Östra Nöbbelöv

  Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
  Härad: Järrestad
  Kommun:
  1863-1945 Östra Nöbbelöv
  1946-1951 Simris-Nöbbelöv
  1952-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  1894-1951 Branteviks municipalsamhälle
  1952-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte:
  Enskifte: Gislöv 1810 och 1815, Ö Nöbbelöv 1818

  Byordningar:
  Nöbbelövs byordning stadfäst 1774 15/3
  Gislövs byordning var stadfäst (<1778) men saknade datum/år när den stadfästs
  Branteviks byhorn (kopparlur) finns på Nordiska museet (Inv.nr 138481); se även bild på södra hamnlagets horn  i  Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1973, s. 31

  Litteratur:
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 109-111. 1991
  Solli, E. Hus och hem Brantevik före år 1900.
  Vuxenskolan i Österlen. Simris och Ö Nöbbelövs församlingar på Österlen. 1978.
  Vuxenskolan i Österlen. Östra Nöbbelövs socken 1 – Gislöfs by före enskiftet 1807. 1975
  Vuxenskolan i Österlen. Östra Nöbbelövs socken 2 – Ö. Nöbbelövs socken från slutet av 1600-talet till 1801 och tiden före enskiftet. 1977
  Vuxenskolan i Österlen. Östra Nöbbelövs socken 3 – Dokument från skolans historia. 1977
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.145-146. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b7070
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b6840.s684
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b10520.s1052
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b650.s63
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b5460.s496

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Branteviks museum

  Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
  Gisleby [Gislöv by?], 1/2 mil ifrån Cimbrishamn, i Gladsax Sokn[!], har en Silfwer- och Bly-grufwa: ther arbetas ännu, på förhoppning, om större ömnoghet. Wid thessa Skärpningar har sig wisat anledning til Galmeja [zinkhaltig produkt som blir kvar efter vittring av zinkmalm]

  Ur: Riksgäldsarkiven, avkortningslängder [AID: v835475.b1580.s239, v835478.b3990.s492]
  År 1735
  ”Blybruket, Måns Smältare
  Bruket ligger nedre och mannen har ingen förtienst, utfattig”
  År 1738
  ”Blybruket Måns Cornelius
  Straxt efter Mantalsskrifningen Rymd uhr landet, och intet till betalning efter sig lemnad”

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Nöbbelöfs Sokn och By har:

  Skatte 3/8
  Crono indelt 1. 11/16
  Annex 1/2
  Gatehus 2
  Gislöfs By har (d)
  Skatte 6. 29/48
  Crono in och oindelte 3. 5/6
  Gatehus 27

  Desse hafwa god och tillräckelig åker, liten äng och ej mera.

  Enstaka Torp 3 Fiska i saltsjön

  Soknen har 37 st. hemmansbrukare och giör med Cimbris Sokn ett Regalt Pastorat

  (d) På egorne wid siöstranden har Fäldt Commissarien Holst och Fact. Balt. Weduvar år 1724 börjat arbeta på en Bly Grufwa och där med continuerat till år 1739, då arbetet, såsom icke lönande, afstadnade. Wid salt stranden är en stor sten hög, Branta Rör kallad, hwar ifrån Byemennen för några år tillbaka hämtade sten till en täppning. Under detta arbete funno the 4 mycket stora och flata stenar uppreste, emellan hwilcka the funno en Urne och ett ofanteligit handfång af ett Swärd, hwaraf kan slutas, att någon betydande Man fådt här sitt Lägerställe.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Björneboa nr 2, åledrätt, 108 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1760)
  Brantevik nr 1, åledrätt, 48 alnar 1856 februari 25, skattebrev (AID: v566850.b1760)
  Hammares sätteret, åledrätt, 775 alnar ”Köpt till skatte af Mårten Tufvesson på N:r 23 Gislöf” enl. 1825 års jordebok (AID: v566850.b1760)
  Gislöv nr 1, 5/16 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 5/16 mtl
  Gislöv nr 5 o 24, 1/2 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Gislöv nr 6 o 24, 1/2 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Gislöv nr 7, 3/8 mtl 1794 mars 27, kvittens i landskontoret
  Gislöv nr 11, 5/16 mtl 1766 maj 27, skattebrev på 5/16 mtl
  Gislöv nr 16, 1/3 mtl 1790 sep. 17, kvittens i landskontoret
  Gislöv nr 19, 9/16 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Gislöv nr 30, en fjerdedel av gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Gislöv nr 30, en fjerdedel av gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Gslöv nr 30, en fjärdedel av gatehus 1885, se länskungörelse nedan
  Gislöv nr 31, gatehus 1789, skattevärdering; 1792 februari 14, skattebrev (AID: v566850.b1750)
  Gislöv nr 32, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Gislöv nr 32, 1/8 mtl 1813 januari 29, skattebrev (AID: v566850.b1740)
  Gislöv nr 33, 1/4 mtl 1766 jan. 31, skattebrev på 1/4 mtl
  Gislöv nr 35, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Ö Nöbbelöv nr 1, 1/8 mtl 1790 mars 24, kvittens i landskontoret
  Ö Nöbbelöv nr 1, 1/8 mtl 1824 maj 13, skattebrev (AID: v566850.b1740) – se även kungörelse nedan
  Ö Nöbbelöv nr 2 o 4, 1/2 mtl 1790 mars 24, kvittens i landskontoret; 1790 juni 29 skattebrev (AID: v566850.b1740)
  Ö Nöbbelöv nr 6 o 7, 3/8 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 3/8 mtl
  Ö Nöbbelöv nr 8, 3/32 mtl 1812 december 30, skattebrev (AID: v566850.b1740)
  Ö Nöbbelöv nr 8, 3/32 mtl 1821 februari 16, skattebrev (AID: v566850.b1740)

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Björneboda 1:1 (Björnaboda), ett ålfiske Ola Henriksson m.fl [AID: v566850.b1760]
  Brantevik 1:1, ett ålfiske [AID: v566850.b1760]
  Hammarsättet 3:1, ett ålfiske [AID: v566850.b1760]
  Pantaredrätten 1:1 (Pantaresätteret), en åldrätt Tufve Tufvesson m.fl

  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Ö Nöbbelövs socken [~1859-1899] se AID: v834531.b2600.s248
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Ö Nöbbelövs socken [~1900-1930] se AID:
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Brantevik [~1856-1899] se AID: v834527.b1430.s131
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Brantevik [~1900-1930] se AID: v834535.b1650.s160

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Järrestads härad
  Östra Nöbbelöfs socken
  68. Hammarsätteret nr 3, en fiskeåldrätt (enligt 1825 års jordebok), skatte, skattlagd 1793 30/7, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6, utanför Gislöfs ägor; 775 alnar; skattesåld 1855 23/6 under skattehemmanet Gislöf nr 23.
  69. Björneboda nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, skattlagd 1793 30/7, fastställt av Kammarkollegiet. 1810 25/6, utanför Gislöfs vång; 108 alnar; skattesåld 1855 23/5.
  70. Brantevik nr 1, en fiskeåldrätt (enligt 1825 års jordebok), skatte, skattlagd 1793 30/7, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; 48 alnar; skattesåld 1856 25/2 under skattehemmanet Gislöf nr 17; 18 á 20 hommor beräknade.
  71. Pantaredrätten nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, skattlagd 1856 20/8, därvid beräknades att 10 högst 12 hommor kunna begagnas; beläget utanför gatehuset Pantarehuset mellan åldrätterna Brantevik och Krogsättet, den senare i Simris socken, och sträcker sig 283 alnar utmed Gislöfs ägor och 249 alnar utmed Simris ägor. Skattesåld 1859 23/5.
  Ålfiskena Hammarsätteret och Björneboda nr 1 gränsa intill varandra och äro belägna nordost om Gislöfshammar, men deras läge har icke med ledning av tillgängliga uppgifter kunnat bestämmas. De båda övriga fiskena Brantevik och Pantaredrätten nr 1 ligga intill varandra vid östra änden av Gislöfs bys strand. Återstående och största delen av Gislöfs bys och Ö. Nöbbelöfs sockens strand är fri från skattlagda fisken.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  f) Östra Nöbbelöfs sockens kust
  Fiskaren och strandägaren Nilsson i Skillinge: Från sockengränsen i söder till Gislöfshammar funnes intet skattlagt fiske. Det hade visserligen genom annons i tidningarna offentliggjorts förbud för fiskare att sätta ut sina redskap utmed denna kuststräcka, men fiskarna respekterade icke förbudet utan fiskade trots detta.
  Kustroddaren Nilsson i Skillinge: Så långt någon kunde minnas tillbaka hade jordägarna i Gislöfs by haft fisket på kuststräckan från Östra Hoby till Gislöfshammar utarrenderat, och arrendatorerna förbehölle sig allt fiske. Mitt för Gislöfshammar låge det skattlagda ålfisket Hammarsättet nr 3, vars innehavare likaledes förbehölle sig allt fiske därinom, icke blott ålfisket.
  Andra närvarande fiskare uppgåvo, att oberoende och i trots av utarrenderingen hade i alla tider fiskats och fiskades fortfarande allmänt på omförmälda kuststräcka.
  Fiskaren Moberg i Brantevik: Norr om Gislöfshammar ungefär på en tredjedel av avståndet därifrån till Brantevik funnes det skattlagda ålfisket Björneboda, som dock sedan 10 år tillbaka vore nedlagt och vars närmare belägenhet vore i orten okänd. Utmed kuststräckan mellan Gislöfshammar och Brantevik hade, så långt man kunde minnas tillbaka, allt fiske, med undantag av ålfisket inom berörda skattlagda fiske på den tid detsamma begagnats, varit fritt för en var. Någon utarrendering av fisket hade aldrig förekommit.

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 13 hemman, af hvilka 12 1/2 äro skatte och 1/2 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholm nr 56-66 Svabesholm nr 59-69 Borrby skvadron nr 65-75
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 3 [AID: v792654.b1090.s209]


  Värnpliktiga i Östra Nöbbelöv

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1740
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani VII. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00345
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00212
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00453
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00154
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00245
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00191
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00264
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00048
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00145
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00078
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00075
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00139
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00079
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00092
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Nöbbelöf Gislöf 1855 Dräng Christian Månsson Glans
  1853 Dito Jeppa Persson
  Brantewik Dito Anders Nilsson Brantman
  Snickare Per Nilsson
  Gislöf 1852 Dräng Anders Hansson
  Brantewik Dito Per Persson
  Målare Henrik Mårtensson Holm
  Gislöf 1851 Dräng August Nilsson Eld
  Dito Mårten Månsson Glans
  Brantewik Dito Nils Olsson
  Dito Jeppa Tufwesson
  Dito Nils Nilsson
  Skomakare Per Henriksson
  Gislöf 1850 Skräddare Johan Andersson Anderberg
  Brantewik Dräng Mårten Nilsson
  Dito Per Ingwarsson
  Dito Johan Mårtensson
  Gislöf 1849 Dito Per Henriksson
  Dito Ola Månsson
  Brantewik Dito Jeppa Persson
  Dito Mårten Persson
  1848 Dito Nils Henriksson
  Dito Per Christiansson
  Gislöf 1847 Dito Per Swensson
  Dito Mårten Bosson Skog
  Brantewik Dito Nils Göransson
  Dito Ola Mårtensson
  Gislöf 1854 Landtbr.elew Johan Fredrik Schultz

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Östra Nöbbelövs socken
  Socknen skulle enligt indelningen välja nämndeman efter Per Tuvesson i Simris; efter honom valdes

  Trued Hansson, Nöbbelöv, vald 7/4 1828;
  Per Ingvarsson, Nöbbelöv, vald 1830;
  Rasmus Glivberg, Gislöv, vald 1833;
  Christian Mårtensson, Gislöv, vald 1845;
  Nils Jönsson, Gislöv, vald 30/12 1849;
  Rasmus Tuvesson, Gislöv, vald 20/3 1859;
  Per Nilsson, n:r 21 Gislöv, vald 12/1 1867;
  Kommunalordföranden Nils Persson, Gislöv, vald 5/7 1901, häradsdomare, vilken fortfarande innehar befattningen (1926).
  Per ”Öra” Nilsson, n:r 21 Gislöv, 1932-1957-.

  Östra Nöbbelöv socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Offe Mårtenss: Rusthåldh 1 Nybble byy: Nils Hansson 1/3 Har 4 små husläng:r bonden hielper sigh lijtet [AID: v384776.b747]
  Mårten Rasmus Rusthåld i Wiarp 2 Michell Perss: ödhe Gårdh Ibruch 1/3 Ödhe och afhyst
  Prästens Anexe hemman 3 Jep Nilsson ½ Har 2 små husl: bonden fattig
  årten Rasmus Rusthåldh i Iarp 4 Michell Pehrsson 1/3 Haf:r 3 husl: bonden hielper sigh lijtet
  Hindrich Mårtenss: Rusthåldh i Wiarp 5 Hindrich Bosson ¼ Haf:r 3 små husläng:r bonden tembl: wedh macht
  Corporalens heste hemman 6 Anders Håckonss: Ibruch ¼ Afhyst tompt
  -”- 7 Dito Andhers Håckonss: ¼ Haf:r 4 små husl: något bröstfeldigh
  Offe Mårtenss: Rusthåldh 8 Staphan Nilsson på Nils Larss: hemman ½ Har 3 små husl: något bröstfeldigh, och bonden fattigh [AID: v461322.b1180]
  Rusthållare 9 Offe Mårtensson 5/8 Har 4 huslänger och bonden wedh macht [AID: v461322.b1180]
  Gislöf:
  Cornettens hestehemman och säthe 1 Ingemar Clemmetzon nu Cornetten Petter Grönwall 3/8 Haf:r 4 huuslängiär halff dolige något wedh macht, och aff Cornetten renoverade
  Clemedt Mårtenss: ett ringa Rusthåldh 2 Jep Bosson nu Pehr Stenckelsson
  Hindrich Mårtenss: och Thuas Lars Ibruch
  3/8 Een ödhe platz och afhyst i månge åhr [RA: 1839]
  På Anders Nilsson Giöngz Rusth: Ähr Ett ringa Rusthåldh 3 Swen Åredtz Gårdh, Nils Hanss: Ibruch 1/6 Afhyst i månge åhr
  Rusthållare 4 Hindrich Mårtensson 3/8 Har 4 små huusläng:r wedh macht
  Cornettens Rusthåldh 5 Nils Pehrsson 3/8 Dito 4 små stomper husläng:r hielper sigh
  -”- 6 Erich Mårtensson 3/8 Dito 4 stomper läng:r Elake och förfal: huus, fattigh [AID: v384776.b748]
  Jöns Åckessons Rusthåldh ett ringa Rusthåldh 7 Måns Knuthsson ½ Har 3 odogl: g:le små längior bonden Uthfattigh
  Ähr På Anders Giöngz Rusthåldh Upfördt, och denne bijstående Jöns Åckesson Ähr dock sielf Rusthållare på hwilket hans Rusthåldh han allenast haf:r förbem:t Måns Knuthss: ½ hemman, Anders Månsson ¼ hem:n, Swen och Olof Jönss: 1/6 hem:n, hwar af Anders Giöng sigh till håller detta 1/6 hem:n, och Jöns Åckess: för 1/3 hem:n der emoth Upfördt som ähr obefindtl: har dess Uthan ¼ Ibruch som Per Michelss: Åbodt ähr upfördt på Gunnar Elofss: Rusthåldh, hwartil han praeterar så denne swarar till 3:ne Rusthåldh 8 Ibm: Jöns Åckesson och ¼
  Anders Knuthsson ¼
  Noch Jöns Åkesson
  ½

  1/3

  Fins 2 stomper hus på Anders part och 3 små läng:r på Jöns Åckess:, fattige [AID: v384826.b5420]
  Mårten Ollss: Rusthåldh 9 Mårten Jönsson 3/8 Består aff 4 huusläng:r wedh macht och bonden hielper sigh
  [AID: v98384a.b790]
  -”- 10 Michell Thuasson ½ Dito fyra huslänger och beskaffanheeth
  Hr Cornettens Säthe 11 Anders Terningh nu
  Ingwar Clemetzon
  ½ Fins 2 stomper huus mycket förfal: bonden hielper sigh [AID: v1006558.b2560]
  Rusthållare 12 Clemmet Mårtensson ½ Har 4 huusläng:r 2 heela och 2 stomper wedh macht
  Thua Madtz Rusthåldh 13 Ibm: Pehr Pehrsson 5/8 Har 4 läng:r wedh macht
  Gunnar Elofss: Rusthåldh 14 Nils Pehrsson, och Thuas nu Michell Mårtenss: och Nils Pehrsson 3/8 Afhyst och Ibruch
  Hindrich Mårtenss: Rusthåldh 15 Anders Åckesson 3/8 Haf:r 2 läng:r och een stompa, hielper sigh lijtet
  Rusthållare 16 Gunnar Elofsson förb:ne ¼ effter Jordeboken ½ Består aff 4 läng:r den g:le odogl: denne gårdh ähr bygdt på begge Gårdz parter
  Clemmet Mårtenss: Rusthåldh 17 Mette Stenckelss: nu Hindrich Ingwarss: och Nils Stenckelsson 5/8 Warit afbrändt och 2 längior nyligen Upbygdt, hielper sigh
  [AID: v384851.b160]
  Gunnar Elofz Rusthåldh 18 Anders Mårtenss: och Håckon Nilss:
  Dito Pehr Trygge
  3/8 Fins 1 lijten stompe hus Anders Åboen på 2 golff, fattige [AID: v331250.b9570, v331250.b9690]
  Torla Nilss: Rusthåldh 19 Thuas Michellss: och Per Thuasson 2/3 Fyra dollige huusläng:r wedh macht
  Hindrich Mårtenss: Rusthåldh 20 Unge Nils Mårtensson 1/3 Haf:r 3 små huslängiar bonden ähr Uthfattigh [AID: v384851.b190]
  Knuth Nilss: Rusthåldh 21 Swen Staphansson och Thua Larsson 3/8 Fins 4 dollige huuslängiar och bönderne Uthfattiga, Swen har intet Creatur
  På Gunnar Elofs Rusthåldh Upfördt som detta bordt wardt på Jöns Åkess: Rusthåldh och ähr försatt Emedan denne Rustar 22 Pehr Michellsson nu Jöns Åkesson Ibruch 1/4 Ett stompa huslänge på 2 golffz huus 1683 på Frijheeth Uptagit
  Rusthållare 23 Torla Nilsson 2/3 Hafwer fyra dollige husläng:r och hielper sigh tembl:n [AID: v461321.b4510, v389852.b130]
  Cornettens heste hemman 24 Jöns Madtzon nu Madtz Jönsson ½ Haf:r 4 dollige huusläng:r och bonden hielper sigh tembl:n
  Rusthållare 25 Anders Nilsson Giöngh 3/8 Har 3 länger och een stompe bonden hielper sigh, tembl:n [AID: v220052.b6050]
  Rusthållare 26 Thua Madtzon ¾ Har 4 stycken huslängiar tembl: wedh macht
  Rusthållare 27 Mårten Ollsson 3/8 Fins 4 stomper längior wedh macht hielper sigh
  Rusthållare 28 Knuth Nilsson och Jöns Ollsson 5/8 Fins 3 läng:r och een stompe hielper sigh lijtet Knuth fattigh
  Mårten Ollss: Rusthåldh 29 Öhrians Gårdh Pehr Clemmetzon och Clemmet Mårtensson ¼ Afhyst och Ibruch
  Anders Giönghz Rusthåldh 32 Nillagården Olof Knuthss: och Anders Giöngh 3/8 Afhyst och Ibruch
  [AID: v220052.b6050]
  Jöns Åckess: Rusthåldh 33 Anders Månsson ¼ Har 3½ g:le huusläng:r Uthfattigh
  Cronans på Cornettens Säthe 30 Gathehuus Slottet ben:dh
  3 st:n hustrur
  1 Består aff 3 wåhning:r och intet att såå
  Een huslänge, bebos aff 3 änckior
  -”- 31 G:le Nils Mårtensson 1 Har 2 golfz hus och lijtet bruk till kyrckian, fattigh Åboo [AID: v384839.b6220]
  Berättas liggia på Jöns Åckess: Rusthåldh 34 Gatheh: Hindrich Nilsson Skräddare 1 Har 4 golffz huus intet bruk
  Berättas wara på byens grundh och gathehuus Crono Ograverade 35 Håckon Nilsson Ett huus 1 Fins ett stycke hus och intet bruk
  -”- 36 Clemet Nilsson 1 Haf:r 3 golfz hus, fattigh Åboo[AID: v384839.b6220]
  Denne bekom Cornetten Grönwall på des Rusthåld Än är här i byen een Smedia som intet warit Numerat
  Renttar 2:22:18

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 51 / sid 46 ff (AID: v98462.b51.s46)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1777 8/11 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Igenom offentelig auction kommer till den mästbiudande att försäljas afledne Rusthåldsåboen Nils Bengtsson i Gislöf efterlämnade qwarlåtenskap, bestående utj Silfwer, koppar, then, järn och krämwahror, säng, gång och Lindkläder, häst, Fää, Fåhr och swincreatur samt giäss, tillika med mera som noga icke upräknas kan, Fredagen den i denna månad som till hågade kiöpares underrättelse kundgiort warder. Smedstorp den 8 Nov. 1777.
  Efter befallning
  W. W. Rundberg

  1805 27/6, N:o 81
  Den 12 nästkommande Augusti klockan 9 förmiddagen, kommer bärgade Tacklaget med Inwentarium af Segel, Ankare, m.m., af den å Gislöfs hammar strandade Engelske Brigg Providence, att å Skillinge Fiskeläge, igenom Auktion till den mästbjudande försäljas; Hwilket uppå Lofl. Magistraten i Cimbritshamn derom gjorde skrifteliga anhållan härmedelst kungordt warder.

  1822 23/3, N:o 49
  Jemlikt Kongl. Kungörelsen den 22 Febr. 1749 warda följande Åboförändringar å Krono-Rusthåll härmed allmänneligen kungjorde nemligen /…/
  N:o 1 1/8 m:tl Nöbbelöf öfwerlåtit till Matts Jönsson emot 100 R:dl

  1823 11/7, N:o 94
  Åboen Mattis Jönsson har för sig och sin hustru Eljena Clemedsdotter, sökt Skattköp å Krono-Rusthållshemmanet N:o 1 1/8 mantal Nöbbelöf, i Järrestad Härad, hwilket, jemlikt Kongl. Kammar Collegii Kungörelse den 29 October 1793, kungöres, med föreläggande för den eller de, som förmena sig sig äga fog till klander häremot, att, inom En månad från denna Kungörelse blifwit upläst i Jerrestad Härads Kyrkor, sine beswär härstädes ingifwa, wid förlust af widare talan derå.

  1823 15/9, N:o 260
  Enligt gjord anmälan, har, natten emellan den 8 och 9 sistl. Augusti, medelst inbrott hos Enkan Eljena Mårtensdotter på hemmanet N:o 2 Gislöf, af Nöbbelöfs Socken och Jerresta Härad, blifwit bortstulit: 2 st. Silfwerbägare, inuti förgylde, den ena märkt med bokstäfwerne H. G. B., en dito om ett halft qwarters rymd, inuti nyförgyld, märkt med bokstäfwerne H. P. S. och R. H. S, en silfwer-halsknapp, 4 st. lärftslintyg och 2 blågarns dito, hwaraf 2:ne af de förre och ett af de sednare wore märkte med R. H. S., en ny och blårandig hufwuddyna, circa 18 kannor Brännwin, hwartill tjufwarne sjelfwe haft käril, en swart silkeshalsduk, en röd lewantins dito, 10 á 12 st. ostar, en hwit halfstopsflaska, några silfwerpenningar och några kopparslantar; äfwensom att spår funnits efter hästar och wagn, hwarmed tjufwarne warit försedde. I anledning häraf anbefallas Krono- och Stads-Betjente inom Länet, att tjufwarne jemte det stulna sorgfälligt efterspana, de förre, wid ertappandet genast gripa och säkert fängslade hitföra, samt det sednare i förwar taga och anmälan derom härstädes göra.

  1824 10/4, N:o 55
  Som Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium uti Bref den 4 sistledne Mars förordnat, det borde 43 st. Åhledrätter och Åhlefisken uti Cimbris, Nöbbelöf, Borrby, Hofby och Löderups Socknar af Ingelsta och Jerresta Härader innom Christianstads Län, hwilka wid innewarande års slut blifwa Arrende ledige, genom Auction så wäl å Lands Contoiret härstädes som genom Krono-Fogden i de Socknar der Åhledrätterne äro belägne, å nyo på Sex års tid borrt Arrenderas; Altså warder härmedelst kungjordt det Auction å berörde Åhledrätter kommer att för sig gå å Lands-Contoiret härstädes Fredagen den 18 nästkommande Junii kl. 10 föremiddagen; Börande den högstbjudande, hwars anbud likawäl skall underställes Kongl. Kammar Collegii pröfning, wid Auctionen wara försedd med antagelig borgen för Arrende skyldigheternes uppfyllande; Kunnandes hågade Arrendatorer hos Krono-Fogden i Orten, äga tillfälle att göra sig underrättade om desse Fiskens beskaffenhet till Nummer, Läge Alnetal och Ränta jemte öfrige Arrende willkoren. Och behagade Konungens Befallningshafwande i Malmöhus Län en lika kungörelse benägit utfärda låta.

  1824 26/4, N:o 69
  Enkan Edela från Gislöf af Nöbbelöfs Socken och Jerrestads Härad, har afflyttat orten, utan att betala de henne för sistl. år påförde Kronoskatter, 43 ss. Banco; hwarföre hon härmed allmänneligen efterlyses, att af Krono- och Stadsbetjente noga efterspanas, för den åtgärd som wederbör. Kongl. Öfwer-Ståthållare Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas wänligen att en lika kungörelse utfärda låta.

  1824 26/11, N:o 166
  Som Fiskaren Henric Christiansson från Brantewik förklarat sig heldre willja afstå från det honom gjorde Arrendeanbud å Krono Åledrätten N:o 3 Hammarsättet, än för samma Arrende ställa borgen, så kommer denna drätt belägen i Nöbbelöf Socken af Jerrestad Härad, att jemlikt Kongl. Kammar Collegii skrifwelse, den 14 sistl. October, genom Auction som förrättas så wäl å Lands-Contoiret härstädes som hos Krono-Fogden i Orten, Måndagen den 27 instundande December kl. 11 f.m., ytterligare utbjudas till Arrende på Sex års tid, räknad från nästkommande års början; Kommande i öfrigt min kungörelse af den 10 sistl. April att tjena till efterrättelse. Hwilket härmed kungöres.

  1836 12/3, N:o 64
  En på Brantewiks Fiskeläge i Jerresta Härad år 1831 ånyo uppförd Hollensk Wäderqwarn med twänne par stenar, af hwilka de större innehåller 10½ spann och äro skattlagde, låter egaren på stället, genom friwillig Auction till den högstbjudande försälja den 6 nästkommande April kl. 10 f.m. – Att någre boningshus icke åtföljer köpet, men att plats för sådanes uppförande lämnas nära Qwarnen, anser jag mig böra tillkännagifwa så wäl som at willkoren för köpeskillingens erläggande blifwa förmånlige och skola före Auctionen uppgifwas.
  Hofby den 7 Mars 1836
  C. B. Hwasser
  anmodad Auctionsförrättare

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Cimbris och Nöbbelöfs Socknar genom Herr Doctor P. Nordin 15 R:dr

  1840 23/12, N:o 433
  Natten till den 15 December hafwa tjufwar genom inbrott från Rusthållaren Anders Pehrsson på N:r 7 Gislöf i Nöbbelöfs Socken bortstulit i kontante penningar 25 R:dr R:gds, bestående af Swenska Bankosedlar på 2 R:dr, någre mindre Silfwermynt, tillhopa 1 R:d. 24 sk. allt R:gds, 2 Reverser om 100 R:dr R:gds hwardera, en dito om 50 R:dr och en dito om 25 R:dr, äfwensom flera papper och qvittenser, som ej så noga kan beskrifwas, 2:ne par silfwerspännen, förfärdigade i Ystad af A. S., en Silfwerring, ett Kors med 3:ne skällor och dubbel kätting widhängande, äfwen arbetad af A. S. i Ystad, 2:ne st. Silfwerhjertan, det ena med infattad röd sten och halslås med kort uti samma lås, 2:ne Filigramshalsknappar, 2:ne Armknappar, en Halslås med 6 kettingar, ett Korss, ett Hjerta med innefattade 25 st serskildta färgade stenar, 3 par Filigramshakar med stenar, 4 par dito med 1 röd sten, allt det sednare förfärdigast af Flinkenberg i Cimbrishamn, 8 st. Gyllenstycken till Fruntimmers hufwudprydnad, en hwit silfwersno om 3 alnars längd, en gul och hwit silfwerspets om 2 ½ alns längd, en rödbrokig hufwudborda om 2 ½ alnar, 4 st. Halsdukar äkta, en röd och grön dito af silke och bomull, 6 st. Bomullsdukar, en swart större Silkesshawl med gröna ränder i kanterne, en dito mindre af samma färg utan kanter, 4 alnar grått och swart Engelskt skinn, ett par byxor af ljusblått twinntyg, 2 Lärfts- och 8 à 10 st. Blågarnsskjortor, namnade med A. P. S. och S. A. S, ett rödt och blått randigt förkläde, ett par blå wantar, 2 par hwita strumpor, en blå wadmalströja, en dito wäst med gula knappar uti, passande åt en mindre karl, 2:ne Näsdukar af hwit dräll, några hwita dito märkte med grönt garn S. A. S., ett mindre skrin belagdt med spegelglas både innan och utan; och warda tjufwarne och det stulna härigenom allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente att de förre noga efterspana, wid anträffandet gripa och hitföra samt det sednare tillwarataga.

  1841 12/11, N:o 121
  Jemlikt författningarne, warda följande åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter härmedelst kungjorde:
  12:o. Å hälften af Krono-utjorden Galgabacken, i Nöbbelöfs socken och Jerresta härad, öfwerlåten uppå Åke Ågren. [AID: v566851.b490]
  13:o. Å andra hälften af sistnämnde lägenhet, transporterad på Husmannen Tufwe Persson i Cimbris. [AID: v566851.b490]

  1842 19/11, N:o 128
  Till följe af författningarnes föreskrift warda efterföljande åboombyten kungjorde neml:
  8:o) å Hästhemmans-Gatehuset N:o 35 Gislöf, i Nöbbelöfs Socken och Jerrestads Härad, som Pigan Elna Persdotter fått på sig af syskon, emot serskildte beting, öfwerlåtet.

  1844 29/11, N:o 321
  På drift hafwa blifwit upptagen twänne hästar, den ena swart till färgen 20 år gammal, upptagen af Åboen Per Mårtensson i Nöbbelöf i Jerrestads Härad och den andra röd till färgen, omkring 12 år gammal, upptage på Trollenäs gård i Malmöhus Län. Dessa hästkreatur kunna af rätter ägare återfås å uppgifne ställen emot erläggande af foderlega och intimationskostnader.

  1844 27/12, N:o 140
  Å nedannämnde Kronolägenheter hafwa inträffat och härstädes blifwit anmälde åboförändringar, hwilka härmed kungöras, neml.:
  3:o.) Å Augments-Gatehuset N:o 34 Gislöf, i Nöbbelöfs Socken och Jerresta Härad, hwilket hus innehafwarne af Rusthållet N:o 75 wid Borreby Esqvadron transporterat på Ola Tufwesson och hans hustru Kjerstin Persdotter, emot 113 R:dr 16 sk. Rgs.
  12:o.) Å Gatehuset N:o 30 Gislöf, i Nöbbelöfs Socken och Jerresta Härad, af Nils Larsson öfwerlåtet å Komministern G. A. Wigren och dess hustru Anna Swensson, emot 202 R:dr 10 sk. 8 r:st. Banko

  1845 8/1, N:o 5 (se även: 1845 22/3, N:o 81)
  Genom auktion, som förrättas wid Gislöfs hammar, belägen 3/4 mil från Cimbrishamn Tisdagen den 11 nästkommande Februari kl. 10 f.m. försäljas följande från Ryska Skeppet Triton bergade, i godt stånd warande inwentarier: 20 st segel, 2:ne jernkettingar, den ena circa 90, och den andre 70 famnar med dertill hörande 3:ne nya ankare, hwaribland ett mindre, 1 båt, 1 ny kabel af 100 famnars längd, samt en del annat tågwirke och block m.m. såwäl af stående som löpande gods. Cimbrishamn den 8 Januari 1845.
  L. J. Björkegren

  1845 7/8, N:o 108
  Jemlikt Författningarne kungöras följande åboförändringar å kronohemman och Lägenheter neml:
  14:o å delar af Gatehuset N:o 30 Gislöf, i Nöbbelöfs Socken och Jerresta Härad, hwilka aflidne Jöns Anderssons och Ola Erikssons arfwingar öfwerlåtit på Per Mårtensson och Ola Asp, emot sammanräknade 112 R:dr 37 sk. 4 r. banko.

  1846 17/6, N:o 224
  Genom offentlig entreprenad-auktion, som förrättas i Gislöf af Nöbbelöfs Socken och Jerrestads Härad Lördagen den 11 nästkommande Juli kl. 11 f.m. kommer uppförandet af ett nytt Skolhus för nämnde Församling, att till den minstbjudande öfwerlåtes. Detta Skolhus, som skall wara 32 1/4 alnar långt. 16 alnar bredt och 4½ aln högt ifrån sockeln upp till takfoten, uppföres af bränd tegelsten under halmtak och inredes till lärosal, 3:ne rum, kök och spiskammare.
  Kostnadsförslaget, som uppgår till 1937 R:dr 32 sk. Banko, samt ritningen äro till påseende befintelige hos undertecknad, samt wid auktionstillfället. Entreprenören bör wid klubbslaget wara försedd med erkändt wederhäftig borgen för förskottsbeloppets lyftande och arbetets nöjaktiga fullgörande, såwida afseende på anbudet skall fästas.
  J. P. Brock
  v. Pastor

  1846 17/10, N:o 418
  Genom auktion, som förrättas wid Gislöfs hammar, Tisdagen den 3:dje nästkommande Nowember, från kl. 10 f.m., försäljes i mindre partier 900 stycken furubalkar 4½ alnar långa, 8 á 9 tum i fyrkant, bergade ur strandande skeppet Triton. Försäljningswilkoren tillkännages wid auktionens början.
  Cimbrishamn den 16:de October 1846.
  E. Landgren

  1846 4/12, N:o 744
  Genom auktion försäljes wid Brantawiks fiskeläge, Fredagen den 8:de nästkommande Januari, från kl. 10 f.m., segel, tågwerk, stående och löpande gods, 2:ne ankare, 2:ne jernkettingar, 1 ankartåg, en större båt samt diwerse block och andra persedlar, bergade ur derstädes strandade koffen Perle från Pappenburg, förd af Skepparen J. H. Dreyer. Försäljningswilkoren uppgifwas wid auktionens början. Cimbritshamn den 4:de December 1846
  E. Landgren

  1847 10/2, N:o 16
  Uppå nedannämnde Kronohemman och Lägenheter har Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagit nya Åboar, neml.:
  13:o) Å delar af Gatehuset N:o 30 Gislöf, i Nöbbelöfs Socken och sistnämnde [Jerresta] Härad, öfwerlåtne af Kyrkoherden G. A. Wingren på Ola Asp, Per Mårtensson och Enkan Eljena Persdotter, emot 83 R:dr 16 sk. banko.

  1847 14/4, N:o 134
  Utdrag af Socknestämmo-Protokollet med Cimbris och Nöbbelöfs Församlingar den 11 April 1847.
  § 9
  Då det med stöd af Kongl. Br. d. 15 Juni 1773 ”åligger den stad eller socken, der en kringstrykande person eller tiggare har sitt hemwist, att bestå hwad som på dess underhåll och hemforslande anwändas måste”, så beslöts i sammanhang med den nu för Pastoratet antagna och stadgade Fattigordningen, att det tillkännagifwande skulle genom Landshöfdinge-Embetets kungörelser meddelas för öfrige Församlingar inom Länet, ej mindre att Cimbris Pastorat, som nu träffat ändamålsenliga anstalter om sina egna fattiges försörjande, önskar och anmodar, att derest någon af Pastoratets medlemmar anträffas med bettlande, densamma måtte till hemorten återsändas och antingen till Pastor eller till Ordföranden i Socknenämnden aflemnas, hwilka bemyndigas att utbetala skjutskostnaderna, än äfwen att Cimbris och Nöbbelöfs Socknar förbehålla sig samt ämna samma rätt emot här kringstrykande tiggare från andra Socknar.
  Rätteligen utdraget betygar
  J. P. Brock
  v. Pastor
  Hwilket på begäran kungöres, med tillkännagifwande, att åberopade Kongl. Brefwet den 15 Juni 1773 endast är gällande i afseende på Stockholms stad.

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Nöbbelöfs d:o (Socken) Nämndemannen Rasmus Glefberg[!] i Gislöf.

  1849 18/10, N:o 140
  Likmätigt författningarne kungöres, att nedannämnde personer blifwit, genom denna dag utfärdade Resolutioner, wilkorligen antagne till Åboer å följande kronohemman och lägenheter, neml.:
  8:o) Jöns Andersson å den del af gatehuset N:o 30 Gisslöf, i Nöbbelöfs Socken och Jerrestads Härad, som Enkan Eljena Persdotter innehaft och hwilken hennes sterbhusdelegare öfwerlåtit emot 208 R:dr 32 sk. RGS.

  1851 25/6, N:o 217
  Sedan, för godtgörande af f. Åboen Per Hanssons domfäste skuld till förre krögaren Schultz på Skillinge, lösörestillgångarne befunnits otillräckliga och derföre i mät tagits Krono-Skatte-Rusthållshemmanet Gislöf N:o 23 1/6 mantal beläget i Jerrestads härad och wärderadt till 3,333 R:dr 16 sk. banko, så kommer genom executiw auktion, som förrättas å stället Måndagen den 25 nästkommande Augusti kl. 12, samma hemman att å den högstbjudande till försäljning utbjudas. Med tillträdet af fastighet och köpeskillingens erläggande kommer att förfaras på sätt lagen derom stadgar. Upplysning angående hemmanets beskaffenhet hafwa hugade spekulanter att undfår såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1851 17/12, N:o 139
  Som Fiskaren Erik Mårtensson å Wiks Fiskeläge och Skepparen Ola Hansson å Brantewik [Nr 28], hwilka genom Rådhus-Rättens i Cimbrishamn 2:ne Utslag af den 1 Juli och 23 December sistlidet år blifwit ådömde böter för brott emot tullförfattningarne, den förstnämnde 621 R:dr 42 sk. och den sednare 749 R:dr 42 sk., afwikit orten, utan att kändt är hwar de sig uppehålla; Alltså warda bemälte personer härigenom allmänneligen efterlyste, med förständigande för Krono- och Stadsbetjente i Länet att de sakfällde noga efterspana och wid antträffandet bötebeloppet uttaga och till Tullkammaren i Cimbritshamn insända, eller ock, wid bristande tillgång, de bötfällde till Länshäktet införpassa för undergående af motswarande kroppsstraff, som är bestämdt för Eric Mårtensson uti Sju månaders fängelse å fästning, hwarunder han bör till lämpligt arbete hållas, hwilken bestraffning han å Malmö Fästning skall undergå, och Ola Hansson uti 8 månaders fängelse, derunder han bör till tjenligt arbete hållas.

  1853 21/12, N:o 416
  Sedan Kongl. Maj:t genom Nådigt Utslag den 12:te sistl. Augusti fastställt Rådstufwu-Rättens i Cimbritshamn Utslag, hwarigenom Båtskepparen Ola Hansson i Brantewik för lurendrejeri blifwit dömd att böta tillsammans 749 R:dr 42 sk. Banko, eller, i saknad af bötesbeloppet, i stället undergå åtta månaders fängelse med tjenligt arbete, har, enligt från wederbörande Kronofogde inkommet bewis, Ola Hansson afwikit orten, utan att kändt är hwart han sig uppehåller, och warder alltså bemälte Ola Hansson härigenom allmänligen efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjente i länet att honom noga efterspana och då han anträffas bötesbeloppet uttaga och hit redowisa, men wid bristande tillgång honom till härwarande Länsfängelse införpassa.

  1856 16/9, N:o 100
  Tisdagen den 28 nästinstundande Oktober kl. 12 på dagen anställes så wäl här å Landskontoret, som å Nöbbelöfs Socknestuga offentlig auktion i och för utarrendering på trettio års tid, räknad från Midfastan år 1857, af nedannämnde Nöbbelöfs kyrka i Jerrestads Härad tillhörige jordar, nemligen: 1:o) En under N:o 9 Nöbbelöf, Östra Åker kallad, med en areal af 13 9/10 kappland, uppskattad till 12 kappland fullgod jord; 2:o) En under N:o 1 Gislöf och inom dess egoområde, kallad Fårabergsåkrarne, om 26 32/100dels kappland areal, uppskattad till 24 kappland; 3:o) En under N:o 13 Gislöf, benämnd Koskiften och Hylkesskiften, om 4 tunneland 20 81/100dels kappland, uppskattad till 1 tunneland 22 1/10dels kappland; 4:o) En under N:o 26 Gislöf, Baskekilles eller Brunsåkrarne kallad, med 1 Tunneland 26 9/10 kappland areal, uppskattad till 1 tunneland 22 kappland och 5:o) En under N:o 32 Gislöf, kallad Gråfieåkrarne, om 4 tunneland 10 61/100dels kappland, uppskattad till 1 tunneland 25 785/1000dels kappland; hwilket till Spekulanters kännedom härigenom kungöres, äfwensom att projekt till arrende-kontrakt är härstädes och hos Pastor i Cimbris och Nöbbelöfs församlingars pastoret att tillgå; att antagandet eller förkastandet af blifwande anbud beror på Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning, samt att den högstbjudande skall wid auktionen aflemna en af twenne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld ingången till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskydligheternas fullgörande under de fem första arrendeåren, gällande äfwen för den händelse att arrendatorn skulle under tiden med döden afgå.

  1858 4/5, N:o 43
  Uti skrifwelse den 12 sistlidne April har Kongl. Kammarkollegium, sedan laga kraft åkommit dess utslag den 30 Juli 1857, hwarigenom med gillade af Landshöfdinge-Embetets Utslag den 28 Juli 1856, förklarats, det en åledrätt, belägen utanför Skattegatehuset, Pantarehuset, i Cimbris socken, Jerrestads härad emellan åledrätterne N:ris 4 Krogsättet i samma socken och N:o 1 Brantewik i Nöbbelöfs socken, samt innehållande en länd utför Cimbris egor af 249 och utför Gislöfs egor af 283, eller tillhopa 532 alnar, skulle i behörig ordning skattläggas, och derefter under skattemannarätt försäljas, ej mindre fastställt räntan å denna åledrätt till 5 R:dr 5 sk. banko eller 7 R:dr 66 öre R:mt, än äfwen anmodat mig att genast gå i författning om åledrättens försäljande under skattemannarätt på föreskrifwit sätt; och kommer till följd häraf auktion för dylik försäljning att hållas Fredagen den 11 näststundande Juni kl. 12 på dagen, såwäl här å Landskontoret, som i Cimbris socknestuga, i hwilket afseende erinras: att den fastställda räntan skall af köparen allt framgent årligen utgöras; att, om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället anmäler, Kongl. Kammarkollegium eger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet än återbäring af skatteköpeskillingen; att Kongl. Kammarkollegium eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet, och der de godkännas, utfärda skattebref; att om åledrätten är belägen wid särskildta hemmans ellers byalags stränder, i förra fallet hemmansinnehafware och i det sednare byalagen, skola ega optionsrätt till drätternes inlösande för hwad derföre wid auktionen bjudes och finnes antagligt, derom anmälan bör göras hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettio dagar räknad, wid äfwentyr att berörde rättighet annars anses förfallen.

  1868 11/12, N:o 105
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 11 nästinstundande Januari kl. 12 på dagen anställes, såwäl inför Nöbbelöfs kyrkoråd i Nöbbelöfs sockenstuga, som inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på trettio års tid, räknad från midfastan år 1869, att utbjudas en Nöbbelöfs kyrka tillhörig, inom Glimminge by i Bollshögs socken belägen jord, kyrkoängen kallad, innehållande efter uppskattning 2 tunland 22 1/5 kappland; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af twänne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld ingången, till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet, hwilket sednare jemwäl håller karta och beskrifning öfwer lägenheten för spekulanter tillgängliga; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1870 11/5, N:o 33
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde kronohemman och lägenheter, neml.:
  3:o) Per Hansson och dess hustru Karna Mårtensdotter å En fjerdedel af Kronogatuhuset N:o 30 Gislöf i Nöbbelöfs socken och Jerrestad [härad], hwilket de fått på sig transporteradt af Jöns Andersson och Elna Hansdotter emot 500 Rdr Rmt, enligt afhandling den 27 Januari 1870; hwilket härmed kungöres;

  1870 22/8, N:o 52
  Wid offentlig auktion, som Tisdagen den 25 nästinst. Oktober kl. Tolf på dagen anställes såwäl här på landskontoret, som wid Gatuhuset N:o 26 Jerrestad, komma ej mindre nämnda gatuhus, beläget i Jerrestads socken, än äfwen en i Nöbbelöfs socken belägen jord, Gualöfs [Gnalöfs?] lyckan benämnd, hwilka båda lägenheter äro anslagna kyrkoherden i Cimbrishamns och Jerrestads församlingar, att utbjudas till arrende på tjugo år, räknade från den 14 Mars 1871; och warder till hugade spekulanters kännedom härmed tillkännagifwit: att årliga arrendena blifwit bestämda för N:o 26 Jerrestad till tre kubikfot twå kannor och för Gualöfs lyckan till fyratiofyra kubikfot en kanna spanmål, hälften råg och hälften korn, samt minimibeloppen af de årliga penningeafgifter, hvilka såsom städjor, utom natura arrendena, af blifwande arrendatorer erläggas skola, till En Riksdaler för den förra och Tre Riksdaler Sjutiofem öre för den sednare lägenheten; att projekt till arrendekontrakt finnas att tillgå härstädes och hos Kronofogden i Ingelstads och Jerrestads Häraders Fögderi; att wid auktionen bbör aflemnas till wederhäftigheten styrkt borgen för erläggande af arrendeafgifterna och uppfyllande af öfriga arrendeskydligehterne under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida och en lika beskaffad borgen anskaffa och förnya ett år före femte arrendeårets utgång för derpåföljande fem år, hwilken borgen sedermmera för lika många år intill arrendetidens förlopp och alltid ett år före borgens utgång skall förnyas; samt att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

  1870 26/11, N:o 79
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde lägenheter nemligen:
  2:o) Skräddaren Olof Fast å Kronoaugments-gatuhuset N:o 34 Gislöf i Nöbbelöfs socken och Jerresta Härad, hwilken lägenhet på honom transporterats af Tufwe Ohlsson emot 600 rdr rmt, enligt afhandling den 12:te September 1868.

  1873 1/5, N:o 42
  Hos Konungens Befallningshafwande Pigan Johanna Ung anhållit att blifwa till åbo antagen å en fjerdedel af Gatuhuset N:o 30 Gislöf i Nöbbelöfs socken och Järrestads Härad, dertill besittningsrätten blifwit å henne öfwerlåten af Per Hansson medelst afhandling den 8 sistlidne April utan att, såwidt afhandlingen utwisar, någon löseskilling derför blifwit utfäst; Och åligger det den, som jemlikt Kongl. Kammar Kollegii Kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863 eger företrädesrätt till besittningen af berörda fjerdedel och will sig deraf begagna, att, inom natt och år efter denna Kungörelses upläsande i häradets kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 10/11, N:o 135
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att få till Skatte inlösa nedannämnda Kronoegendomar, derå de innehafwa lagligen befästad besittningsrätt, nemligen:
  Korporalen Nils Mellblom: gatuhuset N:o 35 Gislöf i Nöbbelöfs socken och Jerrestads härad:
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att om någon will klandra ifrågawarande Skatteköpet, bör han sådant inom en månad från Kungörelsens uppläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, ifall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna Kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af Kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1874 17/4, N:o 41
  Hos Konungens Befallningshafwande har Anders Johnsson anhållit att få till Skatte inlösa en fjerdedel af Kronogatuhuset N:o 30 Gislöf i Nöbbelöfs socken och Jerrestads härad; Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande, att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, ifall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1874 27/7, N:o 80
  Uti ingifwen ansökning har Johanna Ungh anhållit att få till skatte lösa en fjerdedel af kronogatuhuset N:o 30 Gislöf i Nöbbelöfs socken och Jerrestads härad; hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande,att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1877 5/1, N:o 1
  Härmed kungöres att nedannämnde personer blifwit wid Kommunalnämnds- och Kommunalstämmo-Ordförander utsedde för följande socknar, nemligen:
  2:o) Kommunalnämnds-Ordförander inom
  Nöbbelöfs socken Per Persson i Gislöf.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  105) Gislöf nr. 33 ett femtedels mtl, som Mårten Persson och hans hustru Karna Henriksdotter köpt af Lars Persson och Janna Jönsdotter emot 19,800 kronor.
  144) En fjerndel af gatehuset Gislöf nr. 30, som Per Mårtensson och hans hustru Anna Olsdotter köpt af Johan Dufke och Janna Persdotter för 1,000 kronor.
  147) Gislöf nr. 7 ett åttondels mtl, som Rasmus Henriksson och hans  hustru Mätta Persdotter köpt af Swen Andersson och Eljena Andersdotter för 12,200 kronor.
  189) Gislöf nr. 40, en från fem sextondels mtl nr. 11 afsöndrad lägenhet om 1 qv.-ref 12 qv.-stänger, som Swen Andersson och hans hustru Eljena Andersdotter köpt af M. Sjöstedt och Karna Persdotter för 2,500 kr.

  1881 7/9, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart. Under innewarande års Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen
  g) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  21. Gislöf nr 62, en från ett åttondels mtl Gislöf nr 17 afsöndrad lägenhet om 0,33 qvadratref, som Per Nilsson och hans hustru Ingar Nilsdotter köpt af Håkan Tufwesson och Bengta Trulsdotter för 200 kronor.
  117. Gislöf nr 18, ett åttondels mtl, med undantag af en förut försåld torfjord ”Gislöf Stjernängen” kallad, för Nils Trulsson och hans fästeqwinna Ingrid Klemedsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af den senares föräldrar Klemed Persson och Bolla Persdotter för 8,500 kronor och förbindelse att utgöra undantag.
  125. En till läge och gränser bestämd jordplan, utgörande omkring en sjettedel af den från ett fjerdedels mtl Gislöf nr 2 afsöndrade lägenheten Gislöf nr 41, för Mårten Persson Glifberg och hans hustru Janna Nilsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af sin syster Mätta Persdotter och hennes man S. prins för 116 kronor 67 öre.
  173. Gislöf nr 17, ett etthundranittiotwåendels mtl, med undantag af twå förut för alltid afsöndrade lägenheter samt den till hemmanet hörande s.k otaxerade sanden, för Måns Eriksson och hans hustru Johanna Andersdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Ingwar Nilsson, Enkan Karna Håkansdotter, Nils, Per och Jeppa Tufwesdotter samt Anna Tufwesdotter för 1,000 kronor.
  191. Gislöf nr 7, ett åttondedels mantal, för Per Olsson, hwilken köpt detsamma af Swen Andersson och Eljena Andersdotter för 15,500 kronor.
  360. Elfwa etthundranittiotwåendels mtl Gislöf nr 12, för Skepparen Per Swensson och hans hustru Bengta Persson, hwilka köpt detsamma af den förres föräldrar Swen Olsson och Sissa Mickelsdotter för 6,000 kronor och förbindelse att utgöra undantag.
  373. En från ett åttondels mtl Gislöf nr 17 afsöndrad lägenhet om 0,4356 qvadratref, i jordeboken benämnd Gislöf nr 63, för Mårten Jönsson och hans hustru Bengta Olsdotter, hwilka köpt fastighet af Håkan Tufwesson och Bengta Trulsdotter för 150 kronor.
  374. En från ett tredjedels mtl Gislöf nr 23 afsöndrad lägenhet om 0,4288 qvadratref, i jordeboken benämnd Gislöf nr 65, för Mårten Larsson, som köpt nämnde fastighet af J. Schultz för 500 kronor.
  375. En från ett etthundranittiotwåendels mantal Gislöf nr 17 afsöndrad lägenhet om 0,4620 qvadratref, i jordeboken benämnd Gislöf nr 64, för Skepparen Per persson, hwilken köpt nämnde fastighet af Kristoffer Ingemansson för 200 kronor.
  392. Tretton trehundratrettiosjettedels mantal Gislöf nr 14, för Mårten Olsson, hwilken ärft detsamma efter sin fader Ola Persson och syster Johanna Olsdotter.

  1885 8/5, N:o 10 (Serien II)
  Kungörelse angående skatteköp af en fjerdedel af kronogatehuset Nr 30 Gislöf.
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa Nils Jönsson och hans hustru Elna Christensson i Gislöf anhållit att få till skatte inlösa en fjerdedel af kronogatehuset Nr 30 Gislöf i Nöbbelöfs socken, Ingelstads härad, hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande, att om någon will bestrida det sökta skatteköpet, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd i fall sådant försummelse härutinnan att han förlorat widare talan.
  Herrar pastorer i ofwannämnde härad anmodas att låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter mottatagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplat af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1885 13/7, N:o 127 (Landskansliet)
  Kungörelse angående namnförändringar å wissa socknar inom riket.
  Med anledning af komiténs för reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar wäckta förslag och myndigheternas deröfwer afgifna yttranden har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 17 sistlidne April funnit godt, till undanrödjande af de misstag och oegentligheter, som kunna uppstå derigenom att socknar inom samma län eller stift hafwa lika namn, i Nåder förordna, att nedannämnda socknar skola från och med ingången af år 1886 erhålla förändrad benämning och att i sådant afseende
  inom Kristianstads län
  Nöbbelöfs socken i Jerrestads härad skall benämnas Östra Nöbbelöf socken

  1895 184/10, N:r 147 (Serien II)
  Kungörelse om brandordning för Brantewiks fiskeläge.
  Genom beslut denna dag har Länsstyrelsen till efterrättelse från och med den 1 Januari 1896 för det område wid Brantewiks fiskeläge, derå, enligt Kongl. Maj:ts nådiga bref den 19 Oktober 1894, brandstadgan för rikets städes skall i tillämpliga delar gälla, faststält denna.
  Brandordning för Brantewiks fiskeläge.