Ramsåsa

  Pastorat: Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
  Härad: Färs
  Kommun:
  1863-1951 Ramsåsa
  1952-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Litteratur:
  Häradsekonomiska kartan 1915.
  Kartbeskrivning: AID v1023393.b1140
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v953073.b4270.s429
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948977.b8250.s825
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b6220.s572

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Ramsåsastallet
  Ramsåsa gamla kyrkogård 2015 (pdf)
  Ramsåsa nya kyrkogård 2015 (pdf)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Malmöhus lähn – 1765 ( av J. L. Gillberg)
  Ramsåsa Sokn och By har:

  Crono indelt 1. 1/2
  Skatte 1. 1/4
  Annexe 1/8
  Corporals hemman 1 Adelsfanan [AID: v884461.b670, v792653.b570.s103; v1006573.b5030; v1006580.b2610; v1006594.b3680]
  Trumpetare hemman 3/8 ” [AID: v1006557.b850; v1006573.b5140; v1006580.b2710; v1006604.b920]
  Utsokne Frällse 4. 29/48 Krageholm, Kåseholm, Söfdeborg, Esperöd, och Gref. Stenbocks arfwingar med Ekeröd.
  Gatehus 5

  Åkerjorden mager och liten, tarfweligt höbohl, någon surskog, torfjord och betesmarck.

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
  Ramsåsa Socken och By
   har kyrka, ½ mantal Krono, 2 ¼ mantal Skatte, 4 29/48 mantal Utsockne Frälse, 1/8 mantal Annex, 1 3/8 mantal Militie-Boställe, 5 Gatuhus, en skattlagd wattenqwarn, swag och stenig åker, godt höbol, samt torfjord.

  Socknens hemmantal utgör 8 41/48 mantal; arealen 2731 tunneland jord; upskattningswärde: 45,800 R:dr; folknummern 489, 251 man- och 238 qwinkön; ordinarie räntan 91 R:dr 38 sk. 6 r.; kronotionden Råg 5 tunnor 12 kappor, korn 10 tunnor 34 ¼ kappar; lika mycket kyrkotionde.

  Röddinge och Ramsåsa socknar utgöra ett Consistorielt pastorat af tredje classen, taxa 230, kyrkowäg 3/8 mil. Postgång Ystad.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Ramsåsa nr 2, 1/2 mtl 1760 aug. 11, skattebrev på 1/2 mtl
  Ramsåsa nr 13, 1/4 mtl 1760 aug. 11, skattebrev på 1/4 mtl
  Ramsåsa nr 14, 3/8 mtl 1814 februari 4, skattebrev på 3/16 mtl; 1814 september 14, skattebrev på 3/16 mtl (AID: v566774.b720.s68)
  Ramsåsa nr 15, 1/2 mtl 1814 juni 17, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v566774.b720.s68)
  Ramsåsa nr 17, 1/2 mtl 1760 aug. 11, skattebrev på 1/2 mtl

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani 95 Överstelöjtnantens kompani 30 Simrishamns skavdron 34
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Södra Skånska Inf.regementet Albo kompani 43,125 [AID: v792654.b1090.s209 ], (Herrestads kompani 1)


  Värnpliktiga i Ramsåsa

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet (alt. ArkivDigital):
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani del av Färs härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00413
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00235
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00505
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00219
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00304
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00246
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00345
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00210
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00069
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00188
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00207
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00191
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00226
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00185
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  1:e korpral vid Svenska 
  adelsfanans Skånska kompani (med indelning av korpralshemman i Ramsåsa, v1007934.b3470.s344)

  -1690-1691 Gustaf Brant
  -1694-1701 Ivar Morbeck
  1701-1703 Hans Hansson Böös
  -1706 Jonas Rosendahl
  -1709 (fången) Johan Appeldahl
  1710-1718 Olof Lönqvist
  1718-1722 Axel Wetterman
  1722- Lorents Morbeck
  1729-1739 Nils Ridderschiöld (kornett med korprals lön)
  1739-1743 Carl Ludvig von Böhnen
  1743-1749 Fredrich von Böhnen
  1749-1750 Georg David Zengerlein
  1752-1759 Bengt Lagercrantz (stabskornett med korprals indelning)
  1759- Mattias Kierulf
  -1765 Håkan Holmberg
  1765- Carl Adolph Wittfeldt
  1776-1791- Alexander Scheibe


  Trumpetare vid Svenska 
  adelsfanans Skånska kompani (med indelning av trumpetarehemman i Ramsåsa, v1007934.b3470.s344)

  -1690- Staphan Jarotschy
  1691-1695 Carl Westling
  1696- Jonas Rosendahl
  -1706 Adam Stipinscki
  1706-1709 Jöran Roth
  1710-1729- Isac Tullstorp
  -1739-1759- Petter Lundberg
  -1765- Peter Brunbeck
  1767-1791- Anders Wahrstedt


  Länskungörelser (Malmöhus län)
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i ArkivDigital och i sin privata samling, m.fl:

  1785 25/6 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884451.b230]
  Sedan Kongl. Maj:ts och Riksens Höglofl. Swea Hof_rätt, genom Utslag then 11 sidstledne Maji, tillåtit, at åtskilling af den, af general Ljeutenanten och Commendeuren af Kongl. Swärds Ordens Stor Korss Högwälborne Grefwe Her Johan August Meijerfeldt til sine omyndige Barn afträdde fasta Egendom, må försäljas; Så kommer, enligt den hos mig, härom gjorde anmälan, följande här i Skåne belägne Frälse-Hemman och Lägenheter, att å den 18. nästkommande Julii på Söfdeborgs Sätesgård genom Auction försäljas, nämligen Ramsåsa Sochn och By Ramsåsa N:o 10 1/4 och N:o 16 1/4 samt N:o 19 1/3 Foglesångs Qwarn med et par Stenar, och gatehuset Slagarp Wanstads Sochn och By N:o 9 1/2 Andrarums Sochn, Lönshults By N:o 2 7/16 bebos af 2:ne Åboar. Kjerstorps Sochn Rönås N:o 6 3/8 Bromme Sochn Busiö By N:o 11, 15 och 21 15/16 men bebos af en Åbo, Öija Sochn och By N:o 7 et helt, Hyllie N:o 3 1/2 2;ne Åboer N:o 4 1/2 2:ne Åboar 5 1/2 en Åbo N:o 8 1/2 en Åbo N.o 16 1/2 2:ne Åboar och N:o 21 1/2 en Åbo; hwilket härigenom till hågade Köpares underrättelse Kundgöres, och kan så wäl å sjelfwa stället, innom Auctionens början, som dess förinnan, så hos Assessoren Wälborne Herr M. Hallenborg på Ryssgård, som hos Inspectoren Mothander på Söfdeborg, fås underrättelse om Egendomarnes beskaffenhet; Äfwen som om någon skulle åstunda utan Auction tilhandla sig ofwannämnde Hemman, Han kan derom med Wälbemälde Herr Assessor öfwerenskomma, som dertil med Fullmagt är försedd. Malmö Lands-Canceliie den 23 Junii 1785.

  1787 1/2 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884451.b800]
  Genom offentligt utrop på Lands-Cancellite härstädes Måndagen then Sjunde (7) nästinstundande Maji komma utsockne Frälse hemmanen N:o 6 1/4:dels mantal och N:o 25 1/3 dels mantal Ramsåsa att til then mästbiudande försäljas; kunnandes hågade köpare på stället eller härstädes af then öfwer samma hemman förrättade wärdering blifwa om theras beskaffenhet underrättade.

  1814 7/3 [Malmö Landskontors kungörelse – AID: v884459.b1430]
  Tisdagen den 5 instundande April, klockan 10 föremiddagen, blifwer Auction härstädes anställd på detta års nyttjande rätt af indragne Boställs-hemmanet N:o 20, 3/8 Ramsåsa, i Ramsåsa Socken och Färs Härad, hwilket kungöres, med åläggande för blifwande Arrendatoren, att wara försedd med behörig borgen för afgiftens betalande.

  1857 25/5, N:o 125
  Genom exekutiw auktion, som förrättas å Lands-Canzliet i Christianstad Fredagen den 7 nästinstundande Augusti kl. 12 på dagen, kommer i laga ordning att försäljas Frälse-säteriet Kåseholm, 1 1/4 mantal, med underlydande hemman Tryde N:o 14, 1/32 mantal och N:o 16 3/32 mantal i Tryde socken, Ingelstads härad, Christianstads Län samt Hörjel N:o 1, 5/32 mantal, Oråsen N:o 1, 1/4 mantal, Ramsåsa N:o 24, 1/2 mantal, N:o 25, 1/4 mantal och N:o 26, 1/2 mantal Wanstad, N:o 27, 1/32 mantal, Dukarp kalladt, Stora Perstorp N:o 1 1/3 mantal säteri, Wanstad N:o 18, 1/64 mantal, N:o 21, 1/64 mantal och N:o 23, 1/64 mantal skatte-rusthåll i Färs härad, Malmöhus Län, hwilka fastigheter, gemensamt intecknade, blifwit tagne i mät för Landtbrukaren C T. Torslows skuld till Landtbrukaren E. Haedge i Mecklenburg och wärderats till 116.222 R:dr 10 sk. 8 rst Banko. Spekulanter kunna här få taga kännedom om utmätnings- och wärderingshandlingarne; och blifwa försäljningswilkoren wid auktionstillfället före utropet tillkännagifne.

  1894 22/12, N:o 2
  Kungörelse angående arrendeauktion å indragna korpralsbostället 3/8 mtl nr 23 Ramåsa
  Genom offentlig auktion, som Fredagen den 22 nästkommande Februari kl. 12 på dagen förrättas såwäl härstädes inför Kongl. Maj:ts Befallningshafwande som å kronofogdekontoret i Hemmet af wederbörande kronofogde, kommer förra korporalsbostället 3/8 mtl nr 23 Ramsåsa socken och Färs härad att på arrende utbjudas.
  Egendomen, som är belägen 2 mil från Ystad och 0,6 kilometer från Tomelilla jernwägsstation, innehåller, enligt år 1893 deröfwer upprättad karta, 36 hektar, 2,60 ar tomter, åker och dylikt samt 16 hektar 59,80 ar äng, hwaraf dock 22 hektar 71,7 ar åker och 14 hektar 50,6 ar äng, på sätt 9:de punkten i arrendekontraktet närmare angifwer, kommer att tagas i anspråk för skogsodling.
  För egendomen har Kongl. domänstyrelsen med ledning af behörigen förrättad uppskattning såsom arrendewärde fastställt en årlig afgift af 500 kronor; och är arrendetiden bestämd till 20 år, räknade från den 14 Mars 1896 till den 14 Mars 1916.
  Öfriga wilkor blifwa wid auktionen tillkännagifna, och finnas de för kännedom om arrendewilkoren nödiga handlingar tillgängliga i Kongl. domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret härstädes samt hos kronofogden i orten G. Witthoff, hwilkens adress är Hemmet, Bjersjölagård; hwilket allt härigenom kungöres till hugade spekulanters kännedom.

  1895 5/1, N:o 10
  Kungörelse angående arrendeauktion å indragna militiebostället 1/4 mtl nr 12 och 3/8 mtl nr 21 Ramsåsa
  Genom offentlig auktion, som Fredagen den 22 instundande Februari kl. 12 på dagen förrättas såwäl härstädes inför Kongl. Maj:ts Befallningshafwande som å kronofogdekontoret i Hemmet af wederbörande kronofogde, komma förra korporalsboställena 1/4 mtl nr 12 Ramsåsa och 3/8 mtl nr 21 Ramsåsa i Ramsåsa socken och Färs härad att på arrende utbjudas.
  Ofwanberörda boställen, som komma att under ett arrende upplåtas, äro belägna omkring 1,8 mil från staden Ystad och 6 kilometer från Tomelilla jernwägsstation. Enligt år 1893 af lantmätare upprättade kartor innehåller den sammanslagna egendomen en areal af 145 hektar 82,9 ar, deraf 124 hektar 3,4 ar åker och tomter samt återstoden ängs- eller betesmark med impedimenter; kommande emellertid, på sätt förslaget till arrendekontrakt och derwid fogade kartekopia närmare utwisa, af de till nr 21 Ramsåsa hörande egor ett område wester om gårdstomter, innehållande 22 hektar 5 ar, deraf 19 hektar 88,6 ar åker och 1 hektar 36,4 ar äng, att anwändas för skogsodling på kronans bekostnad.
  För egendomen har Kongl. domänstyrelsen med ledning af behörigen förrättad uppskattning såsom arrendewärde fastställt en årlig afgift af 2,125 kr.; och är arrendetiden bestämd till 20 år, räknade frn den 14 Mars 1896 till den 14 Mars 1916.
  Öfriga wilkor blifwa wid auktionen tillkännagifna, och finnas de för kännedom om arrendewilkoren nödiga handlingar tillgängliga i Kongl. domänstyrelsens aktuariekontor, å Landskontoret härstädes samt hos kronofogden i orten G. Witthoff, hwilkens adress är Hemmet, Bjersjölagård; hwilket allt härigenom kungöres till hugade spekulanters kännedom.