Östra Ingelstad

  Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1951 Östra Ingelstad
  1952-1958 Hammenhög
  1959-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifte är eij förrättadt” [år 1762] [RA 1783]
  Enskifte:

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1806.

  Litteratur:
  Barup, K, Ö Ingelstad. 1982
  Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 131-132. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b3980
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b6780.s678
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b10410.s1041
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b5770.s575
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b2040.s154

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar
  Lysningar och vigslar 1733, (1743) (Skriftserie 1)
  Dödlistor 1795, 1803-1805 (Skriftserie 3)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Ingelsta Sokn och By har:

  Skatte 3. 5/16 arbetshemman till Ingelsta Gård
  Gatehus 18 Ingelsta Gård [Se AID: v566850.b540]
  Qwarn 1

  Möllegården här under begrepen.
  Tillräckeligit utsäde, höbohl och torfjord samt fiske i åhn.

  Ingelsta Crono

  Säteri (e) 12. 1/2 arrenderas af Herr Ryttmästarn och Riddarn von Schantz.

  Soknen har 14 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

  (e) Enligit kongl. Cammar Collegii arrende Contract af d. 20 Julii 1757, är Gården förmedlad till 6 och siu åttondedels hemmantal. Gården förmenes wara anlagd af en konung Inge, efter hwilcken så wäl Gården som Häradet fådt sitt namn. Denne konung Inges Graf, bestående uti några uppresta stenar ett stycke från Gården wises af ortens Inwånare, och en åttondedels mil från Gården wises äfwen några stora uppresta stenar i rundel, hafwandes en till 4 à 5 alnars hög sten mitt uti, hwilcket ställe kallas för konung Gårms graf. Mangården består af 2:ne korswärcks bygnader och är en Corps de Logis, som skall blifwa grundmurad, tillämnad. Ladugården [AID: v384839.b6160] består af en grundmurad och 2:ne korswärcks bygnader, warandes Man och Ladugården skilde gienom en gammal mur. Trägården ligger öster om Ladugården försed med goda frukteträn och i öfrigit hafwer dena Gård, 4:ra st. fiske dammar, waruti finnes karp, giäddor och abbor. tillräckeligit utsäde och höbohl i 2:ne wångar med sten inhägnad, 28 st. underlagde arbetes hemman, 18 st. Gatehus ellet Torp, en miölqwarn och nödig torfjord. [AID: v913675.b2510]

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Östra Ingelstad nr 1, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 2, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 8, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 9, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 10, 1/4 mtl 1761, aug. 19, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 11, 3/16 mtl 1761, aug. 19, skattebrev på 3/16 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 15, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 16, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 17, 1/4 mtl 1761, aug. 19, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 18, 1/4 mtl 1758, sept. 18, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 19, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 20, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b530)
  Östra Ingelstad nr 21, 3/16 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b540)
  Östra Ingelstad nr 22, 3/16 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; ”den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingelsta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården” (AID: v566850.b540)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 9 15/16 mantal, som alla äro af frälsenatur.

  Militär indelning
  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 31-34,125 [AID: v792654.b1100.s211]

  Värnpliktiga i Östra Ingelstad
  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1510
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00284
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00189
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00431
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00193
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00219
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00166
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00205
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00074
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00119
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00105
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00096
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00113
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00103
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00150
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Östra Herrestads och Östra Ingelstads socknar
  Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Anders Johnsson i Walleberga. Då han avgick valdes

  Nils Persson i Östra Herrestad, vald 1831; därefter
  Anders Andersson, Ingelstad, vald 1833;
  Nils Jönsson, Östra Herrestad, vald 13/11 1836, död 1860;
  Måns Larsson,Östra Herrestad, vald 1860, entledigad 1862;
  Nils Larsson, Östra Herrestad, vald 1862 entl. ht. 1866;
  Anders Månsson, n:r 22 Östra Herrestad, vald 21/1 1867, entl. 1871;
  Erik Esbjörnsson, Ingelstad, vald 22/1 1872, entl. 1877;
  Per Nilsson, n:r 3 Östra Herrestad, vald 5/11 1877;
  Godsägaren C. Ganslandt å Ingelstads Nygård, vald 22/2 1902;
  Nils Andersson, arrendator av Gärsnäs gård, vald 17/12 1906;
  C. Ganslandt ånyo vald 21/1 1914;
  Olof Johnsson, Axeltorp, vald 4/4 1916; innehar fortfarande befattningen (1926)

  Östra Ingelstads socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Undher Arende till Ingelsta Gårdh 1 Ingelsta byy: Åke Jönsson ½ Har 4 huuslengiar wedh macht och Bondhen hielper sigh
  -”- 2 Erlan Månsson ½ Haf:r 3 små huuslengior bonden hielper sig
  -”- 3 Lars Pehrsson 1/16 Ett lijten huuslengia Åboen fattig
  -”- 4 Oluf Pehrsson 1/16 Dito beskaffenheeth
  -”- 5 Johan Olsson Orre 1/16 Dito Ett stycke huus
  -”- 6 Erlan Skomakare 1/16 Dito beskaffenheeth
  -”- 7 Håkon Månss: nu Pehr Nilss: 1/16 Dito och Åbon fattigh
  -”- 8 Jöran Nilsson ½ Een huuslengia och 1 stycke mindre bonden fattigh
  -”- 9 Jöns Håkonsson ½ Haf.r 2 små längior och fattig
  -”- 10 Pehr Madtzon ½ Har 3 små huuslengior och bonden fattigh
  -”- 11 Tron Lasson ½ Har 2 stycken små förfalne huusläng:r bonden fattigh
  Dito Undher Arende till Ingelsta Gårdh 12 Ibm: Jöran Jakobsson 1/16 Ett lijtet stycke huuslengia Åbon fattigh
  -”- 13 Swen Andersson 1/16 Har 2 små stycken huuslengior bonden fattigh
  -”- 14 Måns Olsson 1/16 Een lijten huuslengia och Åboen fattigh
  -”- 15 Jöns Madtzon ½ Har 3 huuslengior och een stompa bonden hielper sigh
  -”- 16 Mårtehn Trulsson ½ Har 2 huuslengior bonden fattigh
  -”- 17 Jacob Jöransson ½ Har 4 huusleng:r och wedh macht
  -”- 18 Lars Tykesson ½ Haf:r 2 huuslengior Åboen hielper sigh
  -”- 19 Måns Håkonsson ½ Har 2½ huuslengia bonden hielper sigh
  -”- 20 Erich Andersson ½ Haf:r 3 huuslengior bonden fattigh
  -”- 21 Hans Nilsson ½ Dito 3 huuslengior hielper sigh lijtet
  -”- 22 Mölla Gårdhen Tron Lasson ½ Afbrändt och ödhe sampt obruukadt
  -”- 1 IngelstaMölla: Lars Jönss: 1 Ett stycke huuslengia och ähr een of:nfals quarn, hielper sigh lijtet

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 114 / sid 109 ff (AID: v98462.b114.s109)

  Ingelstads gård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Ingelsted Gård Er et Urminds Setterij
  Cronen tilhörrige och Boringholmbs Wederlägh.

  Sielfue gården, af Welb: H: Sederkrantz Arenderet och brugess afuel till.

  BorgeGården
  Består den Söndre side, En grund Muret huss, den Nöre side en grundmuret huss kaldes Kongh Engels huss, bege thegel hengt. Östen i gaarden en Lenge, Muret emellom stolper. Dissligeste Westen på gården, en anden lenge, med Brögers, Kiörken och Borgestue udj, er och Muuret emillom stolper, begge thegel hengt. Bemelte 4 husse befindes bröstfeldig, behöfwer til Reparation, Bielcher, deeler, Sömb, Tagsteen, Kalch och Lagter.

  Ladegarden
  Består, I en Stoer grundmuret Törskelade, Söndre Siden på den, er thegel hengt, och den Nöre Side med Langhalmb tagt, behöffwer stoer hielp både på Tagsteen och skiählning, och på den Möre Side behöffues en stoer dehl Langhalmb at Repareras med.

  Den Östre Lenge, mellom storper opmured, och med Langhalmb tagt, er gandske Ruinerede på Taget, behöfwer der til en stoer dehl langhalmb, er och der Under en dehl foedtrae forrådned, samme lenge bestaar i 30 Bindinger huuss.
  Noch denne Lenge Östan for denne lenge och Noden for traegården, er gandske borte, som berettes, at hafue werit 24 bindinghuss, samme huss behöfues höijeligen igien att opsettes, till Boeskapetz fornödenhed.

  Noch en Lenge Westen på Gården som er 20 bindinger.
  Der på ofuerdehlen och thaget gandske borte, Nederdeelen som haffuer Werrit Muuret emellan stokper, er både thömmer och Muuret Nederfalden och gandske Udychtige, Samme lenge til Arendatorens boeskap, Er höijligen fornöden, igien at opsettes aff Nye. I den Söndre ende, wedfor: Nederfaldne Lenge, staar Sex Små binding huss.

  Indem Ingestedgårdz Råå och Rör, liger Ingelsted byes Ager och Engh. Bemelte Ingelsted bye er _13 hemman och _8 gadehuuse. Itemb et heman kaldes Möllegården. Så och en WandQuern, kaldes Ingelsted Mölla. Samme hemman Uggedags tienere til Ingelsted Setterij.
  Doeg er Setterijedtz Ager och Engh, Serskildt fra böndernes.
  Thil Sielue gården Saaes åhrligen Rug _24 T:r
  Biugh _26 T:r, Haffre _90 Thönder
  Höe kand höstes åhrligen _400 Lass, och ellerss Når god ähring er, hen Wed en _450 less hör.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00225

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1835 16/5, N:o 62
  Enligt wederbörlige beslut, kommer det å Ingelsta Kyrka, i Ingelsta Härad, warande Sparr-werk och Tegeltak att innewarande år iståndsättas, samt Kyrkan in- och utwändigt rappas och hwitmenas, efter uprättat kostnads förslag, som uptager en summa af 561 Rd 32 sk. Banco. – Werkställigheten af dessa arbeten utbjudes å Entreprenad-Auction wid Kyrkan Fredagen den 12:te i nästa Månad kl. 12 på dagen, under willkor: att blifwande Entrepreneurer böra wid Auctionen aflämna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af sina åtagande och arbetenas bestånd i 10 års tid, äfwensom för det förskott å Entreprenad summorne hwilket kan, om så fordras, lemnas, samt att skeende lägsta anbuden skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1835 19/5, N:o 150
  Till godtgörande af Domfäste skulder hafwa nedannämnde Fastigheter blifwit i mättagne, hwilka å Utmätnings Auctioner som förrättas af Krono-Fogden i Orten komma år dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas neml:
  1:o Skatte Frälse Hemmanet N:o 22 1/16 mant. Ingelsta på Tingsstället Hammenhög den 20 Aug. nästkommande kl. 2 e.m.

  1835 18/7 N:o 206
  Genom Utmätnings Auction som förrättas af Krono-Fogden i Orten, på Tingsstället Hammenhög Torsdagen den 8 nästkommande October kl. 11 f.m., kommer, för Domfäst skuld i mättagne N:o 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 och 52 Ingelsta med Ingelsta Mölla N:o 1, 4 5/8 Säteri Frälse och Gatehusen N:o 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 1/2 mant. Frälse Ingelsta, samt 30 Rd Frälse ränta med natura Praestationer af skatte Frälse Hemmanen N:o 3 7/32 och 15 1/16 mant. Östra Herrestad N:o 1 9/64, 2 9/32, 3 1/16, 6 7/32, 10 1/16, 20 3/16 och 22 3/16 Hannas, N:o 6 3/16 Södra Qwärrestad N:o 2 7/16, 4 3/16 och 11 5/16 Lunnarp samt N:o 2 1/4, 8 1/4, 9 1/4, 10 1/4, 11 1/4, 15 1/4, 16 1/4, 17 1/4, 18 1/4, 19 1/4, 20 1/4, 21 3/16 och 22 3/16, Ingelstad, att till den högstbjudande försäljas, Och kommer med köpeskillingens erläggande och Egendomens tillträde att lagenligt förfaras. I öfrigt hänwises de Speculanter, som skulle önska en närmare beskrifning å berörde Egendom, att får sådant afseende wända sig till Auctions förrättaren, hwilken innehar del af det wid utmätnings tillfället upprättade Instrument; Skolandes denna kungörelse så tidigt i Post och Inrikes Tidningen blifwa införd, att wederbörande Inteckningshafware kan wid Auctionen antingen sjelfwe eller genom Ombud tillstädeskomma och deras derwid beroende rätt bewaka.

  1835 /8, N:o 233 [Se även en andra auktion av Ingestad N:o 312; och Nygård N:o 313]
  Genom Auction den 24 September kl. 10 f.m. låter ägaren af Frälse Säterierne Ingelstad, Nygård och Elmhult försälja dessa Egendomar antingen samfällt, eller hwar för sig eller och Nygård i särskilte genom Landtmätare utlagde Lotter.
  De båda förstnämnde Egendomarne äro belägen i Ingelstads Härad 2 1/4 mil från ystad och 1 1/2 mil från Cimbrishamn. Säteriet Ingelstad är bebygdt med Corps de Logie, twå wåningar högt af Sten inredt med 14 bättre Boningsrum, Kök, Skafferi, Källare och Garderober. – Tre flygelbygnader af Sten i Korswerke hwaraf den ena med bättre Boningsrum och de andre med rum för Tjestefolks nödiga hushålls rum och Osttryckeri, dessutom Spannemåls Magazin af Sten, fem lofter högt och Bränneri med inrinnande watten. Ladugården består för närwarande af 2:ne grundmurade längor om något öfwer hundrade aln. hwardera samt grundmurarne till en Loge långa af 217 aln. med flera mindre byggnader. – Gården är omgifwen af stora Trägårdar med en mängd utwalda frugträd och en Park af betydlig widd och Fiskdammar med goda Fiskslag. – Säteriet 4 1/2 mantal består af 380 Tunnl. Åker, 188 Tunnl. Äng och 548 Tunnl. utmark med tillräckelig Torfjord; Å ägorne finnes odal tullqwarn med twå par Stenar, nödig åbyggnad för hushåll samt 21 Tunneland jord utom ofwannämnde; hwarförutan 1/2 mantal Frälse med en jordrymd af 144 Tunneland utlagt till 16 Torp, hwaraf arbete utgöres till gården, med 3 dagswerken i weckan af hwardera utom behöflige pige dagswärken, detta jemte arbetet af Skatte Frälse hemmanen tillsammans 10 ½ hela hoverier med 38 bönder gör att en ringa tienstepersonal till Säteriets bruk erfordras. – Säteriet Nygård är bebygdt med Tre Ladugårdslängar och en för tjenstefolk. Det består af 211 Tunneland Åker och 172 Tunneland Äng, hwaraf finnes behöflig Torfjord, beräknadt till 2 mantal. Säteriet Elmhult 1 3/16 mantal belägit i Albo Härad Sanct Olofs Socken 1 ½ mil från Cimbrishamn, är bebygdt med Corps de Logie undra wåningen af gråsten och öfra af tegel i Korswircke, indelat i flera rum, en byggnad för tjenstefolk, Tre grundmurade Ladugårds längor och Bränneri. På detta Säteri äro 11 Torp samt stora torfmossar, gammal och uppwäxande skog af Ek, Bok och andre trädslag till afsalu. Här utsåss wanligen 20 Tunnor Råg, 30 Tunnor Wårsäd, 50 Tunnor Potatis och bärjas omkring 300 par lass Hö årligen.
  Auctionen hålles wid Ingelstad gård, köpewilkoren tillkännagifwas wid Auctionen och kan köpare påräkna de förmånligaste köpewillkor och större delen af köpeskillingen innestående. Ifall att antagligt köpe anbud icke göres, utbjudas Egendomarne samma dag till arrende under tid som wid tillfället bestämmes, med afseende å Speculanters önskan, med eller utan inwentarier. Närmare upplysning om Egendomarne meddelar Inspectoren Grönwall, som kan derom tillskrifwas på Cimbrishamn och Ingelstad.
  Cimbrishamn & Tullhög den Augusti 1835
  Georg W: Grönwall.

  1836 5/1, N:o 2 (se även N:o 85 1836 5/4 – ”För skuld till Wadstena Krigsmanshus Cassa i mättagne”; N:o 102 1836 18/4 – nedan)
  För skuld i mättagne N:o 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 och 52 Ingelstad med Ingelstads mölla N:o 1 3/8 Säteri Frälse och Gatehusen N:o 3, 4, 5, 6, 7,12, 13 och 14 1/2 mant. Frälse Ingelstad samt 30 Rd Frälseränta med natura praestationer af Skatte Frälsehemmanen N:o 3 7/38 och N:o 15 1/16 mant. Östra Herrestad N:o 1 9/64, N:o 2 9/32, N:o 3 3/16, N:o 6 7/32, N:o 10 1/16, N:o 20 3/16 och N:o 22 3/16 mant. Hannas, N:o 6 3/16 Södra Qwärrestad, N:o 2 7/16, N:o 4 3/16, N:o 11 3/16 Lunnarp och N:o 2 1/4, 8 1/4, 9 1/4, 10 1/4, 11 1/4, 15 1/4, 16 1/4, 17 1/4, 18 1/4, 19 1/4, 20 1/4, 21 3/16 och 22 3/16 mant. Ingelstad belägne uti Ingelstads Härad, komma genom offentlig Aultion, som förrättas af Krono-Fogden i orten, att för Tredje gången utbjudas till försäljning å Hammenhögs Tingställe Måndagen den 29 Februari instundande kl. 12 på dagen. Med köpeskillingens erläggande och egendomens tillträde förhålles efter lag; och bör fordringsegarne, för hwars räkning egendomen blifwit utmätt, föranstalta, att inteckningsegare om Auctionen förut erhålla kännedom, hwilket må ske genom denna kungörelses införande i Stats-Tidningen 3:ne gånger, sista gången minst 14 dagar före Auctionen.

  1836 9/2, N:o 30
  För skuld i mättagne Fastigheterne N:o 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, och 42 tillsammans 2 mantal af Ingelstads Frelse Säteri, Nygård kalladt, belägit i Ingelstads Härad samt upskattadt i wärde till 30,000 R:dr Banco, komma för andra gången att utbjudas till försäljning wid Auction som förrättas på stället före kl. 12 på dagen Torsdagen den 31 Mars instundande då Egendomen säljes till det pris, som högstbjudes. Köpeskillingen erlägges en månad efter Auctionen och med till trädet förhålles efter Lag; men fordrings ägaren, för hwars räkning Egendomen blifwit utmätt, bör underrätta inteckningsägare minst 14 dagar förut om dagen för auctionen.

  1836 18/4, N:o 102
  Den till den 22 Junii instundande utlyste Utmätnings Auction å Ingelstads Säteri med tillhörigheter warder, såsom återkallad, härmed instäld; hwilket till efterrättelse meddelas.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Ingelstads Socken genom Herr Öfwersten och Riddaren Gustafschöld 18 R:dr 32 sk.

  1844 26/7, N.o 169 (se även: 1844 9/12, N:o 356)
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  5:o.) Skatte-frälsehemmanet N:o 10 1/64 mantal Ingelstad, i Ingelstads Socken och Ingelstads Härad, på stället den 8 Nowember kl. 11 f.m.

  1845 31/109, N:o 326
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas neml.:
  5:o) Frälse-Skatte hemmansdelen N:o 1 1/32 m.tl. Ingelstad af Ingelstads Socken och Ingelstads härad, på Tingstället Hammenhög, den 30 Januari kl. 12 på dagen.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Ingelstads d:o (Socken) Åboen Lars Christoffersson i Ingelstad

  1849 7/6, N:o 90
  Som Ingelsta kyrka och kyrkogårdsmur, i Ingelsta Härad, innewarande sommar böra rappas och hwitmenas, samt åtskilliga mindre reparationer å kyrkan dessutom werkställas, i enlighet med kostnadsförslag, som upptager en summa af 579 R:dr Banko, så komma dessa arbeten, att utbjudas å entreprenadauktion wid kyrkan Måndagen den Nionde (9) i nästa månad kl. 10 f.m., under wilkor, bland andre, hwilka wid auktionen uppgifwas, att blifwande entreprenören skall ställa wederhäftig borgen för fullgörande af sitt åtagande, samt skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1851 30/8, N:o 289
  Genom auktion, som förrättas å Säteriet Ingelstad, beläget 2 mil öster om Ystad, Tisdagen den Sextonde (16) nästkommande September och följande dagar från kl. 9 f.m. försäljes SIlfwer omkring 1600 lod [1 lod=13,17 gram], bestående af större och mindre kaffekannor med tillhörande gräddskålar, sockeurnor, thékök och thékanna, brödkorgar, 26 st. wouwerts af knif, gaffel och sked, ljusstakar, ragout-, strö-, förlägg- och théskedar. Linne: 31 st. duktyg med tillhörande serwietter, toalett-dukar, 43 par lakan, 9 dussin handdukar. Sängkläder: wägande tillsammans 1500 pund, sängtäcken och filtar. Meublement: i nyare smak af mahogeny och Jaccaranda såsom soffor, emmor, bergére, causeuser, armstolar, smärre stolar och taburetter, klädde med damast, sammet och skagg, trymåer och speglar, ljuskronor och lampor, ett fortepiano, diwans- blomster- och fensterbord, gardiner och golfmattor, deribland en turkisk, dörrförhängen af sammet, pendul- och wäggur, betsade och målade möbler af alla slag. Chrystaller, coulörta och slipade win- och drickesglas. Porcellaine, deribland en Berliner bord-serwis, blomsterwaser. Husgeråd af koppar, malm, jern, tenn och bleck, en wefmangel. Ekipager, wagnshästar, en fyrsittsig täckwagn, en ny mindre täckwagn af Södertelje fabrik, en ny souflett, tre spannselar med beslag af nysilfwer och messing, twå twärsadlar, en engelsk ridsadel, betseltyg och hästtäcken. Winer: flere hundrade bouteljer, deribland Tokayer, Ausbruch och Essence, Champagne, 1812-1842:er Hochheimer, Dom-Dechaney, Steinberger Austich Marcobrunner, Johannisberger och Steinberger-Cabinet samt flera slag finare och ordinära Bourdeaux-winer. Ett afwägnings-instrument jemte åtskillige andra till ett wäl försedt bo hörande effecter och persedlar, hwilkas specification utrymmet icke medgifwer.
  Serskildt meddelas, att annan lösegendom än den som tillhör egaren af Ingelstad icke får komma under utrop, att waror af sämre beskaffenhet och så kalladt skräp redan är afyttradt, att betalning för skeende inrop erlägges till undertecknad härstädes Måndagen den 15 nästkommande December och slutligen, att anstalt är fogad derom att mat och hästfoder samt nattlogis emot contant betalning på stället erhålles.
  Cimbrishamn den 22 Augusti 1851
  A. Kraak.

  1852 13/3, N:o 92
  På begäran af Pastor i Östra Herrestad warder härmed kungjordt att å Onsdagen den 24 dennes kl. 11 f.m. kommer genom entreprenad-auktion, som förrättas wid Ingelstads gård, att till den minstbjudande upplåtas uppförandet af nytt Skolhus i Ingelstads by efter ritning och kostnadsförslag, detta sednare uppgående till 1773 R:dr 16 sk. B:ko som hos Kyrkoherden Malmqwist äro att bese.

  1852 19/5, N:o 166
  Ingelstads Säteri med Ladugården Nygård, bestående af 6 3/4 m:tl Säteri och 7/8 m:tl Insockne-Frälse, innehållande i areal öfwer 1,600 tunneland jord, belägen i Ingestads härad, Christianstads län, cirka 1½ mil från Cimbrishamn och 2½ mil från Ystad, kommer att försäljas genom offentlig auktion på stället Torsdagen den 1:ste instundande Juli kl 11 f.m.
  Af egendomens areal hörer till sjelfwa gården 7 wångar, hwardera öfwer 90 tunneland och till Nygård lika många wångar om 50 tunneland, dessa senare merglade. Resten utgöres af god äng och betesmark. Ladugårdshusen äro uppförda af gråsten, likasom ett magazin, fyra wåningar högt. Karaktersbyggnaden är beqwämt och wäl inredd; trädgård med park wäl hållen, och mi i öfrigt bland egendomens herrligheter nämnas en nybygd Holländsk wäderqwarn med 2 par stenar och sigt.
  Egendomarne utbjudas ostyckade eller hwar för sig med fulla inwenteraier och wexande gröda eller ock styckade i mindre delar, enligt afslutad Landtmäteriförrättning. Köpewillkoren kunna lämpas efter köpares beqwämlighet och warda i öfrigt wid auktionens början tillkännagifne.Närmare upplysningar kunna inhemtas hos Inspektoren på stället, eller hos Löjtnant Silfwersparre på Delperöd.
  Lund den 15 Maj 1852.
  P. Nordström
  Häradshöfding

  1853 19/4, N:o 91
  Natten emellan den 10 och 11 dennas bortstals genom inbrott å Ingelstads Gård omkring 100 R:dr R:gs bestående af dels silfwerpengar, dels 32 sk. B:ko samt 2 R:dr B:ko-sedlar.
  ½ dussin pressade silfwertheskedar med Juwelerarne H. G. Vogts och A. Wessmans i Christianstad namnstämpel och dels med initialbokstäfwerne C. B. å skaften samt
  ½ dussin pressades silfwermarskedar med Wessmans namnstämpel anbragt å skafter.
  En större guldring med inefattas karniol, owal åttkantig fason.
  Ett par malmpistoler försedde med emaljerade stålbajonetter samt i nedre ändan af kolfwarne förwaringsrum, för knallhattar, med pressade silfwerlock till
  Ett par nya swarta karimirbenkläder med hwitt foder samt försedde med tillwerkarens, J. R. Lund i Kiöpenhamn, namnstämpel uti knapparne.
  En swart sidenhalsduk med iwäfda ljusgröna blommor samt ljusgrön å awigsidan.
  En ljusröd sidenhalsduk med iwäfda fina ljusblåa ränder.
  En röd silkenäsduk med gula fasoner uti.
  En hwit dito med röda fasoner uti samt med bred röd bård omkring.
  En gul dito med hwita fasoner uti.
  En liten såkallad blindlykta utaf messing.
  En Thésil af silfwer med swart skaft.
  Med anledning häraf warda såwäl tjufwarne som det stulna härigenom allmänligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente i länet att derefter göra noga efterspaningar samt i öfrigt dermed lagligen förfara.
  Kongl. Öfwer-Ståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige län behagade enahanda efterlysning utfärda låta.

  1853 20/8, N:o 90
  I följd af wederbörligt beslut kommer Ingelsta Kyrkas jord, Swedala ängen kallad, belägen i Ingelsta socken, att på 30 år från nästa Midfasta bortarrenderas och för sådant ändamål å auktion, som hålles såwäl härstädes, som å stället, Måndagen den Tjugondesjette (26) instundande September, kl. 12 på dagen, med willkor, som ärouppfattade i project-kontrakt, hwilket här på Landskontoret och hos Herr Kyrkoherden Malmqwist i Ö. Herrestad äro att tillgå; skolande spekulanter wara beredde att wid auktionen aflemna af 2:ne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, ingången och till wederhäftigheten bestyrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen om Arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå.

  1854 31/5, N:o 61
  Wid offentlig auktion, som anställes, så wäl här som å Landskontoret, som wid Ingelsta kyrka Onsdagen den 21 nästkommande Juni kl. 12 på dagen kommer under arrende på trettio års tid, räknad ifrån midfastan innewarande år, att utbjudas en Ingelsta kyrka tillhörig i Ingelsta socken belägen jordSwedala-ängen kallad, innehållande efter refning 10 tunneland 12 kappland, samt efter uppskattning 3 tunneland 14,667 kappland, hwilket härigenom kungöres, med tillkännagifande att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå, så wäl här, som hos Pastor på stället, att borgen för arrende-willkorens uppfyllande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under tiden med döden afgå, bör wid auktionstillfället aflemnas, ingången, en för begge, och begge för en, af twenne personer hwilkas wederhäftighet blifwit behörigen styrkt, samt slutligen att blifwande anbud skola underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1855 22/9, N:o 198
  Genom offentlig auktion, som förrättas på Ingelstads Säteri Måndagen den 15 nästkommande Oktober kl. 10 f.m., försäljes hel eller nummerwis Säteri-egendomen Nygård, 2 hela Mantal (eller N:ris 27. t.o.m. 42. Ingelstad om hwardera 1/8 Mantal) uti Ingelstads Socken och Härad samt Christianstads Län med en sammanräknad Areal af 380 Tunneland lermylla på ler- och mergelbotten. Tillräckelige och goda Ladugårdsbyggnader äro på stället uppförde. Köpewilkoren, som blifwa förmånlige, lämpas mycket efter en reel Köpares beqwämlighet och warda före Auktionens början tillkännagifne. Skriftlige anbud på egendomen hel, emottages före Auktionen och skulle så åstundas, kan Köparen erhålla nödige Inwentarier, hwarom allt uppgöres med:
  Borrby i September
  Malte Brorström

  1856 1/11, N:o 224
  Genom öppen auktion, som förrättas å Ingelstads Gård Fredagen den 21 i denna månad kl. 12 på dagen låta egarne försälja, derunder lydande circa 300 tunnelands jordrymd af Säteri-natur, antingen helt, eller uti mindre lotter med åsatte hemmantal. Betalningswilkoren, som blifwa lämpade efter köpares billiga fordran, tillkännagifwas wid auktionen och bör köpare wid klubbslaget aflemna antaglig borgen för samma wilkors fullgörande.
  Ingelstad den 1 Nowember 1856.
  P. Johansson

  1857 1/12, N:o 285
  Genom exekutiw auktion, som förrättas å Tingsställe Hammenhög Måndagen den 22 Februari nästa år, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas Skatte-Frälsehemmansdelen N:o 22 6/176 m:tl Ingelstad i Ingelstads socken och härad, i mät tagit af Åboen Jöns Mårtensson derstädes. Angående beskaffenheten af detta hemman, kunna upplysningar erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1858 2/3, N:o 55
  Enär, wid den till den 22 sistlidne Februari utlysta executiw-auktion, från Jöns Mårtensson utmätta Skatte-Frälsehemmansdelen N:o 6 3/88 mantal Ingelstad i brist af spekulanter icke kunnat försäljas, så warder härmed utlyst ytterligare auktion för försäljning af berörde hemmansdel, att förrättas å Tingsstället i Hammenhög Onsdagen den 7 instundande April kl. 12 på dagen. Angående hemmanets beskaffenhet meddelas upplysningar här å Lands-Cansliet och hos Kronofogden i orten.

  1858 25/10, N:o 280 (se även: 1859 17/1, N:o 9; 1859 7/3, N:o 60)
  Genom exekutiv Auktioner, som förrättas å Hammenhögs Tingsställe nedannämnde dagar, komma att i laga ordning till föräljning utbjudas:
  7:o. Måndagen den 3 Januari nästinstundande år kl. 10 f.m. 1/32:dels mantal af N:o 50 Ingelstad, i Ingelstads socken, frånmätt Åboen Nils Mårtensson.

  1858 14/5, N:o 117 (se även: 1858 5/8, N:o 206)
  Genom executiwe auktioner, som förrättas å nedanstående ställen och dagar, komma att i laga ordning försäljas:
  d) Å Landskansliet härstädes Lördagen den 31 instundande Juli kl. 12 på dagen 1/192 m:tl af Skattefrälse-Arbetshemmanet N:o 11 Ingelstad, i socken och härad af samma namn, för skuld utmätt från Åboen Swen Nilsson derstädes.

  1859 18/8, N:o 207 (se även 1859 29/8, N:o 218)
  Genom executiv auktion, som förrättas hästädes Fredagen den 28 nästkommande Oktober kl. 12 på dagen, kommer att försäljas Frälseskattehemmansdelen N:o 9 1/24 mantal Ingelstad, af Ingelstads socken. Upplysning om hemmansdelens beskaffenhet erhålles såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1859 21/11, N:o 277
  Genom executive auktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande, för skuld utmätte fastigheter att försäljas, emot villkor som vid auktions-tillfällena tillkännagifvas, nemligen:
  1:o På stället Måndagen den 30 Januari 1860 kl. 12 på dagen, för försäljning af 1/32 mantal af Skattefrälsehemmanet N:o 19 Ingelstad, i Ingelstads socken och härad, utmätt från Åboen Per Nilsson.

  1859 8/12, N:o 286
  Genom executive auctioner som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma följande för skuld utmätte fastigheter att försäljas, nemligen:
  1:o. Å Lands-Kansliet här i staden Tisdagen den 21 nästinstundande Februari kl. 12 på dagen, 1/24:dels mantal af Frälseskattehemmanet N:o 9 Ingelstad i Ingelstads socken och härad, utmätt från Åboen Per Olsson.

  1860 16/2, N:o 27 (se även: 1858 23/10, N:o 288; 1859 21/11, N:o 277)
  Som nedannämnde hemmansdelar, vid derå utlyste executiva auktioner icke kunnat försäljas, så varder nu executiv auktion utlust att förrättas:
  1:o På stället Måndagen den 12 nästkommande Mars kl. 12 på dagen å 1/32 mantal af skattefrälsehemmanet N:o 19 Ingelstad, Härad och Socken af samma namn.

  1860 28/2, N:o 39
  Som vid den exekutiva auktion, hvilken varit utsatt att förrättas härstädes den 21 dennes å Frälseskatte-hemmansdelen N:o 9 1/24 mantal Ingelstad med tillhörande frälseränta i Ingelstads socken af Ingelstads härad, i mät tagen för Åboen Per Olssons gäld, icke några spekulanter tillstädes kommit, hvadan försäljning icke kunde ske; så kommer ny auktion å berörde hemmansdel med tillhörande frälseränta att förrättas här å Landskansliet Tisdagen den 3 nästinstundande April kl. 12 på dagen, hvilket till vederbörandes efterrättelse härmed kungöres.

  1861 6/5, N:o 50
  Genom entreprenad-auktion som kommer att hållas i Ingelsta församlings skolehus Onsdagen den 22 dennes kl. 11 f.m., upplåtes åt den minstbjudande uppförande af ny ringmur omkring församlingens kyrkogård, hvartill kostnadsförslag är att påse hos Pastors-Embetet. För arbetets försvarliga utförande och bestånd i vissa på hvarandra följande år, samt lyftning af halfva entreprenad-summan, om så åstundas, ställes till vederhäftigheten godkänd borgen. Öfrige vilkoren uppgifvas vid auktionstillfället.
  Östra Herrestad den 2 Maj 1861
  Å. P. Malmqvist

  1862 13/1, N:o 14
  Ej mindre tjufvarne än ock följande natten emellan den 8 och 9 dennes stulna kreatur och varor nemligen: a) Från åboen Per Bengtsson å N:o 20 Jngelstad, en brun häst 5 år gammal med svart mahn och svans samt så kallad svart ål åt ryggen med hvita bakfötter och stjern, b) från åboen Per Månsson å N:o 19 derstädes, en svart häst, 9 år gammal med hvita bakfötter och bläs samt å högra sidan af halsen en håla af ett tums storlek; ock c) en på gården hos husmannnen Hans Andersson i Hannas stående jernskodd vagn, tillhörig Skomakaren Löfdahl i Baskemölla. Nöjaktig vedergällning är utlofvad för det stulnas tillrättaskaffande.
  Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att, i afseende på förestående efterlysning iakttaga hvad på dem lagligen ankommer:
  och behagade Kongl. Öfverståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafvande i Rikets öfrige Län en lika lydande kungörelse utfärda låta.

  1862 6/10, N:o 352
  Genom executiveauktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande fastigheter att försäljas, nemligen:
  6:o Skatte-frälsehemmanet N:o 10 1/64 mant. Ingelstad af Ingelstads socken å Landskansliet härstädes Måndagen den 22 December detta år kl. 12 på dagen.

  1868 29/12, N:o 617
  Uti till Konungens Befallningshafwande ingifwen ansökning hafwa Jöns Henriksson, såsom ordförande i Ingelstads sockens kommunalstämma, Landtbrukaren Chr. Hofmeister samt Jöns Åkesson och hnrik Pehrsson anhållit om tillstånd att i Ingelstads socken och by få hwarje helgfri Lördag hålla så kallad torgdag, för försäljning och köp af Landtmannaprodukter.
  Den som öfwer denna ansökning will warda hörd, bör med yttrande i ärendet inkomma inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst i Ingelstads och andra angränsande socknars kyrkor.

  1869 5/2, N:o 73
  Uppå derom gjorde ansökningar har Konungens Befallningshafwande genom Beslut den 3 dennes tillåtit att Torgdagar för försäljning och köp af sådane landtmanna-produkter, hwarmed, enligt författningarne, en fri och obehindrad handel är medgifwen, må hållas:
  3:o) Hwarje helgfri Lördag å bestämd plan utmed allmänna gatan wid den så kallade samlingsstenen å Landtbrukaren C. Hofmeisters egor i Ingelstads socken af Ingelstads härad.

  1869 18/3, N:o 133
  Fredagen den 28 nästkommande Maj kl. 12 på dagen kommer genom offentlig auktion som å stället förrättas, att till försäljning utbjudas Landtbrukaren Adolf Münchmejers, konkursbo tillhöriga egendom Säteriet Ingelstads Nygård 2 11/16 mtl i Ingelstads socken af Ingelstads Härad, innehållande i areal 500 tunneland jord af bördig beskaffenhet, bebyggd med Corps de logis samt tillräckliga och goda uthusbyggnader, att den 25 Mars 1870 tillträdas. För auktionswilkorens behöriga fullgörande bör en blifwande köpare wid klubbslaget aflemna wederhäftig borgen och komma öfriga auktionswilkoren, som blifwa förmånliga, att före auktionens början tillkännagifwas.
  Hammenhög den 16 Mars 1869.
  P. L. Leth,
  Syssloman”1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  1:o) Ingelstad N:o 10 fem sjuhundrasextioåttondels mantal som Jöns Åkesson och hans hustru Karna Mattsdotter köpt af Matts Klausson och Silla Mattsdotter för 2,500 kronor;
  90) Ingelstad N:o 49, nio ettusenfyrahundrasjuttiotwåendels mtl. med undantag af en förut såld jordrymd af 246 qwadratalnar, hwilken hemmanslott Anders Olsson och h. h. Ingar Nilsdotter köpt af Swen Andersson och Elna Lindqwist för 1,960 kr.;
  112) Ingelstad nr. 19 ett trettitwåendels mtl som Jöns Mårtensson och hans hustru Hanna Nilsdotter köpt af Anders Mårtensson för 4,500 kr.
  149) Ingelstad nr. 17, dels ett trettiotwåendels mtl, dels en till sin sjuhundrasjuttisjettedels mtl förslagswis beräknad andel, för Ola Dahlqwist och hans hustru Bolla Rasmusdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Mårten Jönsson och Sissa Mårtensdotter för 5,000 kr.
  152) Ingelstad nr. 11 nitton etthundranittitwåendels mtl, som Nils Andersson köpt af sina föräldrar Anders Nilsson och Elna Jakobsdotter för 7,800 kronor.
  168) Ingelstad nr. 49 ett sextifjerndels mtl och nr. 50 ett etthundratjugoåttondels mtl, som J. Lindgren köpt af C. Malmstedt för 4,750 kr.

  1885 13/7, N:o 127 (Landskansliet)
  Kungörelse angående namnförändringar å wissa socknar inom riket.
  Med anledning af komiténs för reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar wäckta förslag och myndigheternas deröfwer afgifna yttranden har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 17 sistlidne April funnit godt, till undanrödjande af de misstag och oegentligheter, som kunna uppstå derigenom att socknar inom samma län eller stift hafwa lika namn, i Nåder förordna, att nedannämnda socknar skola från och med ingången af år 1886 erhålla förändrad benämning och att i sådant afseende
  inom Kristianstads län
  Ingelstads socken i Ingelstads härad skall benämnas Östra Ingelstad

  1892 3/9, N:o 226 (Landskansliet)
  Kungörelse om allmänna efterlysningar.
  På begäran af: 1:o) Chefs=Embetet wid Kongl. Wendes Artilleri=Regementet
  Rekryten N:r 11 wid 6:te batteriet af nämnda regemente Lars Rosberg, hwilken rymt från regementet.
  Rosberg, hwilken är född den 16 Mars 1873 i Östra Ingelstads socken af detta län och kom i tjenst wid regementet den 3 November 1891, är 1,66 meter lång, har mörkt hår, grå ögon samt war wid afwikandet iklädd mörk kavaj och wäst, mörka randiga byxor och hwit mössa.
  Skulle Rosberg anträffas, torde han häktas och till regementet införpassas.