Stora Köpinge

  Pastorat: Stora Köpinge, Stora Herrestad, Borrie och Öja
  Härad: Ingelstad -1890, Herrestad 1891-
  Kommun:
  1952-1970 Herrestad
  1971- Ystad

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij förrättade” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Kabusa byordning stadfäst 1765 4/6
  Stora Köpinge byordning stadfäst 1685 7/5

  Litteratur:
  Lundgård, C. P. Beskrifning öfwer den delen af Stora Köpinge Socken, som är belägen uti Christianstads Län och Ingelstads Härad. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 7.
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 139-140. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1915. Kartbeskrivning: AID v1023393.b5540
  Svenska Gods och Gårdar 1936: AID v951578.b4840.s486
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v950831.b8940.s894
  Svensk Bebyggelse 1946: v953082.b8210.s829
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b2350.s185

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar (Riksarkivet)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Kiöpinge Sokn och By har:

  Crono indelt 1/2
  Utsokne Frällse 22. 3/4 Bollerup 10. 1/2, Örup 5. 3/4, Tåsterup 3, Högesta i Malmö Lähn 2 och Ryttmäst. Flint 1. 1/2
  Prästegård 3/4
  Klåckarebohl 1/4
  Qwarn 1 Örups Gård
  Gatehus 21 Bollerup 4, Tåstarp 2

  Widlyftig och skarp åker, liten äng, någon torfjord och fiske.

  Kabusa har:

  Skatte 2. 1/16
  Crono indelt 11/16
  Qwartermästar Boställe 1/2
  Utsokne Frällse 2 Bollerups.
  Gatehus 13 Bollerup 1.

  Skarp åker, tillräckelig äng, torfjord och fiske.

  Soknen har 43 st. hemmansbrukare och giör med Tåsterups Sokn ett Regalt Pastorat.


  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver 
  Malmöhus län – 1765 (av J. L. Gillberg)
  Kiöpinge Sokn och Swänstorps By har:

  Crono indelt 2. 1/2
  Skatte 3/16
  Utsokne Frällse 1 Hunnesta och Örupp uti Christ. Lähn. [Svenstorp nr 3 se: AID: v331250.b8900]
  Miöhlqwarn (c) 1 Ryttm. Flint.

  God och tillräckelig åker, ringa höbohl och torfjord.

  Lilla Köpinge By, har:

  Crono in- och oindelte 4. 1/2
  Utsokne Frällse (d) 2. 1/2 Torup och Inspector Bagger
  Gatehus 4 1/2

  Sandig swag och liten åker och äng.

  Fårarps By, har

  Skatte 3/16
  Utsokne Frällse 1. 1/2 Tosterup i Christ. Lähn.

  Litet och swagt utsäde och höbol med Torfjord.
  Den öfrige del af Byn ligger i Öfraby Sokn och Pastoratet i Christianstads Lähn.

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
  Af Köpinge pastorat och socken i Ingelstads Härad af Christianstads Län äro i Herrestads Härad belägne:

  Swenstorps by har 3 15/16 mantal Skatte, 1 mantal Utsockne Frälse och en skattlagd wattenqwarn.

  Fårarps by har 3/16 mantal Skatte, 1 ½mantal Utsockne-Frälse; Lilla Köpinge 1 ½ mantal Skatte, 2 ½ mantal Utsockne-Frälse, 2 nummererade Gatuhus, en mindre kyrkolägenhet och 3 mantal Civilstaten anslagne. Folknummern i dessa byhem utgör 331, 169 man- och 162 qwinkön. Dessa byar höra till Köpinge kyrka af Christianstads Län, hafwa någorlunda god åker, bestående af lerblandad mylla men ringa höbol.

  De här icke uptagne hemman af Fårarps by tillhöra Christianstads Län; och afskiljes denna delen af socknen från Köpinge genom den så kallade stora Köpingeån, hwilken här utgör gränsen mellan Malmöhus och Christianstads Län. Ordinarie räntan af dessa lägenheter utgör 121 R:dr 34 sk. 5 r. B:co; Kronotionden Råg 11 tunnor 12 kappar, Korn 14 tunnor 12 kappar. Hafre 9 tunnor 24 kappar.

  Fårarps By, hwaraf största delen redan är uptagen såsom tillydande Köpinge kyrka och pastorat, har 1 mantal Skatte och ett nummereradt Gatuhus, hwilka i afseende på kyrkowäsendet räknas till Öfraby socken af Christianstads Län; har ringa och swag åker, men god höhöstnad och torfjord. Byns folkmängd utgör 79, 35 man- och 44 qwinkön; ordinarie räntan 8 sk. Banco; Kronotionden Råg 31 ½ kappar, Korn 1 tunna 31 ½ kappar, Hafre 1 tunna. Postgång Ystad.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Kabusa nr 3, 5/16 mtl 1790 apr. 6, kvittens i landskontoret
  Kabusa nr 4, 1/4 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 1/4 mtl
  Kabusa nr 5, 3/8 mtl 1790 maj 3, kvittens i landskontoret
  Kabusa nr 6, 3/8 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 3/8 mtl
  Kabusa nr 7, 5/16 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 5/16 mtl
  Kabusa nr 8, 1/2 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/2 mtl
  Kabusa nr 9, ett gatehus 1761 jan. 3, skattebrev
  Kabusa nr 10, ett gatehus 1733 nov. 26, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
  Kabusa nr 12, 5/16 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 5/16 mtl
  Kabusa nr 13, 5/8 mtl 1762 mars 23, skattebrev på 5/16 mtl
  Lilla Köpinge nr 3, 1 mtl 1738 mars 10, skattebrev (AID: v566834.b450.s39)
  Lilla Köpinge nr 6, 5/16 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b450.s39)
  Lilla Köpinge nr 7, 3/16 mtl 1790 juni 15, skattebrev (AID: v566834.b450.s39)
  Lilla Köpinge nr 11, ett gatehus 1787 maj 6, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
  Svenstorp nr 1, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
  Svenstorp nr 2, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
  Svenstorp nr 4, 3/16 mtl 1738 mars 10, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
  Svenstorp nr 5, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
  Svenstorp nr 7, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
  Svenstorp nr 8, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härled ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade uti i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Saknas uppgift om att ha funnit åldrätt i denna socken


  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 28 3/4 hemman, af hvilka 24 äro frälse, 3 1/4 skatte och 1 1/2 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 90-91 Borrby kompani nr 39-40 Borrby skvadron nr 14-15
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra & Södra Skånska Inf.regementet Herrestads kompani 36-28, 110 Ingelstads kompani 89-93,117 [AID: v792654.b1090.s209, v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Stora Köpinge

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1620
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00321
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00179
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00419
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00181
  1891 1870 Nr 5 – Herrestads kompani Herrestads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00071
  1892 1871 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00035
  1893 1872 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00102
  1894 1873 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300208_00211
  1895 1874 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300211_00214
  1896 1875 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300214_00227
  1897 1876 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300217_00207
  1898 1877 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300220_00219
  1899 1878 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300223_00216
  1900 1879 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300226_00218
  1901 1880 Nr 5 – Herrestads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300229_00152
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Köpinge Köpinge 1847 Snickare Nils Andersson Olsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Ullstorps och Bollerups socknar
  jämte (till år 1891) del av Stora Köpinge socken.
  Enligt valkretsindelningen skulle denna krets välja nämndeman efter då tjänstgörande Nils Persson i Löderup. Han avgick 1826 och efter honom valdes

  Sven Mattsson i Stora Köpinge, vald 25/2 1827;
  Nils Olsson, n:r 9 Toarp, vald 1829;
  Ola Nilsson, Ullstorp, vald 1831;
  Nils Nilsson, Köpinge, vald 8/3 1835;
  Göran Larsson, Köpinge, vald 18/12 1841;
  Matts Svensson, Köpinge, tjänstgjorde 1848;
  Mårten Ingvarsson, Kabusa, vald 15/10 1851;
  Nils Åkesson, Ullstorp, vald 15/10 1854;
  Per Svensson, St. Köpinge, vald 1860;
  Ola Persson, Toarp, vald 18/9 1864, entl. 1867;
  John Nilsson, Kabusa, vald 19/1 1867;
  Godsägaren P. Hj. Sylvan å Bollerup, vald 24/3 1883, avled 1897;
  Per Paulsson i Ullstorp, vald 1897;
  Frithiof Hederström, Walterslund, vald 10/2 1905;
  Arrendatorn Mårten Eriksson, Ullstorp, vald 1926; innehar nu befattningen (1926)

  Stora Köpinge socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Qwartermestarens Säthe och hästehemman 1 Cabusa: Bengdt Månsson 1 Haf:r 4 huuslängiar wedh macht och bonden behål: [AID: v1006576.b5610; v1006590.b7710; v1006599.b7730]
  Uthfrälse till Bollerup 2 Ibm Swen Olsson 1 Dito 4 längiar dhe 2 bröstfeldige bonden hielper sigh
  -”- 3 Pehr Mårtenss: nu Lars Perhsson 1 Har 3 små längiar bonden Uthfattigh
  Qwartermestarens Rusthåldh 4 Nils Håkonsson ½ Har 2 små Dito länger och bonden hielper sigh
  -”- 5 Håkon Andersson 1 Har 4 bröstfeldige längiar fattig
  -”- 6 Pehr Olufzon 1 Dito 3 g:le bröstfeldige och bonden Uthfattigh
  Qwartermesters hästehem:n 7 Oluff Jöranss: och Rasmus Larsson 1 Har 4 huuslengiar wedh macht
  Till Tåsterup 8 Oluff Jöransson Ibruch ½ Har Ett lijtet huus, fattigh
  Cronans Ograverat 9 Gathehuus: Nils Thuasson 1 Dito beskaffenheeth
  Warit till Skabersiö Förbytt ifrån S:l Owe Tott till Cronan sedan Uthlagdt till Doct: Foss blif:r Crono 10 Dito Isach Olufzon 1 Dito Ett lijtet odogl: huus Uthfattigh Åboo
  Till Bollerup 11 Dito Nils Nilsson 1 Dito beskaffenheeth
  Qwartermest:ns hästehem:n och säthe 12 Nils Andersson 1 Haf:r 2 g:le förfalne huusleng:r bondhen fattigh
  Dito Qwartermest: Rusthåldh 13 Jöran Månss: och Isach Månss: 1 Haf:r 4 huuslengiar wedh macht och bönderne medh
  Kiöpinge Byy och qwarn
  Uthfrälse till Öhrup 1 Nils Lasson nu Kiel Pehrsson ¼ Een godh qwarn huar till fins 3 små huuslengior wedh macht [AID: v384816.b6940]
  Dito Uthfrälse till Bollerup Gårdh 2 Madtz Madtzon 1 Har Dito 3 längior den Eene förfal: bonden fattigh
  -”- 3 Måns Jönss: el:r Pehr Månsson 1 Fins 2 små längior och bonden fattigh
  -”- 4 Anders Pehrsson 1 Har 3 huuslengiar wedh macht och behål:
  Dito till Öhrup Hr Axel Rosenkrantzes 5 Gathehuus: Nils Nilsson 1 Ett stycke huuskengia och Åboen fattigh
  Till Öhrup 6 Gathehuus: Ingwar Pehrsson 1 Ett lijtet odogl: stycke huus och Åboen Uthfattigh
  Till Bollerup 7 Anders Pehrss: Ibruch dher Åboer Truls Mårtensson ½ Fins Ett stycke huuslengia som denne Truls Åboor fattig
  Till Öhrup 8 Pehr Mårtensson 1 Har 2 små längiar och bonden Uthfattigh [v98384a.b2080]
  Till Tåsterup 9 S: Jöns Pehrsson 1 Har 3 stycken små huusllängia bonden hielper sigh
  Till Öhrup 10 Pehr Hansson 1 Har een lijten huuslengia warit Afbrändt och på frijheeth Uptaget Uthfattig bonde
  Dito till Öhrup 11 Nils Lasson Ibruuk 1 Ödhe och obrukadt finns Een lijten huuslengia förfal:n
  -”- 12 Söhren Classon 1 Dito een lijten längia bonden Uthfattig
  Till Bollerup 13 Isach Jöransson 1 Fins 3 huuslengiar bonden hielper sigh
  Dito till Öhrup 14 Mårten Larsson 1 Dito 3 små längiar bondhen heilepr sigh
  Dito till Bollerup 15 Åke Ingemansson 1 Har 2 små stycken längiar bondhen fattigh
  -”- 16 Swen Pehrsson nu Pehr Larsson Ibruuk ½ Warit Ödhe finns 2 stycken huuslengiar
  Kyrkiornes huus 17 Gathehuus Knuth Påhlsson Pijhl 1 Ett lijtet stycke huus Åboen ähr fattigh
  -”- 18 Jöns Mårtensson Dito 1 Af samma beskaffenheet
  Mårten Rusthållare 19 Mårten Trulsson och Lars Nilsson 1 Hafwa 4 huuslengior wedh macht Mårten hielper sig den andra fattigh
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Fru Karen Marswijns Arfwinger i Danm:k 20 Oluff Mårtensson 1 Har 2 st: längiar bonden fattig förmedl: på halft
  [v98384a.b1190]
  Uthfrälse till Öhrup 21 Thua Jönsson och Erlan Andersson 1 Dito 2 små elake längiar och bönderne fattige
  -”- 22 N[or]:re Jöns Andersson ½ Har 2 st:n små huuslengior bonden hielper sigh
  Dito till Bollerup Gårdh 23 Gathehuus: Oluff Nilsson 1 Ett lijtet stycke huus fattigh
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Fru Karen Marswijns Arfwinger, förmedl:t på halft 24 N[or]:re Jöns Pehrsson 1 Har 3 stycken huuslengior wedh macht och hielper sigh
  Klåckare bohligh 25 Klåckare bohligen ¼ Ett lijtet stycke huuslängia
  Prästestombnen 26 Präste Gårdhen Hr Lars Christophersson Waret Afbrändt och af Herr Pastoren å nyo med 3 fyldkommen längior Upbygdt
  Till Bollerup Gårdh som näst förestående 27 Lars Månsson 1 Har 3 huusleng:r och bonden wedh macht
  -”- 28 Pehr Larsson och Anders Månss: 1 Dito 3 huuslengiar wedh macht
  -”- 29 Söndr Jöns Andersson 1 Dito beskaffenheeth
  -”- 30 Mårthen Nilsson ½ Warit Afbrändt och på frijheet Upbygdt Een huuslengia fattig
  Uthfrälse till Öhrup som näst förestående 31 Oluff Pehrsson ½ Dito beskaffenheeth och bonden fattig
  -”- 32 Jöran Pehrsson 1 Har 2 små huuslängior bonden fattig [AID: v98384a.b2090]
  -”- 33 Nils Pehrsson 1 Dito beskaffenheeth
  Dito till Bollerup 34 Gathehuus: Matz Bengdtzon 1 Ett golfz huus Uthfattigh
  Dito till Öhrup 35 Lars Nilsson 1 Har 3 stycken huuslengior bonden wedh macht

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 100 / sid 95 ff (AID: v98462.b100.s95)

  Länskungörelser (Kristianstads län)
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1797 1/4 [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Uppå ansökan af Herr Kyrkoherden And. Schwartz i Stora Köpinge och med anledning af Konungens Befallningshafwandes laga kraftwundne Utslag den 2 April nästl. år uti Skuldfordringsmålet emellan bemälte Herr Kyrkoherde och Åboen Jöns Ingemansson i Svenstorp, kommer den sednares ägande Utsockne Frälse hemman N:o 6 1/2 mantal Svenstorp i Herrestads Härad belägit, at, i saknad af annan tilgång till dess Skulds gäldande, å Lands-Cancelliet härstädes igenom offenteligt uprop till den mästbjudande försäljas; hwilken Auction är utsatt at hållas Tisdagen den Tjugofemte (25) nästkommande Julii kl. 10 föremiddagen; som till hågade köpares efterrättelse härigenom allmänneligen kundgöres.

  1822 20/5; N:o 80
  Fredagen den 21 instundande Junii kl. 11 f.m. kommer Entreprenad-Auction att företagas till Blytakets iståndsättande å Stora Köpinge Kyrka, uti Ingelstads Härad, ungefärligen en mil från Ystad, hwartill kostnaden enligt upprättadt Kostnads-Förslag uppgår till 554 R:dl 16 ss. banko; och åligger det blifwande Entrepreneuren att genast aflämna en sådan borgen för arbetets fullgörande och bestånd uti 10 års tid, som Pastor och Församlingen godkänna, hwilket till hugade Spekulanters efterrättelse kungöres, med den ärindran att Kostnads Förslaget är att bese så wäl före som wid Auctionen hos Kyrkoherden på stället, hwaräst denna Auction wid Kyrkan kommer att hållas.

  1835 15/6, N:o 171
  Å nedannämnde Boställen wid Kongl. Skånska Dragon-Regementet äro Ekonomiska Besigtningar för innewarande år utsatte, att werkställas följande dagar:
  Borreby Esqwadron
  Qwartermästare Bostället Kabusa den 1 Julij kl. 10 f.m.; Profoss dito Gladsax och Jerrestad arrenderade af Herr Assessoren, Borgmästare Landegren den 3 Juli kl: 10 f.m.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Köpinge Socken genom Herr Prosten Lundgård 4 R:dr 34 sk.

  1837 7/8, N:o 97
  Som Köpinge Kyrka i Ingelsta Härad bör ut- och inwändigt uppinnas, rappas och hwitmenas, samt å södra sidan förses med nytt tak af bly, så kommer Entreprenad auktion å dessa arbeten, som i kostnads förslag äro beräknade till 912 R:dr 24 sk. banco, att wid Kyrkna förrättas Tisdagen den 5 i nästa månad kl. 12 på dagen; kunnade hugade Entrepreneurer, som böra ställa borgen för hwad de sig åtaga, hos Herr prosten Lundgård erhålla underrättelse om Entreprenad wilkoren hwilka dessutom före utropet wid auktions tillfället närmare uppgifwas, ock skola skeende anbuden Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1839 8/6, N:o 73
  Wid Stora Köpinge Kyrka, i Ingelstads härad, hålles Måndagen den Förste (1) i nästa månad kl. 11 f.m. Entreprenad.auktion å lagning och oljestrykning af Kyrkans Tornspira, Tornmurens utpinning, rappning och hwitmening, samt Kyrkogolfwets omläggning m.m., enligt kostnadsförslag, som, upptagande 595 Rdr B:co, kan hos vice Pastor Ingelmark i Köpinge påses. Blifwande Entrepreneurer böra wid auktionen ställa borgen för arbetets fullgörande och bestånd i 10 år, och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1841 5/5, N:o 128
  Genom auktion, som förrättas på stället Fredagen den Fjerde (4:de) nästkommande Juni kl. 10 f.m., låter Enkefru Capitainskan Qweckfeldt försälja sine uti Christianstads Län, Ingelstads Härad, samt Köpinge Socken och By belägne Utsockne Frälsehemman N:o 8, 14 och 21, tillsammans Tre hela mantal, samt Köpinge Qwarn N:o 1 1/4 mantal. Till dessa hemman, som äro belägne på 3/4 mils afstånd från Staden Ystad, hörer ett ägowälde af 349 tunneland Åker, Äng och odlingsmark, samt 31 tunneland Torfjord, angränsande Östersjön. Jordmånen är af serdeles bördig beskaffenhet och de utmed Köpinge å belägne ängar lemna ett rikt Höbohl. Betalnings- och öfrige willkor tillkännagifwes före utropet och lemnar undertecknad, ifall så åstundas, närmare underrättelse om hemmanens beskaffenhet. Cimbrishamn och Gersnäs den 26 April 1841.
  F. Kraak
  v. Häradshöfding

  1842 11/11, N:o 339
  Som tjufwar natten emellan den 10 och 11 dennes, hafwa, medelst ett fönster sönderslagning, beredt sig tillfälle inkomma i Stora Köpinge Kyrka, samt derstädes öppnat fattigstocken och borttagit de deri förwarade penningar, som förmodas hafwa utgjort omkring Tre (3) R:dr Banko i löspenningar, wågar jag aldraödmiukast anhålla, att tjufwarne och de stulna penningarne må genom utfärdad kungörelse i Länet blifwa efterlyste.
  Stora Köpinge den 11 Nowember 1842.
  O. N. Ingelmarck
  v. P. l.

  1844 6/4, N:o 45
  Wid Köpinge Kyrka i Ingelsta Härad, hålles Måndagen den Sjette (6) nästkommande Maj, kl. 11 f.m. entreprenadauktion å iståndsättande af Ringmuren omkring Kyrkan, hwarföre kostnaden är beräknad till 209 R:dr Banko; börande blifwande entreprenör ställa borgen för arbetets ordentliga fullgörande och skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1845 4/2, N:o 20
  Till underdånig åtlydnad af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 22 Nowember 1834, warder härmed kungjordt, att det för Länet, till Skifteswerkets befrämjande och Åkerbrukets upphjelpande, af Rikets Ständer bewiljade Statsanslag för innewarande år, blifwit anordnadt till innehafware af följande hemman neml: /…/ N:ris 2, 3, 4, 5, 6 och 8 Kabusa /…/: ägande wederbörande Hemmansinnehafware, sjelfwa eller genom befullmäktigande ombud härstädes uttaga de meddeladee anordningarne å utflyttningshjelpen som sedermera kan i Landtränteriet lyftas.

  1845 27/5, N:o 159
  Å nedannämnde Boställen wid Skånska Kongl. Dragon-Regementet äro ekonomiske besigtningar detta år utsatte att hållas å följande dagar, nemligen:
  /…/
  Wid Borrby Esqwadron
  Å f.d. Qwartermästares Kabusa, i Ingelstads Härad, Köpinge Socken, innehafwes under fardagsår utaf afskedade Sergeanten Dawid Grundelius, den 30 Juni kl. 10 f.m.

  1847 15/4, N:o 46
  Som Stora Köpinge kyrka i Ingelsta Härad innewarande års sommar bör in- och utwändigt å murarne undergå reparation, medelst remnors uthuggning, rappning och hwitmening, till blytaket förbättras och tornspiran förses med nya ekespån i affallnes och odugliges ställe, hwarefter spiren skall öfwerstrykas med en blandning af tjära och stenkolsolja, hwilka arbeten i kostnadsförslag, som hos vice Pastor Ingelmark i Köpinge är att tillgå, blifwit beräkande till en sammanräknad summa af 606 R:dr 17 sk. 8 r:st Banko, så komma samma reparationer, att till werkställighet utbjudas å entreprenadauktion wid kyrkan Måndagen den Sjuttonde (17) nästkommande Maj kl. 12 på dagen, under wilkor, att wederhäftig borgen för arbetets ordentliga utförande skall aflemnas och skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1847 12/11, N:o 375 (se även: 1850 28/9, N:o 314)
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Köpinge d:o [Socken] Mårten Månsson i Köpinge

  1850 7/2, N:o 22
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, komma nedannämnde fastigheter att till den mestbjudande försäljas, neml:
  2:o) Skatte-Rusthållshemmanet N:o 19, 1/16 m:tl Köpinge, i Köpinge Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög den 19 i samma månad (April) kl. 10 f.m.

  1852 3/6, N:o 183
  Genom offentlig auktion Tisdagen den 13 Nästkommande Juni på förmiddagen låter ägaren i helt försälja egendomen Köpingsberg, belägen circa 1 mil från Ystad och bestående af 4 3/16 mantal Utsockne-Frälse med circa 600 tunneland åker, äng och torfjord. Tillträdet sker den 25 nästkommande Mars, men kan äfwen ske genast med wexande gröda och nödiga inwentarier. Wid samma tillfälle försäljas äfwen i helt eller mindre delar Frälsehemmanen N:o 43 Ingelstorp och N:o 2 och 3 Kabusa med 230 tunneland, deraf circa 40 utgöra utmärkt god torfjord. Köpeskillingen erlägges uti Tio år med en tiondedel årligen.
  Borrby den 28 Maj 1852.
  Malte Brorström.

  1853 13/8, N:o 236
  Enligt från wederbörande Kronofogde inkommen, på Läkares utlåtande grundas, rapport har Cholera-farsoten utbrutit å Nybro af Köpinge socken och Ingelstads härad; hwilket härigenom kungöres.

  1853 21/3, N:o 61
  Genom exekutive auktioner, som på ställena förrättas, å N:ris 3, 4, 5, 6 och 7 33/1120 m:tl Utsockne-Frälsehemman Tommelilla Tisdagen den 21 nästkommande Juni kl. 12 på dagen och å N:o 19 5/256 m:tl Krono-Skatte-Rusthållshemmanet Köpinge af Köpinge socken och Ingelstads härad Onsdagen den 22 i beörde månad äfwen kl. 12 på dagen; hwilka hemmansdelar blifwit för skuld utmätte, den förre från Ola Wilhelmsson och den sednare från Per Persson, och om beskaffenheten af hwilka närmare upplysning kan winnas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.
  Med köpeskillingarnes erläggande och hemmansdelarnes tillträde förhålles enligt lag; kommandes öfrige wilkor att wid auktionstillfällena tillkännagifwas.

  1856 2/7, N:o 110
  Genom offentlige auktioner, som hållas å nedannämnde tider och ställen, låter ägaren försälja i nästa Augusti månad.
  Måndagen den 18:de kl. 10 f.m. i St. Köpinge socken, Utsockne Frälsehemmanen N:o 15 och 28 St. Köpinge.
  Tisdagen den 19:de kl. 10 f.m. i Hannas socken, Utsockne Frälsehemmanen N:o 14 och 16 Hannas.
  Onsdagen den 20:de kl. 10 f.m. i Wallby socken, Insockne Frälsehemmanen N:o 8 Glifwarp samt N:o 35 och 48 Wallby.
  Hemmanen, belägne i Ingelstads och Jerrestads härader, säljas antingen hela eller i mindre delar och kommer köpeskillingen att gäldas med 1/10:del om året.
  Borrby i Juni 1856.
  Malte Brorström

  1857 3/8, N:o 171
  Wid offentliga auktioner, som förrättas Måndagen den 24 nästkommande Augusti kl. 10 f.m. wid Köpingsberg, försäljas till den högstbjudande Utsockne-Frälsehemmanet N:o 29 7/8 m:tl Stora Köpinge uti Ingelstads härad och Tisdagen den 25 i samma månad kl. 10 f.m., wid Hemmanet N:o 23 Wallby, Insockne-Frälsehemmanet N:o 14 1/4 och N:o 23 1/2 m:tl Wallby i Jerrestads härad. Köpeskillingen kommer att inbetalas med 1/10:del årligen. Hemmanen äro styckade i mindre delar. Cimbrishamn och Borrby den 28 Juli 1857.
  Malte Brorström

  1858 23/8, N:o 222
  Genom exekutive auktioner, som förrättas å Tingsstället Hammenhög, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas Onsdagen den 3 instundande Nowember kl. 12 på dagen: 1/16 m:tl af Utsockne Frälsehemmanet N:o 5 & 14 Gladsax, Östraby i Gladsax socken af Jerrestads härad, i mät taget från Åboen Ola Nilsson derstädes, samt Torsdagen den 4 i samma Nowember månad 320/3072 m:tl af Skatte-Rusthållshemmanet N:o 19 Stora Köpinge i Köpinge socken och Ingelstads härad, i mät taget från Åboen Göran Larsson. Angående beskaffenheten af dessa hemmansdelar kan upplysning erhållas såwäl här som hos Kronofogden i orten, blifwande försäljningswillkoren wid auktionstillfällena tillkännagifne.

  1862 7/6, N:o 194
  Genom executiv auktion, som förrättas å tingstället i Hammenhög Fredagen den 15 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen, kommer att försäljas Utsockne-Frälsehemmanet N:o 28 1/8 mantal Stora Köpinge i Ingelstads härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan upplysning erhållas såväl härstädes som hos Krono-Länsmannen J R. Palm i Glimminge.

  1862 18/12, N:o 445 (435)
  I enlighet med 44 § Kongl. förordning den 21 sistlidne Mars meddelas härmed underrättelse att till ordförande i Kommunal-nämnden blifvit utsedde:
  i Stora Köpinge församling, Åboen Anders Jönsson å N:o 28 Stora Köpinge.

  1868 27/3, N:o 144
  Uti ingifwen ansökning har Anders Larsson i Köpinge anhållit om förordnande för Kommissions-Landtmätaren P. S. Herbst att emellan Sökanden och Jakob Olsson skifta deras till hälften hwardera egande 1/8 mantal N:o 13 Stora Köpinge i Stora Köpinge Socken af Ingelstads härad.
  Som nu denne sednare icke underskrifwit ansökningen, warder han jemlikt stadgandet i 13 § Kongl. Maj:ts förnyande Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866 härmed förelagd att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från Predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande huruwida han förenar sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd att han annars förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1868 30/7, N:o 363 (se även 1868 19/10, N:o 493)
  Genom exekutive auktioner, som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld i mät tagne fastigheter, nemligen:
  2:o Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 19 9/1024 mantal Stora Köpinge, i Köpinge Kyrkoby af Ingelstads härad, Fredagen den 9 nästkommande Oktober kl. 12 på dagen, å nämnde härads Tingsställe i Hammenhög.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten; hwilket kungöres.

  1871 17/1, N:o 15
  Kungörelse om wal af Kommunal-Ordförande.
  Enligt inkomne anmälanden hafwa följande personer blifwit walde till Ordförande i nedan uppräknade socknars Kommunal-Nämnder, nemligen:
  i St. Köpinge socken: Åboen Nils Månsson N:o 1 Swenstorp

  1872 5/1, N:o 10
  Kungörelse om ny gästgifweri- och skjuts-inrättning.
  Att gästgifweri blifwit inrättadt wid Swenstorps station i Köpinge socken af Ingelstads härad här i länet, derifrån skjuts under twå år, räknadt från och med den 1 dennes, kommer att utgöras till gästgifwaregårdarne Hammenhög, Glemminge och Herrestad emot en skjutslega af En Riksdaler 38 öre milen för hwarje häst, warder härmed kungjordt.

  1872 5/4, N:o 21
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 27 nästinstundande Maj kl. 12 på dagen anställes såwäl härstädes som wid Kyrkoherdebostället N:o 26 3/4 mantal Stora Köpinge, i Köpinge socken och Ingelstads härad, kommer en nämnda boställe tillhörig, på en half mils afstånd från dess öfrige egor belägen utmark om 48 tunland 13 kappland att utbjudas till arrende på tjugo år, räknade från den 14 Mars 1873; och warder till spekulanters kännedom härigenom tillkännagifwet: att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet bestämt såsom arrende Sextiotre kubikfot råg och Nittiofyra kubikfot fem kannor hafra, att in natura att in natura årligen före den lösas den 1 December till innehafwaren af nämnda boställe lewereras, och såsom inimibelopp den årliga penningeafgift, hwilken såsom städja utom natura-arrendet af arrendatorn erläggas skall: Tjugo Riksdaler Riksmynt; att arrendatorn bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för erläggande af arrendeafgifterna och uppfyllande af öfrige arrendeskyldigheterna under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida, och en lika beskaffad borgen anskaffa eller förnya ett år före femte arrendeårets utgång för derpå följande fem år, hwilken borgen sedermera för lika många år intill arrendetidens förlopp, och alltid ett år före borgen utgång, skall förnyas; att projekt till arrendekontrakt finnas att tillgå härstädes och hos t.f. Kronolänsmannen A. Stenberg på Glemminge; samt att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

  1874 3/12, N:o 151
  Sedan Kongl. Maj:t uti nådigt bref den 27 sistl. Mars medgifwit att en till klockarebostället N.o 25, 1/4 mantal Stora Köpinge hörande utmark, om 70 tunnland 24 kappeland, må på tjugo års tid utarrenderas enligt de i Nådiga Brefwet den 12 Nowember 1858 stadgade grunder, så kommer offentlig auktion för sådan utarrendering att fredagen den 26 februari 1875 kl. 12 på dagen anställas såwäl här på Landskontoret som wid nämnda boställe; Och warder till Spekulanters kännedom härmed tillkännagifwet: att arrendetiden beräknas från den 25 Mars 1876 till samma dag 1896; att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet bestämt såsom arrende: 63 kubikfot råg och 94 kubikfot dem kannor hafra, att in natura till indelningshafwaren lefwereras hwarje års Thomaedag och såsom minimibelopp af den årliga penningafgift, hwilken såsom städja utom natura arrrendet, af Arrendatorn erläggas skall 25 kronor: att Arrendatorn bör wid auktionen aflemna en till wederhäftigheten styrkt borgen för erläggande af arrendeafgifterna och öfriga arrendeskyldigheters uppfyllande under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida och en lika beskaffad borgen anskaffa eller förnya ett år före femte arrendeårets utgång för derpå följande fem år, hwilken borgen sedermera för lika många år intill arrendetidens förlopp och alltid ett år före borgens utgång skall förnyas; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Länsmannen i orten i samt att Konungens befallningshafwande och Domkapitlet ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

  1877 1/10, N:o 250 (Landskansliet)
  Kungörelse om Kommunikation af beswär öfwer Länsstyrelsens Utslag i strömrensningsfrågan.
  Sedan Konungens Befallningshafwande genom Utslag den 10 sistlidne April afgjort wäckt fråga om strömrensning i Länet; så hafwa beswär öfwer samma Utslag blifwit hos Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium anförde af:
  1:o) Ordföranden i stora Köpinge sockens kommunalstämma Per Swensson å nämnde sockens wägnar enligt uppdrag å kommunalstämma den 26 sistl. Maj; warande beswärsskriften af följande lydelse:
  Sedan jag å behörig Kommunalstämma med stora Köpinge församling den 26 i denna månad blifwit utsedd att anföra beswär öfwer Konungens Befallningshafwandes Christianstads län utslag den 10 sistlidne April, angående ifrågasatt strömrensning inom wissa delar af samma län; får jag med bifogade ej mindre af berörde Kommunalstämmobeslut än äfwen det öfwerklagade utslaget, ödmjukast andraga:
  Huruwida behofwet af slik strömrensning inom andra delar af länet kan wara mer eller mindre, är något som jag icke alls känner; men beträffande särskildt de i 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 35 mom. i samma utslag omförmälde åar och bäckar, så äro de, enligt mitt förmenande, så beskaffade dels att skäl helt och hållet saknas, att hänföra dem till sådane som enligt lag på allmän bekostnad böra ståndsättas, dels ock att de större strömdragen redan äro i sådant skick att sådan upprensning deraf icke alls är af nöden.
  På denna grund och under åberopande af hwad jag sålunda anfört yrkarjag å församlingens wägnar för hwilken jag nu förer talan, att öfwerklagade utslaget, såwidt detsamma afser i ofwannämnde mom. upptagne åar och bäckar af hwilka sistnämnde en större del skäligen icke kunna anses annorlunda än såsom wanliga afloppsdiken ifrån enskilda personers mark, måtte upphäfwas och ogildt förklaras.
  Stora Köpinge den 29 Maj 1877.
  Per Swensson.
  [12:o Ullstorps å; 13:o Dito; 14:o Wärewellsbäcken; 15:o Tryde å; 16:o Dito; 17:o Eljaröds wattendrag; 18:o Dito; 35:o Kabusa å]

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  162) Stora Köpinge nr. 29 ett sextondels mtl, som Lars Jönsson och hans hustru Agda Jönsdotter köpt af Jöns Nilsson för 5,000 kr.

  1881 27/8, N:o 203 (Malmöhus län)
  Härigenom kungöres följande:
  Förteckning öfwer de hemman och lägenheter, derå lagfart blifwit meddelad under Wemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads genom denna dag afslutade Lagtima wårting.
  1:o. Fårarp n:o 6 3475/43296 mtl utsocknehemman, för Per Persson och hans hustru Kjersti Olsdotter, hwilka enligt köpebref den 30 Nowember 1880, tillhandlat sig berörda fastighet af Måns Jönsson emot 7,500 kr.

  1884 29/3, N:o 66 (Landskansliet)
  Kungörelse om allmän efterlysning. På begäran af: B) Kronolänsmannen C. P. Fundahn:
  Så wäl tjufwarne som äfwen följande, natten till den 25 d:s å Swenstorps jernwägsstation genom inbrott stulna bref och penningar m.m., nemligen.
  1:o) från postkupéexpeditionen N:r 12 expedierade s.k. rek, paket, tre till Borrby, twå till Skillinge, ett till Hörup och twå till Löderup, 2:ne rekommenderade bref från Stockholm till Anders Nilsson i Hagestad, ett assureradt bref å 100 kronor, inlemnadt på stationen den 24 d:s af doktor Falck i Örum, till Eugéne Falck i Stockholm samt ett rekommendeart bref från Hammenhög till nämndemannen John Nilsson i Kabusa.
  2:o) Sex sedlar a 10 kronors walör, 4 af Skånes Enskilda Bank, och 2 danska, omkring 30 kronor i silfwer, samt
  3:o) en större del frimärken a 30, 20, 12 , 6, 5, 4 och 3 öre, äfwensom en del postsparbanksmärken af olika walör.

  1885 16/3, N:o 19 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  b) Tisdagen den 28 nästk. April kl. 10 f.m. kommer auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning, i den ordning som om fast egendom, den der utmätt blifwit, särskildt är stadgadt, af aflidne Handlanden C. A. Dawidssons konkursbo tillhörige hälft af utsocknefrälsehemmanet 1/120 mtl nr 22 Stora Köpinge i Köpinge socken. Hela hemmansdelen 1/120 mtl nr 22 Stora Köpinge, som håller i rymd 1 tld, är bebygd med boningshus, bod- och magasinshus, samt stallbyggnad och wärderats till 10,000 kronor.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög å Kronofogdekontoret den 14 Mars 1885.
  P. G. Leth

  1891 14/3, N:o 21
  Kungörelse angående arrendeauktion å 1 mantal N:o 12 Lilla Köpinge
  Uppläses 3 gånger i länets kyrkor.
  Å offentlig auktion, som fredagen den 17 instundande April klockan XII på dagen förrättas såwäl härstädes inför Konungens befallningshafwande som å kronofogdekontoret i Ystad inför wederbörande kronofogde, kommer indragna kornofogdebostället 1 mantal n:o 12 Lilla Köpinge i Köpinge socken och Herrestads härad att utbjudas till arrende under 20 års tid, räknad från den 14 Mars 1892 till den 14 Mars 1912.
  Egendomen är belägen 1,1 nymil från Ystad och 6 kilometer från Swenstorps jernwägsstation. från arrendet undantagas twå i förslaget till arrendekontrakr närmare angifna områden för att såsom kronopark förwaltas; och innefattar den del af egendomen, som nu utbjudes på arrende, enligt af landtmätaren år 1890 upprättad karta med beskrifning, en areal af 29 har 75,5 ar, deraf 26 har 47,8 ar tomter och åker, 1 har 36,8 ar äng samt återstoden impedimenter.
  För egendomen har Kongl. domänstyrelsen med anledning af behörigen förrättad uppskattning såsom arrendewärde fastställt en årlig afgift af 600 kr.;
  Hwarjemte till efterrättelse för spekulanterna tillkännagifwes, att de för kännedom om arrendewilkoren nödiga handlingar finnas tillgängliga såwäl härstädes som i Kongl. domänstyrelsens aktuariekontor samt hos wederbörande kronofogde.

  1896 21/3, N:o 85 (Uppläses i länets kyrkor.)
  Kungörelse om allmänna efterlysningar
  På begäran af: 1:o) Chefsembetet vid Kungl. Skånska Dragonregementet.
  Hofslagaredragonen vid Cimbrishamns sqvadron n:r 54 Måns Kristian Svensson Hedin, hvilken den 4 i denna månad afvikit från hemorten. Hedin, som är född i St. Köpinge socken i Malmöhus län den 20 Mars 1868, är 1,751 meter lång, mager och klent bygd, blond, samt har stor näsa och ihåliga kinder, skolande Hedin, som är gift och varit bosatt i Onslunda by, efterspanas och, om han anträffas, häktas och till regementet öfverlemnas.