.5SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Röla 1Östra Vemmerlöv1/434SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 4Östra Vemmerlöv1/334Svabesholm29Svabesholm/2:a major.6SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 13Östra Vemmerlöv1/429Svabesholm/2:a major.6SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 28Östra Vemmerlöv1/334Svabesholm29Svabesholm/2:a major.6SimrishamnSödra skånska kav.reg
  VemmerlövSankt Olof4 gatehus34Svabesholm29Svabesholm/2:a major.6SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 12Östra Vemmerlövtorp29Svabesholm/2:a major.6SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Örnaberga 4Gladsax1/435Svabesholm42Svabesholm/2:a major.91BorrbySödra skånska kav.reg
  Örnaberga 2Gladsax1/435Svabesholm42Svabesholm/2:a major.91BorrbySödra skånska kav.reg
  Örnaberga 3Gladsax1/435Svabesholm42Svabesholm/2:a major.91BorrbySödra skånska kav.reg
  Öranberga 1Gladsax1/435Svabesholm42Svabesholm/2:a major.91BorrbySödra skånska kav.reg
  1 åladrättGladsaxaugment42Svabesholm/2:a major.91BorrbySödra skånska kav.reg
  Bräknaryd 1Gladsax1/436Svabesholm41Svabesholm/2:a major.90BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Torp 1Gladsax1/836Svabesholm41Svabesholm/2:a major.90BorrbySödra skånska kav.reg
  Tjörnedala 1Gladsax3/1636Svabesholm41Svabesholm/2:a major.90BorrbySödra skånska kav.reg
  Långaröd(storp) 1Gladsax3/1636Svabesholm41Svabesholm/2:a major.90BorrbySödra skånska kav.reg
  Grödstorp 5Gladsax1/436Svabesholm41Svabesholm/2:a major.90BorrbySödra skånska kav.reg
  Fröslöv 8Valleberga1/236Borrby29Borrby27BorrbySödra skånska kav.reg
  Fröslöv 12Valleberga3/1636Borrby29Borrby27BorrbySödra skånska kav.reg
  Fröslöv 2Valleberga1/836Borrby29Borrby27BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 12Valleberga1/436Borrby29Borrby27BorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 15Löderup1/436Borrby29Borrby27BorrbySödra skånska kav.reg
  Tommarps Tågarp 7Östra Tommarp1/469Svabesholm39Svabesholm/2:a major.89BorrbySödra skånska kav.reg
  Gladsax 6Gladsax3/437Svabesholm39Svabesholm/2:a major.89BorrbySödra skånska kav.reg
  Gladsax 22Gladsax3/837Svabesholm39Svabesholm/2:a major.89BorrbySödra skånska kav.reg
  Gladsax 23GladsaxIngår i G2237Svabesholm39Svabesholm/2:a major.89BorrbySödra skånska kav.reg
  Gladsax 25Gladsax3/837SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Baskemölla 3Gladsax1/837Svabesholm39Svabesholm/2:a major.89BorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 13Stora Köpinge5/837Borrby40Borrby15BorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 5Stora Köpinge3/837Borrby40Borrby15BorrbySödra skånska kav.reg
  Valleberga 18Valleberga1/837Borrby40Borrby15BorrbySödra skånska kav.reg
  Smedstorps kungsgård m.flSmedstorp38Svabesholm76Svabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Karlaby 9Östra Tommarp1/439Svabesholm37Svabesholm/2:a major.92BorrbySödra skånska kav.reg
  Karlaby 16Östra Tommarp1/439Svabesholm37Svabesholm/2:a major.92BorrbySödra skånska kav.reg
  Karlaby 3Östra Tommarp1/439Svabesholm37Svabesholm/2:a major.92BorrbySödra skånska kav.reg
  Karlaby 4Gladsax1/238Svabesholm37Svabesholm/2:a major.92BorrbySödra skånska kav.reg
  Karlaby 6Gladsax2/338Svabesholm38Svabesholm/2:a major.93BorrbySödra skånska kav.reg
  Smedstorps kungsgård m.flSmedstorp79Svabesholm/2:a major.24SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Smedstorps kungsgård m.flSmedstorp80Svabesholm/2:a major.25SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Karlaby 14Gladsax2/338SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Karlaby 22Gladsaxgatehus38SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Grödstorp 8Järrestad7/1641Svabesholm40Svabesholm/2:a major.86BorrbySödra skånska kav.reg
  Grödstorp 3Järrestad7/1641Svabesholm40Svabesholm/2:a major.86BorrbySödra skånska kav.reg
  Grödstorp 11Järrestad1/841Svabesholm40Svabesholm/2:a major.86BorrbySödra skånska kav.reg
  Grödstorp 4Järrestad1/441Svabesholm40Svabesholm/2:a major.86BorrbySödra skånska kav.reg
  av åladrätterJärrestad40Svabesholm/2:a major.86BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 10Simris1/242Svabesholm50Svabesholm/2:a major.76BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 3Simris1/442Svabesholm50Svabesholm/2:a major.76BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 6Simris1/442Svabesholm50Svabesholm/2:a major.76BorrbySödra skånska kav.reg
  av åladrätterSimrisaugment42Svabesholm50Svabesholm/2:a major.76BorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 4Järrestad1/243Svabesholm47Svabesholm/2:a major.87BorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 24Järrestad1/243Svabesholm47Svabesholm/2:a major.87BorrbySödra skånska kav.reg
  av åladrätterJärrestadaugment43Svabesholm47Svabesholm/2:a major.87BorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 1Järrestad1/244Svabesholm48Svabesholm/2:a major.88BorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 10Järrestad1/444Svabesholm48Svabesholm/2:a major.88BorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 14Järrestad1/444Svabesholm48Svabesholm/2:a major.88BorrbySödra skånska kav.reg
  av tobisdrätterJärrestadaugment48Svabesholm/2:a major.88BorrbySödra skånska kav.reg
  Smedstorps kungsgård m.flSmedstorp45Svabesholm77Svabesholm/2:a major.21SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Oders beks åladrättGladsaxaugment46Svabesholm81Svabesholm/2:a major.9SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Glemminge 33Glemminge5/83 KorpralSvabesholm3 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Glemminge 34Glemminge1/23 KorpralSvabesholm3 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Glemminge 3Glemmingegatehus3 KorpralSvabesholm3 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Glemminge 4Glemmingegatehus3 KorpralSvabesholm3 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Örum 10Hörup1/4 Fördel3 KorpralSvabesholm3 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Glemminge 5Glemminge1/23 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Örum 4Hörup1/4 Fördel3 KorpralSvabesholm3 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Örum 11Hörup5/16 Fördel3 KorpralSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Örum 23Hörup1/16 Fördel3 KorpralSvabesholm3 KorpralSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Komstad 16Stiby1/246Svabesholm81Svabesholm/2:a major.9SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 14Stiby3/1646Svabesholm81Svabesholm/2:a major.9SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 15Stiby3/1646Svabesholm81Svabesholm/2:a major.9SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 10Stiby3/1646Svabesholm81Svabesholm/2:a major.9SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 20Stiby1/1646Svabesholm81Svabesholm/2:a major.9SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bjärsjömölla 1Simriskvarn47Svabesholm49Svabesholm/2:a major.85BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 12Simrisgatehus47SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Simris 11Simrisgatehus47SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Simrislund 1Simrisgatehus47SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Simris 2Simris1/248Svabesholm53Svabesholm/2:a major.79BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 1Simris1/249Svabesholm53Svabesholm/2:a major.79BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 16Simris1/249Svabesholm54Svabesholm/2:a major.80BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 28Simris1/448Svabesholm54Svabesholm/2:a major.80BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 8Simris3/848Svabesholm54Svabesholm/2:a major.80BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 9Simris3/850Svabesholm55Svabesholm/2:a major.81BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 17Simris3/850Svabesholm55Svabesholm/2:a major.81BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 7Simris1/450Svabesholm55Svabesholm/2:a major.81BorrbySödra skånska kav.reg
  Pantarhuset 1Simrisgateh/augm55Svabesholm/2:a major.81BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 18Simris3/851Svabesholm56Svabesholm/2:a major.82BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 20Simris5/1651Svabesholm56Svabesholm/2:a major.82BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 25Simris5/1651Svabesholm56Svabesholm/2:a major.82BorrbySödra skånska kav.reg
  Baskemölla 4 +tobisdr.Gladsax1/8 augm.51Svabesholm56Svabesholm/2:a major.82BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 3Simris5/1652Svabesholm57Svabesholm/2:a major.83BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 23Simris3/852Svabesholm57Svabesholm/2:a major.83BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 24Simrisgatehus52Svabesholm57Svabesholm/2:a major.83BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 4Simris5/1652Svabesholm57Svabesholm/2:a major.83BorrbySödra skånska kav.reg
  3 åladrätterSimrisaugment57Svabesholm/2:a major.83BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 15Simris3/853Svabesholm58Svabesholm/2:a major.84BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 22Simris3/853Svabesholm58Svabesholm/2:a major.84BorrbySödra skånska kav.reg
  Simris 21Simris1/453Svabesholm58Svabesholm/2:a major.84BorrbySödra skånska kav.reg
  2 tobisdrätterSImrisaugment58Svabesholm/2:a major.84BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 7Simris1/254Svabesholm51Svabesholm/2:a major.77BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Nöbbelöv 4Östra Nöbbelöv1/454Svabesholm51Svabesholm/2:a major.77BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Nöbbelöv 2Östra Nöbbelöv1/454Svabesholm51Svabesholm/2:a major.77BorrbySödra skånska kav.reg
  av tobisdrättÖstra Nöbbelövaugment54Svabesholm51Svabesholm/2:a major.77BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 11Simris1/355Svabesholm52Svabesholm/2:a major.78BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 2Simris1/355Svabesholm52Svabesholm/2:a major.78BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 4Simris1/355Svabesholm52Svabesholm/2:a major.78BorrbySödra skånska kav.reg
  2 tobisdrätterSimrisaugment52Svabesholm/2:a major.78BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 23Östra Nöbbelöv1/256Svabesholm59Svabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Gislöv 19Östra Nöbbelöv1/256Svabesholm59Svabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Gislöv 13Östra Nöbbelöv7/1657Svabesholm60Svabesholm/2:a major.71BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 26Östra Nöbbelöv9/1657Svabesholm60Svabesholm/2:a major.71BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 12Östra Nöbbelöv3/858Svabesholm61Svabesholm/2:a major.72BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 17Östra Nöbbelöv3/858Svabesholm61Svabesholm/2:a major.72BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 2Östra Nöbbelöv1/458Svabesholm61Svabesholm/2:a major.72BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 28Östra Nöbbelöv7/1659Svabesholm62Svabesholm/2:a major.73BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 21Östra Nöbbelöv9/1659Svabesholm62Svabesholm/2:a major.73BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 25Östra Nöbbelöv3/860Svabesholm63Svabesholm/2:a major.74BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 32Östra Nöbbelöv1/460Svabesholm63Svabesholm/2:a major.74BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 33Östra Nöbbelöv1/460Svabesholm63Svabesholm/2:a major.74BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 3Östra Nöbbelöv1/860Svabesholm63Svabesholm/2:a major.74BorrbySödra skånska kav.reg
  2 tobisdrätterÖstra Nöbbelövaugment63Svabesholm/2:a major.74BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 8Östra Nöbbelöv5/861Svabesholm64Svabesholm/2:a major.75BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 7Östra Nöbbelöv3/861Svabesholm64Svabesholm/2:a major.75BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 34Östra Nöbbelövgatehus61Svabesholm64Svabesholm/2:a major.75BorrbySödra skånska kav.reg
  1 tobisdrättÖstra Nöbbelövaugment64Svabesholm/2:a major.75BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 9Östra Nöbbelöv1/462Svabesholm65Svabesholm/2:a major.65BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 27Östra Nöbbelöv1/462Svabesholm65Svabesholm/2:a major.65BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 10Östra Nöbbelöv1/362Svabesholm65Svabesholm/2:a major.65BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 29Östra Nöbbelöv1/662Svabesholm65Svabesholm/2:a major.65BorrbySödra skånska kav.reg
  Baskemölla 5Gladsax1/8 augm.62Svabesholm65Svabesholm/2:a major.65BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 14Östra Nöbbelöv1/463Svabesholm66Svabesholm/2:a major.66BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 18Östra Nöbbelöv1/463Svabesholm66Svabesholm/2:a major.66BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 16Östra Nöbbelöv1/363Svabesholm66Svabesholm/2:a major.66BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 22Östra Nöbbelöv1/663Svabesholm66Svabesholm/2:a major.66BorrbySödra skånska kav.reg
  Baskemölla 6Gladsax1/8 augm63Svabesholm66Svabesholm/2:a major.66BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 6Östra Nöbbelöv5/1664Svabesholm67Svabesholm/2:a major.67BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 5Östra Nöbbelöv5/1664Svabesholm67Svabesholm/2:a major.67BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 24Östra Nöbbelöv3/864Svabesholm67Svabesholm/2:a major.67BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 37Östra Nöbbelövgatehus augm64Svabesholm67Svabesholm/2:a major.67BorrbySödra skånska kav.reg
  Baskemölla 6Gladsax1/864Svabesholm67Svabesholm/2:a major.67BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 4Östra Nöbbelöv5/1665Svabesholm68Svabesholm/2:a major.68BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 15Östra Nöbbelöv1/465Svabesholm68Svabesholm/2:a major.68BorrbySödra skånska kav.reg
  Gislöv 20Östra Nöbbelöv1/465Svabesholm68Svabesholm/2:a major.68BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Nöbbelöv 5Östra Nöbbelöv3/1665Svabesholm68Svabesholm/2:a major.68BorrbySödra skånska kav.reg
  Baskemölla 8Gladsax1/8 augm65Svabesholm68Svabesholm/2:a major.68BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Nöbbelöv 9Östra Nöbbelöv3/866Svabesholm69Svabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Östra Nöbbelöv 8Östra Nöbbelöv3/866Svabesholm69Svabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Östra Nöbbelöv 1Östra Nöbbelöv1/466Svabesholm69Svabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Smedstorps kungsgård m.flSmedstorp67Svabesholm78Svabesholm/2:a major.23SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 16Östra Tommarp1/468Svabesholm43Svabesholm/2:a major.94BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 27Östra Tommarp1/468Svabesholm43Svabesholm/2:a major.94BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 2Östra Tommarp1/468Svabesholm43Svabesholm/2:a major.94BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 38Östra Tommarp1/468Svabesholm43Svabesholm/2:a major.94BorrbySödra skånska kav.reg
  Komstad 12Stiby3/1669Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 17Stiby3/1669Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 18Stiby3/1669Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 19Stiby3/1669Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 6Stiby3/1669Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Komstad 5Stibygatehus augm69Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Baskemölla 1 ålasättGladsaxålasätt69Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  KrågsättetGladsaxålasätt69Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Baskemölla 2:e gatehusGladsaxgatehus69Svabesholm82Svabesholm/2:a major.10SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 11Östra Tommarp1/470Svabesholm44Svabesholm/2:a major.95BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 4Östra Tommarp1/470Svabesholm44Svabesholm/2:a major.95BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 10Östra Tommarp1/470Svabesholm44Svabesholm/2:a major.95BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 15Östra Tommarp1/470Svabesholm44Svabesholm/2:a major.95BorrbySödra skånska kav.reg
  Tommarps Tågarp 10Östra Tommarp1/8 augm.69Svabesholm44Svabesholm/2:a major.95BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 1Östra Tommarp1/472Svabesholm45Svabesholm/2:a major.96BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 5Östra Tommarp1/471Svabesholm45Svabesholm/2:a major.96BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 32Östra Tommarp1/471Svabesholm45Svabesholm/2:a major.96BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 42Östra Tommarp1/472Svabesholm45Svabesholm/2:a major.96BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 37Östra Tommarp1/471Svabesholm46Svabesholm/2:a major.97BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 26Östra Tommarp1/471Svabesholm46Svabesholm/2:a major.97BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 39Östra Tommarp1/472Svabesholm46Svabesholm/2:a major.97BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 28Östra Tommarp1/472Svabesholm46Svabesholm/2:a major.97BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 2Östra Tommarpgatehus augm.46Svabesholm/2:a major.97BorrbySödra skånska kav.reg
  Glimminge 4Bolshög7/1673Svabesholm70Svabesholm/2:a major.64BorrbySödra skånska kav.reg
  Glimminge 7Bolshög3/1673Svabesholm70Svabesholm/2:a major.64BorrbySödra skånska kav.reg
  Vranarp 7Östra Tommarp3/1673Svabesholm70Svabesholm/2:a major.64BorrbySödra skånska kav.reg
  Järrestad 18Järrestad5/1673Svabesholm70Svabesholm/2:a major.64BorrbySödra skånska kav.reg
  Viarp 9Simris1/61Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Viarp 1Simris13/321Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Simris 5Simris5/321Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Simris 6Simris5/321Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 19Glemminge1/2 augment74Svabesholm71Svabesholm/2:a major.63BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 10Östra Hoby1/375Svabesholm74Svabesholm/2:a major.60BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 8Östra Hoby1/375Svabesholm74Svabesholm/2:a major.60BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 17Östra Hoby1/375Svabesholm74Svabesholm/2:a major.60BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 18Östra Hoby5/1676Svabesholm75Svabesholm/2:a major.61BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 16Östra Hoby1/476Svabesholm75Svabesholm/2:a major.61BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 20Östra Hoby3/1676Svabesholm75Svabesholm/2:a major.61BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 32Östra Hoby1/476Svabesholm75Svabesholm/2:a major.61BorrbySödra skånska kav.reg
  Kvarnby 8Östra Hoby1/477Svabesholm72Svabesholm/2:a major.59BorrbySödra skånska kav.reg
  Kvarnby 13Östra Hoby1/877Svabesholm72Svabesholm/2:a major.59BorrbySödra skånska kav.reg
  Kvarnby 7Östra Hoby1/477Svabesholm72Svabesholm/2:a major.59BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 34Östra Hoby3/1677Svabesholm72Svabesholm/2:a major.59BorrbySödra skånska kav.reg
  Östra Hoby 25Östra Hoby1/477Svabesholm72Svabesholm/2:a major.59BorrbySödra skånska kav.reg
  Kvarnby 11Östra Hoby3/878Svabesholm73Svabesholm/2:a major.62BorrbySödra skånska kav.reg
  Kvarnby 3Östra Hoby3/878Svabesholm73Svabesholm/2:a major.62BorrbySödra skånska kav.reg
  Kvarnby 14Östra Hoby1/478Svabesholm73Svabesholm/2:a major.62BorrbySödra skånska kav.reg
  TunbyholmSmedstorp118Svabesholm/2:a major.13SimrishamnSödra skånska kav.reg
  TunbyholmSmedstorp119Svabesholm/2:a major.14SimrishamnSödra skånska kav.reg
  TunbyholmSmedstorp120Svabesholm/2:a major.15SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 3Smedstorp5/16121Svabesholm/2:a major.16SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 4Smedstorp5/16121Svabesholm/2:a major.16SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 5Smedstorp5/16121Svabesholm/2:a major.16SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 6Smedstorp5/16121Svabesholm/2:a major.16SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 7Smedstorp5/16122Svabesholm/2:a major.17SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 12Smedstorp5/16122Svabesholm/2:a major.17SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 14Smedstorp5/16122Svabesholm/2:a major.17SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 15Smedstorp5/16122Svabesholm/2:a major.17SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 17Smedstorp5/16123Svabesholm/2:a major.18SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 20Smedstorp5/16123Svabesholm/2:a major.18SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 21Smedstorp5/16123Svabesholm/2:a major.18SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 22Smedstorp5/16123Svabesholm/2:a major.18SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 28Smedstorp5/16124Svabesholm/2:a major.19SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 29SmedstorpIngår i T28124Svabesholm/2:a major.19SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 31Smedstorp5/16124Svabesholm/2:a major.19SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 32Smedstorp5/16124Svabesholm/2:a major.19SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 33Smedstorp5/16124Svabesholm/2:a major.19SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 34Smedstorp5/16125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 13Smedstorp1/4125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 16Smedstorp3/16125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tunby 16Smedstorp3/16125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Listarum 2Smedstorp3/16125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Listarum 3Smedstorp1/4125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Månstorp 1Smedstorp7/16 augm125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Snugge 1Smedstorp1/8125Svabesholm/2:a major.20SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hörup 1Hörup1/479Svabesholm33Borrby35BorrbySödra skånska kav.reg
  Hörup 5Hörup1/279Svabesholm33Borrby35BorrbySödra skånska kav.reg
  Hörup 6Hörup1/479Svabesholm33Borrby35BorrbySödra skånska kav.reg
  Hörup 7Hörup1/479Svabesholm33Borrby35BorrbySödra skånska kav.reg
  Örum 6Hörup3/880Svabesholm34Borrby37BorrbySödra skånska kav.reg
  Södra Mellby 28Södra Mellby1/41 KorpralSvabesholm/2:a major.FanjunkareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tåghusa 1Sankt Olof1/41 KorpralSvabesholm1 KorpralSvabesholm/2:a major.FanjunkareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bökåkra 1Södra Mellby3/16ProfossSvabesholm/2:a major.3 SergeantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gladsax 15Gladsax1/2ProfossSvabesholmProfossSvabesholm/2:a major.3 SergeantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Järrestad 17Järrestad1/4ProfossSvabesholm/2:a major.3 SergeantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Raskarum 3Sankt Olof1/4HovsmedSvabesholmHovsmedSvabesholm/2:a major.HovsmedSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Raskarum 5Sankt Olof1/8HovsmedSvabesholmHovsmedSvabesholm/2:a major.HovsmedSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Råboa 1Rörum1/4HovsmedSvabesholm/2:a major.HovsmedSimrishamnSödra skånska kav.reg
  ÖstrabyÖstraby1Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Raskarum 6Sankt Olof5/16TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Raskarum 8Sankt Olof5/16TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Raskarum 9Sankt Olof5/16TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 7Glemminge1/8TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Grödstorp 10Gladsax1/4TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Tranås 20Tranås1/4TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Tranås 26Tranås1/4TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Tranås 27Tranås1/8TrumpetareSvabesholmTrumpetareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  LångarödLångaröd2Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  ÖneköpLångaröd3Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 2Fågeltofta1/8123Svabesholm107Svabesholm/2:a major.62SimrishamnSödra skånska kav.reg
  ÖstrabyÖstraby4Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  SniberupÖstraby5Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Örum 5Hörup1/480Svabesholm34Borrby37BorrbySödra skånska kav.reg
  Hörup 3Hörup1/280Svabesholm34Borrby37BorrbySödra skånska kav.reg
  Örum 3Hörup3/880Svabesholm34Borrby37BorrbySödra skånska kav.reg
  Örum 2Hörup1/481Svabesholm35Borrby36BorrbySödra skånska kav.reg
  Karlaby 7Östra Tommarp1/2KvartermästareSvabesholmKvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Karlaby 21Östra TommarpIngår i K7KvartermästareSvabesholmKvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Karlaby 5Gladsax1/4KvartermästareSvabesholmKvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Grödstorp 1Gladsax1/8KvartermästareSvabesholmKvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Grödstorp 7Gladsax5/16KvartermästareSvabesholmKvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Grödstorp 9Gladsax3/16KvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Norra Kverrestad 6Kverrestad1/4KvartermästareSvabesholmKvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Norra Kverrestad 10Kverrestad1/4KvartermästareSvabesholmKvartermästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Örum 24Hörup1/481Svabesholm35Borrby36BorrbySödra skånska kav.reg
  Örum 18Hörup1/481Svabesholm35Borrby36BorrbySödra skånska kav.reg
  Örum 12Hörup1/481Svabesholm35Borrby36BorrbySödra skånska kav.reg
  Virrestad 4Östra Tommarp1/2KornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Virrestad 7Östra Tommarp1/4KornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gladsax 21Gladsax1/3KornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gladsax 12Gladsax1/3KornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gislöv 1Östra Nöbbelöv5/16KornettSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Gislöv 30Östra NöbbelövgatehusKornettSvabesholmKornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gislöv 35Östra NöbbelövgatehusKornettSvabesholmKornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gislöv 31Östra NöbbelövgatehusKornettSvabesholmKornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Simris 5Simris1/4KornettSvabesholmKornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Simris 6Simris1/4KornettSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Simris 27Simris1/4KornettSvabesholmKornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Simris 10Simris1/4KornettSvabesholmKornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Simris 30SimrisgatehusKornettSvabesholmKornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Järrestad 11Järrestad1/2KornettSvabesholm/2:a major.1 LöjtnantSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 14Tryde7/16LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 11Tryde1/4LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 7Tryde1/4LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 12Trydegatehus101SvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 13Spjutstorp1/4LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 2Spjutstorp1/4LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 5Spjutstorp1/4LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 6Spjutstorp1/4LöjtnantSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 8Spjutstorp3/16LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 9Spjutstorp3/16LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 11Spjutstorp1/4LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 10Spjutstorp1/8LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 12Spjutstorp1/4LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 13Spjutstorp5/16LöjtnantSvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 3Tryde1/4101SvabesholmLöjtnantSvabesholm/2:a major.RyttmästareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Svabesholms kungsgårdSödra MellbyRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 12Södra Mellby5/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 14Södra Mellby3/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 15Södra Mellby1/4RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 21Södra Mellby1/4RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 5Södra Mellby3/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 6Södra Mellby3/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 13Södra Mellby1/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 17Södra Mellby1/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 16Södra Mellby3/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 23Södra Mellby1/4RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 20Södra Mellby1/4RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 25Södra Mellby1/4RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 26Södra Mellby3/16RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Södra Mellby 23Södra Mellby1/8RyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 1Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  BlästorpAndrarum1/4MajorRegementsstabSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 7Eljaröd1/4ÖversteLivSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 19Eljaröd3/16ÖversteLivSödra skånska kav.reg
  Lerbeckstorp 1Sankt Olof3/16ÖversteLivSödra skånska kav.reg
  Bosarpmölla 6Brösarp3/16KornettLivSödra skånska kav.reg
  Orehuset 1BrösarpgatehusMönsterskrivareLivSödra skånska kav.reg
  Lökaröd 3Brösarp1/41 TrumpetareLivSödra skånska kav.reg
  Bertilstorp 4Brösarp1/81 TrumpetareLivSödra skånska kav.reg
  Bertilstorp 5Brösarp1/41 TrumpetareLivSödra skånska kav.reg
  Bertilstorp 6Brösarp1/81 TrumpetareLivSödra skånska kav.reg
  Glemminge 6Glemminge1/482Svabesholm36Borrby18BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 2Glemminge5/882Svabesholm36Borrby18BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 9Glemminge3/882Svabesholm36Borrby18BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 21Glemmingegatehus82Svabesholm36Borrby18BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 15Glemminge5/883Svabesholm37Borrby19BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 18Glemminge1/483Svabesholm37Borrby19BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 13Glemminge1/483Svabesholm37Borrby19BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 9Glemminge1/2 augment37Borrby19BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 17Glemminge5/1684Svabesholm85Svabesholm/2:a major.20BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 29Glemminge7/1684Svabesholm85Svabesholm/2:a major.20BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 11Glemminge1/484Svabesholm85Svabesholm/2:a major.20BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 19Glemminge1/2 augmentKornettSvabesholm85Svabesholm/2:a major.20BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 31Glemminge1/385Svabesholm86Svabesholm/2:a major.21BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 22Glemminge2/385Svabesholm86Svabesholm/2:a major.21BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 27Glemminge1/286Svabesholm87Svabesholm/2:a major.22BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 42Glemminge1/286Svabesholm87Svabesholm/2:a major.22BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 20Glemmingegatehus augm86Svabesholm87Svabesholm/2:a major.22BorrbySödra skånska kav.reg
  Örum 22Hörup1/486Svabesholm87Svabesholm/2:a major.22BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 19Glemminge1/2 augmentKornettSvabesholm87Svabesholm/2:a major.22BorrbySödra skånska kav.reg
  Norra Björstorp 7Brösarp1/886Liv75Liv68SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Norra Björstorp 5Brösarp3/886Liv75Liv68SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Norra Björstorp 2Brösarp3/886Liv75Liv68SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bonnared 2Brösarp1/886Liv75Liv68SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Glemminge 32Glemminge1/287Svabesholm88Svabesholm/2:a major.23BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 37Glemminge1/287Svabesholm88Svabesholm/2:a major.23BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 25Glemminge1/10 augm87Svabesholm88Svabesholm/2:a major.23BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 19Glemminge1/2 augmentKornettSvabesholm88Svabesholm/2:a major.23BorrbySödra skånska kav.reg
  Brösarp 5Brösarp1/487Liv71Liv71SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Brösarp 12Brösarp1/487Liv71Liv71SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Brösarp 7Brösarp1/487Liv71Liv71SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bertilstorp 8Brösarp1/887Liv71Liv71SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lilla Julebo 1Ravlunda1/887Liv71Liv71SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lönhult 5Brösarp5/1687Liv71Liv71SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bosarp 4Brösarp1/488Liv72Liv72SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bosarp 5Brösarp1/488Liv72Liv72SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bosarp 3Brösarp1/488Liv72Liv72SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tuleboda 1Brösarp1/488Liv72Liv72SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Södra Spjutstorp 5Glemminge3/888Svabesholm38Borrby17BorrbySödra skånska kav.reg
  Södra Spjutstorp 8Glemminge3/1688Svabesholm38Borrby17BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 3Glemminge1/488Svabesholm38Borrby17BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 2Glemminge1/488Svabesholm38Borrby17BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 19Glemminge1/2 augmentKornettSvabesholm38Borrby17BorrbySödra skånska kav.reg
  Gärarp 1Tosterup7/1689Svabesholm89Svabesholm/2:a major.16BorrbySödra skånska kav.reg
  Norra Kverrestad 2Kverrestad1/489Svabesholm89Svabesholm/2:a major.16BorrbySödra skånska kav.reg
  Toarp 7Ullstorp5/1689Svabesholm89Svabesholm/2:a major.16BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge1 augment89Svabesholm/2:a major.16BorrbySödra skånska kav.reg
  Bonaröd 3Brösarp1/489Liv73Liv73SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bosarp 2Brösarp1/489Liv73Liv73SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bosarp 1Brösarp1/489Liv73Liv73SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bonaröd 1Brösarp1/489Liv73Liv73SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gussaröd 1Brösarp3/890Liv74Liv69SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gussaröd 2Brösarp3/890Liv74Liv69SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tårresta 1Brösarp7/1690Liv74Liv69SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tårresta 2Brösarp7/1690Liv74Liv69SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lönhult 1Brösarp9/1690Liv76Liv67SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lönhult 2Brösarp1/890Liv76Liv67SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lönhult 4Brösarp1/890Liv76Liv67SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Drakemölla 1Brösarp1/890Liv76Liv67SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bertilstorp 7Brösarp1/390Liv76Liv67SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Stora Köpinge 19Stora Köpinge1/290Svabesholm39Borrby14BorrbySödra skånska kav.reg
  Lilla Köpinge 6Stora Köpinge5/1690Svabesholm39Borrby14BorrbySödra skånska kav.reg
  Lilla Löpinge 7Stora Köpinge3/1690Svabesholm39Borrby14BorrbySödra skånska kav.reg
  Fårarp 4Övraby1/391Svabesholm41Borrby13BorrbySödra skånska kav.reg
  Fårarp 5Övraby1/391Svabesholm41Borrby13BorrbySödra skånska kav.reg
  Fårarp 2Övraby1/391Svabesholm41Borrby13BorrbySödra skånska kav.reg
  Eljaröd 23Eljaröd192Liv77Liv64SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ludaröd 7Eljaröd1/1692Liv77Liv64SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 6Eljaröd1/892Liv77Liv64SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 14Eljarödgatehus92Liv77Liv64SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 15Eljarödgatehus92Liv77Liv64SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Övraby 9Övraby1/492Svabesholm43Borrby12BorrbySödra skånska kav.reg
  Övraby 11Övraby1/892Svabesholm43Borrby12BorrbySödra skånska kav.reg
  Övraby 20Övraby3/892Svabesholm43Borrby12BorrbySödra skånska kav.reg
  Stenby 7Benestad1/492Svabesholm43Borrby12BorrbySödra skånska kav.reg
  Fiskebäck 1Eljaröd1/23 KorpralLivSödra skånska kav.reg
  Fiskebäck 2Eljaröd1/23 KorpralLivSödra skånska kav.reg
  Tomelilla 1Tryde1/492Svabesholm43Borrby12BorrbySödra skånska kav.reg
  Eljaröd 16Eljaröd1/893Liv78Liv65SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 13Eljaröd1/1693Liv78Liv65SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Svineberga 4Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 9Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 11Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 19Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 2Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 3Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 7Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 8Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 10Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 18Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 22Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Svineberga 24Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Södra Mellby 11Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Södra Mellby 16Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Södra Mellby 19Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Södra Mellby 21Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Södra Mellby 25Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Södra Mellby 15Södra MellbygatehusRyttmästareSvabesholmRyttmästareSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Borrby kungsgårdBorrby3 1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 1BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 16BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 28BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 29BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 31BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 32BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 54BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 27BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 52BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 53BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 3BorrbygatehusRyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Blästorp 1Borrby1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Blästorp 7Borrby3/16RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 43Borrby3/8RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 50Borrby5/16RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 45Borrby1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 57Borrby1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 38Borrby1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 11Borrby1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 59Borrby1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 60Borrby3/8RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 58Borrby1/4RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 33Borrby3/8RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Borrby 22Borrby1/16RyttmästareBorrbyRyttmästareBorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 1Stora Köpinge1/2KvartermästareBorrby1 LöjtnantBorrbySödra skånska kav.reg
  Fröslöv 10Valleberga1/2KvartermästareBorrby1 LöjtnantBorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 6Stora Köpinge3/8KvartermästareBorrby1 LöjtnantBorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 7Stora Köpinge5/16KvartermästareBorrby1 LöjtnantBorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 12Stora Köpinge5/16KvartermästareBorrby1 LöjtnantBorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 2Stora KöpingegatehusKvartermästareBorrby1 LöjtnantBorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 24Borrby3/16MönsterskrivareBorrbySödra skånska kav.reg
  Kabusa 4Stora Köpinge1/4FältskärBorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 16Borrby1/2ProfossBorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 17Borrby1/2ProfossBorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 1Borrby1/21 KorpralBorrbySödra skånska kav.reg
  Sandby 25Borrby1/21 KorpralBorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 18Löderup1/31 KorpralBorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 17Löderup1/31 KorpralBorrbySödra skånska kav.reg
  Löderup 27Löderup1/31 KorpralBorrbySödra skånska kav.reg
  Eljaröd 17Eljaröd1/893Liv78Liv65SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 8Eljaröd1/893Liv78Liv65SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sjöhuset 1Eljaröd1/893Liv78Liv65SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Gumhusa 1Eljaröd7/1693Liv78Liv65SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ludaröd 7Eljaröd1/1693Liv78Liv65SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Övraby 15Övraby1/493Svabesholm42Borrby11BorrbySödra skånska kav.reg
  Övraby 16Övraby1/493Svabesholm42Borrby11BorrbySödra skånska kav.reg
  Övraby 13Övraby1/493Svabesholm42Borrby11BorrbySödra skånska kav.reg
  Övraby 4Övraby1/893Svabesholm42Borrby11BorrbySödra skånska kav.reg
  Övraby 7Övraby3/893Svabesholm42Borrby11BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge1 augment42Borrby11BorrbySödra skånska kav.reg
  Eljaröd 12Eljaröd1/894Liv79Liv66SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 9Eljaröd1/1694Liv79Liv66SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Eljaröd 10Eljaröd1/894Liv79Liv66SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Ludaröd 4Eljaröd1/394Liv79Liv66SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sillaröd 3Andrarum1/394Liv79Liv66SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Benestad 1Benestad3/1694Svabesholm44Borrby7BorrbySödra skånska kav.reg
  Benestad 4Benestad3/1694Svabesholm44Borrby7BorrbySödra skånska kav.reg
  Benestad 8Benestad5/1694Svabesholm44Borrby7BorrbySödra skånska kav.reg
  Benestad 10Benestad5/1694Svabesholm44Borrby7BorrbySödra skånska kav.reg
  TunbyholmSmedstorp95Svabesholm116Svabesholm/2:a major.11SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sillaröd 2Andrarum1/395Liv80LivSödra skånska kav.reg
  Järstorp 3Andrarum1/495Liv80LivSödra skånska kav.reg
  Illstorp 2Andrarum1/395Liv80LivSödra skånska kav.reg
  Lillamölla 1Eljaröd1/1695Liv80LivSödra skånska kav.reg
  Tårrestaröd 3Brösarp1/895Liv80LivSödra skånska kav.reg
  Norra Ullstorp 13Ullstorp3/1696Svabesholm91Svabesholm/2:a major.8BorrbySödra skånska kav.reg
  Norra Ullstorp 14Ullstorp3/1696Svabesholm91Svabesholm/2:a major.8BorrbySödra skånska kav.reg
  Norra Ullstorp 9Ullstorp3/896Svabesholm91Svabesholm/2:a major.8BorrbySödra skånska kav.reg
  Norra Ullstorp 10Ullstorp3/1696Svabesholm91Svabesholm/2:a major.8BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 9Glemminge1/896Svabesholm91Svabesholm/2:a major.8BorrbySödra skånska kav.reg
  Saxhusa 2Andrarum3/896Liv81LivSödra skånska kav.reg
  Saxhusa 3Andrarum3/896Liv81LivSödra skånska kav.reg
  Hallamölla 2Eljaröd1/1696Liv81LivSödra skånska kav.reg
  Toarp 8Ullstorp3/897Svabesholm90Svabesholm/2:a major.10BorrbySödra skånska kav.reg
  Toarp 3Ullstorp3/897Svabesholm90Svabesholm/2:a major.10BorrbySödra skånska kav.reg
  Toarp 4Ullstorp1/497Svabesholm90Svabesholm/2:a major.10BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 19Glemminge1/2 augm97Svabesholm90Svabesholm/2:a major.10BorrbySödra skånska kav.reg
  Illstorp 8Andrarum7/1697Liv82LivSödra skånska kav.reg
  Illstorp 1Andrarum7/1697Liv82LivSödra skånska kav.reg
  Bertilstorp 1Brösarp1/397Liv82LivSödra skånska kav.reg
  Ullstorp 1Ullstorp3/1698Svabesholm92Svabesholm/2:a major.9BorrbySödra skånska kav.reg
  Ullstorp 2Ullstorp3/898Svabesholm92Svabesholm/2:a major.10BorrbySödra skånska kav.reg
  Ullstorp 12Ullstorp1/898Svabesholm92Svabesholm/2:a major.11BorrbySödra skånska kav.reg
  Glemminge 35Glemminge5/1698Svabesholm92Svabesholm/2:a major.12BorrbySödra skånska kav.reg
  Illstorp 7Andrarum7/1698Liv83LivSödra skånska kav.reg
  Järstorp 1Andrarum1/498Liv83LivSödra skånska kav.reg
  Agusa 1Andrarum7/1698Liv83LivSödra skånska kav.reg
  Stråå 1Andrarum1/898Liv83LivSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 13Kverrestad1/399Svabesholm84Svabesholm/2:a major.27SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 6Kverrestad1/499Svabesholm84Svabesholm/2:a major.27SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 14Kverrestad1/499Svabesholm84Svabesholm/2:a major.27SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 16Kverrestad1/499Svabesholm84Svabesholm/2:a major.27SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge199Svabesholm84Svabesholm/2:a major.27SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Björnestad 1Andrarum3/899Liv84LivSödra skånska kav.reg
  Lönhult 1Andrarum1/499Liv84LivSödra skånska kav.reg
  Bertilstorp 2Brösarp1/399Liv84LivSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 9Kverrestad1/4100Svabesholm83Svabesholm/2:a major.26SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 1Kverrestad1/4100Svabesholm83Svabesholm/2:a major.26SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 15Kverrestad1/4100Svabesholm83Svabesholm/2:a major.26SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Lunnarp 3Kverrestad1/4100Svabesholm83Svabesholm/2:a major.26SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge1100Svabesholm83Svabesholm/2:a major.26SimrishamnSödra skånska kav.reg
  TunbyholmSmedstorp101Svabesholm117Svabesholm/2:a major.12SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 18Tryde1/2102Svabesholm93Svabesholm/2:a major.28SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 9Tryde5/16102Svabesholm93Svabesholm/2:a major.28SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 16Tryde3/16102Svabesholm93Svabesholm/2:a major.28SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge1 augment102Svabesholm93Svabesholm/2:a major.28SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 3Tryde1/2103Svabesholm97Svabesholm/2:a major.29SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 2Tryde3/16103Svabesholm97Svabesholm/2:a major.29SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 1Tryde3/16103Svabesholm97Svabesholm/2:a major.29SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 16Tranås3/16103Svabesholm97Svabesholm/2:a major.29SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Baldringetorp 5Baldringe1/16 augm103Svabesholm97Svabesholm/2:a major.29SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 7Tryde1/4104Svabesholm98Svabesholm/2:a major.30SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 5Tryde1/4104Svabesholm98Svabesholm/2:a major.30SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 6Tryde1/4104Svabesholm98Svabesholm/2:a major.30SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 19Tryde1/4104Svabesholm98Svabesholm/2:a major.30SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 12Tryde1/4105Svabesholm99Svabesholm/2:a major.31SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 10Tryde3/8105Svabesholm99Svabesholm/2:a major.31SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 20Tryde3/8105Svabesholm99Svabesholm/2:a major.31SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 13Tryde1/2106Svabesholm100Svabesholm/2:a major.32SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 14TrydeIngår i E13106Svabesholm100Svabesholm/2:a major.32SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 17Tryde1/4106Svabesholm100Svabesholm/2:a major.32SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 16Tryde1/4106Svabesholm100Svabesholm/2:a major.32SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 15Trydeoskattlagd106Svabesholm100Svabesholm/2:a major.32SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Everöd 11Tryde3/8107Svabesholm101Svabesholm/2:a major.33SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 23Tranås1/4107Svabesholm101Svabesholm/2:a major.33SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 22Tranås3/8107Svabesholm101Svabesholm/2:a major.33SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 4Spjutstorp3/16108Svabesholm95Svabesholm/2:a major.52SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 6Spjutstorp1/4108Svabesholm95Svabesholm/2:a major.52SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 10Spjutstorp1/8108Svabesholm95Svabesholm/2:a major.52SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 15Tryde1/4108Svabesholm95Svabesholm/2:a major.52SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Sälshög 19Tryde3/16108Svabesholm95Svabesholm/2:a major.52SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 7Spjutstorp3/16109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 8Spjutstorp3/16109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 1Spjutstorp3/16109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 5Spjutstorp1/8109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 2Spjutstorp1/8109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 3Spjutstorp1/16109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Spjutstorp 9Spjutstorp1/8109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Glemminge Tågarp 1Glemminge1 augment109Svabesholm96Svabesholm/2:a major.53SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Appeltorp 3Spjutstorp1/4110Svabesholm94Svabesholm/2:a major.51SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Appeltorp 5Spjutstorp1/4110Svabesholm94Svabesholm/2:a major.51SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Appeltorp 1Spjutstorp1/4110Svabesholm94Svabesholm/2:a major.51SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Appeltorp 4Spjutstorp3/16110Svabesholm94Svabesholm/2:a major.51SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Hedeberga 3Spjutstorp1/16110Svabesholm94Svabesholm/2:a major.51SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Bingshuset 1Spjutstorpgatehus110SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Romshuset 1Spjutstorpgatehus augm110Svabesholm94Svabesholm/2:a major.51SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda ladugårdOnslunda111Svabesholm108Svabesholm/2:a major.54SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 2Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 4Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 5Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 8Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 9Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 27Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 35Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 37Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 1Onslundaödetomt111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 3Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 6Onslunda1/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 10Onslunda3/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 11Onslunda3/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 12Onslunda1/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 13Onslunda1/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 14Onslunda1/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 16Onslunda3/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 17Onslunda1/8111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 18Onslunda1/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 19Onslunda3/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 20Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 22Onslundagatehus111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 23Onslundagatehus111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 28Onslunda1/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 21Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 29Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 30Onslundagatehus111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 31Onslunda1/3111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 32Onslunda1/4111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 33Onslunda3/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 34Onslunda1/4111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 36Onslunda1(16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 38Onslunda1/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda 39Onslunda3/16111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda kvarn 1OnslundaKvarn111-118SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Onslunda ladugårdOnslunda112Svabesholm109Svabesholm/2:a major.55SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda ladugårdOnslunda113Svabesholm110Svabesholm/2:a major.56SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 8Onslunda1/3114Svabesholm111Svabesholm/2:a major.57SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 5Onslunda1/3114Svabesholm111Svabesholm/2:a major.57SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 16Onslunda 3/16114Svabesholm111Svabesholm/2:a major.57SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 3Onslunda1/3114Svabesholm111Svabesholm/2:a major.57SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 31Onslunda1/3115Svabesholm112Svabesholm/2:a major.58SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 35Onslunda1/3115Svabesholm112Svabesholm/2:a major.58SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 39Onslunda3/16115Svabesholm112Svabesholm/2:a major.58SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 37Onslunda1/3115Svabesholm112Svabesholm/2:a major.58SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 34Onslunda1/4116Svabesholm113Svabesholm/2:a major.59SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 11Onslunda3/16116Svabesholm113Svabesholm/2:a major.59SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 32Onslunda1/4116Svabesholm113Svabesholm/2:a major.59SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 33Onslunda3/16116Svabesholm113Svabesholm/2:a major.59SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 2Onslunda1/3116Svabesholm113Svabesholm/2:a major.59SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 9Onslunda1/3117Svabesholm114Svabesholm/2:a major.60SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 4Onslunda1/3117Svabesholm114Svabesholm/2:a major.60SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 20Onslunda1/3117Svabesholm114Svabesholm/2:a major.60SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 10Onslunda3/16 augm117Svabesholm114Svabesholm/2:a major.60SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 27Onslunda1/3118Svabesholm115Svabesholm/2:a major.61SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 29Onslunda1/3118Svabesholm115Svabesholm/2:a major.61SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 21Onslunda1/3118Svabesholm115Svabesholm/2:a major.61SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Onslunda 19Onslunda3/16 augm118Svabesholm115Svabesholm/2:a major.61SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 7Tranås5/16119Svabesholm102Svabesholm/2:a major.47SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 8Tranås1/4119Svabesholm102Svabesholm/2:a major.47SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 10Tranås1/4119Svabesholm102Svabesholm/2:a major.47SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 12Tranås3/16119Svabesholm102Svabesholm/2:a major.47SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 5Tranås1/4120Svabesholm103Svabesholm/2:a major.48SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 19Tranås1/4120Svabesholm103Svabesholm/2:a major.48SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 11Tranås5/16120Svabesholm103Svabesholm/2:a major.48SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 9Tranås1/4120Svabesholm103Svabesholm/2:a major.48SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 15Tranås3/8121Svabesholm104Svabesholm/2:a major.49SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 17Tranås3/8121Svabesholm104Svabesholm/2:a major.49SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 21Tranås1/4121Svabesholm104Svabesholm/2:a major.49SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 13Tranås1/2122Svabesholm105Svabesholm/2:a major.50SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 6Tranås1/8122Svabesholm105Svabesholm/2:a major.50SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tranås 24Tranås3/8122Svabesholm105Svabesholm/2:a major.50SimrishamnSödra skånska kav.reg
  VallarumFränninge6Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RönåsÖstra Kärrstorp7Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 8Fågeltofta3/8123Svabesholm107Svabesholm/2:a major.62SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tjörneröd 1Eljaröd5/16123Svabesholm107Svabesholm/2:a major.62SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tjörneröd 2Eljaröd1/16123Svabesholm107Svabesholm/2:a major.62SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Blästorp 1Andrarum1/88Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 1Andrarum1/68Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 22Andrarum1/328Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järstorp 2Andrarum1/328Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järstorp 5Andrarum7/488Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 6Östra Vemmerlöv1/3 Säte1 KorpralSvabesholm1 KorpralSvabesholm/2:a major.FanjunkareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 14Östra Vemmerlöv1/3 Säte1 KorpralSvabesholm1 KorpralSvabesholm/2:a major.FanjunkareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 15Östra Vemmerlöv1/3 Säte1 KorpralSvabesholm1 KorpralSvabesholm/2:a major.FanjunkareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 24Östra Vemmerlöv1/3 Hästh.1 KorpralSvabesholm1 KorpralSvabesholm/2:a major.FanjunkareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Stora Esperöd 1Östra Vemmerlöv3/8 Hästh.1 KorpralSvabesholm1 KorpralSvabesholm/2:a major.FanjunkareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Oxnaryd 1Östra Vemmerlöv3/16 Hästh.1 KorpralSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Ramsåsa 12Ramsåsa1/4 Säte1 KorpralSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Ramsåsa 21Ramsåsa3/8 Säte1 KorpralSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Ramsåsa 23Ramsåsa3/8 Säte1 KorpralSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Ramsåsa 13Ramsåsa1/4 hästh.1 KorpralSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Ramsåsa 17Ramsåsa1/2 hästh.1 KorpralSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Ramsåsa 2Ramsåsa1/2 hästh.1 KorpralSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Illstorp 6Andrarum7/488Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  OremöllanAndrarum1/248Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bosarp 6Brösarp1/128Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Åkaröd 1Brösarp3/168Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lilla Fiskabeck/BillalottenBrösarp1/24 park8Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Breabeck 1Andrarum3/169Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Breabeck 2Andrarum1/89Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Rugeröd 1Andrarum3/329Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Nybygget 1Andrarum1/169Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Pennemölla 1Andrarum1/329Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Snärpe 1Andrarum11/969Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 23Andrarum5/489Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Djurröd 1Andrarum7/329Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Illstorp 5Andrarum5/4810Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järstorp 4Andrarum1/1210Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lönshult 2Andrarum7/3210Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Saxhusa 1Andrarum3/3210Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Sillaröd 1Andrarum3/1610Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 2Andrarum5/4810Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 6Andrarum5/4810Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 10Andrarum5/4810Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 3Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 4Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 5Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 7Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 13Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 14Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 15Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 19Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 20Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 21Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 24Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 25Andrarum1/1211Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Brösarp 6Brösarp1/812Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Brösarp 8Brösarp1/812Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Brösarp 14Brösarp1/1612Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Brösarp 15Brösarp1/4812Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Brösarp 13Brösarp5/4812Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Brösarp 18Brösarp'1/812Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bertilstorp 3Brösarp5/4812Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lönhult 3Brösarp1/812Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GlimmebodaBrösarp3/3212Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tullekille 1Ravlunda1/1212Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Norra Björstorp 1Brösarp3/1613Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Norra Björstorp 3Brösarp5/3213Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Norra Björstorp 4Brösarp1/813Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bertilstorp 5Brösarp5/4813Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bertilstorp 6Brösarp1/1613Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bertilstorp 4Brösarp1/1613Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lönhult 5Brösarp5/3213Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Åkaröd 2Brösarp7/4813Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skepparp 1Ravlunda1/1614Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skepparp 4Ravlunda1/1614Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skepparp 6Ravlunda1/1614Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skepparp 7Ravlunda1/1614Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skepparp 12Ravlunda1/1614Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tåstaröd 1Ravlunda5/6414Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tåstaröd 2Ravlunda5/6414Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  KristinehofAndrarum15Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 10Andrarum5/4816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 11Andrarum5/4816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 16Andrarum5/4816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 17Andrarum5/4816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 18Andrarum5/4816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Andrarum 26Andrarum1/816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Fiskabeck 1Eljaröd11/4816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Fiskabeck 1Eljaröd11/4816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Ludaröd 3Eljaröd1/816Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  BärtoftaLövestad17Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  BärtoftaLövestad18Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  BärtoftaLövestad19Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  LövestadLövestad20Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  LövestadLövestad21Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  LövestadLövestad22Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  HeingeLövestad23Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  HeingeLövestad24Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TolångaTolånga25Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  NäsbyTolånga26Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  HörTolånga27Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TolångaTolånga28Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  NäsbyTolånga29Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  EggelstaTolånga30Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tosterups oraTolånga31Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  BjörkerödVanstad32Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  VanstaVanstad33Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  VanstatorpVanstad34Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  St. LassarödVanstad35Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RöddingeRöddinge36Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RöddingeRöddinge37Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  VellerödRöddinge38Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RöddingeRöddinge39Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  VellerödRöddinge40Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RöddingeRöddinge41Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  IvastorpRöddinge42Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RamsåsaRamsåsa43Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  HedebergaSpjutstorp44Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TomelillaTryde45Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  SälshögTryde46Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TrydeTryde47Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TrydeTryde48Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  EverödTryde49Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 4Kverrestad3/1650Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 2Kverrestad1/650Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 4Kverrestad3/3250Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 12Kverrestad1/3250Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 5Kverrestad1/850Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 7Kverrestad7/4850Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 10Kverrestad1/450Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TranåsTranås51Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  EsperödTranås52Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TranåsTranås53Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Onslunda 24Onslunda23/9654Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Onslunda 6Onslunda1/3254Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Onslunda 38Onslunda1/3254Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  SpjutstorpSpjutstorp55Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  HedebergaSpjutstorp56Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GärsnäsÖstra Herrestad57Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GärsnäsÖstra Herrestad58Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GärsnäsÖstra Herrestad59Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GärsnäsÖstra Herrestad60Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GärsnäsÖstra Herrestad61Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra HerrestadÖstra Herrestad62Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra HerrestadÖstra Herrestad63Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra HerrestadÖstra Herrestad64Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TjustorpSmedstorp65Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TjustorpSmedstorp66Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grödstorp 9Järrestad3/16KvartermästareSvabesholmSödra skånska kav.reg
  TjustorpSmedstorp67Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 5Stiby1/4868Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 4Stiby7/4868Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad möllaStiby1/1268Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 2Stiby1/868Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 1Stiby1/2468Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 3Stiby1/1268Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 4Stiby1/1268Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 7Stiby1/1268Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 8Stiby1/1268Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 9Stiby1/2468Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Komstad 11Stiby5/3268Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 10Östra Vemmerlöv5/9668Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 2Stiby1/669Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 3Stiby1/469Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 16Stiby13/4869Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 5Stiby7/4869Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 17Stiby5/1670Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 18Stiby9/3270Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 25Stiby7/4870Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 22Stiby5/4870Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 30Stiby5/3270Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondtofta 1Fågeltofta1/471Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 2Fågeltofta1/871Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 3Fågeltofta1/471Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 1Fågeltofta1/2471Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 10Fågeltofta1/1271Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lilla Topphem 1Fågeltofta1/1271Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 5Fågeltofta1/671Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 4Fågeltofta1/872Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 5Fågeltofta1/872Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 6Fågeltofta1/872Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 7Fågeltofta1/872Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 8Fågeltofta1/872Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 9Fågeltofta1/472Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 11Fågeltofta1/1672Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 6Fågeltofta1/1672Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 4Fågeltofta3/3273Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 10Fågeltofta1/873Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 11Fågeltofta1/473Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 1Fågeltofta3/3273Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 3Fågeltofta1/673Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 6Fågeltofta1/1674Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bontofta 12Fågeltofta1/874Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 15Fågeltofta5/9674Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Fågeltofta 1Fågeltofta1/874Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Fågeltofta 13Fågeltofta1/874Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Fågeltofta 2Fågeltofta3/1674Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Fågeltofta 3FågeltoftaIngår i F274Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 11Fågeltofta1/674Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 12Fågeltofta7/4874Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 12Fågeltofta1/3275Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 14Fågeltofta1/1275Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 2Fågeltofta1/1275Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 3Fågeltofta1/1675Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 4Fågeltofta1/1275Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 6Fågeltofta7/4875Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 7Fågeltofta5/4875Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 8Fågeltofta1/1275Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 9Fågeltofta7/4875Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Holmana 1Sankt Olof17/9675Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  De Dödas lottSankt Olof1/276Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  StubbedamSankt Olof1/276Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östaröd 3Sankt Olof7/2476Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitebro lottenSankt Olof1/676Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda mölla 1Vitaby1/2477Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda 20Vitaby5/4877Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda 10Vitaby1/1677Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Björneboa 1Vitaby1/877Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda 2Vitaby1/1677Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda 9Vitaby3/3277Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda 12Vitaby3/3277Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda 21Vitaby1/677Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Ljungaröd 1Vitaby3/3277Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Raskarum 7Sankt Olof1/1677Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skjuncka lottenSankt Olof1/1677Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skönbecks lottenSankt Olof1/3277Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Torup 2Vitaby1/878Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Torup 3Vitaby9/3278Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Torup 4Vitaby9/3278Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hjälmaröd 9Vitaby1/1678Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 1Vitaby3/1678Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Krubbemölla 1Vitaby1/1678Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 2Vitaby3/3279Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 8Vitaby3/1679Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 10Vitaby3/1679Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hjälmaröd 2Vitaby13/9679Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hjälmaröd 13Vitaby1/4879Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 6Vitaby3/879Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Torup 2Vitaby1/8?80Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Torup 5Vitaby7/4881Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Torup 6Vitaby7/4881Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Torup 7Vitaby9/3281Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 7Vitaby3/3281Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 11Vitaby3/1681Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hjälmaröd 15Vitaby7/4881Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 20Södra Mellby1/882Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 23Södra Mellby1/1682Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 24Södra Mellby5/4882Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 26Södra Mellby1/882Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 5Södra Mellby3/3282Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 6Södra Mellby3/3282Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 12Södra Mellby5/3282Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 1Södra Mellby1/32 torp82Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 7Södra Mellby1/32 torp82Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 25Södra Mellby1/32 torp82Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 1Södra Mellby1/48 äng82Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 13Södra Mellby1/3283Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 14Södra Mellby3/3283Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 15Södra Mellby1/883Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 16Södra Mellby3/3283Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 17Södra Mellby1/3283Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 20Södra Mellby1/883Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 21Södra Mellby1/883Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 25Södra Mellby3/3283Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 26Södra Mellby3/3283Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Åkarp 3Södra Mellby1/883Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 9Södra Mellby1/32 torp83Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 10Södra Mellby1/32 torp83Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 19Södra Mellby1/24 torp83Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 22Södra Mellby1/24 torp83Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Svinaberga 24Södra Mellby1/24 torp83Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Rörum 13Rörum7/9684Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Rörum 11Rörum5/9684Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Sträntemölla 1Rörum1/3284Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stora Esperöd 1Östra Vemmerlöv3/1684Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 2Östra Vemmerlöv1/684Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bräknaryd 1Östra Vemmerlöv1/1284Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stora RamnakullaÖstra Vemmerlöv1/1684Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lilla RamnakullaÖstra Vemmerlöv1/1684Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 12Östra Vemmerlöv5/3284Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 17Östra Vemmerlöv5/3284Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 5Östra Vemmerlöv3/1685Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 20Östra Vemmerlöv3/1685Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 24Östra Vemmerlöv3/1685Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 11Östra Vemmerlöv3/1685Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Vemmerlöv 13Östra Vemmerlöv1/485Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 7Östra Vemmerlöv1/686Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 8Östra Vemmerlöv1/686Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 11Östra Vemmerlöv1/686Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 12Östra Vemmerlöv1/486Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 9Östra Vemmerlöv1/486Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 12Östra Tommarp5/2487Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 13Östra Tommarp7/2487Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 8Östra Tommarp5/1687Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grödstorp 10Gladsax1/4887Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 27Gladsax1/688Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 3Gladsax5/4888Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 5Gladsax9/3288Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 8Gladsax88, 109Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 16Gladsax88, 110Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 17Gladsax88, 111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 20Gladsax88, 112Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 24Gladsax88, 113Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 14Gladsax9/3288Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 12Gladsax7/3289Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 18Gladsax13/4889Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 25Gladsax23/9689Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 13Gladsax13/4889Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 19Gladsax13/4890Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Baskemölla 6Gladsax1/4890Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Baskemölla 8Gladsax1/4890Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 26Gladsax13/4890Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 29Gladsax1/390Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 7Gladsax1/2491Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 18Gladsax1/2490Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 23Stiby1/691Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 29Stiby7/4891Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 8Stiby1/891Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 28Stiby1/2491Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 1Östra Tommarp25/9691Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 2Östra Tommarp25/9691Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 3Östra Tommarp7/4892Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 4Östra Tommarp1/492Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 6Östra Tommarp1/492Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 8Östra Tommarp1/492Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 9Östra Tommarp5/4892Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 3Östra Tommarp1/893Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 16Östra Tommarp23/9693Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 1Östra Tommarp1/4893Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 9Östra Tommarp7/3293Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 33Östra Tommarp5/2493Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 5Östra Tommarp3/1693Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 2Östra Tommarp1/3294Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 4Östra Tommarp5/2494Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 2Östra Tommarp11/9694Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 7Östra Tommarp1/1694Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 10Östra Tommarp5/2494Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 9Östra Tommarp3/1694Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 15Östra Tommarp3/1694Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 29Östra Tommarp1/695Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 34Östra Tommarp3/1695Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 36Östra Tommarp3/1695Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 41Östra Tommarp11/4895Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 12Östra Tommarp11/4895Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 2Östra Tommarp5/1696Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 17Östra Tommarp3/1696Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 5Östra Tommarp1/396Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 7Östra Tommarp1/696Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 13Östra Tommarp5/2497Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 18Östa Tommarp1/497Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 19Östa Tommarp3/1697Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 14Östra Tommarp1/697Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 1Östra Tommarp3/1697Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 5Östra Tommarp5/3298Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 6Östra Tommarp5/3298Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 8Östra Tommarp11/4898Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 10Östra Tommarp7/2498Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 11Östra Tommarp1/1298Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vranarp 17Östra Tommarp1/1298Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Baskemölla 7Gladsax1/4899Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Baskemölla 10Gladsax1/4899Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Karlaby 14Gladsax5/1699Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grödstorp 7Gladsax5/2499Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 28Gladsax9/3299Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 15Gladsax5/4899Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grödstorp 6Järrestad5/9699Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 2Järrestad20/73100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grödstorp 9Järrestad1/8100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 6Järrestad3/73100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 8Järrestad20/73100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 9Järrestad9/73100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 13Järrestad12/73100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 21Järrestad1/8100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 22Järrestad9/73100Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Maglehems-oraRavlunda101Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  ChristinehofAndrarum7/16102Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Illstorp 4Andrarum3/32102Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Illstorp 3Andrarum1/8102Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Illstorp 2Andrarum3/32102Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Skartofta 1Andrarum1/4102Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 1Eljaröd7/48103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 2Eljaröd3/32103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 4Eljaröd5/48103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 5Eljaröd1/32103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 7Eljaröd5/48103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 11Eljaröd1/16103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 18Eljaröd1/12103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 19Eljaröd3/32103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Eljaröd 20Eljaröd1/16103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Ludaröd 1Eljaröd3/32103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Ludaröd 2Eljaröd1/8103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Ludaröd 5Eljaröd1/8103Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 1Fågeltofta1/8104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 12Fågeltofta3/32104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Ludaröd 7Eljaröd1/32104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Qvihusa 1Eljaröd7/48104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Lödahus 1Eljaröd1/16104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Slätteberga 1Fågeltofta1/24104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tjörneröd 1Fågeltofta3/16104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tjörneröd 2Fågeltofta3/16104Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 11Fågeltofta1/8105Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 3Fågeltofta1/8105Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 5Fågeltofta1/8105Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Bondrum 9Fågeltofta1/4105Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 12Fågeltofta1/16FältskärSvabesholmFältskärSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  KronovallFågeltofta1/2105Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 13Fågeltofta1/8123Svabesholm107Svabesholm/2:a major.62SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Frörum 14Fågeltofta3/16124SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Lerberstorp 1Sankt Olof3/32106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 15Fågeltofta1/8 augm107Svabesholm/2:a major.62SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Tåghusa 1Sankt Olof5/48106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 2Fågeltofta3/16FältskärSvabesholmFältskärSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Attusa 1Sankt Olof3/16106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 3Fågeltofta1/8FältskärSvabesholmFältskärSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Attusa 2Sankt Olof3/16106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 4Fågeltofta3/16124SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Ekeröd 1Sankt Olof1/32106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 5Fågeltofta3/8123SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Lilla Eljaröd 1Sankt Olof1/16106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 6Fågeltofta5/16124SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Måsalycke 2Sankt Olof1/48106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 7Fågeltofta1/4FältskärSvabesholmFältskärSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Rönnebröd 1Sankt Olof3/32106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 8Fågeltofta3/16FältskärSvabesholmFältskärSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Sankt Olof 10Sankt Olof1/48106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Frörum 9Fågeltofta5/16124SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Store Pers lottenSankt Olof1/6106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Korreboa 1Sankt Olof1/32106Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 12Södra Mellby7/48107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 13Södra Mellby7/48107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Södra Mellby 14Södra Mellby1/24107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Grevlunda 17Vitaby7/48107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 5Vitaby3/32107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Vitaby 12Vitaby3/16107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 10Fågeltofta3/16125Svabesholm106Svabesholm/2:a major.63SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Krubbemölla 1Vitaby1/12107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hjälmaröd 15Vitaby1/16107Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 6Stiby2/5108Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 9Stiby1/6108Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 10Stiby1/6108Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 13Stiby9/40108Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 26Stiby1/12108Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Stiby 27Stiby1/12108Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Tommarps Tågarp 10Östra Tommarp3/32109Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 14Östra Tommarp5/32109Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Östra Tommarp 19Östra Tommarp3/16109Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 3Östra Tommarp9/32109Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Virrestad 11Östra Tommarp9/32109Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GladsaxGladsax110Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 8Gladsax13/48111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 11Gladsax13/48111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Baskemölla 3Gladsax1/48111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Baskemölla 4Gladsax1/48111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Baskemölla 5Gladsax1/49111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 19Gladsax1/16111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 26Gladsax1/16111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Gladsax 9Gladsax13/48111Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  TjustorpSmedstorp112Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GårdlösaSmedstorp113Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  KåseholmTryde114Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  SälshögTryde115Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 16Borrby9/32116Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 17Borrby9/32116Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 6Hammenhög1/6117Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 27Hammenhög9/16117Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 5Hammenhög7/48117Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  GärsnäsÖstra Herrestad118Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  VanstatorpVanstad119Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RöddingeRöddinge120Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  VanstaVanstad121Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  HeingetorpLövestad122Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RyLövestad123Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  FränningeFränninge124Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  RamsåsaRamsåsa125Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  OråsÖstraby126Albo N:o 8Södra skånska reg. (inf)
  Simris 10Simris11/961Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Simris 19Simris5/482Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Simris 27Simris5/322Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Simris 26Simris9/322Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Nöbbelöv 3Östra Nöbbelöv1/62Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Nöbbelöv 6 & 7Östra Nöbbelöv7/482Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gislöv 1Östra Nöbbelöv7/482Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gislöv 1Östra Nöbbelöv1/483Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gislöv 11Östra Nöbbelöv1/63Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  GlimmingeBolshög4Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VästanbeckBolshög5Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 1Vallby1/65Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 3Vallby1/125Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 4Vallby1/65Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 6Vallby1/125Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 9Vallby1/65Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glimminge gårdVallby13/246Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Salarp 1Vallby7/326Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 5Vallby23/966Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 1Vallby1/47Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 3Vallby1/47Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 7Vallby1/47Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 8Vallby1/47Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 12Vallby1/48Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 14Vallby1/48Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 17Vallby1/48Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 18Vallby1/48Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 20Vallby1/49Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 22Vallby1/49Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 23Vallby1/49Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 25Vallby1/49Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 26Vallby1/410Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 40Vallby1/410Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 13Vallby3/874Svabesholm71Svabesholm/2:a major.63BorrbySödra skånska kav.reg
  Vallby 41Vallby1/410Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 15Vallby5/1674Svabesholm71Svabesholm/2:a major.63BorrbySödra skånska kav.reg
  Vallby 42Vallby1/410Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 8Vallby1/411Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Salarp 2Vallby7/3211Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Salarp 3Vallby7/3211Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Salarp 4Vallby7/3211Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Salarp 5Vallby7/3211Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 10Vallby1/1212Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glivarp 11Vallby1/612Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Salarp 6Vallby7/3212Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 33Vallby1/812Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 35Vallby1/812Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 38Vallby9/3212Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 32Vallby1/874Svabesholm71Svabesholm/2:a major.63BorrbySödra skånska kav.reg
  Glivarp 12Vallby1/613Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 11Vallby1/813Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 19Vallby1/813Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 4Vallby3/1674Svabesholm71Svabesholm/2:a major.63BorrbySödra skånska kav.reg
  Vallby 24Vallby5/4813Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 28Vallby1/613Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vallby 31Vallby5/1613Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BorrbyBorrby14Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BorrbyBorrby15Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BorrbyBorrby16Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BorrbyBorrby17Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BorrbyBorrby18Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BorrbyBorrby19Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 9Borrby1/620Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 3Borrby1/620Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 5Borrby1/620Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 6Borrby1/620Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 9Borrby1/620Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 15Borrby1/620Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 1Borrby5/3221Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 2Borrby5/1621Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 4Borrby25/9621Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 7Borrby1/821Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 8Borrby7/4821Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Blästorp 10Borrby5/2422Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 5Borrby1/422Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 20Borrby1/422Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 23Borrby1/622Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Sandby 24Borrby1/822Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 5Östra Hoby11/4823Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 6Östra Hoby11/4823Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 10Östra Hoby11/4823Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 22Östra Hoby5/3223Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 23Östra Hoby5/3223Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 2Östra Hoby1/424Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 1Östra Hoby3/1624Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 4Östra Hoby1/424Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 24Östra Hoby5/3224Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 28Östra Hoby5/3224Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 13Hammenhög13/9625Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 20Hammenhög3/1625Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 26Hammenhög25/9625Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 29Hammenhög25/19225Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 33Hammenhög1/825Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 36Hammenhög25/19225Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 10Hammenhög1/3225Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 18Hammenhög126Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 25HammenhögIngår i H1826Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 28HammenhögIngår i H1826Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 1Hammenhög7/4827Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 7Hammenhög7/4827Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 11Hammenhög7/4827Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 14Hammenhög7/4827Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 15Hammenhög7/4827Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 30Hammenhög7/4827Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 32Hammenhög1/827Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 19Hammenhög3/1628Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 22Hammenhög55/42728Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 23Hammenhög1969/2049628Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 24Hammenhög11/556228Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 32Hammenhög1/4828Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 35Hammenhög7/4828Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 2Hammenhög5/3228Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 3Hammenhög5/3228Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 23Hammenhög5/4828Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 4Hannas7/4829Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 14Hannas7/4829Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 16Hannas7/4829Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 12Hannas5/4829Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 15Hannas1/629Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 19Hannas3/3229Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 20Hannas7/9629Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 22Hannas1/829Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 1Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 3Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 6Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 7Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 8Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 9Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 11Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 17Hannas1/830Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 18Östra Ingelstad5/4831Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 19Östra Ingelstad5/4831Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 20Östra Ingelstad5/4831Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 21Östra Ingelstad5/4831Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 22Östra Ingelstad5/4831Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 12Hannas1/631Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 5Hannas5/4831Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 18Hannas1/1631Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hannas 2Hannas7/4831Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 1Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 2Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 8Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 9Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 10Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 11Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 15Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 16Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Ingelstad 17Östra Ingelstad5/4832Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Svedala (utäng)Östra Ingelstad1/1632Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstad gårdÖstra Ingelstad133Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstad gårdÖstra Ingelstad134Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 8Kverrestad7/3235Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 1Kverrestad7/322 KorpralAdelsfanan35Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 6Kverrestad1/62 KorpralAdelsfanan35Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 17Kverrestad1/2435Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 15Kverrestad1/2435Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 16Kverrestad1/2435Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 18Kverrestad1/2435Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 19Kverrestad1/2435Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 20Kverrestad1/2435Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Lunnarp 11Kverrestad7/4835Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 2Kverrestad9/322 KorpralAdelsfanan36Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 5Kverrestad1//1236Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 8Kverrestad7/322 KorpralAdelsfanan36Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 9Kverrestad5/2436Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 21Kverrestad5/2436Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 8Kverrestad1/437Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 5Kverrestad1/437Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 11Kverrestad1/437Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 12Kverrestad1/437Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 3Kverrestad1/438Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 4Kverrestad1/638Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 7Kverrestad1/438Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 10Kverrestad1/338Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups gårdBollerup35/4839Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 1Kverrestad1/439Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kjeda mölla 1Kverrestad1/4839Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups gårdBollerup140Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups gårdBollerup141Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups gårdBollerup142Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups gårdBollerup43/4843Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups bys hemmanBollerup5/4843Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups bys hemmanBollerup144Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups bys hemmanBollerup145Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups bys hemmanBollerup146Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups bys hemmanBollerup7/1647Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gärarp 11Bollerup13/4847Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gärarp 19Bollerup7/4847Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gärarp 20Bollerup7/4847Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  UllstorpUllstorp48Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gärarp 5Bollerup7/4848Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gärarp 7Bollerup7/4848Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  StenbyBenestad49Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 7Hörup11/9650Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 13Hörup3/3250Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 14Hörup17/9650Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 16Hörup3/1650Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 17Hörup7/4850Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 21Hörup1/650Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 27Hörup11/9650Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 6Löderup19/9651Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 23Löderup5/1651Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 23Hörup1/3251Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hörup 4Hörup7/2451Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 4Hörup1/652Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 10Hörup1/652Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hörup 2Hörup5/1652Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 3Hörup3/1652Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 22Hörup1/652Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 11Hörup7/4852Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gyllerups gårdHörup153Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Gyllerups gårdHörup1/2454Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hörup 8Hörup5/2454Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 1Hörup3/1654Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 8Hörup3/1654Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 19Hörup3/1654Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Örum 26Hörup3/1654Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BaggängenVallby1/1255Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 4Östra Hoby3/3255Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 35Östra Hoby1/455Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 2Löderup7/4855Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 4Löderup9/3255Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 32Löderup7/3255Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 2Löderup11/19256Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 2Löderup7/9656Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 3Löderup1/2456Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 32Löderup11/19256Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 6Löderup19/9656Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 30Löderup7/1656Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 5Löderup5/1257Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 28Löderup5/2457Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 12Löderup3/858Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 20Löderup13/3258Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 28Löderup5/2458Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 37Löderup5/9658Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 37Löderup35/9659Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 41Löderup19/4859Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 43Löderup23/9659Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 9Löderup3/860Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 13Löderup3/860Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 14Löderup1/1260Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 43Löderup1/660Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 15Löderup1/661Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 8Löderup1/461Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 1Löderup37/9661Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 48Löderup19/9661Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 17Löderup7/3262Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 18Löderup7/3262Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 9Löderup1/3262Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 15Löderup1/662Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 12Löderup35/9662Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 14Löderup3/1663Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 16Löderup3/863Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 20Löderup3/863Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 23Löderup1/1663Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  HörupHörup64Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VallebergaValleberga65Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VallebergaValleberga66Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VallebergaValleberga67Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VallebergaValleberga68Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VallebergaValleberga69Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 13Ingelstorp13/4869Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 16Ingelstorp7/3269Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 39Ingelstorp7/3269Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 47Ingelstorp7/3269Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 7Ingelstorp1/470Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 9Ingelstorp5/870Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 11Ingelstorp1/870Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 14Ingelstorp3/1671Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 32Ingelstorp7/3271Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 34Ingelstorp7/3271Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 41Ingelstorp1/671Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 50Ingelstorp5/2471Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 17Ingelstorp1/672Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 25Ingelstorp1/372Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 35Ingelstorp1/672Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 40Ingelstorp1/672Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 43Ingelstorp1/672Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 1Ingelstorp19/4873Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 20Ingelstorp1/473Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 11Ingelstorp5/4873Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 48Ingelstorp1/473Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 18Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 5Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 6Ingelstorp1/1674Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 8Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 11Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 12Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 13Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 14Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 15Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 2Ingelstorp1/874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 4Ingelstorp1/4874Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 6Ingelstorp1/674Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 1Ingelstorp1/875Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 2Ingelstorp1/875Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 3Ingelstorp1/875Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 4Ingelstorp1/875Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 9Ingelstorp1/875Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 5Glemminge11/4876Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Spjutstorp 1Glemminge1/476Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Spjutstorp 2Glemminge7/2476Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Spjutstorp 3Glemminge11/4876Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Spjutstorp 4Glemminge5/1677Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Spjutstorp 9Glemminge9/3277Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Spjutstorp 10Glemminge5/3277Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 6Glemminge1/477Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 14Glemminge1/578Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 24Glemminge1/578Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 32Glemminge2/578Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 26Glemminge1/578Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Spjutstorp 11Glemminge9/3279Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 1Glemminge5/1679Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 19Glemminge5/2479Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 36Glemminge5/4879Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 8Glemminge3/3279Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 25Glemminge1/2480Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 30Glemminge9/3280Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 44Glemminge7/1280Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 4Glemminge3/3280Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 5Glemminge7/2481Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 39Glemminge11/9681Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 16Glemminge7/3281Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 43Glemminge5/3281Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 11Glemminge7/3281Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  TosterupTosterup82Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  TosterupTosterup83Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 2Fågeltofta1/16125Svabesholm106Svabesholm/2:a major.63SimrishamnSödra skånska kav.reg
  TosterupTosterup84Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 4Fågeltofta7/16125Svabesholm106Svabesholm/2:a major.63SimrishamnSödra skånska kav.reg
  Månslunda 5Fågeltofta5/16125Svabesholm106Svabesholm/2:a major.63SimrishamnSödra skånska kav.reg
  GärarpTosterup85Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Månslunda 8Fågeltoftagatehus125SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Månslunda 9Fågeltoftagatehus125SvabesholmSödra skånska kav.reg
  MunkatågarpTosterup86Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Topphem 1Fågeltofta5/16HovsmedSvabesholmHovsmedSvabesholm/2:a major.HovsmedSimrishamnSödra skånska kav.reg
  MunkatågarpTosterup87Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  MunkatågarpTosterup88Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 9Stora Köpinge7/3288Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 12Stora Köpinge17/9688Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 11Stora Köpinge7/4889Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 12Stora Köpinge1/2489Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 20Stora Köpinge13/9689Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 24Stora Köpinge13/9689Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 27Stora Köpinge5/2489Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 31Stora Köpinge1/389Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 32Stora KöpingeIngår i K3289Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 2Stora Köpinge5/3290Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 3Stora Köpinge5/3290Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 4Stora Köpinge13/9690Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 7Stora Köpinge1/1290Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 10Stora Köpinge5/3290Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 13Stora Köpinge5/3290Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 15Stora Köpinge5/3290Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 16Stora Köpinge3/3291Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 24Stora Köpinge13/9691Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 28Stora Köpinge5/3291Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 29Stora Köpinge5/3291Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 30Stora Köpinge3/3291Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 33Stora Köpinge5/3291Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 2Stora Köpinge9/3291Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 10Stora Köpinge1/3291Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 11Stora Köpinge1/32 gh91Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 4Stora Köpinge1/892Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 6Stora Köpinge5/3292Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 7Stora Köpinge7/4892Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 8Stora Köpinge1/1292Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 12Stora Köpinge1/892Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 26Stora Köpinge5/2492Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 22Stora Köpinge5/3292Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 25Stora Köpinge1/1693Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 35Stora Köpinge11/4893Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  KyrkoängenStora Köpinge1/3293Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  ÖvrabyÖvraby94Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  ÖvrabyÖvraby95Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  NedrabyBenestad96Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  ÖrupBenestad97Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  TomelillaTryde98Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BenestaBenestad99Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  StenbyBenestad100Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 3Järrestad7/32101Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 11Järrestad3/16101Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  SimrislundSimris1/4101Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Viarp 8Simris11/96101Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 19Järrestad1/8101Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Järrestad 20Järrestad5/48101Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  GnalövBolshög102Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glimminge gårdVallby1103Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glimminge gårdVallby1104Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  TullstorpBorrby105Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 1Östra Hoby1/6106Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 3Östra Hoby1/6106Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 15Östra Hoby1/16106Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 26Östra Hoby5/32106Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 27Östra Hoby5/32106Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 12Östra Hoby1/12106Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kvarnby 15Östra Hoby5/24106Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 5Östra Hoby1/6107Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 6Östra Hoby5/48107Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 19Östra Hoby5/48107Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 2Östra Hoby5/48107Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 7Östra Hoby1/6107Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 11Östra Hoby5/24107Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Östra Hoby 33Östra Hoby7/48107Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 14Löderup1/8108Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 30Löderup13/32108Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 44Löderup17/48108Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hagestad 48Löderup11/96108Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 27Löderup7/32109Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 10Löderup7/24109Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 8Löderup23/96109Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Löderup 25Löderup1/4109Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VallebergaValleberga110Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  VallebergaValleberga111Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 12Glemminge5/36112Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 28Glemminge5/36112Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 41Glemminge5/36112Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 10Glemminge17/48112Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 7Ingelstorp1/48112Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammar 10Ingelstorp1/48112Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstorp 31Ingelstorp3/16112Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 1Glemminge17/48113Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge Tågarp 7Glemminge1/12113Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Glemminge 23Glemminge11/48113Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  TosterupTosterup114Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  TosterupTosterup115Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  MunkatågarpTosterup116Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 8Stora Köpinge7/32117Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 14Stora Köpinge7/32117Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 21Stora Köpinge7/32117Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Stora Köpinge 1 (kvarn)Stora Köpinge1/8117Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Kabusa 3Stora Köpinge7/32117Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  ÖvrabyÖvraby118Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  BenestadBenestad119Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  StenbyBenestad120Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  ToarpUllstorp121Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups gårdBollerup1122Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bollerups gårdBollerup1123Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 10Kverrestad17/96124Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Vemmerlövstorp 1Östra Vemmerlöv1/2 SäteMönsterskrivareSvabesholmMönsterskrivareSvabesholm/2:a major.MönsterskrivareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 7Östra Vemmerlöv1/4 SäteMönsterskrivareSvabesholmMönsterskrivareSvabesholm/2:a major.MönsterskrivareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Vemmerlövstorp 10Östra Vemmerlöv1/4 SäteMönsterskrivareSvabesholmMönsterskrivareSvabesholm/2:a major.MönsterskrivareSimrishamnSödra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 2Östra Vemmerlöv1/3 hästh.PredikantSvabesholmPredikantSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 5Östra Vemmerlöv1/3 hästh.PredikantSvabesholmPredikantSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Östra Vemmerlöv 20Östra Vemmerlöv1/3 hästh.PredikantSvabesholmPredikantSvabesholm/2:a major.Södra skånska kav.reg
  Röddinge 18Röddinge5/8 SäteTrumpetareSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Ramsåsa 20Ramsåsa3/8 SäteTrumpetareSkånska kompanietSvenska Adelsfanan
  Gislöv 11Östra Nöbbelöv5/16KornettSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Östra Nöbbelöv 6 & 7Östra Nöbbelöv3/82 KorpralSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Stockebodatorp 1Rörum1/4HovsmedSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Bökåkra 1Södra Mellby3/16ProfossSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Stockeboda 1Rörum3/1614SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Sankt Olof 2Sankt Olofgatehus34SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Sankt Olof 5Sankt Olofgatehus34SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Sankt Olof 8Sankt Olofgatehus34SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Sankt Olof 9Sankt Olofgatehus34SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Järrestad 12Järrestad1/445SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Järrestad 17Järrestad1/445SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Järrestad 16Järrestadgatehus45SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Järrestad 11Järrestad1/246SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Järrestad 15Järrestad3/1646SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Järrestad 18Järrestad5/1646SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Simris 29 & 13Simrisgatehus51SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Simris 14Simrisgatehus53SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 21Östra Tommarpgatehus67SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Virrestad 12Östra Tommarp3/869SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Östra Tommarp 29Östra Tommarp1/469SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Vranarp 3Östra Tommarp3/1673SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Ramsåsa 5Ramsåsa5/895SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Sälshög 1Tryde1/2101SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Sälshög 21Tryde3/16101SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Sälshög 17Tryde1/4101SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Norra Kverrestad 12Kverrestad1/8124Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 14Kverrestad13/32124Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Norra Kverrestad 3Kverrestad3/16124Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Södra Kverrestad 6Kverrestad5/48124Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Ingelstad gårdÖstra Ingelstad1125Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 4Hammenhög1/6126Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Bertilstorp 9Brösarp3/321Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Lökaröd 2Brösarp5/421Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Lökaröd 3Brösarp13/961Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Lökaröd 4Brösarp7/961Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Myrestad 1Brösarp3/161Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Myrestad 2Brösarp3/161Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Vantaröd 1Brösarp7/321Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Södra Björstorp 1Brösarp5/161Östra BataljonenSödra Skånska reg. (inf)
  Raskarum 7Sankt Olof1/162SvabesholmSödra skånska kav.reg
  Åkarp 3Södra Mellby1/8ProfossSvabesholmSödra skånska kav.reg
  Hammenhög 18Hammenhög13/104126Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 25HammenhögIngår i H18126Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 28HammenhögIngår i H18126Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)
  Hammenhög 12Hammenhög1/12126Ingelstad N:o 7Södra skånska reg. (inf)