Präster

  Avlönandet av prästerskapet var länge ett åliggande för sockenmenigheten och skedde enligt naturasystemet med boställe, tionde och andra pastoralier. Moderniseringar gjordes genom en förordning 1862 och lagar 1910 om reglering av prästerskapets avlöning, om indragning och avskrivning av prästerskapets tionde och om ersättning därför.

  Har man präster bland sina förfäder så rekommenderas följande bokverk (nedan åskådliggörande utdrag):

  Ur: Lunds stifts herdaminne. Från reformationen till nyaste tid – utgivet av Gunnar Carlqvist, Serie II Biografier 9, Albo och Järrestads samt Ingelstads kontrakt – Österlens kontrakt.
  SIMRIS OCH ÖSTRA NÖBBELÖV – KYRKOHERDAR

  6 . HANS STENSSON FROM (lat. Johannes Sthenonis Frommius).
  H. F. var f. o 1668, son av S. 4 [=Sten Matsson Harlösa] och icke, som Cavallin1) och Sjöström uppge, av kh. Hans From i Ö. Vemmerlöv (jfr ovan, s. 116); elev i Ystads skola, student 1688 (dep. i Fil. fak. 30/1; Sk. nat. april s.å.), avlade ex. theol. nov 1691, prv. 1693 28/7 till medhj. hos styvfadern S. 5 [=Nils Bertilsson] och 1695 9/9 av CE tilldelad klockareinkomsterna mot att hålla substitut. Hdsprosten D. Floræus skriver 1699 22/5 3) , att H. F. ”i 6 år tjent här såssom sin stijffaders adjutor och suttit i slätta wilkor medh många barn, icke wiliande tränga sin sahl. stijffader alt för hårdt, emedhan lijtet war att tillgåå och barnen många, som hans syskion äro”; han intygar, att H. F. ”är en wacker och skickelig prästman både i sitt embetes förrättande så wäl som i sitt lefwerne, huushåld och omgänge”. CE har behjärtat omständigheterna 4), och sedan H. F. förvaltat tjänste- och nådåret samt 1700 varit opponens vid prm., blev han 1701 inst. som kh. Han avled emellertid redan 1707 25/2, ”39 år”; det gäldbundna huset (bouppt. Järrestad s.å. 4/11 tillg. 446:-, sk. 1.472:-), som H. F. under sin korta tjänstetid icke kunnat förkovra ”i dessa besvärliga tider”, rekommenderades varmt av hdsprosten Floræus 5). Ur det griftekläde, som den 9-årige sonen Sten anges som förf. till, kan citeras ett par rader, som läggas i hans styvmors mun: ”Nu gitter jag ej mer til Naëmi at svara, Ty Herren har mig giort til en bedröfwad Mara. /Full är jag kommen hijt, nu sitter jag här toom,/ Ty borta är min skatt, min wän, min maka From.”

  G. 1:o m. Margareta Jakobsdotter Bäck. – Barn: Christina, dpt i Ö. N 1692 13/3, begr. i S. 1695 19/4. – Elisabet Maria, f. i S. (enl. dödsnot.) 1694 14/5, dpt 16/5, g. m. kh. i Hjärsås, posten Thomas Thomæus. – Elna Christina, f. i S. 1696 3/10, levde vid faderns bouppt. 1707 14/11, sederm. icke antr.; om en ”Christina From” se ovan, s. 167. – Sten, dpt i S. 1698 2/11, begr. Ystads M. 1712 1/9. –2:o i N. Mellby 1703 21/7 m. Elsa Möllenstedt, fadder i Osby 1694 18/9, död i Glemminge° 1732 16/4 (enl. bouppt. Ingelstad 1733 27/6), dotter av kh. i N. Mellby, hdsprosten David M. och Elsa Olofsdotter, i hennes 1:a gifte (g. 2:o m S. 7), 3:o 1724, före 26/12, m. häradshövd. i Ingelstad, Järrestad, Herrestad och Ljunits Mårten Bulich, död i Glemminge° 1732 7/6 enl. nämnda bouppt., i hans 2:a gifte, g. 1:o m. Brita Törne, se Örnberg,11, s. 117).

  1) 4, s. 48. 2) Sjm Sk. 128. 3) AC. 4) Skrivelser från CE 1699. Gen-guv:s ark. LLA. 5) D. F till CE 1707 27/2. AC.

  Register till skånska klockaremål vid Lunds stift mellan åren 1680-1891 kan man söka på följande länk.

  LitteraturGravskick och gravtraditioner i sydöstra Skåne av Curt Wallin. Ystads Allehanda 1948 6/3 – Klockartjänsten i Vallby och Bolshög.
  1686 års Kyrkolag