Rörum

  Pastorat: S:t Olof och Rörum
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1951 Rörum
  1952-1973 Kivik
  1974- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften inga existerande” [år 1762]
  Enskifte:
  Historiska kartor

  Byordningar:
  År 1722 uppsättande av skorstenar i de stugor och hus varuti eldstäder fanns (AID: v331250.b3740.s147)
  Rörum 1772. Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1808.
  Rörums kyrkobok anges år 1696 finnas från minst 1695 – se utdrag från år 1695 nedan (AID: v234769.b1200)

  Litteratur:
  Kjellberg, B. I fädrens spår för nutidens barn. 1977
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 87-90. 1991
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 131-133. 1751
  Rörums Sportklubb 40 år. 1952-1982.
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 119-120. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023386.b710
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4120.s412
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b5380.s538
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b7010.s699
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b2630.s213

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar
  Lysningar och vigslar 1733, 1736, 1738-1739, 1741-1743 (Skriftserie 1)
  Dödlistor 1759-1760, 1770 (Skriftserie 3)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Rörums Sokn och By har:

  Skatte 3/8
  Annex 3/16
  Crono in och oindelte 4. 3/16 [AID: v913675.b480]
  Gatehus 33
  Qwarn 1
  Åhledrätter 11

  Ansenlig dåck sandig åker, liten äng, någon bok- och surskog samt Laxörefiske.

  Delperöd har:

  Skatte 3/4 Cornet Wallstedt.
  Gatehus 2

  Ymnigt dåck skarpt utsäde, tillräckelig äng, hög- och surskog samt en wäl bebygd Gård och wacker trägård.

  Råboa:
  Hofslagare Boställe 1/4
  Ståckeboa:
  Crono indelt 3/16
  Qwarn 1
  Strante Mölla:
  Utsok. Frällse 1/8 åboens egit.

  Desse hafwa liten och mager åker och äng samt någon surskog.

  Wyks Fiskeläje har:

  Hus 36
  Qwarn 1
  Åledrätter 5
  Tobisdrätter 11

  Här fånges lax, sill, ål, tobbis, flundror och torsk till salu.

  Soknen har 26 st. hemmansbrukare och giör med Wemmerlöfs Sokn i Järesta Härad ett Regalt Pastorat.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Häradsudd, en åledrätt 1767 juli 15, skattebrev på 1/2 mtl
  s.d., skattebrev på 1/2 mtl
  Rörum nr 4, 3/16 mtl 1791 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Rörum nr 11, 1/8 mtl 1752 april 14, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v835483.b3950.s444)
  Rörum nr 21, 3/32 mtl 1811 augusti 28, skatteköp (AID: v567030.b4800.s469)
  Rörum nr 22, gatehus 1872, se länskungörelse nedan
  Rörum nr 27, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
  Rörum nr 30, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
  Rörum nr 32, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
  Rörum nr 33, 1/4 mtl 1815 mars 10, skatteköp, (AID: v567030.b4800.s469)
  Vik nr 1, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 3, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 4, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 5, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Vik nr 6, gatehus 1872, se länskungörelse nedan
  Vik nr 7, gatehus 1872, se länskungörelse nedan
  Vik nr 8, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Vik nr 10, gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Vik nr 11, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 12, gatehus 1872, se länskungörelse nedan
  Vik nr 13, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 14, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 15, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 16, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
  Vik nr 20, gatehus 1871, se länskungörelse nedan
  Vik nr 21, gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Vik nr 22, gatehus 1871, se länskungörelse nedan
  Vik nr 23, gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Vik nr 24, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Vik nr 25, gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Vik nr 32, gatehus 1871, se länskungörelse nedan
  Vik nr 33, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Vik nr 34, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Vik nr 37, gatehus 1873, se länskungörelse nedan
  Vik nr 38, gatehus 1874, se länskungörelse nedan
  Viks sätter, Blackedrätt o Bryggedrätt, ett ålfiske 1728 [1723? – se nedan] nov. 21, skattebrev (AID: v459621.b1820)
  Viks ålfiske [”at Wiks ålefiske öfwer 50 År skall legat under des Rusthåll N:o 26 i Rörum”] 1723 nov. 21, skattebrev (AID: v384829.b980.s171, v612668.b2130)

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Blackedrätten 1:1, en åldrätt Martin Nilsson m.fl (se även Vikssättet 1:1) [AID: v834519.b810.s72, v834519.b3550.s343, v834521.b1310.s127, v834524.b2880.s284, v612668.b1630, v612668.b2150]
  Bryggedrätten 1:1, en åldrätt Martin Nilsson m.fl (se även Vikssättet 1:1) [AID: v834519.b990.s90, v834519.b3570.s345, v834521.b1310.s127, v834524.b2880.s284, v612668.b1630, v612668.b2150]
  Duedamsdrätten, ett ålfiske Per Jonsson 23/32, Rörum 28:2 och Martin Hansson 9/32, Rörum 2:4, [AID: v834519.b1380.s129, v834521.b2040.s200, v834523.b310.s19]
  Hällekärrsdrätten, ett ålfiske Per Johnsson, Rörum 28:2 [AID: v834519.b2430.s234, v834522.b270.s23]
  Häradsuddsdrätten, en åldrätt J. Edvin G. Håkansson m.fl [AID: v834519.b2420.s233, v834522.b280.s24, v834526.b1980.s189]
  Rörstensdrätten, ett ålfiske Martin Hansson, Rörum 2:4
  Skattedrätten, två ålfisken Nils Nilsson m.fl å Rörum 23
  Vik, en åldrätt Nils Nillsson Öman, Viks fiskeläge 18:2; Nils Larsson Ömans stärbhus och Per Nilsson Öman, Viks fiskeläge 3:4
  Vik, en åldrätt Nils Nillsson Öman, Viks fiskeläge 18:2; Nils Larsson Ömans stärbhus och Per Nilsson Öman, Viks fiskeläge 3:4
  Vik, en åldrätt Nils Nilsson m.fl å Rörum 23
  Vikssättet 1:1, en åldrätt Martin Nilsson m.fl (se Blackedrätten 1:1) [AID: v834520.b2970.s289, v834520.b3670.s356, v834520.b3840.s373, v834521.b1310.s127, v834524.b2880.s284, v612668.b1630, , v612668.b2150, v612668.b2550]
  Åstensdrätten, ett ålfiske Sven Jeppsons stärbhus [AID: v834523.b50]

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Albo härad
  Rörums socken
  92. Häradsuddsdrätten, en åldrätt (enligt 1874 jordebok), skatte, tillkommen enligt. landshövdingens resolution 1759 26/5 och kronofogdens städjebref 1759 15/8; införd första gången i 1760 jordebok med 3 dlr smts ränta och med angiven bredd av 112 famnar; belägen mellan Häradsudden och Bryggedrätten. Skattlagd 1766 27/10 med beräkning av 10-12 st. hommor. Skatteköpt 1767 15/7.
  93. Bryggedrätten, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte,
  94. Vikssättet nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte och [AID: v834520.b2970.s289, v834520.b3670.s356, v834520.b3840.s373, v834521.b1310.s127]
  95. Blackedrätten, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptagna å en i 1688 jordebok intagen fiskeförteckning med räntor Vikssättet av 24 och de övriga av 3 dlr smt vardera samt första gången i 1725 jordebok såsom skatte med anteckning: »Pastor Nyman i Gladsax äger skatte härå» och med räntorna kronan behållna; respektive 687, 975 och 655 alnar.
  96. Rörstensdrätten, en åldrätt (enligt 1825 års jordebok), skatte, upptagna å en i 1688 jordebok införd fiskeförteckning med ränta av 3 dlr smt; innehåller enligt undersökningsinstr. 1841 23/10 836 alnar; skl. 1863 14/8 till 5 rdr och skatteköpt 1868 3/7 under skattehemmanet Rörum nr 2, i samband varmed fiskets ränta tillagts hemmanets ränta och fisket ur jordeboken uteslutits. [AID: v834520.b2990.s290b]
  97. Duedamsdrätten, en åldrätt (enligt 1825 års jordebok), skatte, upptagen å en i 1688 jordebok införd fiskeförteckning utan ränta, betecknad såsom öde och obrukad i många år; införd första gången i 1725 jordebok såsom krono med ränta av 3 dlr smt. Innehåller 437 alnar enligt undersökningsinstr. 1841 23/10; skattlagt 1863 14/8 till 3 rdr och skatteköpt 1868 3/7 under skattehemmanet Rörum nr 9, i samband varmed fiskets ränta tillagts hemmanets ränta och fisket ur jordeboken uteslutits. [AID: v834520.b2990.s290b]
  98. Hållekärrsdrätten, en åldrätt (enligt 1825 års jordebok), skatte, även benämnd Hallekärrsdrätten efter ett »uppför densamma varande kärr», kallat Hallekärret; upptagen å en i 1688 jordebok införd fiskeförteckning utan ränta, betecknad såsom öde och obrukad i många år; införd första gången i 1725 jordebok såsom. krono med 3 dlr smts ränta; innehåller enligt undersökningsinstr. 1841 23/10 464 alnar; skattlagd 1863 14/8 till 2 rdr samt skatteköpt 1868 3/7 under skattehemmanet Rörum nr 26, i samband varmed fiskets ränta tillagts hemmanets ränta och fisket ur jordeboken uteslutits. [AID: v834520.b2990.s290b]
  99. Vik nr 10, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, [AID v834520.b2930.s285]
  100. Vik nr 11, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, tillkomna enligt kronofogdens städjebrev 1755 24/12 och upptagna första gången i 1760 års jordebok med 6 dlr smts ränta samt angivna innehålla 312 famnar (= 936 alnar). Vid undersökning 1841 23/10 uppmätta nr 10 till 427 alnar och nr 11 till 468 alnar, tillh. 895 alnar; skatteköpt 1855 8/10. [AID: v834520.b2940.s286]
  101. Vik nr 12, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, tillkommen enligt kronofogdens städjebrev 1760 28/8 och upptagen första gången i 1760 jordebok med 3 dlr smts ränta samt angiven innehålla 160 famnar (= 480 alnar). Vid undersökning 1841 23/10 uppmätt till 153 alnar; skatteköpt 1855 8/10. [AID: v834520.b2950.s287, v834523.b2800.s267]
  102. Skattedrätten, tvenne åldrätter (i 1825 års jordebok utan namn), skatte, å en i 1688 års jordebok införd fiskeförteckning upptagna utan ränta, den ena såsom belägen vid Ålångeån på ett skattehemmans grund i Rörum och den andra såsom öde och obrukad i många år; införda första gången i 1725 års jordebok fortfarande utan ränta. Skattedrätten sträcker sig från Ålångeån, som utgör gräns mellan Rörums och Södra Mellby socknar, söderut 915 alnar. Enligt anteckning i 1825 års jordebok brukades den ena drätten till skattehemmanet Rörum nr 23, den andra brukades ej. 1850 1/10 fastställde Kammarkollegiet räntan å dessa tvenne under Rörum nr 23 brukade drätter, kallade Skattedrätten, till 7 rdr 24 sk. Skatteköptes 1859 21/3, i samband varmed fiskets ränta tillades räntan å hemmanet Rörum nr 23 och fisket ur jordeboken uteslöts. [AID: v834520.b2990.s290b]
  103. Vik nr 8 eller Ådrätten, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, tillkommen enligt vederbörande kronofogdes städjebrev 1755 28/8 och upptagen första gången i 1760 års jordebok såsom krono med 3 dlr smts ränta; enl. 1825 års jordebok belägen mellan den s.k. Skattedrätten norrut intill Hållekärrsdrätten samt utgör 156 famnar, men enl. undersökningsinstr. 1841 23/10 571 alnar; skattlagd 1852 16/1 till 4 rdr banco och skatteköpt 1867 16/12. [AID: v834520.b2920.s284]
  104. Fiskestidrätten, en åldrätt (enligt 1825 års jordebok), även benämnd Åstensdrätten eller Vik nr 9, skatte, förut kallad Fiskastigsdrätten; upptagen å en i 1688 jordeboken införd fiskeförteckning såsom öde utan ränta; införd första gången i 1725 års jordebok såsom krono utan ränta. Innehåller enligt undersökningsinstr. 1841 23/10 350 alnar; skattlagt 1868 11/6 till 5 rdr; skatteköpt 1870 21/2 under skattehemmanet Rörum nr 27, i samband varmed fiskets ränta tillagts hemmanets ränta och fisket ur jordeboken uteslutits. Rörums sockens strand är till hela sin sträckning graverad av skattlagda fisken. [AID: v834520.b2990.s290b]
  105. Helleviks, tre st. åldrätter (enligt 1825 års jordebok), krono,
  106. Krokens, tre st. åldrätter (enligt 1825 års jordebok), krono, och

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 13 september 1911 i templarsalen i Kiviks fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Gärds och Albo härad. I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid länsmannen i Brösarps länsmansdistrikt Hj. E. T. Vannholm: strandägarna: godsägaren Rudolf Stjernsvärd å Vidtsköfle såsom ägare av Yngsjö nr 9, Furuboda och Perstorp genom befullmäktigat ombud arrendatorn R. Weibull i Folkestorp, kommunalordföranden Ola Nilsson i Maglehem dels för egen del såsom strandägare och ägare av skattlagda ålfisket Maglehem nr 20 dels ock såsom befullmäktigat ombud för Nils Larsson i Stora Juleboda, greve Erik Alfred Piper å Kristinehof för nämnda fideikommissegendom tillhörande strandfastigheter och skattlagda fisken genom förvaltaren Fr. Larsson enligt företedd fullmakt, Per Andersson i nr 3, Hans Olsson i nr 4 och 11 samt Alfred Arvidsson och Per Olsson i nr 9 Hjälmaröd, Anders Andersson i Knäbäckslyckan nr 8, Johan Larsson i nr 11 samt Per Erlandsson, Anders Olsson, Nils Andersson och Anders Andersson i nr 23 Rörum, de två sistnämnda jämväl ägare av ålfiskena nr 12 och 13 Hjälmaröd, Nils Månsson i Olseröd nr 4, jämväl ägare av åldrätterna Lumpedrätten, Svärjaredrätten, Rumpedrätten och Gamla Stockholm i Maglehems socken, Johan Svensson, ägare av åldrätten Lysaryd nr 26 i Maglehems socken, Aug. Vikbourn i nr 4 och Per Håkansson i nr 19 Viks fiskläge, båda jämväl delägare i åldrätterna Blackedrätten, Bryggedrätten och Vikssättet i Rörums socken. /…/
  Fiskaren Nils Torsson i Kivik: Olseröds bys ägor sträckte sig icke närmare havet än 300 famnar. Över strandmarken vore Vidtsköfle gårds ägare skyddsherre, men kronan vore ägare av densamma.
  Fiskaren Andersson i Knäbäck: Utefter hela kusten vore nog förhållandet lika som vid Olseröds by. Kronan hade sedan gammalt rätt till bärgningsplats på stranden. Strandägaren Arvidsson i Hjälmaröd: På kartan över hans hemman hade närmast havsstranden utmärkts en omkring 40 famnar bred remsa, som kallades fiskestig. Arealen av densamma hade emellertid inräknats i hemmanets areal och måste således tillhöra hemmansägaren och icke kronan.
  Förvaltaren Larsson i Kristinehof: Ägorna till Kristinehofs fideikommissegendom sträckte sig utefter kusten från Knäbäck till Kivik med undantag av ett område mellan Kivik och Hvitemölla, som tillhörde Hjälmaröds by. Fideikommisset ägde icke blott stranden utan även samtliga skattlagda fisken utmed denna kuststräcka utom Stora Juleboda åldrätt, som tillhörde kronan. Icke blott ålfisket utan även allt annat fiske på denna sträcka vore förbehållet arrendatorerna av de skattlagda ålfiskena. Detta hade varit förhållandet åtminstone de sista 45 åren. Till Kristinehof hörde jämväl flera åldrätter söder om Kiviks hamn, men där vore stranden i annans ägo. Strandägaren Arvidsson i Hjälmaröd: Utmed kusten från Kivik till Hvitemölla hade laxöringsfisket varit fritt i alla tider till för omkring 6 år sedan, då det utarrenderats.
  Fiskaren Per Nilsson i Hvitemölla hade av gamla personer hört berättas, att allt fiske med undantag av det efter ål förr i tiden varit fritt för en var.
  Fiskaren Henrik Persson i Kivik: Laxöringsfisket hade i alla tider bedrivits utan någon som helst avgift ända till för 6 år sedan. Numera vore det utarrenderat på kuststräckan från Kiviks hamn till Karakås. Fiskarna förlorade intresset för fisket till följd av de höga arrendeavgifterna och en ytterligare olägenhet, som förefunnes därutinnan, att de genom arrendeavtalen ofta förbjödes att sälja fisken vem som helst utan vore skyldiga att hembjuda den åt strandägarna.
  Fiskaren Mattsson i Kivik åberopade följande så lydande skriftliga anförande: »Helt ung arrenderade jag tillsamman med tre kamrater ålfisket Karakås för ett årligt arrende av 1,000 kronor till ägaren samt 9 kronor till kantorn i pastoratet. Bland arrendevillkoren i övrigt var föreskrivet att vi själva skulle hålla all erforderlig redskap, ålbod, båtar och sumpar. Något skriftligt kontrakt kunde ej erhållas, av vilken orsak kan jag ej uppgiva. Vi hade otur så att vi flera höstar gjorde ringa fångst. Ett år kunde vi ej ens fiska till arrendeavgiften utan fingo upplåna 400 kronor till fyllnad i avgiften; men det oaktat höll jag ut i 11 års höstfisken. Då det år 1899 spordes, att vi ej längre fingo sträcka uthommeraderna längre än 100 famnar från en famns stadigt djup blev ställningen för oss än svårare. Antalet hommor måste minskas och förtjänsten minskades i samma mån. I stället för 16 à 20 stycken i rad utåt fingo vi ej rum till mera än 10 à 12 stycken. I fall av överträdelse hotades vi med stämning av länsman. Ävenledes förbjödos vi att såsom hittills fiska laxöring, så framt vi ej till strandägaren särskilt ville betala 100 kronor om året, vilket var ogörligt då hela laxöringsfisket den hösten ej inbragte oss mera än 138 kilo. Hösten 1899 flyttade jag och tre kamrater till ålfisket Qvassa. Här var muntliga överenskommelsen, att vi skulle erhålla hälften och ägaren hälften av all den av oss fångade ålen. Skulle någon laxöring eller torsk bli fångad, förbehöll ägaren sig rätten till sådan och för övrigt till all annan ätbar vara utan ringaste ersättning. Dessutom fordrade han att vi såsom ytterligare »villighet» skulle, så ofta han påfordrade, utgöra dagsverken åt honom bestående i vedhuggning, grävning och annat, vilka dagsverken utgjorde ett rätt kännbart plus i arrendeavgiften. Denna sista villan blev värre än den första, varför jag slutade samt begav mig till sjöss och seglade som sjöman under 7 års tid. Sedan 1909 seglar jag om somrarna och idkar ålfiske om hösten, även nu å Qvassa, som bytt ägare. Emellertid är det bäst att sluta, enär arrendena äro för höga och skatterna för tyngande. Arrendeavgiften enligt sista kontraktet, som är skriftligt, är 850 kronor, plus 15 kilo ål årligen samt alla på ålfisket belöpande skatter. För all laxöring som fiskas i garn erhåller strandägaren 25 öre per kilo.»
  E. o. hovrättsnotarien Hjort lät ingiva följande av honom undertecknade skrift: »Förhindrad att personligen närvara vid dagens möte i Kivik tillåter jag mig härmed uti min egenskap av ägare till skattlagda ålfiskena Esperödsdrätten, Qvassan och Karrekan, lämna följande upplysningar angående ifrågavarande fisken. Sedan urminnes tider har ägaren till ifrågavarande ålfisken haft uteslutande rättighet att vid desamma idka ålfiske så långt ut i havet, som sådant fiske kunnat med fördel bedrivas. Detta framgår av här närslutna utslag, meddelade av Kungl. Maj:t den 26 februari 1866, den 15 maj 1874, den 8 och 9 december 1875 samt av Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge den 14 juni 1901. I fråga om den rätt, som tillkommer strandägaren gentemot ålfiskena, så har Kungl. Maj:t uti ett den 28 oktober 1903 meddelat utslag, som här bifogas, med fastställande av Gärds och Albo häradsrätts samt Kungl. hovrättens över Skåne och Blekinge förut i saken givna utslag förklarat strandägaren berättigad att »så långt hans landgrund räckte å sådana tider av året, då ålfångst ej ifrågakomme, idka allt slags fiske ävensom att å andra tider idka sådant fiske, som ej lände till men för fisket efter ål».
  Strandägaren Andersson i Rörum nr 23: Utmed kusten söder om Kivik till Viks fiskläge funnes även skattlagda ålfisken. Strandägarna förbehölle sig allt fiske utom efter ål, vilket tillkomme åldrättsinnehavarna. Något förbud hade emellertid icke utfärdats. Förr i tiden hade ålfiskeägarna jämväl tagit all annan fisk. Numera ville emellertid strandägarna själva idka fisket.
  Strandägaren Erlandsson i Rörum nr 23: Skattlagda ålfisket Vikssättet nr 12, 13 vore utarrenderat med rätt för arrendatorerna att jämväl fiska all annan fisk än ål. Andra än arrendatorerna hade icke rätt att idka fiske därstädes. Så hade förhållandet varit i alla tider. Under hemmanet Rörum nr 23 brukades tvenne åldrätter, kallade Skattedrätten, vilka blivit skatteköpta genom kungl. kammarkollegii skattebrev den 21 mars 1859. Rörums byamän, vilkas ägor sträckte sig ända ned till havet, förbehölle sig laxöringsfisket. Allt annat fiske utanför Rörum vore fritt med det undantag som ovan nämnts angående Vikssättet.
  Strandägaren Olsson i Rörum: Även vid Rörum funnes en strandremsa, som vore oskiftad och samfälld för bydelägarna. Jordägarna förbehölle sig endast laxöringsfisket. Där bedreves intet annat fiske än efter ål, lax, laxöring och tobis. Sillstimmen ginge i allmänhet icke in till stranden. Tobisfiske vore fritt utmed hela kusten.
  Strandägaren Håkansson i Vik: Vissa jordägare hade förbjudit laxfiske vid Rörum.
  Fiskaren Andersson i Knäbäck: Vid Vik bedreves ej laxöringsfiske. Något förbud däremot hade icke utfärdats.

  Sjövant folk på Österlen år 1742


  Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 6 1/16 hemman, af hvilka 1/8 äro frälse, 3 53/96 skatte och 2 37/96 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 24-28 Svabesholms kompani nr 16-20 Simrishamns skvadron nr 91-95
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 82 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Rörum

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1400
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00450
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00264
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00485
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00258
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00337
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00228
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00304
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00247
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00047
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00224
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00192
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00175
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00182
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00248
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Rörum Wik 1849 Dräng Hans Mårtensson

  Rörum socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Majorens Rusthåldh sielff Rusthållare 1 Delparödh: Hr Major Klingspore Består aff 3 husläng:r dhen Eena ruinerat och ännu intet Upbygdt, har ringa medel [AID: v98386a.b9560.s17, v98386a.b10640.s7, v612668.b860, v612668.b2030]
  Pastorens Rusthåldh 1 Rörum: Anders Arfwedtzon nu Håckon Månsson ¼ Har 4 små husläng:r hielper sigh, husen wedh macht [AID: v612558.b2500]
  Pehr Hanss: Rusthåldh 2 Nils Pehrsson ¼ Har 4 husläng:r bonden Nembdeman behål: och tembl: wedh macht
  Pehr Ollss: Rusthåldh i Stubberödh ringa Rusthåldh 3 Mårten Thuasson ¼ Dito 4 små läng:r fattigh
  Prästens Rusthåldh 4 Öhn Jönsson ¼ Dito 4 läng:r wedh macht
  -”- 5 Pastoren Hr Lars Bertellsson 9/16 Består aff 4 wähl bygdte huus läng:r wedh macht [AID: v459624.b3590]
  Pehr Rasmus Rusthåldh 6 Arfwedt Ibsson 3/8 Dito 4 små huusläng:r hielper sigh
  -”- 7 Pehr Rasmusson 5/16 Består aff 4 husläng:r wedh macht hållne
  Hr Ryttmästarens Rusthåldh 8 Swen Jbsson 3/8 Dito 4 husläng:r wedh macht
  Pehr Hanss: Rusthåldh 9 Jöns Trulsson 1/8 Har 3 små stomper huus Ähr een fattig bondhe
  Cronones Ograverat, dock swarer till Hr Ryttmästaren medh dagzwärcke 10 Gathehuus: Olof Ingemanss: 1 Ett stycke huus intet bruk, Ähr fattigh
  Per Rasmuss: Rusthåldh 11 Pehr Månsson 3/16 Fins 3 stycker små husläng:r bonden hielper sigh lijtet [AID: v612668.b3100]
  Kyrckians 12 Gathehuus: Jacob Simonsson 1 Fins 3 små stomper hus, hielper sigh
  Prästens Anexe hemman 13 Pehr Erlansson 3/16 Har 4 små husläng:r bonden wedh macht
  Kyrckians 14 Gatheh: Mårten Frännesson 1 Fins 3 stomper hus, hielper sigh
  Ograverat dock giörar dagzwärcke till Ryttmästaren 15 Pantzer Nilsson: nu Pehr Perss: 1 Ett lijtet stycke g:l hus på Ett golff, Uthfattigh
  -”- 16 Jöns Pehrsson nu Nils Ingemansson 1 Fins 2 stomper hus
  Denne fins intet i g:le Cronones Jordebok Uthan berättas wara för 12 Åhr sedhan bygdt på Per Måns grundh 17 Gathehuus: Jöns Andersson 1 Fins ett stycke hus på 1½ golff ähr fattigh [AID: v612668.b340]
  Hr Ryttmäst: Attest: att detta hus ligger til Per Rasmus Rusthåldh effter Fäldt:marsk; Protocol: 18 Nils Pehrsson 1 Ett stycke hus på 1½ golff fattig
  Warit af bymännerne Upbygdt och Ähr en Smedhia till byen 19 Ibm: Petter Kietzler 1 Ett stycke hus, fattigh Smedh
  Ograv: och medh dagzwärcke till Hr Ryttmästaren 20 Nils Nilsson Backe 1 Fins 2 stomper hus hielper sigh lijtet
  Ryttmäst: praetend: detta på sit Rusthåldh 21 Mårten Jönsson 1/3 Har 4 husläng:r bonden hielper sigh
  Ograv: och swarer til Ryttmäst: medh dagzwärcke 22 Mattias Larsson 1 Har 2 stomper huus och hielper sigh
  Pehr Hanss: Rusthåldh 23 Nils Andersson 5/16 Har 3 stycker hus den eena bebygdt bonden fattigh [AID: v612668.b1900, v612668.b2450, v612668.b2580]
  Pastorens Rusthåldh 24 Olof Nilsson 1/3 Har 4 små husläng:;r wedh macht och bonden wedh macht [AID: v612668.b340]
  Per Rasmuss: Rusthåldh 25 Pehr Thomasson 3/8 Dito 4 läng:r wedh macht
  Rusthållare 26 Pehr Hansson 7/16 Fins 2 läng:r och 2 små stomper nya behålne huus [AID: 98386a.b10740.s27]
  Hr Ryttmäst: Rusthåldh 27 Swen Arfwedtzon 7/16 Har 4 husläng:r wedh macht och bonden behål:n
  Prästens Rusthåldh 28 Pehr Nilsson 3/16 Har 3 stomper läng:r och bondhen något wedh macht
  Ograv:t Hr Ryttmäst: medh dagzwärcke 29 Gathehuus Pehr Andersson 1 Har 2 stomper hus fattigh
  Ryttmäst: Rusthåldh 30 Måns Pehrsson 1/3 Har 4 g:le och bröstfeldige huslänger fattigh bondhe
  Per Hanss: Rusthåldh 31 Håckon Nilsson nu Måns Pehrsson 1/4 Har 2 huusl: och 2 stomper den ena ruinerat bonden Uthfattig
  Ograverat medh dagzwärcke ut supra 32 Gathehuus: Lasse Pehrsson 1 Een stycke g:l huus stompe fattigh
  Hr Ryttmäst: Rusthåldh 33 Erich Arfwetzon 3/8 Har 4 husläng:r bonden fattigh mycket Giäldh
  Per Rasmus Rusthåldh 34 Pehr Thommass: wedh Killan 3/8 Fins 4 g:le och odogl: huusläng:r dy 2 lijtet förbetrat bonden fattigh
  På Nils Anderss: grundh 1 Möllahuset: Uthan för byen 1 Ett stycke hus warit een lijten qwarn nu ödhe
  Wijckz Leye
  Cronans ograverade
  Till Gen: Major Kock medh Ecker och Arbetha
  1 Swen Nilsson Pantzars bohl 1 Ödhe och afhyst j många Åhr
  -”- 2 Dito Een öde Tompt Olof Lass: husplatz 1 -”-
  -”- 3 Lars Andersson 1 Haf:r 2 stycken husläng:r hielper sig har lijtet bruk
  -”- 4 Per Nilsson 1 Har 2 stomper huus fattigh [AID: v459621.b1810]
  -”- 5 Gathehuus: Swen Påhlsson 1 Ett stycke hus fattig intet bruk
  -”- 6 Eskel Nilsson 1 Dito
  -”- 7 Olof Mauridtzon 1 Ödhe och Afhyst
  -”- 8 Gudmun Knuthsson 1 -”-
  -”- 9 Christen Ollsson 1 -”-
  -”- 10 Håckon Pehrss: Änckia 1 -”-
  -”- 11 Jöns Pehrsson Krock 1 Har 2 stomper hus och har lijtet bruk ödhe och obrukadt
  -”- 12 Nils Bendtzon 1 Een stompa hus Gathehuus
  -”- 13 Pehr Månsson 1 Haf:r bruk och 1 stycke hus fattigh
  -”- 14 Mårten Andersson 1 Har 2 stomper hus Ähr bruk och fattigh
  -”- 15 Nils Åckess: nu Anders Hermanss: 1 Har 2 st: huus fattigh
  -”- 16 Anders Åckesson 1 Har 3 stomper hus har lijtet bruk hielper sigh
  Lars Kofoth och hans medh Arfwing:r i Malmö 1 Strentemölla: Anders Erichss: 1/8 Haf:r 3 stomper hus möllan wedh macht [AID: v98386a.b10240.s11, v98386a.b10470.s57a, v384819.b4460.s330, v612668.b300, b612668.b480, v612668.b810, v612668.b1730, v612668.b1960, v612668.b2230, v612668.b2370]
  Hofslagarens heste hemman 1 Råboa: Swen Ollsson 1/3 Fins 2 st: ny huusl: fattigh [AID: v1006586.b9070; v1006592.b4650]
  Nils Frijses Rusthåldh i Bestakilla 1 Ståckaboa: Lasse Månss: 1/4 Har warit Afbrändt, Upbygdt 2 st: huus nyligen och hielper sigh

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 36 / sid 31 ff (AID: v98462.b36.s31)

  Utdrag ur tidigare bevarade kyrkoböcker

  ”Anno 1695 d 9 Januarij Copulerades den Erborne och Manhaftige Man Jeremias Manfelt med sin kiäräste Maria Elizabet von Klingspor i Rörums Kyrkia af mig undertecknat, efter H:r Pastoris Laurentij Aqvilonij begiäran, Emädan han Copulation for sin swaghet skuull icke sielf kunne förrätta. Hwilket här med attesteras.
  Melby Anno ex die ut Supra
  Olaus Nordström
  Past: till Melby och Hwijtaby försambl.”
  (AID: v234769.b1200)

  Av häradsrätten utfärdade s.k. Bördsbrev/Geburtsbrev

  År 1730
  Drängen Arfwid Christoffersson, född 1710 – i fältskärslära i Karlshamn – se: AID: v384839.b2570.s79

  Länskungörelser (Kristianstads län)
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1777 10/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Den 19 i denna Månad kommer at försäljas genom offentelig Auction på Sträntemölla, Häst ock Fää kreatur, 2:ne Jacktwagnar, en Chaise jemte annan wagn redskap, en twåsittsig släda ock kappsläda, åkedyner, drickes hehl, half ock firondels tunnor, Hampa med mera, som till alla hågade kiöpares efterrättelse länder. Auctionen börjas kl:n 10 förmiddagen ock Auctionspenningarne betalas till Auctions förwaltaren 14:de dagar efter inropet.
  Sträntemölla den 10 Julij 1777.
  J: V: Thison

  1787 26/3 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884451.b870]
  Then Femte (5) nästinstundande Maji Kommer på Lands-Cancelliet i Christianstad att försäljas Strente Mölla, belägen i Rörums Socken och Albo Härad i Christianstads Län uti mantal 1/2 Hemman utsockne frälse. Åbyggnaden i godt stånd, så inredde, att Stånds-Personer kan ther med beqwämlighet Bo. Qwarn är inrättad till twänne par stenar, årliga Utsäde år 3 tunnor Råg 3 tunnor Korn och 2 tunnor Bowete; höstas årligen 5 knubbor höö: finnes något surskog, en Trägård, och fiske i Frosse Å; hwilket härmedelst till hågade Kjöpares underrättelse kundgjort warder.

  1797 23/3 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Sedan Wargjernings-Karlen Pehr Olsson Lindquist ifrån Rörum blifwit wid Albo Härads Tings-Rätt tiltalad för flere Slagsmål, har han från orten afwikit; Hwadan bemälde Härads Rätt beslutat, at Lindquist skulle efterlysas. Af sådan anledning och på requisition af Konungens Befallningshafwande i Christianstads Lähn, warder nämde Wargernings-Karl Lindquist härigenom allmänneligen efterlyst, och bör wid ertappandet gripas samt til berörde Stad afföras.

  1803 4/8
  Att wid Wiks Fiskeläge nära Cimbritshamn ett Strandwrak bestående af några gamla Planck-stumpar och ett Spel till en Jagt i wärde af 1½ R:dlr, till lands kommit och blifwit uppbärgadt; det warder i anledning af Sjötulls-Kammarens härstädes ankomne skrifwelse den 30 i förleden månad till ägarens kännedom härmedelst allmänneligen upplyst.

  1805 8/3, N:o 29
  Den wid Wijks Fiskeläge begärde och der befintelige mindre Barkas märkt med N:o 7 kommer för Kronans räkning att försäljas å offentlig Auktion, hwilken hålles på stället Wijks Fiskeläge, måndagen den 15 nästkommande April; hwilket uppå Lofl. Magistratens här i staden derom gorde begäran till hågade köpares efterrättelse härigenom kungordt wardet. Christianstad af Lands-Kansliet den 8 Mars 1805.

  1812 20/8, N:o – [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884458.b1770]
  Tisdagen den 15 instundande September kommer genom friwillig auction, Krono skatte Rusthålls Hemmanet N:o 1 Delperöd 1 ½ mantal, förmedlat till 3/4:dels mantal, belägit i Albo Härad och Rörums Sockn, samt 1 1/4 mil från Cimbrishamn att till den mästbjudande på stället försäljas. Till Egendomen, som har ett wackert läge med öfwerflödig husbehofs skog af eke bok och surskog, samt torfmåse, jemte godt gräsbete. Utsås årligen 37 a 38 tunnor råg, korn och hafre, samt höstas 200 goda lass hö. Åtta stycken Torpare äro wid Gården, som förrätta 1200 dagswerken, hwaraf 200 äro höste dagswerken.
  Wid Gården födes 30 stycken boskaps och 14 st. hästkreatur, förutan kalfwar och swin. Byggnaden består af Caracters hus med 2:ne flyglar, en stor och rymlig loga, samt Ladugårds byggnad. caracters huset är inredt till Sal med 5 st. rum, alla tapetserade, jemte 2:ne större och mindre garderober. Uti flyglarne äro Kök med Engelsk spis, 2:ne skafferier, folkstuga, brygghus, wedbod och torfhus, samt 5 st. rum för betjeningen, och tillika befinnes 3:ne källare. På Gårdens 3:ne sidor är en wäl anlagd trädgård och har emellan 2 a 300 större och mindre fruktträd af utwalda sorter. Ett wäl inrättadt bränneri med husbehofs qwarn, är nära Gården förledit år uti en byggnad upfördt. Egendomen försäljes med Meubler, gröda och inwentarium om så åstundas. Och kommer en fjerdedel af köpesumman, att på stället betalas en månad efter auctions dagen, samt de återstående trefjerdedelarne ärläggas i.terminer den 1:ste Jan. och 25 Martii nästkommande är, då Egendomen tillträdes.

  1823 9/10, N:o 289 (se även: 1824 22/1, N:o 6)
  Enligt af wederbörande Sterbhusdelägare fattadt beslut, kommer framlidne Häradshöfding Abraham Wadsteins i Rörums by, en mil från Cimbrishamn, efterlemnade Egendom, Skatte Rusthållshemmanen N:o 4 3/16 och 5 3/8 mantal, att på offentlig Auction, som förrättas den 23 innewarande October, till försäljning utbjudas, antingen begge hemmanen gemensamt, eller hwarje särskilt, eller ock i händelse slikt skulle åstundas, hwart och ett af dem åter styckadt i sådana mindre delar, hwarå författningarne medgifwa besutenhet, och warda emedlertid till Speculanters upplysning, de underrättelser lemnade, i enlighet med hwad här tillkännagifwits: att egendomen, hwars åhrliga utsäde uppgår till 90 á 100 tunnor med uppmåld skeppa, är försedd med goda åbyggnader, deraf mangården, hwarunder finnas 2:ne rymlige källrar, består af eke korswerk och ladugården af 3:ne utaf gråsten murade längor, af hwilka den ena är uppförd år 1806, och de öfrige 2:ne år 1811; att till egendomen lyder en nära intill gården belägen watten-mjölqwarn, i hwars åbyggnad ett synnerligen beqwämt och lönande bränneri är inrättadt, att wid gården finnes en med många goda fruktträd, deribland persico och apricos, försedd trädgård; att tillräcklig bokskog och bräntorf finnes på hemmanens till öfwerflöd ägande utmark; att gården dessutom har 3:ne lotter uti ett laxfiske; att på egendomen hittills blifwit winterfödde 40 boskapskreatur 12 á 14 hästar, 40 får, 30 större swin; att arbetet till gården till större delen förrättas wid påfordran af underlydande 6 st. Torpare, samt att största beloppet af köpesumman för lägenheterne, hwilka nästa fardag få tillträdas, kan, emot borgen och inteckning, i flera är få innestå. – Samma dag, äfwensom den påföljande, så wida egendomen blifwer afyttrad, kommer jemwäl att försäljas sterbhusets hela ganska betydliga Lösörebo, af Silfwer, Koppar, Malm, tenn, Messing, Jernwaror, Meubler af alla slag, Säng- och Linkläder, Glas och Porcellaine, kreatur, Åker- och Körredskap samt inbärjade Grödan; men i annat fall blott någon del af lösa boet och deribland flera hundrade lod Silfwer; och lemnas wederhäftige köpare an stånd med betalningen till den 23 Martii nästkommande år; warande anstalt fogad att mat och hästfoder, emot betalning, på stället är att tillgå.

  1824 12/1, N:o 5
  Uppå Herr Hofkammereraren och Krono befallningsmannen Billings anmälan efterlyses Ryttmästerskan Boje och Bonden Carl Jönsson från Rörum, hwilka wid Lands-Canzliet här i Länet under första hälften af förledit År blifwit bötfälde, den förra till 1 R:dlr 32 ss. och den senare till 3 R:dlr 16 ss. Banco och sig till okände Orter sedermera begifwit. Magistraterne och krono Betieningen i Länet åligga att Fru Boje och Carl Jönsson noga efterspana, till böternes indrifwande, eller om tillgång brister meddelande af bewis derom. Och anmodas Kongl. Öfwer Ståthållare Embetet och Konungens befallningshafwande i Rikets öfriga Län att enahanda Kungörelse benägit utfärda.

  1834 29/10, N:o 145
  Nedannämnde personer hafwa erhållit willkorlig införsel i besittnings rätt till Kronohemman, neml:
  2:o Nämndemannen Per Bengtsson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 2 3/16 mantl. Rörum, i Rörums Socken och Albo Härad, i följd af Swen och Eric Jönssöners öfwerlåtelse, emot 5333 Rd 16 sk. R:gs.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Albo Härad
  från Rörums Socken genom Herr Ryttmästaren P. G. Schönström 6 RD 36 (sk.)

  1836 10/12, N:o 173
  Likmätigt Författningarnes föreskrift, warda de å nedannämnde Krono-Rusthåll inträffade och härstädes anmälda Åbo förändringar härmedelst kungjore, neml.:
  6:o Å N:o 21 3/32 mant. Rörum, i Rörums Socken och Albo Härad, af Nämndemannen Per Bengtsson, såsom Förmyndare för aflidne Jöns Perssons omyndige barn, transporterat uppå Nils Nilsson och ANders Nilsson, emot 2171 RD 32 sk. Banco.

  1838 29/3, N:o 29
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  5:o Per Mårtensson å Gatehuset N:o 25 Wik, i Rörums Socken och Albo Härad, af Jöns Perssons omyndige barns Förmyndare, med behörigt tillstånd, transporterat emot 188 Rd 42 sk. 8 r:st Banko.

  1838 4/8, N:o 86
  Enligt wederbörliga beslut, kommer Rörums Kyrka, i Albo Härad, att ut- och inwändigt utpinnas, rappas och hwitmenas, samt att till tegeltaket omläggas och åtskillige mindre reparationer undergå, hwilka arbeten i kostnadsförslag, som hos Herr Kyrkoherden Nyman i Wemmerlöf kan påses, äro upptagna till 355 Rdr 24 sk. Banko och warda å entreprenad auktion, som hålles wid kyrkan Måndagen den 3 nästkommande September kl. 11 förmidd., till werkställighet af den minstfordrande, utbjudne, med wilkor, att blifwande entrepreneuren skall ställa wederhäftig borgen för sitt åttagandes behöriga fullgörande och arbetets bestånd i 10 års tid, samt att skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1839 20/9, N:o 108
  Nedannämnde Åbo-ombyten å Krono-Hemman och Lägenheter, warde härmedelst kungiorde, neml.:
  14:o Å Augments Gatehuset N:o 16 Rörum, i Rörums socken och Albo härad, af Per Håkansson transporterat uppå Nämndemannen Per Bengtsson, emot 83 Rdr 16 sk. R:gds.

  1840 24/7, N:o 81
  Nedannämnde Åbotransporter å Krono-Hemman och Lägenheter warda, jemlikt Författningarne härmed, kungjorde:
  9:o å ograverade gathuset N:o 10. Wik, i Rörums Socken och Albo Härad, transporteradt af Hans Andersson uppå Drängen Pehr Olsson emot 133 R:dr 16 sk. R:gs.

  1840 13/11, N:o 125
  Följande Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter warda, jemlikt författningarnes föreskrift, härmed kungjorda:
  1:o Å Rusthållshemmanet N:o 26 1/4:dels mantal Rörum, i Rörums Socken och Albo Härad, som Arwid Persson, genom afhandling den 16 Mars 1820[!], öfwerlåtit å Göran Arwidsson, emot 888 R:dr 42 sk. 8 r:st banko.

  Till följd af Författningarnes föreskrift, kungöres, att nedanstående personer blifwit till Åboer å Kronohemman och lägenheter willkorligen antagne, neml.:
  8:o. Nils Flinck och Karna Hansdotter, å hälften hwardera af Gatehuset N:o 23 Wik, i Rörums socken och Albo härad, hwilket de tillträdt efter aflidne fadren Hans Flinck.
  9:o. Hans Mårtensson, å Gatehuset N:o 36 Wik, i sistnämnde socken och härad, i följd af fadren Mårten Anderssons öfwerlåtelse, emot undantagsförmåner.

  1842 29/6, N:o 71
  Såsom följd af författningarnes föreskrift, kungöres nedannämnde personer blifwit till Åboer å kronohemman och lägenheter willkorligen antagne, neml.
  13:o Nils Månsson och Arwid Månsson å Rusthållshemmanet N:o 26 1/8 mantal Rörum, i Rörums Socken och Albo Härad, jemlikt öfwerlåtelse af Per, Göran och Johan Arfwidssöner emot 2416 R:dr 32 sk. Banko.
  14:o Jöns Nilsson å Rusthållshemmanet N:o 26 1/8 mantal Rörum, i nyssnämnde Socken och Härad, enligt öfwerlåtelse af sistnämnde Arfwidssöner emot 2416 R:dr 32 sk. B:ko

  1842 19/9, N:o 104
  Som Åledrätterne N:ris 10, 11 och 12 wid Wiks fiskläge i Rörums Socken och Albo Härad finnas arrendeledige, har Kongl. Kammar Kollegium uti skrifwelse af den 25 sistl. Augusti förordnat, att desamma skola genom auktion till arrende på 6 års tid, räknad från den 1 Januari 1843, öfwerlåtas den högstbjudande; och warder alltså i berörde afseende auktion utsatt att hållas, såwäl härstädes, som i Rörums Socknestuga, Måndagen den 24 nästkommande Oktober kl. 12 på dagen, hwarwid Åledrätterne komma att utbjudas, först alla 3 gemensamt och sedermera hwarje drätt för sig; hwilket till spekulanters efterrättelse kungöres, med tillkännagifwande derjemte; att den högstbjudande skall wid auktionstillfället aflemna en af 2:ne män, hwilkas wederhäftighet och egendhändiga underskrift är behörigen styrkt, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, ingången borgen för utgörande af arrendeafgiften, hwilken i penningar bestämmes, och öfrige arrendewillkorens uppfyllande; att högsta anbudet kommer att underställas Kongl. Kammar-Kollegii pröfning, och att projekt-arrendekontrakt finnes så wäl härstädes som hos Kronobefallningsmannen Kleberg för spekulanter att tillgå.

  1843 11/11, N:o 129
  Jemlikt författningarne kungöras följande åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  12:o) å hälften af Gatehuset N:o 23 Wik, i Rörums Socken och Albo Härad, af Nils Flinck öfwerlåtet å Fiskaren Lars Mårtensson och dess hustru Karna Hansdotter emot 36 R:dr Banko.

  1844 5/12, N:o 135
  Enligt författningarne kungöras följande åbotransporter å Kronohemman och Lägenheter, neml.;
  12:o.) Å ograverade Gatehuset N:o 30 Wik, i Rörums Socken och Albo Härad. Transporteradt af Per Torn uppå dess Son Per Persson emot 88 R:dr 42 sk. 8 r:st Banko.

  1845 11/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter warda härmed kungjorde, nemligen:
  9:o.) Å Gatehuset N:o 22 Wik, i Rörums Socken och Albo Härad, af Per Jönsson öfwerlåtet på Per Nilsson, emot 233 R:dr 24 sk. Rds.

  1846 7/3, N:o 88
  Genom auktion, som hålles på Delperöds Gård den 24:de innewarande månad, låter Herr Ryttmästaren Schönström försälja en del kreatur, bestående af oxar, kor och yngre kreatur, jemte hästar af god race, en del swinkreatur, möbler samt wagns- och åkerredskap med flera andra diwerse waror. Säkre och kände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1:ste Nowember innewarande år, men om då betalningen uteblifwer, erlägges sex procents ränta från auktionsdagen. Restauration, så wäl som foder, är att tillgå på stället emot betalning.
  Delperöd den 6:te Mars 1846
  N. Persson

  1846 25/6, N:o 84 (Se även Sankt Olof samma datum)
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboar å nedannämnde Kronohemman och lägenheter wilkorligen antagit följande personer, neml.
  8:o Anders Pettersson å Augments-Gatehuset N:o 16 Rörum, i Rörums Socken och Albo Härad, enligt bemälte Per Bengtssons öfwerlåtelse emot 46 R:dr 32 sk. Banko.

  1847 19/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, warda likmätigt Författningarnes föreskrift, härmed kungjorde, neml.
  14:o) å Gatehuset N:o 29 Wik i Rörums Socken och Albo Härad, af Stephanus Björkeroth öfwerlåtet å dess stjufson, Snickaregesällen Ola Olsson, emot 222 R:dr 10 sk. 8 r:st Banko.

  1847 5/6, N:o 65
  Då något anbud ej kunnat erhållas wid den så wäl härstädes, som i Rörums Socknestuga den 15 sistlidne Mars hållne auktion till utarrendering af 1/3 utaf Kronoåledrätten N:o 8 Wik, i Rörums Socken och Albo Härad, så warder, enligt Kongl. Kammar-Kollegii förordnande den 4 i förliden månad, ny auktion till ifrågawarande lägenhets utbjudande under arrende på sex års tid, räknad från och med midfastan år 1848 till samma tid år 1854, härmed utsatt att härstädes och Wid Wiks Fiskeläge den Fjortonde (14) i nästa Juli månad, kl. 12 på dagen, förrättas, hwarwid i afseende på arrendewilkoren i öfrigt de uti Konungens Befallningshafwandes kungörelse den 16 nästwekne Februari komma att tjena till efterrättelse; warandes projectkontrakt och formulär till borgen här å Landskontoret och hos Kronolänsmannen Strömbeck att tillgå.

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1847 22/11, N:o 128
  Å Nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa Åboförändringar blifwit hos Landshöfdinge-Embetet anmälde och wilkorligen bewiljade, neml.:
  2:o) Å Gatehuset N:o 6 Wik, i Rörums Socken och Albo Härad, öfwerlåtet af Nils Persson och Anna Andersdotter å Hans Mårtensson från Brantewik och dess tillämnade hustru Kjerstina Nilsdotter, emot 88 R:dr 42 sk. 8 r:st B:ko.

  1848 20/9, N:o 104
  Landshöfdinge-Embetet har till Åboer å Kronohemman och Lägenheter wilkorligen antagit följande, nemligen:
  5:o) Mårten Månsson å krono-Gatehuset N:o 9 Wik, i Rörums Socken af sistnämnde (Albo) Härad, hwilken Lägenhet hans aflidne fader Måns Håkansson i lifstiden innehaft.

  1849 20/2, N:o 24
  Då Kongl. Kammar-Collegium, enligt hit aflåtne skrifwelse af den 12 i denna månad, icke eller kunnat antaga de wid auktion den 15 sistlidne December gjorde anbud å 6 års arrende af Krono-åledrätterna wid Wiks Fiskeläge N:ris 10, 11 och 12 samt den så kallade Skattedrätten, kommer, i följd af hwad Kongl. Collegium likaledes förordnat, förnyad auktion för utarrendering på nämnde tid, räknad från den 1 nästkommande Maj, att förrättas här å Landskontoret och wid Rörums Gästgifwaregård Måndagen den Nittonde (19) nästkommande Mars kl. 12 på dagen, derwid spekulanter böra wara beredee aflemna sådan, behörigen bewittnad och till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande, som öfwerensstämmaer med stadgadt formulär, jemte project till arrendekontraktet, är att tillgå härstädes och hos Kronolänsmannen, vice Kronobefallningsmannen Strömbeck i Raflunda; skolandes skeende anbud Kongl. Kammar-Collegii pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För Rörums d:o (Socken) Nämndemannen Per Persson i Rörum.

  1849 23/2, N:o 26
  Uppå nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa Åboförändringar härstädes blifwit anmälde och wilkorligen bewiljade, neml.;
  1:o) Å Gatehuset N:o 8 Wik, i Rörums Socken och Albo Härad, af Thomas Thomasson öfwerlåtet å Kustwakten C. F. Linden och hans hustru Petronella Rolin. emot 633 R:dr 16 sk. R:g:s.

  1849 12/6, N:o 93
  Jemlikt Författningarnes föreskrift kungöres härmedelst nedannämnde härstädes anmälda Åboförändringar å kronohemman och lägenheter, neml.:
  11:o) å Gatehuset N.o 19 Rörum, i Rörums socken och Albo härad, af Rörums samtelige byemän öfwerlåtet uppå förre Ladufogden Jöns Nilsson, emot 1262 R:dr 19 sk. 8 r. banko.

  1849 23/7, N:o 217
  I anseende till afflyttning till annan egendom låter egaren genom friwillig auktion den 18 Augusti innewarande år på stället utbjuda följande i sambruk warande egendomar: Stora Ramnekulla 1/8 mantal kronoskatte-Fördelshemman, Lilla Ramnekulla 1/8 mantal Utsockne Frälse, belägne i Christianstads Län, Jerrestads Härad och Wemmerlöfs Socken, 3/4 mil från Staden Cimbrishamn, 1/8 mil från Wiks fiskläge, nära kyrka och allmänna wägarne till Ystad och Christianstad, är allmänt kändt för dess wackra läge och trefliga promenader.
  Desse Egendomar äro jemte Hemmansdelen N:o 6, 1/48 mantal Rusthåll Gladsax enskiftade och instängde, med en ägorymd af 106 tunne- och 25 kappeland bestående af sandmylla, lättlera och någon sandjord. På egorne finnes skog till husbehof samt någon torfjord. Wid Stora Ramnekulla finnes skattlagd Tullmjölqwarn med 2 par stenar och wid Lilla Ramnekulla skattlagd Qwarn med ett par stenar, hwilka Qwarnar året igenom drifwas med ofwanfalls-käll-watten, har betydlig mäldtillgång, båda ställen skötas af en dräng, och har afkastningen af qwarnarne årligen lemnat öfwer 80 tunnor tullsäd. Byggnaderne wid stora Ramnekulla bestå af Corps de Logis, 2 wåningar med 5 tapetserade rum med gipsloft och 4 glaserade pottugnar, samt 2:ne windsrum samt 3:ne större hus, 2:ne mindre dels nynyggde, dels wäl underhållne och brandförsäkrade för 3480 R:dr Banko. En större trädgård med många träd af utsökt slag.
  N:o 5, 3/32 mantal Rörum Rusthåll, hwars egor äro nu under pågende enskifte, laglagde i en plan kring Ramnekulla egor med en areal af 116 tunneland. Detta Hemman äger särskildt skogsskifte nära 6 tunnelands rymd, andel i torfjordar och en större trädgård, 1/4 i en husbehofsqwarn, fiskrättighet i 2:ne åar. Största delen af jorden är odelbar, synnerligast som till jordens förbättring finnes rik tillgång å lermergel af bästa slag, samt sandmergel, allt lätt åtkomligt, äfwensom gammal dyjord i stor mängd. Utsädet utgör nära 30 tunnor jemte 20 tunnor potäter. Större delen af köpeskillingen kan emot nöjaktig säkerhet i längre tid få innestå och lämpas betalningswilkoren efter en reel köpares beqwämlighet. Tillträdet af egendomen sker den 25 nästkommande Mars och erlägges wid handelens afslutande 500 R:dr B:ko. Öfrige wilkoren bestämmas wid auktionstillfället. Dock må nämnas, att egendomen utbjudes först i massa och derefter delwis. Cimbrishamn och Ramnekulla den 20 Juli 1849.

  1849 18/10, N:o 140
  Likmätigt författningarne kungöres, att nedannämnde personer blifwit, genom denna dag utfärdade Resolutioner, wilkorligen antagne till Åboer å följande kronohemman och lägenheter, neml.:
  4:o) Petronella Leth å Gatehuset N:o 8 Wik i Rörums Socken och Albo Härad, af C. F. Linden och hans hustru transporteradt, emot 400 R:dr Banko.

  1851 17/12, N:o 139
  Som Fiskaren Erik Mårtensson å Wiks Fiskeläge och Skepparen Ola Hansson å Brantewik [Nr 28], hwilka genom Rådhus-Rättens i Cimbrishamn 2:ne Utslag af den 1 Juli och 23 December sistlidet år blifwit ådömde böter för brott emot tullförfattningarne, den förstnämnde 621 R:dr 42 sk. och den sednare 749 R:dr 42 sk., afwikit orten, utan att kändt är hwar de sig uppehålla; Alltså warda bemälte personer härigenom allmänneligen efterlyste, med förständigande för Krono- och Stadsbetjente i Länet att de sakfällde noga efterspana och wid antträffandet bötebeloppet uttaga och till Tullkammaren i Cimbritshamn insända, eller ock, wid bristande tillgång, de bötfällde till Länshäktet införpassa för undergående af motswarande kroppsstraff, som är bestämdt för Eric Mårtensson uti Sju månaders fängelse å fästning, hwarunder han bör till lämpligt arbete hållas, hwilken bestraffning han å Malmö Fästning skall undergå, och Ola Hansson uti 8 månaders fängelse, derunder han bör till tjenligt arbete hållas.

  1852 23/6, N:o 71
  Landshöfdinge-Embetet har denna dag meddelat nedannämnde personer willkorlig införsel i besittningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml.
  7:o) Skomakaren Nils Lindqwist å Gatehuset N:o 8 Wik i Rörums Socken och Albo Härad, enligt Jöns Jönssons öfwerlåtelse emot 400 R:dr Banko.

  1852 5/11, N:o 354
  Sedan Albo Härads-Rätt, som den 4:de sistlidne Oktober förehaft frågan angående winterwägarnes i häradet underhållande, till Konungens Befallningshafwande insändt sitt Protocoll och utlåtande; så har Konungens Befallningshafwande genom Utslag denna deg fastställt det i Härads-Rättens Protocoll intagne förslag till Ploglagsindelning med den förändring att Rörums by kommer att utgöra ett Ploglag i stället för de tre serskildte förslaget upptager samt att 3/32 m:tl af hemmanet N:o 12 Esperöd förlägges från Ploglaget N:o 15 till Ploglaget N:o 16; äfwensom Konungens Befallningshafwande fastställt öfwerenskommelsen att för hwarje helt hemman af de till Ploglag icke indelade årligen erlägges 10 R:dr banko att fördelas till Ploglagen i den ordning, wäghållningsskyldige önskat och Härads-Rätten tillstyrkt samt att för närmaste tillsynen öfwer Plogningens behöriga werkställande twå personer inom hwarje Ploglag utses; blifwande likwäl en hwar Plogningsskyldig underkastad answar, enligt lag, om han sin Plognings- eller skottningsskyldighet försummar; men den så kallade bottenkastningen, hwilken icke ensamt Ploglagen åligger, skall werkställas af de wäghållningsskyldige, hwar och en å det wägstycke han har sig till underhåll sommartiden tilldeladt; gällande öfwerenskommelsen angående ersättningen till Ploglagen för fem år från den 1 instundande Januari och skola wäglotts-egarne wid Sommar-Tinget å sista året, hwarmed öfwerenskommelsen går till ända, till Härads-Rätten sammankallas och höras öfwer afslutande af en ny sådan, hwarom Kronofogden i orten har att i god tid hos Domhafwanden göra anmälan; men önskas någon förändring i Ploglagsindelningen, skall derom göras anmälan hos Konungens Befallningshafwande inom den 1 Juni året näst före det, hwarmed förberörde öfwerenskommelse går till ända; hwilket härmed till de wäghållningsskyldiges kännedom kungöres, med tillkännagifwande att den, som med berörde Utslag är missnöjd, eger att deröfwer anföra beswär, hwilka, åtföljde af Utslaget, skola ingifwas till Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Collegium senast kl. före tolf å dagen fyra månader, hwarje månad till 30 dagar räknad, efter det denna kungörelse blifwit upläst från predikstolen i Kyrkan inom den Församling, der den klagande bor och hwarwid skola iakttagas de serskilde föreskrifter, som uti Utslaget åtecknad beswärshänwisning finnas meddelade, wid äfwentyr att beswären annars icke komma under pröfning.

  1853 21/6, N:o 74
  Landshöfdinge-Embetet har denna dag meddelat nedannämnde personer willkorlig införsel i besittningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  15:o) Mårten Andersson och Anders Jönsson å Krono-Gatehuset N:o 8 Wik, i Rörums socken och Albo härad, enligt öfwerlåtelse af Nils Lindqwist emot 266 R:dr 32 sk. banko.

  1853 8/8, N:o 227
  1:o Drängen Arfwast Månsson i Rörum, som warit delaktig i 2:ne stölder och är uti Albo Härads-Rätt förklarad skyldig träda i häkte, har begifwit sig från orten utan att upplysning kunnat winnas hwarest han sig uppehåller, hwarföre han härigenom allmänligen efterlyses. Arfwast Månsson är lång till wexten, med mörkt hår och blå ögon samt född i Bestekille af Mellby socken.

  1855 19/3, N:o 25
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronohemman och lägenheter, nemligen:
  4:o) Jöns Jönsson å Krono-gatehuset N:o 30 Wik, i Rörums socken och Albo härad, som på sökanden öfwerlåtits af Per Persson, enligt afhandling den 18 Mars 1853.
  8:o) Per Håkansson å Krono gatehuset N:o 20 Rörum, i Rörums socken och Albo härad, som på honom blifwit öfwerlåtet af fadren Håkan Persson, enligt afhandling den 3 sistl. Februari.

  1855 6/10, N:o 93
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde Kronohemman och lägenheter, neml:
  8:o) Mårten Andersson i Kronogatehuset N:o 21 Wik i Rörums socken och Albo härad, som af Anders Andersson blifwit på sökanden öfwerlåtet enligt afhandling den 2 April 1855.
  9:o) Lars Mårtensson i Kronohusplatsen N:o 36 Wik i Rörums socken och Albo härad, hwilken plats sökanden lärer innehaft sedan år 1838, då densamma efter delning honom tillföll.
  10:o) Jöns Andersson å den af Måns Hansson förut innehafda Kronoplats å Wiks fiskläge i Rörums socken och Albo härad, hwilken plats bemälde Måns Hansson på sökanden öfwerlåtit genom afhandling den 23 Februari 1844.

  1857 18/6, N:o 55
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde kronolägenheter, neml:
  1:o) Nils Håkansson å ograwerade gatehuset N:o 5 Wik, i Rörums socken och Albo härad, hwilket blifwit honom transporteradt af Stephanus Björkerot och Margrets Thomasdotter, enligt afhandling den 4 Mars 1829.
  2:o) Per Sonesson å gatehuset N:o 32 Wik, förberörde socken och härad, af arfwingarne efter Fiskaren Malte Willasson, enligt afhandlingden 16 April och 27 Augusti 1855.

  1857 11/11, N:o 266
  Under innewarande års sommar hafwa från undertecknad på okändt sätt bortkommit en del skuldebref, af Åboen Nils Nilsson i Stiby utgifne till mig; och som enskilda efterspaningar hittills warit fruktlösa, warda nämnde skuldebref, enligt af wittnen inför Cimbrishamns Rådstufwu-Rätt bestyrkt attest, uthändigade den 9 Oktober 1856, och af följande innehåll, härmed allmänneligen efterlyste, neml.:
  1:o) Å 1000 rdr, förfallne till betalning den 25 Mars 1858.
  2:o) Å 1716 rdr 32 sk., dito dito 1859.
  3:o) Å 1166 rdr 32 sk., dito dito 1859.
  4:o) Å 1500 rdr, dito dito 1860.
  5:o) Å 1000 rdr, dito dito 1861,
  jemte räntor.
  Nöjaktig wedergällning utlofwas åt dem, som tillrättaskaffar eller medelst upplysningar bidrager till återfåendet af ifrågawarande skuldebref, som i annat fall härmed warda dödade och för kraftlösa förklarade. Rörum den 21 Oktober 1857.
  J. Jönsson
  Gästgifware
  Hwilket på begäran härmed kungöres, och anmodas Kongl. Öfwerståthållare-Embetet samt Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i rikets öfrige Län att enahanda kungörelse utfärda.

  1859 4/2, N:o 28
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen:
  2:do) Fiskrarne Per Persson och Måns Persson å ograverade Gatehuset N:o 24 Wik i Rörums socken och Albo Härad, som de dels fått på sig öfwerlåtit af Anders Persson och Lars Petersson genom afhandling den 4 December 1858 och dels i arf efter föräldrarna Per Andersson och Sissa Månsdotter.

  1860 2/3, N:o 23
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  3:o Nils Nilsson, Håkan Nilsson, Per Persson å N:o 25 och Per Persson i N:o 7 samt Jöns Jeppsson å Krono-Augments-Gatehuset N:o 17 och 18 Rörum i Rörums socken och Albo härad, hvilken lägenhet är anslagen deras rusthåll N:o 93 vid Cimbrishamns Sqvadron af Skånska Dragon-Regementet.
  5:o Gästgifvaren J. A. Rosengren å Krono-Gatehuset N:o 19 Rörum i Rörums socken och Albo härad, som har fått på sig öfverlåtit af Jöns Olsson enligt transport den 23 Mars 1859.

  1861 21/11, N:o 362
  Allmänneligen efterluses: Enligt anmälan af Krono-Länsmannen Montan: såväl tjufven som ett under innevarande års höst från Åboen Håkan Nilsson på N:o 34 Rörum ute å marken bortstulet sto-föl, svartbrunt till färgen, försedt med hvita bakfötter, en hvit framfot och snopp samt mellan två och tre år gammalt.
  Kongl. Öfverståthållare-Embetet i Stockholm och Kongl. Maj.ts Befallningshafvande i Rikets öfrige Län behagade enahanda efterlysning utfärda låta.

  1862 19/2, N:o 23
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen.
  3:o Skepparen Per Andersson och dess hustru Hanna Nilsdotter å Gatehuset N:o 5 Wik i Rörums socken och Albo härad, hvaraf de blifvit innehafvare dels genom arf dels genom transport den 9 sistl. Januari.
  4:o Anders Mårtensson å ograverade Gatehuset N:o 20 Wik i Rörums socken och Albo härad, som på honom öfverlåtits af fadren Mårten Hansson, enligt afhandling den 8 Juni 1861.

  1862 2/5, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så varder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifvande, att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Albo härad, Rörums socken:
  Nils Persson och Mårten Persson å Krono-Gatehuset N:o 2, Wik.
  A. Petersson, Jeppa Nilsson och Måns Andersson å d:o N:o 20 Rörum.
  Nils Nilsson, Håkan Nilsson, Per Persson och Jöns Jeppsson å Krono-Gatehuset N:o 17 & 18 Rörum.

  1862 31/12, N:o 461
  I enlighet med 45 § Kongl. Förordningen den 21 sistlidne Mars meddelas härmed underrättelse att till ordförande i Kommunalnämnden blifvit utsedde:
  i Rörums församling, Åboen Arvid Månsson å N:o 5 Rörum

  1867 9/5, N:o 33
  På grund af Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 22:dre Mars 1850 och Kongl. Kammar-Kollegii skrifwelse den 27 April 1863, komma å auktion som Tisdagen den 4 nästinstundande Juni kl. 12 på dagen förrättas så wäl härstädes som i Rörums sockenstuga, Åledrätterne N:o 8 Wik, Åldrätten kallad, med ränta 6 Rdr, Rörstensdrätten med ränta 5 Rdr, Duedomsrätten med ränta 3 rdr och Hässlekärrsdrätten med ränta 2 Rdr, alla i Rörums socken och Albo Härad, att till försäljning under skattemanna sätt utbjudas; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande att ofwan wid hwarje drätt upptagna, af Kongl. Kammar-Kollegium fastställda räntor skola af köparne allt framgent årligen utgöras; att om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället anmäler, Kongl. Kammar-Kollegium eger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet än återbäring af köpeskillingen; att åledrätterne få tillträdas den 14 Mars 1868; att Kongl. Kammar-Kollegium eger pröfwa skeende anbuds antaglighet och der de godkännas utfärda skattebref; att i anseende på de fisken, som äro belägna wid särskilta hemmans och byelags stränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byalagen ega optionsrätt tilldrätternas inlösande för hwad derför wid auktionen bjudas och finnas antagligt, derom anmälan bör göras hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till 30 dagar räknad, wid äfwentyr att berörde rättighet annars anses förfallen. Konungens Befallningshafwande i Malmö, Halmstad, Wexiö och Carlskrona anmodas att en lika kungörelse utfärda.

  1867 10/5, N:o 35
  Enligt inkommen anmälan är Krono-Augments-Gatuhuset N:o 10 Rörum i Rörums socken och Albo Härad för närwarande åboledigt; och förständigas derföre den eller de, som tro sig wara berättigade att till åbo å gatuhuset warda antagne att inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1868 10/2, N:o 13
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa följande personer anhållit att blifwa antagna till åboer å nedannämnde, enligt uppgift, åbolediga kronolägenheter, nemlingen:
  1:o Delegarne i rusthållet N:o 94 wid Cimbrishamns Squadron af Kongl. Skånska Dragon-Regementet Anders Persson, Nils Månsson, Arvid Månsson, Ola Lasson och Nils Nilsson, å egna och öfriga rusthållsintressenters wägnar, å Augmentsgatuhuset N:o 22 Rörum i Rörums socken och Albo härad; Hwilket härmed kungöres jemte tillkännagifwande att den eller de, som tro sig ega bättre rätt till lägenheterne, böra wid talans förlust, inom natt och år från kungörelsens uppläsande sin rätt härstädes anmäla och styrka.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande dupplett-exemplar af kungörelsen, torde blifwa till kronofogden i orten insändt.

  1868 16/5, N:o 42
  Enligt hit inkommen förteckning hafwa följande personer ansetts böra böta för underlåtenhet att wid sednast hållna mantals- och skattskrifningar aflemna föreskrifna uppgifter, nemligen, inom:
  Rörums socken:
  Kaptenen Th. Munck af Rosenschöld å Stockeboda, Ryttmästaren Silfwersparre å Delperöd samt Åbon Jeppa Månsson å N:o 11 Rörum.

  1868 11/12, N:o 106
  På grund af Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 22 Mars 1850 och Kongl. Kammar-Kollegii skrifwelse den 6 sistlidna November kommer å auktion, som Tisdagen den 19 nästinstundande Januari klockan 12 på dagen förrättas såwäl härstädes som i Rörums sockenstuga, kronoålfisket N:o 9 Wik, Åstens- eller Fiskestidrätten kallad, i Rörums socken och Albo härad, derå räntan är fastställd till fem Riksdaler Riksmynt, att till försäljning under skattemannarätt utbjudas; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwnade: att nyssnämnda ränta skall af köparen allt framgent årligen utgöras; att om inroparen sådant åstundar och wid auktionstillfället anmäler, Kongl. Kammar-Kollegium eger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet än återbäring af köpeskillingen; att Kongl. Kammar-Kollegium eger pröfwa skeende anbuds antaglighet och, der de godkännas, utfärda skattebref; samt att om fisket är beläget wid serskildt hemmans eller byalags stränder, i förra fallet hemmansinnehafwarna och i det sednare byalaget ega optionsrätt till fiskets inlösande för hwad derför wid auktionen bjues och finnes antagligt, börande i händelse någon will begagna dylik optionsrätt anmälan derom göras hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettio dagar räknad, wid äfwentyr att berörde rättighet annars anses förfallen.
  Konungens Befallningshafwande i Malmöhus, Hallands, Kronobergs och Blekinge Län anmodas att en lika kungörelse utfärda.

  1869 27/9, N:o 61
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagna till åboer å nedannämnde Kronolägenheter, neml.:
  4:o Carl Ludwig Oscar Lilja å kronogatuhusen N:ris 29 & 30 Wik i Rörums Socken och Albo Härad, hwilka lägenheter blifwit på honom transporterade af Modren Enkan Elna Catrina Lilja emot en transportskilling af 800 Rdr Rmt; hwilket härmed kungöres;

  1871 22/6, N:o 41
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa där nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml:
  Albo Härad
  Rörums Socken
  Anders Mårtensson å Kronogatuhuset N:o 20 Wik
  Per Nilsson å dito N:o 22 ibm.
  Per Sonesson å dito N:o 32 ibm.

  1872 6/6, N:o 44
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa f.d. Skepparen Mårten Nilsson samt Fiskaren Sone Persson och hans hustru Elna Johansdotter anhållit att blifwa till åboar antagna, den förstnämnde å Kronogatuhuset N:o 5 å Wiks fiskeläge i Rörums socken och Albo Härad, hwilket blifwit till honom öfwerlåtet af per Andersson och Hanna Nilsdotter genom afhandling den 1 sistlidne Februari emot en löseskilling af 900 Rdr Rmt och de sednare å kronogatuhuset N:o 8 å samma fiskeläge, hwilket blifwit till dem öfwerlåtet af Per Persson medelst afhandling den 1 Oktober 1865 emot en löseskilling af 850 Rdr Rmt; /…/

  1872 3/6, N:o 46
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnde kronohemman och lägenheter, nemligen:
  Åboen Hans Mårtensson och hans hustru Kjersti Nilsdotter: Gatuhuset N:o 6 å Wiks fiskeläge, i Rörums socken och Albo Härad;
  Åboen Mårten Andersson: Gatuhuset N:o 7 å nyssnämnda fiskeläge:
  Åboen Mårtens Larsson: Gatuhuset N:o 12 å samma fiskeläge
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom månad från kungörelsens upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1872 26/7, N:o 63
  Utgifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få skatte inlösa nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  Rusthållarne Anders Persson, Nils Månsson, Arwid Månsson, Ola Lasson, Nils Nilsson: Gatuhuset N:o 22 Rörum, i Rörums socken och Albo härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1873 27/8, N:o 98
  Uti hit ingifna ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnda kronolägenheter, neml.:
  Fiskaren Sone Persson och hans hustru Elna Johansdotter: Gatuhuset N:o 8 å Wiks fiskeläge, i Rörums socken och Albo härad; samt
  f.d. Skepparen Mårten Nilsson: Gatuhuset N:o 5 å nyssnämnda fiskläge; Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att om någon will klandra ifrågawarande Skatteköp, bör han sådant inom månad från Kungörelsens upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, ifall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna Kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af Kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 4/4, N:o 38
  Genom Kongl. Kammar Kollegii utslag den 13 Maj 1867 har blifwit förklaradt att gatuhusen N:ris 12 och 14 Rörum i Rörums socken och Albo Härad, hwilka hittills ansetts tillhöra Rörums kyrka, äro Kongl. Maj:t och Kronan tillhöriga; Och förständigas derför den eller de, som tro sig wara berättigade att till åboar å dessa Gatuhus warda antagna, att inom natt och år efter denna kungörelses upläsande i Häradets kyrkor sig hos Konungens Befallningshafwande anmäla och sin rätt behörigen styrka.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas att från predikstolarne låta upläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar deraf, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 8/5, N:o 44
  Uti hit ingifna ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnda Kronohemman och lägenheter, hwartill de hafwa lagligen befästad besittningsrätt, nemligen:
  Per Persson och Måns Persson: gatuhuset N:o 24 Wik i Rörums socken och Albo härad;
  Per persson: gatuhuset N:o 33 Wik i samma socken och härad;
  Nils Mattesson: gatuhuset N:o 37 Wik i samma socken och härad
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom månad från denna Kungörelses upläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härader anmodas låta från Predikstolarna upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 19/11, N:o 138
  Hos Konungens Befallningshafwande har Mårten Knutsson anhållit att få till Skatte inlösa Kronogatuhuset N:o 34 Wiks fiskeläge i Rörums socken och Albo Härad, derå han innehar lagligen befästad besittningsrätt; Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att om någon will klandra ifrågawarande Skatteköp, bör han sådant inom månad från denna Kungörelses upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas låta uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af Kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1874 9/3, N:o 28
  Hos Konungens Befallningshafwande har Per Persson anhållit att få till skatte lösa Kronogatuhuset N:o 10 Wik i Rörums socken och Albo Härad; Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande, att, om någon wille klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, ifall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1874 9/5, N:o 49
  Hos Konungens Befallningshafwande har åboen Jöns Andersson anhållit att få till skatte lösa kronogatuhuset N:o 38 Wik i Rörums socken och Albo härad, hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande, att, om någon wille klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd i fall sådant försummas att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1874 9/5, N:o 50
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa enkan Karna Mårtensdotter och Per Larsson anhållit att warda till åboer antagna å hwar sin hälft af kronogatuhuset N:o 28 Wik i Rörums socken och Albo härad, dertill besittningsrätten blifwit å dem öfwerlåten medelst öfwerenskommelse emellan sterbhusdelegarne efter den förras man och den sednares fader fiskaren Lars Persson emot en lösskilling, att af Per Larsson till medarfwingarne utbetalas, af 150 kronor; Och åligger det den, som jemlikt Kongl. Kammar-Kollegii kungörelse den 29 februari 1808 och Kongl. kungörelsen den 8 Maj 1863, eger företrädesrätt till besittning af berörda egendom och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna kungörelses upläsande i häradets kyrkor, sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseskillingsbeloppet, och dels ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig å egendomen nedlagd förbättring kan warada afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1874 16/5, N:o 52
  Uti ingifna ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnde kronoegendomar, neml.:
  Per Mårtensson: Gatuhuset N:o 25 Wik i Rörums socken och Albo härad;
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande, att, om någon wille klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, ifall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1874 28/5, N:o 55
  Uti ingifwen ansökning hafwa Mårten Andersson och hans hustru Elna Frennesdotter anhållit att få till skatte inlösa Kronogatuhuset N:o 21 Wik i Rörums socken och Albo härad; Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att om någon wille klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelsens upläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1874 27/8, N:o 93
  Uti ingifwen ansökning hafwa Lars Mårtensson och Karna Hansdotter anhållit att få till skatte inlösa hwar sin hälft af Kronogatuhuset N:o 23 Wik i Rörums socken och Albo härad; Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon wille klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelsens upläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1877 15/9, N:o 57 (Serien II)
  Kungörelse om entreprenadauktion.
  Genom entreprenadauktion, som hålles wid Rörums kyrka i Albo Härad af Christianstads Län Thorsdagen den 25 nästkommande Oktober klockan 11 förmiddagen, kommer å den minstbjudande att upplåtas uppbyggandet af ny kyrka för nämnde Församling. grunden till ifrågawarande kyrkobyggnad bör läggas wid första lämpliga årstid efter byggnadsarbetets bortauktionerande och bör arbetet war till afsyning färdigt twå år efter grundläggningens påbörjande. Kostnaden för bemälda nybyggnad upptages i deröfwer upprättadt förslag till en summa af 41,989 kronor 71 öre.
  De närmare wilkoren warda wid auktionstillfället uppgifna; dock skall en blifwande entreprenör wid auktionen wara beredd att ställa en till wederhäftigheten styrkt borgen såwäl för arbetets utförande under föreskrifwen tid som för dess bestånd under 10 på hwarandra följande år äfwensom för det till 1/6 af entreprenadsumman uppgående penningeförskott, som entreprenören eger att wid arbets början uppbära. Församlingens kyrkoråd förbehåller sig rätt att pröfwa auktionsanbuden och desamma antaga eller förkasta.
  För wederbörande spekulanter finnas före auktionen ritning och kostnadsförslag till påseende hos Herr Landtbrukare A. Peterson i Rörum.
  Wemmerlöf den 15 September 1877.
  H. A. Trägårdh,
  vice Pastor,

  1878 8/5, N:o 97
  Om allmän efterlysning: På begäran af:
  2:o) Chefs-Embetet wid Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementet:
  Soldaten wid Albo kompani af nämnde Regemente N:o 84 Hägg, som den 9:de sistlidne April afwikit roten utan att sedan låta sig afhöra. Det förmodas att Hägg afrest från Cimbrishamn till Carlshamn med Skepparen Mårten Persson från Gislöfshamnar[!].
  Den afwikne, före antagandet i krigstjenst kallad Ola Pehrsson, född den 13 Juni 1851 i Jerrestad socken af detta län, 5,6 fot lång, med owalt ansigte rak näsa, grå ögon, brunt hår och obetydlig skäggwäxt, bör i händelse han anträffas, öfwerlemnas till kompani befälhafwaren å mötesplatsen Twedörra intill den 29 Juni, men derefter till fanjunkaren J. O. Molin å Hårderup, adress Wollsjö.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemligen:
  12:o) tre sextondedels mantal Nr. 1 Stockeboda. kronoskatterusthåll, och tre sjuttiondedelar af kronoskattefördelsmjölqwarnen Nr. 7 Raskarum, för Lars Swensson, hwilken enligt köpebref den 10 Juli 1877 tillhandlat sig fastigheterne af Elise Munk af Rosenschöld genom Marie von Hauswolf enligt fullmagt emot 17,600 kronor.
  19:o) ett halft mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Delperöd för herr majoren N. A. Silfwersparre, hwilken enligt arfskifte den 16 Oktober 1877 erhållit fastigheten i giftorätt efter sin aflidna hustru Engel Hedwig Rosencrantz.
  20:o) ett tolftedels mantal Nr. 1 Delperöd, kronoskatterusthåll, för e. o. hofrättsnotarien Holger Wolmer Silfwersparre, hwilken enligt arfskifte den 16 Oktober 1877 bekommit nämnda fastighet i arf efter sin aflidna moder, Engel Hedwig Silfwersparre född Rosencrantz.
  21:o) ett tolftedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Delperöd, för fru Engel Ulrika Hasselström, född Silfwersparre, hwilken enligt arfskifte den 16 Oktober 1877 bekommit nämnda fastighet i arf efter sin aflidna moder, fru Engel Hedwig Silfwersparre, född Rosencrantz
  22:o) ett tolftedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Delperöd, för fru Inga Ewa Berg von Linde, född Silfwersparre, hwilken enligt arfskifte den 16 Oktober 1877, bekommit nämnda fastighet i arf efter sin aflidna moder fru Engel Hedwig Silfwersparre, född Rosencrantz.
  34:o) tre etthundratjugoåttondedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 24 Rörum, för Nils Andersson, hwilken ärft fastigheten efter sin aflidne fader Anders Nilsson.
  42:o) ett fjerdedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Delperöd, för herr majoren Nils Alexander Silfwersparre, hwilken tillhandlat sig fastigheten af sina barn e. o. hofrättsnotarien Holger Wolmar Silfwersparre samt fruarne Engel Ulrika Hasselström och Inga Berg von Linde emot 35,100 kronor.

  1878 24/8, N:o 49
  Om utarrendering af annexhemmanet N:o 13 Rörum
  Wid offentlig auktion, som Onsdagen den 30 nästinst. Oktober kl. 12 på dagen anställes så wäl här på Landskontoret som wid annexhemmanet N:o 13 3/16 mantal Rörum i Rörums socken och Albo härad, kommer nämnde, kyrkoherden i Wemmerlöfs och Rörums färsamlingars pastoret anslagna hemman att utbjudas till arrende på tjugu år, räknade från den 14 Mars 1879; och warder till spekulanters kännedom härmed tillkännagifwet, att Landshöfdinge-Embetet och Domkapitlet, bestämt såsom arrende 94 kubikfot 50 kannor spanmål, en tredjedel råg, en tredjedel korn och en tredjedel hafre att med penningar efter länets medelmarkegångspris lösas och såsom minimibelopp af den årliga penningeafgift, hwilken såsom städja, utom naturaarrendet af blifwande arrendatorn erläggas skall i Tjugu år; att arrendatorn bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för erläggande af arrendeafgifterna och uppfyllande af öfriga arrendeskyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida, och en lika beskaffad borgen anskaffa eller förnya ett år före femte arrendeårets utgång för derpå följande fem år, hwilken borgen sedermera för lika många år och alltid ett år före borgens utgång skall förnyas; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Länsmannen i orten; samt att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

  1885 10/1, N:o 7
  Kungörelse om walde skiftesgodemän
  Till skiftesgodeman för Rörums socken under nästkommande sex år, har åboen Per Nilsson å Nr 21 Rörum blifwit utsedd, i stället för åboen Arwid Månsson i Rörum, hwilken afsagt sig detta uppdrag.

  1891 3/1, N:o 10
  Till kommunalnämndsordförander äro walde;
  inom Rörums socken: Åboen Jöns Persson å nr 11 Rörum