Östra Hoby

  Pastorat: Borrby och Ö. Hoby
  Härad: Ingelstad
  År 1539 lade kung Christian III fiskeläget Skillinge under staden Åhus. Beslutet förnyades 1543. Ingen skulle få bygga och bo i Skillinge utom borgare och bymän i Åhus. År 1617 upphävde Christian IV stadsprivilegierna för Åhus till förmån för Christianstad (Kristianstad). Fiskeläget utgjorde båtsmanshåll med staden Kristianstad och var därför befriade från utskrivning. Folket på Skillinge lydde fram till år 1873 under Kristianstads domsrätt och hade inte att svara inför Ingelstads häradsrätt. Bouppteckningar m.m. för folket på Skillinge hittar man således för tiden innan 1873 under Kristianstad.
  Kommun:
  1863-1951 Östra Hoby
  1952-1968 Borrby
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  1889-1964 Skillinge municipalsamhälle
  1965-1968 Borrby
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften inga förrättade” [år 1762]
  Enskifte: Kvarnby 1812

  Byordningar:
  Hoby hade byordning 1778
  Kvarnby hade byordning 1778

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1777.

  Litteratur:
  Skillinge. Historisk m.m. Ö Hoby-Skillinge pensionärsförenings cirkel. 1978
  Svensson, C. Ö Hoby kyrka. 1967
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 135. 1981
  Östra Hoby kyrka. Bygdens nya klenod. Ö Hoby gamla tempel i restaurerat skick. 1954
  Ö Hoby-Skillinge. Bygd i förvandling, Studieförbundet Vuxenskola i Österlen. 1982

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b3690
  Svenska Gods och Gårdar 1937
  : AID v951579.b6720.s672
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b10200.s1020
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b5600.s558
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1110.s61

  Kyrkoböcker (SVAR)
  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Lysningar och vigslar 1733, 1743 (Skriftserie 1)
  Ö Hoby socken – Gårdaförteckning över Hoby kyrkby med Kvarnby och Skillinge
  Skillinges hemsida

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Hofby Sokn och By har:

  Skatte 1. 15/16
  Crono indelt 1. 1/8 Befall. Kiellman åbor 5/8
  Hospitals 1/2 Chrsitianstads Hospital.
  Prästegård 1/16
  Utsokne Frällse 5. 3/4 Giärsnäs 1, Tåsterup 1/2, Ryttm. Rosencrantz 3. 1/4, Glimminge 1/2 och Cornett Aspelin 1/2
  Klåckarebohl 1/2
  Gatehus 24 Tåsterup 1, Rosencrants 2
  Qwarn 1 Kyrckans.

  Tillräckeligit utsäde, litet höbohl, någon torfjord ock ålfiske.

  Qwarnby har:

  Skatte 3/4
  Utsokne Frällse 5. 5/8 Giärsnäs 2, Ryttm. Rosencrants 3. 1/8 och Glimminge 1/2
  Crono indelt 7/8
  Kyrcko (d) 1/2 Lunds Domkyrcka.
  Qwarn 1
  Gatehus 10

  Tillräckeligit utsäde och höbohl samt ålfiske i saltsiön.

  Skillinge fiske Läye har:

  Hus 26

  Lyder under Christianstads Stads Jurisdiction och fångas här lax, torsk, sill, ål och marswin till trans beredande.

  Förestående Sokn giör ett Regalt Pastorat och har 43 st. hemmansbrukare.

  (d) 1349 är denne Gård donerad Domkyrckan af en Borgare Äncka i Lund Cerille wid namn.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Hoby nr 6, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2600)
  Hoby nr 8, 1/3 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 1/3 mtl
  Hoby nr 9, gatehus 1867 & 1870 , se länkungörelser nedan
  Hoby nr 10, 1/3 mtl 1762 mars 3, skattebrev på 1/3 mtl
  Hoby nr 13, gatehus 1872, se länskungörelse nedan
  Hoby nr 14, gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Hoby nr 16, 1/4 mtl 1766 mars 7, skattebrev på 1/4 mtl
  Hoby nr 18, 5/16 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 5/16 mtl
  Hoby nr 19, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2600)
  Hoby nr 20, 3/16 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 3/16 mtl
  Hoby nr 21, hälften av gatehuset 1873, se länskungörelse nedan
  Hoby nr 25, 1/4 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 1/4 mtl
  Hoby nr 32, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
  Hoby nr 34, 3/16 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 3/16 mtl
  Kvarnby nr 3, 3/8 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
  Kvarnby nr 7, 1/4 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
  Kvarnby nr 8, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
  Kvarnby nr 13, 1/8 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 1/8 mtl
  Fiske åledrätt utan namn [”Hofby nr 1”], 600 alnar 1858 november 1, skattebrev (AID: v566850.b430)
  Skillinge nr 2, del av gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Skillinge nr 8, del av gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Skillinge nr 9, del av gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Skillinge nr 15, hälften av andel i gatehus 1873 nov. 29, länskungörelse år 1881 (se nedan)
  Skillinge nr 15, del av gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Skillinge nr 25, del av gatehus 1877, se länskungörelse nedan

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Kylsdrätten 1:1, en åldrätt Lasse Olsson, Hovby 18:9 [”Den sista ålafiskaren?” – Eve Ask, ägare 2020]

  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Ö Hoby socken [~1855-1899] se AID: v834529.b3310.s320
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Ö Hoby socken [~1900-1930] se AID: v834537.b3160.s310

  Ur: SOU 1925:19 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Ingelstads härad
  Östra Hoby socken
  65. Kylsdrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, utanför Hoby ägor; 393 alnar; skattlagt 1793, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; skattesålt 1855 23/5. Fisket skjuter med 4,75 m över rågången in på Borrby ägor (se Kammarkollegiets utslag 1890 27/11).
  66. Hofby nr 2, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte, upptaget såsom: »en fiskeåldrätt nr 2 utanför Kvarnby mark»; 300 alnar i bredd under Hofby ägor; skattlagt 1793, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; skattesålt 1858 1/11 under frälsehemmanet Kvarnby nr 15.
  67. Hofby nr 1, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte, upptaget såsom »en fiskeåldrätt nr 1 utanför Kvarnby mark»; skattlagt 1793, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; skattesålt 1858 1/11 under frälsehemmanet Kvarnby nr 15; utanför »Hanakäftarna»; 600 alnar.
  Kylsdrätten nr 1 är belägen vid västra ändan av Hofby bys strand. De båda övriga fiskena Hofby nr 1 och Hofby nr 2 äro sannolikt till hela sin sträckning belägna vid Kvarnby bys strand såsom även i 1825 jordebok uppgives. Läget för fisket Hofby nr 1 angives vara utanför »Hanakäftarna», som i Kvarnby bys enskifteshandl. är namnet å strandägorna mellan Hofby bys rågång och Skillinge fiskläge. Då sistnämnda strandsträcka håller i längd omkring 900 alnar eller sammanlagda bredden för de båda sistnämnda ålfiskena, finnas goda skäl för antagandet, att merberörda tvenne fisken upptaga stranden mellan Hofby by och Skillinge fiskeläge. Återstående delar av Östra Hoby sockens strand (= allra största delen av Sandby bys strand, Skillinge fiskläges strand och den öster därom varande delen av Kvarnby bys strand) är fri från skattlagda fisken.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  e) Östra Hoby sockens kust
  Fiskaren Nils Mårtensson i Örnahusen åberopade tvenne så lydande skrifter: ”Fisket vid stranden utmed Östra Hoby kommun var före år 1854 fritt för alla, utom laxfisket, som utarrenderades av kommunen i några drätter. Men efter denna tid lära tvenne ålfisken blivit skatteköpta och fiskarebefolkningen på grund härav avstängd från detta område. Det övriga av stranden, där ålfiske bedrives, har av lantbrukare inom socknen uppdelats i så kallade tångskiftcn, och ha ägarna av dessa skiften på grund härav även ansett sig ha rätt till ålfisket utför dessa tångskiften och utarrenderat dem och på grund härav avstängt fiskarna från stranden. Vi få därför vördsamt anhålla att få vara behållna vår frie rätt till fisket liksom före år 1854. Och om så ej kan ske å det skatteköpta området så åtminstone på den övriga delen av stranden. Örnahusen och Skillinge den 11 September 1911. Nils Mårtensson, Örnahusen, Ola Persson, Örnahusen.”
  ”Allt sedan äldsta tider har kuststräckan från Ristaören till Kylsbäck icke varit använd för fiske, till dess vi för sexton år sedan började att däri utsätta redskap för ålfångst. Detta ålfiske hava vi alltsedan årligen idkat sålunda, att vi delat upp sträckan i fyra arbetslag, vartdera om fyra personer. Härigenom hava vi erhållit vår bärgning och stranden har på samma gång erhållit ett värde, som densamma utan vår mellankomst icke skulle ägt. Vi få nu anhålla, att rättigheten till ålfiske å denna sträcka jämväl för framtiden måtte sålunda ordnas, att sträckan fortfarande uppdelas i fyra fiskelag, som antingen med tryggad besittningsrätt eller ock med full äganderätt upplåtas till begagnande, med rätt till landfäste för fiskredskapen samt att vi, som upparbetat fisket, i första hand, så länge vi leva, må erhålla förmånsrätt till fiskets bedrivande. Ingen del av denna sträcka har förut varit skattlagd och det torde därför icke vara något hinder för Kungl. Maj:t och kronan att ordna fisket på det sätt vi här föreslagit. Östra Hoby den 11 september 1911. Nils Mårtensson Örnahusen nr 32, P. Sverker nr 28 Östra Hoby, Per Persson nr 32 Östra Hoby, Sven Mårtensson nr 17 Östra Hoby, Ola Persson nr 32 Östra Hoby, Örnahusen, Johan Olsson nr 32 Örnahusen, Olof Mårtensson nr 32 Örnahusen, Martin Nilsson nr 32 Örnahusen, Nils Ask nr 4 Östra Hoby, Nils Andersson nr 20 Örnahusen, Nils Glinberg nr 20 Örnahusen, Per Olsson nr 32 Örnahusen.”
  Strandägaren Olsson i Hofby nr 18: Vid ett år 1808 fastställt enskifte å Hofby by hade för delägarnas gemensamma behov undantagits ett utefter stranden löpande, 18 alnar brett område för tångtäkt. Genom utslag den 25 maj 1880 hade länsstyrelsen fastställt ordningsföreskrifter för tångtäkt vid Östra Hoby sockens strand. Byamännen förbehölle sig fisket utanför det gemensamma tångtäktsskiftet samt utarrenderade detsamma till några fiskare.
  Strandägaren Mårtensson i Hofby nr 18 Kylsgården: Alltsedan år 1886 hade Hofby byamän haft lax- och ålfisket utmed kuststräckan från Ristaören till Kylsbäck utarrenderat. Före den tiden hade där intet ålfiske bedrivits, och laxfisket hade bedrivits huvudsakligen av jordägarna, som hindrat andra att fiska.
  Fiskaren Mårtensson i Örnahusen: Före 1886 hade allt fiske utmed kusten från Ristaören till Kylsbäck varit fritt för en var.
  Strandägarna Olsson i Hofby nr 18 och Persson i Kvarnby nr 15: Kronoålfiskena Hofby nr 1 och 2 utanför stranden till hemmanet Kvarnby nr 15 närmast söder om Skillinge fiskläge hade år 1855 skatteköpts av ägarna till nämnda hemman. Inom dessa ålfisken förbehölle ägarna sig fiske efter ål och lax, varemot annat fiske vore fritt. Utmed kuststräckan från sagda ålfisken söderut till Ristaören, vilken kuststräcka tillhörde Hofby by, förekomme ingen utarrendering av fisket, utan vore allt fiske där fritt för en var.
  Fiskaren Andersson i Sandby: Fisket utanför Skillinge fiskläge samt vidare norrut till sockengränsen vore fritt för alla. För omkring 30 å 40 år sedan, då tomterna i Skillinge varit av krononatur, hade tomtören erlagts till borgmästaren i Kristianstad, vilken jämväl innehaft laxfisket utanför Skillinge. Uppgifterna vitsordades av de närvarande.

  Sjövant folk på Österlen år 1742

  Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd)


  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79

  Socknen utgöres af 18 1/4 hemman, af hvilka 11 3/8 äro frälse, 5 7/16 skatte och 1 7/16 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 75-78 Svabesholms kompani nr 72-75 Borrby skvadron nr 59-62
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 22, 23, 55, 106, 107 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Östra Hoby

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1580
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani VII. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00332
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00201
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00445
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00160
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00251
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00198
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00272
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00054
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00151
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00087
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00082
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00145
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00085
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00098
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Hofby Qwarnby 1853 Dräng Stenkil Nilsson
  Dito Mårten Andersson
  Skillinge Dito Jöns Olof Larsson
  Dito Ola Ingwarsson
  Dito Henrik Peter Olsson
  Dito Magnus Håkansson
  Qwarnby 1852 Studerande Ingwar Olsson
  Skillinge Dräng Per Åkesson
  Dito Nils Mårtensson
  Dito Per Håkansson
  Å socknen Sjöman Johan Falk
  Hofby 1851 Dräng Per Olsson
  Skomakare Åke Sonesson
  Dräng Måns Mårtensson
  Skilllinge Dito Swe Jeppsson
  Dito Ola Nilsson
  Dito Nils Mårtensson
  Dito Lars Henriksson
  Dito Olof Håkansson
  Skomakare Johan Cornelius Lenander
  Qwarnby 1850 Dräng Swen Larsson
  Skillinge Dito Mårten Jönsson
  Dito Per Jönsson
  Hofby 1849 Dito Per Nilsson
  1849 Dito Ola Jönsson Lundsten
  Efter byn Sjöman Nils Ingemansson
  Skillinge Dräng Anders Nilsson
  Dito Per Ingwarsson
  Dito Tufwe Nilsson
  Dito Per Olofsson
  Dito Anders Persson
  Hofby 1848 Dito Anders Persson Borrman
  Dito Ola Henriksson
  Qwarnby Landtbruk. Anton Ljunggren
  Dräng Lars Olsson
  Skillinge Dito Anders Larsson
  Dito Nils Olsson Damgren
  Hofby 1847 Dito Per Persson
  Dito Nils Mårtensson
  Qwarnby Dito Ola Månsson Storm
  Skillinge Dito Mårten Åkesson
  Dito Mårten Persson
  Dito Mårten Olsson
  Dito Anders Nilsson
  Dito Anders Mårtensson
  Hofby 1844 Dräng Olof Falck
  Skillinge Dito Martin Jeppsson
  Dito Per Mårtensson
  1852 Dito Anders Jeppsson Qwist

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Östra Hoby socknar
  (till år 1865 tillsammans med byarna Sandby och Blästorp av Borrby socken)
  Efter den år 1825 tjänstgörande nämndemannen Anders Eriksson i Hagestad skulle valkretsen enligt indelningen välja, och utsågs, sedan Anders Eriksson 1851 avlidit,

  Nils Henriksson, Kvarnby, vald 12/10 1851;
  Ola Lasson i Hoby, vald 15/10 1854, ledamot av bondeståndet vid riksdagen 1863. Ledamot av riksdagens andra kammare 1869-1872, entledigad sommartinget 1872;
  Mårten Svensson i Kvarnby, vald 8/10 1872;
  Lasse Olsson i Hoby, vald 7/3 1885;
  Per Olsson, n:r 32 Hoby, vald 2/9 1891;
  Handlanden Anders Fredrik Norberg, n:r 15 Kvarnby (Skillinge), vald 31/12 1902;
  Nils Andersson, n:r 10 Östra Hoby, vald 21/12 1904;
  Jeppa Bengtsson, n:r 15 Kvarnby, vald 21/11 1910;
  Ola Olsson, Helgenäs, vald 28/12 1916;
  Handlanden Per Olof Persson, Nyhem (Skillinge), vald 29/1 1923, som fortfarande innehar befattningen (1944).

  Ragnar Svensson, lantbrukare, Östra Hoby, -1957-.
  Gösta Jeppsson, Skillinge, -1957-.

  Östra Hoby socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Uthfrälse till Glimminge 1 Hoby Gumme Persson 1/2 Hafwer 3 huuslänger wedh macht och bonden medh
  Cronones Befallningzmannen på tiänst 2 Åke Mårtensson nu Befallningzman Stobaeus Ibruk ½ Fins 3½ g:l huuslängia något förfallen ingen Åboo 1684
  Till Glimminge 3 Nills Jbsson ½ Har 4 huuslänger förfalne bondenhielper sigh
  Klockare bohligh 4 Deignebohligen 1 Fins 2 huuslängiar små, haf:r lijtet brukk och Eet par lass Ängh om Åhret
  Dito BefahlningzM: på tienst 5 Knuth Mårtenss: och Dito BefahlningzM: Ibruuk ½ Fins 3½ g:l och bröstfaldige huuslänger ingen Åboo 1684
  Christianstads Hospital 6 Jöns Perss: ¼ Dito 3½ huuslängia wed macht och bonden hielper sigh [AID: v581679.b2580]
  Uthfrälse till Tåsterup Gårdh 7 Per Rasmusson ell:r Madtz Michelsson ½ Öde Afhyst och obruukadt
  Hr Ryttmäst: MondGummers Compag: till Anders Olss: Rusthåld 8 Tohr Persson ½ Fins Een Ny huuslängia Af öde Uptaget bonden fattigh
  Cronans Ograverat 9 Gatehuus Carl Truhlsson 1 Afhyst Tomp uthi 30 Åhr
  Rusthållare
  Oförmöget Rusthåll karlen med Munteringen bortrymbdt
  10 Anders Ollsson ½ Har 4 huuslängiar något bröstfäldige, och bonden hielper sigh litet, lijdet skada på Rusthållet, Rytt:n bordtrymbdt
  Uthfrelse till Bollerup 11 Mårten Bengtzon nu Knudt Hindrichsson ½ Haf:r 1½ stycke huuslängia bonden Utfattig [AID: v884453.b550]
  Cronans Lang:l till kyrckian 12 Qwarnen Nills Håkensson 1 Een lijten öfwerfalz Qwarn så som een sqwalta, intet bruuk Uthan Ährnähras af Fiskerij och Annat
  Cronones Ograverat 13 Gatehuus Christian Möllare 1 Öde och Afhyst intet bruuk
  Dito Cronans 14 Måns Mårtenss: Dito 1 Eett lijtet stycke huus Eet par golfs huus detta på byend
  Till Glimminge 15 S: Nills Persson ¼ Har 2 små huuslänger bonden fattig
  Rusthållare 16 Mårten Bengtsson ½ Har 2½ huuslängia wedh macht och bondhen
  Anders Olss: Rusthåld Oförmöget 17 Per Bengtsson och Unge Mårten Bengtss: ½ Fins 2 små dollige huuslängier bönderne fattige
  Mårten Bengtz Rusthåldh 18 Åke Jonsson ½ A:o 1683 Afbrändt Nyligen Upbygdt 1½ längia Uthfattigh
  Christianstads Hospital 19 Thue Christensson ¼ Öde Afhyst Dito obesådt
  Lang:le till kyrckian men Extraordin: på Mårten Bengtz Rusthåldh 20 Olluf Stenckellsson ½ Haf:r 2½ stycke huuslängiar bonden hielper sigh
  [v331250.b11590]
  Berättas wara på Cronones för 50 Åhr seedan Upbygdt 21 Gathehuus Esbiörn Michelss: 1 Een Ödhe och Afhyst tompt
  Till Glimminge 22 S: Jöns Persson ½ Hafwer 2 huuslängier någorledes widh macht
  Dito 23 Måns Esbiörnsson ½ Fins 1½ huuslängia hielper sigh lijtet, nyligen Antagit
  Ifrån Tåsterup Udtlagt till Hr Jörans Enckia i Skabersiö 24 Mårten Jönsson ½ Fins 2 st: huuslängiar bröstfaldige bonden fattigh
  Ifrån Söfde till Cronan förbyt Tohr Ingemans Rusthåldh 25 Jep Andersson nu Per Olsson ½ Fins 2½ huuslängia bröstfaldige Ung bondhe Uthfattigh
  Till Glimminge 26 N:e Nills Persson ½ Fins 2½ huuslängia tembl: wid macht, hielper sigh
  Dito till Glimminge 27 Madtz Nillsson nu Erich Nillsson ½ Har 3½ huuslängia tembl: widh macht Ung dreng Antaget
  Ifrån Tåsterup till sahl: Hr Jörans Arfwingar i Skabersiö 28 Jöns Persson Midt i byen ½ Har 2½ huuslängia widh macht och bonden medh
  [v331250.b10140]
  Till Glimminge 29 Gathehuus Måns Nillsson 1 Eet lijtet stompa och Odogl: Uthfatig
  Dito till Glimminge 30 Tue Christenss: eller Oluf Åkesson 1 Öde och Afhyst
  Dito till Glimminge 31 Dito Lars Persson 1 Ödhe och afhyst i 10 Åhr
  Ordin: till kyrckian men Extraord: på Mårten Bengtz Rusthåldh 32 Lasse Andersson och Nills Andersson ½ Fins 2½ g:l förfaldne huuslänger och bönderer Uthfattige
  Hr Billingskiöldh 33 Mårten Madtzon ½ Fins 1½ huuslängia myket bröstfäldig, denne Åboo nylig antaget och fattig
  [v331250.b10360]
  Tohr Ingemans Rusthåldh 34 Jöns Nillsson ¼ Fins Dito 1½ huuslängia wähl Repareradhe bondhen hielper sigh
  Prästestombnen 35 Prästestombnen Fins 4:ra huuslängier tembl: widh macht [v1007934.b11410.s1136]
  Kyrckians 36 Gathehuus: Nills Knudtsson 1 Ödhe och Afhyst
  Dito 37 Smedhehuset Tue Nillsson 1 Eet lijtet stycke huuslängia hielper sigh lijtet
  Dito 38 Swen Håkansson som heerden åboor 1 Eet lijtet på 1½ golfz huus Uthfattig
  Dito 39 Nills Persson Hiulare 1 Dito lijtet stycke huus Uthfattigh
  Dito 40 Jöran Holst 1 Eet par Golfz huus, Fattig Dragon
  Dito 41 Per Nillss: Skräddare 1 Dito beskaffenheet, wahnför Skräddare
  Till Tåsterup 42 Jönns Swennesson 1 Dito beskaffenheet Fattigh
  Qwarnby
  Till Glimminge 1 Madtz Nillsson 1 Hafwer 3½ huuslängia bonden wid macht
  Domkyckians 2 Ingeman Andersson ½ Har 2½ st: huuslängiar wed macht
  Olluf Måns Rusthåll 3 Oluf Stenckellsson ½ Fins 3½ bröstfeldig huuslängia hielper sig tembligh
  Till Glimminge Gårdh 4 Truhls Persson 1 Har 3 huuslänger wed macht hielper sigh
  Till Bollerup 5 Per Hannsson 1 Afhyst 30 Åhr och Ödhe
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070096_00183
  Till Glimminge 6 Jöran Sörensson 1 Fins 2½ bröstfäldig huuslängia Uthfattigh
  Förbyt ifrån Söfde till Cronan, Tohr Ingemans Rusthåldh.
  Fattigh tiggiare
  7 Bengt Persson i bruuk
  Måns Persson
  ½ Afhyst och i bruuk
  Rusthållare 8 Tohr Ingemansson ½ Fins 4 små huuslängier widh macht och behållen
  Till Glimminge 9 Gathehuus Jep Persson 1 Ett stycke huuslängia Fattigh
  Dito Glimminge 10 Anders Persson 1 Har 3½ huuslängia widh macht och hielper sigh
  Olluf Månsson Rusthållare 11 Oluf Månsson och Erlan Ollsson ½ Dito 3½ huuslängia widh macht och behållen
  [v331250.b10220, v389852.b420]
  Till Glimminge 12 Erich Larsson ½ Fins 2½ huuslängia tembl: widh macht
  Rusthållare 13 Thor Ingemansson I bruuk ½ Afhyst och i bruuk
  Olluf Måns Rusthåll 14 Tohr Jönsson ½ Har 2 huuslängier wedh macht hielper sigh [v331250.b9980, v331250.b11510]
  Hr Billingskiöldh 15 Lars Swensson nu Håkan Jepsson ½ Fins 2½ huuslängia hielper sigh lijtet
  Skiellinge Fiskaläÿe
  Till Borgmäster och Rådh i Christianstadh som derföre swarar 1 Sadtzer Wästesson 1 Fins Eett stycke huuslängia
  -”- 2 Olluf Larsson 1 Dito på Een längia Fattigh
  .”. 3 Truhls Carlsson 1 Dito
  -”_ 4 Mattis Steenhuggare 1 Ödhe och Afhyst
  -”- 5 Olluf Ingemansson 1 Dito Eet lijtet stycke huus
  -”- 6 Anders Faddersson 1 Eett halftt Golfz huus
  -”- 7 Mårten Jönsson 1 Har 2 små stumpar huuslängia Fattigh
  -”- 8 Olluf Lasson 1 Eett lijtet dohligt stycke Uthfattig
  -”- 9 Bengt Persson 1 Har 2 små stumpar Dito
  -”- 10 Christopher Lasson 1 Ödhe tompt och Afhyst
  11 Håkan Andersson Bock 1 Een lijten huuslängia
  12 Bengt Swensson 1 Eett golfz huuslängia
  13 Arfwest Jönsson 1 Eett lijtet stycke huuslängia
  14 Nills Persson 1 Dito Eett stycke och Fattigh
  Här till finnes intet bruuk

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 76 / sid 71 ff (AID: v98462.b76.s71)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1750 30/8 ”Publication” i Ystads rådhusrätt och magistrat, v231000.b10700
  Edle och widtlagfarne Hr Bårgmästare! Emedan jag önskade att få genom offentel: auction d: 17 Septem: nestkommande försälja uti Hoby Prestegård mina lös:öron såsom then, kåppar, jern, sängkläder, husgeråd och träwaror, samt hestar, ston, Boskap, får, swin, bii. /…/
  Hoby d: 28 Aug: 1750
  Tienstödmiukaste tienare
  Magnus Sommar

  1802 5/7 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Uppå friwillig Auction den 6:te instundande September försäljes å stället Utsockne Frälse Hemmanet N:o 11 1/2 Mantal Hofby af Christianstads Län, hwilket har 30 tunnelands årligt utsäde, 30 lass hö-höstnad, åbyggnaderne i godt stånd, och kunna bebos af Ståndspersoner. Köpe-summan, som blir i Riksgäld, kan till hälften tils widare få i Hemmanet innestå, och försäljes äfwen wid samma tilfälle detta åhrs gröda och inventarier, om köparen det åstundar. Byen ägor äro under Storskifte; hwilket til hågade köpares underrättelse, uppå requisistion af Konungens Befallningshafwande i Christianstads Län härigenom allmänneligen kungjöres. Malmö Lands-Cacellie den 5 Julii 1802.

  1805 27/6, N:o 81
  Den 12 nästkommande Augusti klockan 9 förmiddagen, kommer bärgade Tacklaget med Inwentarium af Segel, Ankare, m.m., af den å Gislöfs hammar strandade Engelske Brigg Providence, att å Skillinge Fiskeläge, igenom Auktion till den mästbjudande försäljas; Hwilket uppå Lofl. Magistraten i Cimbritshamn derom gjorde skrifteliga anhållan härmedelst kungordt warder.

  1806 30/12, N:o 226
  Uppå Lofl. Magistratens i Cimbritsham anhållan, kungöres härmedelst, att strandande Coffens die Junge Martini skepps Inwentarium af ankare, segel, tacklage, m.m. genom auktion, kommer att försäljas å Skillinge fiskekläge, Tisdagen den 27 nästkommande Januari kl. 9 f.m.

  1808 22/6, N:o 113
  I saknad af köpare har den å Krono-Skatte Rusthålls-hemmanet N:o 7 1/8 mantal Qwarnby, belägit i Hofby Socken och Ingelstads Härad till den 8 i denne månad utlyste utmätnings-auktion icke kunnat wärkställas; hwarföre uppå wederbörande fordringsägares derom gjorde anhållan, berörde hemman kommer, att ytterligare försälgning utbjudas här å Lands Cansliet den 5 Oktober innewarande år kl. 10 på dagen. Hugade köpare kunna om egendomens beskaffenhet ärhålla underrättelse, så på stället, som af det här förwarade Wärderings-instrument.

  1808 11/10, N:o 176
  Jemlikt Konungens Befallningshafwandes Utslag den 5 dennas, kommer det för skuld i mät tagna Åboen Jeppa Nilsson tillhöriga Skatte Rusthålls Hemmanet N:o 7 1/8:dels mantal Qwarnby, belägit i Hofby Socken af Ingelstads Härad och detta Län, sedan 2:ne gånger auktion derå här å Lands-Kansliet warit utlyst, utan att köpare tillstädeskommit, att genom offentlig auktion till den mästbjudande försäljas på stället eller Qwarnby den 9 Februarii instundande år.

  1810 23/8, –
  Till gäldande af de Sextio Sex Rd. 24 ss. Banko, med Ränta och kostnader ärsättning, som Rusthållaren Anders Håkansson i Hofby By af Ingelstads Härad är skyldig förklarad, at till sin Stjuffader undantagsmannen Per Mårtensson betala, kommer den förres ägande och i mät dömde 1/8dels mantal af Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 16 i berörde By, at till den mästbjudande medelst utmätnings Auction försäljas å Lands Cansliet härstädes klåckan före Tolf på dagen den Sjunde (7) December innewarande år; Åliggandes fordringsegaren, at de Borgenärer, som ärhållit Inteckning i förenämnde Fastighet, om försäljningen af den samma tidigt och bewisligen underrätta, antingen genom särskilde Kungörelser, så wida deras wistande kunnigt är, eller i annat fall genom Kungörelse införd i allmänna Tidningarne 3ne gånger och sista gången minst Fjorton dagar före Auctionen. Om beskaffenheten af denna Fastighet, som i wärde är upskattd till 333 Rd. 16 ss. Banko, kan uplysning winnas, dels å stället och dels af den här warande wärderings förrättning.

  1823 1/5, N:o 132
  Kronofogden S. Ljungren har hos mig anmält, att natten emellan den 27 och 28 April sistledne. tjufwar medelst inbrott genom ett fönster till hans rum å Krono-fogde-Bostället Hofby af Ingelstads Härad, fått tillfälle inkomma i rummet och utur ett låst skåp, hwartill lås och dörrar äfwen blifwit sönderbrutne, bortstulit Fyratusende Femhundrade Femtio Sju R:dlr 42 sk. 5 rst. banko, bestående dels af Banco dels Riksgäldssedlar från 100 R:dlr till 8 s. waleur af de allmänna medel Liunggren, såsom Kronofogde warit anförtrodd, att inom Fögderiet uppbära; Och som hwarken Tjufwarne eller de stulne penningarne hittills kunnat upptäckas, eller tillrättaskaffas, warda de härigenom allmänligen efterlyste, med befallning till en hwar, men i synnerhet Krono- och Stadsbetjente jämte Ordnings- och Fjerdingsmännen, att tjufwarne och de stulne penningarne på det sorgfälligaste efterspana, wid anträffandet de förre gripa och starkt fängslade hitföra, men penningarne i förwar taga och härstädes derom anmälan göra. Kongl. Öfwerståthållare Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län behagade enahanda Kungörelse utfärda låta.

  1823 30/6, N:o 88
  Jämlikt Konungens Befalningshafwande och Biskopps Embetets Resolution den 18 i denna månad, kommer, å Entreprenad Auction, som hålles, wid Hofby Kyrka den 29 instundande Julii, kl. 10 föremiddagen att till den minstbjudande utropas, Rappning och Hwitstrykning å Hofby Kyrkomurar, samt åtskillige Reparationer å Tegeltaken, hwilket allt ofördröjeligen bör wärkställas; äfwensom upprättandet af 204 alnar ny Ringmur nästa Wår, för Kyrkogårdens utwidgande; skolande Entrepreneuren ställa Laglig och säker borgen för arbetets laggiltiga werkställande samt waragtighet och bestånd på Tio förste åren, hwaremot hälften af betalningen ärhålles wid arbetets början, samt återstoden efter det arbetet blifwit fullbordat och af Wederbörande Syningsmän godkändt.

  1824 20/2, N:o 31 (se även: 1824 23/3, N:o 45)
  Genom Auction, som anställes så wäl här å Lands Contoiret som i Hofby Sockenstuga, Måndagen den 15 nästkommande Martii kl. 10 f.m. utbjudes på Arrende i Sex års tid, räknad från den 1 Januari 1825 till 1831 års slut, åledrätterne för Qwarnby egor N:o 1 och 2 i nämnde Socken och Ingelstads härad; Och warder till hågade Arrendatorers underrättelse iemwäl kungjort, att uplysning om desse Fiskens beskaffenhet till läge, alnatal och Ränta, jemte öfriga Arrende wilkoren kan erhållas i Lands-Contoiret härstädes eller hos Kronofogden i Orten; att den högstbjudande wid Auctionen skall wara försedd med antagelig borgen för alla Arrendeskyldigheterneas upfyllande, och att Kongl. Kammar Collegium kommer att pröfwa Arrende anbudet. Konungens Befallningshafwande i Malmö anmodas att en lika kungörelse benägit utfärda låta.

  1824 10/4, N:o 55
  Som Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium uti Bref den 4 sistledne Mars förordnat, det borde 43 st. Åhledrätter och Åhlefisken uti Cimbris, Nöbbelöf, Borrby, Hofby och Löderups Socknar af Ingelsta och Jerresta Härader innom Christianstads Län, hwilka wid innewarande års slut blifwa Arrende ledige, genom Auction så wäl å Lands Contoiret härstädes som genom Krono-Fogden i de Socknar der Åhledrätterne äro belägne, å nyo på Sex års tid borrt Arrenderas; Altså warder härmedelst kungjordt det Auction å berörde Åhledrätter kommer att för sig gå å Lands-Contoiret härstädes Fredagen den 18 nästkommande Junii kl. 10 föremiddagen; Börande den högstbjudande, hwars anbud likawäl skall underställes Kongl. Kammar Collegii pröfning, wid Auctionen wara försedd med antagelig borgen för Arrende skyldigheternes uppfyllande; Kunnandes hågade Arrendatorer hos Krono-Fogden i Orten, äga tillfälle att göra sig underrättade om desse Fiskens beskaffenhet till Nummer, Läge Alnetal och Ränta jemte öfrige Arrende willkoren. Och behagade Konungens Befallningshafwande i Malmöhus Län en lika kungörelse benägit utfärda låta.

  1824 15/5, N:o 81
  Å Auction, som anställes så wäl här i Lands-Contoiret som wid Hofby Kyrka i detta Län Måndagen den 14 nästkommande Junii kl. 10 f.m. utbjudes på Arrende i 30 års tid, räknad från midfastan nästkommande år, en Hofby Kyrka tillhörig Watten Mjölqwarn å N:o 12 Hofby; Kommandes årliga Arrendet att bestämmas i Spannemål, helften Råg och helften Korn, och bör inroparen wara försedd med godkänd Borgen för arrendets utgörande samt afbida Konungens Befallningshafwandes och Biskops Embetets gemensamma beslut huruwida Arrende anbudet kan antages eller icke. Närmare underrättelser om Wilkoren före detta arrende och om Qwarnens beskaffenhet kunna erhållas antingen här Lands Contoiret eller hos Kyrkoherden i Församlingen.

  1834 8/3, N:o 35
  Wid Hofby kyrka i Ingelsta Härad förrättas Måndagen den 7 nästk. April kl. 11 f.m. Entreprenad-Auktion å åtskillige reparationer, bestående uti kyrkans in- och utwändiga rappning och hwitmening, kyrkogårdsmurens iståndsättande, tegeltakens å Tornet och båda wapenhusen bestrykning och tillsättning med nya stenar, kyrkogolfwets i en del stolar omläggning med nya bräder samt flere mindre bristfälligheters afhjelpande, som detta år skall werkställas, med skyldighet för blifwande Entrepreneuren att answara för arbetets bestånd i Tio år och derföre ställa behörig borgen.
  Det upprättade kostnadsförslaget upptagande en summa af 359 Rdr 32 sk Banko, kan hos Pastor i Församlingen påses och wid Auctionen skeende anbud skulle underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Hofby Socken genom Hof-Rätts-Commissarien Hvasser 20 R:dr

  1836 5/9, N:o 252
  Tisdagen den 23 sistl. Augusti har wid Skillinge Fiskeläge inom Ingelstads Härad blifwit funnen en af Hafwet på stranden upkastad Menniskokropp, klädd i Sjömansdrägt med hwita linnebyxor, sticktröja, blå wadmalswäst, randiga byxhängslor, hwita ullstrumpor och läderstöflor samt blågarns skjorta, märkt af rödt garn med Bokstäfwerne A. J. S. I en läder plånbok, som fans å den döda kroppen, woro förwarade 2 st. banco sedlar a 16 sk, 4 st a 12 sk, och 2 st a 8 sk, samt någre stycken aldeles förmultnade sedlar. Den döda kroppen , som redan gått till förruttnelse och ansågs hafwa lägre tid legat i watten, syntes wara af en Mansperson omkring 40 år gammal är 3 alnar lång. Någre yttre åkommer af wåldsam behandling hafwa icke kunnat förmärkas, utan hard den döde troligen warit en Sjöfarande, som wådeligen omkommit, hwilket till underrättelse för hans slägtingar kungörres; Och anmodas Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län att enahanda kungörelse utfärda låta.

  1837 6/4, N:o 89
  Enligt till mig inkommen Rapport hafwa Tjufwar natten mellan den 2 och 3:dje i denna månad medelst inbrott i Hofby Kyrka i Ingelstads Härad bortstulit Kyrkokistan jemte Fattigstocken och en Mässeskjorta. Kistan och Stocken funnos ett stycke från Kyrkan sönderslagne samt ur Stocken penningarne, till ett obekant belopp, borttagne och ur kistan, Kyrkans Silfwer, bestående af en Communion kalk med Patén, wägande 52 lod [1 lod = 13,17 gram], med inscription å den förre: Tutores: Knud Swenssen, Per Ericssen, på Paténen lästes: J. F. H. J. J. H. S.; En Communion kanna förgyld, wägande 98 ½ lod, med påskrift: In Usum Pietaris 1635. Pastor Sommar och Inspector Jonas Bergman, samt en förgyld Obelatask, derå på locket fans ett wapen och bokstäfwerne H. R. M. S. och på bottnen J. W. Det stulna så wäl som tjufwarne blifwa härmedelst allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente att de samma noga efterspana, de sednare gripa och hitföra samt om det förra göra anmälan.

  1837 28/9, N:o 114
  Följande Åbo ombyten å Kronohemman och lägenheter, warda härmedelst kungjorde, neml.
  5:o Halfwa Gatehuset N:o 21 Hofby, i Hofby Socken och Ingelsta Härad i följd af Åke Peterssons och Sofia Struttsdotters öfwerlåtelse uppå Sockne-Skräddaren Nils Persson Blom, emot 100 Rd Rgd.

  1837 11/12, N:o 147
  Jemlikt Författningarna, kungöras följande Åbo-ombyten å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  13:o Å halfwa Gatehuset 21 Hofby, i Hofby Socken och Ingelsta Härad, af Anders Thomasson och Kristina Ericsdotter öfwerlåtit uppå Matts Håkansson, emot 80 Rdr Rgd.

  1840 6/3, N:o 67
  Tisdagen den 24:de Mars kl: 10 f.m. kommer att wid Hofby Kyrka å entreprenad-auktion till den minstbjudande öfwerlåtas uppförande och inredning af ett Skolhus, 27½ alnar långt, 13 alnar 14 tum bredt och circa 5½ alnar högt utwändigt, å gråstens grund och fot, af god bränd mursten till de yttre murarne, med mera, som kostnadsförslaget upptager, hwilket jemte ritning, finnes att tillgå, för blifwande Entrepreneuren, som bör wara en wäl känd och skicklig Byggmästare, försedd med antaglig borgen, wid auktions-tillfället, hos undertecknad, hwars adress är Cimbrishamn och Hofby.
  J. E. Stenborg
  Kyrkoherde

  1840 23/7, N:o 220
  Genom friwillig offentlig auktion, som den 15 och 16 Oktober 1840 anställes wid Hammenhögs Gästgifwaregård, försäljas åtskillige af f.d. Fideikomiss-Egendomen Glimminge Strögods tillhörige inom Jerrestads och Ingelstads Härader i Christianstads Län belägna, Utsockne Frälse-Hemman och Lägenheter uti Jerrestads Qwarnby, Wranarps, Tullstorps och Hofby Byar; Och kunna emellertid erforderlige upplysningar om köpewillkor m.m. erhållas hos Herr Advokatfiskalen Weydling i Christianstad.

  1840 7/10, N:o 310
  I stället för den 15 och 16 dennas äro, af förekommen anledning, den 29 och 30 innewarande Okt. månad nu bestämda för werkställandet af friwillig offentlig auktion wid Hammenhögs Gästgifwaregård, till försäljning af Utsockne Frälse-Hemmanen N:o 21 5/8 m:tl Jerrestad, N:o 6. 1 m:tl Qwarnby, N:o 9 och 15. Ett m:tl Wranarp, N:o 1, 2, 3, 4. Twå och ett Fjerdedels mantal Tullstorp, samt N:o 1, 3, 22, 23, 26 och 27, tillhopa 2 5/8 m:tl Hofby.

  1842 8/7, N:o 75
  Som wid den auktion, hwilken den 6 dennes förrättades, till utarrendering af Krono-Åledrätterna N:ris 1 och 2 utanför Qwarnby ägor, i Hofby Socken och Ingelsta Härad, någre anbud ej erhöllos, så komma desse drätter att å ny auktion här å Landskontoret och i Hofby Sockenstuga utbjudas Måndagen den femtonde i nästa månad, kl. 12 på dagen, med willkor, som äro uppfattade i project-kontrakt, hwilket härstädes och hos Kronobefallningsmannen Bergklint är att tillgå, och skyldighet för den högstbjudande, att ställa till wederhäftigheten och egenhändiga namnteckningar af Domaren i orten styrkt borgen af 2:ne män, innefattande answar af en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, för arrendewillkorens fullgörande under hela arrendetiden, räknad från nästa års början till 1848 års slut, äfwen i den händelse arrendatorn under nämndetid skulle med döden afgå; och skola skeende anbud Kongl. Kammar-Kollegii pröfning underställas.

  1842 30/11, N:o 132
  Fredagen den 30 nästkommande December kl. 11 f.m. anställes inför Kyrkoföreståndarne wid Hofby Församlings Kyrka i Ingelstads Härad, entreprenad-auktion för samma Kyrkas förändring, reparation och tillbyggnad i enlighet med af Kungl. Maj:st i Nåder fastställd ritning och kostnadsförslag, upptagande detta senare en summa af 5553 R:dr 16 sk. Banko; hwilket till hugade spekulanters efterrättelse kungöres, med tillkännagifwande, att ritningen med kostnadsförslaget finnes hos Pastor i Församlingen till påseende före och wid auktionen, att arbetet skall påbörjas nästa wårtid och wara slutadt wid början af September månad år 1844, att entreprenören bör wid klubbslaget aflemna till egenhändiga underskrifter och wederhäftigheten af Domaren i orten eller Konungens Befallningshafwande bestyrkt borgen för arbetets fullgörande och erhållande förskottsmedlen och att öfrige med denna entreprenad förenade wilkor warda wid auktionen tillkännagifne, äfwensom att lägsta anbudet skall underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1843 22/2, N:o 28
  Måndagen den Tjugonde (20) i nästa månad kl. 12 på dagen, hålles här å Landskontoret, samt uti Hofby Socknestuga i Ingelsta Härad, auktion för utarrendering under 6 års tid, räknad från den 14 i samma månad, af krono-åledrätterna N:ris 1 och 2 utanför Hofby ägor, kallade Östra och Westra krono-drätterne. Willkoren äro uppfattade i projekt-kontrakt, som härstädes och hos Kronobefallningsmannen Bergklint kan påses, och inroparen skall wid auktionen aflemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskyldigheternas fullgörande; kommandes dock anbuden att underställas Kongl. Kammar-Kollegii pröfning.

  1843 23/3, N:o 44
  Som wid hållen auktion den 20 dennes, någon spekulant sig icke infunnit å arrendet under 6 års tid till Krono-Åledrätterne N:ris 1 och 2 utanför Hofby ägor, i Hofby Socken och Ingelsta Härad, så kommer ytterligare auktion för samma Åledrätters utarrendering att förrättas härstädes och i Hofby Socknestuga den 24 i nästa månad kl. 12 på dagen, under wilkor, som i min kungörelse den 22 sistl. Februari äro uppgifne.

  1845 19/6, N:o 172
  För domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att, genom offentlige auktioner till de högstbjudande försäljas, nemligen:
  7:o) Utsockne-Fördelshemmanet N:o 22 1/4 mantal Hoby, i Hoby Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög den 4 September kl. 11 f.m.

  1845 16/10, N:o 292
  För domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas att, genom auktion, till den högstbjudande försäljas, neml.:
  8:o) Utsockne frälsehemmanet N:o 22 1/4 mantal Hoby i Hoby Socken och Ingelstads härad på Tingstället Hammenhög, sistnämnde dag eller den 1 december kl. 10 f.m.

  1846 20/2, N:o 63.
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma å dedagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  4:o) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 22 1/4 m:tl Hoby i Hoby Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög den 21 April kl. 11 f.m.

  1846 10/8, N:o 101
  Som Hofby kyrka, i Ingelstads Härad, kommer att i enlighet med af Kongl. Maj:t i Nåder gillad ritning förändras och tillbyggas, så kommer werkställigheten häraf att utbjudas å entreprenadauktion wid kyrkan Måndagen den (14) Fjortonde nästkommande September kl. 12 på dagen, med följande och de flere wilkor, hwilka wid auktionen uppgifwas, neml. att grunden för tillbyggnaden bör läggas nästinstundande höst, och byggnaden wid första tjenliga wäderlek nästa år påbörjas och under sommaren fullbordas; att kyrkans föreståndare och wederbörande Socknemän, ega, med biträde af någon kunnig och pålitlig man, hafwa behörig tillsyn å arbetet, så att det till alla delar blifwer efter kostnadsförslag och ritning werkstäldt; att spekulanter böra wara beredde wid klubbslaget aflemna till egenhändiga underskrifterne och wederhäftigheten af Kononungens Befallningshafwande eller Domaren i orten styrkt borgen för arbetets fullgörande och erhållande af förskottsmedel; och att skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas. Konungens Befallningshafwande i Malmö Län anmodas en lika kungörelse utfärde.

  1847 6/4, N.o 41
  Sedan det wid auktion den 14 sistlidne September gjorda anbud å en tillbyggnads werkställighet å Hofby kyrka, i Ingelsta Härad, blifwit ogilladt, och beslut numera fattats, att nämnde kyrka skall, i enlighet med af Kongl. Maj:t i Nåder fastställd ritning, med 2:ne tillbyggnader förses och till torn och inredning undergå förändring, så komma dessa arbeten, jemte kyrkogårdens planering, att å entreprenadauktion wid kyrkan Fredagen den Fjortonde (14) nästkommande Maj kl. 12 på dagen utbjudas; kunnandes hugade spekulanter hos Herr Kyrkoherden Stenborg i Hofby erhålla närmare underrättelser om arbetenas beskaffenhet samt påse den upprättade ritningen med kostnadsförslag och upprättadt project till kontrakt med blifwande entreprenören, uti hwilket alla med entreprenaden förenade wilkor äro uppfattade, men af hwilka här uppgifwas: att byggnaden bör begynnas innewarande år och wara fullbordad i Juni 1849; att tillsyn må utöfwas å materialiers beskaffenhet och arbetet af Kyrko-Föreståndarne och Församlingen eller den de dertill utse; att för entreprenadens fullgörande och erhållande förskott å betalningen borgen till wederhäftigheten behörigen witsordad, bör wid auktionen aflemnas; samt att Kyrko-Föreståndarne förbehålla sig rättighet skeende anbud öfwerwäga, och öfwer deras antaglighet meddela yttrande för den pröfning af dem Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet tillkommer. Konungens Befallningshafwande i Malmö anmodas en lika kungörelse utfärda.

  1847 19/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, warda likmätigt Författningarnes föreskrift, härmed kungjorde, neml.
  10:o) å Gatehuset N:o 9 Hofby Socken och Ingelsta Härad, transporteradt af Lasse Larson på Per Larsson Blom och af denne sednare på Smedmästaren Mårten Sjöstedt, emot 166 R:dr 32 sk. Banko.

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1847 22/11, N:o 128
  Å Nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa Åboförändringar blifwit hos Landshöfdinge-Embetet anmälde och wilkorligen bewiljade, neml.:
  5:o) Å Gatehuset N:o 14 Hofby, i Hofby Socken och Ingelsta Härad, transporteradt af Jöns Swensson och Ellna Håkansdotter uppå Per Nilsson, emot 83 R:dr 16 sk. R:gs.

  1849 5/1, N:o 4
  På begäran af Consul Nilsson härstädes försäljes, genom offentlig auktion som hålles på Sandhammaren Fredagen den 26 instundande Januari kl. 10 f.m. samtelige bergade skeppsinwentarierne efter derstädes strandade Engelska Skonerten ”Eclipse” bestående af: stående och löpande gods, segel, ankare och ketringar, samt båtar m.m. Wilkoren blifwa wid auktionstillfället uppgifne. Ystads Auktionskammare den 23 December 1848.
  C. F. Wendt.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Hoby d:o (Socken) Åboen Per Jönsson i Hoby

  1849 27/4, N:o 71
  Onsdagen den 6 nästkommande Juni kl. 11 förmiddagen hålles auktion wid Hofby kyrka i Ingelstads Härad till försäljning af ett större parti gammalt takbly. Betalningswilkoren kungöres wid auktionen, men för okände köpares inrop fordras antaglig borgen.
  Hofby den 26 April 1849.
  O. J. Hellichius
  v. Pastor i Hofby

  1850 10/12, N:o 411
  På begäran af Consul Nilsson härstädes kommer att för wederbörandes räkning, genom offentlig auktion, som hålles wid Sandhammaren den 18 i nästa månad kl. 10 förmiddagen, försäljas bergade inwentarierne efter derstädes strandade Engelska Briggen Argyle, bestående af allehanda till ett wäl utrustadt fartyg hörande effekter. Ystad den 16 Nowember.
  C. F. Wendt.

  1851 19/2, N:o 42
  Genom utmätningsauktion, som den 7 instundande Maj kl. 12 på dagen förrättas å Lands-Canzliet härstädes, kommer hemmanet N:o 15 m:tl 1/48 Hofby i Hofby socken af Ingelstads härad, bestående utaf 6 tunne- 28 kappeland jord, hwaraf de 3/4:larne utgöra åker och återstoden flygsandmark, att till försäljning utbjudas. Med detta hemmans tillträde och köpeskillingens erläggande förhålles enligt lag. och kunna spekulanter erhålla närmare upplysning om hemmanets beskaffenhet härstädes.

  1851 31/5, N:o 188 (se även: 1851 27/8, N:o 282)
  Som nu trenne auktioner warit utlyste att hållas här å Lands-Canzliet för försäljning af i mät tagne Utsocknefrälsehemmansdelen N:o 7 1/128 m:tl Hofby af samma socken i Ingelsta härad utan att några spekulanter tillstädeskommit, så warder ny auktion utsatt att hållas på stället i Hofby Tisdagen den 22 instundande Juli kl. 10 f.m. och att af Kronofogden i orten förrättas. Om hemmansdelens beskaffenhet erhålles underrättelse af Kronofogden och kommer att med köpeskillingens erläggande och egendomens tillträde att förhållas efter lag.

  1851 25/6, N:o 216
  Medelst executiv auktion, som förrättas å stället Onsdagen den 27 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning utbjudas Utsockne-Frälsehemmanet N:o 33 1/64 mantal Hofby, beläget i Ingelstads härad och, för godtgörande af domfäst skuld från Swen Jönsson utmätt; med köpeskillingens erläggande och tillträdet af denna hemmansdel kommer att förhållas enligt lag. Underrättelse angående fastighetens beskaffenhet meddelas hugade spekulanter såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1851 12/7, N:o 240
  Genom utmätnings-auktion som å Tingstället Hammenhög den 15 instundande September kl. 12 på dagen förrättas, kommer att till försäljning utbjudas från Snickare Swen Nordström till gäldande af domfäst skuld utmätte till 100 R:dr Banko wärderade Utsockne-Frälsehemmanet Hofby N:o 7 1/128 m:tl. med fastighetens tillträde och köpeskillingens erläggande förhålles enligt lag och underrättelse angående dess beskaffenhet meddelas härstädes och af Kronofogden i orten.

  1851 27/8, N:o 281
  Genom offentlig auktion, som å stället förrättas, kommer att till salu utbjudas, från Åboen Nils Olsson i Hofby för skuld i mål skrifna hemmansdelen N:o 7 5/1024 m:tl Utsockne Frälse i Hofby af Ingelstads härad med tillhörande åbyggnader Måndagen den 27 nästkommande Oktober kl. 12 på dagen. – Närmare underrättelse om hemmansdelen kan erhållas af Herr Kronofogden Tydell i Hammenhög. Med betalningswilkoren förhålles, enligt lag.

  1852 4/3, N:o 70½
  Genom utmätningsauktion, som å nedannämnde tider och ställen förrättas kommer att till försäljning utbjudas:
  c) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 10 1/64 mantal Qwarnby i Hofby socken af Ingelstads härad å stället Tisdagen den 11 nästkommande Maj kl. 12 på dagen.

  1852 2/4, N:o 34
  Wid Hofby kyrka i Ingelsta härad hålles Måndagen den 17 instundande Maj kl. 11 f.m., entreprenad-auktion å werkställighet under innewarande sommar af dels reparation å trenne sidor utaf ringmuren wid samma kyrka och dels uppförande af en ny sådan å fjerde sidan för utwidgningen af kyrkogården, i enlighet med upprättadt kostnadsförslag, upptagande en summa af 729 R:dr banko; börande spekulanter, som hos Herr Prosten P. N. Angelin i Hofby kunna erhålla närmare uppgift å reparationernes beskaffenhet, wara beredde att wid aukttionen aflemna wederhäftig borgen för hwad de sig åtaga, samt skeende anbud Landshöfdinge- och Biskops-Embetenas pröfning underställas.

  1853 30/3, N:o 79
  Fredagen den 6:te nästkommande Maj från kl. 9 f.m. och påföljande dag, om så erfordras, försäljes för wederbörandes räkning genom auktion, som håller på Sandhammaren emellan Sandbybäck och Örnahusen följande trädwaror, bergade från en derstädes totalt förolyckad Engelsk Brigg, nemlige: 209 st. Bjelkar från 12 till och med 20 tums fyrkant af 12 till och med 30 alnars längd; 24 st. Mastspiror från 30 till 37 alnars längd af 15 till och med 23 tums diameter; 16 2/3 tolfter 3 á 5 tums plankor från 12 till och med 24 alnars längd. – Betalningswilkoren uppgifwas wid auktionstillfället.
  Ystad af Sjötullskammaren den 30 mars 1853
  A. W. Bolinder – J. Lindström.

  1854 5/11, N:o 131 (se även: 1854 9/12, N:o 146)
  Som wid de auktioner, hwilka, jemlikt Landshöfdinge-Embetets kungörelse den 25 sistlidne September, den 19, 20 och 21 derpåföljde Oktober hållits i och för försäljning under skattemannarätt af åtskillige Kronoåldrätter, några anbud å nedannämnde drätter icke blifwit gjorde, så komma nya auktioner för drätternes försäljning att följande dagar kl. 12 på dagen anställas såwäl här å Landskontoret, som i socknestugorne för de församlingar, hwarigenom drätterne äro belägne, nemligen:
  Tisdagen den 5 i samma månad (December): Å åledrätterne N:ris 1 och 2 med ränta 1 R:dr 10 sk. i Hofby socken Ingelstads härad;
  /…/
  Denna försäljning eger rum under följande wilkor: att ofwan wid hwarje drätt upptagne, af Kongl. Kammar-Kollegium fastställde räntor skola af köparne allt framgent årligen utgöras; att om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället anmäler, Kongl. Kammar-Kollegium eger, då skälig anledning detill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet, än återbäring af skatteköpeskillingen; att drätterna få tillträdas då skattebref blifwit utfärdade; att Kongl. Kammar-Kollegium eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet och det de godkännas, utfärda skattebref, för hwilka annan lösen, än den för resolutioner stadgade icke må beräknas; och att, i afseende på de fisken, som äro belägna wid serskilda hemmans eller byalags stränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byalagen skola ega optionsrätt till deras inlösande för hwad derpå wid auktionen bjudes och finnes antagligt, derom anmälan bör göras hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettiodagar räknad, wid äfwentyr att berörde rättighet annars anses förfallen.

  1855 17/1, N:o 25
  På begäran af Lloyds Agent, Herr Consul A. L. Hemberg, försäljes genom Auktion som hålles Torsdagen den 1 instundande Mars kl. XI f.m., på Skillinge lastageplats, en mil från Cimbrishamn och 3 mil från Ystad, följande från strandade Briggen Agnes derstädes uppbergade waror, nemligen:
  887 st. Furubalkar från 7 till 15 tums fyrkant, tillsammans utgörande 13,766 löpande alnar, 105 st. Ekeplankor från 10 till 20 alnars längd, 10 till 14 tum breda, 3a 4 tum tjocka, 201 st. Ekeplankor från 2 till 6 alnars längd, 10 till 14 tum breda och af 2 tums tjocklek, 279 st. Ekbräder från 2 till 8 alnars längd, 8 a 10 tum breda, 1½ a 2 tum tjocka.
  Betalningswilkoren uppgifwas wid Auktionstillfället
  Ystad af Sjö Tullkammaren den 17 Januari 1855
  A. W. Bolinde – J. Lindtsröm

  1855 14/8, N:o 172
  Onsdagen den 22 dennes kl. 10 f.m., försäljes genom auktion, som å stället förrättas, Landthandlarne C. F. Björkholtz Concursmassas nya och wackra hus med tillhörande besittningsrätt till en jordtomt, beläget i Hofby Kyrkoby af Ingelstads härad, intill större allmän wäg och hwilket hus, som innehåller 4 rum, förstuga, kök och handelsbod m.m., är wäl beläget för idkande af handel eller handtwerk. betalnings- och tillträdeswillkoren tillkännagifwas wid auktionstillfället. Hammenhög den 13 Augusti 1855.
  Efter anmodan
  J. Tydell

  1855 21/8, N:o 178
  Tisdagen den 4 nästkommande September kl. 10 förmiddagen försäljes genom auktion, som å förrättas, Landthandlarne C. & F. Björkholtz´s Konkursmassa nya och wackra hus med tillhörande besittningsrätt till en jordtomt, beläget i Hofby kyrkoby af Ingelstads härad, intill större allmän wäg; och hwilket hus, som innehåller 4 rum, förstuga, kök och handelsbod m.m., är wäl beläget för idkade af handel eller handtwerk. betalnings- och tillträdeswillkoren tillkännagifwas wid auktionstillfället.
  Hammenhög den 13 Augusti 1855.
  Efter anmodan J. Tydell

  1855 17/11, N:o 222
  Onsdagen den 28 dennes precist kl. ½ 10 f.m. begynnes auktion wid Örnahusen till försäljning af inventarierna efter Engelska Briggen Margaretha emot willkor som wid auktionen uppgifwas. Ystads Auktionskammare den 13 Nowember 1855
  C. F. Wendt

  1857 16/7, N:o 153
  Genom exekutiw-auktion, som förrättas å Lands-Cansliet härstädes Måndagen den 28 nästkommande September kl. 12 på dagen, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas 47/1536 mantal af utsockne-frälsehemmanet N:o 1 Hofby, i Hofby socken af Ingelstads härad, för gäld utmätt från f. Kustsergeanten C. J. Eichwurtzel derstädes.
  Angående beskaffenheten af denna hemmansdel kan upplysning erhållas såwäl här som hos Kronofogden i orten; blifwande försäljningswillkoren wid auktionstillfället tillkännagifne.

  1857 9/11, N:o 255
  Genom exekutiw-auktion, som förrättas å Hammenhögs Tingställe Måndagens den 25 instundnade Januari klockan Tolf på dagen, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas 47/1536 m:tl af Utsockne-Frälsehemmanet N:o 1 Hofby, i socken af samma namn och Ingelstads härad, för gäld utmätt från förre Kustsergeanten D. J. Eichwurtzel derstädes.
  Angående beskaffenheten af denna hemmansdel kan upplysningar erhållas såwäl här som hos Kronofogden i orten. Blifwande försäljningswillkoren wid auktionstillfället tillkännagifne.

  1858 16/1, N:o 12
  Allmänneligen efterlysas: På begäranaf Herr Kronofogden J. Tydell: Ej mindre Pigan Boel Mårtensdotter från Hofby socken, född 1841, med bruna ögon, mörka hår och ögonbryn samt aflångt något fräknigt ansigte, hwilken den 3:dje dennes bortgått från Hofby socken medtagande af Skräddaren Nils Brincks i Hofby hustr Boel Mårtensdotter till låns lemnade ett grönt lifstycke, en kjortel och en tröja af blått wadmal, ett blårandigt förkläde med röd och gul skoning, ett rödrandigt hufvudkläde och ett halskläde samt en psalmbok med å ena parmen inskrifne namnet ”Nils Klemmedsson,” än äfwen såwäl berörde persedlar, som Nils Stenkelssons i Glimminge nioårige son Nils, hwilken Boel Mårtensson wid sitt aflägsnande medfört under uppgift att skaffa denne plats som wakthjon; warande Nils Nilsson wid aflägsnandet klädd i blå wadmalströja, blå linbyxor och mössa, rödrandig linnen halsduk, wäst med isydda armar samt trädskor, och har Nils Nilsson ljusa hår och ögonbryn samt blekt och aflångt ansigte.
  Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas förenämnde personer och gods noga efter- samt, om de anträffas, personerne gripa och till Länscellfängelset afföra och godset hitsända. Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige län behagade låta i enlighet med ofwanstående utfärda allmän efterlysning.

  1858 8/2, N:o 31 (se även: 1858 13/3, N:o 66; 1858 12/7, N:o 178; 1858 25/10, N:o 280; se även: 1858 7/12, N:o 324; 1859 17/1, N:o 12)
  Enär till den 25 sistlidne Januari utlyst executiv auktion, å från förre Kustsergeanten C. F. Eichwurtzel utmätte hemmansdelen N:o 1 47/1536 m:tl Hofby icke, i anseende till kungörelsens om auktionen sena uppläsande i länets kyrkor, kunnat försiggå, så warder ny auktion härmed utlyst att förrättas å Hammenhögs Tingsställe Torsdagen den 29 instundande April å berörde hemmansdel; angående hwars beskaffenhet upplysningar kunna erhållas så wäl härstädes som hos Kronofogden i orten; och blifwa köpewillkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1858 8/3, N:o 60
  Genom executiw-auktion, som å stället Fredagen den 21 instundande Maj kl. 11 f.m., försäljes från Åboen Måns Håkansson utmätta Skatte-Domkyrkohemmanet N:o 2 1/4 mantal Qwarnby, i Hofby socken af Ingelstads Härad. Angående hemmanets beskaffenhet kunna upplysningar erhållas såwäl här å Landskansliet som hos Kronofogden i orten; och blifwa försäljningswillkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1858 22/3, N:o 73
  Enligt tillkännagifwande af Sjötullkammaren i Ystad, hafwa Skepparne Olof Olsson och Anders Andersson på Skillinge ur öppna sjön uppbergat ett större Skeppsankare om cirka 4 skeppunds wigt; och warder berörde fynd härmed upplyst, med föreläggande för egaren till detsamma att inom natt och år kungörandet häraf sig å berörde Sjötullkammare anmäla och sin eganderätt styrka, wid den påföljd Författningarne stadga.

  1858 30/12, N:o 357
  Genom executiv auktion, som Torsdagen den 17 nästkommande Mars kl. XII på dagen förrättas å Ingelstads Härads Tingsställe i Hammenhög, försäljes Åboen Per Perssons egande Utsockne-Frälsehemman N:o 6 1/32:dels mantal Qwarnby i Hofby socken af ofwannämnde Härad, till gäldande af Handels-Bolaget A. L. J. Björkegren & Comp. i Cimbrishamn samt Åboen Per Henrikssons i Gislög fordringar. Hemmanet får tillträdas enligt allmänna lagens stadgande i 5 Capitelt Utsöknings-Balken; och bör en blifwande köpare, såwidt med wederbörande ej annorledes kan öfwerenskommas, inom den tid som wid auktionen bestämmes, till auktionsförrättarem erlägga köpeskillingen, wid påföljd, att hemmanet eljest warder, på köparens äfwentyr, till ny försäljning utbjudet; åliggande det utmätningssökande, att före eller wid auktionen tillhandahålla auktionsförrättaren behörige åtkomsthandlingar och grawationsbewis, samt att om andra borgenärer wunnit inteckning i egendomen, tidigt förut underrätta dem om försäljningen, antingen genom särskilte bewislige kungörelser, då deras wistande är kunnigt, eller genom underrättelse i Post- och Inrikes-Tidningar. införd 3:ne gånger och sista gången minst 14 dagar före auktionen.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas underrättelse såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1859 4/1, N:o 1
  På begäran af Herr Consul W. A. Nilsson och för wederbörandes räkning försäljes genom auktion, som förrättas wid Sandhammaren Onsdagen den 19:de nästkommande januari kl. X f.m. circa 350 tolfter furuplankor från 6 till 16 fots längd, 3 tum tjocka och 9 tum breda, samt 300 stänger jern af diverse dimensioner, allt bergadt från förolyckade Stockholmsbriggen Elise. Betalningswilkoren uppgifwas wid auktionen.
  ystad, Auktionskammaren den 27 decemebr 1858
  Joh. Th. Berlin

  1860 24/3, N:o 63
  Nedannämnde för skuld utmätte fastigheter komma att i laga ordning försäljas vid Executive auktioner som förrättas:
  1:o På Tingsstället Hammenhög Måndagen den 4 nästkommande Juni kl 10 f.m. Utsocknefrälsehemmanet N:o 27 1/96 mantal Hofby, i Hofby socken och Ingelstads härad, frånmätt Ola Persson f Skillinge för skuld till Erik Eriksson i Sandby.
  Angående beskaffenheten af dessa hemmansdelar erhålles upplysning såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1862 4/7, N:o 62
  Genom offentlig auktion, som anställes så väl här på Lands-Kontoret som i Hofby Sockenstuga Tisdagen den 19 nästinstundande Augusti kl. 12 på dagen komma nedannämnde Hofby kyrka tillhöriga jordar att utbjudas till arrende under trettioårs tid, räknad från midfastan 1863, neml.:
  1:o. En obebyggd ängsjord å Qvarnby bys mark, som, enligt kyrkans jordebokshandlingar, innehåller 1 tunnland 15,750 kappland, uppskattade till 1 tunnland 7,792 kappland, derå höstas omkring 6 á 8 lass sämre hö.
  2:o. En obebyggd jordlott vester om kyrkan, som enligt jordeboken anses innehålla 20 4/10 kappland, är belägen i Pastorsboställets plan bredvid vestra kyrkomuren och alltid brukats af Pastor.
  3:o En obebyggd vester om kyrkan, men nordligare än den sist omförmälde samt bland prestgårdsjorden belägen jordlott, innehållande efter afdrag af den del deraf, som blifvet upplåten till kyrkogård, 12 3/10 kappland.
  4:o N:o 37 Hofby, ett gatuhus med hageplats innehållande, förutom 9/10 kappland, som begagnas till kyrkogård, 3 9/10 kappland; och
  5:o N:o 39 Hofby, 2:ne gatuhus med hageplatser, innehållande enligt jordeboken 2 6/10 kappland.
  Och varder till spekulanters kännedom härigenom meddelatdt: att de å en del af förestående lägenheter befintliga byggnader icke tillhöra kyrkan; att den högstbjudande bör vid auktionen aflemna en af tvenne personer, en för begge och bägge för en, såsom för egen skuld, ingången, till vederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande, under de fem första arrendeåren äfven i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafvande och Biskops-Embetet, hvilka utfärda arrendekontrakt, att blifvande anbud antaga eller förkasta.

  1862 28/8, N:o 302
  Enligt hvad vederbörande Kronobetjent anmält har den 19 i denna månad uti sjön vid Sandhammaren anträffas en död okänd mansperson, som var iklädd 2:ne linneskjortor, 1 blå stortröja, 1 blå klädesväst, 1 ytterhalsduk med 2:ne gröna ränder, 1 grof dansk sticktröja, 1 d:o fin blårandig, hvita strumpor och afskurna stöflor hvilket äfvensom att liket blifvit begrafvet i Hofby kyrkogård, härmed kungöres till kännedom för den aflidnes möjligen efterlemnade anhöriga.
  Kongl. Öfverståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafvande i Riket öfrige Län behagade låta utfärda enahanda kungörelse.

  1867 23/2, N:o 87
  Som nedannämnde för gäld i mät tagne fastigheter wid derå utlyste executive auktioner icke kunnat säljas, så komma genom nye sådane auktioner, som förrättas å följande tider och ställen, samma fastigheter i laga ordning till försäljning å nyo utbjudas, nemligen:
  1:o Utsockne-Frälsehemmanet N:o 4 3/16 mantal Qwarnby i Hofby socken af Ingelstads Härad, Tisdagen den 26 nästinstundande Mars klockan 12 middagen, å häradets Tingsställe i Hammenhög.

  1867 26/3, N:o 131 (se även 1867 4/6, N:o 255)
  Som för gäld utmätte Utsockne-Frälsehemmanet N:o 1 1/32 mantal Hofby i Hofby socken och Ingelstads härad, wid derå utlyst executiv auktion icke kunnat säljas, så kommer samma hemman att ytterligare till försäljning utbjudas wid ny sådan auktion, som förrättas å nämnde Härads Tingsställe i Hammenhög Tisdagen den 23 nästinstundande April klockan 12 middagen; hwilket härmedelst kungöres.

  1867 14/11, N:o 109
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit, att få till Skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen.
  Ingelsta Härad, Hofby Socken
  Mårten Sjöstedt: Krono-Gatuhuset N:o 9 Hofby

  1868 27/2, N:o 98
  Genom exekutiv auktion, som förrättas å Hammenhögs Tingsställe fredagen den 8 nästkommande Maj klockan 12 middagen, kommer att i laga ordning försäljas Frälsehemmanet N:o 3 1/90 mantal Hofby, beläget i Hofby socken af Ingelstads härad; hwilket härmed kungöres.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1868 23/3, N:o 132
  Hos Konungens Befallningshafwande har Ordföranden i Hofby Sockens kommunalstämma klockaren H. P. Norrman, i enlighet med församlingens Beslut å Kommunalsstämma den 30 Nowember sistlidet år gjort ansökning om såkallad torgdags hållande hwarje helgfri Lördag eller, om helgedag då skulle infalla, nästföregående söckendag, wid Skillinge Fiskläge å egorne till hemmanet N:o 15 Qwarnby.
  Den som öfwer denna ansökning will warda hörd, bör med yttrande hit inkomma inom Åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit i Hofby och angränsande socknars kyrkor uppläst.

  1868 15/4, N:o 30
  Hos Konungens befallningshafwande i Länet hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen:
  2:o Smeden Anders Lundwall å Krono-Gatehuset N:o 9 Hofby som på honom transporterats af Mårten Sjöstedt, enligt afhandling den 27 September 1867.

  1868 7/5, N:o 220
  Genom Beslut den 5 dennes har Landshöfdinge-Embetet bestämt, att i wid Skillinge fiskläge, å hemmanet N:o 15 Qwarnby af Hofby socken i Ingelstads härad må hwarje Lördag eller om helgedag då skulle infalla, nästföregående söckendag, hållas såkallad Torgdag för försäljning och köp af sådane landtmannaprodukter, hwarmed, enligt författningarne, en fri och obehindrad handel är medgifwen; skolande för ordningens widmakthållande, Krono-Länsmannen i orten utse och utwisa lämplige platser, å hwilka säljare med deras fordon och waror, efter desse sednares särskilda ort, skola hålla i rader, på lempliga afstånd från hwarandra; och skall det åligga en hwar att noga iakttaga denna ordning, samt att icke med fordon eller kreatur hålla i wäg, på det trafiken icke i någon mån må hindras eller förswåras.
  För den händelse serskilde tillsyningsmän skulle erfordras för ordningens widmakthållande, åligger det Hofby socken att dem aflöna.

  1868 31/8, N:o 421
  Uti ingifwen ansökning hafwa Jöns Bengtsson, per Bengtsson med flera anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att mellan wederbörande delegare fördela samskiftet till hemmanet N:o 32 Hofby i Hofby socken.
  Som nu öfrige delegarne icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj.ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förenämnde sockens kyrka hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan höras.

  1868 9/11, N:o 521 (se även 1869 4/2, N:o 51)
  Genom executiv auktion, som å stället förrättas Lördagen den 23 instundande Januari klockan 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas Utsockne-Frälsehemmanet N:o 27 1/576 mantal Hofby i Hofby Socken och Ingelstads Härad; hwilket kungöres med tillkännagifwande att upplysning angående fastighetens beskaffenhet kan erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 11/3, N:o 119
  Genom exekutiv auktion, som förrättas å Ingelstads härads tingsställe i Hammenhög Lördagen den 22 nästkommande Maj kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte Utsockne-Frälsehemmanet N:o 22 1/16 mantal Hofby, i Hofby socken och nyssnämnde härad. Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 7/8, N:o 378 (se även: 1869 18/11, N:o 549
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  b) å Tingsstället i Hammenhög
  Lördagen den 23 nästkommande Oktober,
  1:o) kl. 11 f.m. Utsocknefrälsehemmanet N:o 22 1/16 mantal Hofby, i Hofby socken;
  Angående lägenheternes beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1870 10/1, N:o 4
  Som efternämnde Åboer anhållit, att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att denn som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta Härad. Hofby Socken
  Anders Lundwall å Kronogatuhuset N:o 9 Hofby

  1871 5/10, N:o 382
  Genom förnyade exekutive auktioner, som nedannämnde tider å Hammenhögs tingsställe förrättas, komma att till försäljning i laga ordning ånyo utbjudas följande för gäld utmätte hemman, nemligen:
  1:o) Skatterusthållshemmanet N:o 20 1/128 mantal Hofby, beläget i Hofby socken af Ingelstads Härad, Måndagen den 13 nästkommande November klockan 12 på dagen;
  2:o) Skatterusthållshemmanet N:o 20 11/1152 mantal Hofby, beläget i nämnde socken och härad, Måndagen den 13 instundande November kl. 1 e.m.

  1871 23/11, N:o 443
  Som nedannämnde för gäld utmätte fastigheter wid förut derå utlyste exsekutive auktioner icke kunnat säljas, så komma samma fastigheter genom förnyade sådana auktioner, hwilka å följande tider och ställen förrättas, att till försäljning i laga ordning ånyo att utbjudas, nemligen:
  2:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 20 1/128 mtl Hofby Onsdagen den 27 nästkommande December kl. 12 på dagen å tingsstället Hammenhög.

  Genom exsekutive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte hemman nemligen:
  2:o) Utsocknefrälsehemmanet N:o 1 1/32 mtl Hofby i Hofby socken och Ingelstads härad Måndagen den 5 Februari nästkommande år kl. 12 på dagen å häradets tingsställe i Hammanhög.

  1872 15/4, N:o 132
  Genom exekuti auktion, som Måndagen den 1 nästkommande Juli kl. 12 på dagen å Hammenhögs Tingsställe förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätta Kronoskatterusthållshemmanet N:o 20 1/128 mantal Hofby, i Hofby socken af Ingelstads härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1872 3/6, N:o 46
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnde kronohemman och lägenheter, nemligen:
  Husmannen Per Björnssons arfwingar: Gatuhuset N:o 13 Hofby, i Hofbe socken och Ingelstads härad;
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom månad från kungörelsens upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1872 26/7, N:o 64
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit blifwa till åboar antagne, nemligen inom
  Ingelstads härad:
  Klemed Mattsson å en fjerdedel, Swen Mårtensson å en sjettedel och Anders Thor å en tolftedel af kronogatuhuset N:o 22 Hofby, i Hofby socken, hwilka andelar de innehafwa enligt mantalsskrifningslängderna, utan att kändt är att någon annan är till besittningen bättre berättigad.

  1873 12/4, N:o 106
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: 1:o Kronofogden P. L. Leth: Ej mindre tjufwen än äfwen en natten emellan den 7 och 8 dennes genom inbrott, åboen Staffan Bosson å N:o 6 Qwarnby i Hofby Socken, frånstulen, mellan 8 och 9 qwarter hög, gulbrun wallack, 8 år gammal, med swart mahn och swans, gul nos, en mindre stjern i pannan samt några hwita hår bakpå ena bakbenet nedom karleden. Åt den som upptäcker tjufwen samt tillrättaskaffar det stulna kreaturet är en belöning af 50 Rdr Rmt utlofwad.

  1873 13/8, N:o 90
  Hos Konungens Befallningshafwande har Åboen Ola Persson anhållit att warda till Åbo antagen å Kronogatuhuset N:o 14 Hofby i Hofby socken och Ingelstads Härad, hwartill åborätten blifwit af Per Nilssons arfwingar på honom öfwerlåten emot en löseskilling af 63 rdr rmt; hwilket härmed kungöres; Och åligger det den, som, jemlikt Kongl. Kammar Kollegii Kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863, eger företrädesrätt till besittningen af förenämnda gatuhus och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna Kungörelses upläsande i Häradets kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande del nedsätta löseskillingsbeloppet och dels ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas låta från predikstolen uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 29/10, N:o 123
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa nedannämnda åboar å halfwa gatuhuset N:o 21 Hofby i Hofby socken och Ingelstads Härad anhållit att få till Skatte inlösa hwar och en den andel i samma gatuhus, , hwartill Sökanderna ha lagligen befästad besittningsrätt, neml. Klemed Mattsson: En fjerdedel, Swen Mårtensson: En sjettedel och Ander Thor: En Tolftedel af hela gatuhuset; Hwilkethärigenom kungöres med tillkännagifwande, att, om någon will klandra ifrågawarandeskatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelses upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd i fall sådant försummas att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna Kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af Kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1874 19/10, N:o 121
  För utbekommande af de Slagtaren Jöns Djerfberg eller Gerber från Hofby wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn sistlidna år för wåld ådömda böter, 20 rdr rmt, warder bemälte Djerfberg eller Gerber, som bortflyttat till okänd ort, härigenom allmänneligen efterlyst.
  Krono- och Stadsbetjente inom länet anbefalles att med afseende på denna efterlysning noggrant iakttaga hwad dem lagligen åligger.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i de öfrige länen anmodas låta utfärda enahanda kungörelse.

  1874 27/10, N.o 126
  Uti ingifwen ansökning har Ola Persson anhållit att få till skatte lösa Kronogatuhuset N:o 14 Hofby i Hofby socken och Ingelstads härad; hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1877 23/1, N:o 2
  Ang. skatteköp å andelar af gatushusen N:ris 9 och 25 Skillinge.
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa Handlanden L. C. Lundström i Cimbrishamn och Mårten Stenkilsson i Skillinge anhållit om skattebref å andelar af gatuhusen N.ris 9 och 25 Skillinge i Hofby socken och Ingelstads Härad, neml. den förre:
  dels å de delar af N:o 9, som enligt af Borgmästaren Clairfelt den 30 Juni 1871 upprättad förteckning, då skulle innehafts af Fiskaren Nils Mårtensson och Handlanden Christian Swensson eller Ekman, till hwilken del Lundström sålunda förwärfwat besittningsrätt att sedan wid arfskifte den 25 Mars 1850 efter Stenkil Henriksson och dennes hustru Ingar Mårtensdotter, Nils Mårtensson bekommit norra delen af gatuhuset N:r 9 Skillinge, så har Nils Mårtensson den 22 Augusti 1866 försålt denna del till Kustwakten J. K. Moell, hwilket köp i Februari 1873 blifwit af Moell transporteradt på Handlanden C. S. Ekman, den der medelst köpekontrakt den 13 Mars 1875 försålt lägenheten, innehållande enligt köpekontraktet 0,698 qwadratref till sin swägerska Bengta Olsdotter, hwilken åter den 21 Juni samma år öfwerlåtit och transporterat köpebrefwet på sökanden Lundström; och dels den del af gatehuset N:o 25, som enligt ofwannämnda förteckning skulle innehafts af Handlanden Andersson Johansson, till hwilken del Lundström, sålunda förwärfwat besittningsrätt, att sedan Crhistian Olsson genom arf efter sin fader Fiskaren Ola Persson och genom öfwerlåtelse af sina medarfwingar kommit i besittning af Ola Perssons andel i gatuhuset, så har samma andel genom köpebref den 28 April 1870 blifwit öfwerlåten till Kustwakten J. K. Moell, den der genom köpekontrakt den 26 Februari 1873 försålt lägenheten till Handlanden C. S. Ekman, hwilket köp af Ekmans sterbhusdelegare den 9 Juli 1875 transporterats på sökanden Lundström, samt den senare å den del af N:o 9, som enligt mernämnde förteckning skulle innehafts af Fiskaren Mårten Stenkilsson, hwilken del wid ofwanberörda arfskifte den 25 Mars 1850 tillfallit honom efter hans fader Stenkil Henriksson.
  Men som sökanderna icke kunnat förete Borgmästarens i Christianstad å gatuhusdelarne för dem utfärdade städjobref eller wisa sig hafwa lägenheterna genom laga fång förwärfwat från någon, som warit med sådant städjobref försedd, så förständigas den, som har något att emot ansökningen erinra, att wid talans förlust sådant härstädes anmäla inom en månad efter det denna kungörelseblifwit i Häradets kyrkor uppläst.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 13/3, N:o 7
  Ang. skatteköp af andel i gatuhuset N:o 15 Skillinge.
  Uti hit ingifwen ansökning har Fiskaren Jöns Petter Hansson med företeende af handlingar, utwisande att han innehar den del af gatuhuset Nr 15 Skillinge i Hofby socken och Ingelstads Härad, hwarå han, enligt af Borgmästaren Clairfelt den 30 Juni 1871 upprättad förteckning på war åbo, anhållit om skatteköp å denna gatehusdel, men som sökanden icke kunnat förete Borgmästarens i Christianstad för honom utfärdade städjobref å lägenheten eller wisa sig hafwa lägenheten genom laga fång förwärfwat från någon, som warit med sådant städjobref försedd, så förständigas den, som har något att emot ansökningarna erinra, att wid talans förlust sådant härstädes anmäla inom en månad efter det denna kungörelse blifwit i Häradets kyrkor uppläst.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 10/4, N:o 8
  Kungörelse angående skatteköp af andelar i gatuhuset N:o 2 Skillinge.
  Uti hit ingifna ansökningar hafwa Tufwe Nilsson och Enkan Elna Swensdotter anhållit om skattebref, den förre å den del af gatuhuset N:o 2 Skillinge i Hofby socken och Ingelstads härad, som enligt af Borgmästaren Clairfelt den 30 Juni 1871 upprättad förteckning då skulle innehafts af Drängen Jöns Nilsson och hwilken genom köpekontrakt den 3 Februari 1874 blifwit af Målaren J. Nilsson på Tufwe Nillsson öfwerlåten och den senare å den del af gatuhuset N:o 8 derstädes, som enligt nyssnämnda förteckning innehafts af Skepparen Håkan Jönsson och hwilken till ena hälften blifwit Elna Swensdotter tillagd wid arfskifte den 11 Februari 1873 efter hennes man, bemälte Håkan Jönsson och till andra hälften å henne öfwerlåtits af Håkan Jönssons arfwingar medelst köpeafhandling samma dag, men som sökanderna icke kunnat förete Borgmästarens i Christianstadå gatuhusdelarne för dem utfärdade städjobref eller wisa sig hafwa lägenheterna genom laga fång förwärfwat från någon, som warit med sådant städjobref försedd, så förständigas den som har något emot ansökningarna erinra, att wid talans förlust sådant härstädes anmäla inim en månad efter det denna kungörelse blifwit i häradets kyrkor uppläst.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  29:0) Hofby N:o 6, ett nittisjettedels mtl. som Hans Persson köpt af Ola  Henriksson för 3,500 kronor.
  65:o) halfwa gatehuset  N:o 21 Hofby, som Ola Persson och h. h. Karna Tufwesson köpt af Klemed Mattsson, Swen Mårtensson och A. Thor för 300 kr.;
  67:o) Hofby N:o 50, en fr. sextiotre twåhundrafemtiosjettedels mtl. N:o 17 afsöndrad lägenhet om 1,05 qwref. som Ola Andersson af afl. Per Nilssons sterbhusdelegare för 175 kr.;
  68:o) en andel af Gatehuset Skillinge N:o 15 för Jöns Petter Hansson, hwilken enligt skattebref den 26 Juli 1877 fått nämnda fastighet på sig öfwerlåten af Kongl. Maj:t och kronan;
  69:o) hälften af nyssnämnde andel af Skillinge N:o 15 som A. Olander och h. h. Anna Jönsdotter köpt af Jöns Petter Hansson för 150 kr.;
  70:o) en fjerdedel af ofwannämnde andel uti Skillinge N.o 15, som Per Jönsson köpt af Jöns Petter Hansson för 650 kr.;
  71:o) Hofby N:o 26 ett twåhundraåttiåttondels mtl och N:o 28 ett sextondels mtl, som Per Ingwarsson och h .h. Anna Olsdotter köpt af Ingwar Mickelsson och Cicilia Trulsdotter för 3,666 kr, 67 öre;
  74:o) Qwarnby N:o 34 en fr. tjugofem ettusen etthundrafemtiotwåendels mtl. N.o 15 afs. lägenhet om 3,64 qw. ref, som Peter Erikssons hustru Kersti Larsdotter köpt af Nils Eriksson och Ingar Bengtsdotter för 366 kr. och 67 öre;
  75:o) en till twå femte delar förslagswis beräknad andel af nyssnämnde lägenhet Qwarnby N:o 34, hwilken andel Per Larsson köpt af Peter Eriksson och Kersti Larsdotter för 300 kronor;
  76:o) en till ett tiondels förslagsw. beräk, andel af lägenheten Qwarnby N:o 34, som Samuel Carlsson köpt af Petter Eriksson och Kersti Larsdotter för 63 kr.;
  77:o) en till hälften förslw. beräk. andel af läghtn Qwarnby N:o 34, som Mårten Persson köpt af Petter Eriksson och Kersti Larsdotter för 550 kr.;
  109) Hofby nr. 11 ett femhundratolftedels mtl som Nils Mårtensson och hans hustru Marna Håkansdotter köpt af Enkan Hanna Johansdotter för 1,416 kronor 67 öre.
  146) Qwarnby nr. 15, ett sextifjerndels mtl, som Anders Jönsson köpt  af Swen Jönsson för 833 kr. 33 öre.
  196) Norra hälften af sandmarken till ett sextondels mtl Hofby nr. 1 med förslagswis åsatt ett etthundranittitwåendels mtl, som Nils Olsson och hans hustru Hanna Persdotter köpt af Ola Mårtensson och Karna Håkansdotter för 841 kronor 67 öre.
  197) Det till ett åttondels mtl Hofby nr. 7 hörande sandskifte med åsatt ett sjuttitwåendels mtl, som Erland Håkansson och hans hustru Fredrika Olsdotter köpt af Per Bengtssons barn Ola Persson och Anna Persdotter jemte den senares man Måns Olsson för 375 kr.
  199) Qwarnby nr. 15 ett trehundratjugondels mtl, som Anders Jönsson köpt jemte ytterligare ett sextifjerndels mtl af samma hammen af Swen Jönsson för 833 kr. 33 öre.
  204) Hofby nr. 11 ett etthundranittitwåendels mtl, som enkan Sophia Mickelsdotter köpt af afl. Henrik Jönssons enka Kersti Olsdotter för 833 kronor 33 öre.
  205) Hofby nr. 5 ett nittisjettedels mtl och nr. 34 ett femhundrasjuttisjettedels mtl, som Bengta Kristoffersdotter köpt af sin tillämnade man Per Henriksson för 2,500 kronor.

  1878 20/2, N:o 14 (Serien II) (se även: 1878 28/6, N:o 58; 1878 11/5, N:o 40)
  3:o) Genom executiv auktion som förrättas å tingsstället i Hammenhög Onsdagen den 8 nästinstundande Maj kl. 12 på dagen, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas del ett boningshus och en uthuslänga med tillhörande circa 30 kappland jord, dels ha[l]fwa andelen i en wädermjölqwarn jemte dertill hörande 6 kappland jord, allt beläget å N:o 15 Hofby i Hofby socken och Ingelstads härad

  1878 10/10, N:o 191
  Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
  Sedan Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelsen i 14 § af Kongl. Förordningen den 24 Augusti 1877 under den 6 och 11 Juni samt den 17 Juli detta år fattat beslut i anledning af de från en del Kommunalstyrelser inkomne yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin samt andra brända eller distilerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal-Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda, för den af Länsstyrelsen bestämda tid; så hafwa Kommunal-Nämndernas i nedannämnde socknar Ordförander hit inkommit med behörige auktionsprotokoller, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta af Kommunal.Nämnderna antagna anbud, nemligen:
  i Hofby socken bokhållaren Axel Stenberg å N:o 15 Qwarnby för minuthandel i socknen antingen å Skillinge fiskläge eller å N:o 15 Qwarnby under 3 år, emot afgift efter 610 kannor årligen. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
  Enär auktionsåtgärderna i fråga icke blifwit öfwerklagade samt emot ofwanbemälte inropares behörighet icke något förekommit, har Länsstyrelsen ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande uppbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos kronobetjeningen anmält, å hwilket ställe han will försäljningen idka, från och med den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författnings föreskrift inom bestämda området utöfwa.

  1881 7/9, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart. Under innewarande års Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen
  g) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  61. Omkring 4 tunneland jord af nr 3 och 26 Hofby med förslagswis åsatt tjugofem ettusentrehundrafyratiofjerdedels mantal nr 3 och etthundraett sjuttontusentwåhundraåttiondedels mtl nr 26, för Anders Stenkilsson och hans hustru Johanna Kullman, hwilka köpt nämnda fastigheter af Stenkil Persson för 2,333 kronor.
  80. Qvarnby nr 15, ett trehundratjugondedels mantal, för Anders Jönsson, hwilken ärft detsamma efter sin moder Ingar Nilsdotter.
  81. Qvarnby nr 15, ett trehundratjugondedels mantal, för Anders Jönsson, hwilken köpt nämnde fastighet af sin broder Henrik Jönsson för 350 kronor.
  86. Hälften af den andel i gatehuset nr 15 Skillinge, hwarå skattebref utfärdats den 29 november 1873, för Lars Henriksson, hwilken köpt nämnde fastighet af sina föräldrar Henrik Larsson och Kersti Nilsdotter för 500 kronor.
  99. Dels en från ett fyratioåttondels mtl Hofby nr 15 afsöndrad lägenhet om 4,69 qvadratrefwar, i jordeboken benämnd nr 52, del ock å hälften af den från ett åttondels mtl af samma hemmansnummer utbrutna jordplan om 0,6475 qvadratref, som fått namn af nr 53 Hofby, för Swen Lindgren, hwilken köpt nämnda fastigheter på utmätningsauktion från Anders Bengtsson för 1,580 kronor.
  100. Hälften af en från ett åttondels mtl Hofby nr 15 afsöndrad lägenhet om 0,6475 qvadratref, i jordeboken benämnd nr 53, för Erland Månsson, hwilken köpt nämnde fastighet af Anders Bengtsson och hans hustru Sissa Månsdotter för 2,166 kronor 67 öre.
  102. Hofby nr 55, en från ett sextondels mantal Hofby nr 20 afsöndrad lägenhet om 4,80 qvadratrefwars rymd, för Ola Åkesson och hans hustru Boel Jönsdotter, hwilka köpt detsamma af Ola Erlandsson för 311 kronor 67 öre.
  122. Qvarnby nr 4, nio trettiotwåendels mtl, förslagswis, för Hans Andersson, hwilken köpt nämnde fastighet af Nils Månsson och Anders Hansson för 10,000 kronor
  123. Qvarnby nr 41, en från Qvarnby nr 4, nio trettiotwåendels mantal, efter förslagswis gjord beräkning afsöndrad lägenhet om 1,33 qvadratrefs rymd, för Nils Andersson, hwilken köpt nämnde fastighet af sin broder Hans Andersson för 75 kronor.
  124. Qvarnby nr 4, ett fyrationdedels mantal, för Nils Andersson, hwilken köpt nämnde fastighet af sina föräldrar Anders Hansson och Boel Nilsdotter för 1,500 kronor.
  165. Qvarnby nr 6, fem trettiotwåendels mantal, för Jöns Persson och hans hustru Anna Persdotter, hwilka köpt detsamma af den förres föräldrar Per Mårtensson och Kersti Trulsdotter för 5,000 kronor samt förbindelse att utgöra undantag.
  203. Ett trettiotwåendels mtl Qvarnby nr 10, för Anders Björnsson och hans hustru Kersti Månsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Nils Månsson och Anna Persdotter för 1,350 kronor.
  209. Nio etthundratjugoåttondels mtl Hofby nr 34, med undantag af dertill hörande tångtägt och torfjord för Tufwe Nilsson och hans hustru Anna Månsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Anders Persson för 13,358 kr. 33 öre.
  214. Qvarnby nr 6, ett trettiotwåendels mtl, för Swen Persson och hans hustru Eljena Hansdotter, hwilka köpt detsamma af Nils Persson för 2,833 kronor 33 öre.
  216. Hofby nr 28, ett etthundrafyratiofjerdedels mtl, för Nils Nilsson och hans hustru Mätta Håkansdotter, hwilka köpt detsamma af Erik Persson och Anna Håkansdotter för 1,500 kronor.
  217. En från tjugonio twåhundraåttioåttondedels mtl Qvarnby nr 13 afsöndrad lägenhet om 2,94 qvadratrefwar, i jordeboken benämnd nr 26, för Ola Larsson, hwilken köpt nämnde fastighet af A. Nilsson och Cecilia Nilsdotter för 1,500 kr.
  257. Ett tunnland jord med förslagswis åsatt ett trehundraåttiofjerdedels mantal af Hofby nr 11, för Hans Anderssons konkursmassa på grund af köpekontrakt, hwarigenom Hans Andersson af Jöns Swensson köpt nämnde fastighet för 1,300 kronor.
  258. Ett etthundranittiotwåendels mantal Hofby nr 27, för Pigan Maria Kristiansdotter, hwilken köpt nämnde fastighet af Bengt Henriksson och Maria Swensson för 1,300 kronor.
  273. 5 tunnland till läget bestämd jord af sandskiftet till tre trettiotwåendels mantal Hofby nr 33 med förslagswis åsatt ett trettiotwåendels mtl, för Smeden J. Lundsten och hans Mätta Persdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Per Mårtensson och Eljena Jönsdotter för 416 kronor 67 öre.
  285. Norra hälften af den med Littera A betecknade andel af skattegatehuset Skillinge nr 32, för Ola Olsson och hans hustru Elna Larsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af den förres fader Ola Henriksson för 700 kronor.
  313. del en från ett fyratioåttondels mtl Hofby nr 15 afsöndrad lägenhet om 4,69 qvadratrefwar, i jordeboken benämnd nr 52, dels ock en från ett åttondels mantal af samma hemmansnummer utbruten jordplan om 0,6475 qvadratref, som fått namn af nr 53 Hofby, för Swen Andersson och hans hustru Eljena Andersdotter, hwilka köpt nämnda fastigheter af S. Lindgren och Erland Månsson för 3,100 kronor.
  376. En till läge och gränser bestämd, till fyra niondelar förslagswis beräknad andel af den från fem nittiosjettedels mantal Qvarnby nr 15 afsöndrade lägenheten nr 21, för A. Åkesson och hans hustru, hwilka köpt nämnde fastighet af Hofby församling genom Nämndemannen Mårten Swensson för 610 kronor.
  377. En till en sjettedel förslagswis beräknad andel af den från fem nittiosjettedels mtl Qvarnby nr 15 afsöndrade lägenheten nr 21, för Swen Larsson och hans hustru Kjerstina Bengtsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af den senares fader Bengt Swensson för 100 kronor.
  378. Ett twåhundraåttioåttondels mantal Hofby nr 20, för Nils Hansson, hwilken bekommit detsamma i giftorätt efter sin aflidna hustru Katrina Bengtsdotter.
  379. Ett sjuhundrasextioåttondels mantal Hofby nr 20, för Bengt Nilsson, Henrik Nilsson och Nils Nilsson, hwilka till en tredjedel hwardera ärft detsamma efter modern, Nils Hanssons aflidna hustru Katrina Bengtsdotter.
  380. Ett twåtusentrehundrafjerdedels mtl Hofby nr 20, för Anders Truedssons hustru Elna Nilsdotter, hwilken ärft nämnde fastighet efter sin moder Katrina Bengtsdotter.

  1885 6/3, N:o 16 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om executiv auktion.
  Thorsdagen den 16 nästkommande April kl. 10 f.m. kommer executiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads Härads tingsställe i Hammenhög föär försäljning af utmätta hemmanet N:o 15 1/24 mantal Hofby, i Hofby socken; och är hemmanet, hwratill hör omkring 10 tunnland jord, deraf 7 tunnland åker och åetrstoden sandbete, försedt med 3:ne åbyggnader samt utmätningswärderadt till 3,000 kronor.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög å Kronofogdekontoret den 4 Mars 1885
  P. L. Leth

  1885 13/7, N:o 127 (Landskansliet)
  Kungörelse angående namnförändringar å wissa socknar inom riket.
  Med anledning af komiténs för reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar wäckta förslag och myndigheternas deröfwer afgifna yttranden har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 17 sistlidne April funnit godt, till undanrödjande af de misstag och oegentligheter, som kunna uppstå derigenom att socknar inom samma län eller stift hafwa lika namn, i Nåder förordna, att nedannämnda socknar skola från och med ingången af år 1886 erhålla förändrad benämning och att i sådant afseende
  inom Kristianstads län
  Hoby socken i Ingelstads härad skall benämnas Östra Hoby socken

  1891 12/5, N:o 112
  Kungörelse angående förnyade hamn- och kanaltaxor för länet.
  Till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Konungens Befallningshafwande den 2 sistlidne April och i öfwerensstämmelse med deri gifne föreskrifter utfärdar Konungens Befallningshafwande följande hamn- och kanaltaxor att tjena till efterrättelse intill slutet af år 1895:
  Taxa å afgifter wid Skillinge hamn
  /…/

  1891 6/4, N:o 3 (Serien II)
  Kungörelse angående utarrendering af en Östra Hoby kyrkas jord n:o 2 America..
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 6 nästkommande Juli klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande här på landskontoret som inför Östra Hoby församlings kyrkoråd i Östra Hoby sockenstuga, kommer till arrende på tjugo år, räknade från midfastan 1893 till samma tid år 1923, att utbjudas en Östra Hoby kyrka tillhörig lägenhet N:r 2 America en äng, i Östra Hoby socken och Ingelstads härad, hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande:
  att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörande af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af minst twå personer, en för båda och båda för en såsom för egen skuld;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos Pastorsembetet i Östra Hoby samt
  att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskopsembetet hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.

  1891 3/6, N:o 49
  Kungörelse angående rättelse.
  Uti Länsstyrelsens kungörelse N:r 3 Ser. II. år 1891, från landskontoret, i fråga om utarrendering af Östra Hoby kyrkas jord N:r 2 America uppgifwes, att nämnde jord skall utarrenderas på tjugu år från midfastan 1893, hwilket härmed rättas till trettio år.

  1891 27/7, N:o 8 (Serien II)
  Kungörelse angående utarrendering af fem Östra Hoby kyrka tillhöriga lägenheter
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 5 nästkommande Oktober klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande här på landskontoret som inför Östra Hoby kyrkoråd i Östra Hoby sockenstuga, komma till ut arrendering på trettio år, räknade från midfastan 1893 till samma tid 1923, att utbjudas dels Östra Hoby kyrka tillhöriga gatehusen N:ris 37, 38 och 39 Östra Hoby och dels twå nämnda kyrka tillhöriga, wester om kyrkan och i förening med pastorsboställets plan belägna obebyggda jordlotter, i Östra Hoby socken och Ingelstads härad, hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillgännagifwande.
  att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af minst twå personer en för båda och båda för en såsom för egen skuld;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos pastorsembetet i Östra Hoby, samt
  att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskopsembetet hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.