Södra Mellby

  Pastorat: Södra Mellby och Vitaby
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1951 Södra Mellby
  1952-1973 Kivik
  1974- Simrishamn

  1886-1958 Kiviks municipalsamhälle
  1959-1973 Kivik
  1974- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij existerade eller har kunnat förrättas” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  År 1722 uppsättande av skorstenar i de stugor och hus varuti eldstäder fanns (AID: v331250.b3740.s147)

  Litteratur:
  Cappelin, O m.fl. Kiviksborna
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 133-135. 1991
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 125-130. 1751
  Odéen, A. Södra Mellby och Vitaby i 1729 års sockenrelation, YA 3/12 1977
  Vuxenskolan i Österlen. Bygd i förvandling – Bästekille under 150 år. 1982
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 120-121. 1981
  Åberg, G. Södra Mellby kyrka. 1973

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023386.b1130
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4740.s474
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b6810.s681
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b3290.s327
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b2860.s236

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar (Riksarkivet)
  Piratensällskapet

  Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
  Kivik, ett Fiske-läge, 3 mil Norr ut ifrån Cimbrishamn, wid hafwet, har ett skiönt Sill-fiske.

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Mälby Sokn och By har:

  Skatte 1/3 Pastor Unges Arfwingar
  Crono indelt 2. 7/8 giör arbete till Swabesholm 1. 1/8.
  Kyrcko 3/8 Lunds Domkyrcka.
  Prästegård 7/16
  Klåckarebohl 1/8
  Gatehus 25 Swabesholm 6 st., Torups Gård 3, och till Prästegården 1.
  Qwarnar 2

  Nödtorftigt utsäde och höbohl med bok- och surskog.

  Esperöd har:

  Skatte 1/2 Lieutenant Öhrberg.
  Qwarn 1
  Åledrätter 3

  God åker och äng, tillräckelig eke- och surskog samt wacker belägenhet.

  Bästekille har:

  Skatte 1/4
  Crono indelte 2. 7/16
  Gatehus 9

  God åker och äng, tillräckelig bok-, surskog och torfjord.

  Åkarp har:

  Crono indelt 1. 5/6 arbetshemman till Swabesholm 1/4
  Gatehus 3

  Nödtorftigt utsäde och höbol med bok- och surskog.

  Stubbaröd har:

  Crono indelt 3/8 Munstersk. Runnerström

  Liten och swag åker, bättre äng, tillräckelig bok-, eke-, surskog och torfjord.

  Swineberga har:

  Crono indelte 2. 9/16 giöra arbete till Swabesholm.
  Gatehus 21

  Mager och stenig åker och äng med ringa surskog.

  Bökåkra:

  Profoss Boställe 3/16

  Liten och swag åker, bättre äng, tillräckelig bok-, eke- surskog och torfjord.

  Kifwiks fiske Läje har: (c)

  Hus 54 till Torup 48 st., Cronans 6 st.
  Åledrätter 12 till Torup 3 och till Cronan 9 st.
  Tobisdrätter 6 till Swabesholm.

  Swabesholms Crono

  Säteri (d) 4 Indelt till Ryttmästare Boställe.

  Soknen har 62 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

  (c) Ett ansenligit fiske läye, som har ännu Rudera efter ett Capell waraf man kan sluta, att det i förra tider warit större och folckrikare. De mäste som här bo äro fiskare och fånga Lax, Torsk, Flundror, Tobis och sill, men i synnerhet en myckenhet Ål. Här i näjden fånges ock så Marsvin, gienom grofwa Nät som utlägges på djupet, hwar af de koka Tran. Wid detta fiske läye är äfwen den så kallade Penninge grafwen belägen: en grafwård af gamla wärden med mycken möda inrättad; men åt hwem denna warit uppkastad, eller om någon härstädes haft sitt lägerställe, det kan man icke med säkerhet säga.

  (d) Efter gamla berättelser är denne Gård funderat af en Herre, wid namn Måns Swab, och efter honom fådt sitt namn, men hwad tid det skiedt, wet man icke, icke eller hwad Beställning denne Svab haft, dåck synes sannolikt, att han i Danska tiderne warit Amt eller Lähnesman och således af någon betydelig wärdighet. Detta gods har warit ett Borneholms wederlag och under en sådan titul kommit till Swänska kronan tillika med flere, samt därefter blifwit indelt till Ryttmästare Boställe wid Södra Skånska Cavallerie Regementet. Både Man och Ladugården är i någorlunda godt stånd. På Mangården befinnes ett nyligen grundmuradt Caractairs Hus för Cronans medel uppfört under Herr Majoren och Riddarn Francks Inseende.
  Ladugården ligger mitt för Man Gården belägen på en wacker plan och är i godt stånd med Bygnader af korswärcke försedder. Trägården ligger bak om Caractairs huset, har goda frukteträn och är med stengård inhägnad. Gården har fiske af ål och sill m.m. uti saltsiön som därintil är belägen, utom 3:ne st. fiske dammar. Utsädet räknas årligen mellan 70 à 80 tunnor uti förswarligt god jordmåhn. Höwäxten räknas till 400 lass årligen. 3 och femton sextondedels underlagde Crono hemman och 27 st. Gatehus som giöra arbete till Gården. En infredad hästhage som innesluter Berget Stenshufwud, hwilcket tienar till stor rättelse för de siöfarande. Någon ringa skog af eke, hassel och ahl, hwars tillwäxt hindras af Gietter som Allmogen härpå orten hålla, och gårdens 2:ne sädes wångar äro med sten inhägnade.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Bästekille nr 2, 1/4 mtl 1790 mars 19, kvittens i landskontoret
  Bästekille nr 3, 1/4 mtl 1768 febr. 17, skattebrev på 1/4 mtl
  Bästekille nr 6, 1/8 mtl 1790 mars 19, kvittens i landskontoret
  Bästekille nr 12, 1/8 mtl 1825 november 18, skatteköp (AID: v567030.b4120.s402)
  Bästekille nr 12, 1/16 mtl 1825 december 20, skatteköp (AID: v567030.b4120.s402)
  Bästekille nr 13, 1/4 mtl 1796 aug. 12, kvittens i landskontoret
  Esperöd nr 1 1690 juli 22, donerat skatte av Karl XI (AID: v217883.b4180)
  Nybromölla nr 1 1802 marti 17, skatteköp (AID: v567030.b4090.s399)
  Stubbaröd nr 1, 3/8 mtl 1790 mars 17, kvittens i landskontoret
  Svinaberga nr 5, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 6, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 6, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 13, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 14, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 15, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 15, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 16, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 16, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 17, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 20, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 20, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 21, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 21, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 23, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 23, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 25, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 25, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 26, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Svinaberga nr 26, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 1, 1/3 mtl 1723 (AID: v835465.b420.s79)
  Södra Mellby nr 2, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 3, 1/8 mtl 1823, oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4060.s396)
  Södra Mellby nr 5, 1/4 mtl 1823, oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4060.s396)
  Södra Mellby nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 17, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 17, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 20, 1/8 mtl 1825 juli 18, skatteköp (AID: v567030.b4130.s403)
  Södra Mellby nr 23, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 25, torp 1813, skatteköp (AID: v567030.b4100.s400, v1022531.b320)
  Södra Mellby nr 26, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 26, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Södra Mellby nr 27, 5/64 mtl(?) 1813, juni 25, skatteköp (AID: v567030.b4070.s397)
  Södra Mellby nr 28, 5/32 mtl 1855, se Länskungörelse nedan
  Åkarp nr 2, 1/2 mtl 1790 mars 19, kvittens i landskontoret
  Åkarp nr 3, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
  Åkarp nr 4, 1/6 mtl 1873, se länskungörelse nedan
  Åkarp nr 6, 1/4 mtl 1823, oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4090.s399)

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Karrekan 1:1, en åldrätt, 0,0220 har E. Beckman m.fl Laga skifte 1875 [AID: v834519.b1680.s159]
  Kivikssättet 1:1, en åldrätt Tillhör Kristinehovs och Torups fideikommiss [AID: v834520.b2410.s233, v834523.b2080.s195b]
  Kvassan 1:1, en åldrätt, 0,0264 har E. Beckman m.fl [AID: v834519.b1680.s159]
  Skinneboda 1:1, en åldrätt Tillhör Kristinehovs och Torups fideikommiss [AID: v834520.b2410.s233, v834523.b2080.s195b]
  Tittutsättet 1:1, en åldrätt Tillhör Kristinehovs och Torups fideikommiss [AID: v834520.b2410.s233, v834523.b2080.s195b]
  Äsperödsättet 1:1, en åldrätt E. Beckman m.fl [AID: v834519.b1680.s159]

  Tobisfiske under ”Svabesholms land” år 1722: v331250.b3730.s145

  Ur: SOU 1925:19 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Albo härad
  Södra Mellby socken
  107. Sex tobisdrätter under Stenshufvud (enligt 1825 års jordebok), krono, vid 1688 års indelningsskattläggning skattlagda under Svabesholms kungsgård, ålfiskena till 6 dlr och tobisdrätterna till 24 öre smt; införda under kronotitel i jordeboken t. o. m. den för år 1825 utan ränta men med annot., att de inbegrepes under Svabesholms kungsgård; angivas i sistnämnda års jordebok utgöra 6 ålfisken och 6 tobisdrätter.
  108. Kvassan, Karrekan [Bör vara Karrekås eller Karrikås] och Esperödssätten, tre st. åldrätter (enligt 1874 års jordebok), skatte, vid 1688 års indelningsskattläggning skattlagda till sammanlagt 27 dlr smt och enligt landshövdingens resolution 1684 13/10 underlagda kronorusthållshemmanet Esperöd; införda i jordeboken under kronotitel t. o. m. år 1724, men år 1725 tillika med hemmanet omförda till skatte.
  109. Skinneboda nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), frälse, även kallad Skinnekurresättet.
  110. Kivikssättet nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), frälse, och [AID: v384786.b3060.s59]
  111. Tittutsättet nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), frälse, reducerade från Axel Juhl ha dessa åldrätter enligt kungligt brev 1687 11/3 och landshövdingens order 1697 16/1 inlösts under säteriet Torup; upptagna på en 1688 års jordebok bilagd fiskeförteckning; införda första gången i 1725 års jordebok under frälse titel. [AID: v384786.b3060.s59]
  De under Svabesholms kungsgård skattlagda ålfiskena och tobisdrätterna upptaga sannolikt hela Svabesholms strand. Därefter följa ålfiskena Karrekås (det i jordeboken antecknade namnet Karrekan synes hava tillkommit genom misskrivning), Kvassan och Esperödssättet i nu nämnd ordning vid stranden av skattehemmanet Esperöd, under vilket de brukas till år 1871. Gränserna emellan de 3 sistnämnda ålfiskena inbördes ha icke kunnat utrönas, men till vart och ett av dem hör en å Esperöds laga skifteskarta utmärkt kås eller båtuppdragningsplats. Intill Esperödssättet gränsar i norr åldrätten Skinneboda nr, 1 eller Skinnekurresättet, beläget vid Mellby bys strand och sträckande sig ungefär till Kiviks fiskläge, där Kivikssättet nr 1 vidtager och sträcker sig över Hvitaby sockens gräns ett stycke utmed Hjälmaröds bys strand Tittutsättet är helt och hållet beläget i Hvitaby socken.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 13 september 1911 i templarsalen i Kiviks fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Gärds och Albo härad. I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid länsmannen i Brösarps länsmansdistrikt Hj. E. T. Vannholm: strandägarna: godsägaren Rudolf Stjernsvärd å Vidtsköfle såsom ägare av Yngsjö nr 9, Furuboda och Perstorp genom befullmäktigat ombud arrendatorn R. Weibull i Folkestorp, kommunalordföranden Ola Nilsson i Maglehem dels för egen del såsom strandägare och ägare av skattlagda ålfisket Maglehem nr 20 dels ock såsom befullmäktigat ombud för Nils Larsson i Stora Juleboda, greve Erik Alfred Piper å Kristinehof för nämnda fideikommissegendom tillhörande strandfastigheter och skattlagda fisken genom förvaltaren Fr. Larsson enligt företedd fullmakt, Per Andersson i nr 3, Hans Olsson i nr 4 och 11 samt Alfred Arvidsson och Per Olsson i nr 9 Hjälmaröd, Anders Andersson i Knäbäckslyckan nr 8, Johan Larsson i nr 11 samt Per Erlandsson, Anders Olsson, Nils Andersson och Anders Andersson i nr 23 Rörum, de två sistnämnda jämväl ägare av ålfiskena nr 12 och 13 Hjälmaröd, Nils Månsson i Olseröd nr 4, jämväl ägare av åldrätterna Lumpedrätten, Svärjaredrätten, Rumpedrätten och Gamla Stockholm i Maglehems socken, Johan Svensson, ägare av åldrätten Lysaryd nr 26 i Maglehems socken, Aug. Vikbourn i nr 4 och Per Håkansson i nr 19 Viks fiskläge, båda jämväl delägare i åldrätterna Blackedrätten, Bryggedrätten och Vikssättet i Rörums socken. /…/
  Fiskaren Nils Torsson i Kivik: Olseröds bys ägor sträckte sig icke närmare havet än 300 famnar. Över strandmarken vore Vidtsköfle gårds ägare skyddsherre, men kronan vore ägare av densamma.
  Fiskaren Andersson i Knäbäck: Utefter hela kusten vore nog förhållandet lika som vid Olseröds by. Kronan hade sedan gammalt rätt till bärgningsplats på stranden. Strandägaren Arvidsson i Hjälmaröd: På kartan över hans hemman hade närmast havsstranden utmärkts en omkring 40 famnar bred remsa, som kallades fiskestig. Arealen av densamma hade emellertid inräknats i hemmanets areal och måste således tillhöra hemmansägaren och icke kronan.
  Förvaltaren Larsson i Kristinehof: Ägorna till Kristinehofs fideikommissegendom sträckte sig utefter kusten från Knäbäck till Kivik med undantag av ett område mellan Kivik och Hvitemölla, som tillhörde Hjälmaröds by. Fideikommisset ägde icke blott stranden utan även samtliga skattlagda fisken utmed denna kuststräcka utom Stora Juleboda åldrätt, som tillhörde kronan. Icke blott ålfisket utan även allt annat fiske på denna sträcka vore förbehållet arrendatorerna av de skattlagda ålfiskena. Detta hade varit förhållandet åtminstone de sista 45 åren. Till Kristinehof hörde jämväl flera åldrätter söder om Kiviks hamn, men där vore stranden i annans ägo. Strandägaren Arvidsson i Hjälmaröd: Utmed kusten från Kivik till Hvitemölla hade laxöringsfisket varit fritt i alla tider till för omkring 6 år sedan, då det utarrenderats.
  Fiskaren Per Nilsson i Hvitemölla hade av gamla personer hört berättas, att allt fiske med undantag av det efter ål förr i tiden varit fritt för en var.
  Fiskaren Henrik Persson i Kivik: Laxöringsfisket hade i alla tider bedrivits utan någon som helst avgift ända till för 6 år sedan. Numera vore det utarrenderat på kuststräckan från Kiviks hamn till Karakås. Fiskarna förlorade intresset för fisket till följd av de höga arrendeavgifterna och en ytterligare olägenhet, som förefunnes därutinnan, att de genom arrendeavtalen ofta förbjödes att sälja fisken vem som helst utan vore skyldiga att hembjuda den åt strandägarna.
  Fiskaren Mattsson i Kivik åberopade följande så lydande skriftliga anförande: »Helt ung arrenderade jag tillsamman med tre kamrater ålfisket Karakås för ett årligt arrende av 1,000 kronor till ägaren samt 9 kronor till kantorn i pastoratet. Bland arrendevillkoren i övrigt var föreskrivet att vi själva skulle hålla all erforderlig redskap, ålbod, båtar och sumpar. Något skriftligt kontrakt kunde ej erhållas, av vilken orsak kan jag ej uppgiva. Vi hade otur så att vi flera höstar gjorde ringa fångst. Ett år kunde vi ej ens fiska till arrendeavgiften utan fingo upplåna 400 kronor till fyllnad i avgiften; men det oaktat höll jag ut i 11 års höstfisken. Då det år 1899 spordes, att vi ej längre fingo sträcka uthommeraderna längre än 100 famnar från en famns stadigt djup blev ställningen för oss än svårare. Antalet hommor måste minskas och förtjänsten minskades i samma mån. I stället för 16 à 20 stycken i rad utåt fingo vi ej rum till mera än 10 à 12 stycken. I fall av överträdelse hotades vi med stämning av länsman. Ävenledes förbjödos vi att såsom hittills fiska laxöring, så framt vi ej till strandägaren särskilt ville betala 100 kronor om året, vilket var ogörligt då hela laxöringsfisket den hösten ej inbragte oss mera än 138 kilo. Hösten 1899 flyttade jag och tre kamrater till ålfisket Qvassa. Här var muntliga överenskommelsen, att vi skulle erhålla hälften och ägaren hälften av all den av oss fångade ålen. Skulle någon laxöring eller torsk bli fångad, förbehöll ägaren sig rätten till sådan och för övrigt till all annan ätbar vara utan ringaste ersättning. Dessutom fordrade han att vi såsom ytterligare »villighet» skulle, så ofta han påfordrade, utgöra dagsverken åt honom bestående i vedhuggning, grävning och annat, vilka dagsverken utgjorde ett rätt kännbart plus i arrendeavgiften. Denna sista villan blev värre än den första, varför jag slutade samt begav mig till sjöss och seglade som sjöman under 7 års tid. Sedan 1909 seglar jag om somrarna och idkar ålfiske om hösten, även nu å Qvassa, som bytt ägare. Emellertid är det bäst att sluta, enär arrendena äro för höga och skatterna för tyngande. Arrendeavgiften enligt sista kontraktet, som är skriftligt, är 850 kronor, plus 15 kilo ål årligen samt alla på ålfisket belöpande skatter. För all laxöring som fiskas i garn erhåller strandägaren 25 öre per kilo.»
  E. o. hovrättsnotarien Hjort lät ingiva följande av honom undertecknade skrift: »Förhindrad att personligen närvara vid dagens möte i Kivik tillåter jag mig härmed uti min egenskap av ägare till skattlagda ålfiskena Esperödsdrätten, Qvassan och Karrekan, lämna följande upplysningar angående ifrågavarande fisken. Sedan urminnes tider har ägaren till ifrågavarande ålfisken haft uteslutande rättighet att vid desamma idka ålfiske så långt ut i havet, som sådant fiske kunnat med fördel bedrivas. Detta framgår av här närslutna utslag, meddelade av Kungl. Maj:t den 26 februari 1866, den 15 maj 1874, den 8 och 9 december 1875 samt av Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge den 14 juni 1901. I fråga om den rätt, som tillkommer strandägaren gentemot ålfiskena, så har Kungl. Maj:t uti ett den 28 oktober 1903 meddelat utslag, som här bifogas, med fastställande av Gärds och Albo häradsrätts samt Kungl. hovrättens över Skåne och Blekinge förut i saken givna utslag förklarat strandägaren berättigad att »så långt hans landgrund räckte å sådana tider av året, då ålfångst ej ifrågakomme, idka allt slags fiske ävensom att å andra tider idka sådant fiske, som ej lände till men för fisket efter ål».
  Strandägaren Andersson i Rörum nr 23: Utmed kusten söder om Kivik till Viks fiskläge funnes även skattlagda ålfisken. Strandägarna förbehölle sig allt fiske utom efter ål, vilket tillkomme åldrättsinnehavarna. Något förbud hade emellertid icke utfärdats. Förr i tiden hade ålfiskeägarna jämväl tagit all annan fisk. Numera ville emellertid strandägarna själva idka fisket.
  Strandägaren Erlandsson i Rörum nr 23: Skattlagda ålfisket Vikssättet nr 12, 13 vore utarrenderat med rätt för arrendatorerna att jämväl fiska all annan fisk än ål. Andra än arrendatorerna hade icke rätt att idka fiske därstädes. Så hade förhållandet varit i alla tider. Under hemmanet Rörum nr 23 brukades tvenne åldrätter, kallade Skattedrätten, vilka blivit skatteköpta genom kungl. kammarkollegii skattebrev den 21 mars 1859. Rörums byamän, vilkas ägor sträckte sig ända ned till havet, förbehölle sig laxöringsfisket. Allt annat fiske utanför Rörum vore fritt med det undantag som ovan nämnts angående Vikssättet.
  Strandägaren Olsson i Rörum: Även vid Rörum funnes en strandremsa, som vore oskiftad och samfälld för bydelägarna. Jordägarna förbehölle sig endast laxöringsfisket. Där bedreves intet annat fiske än efter ål, lax, laxöring och tobis. Sillstimmen ginge i allmänhet icke in till stranden. Tobisfiske vore fritt utmed hela kusten.
  Strandägaren Håkansson i Vik: Vissa jordägare hade förbjudit laxfiske vid Rörum.
  Fiskaren Andersson i Knäbäck: Vid Vik bedreves ej laxöringsfiske. Något förbud däremot hade icke utfärdats.

  Sjövant folk på Österlen år 1742

  Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd)

  Ryttmästare på Svabesholm: – 2:a major från år 1759
  Husesyner på Svabesholm: AID v1006557.b3120; v1006566.b3730; v1006572.b3120; v1006575.b3860; v1006583.b9940; v1006590.b6060; v1006593.b3910; v1006594.b7540; v1006601.b7030; v1024057.b7660; v1024056.b1410; v1024056.b3160; v1024056.b4310

  (1679)-1693 David Christofer Montgomery
  1693-1704 Anders Mask
  1704-1706 Frans Crusebiörn
  1706-(1709)-1722 Nils Rooth
  1709-1713 interim Berendt Ingelotz
  1713-1719 interim Erik Gripenvald
  1720-1722 interim Johan Christian Giörlitz
  1723-1729 Abraham Bandholtz [AID: v384819.b4450.s328, v384776.b888.s17]
  1729-1737 Christian Barnekow
  1737-1742 Henric Ulfvenklou
  1742-1751 Mauritz Casimir Lewenhaupt
  1751-1756 Berndt Reinhold von Dellvig
  1756-1762 Gabriel Erik Sparre
  1762-1764 Abraham Henrik Ulfvenklou
  1764-1773 Evert August Franc
  1773-1774 Holger Anders Rosencrantz
  1774-1777 Fredrik Adam von Schantz
  1777-1780 Robert von Christierson
  1780-1782 Edvard Ulric von Hauswolff
  1782-1784 Johan Barthold Birnbaum
  1784-1786 Christian Fredric Lindencrona
  1786-1791 Hans Henrik Ramel
  1791-1796 Otto Fredric Wrangel af Sauss
  1796-1811 Adolf Ludvig Hallenborg
  1811-1813 Carl Fredrik Bennet
  1813-1816 Jacob Kiell Bennet
  1816-1827 Per Samuel Lindencrona
  1827-1839 Henrik Ludvig Rosencrantz

  Efter 1834 års indelning var Svabesholm ej längre skvadronschefsboställe.

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 16 7/24 hemman, af hvilka 8 31/192 skatte och 8 25/192 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 10-17 Svabesholms kompani nr 8-15 Simrishamns skvadron nr 83-90
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 82-83 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Södra Mellby

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1420
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00434
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00249
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00249
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00243
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00323
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00209
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00283
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00228
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00030
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00207
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00174
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00158
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00164
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00227
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Mellby Kiwik 1853 Dräng Per Månsson
  Dito Gustaf Andersson
  Mellby 1852 Dito Per Swensson Dalgren
  1851 Dito Nils Qwist
  Kiwik 1849 Dito Nils Månsson
  1848 Dito Per Nilsson
  Mellby 1845 Dito Johannes Beckman
  Swinaberga Dito Mårten Håkansson


  Södra Mellby år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Hr Major Stake Under ett Rusthåldh 1 Esparödh: Hr Major Stake 1 Detta warit Ett Sätherij hwarpå ähr Upbygdt 2:ne husläng:r aff korswärck medh tegeltaak öf:r dhe öfrige medh leerwägg:r Halmtaken wähl wedh macht förbettrader
  -”- 2 Esparödzmölla: Pehr Jepss: 1 Möllan ett stycke hus fattigh Åboo, kan mahla höst och wåår lijtet
  Swijnaberga
  Cronones Hr Ryttmäster MondGumris Under Swabesholm dock fins Intet uthj Indeelningz Protocollet Upfördt 1 Gathehuus: Bengdt Thommasson 1 Aff een länge hielper sigh
  Dito 2 Dito Wellum Ollsson 1 Dito een länge
  Dito 3 Mårten Lassons Änckia 1 Ödhe fins ett stycke huus mycket ruinerat
  -”- 4 Pehr Hindrichsson nu Hans Nilsson 1 Een lijten huusl: hielper sig lijtet, dock fattig
  Hr Ryttmästarens hestehemman 5 Erich Bodellsson Lönne 1/4 Fins 3 läng:r något wedh macht bonden ähr fattigh
  -”- 6 Per Nilsson och Nils Nilsson 5/16 Ähr 4 små huusl: och bönderne hielper sigh [AID: v1024057.b5340]
  Dito Ograveradt Under Arende 7 Gathehuus Pehr Bosson 1 Ähr 2 stomper huus odogl:
  Ograverat ödhe 8 Nils Sönnesson 1 Ödhe och afhyst
  Till Swabesholm 9 Jöns Ryttare 1 Een lijten huslänge wedh macht
  -”- 10 Jöns Nilsson 1 Een stompe huus hielper sigh lijtet
  Ograverat ödhe 11 Olof Andersson 1 Ödhe och Afhyst [AID: v459624.b3580]
  Hr Ryttmästarens heste hemman el:r Säthe 12 Jöns Ollsson 3/8 Fins 4 huusl: något bröstfeldige bonden hielper sigh
  -”- 13 Nils Hansson 1/16 Fins 3 små huusl: och fattigh
  -”- 14 Mårten Nilsson 3/16 Dito 3 små läng:r något wedh macht
  -”- 15 Nils Håckonsson 1/3 Ähr aff 4 huusläng:r hielper sigh [AID: v459621.b1820]
  -”- 16 Pehr Andersson 1/4 Ähr 3 huusl: små, hielper sigh lijtet fattigh
  -”- 17 Olof Andersson 1/16 Fins 2 stomper huusl: hielper sigh lijtet fattigh [AID: v459621.b800, v1023946.b770]
  Ograverade till Swabesholm 18 Pehr Skomackare 1 Een stompe g:le huuslängia Uthfattig
  -”- 19 Christopher Skräddare 1 Dito 2 stomper behålne huuslengior
  Hr Ryttmästarens Säthe 20 Nils Nilsson 5/16 Fins 4 små huusläng:r wedh macht och behål:n
  -”- 21 Eske Nilsson 1/4 Ähr 4 små husläng:r behållen
  Ograverat 22 Nils Hambo 1 Fins een husläng:r bröstfeldigh ödhe
  Hr Ryttmästarens Säthe 23 Pehr Hansson ½ Fins 4 huusl: bonden något behållen
  Ograverat 24 Erich Jönsson 1 Ett stycke huus Uthfattigh [AID: v459624.b3580]
  Ryttmästarens hestehem:n 25 Anders Mårtensson och Åche Nilss; 1/4 Fins 3 huusläng:r och bönderne fattige
  -”- 26 Rasmus Åckesson och Jöns Henningsson 5/16 Fins 4 små huusläng:r något bröstfeldige och fattige
  Mählby byy
  Cronones Länsman på Tiänsten 1 Länsmannen Bertell Madtzon 1/2 Fins här på 4 längior dhe 3 G:le och bröstfeldige
  Ryttmäst: heste hemman 2 Pehr Esbiörnsson 1/3 Dito 4 små huusl: g:le och bröstfeldige hielper sigh
  Lasse Joenss: Rusthåldh 3 Nils Frännesson 3/16 Fins 3 stomper huusl: fattigh
  -”- 4 Anders Pehrsson 9/16 Fins 2 stomp: huusl: hielper sig bygdt nyligen
  Rusthållare 5 Lasse Joensson 5/16 Ähr 4 huusl: behållen
  Präste Änckians Rusthåldh 6 Esbiörn Lasson  3/8
  och Pastoren Ibruch  3/8
  3/4 Består aff 4 huusläng:r behålne och wedh macht [AID: v459624.b3580]
  Ograverat dock till Swabesholm 7 Gathehuus Nils Swensson 1 Fins een länge wedh macht
  På Präste Änckian Rusthåldh 8 Dito Olof Smedh och Olof Wäfware 1 Består aff 2 stomper huusl: behål:n
  Fru Elsa Frijses 9 Dito Christen Bengdtzon 1 Fins ett stycke huus fattigh
  -”- 10 Truls Faijersson 1 Består aff 2 stomper små g:le huus fattig [AID: 98386a.b10270.s17]
  Till Swabesholm 11 Nils Engell 1 Ett odogl: stompe huus nyligen dijth kommen aff ödhe fattigh
  Hr Ryttmästarens heste hemman 12 Hans Pehrsson 1/3 Fyra huusl: och bonden wedh macht
  Prästestombnen 13 Präste Gårdhen 7/16 Består aff 4 huslängiar wedh macht
  Klåckarehemman 14 Degnebohligen 1/8 Fyra små husl: behållen
  Hr Ryttmästarens till Swabesholm 15 Truedt Ollsson, ett huus 1 Aff 2 stomper huus ochg fattigh Åbo [AID: v459621.b870]
  -”- 16 Rytt: Johan Möllare 1 Ett stompe huus
  Hr Ryttmäst: heste hemman 17 Nils Esbiörnss: och Truedt Swensson 1/3 Fins 3 huusläng:r wedh macht hielper sigh [AID: v384776.b866.s59, v331258.b1381.s115]
  Till Präste Gårdhen 18 Söhren Nilsson 1 Een stompe huus hielper sigh
  Hr Ryttmästarens 19 Nils Ollsson 1 Een huuslängia fattig
  Lasse Joenss: Rusthåldh 20 Mårten Ollsson 3/16 Ähr aff 4 huusl: hielper sigh
  Hr Ryttmästarens Undher Swabesholm 21 Anders Ollsson ett huus 1 Een huuslängia fattigh
  Hr Jacob Beckz 22 Pehr Månsson 1 Ähr 2 stomper huusl: Uthfattigh
  Hr Ryttmästarens heste hemman 23 Fränne Truedtzon 1/4 Ähr 3 små husl: fattig och siukl:
  Dombkyrckians 24 Erich Mårtensson 3/8 Fins 4 huusl: behållen
  Hr Ryttmäst: heste 25 Mårten Swensson ett huus 1 Fins här til 2 T:r Uthsädhe i den Eene Wång och ett par lass äng Ähr 2 stomper huus och hielper sigh
  -”- 26 Rasmus Nilsson och Erich Nilsson 7/16 Fins 4 husl: wedh macht behållen bonde
  Präste Änckians Rusthåldh 27 Präste Änckian Ibruch 1/2 Fins 4 läng:r wedh macht och reparerat aff Präste Änkian [AID: v612668.b1480]
  -”- 28 Dito Präste Änckian Ibruch 1/2 Fyra huusläng:r wedh macht [AID: 612668.b3040]
  Cronan ograverat 1 Nybromölla: Pehr Joensson 1 Består aff 2 små stomper huus [AID: v384776.b824.s17]
  -”- 2 Joen Jepsson 1 Dito 2 stomper huus hielper sigh
  Håckon Arfwedtz Rusthåldh 1 Ååkerup: Pehr Mårtensson 3/8 Fins 3 huusläng:r wedh macht och bonden hielper sigh lijtet [AID: v384829.b860.s147]
  -”- 2 Håckon Arfwedtzon Rusthål:re 3/4 Består aff 4 läng:r, bonden behålen
  Prophossens heste hemman 3 Lars Esbiörnsson 1/2 Fyra läng:r wedh macht [[AID v384819.b4430.s324]
  Lasse Joenss: Rusthåldh 4 Lars Jönss: och Håckon Joensson 1/3 Dito 4 läng:r wedh macht
  Håckon Arfwedtz Rusthåldh 5 Nils Jbsson 1/2 Fyra odogl: läng:r Uthfattigh
  Per Stubz Rusthåldh 6 Matz Andersson 1/2 Fyra läng:r 3 wedh macht hielper sigh
  Ähr bygdt på Håckon Arfwetz Grund 7 Gathehuus: Nils Erichsson 1 Een stompe huus Uthfattigh
  Prophossens heste hemman 1 Böckagra: Måns Håckensson 7/16 Fins 2 stomper huus berättas wara odogl: och ringa huus fattigh
  Ähr Rusthållare och har ett mycket ringa Rusthåldh 1 Stubberöd: Pehr Ollsson 3/4 Afbrendt 1683 Upbygdt 2 stomper hus Utfattigh bondhe
  [v98384a.b1930]
  Bestakilla
  Måns Mårtenss: Rusthåldh 1 Swen Månsson 3/8 Fyra huusläng:r och een bröstfeldigh bonden wedh macht
  -”- 2 Måns Mårtensson Rusthål: 5/16 Fyra husläng:r behållen
  -”- 3 Pehr Arfwedtzon 5/16 Dito 4 läng:r hielper sigh
  Nils Frijses Rusthåldh 4 Nils Larsson Bagge 1/4 Fyra läng:r Uthfattigh [AID: v331258.b1267.s5, v331250.b3440.s87]
  Swen Perss: Rusthåldh 5 Bengdt Månsson 3/16 Fyra små huusläng:r Uthfattigh
  -”- 6 Olof Nilss: nu Per Nilsson 3/16 Fins 3 stomper huus fattigh
  Nils Frijses Rusthåldh 7 Anders Nilsson 1/4 Har 2 stomper hus hielper sigh
  -”- 8 Måns Nilsson 1/4 Fins 1 länge fattigh
  Swen Perss: Rusthåldh 9 Lasse Andersson 3/16 Een länge och bonden hielper sigh
  Swen Perss: Rusthåldh 10 Anders Nilsson Frijs 3/16 Fins 2 stomper huus och bonden Uthfattigh
  Rusthållare 11 Nils Ollsson Frijs 3/16 Fins 2 stomper hus, behållen Åbo
  Rusthållare 12 Swen Pehrsson 1/2 Fyra behållne längior
  Måns Mårtenss: Rusthåldh 13 Olof Lasson 1/4 Fyra små huuslängior alt wedh macht
  Ograverade 14 Gathehuus: Olof Skiärares Änckia 1 Består aff 2 stomper g:le hus Uthfattig
  -”- 15 Per Ollss: Bus 1 Ödhe och Afhyst
  Ähr bygdt på Lasse Anderss Grundh 16 Bengdt Hansson 1 Ett stycke ruinerat huus, Uthfattigh
  Ograverat denne sigh tillhan: 17 Nils Håckonss: i Hielmarödh 1 Ett stycke huus
  Ograverat 18 Truedt Nilsson 1 Ett lijtet stompe ruinerat huus g:l Uthfattigh
  Byens huus Ograverat 19 Nils Staphansson 1 Ett stycke huus [AID: v612668.b1629]
  Kijwijckz FiskeLeye [AID: v331250.b3230.s45]
  Ifrån Jularne Crono hemfalne och Landtz Commissarien Printz för dess Tertial Innehafwer 1 Per Bertellsson 1 Een huuslänge något wedh macht
  -”- 2 Truls Hysningz Änckia 1 Twå stomper huus
  -”- 3 Håckon Nilsson 1 Een längia
  -”- 4 Swen Håckonsson 1 Dito
  -”- 5 Måns Engell 1 Een längia
  -”- 6 Isach Tijdemansson 1 I Een länge och något wedh macht
  -”- 7 Frantz Hansson 1 -”-
  -”- 8 Christen Ifwarsson 1 Tre husläng:r wedh macht [AID: v331250.b3570.s113]
  Prästens huus 9 Christen Trulsson 1 Een g:l stompe huuslengia
  -”- 10 Per Jbsson 1 Een längia Dito
  Till Landtz Commissarien S:r Johan Printz 11 Pehr Madtzon 1 Har 2 stomper huus
  -”- 12 Truls Swensson 1 Een stompe huus
  Dito Landz Commissarien Johan Printz 13 Anders Månsson 1 Een längia wedh macht
  -”- 14 Håckon Lasson 1 Dito ett stycke hus
  -”- 15 Anders Ollsson 1 Een länge wedh macht
  -”- 16 Nils Plött 1 Twå stomper huus Dito
  -”- 17 Nils Bosson 1 Ett lijtet stycke hus ruinerat
  -”- 18 Casper Slachtare 1 Een huslängia behål:
  -”- 19 Lars Nilsson 1 Dito Een länge till samman Uthj 2:ne hemwist, och Mathlagh
  -”-_ 20 Hans Thomasson 1 -”-
  -”- 21 Jöns Erichss: Änkia 1 Fins ett stycke ruinerat huus
  -”- 22 Mårten Hansson 1 Een stompe huuslengia
  -”- 23 Strandrijdarehuuset 1 Dito Een stompe hus ruinerat
  -”- 24 Håckon Andersson 1 Har Een stompe huslänge
  Söndre Kijwikzhuusen
  Ähre bygdt på Swabesholms Jordh och Egendomb 1 Håckon Riggorsson 1 Een lijten stompe hus [AID: v331258.b1303.s77]
  -”- 2 Mårten Jönsson och Swen Månsson 1 Twå stomper hus [AID: v331258.b1303.s77]

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 20 / sid 15 ff (AID: v98462.b20.s15)

  Svabesholms gård år 1682:

  Inqvisition Öffwer Sätterien och Herregårdarnes beskaffeheet uthi Albo Häradt, Effter Medgifne Instruction, ifråhn Lofligh Commissionen af den 27 Aprilis Anno 1682

  Svabisholms Härregårdh

  Tilhörer Kongl. May:tt och Cronan.
  Sielfva Härregårdhen beboos aff Cronones BefahlingzMan Zacharias Stobaeus.
  Mangårdhen beståhr aff en Längia aff Kårswärckzbögning, dheels medh Tägelsteen mellan muurath dheels medh Leer, och Tägeltaack,
  Ladugårdhen beståhr aff 3 Längier aff Kårswärck bögdt Medh Leer upmuuratt och halmtaack.
  Afvlatt ehr aff bönderna till Wåldhborgdagh dreffvett.
  Härregårdhen ligger i Een by Svinebärga benämbt.
  Alla hemmanen liggia till Cronan, och ähr gårdhen tilhörriga.
  Een Trägårdh ligger straxt wedh Mangårdhen.
  Uthsädhe kan Man inttet fåh Någon wnderrettelsse om.
  Icke heller kan man fåå någon wnderrättningh om höe Aflett.
  Åldenskågh berättas ingen att wahra.
  ÅckerJordhen ligger fråhnskilt byens ägor.
  Engen lijcka så, unthagen någoth som ligger I flädh medh böndhernas.
  Sielfva Härregårdhen berättigas wahra bögdt för 100 åhr seedhan.
  Öster indtill Härregårdtzägorna grändtzar Östra strandh, som kallas Steenshuffvett.
  Syndher dher indtill grändtzar Röroms Marck och giör en åh wedh naffn Åhtangane åthskilnath Emillan Egorna.
  Westan dher ifråhn grändzar Meelby, och giör skilssmisse emillan ägorna en lithen beck kallas Fiskabeck.
  Nor dher indtill grändtzar Essperedh, och giör samma beck åthskilnath emillan ägorna.
  Ingen Tårp Bögdha på gårdtzens ägor,
  För 40 åhr seedhan förbäthratt Härregårdtz ägorna aff byys ägor.
  Elliest hafft så godh frijheeth som andra Härregårdhar här i Landhett.
  /…/
  Såssom öfvanskrefvett finnes, hafva wij undertäcknadhe, wahrit wedh alla Härregårdherna uthj Albo Häradt, och effter ytherste förståndh Inqvirerat om dhes tilståndh, sampt Rååmärcken, medh sijna tilnamn, och dhes byer som grändza näst indtil ägorna, Medh meer som finnis i Sielfva Inqvisitionen, hvilcket Medh wåhra Karemärcken och handers underskrifft härmedh Attesteras Dat: Andarum d: 15 Julij 1682

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00071

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Lucka i Södra Mellbys vigselbok år 1739

  Vigselboken för Södra Mellby har en lucka för år 1739. Med hjälp av Charta sigillata kan nu luckan fyllas. För åren 1733-1748 utgick en särskild skatt på lysningar till bröllop. I samband med att man tog ut lysningen hos prästen fick man erlägga en ”charta sigillata”-papperavgift. Denna avgift redovisade prästen sedan årsvis vidare till kronan genom utdrag ur lysnings- och vigselboken. Detta är bra ersättningsmaterial i de socknar där det idag saknas lysnings- och vigselböcker.

  Förteckning På de som äro wigde utj Melby sochn åhr 1739.

  Ryttaren Pehr Malmbergh ifrån Swinaberga och hustrun Ellna Mårtensdottr ifrån Swinaberga :8

  Ryttaren Jöns Melblom i Melby och pigan Kirstina Jönsdottr i Melby :8

  Gatehus dräng: Rasmus Nilson ifrån Kifwik och pigan Bengta Åkesdotter :8

  Gatehus Äckem: Mårten Nilson i Bestekiälle ock pig: Hanna Larsdotter i Bestekiälle :8

  Gatehus Håkan Matzon i Bestekiälle och pig: Hanna Andersdottr ifrån Stubbaröd :8

  Gatehus dräng: Ehrich Person i Bestekiälle och pigan Kirstina Hemmingz-Dotter i Swinaberga :8

  Hemmansåboen Lasse Jonson i Melby och pigan Hanna Pehrsdotter i Melby :16

  Hemmansåboen Hans Jonson i Melby och pigan Elna Pehrsdotter ifrån Greflunda :16

  Gatehus Truls Person på Kivick och pigan Kirstina Bärentzdotter på Kivick :8

  Gatehus dräng: Tor Ohlson på Kivick och pigan Eliena Andersdotter på Kivick :8

  Carta Cigilate penningr 3 D:r Melby d: 9 Januarij Anno 1740

  P: G: Unge

  Källa: Kristianstads läns landskontor, GIVd:1, LLA. Tidigare publicerad i Släkt och Bygd nr 3/2005. Magnus Lindskog  Om danskarnas anfall mot Knäbäck anges i domboken (AID: v98386a.b10260.s15) år 1720: ”beklaga sin fattigdom, härflytande där af at fienden de danska, med ett [skepp] till landstigning på Knäbäkk, för 3:ne År sedan röfwat och plundrat ifrån hennes mann och henne, alt det de ägde, som bestod uti fiskeredskap ock kläder.
  Även Kivik anfölls sommaren 1717, då tre danska fartyg ankrade vid Kiviks fiskeläge och landsatte en truppstyrka, som brände och prundrade fiskeläget. Korpral Palmblad samlade då i all hast 15 man av kringboende ryttare tillhörande Svabesholms kompani och fördrev fienden och släckte elden. Palmblad och tre ryttare sårades i samband med fördrivandet av fienden.”
  Källa (om Kivik): Kungl. Skånska Dragonregementets historia del 1, C G von Platen

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1811 23/11, –
  Som Åboen Måns Nilsson å Krono-Arbetshuset N:o 25 Mellby, belägit i Mellby Sochn och Albo Härad samt anslagit under Kungs-Gården Swabesholm, hos mig anhållit att få berörde Gatuhus till Skatte inlösa, och till den ändan jemte Krigsmanshus afgiften, i detta Landt-Ränterie nedsatt den belöpande Skattelösnings skillingen med Tio års sammanslagen Ränta; Alltså warder sådant Författningarne likmätigt härmedelst kungjort, på det hwar och en som förmenar sig äga Laglig fog till klander, måtte hafwa tillfälle, att samma innom En Månad efter kungörelsens dag hos mig anmäla, då frågan i Laglig ordning skall blifwa pröfwad och afgjord; och bör imedlertid bewis af Skattekjöps Sökanden insändas att denna kungörelse blifwit i Häradet å Predikstolarne behörigen afkunnad.

  1812 8/6, N:o – [Malmöhus läns landskansli, AID: v884458.b1500]
  Genom Auction som kommer att hållas på stället, blifwer Fredagen den 3 nästkommande Julii, kl. 11 f.m. försåldt Skatte Rusthålls Hemmanet N:o 1 1/3:dels mantal Mellby, i Allbo Härad och Christianstads Län, tillhörande aflidne Hofrätts Commissarien Wadsteins arfwingar, med rättighet för köparen, att det tillträda den 25 Martii 1813. Detta hemman innehafwer i Enskifte 133 tunneland jord, den mästa odlad och bördig, höstas mellan 160 a 170 Lass hö, har tillräcklig och god Torfjord, utmark med boke skog bewuxen, 2:ne dagswerks Torpare, och del i en Skattlagd Augments Qwarn, som är belägen på Hemmanets Ägor. Detta Hemmans åbyggnad består af ett nytt grundmuradt Ladugårds hus, 73 alnar långt och 19 alnar bredt, samt ett korswerks hus till bonings rum. Större delen af köpesumman för meranämde Hemman, får emot första Inteckning deri, på längre tid innestå, och hwarom på stället, å Auctionsdagen, kan öfwerenskommas. Wid samma tillfälle blifwer äfwen genom Auction försåldt en del nytt och gammalt timmer; hwilket uppå derom gjord anhållan, härigenom kungöres.

  1814 10/11, N:o – [Malmöhus läns landskansli, AID: v884459.b1930]
  Genom offentlig Auction som börjas tidigit på dagen Torsdagen den 24 innewarande Nowember månad och fortsättes på följande dagarne, försäljes på Esperöd gård i Albo Härad Mellby Socken och Christianstads Län, Juveler, Guld, circa 1000 lod Silfwer, Koppar, Then, Jern- och Trädwaror, wagnar- och åkerredskap, Hästar, Oxar, kor, Får- och Swinkreatur, Ett större parti Bikuper, innewarande års inbärgade gröda, bestående af ostruken Råg, Korn, Hafra, Ärter, Bohwete, samt ett parti Hö och Potatoes, m.m. som ej så noga kan uppgifwas. Säkre och kände köpare erhålla anstånd med betalningen af deras inrop till den 1 nästkommande Mars, men osäkre eller okände erlägga betalning innan waran får afhämtas. Spisning och foder för Hästar, erhållas emot betalning å Auctionsstället; Hwilket på begäran härmed allmänneligen kungöres.

  1821 16/8, N:o 152
  Åboerne Jeppa Persson och Måns Erwartsson hafwa hos mig begärt att få till skatte inlösa deras åboende i Mellby Socken af Albo Härad belägne Krono-Rusthålls-Hemman N:o 12 3/8 m:tl Bästekille, af hwilket den före äger 1/8 m:tl och den senare 1/16 m:tl, rustande under stammen N:o 11 wid 2:dra Majorens Sqwadron och Skånska Kongl. Karabinier Regementet; Hwilket härmed kungöres på det den som tror sig äga lagligt fog att detta skatteköp klandra må kunna inom den i Författningarne föreskrifne tid sin talan gällande göra; Ock böra Skatteköpssökanderne emedlertid hit insända bewis att denna Kungörelse är, från Predikstolarne i Allbo Härads Kyrkor, afkunnad.

  1823 15/6, N:o 74
  Hos Konungens Befallningshafwande har Åboen Per Mårtensson sökt Skattköp å 15/64 mantal af Krono-Rusthållshemmanet N:o 27 Mellby, i Mellby Socken och Albo Härad hwilket, likmätigt Kongl. Kammar Collegii Kungörelse den 29 October 1793 offentligen tillkännagifwes, med föreläggande för den eller de, som förmena sig sig äga fog till klander häremot, att, inom en månad från denna Kungörelses uppläsande i Albo Härads Kyrkor, sine beswär härstädes ingifwa, wid förlust af widare talan; Och emedlertid åligger det sökanden, att inlämna behörige bewis öfwer Kungörelsens publicerande.

  1824 17/9, N:o 280
  Sedan Kongl. Commerce Collegium, uti skrifwelse den 1 dennas, efter giord begäran, tillåtit att Kiwiks Marknad, i anseende till de olägenheter, som skola wara förenade med dess hållande å den för samma Marknad nu bestämda plats, må flyttas till en af Herr General Majoren m.m. Grefwe C. C. Piper, för twänne år sedan uplåten, honom tillhörig, hård och torr plats å Hjelmare Bys ägor, belägen helt nära stora landswägen emellan Brösarps och Rörums Gästgifwaregårdar, hwilken plats under Marknads tiderne blifwit begagnad och funnits ganska tjenlig; så har Konungens Befallningshafwande härom welat förständiga wederbörande Marknadssökande, med underrättelse derjemte att det gamla namnet af Kiwiks Marknad kommer att bibehållas. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas wänligen att en lika Kungörelse utfärda låta.

  1824 25/11, N:o 165
  Så wäl i Lands-Contoret, som wid Melby Kyrka, förrättas å Måndagen den 27 nästkommande December kl. 10 f.m., Auction till utbjudande af Arrende rättigheten till under en Hwitaby Kyrka lydande jord om fyra Skeppelands rymd, belägen emellan N:ris 4 och 5 Åkarp i Melby Socken. Denna Lägenhet, som efter upgift gifwer 6:te Kornets afkastning, får tillträdas midfastan nästkommande år, och warar Arrendet i Trettio års tid. Inroparen bör wid Auctionen aflemna behörig och af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt Borgen för Arrende wilkorens upfyllande under de fem första Arrende-åren, och kommer anbudet, ehuru det högsta att underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops Embetets pröfning.

  1835 6/4, N:o 99
  Gossen Eric Jönsson från Swinaberga, i Mellby Socken af Albo Härad, har den 5:te Nowember sistl. år, bortgått från sine Föräldrar Rote-Soldaten Ola Kort och Hustrun Karna Erics Dotter, utan att de, som å alla håll efterfrågat honom, kunnat winna annan uplysning om hans nuwarande wistelseort, än, att han i slutet af sistl. Februari Månad, lärer kringwandrat i Mellby Socken af Westra Göinge Härad. Eric Jönsson är på 12:te året gammal, och har tillsådan ålder reslig wext magerlagt ansikte och ljust hår, samt war wid bortgåendet klädd i blå skinntröja och hwita linne långbyxor – En hwar, som om denna Gossens wistelseort kan få kännedom anmanas att sådant här anmäla och om han är kringstrykande bör han hitförpassas.

  1835 7/7, N:o 83
  Genon Entreprenad Auction som af Kyrkoföreståndaren förrättas wid Mellby Kyrka i Albo Härad Måndagen den 27:de i denna Månaden kl. 12 på dagen, komma reparationer å samma Kyrka till den minstbjudande att öfwerlåtas samt bestå af ny takspåns inläggande och ytterwäggarnes afrappande, hwarföre kostnaden i upprättat förslag ansetts uppgå till 67 Rd 32 sk. Banco – de willkor som wid Entreprenaden äro fästade warda wid Auctionstillfället tillkännagifne.

  1835 21/7, N:o 90
  Jemlikt författningarne kungöres nedannämnde Åbo antagningar å Krono-Hemman:
  2:o Å Krono-Rusthållshemmanen N:o 1 1/4 mantal Åkarp i Mellby Socken af Albo Härad, som Enkan Ingar Larsdotter öfwerlåtit på dess son Måns Håkansson utan några beting.
  3:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 1 1/32 mantal Bästekille i Mellby Socken och Albo Härad, hwilket Måns Arwastson på Drengen Jöns Håkansson öfwerlåtit emot 477 Rd 37 sk. 4 r:st Banco.

  1835 9/10, N:o 132
  Enligt författningarne kungöres följande Åbo transporter, neml.
  5:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 12 1/16 mant. Bestekille, i Mellby Socken och Albo Härad, af Måns Larsson och Cicilia Nilsdotter transporterat uppå Esbjörn Nilsson och Hanna Andersdotter, emot 1000 Rd Banco.

  1835 11/12, N:o 150
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer å Krono-Hemman wilkorligen antagit fölajnde personer neml.
  3:o Per Rosenberg och dess hustru Maria Månsdotter å Krono-Rusthållshemmanet N:o 1 1/32 mant. Bestekille, i Mellby Socken och Albo Härad, på grund af Måns Arfwastssons transport, emot 800 Rd Rgd.

  1836 1/2, N:o 21
  I följd af wederbörande Sterbhusinteressenters derom fattade beslut kommer på offentlig auction efter framlidne förra ägaren Åboen Måns Larsson Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 3/8 mantal Stubbaröd, i Mellby Socken Albo Härad, att å stället försäljas Fredagen den 26 nästkommande Februari kl. 10 f.m. med tillträdesrätt den 24 derpåföljande Mars och för köparen ganska billiga betalningswillkor, af hwilka det må nämnas, att mindst halfwa köpesumman en längre tid kan i egendomen få innestå. Wälbyggdt och i godt stånd har detta hemman sina ägor afskiljde, i ett sammanhang, inhägnade med dels dubbla dels enkla stengärden och i flera wångar samt beteshagar indelte, skog, isynnerhet af bok, tillräcklig för husbehof och torf till afsalu. Årliga utsädet har hittills warit 5 a 6 tunnor Råg, 12 a 16 Tunnor Korn och Hafra, 18 a 20 Tunnor Potäter, och höskörden har i medelmåttiga år gått till 60 a 70 parlass. Den som stannar för högsta anbudet bör kunna prästera nöjaktig borgen, och den som innan auctionen önskar en närmare kännedom om egendomen eller köpewillkor kan i sådant afseende wända sig till utredningsman i boet Secreter A. Pettersson med adress Cimbrishamn och Rörum.”

  1836 4/3, N:o 37
  Jemlikt författningarne kungöres följande Åboförändringar å Kronohemman, neml.
  7:o Rusthållshemmanet N:o 28 5/32 mant. Mellby, i Mellby Socken och Albo Härad, transporterar af Lars Jönsson, Daniel Torkelsson, Swen Persson och Ingar Månsdotter uppå Per Andersson, samt af denna sednare å Drängen Måns Andersson i Rörum, emot 1555 R:dr 26 sk. 8 r.st Banco.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Albo Härad
  från Mellby Socken genom Herr Härads Prosten Falck 13 RD 40 sk.

  1836 22/7, N:o 102
  Jemlikt författningarne kungöras härmed Åboombyten å efternämnde Kronohemman, neml:
  2:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 11 3/16 mantal Bästekille i Mellby Socken och Albo Härad, hwilket Nils Persson och hustrun afträdt till John Persson och dess Hustru Agda emot löseskilling 3000 RD banco.

  1836 30/9, N:o 279
  Enligt här gjord anmälan, har från Slupen Constantin från Pataholm blifwit bortstulne, under det Fartyget den 8 och 9 dennas legat för ankar wid kusten 2:ne mil från Kiwik, Ett storsegel alldeles nytt och märkt med Segelmakaren Klintoffs i Stockholm namnstämpel och ett klyfwert segel märkt med lika stämpel, samt en ny tråss om 90 famnars längd om 36 garn; Och jemte det tjufwen och det stulna härmed allmänt efterlysas med befallning till wederbörande att samma efterspana, tillkännagifwes att ägaren utlofwat en belöning af 50 RD Banco till den som tjufwen uptäcker och det stulna tillrättaskaffar och aflemnar antingen hos Handlanden Johansson i Pataholm eller Handlanden Baleknhausen i Sölfwitsborg.
  Kongl. Öfwer Ståthållare Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas att en likalydande kungörelse utfärda låta.

  1836 13/10, N:o 298
  På begäran af Sju [Sjö]-Tulls-Kammaren i Åhus warder, å nedannämnde dagar och ställen, Auction förrättad å en del funnit strandgods, hwars sammalagde wärde upgår till 96 R:dr 5 sk. 8 r:st Banco, neml:
  Måndagen den 24 dennas kl. 10 f.m. i Knäbeck hos Strandfogden Anders Andersson, 45 st furuplanker 10 alnar långa, 11 tum breda och 2½ tum tjocka, 3 st. bräder och en mindre furasparr.
  Samma dag kl. 12 på dagen hos Krono-Strand-Fogden Carl Pettersson i Killehusen 3 famnar kort björkwed.
  Tisdagen den 25 kl. ½ 10 f.m. hos Nils Nilsson i Hwitemölla 1 Tolft bräder 3 st. furuplankor och 5 famnar björkwed, samt dessutom 2 famnar ilka beskaffad med som är uplagd och kan påses wid så kallade raftboden, och en famn dito uplagd wid Storön.
  Samma dag kl. 12 försäljes hos Åboen Lasse Persson i Kiwik, 10 5/12 Tolfter bräder m.m.; och hos Henrik Håkansson i Kiwik 2 5/6 Tolfter bräder, samt 1/2 famn björkwed.
  Samma dag kl. 4 e.m. hos Åboen Måns Persson i Swinaberga 3 11/12 Tolfter bräder, 1 Båtsroder och 1 lästång; Börandes den okände Godsegaren inom natt och år härefter anmäla sig hos bemälte Sjö-TullsKammare, så wida ansprånk på blifwande Auctions summan göres.

  1836 20/10, N:o 299
  Genom friwillig auction som hålles i Mellby Prästgård Tisdagen den 8:de nästkommande Nowember och börjas kl. 9 f.m. samt fortsättes påföljande dagen, låter framlidne Prosten och Kyrkoherden J. L. Skyttes arfwingar till mästbjudande försälja en del af befintliga Lösöreboet, bestående af Jern och Trädwaror, bättre och sämre wagnar, Slädar, Åkerredskap, Hästar, deraf några unga och af god race, Oxar, Kor och ungkreatur, flera stycken Swin, innewarande års wid Prästgården inbergade gröda som utgöres af Råg, Korn, Hö och Potäter, en de Sängkläder jemte andra saker som ej så noga kunna uppräknas.
  För wederhäftighet kände inropare lemnas 3:ne månaders betalnings anstånd, men okände betala innan waran får tagas från stället.
  Anstalt är fogad att mat och hästfoder erhålles på Auctions stället, emot betalning. Gylleboda den 17 October 1836.
  efter anmodan
  G. Th. Resfeldt

  1837 10/7, N:o 83
  Fredagen 25 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen förrättas wid Mellby Kyrka i Albo Härad, Entreprenadauktion å Kyrkans förseende med nytt Tak af koppar, som nästa års Sommar bör uppläggas och i upprättat kostnadsförslag beräknats till 3,042 Rd 24 sk. Banco. – Om willkoren för arbetet lemnar Herr Contracts Prosten Falck, före och wid auktionen närmare underrättelse och blifwande Entrepreneuren bör aflemna behörigen godkänd borgen för fullgörande af arbetet och Takets bestånd i 10 års tid; förbehållande sig Landshöfdinge- och Biskops-Embetena pröfningen af skeende anbud.

  1838 9/7, N:o 161
  Tisdagen den (7) Siunde nästkommande Augusti kl. 11 f.m. kommer på auktion att försäljas wid Mellby Kyrka af Albo Härad, tjugo à trettio skeppund Bly. – Betalningswilkoren blifwa tillkännagifne för auktionens början.
  Raflunda den 6 Juli 1839. E. G. Strömbeck.

  1839 21/1, N:o 8
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande bewiljat nedanstående personer willkorlig införsel i rustnings- och besittningsrätten å följande Krono-Rusthålls-hemman, neml:
  11:o Arwid Månsson och dess hustru Hanna Mårtensdotter i Mellby, å 3/64 mant. af N:o 9 Bestekille, i Mellby socken och Albo härad, i följd af Jöns Jeppssons och Karna Larsdotters transport, emot 666 Rg 32 sk. banko.

  1839 2/4, N:o 45
  Genom auction den 21 nästkommande Juni, kl. Tolf på dagen, inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction här å Landskontoret utbjudes på arrende från midfastan år 1840 nedannämnde boställen:
  3:o f.d. Profoss-Bostället N:o 1 Bökåkra, 3/16 mantal, beläget i Albo Härad, Mellby Socken på 30 år. De bestämde arrende afgifterne äro 7 Tunnor spannemål, hälften Råg och hälften Korn årligen och derjemte antingen ett städje Capital af minst 300 Rd eller en årlig penninge afgift af minst 15 Rd banko.

  1839 3/6, N:o 72
  Jemlikt författningarne kungöras följande åboförändringar å nedannämnde Kronohemman neml
  5:o Å Rusthållshemmanet N:o 12 1/8 mant. Bestekille, i Mellby Socken och Albo Härad, af Måns Larsson och Cicilia Nilsdotter öfwerlåtit å deras son Per Månsson och hans hustru Hanna Jeppsdotter, emot 1416 R:dr 32 sk. R:gd.

  1839 15/11, N:o 134
  Jemlikt författningarne kungöres efternämnde åboantagningar, nemligen:
  11:o å dito dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 8 1/8 mtl. Bestekille i Mellby socken af Albo härad af Enkan Elna Swensdotter öfwerlåtit på sonen Håkan Månsson emot 1444 R:dr 21 sk. 4 r:st Rgs.
  12:o å diti dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 8 1/16 mtl ibm, som samma enka öfwerlåtit på sonen Arfwast Månsson emot 722 R:dr 10 sk. 8 r:st R:gs.

  1839 30/12, N:o 149
  Jemlikt författningarne, warda följande Åbo-förändringar å Kronohemman härmedelst kungjorde, neml.:
  2:o Å Rusthållshemmansdelen N:o 12 1/16 mant. Bestekille, i Mellby socken och sistnämnde [Albo] härad, hwilken Esbjörn Nilsson och Hanna Anders Dotter, emot 1,000 Rdr B:co öfwerlåtit åt deras Swärson Hans Pehrsson och dennes Hustru Elna Esbjörns Dotter.

  1840 13/3, N:o 72
  Direktionen för Christianstads Läns Sparbank får härmed tillkännagifwa, att Kontrakts-Prosten, Herr P. S. Falck i Mellby benäget åtagit sig att, till beqwämlighet för den ortens innewånare, i Mellby prestgård, mottaga Sparbanksinsättningar en dag i hwarje månad. /…/

  1840 22/7, N:o 226
  Undertecknad, som i egenskap af Indelningshafware den 25 Mars nästa år emottager 2:dra Majors-Bostället wid Kongl Skånska Dragon-Regementet, Frälse-Säteriet Swabesholm, uti Mälby Socken, Albo Härad och Christianstads Län, upplåter berörde Boställe genom auktion på arrende åt den mästbjudande till begagnande under de mig tillkommande tjenste- och fardagsår, hwilken auktion kommer att förrättas på stället Lördagen den 15:de nästkommande Augusti kl. 4 eft. m. Egendomen som består af 4 m:tl, innehar god åker, och höhöstnad till 3 À 400 lass, samt dessföutom tillräckligt gräsbete, jemte torf till husbehof. Fullt arbete utgöres wid gården så wäl af anslagne Arbets-Hemman som af underlydande Gatehus. Arrende-afgiften kommer att utgöra dels spannemål och dels kontante penningar, samt att erläggas på det sätt och den tid, som jemte öfrige Arrende-willkoren warda wid auktionens början tillkännagifne; dock erindras, att till wederhäftigheten behörigen styrkt borgen skall blifwande Arrendatoren aflemna wid klubbslaget, icke allenast för årliga Arrende-afigiftens ordentliga erläggande, utan äfwen för öfrige Arrende-willkorens uppfyllnade, hwilket till hugade Spekulanters underrättelse kungöres.
  Haglösa den 22:dre Juli 1840.
  Fr. Rosenblad
  Major

  1840 19/8, N:o 91 (se även: 1841 21/4, N:o 42)
  Wid Mellby Kyrka i Albo Härad, hålles Fredagen den Adertonde (18) i nästa månad kl. 11 f.m. Entreprenad-auktion å werkställighet af kyrkans rappning och hwitmening utwändigt, en del af tegeltakets lagning med nya stenar, ställning och understrykning samt 2:ne fönsterkarmars inhuggning, hwilka arbeten blifiwit i kostnadsförslag, som hos Herr Kontrakts-Prosten Falck i Mellby är att tillgå, upptagne till 108 R:dr 20 sk. B:ko.
  Borgen för reparationernes förswarliga utförande bör ställas och skeende anbuds antagande beror på Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning.

  1841 29/1, N:o 9
  Enligt nu werkstäld fördelning, hafwa innehafwarne af nedannämnde Hemman befunnits berättigade, att af der till Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes disposition ställda anslag för upphjelpande af åkerbruket i Länet, innewarande år erhålla faststäld utflyttningshjelp, neml. N:r 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 och 13 Bestekille, samt N:r 2 Gussaröd, återstod sedan nästlidet år, /…/
  och äga Hemmansinnehafwarne att, sjelfwa eller genom befullmäktigade ombud, härstädes uttaga anordningarne å beloppen, som sedermera få lyftas i Landt Ränteriet.

  1841 27/9, N:o 294
  Genom offentlig auktion i Mellby Prästgård Fredagen den 15 inst. Okt.kl. 9 f.m. kommer framlidne Kyrkoherden Swante Jutmans qwarlåtenskap att till högstbjudnade försäljas, bestående af silfwer, koppar, tenn, malm, messing, blecksaker, glas och porcellän, jern- och trädwaror, åker- och körredskap, meubler, säng- och linkläder, duktyg, gångkläder, böcker, hästar, oxar, kor, ungkreatur, får, getter och swin, spannemål, innewarande års wid Prästgården inbergade gröda samt diverse saker. Säkre inropare lemnas 3:ne månaders anstånd med betalningen, men okände eller mindre wederhäftige betala wid klubbslaget.
  För tillfället antagen spiswärd lemnar mat emot betalning åt auktionssökande.
  Gylleboda den 24 Sept. 1841. G. Th. Resfeldt.

  1841 12/11, N:o 121
  Jemlikt författningarne, warda följande åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter härmedelst kungjorde:
  7:o. Å Rusthållshemmanet N:o 28 5/32 mtl. Mellby, i Mellby socken och Albo härad, öfwerlåtet af Måns Andersson uppå Mårten Tufwasson i Rörum, emot 3,555 R:dr 26 sk. 8 r:st Banko.

  1842 29/6, N:o 71
  Såsom följd af författningarnes föreskrift, kungöres nedannämnde personer blifwit till Åboer å kronohemman och lägenheter willkorligen antagne, neml.
  12:o Nils Mårtensson å Rusthållshemmanet N:o 1 5/384 mantal Bästekille, i Mellby Socken och Albo Härad, enligt Per Rosenbergs öfwerlåtelse emot 266 R:dr 32 sk. Banko.

  1842 29/8, N:o 91
  Jemlikt författningarne, warda följande åboförändringar å kronohemman och lägenheter härmed kungjorde, neml.
  4:o) Å Augments-Qwarnen N:o 2 Nybromölla i Mellby Socken och Albo Härad, af Jeppa Persson, Måns Erfwadsson, Hanna Håkansdotter och Lars Arfwidsson i Bestekille öfwerlåten uppå mjölnaren Arfwid Nilsson och dess hustru, under deras lifstid, emot erlagd städja.

  1842 2/11, N:o 314
  Enligt hos mig gjord anmälan hafwa tjufwar under sistlidne wecka genom inbrott i Hwitaby och Mellby Kyrkor bortstulit utur derwarande fattigstockar omkring 7 R:dr B:ko; och warda det stulna jemte tjufwarne allmänneligen efterlyste med befallning till krono- och Stadsbetjente att tjufwarne noga efterspana, gripa och hitforsla.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att enehanda efterlysning utfärda låta.
  Christianstads Lands-Canzli den 2 Novemebr 1842.

  1843 6/9, N:o 242
  Söndagen den 13:de dennes borttappades om aftonen på wägen emellan Olseröds By och Kiwiks marknadsplats en grå klädesberedd wadmalskappa, med blått och hwitt foder i kragen och brunt werken i skörten, hwilken den rättsinnige upphittaren torde aflämna antingen på Brösarps Gästgifwaregård eller Commissions-Contoret i Christianstad, då nöjaktig hittelön erhålles.
  Christianstad af Commissions-Contoret den 20 Augusti 1843.
  Bergman.

  1845 7/2, N:o 40
  På begäran af Sjö-Tullkammaren i Åhus kungöres att inom samma Tull-kammares District följande strandwrakspersedlar till land flutit och blifwit bergade, neml.: den 8 sistl. Now. wid stranden nära Stenshufwud: ett stycke af halfdäcket samt något af ruffen utaf ett fartyg; /…/.

  1845 27/5, N:o 159
  Å nedannämnde Boställen wid Skånska Kongl. Dragon-Regementet äro ekonomiske besigtningar detta år utsatte att hållas å följande dagar, nemligen:
  /…/
  Wid Cimbrishamn Esqwadron
  Å f.d. Profoss Bökåkra, i Albo Härad, Mellby Socken, arrenderadt af Åboen Swen Mattsson, den 28 Juli kl. 2 e.m.

  1846 20/1, N:o 21
  På Swabesholms Kungsgård i Albo Härad, emottagas kreatur till utfodring, då anmälan snart göres hos Inspektoren Löfberg, hwars adress är Combirshamn och Swabesholm.

  1846 5/2, N:o 41
  Af Nämndemannen Nils Månsson i Swinaberga har blifwit upptagen på drift en rödbrokig ungstut ungefär i 3:dje året, märkt med wenstra örat afskuret och rist i högra örat, som kan af rätter ägare återfås mot ersättning för intimationskostnad och underhåll, sedan sistl. nowember månad.

  1847 16/3, N:o 100
  Å wägen mellan Munkeberg och Långebro har jag sistliden Lördag den 13 dennas förlorat en blå kapprock med messingsknappar, hwilket tillkännagifwes med anmodan, att den som tillwaratagit samma kapprock, wille sådant hos v. Kronolänsman Montan i Raflunda uppgifwa, då hederlig hittelön erhålles.
  Mellby den 16 Mars 1847.
  John Persson

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1848 9/5, N:o 53
  Som taket å Mellby Kyrkas Torn, i Albo Härad, tarfwar reparartion med nya ekespån och öfwerstrykning med tjära och stenkolsolja, samt ljudhålen å tornet böra förses med nya luckor och karmar, hwilka derefter på lika sätt böra öfwerstrykas; derföre kostnaden blifwit beräknad till 93 R:dr 16 sk. banko; så warder werkställigheten häraf utbjuden å entreprenadauktion wid kyrkan Fredagen den Nionde (9:de) i näst månad, kl, 11 förmiddagen; böranden blifwande entreprenören aflemna borgen för sitt åtagandes fullgörande samt skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För Mellby Socken Nämndemannen Swen Mattisson i Trulsaröd.

  1850 21/2, N:o 25
  Genom denna dag utfärdade Resolutioner har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  4:o) Måns Nilsson å Rusthållshemmanet N:o 5, 1/4 mantal Åkarp, i Mellby socken och Albo härad, enligt fadren Nils Jeppssons öfwerlåtelse emot 1666 R:dr 32 sk. Banko.

  1851 10/5, N:o 53
  Som Mellby kyrka, i Albo härad, innewarande sommar bör in- och utwändigt skrapas, rappas och 2:ne gånger hwitmenas, dess tak till en del förses med nya tegelpannor, skällnas och understrykas, samt en ny trappa af huggen sten wid en dörr anbringas, m.m., så warda dessa arbetens werkställighet, i enlighet med upprättadt kostnadsförslag, upptagande en summa af 285 R:dr 44 sk. Banko, utbjudne å entreprenadauktion wid kyrkan, Onsdagen den 11:te nästinstundnade Juni, kl. 11 förmiddagen; kunnande hugade spekulanter, som wid auktionen böra aflemna wederhäftig borgen för arbetenas behöriga werkställighet och erhållnade förskottsmedel, hos Herr Prosten Cöster i Mellby der åberopade kostnadsförslaget påse.

  1851 23/5, N.o 56
  För werkställighet af åtskillige uti Caractershuset wid Majors-Bostället Swabesholm, i Mellby socken och Albo härad, erfordelige reparationer, bestående i uppsättning af flera nya och omsättning af gamla kakelugnar, inläggning af nya golf samt anbringande af nya panelningar och fenster med oljemålning, äfwensom någon rappning å wäggarne, kommer, till följd af Kongl. Krigs-Collegii skrifwelse den 8 sistl. April, entreprenad-auktion, att här på Landskontoret och wid Swabesholm, Tisdagen den Förste (1) nästkommande Juli, kl. 12 på dagen, att förrättas, under följande wilkor: att arbetet, af fullgoda materialier, skall wara fullbordat före den 1 nästinstundande Nowember; att inroparen bör wid auktionen aflemna efter formulär inrättad och till wederhäftigheten behörigen styrkt borgensförbindelse; att blifwande entrepreneur förskottswis erhåller halfwa entreprenad-summan; att materialförslag, project-contract och formulär till nyssnämnde borgen äro att för spekulanter tillgå, såwäl här å Landskontoret, som hos Krono-Länsmannen Montan i Raflunda; samt slutligen att minsta anbudet wid auktionen, så framt det icke öfwerstiger utropssumman 700 R:dr Banko, owillkorligen komer att af Kongl. Krigs-Collegium antagas.

  1851 9/10, N:o 106
  Följande Åboförändringar å Krono-hemman och lägenheter warda härmed kungjorde:
  1:o) Å Fördels-Gathuset N:o 1 Kiöcks[!] Södrahus, i Mellby socken och Albo härad, af John Anderssons Enka och omyndige barns förmyndare öfwerlåtet å Olaus Norström.

  1852 2/3, N.o 64
  Enligt anmälan af krono-Länsmannen Montan hafwa häktade manspersonerne Nils Nilsson, Nils Kjellsson och Hans Persson från Söndraby af Willands Härad inför Albo Härads-Rätt den 21 sistlidne Februari, erkänt att de å Kiwiks marknad förlidet är stulit en blå och hwitrandig bomullsparaply, 1 strykjern af malm, 6 st. bomullsdukar, 1 åtting snus, 1 psalmbok, en ullen tröja, 8 st. mindre borr, 44 st. små messingssöljor, en ljusstake af tenn, 8½ alnar lärft, 1 duk, 1 par läderskor samt ett par gula handskar, hwilka persedlar alla tillrättakommit och förwaras af bemälte Krono-Länsman, men namnet på egaren utaf dessa saker icke kunnat utrönas. I anledning häraf erindras okände egaren att sig hos Krono-Länsman Montan, hwars adress är Brösarp och Raflunda, anmäla och sin egende rätt till förenämnde persedlar styrka.

  1852 26/7, N:o 238
  Krono-Länsmannen O. Wiberg har anmält att häktade hustru Hanna Olsdotter från Swinaberga wid häktandet innehade en grön med blåa border blommig halfylleschawl, en blå-grå ylle dito, en mångbrokig halfsiden dito, en dito halfylle dito, twå stufwar rutigt bomullstyg, tre alnar rutigt byxtyg, en drälls-duk, twå alnar bomullslärft, en blå wadmalströja med yllefoder och ett par blå wadmalsbyxor, hwilka persedlas egare äro okände; i anledning hwaraf sw härmed allmänneligen upplysas med förständigande för rätte ägarne att sig hos bemälde Krono-Länsman anmäla; och anmodas Konungens Befallningshafwande i angränsande Län att enahanda kungörelse utfärda.

  1853 22/3, N:o 65
  Lördagen den 13 dennes blef genom inbrott frånstulet Åboen Jöns Nilsson i Swinaberga af Albo härad 50 R:dr 16 sk. b:ko kontant samt 2:ne par wadmalsbyxor; de sednare återfunnos samma dag utanför Jöns Nilssons gård.
  Natten emellan den 14 och 15 i samma månad blef genom inbrott från Åboen Per Jeppsson i Åkarp af Mellby socken och samma härad tillgripet en silfwerbägare om ett qwarters rymd, märkt med N. P. S., 4 st. något mindre silfwerbägare, deraf en märkt med P. J. S., en med S. J. S. och 2:ne med E. J. D., 2;ne skjortor af lärft, den ena märkt med P. J. S. och den andra med S. J. S., en ny klädesmössa, 1 par nya stöflor, 4 par strumpor, 1 bibel, märkt med S. J. S., en psalmbok, 1 större förgyld halsknapp och 2:ne ärmknappar af silfwer, 4 st. schawlar, samt 2:ne näsdukar. För beörde stölder misstänkes en mansperson wid namn Hans Andersson, som kallar sig Hansson, hwilken år 1850 den 9 Augusti förklarades saker för andra resan stöld inim Albo härad och förwisades till widare ransaknings undergående inom Ingelstads och Jerrestads härader; han är född i Gladsax år 1823, liten till wexten med blå ögon och mörkt hår, och troligen uppehåller sig inom Ingelstads och Jerrestads härader; Och warder i anledning häraf såwäl tjufwen som det stulna allmänneligen efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjente i länet att härutinnan iakttaga hwad på dem lagligen ankommer. Konungens Befallningshafwande i angränsande län behagade enahanda efterlysning utfärda låta.

  1853 6/7, N:o 187
  Genom exekutiv auktion, som på stället förrättas Thorsdagen den 6 nästkommande Oktober kl. 12 på dagen, kommer till den högstbjudande att försäljas Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 27 5/128 m:tl Mellby i Mellby socken och Albo härad, hwilket för skuld blifwit frånmätt Åboen Ola Danielsson, och om beskaffenheten af hwilket närmare upplsyning kan winnas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1853 2/8, N:o 223
  I anseende dertill att Cholera-farsoten utbrutit i Staden Ystad, kommer den till den 17 dennes i Kiwik utsatte marknad att tills widare inställas, hwilket härmedelst allmänheten till efterrättelse meddelas.

  1855 20/2, N:o 17
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Albo Härad, Mellby Socken. Mårten Tufwesson å 5/32:dels mantal af Kronorusthållshemmanet N:o 28 Mellby.

  1855 19/3, N:o 24
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml:
  7:o) Måns Arfwastsson och Margretha Månsdotter till Krono-rusthållshemmanet N:o 1, 5/384 mantal Bestekille i Mellby socken och Albo härad, som de fått på sig öfwerlåtet af Nils Mårtensson, enligt afhandling den 28 December 1854.

  1855 19/3, N:o 25
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronohemman och lägenheter, nemligen:
  5:o) O. Lundqwist å Krono-gatehuset N:o 18 Bestekille i Mellby socken och Albo härad, på sökanden öfwerlåtet enligt Konungens Befallningshafwandes utslag den 14 Mars 1853;
  6:o) Bengt Löfgren å Krono-gatehuset N:o 16 Mellby, i Mellby socken och Albo härad, hwarå sökanden wunnit dispositionsrätten enligt Konungens Befallningshafwandes utslag den 29 December 1852.
  7:o) Carl Carlsson å Krono-gatehuset N:o 11 Mellby, i Mellby socken och Albo härad, på grund af Konungens Befallningshafwandes utslag den 14 Mars 1853;
  9:o) Mårten Carlsson å Krono-gatehuset N:o 17 Bestekille, i Mellby socken och Albo härad, som på honom transporterats af enkan Kjersti Åkesdotter.

  1855 6/10, N:o 93
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde Kronohemman och lägenheter, neml:
  7:o) Per Persson å Krono gatehuset N:o 15 Mellby i Mellby socken, Albo härad, öfwerlåtet af fadren Per Rasmusson genom afhandling den 28 December 1824.

  1856 28/3, N:o 32
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa nedannämnde personer anhållit att blifwa antagen till Åboer å härefter uppgifne krono-lägenheter, neml.:
  2:o) Per Nilsson å kronogatehuset N:o 2 Swinaberga i Mellby socken och Albo härad, som på honom öfwerlåtits af Per Olsson.
  3:o) Anders Nilsson å kronogatehuset N:o 19 Mellby, ofwannämnde socken, hwilken lägenhet blifwit på honom transporterad af Johan Andersson, enligt afhandling den 6 Nowember 1849.
  4:o) Nils Månsson å kronogatehuset N:o 21 Mellby förberörde socken, öfwerlåtet genom antagningsbref den 1 December 1848, hwilket äfwensom att de sökte inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för der eller de, som tro sig äga bättre rätt till lägenheterne, att inom natt och år sin rätt härstädes anmäla och styrka.

  1856 24/11, N:o 243
  Enligt hwad Sjötulls-kammaren i Åhus anmält, hafwa åtskilliga Fiskare från Kiwiks och Hwitemölle Fisklägen från hafwet emellan Stenshufwud och Skeppars å den 12 dennes uppbergat 48 Tolfter, 7 st. bräder af fur, 6 alnar långa och 6 á 8 tum breda, hwilket härmed kungöres, med anmaning till okände egaren att inom natt och år efter kungörandet häraf sig hos nämnde Sjötulls-kammare anmäla och eganderätten till fyndet styrka, emedan i annat fall godset till Kongl. Maj:st och Kronan hemfaller.

  1857 18/6, N:o 55
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml:
  2:o) Nils Andersson till hemmanet N:o 28 5/32 mantal Mellby, i Mellby socken och Albo härad, hwilket genom arf efter fadren Anders Månsson, honom tillfallet.

  1857 5/9, N:o 209
  Wid Stenshufwud i Albo härad hafwa följande persedlar blifwit funne, hwilka härmed upplysas för okände egaren, som, för densammas återfående, har att anmäla sig hos Krono-Länsman Montan i Greflunda, neml.: 1 tobakslåda, 2 hattar, 5 handknifwar och 6 gafflar, 1 kaffeqwarn, 1 förläggsked af tenn, 4 trädskedar, 1 tennstop 2 karotter, 2 glasflaskor, 1 stenflaska, 2 bleckmått, 1 rifjern, 1 tratt, 2 tennskedar af tenn, 1 sax, 1 drickesglas, 1 bränwinsglas, 2 tobakspipor, 1 koppardosa, 2 spanskrörskäppar, 1 trädask, 2 trädwinklar, 2 korgar, 2 hufwuddynor, 1 skjorta, 1 serwiette, 1 dammwiska, 1 såg, 1 sågklinga, 1 söndrig båt med 3 segel, 1 ljussax, 1 silfwerfingerborg, 1 tandborste, 1 westtyg af bomull, 1 par stöflor och 1 yxa.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Rikets öfriga Län anmodas låta utfärda enahanda kungörelse.

  1858 26/3, N:o 35
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till Skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne Kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den, som Skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Albo härad. Mellby Socken
  Per Rosenberg å 7/384:dels mantal af Krono-Rusthållshemmanet N:o 1 Bästekille.

  1858 6/7, N:o 172
  Genom offentlig auktion, som å stället werkställes Fredagen den 30 nästkommande Juli från kl. 11 f.m., låter Handlanden N. Ohlson försälja Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 27 5/64:dels Mellby, i Mellby socken, beläget inwid allmänna landswägen, nära Kiwiks fiskläge, att genast tillträdas med årets wexande gröda och inwentarier om så åstundas, eller ock med tillträdesrätt den 25 påföljde Mars. Denna egendom, som har starka åbyggnader och ett wackert läge med ymnig gödseltillgång af hafstång från närbelägne sjökusten, består af swartmylla på dels sand- och dels lerbotten, med någon äng, tillräckligt bete och bokeskog till husbehof samt innehåller i egorymd 36 à 37 tunneland, behörigen instängd i flera skiften. Genom en förbi hemmanets åbyggnader flytande ström och derwid inredt bränneri, kan brännwinstillwerkning med förmån begagnas och redskap dertill om så äskas åtfölja köpet. Wid klubbslaget ställer köparen nöjaktig säkerhet för köpeskillingen. Blifwande betalningsterminerna lämpliga, hwilka jemte öfrige willkoren före utropet uppgifwas.
  Greflunda den 28 Juni 1858.
  A. F. Montan

  1858 24/12, N:o 352
  /…/ efterföljande stölder blifwit begångna, nemligen:
  2:o. Samtidigt med ofwanberörde stöld bortstals å Swinaberga gata från Slagtaren Isberg från Maglehem 2 lispund talg, då han war stadd på resa till Cimbrishamn.

  1859 8/2, N:o 32
  På offentlig auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 2 instundande Mars kl. XI f.m., kommer att till arrende under iustundande ecclesiastik-år från den 1 Maj detta år till samma dag 1880 för Lunds Stifts skolhusbyggnadskassas räkning utbjudas bruket af Mellby prestgård N:o 13 7/16 mantal i Albo härad med en areal af 71 tunnland, 19 kappland, deraf omkring 39 tunnland åker. De willkor, hwarunder arrendet kommer att upplåtas och till hwilka bland andra hörer att arrendatorn wid klubbslaget ställer till wederhäftigheten styrkt borgen, blifwa wid auktionstillfället närmare tillkännagifna; men kunna hugade spekulanter dessförinnan derom erhålla underrättelse hos Contractsprosten Magister J. R. Falck i Gladsax.
  Lunds Dom-Capitel den 2 Februari 1859.
  JOH. HENR. THOMANDER
  E. G. Bring – N. M. Melin
  A. N. Sundberg – Wilh. Flensburg
  J. A. Quiding

  1859 17/9, N:o –
  Som efterföljande Åboer anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne kronohemman, så varder sådant härmed kungjordt med tillkännagifvande att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Albo Härad, Mellby Socken
  Nils Andersson å 3/32 mtl af krono-Rusthålls-Hemmanet N:o 28 Mellby.

  1860 2/3, N:o 23
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde kronolägenheter, nemligen:
  2:o Måns Nilsson och hans aflidne broder Per Nilssons efterlämnade barn å en från urminnes tider hemmanet N:o 4 Åkarp i Mellby socken och Albo härad brukad utjord om fyra skäpplands rymd.

  1861 1/5, N:o 46
  Efter vederbörande Embetsmyndighetens dertill gifna tillstånd kommer nytt tak af spån att anbringas å tornet af Mellby Kyrka i Albo härad. Detta arbete, hvarå kostnadsförslaget belöper sig till 1,903 rdr 17 öre rmt, upplåtes åt den minstbjudande å Entreprenad-auktion, som kommer att hållas vid Mellby Kyrka den 21 Maj 1861 kl. 12 på dagen. Den blifvande Entreprenören bör vara beredd att vid klubbslaget ställa en till vederhäftigheten behörigen styrkt borgen för arbetets bestånd under 10 på hvarandra följande år. Kostnadsförslaget är att tillgå hos undertecknad, Kyrkoherde, till blifvande spekulanters kännedom.
  Mellby den 26 Mars 1861
  J. P. Althén

  1861 10/6, N:o 167
  Ej mindre tjufvarne än äfven dels ett från åboen Jöns Andersson på N:o 21 Degeberga natten emellan den 1 och 2 dennes bortstulet rödbläsigt sto, 7 år gammalt samt 9 qvarter högt med en mindre hvit fläck på venstra käkbenet, dels från Barnmorskan Elna Persdotter i Raflunda natten emellan den 22 och 23 sistlidne Maj stulne en del klädespersedlar och Sex rdr rmt i penningar, och dels från Torparen Per Månsson i Åkarp den 29 i sistnämnde månad genom inbrott stulne åtskillige kläder samt ett silfverfickur.

  1861 30/8, N:o 85 (se även: 1862 12/2, N:o 20; 1862 25/8, N:o 77)
  Genom offentlig auktion, som anställes så väl här på Landskontoret som i Mellby Sockenstuga Tisdagen den 8 nästinstundande Oktober kl. 1 på dagen, kommer en Mellby Kyrka tillhörig jord, N:o 8 Mellby, att utbjudas till arrende under trettio år, räknade från midfastan 1862; och varder till spekulanters kännedom och efterrättelse meddeladt; att, enligt instrument öfver en den 6 sistlidne Juli af Krono-Länsmannen i orten hållen besigtning, jorden, som är belägen vid Svineberga by, innehåller omkring 1 tunnland 11 kappland, består af svartmylla på dels ler- och dels grusbotten och är med stengård instängd men obebyggd, utgörande årliga utsädet 1 kappor råg, 12 kappor korn, 8 kappar hafre och 1 tunna potatis, som gifver råg, korn och hafre 6:te och potatis 8:de kornet; att den högstbjudande bör vid auktionen aflemna en af tvenne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld ingången, till vederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfven i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafvande och Biskops-Embetet, hvilka utfärda arrendekontrakt, att blifvande anbud antaga eller förkasta.

  1862 7/3, N:o 29
  Sedan Kongl. Kammar-Kollegium dels genom Utslag den 26 Januari 1857 förordnat det utjorden N:o 4 Åkarp i Mellby Socken, Albo Härad, hvilken förut disponerats af Hvitaby Kyrka, skall till Kronan öfverlemnas, och dels genom Utslag den 7 November 1861 fastställt räntan å denna utjord till 31 öre Riksmynt deraf 12 öre hädanefter som hittills tillkommer nämnde Kyrka, så varder, på det beslut om utjordens disponerande för kronans räkning må kunna i laga ordning meddelas, vederbörande, som tro sig ega rätt till åboskap å utjorden, härmed vid talans förlust förelagdt att inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande, ehvad de inom eller utom Riket vistas, sig härstädes anmäla och sådan rätt behörigen styrka.
  Vördiga Presterskapet inom ofvannämnde Härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bevis torde blifva till Kronofogden i orten antingen genom vederbörande Krono-Länsman eller direkte insändt.

  1862 2/5, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så varder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifvande, att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Albo härad, Mellby socken:
  Per Persson å Krono-Gatehusen N:o 16 & 19 Mellby.

  1862 23/12, N:o 455
  Enligt föreskriften i 44 § af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om Kommunal Styrelse på landet den 21 sistlidne Mars varder härigenom kungjordt, att nedannämnde församlingar till Ordförande i Kommunal-Nämnden utsett:
  Mellby församling, v. Pastor J. A. Malmgren i Mellby.

  1867 7/1, N:o 10
  Till allmänhetens kännedom kungöres att Ordförande i Kommunal-nämnder hafwa blifwit utsedde följande personer, nemligen: Mellby socken af Albo härad, Mårten Olsson på N:o 4 Mellby.

  1868 31/8, N:o 419
  Uti till Konungens Befallningshafwande ingifwen ansökning hafwa Fiskaren Johan Pehrsson, Skepparen B. Pehrsson jemte åtskilliga andra innewånare i Kiwik anhållit det tillstånd måtte meddelas för hållande hwarje Lördag eller, om helgedag då skulle infalla, nästföregående helgfria dag, af såkallade torgdag å Kiwiks fiskläge i Mellby Socken och Albo Härad å plats belägen å norra sidan af fiskläget och upplåten af Åboen Nils Olsson å N:o 4 Hjelmaröd enligt med honom afslutadt kontrakt.
  Den som öfwer denna ansökning will warda hörd bör med yttrande hit inkomma inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst i Mellby och angränsande socknars kyrkor.

  1869 5/2, N:o 73
  Uppå derom gjorde ansökningar har Konungens Befallningshafwande genom Beslut den 3 dennes tillåtit att Torgdagar för försäljning och köp af sådane landtmanna-produkter, hwarmed, enligt författningarne, en fri och obehindrad handel är medgifwen, må hållas:
  1:o) Hwarje helgfri Lördag å bestämd plan på hemmanet N:o 4 Hjelmaröds egor wid norra sidan om fiskläget Kiwik i Mellby socken, Albo härad.

  1869 26/8, N:o 409
  Uti ingifwen ansökning har Tufwe Månsson i Swinaberga anhållit om förordnande för vice Kommissions Landtmätaren A. L. Schalin att lagligen fördela egorne till hemmanet N:o 23 1/16 mantal Swinaberga i Mellby Socken och Albo härad derafSökanden samt Måns Andersson och Nils Persson ega hwardera en del.
  Som nu öfrige wederbörande icke underskrifwit ansökningen, warde desse, jemlikt 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1869 28/10, N:o 518
  Uti ingifwen ansökning har Jeppa Persson i bestekille anhållit om förordnande för vice Kommissions-Landtmätaren A. H. Schalin att, emellan Sökanden och öfrige delegare, genom laga hemmansklyfning fördela egorne till hemmanet N:o 11 53/768 mantal Bestekille i Mellby socken och Albo Härad.
  Som nu öfrige wederbörande icke underskrifwit ansökningen, warde desse, jemlikt 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1872 4/5, N:o 30
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa till åboer antagna, nemligen inom
  Albo Härad:
  Mellby socken:
  Mårten Carlsson å Kronogatuhuset N:o 17 Bestekille, hwilket, enligt förewiste debetsedlar, en längre tid af honom innehafts, men hwartill åtkomsthandlingarna för honom gått förlorade.

  1872 26/7, N:o 64
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit blifwa till åboar antagne, nemligen inom
  Albo härad:
  Per Lasson å gatuhuset N:o 1 Kiwiks Södrahus, i Mellby socken, hwartill åborätten blifwit af Johannes Klasson och Cecilia Månsdotter å honom öfwerlåten medelst afhandling den 16 sistlidne Mars emot en köpesumma af 200 Rdr Rmt. Hwilket härmed kungöres; och åligger det den, som, jemlikt Kongl. Kammar Collegii Kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863, eger företrädesrätt till besittningen af någon utaf förenämnde egendomar och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna Kungörelses upläsande i Häradets kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseskillingsbeloppet,der sådant blifwit utfäst, och dels ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet; derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 28/7, N:o 81
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att warda till åboar antagna, neml. inom Albo Härad. Mellby socken.
  Pigan Anna Catharina Nordström å gatuhuset N:o 1 Kiwiks Södrahus, hwartill åborätten blifwit af Enkan Karna Lassesdotter på henne öfwerlåten medelst afhandling den 23 i denna månad, deri någon löseskilling ej finnes utfäst; Hwilket härmed kungöres; och åligger det den, som jemlikt Kongl. Kammar Kollegii Kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863, ega företrädesrätt till besittningen af någon utaf förenämnde egendomar och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna Kungörelses upläsande i Häradets kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseskillingsbeloppet och dels ställa wederhäftig borgen för den ersättning som för nödig och nyttig å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härader anmodas låta från predikstolen uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet; derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 14/8, N:o 93
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnde kronolägenheter, neml.:
  Rusthållaren Måns Nilsson: Rusthållshemmanet N:o 4 1/6 mtl Åkarp i Mellby socken och Albo Härad.
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelses upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet; derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1874 26/3, N:o 34
  På begäran intages följande Kungörelse om Arrende-auktion
  Genom auktion Fredagen den 29 nästkommande Maj klockan 11 f.m. kommer att inför Skånska Dragon Regementets Boställs-Direktion å Landskontoret i Christianstad på arrende utbjudas från midfastan år 1875 på 20 år:
  2:e Majorsbostället kungsgården Swabesholm
  , 4 mantal, beläget i Albo härad, Mellby socken; den af Direktionen förslagswis bestämda arrendeafgiften, som är understäld Kongl. Armée Förwaltningens pröfning och godkännande, är:
  1000 kub.-fot råg, 1000 kub.-fot korn, att lösas efter sednaste tio årens af Kongl. Kammar Collegium faststälda medelmarkegångspriser i länet, samt derjemte städjekapital 60,000 rdr eller i kontant 3,000 rdr årligen: ersättning för arbetet får ej disponeras af arrendatorn.
  Detta boställe, beläget omkring 1 mil från Cimbrishamn, har 307 tunnland åker och äng samt torfmosse och omkring 400 tunnl. betesmark å Stenshufwud, hwarå finnes någon surskog.
  Wid anbud af årlig penningeafgift fordras för dess antagande att till wederhäftigheten och egenhändiga underskrifterne wederbörligen styrkt borgen aflemnas för arrendeskyldigheternes fullgörande de första fem arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå.
  Formulär till borgensförbindelse kommer att wara tillgängligt såwäl å Landskontoret i Christianstad, som hos sqwadronsbefälhafwarne samt regementsskrifwaren i Lund.
  Skriftliga anbud kunna före eller wid auktionens början inlemnas å landskontoret, hwarest hugade spekulanter kunna af upprättadt projekt till arrendekontrakt taga kännedom.
  Christianstad den 23 Mars 1874
  Direktionen.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under
  Wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemlingen:
  25:o) en niondedel af kronoskattefördelsgatehuset Nr. 11 Mellby, för Carl Carlsson, hwilken enligt köpebref den 8 Juli 1877 tillhandlat sig fastigheten af Nils Persson och hans hustru Malena Carlsson emot 45 kronor.
  26:o) ett femhundratolftedels mantal Nr. 13 Bestekille, kronoskatterusthåll, för Else och Anna Eneberg, hwilka erhållit nämnda fastighet i arf efter sin aflidna moder Karna Persdotter.
  27:o) ett sjuhundrasextioåttondedels mantal Nr. 13 Bestekilla, kronoskatterusthåll, för Nils Eneberg, hwilken enligt köpebref den 1 Juni 1877 tillhandlat sig fastigheten af sina döttrar Else Eneberg och hennes man Ola Olsson samt Anna Eneberg och hennes man Mårten Persson emot 200 kr.
  28:o) ett femhundratolftedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 13 Bestekille för Nils Eneberg, hwilken enligt köpebref den 1 Juni 1877 tillhandlat sig fastigheten af Mårten Persson och Anna Eneberg emot 500 kr.
  40:o) ett åttiondedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 1 Stubbaröd för Håkan Jeppsson och hans hustru Agda Månsdotter, hwilka enligt köpebref den 23 April 1878 tillhandlat sig fastigheten af Per Nilsson emot 500 kr.

  1885 13/1, N:o 11
  Kungörelse om fridlysning af fornlemningar.
  Uppå hemställan af Kongl. Witterhets-, Historie- och Antiqwitets-Akademien har Konungens Befallningshafwande genom beslut denna dag funnit skäligt att, i stöd af 12 § i Kongl. Förordningen den 29 Nowember 1867, angående forntida minnesmärkens fredande och bewarande, fridlysa fyra å Måns Nilssons hemman Nr 7 Bästekille befintliga fornlemningar, nämligen dels, ett stenröse, beläget 480 fot söder om gården, 84 fot långt, 36 fot bredt och 6 fot högt, bestående hufwudsakligen af mindre stenar;
  dels ett stenröse ”Saxtskorör” kalladt, sydwest om gården, på 1,260 fots afstånd från densamma, hwilket, 4 fot högt, bildar en cirkel med 85 fots diameter och består af numera lösbrutna stenar;
  dels ett stenröse på 720 fots afstånd från gården, nordwest derom, 57 fot långt, 42 fot bredt och 4 fot högt, bestående delwis af mylla;
  dels ock ett stenröse beläget på 342 fots afstånd från gården nordwest från sistnämnda stenröset, 48 fot långt, 48 fot bredt och 5 fot högt, bestående af mindre och större stenar; hwilket härigenom kungöres med erinran för wederbörande om det answar ofwan åberopade Kongl. Förordning stadgar för öfwerträdelse af föreskrifterna i nämnde förordning.

  1885 13/7, N:o 127 (Landskansliet)
  Kungörelse angående namnförändringar å wissa socknar inom riket.
  Med anledning af komiténs för reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar wäckta förslag och myndigheternas deröfwer afgifna yttranden har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 17 sistlidne April funnit godt, till undanrödjande af de misstag och oegentligheter, som kunna uppstå derigenom att socknar inom samma län eller stift hafwa lika namn, i Nåder förordna, att nedannämnda socknar skola från och med ingången af år 1886 erhålla förändrad benämning och att i sådant afseende
  inom Kristianstads län
  Mellby socken i Albo härad skall benämnas Södra Mellby socken

  1891 12/5, N:o 112
  Kungörelse angående förnyade hamn- och kanaltaxor för länet.
  Till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Konungens Befallningshafwande den 2 sistlidne April och i öfwerensstämmelse med deri gifne föreskrifter utfärdar Konungens Befallningshafwande följande hamn- och kanaltaxor att tjena till efterrättelse intill slutet af år 1895:
  Taxa å afgifter wid Kiwiks hamn.
  /…/

  1891 2/7, N:o 13 (Landskontoret) (Serien II)
  Kugörelse angående utarrendering af en Södra Mellby kyrka tillhörig lägenhet under N:o 8 Mellby
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 21 nästkommande December klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande här på landskontoret som inför Södra Mellby kyrkoråd i Södra Mellby sockenstuga, kommer till arrende på trettio år, räknade från midfastan 1893 till samma tid år 1923, att utbjudas en Södra Mellby tillhörig lägenhet under n:r 8 Mellby i Södra Mellby socken och Albo härad, hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillgännagifwande,
  att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twå personer en för båda och båda för en såsom för egen skuld;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos pastorsembetet i Södra Mellby, samt
  att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.

  1896 18/4, N:o 108 (Landskansliet.) (Uppläses i länets kyrkor.)
  Kungörelse om allmänna efterlysning.
  1:o) Stenhuggaren August Isaksson vid Stenshufvud, hvilken genom Gärds och Albo häradsrätts laga kraftvunna utslag den 10 Februari 1896 ådömts ett års straffarbete för misshandel, torde efterspanas samt, der han anträffas, häktas och befordras till ådömda straffets undergående. – Utslaget förvaras å landskansliet i Christianstad.

  1898 2/11 (Landskansliet)
  Kungörelse om bidrag till nödlidande fiskare i Kivik och Hvitemölla.
  Upprop till allmänheten.
  Under de svåra stormar, som rasade den 16, 17, 18, 19 och 20 Oktober 1898 förlorade flertalet af de redan förut i fattiga omständigheter varande fiskarena å Kivik och Hvitemölla nästan all sin fiskredskap, uppgående till ett sammanlagdt värde af minst 18,000 kronor, en förlust för dem så mycket svårare att bära, som de utan tillgång att anskaffa ny fångstredskap satts ur tillfälle att försörja sig och de sina.
  Nöden å dessa fisklägen är nu mycket stor, och för att i någon mån lindra densamma våga underteckande härmed ödmjukligen vända sig till den bättre lottade allmänheten med en bön, i barmhertighetens namn, om hjelp till dessa stackars fiskare.
  Bidrag kunna insändas till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län eller till nödhjelpskomtéen under adress Kivik.
  M. G. De la Gardie, Landshöfding
  Axel Hagander, Häradshöfding
  N. M. Malmqvist, Handl. i Kivik
  Jöns Holm, Skollärare i Kivik
  Carl Olsson, Handl. i Hvitemölle
  G. Kristiansson, Fiksh. i Hvitemölle