Kronofogdar och kronobefallningsmän

  Ingelstads och Järrestads härads fögderi

  Christen Jenssen, född på Jylland; byfogde i Ystad 1638-1652; rådman i Ystad 1652-; befallningsman 1658-1667 i Ingelstads, Järrestads, Herrestad och Ljunits häraders fögderi; sökte borgmästaretjänsten i Ystad 1668; enligt rannsakning på 1690-talet hade han ej lämnat något efter sig utom några barn, nämligen rådman Bellins hustrus moder samt en dotter Birgitta som var gift med borgaren Per Olofsson i Ystad, vars tillstånd skulle vara ”ganska slätt”.

  Lars Persson (Sörman), svensk; häradsskrivare -1661-1662-; kronobefallningsman 1661-1668 i Ingelstad, Järrestad, Ljunits och Herrestads härader. Insatt av svenskarna jämte Christen Jensson som biträde åt honom. Ovisst hur det sedan gått för honom och hans familj.

  Giert Jönsson, handskrivare i landskrona län 1658-1661; landstingsskrivare 1665; kronobefallningsman 1666-1674 i Ingelstad, Järrestad, Ljunits och Herrestads härader.

  Nils Skåningkronobefallningsman 1674-1676- Ingelstad, Järrestad, Ljunits och Herrestads härader; kronobefallningsman i Vemmenhög, Herrestad och Ljunits härader 1679-1693; död 1694.
  Gift 1 med Gabriella Mouchong, gravsatt i koret i Tullstorps kyrka.
  Gift 2 år 1690 i Tullstorp med Anna Greta Swart. Hon omgift 1695 med regementsskrivaren vid Södra Skånska kavalleriregementet  Hans Bengtsson Eklund.

  Henrik Persen, hade varit ridefogde hos Jörgen Krabbe; dansk ridefogde i Ingelstads och Järrestads härader 1676.

  Peder Hansen Gode, bosatt i Ystad; dansk ridefogde i Ingelstads härad i februari 1677.

  Hindrick Johansson (”W…”), son? till inspektorn Johan Hindricksson på Svabesholm; hade en syster (uppe i ”Sverige”) som var gift med en vid namn ”Bolm”; häradsskrivare i Färs och Frosta härader 1671; befallningsman i Färs och Frosta härader 1672-1673-; befallningsman i Torna och Vemmenhögs härader 1675-;  befallningsman i Albo, Ingelstads och Järrestads härader -1679-1682; ”stadens invånare samlade sig till militära övningar under ledning av stadens borgmästare Hindrick Johansson” krigsåren (1676-79, då även känd som ”snapphanetuktare”); fick donerat Bjärsjömölla som skatte efter kungl. Maj:ts brev av den 18/12 1680;  troligen tullnär 1681-1683; borgmästare o.1675/79-1690, upprättade testamente 1686 24/5; död 1690 4/2 i befattningen (rådst.r 1708 5/10).
  Gift 1678 14/11 i Kristianstad med Elisabeth Fullerton född o. 1652 i Hedemora, Dalarna, dotter? till Jöran Fullerton och Margareta Dalecarlia, död 1721 i Simris; halvsyster till mätaren i Simrishamn Peter Hedman; hon rustar för ”Biärsiömölla”, Simris, efter makens död 1690. Omgift o. 1692 med rådmannen i Simrishamn Magnus Krabbe. År 1692 skänkte Magnus Krabbe (död 1715) och Elisabeth Fullerton en vinkanna av silver (märkt med årtalet 1619) ”til Cimbrishamn kirkia för Sal. Borgemester Hinrich Johans lägerstad”, ”emoth begrafningzstället framme utj choret, som sahl. Borgmester Hindrich Johansson nu står utj”.

  Zacharias Stobaeus, föräldrar kyrkoherden Jens Lauritsson Hedenstadiensis och Sidsel Christophersdotter; tingsskrivare i Västra Göinge i tio år; mantalskommissarie; generalguvernör Rutger von Aschebergs fullmakt 1682 14/2 att vara kronobefallningsman i Ingelstads, Järrestads och Albo härader; kronobefallningsman 1682 14/2-1691; ansökte 1685 7/4 att bli befordrad till häradshövding vid vakans; tullinspektör i Ystad 1690; tullnär vid Stora sjötullen i Ystad 1691-1703 4/2; död 1703 4/2; begravd i tysthet Ystad S:t Petri 1703 18/2; hade en större balans till kronan.
  Gift med Margareta Gyldener, levde 1712.
  Barn: Jöns, född o 1667; Christina , född 1675, död 1695, g.m. borgmästaren Petter Tollsten; Anna Cecilia, född 1679, död 1707, g.m. rådmannen Fredrik Persson Ribe.

  Nicolaus Psilander, föräldrar häradshövdingen på Åland – Nils Psilander (död 1682) och Elsa Hansdotter Törnros; befallningsman i Gärds och Villands härader 1683-1691; kunde 1688 inte åstadkomma nya borgensmän för uppbörden, men fick efter gott lovord från generalguvernör Ascheberg, kungens tillstånd (1688 19/12) att fortsatt vara kronobefallningsman ”emot revers”; transport till Ingelstads och Järrestads härader1691-1695, ansökte hos guvernören om den lediga borgmästartjänsten i Simrishamn1695 1/2, borgmästare 1695 18/2-1705, mantalskommissarie i Oxie, Skyts, Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härader samt städerna Malmö och Ystad 1695 11/10, ”Hr Borgmestaren wählwijse Nicol. Psilander nu i denne sommar [1697] har intagit och bebygdt en Plattz [110×100 alnar] belägen uthj Nordwäst till kiörkan emillan Söhren Johansson och staqvet wallen”, krigskamrerare (i fält) 1700 8/8-1709 död i rysk fångenskap. Tvist 1718 om egendom som Psilander hade ”nedsatt” hos köpmannen Hieronymos Bernegau i Hamburg.
  Gift med Katarina Kling, död 1703 i Simrishamn, begravd i Vä, dotter av Lars Kling och Catharina Arvidsdotter Weinheim.
  Barn: Elsa Katarina, född 1687, död å Hammar 1740 15/2, g. 1713 2/8 m landssekreteraren Anders Schenling Nordenadler; Nils, elev i S. 1697, major, död 1734, g.m Katarina Margareta Lönn; Olaus, elev i S. 1697.

  Elias Knutsson Löfberg, bror till mantalskommissarien Magnus Knutsson Löfberg (rådst.r 1715 13/7),  uppbördsman i Gärds härad -1689-, länsman i Gärds härad ”tient i krijget”-1690-1691, länsman i Ingelstads härad 1691 24/5, häradsskrivare i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader enligt guvernörens fullmakt 1694 12/12-1695, befallningsman i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader enligt kammarkollegiets fullmakt 1695 11/10-1711; kunde 1700 inte åstadkomma nya borgensmän för uppbörden, men fick efter gott lovord från guvernör Rehnschöld och guvernementskammaren, kungens tillstånd (1700 10/1) att fortsatt vara kronobefallningsman ”emot revers”; borgmästare 1705-1716, guvernör Rehnschöld förordnade honom 1705 att jämte kronobefallningsmans tjänsten även vara borgmästare i Simrishamn, avlade sin ed skriftligen 1705 27/6; i rådstugurätten omtalas 1708 10/9 att ”dhe upreste Borgmestarens nya huus widh Torget”; blev (1709)/1710 ”af fijenden plundradh och fången Bortfördt så at de icke lembnade mig utj mitt huus till en kaka Brödh, iag måtte och Ransonera mig sielf”; år 1712 22/1 skriver prästen Bolmstadius i Tryde ”…och nu begynner Borgmästaren i Cimbrishamn, Löfbergh, läggia några hemman [i Sälshög] samman, dem han kiöpt, till att giöra en herregård …”. Den 22 oktober 1716 meddelade borgmästare Löfberg, att han på grund av sjukdom och svaghet anhållit om nådigt avsked från borgmästarebefattningen. Samma dag upplästes kungl. fullmakt på sysslan för tullnären Nicolaus Brinck; död o. 7-28/11 1716 i Simrishamn.
  Gift 1 med Annika Larsdotter Modea (syster till rådman Jonas Moderus), dotter till kyrkoherden i Moheda Laurentius Jonae Moderus och Ingrid Arvidsdotter Weinheim, begravd i Tryde 1707 8/2. Barn: Knut, född o död 1690 i Huaröd; Helena Catharina, född 1691 i Huaröd o död 1731 i Hörröd; Lars, född 1692 o död 1752 13/9 i Tryde; Märtha, född 1695 i Ullstorp; Carl Erik född 1702 i Tryde; två döttrar (tvillingar) födda o döda 1703; Carl Jacob, född o död 1705; Carl Jacob, född o död 1706
  Gift 2 1707 23/7 i Tryde med jungfru Dorothea Cathrine Erhardsdotter (inbördes testamente 1714 21/2), dotter till rådmannen i Ystad Erhard Michelsson, död 1751 7/3, 81 år gammal. Hon var gift 1 (år 1690 9/9 i Ystad, S:t Petri) med arrendatorn (av Tunbyholm) Terning Hansson Ovenius och gift 3 (år 1719) med ryttmästaren Johan Pauli -död i Simrishamn 1730, 50 år.
  Barn: I protokollet från vintertinget 1712 5/2 vid Ingelstads häradsrätt anges Hindrich Terningsson Ovenius vara borgmästaren Löfbergs styvson.

  Jacob Rafenius, son till kyrkoherden i V. Alstad Hans Lauritsson och Kirstine Jakobsdotter; häradsskrivare 1695-1711 22/2, befallningsman 1711 22/2 (fullmakt 1712)-1714, ägde vid sin död skattehemmanet nr 1 Tågarp.
  Gift 1 1696 28/9  i Skanör med Pernilla Hansdotter Stub.
  Gift 2 1707 5/4 i Bollerup med Elsa Jacobsdotter –  dotter till f.d arrendatorn Jacob Olsson.
  Gift 3 med Stina Bering, ”Madam Stina Bering, bemälte Sahl: Befallningzmannens effterlefwereska (rådstugan 1717 2/5)”
  Barn: Hans (äldsta sonen – se AID: v98382.b271
  )

  Johannes/Hans Munthebefallningsman 1715; en befallningsman Hans Munte bor 1719 6/6 i 2 rotan i Simrishamn.

  Olof Lind, under kriget med danskarna 1709 blev han tillfångatagen och hans egendom förstörd; var först kronolänsman men blev, i brist på annan lämplig person, 1716 1/5 ”fördubblingsfogde” i Ljunits och Herrestads härad; expeditionsfogde 1718 1/5-1719 i Ingelstads och Järrestads samt Ljunits och Herrestads härad, som då utgjorde ett fögderi. Han bidrog på sitt sätt till att länsindelningen i Skåne fick sitt utseende 1719-1996. Han förklarade sig nöjd med halv fogdelön, vilket medverkade därtill, att Ingelstads och Järrestads härad, som ursprungligen avsetts att, efter guvernementets uppdelande i två län, tilläggas Malmöhus län, strax efter länsindelningens genomförande blev ”till befordran av K. M:s och rikets tjänst samt landets försvar och invånarnas bekvämlighet såväl som till en bättre jämlikhet länen emellan”, tillagda Kristianstads län. Han erhöll avsked 1722 28/8, levde i Folkestorp 1725 och dog i Varberg 1748 17/6. Under senare delen av sin levnad hade han åtnjutit ”fribröd” av hospitalet i Ystad.
  Gift med N.N Lärka, död i Ystad 1739 17/7.
  Barn: Maria g.m. krf Sven Malmström; Cecilia Margareta g.m 1720 
  [SVAR: C0074532_00083] handlanden Elias Engeldahl i Malmö; Petronella g i Hedeskoga 1735 10/1 m tullfövaltaren Jakob Öller i Varberg; Jakob, tullnär.

  Carl Eneroth, född omkring år 1692; föräldrar: kronofogden, sedermera borgmästaren Lars Eneroth och h. h.; vid ”fördubblingens” införande 1716 häradsskrivare i Gärds och Albo härad; transport till Göinge härad; blev tjänstlös, då fögderierna efter Karl XII:s död återfingo sitt förra utseende; gjorde tjänst 1719 26/7; kronofogde 1720 11/6-1762 10/8; död i Ingelstorp, där han begrovs 1762 10/8.
  Gift i Genarp 1718 med Emerentia Poppelman, f. i Malmö, död i Ingelstorp, där hon begrovs 1763 16/4, dotter av tullförvaltaren Johan P. och Ingeborg Willschött. Barn: Ingeborg; Dorothea Fredrika, döpt i Djurröd 1720 26/6, g. m. inspektoren Albrekt Jernberg; Johan, döpt i Ingelstorp 1722 10/1, begr. i Ingelstorp 1763 18/3; Hedvig, döpt i Ingelstorp 1723 11/8, g. m. häradsskrivaren C. G. Homan; Lars; pastorsadjunkt, död i St. Köpinge 1763 27/12; Ture, fil. kand, död i Ystad 1769 15/1; Emanuel, döpt i Ingelstorp 1728 26/3, död 1768; Rebecka, döpt i Ingelstorp 1729 13/4; Anna Kristina, g. m. mantalskommissarien Sven Bergström.

  Olof Kiellman; föräldrar: kyrkoherden Olof Kiellman och Katarina Arnander; biträde på häradsskrivar- och kronofogdekontor; inspektor; kronolänsman i Bjäre härad 1744; t. f. häradsskrivare och kronofogde.; tulluppsyningsman i Skåne 1756; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads h. fögderi 1757 7/9; kronofogde 1762 18/10-1779 21/1; avsked 1779 21/1; död i Gladsax 1787 22/5.
  Gift 1 i Hjärnarp med Elsa Katarina Botsack, död i Hörup 1761 19/11, dotter av kyrkoherden Fredrik B. och Hedvig Thulin;
  Gift 2 i Riseberga 1763 18/11 med Katarina Maria Siderin, död i Gladsax 1793 14/1, dotter av kvartermästaren S. och h. h.
  Barn i första äktenskapet: Olaus, f. i Össjö 1748 7/2; Fredrik f. 1749 30/3, krl.; Hedvig Sofia, f. 1750 6/7, död i Gladsax 1828 14/11, g. där 1787 14/10 m. hejderidaren Knut Lorens Löfberg; Olof, f. 1751 23/9, krl.; Anna Katarina, g. m. krl. C. G. Leth; Anders, f. 1755, tullförvaltare; Birgitta, f. 1757, död i Karlshamn 1839, g. i Gladsax 1784 1/8 m. kommendanten i Karlshamn, kaptenen Johan Burman; Frans, f. i Hörup 1759 14/3, ”vice befallningsman”; Jöns f. i Hörup 1760 27/9; Kristian, f. och död i Hörup 1761 15/11.

  Johan Rutger Palme, f. i Barkåkra 1755 i januari; föräldrar: kyrkoherden Rutger Palm och Katarina Sinius; fogdeskrivare; mönsterskrivare; kronofogde 1779 17/2-1781 12/10; avsked 1781 12/10; död i Malmö 1788 12/6. Efter sin företrädare hade P. fått övertaga jämförelsevis stor balans, som under P:s korta tjänstetid ökades. Redan 1780 blev P. avstängd från tjänstgöring. Försök gjordes under hand att ordna P:s förhållanden, och i sådant syfte föreslogs tjänstebyte mellan honom och häradsskrivaren Per Jutman, men sådant kom dock icke till stånd. P. begärde strax därefter avsked, varpå följde Jutmans utnämning. Troligen hade Jutman åtagit sig att klarera balansen.

  Per Jutman, f. i Juteboda, Vånga f:g, 1747 8/2; föräldrar åbon Lars Svensson och Sissa Olofsdotter; hovrättskommissarie; häradsskrivare i Bräkne och Listers h. fögderi; kronofogde 1781 13/11-1798 5/7; död i Ö. Hoby 1798 5/7.
  Gift 1 i Annerstad 1782 24/7 med Sara Katarina Lemchen, f. å Strömma 1762 5/9, död i Ö. Hoby 1793 9/4, dotter av brukspatronen Lars L. och Anna Katarina Thelin
  Gift 2 med Anna Katarina Grönvall, f. i Vallby 1776 11/5, dotter av inspektoren Olof Grönvall och Maria Ramberg.
  Barn: f. i Ö. Hoby, i första äktenskapet: Lars Olof, f. 1783 8/6; Nils Elias, f. 1784 14/6; Anna Cecilia, f. 1785 17/9; Svante, f. 1786 30/9, kyrkoherde i N. Mällby 1841 15/5; Per Johan, f. 1788 27/1, häradsskrivare, död i Ronneby 1831 14/3; Samuel, f. 1789 26/5; Gustava Laurentia, f. 1790 6/6, död i Lund 1806 4/8; Rebecka, f. 1791 29/6, död 1792 16/4; Karl Gustav, f. 1793 28/3, fil. kand., död å Hovdala 1818 9/9; i andra äktenskapet : Olof, f. 1797 29/9; Per, f. och död 1799.

  Salomon Ljunggren, f. i Stoby 1771 15/8; föräldrar: krf. Kristian Ljunggren och Gustava Zibet; student 1786; t. f. krf.; kronofogde 1798 23/11-1827 7/5; död i Ö. Hoby 1827 7/5. L. var någon tid avstängd från tjänstgöring på grund av balans; var även bysatt.
  Gift i Spjutstorp 1800 23/6 med Kristina Johanna Fehrnström, f. i Sövde 1784 23/8, död i Ö. Hoby 1859 30/12, dotter av inspektoren Magnus F. och Brita Jeppsdotter. Barn: f. i Ö. Hoby: Brita Gustava Lovisa, f. 1801 24/2, död i Svedala 1872 20/7; Kristian Magnus Anton, f. 1802 20/4, fanjunkare och kustvakt, död i Ö. Hoby 1877 13/9; Elis Kristoffer, f. 1804 4/2; Karl Gustav, f. 1805 18/6, fanjunkare; Margareta Charlotta, f. 1806 17/11, död i Ö. Hoby 1871 9/12, g. i Vemmerlöv 1836 21/5 m. mönsterskrivaren Jeppa Sandberg; Cecilia Fredrika, f. 1807 22/12, död 1822 9/1; Johanna Kristina, f. 1809 4/3, död i Ö. Hoby 1883 16/2; Maria Magdalena, f. 1810 14/8, död i Ö. Hoby 1883 16/9; Alexander, f. 1811 4/11, stadsvärderingsman, död i Malmö 1876 17/3; Elisabet, f. 1814 19/4; Emanuel, f. 1815 4/12, postexpeditör; Karl Johan, f. 1817 2/4, död 1821 31/7; Ingrid Kristina, f. 1818 3/9, död i Ö. Hoby 1888 3/7; Salomon, f. 1820, kustvakt, död i Ö. Hoby 1893 3/3; Karl Johan, f. 1821 29/11, färgare, död i Amerika; Cecilia Elisabet, f. och död 1824 20/9; Axel Erik, f. 1825 5/12, död 1826 9/1; Elisabet, f. 1827 31/7, g. m. lantbrukaren P. Andersson i Kåseberga.

  Jöns Ulrik Leth, född i Gladsax 1787 18/11; föräldrar: krl. Carl Georg Leth och Anna Katarina Kiellman; fältkamrer; vice kronofogde -1824-; kronofogde 1827 19/12-1830 28/6; död i Simrishamn 1830 28/6.
  Gift i Ingelstorp 1828 30/5 med Anna Ulrika Jakobina Nordström, f. i Vanstad 1805 5/11, död i Ystad 1869 3/4, dotter av kyrkoherden Lars Johan N. och Jeanna Elisabet Malmström.
  Barn: Anna Elisabet Laurentia, f. i Ö. Hoby 1829 6/3; Karl Johan, f. i Simrishamn 1830 26/6, lärare vid skeppsgosseskolan i Karlskrona, död i Ystad 1874 18/7.

  Jöns Adolf Bergklint, född i Gladsax 1789 24/1; föräldrar: kyrkoherden Olof Bergklint och Fredrika Lovisa Lind; fänrik 1809 10/7; avsked ur krigstjänsten 1810 15/5; stadsfiskal i Simrishamn 1811; student 1813; rådman, notarie och stadskassör i Simrishamn 1817 6/4; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads h. fögderi 1818 19/3; kronofogde 1831 29/1-1845 27/5; häradsskrivare i N. Åsbo, S. Åsbo och Bjäre h. fögderi (efter byte) 1845 27/5; stadskassör i Ängelholm 1853 14/3; död i Ängelholm 1863 1/3.
  Gift i Simrishamn 1818 13/12 med Kristina Gustava Ljunggren, f. i Vinslöv 1790 10/2, död i Ängelholm 1863 13/6, dotter av krf. Kristian L. och Gustava Zibet.
  Barn: Lovisa Gustava, f. i S:t Olof 1820 21/4, död i Simris 1841 14/7; Oliva Kristina, f. i S:t Olof 1821 2/12, död i Ängelholm 1909 27/8; Karin Henrietta Sofia, f. i Gladsax 1823 12/12, död 1888 19/4, g. 1861 10/6 m. landskamreraren Karl Emanuel Trägårdh; Olof Justus Bogislaus, f. i Ö. Hoby 1826 13/3, hovrättssekreterare, död i Kristianstad 1891 16/10; Antonia Helena Valentina, f. i Ö. Hoby 1827 1/12, död i Ängelholm 1890 7/9; Hulda Serafia Tegnerosa Götilda, f. i Glemminge 1830 5/12, död i Össjö 1847 2/12; Oskara Josefina Fredrika, f. i Gladsax 1832 30/9, död där 1834 21/1

  Johan Kristian Tydell, född i Vitaby 1797 17/7; föräldrar: inspektoren Johan Henrik Tydell och h. h. Susanna; häradsskrivare i N. Åsbo, S. Åsbo och Bjäre h. fögderi 1830 28/9; kronofogde, efter byte, 1845 27/5-1865 30/6; avsked 1865 30/6; död i Lund 1882 25/4.
  Gift i Kviinge 1830 26/12 med Anna Katarina Rosengren, f. i Kviinge 1802 10/7, död i Lund 1875 11/5, dotter av gästgivaren Håkan R. och Cecilia Maria Trägårdh. Barn, f. i Össjö: Johan Henrik, f. 1831 24/9, död 1833 15/2; Selma Maria, f. 1833 14/12; Frits Johan, f. 1835 31/10, vistades 1875 å okänd utrikes ort; Gustav Valfrid, f. 1837 12/10, t. f. häradsskrivare, död i Halmstad 1875 14/8; Bror Håkan, f. 1840 20/1, död såsom student å Växjö hospital 1873 31/10; Valentin Teofil, f. 1842 4/8, lantbrukare.

  Per Ludvig Leth, född i Riseberga 1828 25/3; föräldrar: krigskommissarien Per Olof Leth och Kristina Fredrika Bergklint; student 1845; kameralex. 1847; t. f. krf.; kronofogde 1866 9/3-1902 7/11; avsked 1902 7/11; död i Hammenhög 1915 8/12.
  Gift i Glemminge 1869 20/11 med Anna Ulrika Charlotta Sofia Sylvan, f. i Ystad 1846 10/1, död i Hammenhög 1895 4/11, dotter av kyrkoherden Kristian August S. och Johanna Ulrika Benedikta Psilander.
  Barn, f. i Hammenhög: Nils Olof Kristian, f. 1870 15/8, krf. i Hammarkinds m.fl h. fögderi; Sigrid Fredrika Johanna, f. 1872 26/7; Hilda Charlotta Karolina, f. 1874 19/8; Karl August, f. 1876 9/8, död 1877 1/2; Anna Augusta Kristina, f. 1878 8/2, död 1880 17/4; Hjalmar Axel Leonard, f. 1880 15/4, ombudsman hos arméförvaltningen; Elisabet Ulrika, f. 1882 8/4, g. 1907 4/7 m. komministern Peter Vilhelm Normann; Dagmar Elsa Maria, f. 1886 15/2.

  Assar Carl Anund Bergengren, född i Vankiva 1866 5/9; föräldrar: krf. Anund Otto Bergengren och Anna Liana Isabella Lindeblad; student 1885; hovrättsex. 1889 29/5; vice häradshövding 1892 31/5; extra länsnotarie 1897 12/6; länsnotarie 1898 8/4; kronofogde 1903 24/4-.
  Gift i Österslöv 1898 22/9 med Ida Charlotta Bruzelius, f. i Österslöv 1870 20/2, dotter av kontraktsprosten Anders B. och Ida Charlotta Hallberg.
  Barn: Karin Margareta Elisabet, f. 1899 20/6, g. m. länsnotarien T. E. G. Kinnman.