Rulla 1737

  Förteckning eller Rulla Öfwer Borgerskapet i staden Cimbrishamn [år 1737]

  Borgerskapetz hantering och näringz medel samt deras wilkor Nummer Borgerskapets Namn
  Första Rotan
  Brukar handel och bor i staden 1 Rådman Pletz Änckia
  Gammal borgare bor i staden brukar spannemåhlshandelen mist all sin ägendom igenom den olykl: wådelden Åhr 1733 Ibm Hindrik Ovenius
  2 Öde
  Gammal borgare bor i staden brukar spannemåhls handell 3 Holger Månsson Areschoug
  Gammal borgare bor i staden brukar spannemåhlshandelen förordnad till Giästgifware Ibm Hans Månsson Areschoug
  Wunnit borgerskap d: 25 Junij 1734 ännu eij inflöt till staden, men äljest Logerar hoos Hans Månsson brukar handell Ibm Nils Hansson Cimberg Bor på Landet, bör inflytta i staden eller sökia sig annat Lofligit näringzmedel, innat Natt och Åhr eller i brist theraf förlora Borgerskapet och wara förfallen till Krigztienst
  Bor i staden wunnit burskap d: 3 Martij 1736 till att handla med små kram och specerier har des frihetz Åhr till godo Ibm Christopher Aldorph
  4 Kyrckio Inspect: Bergman
  Bor i staden wunnit burskap d: 19 Febr: 1726. Skräddare och äger Ampts Rättighet 5 Lars Grönwall
  Boende i staden och wunnit borgerskap d: 30 October 1728 att handla med spannemåhl och kram wahror mist sin Ägendom utj wådElden Åhr 1733 och derigenom blifwit fattig Ibm Jockum Biörck
  Bor i staden wunnit burskap d: 28 Aug: 1736 till att handla med spannemåhl har sitt frihetzåhr till godo 6 Nicolaus Peter Hult
  Bor i staden wunnit burskap d: 11 December 1727 brukar spannemåhls handel 7, 8 Lars Hollmström
  9, 10 Rådhuset
  11, 12 Rector Kiörning
  Bor i staden wunnit burskap d: 10 October 1726. Är stadsmätare, dess utan går staden till handa med andra  arbete 13 Niels Jonsson Blifwer ståndandes i Borgare antahlet för Stadsmätare, men för murmästare bör han intet ansees, effter han har icke lärdt handtwärket eller är af murmästare Embetet antagen eller ansedd.
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 30 Januarij 1730. Är Cauffardie Farare som ärnärar sig med seglande mist all sin Ägendom igenom  den Olykel: wådElden Åhr  1733 fattig 14 Hindrick Jonsson Har mist all sin Ägendom med egen huus och gård, i wådElden 1733, då merendehls halfwa staden genom en olyckelig Eldebrand lades i Aska, och således lembnas nu wid sitt Burskap till förbättring
  15 Klåkaren Hindrik Larsson
  Bor i staden wunnit borgenskap d: 11 Febr: 1736 till att handla med spannemåhl har sitt Frihetz åhr till godo Ibm Lars Lundstedt
  Bor i staden brukar krögerij Ibm Anna Maria Hagerman
  Skomakare gammal borgare bor i staden äger Ampts rättighet 16, 17 Jöns Anderson Är gammal Borgare och öfwer 60 Åhr
  Föder sin gambla fader 18 Margretha Hansdotter
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 28 Januarij 1723 Cauffaridie Farare 19 Nils Lundgren
  Gammal borgare bor i staden Skräddare äger Ampt Rättighet 20 Mattis Hansson
  21 Almosehion
  Föder sin g:l Moder Fattig 22 Kirstina Hansdotter
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 24 Aug: 1730 går staden till handa med mindre Arbete 23 Jöns Anderson Är ingen murmästare som efter egit tillstående icke lärdt handteringen, men som han är 40 Åhr gammal, så lemnas honom ett Åhrs warsell och rådrum at sökia sig annat låfligit näringzmedel, går i staden eller annorstädes.
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 9 October 1734 brukar wid Rådman Pletz Änkas wäder Qwarn uppå stadsens grund bygder Ibm Nils Larsson Är möllare på en Borgares wäderqwarn i staden, och således blifwer ståendes
  Ännu eij inflytt i staden utan wistas i Grödstorp straxt wid staden, wunnit burskap d: 23 Martij 1734 till att Ärnära sig med Arbete och grynmalande Ibm Ingvar Person Denne Ingwar Pärson som är grynmahlare bör till nästa fahrdag flyttia in till staden eller efter Åhr och dag förlora sitt Borgerskap och då wara till Krigztienst förfallen
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 31 Januarij 1726 Pottemakare och Frimästare 24 Ingeman Ohlson
  Gratialist ärnärar sig med Arbete 25 Dragonen Hagerman Gammal och odugelig, skattar allenast för sin hustru
  Swarfware utom Ampt bor i staden wunnit borgerskap d: 20 Aprill 1724 26 Oluf Ödberg
  Sadelmakare utom Ampt bor i staden wunnit borgerskap d: 27 October 1735 har sitt frihetz Åhr till godo fattig Ibm Peter Korn
  Wangman bor i staden wunnit borgerskap d: 10 October 1726 Ibm Jöns Jeppson
  Ibm Organisten Cörner
  27, 28 Almosehion
  29 Clemmet Nills Änkia
  Couffardie Farare bor i staden wunnit borgerskap d: Martij 1736 har sitt frihetz Åhr till godo Ibm Lars Kulle
  Skräddare under Ampt i staden g:l borgare, mist sin ägendom igenom wåd Elden Åhr 1733 och således utfattig 30 Pär Clausson Gammal odugelig och wanför, dessutan lijdit stor skada genom Eldebrand
  Wangman bor i staden wunnit borgerskap d: 28 Januarij 1723 31 Bengt Knutson
  Skiepz Matros bor i staden wunnit borgerskap d: 8 November 1732 32 Niels Mattisson Är en frisk karl af 26 Åhrs ålder, förelägges En Termin inom natt och Åhr, at försee sig med någon wiss Borgerlig handtering samt därefter skatta till Cronan och staden eller wara förfallen till Krigztienst
  Läs för Barn 33 Niels Jönson
  Smed bor i staden wunnit borgerskap d: 17 Maij 1721 fattig 34 Bonde Larsson Gammal och odugelig
  Andra Rotan
  1 Hr Borgmäst:e Brinck
  2 Hr Rådman Hammar
  3 Öde
  4 Capellet
  Gammal borgare bor i staden, brukar kram och spannemåhls handell 5, 6 Lorens Meijn
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 31 Januarij 1726 brukar spannemåhls handel är dess utan GuldSmed under Mallmö Ampt 7 Carl Areschough
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 17 februarij 1722 brukar spannemåhls handell lidet igenom wådElden Åhr 1733 8 Christian Pletz
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 25 September 1726 brukar spannemåhls handel mist sin Ägendom igenom wåd Elden Åhr 1733 9 Magnus Wollin
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 27 Januarij 1724 brukar spannemåhls handel mist sin ägendom genom wåd Elden Åhr 1733 10, 11, 12, 13 Magnus Cimmerberg
  14, 15 Öde
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 31 Januarij 1726 brukar spannemåhls handell mist sin ägendom Åhr 1733 igenom Eldswåda 16 Gunnar Beckman
  Bor i staden wunnit burskap d: 8 December 1731 brukar spannemåhls handelen mist sin ägendom igenom Eldswådan Åhr 1733 Ibm Johan Grÿnenberg Har mist sin Egendomb i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden genom en olykelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid sitt Burskap
  Wunnit borgerskap d: 20 September 1736 till att handla, är ännu eij inflytt i staden, men eliest Logerar hoos Gunnar Beckman, har sitt frihetz Åhr till godo Ibm Anders Hagman Bör inflytta till staden innan Åhr och dag, om han will wid Burskapet blifwa bjbehållen, eller ock försee sig med annat näringzmedell, eller wara förfallen till Krigztiänst
  Skomakare under Ampt här i staden, gammal borgare mist sin ägendom igenom Eldswådan Åhr 1733 17 Niels Sckarp Har mist sin Egendomb i wådElden Åhr 1733, då merendehls halfwa staden igenom en olykelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid sitt Burskap
  Bor i staden gammal borgare brukar spannemåhls handelen mist sin ägendom genom wåd Elden Åhr 1733 18 Casten Pletz
  Bor i staden Skieppare wunnit borgerskap d: 8 November 1732 mist sin Ägendom igenom Eldswådan År 1733 19 Peter Almeroth Hafwa mist sin Egendomb i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden igenom en olykelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid deras Burskap
  Smed bor i staden och under Ampt härstädes wunnit borgerskap d: 4 Febr: 1730 mist sin ägendom igenom Eldswådan Åhr 1733 20 Påul Kierman -”-
  Smed under Ampt här i staden, är ännu eij inflytt men bor i Gladsax wunnit borgerskap d: 27 Febr: 1731 Ibm Oluf Möller Böra inom Åhr och dag flyttia till staden eller taga sig annat näringzmedell före, men i brist theraf förlora dess Burskap och förfalla till Krigztienst
  Skomakare under Ampt här i staden, är eij ännu inflyt, utan bor i Tiustorp wunnit borgerskap d: 8 Febr: 1731 Ibm Hindrik Nielson -”-
  Smed under Ampt här i staden, är eij ännu inflytt utan bor i Östra Herresta wunnit borgerskap d: 7 September 1734 Ibm Strange Smedberg -”-
  Skräddare under Ampt är eij ännu inflytt utan bor i Tiustorp wunnit borgerskap d: 7 September 1734 Ibm Nils Mattison -”-
  Smed bor i staden och härstädes under Ampt wunnit borgerskap d: 30 October 1735, har sitt Frihetz Åhr till godo Ibm Anders Smidt -”-
  Ibm Tullskrifwaren Roos
  21 Jesper Anders Änkia
  Bor i staden, snikare wunnit borgerskap d: 31 October 1726 mist sin Ägendom igenom wådElden År 1733 22 Peter Bertelson Har mist sin Egendomb i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden igenom en olykelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid sitt Burskap
  23 Öde
  Ärnärar sig med wäfwande, mist sin ägendom genom wådElden Åhr 1733 24 Hustru Karna Börjas
  Wangman bor i staden gammal borgare, mist sin ägendom igenom wådElden Åhr 1733 25 Rassmus Ollsson Har mist sin Egendom i wådElden åhr 1733 då merendels halfwa staden igenom en Olykelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbätring wid sitt Burskap, dessutan gammal och tunghörd, odugelig
  26 Öde
  Mist sin Ägendom igenom wådElden Åhr 1733 27 Änkian Boel Paradis
  28 Almosehion
  Tredie Rotan
  Bor i staden gammal borgare brukar spannemåhls handelen lidet igenom wådElden Åhr 1733 1 Oluf Öhreus
  2, 3 ,4 Delt Cammererskan Landij
  Skomakare gammal borgare bor i staden och under Ampt härstädes 5 Nils Hagberg
  Bor i staden wunnit burskap d: 28 Aug: 1736 till att handla med spannemåhl har sitt frihetz Åhr till godo 6, 7 Carl Gustaf Reboufskÿ
  Wunnit borgerskap d: 22 Septemb: Åhr 1729 ännu eij inflytt till staden men elliest Logerar hoos Lars Hollmström brukar handell Ibm Johan Jungman Skall bo på Landet, bör inflytta inom ett Åhr eller mista Burskapet, samt försee sig med annat näringzmedel, eller ock wara förfallen till Krigztienst.
  Wunnit borgerskap d: 12 Aprill 1731 ännu eij inflytt till staden men eliest Logerar hoos Oluf Larson brukar handell Ibm Lorens Malmström Bor på Landet, bör inflytta inom Natt och Åhr eller förlora Burskapet och förfalla till Krigztienst, i brist af annat Lofligit näringzmedell
  Bor i staden Timmerman Frimästare wunnit borgerskap d: 14 September 1730 Ibm Anders Bengtson
  Timmerman wunnit borgerskap d: 9 October 1736 har sitt Frihetz Åhr till godo Ibm Frans Jonsson
  Gammal borgare bor i staden skräddare under Amptet härstädes 8 Oluf Larson
  Wunnit borgerskap d: 7 October 1732 ännu eij inflytt till staden men eliest Logerar hoos Nills Hagberg brukar handell Ibm Petter Schotte Bor på Landet, bör inflytta inom natt och Åhr, eller mista Burksapet, och förfalla till Krigztienst, i brist af annat lofligit näringzmedell
  9 Hr Rådman Öhreus
  Glasmästare boende i staden gammal borgare mist sin Ägendom igenom wåd Elden Åhr 1733 10 Hans Nillson Har mist sin Egendomb i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden genom en olyckelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid sitt Burskap, dessutan gammal man
  11, 12 Öde
  Boende i staden wunnit borgerskap d: 25 Febr: 1721 brukar spannemåhls handel lidit igenom wådElden 1733 13 David Siöbom
  Krögare boende i staden wunnit borgerskap d: 17 Maij 1721 14 Sören Månsson Areschough
  Skomakare boende i staden gammal borgare och under Ampt härstädes 15, 16 Niels Schåning
  17, 18 Öde
  19 Jonas Lindström Gammal och odugelig
  20 Öde
  Gammal borgare boende i staden, bödkare 21 Fredrik Hansson
  Skieppare boende i staden gammal borgare 22 Pehr Kulle
  Pottemakare Frimästare boende i staden wunnit borgerskap d: 9 Martij 1726 23 Jöns Biörn
  Gammal borgare boende i staden brukar spannemåhls handell fattig 24 Nicolaus Camp
  Skräddare under Ampt här i staden gammal borgare 25 Diedrik Jacobson Gammal och utfattig man
  Gammal borgare boende i staden samt Skomakare under Ampt fattig Ibm Nills Träne
  26 Bebos af blind Piga Maria
  Gammal borgare boende i staden stadsmätare 27 Truls Nielson
  Couffardie Farare boende i staden wunnit borgerskap d: 8 Martij 1736 Ibm Jöns Truetson
  28, 29 Öde
  Wangman boende i staden gammal borgare mist sin Ägendom igenom wåd Eld Åhr 1733 30 Tårkell Erikson Har mist sin Ägendom i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden lades i Aska, och således lämbnas till förbättring, wid sitt Burskap, dessutan döfhörd och odugelig
  31, 32 Öde
  Skomakare boende i staden wunnit borgerskap d: 23 September 1723 mist sin Ägendom igenom wådElden Åhr 1733 33 Wilatz Staffanson Har mist sin Egendom i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden genom en olyckelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid sitt Burskap
  Bakare under Ystads Ampt boendes i staden wunnit borgerskap d: 26 Julij 1735. Gift sig med en Änka här i staden, som mist sin Ägendom igenom wådElden Åhr 1733 34 Arfved Malmstedt
  Fierde Rotan
  1, 2, 3, 4, 5 Öde
  Skräddare bor i staden är under Ampt wunnit borgerskap d: 14 Junij 1735 har dess frihetz år till godo 6, 7 Petter Ahlström
  Kopparslagare utom Ampt bor i staden wunnit borgerskap d: 25 November 1734 8, 9 Nicolaus Kiper
  Snikare under Ampt i Lundh wunnit borgerskap d: 10 Januarij 1722 mist sinägendom genom wådElden Åhr 1733 10 Hans Nielson Har mist sin Ägendom i wådElden Åhr 1733 då merendels halfwa staden genom en olyckelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas till förbättring wid sitt Burskap
  Gammal borgare brukar kramhandlen och Logerar hoos Hans Nielson Ibm Mattis Sundberg Öfwer 50 Åhr gammal och odugelig
  Ärnärar sig med små kram handell Ibm Carl Bergs Änkia
  Skomakare boende i staden samt under Ampt härstädes wunnit borgarskap d: 21 Maij 1731 mist sin ägendom igenom wådElden Åhr 1733 11 Jeppe Ekberg Har mist sin Egendomb i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden genom en olyckelig wådEld lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid sitt Burskap
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 11 October 1735. Ärnärar sig med handel har sitt Frihetz Åhr till godo är dessutan Förordnad till upsyningzman Ibm Lorens Werner
  Couffardie Farare wunnit borgerskap d: 27 Febr: 1731 brukar och Fiskerij boende i staden 12 Mårten Nielson
  Coufardie Farare boende i staden wunnit borgerskap d: 6 September 1731 13 Anders Hansson
  Couffardie Farare boende i staden wunnit borgerskap d: 22 November 1735 brukar och Fiskerij mist sin ägendom igenom wådEldeen 14, 15 Matts Hansson Har mist sin Egendom i wådElden Åhr 1733, då merendels halfwa staden genom en olyckelig Eldebrand lades i Aska, och således lämnas nu till förbättring wid sitt Burskap
  Skräddare boende i staden och under Ampt härstädes wunnit borgerskap d: 14 Februarij 1722 16 Christian Påhlson
  Skiepare boende i staden g:l borgare 17 Håkan Lärcka
  Couffardie Farare boende i staden wunnit borgerskap d: 8 Martij 1736 har dess Frihetz Åhr till godo Ibm Anders Håkanson
  Hattemakare utom Ampt boende i staden wunnit borgerskap d: 23 October 1735, har till godo dess frihetz åhr 18 Peter Hörlin
  Couffardie Farare boende i staden wunnit borgerskap d: 31 Januarij 1726 19 Jöran Råbo
  Snikare utom Ampt boende i staden gammal borgare 20 Erland Nielson
  Boende i staden wunnit borgerskap d: 15 Maij 1736 Ärnärar sig med fiskerij 21 Oluf Nielson
  Gammal borgare bor i staden dess utan Afskiedat soldat 22 Philip Jacobson Gammal och öfwer 60 Åhr
  Bor i staden Couffardie Farare wunnit borgerskap d: 23 October 1732 23 Niels Westerwik
  Bor i staden wunnit borgerskap d: 25 November 1734 brukar Fiskerij 24 Esbiörn Westerwik
  Krögare bor i staden wunnit borgerskap d: 11 September 1727 25 Peter Svedmark
  Gammal borgare bor i staden ärnärar sig med Fiskerij 26 Truet Person
  27 Probsten Corvin
  Linwäfware under Ampt i Carlscrona wunnit borgerskap d: 25 November 1734 har ännu sitt Frihetz Åhr till godo Ibm Anders Almeroth
  Ibm Besökaren Cimmerberg
  Skieppare bor i staden gammal borgare 28 Christopher Olsson
  Couffardie Farare bor i staden wunnit borgerskap d: 8 Martij 1736, har Frihetz Åhr till godo Ibm Jacob Christopherson
  Fiskare bor i staden wunnit borgerskap d: 23 October 1732 29 Niels Fischer
  Fiskare bor i staden wunnit borgerskap d: 28 Januarij 1725 30 Matts Jeppson Gammal och odugelig
  31 Maja Westerwik
  Wangman boende i staden wunnit borgerskap d: 23 Martij 1726 32 Sven Månsson
  Skieppare boende i staden gammal borgare 33 Juhl Person
  Skomakare boende i staden och under Ampt härstädes wunnit borgerskap d: 27 November 1734 34 Nicolaus Raab
  Dragare och grynmalare boende i staden, wunnit borgerskap d: 5 Febr: 1724 35 Åke Mårtenson
  Dragare och grynmalare boende i staden wunnit borgerskap d: 21 November 1730 Ibm Jöns Mårtensson
  Stads wäktare Ibm Oluff Rassmuson
  Wangman bor i staden gammal borgare 36 David Trulson
  37 Besökaren Hemming Rassmuson
  Wangman bor i staden gammal borgare 38 Rasmus Hemmingson
  Murare under Ampt i Ystadh, eij ännu inflytt i staden utan bor i Herremöllan wunnit borgerskap d: 3 Maij 1731 Ibm Erland Murberg Är gammal man, som bör inflytta till staden inom Åhr och dag, eller försee sig med annat näringzmedel, eller i Brist theraf förlora Burskapet
  Dess man blef borgare d: 21 Martij 1723. Änkan ärnärar sig med små kramhandell Ibm Maria Hultenbergs
  Wunnit borgerskap d: 6 October 1735 ännu eij inflytt till staden men eliest Logerar hoos Gunnar Beckman brukar handell Ibm Lars Öfverberg Bör inflytta innan Åhr och dag eller förlora Burskapet, och wara i brist af annat Lofligit näringzmedel förfallen till Krigztienst
  Skomakare under Ampt bor i staden gammal borgare utflytt på landet sedan WådElden honom Öfwergådt Åhr 1733 då han All sin Ägendom mist Ibm Christopher Träne Bor på Landet bör inflytta inom Åhr och dag om han will förblifwa wid sitt Burskap, men är elljest en gammal Borgare
  Färgare wunnit borgerskap d: 20 November 1736 har dess Frihetz Åhr till godo Ibm Magnus Ludahl
  Hanskemakare under Ampt i Ystadh, wunnit borgerskap d: 10 November 1735 har dess Frihetz Åhr till godo Ibm Christian Höllström
  Cimbrishamn d: 15 Martij 1737
  Nicol: Brinck
  Joh: Öhreus
  G: Hammar

  Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat DI:1 (1737-1747) Bild 11 / sid 1 ff (AID: v137246.b11.s1, NAD: SE/LLA/10187)