Östra Herrestad

  Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1951 Östra Herrestad
  1952-1968 Hammenhög
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij existerade” [år 1762]
  Enskifte: Östra Herrestad 1806 (fastställd 1807)
  Till ”Historiska Kartor

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1806.

  Litteratur:
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid.145-150. 1751
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.130-131. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b3600
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v9v951579.b6630.s663
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b10110.s1011
  Svensk Bebyggelse 1945: AID
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1990.s149

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar
  Lysningar och vigslar 1733, 1743 (Skriftserie 1)
  Dödlistor 1793, 1796, 1803-1805 (Skriftserie 3)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Östra Herrestads Sokn och By har: (f)

  Skatte 2. 3/4 arbetshemman till Ingelsta.
  Hospitals 1/2 Ystads Hospital.
  Utsokne Frällse 1. 1/2 Giärsnäs 1. Rådman Wålin 1/2.
  Prästegård 3/4
  Klåckarebohl 1/16
  Insokne Frällse 4. 1/4 Giärsnäs Gård.
  Gatehus dito 10
  Gatehus Crono 16

  Tillräckeligit utsäde och hö, men ej mera.

  Rå och Rörs Torp 2 Giärsnäs Gård
  Qwarnar 2
  Giärsnäs Säteri (g) 6 Herr Landshöfdingen och Riddarn W. von Lindenstedt

  Soknen har 39 st. hemmansbrukare, utom Säteriet, och giör med Ingelsta Sokn ett Regalt Pastorat.

  (f) Floræus förmenar, att Princessan Hervor, konung Agantyrs Syster, härstädes haft sitt wistande, af hwilcken orten fådt sitt namn.

  (g) Giärsnäs, fordom Gåsnäs kallat, är, efter gammal sägen, funderadt af en Dansk Öfwerste Lieutenant wid namn Falck Lycke. Senare Possessorerne hafwa warit en Fru Rantzau, och då denne Gård hemfallit Cronan för 6:te och 10:de pennings Gravationer hafwer en benembd Anders Ebeltoft hafwit den samma under arrende. Sedermera har framledne Herr Baron och Landshöfdingen Adlersten denne Gård sig tillhandlat, Hwars Dotter, framledne Fru M. Adlersten, ingådt äcktenskap med nu warande Possessorn, som således detta Gods under lifstids Possession Disponerar. Borg Gården består af en stor Caractairs Bygnad, grundmurad, tre Etager hög, utom kiällrarne och 3:ne st. korswärcks Bygnader med tegel täkte. Ladugården består af 3:ne st. stora grundmurade och 4:ra smärre korswärck Bygnader med halm täckte, hwarförutan finnes en apart inbygd Ladugård af 3:ne korswärcks Bygnader. Wid Corps de Logis är trägården belägen wäl indelt och i godt stånd, hwarförutan till Gården lyder, tillräckeligit fiske så uti 6 st. dammar, som uti en Å hwilcken framlöper wid Gården, af karp, rudor, giäddor, ål och laxar, en liten skogslund wid Gården af eke och andre slags löfträn så ock i Albo Härad 2:ne skogslåtter, hwilcka med ung bok och eke äro tätt bewäxte, både godt och ömnogt utsäde i 4:ra wångar med sten inhägnade, 13 till 1400 lass höbärgning, 4 och en fierdedels Insokne Frällse, 18 och tiugosiu trettiotwåendels Utsokne Frällse Frällse hemman, 14 st. Gatehus eller Torp och 3:ne st. miölqwarnar, samt willebrå af harar och åkerhöns. Norr om Gården finnes Rudera after en kyrcka, som fordom thärstädes stått.

  Gärsnäs ägare:

  1300-talets mitt Gjord Jensen Drefelt, g.m. Märta Egeside från Vittskövle
  Niels Olofsen
  1401 och 1407 Tuve Nielsen
  1411 Gjord Gjordsen
  1435 Saxe Karlsen
  1444, 1445 Jens Gjordsen, g.m. Sissela Nebe
  1447 Niels Gjorden, g.m. Ingeborg Holgersdatter Ulfstand
  1400-talets slut Deras son Gjord Nielsen Drefelt, g.m. Kerstin Banér, och hans syster, som sålde sin del till Påvel Laxmand.
  Deras dotter Ingeborg Gjordsdatter Drefelt, g.m. Peder Ebbesen Galt
  1551 Deras dotter Anne Pedersdatter Galt, g.m. Erik Nielsen Kaas
  Deras dotter Kirsten Kaas, g.m. Anders Sinclair
  1630-talet Genom köp Falk Lykke, g.m. Kirsten Fransdatter Rantzau, barnlösa
  1650 Hans änka Kirsten Fransdatter Rantzau
  Hennes brorson Henrik Rantzau
  Genom köp Gustaf Banér, men återgick därefter till de Rantzauska arvingarna
  1680-talet Indrogs till svenska kronan för skuld [RA 1688]
  1702 Genom köp Jöran Adlersten, g.m. 2:o Maria Ehrenberg
  1713 Deras döttrar Ingrid Margareta, g.m. Erik Gripenwald, Christina Beata, g.m. Olof Dagström, Ulrika, g.m. Albrekt Schönström, och Maria, g.m. Vilhelm Lindestedt, varvid gården delades i fyra lotter
  1721 Genom köp av Schönströmska lotten Vilhelm Lindenstedt
  1723 Genom köp av Gripenwalds lott Olof Dagström och Vilhelm Lindestedt
  1771-1795 Genom testamente 1/13-del Albrekt Schönström, som inlöste samtliga lotter utom 1/13-del, g.m. Hedvig Sofia von Schantz
  1796 Hans änka Hedvig Sofia von Schantz, som inlöste den återstående 1/13-delen
  1816 Hennes barn Per Albrekt Georg Schönström, som vid sin död 1848 slöt ätten på svärdssidan, och Ulrika Sofia Elisabeth Schönström, g.m. 2:o Holger Otto Rosencrantz
  1848 Genom arv broderns del Ulrika Sofia Elisabeth Schönström
  1852 Hennes son Henrik Enok Alexander Rosencrantz, g.m. Ulrika Otiliana Rosencrantz
  1908 Deras dotter Mette-Margarete Elsa Ulrika Rosencrantz, ogift
  1923 Hennes sterbhus
  1931 Genom köp T. Nilsson
  Därefter gick gården i arv till:
  Hilding Nilsson, Ingemar Nilsson och Inger Nilsson-Bernhoff
  1994 Gärsnäs Slott AB (von Grothusen)
  2003 Bettina och Erik Persson-Söndergaard
  2009 Mikael Kretz
  2016 Ammy och Bengt Wehlin

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Östra Herrestad nr 2, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)
  Östra Herrestad nr 3, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)
  Östra Herrestad nr 4, 1/2 mtl – Ystads hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/2 mtl
  Östra Herrestad nr 5, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)
  Östra Herrestad nr 8 o 9, 5/16 mtl 1758 sept. 18, skattebrev på 5/16 mtl; ; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
  Östra Herrestad nr 12, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
  Östra Herrestad nr 15, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
  Östra Herrestad nr 18, 5/16 mtl 1759 maj 21, skattebrev på 5/16 mtl; ; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
  Östra Herrestad nr 22, 1/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 1/8 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
  Östra Herrestad nr 29, gatehus 1841 mars 16, skattebrev (AID: v566850.b1320)
  Östra Herrestad nr 34, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 15 13/16 hemman, af hvilka 14 1/2 äro frälse, 1/2 skatte och 13/16 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 57-64,118 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Östra Herrestad

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1500
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani I. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00388
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00281
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00528
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00271
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00287
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00277
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00327
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00189
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00024
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00174
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00167
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00228
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00206
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00218
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Östra Herrestads och Östra Ingelstads socknar
  Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Anders Johnsson i Walleberga. Då han avgick valdes

  Nils Persson i Östra Herrestad, vald 1831; därefter
  Anders Andersson, Ingelstad, vald 1833;
  Nils Jönsson, Östra Herrestad, vald 13/11 1836, död 1860;
  Måns Larsson,Östra Herrestad, vald 1860, entledigad 1862;
  Nils Larsson, Östra Herrestad, vald 1862 entl. ht. 1866;
  Anders Månsson, n:r 22 Östra Herrestad, vald 21/1 1867, entl. 1871;
  Erik Esbjörnsson, Ingelstad, vald 22/1 1872, entl. 1877;
  Per Nilsson, n:r 3 Östra Herrestad, vald 5/11 1877;
  Godsägaren C. Ganslandt å Ingelstads Nygård, vald 22/2 1902;
  Nils Andersson, arrendator av Gärsnäs gård, vald 17/12 1906;
  C. Ganslandt ånyo vald 21/1 1914;
  Olof Johnsson, Axeltorp, vald 4/4 1916; innehar fortfarande befattningen (1926)

  Nils Oscar Holger Ambuhm, Kristinedal, Gärsnäs, 1929-1944-
  Rudolf Nilsson
  , lantbrukare, Gärsnäs, -1957-.
  Axel Olsson, lantbrukare, Östra Herrestad, -1957-.

  Östra Herrestads socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Öst:r Herresta Sochn och byy
  Insochne till Giärsnähz 1 Jöns Jacobsson ½ Har 4 små huuslengior wedh macht och bondhen behål:
  Undher Arende till Ingelsta 2 Christopher Pehrsson 1 Nyligen Upbygdt Een huuslengia Gården för högt satt bonden fattig
  Uthfrälse till Cronowåldh 3 Pehr Nilsson 1 Har 2 huuslengior bonden hielper sigh, gården för högt satt
  -”- 4 Måns Bengdtzon ½ ½ öde, På frijheet Upbygdt een lijten huuslengia bonden fattig
  Dito till Ingelsta Undr Arende 5 Lasse Nilsson 1 Har 3 små huuslengior den Eene förfal: för högt satt, Uthfattig
  Förbytt ifrån Cronan till Sahl: Owe Tott till Skabersiö 6 Lars Pehrsson ½ Fins 2 små huuslengior och bonden hielper sig lijtet
  [AID: v884456.b1350]
  Insochne till Giärsnähs 7 Ifwer Jönsson ¼ Har 3 små länger bonden och huusen wedh macht
  Undher Arende till Ingelsta gårdh 8 Nils Jönsson Ibruuk ¼ Afhyst och Ibruuk
  -”- 9 Anders Pehrsson ½ Har 3 små g:l huuslengior och bonden hielper sigh
  Till Giärsniähz ut supra wekudagz 10 Ibm: Jep Bengdtsson ¼ Hafuer 3 små längior och bonden hielper sigh
  -”- 11 Dito Jeppe Ibruuk ¼ Afhyst och består aff ofuanstående bruk sammanlagdt
  Undher Arende till Ingelstadh gårdh 12 Jeppe Pehrsson och Pehr Mårtenss: ½ ¼ öde och obrukadt, Jeppe har 3 g:l huuslängior och ähr fattigh
  Till Giärsnähz 13 Pehr Erlansson 1 Har 3 stycken små huuslengior och bonden hielper sigh
  -”- 14 Hans Andersson 1 Har 4 huuslengior bonden fattigh
  Dito till Ingelsta Grdh 15 Nils Olufsson 1 Aff ödhe på frijheet Uptaget 1680 Upbygdt 2 Nya huuslengior ähr för högt satt, Ung dräng fattigh
  Dito till Giärsnähz 16 Anders Trudtzon 1 ½ öde finns 2 st: längior, fattig
  -”- 17 Håkon Mårtensson 1 Har 4 huuslängior och bondhen hielper sigh
  Till Cronowåldh 18 Anders Pehrsson 1 Warit på frijheeth och finns Een huuslengia bonden fattigh
  Till Giärsnähz 19 Trudt Mårtenss: och Nils Trudtzon 1 Haf:a 2 huuslengior och bönderne hielpa sigh
  Präste gårdhen 20 Prästestombnen Hr Jacob Marcusson Prästegårdhen för 40 Åhr sedhan Afbrändt, och denne Prästen aff kyrkioladhen Upbygdt sigh stugu, Cammar  och kiök, wedh macht
  Till Giärsnähz 21 Nils Mårtensson 1 Unge Nils haf:r 2 dollige längior bonden Uthfattigh
  Dito till Ingelsta 22 Nils Jönsson ¼ Har 2 st:n huuslengior bonden wedh macht
  Dito Wekudagz till Giärsnähz gårdh 23 Måns Jönsson ¼ ½ öde fins Ett stycke huus och bonden Uthfattig
  -”- 24 Jöns Ifwarsson ¼ Fins 2 små huuslengior och bondhen hielper sigh
  -”- 25 Gathehuus: Hans Thuasson 1 Ödhe och Afhyst
  -”- 26 Pehr Thuasson nu Nils Pehrss: ½ Fins 2 små huuslengior warit 2:ne gathehuus nu sammanlagdt till bruk
  Klåckare boligh 27 Deignebohligh Här till finns Ett lijtet bruuk och har 3 st: små huuslengior wedh macht
  Dhe Bråkenhuusers I Danm:k nu Assessoren Hans Nilss: i Kiöpenhambn sig tillhanladt 28 Ibm: Mårthen Joenss: Ibruuk ½ Upbygdt aff ödhe Een huuslenge som denne Mårten bruukar
  På byens grundh 29 Smedhehuuset 1 Een lijten Jordh hytte, Uthfattigh Åboo
  Dito Wekudagz till Giärsnähz gårdh 30 Dito Gathehuus: Hans Mårtenss: 1 Ett lijtet stycke huus Åboen ähr fattigh
  -”- 31 Esbiörn Carlsson 1 Dito beskaffenheeth
  -”- 32 Håkon Rasmusson ½ Halfft ödhe finns 2 små huusleng: bondhen fattigh
  -”- 33 Gathehuus: Pehr Jönsson 1 Fins 2 golfz huus Åboen fattigh
  Till Ingelsta gårdh 34 Suen Jönss: nu Pehr Mathss: 1 ½ ödhe och obrukadt, finns Een huuslengia, bonden Uthfattig och nyligen tillkom:
  ½ till Giärsnähz och ½ Uthlagt till Clas Wirgman 35 Trudt Pehrsson ½ ½ Har 4 huuslengior wedh macht och behållen
  Dito Wekudagz till Giärsnähz gårdh 36 Mårten Joensson ½ Dito 4 huuslengior wedh macht och wähl behål:
  -“- 1 Giärsnähzmölla: Siune Satzersson 1 Een Undherfalz quarn fins 3 små lengior, wedh macht
  -“- 1 Råkawadzmölla Torla Olsson 1 Fins 2 stycken små huuslen: Åboen Uthfattig, kan mahla höst och wåhr, ringa quarn

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 117 / sid 113 ff (AID: v98462.b117.s113)

  Gärsnäs gård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.

  Giersnäs gård
  Thilhörer Hans Excell:tz Hög Welb: Hr Gustaff Baner. Er en Ladefouget på gården, som der til hafwer ladet sååe, på Hans Exellentz wegne.

  Borgegarden
  Befindes et gamalt Grundmuuret huss. Aff Welb: Sal. Her Sinckler på Gladsaxe at werre bygt. Mens huor lenge Siden, mindess nu Ingen. Nogle åhr til 50 åhr siden, lod Welb: Sal. Her Falch Lycke bygge ett Sätterij der af, Nemlig et grundMuuret Torn op till samme gamble grundmuret huus, Så och et stuort grundhmuuret huus ved enden, på det gamble grundmuuret huuss, huilcke huuse och Torn, endnu staar, och ehr alt Ruineret.
  Befindes ochsaa et gamble Bullehuus som er Ruinerat.

  Ladegarden
  Findes en grundmuret Troskelade, på den Westre side thegel hengdt, på den Östre side med longhalmb tagt.
  En Udbyge af samme Lade östen till, kaldet hafre ladan, er nu gandske borte, alleenist noget af muren staar tilsiune.

  Sönden på Ladegården findes en grundmuret huss thegel hengt, kaldes Thiendeladen, er wed magt, allennist en dehl loffted er bortte.

  Östen op til samme lade, er en Lang Öxenhuss grundmuret och thegel hengdt, er och wed magt.

  Norden på Laagården, hafwer Werred tilforn et hestestaldh, er nu Ruinerade, alleeniste ståhr endnu wed magt derpåå 14 Bindninger er ochsaa Bröstfeldigh.

  Gierssnes gårdh Ager och Eng er Indkast med grober, och med ågang neden ombkring Sönden och Westen till, och er aldeeles med Rå och Rör fra omliggende byers marck adskildh, Inden samme Rå och Rör Wed gården, er en Wandqvarn med thuende Lenger.

  Samme Gierssnes gårdh haffwer Salig Hr Falck Lycke giort och Funderat thill Sätterij af 16 heele och halfffue hemman udj des Gierssnes bye och Sogn, som War Anexe till Stijbye kaldh. Och findes samme kircke, nu öde lagt.

  Gierssnes gård, och tilforn bye, haffwer af Urmines tidh, och endnu liger i Ingelsted Herredt.

  Diessmidler för: Gierssnes Kircke bleff ödelagt, berettes i Sandhed att Sal: H: Falck Lycke Er Werfuede Hans Kongl: May:t i Danmarcks beuiillningzbref, det Gierssnes gård skulle legga i Öster Herrested Sogen, och effter samme breff, hafwer Giersnes gaard Niudet: 14 heele och halffue hemman, och 3 gadehusse i Herrested bye, Uggedags bönder til Giersnes. Er och en Wandquern der i Sogned til Gierssnes kaldes Ruggeuadz mölle.

  Och hafwer Cronan i bemelte Östre Herrested Sogn och bye _7 heele och hallfua hemman. Saa och Frelse godtz 3 heele och halfue heman. Claes Wickman i Lundh 1/2 til Skabersöe gård 1/2. Så och uden Riges goedz 1/2 hemman.

  Liger och til Giersnes gård udj Jerrested Herred, i Thommerup Sogn och Tågerup bye 5½ heman, som bruges til Giersnes gårdh. For Uggedags godtz, Så och 2 hemman i Wirrested bye och samme Sogen. Och i Stijbyebye 3 gadehusse, och så bruges Ugedag.

  Thil Hofgården kand saaes åhrligen Rugh 43 T:r 2 skepr.
  Biugh 63 T:r 2 skeper. Hafre 150 thönder.
  Höe kand höstes åhrligen 400 less.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00220

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Ur: 1719 års jordebok
  Östra Herrestads socken

  Kronohemman
  Ö Herrestad 2 Jöns Christophersson 1/4
  Ö Herrestad 3 Trulls Nilsson 1.
  Ö Herrestad 4 Nils Mårtensson 1/2
  Ö Herrestad 5 Anders Larsson 3/8
  Ö Herrestad 9 Hindrick Andersson 1/4
  Ö Herrestad 12 Lasse Ohlsson 3/8
  Ö Herrestad 15 Pär Christensson 3/8
  Ö Herrestad 18 Jöns Pärsson 1.
  Ö Herrestad 22 Mårten Christophersson 1/4
  Ö Herrestad 34 Nils Andersson 5/16
  Kronogatehus
  Ö Herrestad 29 Bebos af allmosehjon
  Kyrkohemman
  Ö Herrestad 20 Hr Pastoren Carl Dalgren 3/4
  Ö Herrestad 27 Klockaren Oluf Jönsson 1/16
  Utsockne Frälsehemman
  Ö Herrestad 6 Anders Ohlsson
  Ö Herrestad 28 Brukas under Gärsnäs 1/2
  Ö Herrestad 35 Bengt Lasson 1/2
  Insockne Frälsehemman
  Gärsnäs sätesgård Sahl. Hr Landshöfding Adlerstens arfwingar
  Ö Herrestad 1 Nils Swensson 1/4
  Ö Herrestad 7 Tyke Nilsson 1/8
  Ö Herrestad 10,11 Jöns Swensson 1/4
  Ö Herrestad 13 Hans Lambertsson & Ohla Eskilsson 3/8
  Ö Herrestad 14 Bengt Hansson 3/8
  Ö Herrestad 16 Tyke Andersson & Hans Jönsson 3/8
  Ö Herrestad 17 Nils Håkansson 3/8
  Ö Herrestad 19 Giert Jeppsson 3/8
  Ö Herrestad 21 Hindrick Tuesson & Mårten Pärsson 3/8
  Ö Herrestad 23 Brukas under No 13 1/8
  Ö Herrestad 24 Christopher Andersson 1/8
  Ö Herrestad 26 Öde 1/4
  Ö Herrestad 32 Tue Bengtsson 1/4
  Ö Herrestad 36 Anders Hindricksson 1/4
  Rågevads mölla Oluf Månsson 1/8
  Gärsnäs mölla Oluf Hindricksson
  Insockne Frälsegatehus
  Ö Herrestad 25 Bebos af allmosehjon
  Ö Herrestad 30 Öde
  Ö Herrestad 31 Öde
  Ö Herrestad 33 Bebos af allmosehjon
  Ö Herrestad-gatehus Hans Eriksson
  Ö Herrestad-gatehus Anders Pärsson

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1823 4/10, N:o 149
  Enligt min och Biskops-Embetets gemensamma Resol. den 24 sistl. Septemb., kommer, den 7 instundande Nowember, kl. 10 f.m., Auktion att anställas, så wäl å LandsContoiret härstädes, som wid Östra Herrestads Kyrka, till utarrenderande på 30 år, räkande från den 30 April 1824, af åtskillige Östra Herrestads och Ingelstads Kyrkor tillhörige Jordar; hwilket härmed kungöres, under tillkännagifwande, att för hwarje jord kommer att erläggas städja Twå R:dlr Banco och årliga arrendet i Spannemål, hälften Råg och hälften Korn, samt att blifwande Arrendatorn skall wara försedd med af Domaren i orten behörigen styrkt borgen för de 10 första åren, hwilken hwart 10:de år kommer att förnyas; och kan närmare upplysning om jordarnes beskaffenhet erhållas hos wederbörande Pastor.

  1823 27/11, N:o 190
  Inspectoren Anders Rosenqwist har hos mig anhållit om fastställning å dess städjorätt till besittning å Kronoograverade Gatehuset N:o 29 Östra Herrestad, belägit i Ingelsta Härad och Östra Herrestad Socken; Hwilket härmed kungöres i anledning af Kongl. Kammar-Collegii Kungörelse den 29 Febr. 1808, med föreläggande, att den eller de, som tro sig äga bättre rätt än Rosenqwist, till berörde besittning, bör sådant härstädes inom natt och år från denna Kungörelses uppläsande från Predikstolarne i Ingelsta Härads Kyrkor, anmäla.

  1824 8/6, N:o 88
  Å Måndagen den 28 innewarande Månad kl. 9 f.m. förrättas wid Östra Herrestads Kyrka här i Länet Entreprene-Auction på nödige reparationer å denna Kyrkas Torn, Tak och golf, hwilka reparationer till den minstbjudande uplåtas emot wederhäftig Borgen för Arbetets godhet och bestånd de 6 första åren. Warande Kostnads Förslag, uppgående till 259 R:dlr 20 ss 8 r:st. banco, att tillgå hos Socknens Pastor, som om öfrige wilkoren hugade Speculanter underrättar, Konungens Befallningshafwande i Malmö anmodas wänligen att en lika Kungörelse låta utfärda.

  1836 5/1, N:o 2 (se även N:o 85 1836 5/4 – ”För skuld till Wadstena Krigsmanshus Cassa i mättagne”; N:o 102 1836 18/4 – nedan)
  För skuld i mättagne N:o 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 och 52 Ingelstad med Ingelstads mölla N:o 1 3/8 Säteri Frälse och Gatehusen N:o 3, 4, 5, 6, 7,12, 13 och 14 1/2 mant. Frälse Ingelstad samt 30 Rd Frälseränta med natura praestationer af Skatte Frälsehemmanen N:o 3 7/38 och N:o 15 1/16 mant. Östra Herrestad N:o 1 9/64, N:o 2 9/32, N:o 3 3/16, N:o 6 7/32, N:o 10 1/16, N:o 20 3/16 och N:o 22 3/16 mant. Hannas, N:o 6 3/16 Södra Qwärrestad, N:o 2 7/16, N:o 4 3/16, N:o 11 3/16 Lunnarp och N:o 2 1/4, 8 1/4, 9 1/4, 10 1/4, 11 1/4, 15 1/4, 16 1/4, 17 1/4, 18 1/4, 19 1/4, 20 1/4, 21 3/16 och 22 3/16 mant. Ingelstad belägne uti Ingelstads Härad, komma genom offentlig Aultion, som förrättas af Krono-Fogden i orten, att för Tredje gången utbjudas till försäljning å Hammenhögs Tingställe Måndagen den 29 Februari instundande kl. 12 på dagen. Med köpeskillingens erläggande och egendomens tillträde förhålles efter lag; och bör fordringsegarne, för hwars räkning egendomen blifwit utmätt, föranstalta, att inteckningsegare om Auctionen förut erhålla kännedom, hwilket må ske genom denna kungörelses införande i Stats-Tidningen 3:ne gånger, sista gången minst 14 dagar före Auctionen.

  1836 18/4, N:o 102
  Den till den 22 Junii instundande utlyste Utmätnings Auction å Ingelstads Säteri med tillhörigheter warder, såsom återkallad, härmed instäld; hwilket till efterrättelse meddelas.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Hammenhög och Hannas Socknar genom Herr Prosten J. E. Bök 11 R:dr 2 sk. 8 r:ast.
  från Östra Herrestads Socken genom Herr Ryttmästaren P. A. G. Schönström 11 R:dr 40 sk.

  1838 19/6, N:o 65
  Följande Åbo förändringar å Krono-Rusthåll, och lägenheter warda härmedelst kungjorda neml:
  4:o Å Gatehuset N:o 20 Östra Herrestad, i Östra Herrestad Socken och Ingelsta Härad, af Hedda Marie Rosenqwist öfwerlåtit på Bengt Mårtensson.

  1840 20/1, N:o 24
  Till afyttrande af Gersnäs gårds behållne afwel låter Herr Ryttmästaren och Riddaren Schönström genom auktion derstädes Fredagen den Fjortonde (14) nästkommande Februari försälja Unghästar, deribland flere tjenlige till Remonter, fetade Oxar och Kor, unga Oxar och Qwigor, feta swin samt ett större parti god sommar-ost. Säkre köpare lemnas anstånd med betalningen till den 24 April detta år, wid påföljd för underlåtenhet att erlägga Sex procents ränta å inrops-summan från auktions-dagen. Auktionen börjar kl. 10 f.m.; och är anstalt fogad, att mat och hästfoder emot betalning erhålles.
  Gersnäs den 28 Januari 1840. E. Sandberg.

  1841 4/9, N:o 259
  Tisdagen den 14 dennas från kl. 9 f.m., låter Herr Ryttmästaren och Riddaren Schönström å Gersnäs på offentlig auktion försälja: swinkreatur, yngre och äldre hästar, fåkreatur, deribland dragoxar, alla af god race, 3:ne st. större och mindre Pistoriska Bränwinsredskap, samt en lagkittel af koppar, Hollsteinare, arbetswagnar, köre- och åkerredskap, ett parti ost, jemte en del diverse waror. Med betalningen lemnas anstånd till den Förste Februari 1842. Skulle liqwid för skeende inrop då uteblifwa, kommer ränta a 6 procent att beräknas från auktionsdagen. Warande anstallt fogad derom, att mat och hästfoder mot betalning å stället erhålles. Gersnäs den 3 September 1841. A. Härstedt.

  1842 24/3, N:o 88
  Genom entreprenad-auktion, som förrättas härstädes Thorsdagen den 14:de i nästa April månad kl. 12 på dagen, kommer att till den minstbjudande upplåtas byggande af ett Skole- och Fattighus i Östra Herrestads by och socken af Christianstads Län, hwarför upprättadt förslag bestämmer kostnaden till 1646 R:dr 12 sk. Rgs. Så wäl detta förslag, som ritning öfwer byggnaden äro att tillgå på Gersnäs gård. – Verificerad borgen för arbetets waraktighet i tio års tid aflemnas wid auktionstillfället, då willkoren för öfrigt komma att bestämmas. Östra Herrestad den 24 Mars 1842:
  Gudmund Lindén
  vice Pastor

  1843 6/2, N:o 28
  Onsdagen den 15 dennes från kl. 9 f.m. låter Herr Ryttmästaren och Riddaren P. A. G. Schönström å Gersnäs genom undertecknad på offentlig auktion försälja äldre och yngre hästar, kor, ungboskap, ost, en del gammal, men brukbar koppar, ett större parti linfrö, tjenligt till utsäde, kör- och åkerredskap jemte en del diwerse waror. Med betalningen lemnas anstånd till den 1 nästk. Oktober; wilkoren för öfrigt uppgifwas wid auktionstillfällety. mat och hästfoder erhåller mot betalning å stället. Gersnäs den 3 Februari 1843.

  1844 26/3, N:o 41
  Wid Östra Herrestads Kyrka, i Ingelsta Härad, hålles Måndagen den 29 i nästa månad kl. 11 f.m., entreprenadauktion å Kyrkans och Kyrkogårdsmurens rappning och hwitmening, samt Kyrkotakets iståndsättande m.m. innewarande års sommar, hwarför kostnaden är beräknad till 319 R:dr 40 sk. banko; börande blifwande entreprenören ställa wederhäftig borgen för dess åtagandes fullgörande och skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1845 4/9, N:o 120
  Fredagen den Tjugofjerde (24) i nästa månad, kl. 12 på dagen, hålles här å Landskontoret och i Hammenhög, öppen auktion för att under arrende på Trettio års tid, räknad från midfastan näsrkommande år, utbjuda 2:ne Hammenhögs Kyrka tillhörige obebyggde jordar, den ena belägen i Hammenhögs by och innehållande 3 tunne- 17,840 kappelands rymd och den andra liggande inom Östra Herrestads bys ägor och ägande 2 tunne- 2 kappelands areal, samt båda bestående af åker. Arrende-wilkoren hafwa blifwit uppfattade i project-contracter, som äro att tillgå härstädes och hos Herr Prosten Böök i Hammenhög; och de högstbjudande böra wid auktionen aflemna af 2:ne personer, de de borga en för båda och båda för en såsom för egen skuld, ingången och till wederhäftigheten af Domaren i orten bestyrkt borgen för arrende-wilkorens uppfyllande under de fem första arrende-åren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå.

  1847 9/4, N:o 132
  Enligt hwad Pastors-Embetet i Östra Herrestad tillkännagifwit, har någon natt emellan den 28 sistl. Mars och den 2 dennes stöld genom inbrott blifwit föröfwad i sockenkyrkan derstädes, hwarwid tilgripits en messskjorta af sockerduk, en altareduk af dito med fransar och en handduk af lärft samt ett mässingsbäcken i dopfunten, hwilket jemte tjufwarne härmedelst allmänneligen efterlyses med befallning till Krono- och Stadsbetjente att derefter anställa spaningar, samt om någotderas ertappas, dermed lagenligt förfara. Konungens Befallningshafwande i nästangränsande Län anmodas att en likalydande kungörelse utfärda.

  1848 2/9, N:o 244
  Tisdagen den Tionde (10) nästkommande Oktober och följande dagar försäljas genom auktion å Säteriet Gersnäs af framlidne Ryttmästaren och Riddaren Schönströms efterlemnade lösören: silfwer, koppar, malm, jern- och blecksaker, glas och porslin, finare och gröfre linne, duktyg och sängkläder, tagelmadrasser, möbler af alla slag, täckta och öppna wagnar, slädor, spann- och parselar, fyra swarta wagnshästar, en unghäst samt ett par ölandshästar. Med betalning lemnas säkre köpare anstånd till den Förste nästkommande Mars, men okände åtnjuta icke denna förmån med mindre de ställa borgen eller ådagalägga wederhäftighet för skeende inrops godtgörelse; auktionen börjas hwarje dag kl. 10 f.m.; och är anstalt fogad, att mat och hästfoder, emot kontant betalning, på stället erhålles; hwarförutan meddelas, att gods, som ej tillhör sterbhuset, på intet wilkor får komma under utrop.
  Cimbrishamn den 1 September 1848
  F. Kraak.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Östra Herrestad d:o (Socken) Nämndemannen Nils Jonsson i Ö. Herrestad.

  1853 4/6, N:o 65
  Genom entreprenadauktion, som förrättas wid Ö. Herrestads kyrka i Ingelsta härad Måndagen den Tjugondesjunde (27) i denna månad kl. 12 på dagen, kommer att till den minstbjudande upplåtas werkställigheten af en del å nämnde kyrka nödge reparationer såsom nyrappning och hwitmening samt takets omläggning m.m., hwartill kostnaden ansetts utgöra 412 R:dr 24 sk. banko; ägandes hugade spekulanter att hos Pastor på stället, Herr Kyrkoherden Malmqwist, före auktionen erhålla närmare underrättelse om arbetet och willkoren derför; och skola skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1870 21/7, N:o 306
  På begäran af Krono-Länsmannen W. J. Back
  Ej mindre tjufwen än äfwen ett natten emellan den 28 och 29 sistlidne Juni Torparen Per Olsson i Östra Herrestad ute å bete frånstulet mörkbrunt Sto, 5 år gammalt med några hwita hår å bakfötterne wid ”karlederne”.

  1871 31/1, N:o 35
  Kungörelse om Kommunal-Nämnds-Ordförander m.m.
  Till Ordförande i nedannämnde socknars Kommunalnämnder hafwa enligt ingångne anmälanden, blifwit utsedde:
  i Östra Herrestads socken: Kammarherren H. Rosencrantz på Gersnäs.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  206) Östra Herrestad nr. 18 trettifem twå tusen trehundrafjerndels mtl, med tillhörande frälseränta och arbetsskyldighet, som Per Persson och hans hustru Bengta Berggren köpt af Elna Nilsdotter och hennes man Per Andersson för 2,222 kr. 22 öre.
  207) Östra Herrestad nr. 18 trettifem fyra tusen sexhundraåttondels mtl rent frälse, som Anders Nilsson och hans hustru Bengta Persdotter köpt af Elna Nilsdotter och hennes man Per Andersson för 1,111 kr. 11 öre.

  1891 17/1, N:o 20
  Kungörelse om kommunalordförander
  Till kommunalnämnds- och kommunalstämoordförander äro walde:
  inom Östra Herrestads socken: Kantorn Nils Sandberg i Östra Herrestad

  1891 6/4, N:o 2 (Serien II)
  Kungörelse angående arrendeauktion å en Östra Herrestads kyrkas jord.
  Wid offentlig auktion som Måndagen den 8 nästkommande Juni klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande här på landskontoret som inför Östra Herrestads kyrkoråd i Östra Herrestads sockenstuga, kommer till arrende på trettio år, räknade från midfastan 1892 till samma tid år 1922, att utbjudas en Östra Herrestad kyrka tillhörig lägenhet N:r 39 Östra Herrestad, innehållande i areal 10 ½ tunnland, i Östra Herrestads socken och Ingelstads härad,hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande:
  att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörande af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af minst twå personer, en för båda och båda för en såsom för egen skuld;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnes att tillgå härstädes och hos Pastorsembetet i Östra Herrestad samt
  att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.

  1892 3/3, N:o 65
  Kungörelse om sammanträde i fråga om anläggande af jernwäg emellan Köpinge och Gersnäs.
  Sedan Grefwe Arwid Fr:son Posse jemte Elisa Nilsson, Gustaf Wollin, John Tengberg och A. G. Lindgren hos Kongl. Maj:t anhållit om nådigt tillstånd att i enlighet med upprättad plan jemte kostnadsförslag få anlägga jernwäg mellan Köpinge på Ystad-Eslöfs jernwäg och Gersnäs station på Cimbrishams-Tomelilla jernwäg, hwilken föreslagna jernwäg, som skulle utgå från en punkt norr om Ystad-Eslöfs jernwägs bro öfwer Köpinge å samt genomgå Köpinge, Glemminge, Hörups, Borrby, Wallby, Hammenhögs. Östra Herrestads och Stiby socknar, skulle få en längd af 24,91 kilometer, samt Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen afgifwit underdånigt utlåtande öfwer ansökningen, har Kongl. Maj:t genom nådig remissresolution den 16 sistlidne Februari anbefalt Konungens Befallningshafwande att, derest sådant funnes nödigt, lemna inwånanrne i de orter, genom hwilka omförmälda jernwäg wore afsedd att framdragas, tillfälle att wid sammaträde inför Konungens Befallningshafwande yttra sig angående jernwägens nytta och lämplighet för orten.
  Till följd häraf kallas inwånarne i de orter, hwarigenom ifrågawarande föreslagna jernwäg är afsedd att framdragas till sammanträde inför Konungens Befallningshafwande å tingsstället i Hammenhög Onsdagen den 30 i denna månad kl. 12 på dagen för att yttra sig om nyttan och lämpligheten af meromnämnda jernwäg.
  Ritningar och kostnadsförslag rörande jernwägen äfwensom Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsens underdåniga utlåtande finnas härstädes tillgängliga för dem, som före sammanträdet derom wilja taga kännedom.