Simrishamn

  Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
  Härad: (Järrestad)
  Kommun:
  1863-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 a b

  Litteratur:
  Alebo, Lena (Red.), Simrishamn 900 år (del 1). 2021
  Alebo, Lena (Red.), Simrishamn 900 år (del 2). 2022
  Andrén, E, Simrishamn. En gammal stad på Österlen. 1974
  Glimberg, U, Udi wor kiöbsted Simbritzhaffn. En krönika från vår sista danska tid 1611-1660.1981
  Hanssen, B. Innehavare av handels- och ämbetsmannagårdarna i Simrishamn 1706-1900.
  Holmström, A. Cimbrishamnia 1759. 1971
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 95-108. 1991
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 137-140. 1751
  Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 33. 1981
  Wollin, A, Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin. En simrishamnsborgare på 1700-talet. 1952

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b6460
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b5850.s585
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b5320.s530
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b5280.s478

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Begravningar och böter 1673-1721
  Simrishamn år 1659
  Simrishamn år 1681
  Simrishamn år 1691
  Simrishamn år 1694
  Simrishamn år 1698
  Simrishamn år 1699
  Simrishamn år 1706
  Simrishamn år 1708
  Simrishamn år 1714
  Simrishamn år 1728
  Simrishamn år 1733
  Simrishamn år 1737
  Simrishamn år 1742
  Simrishamn år 1750
  Borgmästare i Simrishamn
  Rådmän i Simrishamn
  Tullnärer i Simrishamn

  Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
  CIMBRISHAMN, Lat. Portus Cimbrorum, en Siöstad, hel liten, wid Öster-Siön: 64 1/4 mil ifrån Stockholm, och 6 mil ifrån Christianstad. har en Hamn. Marknad hålles årligen then 24 Junii och 4 October.
  Teh gamle Kimbrer eller Cimbri, som åtskillige orter intagit, menas härifrån hafwa gådt ut, under sin Anförare Beor eller Biarn, hwarom en Runesten ther i Kyrkiogårds-muren synes wittna. Efter thessa skal en del af Skåne också blifwit kalladet Kimbersnäs.


  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 ( av J. L. Gillberg)
  CIMBRICEHAMNS STAD (a)

  (a) Är en siö Stad wid östersjön belägen 6 mil ifrån Christianstad, och lärer ofelbart hafwa sitt namn af de gamla Cimbrer, som därifrån under sin anförare Beor eller Biarm utgådt till utländska orter Danska Historie Scribenterne Strelov och J. Lau-Volff, utom flere witna härom sägande, att denne Stad har sitt namn af de Cimbrer som härifrån utgådt år 2264 efter weldenes skapelse, eller som det annars räknas, 607 år efter syndafloden. Hwarcken af historien eller andra acta, har man någon underrättelse om thenne urgamla Stadsens första anläggning.

  Skall man tro gammal sägen, så har Cimbrishamn warit en hamn för fordna Staden Tommerup där dess Inbyggare haft sin siöfart, dåck har man fast mera anledning tro att Cimbricehamns Stad wist warit till för XII Seculo. Uti Gragi Hist Christiani III p.6.så wäl som uti äldre auctorer förekommer namnet Cemmershafn, och år 1536 wet man med wisshet att Cimbricehamns Stad haft sine deputerade på Herredagen i Kiöpenhamn. Där är bekant, att denne Stad af fordna Danska konungar warit med goda Privilegier försedd, ehuru Stadsens gamla Papper och Privilegier under fordna tiders Swåra krigslågor blifwit plundrade samt bordtförde, och af fundna Protocoller wet man, at Cimbricehamns Stad, uti Danska tiderne, drifwit handel på utrikes orter, så ock haft 2:ne Instantier af Rådstufwu- och kämnärsrätter.

  Uti förra ofredstider, är denne Stad, som warit öppen och utan wärn, blefwen utmärglad af brandskatter och skiöflande, så wäl af fienden, som af de så kallade snapphanar, såsom ock af många Eldswådor, hwilcka i Mannaminne kunna nämnas under åren 1723 [eg. 1724], 1733 och 1741. En skants in wid staden och söder om hamnen, är år 1700 gienom kongl. Rådets och Fäldtmarschalkens Herr Grefwe Stenbocks föranstaltade worden uppkastad, som i Danska kriget 1715 och följande åren bewarade både Stade och hamnen för fientligit inbrått, men är nu förfallen och ruinerad, dåck finnes därpå 4 st. JärnCanoner qwarstående.

  Cimbricehamns Stad, som nu förtiden är med ett Staqvet af stengiärde inhägnad, har allenast en tullport; är bebygd med korswärcks hus, hwaraf endel äro snygge och med tegel täckte, samt en del med halmtak försedde: äger ett litet wackert tårg merendels med trän kringsatt och i Staden ser man, utom gränder, en wacker Gata gående ifrån tullporten neder till siön samt 127 st. nummererade tompter in alles.

  Kyrckor har Staden en S:te Nicolai kallad, är täkt med tegel, äger intet orgelwärck utan allenast ett Positiv, och wid Stadsens tullport ser man Rudera efter ett Capell som säges warit bygt af Lybeckare, då de i förra tider legat här på sillfiske.

  Manufacturer äro här i Staden inga, utom ett tegelslageri, ett litet stycke utom Staden anlagt 1736, hwilcket drifwes med all flit samt gifwer en god tillwärckning så af mur- som taktegel.

  Qwarnar har Staden 2:ne st. som gå med wäder.

  Åkerjorden, donerad af konung Christian IV i Dannemarck, på dät staden däss bättre skulle hafwa sin utkomst, är ungefärligen 280 tunneland, fördelt i 2:ne wångar af skarp och sandig art, men ingen hömarck, och otillräckeligit muhlbete allenast i wångarne då de ligga i träde.

  Fiske uti saltsiön hafwer staden någorlunda godt, dåck tillförene ömnogare, bestående uti torsk, sill, flundror, tobbis, ål och lax, samt någon karp och rudor i några på egorne belägne dammar.

  Hamnen för Staden är öppen, så att wissa windar kunna indrifwa Fartygen på Landbacken och dem fördärfwa, hwarföre de ock, öfwer wintrarne, förlägges uti andre och säkra hamnar, såsom uti Carlscrona och Carlshamn, till bewarande. Efter Underdånigst giorde ansökningar af Stadsens Borgerskap, har Hans kongl. Maj:st år 1750 allernådigst tillåtit, att en Brygga af 190 alnars längd med Glasiner, till en början af denna hamnens förbättrande år 1752 blifwit bygder, men det öfriga arbetet har sedan kommit att stadna, och dät dertill anskaffade timbret blifwit förlagt under betäckning wid stranden.

  Stadsens Rörelse består förnämligast i spannemåls handel, och äro nu wid Staden 6 st. större och mindre Fartyg, hwilcka årligen Transportera på flere inrikes orter emellan 7 till 11000 Tunnor, samt återtaga till Stadsens och Landtmannens förnödenhet, salt, järn, timber, bräder och tjära med det mera, warandes nu förtiden de handlandes antal 10 st. så ock finnes iblandt borgerskapet allehanda slags handtwärkare, förutan fiskare, wagnmen och arbeteskarlar.

  Plantagerne bestå egenteligen uti Tobak som planteras uti Stadsens lyckor och Trägårdar, hwarutinnan man ser, utom ordinaira frukteträn, Winranckor, Fikon, Muhlbärs och Wahlnötte trän.

  Stadsens Wapn eller sigill består uti en Lax och en Båt som wisar sig slutande på ett haf och änteligen så styres denne Stad nu för tiden af en Borgmästare, 4:ra Rådmen och en Notarius, så ock finnes uti Staden en Trivial Schola.

  Sjövant folk på Österlen år 1742

  Ordförklaring: Läst – mått på ett fartygs lastförmåga (skeppsläst), åren 1726-1863: 1 läst = 2448 kg

  Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

  Specifikation över fiskare och deras båtar år 1700 – se AID: v722023a.b3480

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

  Kungl. Maj:t genom dom tillagt Simrishamn betesrättighet på Gladsax bys utmark (Hallarna) 1806 april 17, AID: v461322.b2110; v461322.b4500

  Ålfiske, åldrätter och tobisdrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade uti i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  ”Åhlfält utan för Skantzen” Staden år 1750 till borgmästaren ”på dess lön” [AID: v619292a.b2160.s211]
  [AID: v461319.b1600]

  Ur: SOU 1925:19 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Järrestads härad
  Staden Simrishamn
  I 1706 års skattläggningsbeskrivning över staden omnämnes, att densamma ägde »temmeligt got Fiskerij af åhl, torsk och sill», men några särskilda fiskeplatser äro icke utmärkta å den därtill hörande kartan. I en annan beskrivning över staden, upprättad år 1750, talas likaledes om arten och godheten av det fiske, stadens invånare bedrevo; häri omförmäles även särskilt ett ålesätt, som stadens borgmästare innehade på lön. Detta ålesätts läge var mittför den gamla skansen eller vid den nuvarande södra hamnarmen*.
  [*I kartbeskrivningen till 1750 års karta anges: ”Lit:a H: Betecknar ett Åhlfält utan för Skantzen, hwilket innehafwes af Borgmästaren Herr Frid. Wettring på dess Löhn.”]
  Vid Simrishamns utmarks (Gladsax hallar) strand äro de i jordeboken för Gladsax socken uppförda ålfiskena Simrishamnsbod och Vårhallen nr 1 belägna. Gränserna för dessa båda fisken ha kunnat bestämmas. Söder om bergklippan Vårhallen är en strandsträcka på cirka 150 m emellan de båda ålfiskena, vid vilken icke synes finnas någon skattlagd fiskerätt, åtminstone icke ålfiske.
  Angående belägenheten av tobisfiskena Simrishamns notedrätter saknas i länets lantmäterikontors handlingar och kartor varje upplysning, men såväl fiskenas namn som deras art tyda på, att de äro förlagda till den s. k. Tobisviken mellan berget Vårhallen och Simrishamns stad eller samma område, som ålfisket Simrishamnsbod upptager. Detta bestyrkes ej blott av en dansk herredagsdom 1635 28/11, vari säges att Simrishamns borgare innehade tobisfiskeri i Tobisviken [AID: v722023a.b70, v619292a.b2100.s205], än även av den omständigheten att vid skatteköp av ålfisket Simrishamnsbod förbehållits kronan 30 st. därinom varande tobisdrätter.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  h) Simrishamns stads kust
  Kustroddaren Åberg i Skillinge: Staden hade i åtminstone 20 år haft ålfisket utarrenderat inom sitt kustområde. Norr om staden i Gladsax socken funnes flera skattlagda ålfisken. Närmare upplysning om fiskerättsförhållandena å dessa kuststräckor kunde icke erhållas.

  Militär ”garnison” i Simrishamn

  1658 170 själländska knektar med officerare inkvarterades i staden (AID: v722023a.b1610)
  1700 (-1707) Dalregementet 4 kompanier år 1700 (AID: v722023a.b3500), därefter liten kontigent för bemanning av den av regementet uppförda skansen
  1706 Ryska krigsfångar (Fänrik Iwan Sackenoff och 18 man) anländer för inkvartering till staden från Karlshamn (AID: v722023a.b4790)
  1710-1711 Västmanlands regemente (i Järrestads härad och Simrishamns stad)
  1712- Överstelöjtnant Störs bataljon (ett kompani ”saxare” under kapten Kropp), RA 1712
  1714 Artillerister ”11 man äro Commenderade till Ystadh och Cimbritzhamn”
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714), bildid: A0065992_01577
  1752-1753 Drottningens Livregemente till fot (liten kontigent)
  1773-1799, 1806-1822 Kronprinsens husarregemente (en skvadron)


  Borgarbeväpning

  Den 28 juli 1657 utgick befallning till borgarna i de skånska städerna, att de skulle ordna sig i kompanier och anskaffa de bästa vapen de kunde; de unga borgarna, som sådant förmådde, skulle låta öva sig i tjänst till häst. I samband härmed påbjöds, att prästerskapet i städerna skulle uppsätta ryttare, ett besvär, varifrån de hittills varit fria. Städerna hade redan den 20 juli 1657 fått befallning att inom tre veckor leverera ett ansenligt förråd bröd till den danska armén. Simrishamn skulle baka och tillhandahålla 306 lispund.
  Källa: Historisk tidskrift för Skåneland. Fälttåget i Skåne och Halland 1657, sid 142-143

  Stadsbåtsmän till flottan 16(58)-1748
  Enligt indelningsverket så skulle staden Simrishamn hålla 4 ordinarie båtsmän i fredstid och ytterligare 4 extraordinarie vid krig. Stadsbåtsmännen drogs in 1748, mot erläggande av vakansavgift.

  Värnpliktiga i Simrishamn
  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b140
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00160
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00460
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00146
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00258
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00129
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00252
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00004
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00164
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00151
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00143
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00082
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00150
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  Värnpliktiga Simrishamns sjömanshus

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00154
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00465
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00141
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00263
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00123
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00243
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00010
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00156
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00141
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00135
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00074
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00141
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00108
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från stad Födelseår Yrke Namn
  Cimbrishamn 1852 Murarearbetare Martin Klein
  Smedlärling Åke Mårtensson
  1850 Sjöman Johan Wilh. Nilsson
  Dito Axel Thomas Olsson
  1849 Dito Anders Mårtensson eller Nilsson
  Snickarearbetare Peter Martin Jönsson
  F.d. krukmakare Erik Peter Almström
  1848 Sjöman Jöns Persson
  Dito Peter Johansson eller Petersson
  Dito Anders Oscar Pettersson
  1847 Krukmakare Gustaf Lorentz Boman
  Sjöman Joh. Peter Eriksson eller Andersson
  1846 Dito Holger Andersson eller Pettersson
  1845 Dito August Håkansson
  Dito Per Olsson

  Ur: Österlen av Börje Hanssen

  Spannmålshandeln i Simrishamn dominerades vid slutet av 1700-talet av familjerna Areschoug och Ovenius. Den förra härstammade från en prästman i staden på 1600-talet och den senare hade varit bosatt i Simrishamn sedan förra delen av 1700-talet. Genom talrika ingiften hade de båda familjerna kommit att bilda en enda släkt. Änkan Christina Areschoug (född 1749) bedrev i egen person stor handelsrörelse på 1790-talet. Hon var född Ovenius. Hennes son Johan (1770-1825) äktade en Dorothea Ovenius (född 1782). Gamla handlanden Magnus Carlsson Areschoug (1730-1806), som för övrigt innehade gården närmast nordost om tullbommen, var gift med Maria Christina Ovenia (död 1794). Deras dotter Anna Margareta (född 1760) gifte sig med storhandlaren Hendric Terning Ovenius (1757-1817). Det sistnämnda parets son Terning Magnus Ovenius (1787-1827) äktade Engela Petronella, född Areschoug (1804-1857). Hon var dotter till spannmålshandlaren Carl Areschoug (1771-1808) i hans äktenskap med Lovisa Ovenius (1778-1850). En förmodad bror till Hendric Terning Ovenius hade även gift sig med en Areschoug. Hon hette som änka Engela Ovenius (1758-1801) och var mor till Lovisa, gift med ovannämnde Carl Areschoug. Magnus Carlsson Areschougs och Maria Christina Ovenias son Hendric Areschoug (1758-1818) hade en dotter, Anna Maria, som gifte sig med handlanden Henrich Ovenius. Handelsmannnen Petter Erhard Areschoug slutligen, som dog 1795, var gift med Christina Catharina Ovenius. Deras son var ovannämnde Carl Areschoug. Samtliga representanter för denna släkt voro födda i Simrishamn. Det var tydligen dem länsmannen i Gladsax Carl G. Leth syftade på, när han i sin inlaga till landshövdingen av 1789 påtalade, att all spannmålshandel i den närbelägna staden var förenad i fyra eller fem bemedlade släktingars händer. De fem största och mest välbelägna gårdarna i Simrishamn tillhörde mycket riktigt familjerna Areschoug och Ovenius.

  Fastighetsnumrering – övergång från 1876 års numrering till 1877 års:

  År 1876 År 1877 Kvarter
  1 6 Lars Johan
  1 & 2 7 Lars Johan
  3 17-19 St Nikolai
  4 20 St Nikolai
  5 21 St Nikolai
  5 & 6 22 St Nikolai
  6 15 St Nikolai
  7 8 Lars Johan
  8 11 Lars Johan
  9 14 Lars Johan
  10 13 Lars Johan
  11 12 Lars Johan
  12 55
  13&14 40-41 Lugnet
  15 42 Lugnet
  16 43-44 Lugnet
  17 45 Lugnet
  18 46 Lugnet
  19&20 47-49 Lassakos/Lugnet
  20 93 Trasten
  21 50 Massakos
  22 51 Massakos
  23&24 52-53 Massakos
  25 54 Massakos
  26 60-66
  27 58-59 Skorpionen
  28 56-57 Skorpionen
  29 67-72 Trasten
  30 73-74 Trasten
  31 75-76 Trasten
  32 77-78 Trasten
  33&34 79-80 Trasten
  35 81, 87-92 Trasten
  36 82 Trasten
  37 83-84 Trasten
  38 85-86 Trasten
  39 217-218, 223-224 Kocken
  40 222 Kocken
  41&42 221 Kocken
  43&44 220 Kocken
  45 219 Kocken
  46 208 Kocken
  47 207, 209, 210 Kocken
  48&49 206 Liljan
  49 205 Liljan
  50&51 199 Jungfrun
  52 198 Jungfrun
  53 143-144 Laxen
  54 142 Laxen
  55 145 Laxen
  56 146 Laxen
  57 147-148 Laxen
  58 149-152 Skansen
  59 153 Skansen
  60 193 Jungfrun
  61 194 Jungfrun
  62
  63
  64 197 Jungfrun
  65 195 Jungfrun
  66 23 Lejonet
  67 24 Lejonet
  68 25 Lejonet
  68&69 36 Sumaros
  69&70 37 Sumaros
  71 34-35 Sumaros
  72 33 Sumaros
  73 30-32 Sumaros
  74
  75 132-134 Herden
  76 130 Herden
  77 129 Herden
  78 127-128 Herden
  79 96-99 Väduren
  80 102-104 Väduren
  80&81 106-108 Väduren
  82 125 Sanningen
  83 123-124 Sanningen
  84&85 122 Sanningen
  85&86 121 Sanningen
  87 115 Nybygget
  87&88 116-117 Svea
  88 119 Svea
  89 120, 139 Svea
  90
  91 136 Ålen
  92 29 Lejonet
  93 27 Lejonet
  94 26 Lejonet
  95 200-203 Väderkvarnen
  96&97 204 Väderkvarnen
  98 189 Jungfrun
  99 190-191 Jungfrun
  100 190-191 Jungfrun
  101 162-163 Skeppet
  102 161 Skeppet
  103
  104&105 159 Skeppet
  106 157-158 Skeppet
  107 155 Skeppet
  108 154 Skeppet
  109 170-171 Valfisken
  110 172-179 Valfisken
  111&112 168 Valfisken
  113 167 Valfisken
  114 166 Valfisken
  115 165 Valfisken
  116 164 Valfisken
  117 180 Valfisken V:a
  118 181 Valfisken V:a
  119 182 Valfisken V:a
  120 184 Valfisken V:a
  120&121 183 Valfisken V:a
  122 185 Valfisken V:a
  123
  124
  125
  126
  127 187-188 Valfisken V:a
  128
  onr 94-95 Väduren
  onr 100 Väduren
  onr 109-114 Nybygget
  onr 118 Svea
  onr 137-138
  onr 211-216 Kocken

  onr = onumrerad fastighet i 1876 års mantalslängd

  Av rådhusrätten utfärdade s.k. Bordsbrev/Geburtsbrev

  År 1703
  Skomakare Jacob Andersson i Ystad – se AID: v279223.b420

  År 1714
  Skomakargesällen Uldrik Conratson i Ystad, född 1685 8/10 – se AID: v98025.b145.s145

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1768 7/5 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig anhållan warder nästkommande Onsdag den 11 uti innewarande månad, til den mästbiudande igienom offentelig auction försåldt Ola Bengtssons här i staden ägande hus och tomt, jämte några lösöre pärsedlar; hwilket härmedelst til hågade kiöpares underrättelse warder kundgiort. Cimbrishamns Rådhus den 7 Maii 1768
  Borgmästare och Råd

  1768 _/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Gårdagen emellan Landt Tullen och stora gatan är borttappat Ett par dubbla spetts fruntimmers Manschietter; dem som derom kan gifwa upliusning, kan det hos Klåckaren Schrevelius angifwa, dess omak skall hederligen förnöjas.
  Upläst d. 8 Oct.

  1769 19/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästkommande Tisdag som är d: 22 Aug: klockan 10 förmiddagen warder gården med dess husbyggnad, under N:o 67 uti 3:die qwarteret, igenom offentelig auction upbuden och försåld, till den mäst biudande, som efter wederbörandes utlåtande, at den kjöpare, som berörde fastighet sig tillhandlar skall med betalningen få dilation, på 2:ne månader. Cimbrishamns Rådhus d. 19 Aug: 1769

  1770 16/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig giord anhållan kommer här i Staden Måndagen den 18 uti innewarande Månad gienom offentel: auction till den Mästbiudande, att försälja all efl:ne Handelsmannen H:r David Siöbohms befintel: efterlämnade lösöre ägendom, bestående af silfwer, koppar, mässing, malm, tenn, järnwaror, Säng- Lin- gångkläder jemte träwaror och husgerådssaker; hwilket härmedelst till kjöpares efterrättelse kundgiöres. Cimbrishamns Rådhus den 16 Junij 1770 Borgmästare och Råd.

  1770 16/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till fredande af the gienom Herr Capitainen Dalman härstädes utaf lös gråsten upmurade 3:ne st: stationer, den ena stående på skantsen den andra belägen söder om bemälte skants och den 3:die wästan om dito hwilka framdeles wid hamnebyggnaden komma att nyttjas, warder härmedelst och på dett icke mågon okunnoghet härom må kunna förebäras, uppå wederbörlig anhållan, till efterrättelse kundgiordt, att eho, som fördristar sig att rubba eller förstöra förberörde stationer, har att skylla sig sielf, om den therigenom ådrager sig then olägenhet, som Lag och förordningar i thy fall förmår.
  Cimbrishamns Rådhus den 16 Junij 1770
  Borgmästare och Råd

  1770 12/11 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig giord anhållan kommer här i staden igienom offentlig auction uppå denna stadsens Rådhus Tisdagen den 27 uti innewarande Novemb:r Månad föremiddagen til den mästbiudande att försäljas Rådmanskan Catharina Brandts för skuld utmätta hus och gård, under N:r 67 i 3:die qwarteret belägit. Kunnandes kiöparen om så åstundas, erhålla ett halft års anstånd med betalningen af Inropssumman derest han så wäl därföre, som Räntan derå gienast ställer säker Borgen; hwilken auction och wilkor härmedelst till hågade kiöpares underrättelse wederbörligen warder kundgiord. Cimbrishamns Rådhus d: 12 Novemb:r 1770
  Borgmästare och Råd

  1771 19/1 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästkommande Onsdag den 23 uti innewarande Januarij månad förmiddagen blifwer enligt hos Magistraten giord reqwisition huset här i Staden, med tillydande Tomt under N:o 78 i 3:die qwarteret, gienom offentlig auction till den mästbiudande försåldt, jämte derstädes befintel. lösöre ägendom, bestående af en del gåt och brukeligt Tenn, samt Träwaror, hwilket härmedelst til kiöpares underrättelse warder kundgiordt. Cimbrishamns Rådhus den 19 Januarij 1771
  Borgmästare och Råd

  1771 9/3 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig anhållan blifwer här i Staden nästkommande onsdag den 13 uti innewarande Martij Månad uti Hattemakare Gesällen Adamssons hus gienom offentelig auction försåldt en dehl järn och Träwaror samt Säng- och Linkläder; hwilket härmedelst til hågade kiöpares efterrättelse kundgiöres. Cimbrishamns Rådhus den 9 Martij 1771
  Borgmästare och Råd

  1771 27/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig giord anhållan kommer uppå denna Stadsens Rådhus, Tisdagen den 30 uti innewarande April Månad före Middagen gienom offentlig auction till den mäst biudande att uplåtas, under hyra till den 25 septemb:r nästinstundande, huset och gården under N:o 7, uti första qwarteret, äfwenledes nyttjanderätten för innewarande åhr af hejdan och trägården under berörde Nummer och qwarter,
  Jämwäl kommer på lika sätt ofwanberörde dag gienom auction under hyra till den 2:dra Septemb:r innewarande år, att uplåtas huset och gården med tillhörande trägård under N:o 69 i 3:die qwarteret belägen. Cimbrishamns Rådhus den 27 april 1771.
  Borgmästare och Råd

  1771 20/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig giord anhållan, warder härmedelst kundgiord, at Tisdagen som är den 23 uti innewarande Julij månad, kommer igeinom auction Klockan 9 på dagen til den mästbiudande at försäljas, huset med des tilhörande ägendom, under N:o 107 uti 4:de qwarteret beläget, jemte några lösöre persedlar, hwilket til hågade kiöpares efterrättelse warder kundgiordt. Cimbrishamns Rådhus d: 20 Julij 1771
  Borgmästare och Rådh

  1771 24/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Fredagen den 30 Aug: Klockan 10 på dagen kommer här i Staden gienom offentelig auction, att försäljas, uti framledne Rådman Wetterbergs gård, En del lösöre persedlar, bestående af koppar, järnwarur och kakelugnar, linkläder, träwarur samt Büraüskåp, Ett wäguhr samt stolar af åtskillige slag med mera. Cimbrishamns Rådhus den 24 Augusti 1771
  Borgmästare och Rådh

  1771 24/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Ehuru wäl Magistraten 1769 låtit publicera; om det olagliga Axeplockande som intet wederbör, utom dem, som äro så fattige, at de böra sådant giöra; ty finner Magistraten nödigt sådant låta ånyo kundgiöra, med allwarsam påminnelse, at om någon träffas, som sådant ej tilkommer, böra gienast fråntagas deras ax, som kommer at utdelas, til de mera berättigade torftige och fattige. Cimbrishamns Rådhus den 24 Augusti 1771
  Borgmästare och Råd

  1771 16/11 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Om nästkommande Tisdag, som är den 19:de uti innewarande månad kommer igienom offentel: auction, at försäljas gården med tillhörande tomt, under N:o 69 i 3:die qwarteret samt en del lösöre persedlar, hwilket til hågade kiöpares underrättelse warder kundgiord. Cimbrishamns Rådhus d: 16 Nov:br 1771
  Borgmästare och Råd

  1772 4/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Tisdagen den 14 uti innewarande Julij månad, kl: 10 på dagen kommer här i staden, igienom offentl: auction, til den mästbiudande att försäljas, fastigheten och huset, under N:o 74 i 3:die qwarteret, jemte någre lösörepersedlar, hwilket till hågade kiöpares efterrättelse warder kundgiord. Cimbrishamns Rådhus den 4 Julij 1772.
  Borgmästare och Råd

  1772 4/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Efter wederbörlig giord anhållan, warder samtel: stadsens Inwånare påminte, at til StadsCasseuren utbetala, nästkommande Tisdag förmiddagen, på Rådhuset, halfwa delen af innewarande års Krono och Stadzskattor, i widrig händelse, blifwa de sökte med execution.
  Cimbrishamns Rådhus d: 4 Julij 1772.
  Borgmästare och Råd

  1772 5/12 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till ytterligare Stadsens Inwånares efterrättelse warder härmedelst kundgiordt, at det åligge hwarje husägare, at the theras tomter tilhörande gater, wederbörligen renhålla äfwen som inga giödsel och dynghögar får innom stadsens staqwet på des gator och platzar upkastas, med mindre icke de gienast eller sidst innom 8:de dagen warda bortkiörde: I annor händelse låter Magistraten, på den brotzliges kostnad sådant rätta och warder then tillika med the, som utan wederbörligt tilstånd beträdas någre uplager på Stadsens Publique Olatzar jämwäl ansedde til the uti Bygl: B: 25 Cap: 11 § utsatte tre Daler Smts Böter. Cimbrishamns Rådhus d: 5 dec:br 1772
  Borgmästare och Råd

  1773 27/3 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå Tullkammarens härstädes hos Magistraten giorda anmälande, warder härigienom kundgiord, att den nödig befunne reparation uppå Tullhuset här i Staden, kommer under Entreprenade auction, å denne Stadsens Rådhus Fredagen den 2 näst instundande April förmiddagen att ärbiudas, då then som berörde reparation för minsta summan sig erbiuder emot behörig säkerhet har att undfå hälften gjenast, och återstoden när han thes åtagande fullgiordt.
  Cimbrishamns Rådhus d: 27 Martij 1773
  Borgmästare och Råd

  1773 7/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Gjenom offentelig auction kommer här i Staden Torsdagen den 17:de och följande dagar uti innewarande Junij månad att försäljas till den mästbiudande huset och gården under N:o 60 i Andra Qwarteret härstädes belägen, jemte åtskillie husgeråds och lösöre Pärsedlar, bestående af Guld, Silfwer, koppar, mässing, tenn, Järn och träwahror, samt Lin- säng och gångkläder, tillika med Böcker och Bokbindare wärktyg, hwilket härmedelst til hågade kiöpare efterrättelse kundgiordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 7:de Junij 1773.
  Borgmästare och Råd

  1773 18/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Igienom behörig auction kommer här i Staden Onsdagen den 22 uti innewarande September Månad förmiddagen uppå denna Stadsens Rådhus til den mästbiudande at försäljas huset och Gården med des tilhörighet under N:o 4 i första Qvarteret, hwilket härigenom til hågade kjöpares efterrättelse warder kundgiordt. Cimbrishamns Rådhus den 18 September 1773
  Borgmästare och Råd

  1773 16/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Then fahra och äfwentyr som igienom olyckeliga tillfällen af Eldswåda, hwarje Stadsens Inwånare och husägare är underkastad, medelst hesars eller stackars af halm och foders upsättjande, uti gårdar, hagar eller på Tomter innom Stadsens staqwet, har föranlåtit Magistraten härigienom och medelst thenne thes kundgiörelse, til wederbörlig efterrättelse utsättja ett wite af fämb daler Smt, för den som åtta dagar, efter detta kundgiörandet, med slike halm eller foder hesars upsättjande innom denna Stadsens staqwet beträdes, eller innom samma tid den icke undanrödier. Cimbrishamns rådhus d: 16 octob:r 1773
  Borgmästare och Råd

  1773 4/12 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till föllje af ankommit högwederbörligt förordnande, kommer en Esqwadron af Kongel: Husare Regemäntet nu mera här i Staden at förläggas, til hwilken ända Magistraten är worden updragit oförtöfwat låta reglera Qwarteren, samt inreda stallrum och fourage magazin för hästarne, med mera, så at alt må wara i ordning til Esqwadronens ankomst; respective Stadsens Borgerskap och husägare warda altså härigenom kundgiorde att nästkommande Måndag den 6:te uti innewarande December Månad för middagen uppå Rådhuset till samman trädde och öfwerlägning med Magistraten uti detta ährende sig inställa, på det de lindrigaste och för Stadsens Inwånare beqwämligast anstalter må här wid kunna widtagas. Cimbrishamns Rådhus den 4 December 1773.
  Borgmästare och Råd

  1775 25/2 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig gjord anhållan kommer uppå denna Stadsens Rådhus Onsdagen den 1:ste uti nästinstundande Martij Månad, gienom offentelig Auction, at til den mästbjudande försälljas huset och tomten, uti denna Stadsens tredja Qwarter, under N:r 77 hwilken försälgning härigjenom til hågade kjöpares underrättelse warder kundgjord. Cimbrishamns Rådhus den 25 Februarij 1775
  Borgmästare och Råd

  1775 18/3 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig giord anhållan, warder här i Staden Onsdagen den tjugenjonde uti innewarande Martij Månad, igenom offentelig Auction til den mästbjudande försåldt Fastigheten N:r 2 i denna Stadens Första Qvarter belägen tillika med åtskillie lösöre Persedlar, bestående af Guld, Silfwer, Koppar, Teen, Malm, Mässing, Järn och träwahror, samt gång- Säng och Linkläder, jämte hästar, koor, fåår och swin; hwilket alt härigenom til hågade Kjöpares efterrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 18 Martij 1775
  Borgmästare och Råd

  1776 29/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästkommande Måndag, som är den 1 Julii kommer här i Staden, uti Peruqwemakaren Reuterdahlz hus, igienom auction, at försälljas en hopper lösörepersedlar, bestående af Järn- och träwaror, gångkläder, och Böcker samt andre Diverse saker, hwilket här medelst till hågade kjöpares underrättelse warder kundgiordt. Cimbrishamns Rådhus den 29 Junii 1776.
  Borgmästare och Råd

  1776 15/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Genom offentelig Auction hos Änkan Bengta Jönsdotter i Hagestad, kommer till den mästbiudande at försäljas all thes Afledne Mans, Åboen PehrNilssons på Krono Rusthåls Hemmanet N:o 38 1/3:del derstädes Qwarlåtenskap, bestående af koppar, Järn och Träwaror, Säng, Gång- och Linkläder, Häst Fää Fåår och Swin kreatur, samt Giäs och annat mera, som ej så noga Specificeras kan, Tisdagen den Tiugutredje /23/ utj innewarande Juli månad: Och kommer den, som wid denna Auction giör inrop, penningarne sednast wid Allhelgona tjden at betala; Som till hågade kiöpares underrättelse härigenom kundgiort warder. Smedstorp den 15:de Julij 1776
  På Embets Wägnar
  E. WetterCrona

  1776 25/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till hågade kiöpares underrättelse warder härigenon kundgiordt at hos Änkan Karna Ericksdotter i Hörup, kommer genom Auction at försäljas en dehl lösöre persedlar som enl:t skifte tillfallit des barn, efter theras afl: Fader Krono Rusthåls Åboen på N:o 5 1/2 Hörup Matts Mattsson, bestående af koppar, Järn- och Träwaror, Säng-, Gång- och Linkläder, häst, Fää, Fåår och Swinkreatur samt giäs och annat mera som icke så noga Specificeras kan Onsdagen den Tiugu Fierde /24/ uti innewarande månad; kommandes the som wid förenämde Auction giöra inrop, at på stället blifwa underrättade hwarest och när Auctionspenningarne skola betalas. Smedstorp den 25 Julii 1776.
  Å Ämbets wägnar
  E. WetterCrona

  1776 21/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig gjord begäran, kommer genom offentelig auction, uti huset här i Staden under N:r 46 i 2:dra qwarteret, åtskillige husgerådssaker Måndagen den 23 uti innewarande September Månad klockan 10 på dagen at försäljas, betstående af Järn och träwaror hwilket härigenom til hågade kjöpares efterrättelse kundgiöres. Cimbrishamns Rådhus den 21 Septb:r 1776
  Borgmästare och Råd

  1776 28/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästinstundande Måndag den 30 uti innewarande September Månad, klåckan 10 på dagen, kommer uppå denna Stadens Rådhus gjenom Entreprenade auction, til den minst bjudande, at uplåtas halm Takets reparation uppå denne Stadens Rådstugelänger hwilket altså härigenom, til wederbörandes efterrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 28 Septb:r 1776
  Borgmästare och Råd

  1776 12/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig gjord reqwisition warder härigenom kundgjordt, at Tisdagen den fämtonde uti innewarande October månad kommer uti Örumbs by af Ingelsta härad, gjenom offentelig Auction, at försäljas Qwartermästaren Aqwilons derstädes befinteliga lösa ägendom bestående af Silfwer, Koppar, Tenn, Mässing Järn- och träwahror Wagn och Plog redskap, Säng och Linkläder ett Lispund ull, häst-, fä, fåhr- och Swinkreatur samt Gjäs, tillika med Innewarande åhrs inbärgade Gröda, jämte ett partie gammal Spannemål bestående af råg och korn. Cimbrishamns Rådhus den 12 October 1776
  Borgmästare och Råd

  1776 1/11 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig gjord anhållan kommer uti denna stadsens Rådhus, Fredagen den fämte uti innewarande Nowember Månad klockan 10 på dagen gjenom offentelig auction, till den mästbjudande, at försälljas huset med tilhörande tomt under N:r 64 uti denna Stadens 2:dra Qvarter belägit; hwilket härigenom til hågade kjöpares underrättelse kundgjort warder. Cimbrishamns Rådhus den 1 November 1776
  Borgmästare och Råd

  1777 19/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörandes anhållan kommer uppå denna Stadsens Rådhus Fredagen den tjugefemte /25/ uti innewarande April Månad igenom offentelig Auction til den mäst bjudande at försäljas det här wid Staden belägna och med Privilegier försedda Tegelbruk, hwilket härigenom til hogade köpares efterrättelse kundgjordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 19 April 1777.
  Borgmästare och Råd

  1777 10/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Den 19 i denna Månad kommer at försäljas genom offentelig Auction på Sträntemölla, Häst ock Fää kreatur, 2:ne Jacktwagnar, en Chaise jemte annan wagn redskap, en twåsittsig släda ock kappsläda, åkedyner, drickes hehl, half ock firondels tunnor, Hampa med mera, som till alla hågade kiöpares efterrättelse länder. Auctionen börjas kl:n 10 förmiddagen ock Auctionspenningarne betalas till Auctions förwaltaren 14:de dagar efter inropet.
  Sträntemölla den 10 Julij 1777.
  J: V: Thison

  1777 19/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Fredagen den 25:te uti Innewarande Julii Månad kommer igenom offentelig auction härstädes att försälljas huset med tilhörande hagetomt under N:r 73 i denna Stadens 3:die qwarter beläget, jemte Lösörepersedlar bestående, af Järn och Träwaror samt Timmermans wärktyg med mera hwilket härmedelst til hågade kiöpares underrättelse warder kungjort. Cimbrishamns Rådhus den 19 Julii 1777.
  Borgmästare och Råd

  1777 2/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå begjäran, af Respective Chefen wid then här å Staden förlagde Kongl: Hussare Esquadron warder härigjenom till wederbörandes efterrättelse kundgjordt, att om någon af stadens Inwånare hädaneffter borga eller Creditera de under thess befähl stående manskap till mer eller mindre wärde; Så hafwa slika borgenärer sig sjelfwa att skylla, derest de derföre komma i mistning; Emedan sådane skulder af Chefen till betalning icke antagas.
  Cimbrishamns Rådhus d. 2 Aug: 1777
  Borgmästare och Råd

  1777 25/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörandes gjorda anhållan warder nästkommande Onsdag d: 29:de uti innewarande October kl:n 10 på dagen igenom offentelig Auction uti fiskaren Petter Almeroths här i Staden ägande hus åtskillige lösÖre Persedar försålde, bestående af koppar, Then , Järn, Träwahror och fiskeredkap samt Säng- och Linn-kläder; Jämwäl kommer berörde dag eftermiddagen uti förra Borgaren Torbjörn Sjövalls hus härstädes genom laga Auction att föryttras åtskillige för skuld utmätte LösÖron, af Träwaror, Gång- Säng och Linn kläder. Hwilket altså härigjenom till hågade kjöpares underrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus d. 25 Octobr. 1777
  Borgmästare och Råd

  1777 30/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Genom offentelig auction, kommer till den mästbiudande at försäljas en dehl Lösöre Pärsedlar, efter Afledne Rusthålds Åboen Hans Ohlsson på N:o 22 Gladsax bestående utj Järn och Träwahror, Säng, gång, och Linkläder, samt swinkreatur, med mera, Lördagen den Åttonde /8/ utj nästkommande November månad. The som wed thenna auction giöra sig något skyldige, komma at utan minsta rest sine auctions inrop 14:ton dagar från auctionsdato här på Smedstorp betala; hwilket alt till hågade kjöpare underrättelse härigenom tillkjännagifwit warder.
  Smedstorp den 30 October 1777
  Efter befallning
  B W Rundberg

  1777 8/11 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Igenom offentelig auction kommer till den mästbiudande att försäljas afledne Rusthåldsåboen Nils Bengtsson i Gislöf efterlämnade qwarlåtenskap, bestående utj Silfwer, koppar, then, järn och krämwahror, säng, gång och Lindkläder, häst, Fää, Fåhr och swincreatur samt giäss, tillika med mera som noga icke upräknas kan, Fredagen den i denna månad som till hågade kiöpares underrättelse kundgiort warder. Smedstorp den 8 Nov. 1777.
  Efter befallning
  W. W. Rundberg

  1778 11/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till återbesättjande af ledige wordne Klockare Beställningen wid denna Stadens församling, tillkommer dett Stadens respective Borgerskap och husägare, efter slutad högmässo Prädikan nästkommande Andre dag Påska den 20 uti innewarande April månad inför högtährade KyrkoRådet låta sig om Sökarnderne underrätta och sitt förtroende för någonthera af dem till berörde Beställningz ernående afgifwa.
  Cimbrishamns Rådhus d: 11 April 1778
  Borgmästare och Råd

  1778 20/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till fullföljande af den på Stadens ägor belägne Cimbris Wägens iståndsättjande, åligger dett Stadens husägare uti alla fyra Quarteren nästa Måndag, then 22 dennas, tidigt på dagen till slutelig wägelagning derstädes aflåta en arbetsför Pärson med skyffel försedd och de som äga hästar, till grudd och sandfyllning en bespänd wagn, och hwilka som tå kunna wara förhindrade böra ofelbart dagen därpå en sådan skyldighet fullgjöra. Blifwandes den härutinnan försummelige åmint den plikt som allmenna Lagen å sådant afseende stadgar.
  Cimnrishamns Rådhus den 20:de Junii 1778
  Borgmästare och Råd

  1778 18/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Genom offentlig auction kommer till den mästbiudande at försälljas en dehl lösöre Persedlar, som efter skifte d: 23 maij detta åhr tillfallit afledna Åboen Hans Svenssons på Kyrko hemmanet N: 21 1/2 Walleberga efterlämnade 3:ne Barn, Sönerna Jöns, Trulls och Sven, bestående utj Järn- Trä-wahror, Säng- gång- och Linnkläder, hästar, fää- och swijn-creatur, med mera, som icke, så noga kan Specificeras, måndagen den Tiugosiunde /27/ dennas utj Walleberga hos Hans Svenssons efterlefwande Änka.
  Auctions Penningarna betalas utan rest den 26:te nästkommande spetember på stället, hwilket allt härigenom till hågade kiöpares underrättelse kunngiort warder. Smedstorp d: 18 Julij 1778
  Efter befallning
  B. W Rundberg

  1778 26/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästkommande Tisdag den 29 uti innewarande September månad för middagen kommer igenom offentelig auction här i Staden, then wid Stranden härstädes belägne Gården och Tomten, med tillydande hejda under N:r 88 uti 3:dje Qvarteret; tillika med åtskillige afledne Wagnmannen Isac Svenssons efterlämnade Lösöre Persedlar af husgerådssaker, wagn och åkerredskap, jämte kreatur, bestående af hästar, kor och fåår, hwilket härigenom til hågade kiöpares underrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den: 26 Septembr 1778
  Borgmästare och Råd

  1778 17/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästkommande fredag, som är den 23 uti innewarande october månad klockan 9 förr middagen, kommer, igenom offentelig auction, här i Staden til den mästbjudande at försälljas gården och tomten, med tilhörande hagar och heyda, under N:r 45 i denna Stadens 2:dra Qvarter tillika med åtskillige Lösöre Persedlar, bestående af husgerådssaker, koppar, mässing, malm, järn och Träwaror, hwilket härigenom till hågade kiöpares underrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 17 october 1778
  Borgmästare och Råd

  1779 21/1 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Genom offentelig auction kommer til den mästbjudande at försäljas Efter afledne Rusthållsåboen Jöns Hanssons Encka Sissa Andersdotter en del lösöhre Persedlar bestående uti koppar, järn, träwahror, Säng, gång och Lindkläder, Fää och Fåhr Creatur med mera som så noga icke specificeras kan; Tisdagen den 26 utj denna månad: auctionspeng:r betales på stället utan rest fiorton dagar från auctionsdato hwilcket alt til hågade kiöpares underrättelse kundgjort warder. Smedstorp den 21 Januari 1779
  Efter befallning
  B: W: Rundberg

  1779 12/2 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Fredagen den nittonde uti innewarande Februarii månad, kommmer här i Staden, at försäljas, igenom offentelig auction, efter afl:a Fru Rådmanskan Anna Catharina Grönwall 2:ne hus och Gårdar, under N:r 5 och 23 i Stadens första Qvarter samt Lösöre Persedlar, bestående af Silfwer, Tenn, Koppar, Mässing och Malm, Gångkläder, Träwaror, Wagnar och Wagnredakp, sadlar och remtyg, Säng- och Linkläder, hästar och Swinkreatur samt Bikupor, med mera, hwilket uppå therom gjord anhållan, härigenom warder kundgjord.
  Cimbrishamn den 12 Februari 1779
  Borgmästare och Råd

  1779 17/2 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig giord anhållan kommer Måndagen den 22 uti innewarande februarii Månad, igenom offentelig auction här i Staden at försälljas afledne Wagnmannen Isac Svensson efterlämnade Fasta Ägendom härstädes, hus och Tomterne under N:r 120 och N:r 121 med tilhörande hejda och öfriga tilhörigheter, hwilket härigenom til kjöpares efterrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 17 Febr: 1779
  Borgmästare ocg Råd

  1779 6/3 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  I anseende til, det auctions Inropet, för Gården och fastigheten, under N:r 5 i denna Stadens första Qvarter icke blifwit AuctionsCammaren wederbörligen gådtgjordt; Altså warder samma Fastighet enligt auctionsförfattningarne ånyo under offentelig auction, til den mästbjudande utbjuden Onsdagen den 10:de uti innewarande Martii Månad för middagen; Jämwäl kommer samma dag och tif här i Staden at försälljas gården och fastigheten under N:r 23 i samma Qvarteret, hwilket härigenom til hågade kiöpares efterrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 6 Martii 1779
  Borgmästare och Råd

  1779 16/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa], även 1779 20/3
  Onsdagen den 21 uti innewarande April månad kommer här i Staden uppå wederbörandes anhållan igjenom offentelig Auction til den mästbjudande at försälljas afledne Skräddarens Lars Grönwalls efterlämnade Fasta Ägendom, huset med tillydande tomt, under N:r 33 i första Qvarteret, Jämwäl warder samma dag under arrende til den mästbjudande utbjuden then wid Stadens Tullport belägna onumererade tomt och hejda, af mellan Tre til Fyra skjeppelands rymd, tillika med Rådstuge Trägården. Om wilkoren kunna hågade kjöpare wid auctionen blifwa närmare underrättade.
  Cimbrishamns Rådhus d: 16 April 1779
  Borgmästare och Råd

  1779 29/5 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Onsdagen den Andra /2/ uti nästkommande Junii månad förmiddagen kommer här i Staden uppå wederbörandes begjäran huset och tomten under N:r 23 i Stadens första Qvarter belägit ytterligare til försäljning gjenom offentelit utrop, at til den mästbjudande utbjudas hwilket härigenom til kjöpares efterrättelse kundgjordt warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 29 Maii 1779
  Borgmästare och Råd

  1779 31/12 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästkommande Måndag den 3 uti instundande Januari Månad kommer, efter wederbörlig gjord anmälan, igenom offentelig auction, at försälljas här i Staden afl:na Änke Fru Pastorskan Cederbergs efterlämnade Lösöre persedlar, bestående af koppar, mässing, malm, Järn och Träwaror, Säng-, Lin- och Gångkläder, hwilket til hågade kjöpares efter rättelse här meddelst warder kundgjordt.
  Cimbrishamns rådhus d: 31 Decb:r 1779
  Borgmästare och Råd

  1780 20/5 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörande arftagares begjäran warder nästkommande Måndag den 22 Maii igenom offentelig auction här i Staden til den mästbjudande försåldt afledne Inwånarens Anders Sandströms efterlämnade Qwarlåtenskap, bestående af hus och tomt, med lösöron och husgerådssaker, af koppar, Järn och Träwaror, Lin- och Gångkläder samt Jäs och SwinCreatur med erhindran, att auctions Inropen wid det answar, som auctionsförfattningarne stadga, betalas fjorton dagar efter auctionsdagen; hwilket allt härigenom till hågade kjöpares underrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 20 Maii 1780
  Borgmästare ocg Råd

  1780 12/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig gjord anhållan warder härigenom kundgjordt, att den 16 uti innewarande Augusti månad blifwer uti Baskemölle hos Herr CroneBefallningsmannen Olof Kiellman igjenom offentelig auction til den mästbjudande försåldt, Guld, Silfwer, koppar, malm, mässing, teen, Järn och Träwaror, hästar, fää, får- och SwinChreatur, Säng och Ljnkläder samt flera slags husgeråds persedlar, med ehrindran, at okjända eller mindre förmögne kjöpare, ej få bortföra warorne, som inropas, för än the på stället warda betalte.
  Cimbrishamns Rådhus den 12 Augusti 1780
  Borgmästare och Råd

  1781 3/2 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Onsdagen den sjuende uti innewarande Februarii månad för middagen, komer här i Staden gjenom offentelig auction til den mästbjudande at försällja, afledne Skjepparen Peter Almerots efterlämnade härstädes befintelige qwarlåtenskap, huset och tomten N:r 55 uti 2:dra Qvarteret, tillika med några smärre lösöre pärsedlat, hwilket härigenom til kjöpare efterrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 3 Februarii 1781
  Borgmästare och Råd

  1781 20/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå gjord anhållan warder den för detta af RådstugeRätten härstädes utfärdade Fredlysning uppå häÿan under N:r 7 uti Stadens första Qvarter belägen härigenom förnyad, så at ingen wid Fäm dahl:r Srmts wite och Laglig ersättning af den åwärckan som derstädes gjöres deröfwer får färdas.
  Cimbrishamns Rådhus den 20 APril 1781
  Borgmästare och Råd

  1781 15/12 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Lördagen den 22 uti innewarande December månad kommer uppå denna Stadens Rådhus, genom offentelig auction, till den mästbjudande, at försälljas den så kallade StadsBrunn, belägen wid StolemakareÄnkan Stina Ortmans hus och tomt, med wilkor, at samma Brunn warder af kjöparen, wäl och förswarligen inplankat.
  Jämwäl kommer samma dag härstädes igenom Laga Auction til den mästbjudande at försälljas, then för ådömde Böters utbekommande utmätte halfwa dehl i then härwid Staden belägna Södra Wäderqwarn, Möllnaren Anders Rosenlöf tilhörig.
  Hwilket alt härigenom til hågade kjöpares underrättelse kundgjordt warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 15 December 1781
  Borgmästare och Råd

  1781 29/12 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörandes gjorde reqwisition kommer Torsdagen den 3:dje nästkommande Januarii igjenom offentelig auction här i Staden at försälljas afledne Bengt Siöboms efterlämnade qwarlåtenskap bestående af Gång kläder, träwahror samt snickare wärktyg; hwilket härigenom til kjöpares underrättelse kundgjort warder. Cimbrishamns Rådhus den 29 December 1781
  Borgmästare och Råd

  1782 26/1 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Nästkommande Fredag den 1:ste Februarii kommer uppå derom gjord anhållan afledne Pär Hanssons efterlämnade andel, uti huset och tomten här i Staden under N:r 29 i första Qvarteret belägen igenom offentelig auction, til den mästbjudande ytterligare at utbjudas och försäljas. Hwilket altså härigjenom til kjöpares efterrättelse kundgjordt warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 26 Januarii 1782
  Borgmästare och Råd

  1782 12/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Måndagen den 15 i denne månad, kommer genom offentelig auction på Borby Kongsgård, til den mästbjudande at försäljas Silfwer, koppar, Then, mässing, Järn och träwahror, oxar, koor och Swin-Creatur, samt åtskillige Gångkläder; hwarwid erhindras at säkra och kjände kjöpare lämnas anstånd med betalningen til nästa Mikaelis eller den 30 nästkommande September; men osäkre och okjände få ej wahran emottaga förän betalningen ärläggas; hwilket alt härigjenom uppå begjäran til efterrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 12 April 1782
  Borgmästare och Råd

  1782 22/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa] Uppläst den 24/6
  Som Kongl. May:t uti nådigste kundgjörelse af den 15 nästledne April om Inrättning til en allmän Brand-Försäkring, ålagdt Magistraterne i Städerne at utsätta någon wiss Termin, hwarje de tre första åhren, innom hwilken tid the som på sätt högstberörde kundgjörelse stdagar, åstunda Försäkring för timade Brandskador, å sina hus och ägendomar, kunna til winnande häraf efter föregången anmälan och upgifne beskrifningar, de påbudna wärderingarne derå ärhålla; altså til underdånigste föllje häraf har Magistarten för innewarande åhr 1782 utsatt nästkommande Julii Månad, innom hwilken tid the af denne Stadsens Inwånare och husägare som slike wärderingar åstunda, böra sig härom hos Magistraten anmäla med upgifne beskrifningar therå.
  Cimbrishamns Rådhus den 22 Junii 1782
  Bormästare och Råd

  1782 6/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Som Stadens Wästra Landswäg tarfwar lagning och förbättring med grudd- och sand-fyllning samt dikens uprensning; altså blifwer samtelige thenne Stadens Inwånare, hwilka wägestycken därstädes äga, härijenom antydde och til lördagen den 13 uti innewarande Julii månad wid den plikt som lagen uti Bygninga Balkens 25 Cap: 11 § stdagar, hafwa sine tildelte wägestycken Laggilde; Blifwandes samma dag Wägesyn anstäld, thå för, theras kostnad och räkning, som sin skyldighet härutinnan eftersatt wägelagningen gjenom Magistratens föranstaltande warder wärkstäd.
  Cimbrishamns Rådhus den 6 Julii 1782
  Borgmästare och Råd

  1782 13/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Tisdagen den säxtonde och påfölljande dagar uti innewarande Julii månad, kommer uti Borreby igjenom offentelig auction at försälljas afledne Herr Probsten och Kyrkjoherden Engstedts qwarlåtenskap bestående af twänne stycken Crone-Skatte Gatehus N:r 30 och 49 uti Borreby belägne, thet förra med en tilhörig hejda, hwaruti åhrligen kan höstas 12 á 16 Lass höö och det senare med en nära intil belägen kålhage samt des utom andra förmåner, hwarom kjöparen wid auctionen kan andfå underrättelse; Äfwenledes Silfwer, koppar, Teen, mässing, malm, Järn och Träwahror, Säng- Gång och Ljnkläder, Meubler och andra husgeråds saker, hästar, oxar, koor, fåår och swjncreatur, Glas och Porcelain, säckar och Linnetäcken, spannemål samt andre Diverce persedlar. Hwarjämte tilkjännagifwes, at på auctions stället blifwer dag utsatt, enär och hwaräst inropen skola betalas. Cimbrishamns Rådhus den 13 Julii 1782
  Borgmästare och Råd

  1783 21/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  den 2:dre instundande Julii är auction utstäld, uppå Åboen Jöns Perssons i Cimbris ägande Skatte hästhemman N:r 6 1/8:dels mantal, uti Cimbris Sochn och By belägit. Åbyggnaden är i godt stånd och kan årligen utsås 7 T:r korn, 5 T:r hafre och höstas 14 lass höö; Äfwen som till denne hemmans dehl finnes ett Åhlesätt uti öppna saltsjön. Detta åhrs winter utsäde til hemmanet får kjöparen besörja om. Och betales inropssumman 2:ne Månader från auctionsdagen; hwilket på begjäran til hågade kjöpares underrättelse kundgjordt warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 21 Junii 1783
  Borgmästare och Råd

  1783 5/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till förekommande af det öfwerhanden tagne oskick, med flera lösa och mästadelen bandhundars kringstrykande uppå Stadens gator, hwarigenom tillika under den warmaste Sommar tiden skada kan tilfogas genom den under stark sommarhetta, them wanligen påkommande sjukdom af raderj, som redan på ett och annat ställe sig yppadt, har Borgmästare och Råd funnit nödigt stadga, samt til efterrättelse härigenom kundgjöra: det slika lösa hundar böra gienom deras ägares försorg i band hållas samt deras kringsstrykande uppå Stadens gator hädanefter wid En RiksD:rs wjte, ägaren til de samma förbjudas, utom det answar och plickt allmänna Lagen förmår, derest skada gjenom dem någrom tilfogad warder. Skolandes det åligga StadsBetjeningen, at öfwer detta förbuds efterlefwande en noga tilsyn hafwa samt då ägarne efter undfången tilsäjelse wägrar at sådana deras hundar binda eller instänga, thå låta dem ihielskjuta, hwilka sedan uppå ägarens kostnad afföras skola.
  Cimbrishamns Rådhus den 5 Julii 1783
  Borgmästare och Råd

  1783 19/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Tisdagen den 22 uti Innewarande Julii Månad före middagen blifwer uppå therom gjord anhållan å denne Stadens Rådhus igehom offentelig auction, til den mästbjudande försåld, Änckan Elsa Hendrich Perssons här i Staden ägande hus och Fastighet under N:r 123 och 124 i 4:de qwarter belägen, tillika med lösöre persedlar bestående af Järn- och Träwaror, hwilket til hågade kjöpares efterrättelse härigenom kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus d: 19 Julii 1783
  Borgmästare och Råd

  1783 6/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Lördagen den 13 uti innewarande September Månad förmiddagen, blifwer här i Staden, igienom offentlig auction til den mästbjudande försåldt afledne Krukemakaren Trowalls för skuld utmätte hus och tomt, under N:r 26 uti första Qvarteret härstädes belägit, som härigienom til kjöpares underrättelse kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus d: 6 Sepb:r 1783
  Borgmästare och Råd

  1783 29/11 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  The flera Partier af wåt Ljn, som af denna Stadens Inwånare nyligen blifwit uphandlade och hit til Staden införde, hwilken wahra wid des tårkning och beredning, såsom ganska eldfängd fordrar, til förekommande af Eldswåda at man med den yttersta försicktighet dermed umgås, föranlåter Borgmästare och Råd icke allenast til hwars och ens närmare eftersinnade erhindra de flera samman stötande olyckor, som Eldswåder förordsaka; på dett gienom ofwannämde Ljns handtering, all möjelig försicktighet må i akttagas, som ock på det i öfrigt, all warsamhet med Eldens umgående brukas må, samt förswarliga Eldstäder underhållas, så at igenom en nådig försyns Bistånd och wälsignelse, slik olycka icke må upkomma och tilräknas gienom egen försummelse och wårdslöshet, som ådrager den härwid Brottslige dett swåra straff och answar Lag och Författningar i slikt fall utstakar, utom den smärtande förebråelse, at derigenom hafwa satt flera des medbröder uti yttersta armod och elända; utan blifwer jämwäl stadgadt och härigenom til ofelbar efterrättelse kundgiordt: Det ingen wid faststäldt wjte af 3 RD 16 sk. Specie tillåtes eller får umgås med Ljns tårckning och beredning, wid Ljus och om aftonerne sedan mörkt blifwit, icke heller omkring skorstenar och Eldstäder samt i dagelige rum hwaräst Ljus och Eld brukas, den samma til tårkning uphänga, hwaröfwer den tilförordnade Brandupsyningen wid answar så ock Stads Betjeningen skall åligga hafwa den nogaste tilsyn, samt jämwäl i öfrigt sig til rättelse ställa, hwad den uprättade och faststäldte Stadens Brandordning föreskrifwer och de i slike fall Brotslige hos Borgmästare och Råd upgifwer.
  Cimbrishamns Rådhus den 29 November 1783
  Borgmästare och Råd

  1783 5/12 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Till närmare uptäckande samt laga beifrande af den Inbrotts stöld, som natten emellan den 3 och 4:de uti innewarande December månad, uti Handelsmannen Herr Henric Ovenii hus här i Staden är worden föröfwad, och hwar medelst 6 á 7 Riksdaler uti slantar och runstycken samt ett partie rökat oxkjött, jämte någon mindre betydande dehl af sallt och hampa blifwit bortstulne, är hos Magistraten Deponerade 2:ne RiksD:r Specie, at gjenast tilställas den, som hos Stadens Borgmästare, med sådane sähra anledningar uptäcker Tjufwen, at den til laga ransakning, för detta sitt brått kan befordras, hwarjämte om så åstundas des namn skall blifwa förtegadt.
  och emedan en dehl smärre tjufnader eller snatterjer tillika öfwerklagas, skolat en tid bårt åt, i Staden hafwa händt, utan at den eller the häruti Brotslige wid domstolen ännu upgifne blifwit; Altså erhindras Stadens Inwånare, at til undwikande af det answar och olägenhet Lag och Författningar bjuda, wid handel om wahror med misstänckta Personer taga sig til wahra, samt thå skjäliga anledningar yppas, at den således til salu utbjudna wahran icke är rätteliga fången, then samma qwarhålla och genast therom Stadens RådstugeRätt tilkjänna gifwa, på det Laga ransakning deröfwer må kunna anställas.
  Cimbrishamn Rådhus den 5 December 1783
  Borgmästare och Råd

  1785 16/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Måndagen den 18:de, uti innewarande April Månad, blifwer uti afledne Wäfwaren Christopher Almeroths hus här i Staden igjenom Laga auction, til den mästbjudande försåldt, åtskillige husgeråds Persedlar, bestående af Then- Järn- och Träwaror samt Sängkläder, så och Fiskeredskap, af en gammal Båth, Sillegarn, Torskkrokar och Lax länckar hwarjämte tilkjännagifwes, at med betalningen af auctions Inropen lämnas anstånd til nästa Missommars tid.
  Jämwäl kommer samma dag uti Klensmeden Mäster Smidts hus härstädes, at igienom offentlig auction föryttras en dehl Lösören, bestående af 1 Wägguhr, Säng med des omhäng, 1 skåp med Pulpet, 1 mattlåda, kjöksskåp, Bryggekar, hel- och halftunnor samt Bord och Bänkar; hwilket til kjöpares efterrättelse härigenom kundgjöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 16 April 1785
  Borgmästare och Råd

  1785 30/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Onsdagen den 11:te nästkommande Maii kommer här i Staden genom Laga auction at försälljas den här norr om Staden belägne Wäderqwarn med dertil hörande Möllehus och Inventarii Persedlar, tillika med qwarlåtenskapen, efter afledne Timmermannen Anders Rosenlöf bestående af husgeråds saker, Timmermans wärktyg, så ock Säng- gång och Linkläder med mera; hwilket härigenom til hugade kjöpares efterrättelse kundgiordt warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 30 April 1785.
  Borgmästare och Råd

  1785 30/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Emedan then uppå Stadens ägor belägne så kallade Cimbris-Wägen, tarfwar förbättring, med Sand- och Grudd-fyllning; Altså blifwa samtelige denna Stadens hus och Tomtägare härigjenom af Magistraten antydde, at thenne Wägeförbättring samfäldt företaga 1:sta och 2:dra Qvarteren nästkommande Onsdag den 3:dje Augusti, samt 3:dje och 4:de qvarteren näst påfölljande Torsdag; The som äga hästar hwardera med en bespänd Wagn, och the öfrige ifrån hwarje hus nummer en arbetsför Person med skoffa försedd, til Wägjämning och pålässning.
  The af Stadens hus- och tomtägare som icke äga tilfälle öfwannämde twänne dagar, åligga om denne wäge förbättring på ofwannämde sätt föranstalta, påfölljande Fredagen d: 5 Aug:. Och blifwa the härutinnan försummelige påminte om den plikt och olägenhet som Allmänna Lagen uti 25 Cap: Bygninga Balken, i thy fall stadgar. Cimbrishamns Rådhus den 30 Julii 1785.
  Borgmästare och Råd

  1786 4/2 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Til uptäckande af Tjufwen som föröfwat then hos Handelsman Nicolas Ovenii Enke Fru natten emellan nästledne Mån- och Tjsdag skjedde Inbrotts stöld, är hos Stadens Borgmästare nedsatt en summa af 5 RD eller 30 D: Srmt, til gjenast erhållande för then som bewislig anledning derom kan upgifwa tillika med försäkran, at des namn skall blifwa förtegadt derest så åstundas; äfwensom i fall den samma uti brottet skulle wara delaktig och det sielfmant uptäcker. Cimbrishamns Rådhus den 4 Februarii 1786
  Borgmästare och Råd

  1786 5/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå derom gjord anhållan kommer här i Staden Onsdagen den 9:de uti innewarande Augusti månad, gjenom offentelig Auction, til den mästbjudande at försäljas tomten och hejdan härstädes under 95, hwilket til kjöpares efterrättelse härigenom kundgjordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 5:te Augusti 1786
  Borgmästare och Råd

  1787 12/5 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå therom hos Magistraten gjord reqwisition blifwer härigenom til efterrättelse kundgjordt; det ingen wäg eller gångstig wid den Plikt Bygninga Balkens 25 Cap: 9 § förmår får anläggas öfwer den här i Staden af Wälborne Herr Ryttmästaren von Horn förhyrda så kallade Wetterbergska häjdan, utom särskilte böter för widare ofredande, enligt för detta utfärdad fridlysning.
  Cimbrishamns Rådhus den 12 Maii 1787

  1787 11/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wederbörlig reqwisition samt til föllje af Kongel: Förordningen den 4 Martii 1752 samt IX Cap: 3 § Jorda Balken blifwer Hökaren Lars Grönwalls här i Staden under N:r 5 första Qvarteret belägne gjäldbundne hus och tomt för Skuld till offentelig auktion utlyst och anslagen, at hållas å denne Stadens Rådhus Måndagen den 24 uti nästkommande September månad för middagen; hwilket härigjenom til kjöpares efterrättelse kundgjordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 11 Augustii 1787./.
  Borgmästare och Råd

  1787 10/11 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  På det icke Borgmästare och Råds under den 6:te Maii 1780 utfärdade kundgjörelse och Förbud emot lösa och kringstrykande Swin-Creatur, uppå Stadens gator och Gränder, såsom en osnygghet och stridande emot en i Städerne nödig Politie-ordning och skick, må komma i förgjätenhet, warder samma Förbud härigenom förnyat som ytterligare til wederbörlig efterrättelse kundgjort warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 10:de Novemb:r 1787.
  Borgmästare och Råd

  1788 19/1 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Onsdagen den 23:de uti innewarande Januarii månad, kommer afledne Änkan Sissa Hans Anders efterlämnade qwarlåtenskap uppå wederbörande arftagares begjäran, igjenom offentelig auction til den mästbjudande at försälljas; bestående af säng- gång och Kjnkläder, kåppar och Järn-wahror samt Järn kackelugn, stolar och bord med flera husgeråds saker; hwilket härigenom til kjöpares efterrättelse kundgjordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 19 Januari 1788
  Borgmästare och Råd

  1788 23/2 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå therom gjord reqwisition kommer på Onsdagen den 27 uti innewarande Februarii månad, en dehl afledne Herr Lieutenanten Haddorffs efterlämnade Lösöre ägendom, igenom offentelig och Laga auction här i Staden at försäljas, bestående af guldringar, gamalt Silfwer, En stålsäng, Cauffertar, kistor och Chatoull. säng- gång och Ljnkläder, Byssor och pistoler samt 2:ne st: hästar, med erhindran, at inge andra än säkre kjände kjöpare får utom promt betalning afhämta de inropte wahrorne, samt i öfrigt alla auctionsinropen innom 14:de dagen efter auctionen böra wara betalte. Hwilket härigenom til kjöpares efterrättelse kundgjordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 23 Februarii 1788.
  Borgmästare och Råd

  1788 2/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå Kongl. Landt Tull Cammarens härstädes derom gjorde reqwisition kommer Entreprenade auction, at uppå denne Stadens Rådhus Måndagen den 4:de uti innewarande Augusti månad förmiddagen anställas, å the bristfälligheters i ståndsättjande, som befinnas uppå denne Stadens Staqvetter; om hwars beskaffenhet närmare kundskap kan erhållas, af den på Tull Cammaren befintelige häröfwer hållen syningz förrättning.
  Cimbrishamns Rådhus den 2:dre Augusti 1788./.
  Borgmästare och Råd

  1788 30/8 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  För at under nu warande krigzoroligheter afhålla kringströfwande kapare, at i, och omkring denne Stadens hamn gjöra Landstigning och åstadkomma förödelse, har Magistraten med allmänna Borgerskapet icke allenast widtagit för handen warande nödige försiktighets mått, utan ock gjemensamt beslutadt, at under åkallan af den Alsmägtiga Gudens hielpp och bistånd, wid så Olyckeliga händelser, gjöra mangrant motwärn; hwarjämte stadgadt blifwit, at enär til Stadens Inwånares säkerhet, Borgerskapets wakthållning nödig acktas, den eller de Borgare eller husägare, hwilka efter ordningen, af wederbörande tilsatte förmän för hwarje Troupp, dertill på utsatt timma kallas, böra owägerligen sig inställa, eller antagelige karlar i deras ställe af lämna, så wida ej dertil upgående Ingen promt skall blifwa uttagen.
  Och emedan wid Mörcka aftnar och nätter det skulle lända en fjentlig kapare til rättelse, at söka inloppet och oförmärkt om nattetid inlägga i Stadens hamn, derest ifrån de fönster, som äro belägne ut åt Sjön och hamnen, Ljus eller något skjen förmärkas skulle; Altså til förekommande häraf, blifwer härigjenom wid En RiksD: 32 sk. wjte förbudit, at sedan mörkt blifwit, uti slike rum hwars FönsterLufter wända och synas ut åt sjön, uptända Ljus eller Lampor, med mindre samma Fönster äro försedde med tät tilslutna luckor, och hwarom wederbörande wid Stranden belägna husägare gjenast böra föranstalta. Hwilket Magistraten härigenom til wederbörlig efterrättelse skolat kundgjöra. Cimbrishamns Rådhus den 30 Augustii 1788
  Borgmästare och Råd

  1789 23/5 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Oaktadt flera kundgjörelser med förbud öfwer lösa Swin kreaturs kringsstrykande, innom Staden blifwit utfärdade, har likwäl förmärkts en föga efterlefnad deraf; hwarföre som ock i anledning af hos Magistraten gjord anmälan, om den skada som nya Förswars och Skantswärken härstädes igenom desse kreaturs tilskyndande tilfogas, blifwer til ofelbar efterrättelse härigenom ytterligare stadgadt och kundgjordt: at utom den för detta kundgjorde plikt, kommer ägarne til slike löse swin creatur, at tillika answara och giälda, den mer eller mindre åwerkan, som genom dem uppå Skantswärken och wallarne tilskyndas; och hwilken skadas ersättning tillika med böterne gjenast komma at gjäldas gienom de i sådant afseende intagne Swin creaturens försälgning, uppå anställande offentelig auction derest ej deras ägare uppå erhållen tilsäjelse samma erlägger, blifwandes så wäl Stadsbetjening som Wångwagtare wid answar ålagde, at häröfwer nogaste hand hålla.
  Cimbrishamns Rådhus den 23 Maii 1789
  Borgmästare och Råd

  1789 12/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Emedan then uppå Stadens ägor belägne så kallade Cimbris-wägen, tarfwar förbättring med sand- och grudd-fyllning; Altså blifwa samtelige denne Stadens hus- och tomtägare härigenom af Magistraten antydde, att thenne Wäge-förbättring samfält företaga 1:sta och 2:dra Qvarteret nästkommande Onsdag den 16 september samt 3:dje och 4:de Qvarteret nästpåfölljande Torsdagen; the som äga hästar, hwarthera med en bespänd wagn och the öfrige ifrån hwarje husnummer en arbetsför person med skoffa försedd til wäg-jämning och pålässning. The af Stadens hus och Tomtägare, som icke äga tillfälle ofwannämde twenne dagar, åligga om denne wäge förbättring på ofwannämnde sätt föranstalta påfölljnade Fredagen den 18 September och blifwa de härutinnan försummelige påminte om den plikt och olägenhet som allmänne Lagen uti 25 Cap: Bygninga Balken i thy fall stadgar. Cimbrishamns Rådhus den 12 September 1789 ./.
  Borgmästare och Råd

  1789 19/9 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå Tullkammareföreståndarens härstädes reqwisition kommer måndagen den 21 September genom Laga auction at försälljas til den mästbjudande, någon dehl wid denna Stadens norra staqwet befintelig Gråsten; hwilket til kjöpares efterrättelse härigenom kundgjordt warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 19:de september 1789
  Borgmästare och Råd

  1790 24/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  All, efter Frälse åboen Pär Tufvassons i Jerrestad, afledna Encka Kierstina Pärsdotters efterlämnade Lösöre Egendom bestående af Koppar, Järn- och Träwaror; Säng- Gång- och Linkläder, barkade Oxe- Koo- och Hästhudar, Får- och Skin, Häst- Fä- Får och Swinkreatur med mera, kommer Torsdagen den 29:de dennas genom offentelig auction utj Jerrestad på N:o 8 att försäljas. Säkre och kjände kjöpare få anstånd med deras giorde inrop, till den 1:ste Nästk:de November då de böra betalas på Giersnäs gård, men osäkre och okjände ärlägga gienast betalningen innan wahran tages från stället; hwilket alt til hågade kiöpares underrättelse härigenom kundgiort warder.
  Cimbrishamns Rådhus den 24 April 1790
  Borgmästare och Råd

  1790 10/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Tisdagen den 13:de uti innewarande April kommer här i Staden genom offentelig auction til den mästbjudande at försälljas en del af afledne Handelsman Myrmans efterlämnade lösöre ägendom bestående af Silfwer, koppar, mässing, malm, Järn och träwaror, meubler, Linkläder och Porcelain, hwilket härigenom uppå therom gjord wederbörlig anhållan till kjöpares efterrättelse kundgjordt warder, med tilkjännagifwande at säkre kjände kjöpare kunna erhålla anstånd med aucyions inropens clarerande til medio nästkommande Maii, men deremot okjände komma innan wahrornes undefående, at betalningen erlägga. Äfwenledes blifwer Glasmästaren Jöns Hyllins härstädes under N:r 6 i 1:sta Qvarteret belägne och för skuld utmätte hus och tomt medelst auction onsdagen den 21:ste uti innewarande April månad til den mästbjudande försåldt, tillika med någre derstädes utpantade lösöre persedlar. Cimbrishamns Rådhus den 10 April 1790
  Borgmästare och Råd

  1790 12/6 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Samtelige denne Stadens Inwånare, hus och tomt ägare, som äga Wägestycken uppå Stadens wästra Landswäg, blifwa härigenom tilsagde, at til nästa Lördag den 19:de uti inne warande Junii månad, wid den plikt som lagen uti Bygninga Ballkens 25 Cap: 11 § ålägger, hafwa sine derstädes tildelte wägestycken påkjörde med grudd och sandfyllning, uti Laggiltigt stånd.
  Blifwandes påfölljande Måndagen den 21 thenas Wägesyn anställd, thå för deras räkning och kostnad, som sine skyldigheter härutinnan eftersatt, wägelagningen gienom Magistratens föranstaltande warder wärkstäld.
  Cimbrishamns Rådhus den 12 Junii 1790
  Borgmästare och Råd

  1791 13/5 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå wewderbörande arfwingars anhållan, kommer genom offentelig auction till den mästbiudande at försäljas Fredagen den Tiugonde /20/ utj innewarande månad, all efter afl:a Enkan Elna Paradis här i staden efterlämnade qwarlåtenskap bestående af Koppar, Tenn, Järn- och Träwahror, Säng- och gång-kläder samt huset och tillydande Tomt under N:o 105 utj denna Stadens 4:de quarter belägit. Hwilket till hågade kjöpares underrättelse kundgjordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 13 Maij 1791.
  Borgmästare och Råd

  1793 5/4 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå therom giord wederbörlig Requisition, blifwer på Torsdagen den Tjonde /10:de/ innewarande april månad k:an 9 förmiddagen, genom offentelig auction till den mästbiudande försåldt afledne Herr Rådman Carl Petter Linnerstedts efterlämnade qwarlåtenskap, bestående af Guld, Silfver, Koppar, Tenn, Mässing, Malm, Järn- och Träwaror, Säng- Gång- och Linkläder, Glas och Porcellain, samt Diverse persedlar. Med betalningen förfaras efter auctions Stadgan och ålderman Möller emottager och quitterar auctionsinropen; hwilket alt härigenom till kjöpares efterrättelse kundgiöres. Cimbrishamns Rådhus den 5:te April 1794./.
  Borgmästare och Råd

  1793 11/10 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Uppå therom gjord Requisition af Enke Fru Pastorskan Nordberg, blifwer igenom offentelig auction till den mästbiudande, Torsdagen den 17 i thenna månadk:an 10 föremiddagen utj huset N:o 77 här i staden försåldt, en dehl henne tillhörande lösöre Persedlar, bestående af en Järnugn, med flere Järnugnar, En eke wäf med dertill hörigt wäf redskap, sängställen, stolar och Bord, Tunnor, hel och half ankare, med mera som till hågade kjöpares underrättelse härigenom kundgiordt warder. Cimbrishamns Rådhus den 11:te October 1793./.
  Borgmästare och Råd

  1794 11/1 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Sedan Hustru Christina Ulrica Hallenberg den 8:de uti innewarande Januarii Månad för Rådstuge Rätten härstädes andragit, huru som dess Man Handskemakaren Gunnar Hallenberg för snart Tjo Månader sedan henne förlupit, och hon nu mera will ifrån honom skiljas althenstund han på så lång tjd tillbaka icke återkommit, och henne eij kunnogt är dess wistande eller om han är lefwande eller död. Så har Rådstuge Rätten till föllje af Giftermåls Balkens XIII Cap: 4§ funnit skjäligt det bem:te Handskemakare Gunnar Hallenberg å Prädikstohlarne i Staden och där närmast belägne Socknar efterlysas bör, och natt och Åhr till dess inställelse föreläggas. Hwarföre och i anledning häraf, blifwer han Gunnar Hallenberg nu härigenom efterlyst och den föreskrefne tjden att sig infinna, honom förelagd till undwikande af hwad förenämde Lagens rum föreskrifwer.
  Cimbrishamns Rådhus den 11:te Januarii 1794
  Borgmästare och Råd

  1794 19/3 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Som till återbesättande af de innom denne Stadens Magistrat ledige warande 3:die och 4:de ordinarie Rådmans Beställningar dag till förrättande af nytt wahl och Rösters afgifwande blifwit utsatt på Rådhuset härstädes, Fredagen den Tiugo åttonde /28/ utj innewarande Martii Månad klockan Ellofwa för middagen; Så har Borgmästaren och Råd om thenna således berammade wahl förrättning samtelige denne Stadens Borgerskap och behörige Röstäganden till sine Rösters afgifwande å berörde Utsatte dag, tid och ställe härigenom underrätta bordt och till theras efterrättelse kundgiöra skohlat.
  Cimbrishamns Rådhus den 19 Martii 1794
  Borgmästare och Råd

  1800 10/10 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Tjenste-Drängen Pehr Olsson, hwilken warit misstänkt för stöld samt derföre blifwit häcktad och wid Cimbritzhamns RådstufwuRätt under Ransakning stäld, men från arresten afwikit, warder uppå Konungens Befallningshafwandes i Christianstad requisition, härmedelst allmänneligen efterlyst, med befallning til samtelige Krono- och Stads-Betjente i Länet at noga efterspana samt wid ertappandet gripa och hitsända bemälde Pehr Olsson, som beskrifwes 21 år gammal, liten och spenslig til wäxten, med ljusa hår och ögonbryn. Malmö Lands Cancellie den 10 October 1800.

  1802 7/7
  Enligt ankomne requisitioner efterlyses följande Rymmare:
  3:tio. En Karl, wid namn Fredrick Jonasson eller Fr. Ahlström, har förut warit Husar wid Cimbrishamns Esquadron, och sist Ladu-Fogde hos Herr Majoren Hellman, efter beskrifning, klädd i ljusblå tröja, gula skinnbyxor och stöflor. Krono- och Stads-Betjente anbefalles, at förenämde Personer noga efterspana, wid ärtappandet gripa, och under säker fängslig bewakning hit til Fästningen inför låta. Christianstad af Lands-Cancelliet den 7 Julii 1802.

  1806 19/12, N:o 222
  Tisdagen den 10 nästkommande Febr. kl. 10 f.m. blifwa husen och tomterne i Staden Cimbritshamn under N:o 123, 124 och 125 i 4:de qwarteret belägne, och hwilka för skuld blifwit i mät tagne, till den mästbjudande genom auktion å Stadens Rådhus försålde, med willkor att tillträdes-tiden blir påföljande Påsk; hwilket uppå Lofl. Magistratens i Cimbritshamn anhållan kungjordt warder.
  ERIC NOLCKEN

  1806 30/12, N:o 226
  Uppå Lofl. Magistratens i Cimbritsham anhållan, kungöres härmedelst, att strandande Coffens die Junge Martini skepps Inwentarium af ankare, segel, tacklage, m.m. genom auktion, kommer att försäljas å Skillinge fiskeläge, Tisdagen den 27 nästkommande Januari kl. 9 f.m.

  1808 23/3, N:o 56
  Som tillfölje af Högl. Kongl. Krigs-Collegii förordnande uti Bref den 22 Febr. sistwekne, werkställandet af åtskillige tillbyggnader och reparationer å Kronans i Staden Cimbrishamn till Hussar Escadronens förnödenhet, warande stall och foderhus, efter upprättadt kostnads-förslag upskattade till 1356 R:dlr 41 sk. 2 r. Banko, kommer genom Entreprenad auktion på stället, Måndagen den 11 nästkommande April, kl. 10 f.m. till den minstbjudande uplåtas; Altså warder sådant till hugade Entrepreneurers efterrättelse kungjordt, med wilkor att arbetet inom wiss wid auktionen föreskrifwen tid, warder behörigen förrättat och godkänt, då betalningen derefter genom min åtgärd från Kongl. Krigs Collegium genast skall ärhållas. Christianstads Lands Contor den 23 Martii 1808.

  1808 24/10, N:o 173
  Jemlikt Lofl. Magistratens i Cimbritshamn anmälan, i skrifwelse den 21 dennas, hafwa genom inbrott i Sämskemakaren Bietts hus i berörde Stad, föröfwat natten emellan den 17 och 18 i denna månad, blifwit bortstulne: En in uti förgyld silfwerbägare om 16 3/4 lods wigt, märkt med Guldsmeden C. Fastbergs i Ystad stämpel, en silfwer socker-tång, med bokstäfwerna C. B., 4 st. silfwer matskedar märkte de 2:ne med bokstäfwerne C. B. och de 2:ne med M. H. L. och C. B: 5 st. silfwer theskedar märkte de 4 med bokstäfwerne S. E. O. och en med M. L. och C. B. 1 inuti förgyld silfwer swampdosa med figurer af 2:ne dufwor på locket, ett par större aflånga silfwer skospännen, 4 st. Swenska Specie Riksdalrar, 2:ne st. Holländska dito, 2:ne 32 ss. en 16 ss. och 8 st. 8ss stycken, 3:ne st. fina lärfts drälls serwietter med rosiga mönster, 2:ne st. gröfte serwietter märkte med C. L. 1 brunagtig näsduk med rosig kant, 1 swart hatt med grönt taftsfoder, 1 swart silke näsduk och en nattkappa; hwilka persedlar, äfwensom tjufwarne härigenom allmänneligen efterlyses med antydan åt en hwar men i synnerhet Krono- och Stads-Betjente i Länet, att om det stulna kan tillrättafås sådant behörigen anmäla och om tjufwarne, som noga böra efterforskas, kunna ertappas, fängslade till Slottshäcktet dem inför låta; warandes af ägaren utfäst hederlig wedergällning åt den, som tjufwarne uptäcker eller det stulna till rätta skaffar. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas, att lika efterlysning, hwar i sitt Län utfärda låta.

  1809 25/1, N:o 13
  Lofl. Magistraten i Cimbritshamn har till mig insändt det Rådstufwo-Rättens derstädes beslut, som i fängelse förwandlat Drängen Jöns Jönssons och Pigorne Signe Ols Dotters samt Bengta Rasmus Dotters ådömde Lägersmåls böter, med åtecknadt Bewis, att berörde straff blifwit werkställt hwad Pigorne beträffar; men som Drängen Jöns Jönsson alt jemt icke låtit sig afhöra och någon kunskap om hans wistande icke heller erhållits; altså warder uppå wederbörandes derom gjorde anmälan, denna Dräng Jöns Jönsson allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stads-Betjente inom Länet, att honom noga efterspana och i händelse han ertappas, antingen böterne 9 R:dlr 16 ss. Banco honom affordra och till mig insända, eller ock föranstalta att han genast warder till Cimbrishamn befordrad, för att ofwannemde fängelse-straff undergå, samt att afgifterne till Kyrkan derstädes med arbete aftjena. I öfrigt warda Konungens Befallningshafwande i Riket wänligen anmodade, att en lika Kungörelse utfärda låta.

  1819 28/1, N:o 13
  Genom Auction som förrättas å Rådhuset i Simbritshamn d. 26 nästk. Martii komma för skuld i mät tagne Skepparen Niclas Ströms under N:o 60 och 100 och Skepparen Hans Ströms under N:o 99 samt Tunnbindaren O. Rosenblads under N:o 28 därstädes egande hus och Tomter, att till den mästbjudande försälja; hwilket på begäran af Magistraten i Cimbritshamn allmänneligen Kungöres.

  1822 15/7, N:o 116
  Enligt härstädes gjord anmälan hafwa tjufwar natten till den 5 innewarande på Hörby Marknad fråntagit Guldsmeden i Cimbrishamn A. R. Flinkenberg nedannemnde Guld och Silfwerarbeten neml.: 1 st. Qwartersbägare förgyld wäger 7 lod och är märkt med Guldsmedens här i Staden H. P. Vogts nemnstämpel; 1 st. halfqwartersbägare förgyld wäger 4 lod förfärdigad af Silfwerberg i Ystad; 6 st. små brännwinsbägare de 5 förgylda, men den ena hwit; 4 st. Brännwinsglas med fyrkantiga fötter wäger tillsammans 12 lod; 2 st. Stringlakors med kädjor samt 1 utom kädja, wäga 12 lod; 2 st. stora Låskädjor med 4 slag, wäga tillsammans 10 lod; 2 st. mindre dito, en med 3 och en med 2 slag, wäga tillsammans 6 lod; 1 st. Saucesked wäger 2 lod, märkd med namnstämpel A. R. F.; 1 st Bondsked wäger 1 Lod med namnstämpel J: S; 30 par stora och små puckliga Tröjspännen; 5 st. så kallade Särksoli, 9 par Tröjspännen med förgyldt Filigransarbete och hwitt bläck under; 10 par dito med förgyldt Bläck samt röda stenar uti; 7 par Filigramshägnknappar med löf uti; 4 par stampade Hängknappar med lög uti; 4 doussin diwerse Filigramhalsknappar; 3 dito stampade halsknappar; 2 doussin hwita halsknappar; 24 par hwita armknappar af Diwerse storlek; 1 doussin flata halsknappar af olika storlek; 1 doussin stenknappar med röda och hwita stenar; 4 doussin halfrunda Pälsknappar af olika storlek; 7 doussin flata åttkantiga Pälsknappar af olilka storlek; 1 doussin filigrams Linntygsspännen; ½ doussin släta dito; 2 doussin Hattspännen af olika storlek; 3 doussin knappmaljor; 2 doussin hela Maljor af olika storlek, 1 doussin åttkantiga Urnycklar med röda hjerten; 1½ doussin Silfwerhjertan af olika storlek; ett halft doussin dito stora med röda hjertan; 1 doussin bernstenshjertan infattade i Silfwer; 4 st. Urkedjor, den ena med slak länk och Plåtar på båda ändar; 6 st. Halskädjor enkla med löpare; 1 doussin par hwita grawerade tröjhäktor, ett halft doussin förgylda runda Kors af olika sorter; 4 st. hwita runda Korss af olika sorter, 1 doussins par runda förgylda Örnringar, 1 doussin stampade Bondfingerringar; 4 st. släta dito Bondfingerringar; 1 doussin Fingerborr af olkia storlek allt med namnstämpelen A. R. F. 24 lod gammalt Silfwer, I Contanta Penningar Fyratio R. R:gäld.
  Guld: 1 Doussin Bernstenshjertan med guldbeslag af olika storlek; ett halft doussin små guldhjertan; 1 st. stort Bernstenshjerta med gulldbeslag å ena sidan; 2 par Örnringar, 8 par små Guldörnringar af olika storlek; ett halft doussin små fingerringar med små stenar uti. Pipor; 1 st. obeslagen Sjöskumspipa märkd med L. wärderad till 6 R:dlr 24 ss. 1 st. dito märkd med A. H. 4 R. 36 ss.2 st. Compositions a 1 R. 32 ss. 3 R. 16 ss. 6 st. Fina a 40 ss märkd med W 5 R. 1 st dito märkd med A. 3 R. 12 ss. 1 st. dito märkd med H. 2 R. ½ doussin Compositions 9 R. 24 ss. 3 st. utan namn a 32 ss. 2 R. 1 st. Fin, märkd med H. N.2 R. 36 ss. 1 st. Dosa innefattad i Silfwer med Perlemolock, och sköldpaddsbotten10 R. 10 st. kantband swarta ½, 1 st Täcke stoppat med bomull. 1 st. Beslagen Äckta Sjöskums Pipa 9 R:dlr. Åliggande Krono och Stadsbetjente i Länet, att ofwanefteröyste persedlar, så wäl som tjufwarna noga efterspana, samt wid anträffandet, de förre i förwar taga för att egarne återställas, och Tjufwarne gripa fängsla och hitsända.

  1822 24/7, N:o 108
  Under åberopande af Kongl. Krigs Collegii Skrifwelse den 9 dennas, warder härigenom kungjort, det alla Kronan tillhörige husbyggnader och tomter i Staden Cimbritshamn som af den där förlagde Hussar-Esqwadron warit begagnad, å öppen Auction till den mästbjudande kommer att försäljas, och har jag till denna Auctions werkställande, som kommer att hållas så wäl å landskontoret härstädes, som af Magistraten i Cimbrishamn, utsatt Fredagen den 23 instundande Augusti, kl. 10 f.m.
  Börandes hogade Spekulanter wara försedde med antaglig Borgen för de anbud som kunna göras, hwilka anbud likwäl komma att underställas Kongl. KrigsCollegii pröfning; För öfrigt erindras det fullständig Beskrifning om husbyggnadernes beskaffenhet till längd, högd och bredd m.m. är att bese, så wäl härstädes som hos Magistraten i Cimbritshamn.

  1822 12/8, N:o 140
  Handlanden Johan Rydboms till sine Borgenärers förnöjande afstådda Fasta Egendom Huset och Tomten N:o 54 i Cimbrishamn försäljes genom Auction på stället Fredagen den 18:de nästkommande October. Denna Egendom; försäkrad i allmäna Brandförsäkrings-Fonden för ett wärde af Fyra Tusende Sex Hundrade R:dlr Banko deraf all årsafgifterna äro inbetalte, har ett för handelsrörelse förmånligt läge wid Stora gatan och Hamnen, en rymlig Tomt och wacker Trägård, goda och wäl inredde åbyggnader, hwartill hörer en nyligen uppförd större Magazinslänga af 2:ne Wåningar med 3:ne Bottnar till Spannemål. I anseende dertill, att Egendomen är intecknad för ett i Lån-Banken erhållit Lån, kommer endast en mindre betydlig del af Köpeskillingen att betalas; och äfwen dermed kan anstånd lemnas efter köparens beqwämlighet, med wilkor, som wid auctionstillfället uppgifwas; hwilket enligt Curatorens i Handlanden Johan Rydboms Concursmassa gjorde begäran härigenom allmänneligen kungöres.

  1822 26/9, N:o 189
  Sedan Landshöfdinge-Embetet i Malmöhus Län på sätt dess den 10 i denne månad utfärdade Allmänna Kungörelse wisar, förändrat tiden för Marknadens hållande i ystad, har Landshöfdinge Embetet härstädes på det Marknadssökande må äga tillfälle att bewista både Ystads och Cimbrishamns Marknader, hwilka genom ofwannämnde förändring skulle inträffat på en och samma dag, funnit nödigt förordna, att sistnämnde Stads innewarande års Höst-Marknad skall i stället för den i Allmanacken utsatte den 16 October, hållas å Onsdagen den 23 i samma månad. Konungens Befallningshafwande i malmhus Län anmodas wänligen att en lika kungörelse utfärda.

  1823 23/4, N:o 110
  Handlanden Johan Rydboms till sine Borgenärers förnöjande afstådde fasta Egendom, Huset och Gården N:o 54 i Cimbritshamn försäljes genom Auction på stället Tisdagen den 3 instundande Junii kl. 11 f.m. Huset är Brandförsäkradt och alla års afgif:erne äro inbetalte. Köpeskillingen får hel och hållen innestå,

  1823 12/9, N:o 134
  På requisition af Kronofogden M. Billing: Kopparslagare-Gesällen Johan Malmberg från Cimbrishamn som wid innewarande års Östra Göinge Härads Sommar-Ting för otidigt sängelag blifwit dömd till 32 sk. Banco böter till Hestweda Kyrka.

  1824 19/2, N:o 38
  Från Magistraten i Cimbrishamn är anmält, att under Pastor W. Möllers derstädes bortowaro sistlidne December och Januari Månader, Tjufwar hafwa genom dörrens uppdirkande, till ett af honom gagnadt rum, i Handlanden Jacob Esperssons gård, inkommit i rummet, uppbrutit en därstädes stående pulpet och derur frånstulit honom circa 133 R:dlr 16 ss. Banco i mindre Sedlar och koppar skiljemynt, 20 st. Holländske Dukater, preglade sedan år 1800 ett par Guld örhängen, ett större Guldur med widhängande kedja och nyckel af guld, samt en mindre Silfwer beslagen Sjöskumspipa. krono och Stadsbetjente samt Byordningsmännen i Länet anbefallas att så wäl Tjufwarne som de stulne penningarne och warorne på det sorgfälligaste efterspana, de förre wid ertappandet gripa och fängslade hit förpassa, samt de sednare i förwar taga och anmälan derom härstädes göra.

  1824 18/6, N:o 92
  Genom Entreprenade-Auction, som förrättas så wäl här å Lands-Contoiret som i Staden Cimbrishamn, Måndagen den 12 nästkommande Julii kl. 10 för. m. upplåtes till den minstbjudande att förfärdiga ett nytt Uhr till Cimbrishamns KyrkoTorn, hwarwid Inroparen bör aflemna behörigen godkänd Borgen för Arbetets fullbordande och bestånd de sex första åren. Warande Kostnads Förslaget, som uppgår till 360 R:dlr Banco, att tillgå hos Pastor i Församlingen, likasom härstädes före Auctions förrättningen; Och anmodas Konungens Befallningshafwande Malmöhus Län att en lika Kungörelse benägit utfärda.

  1824 4/8, N:o 246(se även: 1824 4/8, N:o 246)
  Genom Executiw Auction, som förrättas å Rådhuset i Cimbrishamn den 13 nästkommande September kl. 11 f.m., försäljes för skuld i mättagne och Corporalen N. Roos derstädes tillhörige Hus och Tomt under N:o 32; hwilket på Magistratens i Cimbrishamn begäran kungöres.

  1824 21/8, N:o 256
  Onsdagen den Sjette nästkommande October förrättar Magistraten i Cimbrishamn offentlig Auction å Handlanden Wallströms derstädes för skuld utmätte Fastigheter, Hus och Tomter N:o 48, 49 och 80 samt Hejdorne N:o 29 och 95.

  1824 14/10, N:o 310
  Som Handlanden H. Wallströms hus och Tomter N:o 48, 49 och 80 samt Hejderna N:o 29 och 95, äfwensom Corporalen N. Roos Hus och Tomt N:o 32 i Staden Cimbrishamn, hwilka för Skulder blifwit i mättagne, wid anställde Auctioner icke kunnat försäljas, så kommer ytterligare Auctioner å desse Egendomar att hållas å Stadens Rådhus Onsdagen den Sjuttonde (17) nästkommande Nowember kl. Ellofwa förmiddagen; Hwilket till wederbörandes efterrättelse kungöres.

  1824 25/11, N:o 384
  Som Handlanden H. Wallströms under N:o 29 i Staden Cimbrishamn egande Hejda, för skuld i mättagen, wid 2:ne förut derå anställde Auctioner icke kunnat säljas, så kommer ytterligare Auction derå att förrättas å Rådhuset derstädes Onsdagen den 29 instundande December kl. 11 f.m.; Hwilket på begäran kungöres.

  1834 27/1, N:o 18
  Tisdagen den 25 nästkommande Februari kl. 10 f.m. försäljes genom Auction å Rådhuset i Cimbrishamn, afledne Grosshandlaren i Stockholm, L. Holmströms efterlemnade hälft uti Skatte Åhlfisket Cimbrishamns bod. Denna Egendom utbjudes dels ostyckad, dels i fjerdedelar, med rättighet för Säljarne, att antaga det anbud, som inbringar högsta försäljningssumman. Köpeskillingen erlägges 3 Månader efter Auctionen, då Egendomen får tillträdas. En del af köpesumman kan dock emot Inteckning i egendomen hos köparen få innestå. – Widare underrättelse om nämnde egendom samt om försäljningswillkoren kunna af Assessor E. Landgren i Cimbrishamn erhållas, hwilket på begäran kungöres.

  1834 9/11, N:o 304
  Kongl. Commerce-Collegium har uti dag ankommen Skrifwelse den 3 dennes bifallit Min hemställan, att nedannämnde Marknader inom detta Län, hwilka, i anseende till Cholera-sjukdomen blifwit instälde, må innewarande år hållas å följande dagar neml.: /…/ Cimbrishamn den 9 dito [december]. hwilket till wederbörandes efterrättelse kungöres.

  1835 19/9, N:o 266
  Kongl. Commerce-Collegium har, på ansökning, tillåtit att Höstmarknaden i Cimbrishamn, utsatt, att hållas den 16, må framflyttas till den 23 instundande October, hwilket till efterrättelse kungöres.

  1835 19/10 N:o 303
  Huset och Tomten N:o 93, wid Ahlgatan här i staden belägne, blifwa till gäldande af Domfäst skulld, till försälgning utbudne genom auction som förrättas å Rådhuset härstädes den 24:de nästkommande Nowember kl. 11 f.m. Med köpeskillingens betalning och ägendomens tillträde förhålles enligt Lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 14:de October 1835
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1835 24/12, No 259
  Hus och Tomterne N:o 93 och 106 här i Staden, till gäldande af Domfäste skulder i mättagne, blifwa genom Auction, som förrättas på Rådhuset härstädes, Onsdagen den 17 nästk. Februari kl. 11 f.m., till försäljning utbjudne. Med Egendomarnes tillträde och köpeskillingarnes erläggande förhålles enligt Lag.
  Cimbrishamn den 21 December 1835
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1836 22/2, N:o 43
  Huset och Tomten N:o 106 här i Staden, hwilke, till gäldande af Domfäst skuld i mättagne, wid i dag förrättad Auction i brist af köpare icke kunnat säljas, blifwa genom ytterligare Auction, som förrättas å Rådhuset, Onsdagen den 30 nästkommande Mars , kl. 11 f.m. till försäljning utbudne. med köpeskillingens erläggande och Egendomens tillträde förhålles enligt Lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 17 Februarii 1836.
  Op Magistratens wägnar:
  E. Landgren

  1837 16/1, N:o 13 [se även: N:o 67, 10/3 om ny auktion av hus N:o 110; N:o 97, 17/4]
  Å Onsdagen den 8 nästkommande Februari, klockan 11 f.m. låta aflidne v. Auditeuren L. Billengrens å Rydboholm arfwingar genom Auction försälja, deras ägande Gård och Tomter N:o 42, 43 och 44 wid Torget här i Staden belägne, samt Stadsjordarne N:o 11 och 19 härstädes, att den 25 nästkommande Mars tillträdas. Gården, som är inredd för 2:ne Hushåll innehåller 7 st. Rum försedde med 4 st. Pottugnar och 1 Jernugn, 2:ne Källrar, 2:ne Logar, Stall, Packhus och andre uthus. Åbyggnaderne äro Brandförsäkrade för 2500 Rd banco. Stadsjordarne innehålla circa 13 Tunneland bördig Lermylla, och derå höstas wanligen 6 par lass hö årligen. Betalningswillkoren lempas, så widt möjligt är, efter köparens beqwämlighet och tillkännagifwes wid Auctionen. Christianstads Sparbank äger en i Gården intecknad fordran 2000 Rd Rgs, som förmodas deri få innestå.
  Huset och Tomten N:o 110 här i Staden, till gäldande af domfäst Skuld i mät tagne, blifwa genom executiv Auction, som förrättas å Rådhuset här i Staden, å Tisdagen den 28 nästkommande Februari kl. 11 f.m. till försäljning utbudne. Med Egendomens tillträde och köpeskillingens betalning förhålles enligt Lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 14 Januari 1837
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1837 28/8, N:o 229
  Genom auktion låter Handlanden P. J. Areschoug härstädes, å Fredagen den 15 nästkommande September kl. 10 f.m. till försäljning utbjuda gården N:o 39 här i Staden, och cirka 46 Tunneland stadsjord, deraf 36 Tunneland ungefärligen bestå ar lermylla och 2 Tunneland torfjord. Gården har ett för Handel fördelagtigt läge wid Wästra Inkörslen till Staden, Åbyggnaderne, brandförsäkrade för 6,700 Rd Banco, äro inredde till 11 st med pottugnar försedde boningsrum, handelsbod, 6 st. packhus, kök, brygghus, 2 källrar, spannemålswindar, som rymma c:a 3000 Tunnor säd, loge, ladugolf, stall och fähus, gårdsplatsen är rymlig och till gården hörer en större Trägård med goda fruktträd och bärbuskar, samt en klöfwerlycka af ungefärligen 1 Tunnelands rymd. – Jorden utbjudes både ostyckad och i mindre lotter fördeld, och säljaren antager de inrop, han för sig finner förmonligast. Betalningswillkoren lemnas efter en redbar köpares beqwämlighet, och om något antageligt anbud å egendomen icke göres, blifwer den till arrende utbjuden, den å stadsjorden inbergade grödan för auktioneras wid tillfället.
  Cimbrishamns Rådhus den 25 Augusti 1837
  På Magistratens wägnar:
  E. Landgren

  1838 13/3, N:o 81
  Enligt härstädes gjord anmälan, har på aftonen Lördagen den 17 dennas, genom inbrott från Handlanden C. A. Pihl i Cimbrishamn blifwit stulne följande waror och penningar neml.; 485 st. Skånska Priwat Bankens Depositions bewis utgifne, i Nummer ordning från och med 1600 till och med 2000 den 2 sistl. Januari och från och med 2001 till och med 2085 den 2 stistl. Februari a 2 Rd Banco, samt i mindre sedlar 30 Rd. 1 st. Rikets Ständers Bancosedel a 33 Rd 16 sk 1 st Wermlands Priwat Banks sedel a 3 Rd 16 sk. åtskillige andre sedlar till ungefärligt belopp 63 Rd 16 sk. tillsammans 1100 Rd Banco; 1 st. Franskt fickur af guld med widhängande urkedja af dito; 1 st. urnyckel af dito; 1 st. sigill af dito med karniolsten och 1 st fingerring af dito med dito; blifwandes såwäl tjufwen som det stulna härmed allmänneligen efterlyst med befallning till Krono- opch Stadsbetjente att derefter anställa noggranna efterspaningar och wid ertappandet dermed lagligen förfara. Till den som upptäcker tjufwen, så att den till brottet warder förwunnen är en belöning af Twåhundrade Rd Banko utlofwad.

  1838 28/4; N:o 119 (se även: 1838 8/6, N:o 147)
  Hus och tomterne N:ris 54 och 31 här i staden, hwilka tillgäldande af domfäste skulder i mättagne, wid i dag förrättad auktion ej kunnat säljas, blifwa genom ytterligare auktion, på Rådhuset härstädes, till försäljning utbudne, å Fredagen, den 8 nästkommande Juni, kl. 11 förmiddagen. med egendomarnes tillträde och köpeskillingarnes betalning förhålles enligt Lag. Cimbrishamn Rådhus den 25 April 1838.
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1838 31/7, N:o 244
  Kongl. Maj:t och Rikets Höglofl. Commerce-Collegium har den 7 sistl. Maj i behörigt tillståndsbref meddeladt mig Priwilegier att här i Staden drifwa Garfweri-rörelse. Om detta förhållande jemte att jag, från och med denna dag, emottaget arbete af hudar och skinns beredning efter Engelska sättet å min anlagde Garfweri Fabrik, derom får jag den Respective allmänheten tillkännagifwa; Och utlofwandes jag åt dem som för mig behaga hafwa förtroende, så wäl godt arbete som i allt ett redligt behandlings sätt.
  Cimbrishamn den 31 Juli 1838:
  A. Andersson
  Sämskmakare och Garfweri-Faktor i Cimbrishamn

  1840 26/2, N:o 56
  Genom auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes, Torsdagen den 2:dra nästk. April kl. 11 f.m. blifwa till gäldande af domfäste skulder i mät tagne huset och tomten N:o 75, här i staden, till försäljning utbjudne. Med köpe-skillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt Lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 19:de Februari 1840
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1841 6/2, N:o 32
  Genom executiv auktion blifwa hus och tomterne N:r 22 samt andel uti huset och tomten N:r 31 här i Staden, hwilka till gäldande af domfäste skulder äro i mät tagne, till försäljning utbudne, å Rådhuset här i Staden, Onsdagen den 17 nästkommande Mars, kl. 11 f.m. Med köpeskillingarnes betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 4 Februari 1841.
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1842 19/9, N:o 267
  Innewarande års Höstmarknad i Cimbritshamns Stad, enligt almanachan utsatt å den 18 Oktober, kommer i stället att hållas den 27 i samma månad, hwilket till wederbörandes efterrättelse kungöres, och anmodas Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län att härom utfärda kungörelse.

  1842 26/9, N:o 274
  Wid hållet sammanträde i Cimbrishamn den 3 December sistlidet år hafwa åtskillige Possessionater, Kyrkoherdar och Hemmansegare inom Ingelstads och Jerrestads Härader utfäst sig, att jemte Stadens Innewånare lemna bidrag till hamnbyggnaden derstädes, under förbehåll att genom ombud få deltaga i Hamnbyggnads-Direktionen; och som en sådan, enligt här gjord anmälan, blifwit af Stadens Innewånare wald samt Hamnbyggnadsarbetet påbörjadt, så äga de Häraders Inwånare, hwilka tecknat sig för ofwannämnde bidrag, att sammanträda inför Magistraten i Cimbrishamn å Måndagen den 24 instundande Oktober, för att då inom sig utse ombud att deltaga i Hamnbyggnads-Direktionens göromål.
  Christianstads Lands-Canzli den 20 Sept. 1842
  Georg von Rosen

  1843 29/7, N:o 187
  Genom executiw auktion försäljes Thorsdagen den 31 nästkommande Augusti kl. 11 f.m., å Badhuset här i staden, Kopparslagaren M. Borlins onummererade hus och tomt wid Ahlgatan härstädes, hwilka till gäldande af domfäst skuld blifwit i mät tagne. Med köpeskillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 27:de Juli 1843.
  På Magistratens wägnar.
  E. Landgren

  1843 18/10, N:o 120
  Måndagen den Sjette (6) i nästa månad kl. 11 f.m., hålles wid Cimbritshamns Kyrka entreprenad-auktion å omläggning af lofterne i Stadens Kyrkotorn, hwarför kostnaden i upprättadt förslag är beräknad till 146 R:dr 12 sk. B:ko; börande blifwande entreprenören ställa borgen för arbetets behöriga utförande samt skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1844 12/4, N:o 58
  Genom friwillig auktion blifwer gården och tomten N:o 42, 43 och 44 wid Torget och Ahlgatan här i staden belägen, till försäljning utbjuden, å Tisdagen den 9:de nästkommande April kl. 10 f.m. Gården har fyra åbyggnader, rymlig gårdsplats, trädgård med goda äldre fruktträd och bärbuskar. Boningslängan, nyligen ombyggd, är inredd för 2:ne hushåll, med 11, dels tapetserade dels målade boningsrum, af hwilka 7 äro med gipsloft, och 10 med pottugnar försedde. Deri finnas 2:ne garderober, 6 större wäggskåp, 2:ne kök, 3:ne spiskamrar, ett brygghus, 2:ne källrar och en handelsbod med ingång så wäl från Torget som Ahlgatan. De öfrige åbyggnaderne äro inredde till loge med 2:ne ladugolf, 2:ne stallar, foderhus, drängkammare, 4 större goda packhus, 1 källare och rymlig spannemålswind. Åbyggnaderne äro brandförsäkrade för 2500 R:dr Banko, och sist å gården satte bewillningswärdet är 3000 R:dr Banko. Auktionen förrättas i gården och betalningswillkoren samt tillträdestiden tillkännagifwas wid dess början.
  Cimbrishamn den 12:te April 1844
  På auktionskammarens wägnar
  E. Landgren

  1844 3/8, N:o 180
  Genom executiv auktion, blifwer Enkan B. Lundgrens andel af huset och tomten N:o 38 här i Staden, till gäldande af domfäst skuld, till försäljning utbjuden å Rådhuset härstädes, Onsdagen den 4:de nästkommande September kl. 10 f.m. Med köpeskillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 30:de Juli 1844
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1844 10/8, N:o 182
  Genom auktion försäljes wid hamnen härstädes, å Onsdagen den 4:de nästkommande September, från kl. 10 f.m., omkring 800 stycken från hamnbyggnaden öfwerblifne furubalkar dels af 18 alnars längd och 10 tums tjocklek och dels af 18, 12, 10 9 och 8 alnars längd och 9 tums tjocklek, alla af friskt och kärnfullt träd. För wederhäftighet kände köpare erhålla tre månaders anstånd med betalningen af deras inrop. I öfrigt tillkännagifwas försäljningenswillkoren wid auktionens början.
  Cimbrishamns Rådhus den 9:de Augusti 1844
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1845 24/5, N:o 148 (se även: 1846 10/1; N:o 12)
  Som wid i dag förrättad auktion å Stenhuggaren E. Anderssons i mät tagne andel af huset och Tomten N:o 38 här i staden, desamma, i brist af köpare ej kunnat säljas, så blifwer ytterligare auktion, till försäljning deraf, å Rådhuset härstädes hållen, Tisdagen den 17 nästkommande Juni kl. 11 f.m.
  Cimbrishamns Rådhus den 17 Maj 1845
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1846 7/12, N:o 477
  På begäran af Magistraten i Cimbritshamn warder Skräddarelärlingen Mårten Persson, hwilken, sedan han den 25 sistl. Nowember af sin mästare Johan Persson derstädes erhållit tillstånd att afgå till sin födelseort Tranås för att derifrån afhämta sitt prestbetyg, sedermera icke återkommit, härmed allmänneligen efterlyst med befallning till krono- och Stadsbetjente att Mårten Persson efterspana och då han anträffas, inställa hos ofwanbemälte dess mästare. Mårten Persson är 23 år gammal, något lång till wexten, har ljusa hår, grå ögon och fylligt ansigte. Han war wid bortgåendet klädd i swart rock, randiga benkläder, swart sidenwäst, ljus halsduk, grå mössa och stöflor. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att en likalydande kungörelse utfärda.

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1847 4/12, N:o 410
  Att på ansökan derom, Landshöfdinge-Embetet entledigat Herr Assessorn och Borgmästaren Landgren från Quarantäns Befälhafwarebefattningen samt till Quarantäns-Befälhafware i Cimbrishamn jämte Ingelstads och Jerrestads Härader i stället förordna Herr Tullinspektoren Joh. Kahl i Cimbrishamn, warder till allmänhetens efterrättelse kungjordt.

  1848 11/4, N:o 103
  Huset och tomten N:o 38 här i staden, hwilka till gäldande af Domfäst skuld i mät tagne, å auktion, af Krukmakareenkan B. Lundgren härstädes blifwit upphandlade för 888 R:dr 42 sk. 8 r:st Banko; hwilken köpeskilling hon dock efter af fordringsegaren erhållet anstån med betalning deraf, ej erlagt, och hwilken fastighet å utlyst auktion denna dag icke kunnat säljas, blifwer genom ytterligare auktion, som förrättas å Rådhuset här i staden, till försäljning utbjuden å Fredagen den 5:te nästkommande Maj kl. 11 f.m. Med egendomens tillträde och köpeskillingens erläggande förhålles enligt Lag. Cimbrishamns Rådhus den 24 Mars 1848.
  På Magistratens wägnar.
  E. Landgren.

  1849 3/2, N:o 42
  Hus och tomtandelen N:o 38 här i staden, hwilken till gäldande af domfäst skuld från Stenhuggaren Christian Andersson utmätt, på auktion den 23 Juni 1847 af Krukomakareenkan B. Lundgren härstädes inhandlad för 888 R:dr 42 sk. 8 r. Banko, hwilken köpeskilling hon dock efter af fordringsägaren erhållet anstånd med betalningen deraf icke erlagt och hwilke fastighet derefter twenne auktioner för köpeskillingens uttagande blifwit förrättade, utan att densamma kunnat säljas, blifwer genom ytterligare auktion, som förrättas å Rådhuset här i staden Onsdagen den 14 nästkommande Mars kl. 11 f.m., till försäljning utbjuden. Med köpeskillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag. Cimbrishamns Rådhus den 27 Januari 1849.
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1849 12/5, N:o 127
  Genom auktion, som förrättas å Rådhuset här i staden, Onsdagen den 4 nästkommande Juli kl. 11 f.m. blifwer härifrån afwikne Skomakaren G. Sandells hus och tomt N:o 26 härstädes, hwilka till gäldande af domfäst skuld i mät tagne, till försäljning utbjudne. med köpeskillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag. Cimbrishamns Rådhus den 10 Maj 1849.
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1849 12/5 N:o 128
  Genom auktion låter aflidne Handlanden Christian Brocks härstädes Sterbhusdelägare å Måndagen den 4 nästkommande Juni från kl. 9 förmiddagen försälja: silfwer, koppar, messing, malm, tenn, jern och trädwaror, möbler, säng- och linkläder, glas, postlin, wagnar, seldon, åkerredskap, en del handelswaror, ett större parti bränwin, någon spannemål och åtskilliga andra persedlar, samt huset och tomten N:o 39 med tillhörande trädgård och hejda och tomterne N:o 87 och 88 här i staden. med betalningen af lösegendomen lemnas wederhäftige köpare anstånd till den 1 nästkommande Oktober med wilkor, att den, som då dermed uteblifwer, derå erlägger ränta från auktionsdagen. Wilkoren för försäljning af fastigheterne uppgifwas wid auktionen. Cimbrishamns Rådhus den 10 Maj 1849
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1849 23/6, N:o 172
  Handlanden Chr. Brocks arfwingars fastighet här i staden N:o 39, boningslänga med 9 boningsrum, kök, spis- och handkamrar samt brygghus; 2:ne stora magasinslängor med dubbla spannemålswindar, rymliga packhus och källare, samt i den ena, handelsbod med kontorsrum och kramkammare; en stallänga; en stor trägård och derintill liggande hejda. Husen äro brandförsäkrade och afgifterna derföre inbetalda. Köpewilkoren kunna lämpas efter en redbar köpares beqwämlighet. Sker ej köp utbjudes handelsboden med kontor, packhus och magasiner till hyra från den 1 October nästkommande. Cimbrishamn, Juni 1849.

  1851 29/4, N:o 125
  Från Kongl. Maj:t har ankommit så lydande skrifwelse:
  OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung.
  Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig, Troman, Landshöfding, Kommendör af Wår Nordstjerne-Orden, Riddare af Wår Swärds-Orden!
  Med anledning af Rikets Ständers, i sammanhang med underdånig anmälan rörande de i afseende å låneunderstöd till brandskadade Städers återuppbyggande af Rikets Ständer meddelade försekrifter, uti underdånig skrifwelse den 19 sistlidne Mars hos Oss gjorda anhållan, det Wi måtte låta utgå en uppmaning till Städernas husegare att brandförsäkra sina hus; hwarigenom de swåraste följderna af timade brandskador kunde aflägsnas samt behofwet af Statens biträde med byggnadslån wid sådane tillfällen upphöra, hafwa Wi funnit godt i Nåder förordna det Wåre Befallningshafwande böra, hwar i sitt Län, medelst kungörelse, uppmana Städernes husegare att sine hus wederbörligen brandförsäkra; Hwilket Eder till behörig efterrättelse, i hwad på Eder beror, härigenom meddelas. Wi befalle Eder Gud Allsmäktig nådeligen. Stockholms Slott den 4 April 1851.
  OSCAR / I. F. FÅHRAEUS
  Hwilket härmed kungöres, med uppmaning till wederbörande husegare i Städerne inom Länet att ställa sig Kongl. Maj:ts Nådige Bref till underdånig efterrättelse.

  1851 22/11, N:o 376
  Genom utmätnings-auktioner, som förrättas å Rådhuset här i staden. Fredagen den 19 nästkommande December, kl. 11 f.m., blifwa Skräddare-Enkan Johanna Granqvists hus och tomter N:o 33 och 34 samt Djurläkare-Enkan Christina Ideströms hus och tomt N:o 22 wid Fiskaregatan här i staden belägne, hwilka fastigheter till gäldande af domfäste skulder blifwit i mät tagne, till försäljning utbjudne. Med egendomarnes tillträde och köpeskillingarnes betalning förhålles enligt lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 12 Nowember 1851.
  Borgmästare och Råd.

  1852 8/3, N:o 85
  Genom exekutiw auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes Fredagen den 2 nästinstundande April kl. 11 f.m., blifwer Enkan Christina Forströms hus och tomt N:o 22 här i staden, hwilka till gäldande af domfäst skuld blifwit i mät tagne, till försäljning utbjudne. Med egendomens tillträde och köpeskillingens betalning förhålles enligt lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 23 Februari 1852.
  På Magistratens wägnar
  E. Landgren

  1852 24/7, N:o 234
  Hus och tomterne N:ris 32, 33 och 34 samt andel i huset och tomten N:o 31 här i staden, hwilka fastigheter wid å dem utlyste utmätningsauktioner den 3 dennes, i brist af anbud derå icke kunnat säljas, blifwa genom ytterligare auktioner till försäljning utbjudne å Rådhuset härstädes Lördagen den 14 nästkommande Augusti klockan 11 f.m. Med köpeskillingarnes betalning och egendomarnes tillträde förhålles enligt lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 5 Juli 1852.
  På Magistratens wägnar.
  E. Landgren

  1853 24/10, N:o 347
  Till allmänhetens kännedom kungöres att Konungens Befallningshafwande utsatt marknader att hållas i Cimbrishamn Fredagen den 4:de instundande Nowember, i Christianstad Tisdagen den 8:de i samma måand och i Engelholm Fredagen den 11:te i samma månad; och meddelas till allmänhetens efterrättelse att nämnde marknader icke få wid Tjugo R:dr Banko wite och påföljd att wara afwisad af någon, som icke med behörigt sundhetsbevis kan styrka att han kommit från frisk, af Cholera ej smittad eller för smitta misstänkt ort, och att under de före marknaden senaste tio dygnen wistats å frisk ort; skolandes Magistraterne i städerne hålla noggrann tillsyn att icke stadgandet öfwerträdes.

  1855 28/9, N:o 87
  Sedan, enligt Lazaretts-Direktionens beslut, ett Filial-Lazarett i Cimbrishamns Stad nu blifwit inrättadt för fyra sängar, så warder för Innewånarne i Albo, Ingelsta och Jerresta Härader härmed kungjordt: att nämnde sjukanstalt upptager sådane sjuke, hwilka i följd af hwarjehanda olycksfall, fordra hastig Läkare behandling och icke utan fara kunna forslas till Länets Lazarett, att de sjuke, så framt de sådant förmå, sjelfwe skola bekosta den underhåll och wård under wistandet inom Lazarettet; hwaremot de medellösa njuta sådant på Lazaretts fondens bekostnad, samt att extra Prowincial Läkaren Herr Doktor Bratt i Cimbrishamn benäget åtagit sig Läkarewården inom nämnde Inrättning; hwadan de som önska inträde derstädes, hafwa att wända sig till bemälde Herr Doktor.
  Christianstad den 26 September 1855
  På Lazaretts- och Kurhus Direktionens wägnar
  K. A. POSSE

  1855 10/12, N:o 114
  Nedannämnde Personer, hwilka afflyttat skattskrifningsorterne, utan att erlägga dem påförde skatter eller ådömde böter, warda, enär deras nya wistelseorter ej kunnat upptäckas, härmed allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att dem noga efterspana samt wid anträffandet det för hwar och en i banko upförde belopp uttaga och hitsända eller ock aflemna bewis att de härtill sakna tillgång neml:
  På begäran af Magistraten i Cimbrishamn:
  1854. Års Krono- och Stadsskatter Sadelmakare-Gesällen Nils Nilsson 4 R:dr 33 sk., Sjömannen Swen Rönbeck i Bosarp 2 R:dr 29 sk.

  1857 4/4, N:o 80
  Genom offentlig auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes Lördagen den 2 nästkommande Maj kl. 11 f.m., blifwer Fiskaren Mårten Jönssons egande, till gäldande af Domfäst skuld i mät tagna hus och tomt N:o 106, här i staden till försäljning utbjudande med willkor som wid auktionen tillkännagifwas.
  Cimbrishamns Rådhus den 28 mars 1857.
  På Magistratens wägnar4
  W. Landgren

  1857 16/7, N:o 155 och 156
  Allmänneligen efterlysas:
  På begäran af Magistraten i Cimbrishamn:
  Gossen Jöns Håkansson, som, i lära inskrifwen hos Smeden H. Hemberg i Cimbrishamn, den 10 i denna månad afwikit från dennes hus, utan att kändt är hwarthän han sig begifwit. Jöns Håkansson är född 1846 i Cimbrishamn, liten till wexten, skelar på ena ögat och war wid afwikandet klädd i en lång blå wadmalströja, stöflor, hwita linnbyxor samt blå klädesmössa.

  1857 7/10, N:o 237
  Som Cholerasjukdomen tilltagit i Cimbrishamn och utbrutit i en del socknar närmast staden, så har Konungens Befallningshafwande funnit nödigt inställa Marknaden, som blifwit utsatt att hållas i Cimbrishamn den 20 dennes.

  1857 31/10, N:o 84
  Genom entreprenad-auktion, som förrättas wid denna stads kyrka Onsdagen d. 25 nästkommande Nowember kl. 11 f.m., kommer att till den minstbjudande öfwerlåta förfärdigandet och insättandet af 7 st. nya kyrkofenster, i enlighet med deröfwer upprättad räkning och förslag; hwari kostnaden blifwit för hwarje fenster upptagen till 145 R:dr B;ko. Handlingarne äro att bese hos undertecknad Pastor, som tillika lemnar underrättelse om de wid den blifwande auktionen stadgade willkor. Cimbrishamn den 30 Oktober 1857.
  N. P. Ahlberg
  Hwilket härmed på begäran kungöres.

  1857 1/12, N:o 283
  Som kolerafarsoten upphört i Cimbrishamn och orten deromkring, så har Konungens Befallningshafwande utsatt inställd Marknad att hållas i nämnde Stad Onsdagen den 16 i denna månad, hwilket härmed kungöres.

  1858 19/10, N:o 279
  Genom Auktion, som å Rådhuset härstädes förrättas Måndagen den Sjette (6) nästkommande December kl. 10 förmiddagen, försäljes Arbetskarlen Per Olssons för domfäst skuld i mät skrifne hus- och tomtandel N:o 30 wid Fiskaregatan här i staden, hwilket härigenom kungöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 18 Oktober 1858
  På Magistratens wägnar
  F: Kraak.

  1858 11/12, N:o 334
  Genom auktion, som å Rådhuset härstädes förrättas, Måndagen den tjugufjerde (24) Januari 1859, försäljes den Martin Tufwesson tillhörige, för domfäste skulder i mät skrifne, på denne Stads område belägen Södra Wäderqwarn med dertill hörande åbyggnader. Om beskaffenheten af denna fastighet och deri befintlige inteckningar lemnar Magistraten widare underrättelse. Cimbrishamn den 10 December 1858.
  På Magistratens wägnar.
  F. Kraak.

  1859 24/1, N:o 19
  Genom auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes Måndagen den Sjunde (7:de) nästkommande Mars kl. 10 f.m., försäljes förre Wolontairen Carl Adrians för böter och domfäste skulder, i mät skrifne hus- och tomtandel N:o 117 här i staden. I afseende på köpeskillingens erläggande och tillträdet af fastigheten förhålles enligt lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 21 Januari 1859
  På Magistratens wägnar:
  F. Kraak.

  1859 12/2, N:o 36
  Genom auktion, som förrättas å Rådhuset Måndagen den Fjerde nästkommande Mars klockan X förmiddagen, försäljes Skepparen Hans Håkanssons för domfäste skulder i mät skrifne onummererade Hus och Tomt wid Repslagarebanan här i staden. I afseende på köpeskillingens erläggande och fastighetens tillträdande förhålles enligt Lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 10 Februari 1859,
  På Magistratens wägnar:
  F. Kraak.

  1859 5/3, N:o 57 (se även: 1859 19/5, N:o 125)
  Genom auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes Måndagen den andre (2) nästkommande Maj klockan 12 på dagen försäljes smeden O. M. Rosengrens för domförd skuld i mät skrifne hus och tomtandelen under N:o 16 här i staden. I afseende på köpeskillingens erläggande och fastighetens tillträdande förhålles enligt Lag.
  Cimbrishamns Rådhus den 4 Mars 1859.
  Af Magistraten,
  F. Kraak.

  1859 5/3, N:o 58 (se även: 1859 19/5, N:o 125)
  Som, genom missskrifning i Magistratens Kungörelse den 11 sistlidne Februari, executiv auktion å skepparen Hans Håkanssons egande annonserade hus och tomt wid Repslagarebanan här i staden blifwit utsatt att förrättas å Rådhuset härstädes Måndagen den 4 Mars i stället för Måndagen, den 4 April detta år, så warder ny utmätnings-Auktion, hwilken kommer att gälla såsom den första, härigenom kungjord att förrättas å stadens Rådhus Måndagen, den andre (2) nästkommande Maj klockan 10 föremiddagen, hwarwid Hans Håkanssons ofwannämnde fastighet, i laga ordning, utbjudes.
  Cimbrishamns Rådhus den 4 Mars 1859.
  Af Magistraten,
  F. Kraak.

  1859 30/8, N:o 219
  Genom executive auktioner, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset här i Staden Tisdagen den Ellofte (11:te) nästkommande Oktober klockan XI förmiddagen försäljas följande för oguldne Skatter och STämmoböter i mät skrifne fastigheter:
  1:o Hus- och Tomtandelen N:o 73 här i Staden, tillhörig Skräddaren J. Lindgren.
  2:o Hus- och Tomtandelen N:o 87 här i Staden, tillhörig Murare-gesällen Nils Almström.
  Med fastigheternes tillträdande och köpeskillingarnes erläggande förhålles enligt Lag. Cimbrishamns Rådhus den 26 Augusti 1859.
  Af Magistraten,
  F. KRAAK.

  1859 27/9, N:o 117
  På begäran af Magistraten i Cimbrishamn varda f. Krono-Arbetskarlen Jöns Svensson Flygare från Carlshamn och drängen Mårten Mattsson från Cimbris, hvilka afflyttat skattskrifningsorterne utan att erlägga dem hvardera under år 1858 vid Cimbrishamns Rådstufvu-Rätt ådömde 10 Rdr R:mt böter, härigneom allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stads-betjente i Länet att dem noga efterspana och vid anträffandet nämnde böter uttaga och hitsända eller, om de härtill skulle sakna tillgång, bevis att de blifvit befordrade till undergående af dem hvardera ådömd bestraffning af sju dagars fängelse vid vatten och bröd. Kungl. Öfverståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Rikets öfrige Län anmodas enehanda efterlysning utfärda låta.

  1861 21/1, N:o 23
  Genom ytterligare auktion, som å stället förrättas, Måndagen den Ellofte (11) nästkommande Februari klockan XII på dagen, försäljes aflidne Handlanden S. G. Tengvalls vid Torget här i Staden under N:o 4 och 5 belägne gård, innehållande sex boningsrum, två kök, salubod och nödige packhus. Bland vilkoren meddelas nu: att vederbörande inteckningshafvare medgifvit anstånd med betalning af deras fordring till den 1 April nästa år.
  Cimbrishamn den 17 Januari 1861
  Auktionskammaren.

  1861 9/3, N:o 30 (se även: 1861 2/5, N:o 49)
  Till emottagande af sådan hittills begagnad enkel bränvinsbränningsredskap, som, i följd af § 71 i Kongl. Förordningen den 26 Oktober 1860, angående vilkoren för brännvinstillverkning, vederbörande egare åstunda att, till de delar redskapen utgöres af koppar och malm, få för allmänna medel inlösta, bestämmas härmed följande tider och ställen neml.
  Tisdagen den 19 innevarande månad hos Kopparslagaren C. J. Raab i Cimbrishamn.
  /…/
  Lördagen den 30 d:o hos Kopparslagaren C. J. Raab i Cimbrishamn.
  /…/

  1861 6/6, N:o 165
  Som den större af de så kallade Skogbroarne öfver åen norr om denna Stad under loppet af innevarande års Sommar kommer att ombyggas, så är Hjelpbro anbragt på Nordvestra sidan om gamla Bron, hvilket, vägfarande till efterrättelse, härigenom kungöres.
  Cimbrishamns Rådhus den 6 Juni 1861
  På Magistratens vägnar,
  F. Kraak

  1861 6/6, N:o 166
  Uppå reqvisition af Herrar L. F. Björkegren & Comp- härstädes och för vederbörandes räkning försäljes genom auktion, som vid Hamnen här i Staden förrättas, Lördagen den Tjugoandre (22) i denna månad kl. XI förmiddagen: 194 stycken Danziger Furubjelkar från 10 till 14 tum i fyrkant och af olika längd från 10 till 40 fot, 15 tolfter Furuplankor och omkring 2 famnar Lathwood, utgörande bergade och här upplagde lasten, som tillhört på resa från Danzig till Newcastle förolyckade Briggen ”Elisabeth”, Capt. Richard Brooke.
  betalning för skeende inrop erlägges å fjortonde dagen efter auktionen.
  Cimbrishamn den 8 Juni 1861.
  Auktionskammaren

  1861 25/7, N:o 219
  Genom auktion, som förrättas å Rådhuset här i staden Måndagen den Andre (2) nästkommande September kl. XII på dagen försäljes Fiskaren Christian Sifverssons och hans hustru Petronella Lantaus för domfäst skuld i mät skrifne andel af huset och tomten N:o 57 härstädes. Med köpeskillingens erläggande och tillträdet af Fastigheten förhålles enligt lag. Cimbrishamns Rådhus den 22 Juli 1861.
  På Magistratens vägnar,
  F. Kraak

  1861 3/10, N:o 104
  På begäran af Magistraten i Cimbrishamn varda Skomakaren Joh. Cavallin från Jerrestad och Garfvare-Gesällen J. E. Schröder i Cimbrishamn, hvilka vid Cimbrishamns Rådhus-Rätt sistlidne år blifvit ådömde den förre 2 Rdr 50 öre och den sednare 7 Rdr böter eller, vid bristande tillgång undergå Cavallin 4 och Schröder 5 dagars fängelse vid vatten och bröd, utan att samma böter erlägga, härigenom allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att dem noga efterspana samt vid anträffandet böterne uttaga och hitsända eller ock bevis att de blifvit befordrade till undergående af ådömda förvandlingsstraffet. Kongl. Öfverståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Rikets öfrige Län anmodas enahanda efterlysning låta utfärda.

  1862 5/6, N:o 189
  Som Kongl. Maj:t den 27 sistlidne Maj, med bifall till Borgmästaren i Cimbrishamn, Assessorn och Riddaren af Kongl. Maj:ts Wasa-Orden Eric Lundgrens underdåniga ansökning, beviljat honom fortfarande tjenstledighet under ett år, räknadt från den 19 nästkommande Juli, samt tillåtit Kongl. Hof-Rätten öfver Skåne och Blekinge att vicarius för Assessorn Lundgren förordna; så har Kongl, Hof-Rätten förordnat vice Häradshöfdingen Folke Kraak att tills vidare under ofvanomförmälde tid Borgmästare-Embetet i Cimbrishamn fortfarande förvalta; hvillket härmed kungöres.

  1862 28/8, N:o 303
  Som Handelsbokhållaren Carl Nilsson hvilken af Traktören P. Petersson i Cimbrishamn blifvit hos Konungens Befallningshafvande härstädes lagsökt för Tvåhundra Fyratiotvå rdr 10 öre rmt jemte ränta och kostnadsersättning, på grund af godkänd räkning den 2 Juni detta år, vistas på obekant ort, så att Konungens Befallningshafvandes å ansökningen meddelade Kommunikationsresolution den 1 i denna månad icke kunnat honom i vanlig ordning delgifvas; så har Landshöfdinge-Embetet genom resolution af denna dag, föreskrifvit att bemälde Handelsbokhållare Carl Nilsson skulle allmänneligen efterlysas med förständigande för honom att, inom sex veckor från denna dag kungörelsen härom finnes siste gången införd i Post- och Inrikes Tidningar, hvilket genom Sökandens försorg bör ske tre gånger, sig å Lands-Kansliet härstädes infinna för att emottaga handlingarne i förevarande mål samt öfver ansökningen inom fjorton dagar derefter sig förklara, vid påföljd att anses hafva medgifvit riktigheten af krafvet, så att hinder icke möter för för pröfning af målet och användande af Nilssons egendom till skuldens betalande.

  1867 10/1, N:o 18
  Entreprenad-auktion
  Genom offentlig auktion, som förrättas å Rådhuset här i Staden inför Direktionen för det härstädes beslutade Lazarett och Kurhus, Fredagen den Förste (1:ste) nästkommande Mars kl. XII på dagen, kommer att på entreprenad utbjudas uppförandet å dertill bestämd tomt norr om staden i närheten af Åen ett med tegel under tak af stenpapp grundmuradt Sjukhus, hållande 122 fot i längd och 36 fot i bredd i twå wåningar med från hufwudbyggnadens ena gafwel vertikalt utspringande flyglar, hwardera i en wåning och hållande 32 fot i längd och 26 fot i bredd samt en serskild mindre ekonomi-byggnad, hwilket byggnadsföretag skall, i enlighet med fastställde ritningar och kostnadsförslag, under innewarande och nästa år på det sätt werkställas, att hufwudbyggnaden under detta år till murar och tak uppföres samt båda byggnaderne den 1 Oktober 1868 blifwa till deras inre och yttre fullt färdige.
  Ritningar och kostnadsförslag samt projektkontrakt äro en månad före auktionen tillgänglige hos Direktionens ledamot Hr landtbrukaren C. J. Nisbeth härstädes, hwilken äfwen lemnar widare upplysningar i ämnet.
  Skriftlige, förseglade anbud å arbetet med förbindelse för entreprenören att anskaffa och bekosta alla för utförandet erforderlige materialier och effekter, kunna förut och sednast kl. X förmiddagen auktionsdagen inlemnas under adress: Cimbrishamns Lazaretts Direktion, hwilka anbud omedelbart efter auktionen kommer att öppnas och, jemte de mundtligen gjorde anbuden pröfwas; börande den bjudande wid auktionstillfället förete till wederhäftighet styrkt borgen af twå personer de der en för begge och begge för en answara ej mindre för de åtagne förbindelsernes fullgörande än äfwen för de penningeförskott, som warde lyftade.
  Direktionen förbehåller sig pröfningsrätt till dagen efter auktionen af skeende anbud och full frihet att antaga det, som utan att wara det lägsta, för arbetets utförande erbjuder största fördel och säkerhet. Kostnaden för hufwudbyggnaden uppgår, enligt förslag, till 34,300 rdr och 95 öre. Cimbrishamn den 3 Januari 1867.
  På Lazaretts-Direktionens wägnar
  F. Kraak.

  1867 31/1, N:o 60
  Entreprenad-auktion
  Genom offentlig auktion, som inför församlingens Kyrkoråd förrättas i stadens folkskola Lördagen den Andra (2:dra) nästkommande Mars kl. XII på dagen, kommer att på entreprenad utbjudas följande å stadens kyrka beslutade arbete: takgaflarnes och tinnarnes på tornet reparation medelst förwittradt tegels uttagande och inmurandet i stället af fullgodt hårdbrändt murtegel: all ytterwäggars renskrapning från all lösrappning och mossa, samt wattenskurning och derefter följande putsning med Cement i qwaderstensform; takets öfwer så wäl kyrkan som tornet, wapenhuset och koret reparation medelst insättning af nödig taksten och understrykning, samt takstolarnes fullkomliga iståndsättande; reparation af stödjepelarnes tak och pelarnes putsning med Cement; reparation af 4 ljudhål dels med jernpelare, dels med sten, nymurning af ljudhålet der kinkan hänger, med 6 tums tegelhwalf, samt anbringandet af ny axel i kinkan; murandet af ett kantstående tegelskift till gesims på korets södra sida, samt på den norra anbringandet utaf gesims af 7 alnars 2 tums plankor; insättandet af 21 st. 12 alnars läkten wid tornets takfot; uppförandet af ny klockstol med stöd från tornets golf m.m.; och skall detta arbete werkställas under loppet af innewarande års wår och sommar, enligt å allmän kyrkostämma godkändt kostnadsförslag och fattade beslut, samt wara till insyning fullt färdigt den Första (1:sta) nästkommande Oktober.
  Kostnadsförslaget är tillgängligt i Pastors-Expeditionen och kunna förseglade skriftliga anbud å arbetet, med förbindelse för entreprenören att anskaffa och bekosta alla för utförandet erforderliga materialier och effekter, före auktionen och sednast kl.10 förmiddagen auktionsdagen, inlemnas under adress: Kyrkorådet i Cimbrishamn; kommandes dessa anbud att omedelbart efter auktionen öppnas och, jemte de mundtligen gjorde, pröfwas; börande den bjudande wid auktionstillfället förete till wederhäftigheten styrkt borgen af twå personer, hwilka, en för begge och begge för en, answara ej mindre för de åtagna förbindelsernas fullgörande och de penningeförskott, som warda lyftade, än äfwen för arbetets bestånd i Sex (6) på hwarandra följande år, efter att det blifwit insynadt och godkändt.
  Kyrkorådet förbehåller sig pröfningsrätt till dagen efter auktionen af skeende anbud, och full frihet att antaga det, som, utan att wara det lägsta, för arbetets utförande och waraktighet erbjuder största fördel och säkerhet. Kostnaden för detta arbete är i förslaget upptagen till 4079 Rdr 75 öre.
  Cimbrishamn den 31 Januari 1867.
  Kyrkorådet

  1867 25/7, N:o 365 (se även: 1867 28/1, N:o 50; 1870 19/8, N:o 344; 1871 17/7, N:o 276; 1872 25/7, N:o 264)
  Sedan Kongl. Maj:t i Nåder pröfwat frågan om fördelning för innewarande år af de utaf Rikets Ständer wid förra riksdagen till förmån för friwilliga skarpskytteföreningarne bewiljade anslag till, bland annat, målskjutningspremier, samt i Nåder föreskrifwit att, i likhet med hwad förlidet år bestämdes, täflingsskjutningarne inom Länet skulle, efter Öfwerbefälhafwarnes hörande, och, med afseende å lokala förhållande, ordnas på flere eller färre ställen under senare delen af sommaren, så har Konungens Befallningshafwande, med fästadt afseende å hwad Öfwerbefälhafwarne uti afgifne utlåtanden yttrat, funnit skäligt stadga, att länets friwilliga skarpskytteföreningar i och för täflingsskjutningars anställande indelas i fem grupper, nemligen: /…/
  4:de Borreby och Cimbrishamns föreningar med skjutbana wid Cimbrishamn.
  /…/

  1868 23/5, N:o 256 (se även 1870 12/5, N:o 186)
  Inom Kristianstads Län äro innewarande år stationerade nedannämnde Krönare, nemligen:
  /…/
  I 2:dra Justerare-distriktet: för staden Cimbrishamn jemte Albo och Jerrestads Härader: vice Konsul P. A. Wollin i Cimbrishamn:
  /…/
  hwilket, jemlikt 55 § 2 momentet Kongl. Förordningen angående mynt, mått, mål och wigt den 10 November 1865, härmed kungöres.
  Wördige Presterskapet inom Länet anmodas att uppläsa sistberörde kungörelse å första Söndagen i nästinstundande Juni månad.

  1869 8/7, N:o 322
  Allmänneligen efterlysas:
  PÅ begäran af Magistraten i Cimbrishamn:
  En för fickstöld häktad mansperson, som uppgifwit sig heta Swen Peter Jonasson och wara från Werperyd i Ronneby socken, Jonasson, som för undergående af ransakning wid Cimbrishamns Rådstufwu-Rätt för begången fickstöld å sistlidne marknad derstädes, förwarats i derwarande stadshäkte till natten mellan den 30 sistl. Juni och den 1 dennes, då han lyckades från häktet rymma, uppgifwes wara omkring 17 år gammal, af klen kroppsbyggnad och cirka 5 fot 4 tum lång, hafwa ljust hår, aflångt, magert och fräknigt ansigte med små blågrå ögon samt wid rymningen hafwa warit iklädd gråbrun sliten rock af randigt korderoj, byxor och wäst af blått och hwitt smårutigt bomullstyg, stöflor och liten blå mössa; börandes Jonasson wid anträffandet gripas och befordras till undergående af ransakning wid Cimbrishamns Rådstufwu-Rätt.

  1869 2/12, N:o 571
  På begäran af Tullkammaren i Cimbrishamn:
  Drängen Pål Swensson från Helsingborg, hwilken af Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn genom utslag den 17 September 1860 för förbrytelse emot Tullförfattningarne blifwit dömd att böta Nitioen Riksdaler 28½ öre Rmt eller wid bristande tillgång till gäldande af berörde böter i stället undergå en månads enkelt fängelse i Länshäktet och derunder till lämpligt arbete hållas.

  1870 30/3, N:o 24
  På begäran af wederbörande Magistrater och Kronofogdar warda följande personer, som afwikit från hemorterne, utan att hafwa erlagt dem ådömde böter, härmed allmänneligen efterlyste, nemligen:
  På begäran af Magistraten i Cimbrishamn:
  För år 1869. Drängen Tyke Persson 125 Rdr, Sjöman Nils Henriksson 25 Rdr och Sjöman Otto Swensson 25 Rdr.

  1870 12/5, N:o 189
  Allmänneligen efterlysas:
  a) På hemställan af Herr Kronofogden och Riddaren J. W. Kleberg:
  1:o) Ej mindre tjufwen, än äfwen en Åboen Anders Nilsson å N:o 2 Hesslekärr af Filkestads socken natten emellan den 2 och 3 dennes frånstulen kopparkittel om 40 kannors rymd; och
  2:o) Ej mindre tjufwarne, än äfwen dels från Herr Kyrkoherden H. P. Hellman i Hörröd bortstulne: några stycken lingarn och en del tråd samt dels Enkan Gunilla Månsdotter jemwäl i Hörröd frånstulne omkring 60 alnar linwäf, i 2:ne räckor, samt 2 skålpund ullgarn.
  För ofwanberörde stölder misstänkes en kringstrykande mansperson, som uppgifwit sig wara målaregesällen Lundström från Cimbrishamn och är kort till wexten, har swarta hår och breda läppar samt skada på ena ögat.

  1870 27/12, N:o 541 (se även: 1871 31/1, N:o 34)
  Jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Sjömanshusen i Riket af den 4 Mars innewarande år skall hwarje Sjömanshus hafwa sig anwisadt ett wisst distrikt, omfattande stapelstaden, der sjömanshuset är inrättadt, jemte stadens tullkammardistrikt, deruti inberäknade de öfrige städer och den landsort, som i afseende på utrikes handel och sjöfart äro att dit hänföra, och har Kongl. Kommerse-Kollegium, till fölgd af Nådigt bemyndigande, den 25 sistlidne November fastställt de distrikt, hwilka de serskilta sjömanshusen från och med år 1871 tills widare skola hafwa sig tilldelade: warande denna distriktsindelning, så widt Kristianstads Län angår, följande:
  Sjömanshuset i Kristianstad:
  Staden Kristianstad med Åhus, jemte Willands, Gerds, Westra Göinge och Östra Göinge Härader af Kristianstads Län;
  Sjömanshuset i Cimbrishamn:
  Staden Cimbrishamn samt Albo, Jerrestads och Ingelstads Härader af Kristianstads Län;
  Sjömanshuset i Helsingborg:
  Staden Helsingborg, jemte Luggude Härad, utom Qwistofta socken, i Malmöhus Län samt Södra Åsbo, Norra Åsbo och Bjäre Härader med staden Engelholm i Kristianstads Län.

  1871 29/6, N:o 243
  Kungörelse om bergadt fartyg
  Enligt Sjö-Tullkammarens i Cimbrishamn inkomna rapport har Kustsergeanten H. C. Osterman med biträde af fiskare den 24 dennes, circar 3 mil Nordost om Cimbrishamn, i öppen sjö bergat och till Skillinge fiskläge infört ett manlöst och afmastadt skonertfartyg, liggande i marwatten och lastadt med timmer. Som någon närmare upplysning om fartygets hemort och dylikt icke kunnat erhållas, enär dess skeppshandlingar ej funnits ombord, warder egaren härmed efterlyst och honom förelagdt att inom natt och år efter det denna kungörelse blifwit 3:dje gången i Tidningarne införd, sig anmäla och sin rätt wisa.

  1871 26/8, N:o 334
  Kungörelse om ilandbergadt gods.
  Enlig Sjö-Tullkammarens i Cimbrishamn inkomna rapport hafwa tjugofyra (24) stycken syllar af furu om 5 fots längd och 10 tums tjocklek den 4 dennes blifwit funna i öppna sjön wid Gottlands kust och wid Cimbrishamn i land förde; hwilket kungöres med anmaning till rätter egare att inom natt och år efter det denna kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes Tidningar införd sig anmäla och sin rätt wisa.

  1871 12/9, N:o 349
  Kungörelse om ilandbergadt gods.
  Enlig Sjö-Tullkammarens i Cimbrishamn inkomna rapport hafwa 193 st. läkten af furu och gran, deraf 101 st. af 24 fots och 92 st. af 20 fots längd, under sistlidne Augusti månad blifwit funna i öppen sjö och ilandförde wid fisklägena Skillinge och Örnahusen; hwilket kungöres med anmaning till rätter egare att inom natt och år efter det denna kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes Tidningar införd sig anmäla och sin rätt wisa.

  1872 22/4, N:o 145 (se även: 1872 22/8, N:o 313)
  Kungörelse om gäldenärs efterlysning
  Sedan handlanden C. M. Wahlgren i Cimbrishamn härstädes sökt handräckning att, på grund af skuldebref den 2 nästlidet år af Fabrikören H. Lindloff i Tommarp utbekomma Nittiofrem Riksdaler 11 öre Riksmynt jemte ränta och ersättning för lagsökningskostnaderne samt handlingarne blifwit genom åtecknad resolution den19 April 1871 utsälde till kommunikation med bemälde Lindloff jemte det sökt qwarstad bewiljats; så enär wisadt blifwit att bemälde Lindloff begifwit sig från hemorten utan att kändt är hwarest han wistas, hwadan handlingarne samt derpå grundade qwarstadsinstrument den 27 Maj sistl. år icke kunnat honom delgifwas, warder bemälde Lindloff härigenom efterlyst med förständigande att inom 6 weckor från den dag denna kungörelse finnes i Post- och Inrikes-Tidningar tredje gången införd, sig å Landscancelliet härstädes infinna för att lagsökningshandlingarne med derå tecknad resolution samt qwarstadsinstrument för förklarings afgifwande samt beswäres anförande emottaga, wid påföljd, om detta underlåtes, att ärendet på förhanden warande skäl pröfwas.

  1872 27/5, N:o 186
  Kungörelse om strandfynd
  Sjö-Tullkammaren i Cimbrishamn har uti ankommen rapport anmält följande strandfynd, nemligen: 1 st. skeppsankare, 30 st. plankor och 87 st. bräder; hwilket kungöres med anmaning till rätter egare att inom natt och år efter det dennas kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes Tidningar införd sig anmäla och sin rätt wisa.

  1872 15/7, N:o 253
  Kungörelse om förnyad skjutsentreprenad
  Att skjutsningen wid Cimbrishamns gästgifwaregård fortfarande under fem år, räknade från och med denna dag, kommer att utgöras på entreprenad emot en skjutslega af 1 Rdr 50 öre milen för hwarje häst, warder härmed kungjordt.
  Konungens befallningshafwande i angränsande län behagade enahanda kungörelse utfärda låta.

  1872 23/12, N:o 480
  Kungörelse om post- och dilligensbefordring
  Kongl. General-Poststyrelsen har, efter derom gjord framställning, föreskrifwit daglig post- och diligensbefordring mellan Cimbrishamn och Swenstorp skall widtaga med nästinstundande års ingång.

  1873 1/5, N:o 131
  Kungörelse om ilandbergadt gods.
  Enligt från Tullkammaren i Cimbrishamn hit inkommen rapport den 28 sistl. April har under loppet af innewarande år blifwit dels från öppna sjön och dels på kusten uppbergadt: 241 bräder, 204 pipstäfwer af ek 228 fot jernkettingar, 1 ankare tran, 1 spira, 1 ekbalk, 1 furubalk, 4 sleepers samt en del fartygsrigg; hwilket kungöres med anmaning till rätter egare, att inom natt och år, efter det denna kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes-Tidningar införd, sig anmäla och sin rätt wisa.

  1873 12/12, N:o 445
  De inom Cimbrishamns stad och dess Tullkammardistrikt bosatte Skeppsredare och Fartygsbefälhafware kallas till sammanträde inför Magistraten härstädes å Rådhuset Tisdagen den 30 i denna månad klockan Tolf på dagen för wal af dels ledamöter och Suppleanter för nästkommande tre år i härwarande Sjömanshusdirektion, och dels Revisorer och Suppleanter för granskning af Sjömanshuets härstädes räkenskaper och förwaltning för innewarande år.

  1874 1/8, N:o 263
  Kungörelse om ilandbergadt gods.
  Enligt Tullkammarens i Cimbrishamn inkomna rapport hafwa under loppet af första hälften innewarande år blifwit dels från öppna sjön och dels wid Tullkammaredistriktets stränder uppbergade tillsammans 1 spira, 1 oljerock, 4 båtar, 6 plankor, 16 bräder, 23 sparrar, 19 balkar och 3 spant; hwilket kungöres med anmaning till rätter egare att inom natt och år, efter det denna kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes-Tidningar införd, sig anmäla och sin rätt styrka.

  1874 19/10, N:o 121
  För utbekommande af de Slagtaren Jöns Djerfberg eller Gerber från Hofby wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn sistlidna år för wåld ådömda böter, 20 rdr rmt, warder bemälte Djerfberg eller Gerber, som bortflyttat till okänd ort, härigenom allmänneligen efterlyst.
  Krono- och Stadsbetjente inom länet anbefalles att med afseende på denna efterlysning noggrant iakttaga hwad dem lagligen åligger.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i de öfrige länen anmodas låta utfärda enahanda kungörelse.

  1874 7/11, N:o 383
  Kungörelse om sammanträde rörande anskaffande af bostad åt Provincialläkare i Cimbrishamns distrikt.
  /…/
  Af Komiterade i Häraderna har blifwit uppgjordt följande förslag:
  Sedan, genom extra provincialläkaren m.m. doktor Bratts i somras timade död, uppmärksamheter blifwit fästad derpå, att Ingelstads och Jerrestads häraders innewånare woro i saknad af annan läkarewård än den, som kunde lemnas af en i Cimbrishamn och ett par i Ystad bosatte läkare, hwilka dock, till följd af andra befattningar eller enskild stor praktik på annan ort, icke kunde fylla nämnde twå folkrika häraders behof af läkarehjelp, sammanträdde en talrik samling af häradernes innebyggare den 11 sistlidne September i Hammenhög för att öfwerlägga om, och hwilka, åtgärder wore att widtaga för afhjelpande af denna brist.
  /…/

  1874 18/11, N:o 391
  Innewarande års Landsting i Christianstads Län dels bemyndigade genom beslut den 29 sistlidne September Direktionen wid Lazarettet i Cimbrishamn att, för uppförande af ny läkarebostad wid nämnde lazarett under Lands-Tingets answarighet upptaga ett lån af Åttatusen Niohundra Kronor på minst 10 års återbetalningstid och emot högst sex procents ränta, samt anwisade det för amorteringen och räntan å berörda lån årligen erforderliga belopp, intill dess lånet så till kapital som ränta blifwit till fullo guldet, och dels beslutade under den 29 och 30 i nämnde månad att tilldela sin Sekreterare och sin Kamererare personlig löneförhöjning med Twåhundra Kronor om året för den förre och Etthundra Kronor årligen för den senare.
  Enligt Nådiga bref den 6 dennes har Kongl. Maj:t, med godkännade af Landstingets förutnämnda, underställda beslut, åt desamma förlänat bindande kraft; hwilket härmed till wederbörandes meddelande kungöres.

  1877 12/3, N:o 72
  Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Februari månad lagfart blifwit bewiljad å följande fastigheter, nemligen:
  1) Huset och tomten nr. 188 här i staden, som snickaren Erik Åklund emot 1,800 kronor köpt från fiskaren Per Gudmundssons och hans hustrus sterbhusdelegare;
  2) Huset och tomten nr. 105 här i staden, som kustroddaren Anders Swensson emot 2,400 kr. köpt af sin fader Swen Swensson.

  1878 12/2, N:o 28
  Wid Rådstufwurätten i Cimbrishamn har under sistlidne Januari månad lagfart bewiljats å följande fastigheter:
  1:o Huset och tomten nr. 181 här i staden för arbetskarlen Anders Larsson, som bekommit fastigheten i arf efter sin aflidna moder Cecilia Maria Larsson, och
  2:o) Huset och tomten nr. 132 här i staden för Håkan Nilsson i Cimbris, som emot 1,400 kr. köpt samma fastighet af skepparen Jöns Nilsson.

  1878 11/3, N:o 48
  Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Februari månad lagfart bewiljats å följande derstädes belägne fastigheter:
  1:o) Huset och Tomten N:o 121, eller enligt äldre nummerordning, N:o 85 och 86 för H. Nilsson och Marie Louise Malmsjö, hwilka emot 20,800 kronor köpt samma fastighet af Källarmästaren J. O. Åberg.
  2:o) Huset och Tomten N:o 59 eller, enligt äldre nummerordning, N:o 27 för Enkan Ingar Olsdotter och Timmermannen Ola Månsson, hwilka bekommit fastigheten dels i giftorätt och dels genom arf efter aflidne Jakob Månsson,
  3:o) Huset och Tomten N:o 59 eller gammalt N:o 27 för Drängen Swen Persson, som emot 1,125 kronor köpt samma fastighet från Timmermannen Ola Månsson samt Ingar Olsdotters sterbhus;
  4:o) Huset och Tomten N:o 72 eller gammalt N:o 29 för Jungfrun Johanna Olsson, som emot 400 kronor köpt samma fastighet af sina föräldrar Ola Månsson och Ingar Swensdotter.

  1878 16/5, N:o 103
  2:o) b) Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Mars månad lagfart bewiljats å Huset och Tomten N:o 19 eller, enligt äldre nummerordning N:o 3 här i staden för källarmästaren L. Stoltz, som emot Åtta Tusen kronor köpt samma fastighet af Gustaf Nilsson;
  4:o) d) Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne April månad lagfart bewiljats å följande härstädes belägne fastigheter:
  1:o) Hälften af Huset och Tomten N:o 151 eller gammalt N:o 58 för Skepparen Carl Dawidsson, som emot 550 kronor köpt samma fastighet af sin broder Gustaw Dawidsson.
  2:o) Huset och tomten N:o 59 eller gammalt N:o 27 för Arbetskarlen Mårten Tufwesson, som emot 1,200 kronor köpt samma fastighet af Drängen Swen Persson.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Juni månad lagfart bewiljats å följande här i staden belägna fastigheter nemligen:
  1:o) Huset och tomten Nr. 142 för handlanden Jakob Pattiel, som emot 7,175 kr. köpt fastigheten för repslagaren G. Håkanssons och hans hustrus konkursmassa.
  2:o) Huset och tomten Nr. 120 för skräddaren Axel Henriksson. som emot 7,500 kr köpt fastigheten af handlanden L. C. Lundström.

  1878 7/8, N:o 72 (Serien II) (se även 1878 9/10, N:o 92; 1878 18/11, N:o 103)
  Genom offentlig auktion, som förrättas Torsdagen den 12 instundande September kl. 11 förmiddagen kommer Mjölnaren Jöns Månssons konkursmassas fastighet Södra Wäderqwarnen här wid staden med tomter och åbyggnader att försäljas i den ordning som för utmätt fastighet är stadgad. Qwarn och byggnader, belägna wid westra inkörseln till Staden, befinna sig i godt stånd, och betalningswilkoren tillkännagifwas wid auktionens början; Börande köparen wara beredd att ställa borgen fölr en fjerdedel af köpeskillingen.
  Cimbrishamn den 1 Augusti 1878
  Auktionskammaren

  1878 11/9, N:o 174
  Justitie Kanslers-Embetet har den 7 i denna månad förordnat Stadsfiskalen i Cimbrishamn P. Tornée, att, i ledigheten efter tillförordnade Landsfiskalen Josef Wessman tillswidare, förestå Landsfiskalsbefattningen inom Ingelstads och Jerrestads härad.

  1878 9/10, N:o 92 (Serien II) (se även: 1878 18/11, N:o 103
  På begäran af Magistraten i Cimbrishamn intagas följande:
  1) Genom offentlig auktion som å stället förrättas Thorsdagen den 14:de instundande November kl. 12 på dagen, kommer Handelsbolaget Ahlgren & Tholins konkursmassas fastighet, Gården och tomten N:o 4 här i staden, att försäljas i den ordning som för utmätt fastighet är stadgad. Fastigheten är i godt stånd samt har ett för handel eller annan rörelse gynnade läge, och komma betalnings- samt öfrige wilkor att tillkännagifwas före auktionens början; men köparen bör wara beredd att ställa borgen för en tredjedel af köpeskillingen.
  Cimbrishamn den 28 September 1878
  Auktionskammaren

  1878 22/10, N:o 197
  Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne September månad lagfart blifwit bewiljad å följande der i staden belägne fastigheter, nemligen:
  1:o) Huset och Tomten N:o 116 eller, enligt äldre nummerordning, N:o 87 och 88, som Källarmästaren J. Johansson emot 25,500 kronor köpt af Grosshandlanden och Riddaren J. D. Björkegren och handlanden L. C. Lundström.
  2:o) Huset och Tomten N:o 55 eller gammalt N:o 12 som Arbetskarlen Lars Olsson emot 2,150 kronor köpt af Arbetskarlen Mårten Andersson.

  1878 12/12, N:o 238
  Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne November månad lagfart blifwit meddelad å Huset och Tomten N:o 181 eller gammalt N:o 118 härstädes för fiskaren Oscar Pettersson, som emot Ett Tusen kronor köpt fastigheten af Arbetskarlen Anders Larsson.

  1877 28/3, N:o 85
  2:o) Taxa å hamnafgifter i Cimbrishamn för fartyg, att gälla från den 1 April 1877 intill slutet af år 1880
  /…/

  1877 7/5, N:o 23
  Kungörelse angående efterlysning af bötfälde personer.
  På begäran af Magistraten i Cimbrishamn
  För år 1876
  Cigarrarbetaren Anders Larsson 25 kr
  Dito Gustaf Adolf Abrahamsson 10 kr.

  1877 11/5, N:o 131
  Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne September månad lagfart blifwit bewiljad å:
  1) Huset och tomten Nr. 81 eller, enligt äldre nummerordning, Nr 35 här i staden för f. Sergeanten Nils Åfeldt och Mamsell Elsa Catharina Åfledt, hwilka bekommit fastigheten i arf efter sin aflidne fader Kommissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt.
  2) Huset och tomten Nr. 81 eller, enligt äldre nummerordning, Nr. 35 här i staden för Boktryckaren A. L. Sylvander, som emot 3,579 kronor köpt fastigheten från f. Sergeanten Nils Åfeldt och Mamsell Elsa Catharina Åfeldt.

  1877 12/7, N:o 186
  Kongl. Hof-Rätten, som bewiljat Borgmästaren Joh. Sellander tjenstledighet från och med den 13 i denna månad till och med den 2 nästkommande September, har förordnat Hof-Rätts-Auskultanten Knut Malmar att under berörda tid förwalta Borgmästare-Embetet i Cimbrishamn.

  1877 14/8, N:o 40
  Enligt från tullkammaren i Cimbrishamn inkommen rapport hafwa wid tullkammardistriktets stränder blifwit uppbergade 100 st. plankor, 181 st. bräder, 2 st. bjelkar, 1 st. brottspel, 2 st. kettingar samt en mindre kärl bränwin, hwilket kungöres med anmaning till rätte egare att inom natt och år, efter det denna kungörelse 3:dje gången i Psot- och Inrikes Tidningar blifwit införd, sig anmäla och sin rätt dertill styrka.

  1877 14/8, N:o 211
  Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Juli månad lagfart blifwit bewiljad å följande fastigheter nemligen:
  1:o) Huset och tomten N:o 44 här i staden som skomakaregesällen Nils Rosengren emot 1,200 kronor köpt af handlanden F. E. Ahlgren;
  2:o) Huset och tomterne N:o 23a och 24 här i staden för handlanden C. A. Östberg hwilken deraf ärft 1/6 efter sin aflidne fader Göran Jakob Östberg samt köpt öfrige 5/6 delar af sin moder Helen Östberg och syskon Jakob Ferdinand Östberg och Gustafwa Catharina Östberg emot 10,100 kronor.

  1884 15/3, N:o 57 (Landskansliet)
  Jemlikt 17 § i Kongl. Kungörelsen den 16 Juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom intages följande:
  Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne Februari månad lagfart blifwit meddelad å följande fastigheter:
  1:o) Hälften af Hus och Tomterne nr 23 a och 24 här i staden för Enkefru Ida Östberg, som bekommit fastigheten i giftorätt efter sin aflidne man Handlanden C. A. Östberg.
  2:9 Hälften af Hus och Tomterne nr 23 a och 24 här i staden för omyndige Carl Göran, Axel, Konrad August Edwin, Ernst Gustaf Wilhelm och Augusta Helena Elisabeth Östberg, hwilka bekommit fastigheten i arf efter sin aflidne fader handlanden C. A. Östberg.
  3:o) Hälften af Hus och Tomterne nr 23 a och 24 här i staden för Enkefru Ida Östberg, som emot 15,750 kronor köpt fastigheten af ofwan uppräknade sine omyndige barn genom deras förmyndare Fabrikören J. F. Östberg och Handlanden Adolf Thulin,
  4:o) Huset och Tomten nr 89 här i staden för Skolläraren N. Nilsson, som emot 2,460 kronor köpt fastigheten af aflidne Swen Carlssons och Sissa Carlssons arfwingar.
  Cimbrishamns Rådhus den 6 Mars 1884.
  På Rådstufwu-Rättens wägnar
  Joh. Sellander

  1884 18/4, N:o 83 (Landskansliet)
  Till följe af föreskriften i 17 § Kongl. Förordningen den 16 Juni 1875, angående lagfart till fast egendom, intages följande:
  ”Under sistlidne Mars månad har wid Rådstufwu-Rätten härstädes lagfart blifwit meddelad å hälften af Huset och Tomten N:r 154 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 108 här i staden för Skepparen Nils Thomasson, som emot 750 kronor köpt fastighetsandelen af Fiskaren Isak Ström, betygas. Cimbrishamns Rådhus den 8 April 1884.
  På Rådstufwu-Rättens wägnar.
  Joih. Sellander.

  1884 21/6, N:o 128 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart.
  Enligt gällande föreskrift intages följande:
  ”Under sistlidne Maj månad har wid Rådstufwu-Rätten härstädes lagfart blifwit meddelad å Tomten Nr 116 a eller gammalt Nr 87 och 88 här i staden för Cimbrishamns Sparbank, som emot 1,500 kronor köpt fastigheten af Källarmästaren J. Johansson. Betygas. Cimbrishamns Rådhus den 9 Juni 1884.
  På Rådstufwu-Rättens wägnar
  Joh. Sellander”

  1885 2/2, N:o 11 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktion.
  Intages på begäran.
  ”Genom exekutiv auktion, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset härstädes utbjudas Skräddaren Axel Henrikssons konkursmassa tillhöriga Gården och Tomten Nr 120 här i staden. Tomten, som har ett ytinnehåll af cirka 4,000 qwadratfot är belägen wid Repslagaregatan, Hamngatan och Tullhusgatan, i närheten till hamnen, och å densamma finnas uppförde trenne åbyggnader, inredde till fyra särskilde lägenheter; warande fastigheten wärderad till 8,000 kr.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur fastigheten gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Cimbrishamns Rådhus den 29 Januari 1885.
  Magistraten.”

  1885 13/2, N:o 30 (Landskansliet)
  Justering af mått, wigter och wågar företages å hotel Swea i Cimbrishamn den 25, 26 och 27 innewarande månad, samt å Tomelilla gästgifwaregård den 3 Mars. handlande och andra personer, som i sin rörelse anwända mått eller wigt erinras om det answar, som lag stadgar för begagnandet af obehöriga wägnings- eller mätningsredskap. Kristianstad i Justeringskontoret den 13 Februari 1885.
  G. Ewerlöf.

  1885 10/7, N:o 60 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktion.
  Genom exekutiv auktion, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset härstädes Tisdagen den 11 instundande Augusti kl. 12 middagen kommer att till försäljning utbjudas från f. Boktryckaren A. L. Silwander utmätta fastigheten huset och tomten Nr 81 eller enligt äldre nummerordning Nr 35 här i staden, hwilken fastighet wärderats till 4,000 kronor. Å tomten, som har ett ytinnehåll af 9,656 qwadratfot och är belägen wid Stora Norregatan, äro uppförda twå enwåningshus, det ena af bränd sten och det andra af furukorswirke med dels bränd och dels obränd sten, warande åbyggnaderna inredda till tre lägenheter.
  Till fastigheten hör en wälskött trädgård.
  De, hwilka hafwa fordringar, som böra ur fastigheten gäldas, eller annan rättighet, som skall wid auktionen iakttagas, ega att derwid sin rätt bewaka.
  Cimbrishamns Rådhus den 7 Juli 1885.
  Magistraten

  1885 15/8, N:o 146 (Landskansliet)
  Jemlikt 17 § i Kongl. förordningen den 16 Juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom intages här följande:
  Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidna Juli månad lagfart blifwit meddelad å följande härstädes belägna fastigheter:
  1:o. Huset och tomten nr 67 eller, enligt äldre nummerordning nr 29 för Johanna Åström, hwilken tillhandlat sig nämnde fastighet från Jöns Persson för 1,600 kronor;
  2:o. Huset och tomten nr 28, eller gammalt nr 93 för Plåtslagaren Joh. Christoffersson, som emot 6,500 kr. tillhandlat sig nämnde fastighet af Jacob Paltiel, betygas
  Cimbrishamn Rådhus den 7 Augusti 1885
  På Rdåstufwu-Rättens begäran
  E. Swentzer

  1885 12/12, N:o 226 (Landskansliet)
  Under sistlidne Nowember månad har wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn lagfart blifwit meddelad å följande härstädes belägna fastigheter:
  1:o) Hälften af huset och tomten 181 eller gammalt nr 118 för Fiskaren Oscar Petersson, som emot Femhundra kronor köpt fastigheten af sina omyndiga döttrar Anna Carolina, Hilma Antoinetta och Emma Maria genom deras förmyndare Bagaren Nils Jönsson.
  2:o) Obebygda Tomten nr 186 a för Snickaren E. Åhlund, som emot Ett Tusen kronor köpt samma fastighet af Enkefru Fredrique Sjögren.

  1891 24/1, N:o 33
  Wid Rådstufwurätten härstädes har under sistlidne December månad lagfart blifiwt meddelad för Handlanden M. E. Nilsson å huset och tomten N:o 146 eller gammalt N:o 56 här i staden, som han emot Nio Tusen kr. köpt af vice Consuln L. C. Lundström; Betygar Cimbrishamns Rådhus den 8:de Januari 1891.

  1891 24/1, N:o 34
  Till ordförande i stadsfullmäktige i Cimbrishamn har blifwit wald Fabrikören Jonas Ehrnberg samt till vice ordförande Provinsialläkaren Doktor W. Hansson.

  1891 12/5, N:o 112
  Kungörelse angående förnyade hamn- och kanaltaxor för länet.
  Till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Konungens Befallningshafwande den 2 sistlidne April och i öfwerensstämmelse med deri gifne föreskrifter utfärdar Konungens Befallningshafwande följande hamn- och kanaltaxor att tjena till efterrättelse intill slutet af år 1895:
  Hamntaxa för staden Cimbrishamn
  /…/

  1891 23/5, N:o 117
  Att Stadsfullmägtige i Cimbrishamn till ordförande i derwarande fattigwårdsstyrelse utsett Stadsfiskalen P. Tornée, warder härmed kungjordt.

  1891 29/8, N:o 216
  Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne Juli månad lagfart blifwit meddelad å följande här i staden belägne fastigheter.
  1:o) Huset med Tomten N:r 145 eller gammalt N:r 55 här i staden för aflidna hustru Benedicta Lundbergs sterbhusdelegare, Enklingen Carl Lundberg och döttrarne Elise Hildegard Lundberg och Amanda Bothilda Lundberg, hwilka be kommit fastigheten Carl Lundberg ena hälften såsom giftorätt och döttrarne andra hälften såsom arf efter ofwannämnda Benedicta Lundberg.
  2:o) Hälften af Huset och Tomten N:r 145 eller gammalt N:r 55 här i staden för Elise Hildegard Lundberg och Amanda Bothilda Lundberg, hwilka bekommit fastigheten såsom arf efter sin aflidne fader Carl Lundberg.
  3:o) Huset och Tomten N:r 145 eller gammalt N:r 55 här i staden för Handlanden S. Stenkilsson, som emot Femtusenfyrahundra kronor köpt fastigheten af omyndiga Elise Hildegard Lundberg och Amanda Bothilda Lundberg genom deras förmyndare Lotsförmannen Joh. O. Ström.

  1891 14/11, N:o 288
  Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne Oktober månad lagfart blifwit meddelad å följande här i staden belägne fastigheter:
  1:o) Hälften af huset och tomten N:o 76 eller gammalt N:o 31 för Garfweriarbetaren Erik Hansson, som bekommit fastigheten såsom giftorätt efter sin aflidna hustru Bengta Swensdotter;
  2:o) Hälften af huset och tomten N:o 76 eller gammalt N:o 31 för Garfweriarbetaren Erik Hanssons omyndiga barn, sönerne Swen och Johan samt döttrarne Maria, Sofia, Elisa och Anna, hwilka bekommit fastigheten i arf efter sin aflidna moder Bengta Swensdotter;
  3:o) Hälften af huset och tomten N:o 85 eller gammalt N:o 38 för Skepparen A: W. Westerlin, som bekommit fastigheten såsom giftorätt efter sin aflidna hustru Anna Westerlin;
  4:o) Hälften af huset och tomten N:o 85 eller gammalt N:o 38 för Skepparen A. W. Westerlins omyndige barn Alfred Gerhard och Anna Elina, hwilka bekommit fastigheten i arf efter sin aflidna moder Anna Westerlin;
  5:o Huset och tomten N:o 126 eller gammalt N:o 82 för Enkan Ingeborg Espersson, som emot Fyratusenetthundra kronor köpt fastigheten från Skomakaren A. Swenssons konkursmassa;
  6:o) Huset och tomten N:o 182 eller gammalt N:o 119 för arfwingarne efter aflidne Fiskaren Andreas Pettersson och hans jemwäl aflidna hustru Anna Christina Pettersson, hwilka bekommit fastigheten i arf efter nämnda makar.

  1891 12/12, N.o 310
  Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne Nowember månad lagfart blifwit meddelad å följande här i staden belägne fastigheter:
  1. Huset och tomten N:r 69 a eller gammalt N:r 29 för aflidne Mätaren Jöns Frembergs Sterbhusdelegare hwilka bekommit fastigheten genom giftorätt och arf efter bemälde Fremberg.
  2. Tomten N:r 61 eller gammalt N:r 26 för aflidne Mätaren Jöns Frembergs Sterbhusdelegare, hwilka bekommit fastigheten genom giftorätt och arf efter bemälde fremberg.
  3. Huset och tomten N:r 182 eller gammalt N:r 119 för Fiskaren Nils Nilsson, som emot Niohundrafemtio kronor köpt fastigheten från aflidne Fiskaren Andreas Petterssons och hans jemwäl aflidna hustru Anna Christina Petterssons arfwingar.
  4. Häften af huset och tomten N:r 85 eller gammalt N:r 38 för Skepparen A. W. Westerlin, som emot Ettusentrehundra kronor köpt fastigheten från sina omyndiga barn, Alfred Gerhard och Anna Elina, genom deras förmyndare Bagaren B. Löfgren.
  5. Huset och tomten N:r 69 a eller gammalt N:r 29 för Sjömannen Nils Fremberg, som emot Sjuhundra kronor köpt fastigheten från aflidne Mätaren Jöns Frembergs sterbhusdelegare.
  6. Obebyggda tomten N:r 61 eller gammalt N:r 26 för Sjömannen Nils Fremberg, som emot Trehundrasex kronor, köpt fastigheten från aflidne Mätaren Jöns frembergs sterbhusdelegare.

  1892 15/1, N:o 20
  Kungörelse om wal af ordförande i stadsfullmäktige i Cimbrishamn.
  Till ordförande i stadsfullmäktige i Cimbrishamn har för innewarande år walts Fabrikören Jonas Ehrnberg samt till vice ordförande Provinsialläkaren W. Hansson.

  1892 8/3, N:o 82
  Kungörelse om meddelad lagfart, att uppläsas från predikstolen i Cimbrishamns kyrka.
  Wid Rådstufwu-Rätten härstädes har under sistlidne Februari månad lagfart meddelats för Handlande Carl Gustaf Ehrnfrid Olsson å huset och tomten N:o 99 eller gammalt N:o 50 och 51 här i staden, som han emot Tjugofemtusen kronor köpt av vice Consuln L. C. Lundström.

  1895 1/6, N:o 119
  Kungörelse om förbud mot swinhållning i Cimbrishamn
  Genom beslut den 30 sistlidne Maj har Länsstyrelsen faststält stadsfullmägtiges i Cimbrishamn beslut den 27 sistlidne April, hwarigenom swinhållning inom nämnda stad förbjudits under månaderna Maj-September innewarande år, dock med rätt för stadens helsowårdsnämnd att beträffande stadens utkanter medgifwa undantag från förbudet äfwensom stadgat, att den som öfwerträder förbudet, gör sig förfallen till answar enligt 24 § 3 mom. helsowårdsstadgan för riket.

  1895 18/6, N:o 145
  Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne April månad lagfart blifwit meddelad å följande belgägna fastigheter:
  1:o) Huset och tomten nr 102 eller, enligt äldre nummerordning, nr 80 för Grosshandlanden och Riddaren J. D. Björkegren, som köpte fastigheten af Julius Nilsson för Ett Tusen Femhundratrettiofem kronor
  2:o) Huset och tomten nr 96 eller, enligt äldre nummerordning, nr 79 för aflidne Timmermannen Bengt Nilssons arfwingar Nils Nilsson, Anders Nilsson och Anna Nilsson, gift med Styrmannen Mårten Grönwall, hwilke bekommit fastigheten i arf efter bemälde aflidne; och
  3:o) Huset och tomten nr 96 eller, enligt äldre nummerordning, nr 79 för Arbetskarlen Per Andersson, som köpt fastigheten af A. B. Nilsson, Nils Nilsson och Anna Nilsson genom hennes man Mårten Grönwall för Niohundratjugofem kr.

  1895 31/8, N:o 139 (Serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  a) Genom offentlig auktion, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset här i staden Fredagen den 27 instundande September kl. 12 på dagen kommer att i den ordning, som om utmätt fastighet är stadgad försäljes Färgaren Per Rasmusson Rahmbergs konkursmassa tillhöriga huset och tomterna nr 41 och 41 a eller gammalt nr 13, 14 och 20 samt huset och tomten nr 97 här i staden. Fastigheten nr 41 belägen wid stora Rådmansgatan är bebygd med ett enwåningshus af tegel och korswirke under tegeltak samt inredd till butik, 2 lagerrum och källare och å tomten nr 41 a finnes en mindre trädgård. Fastigheten nr 97 är bebygd med nytt hus af tegel under papptak och inredd till ångfärgeri och lagerrum. Fastigheten nr 41 och 41 a är bewillningstaxerad till Tretusen femhundra kronor och saluwärderad till Twåtusen femhundra kronor och fastigheten nr 97 är bewillningstaxerad till 6,100 kronor samt saluwärderad till 6,000 kronor och begge fastigheterna får tillträdas den 1:ste instundande Oktober.
  De, hwilka hafwa fordran, som skall af egendomen gäldes, eller annan rätt, som bör wid auktionen iakttagas, ega att derwid sin rätt bewaka.
  Cimbrishamns Rådhus den 23 Augusti 1895.
  Magistraten

  b) genom offentlig auktion, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset härstädes Fredagen den 27 instundande September klockan 12 på dagen, kommer att i den ordning, som om utmätt fastighet är stadgad försäljas Tunnbindaren Ernst Sigstedts konkursmassa tillhöriga gården och tomten nr 36 eller, enligt äldra nummerordning, nr 68 och 69 här i staden. fastigehten, uti hwilken sedan många år tillbaka drifwits en större tunnbinderiaffär samt mejeri, är belägen wid Stora Rådmansgatan och Brunnsgatan och innehåller tre bostadslägenheter och mejeri samt tillräcklige uthus och werkstäder jemte stor trädgård samt är bewillningstaxerad till 8,000 kronor och saluwärderad till 6,000 kronor. Fastigheten får tillträdas den 1:ste instundande Oktober och äro åbyggnaderna uppförde af korswirke och tegel under tegeltak.
  De, hwilka hafwa fordran, som skall af egendomen gäldes, eller annan rätt, som bör wid auktionen iakttagas, ega att derwid sin rätt bewaka.
  Cimbrishamns Rådhus den 23 Augusti 1895.
  Magistraten

  1895 21/12, N:o 322
  Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne Oktober månad lagfart blifwit meddelad å följande härstädes belägne fastigheter:
  1:o.) Tomten N:r 203 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 95 för Fabrikören Nils Alfred Ernberg, som emot 666 kronor 67 öre köpt nämnda fastighet af Fabrikören Jonas Ernberg.
  2:o.) Tomten N:r 203b eller, enligt äldre nummerordning N:r 95, för Fabrikören Nils Alfred Ernberg, som emot 666 krono 67 öre köpt nämnde fastighet af Fabrikören Jonas Ehrnberg.
  3:o.) Tomten N:r 203c eller, enligt äldre nummerordning, N:r 95 för Fabrikören Nils Alfred Ehrnberg, som emot 666 kronot 67 öre köpt nämnde fastighet af Fabrikören Jonas Ehrnberg.
  4:o.) Huset och Tomten N:r 142 a eller, enligt äldre nummerordning, N:r 54 för Skomakaren J. Thulin, som emot 8,500 kronor köpt nämnde fastighet af Antoinette Raab, Nanna Klarén och J. N. Klarén.
  5:o.) Huset och Tomten N:r 106 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 80 och 81 för aflidne Arbetskarlen Mårten Månssons arfwingar, Husmannen Per Månsson i Ramsåsa, Smedmästaren Bengt Lundin i Lunnarp och Arbetskarlen Lars Månsson, hwilka ärft nämnda fastighet efter ofwannämnde Mårten Månsson.
  6:o.) Huset och Tomten N:r 106 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 80 och 81 för Werkstadsförmannen Ola Persson, som emot 1,125 kronor köpt nämnda fastighet af B. Lundin och per Månsson samt Mårten Persson och Jöns Persson, de twå sistnämnde i egenskap af godemän för å utrikes okänd ort wistande Lars Månsson.
  7:o.) Hälften af Huset och Tomten N:r 92 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 35 för Enkan Mätta Nilsson, född Hansdotter, som hon bekommit i giftorätt efter sin aflidna man Husegaren Anders Nilsson.
  8:o.) Hälften af Huset och Tomten N:r 92 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 35 för Amanda Nilsson, som hon bekommit i arf efter sin aflidne fader Anders Nilsson.
  9:o.) Hälften af Huset och Tomten N:r 92 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 35 för Amanda Nilsson, som hon bekommit i arf efter sin aflidna moder Mätta Hansdotter.
  10:o.) Tomten N:r 179 c för Nykterhetsföreningen ”Templet Nathanael” som nämnde förening emot 300 kronor köpt från Cimbrishamns stad.

  1896 27/4, N:r60 (Landskansliet.) (Serien II) (Uppläses i Cimbrishamns kyrka.)
  Kungörelse om förbud mot svinhållning i Cimbrishamn
  Genom beslut den 21 i denna månad har Länsstyrelsen faststält stadsfullmägtiges i Cimbrishamns beslut den 27 sistlidne Mars, hvarigenom svinhållning inom staden förbjudits tillsvidare hvarje år under månaderna Maj-September, dock med rätt för stadens helsovårdsnämnd att beträffande stadens utkanter medgifva undantag från förbudet, äfvensom stadgat, att den, som öfverträder förbudet, gör sig förfallen till ansvar enligt 24 § 3 mom. helsovårdsstadgan för riket.

  1898 2/2, N:o 6 (Landskansliet)
  Kungörelse om brandordning för staden Cimbrishamn
  Genom Beslut denna dag har Länsstyrelsen till efterrättelse från och med den 1 Mars innevarande år fastställt följande: ”Brandordning för Cimbrishamn. /…/”

  1 KOMMENTAR

  Kommentarer är stängda.