Östra Tommarp

  Pastorat: Ö Tommarp och Bolshög
  Härad: Järrestad
  Kommun:
  1863-1951 Östra Tommarp
  1952-1968 Tommarp
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Storskifte: ”Storskiften är ingen begynt” [år 1762]
  Enskifte: Ö Tommarp 1806

  Byordningar:
  Virrestad byordning stadfäst 1749 15/2
  Karlaby hade ingen byordning 1778
  Tågarps byordning stadfäst 1764 4/10
  Vranarps byordning stadfäst 1762 13/9
  Tommarps byordning stadfäst 1756 13/10
  Ett byhorn (för by i Ö Tommarps socken) finns på Nordiska Museet (Inv-nr 990218)

  Litteratur:
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 91-93. 1991
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 142-145. 1751
  Strömberg, M. Om gånggriften i Tågarp, Ö Tommarp. 1971
  Thun, E. Medieval Tommarp. 1967
  Tommarps urkundsbok. 1-3. 1962-1982
  Wallin, C. Guldbyn Tommerup och Ö Tommarps Sparbank. 1951
  Wallin, C. Tumathorp – en död stad med levande minnen. 1950
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 143-144. 1981
  Vuxenskolan i Österlen. Tommarp (Bygd i förvandling). 1979

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b6650
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b7020.s702
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b10800.s1080
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b6490.s647
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b6780.s628

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
  TOMARUP eller TOMARP, skal fordom hafwa warit en Stad, belägen i Tomarups Sokn, som är Annex under Gladsax Pastorat. Then upräknas af Harald Hwitfeldt, ibland gamla Städer, i Lunds Stift. Här war i Påfwedömets tid, ett Closter af thet namnet: samt ett S:t Knuts-Gille.

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Tommarps Sokn och By har: (l)

  Skatte 1. 3/4
  Utsokne Frällse 2. 7/8 Giärsnäs 3/8, Mag. Weidmans arfw. 7/8, Mag. Ludvigs arfw. 3/8, Helsingborgs Hospital 3/8, Ryttm. Rosencrants 1/8
  Crono indelt 2. 1/2
  Gatehus 39 Rosencrants 3, Glimminge 1
  Qwarnar 4 Smedstorp 1, Rosenc. 1., Hosp. i Chist. 1.

  God och tillräckelig åker, swag höbol, någon torfjord.

  Karlaby har:

  Skatte 3/8
  Crono indelt 1
  Qwartermästar Boställe 1/2
  Hospitals 1. 1/24 Christianstads Hospital.
  Utsokne Frällse 1/3 Cornett Wallstedt.
  Gatehus 23 Wallstedt 3

  Den andre delen ligger i Wämmerlöf och Gladsax Soknar belägen och i Wämmerlöf beskrefwen.

  Wirestad har:

  Skatte 1. 1/8 arbetshemman till Ingelsta.
  Corrnets Boställe 3/4
  Utsokne Frällse 2. 5/6 Osbyholm i M. Län 5/8, Giärsnäs 17/24 och Torup i M. Län 1. 1/2
  Gatehus 5

  Andre delen ligger i Wämmerlös Sokn och där beskrefwen.

  Wranarp har:

  Skatte 3/16
  Utsokne Frällse 5. 1/48 Giärsnäs 1. 5/16, Rytt. Rosenc. 1, Hellsingb. Hosp. 1/6, Pastor Eurenius 1/2, Insp. Calman 1/4, Glimminge 2/3 och Råd. Wålin 1. 1/8
  Crono indelt 3/16
  Hospitals 1. 5/12
  Gatehus 7

  God åker, swagt höbol, ej mera.

  Tågarp har:

  Skatte 1/8
  Crono indelt 1/4
  Hospitals 1/2 Christianstads Hospital.
  Utsokne Frällse 2. 5/16 Giärsnäs.
  Gatehus 2

  God åker och äng samt muhlbete.

  Soknen har 79 st. hemmansbrukare.

  (l) Tommerup är Annex till Gladsax och nämnes uti Gamla handlingar för Tomatorp och Gullby. Utaf 1569 års landebok finner man, att Giäresta Sokn den tiden warit Annex till Gladsax; men när den är frånbydt och Tommerup komit i ställe, wet man icke. Af Tommerups gamla kyrckoräkenskap synes det som sådant skiedt wid år 1589. för denna tiden finner man af gamla handlingar, att Gladsax fordom warit Annex till S:t Petri Closter i Tommerup.
  Detta Tommerup har i gamla tider warit en wacker kiöpstad uti Skåne. Sturleson Tom. 2. p. 264 säger, att denne Stad uti Norska konungen Sigvards tid warit till, och af honom är uppbränd uti 8:de Seculi början; Wilina saga berättar, at Tomatorps Stad warit i flor uti Theodorici Veronensis tid, och uti Danska konungen Eriks tid 1135 tales äfwen om denne Stad.
  Anno 1449 Confirmerade Danska konungen Christian den I. Tommerups gamla Privilegier, som intages af Diplo Christ. I och år 1536 wet man, att Tommerup haft sine Deputerade på Riksdagen i Kiöpenhamn. År 1520 hafwer Tommerups Borgerskap fådt befallning bort flytta till andre kiöpstäder, men 2:ne år därefter gienom Ärckebiskop Johans Bref niutit tillstånd qwarblifwa, och bärja sig det bästa de kunde; och ehuru man icke wist wet, när Tommerup förlorat sine Stads Privilegier, så är likwäl af föregående klart, att sådant skiedt i början af XVI Seculo, då denne Stad blifwit Reducerad till en Bonde By. Då Staden warit i flor hafwer här befunits 2:ne Closter, det ena war helgat S:t Petro och Paulo och det andra S:t Georgio, som låg utan för Staden. Af det förra, som Ärckebiskopp Eskil wid år 1150 eller 1160 för Muncka af Bernhardin orden låtit inrätta (se Hvitfeldt p. 139) gifwes ännu Rudera Strax wid kyrckan, hwars sista Abbot hetat Mag. Mart. Krabbe, som 1532 afsade sig Påwiska Religionen och abbotskapet. Efter Closter wäsendets afskaffande har detta Closter blifwit förlänt, med alt dess Gods, Borgmästaren i Malmö Jöran Mynter, och tror man att det sedan, såsom kongl. Gratial eller under arrende, af flere, under Danska Regeringen, warit innehaft. Det andra Closter är ock mycket gammalt, som ses af ett Testamente en Decanus i Lund upprättat år 1285, men warest det legat, wet man icke, dåck tror man att det stådt utom Staden.
  Ett S:te Knuts Gilde har ock fordom warit i Tommerups Stad, hwars Sigill nu nyttias wid S:te Knuts Gildet i Lund.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Karlaby nr 13, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2610)
  Karlaby nr 17, 1/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2610)
  Karlaby nr 19, 1/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2610)
  Tommarp nr 1, 1/4 mtl 1790 sept. 17, kvittens i landskontoret
  Tommarp nr 2, en kvarn 1767 jan. 28, skattebrev
  Tommarp nr 3, ett gatehus 1792 maj 8, upplåtet till skatte (AID: v566850.b1860)
  Tommarp nr 11, 1/4 mtl 1760 nov. 26, skattebrev på 1/4 mtl
  Tommarp nr 15, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Tommarp nr 16, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Tommarp nr 21, ett gatehus 1756 sept. 1, skattebrev
  Tommarp nr 22, ett gatehus 1792 maj 8, skattebrev (AID: v566850.b1870)
  Tommarp nr 25, ett gatehus 1872, se länskungörelse nedan
  Tommarp nr 26, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Tommarp nr 27, 1/4 mtl 1760 nov 26, skattebrev på 1/4 mtl
  Tommarp nr 28, 1/4 mtl 1813 april 5, skattebrev (AID: v566850.b1850)
  Tommarp nr 29, 1/4 mtl 1759 april 30, skattebrev på 1/4 mtl
  Tommarp nr 32, 1/4 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 1/4 mtl
  Tommarp nr 38, 1/4 mtl 1790 sept. 17, kvittens i landskontoret
  Tommarp nr 42, 1/4 mtl 1798 nov. 17, kvittens i landskontoret
  Tågarp nr 5, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/2 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2600)
  Tågarp nr 7, 1/4 mtl 1765 nov. 13, skattebrev på 1/8 mtl
  s.d., skattebrev på 1/8 mtl
  Tågarp nr 10, 1/8 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 1/32 mtl [RA 1785]
  s.d., skattebrev på 1/32 mtl
  s.d., skattebrev på 1/32 mtl
  s.d., skattebrev på 1/32 mtl
  Virrestad nr 2, 3/4 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 1789, skattefrälse (AID: v566850.b1900)
  s.d., skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 13, skattefrälse (AID: v566850.b1900)
  Virrestad nr 12, 3/8 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 13, skattefrälse (AID: v566850.b1900)
  Vranarp nr 3, 3/16 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 3/16 mtl
  Vranarp nr 7, 3/16 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Vranarp nr 12, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2600)
  Vranarp nr 13, 2/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2600)
  s.d., skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2600)
  Vranarp nr 14, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 (brev saknas) (AID: v581679.b2600)
  Vranarp nr 17, 1/6 mtl (Helsingborgs hospitalshemman) 1772 juni 17, sålt från utsockne till skattefrälse (AID: v566850.b1900)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 13 7/24 hemman, af hvilka 2 11/12 äro frälse, 9 skatte och 1 3/8 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 68-72 Svabesholms kompani nr (36) 37-3843-46 Borrby skvadron nr 92-98
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 87, 92-97,109 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Östra Tommarp

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1670
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00295
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00196
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00439
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00200
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00230
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00178
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00216
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00087
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00131
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00115
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00106
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00124
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00114
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00162
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Tomarp Wranarp 1853 Studerande Henrik Olsson Wranér
  Tomarp 1852 Dräng Nils Persson
  1851 Smed Carl Stridsberg
  Wirestad Dräng Frans Julius Fogelberg

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Östra Tomarps socken I Östra Tomarps socken II
  Enligt indelningen skulle socknen välja två nämndemän efter Per Eriksson och Anders Jönsson i Tomarp. Per Eriksson efterträddes av Anders Jönsson efterträddes av
  Ola Arildsson, vald 1826, därefter Per Persson, Vranarp, vald 1826, därefter
  Per Mårtensson, Vranarp (Tågarp), vald 1840; Per Jönsson, n:r 14 Vranarp, vald 8/2 1829;
  Per Olsson, Tomarp, vald 6/1 1854; Per Jönsson, Tomarp, vald 1831;
  Anders Olsson, Tomarp n:r 37, vald 8/3 1867, död 1880; Måns Olsson, Tomarps Tågarp;
  Mårten Mårtensson, Vranarp, vald 26/9 1880; Jöns Andersson, Wirrestad, vald 6/1 1854;
  Per Månsson, Tomarp, vald 5/1 1895; Per Hansson, Wirrestad, vald 1861;
  Anders Jönsson, Tomarp, vald 1900; Eljert Olsson, n:r 3 Wirrestad, vald 28/4 1867, död 1873;
  Handlanden Gustaf Eljertsson, Tomarp, vald 18/2 1906; Anders Persson, Tågarp, entledigad 17/12 1877;
  Sven Otto Eljertsson, Wirrestad, vald 8/2 1909; Ola Håkansson, Karlaby, vald 10/2 1878;
  Anders Olsson, Wirrestad, Tomarp, vald 8/1 1915, död 1923; Ola Larsson, Tomarp, vald 5/2 1912;
  Måns Andersson, Tomarp, vald 19/9 1923, död 1925. Johan Hansson, n:r 15 Vranarp, vald 10/1 1921; innehar fortfarande befattningen (1944-).

  Oscar A. G. Olsson, Virrestad, -1957-.

  Östra Tommarps socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Hr Ryttmäster MondGumris compagnie
  Ähr Rusthållare
  1 Tommerup: Olof Rasmusson 3/8 Warit Rothe Gårdh och Upbygdt medh 3 nybygde läng:r bonden behållen
  Ryttaren Joen Råckmans Rusthåldh 2 Håckon Mårtenss:, Råckman Ibruch 3/8 Fins een länge g:le och bröstfeldigh bondhen förarmadt och Rytt: brukar hemmanet
  Cronones Ograverat 3 Gathehuus Erich Hansson 1 Ett stycke g:l Jordhytte blindh tiggiare
  Mårten Nilss: Rusthåldh 4 Jöns Gudmunsson 3/8 Fins een stompe hus odogl: och bonden Uthfattigh
  Christopher Hanss: Rusthåldh 5 Olof Swensson 3/8 Fins een länge odogl: bonden fattigh [AID: v384839.b7150]
  Till Glimminge 6 Gathehuus Swen Skräddare 1 Fins En stompe huus, hielper sigh tembl:n [AID: v384826.b5440]
  2/3 Till Glimminge
  1/3 till Hr Holger i Cimbrishambn
  7 Joen Nilsson nu Hr Rosenkrantz
  Ryttaren Swen Swensson
  1/8 Fins ett stycke hus på  4 golfz huus [AID: v384851.b2680]
  -”- 8 Dito Swen Swensson 1 Fins 3 golfz huus [AID: v384826.b6430]
  Grels Heningz på Wansta Torp 9 Jöns Andhersson 3/8 Uptaget af ödhe på Frijheet finns 4½ golfz hus, bonden hielper sigh men ingen Resolut: bekommit
  [v331250.b9930]
  Mårten Nilss: Rusthåldh
  Ähr ringa Rusthåldh
  10 Jöns Hansson 3/8 Fins på Jöns Hanss: grdh, 2 husläng:r bonden fattigh inge Creatur
  Rusthållare 11 Mårten Nilsson 3/8 Har 3 läng:r och een stompe [AID: v461322.b2260, v1024058.b1330]
  LandzCrona Hospital 12 Gathehuus Nils Gummesson 1 Ett golfz huus en g:l tiggiare
  -”- 13 Dito Pehr Hansson 1 Ett stycke husl: på 5 golf hielper sigh lijtet
  -”- 14 Swen Carlsson 3/8 Fins 4 läng:r, bonden wedh macht
  Mårten Nilss: Rusthåldh 15 Unge Olof Jönsson 3/8 Har 2 läng:r wedh macht bonden hielper sigh lijtet [AID: v384786.b7510]
  Joen Råckmans Rusthåldh 16 Joen Nilsson ½ Fins 4 läng:r och hielper sigh
  Pastorens Frälse som sahl: Simon Jacobss: possiderat 17 Gathehus: Mårten Wijborgh 1 Een lijten kåhlhaga skomakaren fattig består af 2 läng:r [v884451.b350]
  -”- 18 Matz Mårtenss: änckia 1 Dito 2 st:n läng:r fattigh
  Hr Skiutz Uthfrälse 19 Unge Nils Mårtensson ½ Haf:r 4 wåga hus läng:r och hielper sigh [AID: v884451.b350]
  Cronans Ograverat ähr bygdt på byens 20 Gathehuus: Thua Truedtsson 1 Een stompe huuslänge fattig intet bruk
  Cronans Ograverade 21 Nils Larsson Smedh 1 Har een länge hielper sigh, någon landh till een tunna
  -”- 22 Anders Jönsson 1 Ett stycke hus Uthfattigh
  Prästens Gathehuus 23 Thuas Hansson 1 Ett stompe hus fattigh har lijtet bruk på 1½ s:an landh
  -”- 24 Pehr Lasson 1 Ett stycke hus Dito bruk hwart annat Åhr
  Cronans 25 Erich Holms husplatz 1 Ett stycke hus, kåhlhagarum
  Christopher Hanss: Rusthåldh 26 Pehr Mårtensson 3/8 Fins 3 huusl: den 4 odogl: länge, fattig
  Rytt: Krokmans Rusthåldh 27 Nils Håckonsson 3/8 Har 2 små g:le odogl: längiar fattigh
  Rusthållare ringa och oförmöget Rusthåldh 28 Åke Pehrsson nu Olof Rasmuss: Ibruch 3/8 Ett stompa huus odogl:
  Rytt: Jöns Kåhlare Rusthål: 29 Erich Andersson nu Ryttaren Ibruch 3/8 Haf:r 2 små husläng:r bröstfeldige
  [v98384a.b2050]
  Till Glimminge 30 Swen Skrifwers Gathehuus 1 Ödhe och Afhyst I månge Åhr
  Hr Skiutz Frälse 31 G:le Olof Jönsson 1 Ett stycke huus odogl: fattigh
  Rusthållare 32 Christopher Hansson 3/8 Har 4 g:le huusläng:r hielper sigh tembl:
  Hr Skiutz 33 Håckon Andersson 3/8 Har 2 husläng:r å nyo opbygde, hielper sigh [AID: v884451.b350; v384851.b2660]
  Clas Wigmans frälse 34 Olof Nilsson nu Pehr Olss: 3/8 Har 3 läng:r wedh macht och bonden hielper sigh
  -”- 35 Gathehuus Nils Pehrsson 1 Ett stycke huus fattigh
  Helsingborgz Hospital 36 Jöns Håckonsson 3/8 Har 3 läng:r wedh wedh macht, hielper sigh
  Christopher Hanss: Rusthåldh 37 Anders Madtzon 3/8 Haf:r 4 huusläng:r bondhen wedh macht
  Rytt:n Råckmans Rusthål: 38 Håckon Andersson 3/8 Har 2 läng:r något wedh macht, och bonden hielper sigh
  -”- 39 Lars Jönsson 3/8 Har ett stycke hus warit ödhe Uptaget ingen frijheet niutet ähr fattigh
  LandzCrona Hospital 40 Ingemar Ollsson 1 Ett stycke hus fattigh
  -”- 41 Nils Andersson 3/8 Har 3 husläng:r behållen
  Olof Rasmus Rusthåldh ringa Rusthåldh 42 Mårten Andersson 3/8 Har 2 husl: och bonden fattig
  Christianstadz Hospital 1 Qwarnar: Jöns Håckonsson 1 Intet bruk Een qwarn Ett stycka huuslängia hielper sigh [AID: v581679.b1840]
  Clas Wigmans Frälse 2 Ibm: Hans Bertehlsson 1 Dito een qwarn Ett huus och hielper sigh intet bruk
  Hans Karup 3 Bertell Hansson 1 Dito een qwarn och 2 huus, hielper sigh
  Till Glimminge Gårdh 4 Nils Månsson 1 Har 2 Underfalz qwarn, den eene ödhe och 2 odogl: husl: fattigh
  Wranerup
  Hr Billingskiöldz 1 Mårten Andersson ¾ Har 3 st: g:le husläng:r lijtet wedh macht, ½ parten ödhe [AID: v384776.b747]
  Till Giärsnähs Uthsochne Wekud: 2 Gatheh: Olof Lasson
  Hans Ollsson
  ¼ Haf:r 2 stomper huus fattigh nyligen städt och intet inflytt har lijtet bruk kan Uthså 1 Tun:a
  Erich Nilss: Rusthåldh i Östra Glimminge 3 Jep Bertellss: nu Swen Matzon Ibruch 1/3 Ett stycke huus odogl: bonden Åboedt annat hemman [AID: v384851.b1760]
  Hr Billingskiöldz 4 G:le Jöns Nilsson ½ Halft ödhe fin een odogl: längia ringa bruk bonden fattig [v331250.b9740]
  Warit Fru Lena Ruth nu Hr Billingskiöldz 5 Michell Hansson 3/8 Har 3 stumper huus fattigh och elacke huus
  Billingskiöldz Uthfrälse 6 Boo Madtzon ½ Har 4 läng:r wedh macht
  Erich Nilssons Rusthåldh 7 Swen Madtzon 1/3 Har 3 st:n huusl: hielper sig lijtet
  Hr Billingskiöldz 8 Anders Ollss: Ibruch och Hindrich Knuthsson 3/8 Afhyst och Ibruch
  Till Glimminge 9 Mårten Matzon 5/8 Har 4 husläng:r wedh macht och hielper sigh
  Hr Billingskiöldhz 10 Olof Andersson 2/3 Har 4 husläng:r wedh macht och behållen
  -”- 11 Gatheh: Swen Joenss: på Nils Anders grundh half bruk medh Hans Ollss: ¼ Ett stycke fattigh [AID: v384851.b1750]
  Till Christianstadz Hospital 12 Unge Jöns Nilsson 3/8 Har 3 st: husl: någorlundha wedh macht [AID: v581679.b2140]
  -”- 13 Jöns Pehrsson 2/3 Består af 4 husläng:r wähl wedh macht [AID: v384826.b5420]
  -”- 14 Swen Nilsson 3/8 Haf:r 3 små waga huusläng:r
  Till Glimminge Gårdh 15 Swen Christensson 3/8 Har 4 små läng:r wedh macht hielper sigh
  Till Skabersiö 16 Lars Erfwedh Tompt nu Olof Larsson Ibruch 3/8 Ödhe och Afhyst Ibruch
  Til Helsingborgz Hospital 17 Swen Carlss: Ibruch 1/6 Een ödhe och Afhyst tompt som ingen weeth Gårdz pladtzen till
  Tågerup
  Uthsochne Wekudagz hemman till Giärsnähz Gårdh 1 Thua Nilss: nu Christopher Pehrss: 1 Ett stycke huus fattig warit ödhe
  -”- 2 Andhers Nilsson 1 Ödhe och Afhyst [AID: v384786.b8090]
  -”- 3 Jöran Andersson ½ Har 3 läng:r odogl: och bröstfeldigt ödhe och obrukadt
  -”- 4 Anders Nilsson och Mårtens Pehrsson 1 Fyra g:le husläng:r något bröstfeldige hielper sigh [AID: v331250.b9580, v384839.b7550]
  Christianstadz Hospital 5 Anders Kock ½ Har 3 stomper huus wedh macht, hielper sigh tembl: [AID: v581679.b2140]
  Hr öfwerste Jönses von Leÿonklous 6 Dito Ibruch 3/8 Ett stycke hus af Anders Kock Upbygdt [v331250.b9580, v331250.b9580; v384786.b8090]
  Jöns Kåhlares Rusthåldh 7 Swen Kock ½ Har een länge och 1 golfz hus fattigh [AID: v98386a.b13320]
  Uthsochne Wekudagz till Giärsnähz 8 Lars Thuass: nu Mårten Truedtzon 1 Fins 4 länger wedh macht, och hielper sigh
  -”- 9 Måns Jönsson ½ Ödhe afhsyt och obrukadt
  Jöns Kåhlares Rusthåldh 10 Christopher Perss: Kock 3/8 Ett stycke huus på ett golfz hus ödhe och obrukadt Rusthål: sådt lijtet A:o 1684
  Häradzhöfdingen på Tiänsten och Säthe 2 Wirresta: Håckon Anderss: och Jöns Hindrichsson 7/8 Fins 2½ st:n g:le ruinerade husläng:r  warit på rothe Uptaget, och intet bygdt före åboer mycket förarmade
  Hr Billingskiöldz Uthfrälse 3 Mårten Trulss: och Nils Trulss: ¾ Består af 3 husl: wedh macht och behål:e
  Hr Cornett Grönwals hestehemman 4 Måns Mårtensson 2/3 Fyra husl: tembl: wedh macht och behållen [AID: v384816.b5480; v1006558.b2480; v1006570.b5750; v1006572.b3390; v1006582.b11840; v1006592.b4520; v1006603.b6730; v1006605.b3720]
  Uthsochne Wekudagz till Giärsnähz 5 Nils Mattiasson 2/3 Har 2 stomper huus bröstfeldige och bonden Uthfattigh
  Cornettens Grönwallz hästehemman 7 Pehr Pehrsson ½ Ett odogl: stycke huuslänge och bonden fattigh [AID: v1006558.b2550; v1006572.b3540; v1006582.b11920; v1006592.b4570; v1006603.b6690]
  Hr Billingskiöldz 8 Christopher Tyckesson och Tycke Nilss: 5/8 Fins här till 3 odogl: g:le huusläng:r bönderne fattige
  Uthfrälse till Giärsnähz 10 Mattis Swensson ödhe Gårdh ½ Warit på frijhett men intet bygdt Uthan ett stycke Elaket hus på 1½ golf ödhe
  Hr Billingskiöldz 11 Matz Nilss: och Olof Madtzon ¾ Haf:r 2 små huslenger, hielp sigh så hen, dock bönderne fattige
  Ryttaren Jöns Kåhlares Rusthåldh 12 Pehr Jönsson 2/3 Har 3 stycken g:le elacke länger bonden fattigh
  Qwartermästarens hestehemman och säthe 1 Carleby: G:le Anders Anderss: 1/3 Haf:r 4 små husläng:r och bonden något lijtet wedh macht [AID: v384839.b6350; v1006557.b3210; v1006564.b3260; v1006591.b6240; v1006598.b3480]
  Hr Billingskiöldz Uthfrälse 2 Joen Lasson 1/3 Ödhe Afhyst och obrukadt
  Corporal Törners Rusthåldh ringa och oförmöget 3 Swen Pehrsson 1/3 Haf:r 3 stomper g:le och bröstfeldige husläng:r bonden Uthfattigh
  -”- 9 Lasse Joensson 3/8 Dito 3 små huusläng:r bonden Ähr Uthfattigh
  Rusthållare 10 Hillebran Bertellsson 3/8 Har 3 stycken huusläng:r bonden hielper sigh tembl: wedh macht
  Christianstadz Hospital 13 Måns Larsson 3/8 Dito 3 husläng:r wedh macht [AID: v581679.b2000, v581679.b2130]
  Corporal Törners Rusthåldh 16 Jöns Ollsson 3/8 Dito 3 små Elacke som förfal: husläng:r och bonden fattigh
  Dito Christianstadz Hospital 17 Pehr Månsson 1/3 Haf:r fyra huusläng:r hielper sigh tembl: och wedh macht [AID: v384786,b7870, v384851.b2550, v581679.b2010,]
  Hillebran Bertehlss: Rusthåldh 18 Olof Månsson nu Rusthållaren Ibruch ½ Fins 3 Elacke odogl: huusl: förra Åboen Uthfattigh [AID: v384816.b5430; v384851.b1760]
  Christianstadz Hospitahl 19 Erich Larsson 1/3 Haf:r 4 små huusl: tembl: wedh macht
  Corporal Törners Rusthåldh 21 Unge Anders Anderss: nu Fad: G:le Anders Andersson 1/3 Waret på frijhet Uptaget men intet bygdt Uthan Ähr afhyst helst Emedan Fad: Anders Anderss: Gårdh står näst intill huustompten
  [AID: v384839.b6350; v1006557.b3210; v1006564.b3260; v1006591.b6240; v1006598.b3480]

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 40 / sid 35 ff (AID: v98462.b40.s35)

  Östra Tommarps socken år 1670
  Jordrevningsprotokoll (revning=mätning)

  Tommerup sochn

  Den 20 Septembris1670 effter Middagen inställde sigh oppå anfordran igen Kyrkioheerden uthi Gladsax wyrdige och wällärde Hr Anders Classon medh kyrkiewerderne och samptlige Sochnemän uthi hans Annexa Tommerup, hwilke bleff förestelte Commissionens förrettande, och att dee om alt wille giffwa een sandferdigh relation och beskedh, på det dem kunde tilfrågas, hwar opå dee swaradhe, att dhe medh all sanheet och så mycket dem kunde wara witterligit, tilbörligen och hörsambligen wille göra berettelse, som war först; Att intet Sätterie eller Ladugårdh wore i sochnen, men hadhe Tommerups By uthi Christiani 2:de tijdh warit en Landz stadh, medh Stadz Privilegier försed, och fordom der uthi ett Munke Closter sampt flere kyrkior, Berettades der hoos att denne Tommerup by tillförenne war kallet Gullby: men wore een tijdh der effter bådhe Nampnet och privilegierne förändradhe, och uthaff en stadh een Landzby och Gullby nampn till Tommerup förwandlat. Och såsom Underrettning war, att någre Uthsochne wekudagz skulle finnas här i sochnen, frågades, hwilka dee wore och uyhi hwadh by belägne, sampt om dee hadhe warit lenge wekudagz godz, och til hwilket Sätt ere belägne: Swarades att uthi Tommerup Tågerup by i Tommerup Sochn wore 5 ½ bonde eller gårdar, som hadhe warit och ännu ähre Uthsochne wekudagz till Gierssnäs Gårdh öffwer 30 åhr och lengre och uthi Wirestadh by i samma sochn finnes twenne gårdar, hwilka sammalunda hadhe warit och til Dato ähro utsichne wekudagz öffwer 20 åhrs tijdh till Gierssnäs.
  Och dess föruthan wore i Wranerup by Ett gadehuus som och har legat till Giärssnäs öffwer 20 åhr, och dee till giodt dagz wärkie.
  Nempnes der på och samma bönder som wore wekudagz Nembl:

  Tommerup Tågerup
  Nils Jbbsson hemman 1
  Måns Jönsson hemman 1/2
  Lasse Thuesson hemman 1
  Anders Nillsson hemman 1
  Matz Nillsson hemman 1
  Peder Nillsson hemman 1/2
  Hans Christopherss: hemman 1/2

  Wirrestedh
  Åke Bengsson tilförenne Olle Swensson 1
  Nils Jönsson ödhe

  Wranerup
  Nils Andersson gatehuusman
  Flere bönder wiste dee icke att wara wekudagz uthi sochen men wore dee andra alla Uthsochne, deels Bornholms Wederlagh till åthskillige Donerade, deels till Borrby Gård, deels gambla uthfrelse, deels Caniche dels Hospitalernes godz.

  Jus Patronatus har altijdh hördt Cronan till, men sedhen Hans Excell:tz Hr Steen Bielke fick Concession på kyrkio Tionden för 4 åhr sedhan effter Document N:o 1, 2, 3, har hans fullmechtigh på Borby Gårdh hållit sigh till be:te Jus Patronatus och optagit kyrkioRächningen. Denne kyrkios … består uthi Tertial Tionden som skall wara stedd för(?) Wälb:ne Hr Holger Rosenkrantz till Glimminge … den 15 Junij uthaff Sahl: Fordom wälborne Köne Jochum Gråbo för Åhrligh afgifft Rogh 6 2/3 Tunna, Korn 13 1/3 Tunna, Hafra 6 T:r, ähr medh en fierdepartz förhögning sedhan A:o 1662 som kyrkian borde hafua, Rogh 8 1/3 T:a, Korn 16 2/3 T:a, Hafra 8 T:a hwar opå begerdes att Stedzmåhls brefuet måtte produceras, som omsider och långt der effter skedde, och finnes Sub Documnet N:o 152.

  Men denne Tionden tager Hr Rosenkrantz intet emoth i Negen, uthan har accorderat medh Tommerup Sochnemän således, som wedh Cronetionden skall refereras. Sedhan har kyrkian något Landgille Korn och Peningar, Nembl: Korn 1 2/3 Tunna, hwilket Nils Ebbesson och nu Olle Månsson i Carleby och Tommerup Sochen, af den kyrkio gårdh som på kyrkians grundh ährbygdt och han åbor, och för en Jord som kyrkian tilhörer uthi samma gårdhz mark, och har nutit tiilija stedzmåhl, til dato, uthaff samma Landgille.

  Dessföruthan har kyrkian til åhrligh Landgille 8 s:rie eller 6 öre S:m:t af Thue Nillsson i Tommerup för een Jordh han brukar, liggiandes i Walby Sochns mark, skal wara 4 Tunnor hafra Landh, som hwar Tridie åhr brukas.
  Hwad den effter Jordrefningen kan wara finnes infr pag. 227 N:o 6 D. Taflepeningar kan wara åhrligen wedh 3 D:r hwilket kyrkie wärdarne iempte dee 6 öre Landgille peningar emottaga. Men kyrkiotionden och Landgillekornet, som altidh har fölgdt kyrkian tilförenne, har Lars Christensson till Borby pro 1667 och 1668 effter tilståndh och Documnet N:o 1, 2, 3 anammat, Pro 1669(?) togo kyrkie wärderne Tionden och Landgillekornet till sig(?9 och anwende det till nödigt emploij til kyrkian.

  CronoTionden har sammalunda Hr Holger Rosenkrantz … städio Rettigheet sigh betient. Och effter Glimminge Gårdz(?) fougde war i Kiöpenhampn, wiste elliest ingen att (säga) hwadh afgifft der uthaff går eller til hwem den är … i dee förra tijdher, uthan sochnemän berettadhe, at dee silff betala först ofuanskrefne afgifft för kyrkiotionden och sedhen der till gifua Hr Rosenkrantz åhrligen 18 . Korn som ähr 70 Tunnor, Rogh 3 1/3 Tunna och 4 Tunnor Hafra, hwar uthaff Cronotienden skulle klargöres. Ty bleff skickat effter Glimminge Gårdz förra fougde Lorens Vitting, der om utförligare beskedh att inhempta.

  Lorens Vitting Comparerade, men sade sigh ingen besked hafua, in til långt omsider Hr Magno Rosenkrans medh een … Stedzmåhls bref gifuit på Bårby Gårdh af Köne Jochum Gråbo d:n 15 Junij … bewijste hans son Holger Rosenkrantz den hadhe stedt för afgifft til … /: effter den har warit Cronan bespard och intet til någon förlänt:/ .. 1 pundh, Korn 10 T:r, Hafra 4 T:r effter Document N:o 151. Item … der uthaff så wäl såsom Bolsshöÿ Cronetionden 1662 till Cronan och dess Proviantmestare i Landzcrona Håkan Swensson 6 D:r och 36 öre S:m:tt effter Document Sub N:o 164
  Hwad profijt Hr Rosenkrantz uthaff bönderne hwilke … Tionderne uthi Negen att behålla förundt hafuer, emot afgift åthniuter, kan sees uthaff twene Contracter medh Allmogen i Sochnen oprettadhe, effter Document Sub N:o 165 och 166.

  Prästens Tertial Tionde uthgöra Tommerup sochnemän uthi skeppan, kan bedraga sigh effter Sochneprestens opsatte Sub Document N:o 97 A. Rogh 20 T;r 1 Skep:, Korn 71 5/6 T:a, Hafra 52 2/5 T:a. Förståendes medh dee 3 ödhe och afbrende grunder.

  Dess Helneskyldh betalas effter Specificationen Sub Document N:o 97 A och belöper sigh in Summa 32 T:r Korn, när det kan af alla uthgå.
  Qwicktienden i denne Sochnen sampt Påschamat, ähr lijka så som i Huffwudh Sochnen Gladsax, Nembl: Åhrl: 1/2 lamb, 1/2 Gåås, 1 kaka, 20 Egg, föruthan hans åhrliga offer.

  Sochne Prästen har ingen Annexe gårdh här i Sochnen.

  Degnens inkomst i denne sochn ähre helnaskyld och får han af somblige 1, somblige 2, och af een deel 3 á 4 skep: korn som mehra än en grundh bruka, är i en Summa effter Specification Sub Document N:o 93, Korn 15 Tunnor 5 skep. Påschamat af hwar Gårdh 10 Egg och en liten kaka, föruthan hans offer.

  Hwadh hans Inkomst widh huffwud Sochnen eller hans åhrl: skatt är, nempnes uthi Gladsaxa Sochn pag. 162.

  Nest detta berettadhe Sochnemännerne att dee åhrl: till Landztingzpeningar betala 2 ½ mk som Tingfougden anammar. Tingfougden sielff giffua dee af een godh willia åhrl: 1 Skep Korn, doch dee som förmågo hafwa till. Får han något, giffwer han dem 1/2 Tunna Öhl igen. Tingzskrifuaren får åhrl: 1 s. aff hwar gårdh, och under tijden af sombliga af en godh willia Een skeppa Korn eller Hafra.

  Till Mästermannen i Christianstadh giffwer dee åhrl: 3 sk. af gården och hwart gadehuss 2 sk. Tinghuuset Underhålles af heela Häradet.

  Dess föruthan angofuo Sochnemennerne, att dee A:o 1663 till Mijhlsteenspeningar hadhe uthlagdt af hwar heel Gårdh 4 och hwar halffgårdh 2 öre S:m:tt. Undantagandes wekudagz Godzen. Broo- och wägaPeningar leggia dee intet uth, uthan hålla Broor och wägar sielff widh macht.

  Till denne Sochn är ingen Skogh, uthan att sombl: bönder i Tomrup(?) by hafua litet mark till Torf skär. Hafua fuller m… UthEngiar och Muhlbetzmark uthi åthskillige andra bymarker, men af ringa wärde, som uthi Jordrefningen wedh Gårdarna ähr Observerat.

  Deras sädes mark består uthi 3 Huffwud wangar, En har Tommerup by uthi Wranerups alla 3 wangar och någon Jordh och Eng, som der nedre fijnnes förklarat.

  Her näst bleff war och een bonde á part examinerat, kom först fram

  Tommerup By

  [=N:o 16 fr.o.m år 1684] N:o 1a Suen Carlsson.
  Bornholms wederlagh til Ingelstadh Gårdh. Hemman 1/2.
  Suen Carlsson Bornholms wederlagh lagdt till Ingelstadh Gårdh 1668, står i Jordboken för 1/2 Gårdh, som han och har warit i danska tijdhen, kom då til Ingelstadh emot Sandby gårdars afstående.
  Beretta kunna Uthså åhrl: Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r. Hösta 4 lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 ½ T:r. Hafra 4 T:r ½ Sche: Höö 4 lass. Och blifwer hereffter hemman. Ett halfft.
  Nota. Uthi detta Uthsädhe effter Jordrefningen, är inrächnat 1 T:a 1/2 skep: R. och KornJordh uthi Krämarwangen, effter Landtmätarens Uthrächning N:o 21.
  Hafwer Boskap
  2 gillingar, 2 håppor, 1 föllia, 4 stutar, 2 kalfuar, 2 köör, 6 fåår, 8 swijn, 4 giess.
  Manskap Bonden Swen Carlsson wärbar, har dräng Peder Thorsson uthi Glimminge, wärbar, har nu sigh påtagit Skattegården och Enkian i Grötstorp och Jerrestadh Sochn.
  Gifwer Tiende.
  Till Prästen /…/
  Chronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt sin gårdh för 24 åhr, och gifuet sedhan hussbondhåldh 2 mk som Magnus Eekman på Smedstrup har anammat d: 14 Jan: 1662.
  Haffwer sig öffwer ingen att beswära.

  [=N:o 14 fr.o.m år 1684] N:o 1b Söndre Nils Gundmunsson.
  Hospitals Godz til Helsinghborgh. Hemman 1/2.
  Nils Gundmunsson Hospitals Godz till Helsingborgh, står i Jordboken för 1/2 Gårdh som han har warit i danska tijder.
  Nota. Denne gårdh så wäl som infra N:o 4a Jöns Håkonsson hafua warit frelse, men A:o 1641 d:n 31 Octob: Donerade af Wälb:ne Jungfru Metta Giöie til Helsingborgs Hospital Sub Document N:o 97 B.
  Item hafua warit såsom andra Hospitalsbönder uthi Extraord: sedhan 1667 d:n 13 Julij förskonte, effter Hans Excell:tz Gustaff Baners breff Sub Document N:o 97 C.
  Kan effter berettalse så åhrligen Rogh och Korn 5½ Tunna, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass Höö, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 2 4/7 Sk: Hafra 4 T:r ½ Sk:. Höö 4 lass. Och blifuer her effter hemman. Tree Ottondedels.
  Hafwer Boskap 2 gillingar, 2 håppor, 1 p:r stutar, 2 unga dito, 2 köör, 4 fåår, 6 swijn, 1 gåås.
  Manskap Bonden Nils Gundmunsson 60 åhr gammal odugligh, har ingen dreng.
  Gifwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Städt sin Gårdh i dansche tijden, och sedhan intet hussbondhåldh giffwit, har sigh elliest intet att beswära.

  [=N:o 15 fr.o.m år 1684] N:o 1c Peder Hansson
  Bornholms wederlagh, Hr Feltmarschalken Hindrich Horn på Löhns afräkning anslagen. Hemman 1/2
  Peder Hansson Bornholms wederlagh, anslagen Hr Feltmarschalken Hindrich Horn på Löhns afrächning, står i Jordeboken för 1/2 gårdh, som den har warit i danske tidhen.
  Tillstår att kunna så åhrl: Rogh och Korn 5 Tunnor. Hafra 6 Tunnor, hösta höö 4 lass, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 3 6/7 sch. Hafra 4 T:r, höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tre (Ottonde)dels.
  Här är inrächnat 1 2/7 skep: Rogh och Korn Jordh i Krämar wangen, effter Landtmätarnes N:o 23.
  Hafwer Boskap 1 gillingh, 1 håppa, 1 koo till Leija af een dreng i Cimbritzhambn widh nampn Nils Matzsson, 2 swijn, 2 giess.
  Manskap Bonden Peder Hansson wärbar, har ingen dreng.
  Gifwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Städt sin gårdh för 14 åhr, giffwit sedhan hussbondhåldh 5 D:r men weet intet nampnet på den dem mothtogh, haffwer sigh intet i någon måtto att beswära.

  [=N:o 26 fr.o.m år 1684] N:o 1d Åke Jönsson
  Bornholms wederlagh Uthsochne frelse till Gladsax hemman 1/2.
  Åke Jönsson Borholms wederlagh Uthsochne frelse till Gladsaxe Gårdh, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han har warit i dansche tijden.
  Berettar att kunna så åhrl: Rogh och Korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, hösta 4 lass hoo, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 2 skep. Hafra 4 T:r 1/2 sch. Höö 4 lass.
  Blifuer her effter hemman Tree Otoondedels
  Är Inrächnat här 5½ schp. Och R. och Korn i Krämar wangen effter Landtmätarnes N:o 24.
  Hafwer Boskap 4 Håppor, 2 föhl, 2 köör, 1 kalff, 6 fåår, 6 swijn, 4 giess.
  Manskap Bonden Åke Jönsson wärbar, har ingen dreng,
  Gifwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Städt sin gårdh 1667 af Hans Karup, giffwit stedzmåhl 5 D:r fougdepeningar 2 D:r
  A:o 1667 höltz skiffte effter hans förman, och bekom Hans Karup een stuut godh om 9 D:r. Skrifwaren 4 T:r hafra hade intet wijdare sigh att beswära.

  [=N:o 11 fr.o.m år 1684] N:o 2 Nils Mårtensson
  Bornholms wederlagh Uthsochne frelse til Gladsax hemman 1/2.
  Nils Mårthensson Bornholms wederlagh uthsochne frelse til Gladsaxe gårdh, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som den och har warit i danscha tijdhen.
  Kan såå åhrl: som han berettar Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r. Hösta 4 lass höö.
  Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 2 skep., hafra 3 T:r 3 3/4 sch. Höö 4 lass. och blifuer hereffter hemman Tree Ottondedels.
  Hafwer Boskap 1 gilling, 3 håppor, 2 stutar, 1 koo, 1 kalf, 5 fåår, 5 swijn, (3 giess?)
  Manskap Bonden Nils Mårthensson 60 åhr gammal odugligh, ingen drengh
  Gifwer Tiende
  Till Prästen
  Cronan
  Kyrkian
  Stedt sin gårdh för 30 åhr giffwit sedhan hussbondhåld … 5 D:r som Arctander på Gladsax anammadhe.
  Giffwer åhrl: till fougden 1 T:a Hafra och undertijden Ladufougden och skriffuaren hwar sin skeppa korn.
  Har ingen klagomåhl.

  [=N:o 41 fr.o.m år 1684] N:o 2b Erich Pedersson
  Hospitals Godz till LandzCrona, hemman 1/2
  Erich Pedersson Hospitals bonde till LandzCrona, har een halff gårdh effter Jordeboken som han har warit tilförene.
  Nota. Denna gården har warit frelse, men A:o 1641 Donerat af wälb:ne Jungfru Metta Giöe til LandzCrona Hospital, Sub Document N:o 160 och 161.
  Kan effter berettelse såå åhrl: Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r. Hösta 4 lass höö.
  Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 4/7 Skep. Hafra . T:r 3 3/4 skep: Höö 4 lass. Och blifuer her effter Hemman Tree Ottondedels.
  Uthi uthsädhe är inrächnat 3/7 skep. R. och Korn i Kremare wangen effter N:o 27.
  Hafwer Boskap 4 håppor, 1 föhl, 2 stutar, 2 köör, 1 kalff, 8 fåår, 9 swijn, 12 giess.
  Manskap Bonden Erich Peersson 80 åhr gammal odugligh.
  Gifwe Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt sin gårdh för 32 åhr sedhan, men intet hussbonholdh gifuit.
  Hadhe intet att beswära sigh.

  [=N:o 28 fr.o.m år 1684] N:o 2c Jöns Nillsson
  Bornholms wederlagh. Cron(nan bespardh)
  Jöns Nillsson tilförenne Mårthen Andersson, Bornholms wederlagh Cronan bespardh, har warit ödhe i 3 åhr förmedelst Mårthen Andersson war uthskattat uthi krijgzåhren, och eij förmådde den att besittia, men optagen af denna Jöns Nilsson för 3 åhr sedhan, på Ett åhrs frijheet för Landgille och 3 åhrs frijheet på skatten, står i Jordboken för 1/2 gårdh, som han har warit i dansche tijdhen.
  Bekenner att kunna så åhrl. Rogh och Korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen är uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 1/7 skep. Hafra 3 T:r 3 3/4 sch. Höö 4 lass, och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Hafwer Boskap 3 håppor, 1 föllia, 2 stutar, 1 koo, 1 quiga, 1 kalff, 5 fåår, 5 swijn, 8 giess.
  Manskap Bonden Jöns Nillsson wärbar, ingen dreng.
  Gifwe Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  När han antogh gården gaff han fougden Een Rijkzdahler.
  Giffwer undertijdhen Cronefougdekarlen 1 skep: hafra.

  [=N:o 9 fr.o.m år 1684] N:o 2d Jacob Erichsson och Nils Gudmundsson
  Uthsochne frelse
  Jacob Erichsson och Nils Gudmundsson hafua optagit A:o 166(9?)
  Håkan Mårthenssons ödegårdh på 3 åhrs frijheet effter fullmechtigen Greger Henningzsons stedzmåhls zedel, ähr uthsochne frelse hemman, står i Jordboken för 1/2 gårdh som han tilförenne har warit.
  Beretta att kunna såå till denne ödesgrunden tilsammans åhrl: 5 T:r Rogh och Korn, 6 T:r Hafra, hösta 4 lass höö.
  Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r, Hafra 3 T:r 3 3/4 sch. Höö 4 lass. och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Nils Gudmundsson som boor på gården haffwer Boskap 2 gillingar, 3 fåår.
  Manskap Bonden Nils Gudmundsson wärbar, har ingen dreng men har een gårdman Lars Trullsson är skräddare, som med sochneprestens minne är satt att informera ungdomen der i sochnen.
  Gifwe Tiende tillsamman af helle gården
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Jacob Erichssons manskap och boskap finnes her nedre wedh Gadhuusen annoterat pag.

  [=N:o 4 fr.o.m år 1684 – blyertsanteckning: ”bör säkert wara N:r 32”] N:o 3a Jöns Mårtensson
  Bornholms wederlagh Donerat Hust: Märtha Clasdotter hemman 1/2
  War först Hans Excell:tz Hr RijkzAmmiralen Gref Gustaff Otto Stenbock Donerat, och sedan genom byte emot några Cronegårdar i Mellum Grefwie och Hötoffta byar i Oxie häradh, Kongl: May:t igen öfuerdragen.
  Jöns Mårtehnsson Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter medh 4 andra halfua hemman i Tommerup by effter Kongl: Concession de Dato d: 24 Julij 1667 Sub Document N:o 98 finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han har warit i dansche tijdher.

  Beretter att kunna så åhrligen Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 3 3/14 skep. Hafra 4 T:r 3/4 skep., Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Her är inräknat 1/2 skep. R. och K i Krämer wang effter Landtmätarens uthrächning N:o 30.
  Hafwer Boskap 2 håppor, 1 koo, 5 fåår, 5 swijn, 3 giess
  Manskap Bonden Jöns Mårthensson wärbar, ingen dreng
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt sin gårdh i dansche tijdhen, gifuet sedhan hussbondhåldh A:o 1660 3 D:r och 1 gåås som Varenholtz har anammat.

  [=N:o 10 fr.o.m år 1684] Jöns Hansson
  Jöns Hansson Donerat Hr Sten Bielke finnes i Jordboken för 1/2 gårdh, som dhen har warit i dansche tijdher, formedlat den A:o 1661 til 1/4 effter Document N:o 15 och 16.
  Berettar åhrligen att kunna så Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen, ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 2 5/7 skep. Hafra 4 T:r 3/4 skep. Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Haffwer Boskap 3 håppor, 2 unga stutar, 1 koo, 4 fåår, 1 swijn, 2 giess
  ManskapvBonden Jöns Hansson wärbar, har ingen dreng eller gårdfolk.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt sin gårdh för 8 åhr sedhan af Lars Christensson. Gifwer åhrl: til fougdehafra 4 skep. Och undertijder Kungzfougdedrengen 1 skep hafra.

  [=N:o 34 fr.o.m år 1684] N:o 3c Peder Larsson
  Uthsochne frelse Qwitzoerne tilhörigt hemman 1/2
  Peder Larsson uthsochne frelse dee Qwitzoer tilhörigt, fins i Jordboken för 1/2 gårdh, som den har warit i dansche tijdher, kan uthså åhrl: lijka medh dee andra Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Höästa 4 lass höö, Men effter Jordrefningen blifwer Uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 5 3/4 Skep., Hagra 4 T:r 3/4 skep. Höö 4½ lass, Och här effter hemman Tree Ottondedels.
  Haffwer Boskap . gillingar, 1 håppa, 1 föhl, 1 kalff, 1 koo till leija af en gadhus(man i) Jerrestedh Åke Nilsson, 4 fårr, 1 swijn, 1 gåås.
  Manskap Bonden Peeder Larsson wärbar, har ingen dreng eller gårdfolk.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Hafuer sigh elliest intet at beswära, uthan allenast att hans (husbo-?)nde fordrar af honom 3 D:r Eekepenningar om åhret, som han intet (tilförne?) har giffuit.

  [=N:o 5 fr.o.m år 1684] N:o 3d Nils Gudmunsson
  Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter. Ödhehemman 1/2.
  Nils Gudmunsson Bornholms wederlagh Donerat hustru Märtha Clasdotter effter Document N:o 98 ähr för 2 åhr sedhan afbrendh och står än ödhe, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som den tilförrene har warit.
  Berettas att när den ähr i bruuk kan der tilsåås åhrligen lijka så mycket som de förra nembl: Rogh och Korn 5 Tun:r, Hafra 6 T:r, Höstas 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 2 3/7 schep. Hafra 4 T:r 5 3/4 skep. Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Är inrächnat her 5 5/7 skep R. och Korn och 5 Skep Hafra, effter Landtmätarnes N:o 20 i Krämare wangen.
  Manskap och Boskap finnes intet.
  Giffwes Tiende här aff när gården är i bruuk.
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/

  [=N:o 36 fr.o.m år 1684] N:o 4a Jöns Håkansson
  Hospitals Godz till Helsingborgh hemman 1/2.
  Jöns Håkansson Hospitals hemman till Helsingborgh, ähr effter Jordboken 1/2 gårdh som han tilförenne har warit.
  Nota. Denne gårdh så wäl som Supra N:o 1b Nils Gudmunsson hafua warit frelse, men A:o 1641 d:n 31 Octobris Donerat af wälb:na Jungfru Metta Giöie, til Helsingborgz Hospital Sub Document N:o 97 B. Item hafua warit såsom andra Hospitals bönder uthi Extraord: sedan 1667 d:n 13 Julij förskonte, effter Hans Excell:tz Hr Gustaff Baners bref Sub Document N:o 97 C.
  Beretter åhrligen kunna såå Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 1 1/7 sch. Hafra 4 T:r 1½ sch. Höö 4 lass, Och blifuer hereffter hemman Tree Ottendedels.
  Haffwer Boskap 1 gilling, 3 håppor, 2 köör, 6 fåår, 8 swijn, 2 giess.
  Manskap Bonden Jöns Håkansson wärbar, har en dreng wedh nampn Peder Pedersson wärbar.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Städt sin gårdh i danske tijdher, giffwit intet hussbonhåldh har sigh elliest intet att beswära.

  [=N:o 37 fr.o.m år 1684] N:o 4b Anders Matzsson
  Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsax hemman 1/2.
  Anders Matzsson Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsax står i Jordboken för 1/2 gårdh som han i danska tijdh har warit.
  Kan så lijka mycket med dee andra, Nembl: Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta höö 4 lass, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 1 1/7 sch. Hafra 4 T:r, Höö 4 lass, och bliuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Haffwer Boskap
  1 gilling, 3 håppor, 1 föhl, 2 stutar, 1 kalff, 2 köör, 6 fåår, 7 swijn, 3 giess.
  Manskap Bonden Anders Matzsson wärbar, har ingen dreng.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt sin gårdh i danska tijdhen, giffwit sedhan hussbondhåldh 5 D:r som Arctander anammadhe.
  Giffwer 1 Tunna hafra til fougden på Gladsax, och undertijdhen till Ladufougden 1 skep. korn.

  [=N:o 39 fr.o.m år 1684] N:o 4c Nils Månsson
  Donerat Hr Sten Bielke Cronehemman 1/2.
  Nils Månsson Donerat Hr Sten Bielke, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh, som han har warit tilförenne, förmedlat sedan A:o1661 till 1/4 effter Document N:o 15 och 16.
  Kan såå åhrligen effter berettelse, Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 löass höö; Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 1 1/7 sch. Hafra 4 T:r 1 ½ Schep.,Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Haffwer Boskap
  3 håppor, 1 föllia, 2 unga stutar, 1 koo, 6 fåår, 4 swijn, 2 giess.
  Manskap Bonden Nils Månsson wärbar, ingen dreng.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Har stedt sin gårdh för 6 åhr sedhan då han aldeles stodh ödhe, Inbygdt något på gården, och effter dee första 3 åhrs frijheet betalt Terminskatten till Cronan. Giffwer till sin fougde 1 T:a hafra åhrl: Haffuer sigh elliest intet öffwer något att beswära.

  [=N:o 4 fr.o.m år 1684] N:o 4d Jöns Gudmunsson
  Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter hemman 1/2.
  Jöns Gudmunsson Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh satt, som den har warit i dansche tijden.
  Berettar att kunna så åhrligen Rogh och korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 10 T:r 2 skep, Hafra 4 T:r 1½ Sch. Höö 4 lass. Och blifuer her effter hemman. Tree Ottondedels.
  Den 3/4 skep. Rogh och korn i Krämarewangn är i detta Uthsädhe inrechnat effter Landtmetarnes N:o 26.
  Haffwer Boskap 1 gilling, 2 håppor, 2 stutar, 2 köör, 6 fåår, 7 swijn, 2 giess.
  Manskap Bonden Jöns Gudmundsson 74 åhr gammal odugligh har ingen dreng.
  Gifwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt sin gårdh i dansche tijden, giffwit sedhan hussbondhåldh 3 D:r som Varenholt har anammat.

  [=N:o 27 fr.o.m år 1684] N:o 5a Oluff Jönsson
  Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter effter Document N:o 98 hemman 1/2
  Oloff Jönsson Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter står i Jordboken för 1/2 gårdh som han och i förra tijdher har warit.
  Kan såå åhrl: effter bekennelse Rogh och korn 5 Tun., Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsähde Rogh och korn 10½ T:r, Hafra 3½ Tun., Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman. Tree Ottondedels.
  Haffwer Boskap 2 håppor, 2 stutar til leije af Måns Hoo i Raskerum Albo Härad, 1 koo, 4 fåår, 2 swijn, 2 giess
  Manskap Bonden Oloff Jönsson wärbar, ingen dreng.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Städt sin gårdh för 3 åhr sedhan af hust: Märtha Clasdotter, gaff stedzmåhl 12 dahler sölfuermynt. Har sigh i ingen måtto att beswära.

  [=N:o 38 fr.o.m år 1684] N:o 5b Anders Mårtensson
  Bornholms wederlagh uthsochne til Gladsax hemman 1/2.
  Anders Mårthensson och Jöran Hansson Bornholms wederlagh, uthfrelse till Gladsax, hafua i bruuk ett halfft hemman effter Jordboken, som det och har warit i förra tijdher.
  Beretta att kunna så tilsamman åhrl: Rogh och korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö.
  Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 10½ T:r 5/7 skep., hafra 3½ Tun:r, Höö 4 lass, och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Här är inrächnadt 5/7 skep. R. och korn i Krämar wangn effter Landtmätarnas N:o 29.
  Haffwer Boskap
  Anders Mårthensson, 3 håppor, 1 gilling, 2 stutar till leija af Måns Hoo i Raskarum, 1 koo, 5 fåår, 4 swijn, 2 giess.
  Jöran Hansson, 2 håppor, 1 fåhle.
  Manskap Bonden Anders Mårthensson, så och Jöran Hansson ähre begge wärbare, hafua ingen dera någon dreng.
  Giffwa Tiende tilsamman
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Anders Mårthensson blef bewilliat denne gårdh för 2 åhr sedhan af Hans Karup, uthan stedzmåhl.
  Jöran Hansson stedt halfue parten af denna gården nu i höst af Arrendatoren Lars Jönsson, gaf stedzmåhl 4 D:r.

  [=N:o 19 fr.o.m år 1684] N:o 5c Håkon Olufsson
  Adelens uthfrelse Hr Håkon Nilsson Skyttes hemman 1/2.
  Håkon Oloffsson Hr Håkon Nilsson Skyttes uthsochne frelsehemman, står i Jordboken för 1/2 gårdh som han i förra tijder har warit.
  Hans uthsädhe ähr åhrligen effter hans bekennelse, Rogh och korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Höslagh 4 lass Eng, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 11 T:r ½ Skap, Hafra 3½ T:a, Höö 4 lass, Och bliuer her effter /E hemman Ett halfft.
  E/ medh den 1½ skep. R. och k inf. N:o 10 gadhuusJordh, sampt 2 skep R. och k. i Krämar wang N:o 22.
  Haffwer Boskap
  2 gillingar, 1 håppa, 1 stut, 1 koo, 3 fåår, 2 swijn
  Manskap Bonden Håkon Olofsson wärbar, ingen dreng.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Städt sin gårdh för 10 åhr sedhan; har intet at klaga.

  [=N:o 1 fr.o.m år 1684] N:o 5d Anders Mårtensson
  för Nils Anders Ödegårdh, Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter effter Document N:o 98 hemman 1/2.
  Anders Mårtensson brukar een afbrendh ödegårdh, Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter effter Document N:o 98, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han har warit i danske tijdher.
  Bekenner att kunna så åhrl. såsom dee andra, nembl: Rogh och korn 5 T:r Hafra 6 T:r, Höö 4 lass, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 11 T:r 1 skep., hafra 3½ Tunna, Höö 4 lass, Och bleffwer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Ähr tillagt 4 skep. R. och korn i Krämar wangn effter Landtmätarens uthrächning N:o 28.
  Manskapet och Boskapen finnes her offuan före N:o 5b.
  Aff denne Ödegårdh gifues så stoor Tiende till Cronen, Kyrkian och Prästen som dee andra, Nembl:
  Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/

  [=N:o 42 fr.o.m år 1684] N:o 6a Lasse Mårtensson
  Donerat Hr Sten Bielke Cronehemman 1/2.
  Lasse Mårthensson Donerat Hr Sten Bielke, ähr effter Jordboken 1/2 gårdh och har warit i danske tijden, förmedlat sedhan A:o 1661 til 1/4 effter Document N:o 15, 16.
  Kan effter berettelse uthså åhrl: Rogh och korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Hösta höö 4 lass. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 T:r 1 1/3 Sk, Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Haffwer Boskap
  1 gilling, 3 håppor, 1 koo, 1 kalff, 4 fåår, 4 swijn, 2 giess
  Manskap Bonden Lasse Mårthensson wärbar, har en gårdman Thue Nillsson 80 åhr gammal, odughligh
  Gifwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt sin gårdh i danske tijden. Giffwer til sin fougde Lars Christensson åhrl: 1 T:a hafra.

  [=N:o 2 fr.o.m år 1684] N:o 6b Hans Persson
  Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsax hemman 1/2.
  Hans Peersson Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsaxe gårdh, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som den har warit i danske tijden.
  Kan såå åhrl. effter berettelse Rogh och korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 T:r 1 1/3 skep., Höö 4 lass, Och blifuer hereffter hemman Tree Ottondedels.
  Haffwer Boskap 3 håppor, 1 koo, 4 fåår, 3 giess.
  Manskap Bonden Hans Peersson 66 åhr gammal, odugligh, har een son Erich Hansson som ähr wahnföhr och fast aldeles blindh.
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  Stedt gården nest afwichte d: 1 Augustj, skall giffue till stedzmåhl 5 D:r. Haffwer sigh aldeles öffwer ingen att beswära.

  [=N:o 33 fr.o.m år 1684] Mårten Kämpe
  Adelens uthfrelse Hr Håkon Skyttes hemman 1/2.
  Mårthen Kämpe Adelens uthsochne frelse Hr Håkon Nilsson Skytte tilhörigt, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han och har warit i förra tijdher.
  Kan så åhrligen effter berettelse Rogh och korn 5 T:r, Hafra ., Hösta 4 lass Höö, Men effter Jordrefningen ägr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 T:r 1 1/3 skep., Höö 4 lass, blifuer her effetr hemman Tree Ottondedels.
  Hafwer Boskap
  3 håppor, 4 fåår
  Manskap Bonden Mårthen Kempe wärbar
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/

  [=N:o 29 fr.o.m år 1684] N:o 6d Sörn Andersson
  Bornholms wederlagh till Gladsax 1/2.
  Sörn Andersson brukar Thue Nilssons ödegårdh, som är Bornholms wederlagh till Gladsax, står i Jordboken för 1/2 gårdh som han tilförenne har warit.
  Kan så effter berettelse åhrl. Rogh och korn 5 T.r, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 Tunnor 1 1/3 skep. Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
  Ähr tillagt och inräknat 4 6/7 skep R. och k. Jordh i Krämare wangn, effter Landtmät: uthräch: N:o 25.
  Manskap och boskap finnes här infra widh hans gårdh han åbor i Wirrestadh by och Wemmendelöff Sochn N:o 10 pag. _
  Giffwer Tiende
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/
  …. föruthan Landgille til husbonden, till Tommerup kyrkia 6 öre S:m:t

  Gadhuusmän i Tommerup By

  [=N:o 21 fr.o.m år 1684] N:o 7 Nils Olufsson
  Bornholms wederlagh till Ingelstadh och till refusion giffuen emoth Sandby gårdars afträdande 1668.
  Nils Olofsson Bornholms wederlagh, lagdh till Ingelstadh gårdh 1668, brukar någon Tompte Jordh, som intet finns i Jordboken hwilken han åhrligen åhrs häfdar.
  Berettar att kunna så åhrl. Rogh och korn 1 5/6 Tunna, Hösta 1 lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 2 T:r 5/7 skeppa, Höö 1 lass och blifwer hereffter satt till Landgille åhrl: effter Jormons Taxten 3 D:r 7½ öre S:m:t
  Haffwer Boskap
  3 håppor, 1 föhl, 2 unga stutar, 1 koo, 4 fåår, 5 swijn, 2 giess.
  Manskap
  Bonden Nils Olsson wärbar, har en gårdman Matz ….sson 64 åhr gammal odugligh.
  Giffwer Tiende af denne tompt
  Till Prästen /…/
  Cronan /…/
  Kyrkian /…/

  [=N:o 24 fr.o.m år 1684] N:o 8 Per Lasson
  Adelens Uthsochne frelse Fru Lena Ruth tilhörigt
  Peder Larsson Uthfrelse Fru Lena Ruth, brukar och någon Tompt Jordh, Och bekenner att kunna så åhrl: 2 skep: Korn. men effter Jordrefningen ähr Uthsädhe Rogh och Korn … 1 5/7 skep. Hafra 1 skepp:
  Hafwer boskap, 2 håppor, 3 fåår.
  Manskap Peder Persson wärbar, giffuer ingen Tiende.

  [=N:o 23 fr.o.m år 1684] N:o 9 Åke Nilsson
  Adelens Uthfrelse Dito
  Åke Nilsson Uthsochne frelse F. Lena Ruth tilhörigh, brukar någon tompt Jordh åhrligen åhrs, hwar på han effter berättelse kan så 2 Skep: Korn, men effter Jordrefningen Uthsädhe Rogh och Korn 1 5/7 skep.
  Har boskap, 2 håppor, 2 fåår
  Manskap, bonden Åke Nilsson wärbar
  Gifuer ingen tiende till Prästen, Cronan eller Kyrkian. . han gör någre dagzwärken till Presten om åhret som andre huusmän.
  Nota, desse begge gadehuus N:o 8 och 9. Uthsädhe ähr lagdt och inräknat wedh Boo Peerssons gårdz uthsädhe i Wranrup N:o5 som ähr af samma Herskap.

  [=N:o 31 fr.o.m år 1684] N:o 10 Hans Persson
  Adelens Uthfrelse Hr Håkan Nilsson Skytte.
  Hans Pedersson Uthsochne frelse Hr Håkan Nilsson Skytte tilhörigt, brukar någon Tompt Jordh hwar på han kan så åhrl: 1 Skep: Korn, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Korn 1 ½ skep: hwilken 1½ skep: till N:o 5_ ährlagt, effter det ähr Under Ett herskap.
  Hans boskap och manskap finnes wedh hans gårdh han åbor vid: …N:o 6 pag.
  Här(?) uthaff giffwes ingen Tiende.

  [=N:o 35 fr.o.m år 1684] N:o 11 Håkon Halle
  Uthsochne Frelse Quitzoerne tilhörigt.
  Håkon Halle Uthsochne Frelse Qwitzoerne tilhörigt, brukar någon Tompt Jordh, hwaropå han bekenner kunna så åhrl. 4 skeppor Korn, item uthi Tollhus wagn, hafuer han 2 Skep. Jordh.
  Men effter Jordrefningen är Uthsäde Korn 4 ½ Skep, Höö ½ lass.
  Har Boskap 2 håppor.
  Manskap Håkon Halle Wärbar – Nota, EFfter detta huus intet kan settias till något hemmantahl, ty är den lagdt til den Qwitzoers Gardh.
  Giffwer tionde, till Prästen 2 SKep. Korn
  Kyrkian 1 Skep. Korn
  Cronan Intet

  [=N:o 30 fr.o.m år 1684] N:o 12 Sörn Andersson
  Sörn Andersson har ett ödhe gatehuus till Glimminge Gårdh som ingen Jordh finnes till, doch effter Jordrefningen är uthsädhe her till 1 1/7 Skep Rogh och Korn. 1 lass höö.

  [=N:o 7 fr.o.m år 1684] N:o 13 Jon Nilsson Gatehuus, Item Glimminge
  Jon Nillsson Gatehuusman till Glimminge, brukar i Tollhus Wagn någon Jordh, der på han sår 2 Skep. Korn, brukar Byns Allmenning och Sår der I och 2 SKep. Korn. EffterJordrefningen ähr Uthsädhe Rogh och Korn 1 T:a 2 1/7 Skep.
  Har boskap, 2 håppor, 2 fåår, 1 gåås.
  Manskap, Bonden Jon Nillsson Wärbar.
  Gifwer inge Tionde.

  [=N:o 22 fr.o.m år 1684, Blyertsanteckning – ”Bör säkert vara N:r 4 qwarn”] N:o 14 Nils Månsson Möllnare
  Uthsochne til Glimminge
  Nils Månsson Möllare har en Watnqwarn som ähr Uthsochne Frelse til Glimminge Gårdh.
  Beretter att kunna så åhrl. 8 SKep. Korn och hösta 3 lass höö, men effter Jordrefningen ähro Uthsädhe Rogh och Korn … Skep, Höö 2 lass och blifuer satt till hemman _. Nota desse nestförestående N:O 12, 13 och 14, kan sättias för Uthfrelsehemman 1/8.
  Manskap och boskap finnes här ofuanföre N:o 4, pag. _
  Giffwer Tionde till
  Presten 1/2 Tunna Morötter
  Cronan 1 ½ Skep. Korn
  Kyrkan 1½ Skep. Korn

  Fortsättning med avskriften följer i mån av tid/2022-10-24 Magnus (ordf.)
  (AID: v98479.b130.s231 -)

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIc:8 (1670-1671) Bild 118 / sid 205 ff, AID: v98479.b118.s205

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1785 18/8 [Malmö Landskanslis kungörelse AID: v884451.b350]
  Den Nittonde (19) nästkommande September warder uti Tommerups Sochen och By Jerrestads Härad, och Christianstads Län, offentlig Auction anstäld på följande Egendomar, derstädes belägne, neml. N:o 19 1/2 Mantal, N:o 33 3/8 mantal samt Frälse Jorden N:o 17. Om Auctions wilkoren och Egendomarnes beskaffenhet meddelas närmare underrättelse på stället, förän Auctionen börjas; Hwilket härmed til wederbörlig underrättelse, kungjordt warder.

  1796 16/8 Inrikes Tidningar
  Frälseägaren af Glimminge Säteri med underliggande Hemman uti Christianstads Län, Järestad och Albo Härad belägne, ärnar den 19 September nästkommande genom friwillig Auction å Gästgifwaregården Hammenhög til den högstbjudande försälja des ägande och inom börd inlöste hälft uti följande Fastigheter, nemligen: halfwa Säteriet Glimminge af 5 och et halft Hemman, med hälften uti den inom Rå och Rör befintelige Wäderqwarn och Skogsparken Stjernan kallad, samt hälften af efterföljande Hemman uti Walby Socken och By, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 Gatehus, N:o 7 et halft, N:o 8 Gatehus, N:o 9 et halft, N:o 10 Gatehus, N:o 11 et fjerdedels, N:o 12 et halft, N:o14 et halft, N:o 16 Gatehus, N:o 17 et halft, N:o 18 et halft, N:o 19 et fjerdedels, N:o 20 et halft, N:o 22 et halft, N:o 23 et halft, N:o 25 et halft, N:o 26 et halft, N:o 27 Gatehus, N:o 29 Gatehus, N:o 30 Gatehus, N:o 33 et fjerdedels, N:o 34 Gatehus, N:o 35 et fjerdedels, N:o 36 gatehus, N:o 37 gatehus, N:o 39 Gatehus, N:o 40 et halft, N:o 41 et halft, N:o 42 et halft, jämte 10 stycken i samma By belägne onumererade Gatehus; uti Glifwarp By och samma Socken, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 et halft, N:o 9 et halft, N:o 10 et fjerdedels, N:o 11 et halft, N:o 12 et halft, jämte 2 onumererade Gatehus; och uti Salarps By af samma Sopcken, N:o 1 et halft, N:o 2 et halft, N:o 3 et halft, N:o 4 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 et halft och N:o 7 Gatehus, alla förenämnde af Insockne Frälse-natur; samt följande Utsockne Frälsehemman och Lägenheter, uti Bolshög Socken, Bolshög N:o 1 Gatehus; uti Wästanbeckas By, N:o 1 Gatehus, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 Gatehus, N:o 5 et fjerdedels, N:o 6 et fjerdedels, N:o 7 et fjerdedels, N:o 8 et fjerdedels, N:o 9 et fjerdedels; uti Gladsax Socken och By, N:o 1 Gatehus, N:o 16 et halft, N:o 17 et halft, och N:o 18 Gatehus; uti Walby Socken och By, N:o 38 fem åttondedelar; uti Tommarps Socken och Wranarps By, N:o 10 twå tredjedelar; uti Albo Härad och St. Olofs Socken, Holmarne N:o 1 nio sextondedelar; Atusa, N:o 1 sju sextondedelar, N:o 2 tre åttondedelar; Rönnebröd, N:o 1 et fjerdedels; och Ekeröd, N:o 1 et sextondedels, och kunna hugade Köpare om beskaffenheten häraf erhålla underrättelse af Inspectoren Grönwall på Cimbrishamn och Glimminge.

  1802 9/11
  Som Konungens Befallningshafwande i Malmö Län nyligen tillkännagifwit, att efter Kongl. Seraphimer Ordens Gillets Beslut, kommer Femton års Besittnings rätt till Malmö Hospitals Gatehus N:o 13 Tommarps By och Järresta Härad, genom Auction å Malmö Läns Lands-Cancelliet Fredagen den 10:de instundande December klockan Tio föremiddagen att utbjudas och öfwerlåtas den som ärbjuden högsta årliga öfwerräntan samt ställer wederhäftig Borgen för skylldigheternes upfyllande; altså wardar sådant härmedelst allmänneligen kungjordt.

  1820 21/2, N:o 20
  Genom Auction, som håller i Tomarps Qwarn af Tomarps Socken och Ingelstads[!] Härad d. 14 och 15 nästinstundande Mars, och börjas kl. 9 f.m. kommer att försäljas aflidne Qwarnbyggarens Anders Wellters efterlemnade Qwarlåtenskap bestående af Guld, Silfwer, Then, Malm, Koppar, Jern och Trädwaror, Säng- Lin- och den aflednes gångkläder, Hästar, kor och Swinkreatur, m.m. Äfwensom Skatte Rusthålls-hemmansdelen 1/16 m:tl i Jerrestads By wid samma tillfälle försäljes, med rättighet för den blifwande Köparen att egendomen tillträda nästa fardag. Säkre köpare få 2:ne Månaders anstånd med betalningen för hwad de inropa af lösa Boet, och om ärläggandet af Köpeskillingen för fastigheten, som i möjeligaste måtto blifwer lempad till förmån för köparen, kan öfwerenskommelse träffas wid Auctionen. De, som i detta Sterbhus hafwa fordringar eller dit äro något skyldige, böra sådant anmäla hos Utredningsmannen Hospitals-Syslomannen Hallengreen och aldrasednast i Tomarp d. 13:de nästkommande Martii kl. 11 f.m.

  1822 17/4, N:o 59 (se även 1822 16/12, N:o 179)
  Onsdagen den 22 instundande Maj kl. 11 f.m. hålles Auction härstädes, till utarrenderande på Femton år räknade från midfastan nästkommande år, 1823, af Malmö Hospitals-Gatehus N:o 12 Tommarp, beläget i Tommarps Socken Jerresta Härad och detta Län. Arrendeanbuden, som böra göras i penningar och för hwilkas uppfyllande godkändbar borgen får ställas komma att underställas Kongl. Serafimer-Ordens Gillets pröfning. Projekt till Arrendekontraktet kan härstädes få beses så wäl före, som wid auctionstillfället; Hwilket allt till hågade spekulanters underrättelse kungöres.

  1824 11/3, N:o 63
  Enligt inkommen Rapport från vice Krono-Befallningsmannen J. U. Leth, hafwa nedannemnde persedlar blifwit bortstulne neml. 12 Februarii sistlidne från Åboen Ola Matsson i Tomarp: 1 mörkblå kappråck. 1 par stöflar, 1 par Läderskor, 1 par hwita strumpor, 2:ne Mans lintyg, 2 st., Borddukar 3:ne lakan, 1 kopparspann, 1 Tenstop, 1 ankar med bränwin jemte åtskillige Andre waror; samt den 20 samma Månad från Husmannen Jöns Hansson i Sandby, en del mans och qwins lintyg, en del Linwäf, och lakan, 2:ne sängdynor, flere par ullstrumpor samt någre koppar slantar; Förutnämnde Stulne persedlar så wäl som tjufwarne warda härigenom allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente, samt Byordningsmännen i Länet att dem noga efterspana wid ertappandet de förre till warataga och härstädes anmäla, samt de senare gripa och fängslade hitförpassa.

  1824 25/5, N:o 151
  Wid offentlig Auction, som förrättas af Kronofogden i Orten å Tingsstället Hammenhög den 13 instundande September, försäljes nedanneemnde för skuld i mättagne Fastigheter, neml. 1:o Utsockne Frälsehemmanet N:o 6 1/64 mantal Wranarp i Tommarps Sockn, tillhörigt Åboen Pehr Persson och wärderat till 350 R:dlr Banco och 2:o Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 24 5/8 mantal Stiby i Stiby Sockn af Jerrestads Härad tillhörigt Anders Håkansson och i wärde upskattadt till 266 R:dlr 32 ss. Banko. Om desse Hemmans beskaffenhet winnes uplysning af de wid Kronofogde-Contoiret befintlige Utmätnings och Wärderings förrättningar. Med tillträdet och Köpeskillingens erläggande förhålles efter lag; Men Intecknings Egare böra om Auctions åtgärden underrrättas, antingen mot bewis eller genom denna Kungörelses införande trenne gångor i allmänna Tidningarne, sista gången minst 14 dagar före Auctionen.

  1834 4/4, N:o 58
  Som wid Tommarps Kyrka i Jerrestads Härad ny Kyrkogårdsmur till 74 alnars längd kommer att detta års sommar uppläggas af gråsten och tegel. äfwensom den gamla muren att undergå reparation, hwarföre kostnaden blifwit förslagswis beräknad till 763 R:dr 16 sk. Banco; så warder werkställigheten af dessa arbeten utbjuden å entreprenad-auktion wid kyrkan Måndagen den 12 nästkommande Maj kl. 11 förmiddagen, under wilkor, att blifwande Entrepreneuren bör ställa godkänd borgen för sitt åtagandes fullgiörande och arbetets bestånd i 10 års tid; kommande skeende minsta anbudet att Konungens Befallnings-hafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1835 22/7, N:o 92
  Enligt de beslut som Landshöfdinge och Biskops-Embetena under denna dag fattadt, komma Entreprenade-Auctioner att å nedannämnde Kyrkoarbeten förrättas, nemligen:
  Wid Tommarps Kyrka i Albo[!] Härad å Måndagen den 17:de nästk. Augusti kl. 12 på dagen för iståndsättande af derwarande Tornuhr, hwarföre kostnaden i förslag ansetts utgöra 109 Rd 18 sk. 8 r:st Banco, Hwilket härmedelst till hugade Entreprenörers efterrättelse kungöres jemte underrättelse att de med Entreprenaden förenade wilkor wilkor warda wid Auctions tillfället kungiorde och hwaraf här endast nämnes, att den minstbjudande skall wid klubbslaget aflemna till wederhäftighen af Domare i orten styrkt borgen för arbetets förfärdigande och bestånd i 10 års tid.

  1836 14/3, N:o 32
  Enligt Boställs-Directionens wid Kongl. Skånska Dragon Regementet denna dag fattade Beslut, kommer f.d. Cornetts Bostället N:o 4 och 7 Wirestad, 1/4:dels mantal, beläget i Jerrestads Härad och Tomarps Socken, att första gången å arrende på obestämd tid, men med rättighet af ömsesidig Laga uppsägelse, genom Auction utbjudas, Måndagen den 27 nästinstundande Junii, kl. 12 på dagen, inför Directionen här å Lands-Contoret. Årliga arrendet är bestämt till Sexton Tunnor Råg. Sexton Tunnor Korn och Fem Tunnor Hafre, att owillkorligen lösas efter de senaste Fem årens medelmarkegångs pris med laglig forselllöns förhöjning, tillika med minst Ett hundrade Trettiotre Riksdaler 16 sk. Banco.
  Efter skedt anbud bör Borgen aflemnas för arrende afgifternes behöriga erläggande och öfrige arrendeskylldigheters fullgörande, hwilken Borgen af Domaren i Orten, eller Kongl. Maj:ts Befallningshafwande skall till wederhäftigheten och egenhändiga underskriften wara bestyrkt.
  I öfrigt äro arrende skylldigheterne uppfattade i öfwerensstämmelse med Husesyns- och Boställs-ordningen i det Project till arrende Contract, som under Kungörelse tiden är, jemte Beskrifning om Boställets beskaffenhet, till hugade Speculanters efterrättelse härstädes, att tillgå.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Tommarps Socken genom Herr Hof-Kammereraren G. Th. Grönwall 22 R:dr

  1836 20/7, N:o 190
  Natten emellan den 10:de och 11:te i denna månad, hafwa ur tjuder på marken bortstulits twenne hästkreatur, tillhörige Åboerne Måns Nilsson i Tommarp och Anders Jönsson i Stiby af Jerresta Härad, neml: från den förre, en brun Häst, 14 år gammal af krullig race, med en liten stiern under luggen och flera hwita hår på öfriga delen af pannan samt från den sednare, ett swart Sto 7 år gammalt, utan annat kännetecken, än att Mahn är till hälften afklippt och utgör såkallad ståndmahn; den eller de som tillrättaskaffa omförmälte Kreatur, eller meddela säkre upplysning om deras tillhåll, kunna af ägarne påräkne hederlig wedergällning.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län, anmodas wänligen, att en lika beskaffad efterlysning låta utfärda.

  1837 25/4, N:o 43 (se även 5/6, N:o 69]
  Som Hospital Gatehuset N:o 12 Tommarp, i Jerrestads Härad, wid midfastan nästa år blifwer till nytt arrende ledigt; så warder, med anledning af Kongl. Seraphimer Ordensgillets Skrifwelse den 8 dennes, ej mindre hästädes, än wid Tommarps Kyrka Måndagen den 29 i nästa månad kl. 12 på dagen, auction anställd för denna lägenhets ytterligare utarrenderande på 15 års tid, emot högsta budet i penningar och de willkor i öfrigt, som i uprättat project contract, hwilket här å Lands-Contoret och hos Kronofogden Bergklint finnes till påseende, äro utstakade, börande den högstbjudande ställa af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendewillkorens fullgörande, samt skeende anbud Kongl. Seraphimer Ordens gillets pröfning underställas.

  1838 9/4, N:o 103
  Direktionen för Christianstads Läns Sparbank får härmed tillkännegifwa, att Prosten och Kyrkoherden i Gladsax och Tomerups församlingar, Herr Falck, benäget åtagit sig att, till beqwämlighet för den ortens innewånare, uti Gladsax Prästgård mottaga Sparbanks-Insättningar en dag i hwarje månad. Då, enligt Sparbankens stadgar, ränta för alla medel, som wid Sparbankens hufwudkontor i Christianstad insättas å första Lördagen i hwarje månad, beräknas från den 1 i samma månad, har till insättningsdag uti Gladsax blifwit bestämd den Måndag, som inträffar näst före första Lördagen i hwarje månad, å hwilken dag förbemälte Herr Prost mottager insättningar och utlemnar kontraböcker, hwarefter medlen hit insändas före nästpåföljande Lördag, för att i Sparbankens hufwudböcker bokföras och i wanlig ordning göras fruktbara. Härwid är att iakttaga, att Herr Prosten Falck icke emottager insättningar å de kontraböcker, som förut blifwit af insättare wid hufwudkontoret härstädes uttagna.
  Början med dessa insättningar sker Måndagen den 30 dennes, hwilket allt, till deras underrättelse, som skulle finna det för sig beqwämligt att begagna denna, ett allmännare spridande af Sparbankens werkningar åsyftande, utwäg, härmed allmänneligen kungöres. Christianstad den 7 April 1838.
  Direktionen

  1839 22/6, N:o 171
  Sedan Gladsax och Tommarps församlingar, till tiggeriets hämmande, å sockenstämma den 26 förleden månad, öfwerenskommit, att hädenefter wägra allmosa åt bettlande från andra församlingar, men deremot på ändamålsenligt sätt försörjer sine egne torftige medlemmar, warder sådant härmed tillkännagifwit, dels på det tiggare från utom socknen belägne orter, ej må göra sig en fruktlös möda, dels i ändamål, att fästa kringliggande menigheters uppmärksamhet derå, att ingen som möjligen från desse församlingar infinner sig med anhållan om understöd, är deraf i ett werkligt behof. Gladsax den 9 Juni 1839
  Fattig-Styrelsen

  1840 23/7, N:o 220
  Genom friwillig offentlig auktion, som den 15 och 16 Oktober 1840 anställes wid Hammenhögs Gästgifwaregård, försäljas åtskillige af f.d. Fideikomiss-Egendomen Glimminge Strögods tillhörige inom Jerrestads och Ingelstads Härader i Christianstads Län belägna, Utsockne Frälse-Hemman och Lägenheter uti Jerrestads Qwarnby, Wranarps, Tullstorps och Hofby Byar; Och kunna emellertid erforderlige upplysningar om köpewillkor m.m. erhållas hos Herr Advokatfiskalen Weydling i Christianstad.

  1840 7/10, N:o 310
  I stället för den 15 och 16 dennas äro, af förekommen anledning, den 29 och 30 innewarande Okt. månad nu bestämda för werkställandet af friwillig offentlig auktion wid Hammenhögs Gästgifwaregård, till försäljning af Utsockne Frälse-Hemmanen N:o 21 5/8 m:tl Jerrestad, N:o 6. 1 m:tl Qwarnby, N:o 9 och 15. Ett m:tl Wranarp, N:o 1, 2, 3, 4. Twå och ett Fjerdedels mantal Tullstorp, samt N:o 1, 3, 22, 23, 26 och 27, tillhopa 2 5/8 m:tl Hofby.

  1842 9/7, N:o 77
  Som Taket å Tommarps Kyrka i Jerrestads Härad kommer att så wäl till sparrwerk som tegelpannor innewarande år undergå reparation, enlighet med kostnadsförslag, hwilket upptager en summa af 289 R:dr 8 sk. Banko, så warder entreprenad-auktion å werkställighet häraf, äfwensom af några mindre bristfällens iståndsättande på Kyrkan, hållen wid Tommarp Fredagen den Femte (5) nästkommande Augusti kl. 9 f.m.; kunnande hugade spekulanter, som wid auktionen böra wara beredde att aflemna borgen för fullgörande af hwad de sig åtaga, hos Prosten Falk i Gladsax påse ofwannämnde kostnadsförslag; och skola skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1844 26/4, N:o 96 (vad gäller Tommarps Tågarp N:o 6 se även 1844 9/8, N:o 184)
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma, å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  1:o.) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 6 1/16 mantal Tommarps Tågarp, i Tommarps Socken och Jerrestad Härad, på stället den 23 Juli kl. 11 f.m.
  2:o.) Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 10 1/12 mantal Tommarp, i samma Socken och Härad, på stället samma dag kl. 2 e.m.
  3:o.) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 6 1/32 mantal Tommarps Tågarp, i samma Socken och Härad, på stället den 24 Juli kl. 11 f.m.

  1845 27/5, N:o 159
  Å nedannämnde Boställen wid Skånska Kongl. Dragon-Regementet äro ekonomiske besigtningar detta år utsatte att hållas å följande dagar, nemligen:
  /…/
  Wid Borrby Esqwadron
  Å f.d. Cornetts Virestad, i Jerrestads Härad, Tomarps Socken, arrenderat af Åboen Hans Persson , den 1 Juli kl. 11 f.m.

  1845 19/6, N:o 172
  För domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att , genom offentlige auktioner till de högstbjudande försäljas, nemligen:
  2:o Hemmanet N:o 9 1/8 mantal Wranarp, i Tommarp Socken och Jerrestads Härad, af Frälse natur, på Tingstället Hammenhög den 3 September kl. 10 f.m.
  3:o) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 18 1/16 mantal Tommarps Tågarp, i Tommarps Socken och Jerrestads Härad, på Tingstället Hammenhög den 3 Sept. kl. 11 f.m.

  1845 13/9, N:o 261
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  10:o) Utsockne-Frälsehemmansdelarne N:o 6 1/32 m:tl Tommarps Tågarp, i Jerrestads Härad, på Tingstället Hammenhög, den 5 i samma månad kl. 11 f.m.

  1845 31/109, N:o 326
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas neml.:
  3:o) Utsockne-frälsehemmanet N:o 7 1/8 m:tl Tommarp med skattlagd watten-mjölqwarn under N:o 4 derstädes, beläget i Tommarps Socken och Ingelstads härad, på Tingstället Hammenhög ,den 30 Januari kl. 10 f.m.

  1846 3/2, N:o 13
  I följd af Kongl. Serafimer-Ordens Gillets till Kongl. Ma:ts befallningshafwande i Malmö aflåtna skrifwelse af den 8 sistl. Januari, kommer auktion att å Malmö Landskontor Tisdagen den 3 inst. Mars kl. 11 f.m. förrättas för utarrenderande under 15 års tid från midfastan detta år af Malmö Hospitals mjölqwarn N:o 1 Tommarp i Jerresta Härad, emot de wilkor, som äro stadgade i det för förre arrendatorn Lars Olsson utfärdade kontrakt och af hwilka nämnas, att för arrendets utgörande bör ställas till wederhäftigheten godkänd borgen samt att skeende anbud skola Kongl. Serafimer-ordens Gillets pröfning underställas; hwilket på Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes i Malmö begäran kungöres.

  1846 23/4, N:o 45
  Wid Tommarps Kyrka i Jerresta Härad hålles Måndagen den Tjugofemte (25) i nästa månad kl. 11 förmiddagen entreprenad-auction å uppförande af ringmur af tegelsten wid Kyrkogårdens östra sida, samt denna murs förseende med portar af smidt jern, hwarföre kostnaden är beräknad till 779 R:dr 16 sk. Banko; börande wid auctionen skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Tommarps d:o (Socken) Nämndemannen Per Mårtensson i Tågarp.

  1850 27/6, N:o 72
  Onsdagen den Fjortonde (14) nästkommande Augusti, kl. 12 på dagen, förrättas här å Landskontoret och i Tommarps socknestuga, auktion för utarrendering på 30 års tid från midfastan nästa år af en Tommarps kyrka tillhörig, i Wranarps mark, inom Jerrestads härad, belägen jord, om 3 tunne- 31, 3 kappelands rymd, bestående af bördig åkerjord, wid hwilken utarrendering de willkor lända till efterrättelse, som äro uppfattade uti härstädes och hos Herr Contrakts-Prosten Falck i Gladsax tillgängligt project till arrendekontrakt och bland hwilka här uppgifwas, att den högstbjudande bör wara beredd att genast efter klubbslaget aflemna en, af 2:ne personer, en för båda och båda för en såsom för egen skuld ingången, till egenhändiga underskrifterne och Löftesmännes wederhäftighet behörigen styrkt borgen för alla i kontraktet föreskrifne arrendeskyldigheters fullgörande under de fem första åren, äfwen i den händelse arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå.

  1850 8/10, N:o 327
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, kommer nedannämnde fastigheter att till den högstbjudande försäljas, nemligen:
  4:o) Utsocknefrälsehemmanet N:o 15 1/32 mantal Wranarp i Tommarps Socken och Jerresta Härad å Hammenhögs Tingställe den 8 Januari 1851 kl. 10 f.m.

  1852 4/3, N:o 70½
  Genom utmätningsauktion, som å nedannämnde tider och ställen förrättas kommer att till försäljning utbjudas:
  b) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 8 1/16 mantal Wranarp i Tommarps socken af Jerrestads härad å stället Måndagen den 10 nästa kl. 12 på dagen.

  1852 28/2, N:o 63
  Torsdagen den 18:de Mars innewarande år låta arfwingarne efter aflidne Fanjunkaren L. M. Löfberg i Wirrestad genom offentlig auktion å stället försälja: silfwer, koppar, tenn, jern- och trädwarror, en enkel bränwinsredskap om 32 kannors rymd, säng- och linkläder, möbler, bestående af bord, stolar, soffor, speglar, glas och porslin m.m., jemte en del diwerse waror, åker- och körredskap, 4 st. holstienerwagnar, samt åtskillige arbetswagnar och slädar, hästar, 4 par dragoxar, kor, får och swinkreatur, circa 200 tunnor spannemål af råg, korn och hafra, tjenligt till utsäde och omrking 300 kannor bränwin. med betalningen lemnas säkre och kände köpare anstånd till den 1 nästkommande Oktober; men de osäkre ställa wederhäftig borgen för sine inrop. För auktionssökande är anstalt fogad om mat och hästfoder mot betalning.
  Cimbrishamn den 27 Februari 1852
  C. Hammarstrand.

  1867 18/2, N:o 17
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 11 nästinstundande Mars klockan 12 på dagen anställes så wäl här på Lands-Contoret som i Tommarps sockenstuga, kommer under arrende på trettio år, räkande från midfastan innewarande år, att utbjudas en Tommarps kyrka tillhörig husplats, N:o 19 Karlaby, innehållande omkring tre kappland; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande, att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af twännw personer, en för båda och begge för en, såsom för egen skuld ingången, till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1867 28/7, N:o 20
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  5:o Ola Nilsson och dess hustru Eljena Gustafsdotter å Krono-Gatuhus-tomten N:o 20 Tomarp i Tomarps Socken och Jerresta Härad, som den sednare dels ärft och dels på sig transporteradt af Måns Gustafsson och Anders Gustafsson enligt afhandling den 16 Maj 1856.

  1867 9/3, N:o 110
  Till wederbörandes kännedom och efterrättelse warder härigenom meddeladt, att nedannämnde personer blifwit utsedde till Ordförande i följande Kommunal-Nämnder, nemligen: Tommarps socken, Åboen Jöns Olsson i Tommarp.

  1868 7/9, N:o 433
  Genom executive auktioner, som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld i mät tagne fastigheter, nemligen:
  3:o Utsockne-frälsehemmanet N:o 10 1/192 mantal Wranarp med tillhörande andel af N:o 11 ibidem, utan mantal, i Tomarps Socken af Jerrestads Härad, Måndagen den 23 nästinstundande November klockan 11 f.m. å Tinbgsstället i Hammenhög.

  1868 26/10, N:o 504
  Uti hit ingifwen ansökning har Åboen Åke Månsson i Carlaby anhållit om förordnande för Herr Kommissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att, emellan honom och Åboen Hans Mårtensson, fördela egorne till hemmanet N:o 16 1/8 mantal Carlaby.
  Som nu Hans Mårtensson icke undertecknat ansökningen, warder han, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj.ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagd, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst i predikstolen i socknekyrkan, der förenämnde hemman är beläget, hit inkomma med yttrande, huruwida han förenar sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att han eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1869 11/1, N:o 12
  I enlighet med 44 § Kongl. Förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 Mars 1862 kungöres att nedannämnde personer blifwit walde till Ordförander i Kommunal-Nämnden för följande församlingar nemligen:
  8:o) Tommarps socken Åboen Swen Andersson N:o 1 Tommarp

  1870 26/2, N:o 14
  genom auction Thorsdagen den 28 nästkommande April kl. Tolf middagen kommer att inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction å Landskontoret i Christianstad på arrende utbjudas från midfastan år 1871 följande:
  6:o) Sergeants-bostället N:o 4 & 7 3/4 Mantal Wirestad, beläget i Jerrestads härad och Tommarps socken, på 20 års tid. De bestämda arrende-afgifterne äro 141 Cub.-fot 7½ kan. Råg, 141 Fot 7½ kan. Korn att lösas på ofwannämnde sätt (efter sednaste Tio årens af Kongl. Kammar-Collegium fastställde medelmarkegångspriset i districtet) med tillagd forsellön, samt antingen städjekapital 12,000 Rdr eller årligen kontant 600 Rdr. Wid anbud af årlig penningeafgift fordras för dess antagande att till wederhäftigheten och till egenhändiga underskrifterne wederbörligen styrkt borgen aflemnas för arrendeskyldigheternas fullgörande de första Fem arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå.

  1870 20/10, N:o 442
  Allmänneligen efterlysas:
  På begäran af Herr Kronofogden P. L. Leth.
  Såwäl tjufwen som följande natten emellan den 1 och 2 dennes i Wranarp af Tomarps socken stulne persedlar, nemligen:
  a) Från Åboen Mårten Mårtensson en ljusbrun häst, 16 år gammal:
  b) Från f. Soldaten Per Lejon en brunmålad ny enspännarewagn med liggfjedrar och på många ställen genomborrad botten;
  c) Från Åboen Nils Persson en gammal bogsele med tygel af hamptåg.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Länen behagade låta utfärda enahanda efterlysning.
  Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefalles att, i afseende å förestående efterlysningar, noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.

  1872 22/4, N:o 145 (se även: 1872 22/8, N:o 313)
  Kungörelse om gäldenärs efterlysning
  Sedan handlanden C. M. Wahlgren i Cimbrishamn härstädes sökt handräckning att, på grund af skuldebref den 2 nästlidet år af Fabrikören H. Lindloff i Tommarp utbekomma Nittiofrem Riksdaler 11 öre Riksmynt jemte ränta och ersättning för lagsökningskostnaderne samt handlingarne blifwit genom åtecknad resolution den19 April 1871 utsälde till kommunikation med bemälde Lindloff jemte det sökt qwarstad bewiljats; så enär wisadt blifwit att bemälde Lindloff begifwit sig från hemorten utan att kändt är hwarest han wistas, hwadan handlingarne samt derpå grundade qwarstadsinstrument den 27 Maj sistl. år icke kunnat honom delgifwas, warder bemälde Lindloff härigenom efterlyst med förständigande att inom 6 weckor från den dag denna kungörelse finnes i Post- och Inrikes-Tidningar tredje gången införd, sig å Landscancelliet härstädes infinna för att lagsökningshandlingarne med derå tecknad resolution samt qwarstadsinstrument för förklarings afgifwande samt beswäres anförande emottaga, wid påföljd, om detta underlåtes, att ärendet på förhanden warande skäl pröfwas.

  1872 22/4, N:o 24
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnda kronohemman och lägenheter, nemligen:
  Åboen Ola Nilsson samt dess hustru Eljena Gustafsdotter: Gatuhuset N:o 25 Tommarp i Tommarps socken och Jerrestads härad; hwilket härigenom kungöres, med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnde härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 27/1, N:o 24
  Härmed kungöres att nedanskrifne personer blifwit wid Kommunalnämnds- och Kommunalstämmo-Ordförander utsedde för följande socknar, nemligen:
  1:o) Kommunalsstämmo-ordförander inom:
  Tommarps socken Ola Jönsson i Werrestad.
  2:o) Kommunalnämnds-Ordförander inom
  Tommarps socken Ola Jönsson i Werrestad.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  44:o) Tomarps Tågarp N:o 13, en fr. ett åttondels mtl. N:o 7 afsöndrad lägenhet om 1,925 qw. ref, som Anders Månsson köpt af Anders Olsson för 1,500 kronor;
  45:o) Lägenheten Tomarp Tågarp N:o 13, som Skolläraren Anders Persson köpt af Anders Månsson för 1,500 kr.;
  49:o) Tomarps Tågarp N:o 4, fem tretitwåendels mtl. som Nils Månsson och h. h. Hanna Nilsdotter köpt af Per Jönsson och Elna Andersdotter för 18,000 kr.;
  82:o Wranarp N:o 18 en fr. tre sextondels mtl. N:o 3 afs. lägenhet om 4,45 qw. ref, som Sekreteraren Gustaf Wallin köpt af Mårten Blanks och h. hs arfwingar Nils Kronwall, Anders Mårtensson och Per Mårtensson för 450 kr.;
  83:o) Nyssnämnde lägenhet för Gustaf Wilkhelm Wallin som köpt densamma Sekreteraren Gustaf Wallins arfwingar för 3,000 kr.;
  84:o) nyssnämnde lägenhet för G. Lenwall, hwilken köpt densama af G. W. Wallin för 5000 kr.;
  85) samma lägenhet för J. E. Pettersson, som köpt densamma af Waktmästaren G.Lennwalls enka Carolina Lennwall för 3000 kr,;

  1878 17/9, N:o 179
  3:o) Ej mindre tjufwen än äfwen ett från Åboen Jöns Tufwesson å N:o 3 Karlaby, natten till den 13 dennes bortstulet, uti i tjuder stående mörkbrunt, målfylligt, 14 år gammalt i godt hull warande sto, med smal bläs, wenster hwit framfot och till wenster hängande yfwig swart mahn, hwarunder å halsen finnes ett läkt hål af en tums storlek, 0,5 tum djupt.
  Tjufwen, till namnet okänd omkring 25 a 30 år gammal. circa 6 fot lång, spensligt byggd karl med skägg, har i qwällningen den 12 dennes åkt med Jöns Tufwesson från Komstad till Karlaby samt då föregifwit att han wore snickaregesäll och arbetat i Greflunda, men skulle nu till Cimbrishamn för att der söka arbete. På natten wid 12 tiden hade samma karl ridande det stulna djuret passerat genom Stiby och Komstads byar.
  Krono- och stadsbetjente i länet anbefallas att med afseende på förestående efterlysningar noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfriga län behagade låta utfärda Kungörelse, i enlighet med 3:dje punkten.

  1885 13/7, N:o 127 (Landskansliet)
  Kungörelse angående namnförändringar å wissa socknar inom riket.
  Med anledning af komiténs för reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar wäckta förslag och myndigheternas deröfwer afgifna yttranden har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 17 sistlidne April funnit godt, till undanrödjande af de misstag och oegentligheter, som kunna uppstå derigenom att socknar inom samma län eller stift hafwa lika namn, i Nåder förordna, att nedannämnda socknar skola från och med ingången af år 1886 erhålla förändrad benämning och att i sådant afseende
  inom Kristianstads län
  Tommarp socken i Jerrestads härad skall benämnas Östra Tommarp socken

  1895 28/8, N:o 8 (Serien II)
  Kungörelse angående utarrendering af Tomarps kyrka tillhöriga gatehuset n:ris 24 och 25 Carlaby.
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 11 nästkommande Nowember klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande å landskontoret härstädes, som inför Östra Tomarps kyrkoråd i Tomarps sockenstuga, kommer till arrende på trettio års tid från den 14 Mars 1897 att utbjudas Östra Tomarps kyrka tillhöriga hatehuset nr 24 och 25 Carlaby (förut benämndt nr 19 Carlaby), utgörande omkring fyra kappland jord, i fyra olika lotter, i Tomarps socken och Jerrestads härad, hwilket till spekulanters kännedom härigenom kungöres, med tillkännagifwande, att de högstbjudande böra wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twå personer, en för båda och båda för en såsom för egen skuld, att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos Ordföranden i Östra Tomarps kyrkoråd, samt att det ankommer på länsstyrelsen och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.