Kronofogdar och kronobefallningsmän

  Villands, Gärds och Albo härads fögderi

  Chresten Lund, tjänade under Horns krig som proviantskrivare i Kristianstads fästning; blev 1646 Km:ts länsskrivare; bosatt på Hovdala; dansk ridefogde; erhöll 1657 titeln ”fält-proviantskrivare uti Skåne; kronobefallningsman 1658-1659; död 1659.
  Gift med Anna N.N.

  Oluf Klingkronobefallningsman 1659-;

  Gudmund Månssonbefallningsman i Gärds, Albo och Villands härader 1668-1673; död 1673.

  Jakob Abrahamsson Ulfbefallningsman i Gärds, Albo och Villands härader 1673-1676-; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1682 7/11-1693 15/8; innehade Lillö gård under 1680-talet; död 1693 15/8.
  Gift med Catharina Arvidsdotter Weinheim i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Lars Kling), levde vid mannens död..
  Barn: Abraham, född i Ormatofta i Villands härad.

  Hans Brügman, bosatt i Simrishamn; dansk ridefogde i Järrestad och Albo härader i februari 1677.

  Hindrick Johansson (”W…”), hade en syster (uppe i ”Sverige”) som var gift med en vid namn ”Bolm”; häradsskrivare i Färs och Frosta härader 1671; befallningsman i Färs och Frosta härader 1672-1673-; befallningsman i Torna och Vemmenhögs härader 1675-;  befallningsman i Albo, Ingelstads och Järrestads härader -1679-1682; ”stadens invånare samlade sig till militära övningar under ledning av stadens borgmästare Hindrick Johansson” krigsåren (1676-79, då även känd som ”snapphanetuktare”); fick donerat Bjärsjömölla som skatte efter kungl. Maj:ts brev av den 18/12 1680;  troligen tullnär 1681-1683; borgmästare o.1675/79-1690, upprättade testamente 1686 24/5; död 1690 4/2 i befattningen (rådst.r 1708 5/10).
  Gift 1678 14/11 i Kristianstad med Elisabeth Fullerton (i hennes 2:a gifte*) född o. 1652 i Hedemora, Dalarna, dotter? till Jöran Fullerton och Margareta Dalecarlia, död 1721 i Simris; halvsyster till mätaren i Simrishamn Peter Hedman; hon rustar för ”Biärsiömölla”, Simris, efter makens död 1690. Omgift o. 1692 med rådmannen i Simrishamn Magnus Krabbe. År 1692 skänkte Magnus Krabbe (död 1715) och Elisabeth Fullerton en vinkanna av silver (märkt med årtalet 1619) ”til Cimbrishamn kirkia för Sal. Borgemester Hinrich Johans lägerstad”, ”emoth begrafningzstället framme utj choret, som sahl. Borgmester Hindrich Johansson nu står utj”. *Se även: AID: v384839.b3040.s167

  Zacharias Stobaeus, föräldrar kyrkoherden Jens Lauritsson Hedenstadiensis och Sidsel Christophersdotter; tingsskrivare i Västra Göinge i tio år; mantalskommissarie 1678; generalguvernör Rutger von Aschebergs fullmakt 1682 14/2 att vara kronobefallningsman i Ingelstads, Järrestads och Albo härader; kronobefallningsman 1682 14/2-1691; ansökte 1685 7/4 att bli befordrad till häradshövding vid vakans; tullinspektör i Ystad 1690; tullnär vid Stora sjötullen i Ystad 1691-1703 4/2; död 1703 4/2; begravd i tysthet Ystad S:t Petri 1703 18/2; hade en större balans till kronan.
  Gift med Margareta Gyldener, levde 1712.
  Barn: Jöns, född o 1667; Christina , född 1675, död 1695, g.m. borgmästaren Petter Tollsten; Anna Cecilia, född 1679, död 1707, g.m. rådmannen Fredrik Persson Ribe.

  Anton Perment, kronobefallningsman i Gärds, Albo och Villands härader 1691 27/8-1696; hans kronobefallningsmansfullmakt var daterad Höjentorp den 27/8 1691; borgmästare i Helsingborg från 1696 till han avsattes år 1704.
  Gift med Catharina Maria Dietrich.
  Barn: Christopher, född 1696 28/6 i Helsingborg.

  Mattias Hörman, häradsskrivare i Albo, Ingelstads och Järrestads härader 1689 17/12- med generalguvernörens fullmakt; kronobefallningsman 1696-1703; när han tillträdde 1696 så gick ryttmästare Anders Mask och löjtnant Sven Dahlepil i ”caution” (borgen) för honom; ansökte om att få överdraga sin häradsfogdebeställning till efterträdaren.

  Andreas Vikman, son till häradsfogden Gabriel Vikman i Sunnerbo härad, Kronobergs län; ”under sin faders direction uppbördz tiensten förrättat”; bruksskrivare vid Torsebro krutbruk -1700-; kronobefallningsman 1703-1709; avlade sin ed 1703 17/1.

  Jakob Berghult, född på Veduvågs bruk i Nora bergslag; hade under tio år anställning vid fortifikationsstaten i Malmö; kronobefallningsman 1710 25/4-1713; ”förre befallningsmannen” blev gästgivare i Kristianstad enligt guvernörens fullmakt 1714 10/1, fullmakten uppvisades för magistraten i Kristianstad 1714 19/4 då han angav sig redan hade inflyttat till staden; mantalskommissarie i Kristianstads län (Ö & V Göinge, Villands, Gärds och Albo härader) enligt kammarkollegi fullmakt av 1714 30/10; död 1732.
  Gift med Kristina Vasberg, död 1739.
  Barn: Johan, landsfiskal; Karl, född och död i Vä 1711; Anders, född i Vä 1712 10/7, kyrkoherde i S Mellby och Vitaby, död 1792 29/3; Katarina Maria, döpt i Vä i oktober 1713.

  Paul Borström; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härad 1710; vid ”fördubblingens” införande 1716 häradsfogde i Gärds och Albo härad; vid fördubblingens upphörande kronofogde i Villands, Gärds och Albo h. fögderi; häradsskrivare i samma fögderi 1727 12/12; avsked från häradsskrivartjänsten 1732 27/11; död i Vä 1747 13/5.
  Genom ett av k.m. brev den 17 november 1727 stadfäst kontrakt bytte Borström och häradsskrivaren Hans Krook tjänster. Det bestämdes därvid, att Borström skulle behålla kronofogdelönen och Krook häradsskrivarlönen. Då Krook år 1731 dog, ville Borström åter inträda i kronofogdetjänsten. Han ansågs emellertid olämplig till kronofogde.
  Gift 1 med Petronella Magira, död 1719;
  Gift 2. i Vä 1720 8/1 med Katarina Elisabet Böckman, f. omkring 1701, död i Vä 1767 10/12 och omgift 1749 15/5 m. inspektoren och gästgivaren Anton Kleen.
  Barn i 1:a giftet: Peter, vice häradshövding; Katarina; Botilla Kristina, g. m häradsskrivaren Jonas Hinriksson; Petronella, g. 1743 20/5 m. gästgivaren Jockim Daniel Köppen; Paulina, f. 1718; Eleonora, f. 1719;
  Barn i 2:a giftet: Jakob, f. 1721; Nikolaus, f. 1722; Göran, f. och död 1726.

  Hans Krook, f. i Laholm; föräldrar: handlanden Olof Andersson Krook och Bodell Hansdotter Holm; häradsskrivare i Luggude härad 1716; kronofogde i Luggude, Rönnebergs och Onsjö härad 1718 1/5; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härad 1719 26/8; kronofogde i samma härad, efter byte, 1727 12/12-1731 3/10; död i N. Åsum 1731 3/10.
  Gift i Laholm 1717 29/9 med Elisabet Floderus, dotter av kyrkoherden Anders F. och Anna Sethelius.
  Barn: Olof, f. i Fjärrestad 1718 26/9, prästman, död i Knäred 1751 16/5; Andreas f. i N. Åsum 1722 8/10, student 1743.

  Kristian Cronland, f. i Malmö 1708; föräldrar: stadsmusikanten Rasmus Cronland och Kristina Capel; biträde å landskansli och landskontor; landskontorist; kronofogde 1731 7/12-1762 21/4; död i Ravlunda 1762 21/4.
  Gift i Önnestad 1732 13/6 med Katarina Margareta Feuk, f. där 1717 8/2, död 1770, dotter av kyrkoinspektoren Olof F. och Mariana Juliana Eklund.
  Barn: Erasmus Kristian, f. 1733 10/6, kronolänsman; Olivia Juliana, f. 1734 7/10, död i Ravlunda 1758 25/3, g. i Ravlunda 1754 30/12 m. handlanden Göran Rasch; Brita Kristina, f. 1737 4/6, g. i Brösarp 1765 30/5 m. komministern Nils Westerdahl; Katarina Filippa, f. 1738 17/12, död i Ravlunda 1754 26/12; Olaus Johannes, f. 1740 15/3, död 1744 i december; Karl Gustav, f. 1741 25/7, föreståndare för riksgäldskontorets sedeltryckeri, död i Stockholm 1802 13/11; Bernt Simon, f. 1743 21/2, död 1744 i december; Magdalena Margareta, f. 1745 13/7, död i Maglehem 1819, g. m. trumpetare Julius Sjöstedt; Eva Charlotta, f. 1747 11/12, död i S:t Olof 1810 18/1, g. m. trumpetaren Nils Sjöstedt; Brita Katarina, f. 1750 1/9. Av barnen föddes de sex första i V. Vram, de två därpå följande i Eljaröd och de två sista i Ravlunda.

  Carl Fredrik Aspelin, f. i Eljaröd 1732 22/9; föräldrar: kornetten och kvartermästaren Tomas Aspelin och Lena Mengel; biträde å häradsskrivar-, kyrkoinspektors- och landskontor; landskontorist i Kristianstad 1751; mantalskommissarie i N. Åsbo, S. Åsbo och Bjäre härad 1757 26/4; kronofogde 1762 9/6-1777 5/12; avsatt genom kungl. maj:ts utslag 1777 5/12; död i Brösarp 1803 6/12.
  Gift med Elsa Löngren, f. i Ö. Strö 1728 2/5, död i Osby 1808 17/2, dotter av inspektoren å Skarhult Jonas L. och Berta Kristensdotter.
  Krf. A. ställdes jämte brodern, vice krf. Kristian Fredrik Aspelin och häradsskrivaren i fögderiet, Nils Horster, under åtal för vissa fel och förbrytelser i tjänsten. Åtalet skedde efter angivelse av allmogen i fögderiet. Efter det häradsrätten meddelat utslag, blev detta underställt Göta hovrätt. Denna förklarade Kristian Fredrik A. saker till en del förändringar, som allmogens skattekvittensböcker genom radering, nya siffrors inskrivande och blads utrivande undergått. Vidare ansåg hovrätten båda bröderna A. förvunna att utöver vad beviljat och påbjudet varit hava av allmogen upptagit skatt ävensom brottsliga däri, att de av allmogen begärt och erhållit sammanskotter, utgifter och arbete. Horster ansågs hava felat i vissa anständigheter och därigenom givit skadlig anledning till egennyttigt förfarande hos uppbördsmannen och allmogens därå följande lidande. Hovrätten förklarade de åtalade hava gjort sig skyldiga till ansvar: Kristian Fredrik A. för de av honom verkställda raderingar att mista äran och böta 80 daler silvermynt; båda bröderna A. för den av allmogen upptagna högre skatt att gemensamt stånda dubbel tjuvsrätt eller böta det olovligt uppburnas sexdubbla värde, 4.095 daler silvermynt, undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt, skrift och avlösning samt till de socknar och åbor, vilka icke eftergivit sin talan, gälda skadan; Carl F. A. för de av allmogen begärda och erhållna sammanskotter att mista tjänsten; Kristian F. A. att för samma förseelse vara ovärdig att hädanefter bekläda någon uppbördsmanssyssla; båda bröderna dessutom att för samma förseelse var för sig böta 200 daler silvermynt och gälda skadan; och slutligen Horster för de av honom begångna felsteg att mista sin tjänst och böta 300 daler silvermynt.
  K. maj:t fastställde hovrättens utslag ang. bröderna A. och fann detsamma jämväl lagligen grundat beträffande Horster; men i anseende till förekomna bevekande skäl och omständigheter ville k. maj:t av nåd hava förskonat honom från vidare näpst än den han redan genom arrest och suspension undergått.
  Med Barfods något giftiga penna i ”Märkvärdigheter rörande skånska adeln” beskrives förloppet sålunda:
  ”Ägaren af Vittsköfle, friherre Barnekow, som var en stor jaktvän, begick ofta det felet att ofreda kronallmogens ägor, då en hare stundom förföljdes över bondens sädesfält. Ortens kronofogde, Aspelin, mötte honom tillfälligtvis vid en dylik färd och förehöll med sin ämbetsmyndighet detta ofog. Baronen hotade honom med att han skulle få betala laget, hvilket besvarades af fogden med den dristighet, att han fruktade ingen, då han gjorde sin skyldighet. Förbittrad häröfver, berättas baron B. genom vederbörandes åtgärd hafva uppväckt den häftigaste förföljelse mot A.
  Häradsskrifvaren Horster befanns hafva förfalskat något i kronans räkenskaper, och då han vid den tiden, sådant skett, en natt vistats i A:s hus, blef denne tillika med en hans broder, hvilken biträdde honom vid uppbörden, jämte Horster införd som fånge i Kristianstad.
  Aspelin miste tjänsten, hans broder äran, men Horster hvars brott var tydligt, ansågs hafva pliktat nog därför genom det långsvariga fängelse han uthärdat tillika med de båda andra och återfick på denna grund sitt ämbete. Den lyckliga utgången för Horster tillskrefs dennes försänkningar hos de maktägande.”

  Sven Risberg, f. i Vitaby 1742 11/4; föräldrar: ladufogden Lars Risberg och Anna Katarina Anckerman; biträde å kronogogde-, kyrkoinspektors- och häradsskrivarkontor; hovrättskommissarie; t. f. kronofogde; kronofogde 1778 7/1-1795 8/7; assessors n. h. o. v.; avsked 1795 8/7; död i Fjälkinge 1806 25/11.
  Gift 1769 med Helena Sofia Palm, f. 1747, död i Åhus 1829 8/5, dotter av stadstraktören, sedermera kirurgen Johan P. och Anna Sofia Horster.
  Barn: Lars, f. 1769, död 1773; Andrietta, f. 1772 22/3, g. m. häradsskrivaren Per Sjöbeck; Johanna Lovisa, f. 1774, död 1775; Lars f. och död 1775; Lars, f. 1776 15/12; Laurentia, f. 1778 2/1, död i Skepparslöv 1858 9/2, g. 1794 7/9 m. kyrkoherden Anders Peter Krook; Johanna, f. 1779 12/12, g. m. kyrkoinspektoren Peter Möller; Ulrika, f. 1781 24/6, död i Ystad 1873 9/3, g. m. kyrkoherden Johan Henrik Kemner; Anna Katarina, f. 1782, död 1783; Sven, f. 1784 8/3, v. häradshövding, död i Hagneryd 1863 24/5; Anna Sofia, f. 1785 24/12; Lovisa Karolina, f. 1787, död 1788.

  Gustaf Reinhold von der Luft, född i V. Ljungby 1759; föräldrar: trädgårdsmästaren Fredrik von der Luft och h. h.; landskanslist; hovrättskommissarie 1782; tygvaktare; kronofogde 1795 14/7-1813 10/12; avsked 1813 10/12; död i Vä 1823 2/10.
  Gift i Osby 1788 28/11 med Laurentia Maria Hedenskog, död 1808 20/12.
  Barn: Fredrik Johan, lanträntmästare; Sven. f. i Kristianstad 1791 8/5; kommissionslantmätare, död i Skepparslöv 1831 28/10.

  Fredrik Johan von der Luft; född i Kristianstad 1787 28/9; föräldrar: kronofogden Gustav Reinhold von der Luft och Laurentia Maria Hedenskog; student 1804; hovrättsex. 1807 12/5; hovrättsauskultant; ”vice kronofogde”; kronofogde i Villands, Gärds och Albo h. fögderi 1814 14/1-1843 1/11; assessors namn heder och värdighet 1820 5/10; lanträntmästare 1824 24/8; häktad 1842 för balans; avsatt genom k. m:ts utslag 1843 1/11; död i Kristianstad 1857 30/8.
  Gift i Kristianstad 1815 9/6 med Gustava Vilhelmina Lönnberg, f. i Stockholm 1789 28/10, död i Kristianstad 1825 23/2, dotter av handlanden Gumme Lönnberg och Mary Harithon.
  Barn: Maria Laurentia, f. 1816 12/6, död i Kristianstad 1870 21/10; Erika Botilla, f. 1817 27/9, död i Kristianstad 1857 29/8, g. i Kristianstad 1841 12/11 m. handlanden N. K. Réhn; Gustav Magnus, f. 1819 16/7, länsnotarie, död i Umeå 1861 7/8; Hedvig Charlotta, f. 1820 25/6, död i Kristianstad 1895 23/7; Augusta Vilhelmina, f. 1823 7/7, död i Kristianstad 1898 12/6; Anna Sofia, f. 1825 18/1, död i Kristianstad 1827 9/11. Av barnen föddes 2-5 på Mansdala och 6. i Kristianstad

  Erik Göran Holmer, född i V. Ljungby 1783 17/1; föräldrar: inspektoren Bengt Hohner och Johanna Kristina Retzius; landskontorist 1806 5/6; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härad 1811 6/8; kronofogde 1824 7/12-1841 6/3; död i Vä 1841 6/3.
  Gift 1 i Sölvesborg 1813 28/10 med Katarina Pilo, f. i Ö. Äspinge 1797 18/5, dotter av lantmätaren Peter Olof Pilo och Katarina Kristina Palm. (Äktenskapet upplöst genom skillsmässa.)
  Gift 2. i Vä 1828 14/12 med Cecilia Petronella Kallenberg, f. i Malmö 1799 25/5, död i Lund 1868 11/4, dotter av vice slottsvaktmästaren Kristian Peter Kallenberg och Sofia Botthé.
  Barn i första äktenskapet, f. i N. Åsum: Bernt Olof, f. 1815 8/2, privatlärare, död i Lund 1884 2/3; Johanna, f. 1822 23/5, död i Kristianstad 1903 1/1; i andra äktenskapet: Johanna Sofia, f. i Vä 1829, död i Lund 1912 16/4; Karolina Kristina, f. i Vä 1831 23/9; Robert Vilhelm, f. i Vä 1833 14/5, lärare; Karl Rudolf, f. i Kristianstad 1834 8/11, död i Lund 1856 15/4.

  Johan Vilhelm Kleberg, född i Göteberg 1805 27/3; föräldrar: handlanden Johan Kleberg och Anna Kristina Holmgren; mönsterskrivare vid Göta art. reg. 1833 29/11; kameralex. 1824 1/6; e. o. landskanslist i Göteborg 1824 1/9; e. o. landskontorist där 1826 2/5; landsfiskal i viss del av Göteborgs och Bohus län 1828 22/9; t.f. krf. omkring 2 år; kronofogde i Varbergs fögderi 1834 14/6; kronofgogde här 1842 20/1-1872 23/2; R.V.O. 1863; avsked 1872 23/2; död i Vä 1876 30/10.
  Gift 1834 3/7 med Ottiliana Antoinetta Morman, f. i Göteborg 1803 21/5, död i Vä 1879 23/4.
  Barn: Anna Celestina Vilhelmina, f. 1835 12/8; Hedvig Ottiliana Matilda, f. 1837 29/11, g. 1882 4/10 m. handlanden K. A. V. Svalander i Göteborg; Emma Karolina Antonia, f. 1841 9/1, g. 1875 8/1 m. krf. Karl Oskar Billing; Oskar Axel Vilhelm, f. 1845 10/7, kyrkoherde, död 1891 28/12; Karl Johan Georg, f. 1847 19/8, f. d. major.

  Anund Otto Bergengren, född i Landskrona 1829 14/9; föräldrar: majoren Karl Anders Teodor Bergengren och Sara Lovisa Gjörloff; student 1848; hovrättsex. 1855 19/5; länsnotarie 1857 30/9; v. häradshövding 1859 3/8; reg.-skrivare vid n. sk. inf.-reg. 1862; krf. i Ö. och V. Göinge h. fögderi 1865 24/3; kronofogde här 1872 21/11-1885 24/7; avsked 1885 24/7; död i Kristianstad 1891 15/2.
  Gift i Lund 1863 11/10 med Alma LianaIsabella Lindeblad, f. i Skartofta 1839 27/12, död i Simrishamn 1916 15/1, dotter av kontraktsprosten Assar Lindeblad och Karolina Elisabet Maria Broberg.
  Barn: Assar Karl Anund, krf.; Johan Oskar Georg, f. i Kristianstad 1873 28/2, lektor.

  Johan Peter Borgström, född i Arrie 1839 11/2; föräldrar: kronolänsmannen Johan Borgström och Karna Larsdotter; student 1858; hovrättsex. 1864 28/5; v. häradshövding 1868 18/12; länsnotarie 1870 28/11; kronouppbördskassör i Kristianstad 1880 1/12; t. f. landssekreterare 6 1/3 år; kronofogde 1885 30/12-1904 28/10; R. V. O. 1897; avsked 1904 28/10; ombudsman i V. Göinge h. sparbank sedan 1866 31/7; verkst. direktör i Kristianstad-Åhus järnvägsaktiebolag och sekreterare hos Kristianstad-Immelns järnvägsaktiebolag; död i Kristianstad 1906 5/5.
  Gift i Lummelunda 1875 23/10 med Emma Jakobina Lovisa Landergren, f. i Lummelunda 1845 20/5, död i Kristianstad 1883 25/12, dotter av lantbrukaren f. d. tulltjänstemannen Johan Sverker Landergren och Johanna Margareta Bahr.
  Barn, f. i Kristianstad: Harald, f. 1876 31/10, bokhandlare; Ragnar, f. 1878 2/12 apotekare; Hildur, f. 1881 29/6, g. i Borås 1907 2/11 m. kaptenen Karl Borgström; Nanna f. 1882 5/9.

  John Edvard Linus Forssander, född i Bringetofta 1861 26/11; föräldrar: handlanden Gustav Forssander och Anna Maria Rostedt; mogenhetsex. 1883 30/5; hovrättsex. 1888 29/5; v. häradshövding 1891 18/12; extra länsnotarie i Kronobergs län 1895 29/4; länsnotarie där 1899 15/5; kronofogde 1905 2/6-1911 7/4; död under tjänsteresa 1911 7/4.
  Gift i Sävsjö 1895 4/12 med Anna Oskaria Hellqvist, f. i Charlottenberg 1866 1/12, dotter av postmästaren Karl Gustaf Hellqvist och Anna Louise Andersson.
  Barn: Anna Brita, f. 1897 24/1; Ingrid Marit Lovisa, f. 1898 1/12; Johan Gustav Folke, f. 1901 7/1.

  Lars Axel Kristian Sjöström, född i Häglinge 1870 17/1; föräldrar: lantbrukaren Gustav Sjöström och Maria Elisabet Kristina Wingren; mogenhetsex. 1889 13/6; hovrättsex. 1892 15/9; t. f. krl., krf., domare, länsbokhållare och landskamrerare; extra länsbokhållare 1900 2/6; kronouppbördskassör i Kristianstad sedan 1906; andre länsbokhållare fr o. m. 1908; länsbokhållare 1909 29/4; kronofogde 1911 15/9-; ombudsman vid Skandinaviska kreditaktiebolagets kontor i Kristianstad sedan 1917.