Tosterup

  Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1951 Tosterup
  1952-1970 Glemmingebro
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte:
  Enskifte:

  Byordningar:
  Munka-Tågarp saknade byordning 1778, men år 1740 stadfästes ett byskrå eller grannhällesbrev daterat 1/4 1740 – se: AID: v389852.b550

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1826.

  Litteratur:
  Althin, E. Om Glemminge och Tosterups församlingar i gången tid och nu. 1925
  Burrau, C. Min biografi. 1966
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 138-139. 1981
  Åberg, G. Tosterups kyrka. 1962

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b2650
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4900.s490
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b7170.s717
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1570.s107

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Dödlistor 1809-1811, 1815-1817, 1819-1823 (Skriftserie 3)
  Gravstensinventering

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Tåsterups Sokn och Giärarps By har:

  Skatte 7/16
  Insokne Frällse 4 Tåsterups Gård.
  Gatehus 8

  Nödtorftigt utsäde, litet och swagt höbohl.

  Munckatågarp har:

  Insokne Frällse 5. 1/2 Tåsterup.
  Gatehus 8

  Nödigt utsäde, swagt höbol, någon torfjord.

  Muncka Mölla:
  qwarn 1 Tåsterups Gård.
  Rö Mölla:
  dito 1
  Rå och Rörs Torp 6
  Kalckebruk 1
  Tåsterups Säteri (k) 10. 1/8 Herr Öfwersten och Riddarn Rutger Barnekov.

  Soknen har 33 st hemmansbrukare, utom säteriet, och giör med Glämminge Sokn ett Regalt Pastorat.

  Denne Gård är så gammal, att man icke weta kan när den först är blefwen anlagd eller upbygd, widare, än att Herr Torkel Brahe Riddare och Riksråd (en son af Nils Brahe) med dess Fru Barbara Muhle blef egare till detta Gods wid år 1330, efter hwilcken 13 Descendenter af den Braheska slägten i 300 år Possiderat Gården intil dess Manliga Lineen utgådt och försälgning skiedt år 1688 till nu mera Grefweliga Aschebergska Slägten. Borg Gården har ett Caractairs Hus med 2:ne Flyglar, Grundmurat 3:ne Etager högt, wid hwars östra ända är, af den store Astronomen Tyko Brahe i qwadrat uppbygd, ett observatorium till 7 Etagers högd. I ena Flygelen är en, till wighet och besparing mycket nyttig kiölna eller mälthus inrättad.

  Sielfwa Borg Gården är med en watn graf omgifwen och försedd med windbrygga. Ett sädes Magazin 3:ne wåningar högt, en ansenlig Ladugård, bestående af alla slags nödige uthus. En Sokne stufwa år 1758 af nu warande Possessor uppdragen, en Schola af framledne Fru Grefwinnan Margaretha Ascheberg år 1743 med anslagen Lön och stat för Schole Mästaren, inrättad, och ett i Glämminge Sokn wäl anlagt och inrättadt Hospital, hwarest 5 st. fattige niuta tillräckeligit underhåll, finnes till sammans grundmurade och med tegel täckte. Inkiörselen så wäl till Borg- som Trägården är med järnportar försedder. Intill Ladugården och södra sidan står Tåsterups Sokne kyrcka, ditflyttad år 1598 af Herr Jörgen Brahe på egen bekåstnad, wäl och sirligen uppdragen, trägården är belägen å 3 sidor om Borggården försedd med tillräckeligen goda trän, dåck utan ..rater. Gården äger tillräckeligit fiske i 4:ra dammar af karp, rudor, giäddor och abbor så ock saltsiö fiske wid Kåseberga läje jemte 2:ne fiskarehus i Kiöpinge Soken, 200 tunnors utsäde i 4:ra wångar med dubbelt stengiärde infredade, 600 Lass Hårdwals hö, 3:ne beteshagar och en wacker skogslund wid gården infredade, 9 och en half Insokne Frällse, 34 Utsokne Frällse hemman, 22 Insokne, 17 Utsokne Frällse hus, 2 Insokne, 2 Utsokne miölqwarnar, ett kallckebruk, ansenligit kalckstens och flis stensbrått, tillräckelig bokskog, 3:ne st. inhägnade Planterings hagar och i förra tider har Gården haft Jus Patronatus men förloradt wid kongl. Reductionen. På Gårdens egor finnes Rudera af den förra Tåsterups eller Giärarps kyrcka, likaledes efter en skants, som i äldre tider warit försedd med dubbla wallar och grafwar. Om denne senare äro åtskilliga olika berättelser, men synes troligast, att därstädes i förra tider warit ett Wikinga näste. Widlyftigare härom kan läsas uti Nidelströms Disputation öfwer Gården under Herr Prof. Brings præsidio.

  Tosterups ägare:

  Början av 1300-talet Axel Eskildsen Mule
  1300-talet Hans dotter Barbaras man Torkild Nielsen Brahe
  Anders Jacobsen Grim
  Dennes son Jens Andersen Grim
  Peder Torkildsen Brahe
  Dennes son Axel Pedersen Brahe
  Dennes son Peder Axelsen Brahe
  1441-1487 Dennes son Axel Pedersen Brahe g.m. Maren Tygesdatter Lunge
  1487-1523 Deras son Tyge Axelsen Brahe, g.m. 1:o Magdalene Krognos, 2:o Sophie Rud
  1523-1565 Hans son Jörgen Tygesen Brahe, g.m. Inger Oxe
  1565-1571 Hans bror Otte Tygesen Brahe, g.m. Beate Bille
  1571-1601 Deras son Jörgen Ottesen Brahe, g.m. Ingeborg Parsberg
  1601-1611 Deras son Tönne Jörgensen Brahe
  1611-1615 Hans farbror Knud Ottesen Brahe, g.m. Margrete Eriksdatter Lange
  1615-1616 Dennes bror Axel Ottesen Brahe, g.m. 1:o Mette Gjöe, 2:o Kirsten Hardenberg
  1616-1640 Hans son Tyge Axelsen Brahe, g.m. Birgitte Brock
  1640-1656 Genom köp Otte Tagesen Thott, g.m. 1:o Jytte Gyldenstierne, 2:o Dorte Rosencrantz
  1656-1688 Hans dotter Jytte Thott, g.m. Jörgen Krabbe (d. 1678)
  1688 Hennes svåger Just Hög
  1688-1693 Genom köp Rutger von Ascheberg, g.m. Maria Eleonora von Busseck, genannt München
  1693-1722 Deras son Christian Ludwig von Ascheberg
  1722-1753 Hans syster Margareta von Ascheberg, g.m. Kjell Christoffer Barnekow
  1753-1772 Deras son Rutger Barnekow, g.m. Mariana Lovisa Maclean
  1772-1782 Deras döttrar Margareta Lovisa, g.m. Jacob Wilhelm Bennet, och Eleonora Mariana, g.m. Anders Reinhold Wrangel
  1782-1783 Genom köp Erik Ruuth
  1783-1791 Genom köp Johan Sparre, g.m. Alexandrine de Cheusses
  1791-1810 Hans änka Alexandrine de Cheusses
  1810-1832 Genom köp hennes svärson Isaac Lars Silfversparre, g.m. Sophie Sparre, som var änka efter C. A. Ehrensvärd
  1832-1858 Genom arv och köp de sistnämndas son Gustaf Ehrensvärd, g.m. Henrietta Virginia Sofia Catharina Adlercreutz (AID: v403324.b2070)
  1858-1901 Deras son Albert Ehrensvärd, g.m. Ingeborg Hedvig (Hedda) Vogt
  1901-1904 Hans änka Hedda Ehrensvärd och deras sju barn
  1904-1944 Deras son Carl August Ehrensvärd jämte syskonen samt intill 1912 hans son Augustin Ehrensvärd
  1944-1947 Carl August Ehrensvärd och fyra kusiner
  1947-1957 Carl August Ehrensvärd, g.m. 1:o Gisele Dorotée Anna-Luise Marianne Lilla von Bassewitz, 2:o Svea Elisabeth Lachman
  1957- Hans son Gustaf Jörgen* Ehrensvärd, g.m. Ebba Gunilla* Banér
  1992- Jan Ehrensvärd

  Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1872, Martin Weibull, s. 72-73
  Tosterup skildras 1676 såsom befästadt med grafvar om 37 fots bredd och 10 fots djup samt en vindbrygga; omkring det starka fyrkantiga tornet, som hade 20 alnars höjd och 1/2 alns tjockare murar än den öfriga byggnaden, nådde grafven en bredd af 75 fot. Sjelfva byggnaden, aflångt fyrkantig och 1 ½ våning hög, hade 1 ½ alns tjocka murar. I nedra våningen voro gemaken hvälfda. Borggården var ej kringbygd, utan bildades af hufvudbyggnaden, ett lägre stenhus och tvenne sammanbindningsmurar. Framför hufvudbyggnaden lågo stallarne och ladubyggnaden, uppförda af naturlig sten, men med tunna murar, och bakom de förra kyrka och kyrkogård. Från en höjd i närheten af tornet kunde detta med lätthet beskjutas, hvilket minskade platsens försvarsduglighet.
  Vid Tosterup som var hans hustrus Jytte Thotts arfvegods, stiftade Jörgen Krabbe ett hospital, hvartill han anslog dels pante- och dels frälsegods till ett värde af 10.000 dr. smt. Carl XI bekräftade denna stiftelse 1670 16/12* och det medgafs honom frihet, att under lika frihet som utsockne frälse bruka det pantegods, hwilket han vid en förändring af stiftelsen behållit mot lemnad refusion af eget frälse.
  [*Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038892_00489 ff ]

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 20 1/16 hemman, af hvilka 19 5/8 äro frälse och 7/16 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 89 Svabesholms kompani nr 89 Borrby skvadron nr 16
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 82-88,114-116 [AID: v792654.b1100.s211]


  Värnpliktiga i Tosterup

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1470
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00307
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00167
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00409
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00168
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00188
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00137
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00227
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00020
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00089
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00126
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00119
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00088
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00124
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00121
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Glemminge och Tosterups socknar
  Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde nämndemannen Lasse Månsson i Glemminge. Efter hans avgång år 1859 valdes

  Per Svensson i Glemminge, vald 25/5 1859, entledigad sommartinget 1868;
  Jöns Ingvarsson, n:r 22 Glemminge, vald 27/9 1868;
  Jöns Månsson, n:r 13 Glemminge, vald 23/1 1872;
  Bengt Nilsson, n:r 18 Glemminge, vald 4/2 1879;
  Per Nilsson, n:r 3 Glemminge Tågarp, vald 7/6 1881;
  Lars Ingvarsson, n:r 38 Glemminge, vald 28/5 1888;
  Måns Persson, Glemminge, vald 28/7 1900;
  Per Andersson, Glemminge Tågarp, vald 26/8 1906;
  Arrendatorn Nils Persson, Larsbo, vald 2/8 1914
  Mårten Månsson, Römöllan, vald 24/10 1920, död 1923;
  Kommunalordföranden Per Nilsson, n:r 22 Glemminge, vald 8/7 1923, död 1926;
  Nils Nilsson, n:r 35 Glemminge, Ljungabron, vald 11/4 1926, innehar befattningen (1926)

  Tosterups socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Insochne Wekudagz till Tåsterup Gårdh 1 Tågerup: Mårten Andersson ½ Har 3 husläng:r wedh macht, bonden hielper sigh lijtet
  -”- 2 Gathehuus: Jöns Ollsson 1 Een lijten huusl: fattigh åbo
  -”- 3 Nils Lasson 1 Dito beskaffanheeth
  -”- 4 Mårten Nilss: nu Biörn Ollss: och Jöns Månsson ½ Fins 3 stycken huusläng:r
  -”- 5 Jöran Nilsson ½ Dito 3 huuslängiar wedh macht och behållen bondhe
  -”- 6 Nils Andersson och Pehr Bångh ½ Fins 4 huusläng:r, bondhen fattigh
  -”- 7 Tycke Pehrsson och Mårten Pehrsson ½ Har 4 huuslängiar och bondhen hielper sigh
  -”- 8 Isach Tygess: och Tycke Mårtenss: ½ Har 2 små längiar huus, bonden hielper sigh
  -”- 9 Swen Larss: och Jep Swenss: ½ Har 4 små husläng:r wedh macht och bonden behållen
  -”- 10 Hans och Pehr Anderss: ½ Dito 4 huuslängiar och hielper sigh
  Dito Insochne Wekudagz till Bollerups[!] Gårdh 11 Willadtz Nilsson och Pehr Mårtenss: ½ Har 4 små huslängiar och bonden hielper sigh
  -”- 12 Olof Andersson ½ Har 3 husläng:r och hielper sigh
  -”- 13 Olof Jönss: och Nils Hanss: ½ Har Een husl: och Ähr fattige bönder
  -”- 14 Gathehuus: Pehr Lasson 1 Ett lijtet stycke huus
  Rusthållare 1 Giärarp: Clas Jönsson 1 Haf:r 4 g:le huusläng:r bonden wedh macht
  Dito Insochne och Wekudagz till Tåsterup Gårdh 2 Anders Classon och Tycke Jepsson ½ Har 4 små huusläng:r bonden hielper sigh
  -”- 3 Gathehuus Måns Ollss: 1 Ett lijtet stycke huus
  -”- 4 Lars Olsson 1 Dito Ett lijtet stycke huus
  -”- 6 Anders Påhlsson ½ Har 2 stycken huusl: och hielper sigh
  -”- 8 Mårten Håckonsson och Jöns Pehrsson ½ Haf:r 2 små stycken huusläng:r bonden ähr fattigh
  -”- 9 Gathehuus: Bengdt Thuasson 1 Haf:r 2 små stycken huusläng:r bonden ähr fattig
  -”- 10 Jöns Pehrsson 1 Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
  -”- 12 Måns Knuthss: Ibruuch ½ Ett stycke huuslängia wedh macht
  -”- 14 Gathehuus Pehr Hansson 1 Ett lijtet golfz huus Åboen ähr Uthfattigh
  -”- 15 Jöns Nilsson ½ Har 2 små husläng:r bonden hielper sigh
  -”- 16 Nils Biörnssons Änkia ½ Består aff 4 huuslängiar Änckian behållen
  -”- 17 Jöns Nilsson Ladufougdhe ½ Har 3 husläng:r bonden wedh macht
  -”- 18 Lars Nilsson ½ Dito 3 små husl: bonden hielper sigh
  -”- 1 Rödemölla: Jöns Pehrss: 1 Een qwarn, bygdt medh 2 stycken små läng:r wedh macht
  -”- 1 Munkemöl: Hans Perss: 1 Dito beskaffanheeth

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684-1684) Bild 94 / sid 89 ff (AID: v98462.b94.s89)

  Tosterups gård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Tostrup Gård
  Thilhörer Welb: Frijherrinden Frue Jytte Thott, och Hendes Welbårnhed selffw beboer och bruger aufl till.

  For: gaard er et gamelt Urmindes heffdh och Setterij.

  Borgegarden
  Består udj et Stort grundmuuret huss på den Söndre Side, Så och et grundmuret thorn wed den södre ende der hoes, er wed magt. Noch finder östen till på gården, en grundmuret huuss, som er brögers, Kiörken och andre Lossementer udj, er och Wed Magt, Itemb paa den Nöre och Westre Side findes med Brantmuur Indlucht.

  Ladegården
  Bestaar först i en grundmuret Törskelade östen til.
  2. En grundmuret öxenstaldh Sönden till. 3: En anden lang lenge, Muret emellan stolper och saa Sönden till. for det 4:de Noch en Torskelade Westan till, er muuret mellom stolper. Alle desse forskreffne huusse, er thagt med Langhalmb och Wed magt. For det 5:te findes och en grundmuret Ridestaldh Westen till på gården, er thegel hengt och Wel Wed Magt.

  Belangande Udsäden Rugh 50 T:r, Biug 112 T:r
  Haffre 112 T:r, Saa och hör 300 läss.
  Andre Relation säden
  Udsaede Rug 56 T:r
  Biug 61 T:r, are 121 T:r

  Derom Will Welb: Frijherinden, wed sin fuldmechtig, som nu iche er tilstede, giöre Richtig for klaring omb, huor wide och huor meget, for den Kongl: Commission i Löderup, til Nestkomende Augustj. Naar Tostrup Sogn blifwer foretagit efftersom han ähr wed Udsaeden och Höehöstningen.

  Tostrup gårdz tilliggende grundh och Eigendom udj ager och Eng er Seerskild och inden Rå och Rör för sig selff, fra omligende Naboers Wånge och Marck. Allenäste noget haffre Jord, som liger ope Wed Gierrerup marck.

  BeRettes och at nogle gården heman och gadehusse i Thostrup by udj Danske Regeringstidh bleff ödelagt; och des Ager och Engh Tostrup gård Wnderlagt, Såsom bemelte Thostrup bye laa wed Hoffgården, och deres Ager och Eng, beblandet iblant gårdsens, saa och i Tostrup Sogn.

  Wedh Tostrupgård liger och en liden Eggeskouff, med steengierde Indtept, der Wed i rårdens Wang Röemölle.

  Uggedagstienare til Tostrup gårdh och der i Sogne, ehr heele Muncke Tågerup bye, Saa och _7 heman i Gierrerup by, och nogle gadehuuss, som och med deres Ager och Eng Serskildh, Och Grendser optil Tostrup gaardz Marckeskiehl och Eijendomb, Itemb Munckemölle med 2 Querner, liger och i Tostrup Sogn.

  I bemelte Gierrerup bye Er en Cronens Pantegaard, och heman som och er i Tostrup Sogn.

  Disligeste foregiffues, och at Werre udh Kiöpinge Sogn och bye, Nembl: i Store Kiöpinge, Lille Kiöpinge, Suenstrup och Faarerup nogle Uggedags bönder til Tostrup gård, huerom Welb: Frijherinden Wed Commissionen i Löderup, for de Kongl. Commissarier, will lade Nafngiffue och Rigtig forklare.p.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00222

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Födda, vigda och döda i Tosterup åren 1806-1826:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav ”oäkta” födda pojkar Varav ”oäkta” födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda mankön i Skriftserie nr 3
  1806 10 8 2 0 0 2 2 3
  1807 9 4 5 0 0 3 7 8
  1808 9 7 2 0 0 4 8 6
  1809 8 4 4 0 0 9 2 1 2 1
  1810 10 6 4 0 0 5 5 2 6 2
  1811 16 5 11 0 0 1 6 2 3 1
  1812 13 7 6 0 0 6 5 5
  1813 9 4 5 0 0 1 4 7
  1814 9 5 4 0 0 5 3 3
  1815 14 10 4 0 0 6 5 1 7 1
  1816 15 5 10 0 0 5 3 1 4 3
  1817 12 5 7 0 0 6 4 4 3 3
  1818 14 4 10 0 0 3 2 2
  1819 11 7 4 0 1 5 7 2 4 1
  1820 16 5 11 1 0 10 12 5 5 0
  1821 21 8 13 1 0 5 3 5
  1822 15 8 7 0 0 2 8 1 7 1
  1823 16 8 8 0 0 4 3 1 5
  1824 23 10 13 0 0 7 4 4
  1825 22 9 13 0 0 5 8 4
  1826 12 6 6 0 0 1 7 4

  Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Tosterups kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1803 22/6
  Uppå Wederbörandes därom gorde begäran, kungjöres härmedelst, att å den 12 nästinstundande Juli försäljes på Tosterups gård, i detta Län och Ingelstads Härad, all efter framlidne Herr General-Amiralen och Kommendören Grefwe Ehrenswärd befintlig lösägendom, bestående af Guld, Silfwer, Plaiter, Koppar, Malm, Stål, Lin- och Gång Kläder, Wagnar, Selar, Böcker och en mängd diverse persedlar, som af säkre inropare betalas 14 dagar efter Auctions-dagen.

  1806 14/8, N:o 125
  Uppå derom gjord anhållan, warder Stall-drängen Christopher Persson, hwilken förleden Midsommaredag från sin årstjenst å Tosterups gård i Ingelstads Härad olofl. afwikit, utan att sedermera återkomma, härigenom allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stads-Betjente inom Länet, att honom på det nogaste efterspana, samt wid ertappandet i dess tjenst å ofwanberörde gård inställa. Christopher Persson är efter upgift född i Nedraby af Öfraby Socken, 24 år gammal af medelmåttig och undersättsig wäxt, med swart korrt hår ljusa ögonbryn och bleklagt ansigte, samt wid afwikandet klädd i blå tröja, gula skinnbyxo , stöflar och swart hatt.

  1819 19/7, N:o 111
  Å Måndagen den 9:de och följande dagar i Augusti månad nästinstundande, låta wederbörande Arfwingar efter Framledne Fru Grefwinnan och Generalinnan Sparre på Tosterup, därstädes till den högstbjudande försälja bemälde Fru Grefwinnas efterlemnade hela Lösörebo, bestående af Guld, Silfwer, Koppar Then, Mässing, Malm, Jern och trädwaror, Meubler, Tagelmadrasser, Säng och Linkläder, Glas och Porcelaine, Täckte Wagnar, Calecher, Slädar, Sehlar och Remtyg, jemte Diwerse waror, hwilka ej så noga specificeras kunna. Säkre och Kände Köpare lemnas anstånd med betalningen till d. 1 Dec. instundande, då den på stället ärläggas bör, men okände eller mindre wderhäftige, få ej, utan emot genast ärläggande Contant betalning, bortföra sine inropade waror; warande anstalt fogad om Spiswärd, som under Auctionstiden går Auctionssökande till handa med mat, förfriskning och Hästfoder emot betalning; hwilket härigenom kungjort warder.

  1822 22/4, N:o 67
  Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 7/32 m:tl Gärarp, beläget i Tosterups Socken och Ingelstads Härad, och till skulds gäldande i mät tagit kommer, genom Auction, som Kronofogden i orten förrättar å Häradets Tingställe Hammenhög, att försäljas den 14 instundande Augusti kl. före 12 på dagen. Med tillträdet af denne hemmansdel, som i wärde är uppskattad till Tre Tusende Tre Hundrade Trettio Tre R:dlr 16 ss. R:g.d förhålles efter 5 Cap. U:balken och Köpeskillingen ärlägges inom Fjorton dagar efter Auctionen, så wida längre anstånd icke kan betingas af fordringsegarne, hwilka om försäljningen böra i god tid underrätta de personer, som till äfwentyrs ega Inteckningar i berörde Fastighet och hwilkas hemwist är kändt; men till öfrige Inteckningshafwares underrättelse skall denne Kungörelse införas 3:ne gångor i allmänne Tidningarne och sist inom 14 dagar före Auctionen. Till hemmanet äro ungefärligen 40 tunneland åker i bördig jord omkring 90 lass höhöstnadårligen. Flisstensbrott och Trädgård samt goda åbyggnader.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Tosterups Socken genom Herr Öfwersten och Riddaren, Grefwe Ehrenswärd 34 R:dr 8 sk.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Tosterups Socken Åboen Jöns Jeppsson i Römölla

  1870 1/8, N:o 322
  Att Rusthållaren Jöns Nilsson å N:o 1 Görarp[!] blifwit wald till ordförande i Tosterups sockens kommunalnämnd, warder härigenom kungjordt.

  1873 5/1, N:o 2
  Att Patron O. Lundgren på Munka-Tågarps gård blifwit wald till ordförande i Tosterups sockens Kommunalstämma, warder härmed kungjordt.