Simris

  Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
  Härad: Järrestad
  Kommun:
  1863-1945 Simris
  1946-1951 Simris-Nöbbelöv (Simrislund införlivas med Simrishamn 1946)
  1952-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifte begynt i Cimbrits men eij till slut” [år 1762]
  Enskifte: Simris 1819

  Byordningar:
  Simris byordning fastställd 1745 2/5
  Viarps byordning fanns 1778, men var ej fastställd i häradsrätten
  Branteviks byhorn (kopparlur) finns på Nordiska museet (Inv.nr 138481)
  Ett byskrin finns på Nordiska museet (Inv-nr 990219)

  Litteratur:
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 109-111. 1991
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 141-142. 1751
  Solli, E. Hus och hem Brantevik före år 1900.
  Vuxenskolan i Österlen. Simris och Ö Nöbbelövs församlingar på Österlen. 1978
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 145-146. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b6270
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4240.s424
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b5850.s585
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b650.s63; v1018270.b5320.s530
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b5460.s496

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Branteviks museum (Sjöfartsmuseet Hoppet)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Cimbris Sokn och By har (c):

  Skatte 1. 9/16
  Crono indelt 5. 9/16
  Kyrcko 1/4 Lunds Domkyrcka
  Prästegård 1/2
  Klåckarebohl
  Gatehus 27

  Tillräckelig och god åker, liten äng och någen krattmarck.

  Wiarp har:

  Skatte 1. 5/12
  Crono indelt 1. 1/12
  Kyrcko 1/3 Lunds Domkyrcka
  Utsokne Frällse 1. 3/8 Giärsnäs 1. 1/8, Torsiö i Malmö Lähn 1/4
  Gatehus 5

  Godt och tillräckeligit utsäde, liten äng och ej mera.

  Biersiö Mölla Skatte 1 Jägeri Fischalen Rosentvist

  Har god åker och äng, något fiske och utgiör en hel Rustning.

  Socknen har 35 st. hemmansbrukare.

  (c) Uti södra sidan af Kyrcko gårds muren finner man en Ruhnsten hwarpå man läser, att en Biarm låtit resa stenen efter sin Broder Rafi. Man håller före, att de utgående Cimbrers anförare Biarm är den, som låtit rista denne sten, hwilken ofelbart ifrån något annat ställe här på nejden blifwit flyttad och insatt i muren.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Bjärsjömölla nr 1 1680 dec. 18, donerat skatte av kungl. Maj:t
  Galgbacken, 1/2 av utjord 1871, se länskungörelse nedan
  Galgbacken, 1/2 av utjord 1877, se länskungörelse nedan
  Hårsahall, åledrätt 439 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1540)
  Krogsättet, åledrätt 1100 alnar 1859 augusti 26, skattebrev (AID: v566850.b1540)
  Pålsingaboden, åledrätt 900 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1540)
  Stengårds sätteret, åledrätt 1200 alnar 1855 september 3, skattebrev (AID: v566850.b1540)
  Pantarehuset 1796 april 6, kvittens i landskontoret; 1801 december 4, skattebrev (AID: v566850.b1550). ”Genom enskifte är detta hus flyttadt till Brantewik” enligt 1825 års jordebok
  Simris nr 1, 1/2 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/2 mtl
  Simris nr 2, 1/4 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Simris nr 2, 1/4 mtl 1790 mars 9, kvittens i landskontoret
  Simris nr 4, 5/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 5/16 mtl
  Simris nr 5, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
  Simris nr 6, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
  Simris nr 8, 3/8 mtl 1826 december 5, skattebrev (AID: v566850.b1540)
  Simris nr 9, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Simris nr 10, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
  Simris nr 13, gatehus (1/4 av gatehuset) 1877, se länskungörelse nedan
  Simris nr 13, gatehus (1/4 av gatehuset) 1877, se länskungörelse nedan
  Simris nr 13, gatehus (1/4 av gatehuset) 1881, se länskungörelse nedan
  Simris nr 15, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Simris nr 17, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Simris nr 18, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
  Simris nr 20, 5/16 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
  Simris nr 22, 3/8 mtl 1813 september 1, skattebrev (AID: v566850.b1520)
  Simris nr 23, 3/8 mtl 1813 september 1, skattebrev (AID: v566850.b1520)
  Simris nr 25, 5/16 mtl 1813 maj 28, skattebrev (AID: v566850.b1520
  Simris nr 27, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
  Simris nr 29, gatehus (1/2 av gatehuset) 1871, se länskungörelse nedan
  Simris nr 30, gatehus 1872, se länskungörelse nedan
  Simrislund, en äng 1762 juli 5, skattebrev
  Viarp nr 2, 1/3 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/3 mtl
  Viarp nr 4, 1/3 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/3 mtl
  Viarp nr 6, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Viarp nr 7, 1/2 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Hårhallssättet 1:1(Horshallasätteret), en åldrätt Anders Fyhn m.fl [AID: v566850.b1540]
  Pålsingebod 1:1 (Pålsingaboden), en åldrätt Magnus Persson m.fl [AID: v566850.b1540]
  Stengårdssätteret 1:1 (Stengårdasätteret), en åldrätt Magnus Persson m.fl [AID: v566850.b1540]
  [Krogsättet saknas här – jämför Gladsax]

  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Simris socken [~1855-1899] se AID: v834527.b2220.s210
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Simris socken [~1900-1930] se AID: v834535.b2500.s245
  Se domboken år 1728: ”at kyrkioherden i Cimbris utaf fremmande som fiska i des församblingz fiskewatn må sig om Tijonde-fisk med dem förena, och i bästa måtto öfwerens komma” AID: v384816.b5740.
  Om Simris prästgårds (nr 26) ålfiske år 1704 ”emillan Fårehållen och till samt ut för Steengietterne ljtet nordan före Gietanäbbet hwilket alt ligger uthför hans Erewyrdigheetz ägor” – se AID: v722023a.b4750

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Järrestads härad
  Simris socken
  72. Krogssättet nr 4, en fiskeåldrätt (enligt 1825 års jordebok), skatte, skattlagt 1793 30/7, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; 1,100 alnar; gränsar i öster till Stengårdssättet, i väster till Brantevik. Skattesåld 1859 26/8 under 5/16 av skattehemmanet Simris nr 16.
  73. Stengårdssättet nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, skattlagt 1793 30/7, därvid beräknades ett hommesätt, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; 1,200 alnar; skattesåld 1855 3/9.
  74. Hårhallssättet nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), eller Hårsahall, skatte, skattlagt 1793 30/7, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; 439 alnar; skattesåld 1855 23/5.
  75. Pålsingebod nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), skatte, skattlagd 1793 30/7, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6; gränsar i öster till Hårhallssättet och sträcker sig 900 alnar i väster till Stengårdssättet.
  Ålfisket Pantaredrätten nr 1 sträcker sig från Gislöfs by ett stycke in utefter Simris bys strand till gränsen mot Krogssättet. Öster intill detta har Stengårdssättet nr 1 sitt område. Gränserna för Hårhallssättet nr 1 och Pålsingebod nr 1 ha icke kunnat med säkerhet fastställas. Sannolikt är emellertid Hårhallssättet beläget invid den plats, som å topografiska kartan benämnes Horshäll och som även återfinnes å Simris bykarta; vad Pålsingebod beträffar, giva kartorna anledning till den förmodan, att detsamma har sitt läge söder om och möjligen intill det förra. Återstående delen av Simris bys och sockens strand är fri från skattlagda fisken.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  g) Simris sockens kust
  Strandägaren Håkansson i Simris nr 16: Norr om Brantevik funnes skattlagda ålfiskena Brantevik, Pantaredrätten och Krogsättet. Närmare norra sockengränsen emot Simrishamn låge Stengårdssättet, Pålsingebod och Hårhallssättet. De skattlagda fiskenas innehavare förbehölle sig endast ålfisket inom drätternas områden, varemot allt annat fiske vore fritt. I övrigt vore allt fiske å denna kuststräcka ända till Simrishamns stad fritt för en var. Någon utarrendering av fiske hade aldrig förekommit.

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 12 1/2 hemman, af hvilka 1 3/8 äro frälse, 10 5/24 skatte och 1/2 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholm nr 4247-55 Svabesholm nr 49-58 Borrby skvadron nr 76-85
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani nr 1,2 [AID: v792654.b1090.s209 ]


  Värnpliktiga i Simris

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1740
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani VII. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00344
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00209
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00451
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00152
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00243
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00189
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00261
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00046
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00143
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00075
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00072
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00136
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00076
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00089
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Cimbris Cimbris 1853 Dräng Håkan Jeppsson
  Dito Mårten Olsson
  Brantewik Dito Håkan Larsson
  Dito Arild Jönsson
  Dito Mårten Persson
  Efter Brantewik Dito Jöns Frukt
  Cimbris 1852 Dito Jöns Ingwarsson
  Dito Magnus Persson
  Bjersjömölla Dito Anders Olsson
  Wiarp Dito Nils Persson
  Brantewik Dito Swen Magnus Mårtensson
  Dito Håkan Persson
  1851 Dito Ola Larsson
  Dito Håkan Henriksson
  Sjöman Frans Borgström
  Bjersjömölla 1850 Dräng Hans Åkesson
  Brantewik Dito Adolf Frukt
  Dito Nils Persson
  Dito Christian Swensson
  Cimbris 1849 Dito Per Andersson
  Brantewik Dito Per Persson
  1848 Dito Tufwe Åkesson
  Brantewik Dräng Anders Nilsson eller Andersson
  Dito Swen Larsson
  Sjöman Johannes Borgström
  Cimbris 1847 Dräng Ola Åkesson
  N:a Brantewik 1849 Dito Nils Persson
  Dito Nils Persson
  1848 Dito Jöns Olsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Simris socken
  Socknen skulle enligt indelningen välja nämndeman efter Matts Nilsson i Simris, som tjänstgjorde 1825; efter honom valdes

  Ola Ingemansson, Viarp, vald 1836;
  Ola Larsson, Simris, vald 23/12 1849;
  Ola Jönsson, Simris, vald 14/1 1855;
  Mårten Olsson, n:r 6 Viarp, vald 10/7 1859
  Mårten Mårtensson, n:r 1 Simris, vald 1865;
  Per Mårtensson, n:r 21 Simris, vald 1869;
  Ingemar Olsson, Viarp, vald 11/4 1875;
  Mårten Olsson, Simris, vald 31/5 1881;
  Nils Mårtensson, Simris, vald 31/10 1893;
  Emil Nilsson, Grönekulle, vald 16/6 1913, häradsdomare sedan 1936, vilken fortfarande innehar befattningen (1957).

  Simris socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Lasse Rassmuss Rusthåldh 1 Cimbris: G:le Jep Månsson nu Sigfwardh Månsson 2/3 Finns 3 g:le ruinerade huusLäng:r ödhe Rusthål: lijtet sådt
  Rusthållare 2 Rasmus Bengdtzon 2/3 Har 3 dollige huuslänger mycket förfallit bonden fattigh
  Rusthållaren Herman Carl mycket ringa och fattig Rusthåldh 3 Jöns Pippare nu Ryttaren Herman Carl 3/8 Fins ½ stompa huslängia som Rusthål: förbetrat och een stor dehl påkostatt
  Dito Rusthåldh 4 Hindrich Swensson 3/8 Dito 2 stomper ruinerat huus, bonden Uthfattigh
  Hr Cornettens hästehemman 5 Jöns Håkonsson nu Lasse Jönsson Pijpare 3/8 Dito 2 stomper huus och bonden fattigh
  -”- 6 Pehr Norre 3/8 Dito beskaffenheeth
  G:le Jöns Nilss: Rusthåldh 7 Jep Bengdtzon 3/8 Dito 2 stomper huusläng:r bonden fattigh
  Rasmus Bengtz Rusthåldh 8 Bengdt Pehrsson ½ Finns 4 stomper huus dhe 2 bröstfeld: bonden hielper sigh lijtet
  G:le Jöns Nils Rusthåldh 9 G:le Jöns Nilsson nu Nils Jönsson ½ Fins 3 små husläng:r något wedh macht och bondhen hielper sigh
  Borgmäst: Hindrich Johanss: Rusthåldh 10 Unge Jep Månsson 1/3 Finns 3 stomper hus hielper sigh lijtet
  Cronans ograverat Borgmäst Hindrich Johanss: sigh tillhåller 11 Gathehuus: Bengdt Hansson 1 Har ett Elakt stycke hus på Ett golf fattigh
  Dito beskaffenheeth 12 Olof Mårtensson 1 Ett stycke hus, fattigh
  Måns Ollss: sigh antaget efter Hans Excell:tz Fältmask: muntelig Consens på seenaste uthskrif:n 13 Thue Jöransson 1 Ett stycke Dito huus, fattigh
  Cronans på byens grundh 14 Nils Jönss: ödhe huus 1 Berättas detta legat ödhe öf:r 40 åhr och inge huus wethas Uthan wara en lijten kåhlhagaplatz, hwar på ähr sådt något fröö
  Nils Jöranss: Rusthåldh 15 Matz Nilsson Smedh ½ Har 2 stomper g:l huus och förrutit, fattigh
  Rusthållare 16 Lasse Rasmusson 2/3 Har 3 stycken huus det ena bröstfeldigh bonden hielper sigh [AID: v220052.b2640]
  G:le Jöns Nilss: Rusthåldh 17 Måns Mårtensson ½ Warit på Rothe Uptaget och denne bygdt 2 små husl: och 2 golfz hus uthan taak fattigh
  Måns Ollss: Rusthåldh 18 Unge Jöns Nilsson ½ Här tillfinnes ett stycke g:l ruinerat huslänge, ödhe och obrukadt
  Domkyrkians i Lundh 19 Jöns Mårtensson ¼ Finns 3 g:le husläng:r hielper sigh
  [v98384a.b860]
  Rusthållare 20 Måns Ollsson 3/8 Har 3 g:le stomper huus och åboen Uthfattigh
  Nils Jöranss: Rusthåldh 21 Nils Jöransson 3/8 har 3 stomper huus dett eena förfallit, bonden fattigh
  -”- 22 Nils Andersson ½ Een huslänge som denne Reparerat och en stompe til bondhen Uthfattig, nyligen af ödhe Uptaget
  Herman Carls Rusthåldh 23 Jepper Nilsson 2:ne bruch ¼ hem:n ähr ½ Har 4 små husläng:r g:le förfalne bygdt uth ett bonden fattigh
  Cronans warit på Caniche och swaret medh Landg:le 20 ./öre hwardera till härskapet 24 Gathehuus: Pehr Bengdtzon Nils Smedh 1 Ett stycke huusLänga, fattig
  Måns Ollss: Rusthåldh 25 Lasse Jönsson 3/8 Fins stolpare och bindinger till 3 golfz hus ödhe och obruckadt
  Präststombnen 26 PrästeGården ½ Fins 4 huusläng:r Gården warit afbrändt och ånyo Upbygdt
  [AID: v384839.b7350]
  Hr Cornettens hestehemman 27 Hr Steen Ibruch 3/8 Afhyst och Prästen Ibruch
  Rasmus Bengdtz Rusthåldh 28 Dawidh Pehrsson ¼ Har 2 stycker husläng:r bonden hielper sigh
  Ograverat, detta ähr kyrkiornes Eenskylte Uthjordher Hr Steen Matzon IBruch ¼ Finns inga hus eller tompt Uthan skall wara några Uthjordher
  Måns Olss: Rusthålldh sigh tillEgner med Thua Jöranss: dock Cronan bespardt 29 Gathehuus: Anders Hanss: 1 Een husl: och hielper sigh
  Hr Cornettens på dess hestehemman 30 Matz Ibsson 1 Een huslänge och hielper sigh
  Degnebohligen 31 Degnebohligen 1 Ett stycke hus g:l och förfallet har lijtet bruk men intet till hemmanstahl Upfördt
  Kyrkians 32 Thua Pehrsson 1 Ett lijtet stycke förfallit hus. Uthfattigh tiggiare
  Hr Billingskiöldz 1 Wiarp: Pehr Nilsson Fins 4 g:le förfal: huusl: ½ parten ödhe bonden hielper sigh
  Åcke Skräddares Rusthåldh 2 Christopher Jönsson 3/8 Ett stycke huslänge warit på Rothe och denne intet  åthniutit uthan Een öök fattigh bonde
  Rasmus Jönss: Rusthåldh 3 Sigwardh Månsson nu Rasmus Jönsson Ibruch 1/3 Fins 2 stomper huusläng:r bonden fattigh som för åboedt [AID: v1024057.b3740, RA 1732]
  Rusthållare Ringa och fattigt Rusthåldh 4 Åcke Nilsson Skräddare ½ Har 3 stycken små husl: bonden fattigh
  Hr Billingskiöldz 5 Pehr Lass ödhe Gårdh Ähr en ödhe tompt, men Joordhen och Egendomben ähr på Jordrefningen lagdt til Per Nilss: hemman som skulle wara 1/8 hemman
  Rasmus Jönss: Rusthåldh 6 Jöns Rasmusson ¼ Har 3 stycken huusl: tembl: wedh macht och behållen Åboo [AID: v1024057.b3740, RA 1732]
  Rusthållare, förbytt ifrån Juhleröödh till Cronan 7 Mårten Rasmusson 5/8 Warit Hr Buckwaltz byttesJordh, wedh Indeelningen til Cronan finns 4 behål: husläng:r
  Hr Öfwerste Jönsses von Leyonkloutz 8 Olof Erichsson ¼ har 3 stomper g:le huusläng:r bonden fattig
  Dombkyrkians I Lundh 9 Olof Mårtensson 1/3 Har 3 stomper huus och bonden wedh macht
  Rusthållare 10 Rasmus Jönsson 2/3 Har 3 läng:r och bonden behål: och huusen wedh macht [AID: v384786.b8470,  v1024057.b3740, RA 1732]
  Åcke Skräddares Rusthåldh 11 Pehr Mårtensson ½ Har 3 förfal: g:le huusläng:r bonden Uthfattigh
  Borgmäster Hindrich Johanss: i Cimbrishamn Rusthåldh 1 BieresiöömöllaBorgmäster Hindrich Johanss: 1 Ähr 2 Underfalsqwarnar och finns 3 små husläng:r [LReg 1620/21, AID: v384826.b5500, v389852.b220, RA 1735]
  Cronones ligger uthj Cimbrislundh ograverat 1 Pantarehuset:  Christen Lasson 1 Ett stycke odogl: hus åboen fattigh. [AID: v722023a.b3310]

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 53 / sid 48 ff (AID: v98462.b53.s48)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1778 20/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till fullföljande af den på Stadens ägor belägne Cimbris Wägens iståndsättjande, åligger dett Stadens husägare uti alla fyra Quarteren nästa Måndag, then 22 dennas, tidigt på dagen till slutelig wägelagning derstädes aflåta en arbetsför Pärson med skyffel försedd och de som äga hästar, till grudd och sandfyllning en bespänd wagn, och hwilka som tå kunna wara förhindrade böra ofelbart dagen därpå en sådan skyldighet fullgjöra. Blifwandes den härutinnan försummelige åmint den plikt som allmenna Lagen å sådant afseende stadgar.
  Cimnrishamns Rådhus den 20:de Junii 1778
  Borgmästare och Råd

  1783 21/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  den 2:dre instundande Julii är auction utstäld, uppå Åboen Jöns Perssons i Cimbris ägande Skatte hästhemman N:r 6 1/8:dels mantal, uti Cimbris Sochn och By belägit. Åbyggnaden är i godt stånd och kan årligen utsås 7 T:r korn, 5 T:r hafre och höstas 14 lass höö; Äfwen som till denne hemmans dehl finnes ett Åhlesätt uti öppna saltsjön. Detta åhrs winter utsäde til hemmanet får kjöparen besörja om. Och betales inropssumman 2:ne Månader från auctionsdagen; hwilket på begjäran til hågade kjöpares underrättelse kundgjordt warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 21 Junii 1783
  Borgmästare och Råd

  1785 30/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Emedan then uppå Stadens ägor belägne så kallade Cimbris-Wägen, tarfwar förbättring, med Sand- och Grudd-fyllning; Altså blifwa samtelige denna Stadens hus och Tomtägare härigjenom af Magistraten antydde, at thenne Wägeförbättring samfäldt företaga 1:sta och 2:dra Qvarteren nästkommande Onsdag den 3:dje Augusti, samt 3:dje och 4:de qvarteren näst påfölljande Torsdag; The som äga hästar hwardera med en bespänd Wagn, och the öfrige ifrån hwarje hus nummer en arbetsför Person med skoffa försedd, til Wägjämning och pålässning.
  The af Stadens hus- och tomtägare som icke äga tilfälle öfwannämde twänne dagar, åligga om denne wäge förbättring på ofwannämde sätt föranstalta, påfölljande Fredagen d: 5 Aug:. Och blifwa the härutinnan försummelige påminte om den plikt och olägenhet som Allmänna Lagen uti 25 Cap: Bygninga Balken, i thy fall stadgar. Cimbrishamns Rådhus den 30 Julii 1785.
  Borgmästare och Råd

  1789 12/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Emedan then uppå Stadens ägor belägne så kallade Cimbris-wägen, tarfwar förbättring med sand- och grudd-fyllning; Altså blifwa samtelige denne Stadens hus- och tomtägare härigenom af Magistraten antydde, att thenne Wäge-förbättring samfält företaga 1:sta och 2:dra Qvarteret nästkommande Onsdag den 16 september samt 3:dje och 4:de Qvarteret nästpåfölljande Torsdagen; the som äga hästar, hwarthera med en bespänd wagn och the öfrige ifrån hwarje husnummer en arbetsför person med skoffa försedd til wäg-jämning och pålässning. The af Stadens hus och Tomtägare, som icke äga tillfälle ofwannämde twenne dagar, åligga om denne wäge förbättring på ofwannämnde sätt föranstalta påfölljnade Fredagen den 18 September och blifwa de härutinnan försummelige påminte om den plikt och olägenhet som allmänne Lagen uti 25 Cap: Bygninga Balken i thy fall stadgar. Cimbrishamns Rådhus den 12 September 1789 ./.
  Borgmästare och Råd

  1824 22/1, N:o 5 [AID: v461292.b3710]
  Å Fredagen den 20 Februarii nästinstundande, ämna wederbörande Egare och arfwingar, att wid Auction på stället låta till den högstbjudande utropa och försällja Krono Skatte Rusthålls Hemmanet N:o 1 Ett helt mantal Bjersjömölla, belägit i Cimbris Socken, Jerrestads Härad och Christianstads Län, med dertill hörande 3 par Skattlagde Wattu Qwarns stenar, och en serskilld åfwan skattlagd stamp-inrättning. Efter en sistledit år affattad Charta och beskrifning har denne Lägenhet 28 tunne- 30 kappeland Refnings jord, hwarå årligen Höst och Wåhr, kunna utsås cirka Åtta tunnor Säd samt höstas emellan 40 a 50 lass mycket gott hö, då misswäxt ej inträffar. Tillträdet kan ske den 1 Maji instundande, då ena tredjedelen af inrops Summan förut bör wara betald, de öfrige Terminerne blifwa wid Auctionen tillkännagifne, och måste hågade Köpare, wid Auctionen wara försedde med 2:ne wederhäftige och godkände mäns Borgen för inrops Summans erläggande å dertill bestämde Terminer, så wide på anbudet skall göras något afseende, hwilket härigenom kungjort warder.

  1824 10/4, N:o 55
  Som Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium uti Bref den 4 sistledne Mars förordnat, det borde 43 st. Åhledrätter och Åhlefisken uti Cimbris, Nöbbelöf, Borrby, Hofby och Löderups Socknar af Ingelsta och Jerresta Härader innom Christianstads Län, hwilka wid innewarande års slut blifwa Arrende ledige, genom Auction så wäl å Lands Contoiret härstädes som genom Krono-Fogden i de Socknar der Åhledrätterne äro belägne, å nyo på Sex års tid borrt Arrenderas; Altså warder härmedelst kungjordt det Auction å berörde Åhledrätter kommer att för sig gå å Lands-Contoiret härstädes Fredagen den 18 nästkommande Junii kl. 10 föremiddagen; Börande den högstbjudande, hwars anbud likawäl skall underställes Kongl. Kammar Collegii pröfning, wid Auctionen wara försedd med antagelig borgen för Arrende skyldigheternes uppfyllande; Kunnandes hågade Arrendatorer hos Krono-Fogden i Orten, äga tillfälle att göra sig underrättade om desse Fiskens beskaffenhet till Nummer, Läge Alnetal och Ränta jemte öfrige Arrende willkoren. Och behagade Konungens Befallningshafwande i Malmöhus Län en lika kungörelse benägit utfärda låta.

  1836 12/3, N:o 64
  En på Brantewiks Fiskeläge i Jerresta Härad år 1831 ånyo uppförd Hollensk Wäderqwarn med twänne par stenar, af hwilka de större innehåller 10½ spann och äro skattlagde, låter egaren på stället, genom friwillig Auction till den högstbjudande försälja den 6 nästkommande April kl. 10 f.m. – Att någre boningshus icke åtföljer köpet, men att plats för sådanes uppförande lämnas nära Qwarnen, anser jag mig böra tillkännagifwa så wäl som at willkoren för köpeskillingens erläggande blifwa förmånlige och skola före Auctionen uppgifwas.
  Hofby den 7 Mars 1836
  C. B. Hwasser
  anmodad Auctionsförrättare

  1836 14/5, N:o 67
  Wid Cimbris Kyrka i Jerrestad Härad, hålles Måndagen den 13 i nästa månad kl. 11 f.m. Entreprenad auction å Kyrkans reparation till Tegel Tak och wäggar, hwarföre en kostnad af 443 RD Banco är beräknad. – Hugade speculanter, hwilka böra wara beredde att ställa borgen för arbetets förswarliga werkställighet och bestån i 10 år, kunna hos Pastor, Theologiae Doctorn Nordin, påse kostnads Förslaget och erhålla närmare underrättelse om reparationernes beskaffenhet; skolande skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops Embetets pröfning underställas.

  1836 30/6, N:o 94
  Måndagen den 18 i nästkommande Juli kl. 12 på dagen förrättas wid Cimbris Kyrka i Jerresta Härad entreprenad Auction å Murare arbete för reparation af samma Kyrkas torn; hwilket arbete enligt upprättadt kostnadsförslag, som hos pastor i församlingen finnes att påse, uppgår i wärde till 101 RD 24 sk. Banco.
  Detta warder till Entrepreneurens efterrättelse kungjordt med tillkännagifwande att de wid entreprenaden fästade wilkor blifwa wid Auctions tillfället , meddelade.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Cimbris och Nöbbelöfs Socknar genom Herr Doctor P. Nordin 15 R:dr

  1836 29/10, N:o 311
  Wid Häradswägen emellan Cimbris och Nöbbelöfs Kyrkor kommer, under detta och näst derpå följande år stensprängning medelst skjutning att werkställas, å Cimbris Prästgårdsägor. Något förr än skotten lossas, uppställes en stång med ett stycke hwitt linne, fästadt wid stångens öfra ända, hwarefter utropas: skynden undan för stensprängningsskotten. Cimbris den 15 October 1836.
  P. Nordin
  P.L.

  1841 2/4, N:o 30
  Likmätigt författningarne, kungöres följande härstädes anmälde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  11:o) Å hälften af dito (Gatehusplatsen) N:o 11 Cimbris, i Cimbris Socken och Jerrestads Härad, af Lasse Pehrsson och Kjerstina Pehrsdotter öfwerlåten å Tufwe Pehrsson och dess hustru Mätta Pehrsdotter, emot 58 R:dr 16 sk. R:gs.

  1841 16/12, N:o 396
  Thorsdagen den 3 Februari 1842 försäljes genom auktion Kronoskatte-Rusthållsqwarnen Bergsjömölla ett helt Rusthåll, beläget i Christianstads Län, Järrestads härad och socken[!], 1/4 mil från staden Cimbrishamn, innehar Tre par skattlagda mjölqwarnstenar, som mala hela året och har god tillförsel af mäld; äfwenwäl finnes en skattlagd stamp med 3 par hamrar. Till qwarnen finnas 28 tunne- 30 kappeland bördig åker och äng. Åbyggnaderne jemte qwarnwerken äro nybyggda och i gådt stånd. Jordegendomen med större delen af bonings- och uthusen kan tillträdas den 25 nästk. Mars, men qwarnen och stamp ej förr än den 1 nästa Maj. Första fjerdedelen af köpsumman betales den Förste Oktober 1842, återstoden erlägges i Tre Terminer efter Sex månader beräknade i hwarje Termin. Närmare underrättelse om denna Egendoms beskaffenhet kan fås af Hof-Kammereraren Grönwall på Cimbrishamn och Tullhög.

  1846 19/12, N:o 488
  Wid offentlig entreprenadauktion, som förrättas wid Cimbris kyrka Lördagen den 30:de nästkommande Januari kl. 12 på dagen, kommer att åt den minstbjudande öfwerlåtas uppförandet af ett nytt Skolhus i Cimbris by, 32 1/4 aln långt, 13 ½ aln bredt, af bränd mursten under halmtak. Kostnadsförslaget för Murarearbetet uppgår till 1016 R:dr 32 sk. , och för Timmermans och Snickarearbetet till 817 R:dr 40 sk. Banko. Församlingen framforslar alla i kostandsförslaget upptagne materialier samt utgör till ett wisst antal bestämde dagswärken; för öfrigt kommer allt annat till byggnaden åtgående att wid auktionen utbjudas, hwilket allt, jemte det att entreprenören bör wid klubbslaget aflemna till wederhäftigheten styrkt eller af Skolstyrelsen godkänd borgen för auktionswilkorens uppfyllande, till spekulanters underrättelse kungöres.
  Cimbris den 15 December 1846.
  På Skolstyrelsens wägnar
  J. P. Brock.

  1846 2/7, N:o 85
  Som Cimbris Kyrka i Jerrestads Härad kommer att omtäckas, till en del med koppar och en del med tegel, sedan nytt sparrwerk blifwit uppsatt, samt golfwet i kyrkan att omläggas, komma dessa arbeten, jemte flere mindre reparationer å kyrka och ringmur med portar, att till werkställighet utbjudas entreprenadauktion wid kyrkan den Tredje (3) nästkommande Augusti kl. 12 på dagen, under wilkor, om hwilka vice Pastoren å stället före och wid auktionen lemnar underrättelse; börandes hugade spekulanter wid auktionsförrättningen wara beredde att ställa wederhäftig borgen för behöriga fullgörandet af hwad de sig åtaga och arbetenas bestånd i 10 års tid; och skola skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1846 4/12, N:o 744
  Genom auktion försäljes wid Brantawiks fiskeläge, Fredagen den 8:de nästkommande Januari, från kl. 10 f.m., segel, tågwerk, stående och löpande gods, 2:ne ankare, 2:ne jernkettingar, 1 ankartåg, en större båt samt diwerse block och andra persedlar, bergade ur derstädes strandade koffen Perle från Pappenburg, förd af Skepparen J. H. Dreyer. Försäljningswilkoren uppgifwas wid auktionens början. Cimbritshamn den 4:de December 1846
  E. Landgren

  1847 14/4, N:o 134
  Utdrag af Socknestämmo-Protokollet med Cimbris och Nöbbelöfs Församlingar den 11 April 1847.
  § 9
  Då det med stöd af Kongl. Br. d. 15 Juni 1773 ”åligger den stad eller socken, der en kringstrykande person eller tiggare har sitt hemwist, att bestå hwad som på dess underhåll och hemforslande anwändas måste”, så beslöts i sammanhang med den nu för Pastoratet antagna och stadgade Fattigordningen, att det tillkännagifwande skulle genom Landshöfdinge-Embetets kungörelser meddelas för öfrige Församlingar inom Länet, ej mindre att Cimbris Pastorat, som nu träffat ändamålsenliga anstalter om sina egna fattiges försörjande, önskar och anmodar, att derest någon af Pastoratets medlemmar anträffas med bettlande, densamma måtte till hemorten återsändas och antingen till Pastor eller till Ordföranden i Socknenämnden aflemnas, hwilka bemyndigas att utbetala skjutskostnaderna, än äfwen att Cimbris och Nöbbelöfs Socknar förbehålla sig samt ämna samma rätt emot här kringstrykande tiggare från andra Socknar.
  Rätteligen utdraget betygar
  J. P. Brock
  v. Pastor
  Hwilket på begäran kungöres, med tillkännagifwande, att åberopade Kongl. Brefwet den 15 Juni 1773 endast är gällande i afseende på Stockholms stad.

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Cimbris d:o (Socken) Åboen Mårten Jönsson i Cimbris.

  1850 27/5, N:o 62
  Lördagen den Tjuguandre (22) nästkommande Juni kl. 10 f.m., antställes wid Cimbris kyrka, i Ingelstads härad, entreprenadauktion å iståndsättande af norra kyrkogårdsmuren samt anskaffande af nya portar af smidt jern och portpelares uppförande, enligt hos Pastors-Embetet till påseende befintlig ritning med kostnadsförslag; hwilket till spekulanters efterrättelse kungöres.

  1852 7/8, N:o 251
  Genom exekutiw auktion, som förrättas på Hammenhögs Tingställe Måndagen den 1:ste nästkommande Nowember kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning utbjudas Skatte-Hästhemmanet N:o 6 1/8 m:tl Cimbris af Jerrestads härad, och kan om hemmanets beskaffenhet m.m. närmare upplysning erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1855 19/3, N:o 25
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronohemman och lägenheter, nemligen:
  10:o) Nils Hansson och dess hustru Bengt Olsdotter å en fjerdedel af Krono-gatehuset N:o 11 Cimbris, i Cimbris socken och Jerrestads härad, som på dem öfwerlåtits af Tufwe Persson och Mätta Persdotter, enligt afhandling den 1 Aug. 1854.

  1855 27/11, N:o 225
  Från Enkefru Pastorskan Nordstedt i Cimbris hafwa genom inbrott blifwit stulne en linnen, gul, blå och hwitrandig underdyna, twå gul- och hwitrandiga hufwuddynor, en blå-, röd- och hwitrandig dunbädd, ett sängtäcke af sits, ett sängomhäng och ett yllet sängtäcke hwilka persedlar härmed allmänneligen efterlysas med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att anställa noggranna efterspaningar för tjufwens upptäckande och persedlarnes tillrättaskaffande.

  1856 13/5, N:o 55
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, neml.:
  3:o) Henning Jönsson och Per Jönsson å Kronogatehuset N:o 14 Cimbris, i Cimbris socken och Jerresta härad, hwilken lägenhet på dem öfwerlåtits af Jöns Henningsson och Jolla[!] Persdotter, enligt afhandling den 12 Oktober 1841, hwilket, äfwensom att de öfrige inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för den eller dem, som tro sig äga bättre rätt till lägenheterne, att inom natt och år sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1858 4/5, N:o 43
  Uti skrifwelse den 12 sistlidne April har Kongl. Kammarkollegium, sedan laga kraft åkommit dess utslag den 30 Juli 1857, hwarigenom med gillade af Landshöfdinge-Embetets Utslag den 28 Juli 1856, förklarats, det en åledrätt, belägen utanför Skattegatehuset, Pantarehuset, i Cimbris socken, Jerrestads härad emellan åledrätterne N:ris 4 Krogsättet i samma socken och N:o 1 Brantewik i Nöbbelöfs socken, samt innehållande en längd utför Cimbris egor af 249 och utför Gislöfs egor af 283, eller tillhopa 532 alnar, skulle i behörig ordning skattläggas, och derefter under skattemannarätt försäljas, ej mindre fastställt räntan å denna åledrätt till 5 R:dr 5 sk. banko eller 7 R:dr 66 öre R:mt, än äfwen anmodat mig att genast gå i författning om åledrättens försäljande under skattemannarätt på föreskrifwit sätt; och kommer till följd häraf auktion för dylik försäljning att hållas Fredagen den 11 näststundande Juni kl. 12 på dagen, såwäl här å Landskontoret, som i Cimbris socknestuga, i hwilket afseende erinras: att den fastställda räntan skall af köparen allt framgent årligen utgöras; att, om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället anmäler, Kongl. Kammarkollegium eger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet än återbäring af skatteköpeskillingen; att Kongl. Kammarkollegium eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet, och der de godkännas, utfärda skattebref; att om åledrätten är belägen wid särskildta hemmans ellers byalags stränder, i förra fallet hemmansinnehafware och i det sednare byalagen, skola ega optionsrätt till drätternes inlösande för hwad derföre wid auktionen bjudes och finnes antagligt, derom anmälan bör göras hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettio dagar räknad, wid äfwentyr att berörde rättighet annars anses förfallen.

  1861 28/2, N:o 58 (se även: 1861 25/3, N:o 85; 1861 25/4, N:o 118)
  Genom offentlige auctioner, som förrättas å tider och ställen här nedan sägs, kommer att försäljas f. Landtbrukaren C. M. Stens i Blentarp konkursmassas fasta egendomar, neml:
  /…/
  2:o) Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 1 ett mtl Bjeresjömölla af Jerrestads Härad och Christianstads Län. Egendomen utgöres af 29 Tunnl. jord af bördigaste beskaffenhet, jemte väl underhållna åbyggnader; och finnes för öfrigt å densamma vattenqvarnverk med 3 par stenar och sikt äfvensom väderqvarn med 1 par grofmäldstenar, samt en särskilt byggnad för en sikt och stampinrättning.
  Förstnämnde egendom eller Herreberga, försäljes å stället Lördagen den 9 nästkommande Mars kl. 10 f.m., samt egendomen Bjeresjömölla likaledes å stället Tisdagen den 12 i samma månad, kl. 10 f.m., allt med tillträdesrätt den 25 i samma månad. /…/

  1861 5/9, N:o 270
  Måndagen den 23:dje nästkommande September kl. 3 eftermiddagen förrättas vid Bjersjömölla i Jerrestads härad entreprenad-auction för uppförande af en bro med 3:ne kar derå kostnadsförslag uppgående till 2,439 rdr är att före auktionen bese hos undertecknad. Af villkoren som vi auktionstillfället tillkännagifvas, må nämnas: att den som stannar för lägsta budet måste genast vid klubbslaget aflämna behörigen verificerad borgen för arbetets noggranna fullgörande inom föreskrifven tid, dess bestånd under sex på hvarandra följande år, beräknadt från den dag arbetet blifvit synadt och godkändt, och för det förskott han äger uppbära. Hammenhög den 30 Aug. 1861.
  J. Tydell.

  1867 22/6, N:o 298
  Som för gäld utmätte Kronoskattehemmanet N:o 9 1/32 mantal Cimbris i Cimbris socken af Jerrestads härad wid derå utlsyt exekutiv auktion icke kunnat säljas, så kommer genom ny sådan auktion, som förrättas å nämnde härads Tingsställe i Hammenhög Torsdagen den 25 nästinstundande Juli klockan 12 middagen, samma hemman i laga ordning till försäljning å nyo utbjudas; hwilket kungöres.

  1867 28/7, N:o 20
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  3:o Bengt Tufwesson å 1/4:del af Krono-Gatuhuset N:o 13 Cimbris i Cimbris Socken och Jerresta Härad, som på dem transporterats af Tufwe Månssonss arfwingar emot 416 Rdr 67 öre, enligt afhandling den 28 Januari 1863.
  4:o Nils Sandberg å 1/4:del af Krono-Gatuhuset N:o 13 Cimbris i Cimbris Socken och Jerresta Härad, som på honom transporterats af Bengt Tufwesson emot 275 Rdr rmt, enligt afhandling den 4 Januari 1864.

  1867 19/9, N:o 470 (se även: 1867 12/12, N:o 651; 1868 23/1, N:o 29)
  Genom eexcutiv auktion, som förrättas å Tingsstället i Hammenhög Fredagen den 6 nästkommande December klockan 12 middagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld i mät tagne Kronoskatte-Hästhemmanet N:o 6 3/32 mantal Cimbris i Cimbris socken och Jerrestads härad; hwilket härmedelst kungöres.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning så wäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1868 27/3, N:o 140
  Uti ingifwen ansökning hafwa Mårten Mårtensson, Hemming Nilsson och Nils Larsson i Cimbris anhållit om förordnande för Kommissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att utstaka och rörlägga rågångarne emellan Sökandernes, enligt fastställd karta egande jord, belägen inom N:o 3 Cimbris egor, och tillhörande deras hemman N:o 23 och 25 Cimbris i Cimbris socken af Jerrestads härad.
  Som nu öfrige delegare, hwilkas rätt af denna förrättning kan wara beroende, icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från Predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande huruwida de förena sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd att de förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1868 11/6, N:o 48
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  1:o Per Åstradsson, å halfwa Krono-Gatuhuset N:o 29 Cimbris i Cimbris Socken och Jerresta Härad, hwilket på honom öfwerlåtits af Ingar Hansdotter, enligtafhandling den 29 Maj 1866.
  2:o Nils Jönsson, å halfwa Krono-Gatuhuset N:o 29 Cimbris, samma socken och härad, hwilket på honom transporterats af Kjerstin Åkesdotter, enligt afhandling den 9 Juni 1868, hwilket, äfwensom att de sökta inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för den eller dem, som tro sig äga bättre rätt till lägenheterne, att inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1869 11/1, N:o 12
  I enlighet med 44 § Kongl. Förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 Mars 1862 kungöres att nedannämnde personer blifwit walde till Ordförander i Kommunal-Nämnden för följande församlingar nemligen:
  9:o) Cimbris socken Åboen Åboen Per Jönsson N:o 22 Cimbris

  1869 12/2, N:o 11
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, här wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Jerresta Härad
  Cimbris Socken
  Tufwe Persson: Krono-Gatuhustomten N:o 11 Cimbris

  1869 25/6, N:o 297
  Uti ingifwen ansökning har Jöns Persson i Cimbris anhållit om förordnande för vice Kommissions-Landtmätaren A. L. Schalin att uppgå och rörlägga rågången emellan Sökandens hemman N:o 20 å ena samt gatehuset N:o 29 Cimbris å andra sidan, äfwensom att, om så skulle erfordras, werkställa egoutbyte emellan förenämnde N:o 20 och 29 Cimbris i Cimbris socken och Jerrestads Härad.
  Som nu öfrige delegarne icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förenar sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  Uti ingifwen ansökning har Ola Jönsson i Cimbris anhållit om förordnande för vice Kommissions-Landtmätaren A. L. Schalin att, emellan Sökanden samt Mårten Olsson och Per Olsson fördela hemmanet N:o 6 1/32 mantal Cimbris i Cimbris socken och Jerrestads Härad.
  Med anledning deraf att öfrige delegarne icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förenar sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1871 13/1, N:o 3
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Jerrestads Härad.
  Cimbrits Socken
  Tufwe Persson å ½ kronojorden Galgbacken.

  1871 4/2, N:o 8
  Som skräddaren Nils Jönsson härstädes anhållit att få till skatte inlösa hälften af kronogatuhuset N:o 29 Cimbris i Cimbris socken och Jerrestads Härad, så hwarder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande
  Herrar Pastorer i ofwannämnde Härad anmodas låta från Predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande dupplett exemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1872 15/4, N:o 134
  Kungörelse om aflyst wäg.
  Som, enligt ingången rapport, bron wid Bjersjömölla inom Cimbris socken, i följd af skada wid senast inträffade wattenflöde, nedrasat, warder häradswägen, som från allämnna landswägen emellan Cimbrishamn och Hammenhög förbi Bjersjömölla leder till Cimbris, tills widare från allmänna trafiken aflyst; och warda wägfarande hänwisade att tills annan bro blifwa uppförd i stället taga den wäg, som i närheten af Cimbrishamn leder till Cimbris.
  Konungens Befallningshafwande i angränsande län behagade låta utfärda enahanda kungörelse.

  1872 26/7, N:o 63
  Utgifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få skatte inlösa nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  åboen Göran Jonasson: Gatuhuset N:o 30 Cimbris, i Cimbris socken och Jerrestads härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1872 26/7, N:o 64
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit blifwa till åboar antagne, nemligen inom
  Jerrestads härad:
  Snickaren Anders Örnbergs sterbhusdelegare å hälften af utjorden Galgbacken i Cimbris socken, hwartill åborätten blifwit af pigan Anna Ågren, den der genom arf efter sin broder snickaremästaren Åke Ågren kommit i besittning af egendomen, å bemälde Örnberg öfwerlåten medelst afhandling den 9 Januari 1869 såsom godtgörelse för åtnjuten wård.

  1877 9/1, N:o 8 (Landskansliet)
  Om bewiljad lagfart å fastigheter.
  Jemlikt hit inkomne förteckningar har under sistlidne December månad lagfart bewiljats å följande fastigheter, nemligen wid:
  c) Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  24. Cimbris 48 afs. fr. n:r 16 1/384 mtl. Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Olof Christiansson, Elna Åkesdotter. Fångets beskaffenhet: d:o (Köp). Fångesmans namn: Eljena Mårtensdotter, Nils Mårtensson. Köpesumma: 300 kr.
  26. Cimbrislund 2, den till 1/4 mantal n:r 16 Cimbris hörande andel. Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Per Nordström, Kersti Bengtsdotter. Fångets beskaffenhet: Köp. Fångesmans namn: Tufwe Åkesson. Köpesumma: 175 kr.
  62. Ålfiskena Hårshallssättet, Pålsingeboden och Stengårdssättet. Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Grosshandlare J. D. Björkegren. Fångets beskaffenhet: d:o (Köp). Fångesmans namn: Borgmästare Krooks konkursmassa. Köpesumma: 25 kr 50 öre.
  188. Cimbris n:r 50, afsöndr. fr. n:r 3 5/32 mantal. Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Lorentz Stoltz, Fredrik Kraak. Fångets beskaffenhet: d:o (Köp). Fångesmans namn: Ola Jönsson. Köpesumma: 450 kr.

  1877, N:o 200 (Landskansliet)
  Under detta års lagtima Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen: Wid Ingelstads och Jerrestads Häradsrätt:
  75) Fjerdedelen af hwart och ett utaf kronoskatteålfiskena Hårshallssättet, Pålsingeboden och Stengårdssättet i Cimbris socken, som landsfiskalen P. J. Wadstein och hans hustru köpt af grosshandlaren och riddaren J. D. Björkegren för 500 kr.
  76) Fjerdedelen af hwart och ett af kronoålfiskena Hårshallssättet, Pålsingeboden och Stengårdssättet i Cimbris socken, som enkefru Elise Espersson köpt af herr grosshandlaren och riddaren J. D. Björkegren för 500 kr.
  107) Cimbris nr. 19, sju nittiondedels mantal, som Hemming Olsson köpt af sina föräldrar Ola Larsson och hans hustru för 3,666 kronor 67 öre samt wilkor om undantag.
  175) Cimbris nr. 9, ett sextiofjerdedels mantal, som Per Persson köpt af Per Jönsson och Elna Hansdotter för 900 kr samt wilkor om undantag.
  204) Cimbris nr. 4, fem trettiotwåendels mantal och nr. 9, ett trettiotwåendels mantal jemte den till sistnämnde hörande andel i skogslotten Cimbrislund, som Enkan Boel Olsdotter köpt af sin aflidne man Hemming Mårtenssons öfrige sterbhusdelegare för 3 800 kronor.

  1877 30/7, N:o 14 (Serien II)
  Kungörelse ang. skatteköp af 1/4 utaf kronogatuhuset N:o 13 Cimbris
  Uti ingifwen ansökning har Åboen Carl Helgesson anhållit att få till skatte lösa en fjerdedel utaf kronogatuhuset N:o 13 Cimbris i Cimbris socken och Jerrestads härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida det sökta skatteköpet, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnda härads kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 3/8, N:o 15
  Angående skatteköp af halfwa krono utjorden ”Galgbacken” i Cimbris socken.
  Uti ingifwen ansökning hafwa sterbhusdelegarne efter snickaren Anders Örnberg anhållit att få till skatte lösa halfwa kronoutjorden Galgbacken i Cimbris socken och Jerrestads härad, hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida det sökta skatteköpet bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnde härads kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, ifall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 6/11, N:o 21 (Serien II)
  Kungörelse angående skatteköp af 1/4 utaf kronogatuhuset N:o 13 Cimbris
  Uti ingifwen ansökning har muraren Matts Olsson Nord anhållit att få till skatte lösa en fjerdedel utaf kronogatuhuset N:o 13 Cimbris i Cimbris socken och Jerrestads härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida det sökta skatteköpet, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnda härads kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  72:o) Wiarp N:o 13 en fr. ett sjettedels mtl. N:o 11 afsöndrad lägenhet om 1,294 qw. ref, som Anders Tillgren fått på sig öfwerlåten af Ola Mårtensson;
  73:o) Cimbrislund N:o 3, en från den till ett fjerdedels mtl. Cimbris N:o 16 hörande skogslåtten Cimbrislund afs. lägenhet om 16,299 qw. ref, som Ola Nilsson köpt af Åke Tufwesson och Bengta Persdotter för 716 kronor 67 öre;
  176) Cimbris nr. 16 ett sjuhundrasextiåttondels mtl förslagswis, som enkan Kersti Mårtensdotter köpt af Ola Hemmingsson för 250 kr.
  198) Cimbris nr. 9 ett sextifjerudels mtl och nr. 4 fem sextifjerndels mtl, jemte den till förstnämnde hemman hörande andel i Cimbrislund, som Mårten Olsson köpt af Boel Olsdotter för 4,150 kr.

  1878 7/8, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om lagfarne fastigheter.
  Wid Ingelstads och Jerrestads Häradsrätts Wårting detta år har lagfart meddelats å:
  92) Den till ett tjugofjerndels mtl Cimbris nr. 1 hörande andel i utjorden Sandarne för Anders Swensson, som köpt nämnde fastighet af Jöns Andersson för 275 kronor.
  139) Cimbris nr. 6 ett twåhundraåttiåttondels mtl för Mårten Olsson och hans hustru Anna Persdotter, som köpt nämnde fastighet af den förras broder Per Olsson för 550 kr.
  140) Cimbris nr. 6 ett twåhundraåttioåttondels mtl för Mårten Olsson, som ärft nämnde fastighet efter sin moder Anna Olsdotter.
  141) Cimbris nr. 6 ett twåhundraåttioåttondels mtl för Mårten Olsson och hans hustru Anna Persdotter som köpt nämnde fastighet af Bengta Olsdotter och hennes man P. M. Sjöstedt för 500 kr.
  203) Cimbris nr. 25, den till fem trettitwåendels mtl hörande andel af utmarken Cimbrislund för Per Bengtsson och hans hustru Anna Olsdotter, som köpt nämnde fastighet af Hemming Nilsson för 1,166 kr.
  237) En fjerndel af gatuhuset Cimbris nr. 13 för Bengt Tufwesson, som köpt nämnde fastighet till skatte från Kongl. Maj:t och kronan.
  238) En fjerndel af gatehuset Cimbris nr. 13 för muraren P. H. Sandström och hans hustru Johanna Löfwall, som köpt nämnde fastighet af Bengt Tufwesson och hans hustru för 493 kr.

  1880 3/2, N:o 21 (Landskansliet)
  Kungörelse om lagfart å fastigheter.
  6:o) Förteckning öfwer de fastigheter, hwarå Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt meddelat lagfart under Höstetinget 1879:
  49. Nio kappland jord af en från fem trettiotwåendels mtl, Cimbris nr 25 afsöndrad lägenhet om 19,5 kappland i jordeboken benämnd Cimbris nr 57, hwilken andel Per Eriksson köpt af Mårten Larsson för 66 kr. 67 öre;
  50. Sju kappland jord af nyssnämde lägenhet för Ola Mårtensson, som köpt denna andel af Mårten Larsson och Anna Hansdotter för 150 kr.;
  51. Tre kappland jord af berörde lägenhet, hwilken andel N. O. Stridsberg fått på sig öfwerlåten af Mårten larsson;
  71. En fjerdedel af skatteålfiskena Hårshallssättet, Pålsingeboden och Stengårdssättet, som Enkan Charlotte Wadstein, född Rosenberg samt hennes barn Johan Wadstein, Carl August, Gustaf Axel och Hilda Mariana Charlotta Wadstein bekommit i giftorätt och arf efter aflidne Landsfiskalen P. Wadstein.
  72. Ett fjerdedel af hwartdera ålfiskena Hårshallssättet, Pålsingeboden och Stengårdssättet, som Grosshandlaren och Riddaren J. D. Björkegren köpt af delegarne uti afl. Landsfiskalen Wadsteins bo för 500 kr.
  111. Bjersjömölla nr 1 som C. J. Carlsten köpt af N. C. Nilsson för 32,000 kronor:
  186. Cimbris nr 15 ett åttondels mtl, samt den till fem trettiotwåendels mtl, nr 25 hörande av Cimbrislund, som Henrik Nilsson och hans hustru Karna Tufwesdotter köpt af Per Bengtsson och Anna Olsdotter för 7,000 kr.,
  203. Cimbris nr 54 en från nr 9 afsöndrad lägenhet om 0,4375 qwadratref som Lars Hemmingsson och hans hustru Anna Larsdotter köpt af Lars Tufwesson och Nils Larsson för 33 kr. 33 öre;
  210. Cimbris nr 15 ett åttondels mtl, som Anders Mårtensson och hans hustru Eljena Persdotter köpt af aflidne Mårten Olssons arfwingar för 4,166 kronor 67 öre;
  211. Cimbris nr 15 ett tjuguåttondels mtl, som Anders Mårtensson och hans hustru Eljena Persdotter köpt af Mätta Olsdotter för 3,166 kr. 67 öre.
  214. Cimbris nr 58 en från ett fjortondedels mtl, nr 15 afsöndrad lägenhet om 2,415 qwadratref, som Mårten Olsson och hans hustru Hanna Persdotteer köpt af Anders Mårtensson och Eljena Persdotter för 400 kr.;
  219. Cimbris nr 20 ett sextiofjerdedels mtl, som Soldaten Johannes Lind köpt af Per Persson för 2,150 kr och förbindelse att utgöra undantag;

  1881 28/1, N:o 16 (Landskansliet)
  Kungörelse om lagfart å fastigheter. Wid 1880 års lagtima Hösteting har lagfart blifwit bewiljad å följande hemman och lägenheter nemligen:
  d) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  18) Af Cimbris nr. 3, den till fem tretiotwåendels mantal, rörande andel i Cimbrislund om 4 tunnland 6,196 kappland med förslagswis åsatt ett twåhundraåttondels mantal, som Ola Henningsson och h.h. Bernhardina Augusta Christina Dillström köpt af Håkan Tufwesson och Sissa Swensdotter för 1,666 kronor 67 öre.
  19) Cimbris nr. 27, den till ett åttondels mantal af Cimbrislund om 6 tunnland 25,096 kappland med förslagswis åsatt ett twåhundraåttondels mantal, som Håkan Tufwesson och hans hustru Sissa Swensdotter köpt af Hemming Olsson och hans hsutru för 1,666 kronor 67 öre.
  31) en tolftedel af ålfisket Kroksättret, som Enkan Mätta Månsdotter bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Anders Nilsson.
  32) en tolftedel af ålfisket Kroksättret, som Ola Andersson och Hans Andersson ärft efter sin fader Anders Nilsson.
  33) en tjugufjerdedel af ålfisket Kroksättret, som Enkan Hanna Andersdotter ärft efter sin fader Anders Nilsson.
  34) en tjugufjerdedel af ålfisket Kroksättret, som Lars Anderssons hustru Anna Andersdotter ärft efter sin fader Anders Nilsson.
  35) en tjugufjerdedel af ålfisket Kroksättret, som Ola Andersson köpt af sin broder Hans Andersson för 450 kr.
  36) Af lägenheten Cimbris nr. 33, en till twå tjugufemtedelar förslagswis beräknad andel, som Henrik Andersson och hans hustru Kersti Mårtensdotter köpt af Per Holmberg och Ingar Swensson för 80 kronor.
  69) Cimbris nr. 1, ett åttondels mantal, med undantag af dertill hörande andel i skogslotten Cimbrislund, hwilket hemman Per Persson köpt af hr e.o. Professorn Doktor S. Ribbing för 10.480 kronor.
  176) Halfwa utjorden Galgbacken i Cimbris socken, som Anders Örnberg, Karna Örnberg, Gertrud Örnberg och Kristina Örnberg köpt från Kongl. Maj:t och kronan. [AID: v566851.b500]
  177) En fjerdedel af utjorden Galgbacken i Cimbris socken, som Anders Andersson och hans hustru Karna Örnberg köpt af Gertrud Örnberg och hennes man Per Petersson samt Kristina Örnberg och dennes man N. H. Holm för 450 kronor. [AID: v566851.b500]

  1881 7/9, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart. Under innewarande års Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen
  g) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  3. Cimbris nr 15, ett fjortondels mtl, som Per Jönsson och hans hustru Elna Hansdotter köpt af Anders Mårtensson och Eljena Persdotter för 5,000 kronor.
  52. Cimbris nr 63, en från fem trettiotwåendels mtl Cimbris nr 4 afsöndrad lägenhet om 0,525 qvadratrefs rymd, för Anders Mårtensson och hans hustru Ingrid Jönsdotter, hwilka köpt densamma af Hans Mårtensson och Anna Erlandsdotter för 225 kronor.
  94. Wiarp nr 1, ett fyrahundrasextiondedels mtl, för Nils Larsson, hwilken köpt detsamma af sina föräldrar Lars Nilsson och Kersti Persdotter för 350 kronor samt förbindelse att utgöra undantag.
  95. Wiarp nr 8, fem etthundrasextiotwåendels mantal, för Elna Olsdotter hwilken ärft detsamma efter sin fader Ola Månsson.
  120. Sjutton sextiondedelar af Pantarehuset nr 1 samt en tredjedel af ålfisket Pantaredrätten nr 1, för Nils Tufvasson och Gertrud Henriksdotter, hwilka köpt nämnda fastigheter af sin moder Karna Håkansdotter samt syskon Per, Jeppa och Anna för 250 kronor.
  121. Östra delen af Pantarehuset nr 1 samt en tredjedel af åldrätten Pantaredrätten nr 1, för aflidne Skepparen Per Nilssons barn Nils, Ola, Jeppa, Per, Henrik, Tufwe, Anna och Bengta, hwilka ärft nämnda fastigheter efter sin föräldrar Per Nilsson och hans hustru Boel Olsdotter.
  150. En till läge och gränser bestämd till ett trehundratjugondedels mantal förslagswis beräknad andel af Cimbris nr 9, för Lars Bengtsson, hwilken köpt nämnde fastighet af Jöns Wigren och Elna Nilsdotter för 1,000 kronor.
  201. En fjerdedel af gatehuset Cimbris nr 13, för Matts Olsson Nord, hwilken, enligt skattebref, köpt nämnde fastighet från Kongl. Maj:t och Kronan.
  202. En fjerdedel af gatehuset Cimbris nr 13, för Matts Nord och hans hustru Ingar Andersdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af P. H. Sandström och Johanna Johansdotter för 350 kronor.
  286. Ett ettusentwåhundraåttiondedels mtl Cimbris nr 9, för Ola Jönsson och hans hustru Anna Palmqvist, hwilka köpt densamma af Boel Palmqvist för 100 kronor.
  287. Ett ettusentwåhundraåttiondedels mtl Cimbris nr 9, för Anna Palmqvist, hwilken ärft nämnde fastighet efter fadern Ola Palmqvist.
  336. En åttondel af östra delen utaf den i Cimbris socken belägna skatteaugmentshustomten Pantarehuset nr 1, för Jeppa Persson, som köpt nämnde fastighet af sin broder Per Persson för 1,350 kronor.
  337. Hälften af östra delen utaf den i Cimbris socken belägna skatteaugmentshustomten Pantarehuset nr 1, för Henrik Persson och Tufwe Persson hwilka köpt nämnde fastighet af Nils Persson, Ola Persson, Anna Persdotter och hennes man Anders Persson samt Bengta Persdotter och hennes man Per Swensson för 800 kronor.

  1892 6/2, N:o 39 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart, att uppläsas från predikstolen i kyrkorna inom Ingelstads och Jerrestads härads tingslag.
  Wid Ingelstads och Jerrestads härads hösteting år 1891 hafwa lagfarter meddelats å:
  49. Fem sextiofjerdedels mtl Cimbris nr 18, som N. A. Gram erhållit i giftorätt efter sin aflidna hustru Ingrid Mårtensdotter.
  50. Sju etthundratjugoåttondedels mtl Cimbris nr 18, som Martin gram erhållit i arf efter sin aflidna moder Ingrid Mårtensdotter.
  51. Sju etthundratjugoåttondedels mtl Cimbris nr 18, som Alma Beata Gram erhållit i arf efter sin aflidna moder Ingrid Mårtensdotter.
  79. Ett trettiotwåendels mtl Cimbris nr 20, som Maria Larsdotter samt Hemming och Lars Nilsöner, Ingar, Bolla och Janna Nilsdöttrar, Nils och Ola Jönsöner, Bengta och Ingrid Jönsdöttrar, Nils Lundström, Olof Tufwesson och T. Lasson erhållit i giftorätt och arf efter aflidne Nils Nilsson.
  80. Nyssnämnda fastighet, som Mårten Mårtensson köpt af Maria Larsdotter, Hemmning och Lars Nilssöner, Ingar Nilsdotter och hennes man Mårten Eriksson, Bolla Nilsdotter och hennes man Håkan Mårtensson, Janna Nilsdotter och hennes man Måns Andersson, Nils Jönsson Lindström, Ola Jönsson, Bengta Jänsdotter och hennes man Tufve Mårtensson, Nils Lundström, O. Thufwesson samt T. Lasson och från omyndiga Ingrid Jönsdotter för 2,820 kr.

  1892 13/8, N:o 211 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart, att uppläsas från predikstolen i kyrkorna inom Ingelstads och Jerrestads härads tingslag.
  Wid Ingelstads och Jerrestads härads wårting år 1892 hafwa lagfarter meddelats å:
  22. Dels 0,29484 qwadratref till läge och gränser bestämd jord, dels 2,240 qwadratfot till läget bestämd jord af den till ett åttondels mtl Cimbris nr 1 hörande andel af utmarken Cimbrislund, som Johan Hansson samt Viktor Albin Johansson erhållit i giftorätt och arf efter aflidna Anna Carlsson.
  23. Nyssnämnde fastigheter, som Magnus Brunk köpt af Johan Hansson samt från omyndige Viktor Albin Johansson för 600 kr.
  24. Sistnämnde fastigheter, som Johan Hansson köpt af Magnus Brunk för 600 kr.
  28. En från tjugonio trehundraåttiofjerdedels mtl Cimbris nr 16 afsöndrad lägenhet om 2,85 ar, i jordeboken benämnd nr 80 Cimbris, som ELna Larsson samt Maria Lowisa och Betty Carolina Montan erhållit i giftorätt och arf efter aflidne Thure Montan.
  34. En från ett tolftedel mtl Cimbris nr 6 afsöndrad lägenhet om 0,029 hektar, i jordeboken benämnd nr 84 Cimbris, som N. Sjöberg och hans hustru Mätta Olsson köpt af Hemming Olsson och Anna Mattsdotter för 200 kr.
  35. En frå ett åttondedels mtl Cimbris nr 7 afsöndrad lägenhet om 0, 0188 hektar, i jordeboken benämnd nr 83 Cimbris, som Henrik Andersson och hans hustru Ingrid Mårtensson köpt af Hemming Olsson och hans hustru Anna Marrsdotter för 160 kr. och wilkor i öfrigt.
  101. En från ett åttondels mtl Cimbris nr 16 afsöndrad lägenhet om 0,408 qvadratfot, i jordeboken benämnd nr 43 Cimbris, som Swen Olsson och hans hustru Bothilda Henriksdotter köpt af Nils Olsson och Anna Christiansdotter för 625 kr. jemte wilkor i öfrigt.
  121. En från den till ett åttondels mtl Cimbris nr 7 hörande andelen af utmarken Cimbrislund afsöndrad, till läge och gränser bestämd jordrymd om 2,006,9375 qwadratmeter, som Anders Persson och hans hustru Hanna Jönsson köpt af Hemming Olsson och Anna Mattsdotter för 140 kr. jemte wilkor i öfrigit.
  127. En från tjugonio trehundraåttiofjerdedels mtl Cimbris nr 16 afsöndrad lägenhet om 2,85 ar, i jordeboken benämnd nr 80 Cimbris, som Per Jönsson köpt af Elna Larsson samt från omyndiga Maria Lowisa och Betty Carolina Montan för 900 kr.
  128. Nyssnämnda fastighet, som Elna Larsson fått på sig öfwerlåten af Per Jönsson för 900 kr.
  131. Ett fyrtioåttondels mtl Cimbris nr 9 samt hälften af de till hemmanen Cimbris nr 6, ett åttondels mtl, nr 19 ett fjerdedels matl och nr 27 ett åttondels mtl hörande andelar af utängen Cimbrislund, som Håkan Tufwesson fått i giftorätt efter aflidna hustrun Sissa Swensdotter.
  132. Ett tjugofjerdedels mtl Cimbris nr 9 samt de till hemmanen Cimbris nr 6 ett åttondels mtl, nr 19 ett fjerdedels mtl och nr 27 ett åttondels mtl hörande andelar af utängen Cimbrislund, som Per Tufwesson, Johan Tufwesson, Olof och Jöns Eriksöner, ingar, Elna och Sofia Eriksdöttrar samt Swen, Nils och ola Mårtensöner, ingrid och Maria Mårtensdöttrar, Swen Andersson och Olof Andersson ärft efter aflidne Håkan Tufwesson och dennes hustru Sissa Swensdotter.
  133. Nyssnämnde fastigheter, som Anders Andersson köpt af Per Tufwesson, Johan Tufwesson, Olof Eriksson, Jöns Eriksson, Ingar Eriksson och hennes man Anders Persson, Elna Eriksson och hennes man Johan Lindwall, Sofia Eriksson och hennes man Ola Lundblad, Swen Mårtensson, Ingrid Mårtensdotter och hennes man Henrik Andersson, Maria Mårtensson och hennes man Per Skoug samt från omyndige Nils och Ola Mårtenssöner för 11,500 kr. jemte wilkor i öfrigt.
  232. En från ett fjortondels mtl Cimbris nr 15 afsöndrad lägenhet om 0,316 hektar, i jordeboken benämnd nr 85 Cimbris, som Jöns Ingwarsson köpt af sina föräldrar Ingwar Åkesson och Elna Olsdotter för 400 kr. jemte wilkor i öfrigt.
  318. En från ett fjerdedels mtl Wiarp nr 10 afsöndrad lägenhet om 0,072 hektar, i jordeboken benämnd nr 14 Wiarp, som Stenkil Månsson och hans hustru Kjerstina Hansdotter köpt af Jöns Mårtensson och Sissa Olsdotter samt Per Mårtensson och bengta Månsson för 112 kr. jemte wilkor i öfrigt.
  328. En till läge och gränser bestämd andel af Per Eriksson tillhöriga 9,5 kappeland af den från fem trettiotwåendels mtl Cimbris nr 25 afsöndrade lägenheten nr 57 Cimbris, som Lars Perssons sterbhus köpt af Per Eriksson för 60 kr.

  1895 20/6, N:o 4 (Serien II)
  Kungörelse angående utarrendering af lägenheten Gnalöfslyckan.
  Genom offentlig auktion, som Måndagen den 16 nästkommande September klockan tolf på dagen anställes såwäl här å Landskontoret som af kronolänsmannen i Jerrestads länsmansdistrikt å länsmanskontoret i Tomarp kommer en pastor i Cimbrishamn anslagen jordlägenhet, benämnd Gnalöfslyckan, i 1874 års jordebok upptagen under benämning prestjorden n:o 1 i Cimbris socken och Jerrestads härad, att utbjudas till arrende på femton år, räknade från den 14 Mars 1896; Och warder till spekulanters kännedom härmed tillkännagifwet:
  att såsom arrende är bestämt elfwa hektoliter spannmål, hälften råg och hälften korn, att lösas med penningar efter ortens medelmarkegångspris och såsom minimum en årlig penningeafgift fem kronor;
  att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af minst twå personer, hwilkas wederhäftighet är af wederbörande domare eller Konungens Befallningshafwande styrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bewittnad borgen för årliga arrendeskyldigheternas fullgörande under de fem första åren af arrendetiden, affattad i öfwerensstämmelse med stdagadt formulär;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos länsmannen i orten; samt
  att Länsstyrelsen och Domkapitlet, som utfärda arrendekontrakt, ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

  1895 184/10, N:r 147 (Serien II)
  Kungörelse om brandordning för Brantewiks fiskeläge.
  Genom beslut denna dag har Länsstyrelsen till efterrättelse från och med den 1 Januari 1896 för det område wid Brantewiks firskeläge, derå, enligt Kongl. Maj:ts nådiga bref den 19 Oktober 1894, brandstadgan för rikets städes skall i tillämpliga delar gälla, faststält denna.
  Brandordning för Brantewiks fisekläge.
  § 1.
  /…/