Östra Vemmerlöv

  Pastorat: Stiby och Ö Vemmerlöv
  Härad: Järrestad
  Kommun:
  1863-1951 Östra Vemmerlöv
  1952-1968 Tommarp
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij begierte” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Vemmerlövs bys byordning stadfäst 1765 21/5
  Vemmerlövstorps byordning upprättad 1772 9/5 och stadfäst 1772 15/5
  Virrestads bys byordning stadfäst 1749 15/2
  Karlaby hade ingen byordning 1778
  Skogstorparnas överenskommelse 1740 2/5 och stadfäst 1740 13/5. AID: v389852.b1730

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1808.

  Litteratur:
  Hahr, A. Skånska borgar, 13 häftet, Gyllebohus ruin. 1922
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 87-90. 1991
  Thomée, G. A. Beskrifning öfwer Wemmerlöfs Socken. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 3. 1817
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 143. 1981
  Österportskolan i Ystad. Gyllebo- Ö Vemmerlöv. Projektarbete vt 1978
  Östra Vemmerlövs Byalag. Östra Vemmerlöv – vår bygd. 1991
  Gyllebo slott- se: https://stud.epsilon.slu.se/793/4/Alvaker_K_100126.pdf

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b6480
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b7200.s720
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b11080.s1108
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b6950.s645

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  Wämmerlöfs Sokn och By har: (i)

  Crono indelt 4
  Corporals Boställe 1
  Prästegård 3/8
  Klåckarebol 1/8
  Utsokne Frällse 5/6 Giärsnäs Gård.
  Gatehus 18 till Gylleboa 5.

  God åker, nödig äng och någon torfjord.

  Karlaby har:

  Skatte 1/3
  Utsokne Frällse 1. 5/24 Torsiö i M. Lähn 1/6 och Cornet Wallstedt 1. 1/24
  Crono 3/8

  God åker, nödig äng, någon torfjord andre delen ligger i Gladsax och Tommerups Soknar.

  Stora Ramnekulla:

  Skatteqwarn 1 1/8 Christian Ekelund

  Liten och swag åker och äng samt någon krattmarck.

  Wiresta har:

  Crono indelt 1
  Utsokne Frällse 1/2 Torsiö i Malmö Lähn.

  God åker och äng, och andre delen af Byn ligger Tommerups Sokn.

  Wämmerlöfstorp har:

  Skatte 5/16
  Crono indelt 1. 5/6 Gyllebo eger 1. 1/48
  Munsterskrifware Boställe 1
  Gatehus 10 till Gylleboa 2.

  Nödtorftigt utsäde och hö med Buskage af ene.

  Stora Esperöd:

  Crono indelt 3/8

  Swag åker, god äng, någon ung bok och ekeskog.

  Skräddary har:

  Crono indelt 9/16 Gylleboa
  Röla har:
  Crono indelt 1/4 Gylleboa

  Desse hafwa god åker, äng och muhlbete med nödig surskog.

  Forssemölla:

  Crono qwarn 1 1/4

  Swag åker och äng, någon surskog.

  Siöröd har:
  Crono indelt 3/16 Gylleboa
  Munckarynga:
  Crono indelt 3/16 Gylleboa

  Hafwa nödig åker, äng, mulbete och någon surskog.

  Stora Dode har:

  Crono indelt 3/16 Gylleboa

  Swag åker, nödig äng och någon surskog.

  Yxnaröd har:

  Crono indelt 3/16 Gylleboa

  Swag åker, äng och muhlbete.

  Lilla Dode:

  Crono indelt 1/16 Gylleboa

  Nödig åker, äng, bete och surskog.

  Näbb har:
  Crono indelt 1/16 Gylleboa
  Tryna:
  Crono indelt 1/16 Gylleboa
  Lilla Esperöd:
  Crono indelt 1/16

  Desse hafwa nödig åker, äng, muhlbete och surskog.

  Lilla Ramnekulla:

  Utsokne Frällse qwarn 1 1/8 Lars Örngren.

  Swag åker, äng och muhlbete.

  Enstaka Torp 15 till Gylleboa

  Gylleboa Berustade

  Säteri (k) 2. 3/8 Fröken Schiönström

  Soknen har 64 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

  Denne Sokn med Rörum i Albo Härad giör ett Regalt Pastorat.

  (i) Förr har kyrckoherden bodt i Rörums Sokn, men sedan Prästegården 1715 afbrände, hafwa Prästerne efter den tiden bodt uti Wämmerlöfs By.

  (k) har i förra tider warit ett frällse Säteri af mycken lyster, i anseende till Situationen, Bygnad och egor, gamla och aldeles ruinerade Mangården har warit ganska wäl belägen och af en siö omgifwen, hwar wid en angenäm högd, Winberget kallad, med några skuggrika trän faller i ögnasikte.
  Uti östra wäggen står fölljande Inscription uthuggen uti en sten: Ärlig och wälbördig Man Laurits Knof med sin hustru Fru Sicelia Henning, Walckendorfs dotter af Glorup Anno 1538, begynte jag denne Gård och fullbordade honom 1544 i Jesu Christi Namn Amen. Ehuru swårt det är att namngifwa de aldra äldsta Herrskaper, så wet man likwäl, att Torckel Brahe wid pass år 1400 däraf warit Egare, jämwäl att Fiolmer Knof hafwer uppbygt Gården 1434; men obekant är, hwad öden denne Gård sedan har undergådt, som förorsakat, att den sedan af Laurits Knof år 1538 å nyo blifwit uppbygd, som åfwanförmälte sten utwisar. Så länge murarne stodo under tak, såg man iblandt åtskilliga Inscriptioner, i en stor Sahl äfwen denna: Nils Gylte till Gylleboa, så länge Gud will, och är troligit att denna Gylte, af hwilcken man håller före Gården fådt sitt namn, warit Knoffarnes efterträdare. På ett annat ställe har man läst följande Inscription: Der Henning fic egit, giorde han strax fred med Keiser Carl, Aar 811, och skaffede all ting i lafwe; På Keiserens wägner war …; På Konungens sida af Dannemarck, förutan 2:ne hans Bröder, 10 Herremend blandt hwilcka war en af Edle Urner. Detta är den freden Hvitfeldt uti sin krönika p. 19 omtalar.
  Paul Urne med sin Fru en Ulfstand hafwer wid pass 1641 bebodt denne Gård. När Gylleboa sedermera under namn af Bornholms wederlag kommit till Cronan, är troligit, att Landt Dommaren i Skåne, Assistance Rådet wid General Gouvernementet och Burg Grefwen i Malmö Herr Gilius Ehrenberg, fådt honom i förläning, wars Epitaphium sitter i Sokne kyrckan. Härefter har Gården blifwit indelt till Rustning och kommit i Herr Landshöfding Adlerstens händer, uti hwars Familie den nu innehafwes af Fröken Schiönström.
  Mangården är flyttad något i söder från den Knoffiska Bygnaden och är försedd med ett wäl indelt Caractairs hus af korswärcke [AID: v384851.b2790]. Ladugården har en grundmurad och 4 st. korswärcks Bygnader. Gården äger sandig, dåck tillräckeligit åker, godt höbol, skiöne skogar och torfmåssar, godt muhlbete, tillräckeligit fiske, 2 och trettiosiu fyratioåttondedels Crono hemman och 22 st. Gatehus eller Torp. På egorne och wid en kulle, korskullen kallad, har stådt et Chr. Crusifix, som förwaras i kyrckan, wid hwilcket det säges Herr Paul Urne förrättat sin privata andakt.

  Ägare Gyllebo:

  omkr. 1280 Verner Brahe, g.m. Inger Egeside
  1300-talet Deras son Niels Vernersen Brahe, g.m. Anne Ovesdotter Passov
  Deras son Torkild Nielsen Brahe, g.m. Barbara Axelsdotter Mule
  Deras som Peder Nielsen Brahe
  1400-talet Genom köp Folmer Knob, g.m. 2:o Brita Bondesdotter Thott
  Deras söner Otte, död omkr. 1480, och Laurids Folmersen Knob, g.m. Tale Arildsdatter Baad
  omkr. 1510 Deras son Laurids Lauridsen Knob, g.m. Sidsel Henningsdatter Walkendorff
  1545 Deras två söner och fem döttrar. (Sönerna Folmer och Johan dog ogifta, 1563 resp. 1564, varvid släkten utdog på svärdssidan. Yngsta dottern Anne Knob, g.m. Palle von Mehlen, hade dottern Tale
  1597 Tale von Mehlen, g.m. Johan Clausen Urne
  1634 Deras son Palle Urne, g.m. Tale Melkersdatter Ulfstand
  1661 Såsom Bornholms vederlagsgods till svenska kronan
  1670-talet Såsom förläning av nyttjanderätten: Gilius Ehrenberg, g.m. Ingrid Hinman
  1684 Såsom ärftlig förläning av nyttjanderätten: Jöran Adlersten, g.m. Maria Ehrenberg
  1713 Deras döttrar och mågar (se Gärsnäs)
  1720-talet Olof Dagström, g.m. Christina Beata Adlersten
  1734 Hans hustru Christina Beata Adlersten
  1754 Genom testamente hennes systerdotter Beata Helena Schönström
  1767 Hennes bror Albrekt Schönström, g.m. Hedvig Sofia von Schantz
  1842 Hennes dotter Ulrika Schönström, g.m. 2:o Holger Otto Rosencrantz
  1857 Deras barn, av vilka Börje Rosencrantz blev ensam ägare 1859
  1904 Genom köp Raymond Marthe
  1912 Genom köp Sven Eilertsen
  1916 Genom köp Oscar Scheitel
  1927 Genom köp Andelsföreningen Eget hem, som styckade gården

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Gylleboa gård, 2/3 mtl 1859 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2040)
  Forse nr 1, 1/4 mtl, mjölkvarn 1832 juli 27, skattebrev (AID: v566850.b2060)
  Johnstorp nr 1, ett gatehus 1859 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2060)
  Karlaby nr 15, 3/8 mtl 1790 december 14, skattebrev (AID: v566850.b1990)
  Ljungshus nr 1, ett gatehus 1859 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2040)
  Stora Rafnekulla, med en kvarn, 1/8 mtl 1740 febr. 13, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v835478.b5980.s696)
  Stora Esperöd nr 1, 3/8 mtl 1789, skattevärdering
  Vemmerlöv nr 2, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
  Vemmerlöv nr 2, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
  Vemmerlöv nr 5, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
  Vemmerlöv nr 5, 1/3 mtl 1791 dec. 16, kvittens i landskontoret
  Vemmerlöv nr 9, 1/3 mtl 1815 maj 26, skattebrev (AID: v566850.b1990)
  Vemmerlöv nr 12, 1/6 mtl 1829 mars 10, skattebrev (AID: v566850.b2010)
  Vemmerlöv nr 12, 1/6 mtl 1835(?), skattebrev (AID: v566850.b1990)
  Vemmerlöv nr 16, 1/3 mtl 1813 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b1990)
  Vemmerlöv nr 19, 1/3 mtl 1816 juni 20, skattebrev på 1/18 mtl; 1817 februari 20, skattebrev på 5/18 mtl (AID: v566850.b1990)
  Vemmerlöv nr 20, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
  Vemmerlöv nr 20, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
  Vemmerlöv nr 24, 1/3 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
  Vemmerlövstorp nr 2, 3/16 mtl 1844 juli 29, skattebrev (AID: v566850.b2020)
  Vemmerlövstorp nr 3, 1/8 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b2020)
  Vemmerlövstorp nr 3, 1/4 mtl 1846, skattebrev (AID: v566850.b2020)
  Vemmerlövstorp nr 6, 1/8 mtl 1761 april 14, skattebrev på 1/8 mtl
  Vemmerlövstorp nr 11, 3/16 mtl 1761 april 14, skattebrev på 3/16 mtl
  Virrestad nr 1, 1/4 mtl 1796, skattevärdering
  Virrestad nr 6, 1/4 mtl 1813 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2000)
  Yxnaröd nr 1, 3/16 mtl 1761 nov. 9, skattebrev på 3/16 mtl

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 17 23/24 hemman, af hvilka 2 2/3 äro frälse, 12 19/24 skatte och 2 1/2 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 29-34 Svabesholms kompani nr 26-33 Simrishamns skvadron nr 1-8
  [Stamrullor: 1885-19031904-1930]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 85-86 [AID: v792654.b1090.s209 ]


  Värnpliktiga i Östra Vemmerlöv

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1660
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani VII. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00350
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00215
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00456
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00158
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00250
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00196
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00269
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00052
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00148
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00084
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00080
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00143
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00083
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00096
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Wemmerlöf Gyllebo 1853 Dräng Nils Nilsson
  Skräddaryd Dito Nils Hansson
  Wemmerlöfstorp 1849 Dito Nils Jönsson
  Wemmerlöf 1848 Dito Nils Kjerstinsson
  Yxneryd 1845 Dito Mårten Håkansson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Östra Wemmerlövs socken
  Enligt indelningen skulle socknen välja nämndeman efter Måns Andersson i Stiby, Komstad. Han efterträddes av Lars Bengtsson i Wemmerlöv, vald 30/3 1827. Efter honom kom

  Per Persson, n:r 20 Wemmerlöv, vald 8/1 1854, var avflyttad från orten 1864 och efterträddes av
  Fjärdingsmannen Per Ervastsson, n:r 7 Wemmerlöv, vald 30/3 1864, entledigad 1873 3/8;
  Jöns Olsson, Wemmerlöv, vald 1873, entledigad 19/12 1893;
  Jöns Nilsson, Sofielust, vald 28/1 1894;
  Kammarherren Börje Rosencrantz å Gyllebo, vald 1/8 1897;
  Johan Håkansson, n:r 3 Wemmerlöv, vald 28/4 1901;
  Henrik Olsson, Wemmerlövstorp, vald 2/8 1911;
  Kyrkvärden Nils Persson, Wemmerlövsgård, vald 8/12 1913;
  Sven Eljertsson, Gyllebo, vald 2/5 1916;
  Arvid Christoffersson, Wirrestad, vald 19/1 1918;
  Jöns Jönsson, Wemmerlövsgården, vald 6/5 1924; innehar fortfarande befattningen (1926).

  Arthur Gerhard Ohlsson, Karlsro, Gyllebo, Vemmerlöv, 1935-1957-.

  Östra Vemmerlövs socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Under Rustningh och Ährhållit Sätherijes Frijheeth Gyllabo Gårdh Består aff 3 steenhusläng:r och Een medh kårswärck [AID: v461321.b3490, v1024057.b7700]
  Cronans ograverat blif:r till Gyllebo och dess Rusth: 1 Nils Huuses tompt I Wemmerlöff byy 1 Een ödhe tompt intet funit hus på 14 åhrs tiidh
  RegementzPrästens hestehemman 2 Jochum Påhlss: och Påhl Jochumss: 3/8 Har 3 små g:le husl: bönderne äro fattige [AID: v331250.b9470]
  Häradzskrif:rens hemman 3 Häradzskrif:ren Ibruch 3/8 2:ne g:le bröstfeldige husläng:r. Inhyses Holger och Hindrich Hindrichss: [AID: v331250.b9470]
  Hr Cammereraren Adlersteen till Gyllaboo Rusthåldh 4 Gathehuus Jacob Lollick 1 Haf:r 2 små stomper husläng:r och åboen fattigh
  Regementz Prästens hestehemman 5 Swen Hansson 3/8 Haf:r 4 små stompor huus fattige [AID: v331250.b9470]
  Corporalens häste hemman och säthe 6 Lars Nilsson 3/8 Har 3 g:le förrutne huusläng:r hielper sigh [AID: v98386a.b13180; v1006558.b2580; v1006582.b12090; v1006587.b8780; v1006590.b6370]
  Regementz Sadellmaakarens hemman 7 Olof Åttesson 3/8 På rothe A:o 1680 Uptaget och å nyo Upbygdt 2 stomper hus fattig
  Till Gyllabo Gårdh 8 Gathehuus: Påhl Skräddare 1 Ett stycke huus fattigh
  Nils Swenss: Rusthåldh 9 Anders Kock och Pehr Erichsson 3/8 Haf:r 2 små bröstfeldige och g:le huusläng:r och Uthfattige
  Klåckare bohligh 10 Degnebohligen 1/8 Fins 2 små stomper husläng:r [AID: v384786.b8080]
  Jacob Rasmuss: sigh tillhandlat 11 Smedhe Gårdhen Jacob Rasmuss: Ibruch 1/3 Ödhe tompt och Afhyst wedh 40 Åhr
  Rusthållare 12 Nils Swensson 3/8 Har 3 g:le bröstfeldige huusläng:r bonden hielper sigh
  Jacob Rasmuss: sigh tillhandlat 13 Jacob Rasmusson ½ Haf:r 4 g:le läng:r wedh macht
  Corporalens hestehemman och säthe 14 Christen Nilsson 3/8 Har 3 huusläng:r wedh macht hielper sigh [AID: v1006558.b2580; v1006582.b12070; v1006587.b8740; v1006590.b6320]
  -”- 15 Arfwedt Håckonsson 3/8 Har 4 små g:le husläng:r bonden wedh macht [AID: v1006558.b2590; v1006582.b12080; v1006587.b8780; v1006590.b6370]
  Nils Swenss: Rusthåldh 16 Jöns Thuasson 3/8 På Rotha A;o 1680 Uptaget, Upbygdt 2 stycken läng:r, Uthfattigh
  Präste stombnen 17 Präste Gårdhen Ibruch 3/8 Består aff 4 husläng:r
  Pehr Bengdtzons Rusthåldh i Torp 18 Erich Pehrsson och Nils Biörn 3/8 Fins 4 små g:le huusläng:r bröstfeldige och fattige [AID: v384816.b5930]
  Sadellmackarens hemman 19 Pehr Mattisson 3/8 Fins 3 stomper huusläng:r gådt timmer förfalles ödhe och obrukadt
  Regementz Prästens hemman 20 Ollof Halle 3/8 Haf:r 3 stomper huuslängior bonden Uthfattigh
  Cronans På Hr Cammerarens till Gyllabo 21 Gathehuus: Nils Pehrsson 1 Een ödhe platz Afhyst 14 Åhr på Ett golfz huus
  Byens Smedhie Ograverat 22 Dito Olof Smedh 1 Ett stycke huus hielper sigh
  Till Gyllaboo Gårdh 23 Bengdt Larsson 1 Ett stycke huusl: Uthfattigh
  Nils Swenss: Rusthåldh 24 Anders Bock och Christopher Perss:
  Swent: Olof Bom
  3/8 Haf:r 2 ruinerade husläng:r Rusthål: och Rytt: Ibruch
  Till Gyllabo Gårdh 25 Gathehuus Pehr Kock 1 Ett stycke husl: hielper sigh lijtet
  -”- 26 Nils Larsson 1 Dito Ett stycke huus
  -”- 27 Arfwest Nilsson 1 Ett g:l stycke hus fattigh
  Häradzskrif:re hemman 28 Tilloff Mårtensson nu Häradzskrif:ren Daniel Andersson 3/8 Består aff fyra små g:le och förruttne husläng:r mycket Uthi Innewarande Åhr förbettrat
  [AID: v98384a.b800, v461321.b3490]
  Anders Lindz Rusthåldh 1 Wirresta: Joen Andersson nu Anders Lindh Ibruch 5/8 Fins här till 2 bröstfeldige huuslängior
  -”- 6 Pehr Tyckesson och Anders Lindh 2/3 Har 3 stycken g:le mycket bröstfeldige huslängior fattige
  Hr Öfwerste Jönsses von Leÿonklous Uthfrälse 9 Måns Jönsson ½ Har 2 stomper bröstfeldige läng:r bonden fattigh och lijtet til besta
  Corporal Törners Rusthåldh 7 Carleby: Bengdt Thuasson nu Unge Anders Anderss: 1/3 Finnes 2 stycken Elake och förfalne huus fattigh drängh [AID: v384816.b5430]
  Hr Hindrich Horns Uthfrälse 8 Jöns Trulsson 3/8 Detta Underlagdt Ett Annat hemman och Ibruch och Gården Afhyst
  -”- 11 Dito Jöns Trulsson 1/6 Har på detta han Åboer 2 st: husläng:r, bonden fattigh
  2/3 Hr Billinskiöldz och 1/3 Hr öfwerste Jönss: von Leÿonklous 12 Börge Gudmunsson 1/2 Har 2 små husläng:r bonen fattigh
  Hillabran Bertellss: Rusthåldh ringa Rusthåldh 15 Nils Madtzon ½ Haf:r 3 g:le husläng:r mycket förfallit bonden Uthfattigh
  Wemmerlöff Torp
  Munsterskrif:re hemman 1 Jöns Bondhesson ½ Har 2 stycken husläng:r och bonden hielper sigh [AID: v384776.b766; v1006558.b2670; v1006586.b8870; v1006596.b2060; v1006605.b3800]
  Pehr Bengdtz Rusthåldh 2 Nils Halle 1/6 Har 2 g:le bröstfeldige husl: bonden Uthfattig tiggiare [AID: v461321.b200]
  Rusthållare ähr ringa och oförmöget Rusthåldh 3 Pehr Bengdtzon 3/8 Har 3 små husläng:r lijtet wedh macht
  Tillof Mårtenss: Rusthåldh ringa Rusthåldh och oförmöget 4 Olof Månss: och Jochum Asmunss: 3/8 Har 3 husläng:r och någet lijtet wedh macht
  Cronans och swarer till Gyllabo Gårdh Undher Hr Cammarer:s Rusth: 5 Gathehuus: Lars Ollsson 1 Ett lijtet stycke huus åboen Uthfattig
  Pehr Bengdtz Rusthåldh ringa Rusthåldh 6 Christen Alexiusson ¼ Een g:l huusl: bonden Uthfattigh
  Munsterskrif:re hemman 7 Christopher Håckonsson ¼ 1680 Af ödhe Uptaget och bygdt å nyo 2 husläng:r hielper sigh [AID: v1006558.b2680; v1006586.b8930; v1006596.b2130; v1006605.b3880]
  Hr Adlersteens Rusthåldh och sware till Gyllaboo 8 Mårten Willadtzon 1/6 Har 2 stycken små nya husläng:r behållen
  Tillof Mårtenss: Rusthåldh ähr mycket ringa 9 Jacob Rasmusson nu Tillof Ibruch 1/3 Fins Een g:l bröstfeldigh huuslängia ödhe [AID: v461321.b200]
  Munsterskrif:re hemman 10 Erich Stubb nu Olof Jönss: Ibruch ¼ Fins 2 stomper g:le huusl: Rytt: bekom Rothe och medh sig taget Rothe fänadhen aff Hr Major Ridderskantz Compagnie [AID: v384776.b747; v384786,b7800; v384786.b7920; v1006558.b2700; v1006586.b8930; v1006596.b2130; v1006605.b3880]
  Pehr Bengdtz Rusthåldh ähr mycket ringa 11 Jöns Ollsson ¼ Fins 2 stomper huusl: bröstfeld: fattigh bondhe
  Hr Cammareraren Under Rustningh till Gyllabo Gårdh 12 Hans Alexsson 1/3 Har 2 stycken g:le huusl: hielper sig lijtet
  -”- 13 Hans Nilsson 1/3 Har 3 st: g:le huusl: hielper sigh wähl
  -”- 14 Gathehuus Mårten Månsson 1 Ett lijtet stycke huus
  -”- 15 Olof Månsson 1 Dito beskaffanheeth
  -”- 1 Liungz Gårdzhuset: Michell Castensson 1 Ett g:le stycke huus har lijtet bruk Uthfattigh
  -”- 1 Siörödh: Mårten Håckonss: 1/3 Haf:r 4 stycken huslängior hielper sigh [AID: v461321.b3440]
  -”_ 1 Munckeryngener: Jesper Arfwetzon ¼ Består aff 4 huusl: behållen [AID: v461321.b3440]
  -”- 1 Jönstorp: Joen Jönsson 1 Fins 3 små huusläng:r Åbon ähr Uthfattigh [AID: v461321.b3440]
  Rusthållare ringa bruk och Rusthåldh 1 Rölla: Tillof Mårtensson ½ Fins 3 g:le huuslängior och Een ruinerat, behål: bondhe [AID: v461321.b3440]
  Hr Cammarerarens Rusthåldh 1 Skräddaröd: Erich Thuasson 2/3 Fins 3 g:le husl: och Een Nedherfal: bonden hielper sig wähl [AID: v461321.b3480]
  -”- 2 Nils Swensson ½ Fins 3 st:n g:le huslängior bonden hielper sig lijhtet
  Hr Major Klingspores Rusthåldh 1 Lilla Esparödh: Lars Trulsson 1/8 Har 3 stomper g:le husläng:r Uthfattigh
  -”- 2 Stora Esparöd: Pehr Månss: ½ Fins 3 stycken små husl: hielper sigh
  Cronans Ograverat 1 Forsemöl: Pehr Gisslesson 1/4 Een qwarn står aff 4 små husstomphar hielper sigh
  Hustru Anna Sahl: Mest: Nilses i Malmö 1 Lilla Rafnekul: mölla: Pehr Swensson 1/8 Fins 3 stompar husläng:r hielper sigh
  Cronans Ograverat 1 Stora Rafnekulla: Bertell Larsson 1/8 Ähr een qwarn aff 4 stomper husläng:r hielper sigh [RA: A0069653_00180; AID: v384826.b5310]
  Sadellmackarens hesthe hemman 1 Öxnerödh: Erich Alexsson 1/3 Fins 4 g:le förfalne huslängior bonden Uthfattigh Och lather
  Hr Adlersteens Rusthåldh till Gyllaboa 1 Stora Doda: Pehr Swensson 1/3 Har 2 nya husläng:r bonden tembl: wedh macht [AID: v461321.b3450]
  -”- 1 Lilla Doda: Nils Jönsson 1/8 Een stompe huslänge, på taket bröstfeldigt och bonden fattigh [AID: v461321.b3460]
  -”- 1 Tryna: Pehr Strick 1/6 Har Ett g:l stycke huslängia bonden Uthfattigh [AID: v461321.b3460]
  -”- 1 Näbb: Nils Håckonsson 1/8 Har 2 stomper dollige huus bonden fattigh [AID: v461321.b3470, v234800.b1680]
  På Hr Cammar:s Rusthåldh till Gyllabo 1 Swartaboa: Nisse 1 Een ödhe och Afhyst tompt, I månge Åhr [AID: v461321.b3450]

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 62 / sid 57 ff (AID: v98462.b62.s57)

  Gyllebo gård år 1682:

  ANNO 1682 den 15 Julij hafwa wij underbenämbde warit weedh Herregårdarne Uthj Järestadh Häradh och om dess beskaffenheet sampt belägenheet noga Inqvirerat, och effter den Anledningh samman har kunnat låtit gior sig underrättadt om, ähr således befunnit. Nembl:
  Kongl. May:tz och Cronones Arrende Gårdar.

  1. Gylleboo Gårdhz bygningh beståår af Fylliande huuss;
  HufwudGården är Grundmuhrat medh stoora starka Länger Nembl: den Östra Med Port och windebryggia till, der Uthj GesteCammar, och Fatebuhr och Kiök, åfwan till Frustufwan medh några små Gemaker eller Camrar. Emillan den och dhen Syndre Längian Eet Rundt torn medh Camrar, som doch äro Ruineradhe och Obrukadhe; Under samma Längia och Torn äre, Kiällare doch ingen welfdh; huuset 2 Lofft högt;
  Syndre Längan, underneden ähr Kyrkia på wensträ Ändan, och Eet annat Rum som nu kallas Fabians Stall, Åfwantill Een stoor lång saahl, med åthskillige Måhlade wappen. med fönster på begge sijdor, samma Längia 2 Lofft högt:
  Wenstre Längian med några små rum och Melde Cammar, der Under Een Ruinerat kiellare, åfwan på allenast lofft at Lägia säd på, och 2 Lofft högt:
  Nårra Längian ähr medh Träwärck och steen emellan Muhradt, der uthj är Borgerstugu,och brygghuus, Eett lofft högt, Alla Längerne tekte medh Tegll taak, sielfwa Gården liger paa een Lijten holme; uthj Een Siöö.
  Östan om Gården Een stoor Grundmuhrat Rijdestall, mehrendeels tekt med Tegell taak;
  Ladegården medh 3 Längier bygdt, den Nårra som är Tröskelada af Träwerk och steen muhradt emillan;
  Syndre och Wästre Längierne af bonde bygning med stolpar och Leerwäggiar; i sama Längier ähr stuute och koo Ladar, och sådant mehra,
  Alla längierne teekte med halm taak;

  2. Afwellningen bruukas af Arrendatoren Lorentz Witingh medh Cronones böndher och Arbete;

  Utsädet
  Ruug och Korn Ungefehrl: 55 Tunnor; När intet ligger Uthe i Fäladt, som doch altijdh har warit bruukeligit at 1/3:deell der af Ligger at hwila effter der är intet mehra ähn een Wångh.
  Hafre Jord är ingen at beräkna;
  Höö kan höstas Ungefehrlig 160 bondelass;

  4. SätheGårdhen medh dess Åker och Ängar, sampt skogar och annan Uthmark är alt afskildt i från andra byar, och är der emillan stoora steen Girder, Groper och Gröffter,

  5. Uthj /:eller doch samma:/ Rågången är 3:ne små torp
  Nembl. Liungz Gårdh, Eet Gathuus, har allenast Några skeppe Landh af Gårdsens Jordh, och ingen Ängh.
  Tryne står för 1/6 hem:n och alt dess Uthsädhe och höö altsamman tillagdt af Gårdsens Grundh;
  Näbb af lijka beskaffenheet och 1/8 hem:n
  Desse 3 smaa torp liggia som bem:t ähr Mit Uthj siälfwa Gårdssens steen Gårdtz Giärder, och täppe dee andra Cronones bönder som drifwa aflet dher, till bem:te Gylleboe Gårdh,ähro alla Separeradhe ifrån sielfwa Gårdsens Grundar, Åker och Ängh,

  6. Skoogar är straxt och när omkring Gyllebo, Een Eekeskogh Parcken benämbd; der Jempt Een annan lijka så af Eek, allenast Een steen gårdh eller gierde emillan Hammaren benämdh.
  Der Jempt Een lijten Dito Nämbnas Hästehagen hwar emillan och allenast ähr Eet steen Giärdhe, och samma Hestehaga Grändtzar med Nårra sidan in till siön som Gården är belägen Uthj, Och sträcker sig samma skoghar Uthj Öster och Wester så långt som siön är.
  Nohran om siön är Een skogh Lijarne benämdt, och lijka läng med siön Österuth Men wester strekker sig något Länger in Emoot Lijstarums Mark,
  Seedan Wester Nårr ifrån Möther anra små Torpare skogar, såsom Siöredh, Munkerynge och Rölla; desse skogar består af Forhugne Eeker böker och annat Buskasie;
  Dee skoogar som ähro till Gylleboo, alla Uthj Een Circumfereens om kring Göyllebo och dess siöö belägne;

  !0. Gylleboogårdh skall wara Ungefährl. emoth 300 åhr g:l effter dhe Realtioner som man har kunnat bekomma, och skall den samma der man kan rekna effter wara kommen af eller ifrån Braernes Familia förmedelst gifftermåhl, till dhe Koffer, etc och är all dess åker äng och all dess tillygandhe kommet af Een lijten by Vijnekilla benämbdh hvaruthj war 9 hemman wijdare kan intet förnimnes eller spörias wara Lagdt dher Under, Men huru stoora samma hemman har warit kan ingen Under rättelsse inhämptas om, Uthan kan praesummeras af sielfwa Gårdsens Uthsädhe; Och är som bem:t all dess herligheet Inom dess Eenskylte Markeskäehl och Rågångh.
  /…/
  Detta åfwanbem:te är förrättadt Uthj dhee 12 Nämbdemäns hooswarandhe Attestera Rättens betiänter. Actum Tommerup d 15 Julij A:o 1682
  Marcus Willumson Jacobh Rassmusson

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00126

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1802 24/7
  Uppå wederbörandes därom gjorde anhållan, komma för skuld i mät tagne Skatte Rusthålls-Hemmanet N:o 5 3/16:delar i Killinge af Glimåkra Sockn och Östra Göinge Härad, samt Utsockne Frälse Qwarnen N:o 1 1/8:dels mantal Lilla Ramnakulla, i Wemmerlöfs Sockn af Jerrestads Härad, uppå offentlig Auction å Lands-Cancelliet härstädes den 29 nästkommande October till den mästbjudande igenom up- och afslag at försäljas. Till Killinge hemmanet finnes nödig åbyggnad, 6 tunnelands åcker, 18 Knubbors höhöstnad, Skog af furu på ägorne till bränsle, husbehofs Qwarn, fiske, och öfwer wintren födes på hemmanet 8 stycken fä kreatur, samt till utsockne Frälse Qwarnen Lilla Ramnakulla, är äfwen åbyggnaden i godt stånd, ungefärligen 6 tunnelands utsäde, 11 lass höhöstnad, men mulbete saknas, utom hwart 3:dje år, då ägaren har frihet beta sina Kreatur på Rörums mark utan afgift. Widare beskrifning å desse lägenheter kunna ärhållas på Auctions dagen.

  1835 14/4, N:o 46
  Följande Åbo förändringar å Krono-Hemman och Lägenheter, warda, enligt Författningarne kungjorde:
  5:o Rusthållshemmanet N:o 3 1/16 mant. Wemmerlöfstorp , i Wemmerlöfs Socken och Jerresta Härad, af Mårten Ericsson Transporterat på Drängen Nils Olsson, emot 500 Rd Banco.

  1835 15/6, N:o 171
  Å nedannämnde Boställen wid Kongl. Skånska Dragon-Regementet äro Ekonomiska Besigtningar för innewarande år utsatte, att werkställas följande dagar:
  Cimbrishamns Esqwadron
  Esqwadrons Chefs Bostället Sällshög den 8 Juli kl. 10 f.m.; 1:sta Corporals dito Wemmerlöf den 10 Juli kl. 10 f.m.; 2:dra dito Jerrestad den 11 Juli kl. 10 f.m.; och Trumpetare dito Lökaröd arrenderadt af Nils Jönsson den 14 Juli kl. 10 f.m.; och warda ofwannämnde arrendatorer härmed kallade att sig wid de utsatte Synerne infinna; Hwarjemte Krono-Fogden i Orten har att förordna behörigt Krono ombud samt kalla Nämnd till inställelse wid berörde Boställs Syner.

  1836 25/6, N:o 93
  Likmätigt Författningarne, warda följande Åbo-förändringar å Kronohemman kungjorde, neml:
  7:o Å Krono-Rusthållet N:o 2 3/32dels mantal Wemmerlöfstorp, i Wemmerlöfs Socken och Jerrestads Härad, af Gustaf Wollin transporterat uppå Commissions-Landtmätaren Arwid Persson, emot 666 RD 32 sk. Rgs.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Wemmerlöfs Socken genom Secret. G Wollin 25 R:dr 8 sk.

  1839 26/4, N:o 57
  Genom Resolutioner af denna dag, har Landshöfdinge-Embetet till Åboer å nedannemnde Krono-Hemman willkorligen antagit följande personer, neml.
  5:o Jöns Andersson och Elna Olsdotter å Rusthållshemmanet N:o 2 1/16 mant. Wemmerlöfstorp, i Wemmerlöfs socken och Jerresta härad, af Commissions-Landtmätaren Arwid Persson transporterat, emot 2,200 Rdr R:dd.
  6:o Snickare-Mästaren Mårten Hofwerberg å 1/16 mant. af sistnämnde hemman, som bemälte Arwid Persson å honom öfwerlåtit, emot 1,000 Rdr B:co.

  1841 13/2, N:o 19
  Genom auktion den 19 nästkommande April kl. 12 på dagen, inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction å Lands-Kontoret i Christianstad, utbjudas på arrende från Midfastan år 1842 nedannämde Boställen:
  1:o) f.d. Qwartermästare-Bostället N:o 6, 14 & 15 Wemmerlöf. Ett helt mantal, beläget i Järrestads Härad, Wemmerlöfs Socken, på 30 år. De bestämde arrendeafgifterne äro: 72 Tunnor Spannemål, hälften Råg och hälften Korn årligen, och derjemte, antingen ett StädjeCapital af minst 3,000 R:dr eller ock en penningeafgift af minst 150 R:dr banko.

  1842 25/11, N:o 342
  Enligt härstädes gjord anmälan, hafwa tjufwar, dels den 25 a 26 sistl. Oktober medelst fönstrets inslående funnit tillfälle inkomma i Wemmerlöfs kyrka och der uppbrutit fattigstocken samt tillgripit omkring 4 a 5 R:dr R:gs, och dels omkring den 7 i denna månad frånstulit Torparen Nils Johansson i Skoglösa en swartbrun häst, 7 år gammal. i anledning häraf warda såwäl tjufwarne som det stulna härmed allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente att derefter anställa noggranna efterspaningar och wid ertappandet lagenligt förfara.

  1845 6/3, N:o 30
  Wid Wemmerlöfs Socknestuga i Jerrestads Härad, förrättas Måndagen den Sjunde (7) i näst månad kl. 11 f.m., entreprenad-auktion å dels uppläggning af ny, dels reparation å gammal ringmur omkring Wemmerlöfs Kyrkogård, samt anbringande af nya portar med pelare i ringmuren, hwarföre kostnaden är beräknad till 440 R:dr 24 sk. Banko; blifwande entreprenören bör ställa borgen för arbetets förswarliga utförande inom den 1:ste nästkommande September och dess bestånd i 6 års tid, och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1845 18/10, N:o 303
  Natten emellan den 22 och 23 September hafwa tjufwar medelst inbrott hos f.d. Handlanden Areskoug i Karlaby af Wemmerlöfs Socken bortstulit uti småsedlar omkring 15 R:dr, i silfwerpenningar 10 R:dr, och i koppar dito 5 R:dr, samt dessuto i rewerser utgifne af Secreteraren Wollin på Kulla, en á 300 R:dr, en á 200 R:dr och en á 50 R:dr; dito af Tufwe Nilsson i Tjörnedala á 283 R:dr 16 sk.: dito af Ola Ejlertsson i Wemmerlöf á 150 R:dr; dito af Kyrkoherden Carlsson ibm á 45 R:dr, dito af Pehr Jönsson i Nöbbelöf á 75 R:dr; dito af Nils Pehrsson å Sophielust á 60 R:dr; och dito af Bo Mattsson ibm, 1 16 R:dr 32 sk. allt Riksgälds.

  1847 13/3, N:o 29
  Werkställigheten af flere å Wemmerlöfs kyrka, i Jerrestads Härad, nödige och till en sammanräknad kostnad af 355 R:dr 24 sk. Banko uppskattade reparationer, bestående hufwudsakligen uti kyrkans rappning och hwitmening, samt tegeltakets omläggning och understrykning, kommer att å entreprenadauktion wid kyrkan, Måndagen den 12:te i nästa månad, kl. 11 förmiddagen åt den minstbjudande upplåtas, under wilkor, som wid auktionen uppgifwas; börande dock den, som stadnar för lägsta anbudet, wara beredd, att wid auktionen auktionen aflemna wederhäftig borgen för detsammas fullgörande, samt nämnde anbud underkastas Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Wemmerlöfs d:o (Socken) Egodelnings-Rätts-Ledamoten Ola Ejlertsson i Wemmerlöf.

  1849 23/7, N:o 217
  I anseende till afflyttning till annan egendom låter egaren genom friwillig auktion den 18 Augusti innewarande år på stället utbjuda följande i sambruk warande egendomar: Stora Ramnekulla 1/8 mantal kronoskatte-Fördelshemman, Lilla Ramnekulla 1/8 mantal Utsockne Frälse, belägne i Christianstads Län, Jerrestads Härad och Wemmerlöfs Socken, 3/4 mil från Staden Cimbrishamn, 1/8 mil från Wiks fiskläge, nära kyrka och allmänna wägarne till Ystad och Christianstad, är allmänt kändt för dess wackra läge och trefliga promenader.
  Desse Egendomar äro jemte Hemmansdelen N:o 6, 1/48 mantal Rusthåll Gladsax enskiftade och instängde, med en ägorymd af 106 tunne- och 25 kappeland bestående af sandmylla, lättlera och någon sandjord. På egorne finnes skog till husbehof samt någon torfjord. Wid Stora Ramnekulla finnes skattlagd Tullmjölqwarn med 2 par stenar och wid Lilla Ramnekulla skattlagd Qwarn med ett par stenar, hwilka Qwarnar året igenom drifwas med ofwanfalls-käll-watten, har betydlig mäldtillgång, båda ställen skötas af en dräng, och har afkastningen af qwarnarne årligen lemnat öfwer 80 tunnor tullsäd. Byggnaderne wid stora Ramnekulla bestå af Corps de Logis, 2 wåningar med 5 tapetserade rum med gipsloft och 4 glaserade pottugnar, samt 2:ne windsrum samt 3:ne större hus, 2:ne mindre dels nynyggde, dels wäl underhållne och brandförsäkrade för 3480 R:dr Banko. En större trädgård med många träd af utsökt slag.
  N:o 5, 3/32 mantal Rörum Rusthåll, hwars egor äro nu under pågende enskifte, laglagde i en plan kring Ramnekulla egor med en areal af 116 tunneland. Detta Hemman äger särskildt skogsskifte nära 6 tunnelands rymd, andel i torfjordar och en större trädgård, 1/4 i en husbehofsqwarn, fiskrättighet i 2:ne åar. Största delen af jorden är odelbar, synnerligast som till jordens förbättring finnes rik tillgång å lermergel af bästa slag, samt sandmergel, allt lätt åtkomligt, äfwensom gammal dyjord i stor mängd. Utsädet utgör nära 30 tunnor jemte 20 tunnor potäter. Större delen af köpeskillingen kan emot nöjaktig säkerhet i längre tid få innestå och lämpas betalningswilkoren efter en reel köpares beqwämlighet. Tillträdet af egendomen sker den 25 nästkommande Mars och erlägges wid handelens afslutande 500 R:dr B:ko. Öfrige wilkoren bestämmas wid auktionstillfället. Dock må nämnas, att egendomen utbjudes först i massa och derefter delwis. Cimbrishamn och Ramnekulla den 20 Juli 1849.

  1849 7/11, N:o 345
  Ynglingen Pehr Nilsson Nejd, som af Wemmerlöfs Fattig-Direktion blifwit till underhåll och wård inaccorderad hos Skräddaren Thor Olsson i Wemmerlöf, har antten emellan den 26 och 27 i förra månaden olofligen afwikit; i följd häraf warder nämnde person härmed allmänneligen efterlyst, med anmodan till en hwar att honom wid anträffandet försända till Wemmerlöfs Sockens Fattigwårds-Styrelse för att hos sin wårdare inställas. Pehr Nilsson Nejd är 22 år gammal, af medelmåttig wext, och war wid afwikandet klädd i blå wadmalströja, hwita linbyxor, mössa och trädskor; och har han sedermera, såsom det förmodas, någon natt emellan den 1 och 3 dennes infunnit sig i sin wårdares bostad och derifrån afhemtat en swart klädeströja, 1 par byxor af swart- och hwitrandigt bomullstyg samt en blågarnsskjorta.
  Wemmerlöf den 5 Nowember 1849.
  C. P. Lilliengren
  Ordförande i Fattigwårds-Styrelsen

  1850 18/12, N:o 421 (se även: 1851 18/12 1850, N:o 421)
  Genom utmätnings-auktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, komma nedannämnde fastigheter att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  2:o) Skatte-Rusthållshemmanet N:o 3 1/4 m:tl Wemmerlöfstorp i Wemmerlöfs socken och Jerresta härad på stället den 18 Mars 1851.

  1851 22/10, N:o 342
  Som krymplingen Anders Holmberg, hwilken Wemmerlöfs Fattigwårds-Styrelse den 11:te dennes lät afhämta hos Kongl. Maj:ts Befallningshafwande och derefter inaccorderat hos Husmannen Bengt Pehrsson å N:o 18 Wemmerlöf, natten emellan den 13 och 14 dennes rymt ifrån sin wårdare, och han, oaktatdt gjorde efterspaningar, sedermera icke kunnat anträffas; så får jag härmedlest ödmjukl., att bemälde krympling måtte blifwa allmänneligen efterlyst.
  Wemmerlöf den 20 Oktober 1851
  C. P. Lilliengren
  Ordförande i Fattigwårds-Styrelsen
  I anledning häraf warder bemälde Anders Holmberg härigenom allmänneligen efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjente i länet att honom efterspana och då han anträffas till Fattigwårds-Styrelsen i Wemmerlöf aflemna.

  1852 25/8, N:o 267 (se även: 1852 4/9, N:o 280 ”Jerrestads härad”; 1852 11/9, N:o 288)
  Genom exekutiw auktion, som å stället förrättas Måndagen den 1:ste nästkommande Nowember kl. 12 på dagen kommer att till försäljning utbjudas Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 1 1/4 m:tl Forssemölla, med tillhörande skattlagd wattenmjölqwarn och wadmalsstamp, beläget i Wemmerlöfs socken af Ingelstads härad. Om hemmanets och tillhörande herrligheters beskaffenhet, äfwensom om köpe- och öfrige willkoren kan närmare underrättelse erhållas, såwäl härstädes, som hos Kronofogden i orten.

  1856 11/2, N:o 17
  Å Entreprenad-auktion wid Wemmerlöfs Kyrka i Jerrestads härad, Måndagen den 3 i nästa månad kl. 12 på dagen, utbjudes till werkställighet innewarande år, Kyrkogårdsmurens iståndsättande, medelst utpinning, rappning och hwitmening samt täckstenarnes rättläggning och fogstrykning med kalk, äfwensom anbringande af en grind utaf träd, hwarföre kostnaden i upprättadt förslag är beräknad till 536 R:dr 16 sk. Banko. Entreprenadwillkoren uppgifwas före och wid auktionen af Pastor i Wemmerlöf.
  Wemmerlöf den 11 Februari 1856.
  O. G. Hesselgren
  Kyrkoherde

  1856 19/4, N:o 45
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse i besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthålls-hemman och lägenheter nemligen:
  1:o) Enkefru Majorskan Ulla S. Rosencrantz till berustade Säteriet Gyllebo om 2 3/8 m:tl, samt krono-hemmanen N:o 1 1/16 mantal Näbb, N:o 1 1/16 m:tl Tryna, N:o 1 3/16 m:tl Sjörröd, N:o 1 3/16 m:tl Munkarynge, N:o 1 3/16 m:tl och N:o 2 1/4 m:tl Skräddaröd, N:o 1 3/16 m:tl Stora Dode, N:o 1 1/16 m:tl Lilla Dode, N.o 1 1/4 m:tl Röla, N:o 28 1/3 m:tl Wemmerlöf, N:o 4 1/3 mantal, N:o 8 3/16, N:o 12 1/4 m:tl och N:o 13 1/4 m:tl Wemmerlöfstorp jemte Gatehusen N:o 1 Swartebo, N:o 1 Jonstorp, N:o Ljungahus, N:ris 1, 4, 8, 16, 21, 22, 23, 25, 26 och 27 Wemmerlöf samt N:ris 5, 14 och 15 Wemmerlöfstorp, allt i Wemmerlöfs socken och Jerresta Härad, hwilka Egendomar bemälda Enkefru genom arf tillfallit efter hennes aflidne Fader Öfwerste-Löjtnanten och Riddaren Albrecht Schönström.

  1858 14/5, N:o 117
  Genom executiwe auktioner, som förrättas å nedanstående ställen och dagar, komma att i laga ordning försäljas:
  l) Å stället Fredagen den 6 instundande Augusti kl. 12 på dagen 3/16 m:tl af Skatte-Rusthållshemmanet N:o 3 Wemmerlöfstorp i Wemmerlöfs socken och Jerrestads härad, för skuld utmätt från Åboen Nils Olsson derstädes.

  1858 8/4, N:o 48
  Som Enkefru Majorskan U. S. Rosencrantz, hwilken genom landshöfdinge-Embetets utslag af denna dag förklarats hafwa warit lagligen berättigad att warda antagen till rusthållare för de i 1730 års indelningswerk under N:ris 26, 27, 28 och 29 wid Swabesholms sqwadron, men i 1834 års sammansättning och fördelning under N:ris 3, 4, 5, och 6 wid Cimbritshamns sqwadron af Kongl. Skånska Dragonregementet upptage rusthåll före nämnde utslags meddelande aflidit, samt annan rusthållare för berörde rusthåll således kommer att antagas och inskrifwas i Majorskan Rosencrantz ställe. så warder dem, som förmena sig på något sätt wara dertill berättigade, härmed antydt att inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande från predikstolarne, härstädes sig anmäla och en sådan rätt styrka; warande på nämnde rusthåll indelte: på de trenne första: Gylleboa kronosäteri 2 3/8:dels mantal, kronohemmanen N:o 1 Näbb 1/16:dels m:tl, N:o 1 Trynan 1/16:dels m:tl, N:o 1 Sjörröd 3/16:dels m:tl, N:o 1 Munkarynerne 3/16:dels m:tl, N:o 1 Skräddarö 5/16:del m:tl, N:o 2 ibm 1/4 m:tl, N:o 1 Stora Dode 3/16:dels m:tl, N:o 1 Lilla Dode 1/16:dels m:tl, N:o 1 Rölla 1/4:dels m:tl, N.o 8 Wemmerlöfstorp 3/16:dels m:tl och N:o 12 ibm 1/4:dels m:tl samt Kronogatehusen N:o 1, 4, 8, 16, 21, 22, 23,25, 26 och 27 Wemmerlöf, allt i Wemmerlöfs socken, Jerrestads härad jemte den under Gylleboa säteris rustningar 1688 anslagne skogsparker uti S:t Olofs socken, Albo härad, Måsalycke kallad, samt på de fjerde: kronohemmanen Wemmerlöfstorp N:o 4 1/3:dels m:tl, N:o 13 1/4:dels m:tl och N.o 28 1/3:dels m:tl i Wemmerlöfs socken samt kronogatehusen N:ris 2, 5, 8 och 9 i S:t Olof i S:t Olofs socken.

  1859 17/9, N:o –
  Som efterföljande Åboer anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne kronohemman, så varder sådant härmed kungjordt med tillkännagifvande att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Jerrestads Härad, Wemmerlöfs Socken
  Löjtnanten Börje Rosencrantz å Benestad, Säteriet Gyllebo 2 3/8 mtl samt Gatehusen N:o 1 Jonstorp och N:o 1 Ljunghus.

  1860 2/3, N:o 22
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse i besittningsrätten till nedannämnde kronorusthållshemman:
  3:o Löjtnanten Börje Rosencrantz å hemmanen N:o 4 1/3:dels, N:o 8 1/16:dels, N:o 12 1/4:dels och N:o 13 1/4:dels mantal jemte Krono-Gatehusen N:ris 5, 14 och 15, allt i Wemmerlöfs torp, i Wemmerlöfs socken och Jerresta härad som på honom blifvit transporteradt af Bröderne Ryttmästarne Fredrik, Holjer och Hinrik Rosencrantz, enligt afhandlingen den 20 Oktober 1858 och den 16 Febr. 1860; – hvilket, äfvensom att de sökte inskrifningarne denna dag blifvit beviljade ad interim, härmed kungöres med tillkännagifvande att vederbörande arfvingar eller skyldemän, hvilka önska att göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sig anmäla samt delägare i rusthåll inom tre månader efter det arfvingarnes fatalier lupit till ända.
  Wördiga Presterskapet inom ofvannämnde härad(er), anmodas låta från predikostolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bevis torde blifva till Kronofogden i orten, antingen genom vederbörande Kronolänsman eller direkte insändt.

  1861 26/3, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne kronohemman, så varder sådant härmed kungjordt med tillkännagifvande att den som skatteköpet klandra vill bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande nemligen:
  Jerresta härad, Wemmerlöfs socken:
  Löjtnant B. Rosencrantz å Krono-Rusthållshemmanen N:o 1 5/16 mtl och N:o 2 1/4 mtl Skräddaröd, N.o 1 1/16 Näbb, N:o 1 1/16 mtl Lilla Dode, N:o 1 3/16 mtl Stora Dode, N:o 1 3/16 mtl Tryne och N.o 1 1/4 mtl Stora Röla; och anmodas vederbörande Pastors-Embeten i ofvannämnde härader att å till dem ankommande dupplett-exemplar af denna kungörelse meddela bevis om dagen, då kungörelsen blifvit uppläst och samma bevis till Krono-Fogden i orten skyndsamlingen insända.

  1862 3/9, N.o 311
  Genom executive auktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande fastigheter att försäljas, nemligen:
  2:o Skattehemmanet N:o 20 1/6 mantal Wemmerlöf å Tingsstället i Hammenhög Måndagen den 17 nästkommande November kl. 12 på dagen.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1862 31/12, N:o 461
  I enlighet med 45 § Kongl. Förordningen den 21 sistlidne Mars meddelas härmed underrättelse att till ordförande i Kommunalnämnden blifvit utsedde:
  i Wemmerlöfs församling, Landtbrukaren Oscar Areskoug i Wemmerlöfstorp.

  1868 19/3, N:o 128
  b) ”Genom offentlig auktion, som förrättas i härwarande Sockenstuga Måndagen den 6 förstkommande April klockan 10 f.m., upplåtes till den minstbjudande efternämnde reparationer i Wemmerlöfs kyrka: 1:o hwitmening af murar och hwalf samt förändring af dörr och fensteröppningar; 2:o uppförande af en ny läktare och ett nytt altarskrank jemte anläggning af golf samt anbringande af nya fensterbågar och dörrar m.m.; 3:o fenstrens förseende med nya rutor.
  Kostnaden för ifrågawarande reparationer är beräknad till 931 Rdr 88 öre, och börentrepreneuren wara försedd med borgen, både för lyftande af förskott och för arbetets bestånd i fem år. Kyrkans föreståndare förbehålla sig rättighet att pröfwa antagligheten af skeende anbud. Wilkoren för öfrigt blifwa wid Auktionstillfället tillkännagifne. Wemmerlöf den 16 Mars 1868.
  O. G. Hesselgren
  Kyrkoherde.

  1868 19/3, N:o 129
  Uti ingifwen ansökning har Herr Löjtnanten Börge Rosencrantz å Gyllebo anhållit att som han till sine bröder Herrar Ryttmästarne Holger och Henrik Rosencrantz försålt 5/16 mantal af hemmanet N:o 1 5/16 mantal Skräddaröd i Wemmerlöfs Socken och Jerrestads Härad, hwilket hemmans egor ligga sammanblandade med öfriga jorden till Gyllebo Säteri med underlydande det måtte Herr Commissions-Landtmätaren L. Åfeldt warda förordnad att genom laga skifte från samfälligheten utbryta egorne till förutnämnde hemmanet N:o 1 5/16 mantal Skräddaröd.
  Som nu öfrige delegarne icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att inom Åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd att de förlorat rättigheten, att i frågan widare höras.

  1869 25/1, N:o 35
  Genom executive auktioner, som förrättas å Tingsstället i Hammenhög Fredagen den 9 nästkommande April komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  1:o Skattehästhemmanet N:o 20 1/12 mantal Wemmerlöf, i Wemmerlöfs socken och Jerrestads härad, klockan 12 på dagen; hwilket kungöres, med tillkännagifwande att upplysning angående lägenheternes beskaffenhet kan erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 5/8, N:o 371
  Genom förnyade executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  1:o) Kronoskattehemmanet N:o 3 1/96 mantal Wemmerlöfstorp, i Wemmerlöfs socken och Jerrestads härad, Måndagen den 23 i denna månad kl. 12 på dagen å häradets tingsställe i Hammenhög.

  1869 7/8, N:o 378
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  b) å Tingsstället i Hammenhög
  Lördagen den 23 nästkommande Oktober,
  6:o) kl. 4 e.m. Skattegatehuset N:o 21 Wemmerlöf, i Wemmerlöfs socken och Jerrestads härad.
  Angående lägenheternes beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1870 30/5, N:o 216
  Som handlanden E. Nilsson i Tranås, hwilken wid executiv auktion den 23 Oktober sistlidet år inropat från drängen Nils Anderssons utmätta halfwa Skattegatehus N:o 21 Wemmerlöf, i Wemmerlöfs socken af Jerrestads härad, under wilkor, bland andre, att köpeskillingen skulle erläggas å kronofogdekontoret i Hammenhög inom fjorton dagar efter det auktionsåtgärden wunnit laga kraft, wid påföljd att ny auktion komme att ega rum på inroparens äfwentyr, oaktadt erhållen kallelse till liqwid och derefter lemnadt rådrum. sedan auktionsåtgärden, jemlikt Kongl. Hof-Rättens öfwer Skåne och Blekinge utslag den 28 sistlidne Februari, wunnit laga kraft, brustit i liqwiden; så warder härmed ny executiv auktion å ifrågawarande halfwa Skattegatehuset N:o 21 Wemmerlöf utlyst att, på bemälte E. Nilssons i Tranås äfwentyr, å Tingsstället i Hammenhög förrättas Måndagen den 15:de instundande Augusti kl. 12 på dagen.

  1871 31/1, N:o 35
  Kungörelse om Kommunal-Nämnds-Ordförander m.m.
  Till Ordförande i nedannämnde socknars Kommunalnämnder hafwa enligt ingångne anmälanden, blifwit utsedde:
  i Wemmerlövs socken: Landtbrukaren F. O. Areskoug i Wemmerlöfstorp.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  32:o) Wemmerlöf N:o 5. ett femtifjerdedels mtl. förslagswis, som Per Månson och h. h. Karna Jeppsdotter köpt af Anders Eriksson och Karna Swensdotter för 2,000 kronor;
  33:o) Wemmerlöf N:o 20, fem twåhundrafemtitwåendels mtl. som Pigan Signe Nilsdotter köpt af Nils Nilsson och Anna ANdersdotter för 1,400 kr.;
  34:o) Wemmerlöf N:o 30 en fr. ett sjettedels mtl. N:o 5 afsöndrad lägenhet om tre tunnland 21 kappl. eller 18.725 qw. ref. som Pigan Signe Nilsdotter köpt af sina föräldrar Nils Nilsson och Anna Andersdotter för 600 kr.;
  86) ett fjerde del af gatehuset Swartebo N:o 1 och 19 etttusenfemhundrasextiåttondels mtl. Skräddaröd N:o 1, som Enkefru Elise Munck af Rosenschöld bekommit i testamente efter sin afl. man kaptenen Eberhard Munck af Rosenschöld.
  87) hälften af gatehuset Swartebo N:o 1 samt trettioåtta ettusenfemhundrasextioåttondels mtl. Skräddaröd N:o 1, som Lars Swensson köpt af Enkefru Elise Munck af Rosenschöld för 2,400 kr.;
  183) Wemmerlöfstorp nr. 9 ett sextifjerndels mtl förslagswis, som Per Olsson och hans hustru Anna Andersdotter köpt af F. O. Areskoug och Karna Nilsdotter för 2,000 kr.
  184) Wemmerlöfstorp nr. 16, en från ett sextifjerndels mtl förslagswis nr 9 afsöndrad lägenhet om 1,63 qv.-ref, som Anders Mårtensson köpt af Per Olsson och Anna Andersdotter för 125 kr.
  195) Skräddaröd nr. 1 femtiåtta ett tusen femhundrasextiåttondels mtl, som Jöns Nilsson och hans hustru Anna Swensdotter köpt af Bengt Persson och Ingar Erlandsdotter för 7,100 kr,

  1885 13/7, N:o 127 (Landskansliet)
  Kungörelse angående namnförändringar å wissa socknar inom riket.
  Med anledning af komiténs för reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar wäckta förslag och myndigheternas deröfwer afgifna yttranden har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 17 sistlidne April funnit godt, till undanrödjande af de misstag och oegentligheter, som kunna uppstå derigenom att socknar inom samma län eller stift hafwa lika namn, i Nåder förordna, att nedannämnda socknar skola från och med ingången af år 1886 erhålla förändrad benämning och att i sådant afseende
  inom Kristianstads län
  Wemmerlöf socken i Jerrestads härad skall benämnas Östra Wemmerlöf socken

  1891 3/1, N:o 10
  Till kommunalnämndsordförander äro walde;
  inom Östra Wemmerlöfs socken: Nämndemannan Jöns Olsson å nr 9 Östra Wemmerlöf