Mantal 1708 Simrishamn

  Mantalslängd öfwer staden Cimbrishambn Pro Anno 1708 (8/1)

  Första Rotan

  1            Hr Rådman Mårten Plätz, hustru, son Casper Pletz, dotter Anna.
  Möllaren Clemmet Nielsson, dräng Håkan Jepsson och Jöns Mårtensson, piga Lisebet Persdotter, Ellna Swensdotter och Bengta Jönsdotter

  2            Isach Holm, hustru, son Per, piga Karna och Bodell

  3            Jungfru Maria Persdotter, piga Bodella Nielsdotter

  4            Hr Rådman Magnus Krabbe, hustru, dräng Per Gudmunsson och Niels Knutsson, piga Zitzela Jonasdotter och Ingri Nielsdotter

  5            Jacob Frijk, hustru, pigan Anna

  6            Per Ohlsson ogift, piga Sissa

  7            Öde

  8            Öde

  9            Hr Rådman Moederus, hustru

  10        Öde

  11        Sören Johansson, hustru, piga Pernilla

  12        Rector Schol: Fagin, hustru
  Ibi: Klåckaren Boneus, hustru
  Ibi: Stadztienaren Jöns Swensson, hustru

  13        Andes(!) Jönsson, hustru

  14        Swen Swensson, hustru
  Ib: Hans Nilesson ogift

  15        Hans Christensson, hustru
  Inhyses Erik Åkesson, hustru

  16        dräng Ulrich Conratsson

  16    Jöns Andersson, hustru

  17        Öde

  18        Hans Persson, hustru

  19        Swen Torsson*, hustru* (* alldeles utfattige och skröpliga)

  20        Hans Kopparslagare, hustru

  21        Rasmus Wijborg, hustru
  Inhyses Eric Swensson ogift

  22        Oluf Hattemakare, hustru

  23        Niels Tufwasson, hustru, son Jöns

  24        Rasmus Remsnidare, hustru
  Ibid: Hans Nielsson, hustru

  25        Rasmus Lerka, hustru

  26        Oluf Persson, hustru, son Per

  27        Jöns Knutsson, hustru, dotter Margreta

  28        Jöns Ohlsson, hustru

  29        Fäähyren Arent Fransson

  30        Matthias Christophersson, hustru

  31        Anders Smed, hustru

  Andra Rootan

  1            Hr Tullnären Johan Planck, hustru, dräng Per, pigan Ingrid

  2            Maria sahl. Mattz Holgers., Jungfru Engella Bagge, pigan N.N.

  3            Hr Pastoren And: Bergling, hustru, dräng Per Davidsson, piga Johanna Hansdotter och Kirsti

  4            Capellet öde

  5            Lorentz Mein, hustru, dräng Rasmus, piga N.N.

  6            Jochim Christensson, hustru, son Erik

  7            Måns Holgersson, hustru, son Erik, piga Brita Jönsdotter

  8            Öde

  9            Staphan Nielsson, hustru son Anders* (sohnen Anders är intet full wettig), piga Kirstina

  10        Knut Andersson, hustru, dotter Kirsti

  11        Öde

  12        Hans Skräddare, hustru

  13        Giert Koofoot, hustru, piga Johanna

  14        Jöns Bakare, hustru, dotter Ellena

  15        Niels Snidkare, hustru

  16        Jöns Munk, hustru, piga Karina

  17        Johan Kielberg, hustru, piga Kirstina

  18        Giert Gurrisson, hustru, dräng Trulls Nielsson, piga Tyra Olsdotter och Kiersti

  19        Carsten Gode, hustru

  20        Reinholt Persson, hustru

  21        Sahl. Hr Rådman Anders Anders Änka, dotter Engella, dräng Torkell, piga Karin

  22        Niels Smedz änka, piga N.N.

  23        Gislof Ohlsson, hustru
  Ibid: Sören Persson, hustru

  24        Christen Jacobsson, hustru
  Ibid: Jesper Andersson änkling
  Ibid: Mårten Anderss: ock Jacob Anderss: ogifta

  25        Niels Gunnarsson, hustru

  26        Änkan Metta Paradises, pig Ingrid

  27        Öde

  28        Öde

  29        Reinholt Holgersson, dotter Elsa

  30        Oluf Jönsson, hustru, piga Karin

  31        Christen Jochimsson, hustru, dotter Dorta, dräng Pär Knutsson, piga Elna Olsdotter

  32        Underlagt N:o 31

  3:die Rootan

  1            Hr Rådm:n Petter Mörck, änkl: piga Kirstina och Lussa

  2            Håkan Ring ogift

  3            Per Johnasson, hustru, inhyses Brita

          Ibid: Mattz Åkesson, hustru

  4-6     Johan König, hustru, piga Bengta

  7            Greges Skomakare, hustru, pojke Swen Swensson

  8            Påhl Bakare, hustru

  9            Jonas Brunck, hustru, piga Zine
  Inhyses Per Clausson, hustru

  10        Jöns Stensson, hustru, piga Kirsti

  11        Niels Grynmalare änkling, piga Bolla

  12        John Persson, hustru

  13        En hage platz

  14        Niels Murare, hustru
  Inhyses Hindrik Johansson, hustru

  15        Lars Anders änka, piga Ellena
  Inhyses Beata Lemwigz(?)

  16        Didrik Jacobsson, hustru, Siöman Per Nielsson

  17        Per Murare, hustru
  Inhyses Metta
  Ibid: Daniel Giemseus, hustru

  18        Öde

  19        Måns Jacobsson, hustru

  20        Mikel Swensson, hustru

  21        Hans Bödkare*, hustru, son Fridrich, dotter Regnel (* blind)

  22        Erland Nielsson, hustru. Inhyses Petter Grönberg, hustru, syster Zitzla

  23        Arfwed Nielsson, hustru

  24        Lars Holmboo, hustru

  25        Oluf Johansson, hustru, dotter Karna, son Johan

  26        Erich Torkelsson, hustru

  27        Hustrun sahl: Per Mörkz, piga Kirstina

  28        Jöns Mattzon, hustru. Inhyses Per Mattzon ogift, syster Ingri Margreta

  29        Staphan Christensson, hustru, inhyses Una Carstenberg

  30        Hwilhelm Holgersson, hustru, piga Anna

  31        Öde

  32        Hans Michelsson*, hustru (*sängliggande och utfattig)

  4:de Rootan

  1            Öde

  2            Öde

  3            Öde

  4            Öde

  5            Hans Snidkare, hustru, gesällen Swen Kåre

  6            Erich Nielsson ogift

  7            Öde

  8            Crono Båtzmannen Anders Wästerwijk*, hustru, son Anders (*fri efter Instruct.)

  9            Anna Capiteinskan

  10        Oluf Persson, hustru

  11        Öde

  12        Niels Dunner, hustru, dotter Anna. Inhyses Ellna Mårtensdotter

  13        Bonde Persson, hustru, piga Bodell

  14-15 Påhl Handskmakare, hustru. Inhyses Nils Persson ogift

  16        Ingwar Erlandsson* (*kröpling)
  Ibid: Rasmus Persson änkling
  Inhyses Anna Persdotter

  17        Hans Snidkare, hustru

  18        Crono Båtzmannen Hans Holm*, hustru (*fri efter Instruct.)

  19        Öde

  20        Öde

  21        Christopher Ohlsson, hustru. Inhyses Karna Persdotter och Citzla

  22        Bertill Åttasson, hustru

  23        Jerman Haralsson, hustru

  24        Hindrik Klockare änkling

  25        Lars Remmert, hustru

  26        Per Wäfware, hustru

  27        Matthis Persson, hustru
  Ibid: Mattz Håkansson, hustru. Inhyses Ingrid Olufs

  28        …iden Dubbelsteen*, hustru (*visiteur)

  29        Oluf Möllare, hustru, syster Karna

  30        Carl Jonsson, hustru

  31        Per Swänsson, hustru I

  32        Måns Swänsson, hustru
  Ibid: Per Trulsson, hustru, son Truet Persson

  33        Måns Persson, hustru

  34        Niels Skomakare, hustru

  35        Hr Not[arien]: Daniel Andersson, hustru

  36        Malena Bilthuggare

  37        Rasmus Henningsson, hustru

  38        Lars Wästerwik*, hustru (*förlofwat ryttare)

  39    Crono Båtzmannen Hans Malm*, hustru (*fri efter instruct.)

  Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/36 (1708), bildid: A0005485_00034 ff

  ***
  ”Anno 1708 den 20 Julij höltz Almän och Ordin: Rådstufwa utj Borgmästarens, sampt Rådmännernes Petter Mörcks, Magnus Krabbes och Jonae Moderi närwaru.

  Inkom Hr Rådmannen Petter Mörck och beklagade sigh, att han för någon tijdh sedan, skall wara till sin heder heelt oskyldig angrijpen och laederat, Begiärandes att efftersom han sielf är en g:l och siukl: Man, som icke weeth huru snart wår Herre skulle behaga att kalla honom hedan, han dhå måtte som en Ehrlig Mann på dess dödha Mull, lämbnas dhen heder i grafwen som wederbör; Anhållandes och förty att dhe Äldsta af Borgerskapet som bäst om hans förhållandhe förr, utj och effter krijget är bekant, måtte för påkommande dödzfall skull afhöras. Uthnämbnandhes der till gamble Andres Larsson, Staffan Nilsson, Hans Michelsson, Jochum Christensson, Ifwar Jönsson, Per Truesson, Hindrich Klåckare, Reinholt Hålgersson, Ingwar Erlansson, Rasmus Lärka, Olof Kulle, Erich Torkelsson sampt Predicanten Jacob Nilsson, hwilke woro tillstädhes,
  Rådstugu Rätten förehölt desse personer, att gifwa sin sanning här om tillkänna, om dhe något wetta, dhe dhå sådant intet fördöllie wehle, Uthan således uthsäija sin sanning som dhe medh Eedh kunna bestyrkia om påfordras, hwar till swaradhe gamble Borgaren Andres Larsson som är 88 åhr gammal och bodt här i staden i 54 åhr, Staffan Nilsson 71 åhr gammal och bodt här i staden i 39 åhr, Hans Michelsson 96 åhr g:l warit Borgare i 46 åhr, Jochum Christenss: 54 åhr g:l och warit här i staden i 52 åhr, Ifwar Jönss: 87 åhr gammal warit här i staden i 42 åhr, Per Truesson 65 åhr g:l Barnfödt här i Stadhen, Hindrich Klåckare 59 åhr gammal, födt här i stadhen, Reinholt Hålgersson 62 åhr g:l warit här i stadhen i 50 åhr, Ingwar Erlansson 63 åhr g:l född här i stadhen, Rasmus Lärka 50 åhr g:l föd här i stadhen, Oloff Kulle 53 åhr g:l Barnföd här i stadhen, Erich Torkelsson 60 åhr g:l war Borgare för krieget, Predicanten Jacob Nilsson 71 åhr gammal, barnfödh här i stadhen, hwilke alle samhelligen tillstodhe, att Hr Rådmannen Petter Mörck sigh så wähl för krieget som uti krijget och jämbwähl sedhan, warit en redelig och berömmelig Man, och sigh wähl förhållit, så emoth een som androm, Intet handlat emoth sin Trohets Eedh, eller med dhe fiendtlige hafft något marchopi, utan hulpet Borgerskapet medh många Penningar till att utgifwa för staden och Borgerskapet, utj dhe orolige tijder, att icke dhem något ondt skulle wedherfaras eller staden upbrännas af dhe dhå ankommandhe Partier, hwilke kommo som offtast så wähl till landz som siöss, och blef han så wähl som dhe åthskillige gångor slagne och illa handterade af fientlige sälskapet, hwilket alt dhe öfrige af Borgerskapet samptelige och tillstode således passerat och tillstådt wara, bewitnas medh stadens Sigill och närwarandhe Magistratens Underskrifft. Actum ut supra.

  Samma dagh. Borgmester Elias Löfberg låtit upbiuda Tredie gången dhen gårdh söder på Torget som han sigh af gamble Andreas Larsson tillhandlat.”

  Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat AIa:4 (1708-1721), bild 5/sid 5 ff, AID: v98025.b5.s5