”Oäkta” barn 1737-1746

Släkt och Bygd 2003:1 (Magnus Lindskog)

1686 års kyrkolag stadgade, att den som begått lönskaläge skulle stå uppenbar skrift. Den skyldige eller skyldiga skulle då stå på en speciell pliktpall. I hela församlingens närvaro blev hon eller han sedan avlöst. Detta ändrades genom att pliktpallen avskaffades 1741 och att kvinnan och mannen istället fick stå s.k enskild skrift. Denna ägde rum i kyrkans sakristia och övervarades endast av prästen och tre eller fyra vittnen, men inför församlingen kungjordes tydligt vilka personer som var underkastade denna speciella ceremoni.

Prästerskapet var emot att pliktpallen avskaffades. Man fruktade, att antalet lägersmål skulle öka snabbt. Domkapitlet i Lund fordrade under mitten av 1700-talet in uppgifter från varje församling om antalet födda oäkta barn åren före och efter pliktpallens avskaffande.

Materialet hittar man i Lunds Domkapitels arkiv, FIIja:12, på Landsarkivet i Lund:

”Förtecknin[g] på them som genom lönskeläger eller enkelt hoor födt barn i nedernämda sochner ifrån och med 1737 intil närwarande tijd

Tranås sochn
Anno 1737      Ingen
1738                        Ingen
1739                        Ingen
1740                        Ingen
1741                        Ingen
1742                        Ingen
1743                        Ingen
1744                        Födde qwinfolket Anna Persdotter i Bonryd ett flickebarn lägrad af gifta mannen och skytten Gilius Amnelius på Esperyds gård.
1745                        Födde Qwinfolket Hanna Lassesdotter 1 pilte och 1 flickebarn lägrad i Bossiö af en dreng benämd Olof
1746                        Ingen ännu kännig som är lägrad

Odenslunda sochn
1737                        Födde Qwinfolket Anna Christensdotter 1 piltebarn till barnefader utlades drengen Lars Torn på Tunbyholm
1738                        Ingen
1739                        Ingen
1740                        Ingen
1741                        Ingen
1742                        Ingen
1743                        Födde Qwinfolket Thyre Persdotter ett piltebarn lägrad af gifta och utsittiande(?) mannen Olof Nilsson i Odenslunda
1744                        Ingen
1745                        Födde Qwinfolket Bengta Nilsdotter 2:ne flickebarn och föregaf sig wara lägrad af en obekant köpstadzkarl som kommit resande til gästgivaregårdn i Tranås
1746                        Hijtintils ingen

På ofwannämda tijd och orter äro altså i Pastoratet födda siu oächta barn men gudi lof, intet barnemord timat.
Betygas af Tranås d. 21 Julii 1746
Eric Asmundsson Bergström”

”Förtäckning på oäkta barn födde i Färs häradz socknar och the utom häradet der till hörande annexer ifrån 1737 åhrs begynnelse till aug. månad 1746.

Fågeltoftta sokn i Albo härad
1742          Oäkta Barn                          1
1745          ————-                        1
1746          ————-                        1
Barnamord är uti dessa församlingar, Gudi lof, icke i mannaminne skiedt.
Test: P: S: Palm

Ramsåsa sokn
1745          ————-                        1
Barnemord äro, Gudi lof, I min tid inga begångne
Andreas Roos”

***

”Uthi Ahlbo och Jerrestads härader äro eftter inkomna specificationer födde de förra fyra åhren ifrån 1738 till 1742 Tiugo sex och ifrån samma 1742 åhrs början till innewarande tijd Trettijotwå oächta barn betygar Melby d. 23 Julii 1746  C: G: Unge”

***

”Förteckning öfver Lägersmåhl och Barnamord som förspordtz uti Ingelsta härad och nedanskrifne Pastorater ifrå åhr 1737 til och med 1746

Uti Löderup och Hörup .. öfwer de fyra åhren, förrän kgl May:t får:dn. om Plikte pall afskaffande utkom, intet sportz hwarken lägersmåhl eller barnemord, men på de fyre följande åhren har skedt
lägersmåhl  1
Barnemord intet
Betygar d. 7 December 1746 Nils Östman

Ingelstorp hwarken lägersmåhl eller barnamord, undantagandes först på året 1738 lägersmåhl 1

Glemminge Föran hans kgl May:tz förordning utkom är i Glemminge församl. skedt lägersmål 1

Uti Tosterups församl. är eftter hans kgl May:tz utkomna förordning
skedde lägersmål 3

Uti Kiöpinge äro födde et oäkta barn i 4 åhren för och uti de åhren efter Afskaffade pallen 2,  intet [Barnamord]

                                        Kiöp. D. 9 Dec. Paul Mandorf

***

Till sist: Missa inte Elisabeth Reuterswärds skrift ”Fader okänd” – utgiven 2011 av Sveriges Släktforskarförbund (handböcker nr 2)