Albo

1693 höstting Albo

Anno 1693 den 30 Octobris hölltz Ordinarie Höstetingh medh Allmogen aff Ahlbo häradh, Närwarandes Cronans Befallningzman, Wällbetrodde Anthon Perment, medh tillförordnade häradz Nämbd, Nl:n Domaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup Nämdemän, W:tt Per Gregersson i Torersteru Måns Frennesson i Ellmhullt Jörgen Persson i...

1692 extraordinarie ting Albo (2st)

Anno 1692 den 18 Augusti hölltz Extraordinarie Tingh uthj Rafflunda, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence. Samma dagh för Rätten framkom Häradtzskrijffwaren Wäll:tt Matthias Hörman, å BefallningzMan:s numehra Tullnärens, Wällbetrodde Zacharias Stobaui wägnar, och insinuerade Affkortningzlängder pro Anno...

1692 sommarting Albo

In Nomine Dominj Anno 1692 den 2 Maij, hölltz Ordinarie SommarTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence, ut prius. N:o 1 Kyrkiowerderne Mattz Persson i Rafflunda och Oluff Trullsson i Skiberup, Contra Bengdt Ollsson ibidem, och Anders Nillsson i Rafflunda,...

1692 vinterting Albo

In Nomine Dominj ANNO 1692 den 8 Februarij, hölltz Ordinarie Wintertingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i Cronans Befallningzmans, Wällbetrodde Antoni Perments, och samptl. Rättens praesence, Nembl. Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup och Rafflunda Sockn, Nämbdemänn Wäll:tt Måns Frennesson i Elmhullt,...

1691 höstting Albo

Anno 1691 den 12:te Octobris hölltz ordinarie HösteTingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence. Samme dagh Borgemester och Rådh j Ystadh, Uppå Hospitaletz wägnar, dher sammestädes, å Nyo, och wijdh Fullmächtigen Stadz Notarien Wällförståndige Peter Holm låtit Uppwijsa...

1691 sommarting Albo

In N. D. Anno 1691 den 15 Junij hölltz Ordinarie Sommar Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence, Nembl. Dommaren, Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup, Nämbdemänn Wäll:tt Måns Frennesson i Elmhullt, Per Gregersson i Torrestru, Jörgen Persson i Tiörnery, Nills Persson i...

1691 vinterting Albo

In Nomine Jesu ANNO 1691 den 28 Januarij hölltz Ordinarie Wintertingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence, Nembl. Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup och Rafflunda Sockn, Nämbdemänn W:tt Måns Frennesson i Elmhullt, S. Olufz Sockn, Per Gregersson i Torrestru,...

1690 extraordinarie ting Albo

In Nomine Dominj, Anno 1690 den 24 Februarij hölltz Extra Ordinarie Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo H:tt, Närwahrandes Cronans BefallningzMan Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradz Nämdh, Nembl. Dommaren, Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup, Nämbdemän W:tt Per Gregersson...

1690 höstting Albo

In Nomine Dominj Anno 1690. den 27 octobris hölltz Ordinarie HösteTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence. Dito publicerades Kongl. May:tz AllerNådigst Förnyade Ordningh och påbudh, Angående Wadstena Krijgzmans huuses indkomster, Daterat Stockholm den 31 Decembris 1689. Dito Kongl....

1690 sommarting Albo

In N. Dominj ANNO 1690 den 13 Junij hölltz Ordinarie Sommar Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence, ut superius, Samme dagh Uplästes, 1688 åhrs Saltpeter Lewerantz af Ahlbo Häradt, 189 pund 7 mark, som ähr Betallt medh...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Medlemsträff 15 maj

Den 15 maj är föreningens nästa medlemsträff. Då är det dax att sätta tänderna i kvällens tema - DNA. Platsen...
- Advertisement -spot_img