Stadgar

Stadgar för Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening

 • § 1
  Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening är en fristående ideell förening som bildades den 9 maj 1987.
 • § 3
  I föreningen kan endast fysiska personer vara medlemmar.
 • § 4
  Till hedersledamot i föreningen kan vid årsmöte utses person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens intresse. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.
 • § 5
  Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet och skall inkludera avgift till Skånes Släktforskarförbund och Sveriges Släktforskarförbund.
 • § 6
  Medlem som ej inbetalt medlemsavgift för kalenderåret senast den 30 april, utgår som medlem i föreningen.
 • § 7
  1 mom.Årsmötet hålles varje år före den 15 februari och delges medlemmarna genom post senast två (2) veckor före mötets hållande. Förslag från enskild medlem, angående fråga som denna önskar få behandlad, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober.

2 mom. Årsmötet äger rätt att till senare sammankomst uppskjuta ärende som anges i § 7 mom. 5.

3 mom. För erhållande av rösträtt skall medlem vara registrerad i föreningens medlemsregister. Ledamot och suppleant äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Ej heller äger ledamot och suppleant inom tillträdande styrelse rösträtt vid val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

4 mom. Omröstning sker öppet. Dock skall, om votering begäres i valärende, omröstning ske sluten. Vid lika antal röster avgöres val genom lottning och annan fråga genom mötesordförandens utslagsröst.

5 mom. Vid årsmötet skall förekomma:
a) Val av ordförande och sekreterare för dagen samt två (2) justerare tillika rösträknare.
b) Godkännande av föredragningslista
c) Godkännande av årsmötets utlysande
d) Styrelsens årsberättelse
e) Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
f) Val av styrelseordförande
g) Val av vice ordförande
h) Beslut om antalet övriga ledamöter och suppleant/er inom styrelsen och val av dessa
i) Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
j) Beslut om antalet ledamöter i valberedningen samt val av dessa
k) Val av ombud till Skånes Släktforskarförbunds förbundsstämma och Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma
l) Förslag från styrelsen
m) Övriga ärenden

6 mom. Om annat beslut ej fattas gäller val enligt § 7 mom. 5 till nästkommande årsmöte.

 • § 8 
  Verksamheten ledes av en styrelse, vald enligt § 7 mom. 5, som inom sig utser sekreterare, kassör och eventuellt ytterligare funktionärer. Kassören svarar förutom för årsberättelse även för inkasseringen av medlemsavgifterna samt medlemsregistrering. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst en tredjedel av ledamöterna så begär. Den är beslutsför då minst 50 % av ledamöterna är närvarande. Bestämmelserna i § 7 mom. 4 gäller även för styrelsen. Styrelsen kan till sig adjungera föreningsmedlemmar som då har förslags- och yttranderätt. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
 • § 9 
  Räkenskapsår är kalenderår. Årsberättelse, protokoll och räkenskapshandlingar skall före årsmötet överlämnas till revisor/-erna, som till årsmötet skall avlämna utlåtande över förvaltningen under det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
 • § 10
  Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. För sådana beslut fordras minst två tredjedelar av avgivna röster.
 • § 11
  För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid årsmötet. Ett sådant beslut skall för att vara gällande fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid två (2) på varandra följande årsmöte med ett (1) år emellan.
 • § 12 
  I händelse av föreningens upplösning skall dess samlingar överlämnas till någon sammanslutning med likartade intressen eller till något offentligt bibliotek eller arkiv. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista föreningsmötets beslut.

  Vid årsmötet 2018-02-03 antogs dessa nya stadgar