Okänd fader…

Släkt och Bygd 2002:4 (Magnus Lindskog)

Under den svenska stormaktstiden var sexualiteten förbehållen gifta människor. Att föda barn utanför äktenskapet var ett allvarligt brott. Lagstiftningen mildrades dock genom Gustav III:s uppmärksammade ”Barnamordsplakat” år 1778, som gav ogifta mödrar rätt till anonymitet. Fram till år 1865 var det dock förbjudet att föda utomäktenskapliga barn. Enligt lagen skulle föräldrarna stämmas inför tinget av länsmannen och dömas till böter. Därmed finns många gånger en möjlighet att en okänd fader avslöjas i domboken. Under 1800-talet började man dock se mindre allvarligt på saken och lät ofta bli att lagföra föräldrarna.

Efter 1864 måste man söka en ”okänd fader” i andra källor. Ett sätt att finna en ”okänd fader” är de fall där modern har stämt fadern inför tinget för att få underhåll för barnet. I början av 1900-talet blev kommunerna skyldiga att hjälpa de ogifta mödrarna ekonomiskt. Kommunerna ville då få reda på fadern för att kunna kräva denne på pengar och uppgifter om den okände fadern kan då sökas i barnavårdsnämndernas arkiv.

På huvudbibliotketet i Simrishamn finns tidningen Cimbrishamnsbladets hela utgivning från 1800-talets slut till år 1944 på mikrofilm. I denna tidning så rapporterade man kontinuerligt från häradstingen. Och just där modern stämmer barnafadern inför tinget för att få underhåll för barnet dyker ofta upp i rapporteringen från tingen.

Min mormors farmor, Elna Tufvesson (född i Simris 11/1 1866) föder i Simris år 1888 den 1 januari en ”oäkta” dotter vid namn Olga Kristina. Faderns namn lyser med sin frånvaro i SCB:s utdrag ur Simris födelsebok. I Cimbrishamnsbladet skriver man ”lyckligtvis” om när Elna i början av 1889 stämmer in soldaten Olof Persson Björk vid Järrestads och Ingelstads häradsrätt för att få barnuppfostringsbidrag av honom:

Ur: Cimbrishamnsbladet onsdagen den 6 februari 1889:
”I målet angående barnuppfostringsbidrag emellan pigan Elna Tufvesson i Cimbris, kärande, samt soldaten O. Persson, derstädes, svarande, inställde sig käranden personligen, hvaremot svaranden var frånvarande. Målet uppsköts till den 12 dennes, då svar. vid vite af 100 kr. skall komma tillstädes, sedan han i god tid derom blifvit underrättad.”

Ur: Cimbrishamnsbladet onsdagen den 27 februari 1889:
”Då uppskjutna målet emellan pigan Elna Tuvesson i Cimbris kär., och soldaten Olof Persson Björk derstädes, svar., angående fordran för barnuppfostringsbidrag påropades till behandling inställde sig parterna personligen. Svar. erkände ”att han varit med om et”, men ville derför ej medgifva att han vore fader till barnet. Käranden öfverlämnade målet till pröfning, yrkade bifall och 78 kronor i kostnadsersättning. Utslag meddelas den 11 mars.”

Ur: Cimbrishamnsbladet onsdagen den 23 mars 1889:
”Uti målet emellan pigan Elna Tufvesson i Cimbris, kär., samt soldaten Olof Persson Björk derstädes, svar., angående bidrag ålades svar., att årligen till kär. i uppfostringsbidrag åt ifrågavarande barn utgifva 60 kr och att med 78 kr. gälda kär:s kostnader i rättegången.”

Så har ni en okänd förfader kan det löna sig att läsa det gamla Cimbrishamnsbladet. Hur gick det för den ”oäkta” dottern Olga Kristina under kanske någon? Hon avled i Simris den 19 november 1890.