Övraby

  Pastorat: Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1951 Övraby
  1952-1970 Glemmingebro
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delning hållen på Örabys ägor; twist yprest; eij slutadt vid tingsrätten” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordning:
  Nedraby 1717. Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm
  Övraby byordning stadfäst 1736 10/2

  Litteratur:
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 133-134. 1981
  Övraby-Nedraby hembygdscirkel. Övraby – Nedraby. Hembygdsbok,1990

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b2650
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b7310.s731
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b11330.s1133
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1610.s111

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Öfraby Sokn och By har:

  Skatte 5/8
  Crono indelt 1. 3/8
  Prästegård 11/16
  Utsokne Frällse 5. 7/8 Örabyborg 3. 3/4, Örup 1, Högesta i Malmö Lähn 1. 1/8.
  Klåckarebohl 1/4
  Gatehus 11 Örabyborg 2, Tåsterup 1 och Örup 1.

  Tillräckelig och god åker, liten äng och torfjord.

  Nedraby:

  Utsok. Frällse 1. 1/4 Örups Gård.
  Gatehus 4

  Skarp åker, bättre äng, något fiske i åhn och den andre delen af Byn ligger i Benesta Sokn.

  Ny Mölla:
  Uts. Fr. 1 Örup.
  Örabyborgs Säteri (l) 1. 1/2 Herr Commerce Rådet Salgren. [f.d Övraby 22 (1/2 mtl), 23 (1/4 mtl), 24 (1/2 mtl), 25 (1/4 mtl); AID: v566850.b1300]

  Soknen har 34 st. hemmansbrukare, utom Säteriet.

  (l) För några år sedan har Herr Lagmannen Palmcrona förwärfwadt Säterisfrihet till denne Gård, och den sedan försåldt till nu warande egaren. Gården har en Caractairs och 3:ne st. andra Bygnader af korswärcke, god och tillräckelig utsädesjord samt höbohl med stengårdar inhägnadt, 3 och tre fierdedels Utsokne Frällse hemman samt 2:ne Gatehus i Soknen belägne och någon torfjord till förnödenhet.

  Övrabyborgs ägare:

  1761 Carl Gustaf Boberg (von Palmcrona) erhållet säterifrihet (Säteribrev 1761 3/7, AID: v566850.b1300)
  1766 Genom köp Niklas Sahlgren
  1766 Hans svärson Claes Alströmer
  1794 Genom köp Erik Ruuth
  1798 Genom köp Achates Carl von Platen, g.m. Vilhelmina Lovisa Fredrika von Platen
  1832 Deras son Vilhelm Bogislav von Platen, g.m. Ulrika Sofia Elisabet von Platen
  1852 Deras son Achates Carl Vilhelm Ernst Ulrik von Platen, g.m. Charlotta Emilia Elisabeth Stierneld
  1897 Deras son Vilhelm Algernon Achates Bogislav von Platen, g.m. Sofia Maria Matzen
  1937 Deras son Vilhelm Algernon von Platen, g.m. Greta Sofia Vilhelmina Franzén
  1961 Deras son Achates Carl Vilhelm von Platen, g.m. Wera Dagmar Märtha Grip
  (1974/1976) Deras son Wilhelm von Platen, g.m Agneta Miréus

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Fårarp nr 2, 1/3 mtl 1790 augusti 17 (AID: v566834.b830.s74)
  Övraby nr 4, 1/8 mtl 1794 maj 12, kvittens i landskontoret
  Övraby nr 7, 3/8 mtl 1760 mars 10, skattebrev på 3/8 mtl
  Övraby nr 9, 1/4 mtl 1846, skattebrev (AID: v566850.b1280)
  Övraby nr 11, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Övraby nr 13, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
  Övraby nr 15, 1/4 mtl 1760 juli 3, skattebrev på 1/4 mtl
  Övraby nr 16, 1/8 mtl 1830 november 9, skattebrev (AID: v566850.b1280)
  Övraby nr 16, 1/8 mtl 1841 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b1280)
  Övraby nr 20, 3/16 mtl 1839 januari 29, skattebrev (AID: v566850.b1290)
  Övraby nr 20, 1/8 mtl 1843, skattebrev (AID: v566850.b1280)
  Övraby nr 20, 1/16 mtl 1857, skattebrev (AID: v566850.b1280)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 11 9/16 hemman, af hvilka 8 5/8 äro frälse, 2 5/8 skatte och 5/16 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 92-94 Borrby kompani nr 42-43 Borrby skvadron nr 11-12
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 94-95, 118 [AID: v792654.b1100.s211]


  Värnpliktiga i Övraby

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1530
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00277
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00186
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00427
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00188
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00212
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00159
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00198
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00066
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00112
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00097
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00090
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00107
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00096
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00143
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Övraby och Benestads socknar
  Vid distriktsindelningen tjänstgjorde nämndemannen Sven Mattsson i Övraby. Efter honom valdes Erland Wilhelmsson, Övraby, vald 18/9 1836;

  Matts Svensson, Övraby, vald 1844;
  Ola Nilsson, Stenby, entl. 1846;
  Jöns Persson, Övraby, tjänstgjorde 1851-1853;
  Ola Esbjörnsson, n:r 4 Benestad, vald 16/10 1853;
  Ola Jönsson, n:r 5 Nedraby, vald 3/1 1856;
  Nils Olsson, n:r 17 och 27 Övraby, vald 30/5 1858;
  Kyrkovärden Nils Wilhelm Erlandsson, vald 1863;
  Sven Persson, Benestad, vald 10/6 1870;
  Sven Mattsson, Övraby, vald 7/10 1872;
  Per Källner, Lunkagården, Övraby, vald 26/2 1912;
  Wilhelm von Platen, Övrabyborg, vald 14/1 1918;
  Johannes Paulsson å Örup, vald 1/7 1922, innehar fortfarande befattningen (1926)

  Övraby socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Utsochne Wekudagz till Öhrup 1 Öhraby: Anders Mårtensson ½ Har 2 stycken husl: bonden fattigh
  Till Sinklersholm men dhe Schulters arfwingar i Lundh sigh tillhandlat och emothtager landgille 2 Jacob Jacobss: och Hindrich Pehrss: ½ Afhyst i många Åhr och Ibruch [AID: v384839.b6120]
  Till Sinklersholm 3 Nils Jönsson och Måns Mårtensson Ibruch, Nils Jöranss: Ibruch 1 Består af 2 husläng:r Nils Jönss Åboer husen som hielper sigh
  Nils Jönss: Rusthåldh 4 Anders Pehrsson ½ Har 2 små stycken huslängior bonden fattigh
  Till Bollerup 5 Hans Hanss: nu N:re Måns Mårtenss: ½ Har 3 små husl: bonden fattigh
  Till Högestadh 6 Gierdt Larsson ½ Haf:r 2 små husl: af ödhe på Frijheeth hielper sigh lijtet
  Nils Jöranss: Rusthåldh 7 Hans Hansson ½ Haf:r 4 små huslängiar hielper sigh
  Till Bollerup 8 Hans Hansson Ibruch nu N:re Måns Mårtensson ½ Fins 4 golfz hus Ibruch 1684 obrukadt
  Hr Otto Erichss: Rusthåldh 9 Lars Jönsson ½ Fins 3 stomper husl: bonden hielper sigh
  Till Högestadh 10 Mårten Månsson ½ Har 3 stomp: husl: bonden wedh macht
  Pastorens Rusthåldh 11 Nils Jönsson ½ Een stompe husl: bonden hielper sigh
  Till Tåsterup 12 Gathehuus Nils Bångh 1 Een lijten huslänga åboen fattigh
  Nils Jöranss: Rusthåldh 13 Mårten Mårtensson ½ Har 2 st: små husl: bonden fattigh
  Till Öhrup 14 Rasmus Jacobsson ½ Haf:r 2 st: husl: bonden fattigh
  Rusthållare 15 Nils Jöransson ½ Har 3 små husl: hielper sigh
  Nils Jöranss: Rusthåldh 16 G:le Måns Mårtensson ½ Har 2 stomper husl: bonden fattigh
  Till Högestadh 17 Unge Måns Mårtensson ½ Dito 2 små st: hus bonden hielper sigh
  Präste stombnen 18 Präste Gårdhen Består af 4 husl: wedh macht
  Klockarebohligh 19 Degnebohligen 1 Fins härtill 3 små stomper husl: bruk till een fäste
  Pastorens Rusthåldh 20 Pastoren Ibruch för bagga Gården 1 Afhyst i många Åhr och warit på Frijheeth
  Till Öhrup 21 Jacob Jacobsson ½ Har 4 små husl: hielper sigh
  -”- 22 Giödhe Ingwarsson ½ Fins 2 husl: wedh macht
  Till Bollerup 23 Lars Larsson nu Staphan Erlansson ¼ Har 2 små stomper husläng:r bonden hielper sigh lijtet
  Till Öhrup 24 Jöns Hindrichsson ½ Haf:r 3 små huslängior, bonden wedh macht
  -”- 25 Mårten Hindrichsson ½ Haf:r 2 små stycken ruinerade längior bonden Uthfattigh
  -”- 26 Hindrich Pehrss: Änckia ½ Haf:r 4 små husläng:r fattigh
  Till Högestadh 27 Lars Månss: och Pehr Mårtensson 1 Haf:r 4 små huslängior bönderne fattiga
  Till Öhrup Gårdh 28 Gathehuus: Pehr Ifrsson 1 En huslängia Uthfattigh
  -”- 29 Anders Beck 1 Afhyst och ödhe wedh 18 Åhr sedhan
  -”- 30 Olof Tykesson 1 Ödhe och Afhyst
  -”- 1 Nymölla: Sorterar Undher Gårdsens Jordh och Egendomb 1 Haf:r 2 stomper husl: Åboen hielper sigh

  För Nedraby – se: Benestad

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 106 / sid 101 ff (AID: v98462.b106.s101)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling m.fl.:

  1766 20/5 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v581679.b3050]
  Allmän Efterlysning!
  Uppå Lieutnantens Wälborne Herr Christian Rosencrants requisition, blifwer dess frälse Bonde Nils Nilsson här i Länet, allmänneligen efterlyst såsom den der olagl. afflyttat lagstadde insokne hemmanet N:o 15 1/4 Näraby uti Ingelstad Härad, och benestad Sockn och om sitt wistande ingen underrättelse lämnat, blifwandes then eller the, som honom hysa, antydde at åfwannemde Bonde till närmaste Kron-Betjent aflemna, att widare till sin ort befordras; wid afwikandet har Nils Nilsson warit klädd uti wanlig på orten brukel. bonde drägt, och skall wara en liten osynlig karl, med mörka yfwiga hår samt ögonbryn af lika färg.

  1810 19/6, –
  Likmätigt Bro-Interessenternes i Öfraby och Benestads Socknar af Ingelstads Härad fattade Beslut, kommer innewarande år före Michaeli at upföras en Stenbro med 2ne Walf öfwer Strömmen wid Nymölla å wägen emellan berörde Socknars Kyrkor; Blifwandes denne Brobyggnad genom Entreprenade Auction, som företages Tisdagen den 10de instundande Julii wid Nymölla i Benestads Socken, till den minstbjudande uplåten; och bör Entrepreneuren wara försedd med nöjaktig Borgen för Brobyggnadens bestånd i Tjo års tid, efter det den genom Laga besigtning blifwit godkänd. Närmare underrättelse om wilkoren kan ärhållas wid Auktionen eller dessförinnan hos Herr Cornetten A. Påhlman på Öfraby borg, hwarest äfwen kostnads förslaget är at tillgå.

  1813 22/2, N:r – (Malmöhus läns landskansli, AID: v884459.b240)
  Genom friwilligen anstäld auction, kommer uppå Sätesgården Öfrabygård den 22 och följande dagar i Martii månad, /…/ egendom bestående af koppar, jern och trädwaror, meubler af mahogene och andra slag, åkerredskap, häst- få får- och swin-kreatur, gäss, bikupor och diverse waror. Säkre och kände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 22 Maji detta år; men mindre wederheftige och okände deremot få ej afhämta det de inropat, innan betalningen derföre blifwit gulden. Hwilket, och att auctionen hwarje dag börjas kl. 9 föremiddagen, på begäran härmed allmänneligen kungöres.

  1834 31/1, N:o 21
  Landshöfdinge-Embetet har under denna dag meddelat nedannämnde Personer wilkorlig införsel i besittningsrätten till följande Krono Hemman och Lägenheter, neml:
  9:o Lars Hansson och dess Hustru Ellna Jönsdotter å Rusthålls Hemmanet N:o 20 3/16 mtl. Öfraby, i Öfraby Socken och Ingelsta Härad, Hwilket Hemman Ellnas moder Hanna Larsdotter transporterat emot 833 Rdr 16 sk. 2 rst Banco.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Öfraby Socken genom Herr Kammarherren von Platen 12 R:dr 34 sk. 2 r:st

  1841 13/4, N:o 38
  Som Öfraby Kyrkas Torn innewarande års sommar kommer att förses med nytt sparrwerk och betäckning af tegel, hwarföre, i upprättadt förslag, kostnaden blifwit beräknad till 258 R:dr 21 sk.4 rst B:co; sp kommer Entreprenad-auktion å dessa arbeten att hållas wid Kyrkan Onsdagen den Tolfte (12) i nästa månad kl. 12 på dagen, under willkor, att borgen för arbetenas förswarliga werkställighet wid auktionen aflemnas och att skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1843 18/3, N:o 39
  Länets innewånare underrättas härigenom att från Flyinge Hingst-Depot kommer under innewarande års betäckningstid eller April, Maj och Juni månader Landt-Beskällare på efternämnde ställen att stationeras, hwilka komma att tjenstgöra emot en afgift af 1 R:dr 16 sk. Banko, som wid tillfället betales Stations-Chefen.
  Odoardo, Rialto och Rustan på Borrby Boställe hos Herr Landtbrukare Ekermann.
  /…/
  Felix på Öfrabyborg hos Herr Kammarherren Platen
  /…/
  Flyinge den 16 Mars 1843

  1843 25/9, N:o 252
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma, å de dagar och ställen här utsättas, att genom offentlig auktion, till den högstbjudande försäljas, neml.:
  3:o) Utsockne Frälsehemmanet N:o 5 1/4 mantal Nedraby, i Öfraby Socken och Ingelstads Härad, på stället den 8 likaledes i December månad kl. 11 f.m.

  1844 31/1, N:o 19
  Wid auktion på stället Torsdagen den 15 nästkommande Februari kl. 10 f.m., försäljes eller i brist af köpare bortarrenderas på längre tid, Utsockne-Frälsehemmanet N:o 5 1/4 m:tl Nedraby, Allewadstorp kalladt, med tillhörande lifstidsstädja å Allewads qwarn och derwid liggande 6 tunneland jord. Egendomen Allewadstorp är belägen i Öfraby Socken wid allmänna Landswägen, en mil från Ystad, bebyggd för ståndspersoner och har en wacker trädgård jämte något öfwer 64 tunneland god jord. Allewads qwarn med serskilte åbyggnader, har god mäldtillgång. Köpe- eller arrendewillkoren, som blifwa förmånliga, tillkännagifwes före auktionens början. Ystad den 27 Januari 1844. N. Eskilson.

  1845 8/1, N:o 2
  Som antaglig anbud icke gjorde wid den 18:de sistlidne December hållen auktion till försäljande af egendomen Allewadstorp 1/4 mantal af Nedraby, belägen i Öfraby Socken, Ingelstads Härad, Christianstads Län, tillhörig N. Bruces konkursmassa, låta borgenärerne i bemälte konkurs genom förnyad auktion, som hålles på stället Allewadstorp Fredagen den 14:de nästkommande Februari kl. 12 på dagen, till den högstbjudande försälja ofwannämnde egendom, som är wäl bebyggd för ståndspersoner och belägen i en wacker och bördig ort inwid allmänna landswägen emellan Christianstad och Ystad, en mil nära sistnämnde stad, hwartill höra ungefär 66 tunneland god jord af åker och äng; kommande dessutom att åtfölja köpet den arrenderätt Bruce innehaft till en nära wid egendomen belägen qwarnlägenhet, tillhörig Högestads Kyrka, med dertill hörande 7 tunneland jord. Betalningswillkoren blifwa wid auktionen uppgifne och, så widt ska kan, lämpade efter reel köpares önskan. Om egendomens beskaffenhet för öfrigt, kan närmare underrättelse erhållas antingen af Herr P. J. Norlander under adress Christianstad & Björstorp eller ock af Herr Inspektor M. Löfdahl, Ystad & Krageholm.

  1845 17/2, N:o 64
  Lördagen den 15 nästkommande Mars låta borgenärerna i häktade f. Arrendatorn N. Bruces konkurs på offentlig auktion kl. 12 på dagen till owillkorlig försäljning och mot det pris som derå högst göres, utbjuda massans egendom Alwadstorp, utgörande 1/4 mantal af Utsockne-Frälsehemmanet N:o 5 Nedraby, belägen i Öfraby Socken och Christianstads Län wid allmänna landswägen en mil från Ystad. Till egendomen, som är wäl bebyggd för ståndspersoner, hörer circa 64 tunneland god åker och äng, hwarjemte med köpet kommer att åtfölja den arrenderätt, som Bruce innehaft till den nära inwid egendomen belägen, Högestads Kyrka tillhörige qwarnlägenhet, Allwadsmölla kallad, med tillhörande 6 tunneland jord. Köpewillkoren tillkännagifwes före utropet; dock kommer egendomen, som är bortarrenderad, att genast tillträdas, samt betalningswilkoren att lämpas efter en reel köpares beqwämlighet.

  1845 11/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter warda härmed kungjorde, nemligen:
  4:o.) Å Rusthållshemmanet N:o 20 1/16 mantal Öfraby, i Öfraby Socken och Ingelsta Härad, af Per Andersson och Elna Jönsdotter transporteradt på Jöns Andersson och Hanna Andersdotter, emot 1666 R:dr 32 sk. Rgd.

  1846 27/5, N:o 184
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättes, att till den högstbjudnade försäljas, neml.:
  2:o Krono-Skatte Rusthållshemmanet N:o 16 1/8 m:tl. Öfraby, i Öfraby Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög, samma dag (26. Aug.) kl. 11 f.m.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Öfraby d:o (Socken) Nämndemannen Matts Swensson i Öfraby

  1853 30/7, N:o 219
  På derom framställd begäran warda till Ordförande uti Sundhetsnämnderne antagne: för Öfraby socken: f.d. Fahnjunkaren Camph; för Benestads socken: Ladufogden Göransson på Örup; och för Hwitaby socken: Krono-Länsmannen A. F. Montan; och will Konungens Befallningshafwande, till förekommande af den tidsutdrägt, som wållas genom att härstädes göra anmälan om serskildt förordnande för utsedde Ordförander inom Nämnden, tills widare på förhand antaga och godkänna de wal af Ordförande, som hwarje Sundhets-Nämnd inom sig företager.

  1854 27/6, N:o 191
  Enligt af Landshöfdinge- och Biskops-Embetena den 8 i denna månad fattadt beslut kommer hela kyrkogårdsringmuren wid Öfraby kyrka detta år att repareras och de twå sidorne deraf förses med ny täckning af flissten, allt upptaget i kostnadsförslag till 207 R:dr 16 sk. banko. Å detta arbete är auktion utsatt att hållas wid kyrkan den 17 nästkommande Juli kl. 11 f.m. mot wilkor att entreprenören skall hafwa arbetet färdigt före den 15 September detta år, och wara answarig i 6 på hwarandra följande år, samt derföre ställa en till wederhäftigheten godkänd borgen med förbehåll för Landshöfdinge- och Biskops-Embetena att pröfwa anbudet förr än det för gällande anses.
  Öfraby den 27 Juni 1854
  V. Ch. Stenbeck

  1862 20/8, N:o 289
  1:o Ej mindre tjufven än äfven ett natten emellan den 8 och 9 dennes från Åboen Jöns Persson i Öfraby bortstulet brunt stokreatur omkring 10 år gammalt med lång stjern och nära upp till haslederna hvita bakfötter. Nöjaktig vedergällning är utlofvad åt den som tillrättaskaffa nämnde hästkreatur.

  1874 22/8, N:o 279
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: Kronolänsmannen Back; En mindre tjufwen än äfwen en natten emellan den 4 och 5 dennes å bete bortstulen, arrendatorn Nils Nilsson i Nedraby tillhörig ljusbrun häst, 12 år gammal med en mindre knuta å wenstra bakbenet, hwita hår mellan öronen samt något toppländad.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i öfrige län anmodas att utfärda enahanda efterlysning.
  Krono- och Stadsbetjente inom Länet anbefalles att med afseende å förestående efterlysning noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  54:o) Öfraby N:o 9, fem fyrahundrafyratioåttondels mtl. som soldaten Nils Törn och hans fästeqwinna Elna Almborg köpt af P. Almborg och Ingar Persdotter för 1,166 kronor 67 öre;