Kverrestad

  Pastorat: Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1954 Kverrestad
  1955-1968 Smedstorp
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij förrättade” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Lunnarps grannhällesbrev från 1740 22/3 stadfästes 1740 21/5 – AID: v389852.b2090

  Litteratur:
  Nyman, C. F. Allmän Beskrifning öfwer Qwerrestads och Smedstorps socknar. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 6. 1815.

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b1330
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b2720.s272
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b3680.s368
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b5850.s535

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Qvärresta Sokn och Norra Qvärresta By har:

  Skatte 2. 1/16 arbete till Ingelsta 1 hemman
  Crono 3/8
  Prästegård 11/16
  Klåckarebohl 3/16
  Utsokne Frällse 2 Bollerup.
  Gatehus 14 Bollerup 3.

  Tillräckeligit utsäde och hö, någon torfjord och fiske.

  Södra Qwäresta har:

  Skatte 13/16 arbetshemman till Ingelsta 3/16
  Utsokne Frällse 3. 3/4 Bollerups Gård.
  Gatehus 8 2 till Bollerup.
  Lunnarp har:
  Skatte 2. 25/48 arbetshemman till Ingelsta 1. 1/2.
  Crono 1. 1/16
  Hospitals 1/2 Ystads Hospital.
  Utsokne Frällse 7/16 Handelsm. Baas i Wexiö.
  Gatehus 9

  Förestående hafwa tillräckeligit utsäde och hö med någon torfjord.

  Kiede Mölla:
  Utsokne Frällse 1 Bollerup.
  Ättewads mölla:
  dito 1 Smedstorp.

  Hafwa något utsäde och höbol.

  Sokn har 47 st. hemmansbrukare.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Lunnarp nr 1, 1/8 mtl 1790 mars 24, kvittens i landskontoret
  Lunnarp nr 2, 7/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 7/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b890)
  Lunnarp nr 3, 1/4 mtl 1759 dec. 24, skattebrev på 1/4 mtl
  Lunnarp nr 4, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b890)
  Lunnarp nr 5, ett gatehus 1790 juni 2, skatterätten upplåten (AID: v566850.b870)
  Lunnarp nr 8, 1/2 mtl – Ystads hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/2 mtl
  Lunnarp nr 11, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b890)
  Lunnarp nr 12, ett gatehus 1748 juni 4, skattebrev (AID: v835479.b5970.s674)
  Lunnarp nr 13, 1/3 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/3 mtl
  Kverrestad Norra nr 2, 1/4 mtl 1757 juni 13, skattebrev på 1/4 mtl
  Kverrestad Norra nr 3, 3/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 3/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
  Kverrestad Norra nr 8, 5/16 mtl 1759, april 30, skattebrev på 5/16 mtl
  Kverrestad Norra nr 15, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
  Kverrestad Norra nr 16, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl, 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
  Kverrestad Norra nr 18, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
  Kverrestad Norra nr 19, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
  Kverrestad Norra nr 20, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
  Kverrestad Södra nr 2, 1/2 mtl 1759 sept. 24, skattebrev på 17/48 mtl
  Kverrestad Södra nr 5, 1/8 mtl 1759 sept. 24, skattebrev på 15/128 mtl
  Kverrestad Södra nr 6, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 14 19/48 hemman, af hvilka 8 7/8 äro frälse, 4 31/48 skatte och 7/8 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholm nr 99-100 Svabesholm nr 83-84 Simrishamns skvadron nr 26-27
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 35-38, 40, 102. Albo kompani 50 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Kverrestad

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1510
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00280
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00187
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00429
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00190
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00216
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00163
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00201
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00069
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00116
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00102
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00093
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00111
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00100
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00147
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Qwerrestad Lunnarp 1850 Dräng Per Nilsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Kvärrestads och Smedstorps socknar
  Vid indelningen 1825 tjänstgjorde för socknarne Lars Svensson i Smedstorp. Efter honom valdes

  Erland Andersson i Kvärrestad, som tjänstgjorde från 1832; därefter
  Nils Nilsson, Tjustorp, som tjänstgjorde 1847;
  Ola Månsson, Gårdlösa, tjänstgjorde från 1848, bevistade som ledamot av bondeståndet bl.a riksmötena 1851 och 1854, var 1851 av ståndet utsedd till revisor;
  Mårten Mårtensson, Kvärrestad, vald 4/9 1859, entl. 26/1 1884;
  Ola Jeppsson, Tjustorp, vald 16/2 1884;
  Ola Nilsson, Lunnarp, vald 21/10 1893;
  Sven Rasmusson, Gårdlösa, vald 19/3 1900
  Gustaf Fredrik Eckerman, arrendator av Smedstorps Gård, vald 27/12 1902
  Nils Olsson, Kvärrestad, vald 24/4 1904;
  Thure Nilsson, Petersborg, vald 26/7 1922; innehar fortfarande befattningen (1926)

  Lars Gustaf Hjalmar Ekdahl, Ingridshem, Lunnarp, 1934-

  Kverrestads socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  På Clas Jönss: Rusthåll I Giererup 1 N:re Querresta: Oluff Olsson ½ Uptaget på Rothe, finns 2 stycken små huus, bonden Uthfattigh
  -”- 2 Nils Andersson ½ Har 2 stycken huuslengior och bonden Ung och fattig
  Dito till Ingelsta Gårdh 3 Jöns Andersson ½ Har Een nye lengia i Åhr Upsatt bonden fattig
  -”- 4 Bengdt Pehrsson ½ Har 3 huuslengior något förfal: bonden fattigh
  Uthfrälse till Bollerup 5 Michel Olsson ½ Har 4 små förfalne lengior nyligen tillkommen, fattigh
  Qwartermestarens häste hemman 6 Jöns Trulsson 1 Fins 3 små lengior bonden fattig tillskrf:n A:o 1680 på Söfde
  [Sida saknas] 7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  1 Attewadsmölla:
  1 Lunnarp:
  2
  3
  4
  Förbytt ifrån Gunnarlöff till Kongl: May:tt och Cronan emot wederlag A:o 1684, Ograverat 5 Knutz Fäste nu Måns Pehrsson och Måns Bengdtzon Ibruk ½ Ödhe och Afhyst något lijtet bruuk
  Pehr Anderssons Rusthåldh 6 Ingeman Mårtensson ½ Har 2 huuslängior och bonden fattigh
  Dito förbytt ifrån Gunnarlöff till Cronan och Cronan bespardt 7 Nils Jönsson Smedh 2/3 Haf:r fyra små huuslengor bondhen förmögen och hielper sig
  Uthfrälse till Cronowåldh 8 Jöns Nilsson Höök ½ Fins 3 små huuslengor och bonden Uthfattigh
  Rusthållare 9 Bengdt Eliasson ½ Har 3½ huuslängia Rusthål: hielper sigh [AID: v384839.b6110]
  Förbytt ifrån Gunnarlöff till Cronan 1684, Ograverat 10 Anders Påhlss: nu Måns Pehrss: och Måns Bengdtzon ½ Fins 4 små huuslängior bönderne fattige
  Dito Förbytt ifrån Gunnarlöff till Cronan och Ograv:t 11 Anders Lasson ½ Fins 2 små huuslengior och bonden fattigh
  -”- 12 Gathehuus: Hans Smedh 1 Fins 2 små st:n huusleng:r kan såå 2 skp:r i huar wång och höste Ett lass Ängh, hielper sigh
  Rusthållare 13 Pehr Andersson ½ Denne Pehr har 4 huusl: och hielper sig
  Pehr Anderss: Rusthåldh 14 Mårthen Jönsson ½ Har 3 små huuslengior och bonden fattigh
  Bengdt Eliass: Rusthåldh 15 Pehr Nilsson ½ Har 2 huuslengior och bonden hielper sigh
  Pehr Anderss: Rusthåldh 16 Anders Nilsson ½ Har 2½ huuslengia och bondhen wedh macht [v98384a.b2090]
  Uthsochne wekudagz till Bollerup 1 Södra Quarresta: Pehr Månss: nu Mårten Andersson ½ Har 2 st:n huuslengior och bonden fattigh
  Till Ingelsta Gårdh 2 Anders Joensson 1 Har 4 huuslengior wedh macht och behållen Åboo
  Dito till Bollerup 3 Swen Mårtensson ½ Har 3 g:le förrutne längior på frijheet Uptaget och fattigh
  -”- 4 Håkon Hansson 1/4 Nyligen Upbygdt 2 små lengior på friheet Uptaget och fattig
  Landg:le till kyrkian och suarar medh Arbete till Ingelsta 5 Anders Larsson nu Anders Joenss: Ibruk 1/8 Fins 2 små g:le huuslengior
  Dito till Ingelsta Gårdh 6 Michel Frännesson ½ Dito 2 stycken huuslengior bonden fattigh
  Dito Uthsochne Wekudagz till Bollerup 7 Swen Pehrss: nu Nils Jönss: ½ Har 3 små huuslengior nyligen tillsatt bonden fattigh
  -”- 8 Mårthen Räff nu Swen Andersson ½ Een ruinerat stycke huuslengia bonden Uthfattigh
  -”- 9 Gathehuus: Swen Anderss: nu Anders Hammar 1 Fins ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 10 Hans Olsson ½ Har 4 huuslengior wedh macht och hielper sigh
  -”- 11 Jöns Nilsson ½ Fins 4 g:le förfalne huusleng:r bonden Uthfattigh
  -”- 12 Pehr Jönsson ½ Dito 4 längior dhen Eene bröstfeldigh hielper sigh
  -”- 13 Waskereborg: Åboer 2:ne hustrur 1 Ett golfz huus för kordt tijdh sedhan Upbygdt, Uthfattige
  -”- 1 Kiedemölla: Pehr Swensson 1 Een lijten squalte quarn finns 2 små stycken huus Åboen fattigh

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 115 / sid 110 ff (AID: v98462.b115.s110)

  Ur: Från sockenstämma till storkommun – Kristianstads län och Blekinge

  Kverrestad
  År 1818 Söndagen den 31 Maji blef, efter 8 dagars förut gjord pålysning den i 1 § af Kongl. Förordningen den 26 febr. 1817 i Nåder anbefallte årliga Socknestämman i Maji månad hållen i Querrestads Kyrka, då följande mål blefwo föredragne:
  1 §.
  Då nu mer än ett år förflutit sedan de nu warande Ledamöter i Kyrko-Rådet på allmän Socknestämma den 18 Maji sistledit år blefwo walda, då det beslut fastställdes, att de på ett helt år ifrån den dagen skulle deltaga i Kyrko-Råds göromålen, hwarefter nya skulle tillsättas, så föredrogs, om Socknemännen nu wille anställa nytt wal, eller nu warande Kyrko-Råds Ledamöter wille än widare fortfara i sådan egenskap intill Kyrko-Räkningen blef hållen, då nya Kyrkowärdar som alltid äro sjelfskrifne Ledamöter, komma att tilsättas så att de kunde wäljas på en och samma gång? Hwarpå Kyrko-Rådets Ledamöter med samttelige Socknemäns samtycke förklarade sig nöjde, att fortfara i utöfningen af detta göromål tills nya Kyrkowärdar, efter nästa Kyrko-Räkning, blifwa walda.
  2 §.
  Sedan framledne Herr Prosten Nymann disponerat 50 Rdr Banco till Querrestads Fattig-Cassa och lika stor Summa till Smedstorps; så gafs tillkänna att dessa penningar emot laga Inteckning och säkerhet och 6 PreCents årlig Ränta blifwit utlånte till Krono-Skatte Åboen Jöns Swensson på N:o 16 ¼ Gårdlösa: hwaremot Socknemännen intet hade något att påminna.
  3 §.
  Sedan på allmän Socknestämma den 1 Junii sistlidet år samteliga Socknemän beslutat, att, till förekommande af Eldswådor, i början af Maji och October Månader hwarje år granskning skall hållas på alla Skorstenar och då påsatte ett wite af 16 sk:r Banco för hwar och en, som befinnes ej hafwa dem wäl rengjorde och ej hålla dem wid magt; så frågades, om Socknemännen sedan hafwa befordrat detta beslut till werkställighet och om de hafwa funnit någon bristfällig? Och tillika föredrogs nödwändigheten af detta besluts fullgörande. Hwarpå Socknemännen förklarade, att, om i något Byhem denna skyldighet hittills blifwit uraktlåten, så skulle de hädanefter med all noggrannhet fullgöra densamma.
  4 §.
  Till befordran af Allmän Ordning och sedlighet inom Församlingen förnyades de i Socknestämmo Beslutet den 1 Junii 1817 4:de och 7 puncterne gjorda frågor och föreställningar:
  1:o Om något oskickeligt lefwerne inom Socknen förspörjes i mellan ägta makar, föräldrar och barn, grannar och naboar? – Hwarpå gafs tillkänna, att en och annan Oordning och Oenighet wäl kunde finnas emellan några personer; men kunde kanske rättas genom warningar och om någonutöfwat gröfre brott bör han wid laga domstol tilltalas.
  2:o Om oloflig Bränwinsförsäljning af någon hålles och om några obehöriga krogar finnas, hwarest liderliga M:skor fördrifwa tiden i hwarjehanda synd och styggelser, dryckenskap, eder, swordomar, kif, trätor och öfwerwåld, samt huru Ordnings- och uppsyningsmännerne härwid efterkomma sin skyldighet? Hwarpå swarades, att de för närvarande ej kunna bewisligen uppgifwa sådane.
  5 §.
  Som det händt, att de som begärt Socknebud icke medhaft skjuts till Presten, så beslöts, att de, som hädanefter begära Presten till Socknebud, skola medhafwa anständig skjuts på hästar och wagn, så länge undertecknad Nådårs Predikant förestår dessa Querrestads och Smedstorps Församlingar. I annat fall får det stadna på deras egit answar, om Socknebudet försummas.
  6 §.
  Då man erfaret, huru som wid grafwars öppnande till Lik de dödas ben blifwit Kringströdde och skingrade här och där, dels under dels ofwanpå den uppkastade mullen och dels wid sidorne af grafwen, och somlige grafwar icke blifwit tillräckligt djupa; så föredrogs och beslöts, att icke allenast grafwarne, i öfwerensstämmelse med Kongl. Kyrko-Lagens 18 Cap. 8 §, skola göras åtminstone 3 al:r djupa, utan ock, att de, som grafwa till lik skola ihopplocka de dödas ben, som där finnas, och lägga dem på ett ställe wid sidan af grafwen, så att de wid grafwens igenkastande aldra först må kunna nedkastas, på det de icke må komma öfwerst uppe i jorden eller ligga och kastas omkring på kyrkogården. Och får intet lik upgrafwas förrän det i grafwen undergått föruttnelsen och kistan blifwit fallen.
  7 §.
  På tillfrågan om någon hade något widare att påminna, eller någon klagan att anföra i sådane mål, som till Socknestämmas handläggning höra, följde tystnad; hwarefter Socknestämman upplöstes.

  Ut supra På Socknestämmans Wägnar underskrifwa:

  1. Magnusson – Nådårs Predikant

  Ärland Andersson – Rasmus Trulsson – Jöns Håkansson

  Justerat d. 7:de Junii 1818

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1836 5/1, N:o 2 (se även N:o 85 1836 5/4 – ”För skuld till Wadstena Krigsmanshus Cassa i mättagne”; N:o 102 1836 18/4 – nedan)
  För skuld i mättagne N:o 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 och 52 Ingelstad med Ingelstads mölla N:o 1 3/8 Säteri Frälse och Gatehusen N:o 3, 4, 5, 6, 7,12, 13 och 14 1/2 mant. Frälse Ingelstad samt 30 Rd Frälseränta med natura praestationer af Skatte Frälsehemmanen N:o 3 7/38 och N:o 15 1/16 mant. Östra Herrestad N:o 1 9/64, N:o 2 9/32, N:o 3 3/16, N:o 6 7/32, N:o 10 1/16, N:o 20 3/16 och N:o 22 3/16 mant. Hannas, N:o 6 3/16 Södra QwärrestadN:o 2 7/16, N:o 4 3/16, N:o 11 3/16 Lunnarp och N:o 2 1/4, 8 1/4, 9 1/4, 10 1/4, 11 1/4, 15 1/4, 16 1/4, 17 1/4, 18 1/4, 19 1/4, 20 1/4, 21 3/16 och 22 3/16 mant. Ingelstad belägne uti Ingelstads Härad, komma genom offentlig Aultion, som förrättas af Krono-Fogden i orten, att för Tredje gången utbjudas till försäljning å Hammenhögs Tingställe Måndagen den 29 Februari instundande kl. 12 på dagen. Med köpeskillingens erläggande och egendomens tillträde förhålles efter lag; och bör fordringsegarne, för hwars räkning egendomen blifwit utmätt, föranstalta, att inteckningsegare om Auctionen förut erhålla kännedom, hwilket må ske genom denna kungörelses införande i Stats-Tidningen 3:ne gånger, sista gången minst 14 dagar före Auctionen.

  1836 18/4, N:o 102
  Den till den 22 Junii instundande utlyste Utmätnings Auction å Ingelstads Säteri med tillhörigheter warder, såsom återkallad, härmed instäld; hwilket till efterrättelse meddelas.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Qwerrestads och Smedstorps Socknar genom Inspectoren Flygare 28 R:dr 10 sk. 8 r:st.

  1837 2/1, N:o 2 [Se även 9/5 om ny auktion, N:o 117]
  Nedannämnde för skulder i mättagne fastigheter komma genom utmätnings Auctioner som förrättas af Krono Fogden i Orten å de dagar och ställen här utsättes,
  4:o Skatte Hästhemmanet N:o 2 1/4 mantal Södra Qwarrestad i Ingelstads Härad på Tingstället, Hammenhög den 14 Mars kl. 11 f.m.

  1838 26/4, N:o 113
  Å offentlig auktion, som på stället förrättas, Onsdagen den 27 instundande Juni kl. 10 förmiddagen blifwer N:o 2 7/32 mantal Lunnarp, hwilket för domfäste skulder blifwit i mät taget, till den högstbjudande försåldt; kommandes med köpeskillingens erläggande att i enlighet med lag förfaras; och kan angående hemmanets beskaffenhet närmare underrättelse erhållas hos Kronofogden i orten, som auktionen förrättar.

  1838 13/12, N:o 158
  Måndagen den 28 nästkommande Januari kl. 12 på dagen förrättas entreprenad-auktion wid Qwerrestads kyrka i Ingelstads härad, hwarwid blifwer utbjudet uppförandet af nytt koppartak å en del af samma kyrka, hwilket arbete uti upprättat kostnadsförslag är upptaget till 266 Rd 32 sk. banko. Sådant warder till hugade speculanters efterrättelse tillkännagifwit med den upplysning: att kostnadsförslaget kan hos Pastor i församlingen påses; att tiden för arbetets fullgörande warder wid auktionstillfället meddelat; att betalningen erhålles efter fullgordt, besigtigadt och godkändt åtagande; att entrepreneuren skall wid klubbslaget aflemna till wederhäftigheten af behörig Auctoritet bestyrkt borgen för arbetets fullgörande och bestånd i 10 års tid och att minsta anbudet kommer att underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1839 21/2, N:o 49
  Thorsdagen den 7 nästk. Mars förrättas bouppteckning efter afl. Mjölnaren Per Persson i Attewadsmölla af Qwerrestads socken och Ingelsta härad, de boets skulder böra uppgifwas; och kommer Per Perssons efterlämnade fastigheter Utsockne Frälse-Hemmansdelarne N:o 4 1/96 och 17 1/16 mant. Norra Qwerrestad, Attewadsmölla med tillhörande wattenqwarn med 8 spansten, hwartill finnes god tillgång på watten så att säd året i genom kan förmalas, och en förledit år upbyggd wäderqwarn med 9 spansten, hwartill hörer omkring 6 tunnelands jord, att genom offentlig auktion Måndagen den 18 i samma månad försäljas. Tillträdet af dessa fastigheter sker nästa wår och bör köparen wid klubbslaget ställa borgen för auktionssumman. Dagen efter eller den 19 försäljes hela lösöreboet hwarföre betalningstermin bestämmes wid auktionstillfället; hwilket på begäran af Utredningsmannen i sterbhuset Per Månsson i Sällshög kungöres.

  1839 27/2, N:o 58
  Nedannämnde för Domfäste skullder i mättagne fastigheter, komma genom Utmätnings Auctioner som förrättas å de dagar och ställen här utsättes, att till den högstbjudande försälljas, neml.
  2:o Skatte Rusthållshemmanet N:o 2 7/32 mantal Lunnarp på stället, den 12 instundande April kl. 10 f.m. hwilket till hugade speculanters underrättelse kungöres. Och kan närmare underrättelse erhållas om hemmanens beskaffenhet af Auctions förrättaren Krono-Fogden i Orten. I öfrigt kommer med tillträdet och köpeskillingarnes liqwiderande att lagenligt förfaras.

  1843 27/7, N:o 193 (se även N:o 336)
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  2:o. Frälse-Skatte-Arbetshemmanet N:o 2 1/16 m:tl Lunnarp, i Qwerrestads Socken och Ingelstads Härad, på stället, den 9 November kl. 11 f.m.

  1844 23/2, N:o 41
  Tisdagen den 12 uti nästkommande Mars månad, låter ägaren till Attewads mölla i Qwerrestads Socken genom friwillig auktion till den högstbjudande antingen helt eller uti flera lotter försälja icke allenast berörde qwarnlägenhet med ett par skattlagde stenar hwar med mäld förmales under hela året, utan jemwäl dess i Södra Qwerrestad ägande Skatte Hästhemman N:o 2 1/4 mantal, hwartill lyda, utom särskild torfjord, 111 areala tunneland, god åker och äng, samt betesmark, och höstas årligen circa 100 lass hö. – Egendomen är till sitt särskilda bruk, med stengård i flera intäppor fördelad; likaledes utbjudes till försäljning dess ägande 1/16 mantal N:o 17 Norra Qwerrestad, hwilket innehar nära 27 tunnelands jordrymd och är äfwen till största delen med stengård inhägnad.
  Widare underrättelse om egendomarnes beskaffenhet kan före auktionen erhållas antingen hos ägaren Nils Rasmusson eller hos undertecknad auktionsförrättare, hwars adress är på Tryde och Qwerrestad. Öfrige wilkoren för köpet skole wid auktionens början bliwa tillkännagifne, Med antaglig borgen böra blifwande köpare wara försedde, så wida afseende å anbuden skall blifwa fästadt.
  Norra Qwerrestad den 16 Februari 1844
  C. L. Swenonius
  anmodad auktionsförrättare.

  1844 18/3, N:o 61
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  12:o Frälse-Skatte-Arbets-hemmanet N:o 2 1/16 mantl. Lunnarp i Qwerrestads Socken och Ingelstads Härad, på stället den 8 Maj kl. 11 f.m.

  1844 26/7, N:o 169 (se även vad gäller Lunnarp N:o 2 – 1844 24/10, N:o 273; och vad gäller Norra Qwerrestad N:o 17 – 1844 9/12, N:o 356)
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  4:o.) Utsockne Frälsehemmanet N:o 17 1/16 mantal Norra Qwerrestad, i Qwerrestads Socken och Ingelstads Härad, på stället den 7 Nowember kl. 11 f.m.
  6:o.) Utsockne Frälse-Arbetshemmanet N:o 2 1/16 mantal Lunnarp, i Qwerrestads Socken och Ingelstads Härad, på stället den 2 October kl. 11 f.m.

  1845 5/2, N:o 43.
  För domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma, å dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.
  4:o.) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 2 1/16 mantal Lunnarp, i Qwerrestads Socken och Ingelstads Härad, hwilket å förut förrättad auktion inropats af Håkan Persson derstädes, men som denne icke förmått gälda köpeskillingen, kommer samma hemman att på hans äfwentyr, försäljas på Tingstället Hammenhög den 28 Mars kl. 10 f.m.

  1845 31/109, N:o 326
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas neml.:
  4:o) Krono-Skatte Rusthållshemmanet N:o 10 1/96 m:tl. Norra Qwerrestad i Qwerrestads Socken och Ingelstads härad, på Tingstället Hammenhög, den 30 Januari kl. 11 f.m.

  1846 9/6, N:o 74
  Torsdagen den Andre (2) i nästa månad, kl. 11 förmiddagen hålles wid Qwerrestads Kyrka, i Ingelstads Härad, entreprenadauktion å kyrkans utwändiga rappning och hwitmening, ringmurens och kyrkogårdsportarnes iståndsättande m. fl. arbeten, för hwilka kostnaden är beräknad till en summa af 392 R:dr 37 sk, 4 rst. banko; kunnandes hugade spekulanter, som wid auktionen böra wara i tillfälle aflemna wederhäftig borgen för deras åtagandes fullgörande och arbetenas bestånd i 6 års tid, hos Pastor i Qwerrestad erhålla närmare underrättelse om reparationernes beskaffenhet och entreprenadwilkoren; och skola skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Qwerrestads d:o (Socken) Landtbrukaren Swenonius i Norra Qwerrestad

  1850 3/8, N:o 224
  Thorsdagen den 29 i denna månad kl. 10 f.m. blifwer auktion i norra Qwerrestad till försäljning af Utsockne-Frälsehemmanet N:o 9 1/2 m:tl derstädes, i mindre lotter.
  Betalningen erlägges med 1/10 om året och tillträdet sker den 25 nästkommande Mars.
  Borrby den 1 Augusti 1850
  Malte Brorström

  1853 3/11, N:o 362
  Genom exekutiv auktion, som å stället förrättas Måndagen den 16 Januari nästkommande år kl. 12 på dagen, kommer till den högstbjudande att försäljas Skatte-Hästhemmanet N:o 10 1/64 m:tl Norra Qwerrestad af Ingelstads härad, hwilket hemman för skuld blifwit frånmätt Nils Persson. Om beskaffenheten af ofwanberörde hemman kan närmare upplysning winnas såwäl härstädes som hos wederbörande Kronofogdar; kommandes med köpeskillingarnes erläggande och hemmanens tillträde och förhållas enligt lag samt öfrige willkoren att wid auktionstillfällena närmare tillkännagifwas.

  1855 23/4, N:o 75
  Wid exekutive auktioner, som förrättas å nedannämnde ställen och tider, komma följande utmätte att till den högstbjudande försäljas, nemligen:
  2:o) Å stället Måndagen den 2:dre nästkommande Juli klockan 12 på dagen Utsockne-Frälsehemmanet N:o 5 1/144:dels mantal Norra Qwerrestad i Qwerrestads socken och Ingelstads härad, frånmätt Åboen Nils Persson.

  1855 9/8, N:o 166
  Genom executiv auktion, som förrättas å efternämnde tider och ställen, komma att i laga ordning till den högstbjudande försäljas, följande utmätte fastigheter neml.
  1:o) Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 16 1/128 mantal Lunnarp i Ingelstads härad Tisdagen den 16 instundande Oktober kl. 12 på dagen, hwilken auktion å stället förrättas.
  2:o) Skatte-Rusthållshemmanet N:o 9 1/48 mantal Lunnarp i Ingelstads härad, utmätt från Åboen Johan Nilsson, Onsdagen den 17 instundande Oktober kl. 12 på dagen, hwilken auktion äfwen kommer att å stället förrättas.
  Angående beskaffenheten af dessa hemman winnes upplysning af utmätnings- och wärderingsinstrumentet, hwilket är att tillgå härstädes; och kommer med tillträdet att förhållas enligt lag, blifwande öfrige wilkoren tillkännagifne wid auktionstillfället, då fordringsägaren sednast bör aflemna bewis att till äfwentyrs warande inteckningshafware om försäljningen blifwit wederbörligen underrättelse.

  1858 20/5, N:o 124 (se även: 1858 23/8, N:o 223; 1858 25/10, N:o 280)
  Genom exekutiw-auktion, som å stället förrättas Onsdagen den 4 instundande Augusti kl. 12 på dagen, försäljes från Åboen Anders Andersson utmätte Utsockne-Frälsehemmanet N:o 5 3/96 eller 1/32 mantal Norra Qwerrestad. Angående hemmanets beskaffenhet kunna upplysningar erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten; och blifwa försäljningswillkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1858 20/5, N:o 125 (se även: 1858 23/8, N:o 223; 1858 25/10, N:o 280)
  Genom exekutiw-auktion, som å stället förrättas Onsdagen den 4 instundande Augusti kl. 2 eftermiddagen, försäljes från Åboen Nils Persson utmätte 1/48 mantal af Utsockne-Frälsehemmanet N:o 5 Norra Qwerrestad; och kunna upplysningar om beskaffenheten af denna hemmansdel winnas här å Landskansliet och hos Kronofogden i orten; blifwande försäljninsgwillkoren tillkännagifne wid auktionstillfället.

  1858 15/11, N:o 112
  Som Kongl. Maj:t den 25 sistlidne Juni i nåder bifallit att en Pastorsbostället 11/16:dels mantal N:o 13 Norra Qwerrestad tillhörig omkring 1/4:dels mantal derifrån belägen utmarkslott, innehållande 85 tunne- 23,170 kapplands i areal och 12 tunne- 0,517 kappland i uppskattning, må på trettio års tid genom offentlig auktion utarrenderas, i hwilket ändamål nödiga åtgärder borde af Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet widtagas, så kommer dylik auktion att anställas såwäl här å Landskontoret som i Qwerrestads sockenstuga Måndagen den 13 nästinstundande december kl. 12 på dagen, hwilket till spekulanters kännedom kungöres, med tillkännagifwande: att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet för der årliga arrendebeloppet bestämt såsom minimun 252 kubikfot och såsom maximum 378 kubikfot spanmål, 1/3 råg, 1/3 korn och 1/3 hafra, att tillträdet af arrendet kommer att ega rum den 25 Mars nästinstundande år, att den eller de, som stadna för högsta anbudet böra wid auktionstillfället aflemna en af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under de fem första arrendeåren äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå, att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet, efter boställshafwarens hörande, komma att pröfwa skeende anbud, och, der något anbud antages, arrendekontrakt utfärda, samt slutligen att förslag till arrendekontrakt finnes för spekulanter att tillgå å Landskontoret samt hos Kyrkoherden i Qwerrestad, hos hwilken närmare underrättelse om utmarkslotten jemwäl kunna erhållas.

  1862 6/10, N:o 352 (se även: 1862 31/12, N:o 462)
  Genom executiveauktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande fastigheter att försäljas, nemligen:
  2:o Utsockne-Frälsehemmanet N:o 5 1/24 mant. Norra Qverrestad i Qverrestads socken å Hammenhögs Tingsställe Måndagen den 22 instundande december kl. 11 förmiddagen.

  1867 12/1, N:o 22
  Till allmänhetens kännedom kungöres att Ordförander i Kommunal-nämnder hafwa blifwit utsedde följande personer, nemligen: Qwerrestads socken, Åboen Mårten Mårtensson å N:o 5 Norra Qwerrestad.

  1868 1/10, N:o 466
  På begäran af Herr Kronofogden P. L. Leth
  Ej mindre tjufwarne, än äfwen 2:ne natten emellan den 23 och 24 sistlidne September Åboen Nils Nilsson å N:o 16 Lunnarp i Qwerrestads socken frånstulne hästkreatur, deraf 1 swartbrunt sto samt en brun wallack med wenstra ögonlockshåret borta.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Länen behagade enahanda efterlysning utfärda låta.

  1868 10/10, N:o 482 (se även 1869 4/1, N:o 2)
  Wid executive auktioner, som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld i mät tagne fastigheter, nemligen:
  1:o) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 7 1/32 mantal Lunnarp, i Qwerrestads socken och Ingelstads Härad, Måndagen den 28 nästkommande December kl. 12 på dagen å Häradets Tingsställe i Hammenhög.

  1869 7/8, N:o 378
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  b) å Tingsstället i Hammenhög
  Lördagen den 23 nästkommande Oktober,
  2:o) kl. 12 på dagen, Utsocknefrälsehemmanet N:o 7 1/32 mantal Lunnarp, i Qwerrestads socken;
  Angående lägenheternes beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1870 3/11, N:o 469 (se även: 1871 20/2, N:o 60)
  Sedan uppå ansökning af Herr Lagmannen och Commendören T. L. Sylvan i Öja Konungens befallningshafwande i Länet genom Utslag den 23 sistlidne Juli ålagt, jemte andre, Anders Nilsson i Norra Qwerrestad utgifwa Sexhundra Trettiotre Rdr 33 öre Riksmynt jemte ränta och lagsökningskostnadsersättning, samt på grund af samma utslag den 29 sistlidne September i mät tagits Anders Nilssons hemman N:o 5 7/192 mantal Norra Qwerrestad, så har anmäldt och wisadt blifwit att Anders Nilsson icke kunnat anträffas för att delgifwas berörde Utslag och Utmätningsinstrument enär han afwikit orten; och warder med anledning häraf bemälde Anders Nilsson härmed allmänt efterlyst med förständigande för honom att inom sex weckor efter det denna kungörelse blifwit tredje gången införd i Post- och Inrikes Tidningarne, sig å Landskansliet härstädes infinna för att emottaga det af ofwanberörde Utslag och Utmätningsinstrument, wid äfwentyr att samma Utslag och Utmätningsinstrument mot honom anses hafwa wunnit laga kraft.

  1872 13/6, N:o 215
  Kungörelse om allmänne efterlysningar.
  Allmänneligen efterlysas: På begäran af Kronolänsmannen W. Back:
  Ej mindre tjufwarne än äfwen natten emellan den 7 och 8 dennes från Enkan Bengta Persdotter i Norra Qwerrestad stulne 1 brunt sto, omkring 13 år gammalt, med hwit stjern, mahn och swans, samt en brun häst, sex år gammalt, med swart mahn och swans.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  11:o) Norra Qverrestad N:o 2, ett tjugofjerdedels mtl. , som Per Jönsson och h. h. Elna Andersdotter köpt af Nils Månsson och Karna Nilsdotter för 8,000 kronor;
  12:o) N. Qverrestad N:o 26, ett från fem femtondels mtl. N:o 4 afsöndradt tortskifte, om 3,902 qw.-ref, som Jöns Nilsson köpt af Ola Jönsson, Nils Jönsson, Hans Nilsson, Nils Håkansson, Swen Persson och Ola Nilsson för 400 kronor;
  129) Ett tunnland jord med åsatt ett etthundranittitwåendels mtl Norra Qwerrestad nr. 10, som Per Nilsson och hans hustru Johanna Swensdotter köpt af O. Larsson för 1,666 kr. 67 öre.
  131) Lunnarp nr. 21 en från elfwa nittisjettedels mtl nr. 15 afsöndrad lägenhet om 1 ½ kappland, som Erik Andersson köpt af Anders Jönsson för 700 kronor.
  190) Lunnarp nr. 16 ett tjugofjerndels mtl utom derifrån förut såld torfjord, för Bengt Persson och hans hustru Bengta Swensdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Swen Månsson för 6,500 kr.
  191) Lunnarp nr. 2 ett trettitwåendels mtl rent frälse och gatehuset nr. 12 utom en del från nr. 12 afsöndrad torfjord, för Nils Swensson och hans hustru Elna Carlsdotter, som köpt nämnde fastigheter af Rasmus Mårtensson och Elna Hansdotter för 13,333 kr. 33 öre.

  1878 6/3, N:o 45
  Om allmän efterlysning på begäran af
  1:o) kronofogden P. L. Leth
  Ej mindre tjufwen än äfwen, en natten till den 28 sistlidne Februari, genom inbrott från åboen Per Jönsson å N:o 2 Norra Qwerrestad, stulen brun häst circa 12 år gammal med en större stjern i pannan, hängmahn, en hwit fläck under hofskägget på wenstra bakfoten samt en hwit fläck efter skafning med selen på ryggen.
  Nöjaktig wedergällning till den som upptäcker tjufwen eller återskaffar det stulna hästkreaturet, har af ägaren blifwit utlofwad.

  1884 5/5, N:o 96 (Landskansliet)
  Om allmän efterlysning. På begäran af Kronolänsmannen C. P. Fundahn.
  Så wäl tjufwen som en, natten till den 30 sistlidne April från Enkan Ingar Larsdotter i Ullstorp stulen brun häst.
  Denna häst, som är försäkrad i Qwerrestads sockens hästförsäkringsförening, är 12 år gammal, 4,8 fot hög, med en hwit prick på hwardera af bogarne och å wenstra framfotens hof bränd med föreningens stämpelmärke 2 F.
  Krono- och stadsbetjente i länet anbefallas att med afseende på förestående efterlysning noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i rikets öfriga län behagade låta utfärda enahanda efterlysning.

  1896 29/2, N:r 20 (Landskansliet.) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktioner.
  Lördagen den 11 nästkommande April kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å tingsstället i Hammenhög för försäljning af utmätta hemmanet 13/768 mantal N:o 10 Norra Qverrestad i Qverrestads socken och Ingelstads härad tillhörande Bolla Åkesson.
  Egendomen, som innehåller i egovidd 4,94 hektar, allt åker, är bebyggd med en bonings- och en uthuslänga, har utmätningsvärderats till 4,000 kronor.
  De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, kallas att dervid sin rätt bevaka.
  Hammenhög i Kronofogdekontoret den 24 Februari 1896.
  P. L. Leth.

  1896 15/6, N:r 121 (Landskansliet.) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktioner.
  Tisdagen den 21 nästkommande Juli kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å tingsstället i Hammenhög för försäljning af i Qwerrestad socken och Ingelstads härad belägna hemmanet hemmanet 5/64 mantal nr 4 Norra Qwerrestad, deraf Jöns Olsson eger 5/128 mantal samt hvart och ett af hans barn Per, Ida, Johanna och Maria hvartdera 5/512 mantal.
  Egendomen, som är oskiftadt, innehåller i areal omkring 16,54 hektar, deraf 16,29 hektar åker och återstoden äng, är bebyggd med två bonings- och tre uthuslängor samt har utmätningsvärderats till 9,000 kronor.
  De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, kallas att dervid sin rätt bevaka.
  Hammenhög i Kronofogdekontoret den 12 Juni 1896.
  Nils Leth.