Sankt Olof

  Namn förr Lunkende.
  Pastorat:
   S:t Olof och Rörum
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1951 Sankt Olof
  1952-1973 Kivik
  1974- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften inga; sochn består mäst af torp” [år 1762]
  Enskifte: Kyrkeröd 1823-1824; Raskarums by 1815-1824
  Register: Lantmäteriförrättningar

  Byordningar:
  År 1720 7/1 sockenmännens överenskommelse som bekräftades vid tinget samma år 1720 20/6 (AID: v98386a.b10500.s61)

  Arkeologiska undersökningar:
  Kapellet i Sankt Olof (år 2013) (pdf)

  Fanns inga kyrkoböcker i S:t Olof när kyrkoherde Liefferts tillträdde pastoratet år 1732.
  Om krögeri (ölförsäljning) i S:t Olof åren 1728-1729 se AID: v384839.b2360.s37

  Litteratur:
  Alebo, A. Utvandring. En jämförelse mellan två socknar i sydöstra Skåne. 1982.
  Boström, N. Beskrivning av S:t Olofs kyrka. 1971.
  Follin, S. Akademisk avhandling av Sankt Olofs socken i Skåne belägen. Orig. på latin 1816, övers. av T. Helm 1982.
  Helm, T. Scole oc fattighus i S:t Olof. 1810-1865. 1975.
  Rydbeck, M. S:t Olofs kyrka i Skåne restaurerad. 1951.
  S:t Olofsbladet 1-5.
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 122. 1981.
  Wassberg, C A. Beskrifning om S. Olofs kyrka i Lunds Stift. 1819.

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023386.b870
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4190.s419
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b5520.s552
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b5230.s521
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b2690.s219

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Lysningar och vigslar 1733, 1736-1743 (Skriftserie 1)
  Dödlistor 1759-1760, 1765 (Skriftserie 3)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Sancte Olufs Sokn och By har: (k)

  Utsokne Frällse 1/16 S:t Olufs Gård.
  Prästegård, utom hemmantal
  Klåckarebohl
  Gatehus 19 S:t Oluf och Cronewall.

  Skarp åker, tillräckelig äng, ansenlig ung bok-, ek- och surskog.

  Kyrckory har:
  Skatte 1/4
  Gatehus 2
  Tåghusa har:
  Skatte 1/4
  Gatehus 3
  Måsalycke har:
  Crono indelt 17/24 till S:t Olufs Gård 1/3.
  Utsokne Frällse 1/16 Christinehof.
  Gatehus 4 till S:t Oluf 3 st.

  Förestående hafwa, liten och skarp åker, tillräckelig äng, nödig bok-, eke-, surskog och Torfjord.

  Elmhult har:

  Skatte 1. 1/16 Inspector Morsell.
  Gatehus 8
  Qwarn 1

  Ansenlig och god, åker, äng, hög surskog och torfjord, warandes dess utan Gården wäl bebygd.

  Raskarum har:

  Crono indelt 15/16
  Trumpettare Boställe 15/16
  Hofslagare Boställe 3/8
  Gatehus 4
  Qwarn 1

  Mager och sidländ Åker. god äng, någon bok- och surskog samt tillräckelig torfjord.

  Nödeboa har:
  Skatte 5/16
  Gatehus 3
  Qwarn 1
  Östaröd har:
  Skatte 1/2
  Crono indelt 1/4
  Utsokne Frällse 5/8 S:t Olufs Gård.
  Gatehus 3

  Förestående hafwa, mager åker, tillräckelig äng, nödig bok-, eke-, surskog och torfjord.

  Ljunglyckorne har:

  Crono 1/4

  Mager både åker och äng, någon hög surskog och torfjord.

  Mary har:

  Skatte 1/4
  Gatehus 3

  Liten och skarp åker, god äng, nödig bok-, eke-, surskog och torfjord.

  Lerbärstorp:

  Crono indelt 3/16
  Gatehus 2

  Liten och skarp åker, god äng, nödig bok-, eke-, surskog och torfjord.

  Snapparp:

  Crono indelt 1/8 Inspector Morsell

  Swag åker och äng, men ansenlig hög, surskog och torfjord.

  Holmana:

  Utsok. Fräll. 9/16 Glimminge Gård.
  Attusa:
  dito 13/16 Glimminge Gård.

  Hafwa mager åker, god äng, ansenlig bok, eke, surskog och torfjord.

  Rönnebröd:
  Utsokne Frällse 1/4 Glimminge Gård.
  Ekeröd:
  dito 1/16 Glimminge Gård.
  Lilla Äljaröd:
  dito 1/8 Bollerups Gård.

  Desse hafwa swag och liten åker och äng samt surskog.

  S:t Olufs Berustade Säteri (l) 35/48 Stads Major och Riddar von Essen.

  Soknen har 41 st. hemmansbrukare utom Säteriet och giör ett Consistorielt Pastorat.

  (l) Detta berustade Säteri står i Cronans jordebok för trettiofem fyratioåttondedels hemman, men skall wara förmedladt till twå trediedels hemmantal och ligger i St: Olufs By ey långt från kyrckan belägit. Gården hafwer i förra krigstider kommit i mycken lägerwall så till Bygnad som åkerbruk, men i senare åren till åkerbruket mycket förbättrad gienom ränsande och rödjande.

  Till en grundmurad Caractairs Bygnad är redan en god början gjorde och lärer med giörligaste första förfärdigas. Ladugården består af 3:ne Bygnader korswärcke i godt stånd. Brygghuset är bygt för sig sielf strax wid gården wid hwilcket St: Olufs offerkiälla är liggande som har ett härligt watn. Här förutan eger Gården skarpt, dåck tillräckeligit utsäde i 4:ra wångar mäst med sten inhägnade. Ansenlig höbärgning som gienom rothuggning dageligen ökes. Tillräckelig bok och ekeskog. Ansenlig surskog af ahl och ask. Rättighet till Tegelbruks anläggande. Ett gammalt qwarnställe som innan kort kommer att i stånd sättas. Några fiskedammar wid Gården till nödigt behof. Trä- och humblegårdar, som efter hand äfwen ofelbart warda upparbetade och i stånd satte utom sielfwa Gården en trediedels Crono hemman och 10 st. Gatehus, hwarföre en hel Rustning utgiöres. Till Gårdsens arbete i senare åren underlade och i Soknen belägne ellofwa sextondedels Utsokne Frällse hemman jemte några Gatehus, och i öfrigt så har denne Gård i gamla tider warit frällse Säteri, men förmera än 100 år tillbaka, såsom ett Bornholms wederlags Gods kommit till Cronan, har ock warit i långliga tider bebodd af Stånds Personer af hwilcka man hört nämnas en Lieuten. Törne, en Lieutenant Öhrberg, Herr Major Docken och en Capitain Grotte, från hwilcken Herr Cammarherren Pähr Palmcreuts kiöpt Gården och efter honom har dess son hofjunckar Palmcreutz warit Possessor deraf, efter hwilcken åter Gården kommit i nu warande Egarens händer, som i synnerhet låtit sig med dryg kåstnad wårda om dess förbättring och i ståndsättande.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Bösahuset, ett gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Den Dödas lott 1809 se länskungörelse nedan
  Elmhult nr 1, 1/3 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/8 mtl
  Elmhult nr 2, 1/16 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/16 mtl
  Elmhult nr 3, 1/3 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/3 mtl
  Elmhult nr 4, 1/6 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/6 mtl
  Elmhult nr 5, 1/6 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/6 mtl
  Kyrkeröd nr 1, 1/4 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl
  Lerbergstorp nr 1, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
  Mary nr 1, 1/4 mtl 1763 dec. 14, skattebrev på 1/4 mtl
  Måsalycka nr 3, torp 1810 mars 1, skatteköp (AID: v567030.b4610.s450)
  Måsalycka nr 4, 1/16 mtl 1810 april 17, skatteköp (AID: v567030.b4580.s447)
  Raskarum nr 2, 5/16 mtl 1790 mars 3, kvittens i landskontoret
  Raskarum nr 4, 5/32 mtl 1809 maj 16, skatteköp (AID: v567030.b4590.s448)
  Raskarum nr 7, kvarn 1790, skattevärdering
  Raskarum nr 10, 5/16 mtl 1790 mars 3, kvittens i landskontoret
  S:t Olof nr 1, ett gatehus 1737 febr. 17, skattebrev. (Sekvesterat 1698 maj 4, AID: v567030.b4610.s450) (AID: v835468.b5490.s644) (AID: v384776.b946.s76)
  S:t Olof nr 3, ett gatehus 1766 jan. 30, skattebrev
  S:t Olof nr 7, ett gatehus 1766 jan. 30, skattebrev
  S:t Olof nr 4, ett gatehus 1809, se Kungörelse nedan
  S:t Olofs mölla nr 1, 1/16 mtl 1790 apr. 27, kvittens i landskontoret
  S:t Olofs gård, 2/3 mtl 1810 mars 1, skatteköp (AID: v567030.b4610.s450)
  Snapparp nr 1, 1/8 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/8 mtl
  Tåghusa nr 1, 1/4 mtl 1756 okt. 14, skattebrev på 1/4 mtl
  Östary nr 1, 1/4 mtl 1763 dec. 14, skattebrev på 1/4 mtl
  Östary nr 4, 1/4 mtl 1763 dec. 14, skattebrev på 1/4 mtl


  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 10 5/16 hemman, af hvilka 2 9/16 äro frälse, 5 13/96 skatte och 2 59/96 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholm nr 18-23 Svabesholm nr 21-25 Simrishamns skvadron nr 96-100
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 106 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i S:t Olof

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1360
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00444
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00260
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00482
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00253
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00331
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00222
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00299
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00240
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00040
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00218
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00187
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00169
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00176
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00243
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  S:t Olof Stubbedamsäng 1853 Dräng Nils Hansson
  Kyrkeröd 1850 Dito Lars Bengtsson


  S:t Olofs socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Rusthållare, ringa Rusthåldh 1 S:cte Olufz Gårdh Nils Ollsson 1 ¼ Har 2 stycker husläng:r och hielper sigh lijtet och intet bygdt ringa Rusthåldh [AID: v1023974.b1430]
  Anders Ollss: Rusthåldh i LiungLyckorne ähr mycket ringa och fattigh 1 Mary: Pehr Nilsson 5/8 Har 4 husl:r men ringa bruk och i Åhr ingen sädh bekommet
  Till Glimminge Gårdh 1 Egarödh: Isach Ollss: nu Jöns Mårtenss: 1/16 Fins een lijten stompe huus och denne nyligen wedhlaget, fattig
  Olof Jönss: Rusthåldh 1 Kyrkiörödh: Ibruch af Olof Jönss: i Nöthaboa ¼ Fins 2 små läng:r något ruinerat warit ödhe i många Åhr [AID: v1023974.b1450]
  Till Glimminge Gårdh 1 Atthusa: Erich Erlansson 7/16 Har fyra längior een förfal:n bonden hielper sigh [AID: v612668.b1680, v612668.b2890]
  -”- 2 Pehr Lasson 3/8 Haf:r 3 små läng:r och wedh macht [AID: v612668.b1660, v612668.b1990, v612668.b2890]
  -”- 1 Holmana: Anders Gudmunss: 9/16 Haf:r 3 husläng:r wedh macht [AID: v612668.b1660, v612668.b1990]
  Olof Jönss: Rusthåldh i Nöthaboa 1 Tåghusa: Måns Andersson 7/16 Fins 3 små husläng:r fattig ringa Rusthåldh [AID: v612668.b1590]
  Till Bollerup 1 L: Elliaröd: Lasse Sonnesson 1/8 Dito 3 små stomper huus hielper sigh
  Warit i Jordeboken under frälse till H:rr Beckerne, men wed Indelning:n såsom Pant kiendt till Cronan, Hr Jacob Beckz Rusthåldh 1 Lerbergztorp: Olof Andersson ¼ Har 3 små stomper huus lijtet wedh macht
  Rusthållare 1 Nöthabo: Olof Jönsson 7/16 Har 4 huusläng:r, detta ringa och fattigh Rusthåldh, bonden wedh macht [AID: v459624.b5220, v612668.b2800, v612668.b2890]
  Till Cronowåldh 1 Hammanshuset: Jöns Löfwing 1 Ett stompe huus, fattig
  Olof Jönss: Rusthåldh i Nöthabo 1 S:cte Olufz Möllarne: Nils Ollss:, Ryttaren Lennart 1/16 Fins 3 små odogl: stomper huus och Rytt: Swentiänare [AID: v612668.b3090; v1023974.b1420]
  Till Glimminge 2 Rönnebröda: Jöns Håckonss: ¼ Fins 3 stomper husläng:r hielper sigh lijtet [AID: v612668.b1680, , v612668.b2890]
  Cronones Ograverat 1 Bössehuset: Olof Mårtenss: änckia 1 Ett lijtet stycke huus fattig
  Till Cronowåldh 1 Kårraboa: Pehr Hansson 1/16 Har 3 stomper huus hielper sigh lijtet
  -”- 1 Capelshuuset: Satzer Nilsson 1 Ett ruinerat stycke hus ödhe
  S:cte Olufz Gathehuus:
  Doct: Christian Fosses Arfwinger 1 Tycke Pehrsson 1 Haf:r 2 stomper hus fattig [AID: v384776.b946.s76, v612668.b910, v612668.b2260, v612668.b2830]
  Cronans Ograverat 2 Jöns Håckonsson 1 Dito 2 stomper små hus fattigh
  -”- 3 Nils Larsson nu klåckaren Swen Bolm 1 Ett lijtet stompe hus fattig
  Af Cronans Gathehuus Upbygdt 4 Prästegården med Capels Jordhen 1 Består af fyra husläng:r Emedhen intet bruk ähr til Prästegården dy har han städt Capels Jordhen som står för landg:le Under Prästestombnen
  Dito Cronones huus 5 Olof Bengdtzon 1 Ett lijtet Elacket stycke hus fattigh
  Kyrckians ladhe och huus 6 Kyrckioladen Hans Frantzon 1 Ett golfz huus fattigh
  Cronones Ograverade 7 Pehr Holm nu Pastoren Hr Olof Andersson 1 Ett stycke huus af Prästen i Åhr Upbygdt, som detta städt till Prästegården
  -”- 8 Joen Nilsson Salpetersiudare 1 Ett stycke hus hielper sigh
  -”- 9 Nils Nilsson 1 Dito een stompe odogl: och Uthfattigh
  Till Cronowoldh, brukadt har Prästen 10 Trumpetaren Hindrich Killos på TullGårdhen 1/8 Fins 2 stycker hus, af Trumpettaren wähl reparerat
  Cronones Ograverat 11 Pantharehuset 1 Ähr ödhe och Afhyst
  -”- 1 Raskarum: Pantharehuset 1 Ödhe och Afhyst, finns een lijten kåhl haga
  Hofslagares hestehemman och Säthe 2 Håckon Christensson ½ Fins 4 bröstfeldige husläng:r hielper sigh lijtet [AID: v459621.b810; v1023974.b1440]
  Jeppe Månssons Rusthåldh 3 Måns Nilsson nu Måns Håckensson 3/8 Fins 2 ruinerade stomper huus fattigh tiggiare [AID: v1006586.b9030; v1006592.b4610]
  -”- 4 Erich Ollsson 3/8 Fyra små huusläng:r tembl: wedh macht, ähr ringa Rusthåldh [AID: v1023974.b1450]
  -”- 5 Mårten Pehrsson 3/16 Fins 3 små stomper hus fattigh något försatt lijtet bruk [AID: v384776.b930.s60; v1006586.b9030; v1006592.b4610]
  Trumpettarens Säthe 6 Jöns Håckonsson 3/8 Fins 4 stomper huus bonden fattig [AID: v1006586.b8950; v1006602.b7040]
  Cronans Ograverat skogz Panthare 7 Raskarums möl: Olof Isachss: Skytt 1/16 Fins 2 stomper huus och qwarn men ruinerat [RA 1759]
  Trumpettarens hestehemman och Säthe 8 Måns Håckonsson 5/16 Fins 4 stomper huus dett Eena förfallit fattigh [AID: v1006586.b9010; v1006602.b7120]
  -”- 9 Arfwest Månsson 3/8 Fins 3 stomper hus och Utfattig och nästan ruinerat [AID: v1006586.b9010; v1006602.b7130]
  Rusthållare 10 Jep Månsson 3/8 Fins 3 stomper hus fattig och Elacke hus [AID: v459624.b5220]
  Rytt: Erich Winbos Rusthåldh 1 Östaröd: Mårten Håckonsson 5/16 Fins 3 små läng:r ringa Rusthåldh fattigh [AID: v331250.b3390.s77]
  -”- 2 Pehr Jbsson 3/8 Fyra husläng:r wedh macht hielper sigh
  Hr Axel Uhrnes 3 Arfwest Pehrsson och Olof Månsson 5/8 Består af 4 husläng:r wähl behållen och wedh macht [AID: v612668.b290, v612668.b1300]
  Erich Windboes Rusthåldh 4 Arfwest Lasson 7/16 Dito 4 stomper g:le husläng:r fattigh
  Rusthållare 1 LiungLyckorne: Mårten Nilss: nu Anders Ollsson ½ Dito 4 stomper husläng:r hielper sigh ett ringa Rusthåldh [AID: v1023974.b1460, RA 1759]
  Måns Frännessons Rusthåldh 1 Elmhult: Anders Arfwetzon 5/8 Fins 3 husläng:r bröstfeldige, gården förhögdt satt bonden fattigh [AID: v612668.b3370]
  -”- 2 Olof Swensson 1/16 Fins 3 g:le huuslänger [AID: v612668.b3370]
  -”- 3 Måns Frännesson 5/16 Fins 4 huuslängior och wähl behållen [AID: v612668.b3370]
  -”- 4 Per Persson på Mårten Arfwestssons 3/16 Dito 3 stomper huus fattig Ungh dräng hielper sigh lijtet [AID: v331258.b1366.s85, v612668.b3370]
  -”- 5 Hindrich Stenckelsson 3/16 Dito 3 huuslängior hielper sigh så hen [AID: v612668.b3370]
  Cronans Ograverat 1 Snapparp: Lars Ollsson 1/8 Fins 3 stomper små huus bondhen fattigh, swaret till Rusthåldh [AID: v1023974.b1460]
  Nils Ollss: Rusthåldh i S:te Olufz Gårdh 1 MåsseLycka: Nils Ollss: nu Olof Arfwestss: ½ På Frijheeth A:o 1682 Uptaget i 2 Åhr finns 2 stomper hus wedh macht och hielper sigh lijtet [AID: v384776.b857.s50; v1023974.b1430]
  Hr Hindrich Horns 2 Olof Giorsson 1/16 Fins 2 små husläng:r wedh macht [AID: v612668.b170]
  Nils Ollss: Rustholdh i S:te Olfz Gårdh 3 Måns Håckonss: nu Swent: Anders Lindh 1/16 Een stompe hus
  Anders Ollss: Rustholdh i LiungLyckorne 4 Per Ollss: nu Swen Pehrss: 3/8 A:o 1682 på 2 Åhrs frijheet warit ödhe haf:r Twå stomper hus, fattigh
  Till Tunbyholm 1 Lilla Förbettring: Jöns Pehrss: 1 Warit Afbrendt Een stompe hus och bonden hielper sigh lijtet

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 32 / sid 27 ff (AID: v98462.b32.s27)

  Födda, vigda och döda i S:t Olof åren 1749-1801:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav ”oäkta” födda pojkar Varav ”oäkta” födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
  1749 21 9 12 0 2 5 4 7
  1750 11 3 8 0 0 6 5 5
  1751 22 10 12 0 0 7 8 16
  1752 15 8 7 0 0 5 4 5
  1753 19 7 12 0 1 4 5 2
  1754 16 8 8 0 0 7 5 3
  1755 13 4 9 0 0 5 4 6
  1756 17 4 13 1 1 4 2 5
  1757 13 5 8 0 0 4 5 5
  1758 10 5 5 0 0 0 4 3
  1759 16 7 9 0 0 4 6 4 1
  1760 12 8 4 0 0 5 4 1 6 1
  1761 12 5 7 0 1 6 4 8
  1762 16 6 10 0 0 5 5 5
  1763 18 12 6 0 0 4 5 1
  1764 17 9 8 1 0 3 2 3
  1765 10 7 3 1 0 5 5 5 3 1
  1766 16 8 8 1 0 8 4 3
  1767 22 9 13 0 0 5 2 7
  1768 17 6 11 0 0 7 6 3
  1769 17 6 11 1 1 7 6 3
  1770 20 15 5 0 0 3 14 12
  1771 14 8 6 1 0 5 4 4
  1772 13 8 5 0 0 5 12 10
  1773 16 10 6 0 0 2 9 7
  1774 23 8 15 0 0 5 1 8
  1775 16 8 8 1 0 3 8 2
  1776 23 10 13 0 0 4 1 5
  1777 17 13 4 1 2 7 2 7
  1778 18 8 10 0 1 4 4 6
  1780 20 5 15 0 0 5 5 4
  1781 18 10 8 1 0 4 3 2
  1782 19 15 4 0 0 3 9 9
  1783 13 6 7 1 7 8 5
  1784 22 11 11 0 0 2 6 4
  1785 10 5 5 0 0 2 12 5
  1786 15 5 10 0 0 2 5 9
  1787 15 5 10 0 0 7 7 7
  1788 16 8 8 0 0 3 2 9
  1789 13 9 4 0 0 4 3 3
  1790 16 9 7 0 0 6 8 9
  1791 13 6 7 1 6 5 5
  1792 16 6 10 2 0 6 10 11
  1793 16 8 8 0 0 11 4 2
  1794 18 9 9 0 1 3 4 8
  1795 18 10 8 1 2 6 8 6
  1796 20 10 10 3 0 6 11 10
  1797 20 9 11 1 0 12 5 3
  1798 23 11 12 1 2 10 7 10
  1799 18 14 4 0 3 6 7 12
  1800 25 12 13 2 0 8 8 15
  1801 18 7 11 0 0 2 5 7

  Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Sankt Olofs kyrkoarkiv G:1 & 2, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1796 16/8 Inrikes Tidningar
  Frälseägaren af Glimminge Säteri med underliggande Hemman uti Christianstads Län, Järestad och Albo Härad belägne, ärnar den 19 September nästkommande genom friwillig Auction å Gästgifwaregården Hammenhög til den högstbjudande försälja des ägande och inom börd inlöste hälft uti följande Fastigheter, nemligen: halfwa Säteriet Glimminge af 5 och et halft Hemman, med hälften uti den inom Rå och Rör befintelige Wäderqwarn och Skogsparken Stjernan kallad, samt hälften af efterföljande Hemman uti Walby Socken och By, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 Gatehus, N:o 7 et halft, N:o 8 Gatehus, N:o 9 et halft, N:o 10 Gatehus, N:o 11 et fjerdedels, N:o 12 et halft, N:o14 et halft, N:o 16 Gatehus, N:o 17 et halft, N:o 18 et halft, N:o 19 et fjerdedels, N:o 20 et halft, N:o 22 et halft, N:o 23 et halft, N:o 25 et halft, N:o 26 et halft, N:o 27 Gatehus, N:o 29 Gatehus, N:o 30 Gatehus, N:o 33 et fjerdedels, N:o 34 Gatehus, N:o 35 et fjerdedels, N:o 36 gatehus, N:o 37 gatehus, N:o 39 Gatehus, N:o 40 et halft, N:o 41 et halft, N:o 42 et halft, jämte 10 stycken i samma By belägne onumererade Gatehus; uti Glifwarp By och samma Socken, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 et halft, N:o 9 et halft, N:o 10 et fjerdedels, N:o 11 et halft, N:o 12 et halft, jämte 2 onumererade Gatehus; och uti Salarps By af samma Sopcken, N:o 1 et halft, N:o 2 et halft, N:o 3 et halft, N:o 4 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 et halft och N:o 7 Gatehus, alla förenämnde af Insockne Frälse-natur; samt följande Utsockne Frälsehemman och Lägenheter, uti Bolshög Socken, Bolshög N:o 1 Gatehus; uti Wästanbeckas By, N:o 1 Gatehus, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 Gatehus, N:o 5 et fjerdedels, N:o 6 et fjerdedels, N:o 7 et fjerdedels, N:o 8 et fjerdedels, N:o 9 et fjerdedels; uti Gladsax Socken och By, N:o 1 Gatehus, N:o 16 et halft, N:o 17 et halft, och N:o 18 Gatehus; uti Walby Socken och By, N:o 38 fem åttondedelar; uti Tommarps Socken och Wranarps By, N:o 10 twå tredjedelar; uti Albo Härad och St. Olofs Socken, Holmarne N:o 1 nio sextondedelar; Atusa, N:o 1 sju sextondedelar, N:o 2 tre åttondedelar; Rönnebröd, N:o 1 et fjerdedels; och Ekeröd, N:o 1 et sextondedels, och kunna hugade Köpare om beskaffenheten häraf erhålla underrättelse af Inspectoren Grönwall på Cimbrishamn och Glimminge.

  1805 9/10, N:o 143
  I anledning af Kyrko-Inspektoren Wälbetrodde P. Möllers hos mig gjorde skrifteliga tillkännagifwande, det Tjufwar natten emellan den 20 och 21 i sistledne September sig inbrutit i St. Olufs Kyrka och derstädes bortstulit en silfwer-kalk och patén till 44 lods wigt med påskrift St. Olufs Kyrka tillhörigt; warda så wäl Tjufwarne som ofwanberörde stulne persedlar, härmedelst allmänneligen efterlyst, med befallning till samtelige Krono- och Stads-Betjente inom Länet, att de förre på det nogaste efterspana, dem wid ertappandet gripa och under säker fängslig bewakning hit till Slottshäcktet införa låta, samt i händelse silfwerpersedlarne kunna till rätta skaffas, bör sådant hos mig anmälas. Blifwandes Kongl. Öfwerståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län wänligen anmodade att en lika efterlysning med denna låta utfärda.

  1809 13/2, N:o 28
  Som framledne Herr Ryttmästaren De Delvigs Arfwingar, i följd af Kongl. Kammar-Collegii förordnande uti Bref den 2 Augusti sistledit år, begärt att få till Skatte inlösa Krono Augments Gatehuset N:o 4 i Sanct Olof, och till den ändan äfwen i detta Läns Landt-Ränteri den belöpande Skatteköps skillingen med Tio Årens ränta nedsatt; altså warder sådant härigenom kungjordt på det hwar och en som förmenar sig äga Lagligt fog till klander, måge hafwa tillfälle samma inom En månad hos mig anmäla, då frågan i Laglig ordning skall blifwa pröfwad och afgjord; och tillkommer det Skatteköps-Sökanderne att insända Bewis om denna Kungörelses afkunnade å Predikstolarne i Albo Härad.

  1809 15/11
  Som Torparen Anders Hansson i Noteboa af Sancte Olofs Sockn hos mig anhållit att få till Skatte inlösa en med stengärdesgård inhägnad liten den Krono Jord å Parken, Den Dödas Lott kallad i Albo Härad, hwarå han innehafwer Konungens Befallningshafwandes Utslag den 1 Martii 1804, samt Kronofogdens i Orten under den 11 April derpå följande Städjobref; och han till den ändan under detta dato i Landt-Ränteriet härstädes nedsatt den belöpande Skattelösnings skillingen med 10 årens sammanslagen Ränta, utgörande 2 R:dlr 24 ss. Banco; alltså warder sådant härigenom kundgjordt, på det hwar och en som förmenar sig äga lagligt fog till klander, må hafwa tillfälle samma inom en månad hos mig anmäla, då frågan i laglig ordning skall blifwa pröfwad och afgjord. Åliggandes Skatteköps sökanden, att insända bewis om denna Kundgörelses afkunnande å Predikostolarne i Albo Härad.

  1834 24/2, N:o 30
  Som en del af Taket å S:t Olofs Kyrka i Albo Härad, kommer att så till sparrwerk, som blytäckning, nästa sommar omläggas, i enlighet med uppårättade kostnadsförslag, hwilka upptaga en sammanräknad summa af 2471 Rg Banko; så warder werkställigheten af desse arbeten utbjuden å Entreprnad Auction wid kyrkan Onsdagen den 2 nästkommande April kl. 11 f.m.; skolandes blifwande Entrepreneuren ställa wederhäftig borgen för arbetenas förswarliga utförande och bestånd i sex års tid, äfwensom för det förskott å Entreprenadsumman, som kan honom lemnas; samt skeende minsta anbudet Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas, hwilket till hugade spekulanters efterrättelse kungöres.

  1834 7/4, N:o 48
  Enligt ankommen anmälan hafwa några speculanter icke tillstädeskommit wid den Entreprenad-Auktion, som den 2 dennes hållits wid S:t Olofs kyrka i Albo Härad, å reparationer uppå samma Kyrkas Blytak och sparrwerk; Och warder fördenskull ytterligare Auction å berörde reparationer utsatt att förrättas wid Kyrkan Måndagen den 5 nästkommande Maj kl. 11 f.m., derwid de i Landshöfdinge-Embetets kungörelse den 24 sistl. Febr. föreskrifne wilkor komma att iakttagas; hwilket till hugade Entrepreneurers efterrättelse kungöres.

  1835 /8, N:o 233
  Genom Auction den 24 September kl. 10 f.m. låter ägaren af Frälse Säterierne Ingelstad, Nygård och Elmhult försälja dessa Egendomar antingen samfällt, eller hwar för sig eller och Nygård i särskilte genom Landtmäater utlagde Lotter.
  De båda förstnämnde Egendomarne äro belägen i Ingelstads Härad 2 1/4 mil från Ystad och 1 1/2 mil från Cimbrishamn. Säteriet Ingelstad är bebygdt med Corps de Logie, twå wåningar högt af Sten inredt med 14 bättre Boningsrum, Kök, Skafferi, Källare och Garderober. – Tre flygelbygnader af Sten i Korswerke hwaraf den ena med bättre Boningsrum och de andre med rum för Tjestefolks nödiga hushålls rum och Osttryckeri, dessutom Spannemåls Magazin af Sten, fem lofter högt och Bränneri med inrinnande watten. Ladugården består för närwarande af 2:ne grundmurade längor om något öfwer hundrade aln. hwardera samt grundmurarne till en Loge långa af 217 aln. med flera mindre byggnader. – Gården är omgifwen af stora Trägårdar med en mängd utwalda frugträd och en Park af betydlig widd och Fiskdammar med goda Fiskslag. – Säteriet 4 1/2 mantal består af 380 Tunnl. Åker, 188 Tunnl. Äng och 548 Tunnl. utmark med tillräckelig Torfjord; Å ägorne finn es odal tullqwarn med twå par Stenar, nödig åbyggnad för hushåll samt 21 Tunneland jord utom ofwannämnde; hwarförutan 1/2 mantal Frälse med en jordrymd af 144 Tunneland utlagt till 16 Torp, hwaraf arbete utgöres till gården, med 3 dagswerken i weckan af hwardera utom behöflige pige dagswärken, detta jemte arbetet af Skatte Frälse hemmanen tillsammans 10 ½ hela hoverier med 38 bönder gör att en ringa tienstepersonal till Säteriets bruk erfordras. – Säteriet Nygård är bebygdt med Tre Ladugårdslängar och en för tjenstefolk. Det består af 211 Tunneland Åker och 172 Tunneland Äng, hwaraf finnes behöflig Torfjord, beräknadt till 2 mantal. Säteriet Elmhult 1 3/16 mantal belägit i Albo Härad Sanct Olofs Socken 1 ½ mil från Cimbrishamn, är bebygdt med Corps de Logie undra wåningen af gråsten och öfra af tegel i Korswircke, indelat i flera rum, en byggnad för tjenstefolk, Tre grundmurade Ladugårds längor och Bränneri. På detta Säteri äro 11 Torp samt stora torfmossar, gammal och uppwäxande skog af Ek, Bok och andre trädslag till afsalu. Här utsåss wanligen 20 Tunnor Råg, 30 Tunnor Wårsäd, 50 Tunnor Potatis och bärjas omkring 300 par lass Hö årligen.
  Auctionen hålles wid Ingelstad gård, köpewilkoren tillkännagifwas wid Auctionen och kan köpare påräkna de förmånligaste köpewillkor och större delen af köpeskillingen innestående. Ifall att antagligt köpe anbud icke göres, utbjudas Egendomarne samma dag till arrende under tid som wid tillfället bestämmes, med afseende å Speculanters önskan, med eller utan inwentarier. Närmare upplysningom Egendomarne meddelar Inspectoren Grönwall, som kan derom tillskrifwas på Cimbrishamn och Ingelstad.
  Cimbrishamn & Tullhög den Augusti 1835
  Georg W: Grönwall.

  1836 4/3, N:o 37
  Jemlikt författningarne kungöres följande Åboförändringar å Kronohemman, neml.
  2:o Rusthållshemmanet N:o 4 1/4 mant. Måsalycke, i S:ct Olofs Socken och Albo Härad, af Arwid Mårtensson och Ingar Månsdotter transporterat uppå Per Håkansson och Ellna Månsdotter, emot 3950 R:dr Rgd.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Albo Härad
  från S:ct Olofs Socken genom Herr Assessor Stolts 11 RD 12 sk.

  1836 23/7, N:o 103
  Omläggningen af blytaket öfwer St. Olofs Kyrkas i Albo Härad Chor, som enligt uppgjordt förslag ansedts kosta 2286 RD banco, warder å entrepenad Auction, hwilken hålles wid Kyrkan Måndagen den 15:de nästkommande Augusti kl. 12 på dagen, åt den minstbjudande upplåtit emot ställande borgen såwäl för Arbetets godhet och bestånd i 10 års tid som det förskott under tiden eller intill dess Arbetet är besigtigadt och godkändt, erhålles. Detta warder hugade speculanter kungjordt med tillkännagifwande att kostnadsförslaget finnes hos Pastorn i Församlingen till påseende.

  1837 31/5, N:o 147
  På begäran af Chefs-Embetet wid Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementet warder Soldaten wid Albo Compagnie af samma Regemente N:o 9 Mårten Mossell, som olofligen afwikit från dess hemwist inom Sant Olofs Socken af Albo Härad, omkring medlet af innewarande månad, härmed allmänt efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjente att honom efterspana och wid anträffandet gripa och inställa hos Compagni-Befälhafwaren Herr Capten Gyllencreutz i Ystad; Warande Mossell 29 år gammal lång till wäxten med mörka hår och ögonbryn, samt skall wid rymningstillfället warit klädd i mörkblå jacka, hwita linnebyxor swart hatt och stöflor, äfwensom han medfört en del i dess wård lemnade monderings persedlar bestående af 2:ne par Linne- och 1 par buldans byxor, 2 skjorter och 2:ne par Strumpor.

  1839 22/4, N:o 54
  Den uppfostringshjelp, för sistl. års senare hälft, som tillfaller nedannämnde fattige barn inom detta Län, och hwilken från Kongl. Seraphimer-Ordens Gillet nu ankommit, kan af barnens föräldrar eller wårdare, emot aflemnande lefnadsbetyg af Presterskapet samt derå tecknadt qwitto för beloppet, hos Läns-Bokhållaren Bergschöld lyftas, nemligen från:
  S:ct Olofs Församling: Nils Olsson Holmqwists son Per 3 Rdr och Enkan Kjerstin Lindgrens son Anders 2 Rdr, Hanna Nilsdotters fosterdotter Elna 3 Rdr.

  1839 30/12, N:o 149
  Jemlikt författningarne, warda följande Åbo-förändringar å Kronohemman härmedelst kungjorde, neml.:
  1:o Å Rusthållshemmanet N:o 4 5/32 mant. Raskarum, i S:t Olofs socken och Albo härad, som Håkan Ahlberg, emot 900 Rdr B:co, transporterat uppå dess Swärson Håkan Mårtensson och dennes Hustru Christina Ahlberg.

  1840 24/7, N:o 81
  Nedannämnde Åbotransporter å Krono-Hemman och Lägenheter warda, jemlikt Författningarne härmed, kungjorde:
  8:o å ograverade Gatehuset N:o 1 Raskarum i S:ct Olofs Socken och Albo Härad, öfwerlåtet af Håkan Ahlberg uppå Håkan Mårtensson och dess Hustru Christina Ahlberg.

  1843 27/3, N:o 77
  Hustru Britta Nilsdotter, som öfwergifwit sin man Muraren Bernt Rosenberg i S:t Olof utan att hennes wistande är kändt, warder härmedelst allmänneligen efterlyst med antydan, att genast åter inställa sig hos bemälte sin man eller åtminstone gifwa sitt wistande tillkänna, wid det äfwentyr Lag stadgar.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att enahanda efterlysning utfärda låta.

  1844 26/1, N:o 13
  Enligt härstädes gjord anmälan hafwa tjufwar, natten emellan den 19 och 20 dennes, genom inbrott, från Åboen Anders Hansson i Tåghusa af St. Olofs Socken, stulit ett Sto, 8 år gammal, af såkallad musblackig färg, med en swart rand åt ryggraden, stjern och hwita framfötter, samt en liten ring kring wenstra bakfotens hofskägg; och blifwa i anledning häraf såwäl tjufwen som det stulna hästkreaturet härmed allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stads-Betjente att derefter anställa efterspaningar; warandes nöjaktig wedergällning utlofwad till den som kreaturet återskaffar.

  1844 5/12, N:o 135
  Enligt författningarne kungöras följande åbotransporter å Kronohemman och Lägenheter, neml.;
  7:o.) Å Rusthållshemmanet N:o 1 1/4 mantal Ljunglyckorne, i S:t Olofs Socken och Albo Härad, af Magnus Wedberg ärfdt efter dess föräldrar, emot utlösen till Syskon.

  1845 27/5, N:o 159
  Å nedannämnde Boställen wid Skånska Kongl. Dragon-Regementet äro ekonomiske besigtningar detta år utsatte att hållas å följande dagar, nemligen:
  /…/
  Wid Cimbrishamn Esqwadron
  Å f.d. Trumpetares Raskarum i Albo Härad, S:t Olofs Socken, arrenderadt af Jöns Persson, den 28 Juli kl. 9 f.m.

  1846 25/6, N:o 84
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboar å nedannämnde Kronohemman och lägenheter wilkorligen antagit följande personer, neml.
  7:o Anders Pettersson å en fjerdedel af ängen Stubbedam, i S:ct Olofs Socken och Albo Härad, i följd af fadren Per Bengtssons i Rörum öfwerlåtelse emot 25 R:dr Banko.

  1846 10/9, N:o 118
  Fredagen den Andre (2:dre) i nästa månad kl. 11 förmiddagen hålles wid S:t Olofs kyrka i Albo Härad, entreprenadauktion på kyrkans reparerande, medelst fönsters och dörrars flyttning och förnyande, murarnes rappning och hwitmening samt golfwets omläggning och tegeltakets skällning och, understrykning m.m., hwarföre kostnaden är beräknad till 157 R:dr Banko; börande blifwande entreprenören wid auktionen aflemna godkänd borgen för arbetenas ordentliga fullgörande och skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1847 24/3, N:o 106
  Genom inbrott någon natt mellan den 17:de och 21:ste dennes i Sanct Olofs kyrka, belägen i Albo Härad och Christianstads Län, hafwa ur en jernbeslagen kista blifwit bortstulne, nämnde kyrka tillhörige, Communionskalk med patén af silfwer, inuti förgylde och wägande tillsammans 39 7/8 lod, samt omkring 100 R:dr Banko i småsedlar och löspenningar, hwilka härmed allmänligen efterlysas.
  S:ct Olof den 22 Mars 1847.
  A. Berg
  v. P. L.
  Hwilet på begäran kungöres med befallning till Krono- och Stadsbetjente att tjufwen och det stulna noga efterspana, wid ertappandet gripa och dermed lagligen förfara.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige län anmodas att enehanda efterlysning utfärda låta.

  1847 19/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, warda likmätigt Författningarnes föreskrift, härmed kungjorde, neml.
  13:o) å 1/4 af Augmentsängen Stubbedam, i S:t Olofs Socken och Albo Härad, hwilken del Jeppa Nilsson, jemte annan fastighet, fått sig öfwerlåten af syskon, emot gemensam köpeskilling 1833 R:dr 16. sk Banko.

  1847 6/7, N:o 241
  Som det oskick skall ega rum sedan längre tid tillbaka, att Söndagen före S:t Olofsdagen wid S:t Olofs kyrka i Albo Härad en oloflig marknad hålles, der personer sälja och köpa åtskillige waror till och med under Gudstjensten, så will Konungens Befallningshafwande härmedelst ett wite af Tre R:dr 16 sk. Banko, utom böter efter Lag, hwartill en hwar, som under Sabbaten sig med oloflig handel befattar, gör sig förfallen; och skall Kronolänsmannen i orten med behörigt biträde personligen infinna sig wid S:t Olofs kyrka hwarje sådan Söndag tillswidare, för att för dagen i beslag taga alla de waror, som ditföras samt befordra säljare och köpare jemte andra lagbrytare till answar.

  1848 20/9, N:o 104
  Landshöfdinge-Embetet har till Åboer å Kronohemman och Lägenheter wilkorligen antagit följande, nemligen:
  4:o) Sergeanten C. A. Lindström å Rusthållshemmanet N:o 4, 5/32:dels mantal Raskarum, i Sanct Olofs Socken och Albo Härad, i följd af förre Regements-Hofslagaren J. P. Ahlbergs öfwerlåtelse, emot 5333 R:dr 16 sk. Banko.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För S:t Olof d:o (Socken) Herr Doktor Fintelman på Elmhult.

  1849 18/10, N:o 313
  Säteriet Elmhult, 1 1/16 mantal, beläget i S:t Olofs Socken, Albo Härad och Christianstads Län, kommer genom friwillig auktion, som på stället förrättas, Fredagen den 16 instundande Nowember, kl. 11 f.m., att till den högstbjudande, helt eller i mindre lotter, försäljas, derest antagligt anbud derå göres. Egendomen innehåller en arealwidd af 478 Tunneland, hwaraf circa 125 Tunneland åker, bestående af dels swartmylla dels lermylla på lerbotten, det öfriga af bördiga mest öfwersilningsängar på 3 à 5 alnars djup torfbotten, Torfmåssar, Eke och Bokeskog (samt något surskog), både till husbehof och afsalu, äfwensom goda betesmarker. Åkerbruket har hittills warit bedrifwit, med afseende på egendomens ypperliga local, för bränneri. Afkastningen har de sednare åren warit 1800 à 2000 tunnor Potates, 60 à 100 tunnor Rofwor, omkring 400 tunnor diwerse sorter spannemål samt 400 á 450 parlass hö. –
  Tillfälle finnes till flere odlingar. På egendomen födas 70 st. fäkreatur, hwaraf 40 st. kor om sommaren födas inne med grönfoder, 16 hästar, 100 á150 st. får, 80 à 100 st swin. Egendomen är belägen i en utmärkt wacker trakt emellan Cimbrishamn och Ystad, bebygd för ståndspersoner och de fleste uthusen af gråsten, men qwarn med flere byggnader af ekekorswirke. Af 8 st. Jordtorpare utgöres, utom mindre skyldigheter, 748 karl- och 88 qwinsdagswerken på egen kost. Auktionswilkoren blifwa wid auktionen bestämde, och kan en stor del af köpeskillingen få i egendomen innestå. Widare underrättelse lemnar egaren Herr Doktor [Fredrik Wilhelm Ludvig – se AID v101045a.b1680.s329] Fintelman, som bor på stället, eller undertecknad Kronofogde. Christianstad och Munkeberg den 17 Oktober 1849.
  J. W. Kleberg

  1850 26/6, N:o 71
  Å nedannämnde kronohemman och lägenheteter[!] hafwa följande personer blifwit till Åboer willkorligen antagne, neml.:
  6:o En fjerdedel af Augmentslägenheten Stubbedam i Sanct Olofs socken och Albo härad, Landtbrukaren A Pettersson, i följd af Per Perssons transport, emot 500 R:dr Banko.

  1850 29/11, N:o 139
  Genom Resolutioner denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer willkorligen antagit:
  1:o) Landtbrukaren A. Pettersson å Krono-Gatehuset N:o 1 Raskarum, i St. Olofs socken och Albo härad, hwilket förre Hofslagaren J. P. Ahlberg äfwerlåtit på sin son Arwid Ahlberg och denne på Pettersson, emot 225 R:dr R:gs.

  1852 23/6, N:o 71
  Landshöfdinge-Embetet har denna dag meddelat nedannämnde personer willkorlig införsel i besittningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml.
  8:o) Eric Christoffersson å Gatehuset N:o 1 Raskarum, i Sanct Olofs Socken och sistnämnde [Albo] Härad, till följd af A. Petterssons transport emot 266 R:dr 32 sk. Banko.

  1853 26/2, N:o 24
  Tisdagen den Tjugonionde (29) nästkommande Mars kl. 12 på dagen för rättas auktion wid S:t Olofs Kyrka i Albo härad för att åt den minstbjudande upplåta werkställighet af en del reparationer å nämnde Kyrka, bestående i nytt golfs inläggande med fyrkantig bränd golfsten, hwartill kostnaden förslagswis ansetts utgöra 144 R:dr 16 sk. banko. Börandes spekulanter wara beredde att wid klubbslaget ställa wederhäftig borgen för arbetets bestånd i Sex år; samt skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetet pröfning underställas.

  1854 12/5, N:o 60
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  1:o) Herr General-Konsuln och Kommendören F. A. Ewerlöf samt dess fru Nelly Maria Ewerlöf, född Hemberg, å gatehuset Lilla Förbättringen i St. Olofs socken och Albo Härad, som de erhållit i arf efter Konsuln J. P. Hemberg.

  1855 24/7, N:o 154
  Å nedannämnde dagar och ställen låter ägaren af Glimminge Sätesgård försälja derunder lydande frälsehemman, neml. Onsdagen den 22 Augusti kl.10 f.m. på stället utsockne frälsehemmanet N:o 1 9/16 mantal Holma i S:t Olofs socken Albo härad, med en areal af 265 tunneland god åker, äng, torfjord och betesmark och finnes wacker skog på ägorna till afsalu och Thorsdagen den 23 i samma månad kl. 10 f.m. å Glimminge säteri; insockne-frälsehemmanen N:o 1 1/2 mantal Salarp med 49 tunneland samt N:o 3 1/4 och 10 1/4 mantal Glifwarp med 91 tunnelands rymd ag bördig åker och äng samt god torfjord, belägen i Wallby socken och Jerrestads härad.
  Köpeskillingen kommer att erläggas med 1/10 årligen. Närmare underrättelse meddelas före auktionens början.
  Borrby den 20 Juli 1855.
  Malte Brorström

  1856 11/3, N:o 45
  Allmänneligen eftrelysas:
  1:o) På begäran af Krono-Länsmannen A. F. Montan:
  För 2:dra resan stöld straffade Qwinspersonen Elsa Nilsdoter från S:t Olofs socken för ransaknings undergående wid Albo Härads Rätt, angående delaktighet i stöld. Elsa Nilsdotter, som wid afwikandet war klädd i blå knäppa och tröja samt medhafde en gosse 5 år och ett flickobarn ett halft år gamla, är omkring 40 års ålder och af medelmåttig wäxt samt har swarta hår och bruna ögon.

  1856 19/4, N:o 46
  Hos Konungens Befallningshafwande har Enkefru Majorskan Ulla S. Rosencrantz anhållit att blifwa antagen till Åbo å Krono-gatehusen N:ris 2, 5, 8 och 9 i S:t Olofs By och Socken och Albo Härad, hwilka gatehus genom arf bemälda Enkefru tillfallit; och warder sådant, äfwensom att de sökta inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungjordt, med föreläggande för den eller de, som tro sig äga bättre rätt till lägenheten, att inom dag och år sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1856 29/5, N:o 64
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer i nedannämnde kronolägenheter neml.
  3:o) Måns Andersson och Nils Andersson å en fjerdedel af krono-Augments-ängen Stubbedams-ängen kallad, i S:t Olofs socken och ALbo härad, som Sökanderne tillfallit efter deras aflidne fader Anders Persson, hwilket, äfwensom att de sökte inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för den eller de, som tro sig äga bättre rätt till lägenheterne att inom natt och år sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1857 31/12, N:o 307
  Allmänneligen efterlysas:
  1:o) Förre Kronoarbetskarlen Mårten Mosell, som här i staden [Christianstad] begådt stöld af 1 blå klädeströja, 1 par bruna byxor af s.k. mollskinn, 1 blå klädesmössa, 1 ny, gredelin fitzhalsduk, 3 nya skjortor af bomullslärft, 1 par läderstöflor, 1 portmonnaie med inneliggande 3 R:dr R:gs, 1 silfwerfickur, å hwars tafla förut warit anbragt sekundwisare, som likwäl wid tillgreppet war borta, 3 nya löskragar, 2 nya strumpeband, 1 ny, rutig bomullshalsduk med inwäfda silkesränder och 1 swart käpp med knapp; warande Mosell, som undergått bestraffning för 3:e resan stöld med 2:a gången inbrott, 49 år gammal, född i S:t Olofs socken i Albo härad, 5 fot 8 tum lång, af klen kroppsbyggnad, med mörka hår och ögonbryn, bruna ögon, magerlagdt ansigte, frisk ansigtsfärg, lång näsa, liten mun samt ord. panna och haka. DÅ Mosell wid afwikandet qwarlemnat sina egna kläder, antages det att han begifwit sig bort, iklädd de af honom tillgripna.

  1858 26/3, N:o 35
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till Skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne Kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den, som Skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Albo härad. S:t Olofs Socken
  Måns Andersson och Nils Andersson å Krono-Augumentsängen Stubbedammen.

  1858 8/4, N:o 48
  Som Enkefru Majorskan U. S. Rosencrantz, hwilken genom landshöfdinge-Embetets utslag af denna dag förklarats hafwa warit lagligen berättigad att warda antagen till rusthållare för de i 1730 års indelningswerk under N:ris 26, 27, 28 och 29 wid Swabesholms sqwadron, men i 1834 års sammansättning och fördelning under N:ris 3, 4, 5, och 6 wid Cimbritshamns sqwadron af Kongl. Skånska Dragonregementet upptage rusthåll före nämnde utslags meddelande aflidit, samt annan rusthållare för berörde rusthåll således kommer att antagas och inskrifwas i Majorskan Rosencrantz ställe. så warder dem, som förmena sig på något sätt wara dertill berättigade, härmed antydt att inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande från predikstolarne, härstädes sig anmäla och en sådan rätt styrka; warande på nämnde rusthåll indelte: på de trenne första: Gylleboa kronosäteri 2 3/8:dels mantal, kornohemmanen N:o 1 Näbb 1/16:dels m:tl, N:o 1 Trynan 1/16:dels m:tl, N:o 1 Sjörröd 3/16:dels m:tl, N:o 1 Munkarynerne 3/16:dels m:tl, N:o 1 Skräddarö 5/16:del m:tl, N:o 2 ibm 1/4 m:tl, N:o 1 Stora Dode 3/16:dels m:tl, N:o 1 Lilla Dode 1/16:dels m:tl, N:o 1 Rölla 1/4:dels m:tl, N.o 8 Wemmerlöfstorp 3/16:dels m:tl och N:o 12 ibm 1/4:dels m:tl samt Kronogatehusen N:o 1, 4, 8, 16, 21, 22, 23,25, 26 och 27 Wemmerlöf, allt i Wemmerlöfs socken, Jerrestads härad jemte den under Gylleboa säteris rustningar 1688 anslagne skogsparker uti S:t Olofs socken, Albo härad, Måsalycke kallad, samt på de fjerde: kronohemmanen Wemmerlöfstorp N:o 4 1/3:dels m:tl, N:o 13 1/4:dels m:tl och N.o 28 1/3:dels m:tl i Wemmerlöfs socken samt kronogatehusen N:ris 2, 5, 8 och 9 i S:t Olof i S:t Olofs socken.

  1858 6/7, N:o 170
  Tisdagen den 20 instundande Juli från kl. 11 förm. låter Åboen Magnus Weberg genom offentlig auktion, som å stället förrättas, antingen helt eller i åtta lotter försälja sitt egande Kronoskatte-Rusthållshemman N:o 1 1/4 m:tl Ljunglyckorne, i S:t Olofs socken, att med eller utan wexande gröda genast tillträdas, eller ock den 25 påföljande Mars. Denna egendom, som har starka åbyggnader, innehåller omkring 176 tunneland i rymd, består af god åker, bördig äng och betesmark samt en mängd wacker ek- bok ock surskog, med tillräckligt arbete af underlydande torpare.
  För hemmanet är Hypotekslån sökt, som af köparen får öfwertagas. Wid klubbslaget ställes nöjaktig säkerhet för en del af köpeskillingen, hwars terminer lämpas efter reel köpares beqwämlighet, och warda öfrige willkoren wid auktionen uppgifne.
  Greflunda den 28 Juni 1858.
  A. F. Montan

  1859 22/2, N:o 47
  Genom offentlig auktion som på stället förrättas Tisdagen den 8:de instundande Mars kl. 10 f.m., låter Åboen Magnus Weberg antingen helt eller i mindre delar försälja Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 1 1/4 mantal Ljunglyckorna i S:t Olofs socken, med tillträdesrätt nästa Fardag. Berörde egendom, som har starka åbyggnader, god åker och äng , tillräckligt bete, stora odlingslägenheter samt en mängd skog och torfjord, är af wederbörande wärderad till 5,100 Rdr Rmt för låns utfående i Skånska Hypoteks-föreningen, hwilken lånerätt kan af blifwande köpare få öfwertagas. Wid hemmanet utsådde Sju Tunnor Råg åtföljer köpet och lemnas 5 års anstånd med köpeskillingens erläggande. Kommande öfrige wilkoren att wid auktionen uppgifwas.
  Wid samma tillfälle försäljer Magnus Weberg Hästar, Oxar, Tjurar, Kor, Få, Swin och Gäss, Åker- och Wagns-redskap, Liggfjederwagnar och Seldon, samt Spannemål af Råg, Korn, Hafre och Potatis, äfwensom diverse saker, med betalningsanstånd till den 1:ste påföljande Oktober.
  Greflunda den 21 Februari 1859.
  A. F. Montan.

  1862 31/12, N:o 461
  I enlighet med 45 § Kongl. Förordningen den 21 sistlidne Mars meddelas härmed underrättelse att till ordförande i Kommunalnämnden blifvit utsedde:
  i S:t Olofs församling, Åboen Lars Nilsson i Nedeboda.

  1867 9/1, N:o 4
  Genom auktion, som anställes inför Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementets Boställs-Direktion å Landskontoret i Christianstad Tisdagen den 5 Februari nästkommande år klockan Ett på dagen, kommer, till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 31 nästlidne Augusti, Kompani-Chefs-Bostället wid ofwannämnde Regemente 15/16 mantal N:o 6, 8 & 9 Raskarum, beläget i S:t Olofs socken af Albo Härad och Christianstads Län, med en egorymd af 425 tunneland, deraf 100 tunneland åker samt återstoden äng, skog, betesmark och torfmosse, att utbjudas på 20 års arrende, räknadt från den 14 Mars 1867, med årlig afgift dels i spannemål, dels i penningar samt de wilkor och skyldigheter i öfrigt, som i upprättadt Projektkontrakt finnas närmare angifne.
  Till kännedom för spekulanter meddelas dessutom, att en blifwande inropare skall wara beredd wid auktionstillfället ställa antaglig, till wederhäftigheten behörigen styrkt borgen för arrendewilkorens fullgörande; att Indelningshafwaren i samråd med Boställs-Direktionen eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet samt att Projektkontrakt äfwensom formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå såwäl å landkontoret i Christianstad som ock hos Regementsskrifwaren v. Häradshöfdingen Fredrik Nilsson i huset N:o 22 wid Skomakaregatan här i staden, å hwilket sistnämnde ställejemwäl skriftliga anbud kunna inlemnas till kl. 10 f.m. dagen före auktionstillfället.

  1867 18/7, N:o 352
  Uti ingifwen ansökning har Thor Hansson, egare af Krono-Skattehemmanet N:o 1 3/128 mantal Kyrkeröd, sökt förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt, att uti laga skifte utlägga Sökandens egor till ofwanberörde hemman, beläget i S:t Olofs Socken och Albo Härad; warande Sökandens medintressenter Johan Lasson och Christian Larsson, hwilka egde, den förstnämnde 1/32 mantal och den sistnämnde 1/128 mantal Kyrkeröd.
  Som nu desse båda sednare icke underskrifwit ansökningen, så warda de, jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 Mars 1866, härmed förelagde, att, inom Åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från Predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd att de förlorat rättigheten att i frågan widare höras.

  1868 16/5, N:o 42
  Enligt hit inkommen förteckning hafwa följande personer ansetts böra böta för underlåtenhet att wid sednast hållna mantals- och skattskrifningar aflemna föreskrifna uppgifter, nemligen, inom:
  S:t Olofs socken
  Åboerne Hans Björklund och Hans Swensson å N:o 1 Attusa samt Sergeant Landgren å N:o 6 Raskarum

  1868 28/12, N:o 111
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa Bengt Jeppsson och aflidne Per Jeppssons med hustrun Inger Andersdotter i lifstiden sammanaflade barn anhållit att blifwa antagne till åboer å 11/16:delar af Krono-Augements-Gatehuset N:o 1 Bösahus i S:t Olofs socken och Albo härad, hwilken lägenhet de dels genom transport-handling den 31 Mars 1863 och dels genom arf åtkommit; hwilket, att den sökta inskrifningen denna dag blifwit bewiljad ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för den eller dem som tro sig äga bättre rätt till lägenheten att inom Natt och år efter Kungörelsens uppläsande sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1869 21/7, N:o 354
  Jöns Olsson i Kyrkeryd har uti ingifwen ansökning anhållit om förordnande för vice Kommissions-Landtmätaren A. L. Schalin att uppgå rågångarne omkring egorne till sökandens hemman N:o 1 1/128 Attusa och N:o 1 1/64 mtl Kyrkeryd i S:t Olofs socken samt utstaka wägen från Romlakullen till Kronowallswägen.
  Som nu öfrige delegarne i skifteslaget icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § af Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att, inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1869 18/10, N:o 505
  Uti ingifwen ansökning hafwa Ola Andersson och Anders Nilsson i Elmhult anhållit om förordnande för Kommissions-Landtmätaren P. S. Herbst att emellan wederbörande wäghållningsskyldige lagligen fördela wägarne inom St. Olofs socken af Albo Härad.
  Som nu öfrige wederbörande icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt 13 § af Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att, inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1870 3/2, N:o 41
  Att Åboen Erik Kristoffersson i Raskarum blifwit wald till Ordförande i St. Olofs församlings Kommunal-Styrelse, warder härigenom kungjordt.

  1870 31/8, N:o 367 (se även 1871 4/1, N:o 1)
  Sedan Landshöfdinge-Embetet i Länet genom Utslag den 5 sistlidne Juli ålagt Åboen Nils Magnusson i Lerbergstorp att till Anders Nilsson i Onslunda utgifwa Åtta Hundra Åttio Rdr R:mt jemte ränta och ersättning för lagsökningskostnaderne samt Krono-Länsmannen A. F. Montan med biträde, efter wederbörande Kronofogdes ordres, den 23 i sistnämnde månad, för godtgörande af berörde belopp, i mät skrifwit Krono-Skatte Hästhemmanet N:o 1 9/80:dels mantal Lerbergstorp i St. Olofs socken; så och enär upplyst blifwit att Nils Magnusson afwikit orten och hans wistelseort är obekant, warder han härmed allmänneligen efterlyst med föreläggande för honom, Nils Magnusson, att inom sex weckor från den dag denna kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes Tidningar inför, sig å Lands-Cancelliet härstädes infinna för att af handlingarne taga del, wid påföljd, om detta underlåtes, att Utslaget och utmätningen mot Nils Magnusson winna laga kraft samt utmätta hemmanet försäljas.

  1870 21/11, N:o 496
  På begäran af Herr Kronofogden P. L. Leth:
  För stöld straffade Carl Petterssons i Gladsax söner, Nils, Gustaf, Fredrik och Johannes, hwilka afwikit orten och som skäligen misstänkas att den 19 sistlidne Oktober i närheten af Skobro wid Cimbrishamn, hafwa föröfwat det wåld å f. Hussaren Anders Nilsson Lindström från Östaröd, hwaraf han den 3:dje i denna månad aflidit, warda härmed allmänneligen efterlyste med befallning åt Krono- och Stadsbetjente i Länet att ifrågawarande personer uppgifwits alla hafwa stort swart hår samt storwexta, utom Fredrik, som är något mindre och surögd å ena ögat, noga efterspana och wid anträffandet dem till Hammenhögs Häradshäkte införpassa för ransaknings undergående.

  1871 17/1, N:o 16
  Allmänneligen efterlysas:
  På begäran af Kronolänsmannen A. F. Montan:
  Ej mindre tjufwarne, än äfwen ett natten emellan den 9:de och 10:de dennes torparen Anders Hansson å N:o 3 Östaröd i St. Olofs socken af Albo Härad genom inbrott frånstulet swart, omkring 15 år gammalt stokreatur, för hwilken stöld misstänkas kringstrykande manspersonerne Nils och Henrik Karlssöner från Gladsax sandwångar.

  1871 16/2, N:o 54
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och stäkken förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld i mät tagne följande fastigheter, nemligen:
  4:o) 1/14:del af Utsocknefrälselägenheten Hwitebro i S:t Olofs socken af Albo härad, Fredagen den 28 April kl. 11 förmiddagen å stället.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan upplysning erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1871 17/7, N:o 274
  Kungörelse om friwillig fastighetsauktion (Intages på begäran.)
  Måndagen den 7 nästkommande Augusti kl. 10 f.m. låter Landtbrukaren Hans Persson genom offentlig auktion, som å stället förrättas, helt eller styckadt fösälja sitt egande Utsocknefrälsehemman N:o 1 3/8 mantal Holma beläget i S:t Olofs socken af Albo Härad, till hwilket hörer cirka 130 Tunnland god jord. Köpewilkoren, som blifwa förmånlige komma att tillkännagifwas före auktionen och bör en blifwande köpare wara beredd att wid klubbslaget aflemna wederhäftig borgen.
  Glemminge den 10 Juli 1871.
  Anders Stenberg.

  1874 26/8, N:o 288
  genom beslut den 20 dennes har Konungens Befallningshafwande tillåtit det må å S:t Olofs gårds egor söder om landswägen wid s.k. Nosebäck under tre år från den 1 instundnade September hwarje onsdag eller, om helgedag då skulle inträffa, nästförutgående söckendag hållas så kallad torgdag för försäljnig och köp af sådana landtmannaprodukter, hwarmed enligt författningarne en fri och obehindrad handel är medgifwen.

  1874 24/10, N:o 352
  Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
  Sedan Konungens Befallningshafwande, ii enlighet med bestämmelsen i 14 § Kongl. Förordningen den 26 Augusti 1873 under den 6 och 10 sistlidne Augusti fattat beslut i anledning af då från en del Kommunalstyrelser i Länet inkomna yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda för den af Konungens Befallningshafwande bestämda tid; Så hafwa Kommunal Nämndernas i nedannämnde socknar Auktions Protokoll hit inkommit, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta, af Kommunalnämnden antagna anbud:
  I S:t Olof socken, Nämndemannen N. Wedberg i Rönnebröd för minuthandel å ställe i socknen öster om S:t Olofs by iunder tre år mot afgift efter 421 Kannor. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
  Som beswär öfwer Auktionsåtgärderna icke blifwit anförda och emot bemälde inropares behörighet icke något förekommit; Så har Konungens Befallningshafwande ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande upbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos Kronobetjeningen anmält å hwilket ställe han försäljningen will idka, från den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författningsföreskrift inom bestämda området utöfwa.

  1877 15/9, N:o 50
  Uti hit ingifwen ansökning har åboen Nils Olsson anhållit att få till skatte lösa kronogatuhuset Bösahuset i S:t Olofs socken och Albo härad; hwilket kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida det sökta skatteköpet, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnde Härads kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, ifall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemligen:
  10:o) ett etthundratjugoåttondedels mantal Nr. 1 Kyrkeröd, kronoskatterusthåll, för Ola Hansson och hans hustru Johanna Nilsdotter, hwilka enligt köpebref den 8 Januari 1878 tillhandlat sig fastighet af Hans Olsson och hans hustru Bolla Jacobsdotter emot 1,000 kr.
  10½) Kronoskattegatuhuset, Bösahuset, för Nils Olsson, som derå erhållit skattebref den 3 Nowember 1877.
  11:o) ett femhundratolftedels mantal, Nr. 1 Tåghusa, kronoskattehästhemman för Nils Pålsson och hans hustru Hanna Pellesdotter, hwilka enligt köpebref den 3 Nowember 1877 tillhandlat sig fastigheten af Hans Nilsson emot 500 kr.
  12:o) tre sextondedels mantal Nr. 1 Stockeboda, kronoskatterusthåll och tre sjuttiondedelar af kronoskattefördelsmjölqwarnen Nr. 7 Raskarum, för Lars Swensson, hwilken enligt köpebref den 10 Juli 1877 tillhandlat sig fastigheterna af Elise Munk af Rosenschöld genom Marie von Hauswolf enligt fullmagt emot 17,600 kronor.
  14:o) ett etthundranittiotwåendels mantal Nr. 3 Östaröd, utsocknefrälse, för Ola Olsson och hans hustru Helena Persdotter, hwilka enligt köpebref den 1 September 1877 tillhandlat sig fastigheten af Erik Nilsson emot 600 kr.
  15:o) tre femhundratolftedels mantal Nr. 1 Tåghusa, kronoskattehästhemman för Olof Hansson och hans hustru Agda Torkelsdotter, hwilka enligt köpebref den 9 Januari 1878 tillhandlat sig fastigheten af Truls Persson och hans hustru Anna Andersdotter emot 800 kr.
  16:o) ett femhundratolftedels mantal Nr. 1 Tåghusa, kronoskattehästhemman. för Nils Persson, hwilken enligt köpebref den 9 Januari 1878 tillhandlat sig fastigheten af Truls Persson och hans hustru Anna Andersdotter emot 200 kronor.
  17:o) ett sextiofjerdedels mantal Nr. 1 Tåghusa, kronoskattehästhemman, för Åke Månsson, hwilken enligt köpebref den 9 Januari 1878 tillhandlat sig fastigheten af Truls Persson och hans hustru Anna Andersdotter emot 1,500 kronor.
  18:o) ett sextiofjerdedels mantal Nr. 1 Nedeboda, kronoskatterusthåll, för Åke Månsson, hwilken enligt köpebref den 9 Januari 1878 tillhandlat sig fastigheten af Truls Persson och hans hustru Anna Andersdotter emot 5,500 kr.
  23:o) nittiåtta femtusentrehundrasjuttiosjettedels mantal Nr. 1 Rönnebröd, utsocknefrälse för Hans Swensson, hwilken enligt kontrakt den 20 November 1873 tillhandlat sig fastigheten af Johan Arwidsson emot 1,833 kr. 33 öre.
  29:o) nio ettusentjugofjerdedels mantal, utsocknefrälse Nr. 1 Holma, för Jöns Håkansson och hans hustru Hanna Håkansdotter, hwilka enligt köpebref den 23 April 1869 tillhandlat sig fastigheten af Christian Mårtensson och hans hustru Hanna Håkansdotter emot 1,666 kr. 67 öre.
  35:o) ett twåhundrafemtiosjettedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Kyrkeröd, för O. W. Areschoug, hwilken enligt köpebref den 1 April 1878 tillhandlat sig fastigheten af Johan Lasson emot 1,230 kr.
  38:o) ett etthundratjugoåttondedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Ljunglyckorna, för Per Persson, hwilken enligt köpebref den 28 Mars 1878 tillhandlat sig fastigheten af Nils Wedberg emot 600 kr.
  39:o) ett etthundraåttiondedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 4 Raskarum, för Erik Andersson och hans hustru Johanna Olsdotter, hwilka enligt köpebref den 27 Mars 1878 tillhandlat sig fastigheten af Per Eriksson emot 1,200 kronor.
  41:o) ett twåhundrafemtiosjettedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Kyrkeröd, för Hanna, Kjersti och Hanna Olsdöttrar, hwilka ärft fastigheten efter de förras broder och den senares faderbroder Anders Olsson.