Smedstorp

  Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1968 Smedstorp
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Storskifte: ”Storskifte är till slut förrättadt i Tiustorpsby” [år 1762]; Smedstorp 1791-92
  Enskifte: Smedstorp 1806-07

  Litteratur:
  Barup, K. Smedstorp – Gårdlösa. 1981
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 150-156. 1751
  Nyman, C. F. Allmän Beskrifning öfwer Qwerrestads och Smedstorps socknar. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 6. 1815.

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b2180
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4490.s449
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b6020.s602
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b5770.s575
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b5970.s547

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Smedstorps Sokn och Tiustorps By har:

  Skatte 4. 3/4 arbetshemman till Smedstorp.
  Gatehus 12

  God och tillräckelig åker och äng samt någon torfjord.

  Gårdlösa har:

  Skatte 4. 3/16 giöra arbete till Smedstorp.
  Gatehus 7

  God och tillräckelig åker och äng, torfjord till salu och ett fördelaktigt stenbrått.

  Tunby har: [AID: v384776.b530]

  Skatte 6. 7/16 till Tunbyholm.
  Hospitals 1/16 Christianstads Hospital.
  Gatehus 12 Tunbyholm.

  Swagt utsäde, tillräckeligit höbol och surskog, någon torfjord.

  Listarum har:

  Skatte 7/8 Tunbyholm.
  Gatehus 4

  Swag åker och äng, tillräckelig torfjord och godt kalckstensbrått.

  Stensberg
  Skatte 1/8 Smedstorp.
  Stikåf
  Skatte 1/8 Smedstorp.

  Desse hafwa liten åker och äng, men nödig torfjord.

  Månstorp
  Crono indelte 7/16 giöra arbete till Tunbyholm.
  Snugge
  Crono indelt 3/8 giöra arbete till Tunbyholm.
  Pinneboa
  Skatte 3/16 giör arbete til Tunbyholm.

  Desse hafwa swag åker och äng med någon surskog till Pinneboa.

  Skräppeboa har:
  Skatte 1/8 till Tunbyholm.

  Skarp och swag åker och äng med nödig hög surskog och torfjord.

  Killeröd har:
  Skatte 1/16 till Smedstorp.

  Swag åker och äng, nödig torfjord och godt stenbrått.

  Smedstorps husen 10 till Smedstorps Gård.
  Korsbäcka huset 3
  Smedstorps qwarn 1
  Flagabro mölla 1
  Stampeqwarn 1
  Rå och Rörs Torp 11
  Tunbyholms qwarn 1
  Stampeqwarn 1
  Smedstorps Berustade Säteri (h) 3. 3/16 Herr Hofrättsrådet Elias Wettring. [AID: v384826.b6710; v1007934.b2730.s270]
  Tunbyholms Berustade Säteri (i) 1. 1/2 Herr Ryttmästarn Christ. de Delvig.

  Soknen har 92 st. hemmansbrukare utom Säterierne, och giör med Qwäresta Sokn ett Regalt Pastorat:

  (h) Denne Gård possideras af Herr Hofrätsrådet Wettring samfält med dess Stjuf Barn afledne Häradshöfdingen Montans arfwingar. Gårdens anläggare har warit Danska Ammiralen Anders Bing, som kan intagas så wäl af ett Epithaphium i marmor uthuggit, som af några ristade anmärckningar på Predikstolen i Smedstorps kyrcka, men tiden då det skiedt igenfinnes icke. Sedan denne Gård år 1660 kom i kronan Sweriges händer såsom wederlag för Bornholm, war den först en förläning till gamla herrar Officerare för trogen tienst, men sedermera år 1688 bort arrenderades till Herr öfwerste Lieutenanten Schjonleben, och sedan till Herr Generalen Faltsburg, alt intill året 1713, då Gården till Rustning wart indelt. Mangården består af 2:ne Grundmurade Bygnader 2 Etager höga och en liten flygelbygnad af korswärcke alt med tegel betäkt. Ladugården utgiöres af 3:ne korswärcks bygnader täkte med halm. 2:ne tillräckeligt stora och med en myckenhet frukteträn försedde trägårdar finnes, en på hwarthera sidan om Gården. Situationen, af skog, siö och fruktbara fält, är täck och behagelig, hwarförutan Gården eger, fiske till husbehof i 7 st. dammar, wildhane af rapphöns och harar, utsäde i 6 st. med sten infredade wångar till något öfwer 60 tunneland, 400 lass höbärgning, tillräckeligit muhlbete, 10 och fyratioen fyrationdeåttondedels Skatte, 4 och en sextondedels Crono och siu åttondedels kyrcko, alle underlagde arbeteshemman, 17 st. Hus och Torp, 3:ne st. watnmiölqwarnar, en stampeqwarn, någon, dåck otillräckelig skog af ek, hassel och ahl, stenbrått tienligit till trappe och likstenar, och Jus Patronatus har gården i förra tider ägt, tillika med 32 Insokne och 24 Utsokne Frällse hemman.

  (i) Tunbyholm ligger ganska wäl belägen på en liten holme i en insiö som har 13 st. holmar bewuxne med skog såsom lundar: denne siö har tillförene warit ett kiärr, men gienom uppdämningar blifwit förwandlat till siö. Borggården har en stor Corps de Logis 3 wåningar hög, 2:ne Pavilloner 2 Etager höga, och en liten flygelbygnad en wåning hög, alt af sten grundmurat samt på en holme i siön belägit. Ladugården på fasta landet belägen, har 3:ne stora bygnader, äfwenledes grundmurade. Emellan Borg- och Ladugården är en hwalfder stenbro till Communication. Trägården bakom Ladugården på fasta landet belägen, är anseenligt stor, och indelt i qwarter med frukteträn, hwar förutan gården eger ymnit fiske i siön af rudor, brax, giäddor, abbor och ål; wildhane till nödtorft så af, hög som smärre djur, något öfwer 100 tunnors godt utsäde i 4:ra wångar med dubbel stengård infredade, ömnigt höbol, 8 och siu sextondedels Skatte arbeteshemman, 2:ne augmentshemman, 11 st. Rå och Rörs Torp, 16 st. Gatehus, en miöl stampe samt sågeqwarn, ansenlig skog af bok och ek, så ock ett fördelaktigt stenbrått, för hwilcket alt hålles 10 st. Ryttare och 2:ne tråssdrängar samt den i äldre tider hafwa warit ett Gyldenstierne Gods. De gamla Bygningar äro, dels ombygde, dels och Renoverade af Herr Lanshöfdingen Piper, som deraf warit Egare.

  Smedstorps ägare:

  Anders Bing, g.m. Lene Thott
  Aage Bing
  1435 Jon Bing, skriver sig 1441 riddare till ”Smiitztorp”
  1459 Hans son Anders Jonsen Bing, g.m. Edele Sparre af Svaneholm
  Deras son Jon Andersen Bing, g.m. Gyde Olufsdatter Geed
  1539 Deras son Kjeld Jonsen Bing, g.m. Kirstine Pallesdatter Splid
  Deras son Anders Kjeldsen Bing, g.m. Anne Pedersdatter Galt
  1589 Hans änka Anne Pedersdatter Galt, som levde ännu 1596
  Genom arv Palle Splid
  Hans dotter Christence Pallesdatter Splid, g.m. Jörgen Bülow
  Hennes svåger Hans Dyre Qvitzow
  Genom köp Pernille Qvitzow, g.m. Henrik Bülow
  Genom köp Christian Bülow, g.m. Anne Beck
  1614 Hans änka Anne Beck
  Genom köp Jöran Kruus
  Genom köp Jochum Gjersdorff, g.m. Öllegård Huitfeldt
  1660 Såsom Bornholms vederlagsgods till Svenska kronan
  Såsom förläning Gustaf Otto Stenbock
  omkr. 1670
  1679/1680
  Såsom arrende Simon Jacob
  Såsom förläning Hans Christoffer Kock von Crimstein [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038937_00157 ]
  1688 Såsom arrende Johan Benedikt von Schönleben
  Såsom arrende Axel Faltzburg
  1713 Såsom berustat säteri förpantat 1716 till Peter Montan, g.m. Johanna Maria Humble
  före 1744 Deras son Johan Peter Montan
  1781 Genom köp Nils Wilhelm Meck, g.m. Margareta Gustava von Nolcken
  1791 Genom köp boningshuset, kvarnen med jord J. H. Engelhart
  1796 Genom köp fyra bönder i Smedstorp, varefter delen styckades
  1802 Genom köp av huset och kvarnen, Carl Gustaf von Platen
  1820 Genom köp Jöns Peter Hemberg, g.m. Maria Christina Gützelke
  1834 Hans änka Maria Christina Gützelke
  1843 Deras son Fritz Hemberg, g.m. Clara Åkerblom
  1888 Deras son Eugéne Hemberg
  1895 Genom köp Ernst Ljungström
  1907 Genom köp A. Faugust
  1915 Genom köp AB Portland
  1941 Genom köp Ebba och Reinhold Möller


  Tunbyholms ägare:

  1300-talets slut Katrine Jensdatter Rud
  1440 Genom arv Mogens Axelsen Gjöe, g.m. Katrine Ruds sondotter Ide Eskildsdatter Falk
  Deras son Eskild Mogensen Gjöe, g.m. 1:o Mette Eriksdatter Rosenkrantz
  1506 Deras dotter Ide Eskildsdatter Gjöe, g.m. Henneke Sehested
  1524 Hennes bror Mogens Eskildsen Gjöe
  1533(?) Axel Axelsen Brahe, g.m. 1:o Anne Lavesdatter Brok, 2:o Sofie Holgersdatter Rosenkrantz
  1551 Hans son Jens Axelsen Brahe, g.m. Anne Esgesdatter Bille
  1560 Deras söner Tyge och Ove Jensen Brahe, den senare g.m. Karen Tagesdatter Thott, barnlösa
  1587 Den sistnämnda som änka
  c:a 1610 Genom köp Erik Axelsen Rosenkrantz, ogift
  1639 Hans bror Palle Eriksen och syster Margrete Eriksdatter Rosenkrantz, den senare g.m. Henrik Huitfeldt
  Genom arv och köp de senares dotter Öllegård Henriksdatter Huitfeldt, g.m. Joachim Gersdorff
  1660 Genom köp danska kronan, därefter såsom Bornholms vederlagsgods till svenska kronan
  Genom förläning Gustaf Otto Stenbock
  1676 23/5 [”Nygård”] Donerat som friherrskap till Bartold de Mortaigne [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038918_00141https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00106,
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00784]
  1680 Genom förläning Hans Christoffer Kock von Crimstein, g.m. Anna Katharina Louise de Mortaigne
  1690 Genom förläning Georg Reinhold Patkull, g.m. Anna Katharina Louise de Mortaigne i hennes 2:a gifte
  Genom arrende Terning Hansson
  1707 Genom förläning Axel Faltzburg
  1716 Såsom berustat säteri Carsten Docke [AID: v384776.b450]
  1726 Genom köp Anders Koskull
  1730 Genom köp Gustaf Abraham Piper
  1740 Genom köp Bernhard Reinhold von Hauswolff
  1744 Genom köp Esbjörn Kristian Reuterholm
  1754 Genom köp Gustafva Johanna Hamilton av Hageby, g.m. Kristian Georg von Dellvig
  1809 Genom köp Adolf Fredrik Tornerhielm
  1816 Genom byte Carl H. Palm
  1818 Genom köp Jöns Peter Hemberg
  1834 Hans änka Maria Kristina Gützelke
  1842 Hennes svärson Fr. A. Ewerlöf
  1856 Genom köp Holger Kristian Pedersen
  1861 Genom köp C. Carlsen och C. E. Trädgårdh
  1872 och 1895 Genom köp C. Carlsen (fick lagfart på Tunbyholms säteri 1/2 mtl år 1896, köpt vid exekutiv auktion från Eugén Hembergs konkursbo för 27.000 kr)
  1897 Hans son Gustaf Carlsen
  1918 Genom köp av slottet (ägorna hade genom egendomsmäklare styckats och försålts) Thorsten Akrell. g.m. Carola Knudtzon
  1962 Deras son Carl Axel Terje Thorsten Akrell, g.m. Märta Alrutz
  1981 Peter Akrell g.m Ranee Ngokchaiyaphun

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Gårdlösa nr 1, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Gårdlösa nr 2, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 3, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 4, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 5, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Gårdlösa nr 6, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 7, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 8, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 9, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 10, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Gårdlösa nr 11, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Gårdlösa nr 12, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Gårdlösa nr 13, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 14, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Gårdlösa nr 15, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 16, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Gårdlösa nr 17, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Killaröd nr 1, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Listarum nr 1, 7/32 mtl 1821 november 26, skattebrev (AID: v566850.b930)
  Listarum nr 1, 1/32 mtl 1857, skattebrev (AID: v566850.b990), se länskungörelse nedan
  Listarum nr 2, 3/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 3/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Listarum nr 3, 1/4 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Listarum nr 4, 3/16 mtl 1821 november 26, skattebrev (AID: v566850.b930)
  Månstorp nr 1, 7/16 mtl 1791 nov. 8, kvittens i landskontoret (AID: v835484.b4050.s453, v835486.b1530.s283)
  Pinneboa nr 1, 3/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Skräppeboa nr 1, 1/8 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Snogge nr 1, 3/8 mtl 1791 nov. 8, kvittens i landskontoret
  Stensberg nr 1, 1/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/8 mtl
  Stickå nr 1, 1/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/8 mtl
  Tiustorp nr 1, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Tjustorp nr 2, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Tjustorp nr 3, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Tjustorp nr 4, 5/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl
  Tjustorp nr 5, 5/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl
  Tjustorp nr 6, 5/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl
  Tjustorp nr 7, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Tjustorp nr 8, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Tjustorp nr 9, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
  Tjustorp nr 10, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Tjustorp nr 11, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Tjustorp nr 12, 1/2 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/2 mtl
  Tjustorp nr 13, 7/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 7/16 mtl
  Tjustorp nr 14, 7/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 7/16 mtl
  Tjustorp nr 15, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Tjustorp nr 16 o 17, 1/2 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/4 mtl
  s.d., skattebrev på 1/4 mtl
  Tjustorp nr 18, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Tjustorp nr 19, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
  Tjustorp nr 20, gatehus 1871, se länskungörelse nedan
  Tunby nr 1 & 2, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 3, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 4, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 5, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 6, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 7, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 8, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 9, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 10, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 11, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 12, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 13, 1/4 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 14, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 15, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 16, 3/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 17, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 18 & 19, 1/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 20, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 21, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 22, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 23, 1/8 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 24, 1/16 mtl 1853, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 25 & 26, 1/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 27 & 30, 1/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
  Tunby nr 28 o 29, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453v566851.b530)
  Tunby nr 31, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
  Tunby nr 32, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 33, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 34, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453, v566851.b530)
  Tunby nr 35, 1/16 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/16 mtl (brev saknas) (AID: v581679.b2610)
  Tunbyholms mölla nr 1 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 22 7/16 hemman, hvilka alla äro skattehemman.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 76-80116-125 Simrishamns skvadron nr 11-25
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 65-67,112-113 [AID: v792654.b1100.s211]


  Värnpliktiga i Smedstorp

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1520
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani I. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00375
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00390
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00272
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00519
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00264
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00273
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00264
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00312
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00170
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00007
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00159
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00155
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00212
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00191
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00204
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Smedstorp Gårdlösa 1853 Dräng Mårten Andersson
  På S:n 1852 Dito Nils Andersson
  Dito Anders Hansson
  Tunby 1847 Studerande Nils Olsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Kvärrestads och Smedstorps socknar
  Vid indelningen 1825 tjänstgjorde för socknarne Lars Svensson i Smedstorp. Efter honom valdes

  Erland Andersson i Kvärrestad, som tjänstgjorde från 1832; därefter
  Nils Nilsson, Tjustorp, som tjänstgjorde 1847;
  Ola Månsson, Gårdlösa, tjänstgjorde från 1848, bevistade som ledamot av bondeståndet bl.a riksmötena 1851 och 1854, var 1851 av ståndet utsedd till revisor;
  Mårten Mårtensson, Kvärrestad, vald 4/9 1859, entl. 26/1 1884;
  Ola Jeppsson, Tjustorp, vald 16/2 1884;
  Ola Nilsson, Lunnarp, vald 21/10 1893;
  Sven Rasmusson, Gårdlösa, vald 19/3 1900
  Gustaf Fredrik Eckerman, arrendator av Smedstorps Gård, vald 27/12 1902
  Nils Olsson, Kvärrestad, vald 24/4 1904;
  Thure Nilsson, Petersborg, vald 26/7 1922; innehar fortfarande befattningen (1926)

  Smedstorps socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Hr Gen: Major Kock undher Arende medh fölgiande hemman Tunbyholms Säthesgårdh Består aff 3:ne steenhuus och tillhörig ladugårdh
  [AID: v913675.b2940]
  Hörer Undher Gårdsens Arende 1 Qwarnan: Hr Gen: Majoren Ibruk 1 Ähr 2:ne Ofuanfals qwarnar aff Ett stycker huus, förfallit
  Undher Arende till Tunbyholm medh afuelen sampt Eckor och Arbethe 1 Tunby: Jacob Wäfware 1/16 Har Een huuslängia Åboen wähl wedh macht
  -”- 2 Anders Pehrsson 1/16 Ödhe och Afhyst A:o 1680 tillskref: på Söfde, drängen Inhyses och Uthfattig
  -”- 3 Mårten Månsson och Nils Månsson ½ Har 4 st:n huuslengior och lijtet wedh macht
  -”- 4 Nils Pehrsson ½ A:o 1680 på frijheeth af Ödhe Uptaget 2 st:n huuslengior Upbygdt, fattig
  Dito undher Arende till Tunbyholm 5 Ibm: Pehr Månsson ½ Har 4 huuslengior något wedh macht, men bonden fattigh
  -”- 6 Jeppe Pehrsson och Anders Hall ½ Fins 3 huuslengior, fattige
  -”- 7 Madtz Andersson ½ Ödhe och Afhyst sedan ofreden warit till skref:n Rotha, bordtrymbdt
  -”- 8 Jöns Mathiasson nu Nils Jönsson 1/16 Fins Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 9 Nils Swensson  1/16 hem:
  Jepp Swensson  1/16 hem:
  1/8 Består aff Ett stugulängia står i Jordeboken för 2 1/16 hem:n och ähr allenast een grundh, Uthfattige
  -”- 10 Anders Knuthsson  1/16
  Dito Anders Knuthss: 1/16
  1/8 Ähr och allenast een grundh och Tompt öde och Afhyst, sitter hos andra Inhyses, till skref:n 1680 men intet bygdt
  -”- 11 Arfwedh Pehrsson  1/16 hem:
  Jöns Mårtensson  1/16 hem:
  Åke Mårtensson  1/16 hem:
  Dito Åke Mårtensson  1/16 hem:
  ¼ Desse warit bebygdt medh 2:ne huuslengior som Oluf Påhlss: Åbodt men något för Ofreden ruinerat, och ähr Afhyst, Jöns sitter hos andra Inhyses och suarer till gårdhen medh dagzwärke
  -”- 12 Pehr Olss Änckia nu Oluff Pehrsson ½ Fins 4 små huuslängior bonden Uthfattigh
  -”- 13 Oluff Nilsson Stubb ½ Har 3 små huuslengior Åboen hielper sigh lijtet
  -”- 14 Måns Nilsson ½ Dito 3 små längior, tillskref:n A:o 1680, bonden Uthfattig
  -”- 15 Oluff Thorlasson ½ Har 2 längior och bonden Uthfat:
  -”- 16 Thor Lasson och Nils Nork(?) ½ Dito 2 längior och ½ på frijheeth och Rotha, Uthfattige
  -”- 17 Swen Åkesson ½ Dito 2 lengior och bondhen fattigh
  -”- 18 Gathehuus: Oluf Madtzon 1/16 Afhyste och ödhe
  -”- 19 Söhren Andersson 1/16 -”-
  -”- 20 Pehr Clemedtzon ½ Dito Afhyst och ödhe
  -”- 21 Nils Månsson ½ Fins 4 huuslengior och bonden fattigh
  -”- 22 Anders Jönss: och Måns Mauritzss: ½ Haf:r 4 små huuslengior och bönderne fattige
  Dito Undher Arende till Tunbyholm 23 Joen Jönsson ¼ Ödhe och Afhyst
  -”- 24 Måns Söhrensson 1/16 Fins 2 små huuslengior bonden fattigh
  -”- 25 Jöns Swensson Påst 1/16 Ett stycke huuslengia och hielper sigh
  -”- 26 Jöns Arfwedtzon 1/16 Dito beskaffenheeth
  -”- 27 Håckon Pehrsson 1/16 Dito Ett huus och fattig
  -”- 28
  29
  Anders Olss: Murare  ¼
  Oluff Trulsson  ¼
  ½ Haf:r huardera 2 små huuslängior och stådt i Jordeboken för ½ hemman, fattige Åbo
  -”- 30 Jöram Hansson 1/16 Ödhe och Afhyst sampt obesådt
  -”- 31 Oluff Jönsson ½ Haf:r 2 små längior och bonden fattigh
  -”- 32 Jöns Steensson ½ Har 3 små huuslengior och bonden hielper sigh
  -”- 33 Jep Nilsson nu Söhren Andersson Ibruk ½ Afhyst ½ öde och ½ Ibruk aff denne Sören Anderss:
  -”- 34 Jöran Olsson ½ ½ ödhe finns 2 små huuslängior bonden fattigh
  Till Christianstadz Hospital 35 Nils Olsson Skräddare 1/16 Fins 3 små huuslengior Åboen hielper sigh [AID: v581679.b2150]
  Dito Undher Arende till Tunbyholm 1 Snogge: Hr Gen: Major Kock Ibruuk ½ Fins 4 huuslengior wedh macht hållen [AID: v384816.b6740]
  -”- 1 Månstrup: Dito Hr General Major Ibruuk ½ Aff Gen: Majoren 2 huuslängior Upbygdt
  -”- 1 Skräppabo: Strange Lasson ¼ Har 4 huuslengior hielper sigh lijtet
  -”- 1 Pinnaboo: Matz Pehrsson ¼ Dito 4 längior bonden fattigh
  -”- 1 Listarum: Swen Pehrsson 1/8 Haf:r 4 små huuslengior hielper sig
  -”- 2 Måns Simmonss: nu Jöns Mattiass: 1/8 Fins 2 stycken små längior Upsatt bonden fattigh
  -”- 3 Håkon Nilsson 1/8 Dito 2 små huuslengior och bonden Ung och fattigh
  [v331250.b10110, v331250.b11050; v384816.b7700]
  Dito till Tunbyholm 4 Ibm: Nils Bengdtzon [Högersidan saknas]
  -”- 5 Gathehuus: Lars Steenhugg:
  Heyderijdaren på Tiänsten Anslagen och Innehaf:n 1 Flagebromölla: Måns Simonsson Heyderijdare ” [v884452.b1350]
  Undher Arende till Smedstorp Gårdh medh afuelen sampt Ecker och Arbethe 1 Killarödh: Esbiörn Påhlsson
  Gårlösa
  -”- 1 Gathehuus: Nils Månss:
  -”- 2 Ibm: Nils Månsson
  -”- 3 Mårthen Hansson
  -”- 4 Lasse Nilsson
  -”- 5 Gathehuus: Hans Mårtenss:
  -”- 6 Håkon Nilsson
  -”- 7 Oluff Mårtensson
  -”- 8 Michel Nilsson
  -”- 9 Nils Larsson ” [v384786.b7910; v384786.b8000]
  -”- 10 Måns Jönsson
  -”- 11 Anders Pehrsson
  -”- 12 Påhl Esbiörnsson
  -”- 13 Jöns Jöransson nu Isach Nilsson
  -”- 14 Anders Månsson
  -”- 15 Pehr Ingemansson
  -”- 16 Nils Håkonsson [Högersidan saknas]
  [Vänstersidan saknas] 17 [Vänstersidan saknas] 1/16 Har Een lijten huuslengia Åboen fattigh
   ” Tiustorp
   ” 1 [Vänstersidan saknas] 1/16 Dito Een längia fattigh
   ” 2  ” ½ Hafft Rothe frijheet finns 2 huuslängior fattigh
   ” 3  ” ½ Har 3 små huuslebgior fattig
   ” 4  ” ½ Har 2 längior och bonden fattigh
   ” 5  ” ½ Dito 2 huuslengior och bonden Uthfattigh
   ” 6  ” ¼ Een g:l huuslengia Een Nederfallit och borte, Ähr ödhe
   ” 7  ” 1/16 Har Een nya längia Upbygdt, fattigh
   ” 8  ” ½ Dito Een g:l längia, fattigh
   ” 9  ” ¼ Har 4 g:le förfalne huuslängior, bortrymbdt för dråp
   ” 10  ” 1/16 Een huuslengia bonden fattig
   ” 11  ” 1/16 Dito beskaffenheeth
   ” 12  ” 1 Haf:r 3 huuslengior g:le bonden hielper sigh
   ” 13  ” 1/4 Har 2 små lengior och bonden fattigh
   ” 14  ” ½ Har 4 huuslängior och bonden hielper sigh
   ” 15  ” 1/16 Har Een längia fattigh
   ” 16  ” ½ Har 3 små huuslengior och bonden fattigh
  } Effter Jordeboken för Ett hemman
  [Vänstersidan saknas] 17  [Vänstersidan saknas] ½ Har 2 st: längior Apart för sigh, bonden fattigh
  Dito under Arende till Smedstorp 18 Gathehuus: Christen Murare 1/16 Hafuer Een huuslengia Åbon hielper sigh
  -“- 19 Swen Olsson Kock 1/16 Dito Een lijten huuslengia och hielper sigh
  -“- 20 Smedhie huuset 1 Ett lijtet stycke huus aff byen nyligen Upbygdt
  Ähr Anders Suenss: huus han Åboer och ähr dubbelt Upfördt Obefindtl: Pehr Håkonss: uth g:le Jordeboken Upfördt för 1/16 hemman Obefindtl: och dubbelt Upfördt
  Dito till Smedstorp 1 Steensberg: Fränne Michelsson 1 Haf:r 2 huuslengior för högt Upfördt, ähr fattigh
  -”- 1 Stickåå: Anders Larss: ¼ Har 3 stycken små huusleng: bondhen fattigh
  Egendommen ähr Undherlagt Smedstorp hufwud Gårdh Smedstorp byy: Kirstina S:l Jöns Rasmuss: för  ½ hem Aff detta halfua hemma ähr ahr[?] inge huus, Uthan består aff 10 Gathehuus som lijtet bruk dher aff haf:er, Nembl:
  Gathehuus:
  Till Smedstorp Hufwudh Gårdh medh dagzwärke och all Ränttan 1 Mårten Kock 1 Har Ett g:l stycke huuslengia fattig Åbon Utsåår 2sk: och 5 lass Äng
  -”- 2 Mattias Berijdare 1 Dito beskaffenheeth
  -”- 3 Carl Lasson 1 Dito beskaffanheeth
  -”- 4 Jöns Larsson 1 Ett stycke huus: hielper sigh
  -”- 5 Pehr Larsson 1 Dito aff samma beskaffenheeth som näst förestående
  -”- 6 Måns Steenhuggare 1 Afbrändt och Affhyst
  -”- 7 Pehr Smedh 1 Dito Afbrändt och Upbygdt Ett lijtet stycke huus
  -”- 8 Pehr Swensson 1 Dito beskaffenheeth
  -”- 9 Nils Jönsson 1 Een huuslängia och Åboen fattigh
  -”- 10 Pehr Jydhes huus 1 Afhyst och bruukat Hofgården Undherlagdt
  -”- 1 Qwarn: Nils Nilsson 1 Dito 1683 Afbrändt bekommit 3 Åhrs frijheet på Landg:l ähr 2:ne qwarnhiul, Upbygdt 2 st: huuslengior hielper sigh

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 119 / sid 115 ff (AID: v98462.b119.s115)

  Smedstorps gård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Smidstrup Gård Er et Urmines Setterij. Cronen tilhörige, och Boringholmbs Vederlagh

  Gården Arenderat till Welb: H: Gen: Maijoren Schiönleiben, och bruger Auflen der till.

  Borgegarden Er
  Trej grundmuurett huusse, Så och et huss er med thömmer bygt, och Muuret emellom stolperne, for: 4 huuse er med thegel thackt, befindes bröstfeldige, Will Repareres.

  Ladegarden
  En terskelade er thegel hengt på den söndre side, den andre side er tagt med langhalmb så och leer wegge kliner mellom tömmeret, thegeltaget befindes bröstfeldigh.

  Noch findes der thoe andre länger, en östen och en Westen paa ladegården, er tagt med langhalmb och klined med leer, Wil Repareris med Langhalmb, foedtraer och deeller.

  Thill Smedstrup gaard kand såes åhrlig Rug _18 tönder
  Biug _30 tönder, Hafre 20 thönder
  Höe höstes åhrligen _250 lass.

  Hofgarden liger Wed en bye kaldes Smedstrup, Er nu ichun Otte gadehuse i samme bye, Mens i Danske Regiering war 3 bönder gårde i byen, som ero lagt des grundh Under gårdsens Eigendomb i Welb: Sal: H: Jocum Gersdorps tidh. Liger och en Wandmölle wed byen kaldes Smedstrup mölle, samme Wandquern, och 8:te gadehusse des tilligendes Ager och Eng, liger inden Smedstrup gårdz Råå och Röer, Saa wel en Egeskouff findes och der inden fore. Bemelte gadehuse och Mölle, er wnder gaardsens Taxt.

  Her foruden findes och saa Inden ofuen berördte Råå och Röer tuende thorp, Nembl: Stickåås och Steensberig, Cronan tilhörige, er Uggedags tiennere, saa och heelle Thiugstrup bye och Gaardlösse bye, ere nu alle saman Uggedags tienare till Smedstrup gaard, Saa och et Thorp kaldes Killerödh. Dogh 4:re aff bemelte bönder i Thiugstrup, i Danske Regering, af Sal: Welb: Hr Jochum Gerssdorph, fra Welb: Frue Idde Scheel, sig til forhandlet.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00226

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Tunbyholms gård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Tundbyholm, Er et Urmines Setterij.
  Cronen tilhörige, och Boringholms Vederlägh.

  Gården Arenderet til Welb: H: Gen: Maijoren Koch, och bruger auflingen der till.

  dtBorgegården Er
  Trei Grundmuuret husse, Saa och Tou Rundeler, huar aff det Eene huss er opbrent, uden alleenist Muuren står igien.
  De Tuende huusse och Rundel, wed Magt.
  Inden muren i den opbrant lenge, hafwer Welb: H: Gen: Maijoren Funderet och ladet bygt, en liden borgestue, och et brögers med bag oofuen i,

  Ladegården
  Der på er en Ridestald grund Muret, och thegel hengt.
  Findes och _2 grundmuret 1 husse, till Öxen och Quegh, er thagt med langhalmb. Itemb en Nye Terske lade opbygt, er Muret mellom stolper och tagt med langhalmb.
  Noch wed Nöre enden af den Nye lade, staar en gamel thorskelade, murit mellom stolper, och tagt med langhalmb.
  Westen for thörskeladerne, er en traegård, med Brantmuur Runden ombkringh, huer udj findes en grund Muuret lysthuss, betackt med skiefuersteen, er Ingen Winduer udj.
  Kand saaes åhrligen til Thundbyeholm Rugh doh
  Biug _30 T:r, Haffre _16 T:r
  Hör höstningen _200 lass
  Hofgården liger i Smedstrup Sogen och des Marck er Seerskildh fra bondens. Med en deel Eggh och böggeskouff Inden Råå och Rör.
  Wed gaarden er en Mölle, grundmuret, er tou Quren Udj haffer sit Wandlöb af gårdens Söe.
  Uggedagsgoedtz der till, Er heele Thundbye bye, /:Uden allenist et Ringe heman, liger til Christianstadz Hospital:/, Saa och Listerumbs bye, fire Thorper och Flagebroemölle, altsaman i Smedstrup Sogen .p.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00226

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser (Kristianstads län)
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1781 27/4 [Malmö Landskanslis kungörelse AID: v884450.b200]
  På Smedstorps Gård i Ingelstad Härad en mihl ifrån Tranås Gästgifware gård belägen, blifwer Torsdagen den Trettionde förste (31) Maji nästkommande klockan åtta föremiddagen, genom friwillig offentlig Auction till den mästbjudande försåldt ganska mycken lös-ägendom bestående af Oxar, Koor, und Boskap, Fåår, Swin-Creatur, en Hingst sex år gammal, inemot 30 st:n Hästar, större delen unga och någre mål-föra, något Lin- och Säng kläder, Meubler, täckte wagnar och Phaetoner, Slädar, seltyg Bouteiller, en hel fullkomlig äckta Ost-Indisk Porcellains Service, bestående af fyra terriner, Sjuttio twå st:n fat och nio Dousin tallrickar samt en annan dylik Ost-Indisk Service, utom fat, jemte then koppar, flere äckta Porcellains krukor, någon koppar, theen, mässing, malm, Bläck, Järn- Sorter och träwahror med mera, som ej så noga kan Specificeras. Wederhäftige kjöpare, få med betalningen anstånd till nästkommande Michaëlis; men andre få icke warorne afhämta, förr än betalningen erlägges; Hwilket alt till hågade kjöpares underrättelse, härmedelst kundgjordt warder.

  1793 4/9 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Igenom Auction then 30 innewarande månad klockan 11 föremiddagen blifwa följande uti Christianstads Lähn och Ingelstad Härad belägne Fastigheter till then mästbjudande försålde, neml. 1:mo Flagebro skatt-lagde och skatt-köpte wattn-qwarn, med tillydande stamp-rättighet, åcker, äng och skog, utgörande 1/2 Rusthåll, och 2:do 1/8:dels Skatte Säteri-Rusthåll af Smedstorps gård under N:o 25, med inbergad gröda. Thesse Egendomar säljas i thet stånd the nu finnas, under förbehåll, at köpe-skillingen erlägges 3:ne weckor efter Auctionen, hwilken hålles å Smedstorps gård. Som till hågade köpares efterrättelse härmed allmänneligen kundgöres.

  1797 20/3 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Genom friwillig Auction Måndagen then Tionde (10) nästkommande April, kommer på stället at til then mästbjudande försäljas N:o 1 Smedstorps Qwarn, indeld till 3/4:del Rustning med twå par skattlagde och et par hushålls Qwarn-stenar, försedd med nödig åbyggnad til Bonings-rum, och några ut-hus, jämte en Korswärcks byggnad på murad stenfot, inredd til Brännewins-bränning utom någon redskap; Och thess utom Södra Längan på sjelfwa Ladugården, för några år sedan ny upbyggd om 70 alnars längd och ungefärligen 12 alnars bredd med knutarne, upförd på Eke fot träd, och murad utwändigt af bränd mursten, samt inredd till Fä- Föhle- Foder-hus och wagnslider; Äfwenledes Ett Sextondedels Mantal uti N:o 2 Smedstorp, hwartil årligen kan sås Åtte skjeppor Råg, Åtta skjeppor Korn och Hafre-jord, som kan updrifwas, samt höstas Femton lass Hö. Denna jord är belägen i trenne wångar, af hwilka twenne årligen äro i bruk, men den tredje trädes. Härförutan finnes til denna Hemmans-del någon Skog och något Gräsbete, samt Torf-jord til husbehof. Qwarnen, så wäl som Hemmanet få tillträdas den 1 Maji nästkommande, så wida större delen af köpe-summan dess förinnan kan ärläggas; Dock lämnas om betalnings-wilkorem widare underrättelse Auctions-dagen; Kunnandes hugade Kjöpare förut på stället sjelfwa gjöra sig närmare underrättade om egendomens neskaffenhet; Hwilket alt uppå therom gjord requisition kundgjordt warder.

  1802 23/10
  Å den 28 nästinstundande Januarii, klockan 10 föremiddagen, kommer för Skuld i mät tagne Krono-Skatte Rusthållet N:o 4 1/64 Smedstorp, till den mästbjudande genom Auction här å Lands-Cancelliet i upp- och afslag att försälljas. Om denna Egendoms beskaffenhet kan erhållas underrättelse så wäl på stället , som af den därå förrättade här förwarade wärdering.

  1803 6/7
  Wid detta Läns Lands-Kasnli den 30 Julii 1802 är Jöns Nilsson i Gårdlösa af Ingelstads Härad, sakfäld till En R:dlr 32 ss. Konungens Ensaks och wites-Böter; men som denna Person är från orten afwiken, enligt Krono-Befallningsmannen von der Lufts tillkännagifwande, och dess wistelse obekant; dock likwäl förmenes wara i Köpenhamn, hwilket icke blifit styrkt, så warder bemälte Jöns Nilsson härigenom efterlyst; med befallning till wederbörande Krono- och Stads-Betjente i Länet, att honom noga efterspana, och om han ärtappas Böterne uttaga och hitsända. Äfwenledes anmodas samtelige Konungens Befallningshafwande, att låta en lika Kungörelse uti deras i Nåder anförtrodde Län utfärda.

  1803 11/8
  Sedan Laga Wärdering å det för Skuld i mät tagne Skatte-Rusthålls-Hemmanet N:o 4 1/64 mantal Smedstorp, af Domaren i orten blifwit förrättad och till mig insänd; så kommer Auktion genom Upp- och Utslag på detta Hemman å Lands-Kansliet härstädes den 23 nästkommande September att anställas; hwilket till hogade köpares underrättelse kungjöres.

  1809 7/4, N:o 54
  Från Bonden Nils Bengtsson i Tjustorp, af Smedstorps Socken är bortkommit ett Stokreatur 8 år gammalt, gult till färgen med swart rand åt ryggen. Åt den som detta kreatur, hwilket på begäran härigenom allmänneligen efterlyses, till rätta skaffar, är utlofwad nöjaktig wedergällning.

  1821 5/2, N:o 15
  Som Åboarne Nils Persson på 7/16 och Bengt Månsson på 7/32 samt Måns Swensson och Olof Nilsson på 1/16 Mantal hwardera af N:o 1 Listarum samt Åboarne Lars Swensson och Anders Jeppsson å 3/32 mantal hwardera af N:o 1 ib:m belägne i Smedstorp Socken och Ingelstads Härad, hos mig anhållit att få till Skatte inlösa nämde Hemmansdelar, hwilka äro anslagne till Rusthålls-Stammen N:o 118 wid Andra Majorens Esquadron af Kongl. Skånska Carabinier-Regementet, och Skatteköps-Skillingen i detta Läns Landt-Ränterie blifwit lefwererad; altså warder sådant härigenom kungjordt, på det hwar och en som tror sig äga fog till klander må äga tillfälle att innom en Månad från kungörandet häraf sådant hos mig anmäla, då frågan i laglig ordning skall blifwa pröfwad och afgjord; men emedlertid åligger det Skatteköpssökanderne förskaffa och insända Prästerskapets bewis om tiden då denna kungörelse blifwit inom Ingelstad Härad.

  1823 15/9, N:o 261
  Som, enligt anmälan från wederbörande Kronofogde, misstankar förekommit, att förrymde Skogwaktaren Måns Tolander från Tungbyholm genom dråpslag warit wållande till Åboen Swen Olssons i Tungby död; fördenskull warder nämnde Måns Tolander, som uppgifwes wara omkring 40 år gammal, medelmåttig tillwäxten, med mörkt ansigte, bruna ögon, swarta hår och ögonbryn, samt wid afwikandet klädd i blå tröja, skinnbyxor, hwita ullstrumpor och skor, härigenom allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stads-Betjente i Länet, att honom noga efterspana, wid ertappandet gripa och starkt fängslad till Länshäktet insända.

  1823 10/11, N:o 316
  Å Onsdagen den 3:dje Mars nästkommande försäljes till den högstbjudande, för skuld i mät tagne hemmanen N:o 33 Ett Åttondedels och N:o 38 Ett Åttondedels mantal Hagestad jämte N:o 1 Ett Fjerdedels mantal Stensberg, alla belägne inom Ingelstads Härad, genom offentlig Auction, som förrättas af T. f. Krono-Befallningsmannen i Orten å Tingstället Hammenhög. Med tillträdet at hemmanen och köpeskillingens erläggande förhålles efter Lag; men Intecknings Egare böra om Auktionsåtgärden underrättas bewisligen minst Fjorton dagar förut.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Qwerrestads och Smedstorps Socknar genom Inspectoren Flygare 28 R:dr 10 sk. 8 r:st.

  1840 4/4, N:o 37
  Måndagen den Adertonde (18) i nästa månad kl. 11 f.m., håller wid Smedstorps kyrka i Ingelsta Härad, entreprenad-auktion å kyrkans iståndsättande innewarande sommar, medelst tegel-takets skällning och understrykning, wäggarnes omhuggning, rappning och hwitmening samt stolarnes lagning m.m., hwilka arbeten i upprättadt kostnads-förslag blifwit upptage till 156 R:dr 24 sk, Banko. Hugade Entreprnörer, som hos Kyrkoherden Hollenius i Qwerrestad kunna erhålla närmare uppgift å reparationernas beskaffenhet, böra wara beredde att wid auktionen aflemna borgen för deras noggranna werkställighet och bestånd i Sex års tid, och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1842 16/2, N:o 20
  Som det å Smedstorps Kyrka, i Ingelsta härad, warande blytak, kommer, såsom odugligt, att nedtagas, och Kyrkan att förses med nytt tak af koppar, sedan nya takstolar blifwit å henne uppförde; så warder desse arbeten, i kostnadsförslag beräknade till 3,470 R:dr 21 sk. 4 r:st B:ko, utbjudne å Entreprenad-auktion, som hålles wid Kyrkan den Tjugonionde (29) nästk. Mars, kl. 12 på dagen, med willkor, att blifwande Entrepreneuren skall wid klubbslaget aflemna till wederhäftigheten godkänd borgen för det förskott å Entreprenad-summan, som kan erhållas, samt arbetets förswarliga utförande och bestånd i Tio års tid; kommandes skeende anbud, att Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1843 11/2, N:o 18
  Wid Smedstorps Kyrka i Ingelsta Härad hålles Måndagen den 13 i nästa månad kl. 12 på dagen entreprenad-auktion å nya takstolars uppsättning på Kyrkans Chor och Torn samt dessa beklädnad med koppar, äfwensom reparation å murarne inwändigt, hwarför kostnaden är beräknad till 1692 R:dr 22 sk. Banko. Blifwande entreprenören skall ställa borgen för arbetenas ordentliga utförande och bestånd i 10 års tid och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1843 20/12, N:o 351
  Måndagen den 15 Januari 1844, kl. 12 på dagen, hålles i Flagrabro qwarn i Smedstorps Socken entreprenadauktion för uppförande af en Skolbyggnad med grunden af flis och ett mindre uthus; hwarföre kostnaden är förslagswis beräknad till 1435 R:dr 16 sk. banko.
  Hugade Entreprenörer kunna hos församlingens Pastor erhålla närmare uppgift på arbetets beskaffenhet, och böra wid auktionen wara beredde att aflemna af Domaren godkänd borgen för detsammas behöriga werkställande och bestånd i sex års tid; hwilket på begäran kungöres.

  1844 27/12, N:o 140
  Å nedannämnde Kronolägenheter hafwa inträffat och härstädes blifwit anmälde åboförändringar, hwilka härmed kungöras, neml.:
  9:o.) Å Gatehuset N:o 20 Tjustorp, i Smedstorps Socken och Ingelsta Härad, transporteradt af Lars Persson uppå Anders Mårtensson och dess hustru Bengta Swensdotter emot 194 R:dr 21 sk. 4 r:st. Banko.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Smedstorps d:o (Socken) f.d. Riksdagsmannen Ola Månsson i Gårdlösa.

  1851 3/6, N.o 60
  Å werkställighetetn innewarande sommar af rappning på Smedstorps kyrkas torn och östra gafwel, förrättas wid kyrkan Onsdagen den Andre (2) i nästa månad kl. 11 f.m. entreprenadauktion, under wilkor, att wederhäftig borgen för arbetets förswarliga utförande skall wid auktionen aflemnas och att skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas; kunnade hugade spekulanter hos Herr Kyrkoherden Hollenius i Qwerrestad påse upprättadt kostnadsförslag, som upptager en summa af 205 R:dr 24 sk. B:ko.

  1852 18/5, N:o 53
  Måndagen den Tjugondeförste (21) instundande Juni, klockan Ellofwa (11) förmiddagen förrättas wid Smedstorps kyrka, i Ingelstads härad, entreprenadauktion, hwarwid uplåtes werkställigheten af ett å ringmuren till Smedstorps kyrkogård nödigt ansedt arbete, bestående af Södra och Östra delarne af samma ringmur nedtagande och uppsättande, i likhet med Norra och Westra delarne deraf, under wilkor, som af Pastor för och wid auktionen uppgifwas; skolandes skeende anbud Landshöfdinge- och Biskops-Embetenas pröfning underställas.

  1853 8/6, N:o 157
  Genom executiv auktion, som å stället förrättas Thorsdagen den 8 nästkommande September kl. 12 på dagen, kommer att till den högstbjudande försäljas 1/32 mantal af N:o 12 och 13 Kronoskatte Rusthållshemman, Tjustorp i Smedstorps socken och Ingelstads härad, hwilket hemman för skuld blifwit frånmätt Per Olsson derstädes, och om beskaffenheten af hwilket närmare upplysning kan winnas såwäl härstädes, som hos Kronofogden i orten. Med köpeskillingens erläggande och hemmanets tillträde förhålles enligt lag; kommandes öfrige willkor att wid auktionstillfället tillkännagifwas.

  1853 2/1, N:o 1
  På Flinteli-skog i Smedstorps socken och Ingelstads härad bortkom på okändt sätt den 14 dennes en ljusbrun Häst, tillhörig Skogwaktaren Nils Swensson derstädes. Hästen, som är 4 år gammal, hade inga andra kännetecken än några hwita hår öfwer hofwen på högra bakbenet samt några på pannan.
  Den, som kreaturet tillrättaskaffar eller lemnar upplysning om detsamma, erhåller nöjaktig wedergällning, då anmälan derom göres hos dess egare. Hammenhög af Kronofogde-Contoret den 30 December 1853.
  J. Tydell
  Hwilket härigenom på begäran kungöres, med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet, att såwäl tjufwen som det stulna kreaturet noga efterspana och wid ertappandet dermed lagligen förfara.

  1854 12/5, N:o 59
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman och Lägenheter, neml.:
  1:o) Herr General-Konsuln och Kommendören F. A. Ewerlöf samt dess fru Nelly Maria Ewerlöf, född Hemberg, till berustade säteriet Tunbyholm, ett mantal, samt hemmanen N:ris 18 och 19 1/16, 24 1/16, 25 och 26 1/16, 27 och 30 1/16 mantal Tunby, N:o 1 3/16 mantal Pinneboda och N:o 1 1/8 mantal Skräppeboda i Smedstorps socken och Ingelstads härad, deraf de dels genom arfskifte efter Konsuln J. P. Hemberg och dels genom köp med Landtbrukaren A. L. Hemberg blifwit innehafware.

  1854 6/10, N:o 118
  Hos Landshöfdinge-Embetet hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  1:o) Landtbrukaren Fr. E. Hemberg: till berustade Säteriet Tunbyholm 1/2 mantal samt hemmanen N:ris 1 och 2 1/16 mantal N:o 8 1/16, N:o 9 1/6, N:o 10 1/16, N:o 11 1/16, och N:o 23 1/8 mantal Tunby i Smedstorps socken och Ingelsta härad, hwilka egendomar han dels genom köp med Adolf Ludwig Hemberg och dels genom byte med Consul C. J. Hemberg, åtkommit.

  1855 20/7, N:o 153
  Genom offentlig auktion, som förrättas på Tunbyholms Säteri Tisdagen den 14 nästkommande Augusti kl. 10 f.m., låter Herr General-Consuln m.m. F. A. Ewerlöf, i mindre på marken utstakade lotter till den högstbjudande försälja: Kronoskatte-Rusthålls- och Augmentshemmanen N:o 1 7/16 mantal Månstorp och N:o 1 3/16 mantal Pinneboda i Smedstorps socken och Ingelstads härad. Å egendomen finnes skog och torfjord till afsalu. Köpewilkoren som blifwa fördelaktiga tillkännagifwas före auktionens början.
  Borrby den 20 Juli 1855.
  Malte Brorström

  1856 7/2, N:o 24
  Genom exekutiw auktion, som å stället förrättas Måndagen den 14 nästkommande April kl. 12 på dagen kommer att till den högstbjudande försäljas från Åboen Pehr Nilsson i Gårdlösa utmätte Kronoskatte-Hemmansdel N:o 16 1/32:dels mantal Gårdlösa i Smedstorps socken och Ingelstads härad.
  Angående beskaffenheten af denna hemmansdel kan upplysning erhållas säwäl här som hos Kronofogden i orten; blifwande försäljningswillkoren wid auktionstillfället tillkännagifne.

  1856 17/3, N:o 48
  Natten till den 12 i denna månad bortstals medelst inbrott från Åboen Jöns Andersson på N:o 18 Tunby ett hästkreatur, 4 år gammalt, swart till färgen med liten stjern. Den som upptäcker tjufwen och det stulna, har att anmäla sig hos Landtbrukaren E. Erhardt på Tunbyholms gård.
  Tunbyholm den 13 Mars 1856.
  Hwilket härmed på begäran kungöres. Och har Krono- och Stadsbetjente i Länet att härutinnan widtaga hwad på dem lagligen ankommer.

  1857 14/5, N:o 43
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman,. så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Ingelsta härad, Smedstorps socken:
  Per Nilsson å 1/32:dels mantal af krono-rusthållshemmanet N:o 1 Listarum.

  1858 3/2, N:o 26 (se även: 1858 13/2, N:o 35)
  Genom executiv auktion, som förrättas å hammenhögs Tingsställe Torsdagen den 15 instundande April kl. 12 på dagen, försäljes från Åboen Nils Andersson utmätte Krono-Skattehemmanet N:o 16 1/64 mantal Gårdlösa. Angående hemmanets beskaffenhet kunna upplysningar erhållas här å Landskansliet äfwensom hos Kronofogden i orten; och blifwa försäljningswillkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1859 16/2, N:o 39 (se även: 1859 24/5, N:o 130; se även nedan 1859 18/8, N:o 207)
  Genom executiv auktion, som förrättas å stället Tisdagen den 26 nästkommande April, kl. 11 f.m., kommer att försäljas 3/32:dels mantal af Kronoskatte-hemmanet N:o 12 Tjustorp, i Smedstorps socken af Ingelstads härad, utmätt från Åboen Per Olsson för gäldande af dess skuld till Handlanden Kock i Cimbrishamn; blifwande försäljningswilkoren wid auktionen tillkännagifne. Angående beskaffenheten af detta hemma kan upplysning erhållas såwäl här som hos Kronofogden i orten.

  1859 3/3, N:o 51
  2:o å stället Fredagen den 20 nästkommande Maj kl. 12 på dagen 1/32:dels mantal af Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 10 Tunby, i Smedstorps socken, utmätt från Åboen Erik Hansson för gäldande af dess skulder till Landtbrukaren F. Hemberg.

  1859 18/7, N:o 178
  Genom eexcutiv auktion, som på stället förrättas Lördagen den 1 nästkommande Oktober kl. XII på dagen kommer att försäljas Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 16 1/48 och N:o 1 1/64 mantal Killeröd i Smedstorps socken och Ingelstads härad. Villkoren för försäljningen blifva vid auktionen tillkännagifne; och erhålles såväl här, som hos Kronofogden i orten kännedom om hemmansdelarnes beskaffenhet.

  1859 18/8, N:o 207
  2:o) Å stället Måndagen den 12 nästkommande September kl. 12 på dagen, å Kronoskattehemmanet N:o 12 3/32 mantal Tjustorp, i Smedstorps socken. – Om dess hemmansdelars beskaffenhet erhålles upplysning såväl härstädes, som hos Kronofogden i orten. Försäljningsvillkoren blifva vid auktionerne tillkännagifne.

  1860 12/3, N:o 46
  Nedannämnde för skuld utmätte fastigheter komma att i laga ordning försäljes vid exekutive auktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, neml.:
  1:o På stället Killeröd Lördagen den 26 nästkommande Maj kl. 12 på dagen kronoskattehemmanet N:o 1 1/64 mantal Killeröd och N:o 16 1/32 mantal skatte ograverat Gårdlösa, belägne i Smedstorps socken och Ingelstads härad, frånmätte Åboen Ola Nilsson i Killeröd för skuld till Åboen Ola Jeppsson i Gårdlösa.

  1861 16/1, N:o 16
  Enär efternämnde fastigheter icke kunnat försäljas vid å dem utsatte auktioner, så varda ytterligare auktioner å berörde hemmansdelar härmed utsatte att förrättas:
  Å Tingstället Hammenhög, Tisdagen den 19 nästkommande Februari klockan 12 på dagen, å Skatte Ograverade hemmansdelarne N:o 7 3/32 mantal och N:o 15 3/16 mantal Gårdlösa, i Smedstorps socken och Ingelstads härad; hvilket till vederbörandes efterrättelse härmed kungöres.

  1861 2/12, N:o 378
  Lördagen den 4:de Januari nästa år, klockan 12 på dagen, låta Fordringsegarne i Åboen Erland Perssons och dess Hustrus gäldbundna bo, genom Auktion, som å stället förrättas, försälja Massans fastigheter N:o 7 3/32-dels och N:o 15 3/16 mantal krono-skatte ograveradt Gårdlösa, i Smedstorps socken och, Ingelstads Härad,innehållande något öfver 50 tunneland i en plan, bestående af svartmylla på ler och mergel-botter, deraf större delen är odlad och andra delen kan med lätthet odlas. Egendommen är försedd med 3:ne för 4 år sedan uppförde och i godt stånd varande åbyggnader, deraf boningslängan inredd utom kök, med bakugn, spisel och skorsten till 5 vackra större och mindre rum, och är i byggnaden tillfälle till flere rum. Uti egendommen finnes ett hypotekslån, och villkoren för betalningen af återstoden af köpeskillingen , som förew auktionen tillkännagifves, blifva för köpare förmånliga.
  Till samma dag och ställe klockan 9 förmiddagen kallas fordringsegarne för att bestämma betalningsvillkoren för fastigheterne och arfvode till sysslomännen, samt öfverenskomma om öfrige Massan rörande angelägenheter, och erindras, att de frånvarande få åtnöjas med de tillstädeskommandes beslut. Hammenhög och Gårdlösa den 25:te November 1861.
  J. Tydell – Ola Jeppsson
  Sysslomän

  1862 25/1, N:o 43
  Som antagligt anbud icke blifwit gjordt vid till den 14:de i denna månad utlyst Auction å Erland Perssons och dess hustrus konkursmassas egendom, Skatteograverade hemmansdelarna N:o 7 3/32 mtl och N:o 15 3/16 mtl. Gårdlösa, belägen i Smedstorps Socken och Jngelstads Härad, innehållande ungefärligen 50 Tunneland utmärkt bördig jord i en sammanhängande plan, försedde med nya och vackra åbyggnader, nära indelad väg, kyrka och qvarn; så kommer ytterligare Auction att derå förrättas å stället Måndagen den 10:de nästkommande Februari kl. 11 förmiddagen med serdeles förmånliga betalningsvilkor, hvaraf, för de 2:ne första betalningsterminerna, borgen bör ställas; och varda Creditorerna kallade till samma ställe och dag kl. 10 f.m., för att höras och fatta beslut, angående af en del fordringsegare väckt fråga om återvinning af en tomt med trädgård och åbyggnader; och erinras, att de frånvarande få åtnöjas med de närvarandes beslut. Hammenhög och Gårdlösa den 23 Januari 1862.
  J. Tydell – Ola Jeppsson

  1862 24/7, N:o 254
  Genom exekutive auktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande fastigheter att försäljas, nemligen:
  3:o Hemmanet N:o 8 1/16 mantal Tunby i Smedstorps socken af Ingelstads härad å stället Måndagen den 6 nästkommande Oktober kl. 12 på dagen.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1867 28/10, N:o 566
  Uti ingifwen ansökning har Nils Bengtsson anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att lagligen skifta egorne till Skatte-Rusthålls-Hemmanet N:o 11 1/16 mantal Tunnby i Smedstorps Socken och Ingelstads Härad mellan sökanden och Smeden Holmqwist, hwilka af berörde hemman egde hälften hwardera.
  Som nu denne sistnämnde icke underskrifwit ansökningen, så hwarder han, jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagd, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida han förenar sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd att han förlorat rättigheten, att i frågan widare höras.

  1869 15/7, N:o 333 (se även: 1869 7/10, N:o 482)
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas. komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  3:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 13 1/128 mantal Tunby, i Smedstorps socken och Ingelstads härad, jemwäl Tisdagen den 28 instundanden September kl. 12 på dagen å nämnde härads tingsställe i Hammenhög.

  1869 21/10, N:o 506
  Genom executiv auktion, som å Tingsstället i Hammenhög förrättas Måndagen den 3:dje Januari nästkommande år kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte Kronoskatterusthållshemmanet N:o 11 1/32 mantal Tunby, beläget i Smedstorps socken och Ingelstads härad.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1870 11/5, N:o 33
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde kronohemman och lägenheter, neml.:
  2:o) Jöns Andersson å Kronogatuhuset N:o 20 Tjustorp i Smedstorps socken och Ingelsta härad som på honom transporterats af Föräldrarne Anders Mårtensson och Bengta Swensdotter emot en summa af 1000 Rdr Rmt, enligt afhandling den 7:de December 1869.

  1871 22/6, N:o 41
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa där nedan efter hwarderas nman upptagne kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml:
  Ingelsta Härad
  Smedstorps Socken
  Jöns Andersson å Kronogatuhuset N:o 20 Tjustorp.

  1871 27/12, N:o 485
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af 2:o Herr kronofogden P. L. Leth
  Ej mindre tjufwarne, än äfwen natten mellan den 12 och 13 dennes åboen Mårten Lasson å N:o 20 Tunby i Smedstorps socken frånstulne: en gulbrun wallack, fem år gammal med swart mahn och swans, swart rand åt ryggen och en liten hwit stjern i pannan, samt ett gråskymligt sto, 15 år gammalt med likaledes swart mahn och swans; warandes en wedergällning af 50 Rdr Rmt utlofwad åt den som tjufwarne upptäcker och de stulna hästkreaturen tillrättaskaffar.

  1873 17/4, N:o 111
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: 3:o) Kronolänsmannen W. J. Back
  Ej mindre tjufwen än äfwen en natten emellan den 4 och 5 dennes åboen Nils Andersson å N:o 3 Listarum frånstulen ljusbrun häst, 10 år gammal och af medelmåttig storlek. Såsom serskildt kännetecken uppgifwes att då hästen affäldt blir en mörk fläck å wenstra sidan på länden synlig.
  Krono och Stadsbetjente i Länet anbefallas att i afseende på förestående efterlysningar noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i öfrige län behagade med 1:sta och 3:dje [denna] punkterne enahanda kungörelse utfärda låta.

  1873 28/7, N:o 270
  Kungörelse om rotz
  Sedan anmält blifwit, att uti Tunby i Smedstorps socken af Ingelstads härad ett hästkreatur befunnits angripet af fullt utbildad rotz och derför dödats, finner Länsstyrelsen , med hänseende till stadgandet uti Kongl. Circuläret den 3 Juli 1849, skäligt härmed bestämma, att ofwannämnde Smedstorps socken skall såsom af rotz smittad ort anses.

  1873 8/9, N:o 331 (se även: 1873, N:o 422)
  Genom executiv auktion, som Lördagen den 22 instundande Nowember kl. 11 f.m. å Tingsstället i Hammenhög förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätta Kronoskattehemmanet N:o 16 1/256 mantal Gårdlösa i Smedstorps socken af Ingelstads Härad. Angående hemmanets beskaffenhet kan upplysning erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1874 9/5, N:o 165
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: 1:o) Kronolänsmannen W. J. Back
  Statdrängarne Johan Lundblad och Ifwar Andersson, hwilka den 26 sistlidne Mars olofligen afwikit sine tjenster hos Herr Baronen A. Kurck å Petersborg gård i Smedstorps socken. Drängarne uppgifwas wara födde, den förre den 6 Augusti 1840, 5 fot 6 tum lång, har blå ögon, mörkbrunt hår, stor näsa och owalt ansigte samt utan skägg, och den sednare den 6 Mars 1851, 5 fot 7 tum lång, har blå ögon, linfärgadt eller nästa hwitt här, liten rak näsa, owalt ansigte och owanligt stora öron.

  1874 13/6, N:o 208 (se även: 1872 13/6, N:o 213)
  Kungörelse om frilärlingsplatser wid Tunbyholms landtbruksskola.
  Wid Christianstads läns landtbruksskola å Tunbyholm antagas frilärlingar den 1 instundande November. Såsom wilkor för inträde erfordras: frejdebetyg och goda skolkunskaper, att hafwa fullgjort bewäringsskyldigheten samt minst ett års tid praktiskt utöfwat jordbruk.
  Egenhändigt skrifwen ansökan, ställd till styrelsen för Tunbyholms landtbruktsskola och åtföljd af frejdebetyg och orlofssedel, bör wara inlemnad före den 10 instundande Augusti.
  Tunbyholm och Tomelilla den 6 Juni 1874.
  G. Carlsen

  1874 28/11, N:o 403
  Till ordförande i Smedstorps Sockens Kommunal-Nämnd och Kommunalstämma har blifwit utsedd Hemmansegaren Per Olsson i Snogge; hwilket kungöres.

  1877 18/6, N:o 38 (Serien II) (se även: 1877 17/10, N:o 64, Serien II)
  Om Landtbrukslärlingar.
  Wid Christianstads Läns Landtbruks-skola å Tunbyholm finnes 10 frilärlingsplatser att tillträda den 1 instundande November och böra ansökningar dertill wara inlemnade under nedanstående adress före den 15 instundande Juli. I öfrigt hänwisas sökanden till Kongl. Maj:ts Förordning den 27 Mars 1863, som finnes inom hwarje pastorat. Tunbyholm och Tomelilla den 15 Juni 1877.
  G. Carlsson

  1877 24/7, N:o 46 (serien II)
  Genom exekutiv auktion, som förrättas å tingsstället i Hammenhög Fredagen den 12 nästkommande Oktober klockan tolf middagen, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas hemmansdelen N:o 1, 1/32 mantal Killeröd i Smedstorps socken och Ingelstads härad, hwilket hemman tagits i mät för gäldande af Anders Andersson i Listarum, Lars Anderssons och Måns Larssons i Killeröd samt stenhuggaren Per Gullbergs derstädes skuld till Per Jönsson i Toarp.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan upplysning winnas så wäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1877 8/9, N:o 233
  Då wäganläggningsarbete å häradswägen förbi twenne norr om Smedstorps qwarn befintliga backar wid auktion den 30 sistlidne Augusti blifwit å entreprenad upplåtet med skyldighet för entreprenören att inom den 1 nästkommande Oktober påbörja, samt inom den 15 Juli 1878 fullborda arbetet, warder allmänna wägen förbi nämnde backar under arbetstiden, för allmänna trafiken aflyst samt resande från Tranås och S:t Olof till Hammenhög anwiste att under tiden taga wägen förbi Stiby gästgifwaregård.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  2:o) Tjustorp N:o 23 en från elfwa sextiofjerdedels mantal N:o 2 afsöndrad lägenhet om 0,467 qwadratref som Jöns Nilsson och h. h. Boel Mårtensdotter köpt af Jöns Persson för 100 kr.
  3:o) Tunby N:o 33 ett ettusensjuhundratjugoåttondels mtl. förslagswis som Ola Olsson köpt af Johan Persson och Agda Hansdotter för 600 kr.;
  8:o) Listarum N:o 12, en från ett sextondels mtl. N:o 2 afsöndrad lägenhet om 2,885 qwadratref, som Anders Johnsson Malmqwist köpt af Nils Persson och Boel Hansdotter för 150 kronor:
  24:o) Tunby N:o 23, tre trettiotwåendels mtl. som Lars Andersson köpt af Inspektoren A. Hederström för 24,500 kronor.
  116) Månstorp nr. 1 ett trettitwåendels mtl, som Anders Andersson och hans hustru Bolla Hansdotter köpt af J. G. Broberg för 3,000 kr.
  154) Gårdlösa nr. 5 ett tjugofjerndels mtl, som Swen Nilsson och hans hustru Bolla Andersdotter köpt af Lars Persson för 2,600 kr.
  155) Listarum nr. 14, en från ett åttondels mtl nr. 2 afsöndrad lägenhet om 2,625 qv.-ref, som enkan Karna Nilsdotter köpt af Nils Persson och Boel Hansdotter för 250 kr.
  156) Listarum nr. 13, en från ett sextondels mtl nr. 1 afsöndrad lägenhet om 3,5 qv.-ref, som enkan Hanna Holmgren köpt af Per Jönsson för 133 kr. 33 öre.
  160) Gårdlösa nr. 5 ett etthundranittitwåendels mtl förslagswis, som M. Nilsson och hans hustru Anna Swensdotter köpt af Jöns Månsson och Elna Jönsdotter för 600 kr.
  161) Gårdlösa nr. 27, en till Gårdlösa nr. 6 ursprungligen hörande nr 26 afsöndrad lägenhet om 0,68 qv.-ref, som Ola Eriksson och hans hustru Signe Persdotter köpt af C.A. Samuelsson och ELsa Nilsdotter för 150 kr.

  1878 25/6, N:o 56 (Serien II)
  Wid Christianstads läns landtbruksskola å Tunbyholmantagas frilärligar den 1 instundande Nowember med wilkor, som stadgas i Swensk författningssamling N:o 12 den 13 April 1877. Ansökan, åtföld af frejdebetyg och orlofssedel, insändas till undertecknad före den 15 Juli.
  Tomelilla & Tunbyholm i Juni 1878
  G. Carlsson

  1891 26/9, N:o 63 (Serien II)
  b) Fredagen den 6 nästkommande Nowember kl. 10 fmd. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads Härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af från Mårten Olsson utmätta hemmanet n:r 13 7/326 mantal Tunby i Smedstorps socken.
  Egendomen, som håller i rymd circa 18 tunnland jord, öppen åker, med undantag af ½ tunnland torfjord och som är bebyggd med boningshus samt 2 uthuslänger, har utmätningswärderats till 4,000 kronor.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 24 September 1891
  P. L. Leth

  1892 29/2, N:o 15 (Landskansliet)
  Kungörelse om exekutiv auktion.
  Måndagen den 4 nästkommande April kl. 10 f.m. kommer, – till följd af Länsstyrelsen i Christianstads Län jemlikt stadgandet i 28 § utsökningslagen meddelade förordnande att Alfred Petersén tillhöriga lägenheten N:r 50 Tjustorp i Smedstorps socken och Ingelstads härad må utan föregående utmätning försäljas i den ordning, som om utmätt fast egendom i utsökningslagen stadgas – exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads Härads Tingsställe i Hammenhög för försäljning af ofwannämnda lägenheten N:r 50 Tjustorp.
  Lägenheten, som håller i rymd 0,1925 qwadratref och hwarå finnes uppfördt ett enwåningshus, har utmätningswärderats till 400 kronor.
  De, hwilka, hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 25 Februari 1892.
  P. L. Leth.

  1892 26/3, N:o 85
  Genom beslut den 19 i denna månad har Länsstyrelsen funnit skäligt tillåta, det må å dertill afsedd plats wid Tjustorps i Smedstorps socken under tre år från innewarande års början första fredagen i April, Juli och Oktober månader, eller om helgedag då skulle infalla, nästföregående söcknedag hållas så kallad stortorgdag för handel med kreatur och lantmannaprodukter; hwilket härmed till allmänhetens kännedom kungöres.

  1895 23/3, N:o 67
  Kungörelse om stortorgdagar i Smedstorp (Tjustorp)
  Genom beslut den 16 i denna månad har Länsstyrelsen funnit skäligt tillåta, det må å dertill afsedd plats wid Smedstorps jernwägsstation (Tjustorp) inom Smedstorps socken under tre år från och med innewarande år första fredagen i April, Juli och Oktober månader eller, om helgdag då skulle infalla, nästföregående söcknedag, håller s.k. stortorgdag för handel med kreatur och landtmannaprodukter.

  1896 3/2, N:r 8 (Landskansliet) Serien II) (Se även 1896 22/2, N:r 16)
  Kungörelse om syssloman i vattenafledningsföretag.
  Jemlikt 74 § Lagen den 20 Juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten kungöres härmed att landtbrukaren Sven Lindgren i Wallby blifvit utsedd till syssloman att tala och svara i mål som angå torrläggning af sanka egor, tillhörande hemman i Listarum, Killeröds och Gårdlösa byar i Smedstorps socken samt Komstads by i Stiby socken.