Tryde

  Pastorat: Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1920 Tryde
  1921-1951 Tomelilla köping (del av församlingen)
  1921-1951 Tryde (del av församlingen)
  1952-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij förrättade” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Tryde saknade byordning 1778
  Sälshög byordning stadfäst 1757 4/3
  Tomelilla saknade byordning 1778

  Litteratur:
  Hembygdsgårdar i Tomelilla kommun. 1978
  Lundkvist, W, Tomelilla krönika 1437-1954. 1955
  Nilsson, N. G, Tomelilla gamla by och Byagården. 1976
  Tomelilla fabriks- och hantverksförening 75 år. 1975
  Tomelilla hembygdkrets årsbok. 1967- (årlig)
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 127-128. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b2950
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4880.s488, v951579.b5100.s510
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b7110.s711, v948974.b7480.s748
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b6380.s636
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b6290.s579, v951561.b6310.s581

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Tryde kyrkogård 2015 (pdf)
  Tomelilla kyrkogård 2015 (pdf)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Tryde Sokn och By har:

  Prästegård 1/4
  Klåckarebohl 1/16
  Utsokne Frällse 5. 3/4 Kåseholm 4. 3/4, Örup 1.
  Qwarn 1 Kåseholm.
  Gatehus 13 12 till Kåseholm.

  Skarp och sandig åker, nödig äng, någon torfjord, surskog och fiske.

  Sälshög har:

  Skatte 2. 7/16
  Utsokne Frällse 4. 1/4 Örup 1. 5/8, Kåseholm 2. 1/8 och Lieutenant Ehrencrona 1/2
  Crono indelt 3/16
  Lieutenants Bost. 15/16
  Qwarn 1 Handelsmannen Baas.
  Gatehus 18 Kåseholm 1.

  Tillräckelig åker och äng, någon torfjord.

  Tommelilla har:

  Skatte 1/4
  Utsokne Frällse 2. 1/8 Örup 1. 1/8, Lieutenant Ehrencrona 1.
  Gatehus 1 Örup.

  Swagt utsäde och höbol med någon torfjord.

  Enstaka Torp 5 Kåseholm

  Kåseholms

  Säteri (o) 1. 1/4 Herrar Ryttmäst. Hind. Julius och Johan Coyetter.

  Soknen har 46 st. hemmansbrukare, utom Säteriet.

  (o) Fordna tiders egare till denne Gård, som förmenes wara anlagd af en Kååse, hafwa warit Krabbar, Urnar, Ackeleyer, Gyllenpalm och Ehrencronor, från hwilcken senare Familie nuwarande egaren Gården gienom kiöp bekommit, som har en stor Corps de Logis och en flygel Bygnad af korswärcke, en wåning högt samt täckt med tegel. Ladugården består af 3:ne korswärcks bygnader täkte med halm. Trägården fram för Corp de Logien, är rymlig och under ny anläggning. Situationen är angenäm till åker och skog.
  Gården eger fiske af giäddor, rudor och abbor uti några st. dammar, wildhane af högdjur, harar och åkerhöns, tillräckeligit och godt utsäde, ett däremot swarande höbol, dubbla stengårdar till största delen omkring egorne, godt muhlbete, 8:ta Utsokne Frällse hemman, 21 st. Gatehus, wariblandt ett är grundmurat och till krog inrättat, en odal Miölqwarn, tillräckelig bok, eke och surskog, samt Jus Patronatus till Tryde kyrcka försåldt af konung Friederich den 3:die i Dannemarck till en Ifvar Krabbe.


  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver
  Malmöhus län – 1765 (av J. L. Gillberg)
  Tryde Sokn och Efweröds By har:

  Skatte 4. 1/4 [Everöd nr 3 se: v331250.b4000.s199, v331250.b8800; Everöd nr 5 se: AID: v331250.b9060; Everöd nr 7 se: v331250.b9310; Everöd nr 8 se: v331250.b8810; Everöd nr 11 se AID: v384776.b709, v331250.b9280; Everöd nr 12 se AID: v384786.b6830; Everöd nr 20 se AID: v384826.b4390]
  Utsokne Frällse 2. 1/2 Esperöd och herr Lieutenant Ehrencrona 1.
  Gatehus 9 Ehrencrona 6 st.

  Åkerjorden sidländ och mager, höbolet tarfweligit, någon kratmarck och Torfjord till nödtorft.

  Den öfrige delen af Soknen tillika med Pastoratet ligger uti Christianstads Lähn.

  Kåseholms ägare:

  1647 Johan Urne till Vanstatorp, g.m. Pernille Kaas
  1671 Kjeld Nielsen Krag
  1673 Enevold Knudsen Akeleye, g.m. Margrete Eriksdatter Steensen
  1682 Genom köp Johan Palm, adlad Gyllenpalm, g.m. Helena Ottosdotter von Bösen
  1687 Deras son Hans Gyllenpalm, g.m. Barbro Sofia Akeleye
  1723 Genom köp Gustaf Gammal Ehrencrona till Åraslöv, g.m. 2:o Anna Christina Nehrman
  1744 Deras son Hans Gustaf Gammal Ehrencrona till Åraslöv, g.m. 1:o Brita Maria Hammarberg
  1757 Genom köp Henrik Julius och Johan Gustaf Coyet
  1769 Henrik Julius Coyet, g.m. Charlotta Vilhelmina von Dellwig
  1788 Genom köp Gustaf Berend Santesson från Göteborg, g.m. Dorotea Elisabet Matsen
  1793 Genom köp B. G. Sahlgren
  1794 Genom köp Ulrika Catharina Koskull, g.m. Magnus Fredrik Brahe till Skokloster, Skarhult m.fl
  1796 Genom köp Tage Thott till Skabersjö, g.m. Ulrika Christina Barnekow
  1824 Deras son Christian Thott, g.m. 1:o Ulrika Eleonora Barnekow, 2:o Eva Lovisa Bennet
  1844 Hans systerdotter Maria Sofia Beck-Friis, g.m. Nils Anton Barck
  1858 Genom köp Johan Peter Hintze, g.m. 1:o Emma Gunilla Mortuna Cavalli
  Genom köp G. Hintze
  1905 Genom köp F. Wassberg
  1907 Genom köp K. A. Nilsén
  1919 Genom köp Clas Erik Thott, g.m. Caroline Marina Strömfelt
  1957 Genom köp Jan Björkman, g.m. Karin Anna-Brita Larsson

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
  Efweröds by af Tryde
  , 2 ½ mantal Utsockne-Frälse, 8 nummererade Gatuhus; folknummern 460, 235 man- och 225 qwinkön; ordinarie räntan 10 R:dr 15 sk. B:co; kronotionden Råg 4 tunnor 25 ½ kappar, Korn 9 tunnor och 34 ½ kappar, Hafre 2 tunnor 6 kappar. Åkerjorden är sidländ och mager, höbolet tillräckligt; torfjord finns till husbehof. Dessa hemman äro sammandragne i ett skifte, med stora Ladugårdshus af stenmur bebyggde, samt ägorne i flera gärden indelte och med stengård inhägnade. I afseende på kyrkogången lyder denna by under Tryde kyrka.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Efweröd nr 1, 3/16 mtl 1761 juli 30, skattebrev på 3/16 mtl
  Efweröd nr 2, 3/16 mtl 1761 juli 30, skattebrev på 3/16 mtl
  Efweröd nr 19, 1/4 mtl 1761 juli 30, skattebrev på 1/4 mtl
  Sälshög nr 1, 1/2 mtl 1750 juni 7, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v835487.b1260.s239)
  Sälshög nr 21, 3/16 mtl 1766 jan. 30, skattebrev på 3/16 mtl
  Tomelilla nr 1, 1/4 mtl 1759 dec. 22, skattebrev på 1/4 mtl

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 17 9/16 hemman, af hvilka 13 7/16 äro frälse, 2 7/8 skatte och 1 1/4 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 101-107 Svabesholms kompani nr 9397-101 Simrishamns skvadron nr 28-33
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra & Södra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 98; Albo kompani 45-48, 114-115 [AID: v792654.b1100.s211; v792653.b1170.s223]

  Värnpliktiga i Tryde
  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1460
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani del av Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00366 I. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00380
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00222 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00276
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00491 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00523
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00235 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00267
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00279
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00270
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00319
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00179
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00016
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00165
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00161
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00219
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00198
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00210
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Tryde Tryde 1854 Dräng Ola Andersson
  1852 Dito Måns Andersson
  Kåseholm 1848 Bokhållare Jöns Nilsson
  Tryde 1848 Dräng Christian Nilsson
  Tomelilla 1847 Dito Nils Swensson
  Tryde 1846 Dito Ola Göransson

  Rusthållsförändringsförteckning 1733-1742:

  1733
  Svabesholms kompani nr 99, Efweröd 12. Ingwar Månsson tillträde 1/4 dels Skatte Rusthålds hemmanet i stället för Nills Jönsson, som är död blefwen, hwars dotter han gifter sig med.

  Svabesholms kompani nr 99, Efweröd 20. Häradsskrifwaren Oluf Lundijn tilträder detta 3/8 dels Skatte hemman i stället för Hr Major Gripenskÿtz.

  1734
  Svabesholms kompani nr 101, Efweröd 11 3/16 mtl Skatte. Drängen Anders Mårtensson tillträdes efter Tyke Andersson.

  1739
  Svabesholms kompani nr 98, Efweröd 7 1/4 mtl Skatte. Lars Mårtenss: död, och Sonen Anders Larss: efter öfwerenskommande med sina medArfwingar, i stället tillträder, emot dess Moders lifstids underhåld.

  Svabesholms kompani nr 100, Efweröd nr 14 1/4 mtl Skatte. Anders Ohlsson gammal och swag, afståt till Sohnen Lars Anderss: emot underhåld i sin öfrige lifztid.

  1742
  Svabesholms kompani nr 98, Efweröd 19 1/4 mtl Krono. Håkan Mårtensson afstådt för Mågen Pär Mårtensson emot lifstijdz underhåld för sig och sin i många åhr sängliggande Hustru.

  Svabesholms kompani nr 97, Efweröd 3 1/4 mtl Skatte. Ifwar Mårtensson såldt till Nills Nillsson för 80 D:r Srmt kiöpieskilling.

  Svabesholms kompani nr 97, Efweröd 3 1/4 mtl Skatte. Jöns Mårtenss: död och drängen Lasse Håkansson gift sig med dess doter och kiöpt hemmanet af Möllaren Mårten Jönsson. emot 100 D:r Srmt.

  Svabesholms kompani nr 97, Efweröd 2 3/16 mtl Krono. Oluf Bengtss: gammal och swag, afståt hemmanet till Sonen Pär Olufsson emot lifstidz underhåld.

  Svabesholms kompani nr 97, Efweröd 1 3/16 mtl Krono. Nills Siunesson utfattig, afståt till sin måg Joen Pärsson emot lifstidz underhåld.

  Svabesholms kompani nr 99, Efweröd 20 3/8 mtl Skatte. Häradzskrifwaren Lundin död och Hemmanet blifwit försålt till Wälborne Fru Morman emot 283 D:r 16 ./: Srmt.

  Källa: Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIab:1 (1733-1742) Bild 34 ff (AID: v98912.b34, NAD: SE/LLA/10899-2)

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Tryde och Spjutstorps socknar
  Vid indelningen tjänstgjorde Sven Larsson, Spjutstorp (Hedeberga). Efter honom valdes

  Mårten Nilsson, Norra Spjutstorp, 1829; därefter
  Mårten Göransson, n:r 9 Selshög, vald 1829;
  Ola Persson, Hedeberga, vald 31/12 1839;
  Sven Carlsson, n:r 8 Selshög, vald 14/10 1849;
  Per Jönsson, Hedeberga, vald 1854, entl. 31/7 1855.
  Sven Nilsson, n:r 19 Tryde, vald 26/8 1855, häradsdomare;
  Jöns Simmonsson, Hedeberga, vald 8/3 1890;
  Kyrkovärden Anders Nilsson, Everöd, vald 20/10 1902;
  Gustaf Anton Johnsson, Hedeberga, vald 25/6 1912;
  Paul Jönsson, Ekedala, vald 6/7 1918;
  Lars Håkansson, n:r 12 Spjutstorp, vald 13/12 1925; innehar fortfarande befattningen (1926)

  Tomelilla köping
  År 1926 tillkommen valkrets

  Apotekaren Anders Hallinder, Tomelilla, vald 7/2 1926; innehar befattningen (1926).

  Lantbrukaren C. A. Amilon, Everöds gård, Tomelilla, 1932-1938, 1944-1957-.
  Mårten Eriksson, Tomelilla, -1944-
  Oscar E. Landgren, Tomelilla, -1944-1957-.
  Charles B. Nordkvist, Tomelilla, -1957-.

  Tryde socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Rusthållare 1 Selshögh byy: Hans Månsson 1 Har 4 huuslengior wedh macht bonden behållen [AID: v384826.b6710; v384826.b5420]
  Insochne Wekudagz till Kååseholm Fru Margretha Stensson 2 Jöns Mårtensson ½ Dito 4 små huuslengior och bonden hielper sigh
  [v98384a.b1160, v331250.b10260]
  Hans Månss: Rusthåldh 3 Jöns Andersson, Tyke och Mårthen Andersson ½ Dito 4 längior Jöns fattig och Mårten hielper sigh
  Dito till Kååseholm 4 Håkon Thuasson ½ Haf:r 2 små huuslengior bonden hielper sigh
  Till Öhrup 5 Mårthen Lasson Möllare ½ Ett och ett halft stycke huusl: bonden Uthfattigh
  Uthfrälse till Tåsterup 6 Håkon Mårtensson ½ Fins 3 små huuslengior och bonden fattig
  Hr Lieutnantens hästehemman 7 Jor Pehrsson ½ Har 4 små lengior och bonden fattig [AID: v1006558.b2470; v1006572.b3310; v1006582.b11730; v1006588.b10650; v1006592.b4460; v1006597.b5140]
  Till Kååseholm 8 Arfwedt Jönsson ½ Har 2 små lengior och fattigh
  Jöns Joenss: Rusthåldh i Selshögh 9 Anders Jonsson ¼
  Lasse Månsson ½
  Jöns Anderss: IBruch ¼
  1 Består af 4 st:n huuslengior ¼ ödhe och bönderne fattige
  Till Öhrup 10 Mårthen Jepsson ½ Har 3 stycken huuslängior bondhen hielper sig lijtet
  Hr Lieutnantens hästehen:n 11 Lasse Nilsson ½ Fyra små huusleng:r hielper sigh [AID: v1006558.b2460; v1006572.b3330; v1006582.b11740; v1006588.b10650; v1006592.b4460; v1006597.b5130]
  Cronans, Rusthål: Hans Månss: sigh tillhåller dock Ograv:t 12 Gathehuus: Lasse Skräder och Nils Lasson 1 Har här på Upbygdt fyra små huuslengior, hielpa sig, kan här till Uthsåås 2 skp: Uthsäde och ingen Äng [AID: v1006572.b3350; v1006582.b11760; v1006588.b10650; v1006592.b4460; v1006597.b5150]
  Till Öhrup Gårdh 13 Nils Swensson ½ Afhyst och ödhe Engen höstas och Inbärgas
  H:r Lieutnant Dahlpijls Säthe och hestehemman 14 Pehr Ingemansson 1 Har 4 Nya behålne huus längior Åboen wedh macht [AID: v384816.b6950; v384826.b6460; v1006558.b2410; v1006570.b5590; v1006572.b3310; v1006582.b11640; v1006588.b10420; v1006592.b4410; v1006597.b4890]
  Nils Håkonssons Rusthåld i Spiustorp 15 Oluf Andersson och Jöns Jbsson ½ Fins 3 förfalne längior fattige bönder
  Jöns Joenss: Rusthåldh 16 Lasse Pehrsson  ½ Nyligen Antaget på 3 Åhrs frijheeth, Upsatt 3 golfz huus fattig
  Hans Månss: Rusthåldh 17 Måns Lass: nu Anders Månss: ½ Fins 4 små g:le huusläng:r dhe 2 förfalne, Uthfattigh dräng [AID: v384816.b6470]
  Jöns Joensson Rusthål: och dess Rusthåldh 18 Bosegårdhen: Jöns Joensson ½
  Åke Andersson och Lasse Pehrsson Ibruch ½
  1 ½ parten Afhyst och Ibruch finns 4 st: huuslengior och bönderne der på hielper sigh
  Jöns Håkonssons Rusthåldh 19 Mårthen Lasson ½ Har 3 små huuslengior bonden fattigh
  Till Öhrup 20 Mårthen Nilsson ¼ Ett stycke huuslengia förfal: bonden Uthfattig
  Hans Månss: Rusthåld 21 Nils Lasson Ibruch ½ Afhyst och Ibruch och boer på förbem:te Gathehuus
  Till Öhrup 1 Lasse Mårthensson Qwarn 1 Ett stycke g:lt förfallit Möllehuus Åboen Uthfattig
  Pastoren Hr Otto Erichssons Rusthåldh i Öhraby 1 Tommalilla: Truls Jönsson ½ Haf:r 2 st:n huuslengior bonden ähr fattigh ringa bruuk
  Uthfrälse till Öhrup 2 Een Ödhe Grundh ½ Afhyst j många Åhr och bruket Öhrup Gårdh Underlagdt
  -”- 3 Påhl Lassons Gårdh 1 Een huuslengia och bruuket Underlagdt Öhrup Gårdh
  4 [AID: v384816.b7700]
  -”- 5 Een Ödhe Grundh ½ Afhyst och bruuket Öhrup Gårdh Underlagdt
  Insochne och wekudagz till Kååseholm 6 Johan Pehrsson ½ Fins här till 2 grundar, men i Jordeboken för Ett hemman Upfördt. Har 3 längior, bonden hielper sigh
  -”- 7 Dito Ibruch ½ -”- [AID: v384826.b6810]
  -”- 8 Gathehuus Pehr Skomakare 1 Ett lijtet stycke huus Åboen fattigh [AID: v384826.b6750; v384839.b6140]
  -”- 1 Pantharehuuset i Tryde Eeke Hindrich Månsson Ett stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 1 Trydemölla: Jepp Månsson 1 Består af Een lijten qwarn och 2 st:n små längior, hielper sigh
  -”- 1 Ryngetorp: Frun på Kååseholm Ibruch ½ Fins Een huuslengia och brukat Underlagt Kååseholm
  -”- 1 Kantan: Måns Pehrsson Afbrändt och Afhyst och dess ringa bruuk Underlagt gården
  -”- 1 Skyttehuusett 1 Ligger undher Gården finns Een lijten huuslengia
  Insochne till Kååseholm 1 Tryde byy: Enewåldh Pehrsson 1/2 Haf:r 4 huuslengior tembl: wedh macht och bonden hielper sigh
  -“- 2 Gathehuus: Pehr Mårtensson 1 Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
  -”- 3 Anders Nilsson 1 Dito Ett sycke huus Åboen hielper sigh
  -”- 4 Pehr Skomakare 1 Dito beskaffenheeth
  Prästestomnen 5 PrästeGårdhen Fins 4 huuslengior wähl wedh macht hålne och reparerade
  Klåckare bohl 6 Deigne bohligen 1 Ett lijtet stycke huus wedh macht
  Dito Insochne till Kååseholm 7 Gathehuus: Nils Joensson 1 Ett lijtet stycke huus, fattig
  -”- 8 Pehr Nilsson 1 Dito beskaffenheeth
  -”- 9 Jep Jönsson ½ Har 3 huuslengior bonden hielper sigh
  -”- 10 Oluf Månsson ½ Har 4 längior wähl wedh macht [v331250.b10050]
  -”- 11 Gathehuus: Oluf Sÿare 1 Ett lijtet stycke huus fattig
  -”- 12 Smedehuuset: Erich Pehrss: 1 Ett lijtet huuslengia wedh macht
  -”- 13 Nils Pehrsson ½ Har 3 stycken huuslengior wedh macht och hielper sigh
  -”- 14 Lasse Olsson ½ Dito beskaffenheeth
  -”- 15 Måns Andersson ½ Dito legenheeth
  -”- 16 Åstredt Pehrsson ½ Dito 3 st: huuslengior Åboen fattig
  -”- 17 Carl Lasson ¼ Dito beskaffenheeth
  -”- 18 Bengdt Lafogde nu Mårten Jönss: ¼ Fins 2½ huuslengia fattig
  -”- 19 Bengdt Olsson ½ Har 3 st: huuslengior bonden Uthfattigh
  -”- 20 Pehr Olsson ½ Dito beskaffenheeth
  -”- 21 Måns Pehrsson ½ Dito huus bonden hielper sigh
  -”- 22 Nils Jbsson ½ Har 4 huuslengior och bonden wedh macht

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 126 / sid 123 ff (AID: v98462.b126.s123)

  Kåseholms gård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Kåsseholm
  war tilforn et bonde heman, kaltes Esborntorp, thil hörer Welb: Frue Margrete Stenssen, och den selff beside och bruger.

  Gården består udj _4: Bonde lenger, Bygt med thömmer leer, så och med langhalmb thagt.
  Itemb et brögers, med en liden Köllquren der inde, ochsaa bygt, af thömer, leer och langhalms tagt.

  Samme gaard, Welb: Johan Urne hafwer Erlangit frijhed på af Hans Kongl. May:tt i Danmarch, for en 32 åhr siden, des Midler siden, hafwer det Werrit Setterij, och till en effter anden Arenderet och bortleijedh, Indtill Sal: Welb: H: Achileije, den for en 11 eller 12 Åhr siden, fra Welb: Johan Urne kiöffte, och den tiden Stedtze beboed.

  Gårdsens Ager och Eng er Seerskildh for sig selff. Kandh Saaes Ahrligen Rug _3 T:r 1 skeppe. Biug _4 T:r
  Höe åhrligen kand Höstes _80 Lass.
  It gadehuss i gaardsens Wångh, som Fruens skåtte boer i.

  Under Kåsseholmb hafwer Welb: Sal. H: Achileije kiöpt et thorp kaldes Rönge, som med Ager och Eng, grandser til Kåsseholmbs Wångh. Samme thorp, huortill saaes åhrligen, Rugh _3 T:r, Biugh _ 4 thönder.
  Höe Ungefehr kand höstes her wed en _80 lass. Och på en _7 åhrs tid hafwer den med Ager och Eng Weret brugt och gröden indhösted, tilligge med Kaasseholms aufling. Liger och med Kåsseholmb i Tryde Sogen.

  Uggedags goedtz bruges til Kåsseholmb, er heele Thryde bye som er _13 hemman och _6 gadehusse. Udj Selsöe bye 5 hemman er Iblant _1 öde. Och udj Tommelille en bonde Johan Persson, hafwer 2 Små boliger. Itemb och Ole Mortenssons heman i Efueröd, ale i Tryde Sogen, bemelte bönder på en _10 eller 11 åhrs tidh Werret brugt Uggedags till Kåsseholmb.

  Her foruden Liger Under Hofgården Tuende Wandquerner Nafnlig _ Thryde mölle, och Efuerödh mölle, begge i Thryde Sogen.

  Udj bemelte Tryde Sogen, er en Stoer dehl bönder och heman, till Kongl. May:tt och Cronen, Saa och en dehl Frelsse Hemman.

  Skouf til Kåsseholmb ligendes i Tryde Sogn. En Egge och hasselskouff, kaldes Thryde Egge. Itemb Tryde Snabbe er både Ege och Böggeskouff .p.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00224

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1750 25/8 ”Publication” i Ystads rådhusrätt och magistrat, AID: v231000.b8300.s813
  Uppå wederbörlig hos Magistraten skiedd Reqvisition warder härigenom Kundgiordt, huru som Herr Lieutenanten Palmbladh utj Selshög och Tryde Socken, är sinnad, att den 5 september nästkommande genom offentelig auction till den mäst biudande försälja ett des fierdedels skatte hemman i berörde Selshögz By, jemte bjkupor och Arbets hästar, med mera, hwar som förthenskull, skulle wara hågad sig sådant att tillhandla, har sig därstädes förenembde d 5 instundande September om morgonen bittjda att inställa. Ystads Rådstuga d. 25 Aug. 1750.
  Publicerad utj S:te Peders Kyrkia d: 26 Aug: 1750

  1814 24/3, N:o – (Malmöhus läns landskansli, AID: v884459.b1520
  Att Ingelstads Härads Lofl. Tings-Rätt genom Utslag den 1 Martii innewarande år, uppå Kronoskatte-Åboen Nils Perssons på N:o 1 Sälshög egna begäran, i anseende till misshushållning med wisad böjelse för dryckenskap, ställt honom under förmynderskap af dess hustru Ingar Håkansdotter, samt Skyldemän Åboerne Nils Andersson i Lassared och Ola Håkansson på N:o 15 Eggelstad, det warder, enligt Kongl. Förordningen den 11 Maji 1774, härigenom allmänneligen kungjordt, med anledning till de af Nils Perssons okände Borgenärer, som kunna hafwa laggilde fordringar hos honom, att sådane inom En månad härefter hos förenämnde förmyndare uppgifwa och lagligen styrka, wid den påföljd, som Lag förmår.

  1823 30/10, N:o 308
  Den 29 Nowember komma Fastigheterne N:o 1 Sellshögsmölla med 2:ne par skattlagde Stenar jemte en ny uppbygd Stamp, samt derunder i Enskifte lagt N:o 10 1/4:dels mantal Utsockne Frälsehemman Sellshögs By, Tryde Socken, Ingelsta Härad af detta Län, att försäljas på friwillig Auction; Köpewilkoren tillkännagifwes wid Auctionen, med erindran att den som stadnar för högsta budet bör wara försedd med wederhäftig borgen; hwilket till hugade köpares underrättelse kungjordt warder.

  1834 24/1, N:o 19
  I afseende till afflyttning från orten, låter Herr Inspector H. Möller i Tryde, Lördagen den 1 nästkommande Mars, gonom Auction till mästbjudande försälja dess Wäderqwarn med 2:ne par stenar, samt Boningsrum wäl inredde till ståndspersoner; Och derjemte försäljes utsockne Frälse hemmanet N:o 21 1/32 mtl. Tryde bestående af något öfwer 12 Tunneland belägit i Tryde Socken Ingelstads Härad och Christianstads Län, hwilka få tillträdas nästa Fardag eller den 25 Mars. Betalningsterminerne skola blifwa jämkade efter beqwämligheten för köparen, med erindran att godkänd borgen bör anställas för köpesumman. Sellshög den 24 Januari 1834.
  Pehr Månsson
  Anmodad Auctionsman

  1834 29/7, N:o 175
  Framlidne Herr Hofmarskalken och Riddaren Högwälborne Grefwe C: L: Beckfris respectiwe sterbhus Delägare låta genom offentlig Auction försälja:
  /…/ Lördagen den 16 Augusti kl. 11 f:m: Hemmanen N:o 2, 4, 5, 6, 8 och 20 Sällshög belägne i Christianstads Län, Ingelstads Härad och Tryde Socken. Auctionen hålles på dessa hemman, hwilka utbjudas först i mindre låtter och sedan ostyckade.Betalningswilkoren, som för kjöpare blifwa högst förmåndlige, skola wid utropet närmare tillkännagifwas.

  1835 16/2, N:o 17
  Till följd af Kongl. Krigs-Collegii Skrifwelse af den 28 sistl. Januari, kommer det wid Ryttmästare Bostället Sällshög, i Tryde Socken och Ingelsta Härad, befintelige Caracters Huset, att, å offentlig Auction, som förrättas på stället Måndagen den 30 nästk. mars kl. 12 på dagen, till den högstbjudande försäljas, med rättighet för köparen att Huset från Bostället bortföra och under willkor att blifwande högsta anbudet skall underställas Kongl. Krigs-Collegiie pröfning.

  1835 15/6, N:o 171
  Å nedannämnde Boställen wid Kongl. Skånska Dragon-Regementet äro Ekonomiska Besigtningar för innewarande år utsatte, att werkställas följande dagar:
  Cimbrishamns Esqwadron
  Esqwadrons Chefs Bostället Sällshög den 8 Juli kl. 10 f.m.; 1:sta Corporals dito Wemmerlöf den 10 Juli kl. 10 f.m.; 2:dra dito Jerrestad den 11 Juli kl. 10 f.m.; och Trumpetare dito Lökaröd arrenderadt af Nils Jönsson den 14 Juli kl. 10 f.m.; och warda ofwannämnde arrendatorer härmed kallade att sig wid de utsatte Synerne infinna; Hwarjemte Krono-Fogden i Orten har att förordna behörigt Krono ombud samt kalla Nämnd till inställelse wid berörde Boställs Syner.

  1835 29/8, N:o 249
  I anseende till afflyttning från Orten, låter Herr Majoren och Riddaren P. D. Silfwersköld på Kåseholm, genom Auction därstädes den 24:de nästkommande September klockan 9 f.m., försälja alla slag Husgerådssaker, Guld, Silfwer, Koppar, Malm, Jern- och Trädwaror, 4 st. Jernugnar, Glas och Porcelaine, deriblend en Bordplateau och en fin, complett blå och hwit Bordserwis, Mahogney- och betsade Meubler,bestående af Chiffonierer, Soffor, Stolar och Bord, större och mindre Speglar samt ett Fortepiano, finare och gröfre Säng- och Linkläder, deriblen osydda Borddukar af 11 alnars längd till 10 a 12 Garnaturer; äldre och yngre Hästar, Oxar, Kor, Qwigor och Tjurar af utmärkt god race, jemte 30 st. Merinos-Får och Springbaggar, Bikupor med starka Winterliggare, täckte och Berliner-Wagnar, en del Eketimmer och Plankor, 5 st. Mäsk-kar af Ek med Jernband, ett par Rehnska Qwarnstenar med 2:ne Siktar, Seltyg, deribland en del med Plaiter-Beslag, Jagtgewär, samt diwerse anna, som ej så noga kan specificeras; kommande Auctionen att fortsättas följande dagar, om så nödigt blifwer; och är anstalt fogad derom, att Mat och Hästfoder, emot betalning, erhålles på stället. Auctionsinropen liqwideras hos undertecknad den 24:de Mars nästkommande år af kände, säkre köpare, wid påföljd, att Sex procents ränta från Auctionsdagen påföres den då med betalning uteblifwande; men okände och mindre wederhäftige personer måste antingen contant eller derföree aflemna godkänd borgen; innan waran får afhämtas. Hörby & Wanstad den 29 Augusti 1835.
  Efter anmodan J. G. Hallonstén Mönsterskrifware

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Tryde Socken genom Herr Prosten O. Bolmer 16 R:dr 36 sk.

  1838 15/9, N:o 221
  Direktionen för Christianstads Läns Sparbank får härmed tillkännagifwa, att Kyrkoherden i Tryde, Herr Prosten O. Bolméer och Pastors-Adjunkten Herr T. S. Cederborg, boende i Wanås, benäget åtagit sig att, till beqwämlighet för dessa orters innewånare, den förre uti Tryde Prestgård, den sednare på Wanås, mottaga Sparbanksinsättningar en dag i hwarje månad. /…/

  1839 9/4, N:o 97
  Genom Utmätnings auctioner, som förrättas å de dagar och ställen här utsättes komma nedannämnde fastigheter, hwilka för Domfäste skulder i mättagits, att till den högstbjudande försäljas, nembl:
  2:o Utsockne frälsehemmanet N:o 19 1/8 mantal Tryde, likaledes å Tingstället Hammenhög samma dag [den 18 Juni] kl. 11 f.m.

  1842 9/4, N:o 95
  Fredagen den 29:de i denna månad kl. 10 f.m. försäljas genom auktion, som på stället förrättas, uti mindre delar, Utsockne Frälsehemmanen N:o 14 1/2 mantal, N:o 15 1/2 mantal, N:o 16 17/96 mantal, N:o 21 7/96 mantal och 22 7/96 mantal Tryde i Ingelstads Härad. Hela ägowäldet utgöres af 396 tunneland till största delen bördig jord och är 1 tunneland till största delen bördig jord och är 1 tunneland torfjord tillagdt hwarje lott. Flera af hemmanen äro bebyggda och komma alla att genast tillträdas. Köpewillkoren, som före utropet tillkännagifwas, äro särdeles förmånliga och får köpeskillingen första året räntefri innestå; börande köpare wid klubbslaget ställa borgen för halfwa köpeskillingsbeloppet.
  Cimbrishamn och Stockeboda den 4 April. 1842
  F. Kraak

  1842 12/10, N:o 295
  Genom auktion, som på stället förrättas Tisdagen den 1:ste nästkommande Nowember kl. 12 på dagen, försäljas uti mindre delar Krono Skatte Rusthållshemmanen N:o 1 3/16 mantal, N:o 3 1/32 mantal, N:o 6 1/32 mantal, N:o 11 1/8 mantal och N:o 19 1/8 mantal Efveröd, i Tryde Socken och Malmöhus Län. Till dessa hemman hörer ett ägowälde af 100 tunneland bördig jord och 20 tunneland god och djup torfjord, hwilken sistnämnde är på alla lotterne fördelad. Af köpesumman erlägges 1/6 den 25 Mars nästa år, 1/3 samma dag 1844 och får återstoden emot inteckning i hemmansdelarene innestå; börandes godkänd borgen för halfwa köpeskillingen wid klubbslaget aflemnas. Samlingen sker på Efweröds gård.
  Cimbrishamn och Stockebo den 7 Okt. 1842
  F. Kraak

  1843 20/3, N:o 75
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättes att till den högstbjudande försäljas å executive auktioner, neml:
  5:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 1/60 mantal Sellshög, i Spjutstorps[!] Socken och Ingelsta Härad, på stället den 7 Juni kl. 11 f.m.

  1843 12/6, N:o 154
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter, hwilka å förut werkställde auktioner i brist på spekulanter och antaglige anbud icke kunna afyttras, komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försälkjas, neml:
  4:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 1/60 mantal Sellshög, i Spjutstorps[!] Socken och Ingelstads Härad, på stället den 22 likaledes i Juli månad kl. 11 f.m.

  1843 5/9, N:o 241
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas neml:
  3:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 1/60 mantal Sällshög, i Tryde Socken, hwarå twänne auktioner tillförene warit utlyste, på stället den 25 Oktober kl. 11 f.m.

  1844 18/3, N:o 61
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  13:o. Utsockne-frälse-hemmanet N:o 19 5/32 mantl. Tryde, i Tryde Socken och Ingelstads Härad, på stället den 10 Maj kl. 11 f.m.

  1845 5/2, N:o 43.
  För domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma, å dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.
  2:o.) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 9 1/24 mantal Tryde, af Tryde Socken och Ingelstads Härad. på Tingstället Hammenhög den 7 Maj kl. 11 f.m.
  3:o.) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 20 1/16 mantal Sellshög, af Tryde Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög den 9 Maj kl. 11 f.m.

  1845 4/6, N:o 164
  I anseende till egendomshandel och afflyttning från orten, låter egaren genom offentlig och friwillig auktion, Fredagen den 20 i denna månad och påföljande dag om så erfordras, på Kåseholms gård försälja: wäl arbetadt och pressadt silfwer, plåter, glas, bättre och sämre möbler, finare och gröfre sängkläder, trädwaror och kopparkäril, deribland 2:ne ostkittlar, kör- och åkerredskap af alla slag, såsom Engelska plogaroch järnwältar m.m.en i godt stånd warande landaulette, spannselar, hästar, oxar, kor, ungtjurar, får och swin, ett parti hwete af circa 20 tunnor, orangeri-wexter, hwaraf nämnes en 18-årig aloë, fikon- appelsin- och aprikosträd, jemte en mängd andra saker, som ej så noga kunna specificeras. med betalningen lemnas säkre och kände köpare anstånd till den 3 nästkommande Nowember. Auktionen börjas warje dag kl. 9 f.m. och är anstalt fogad att mat och hästfoder erhålles på stället mot betalning.
  Ystad den 4 Juni 1845
  N. E. Eskilsson

  1845 10/6, N:o 169
  Genom auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 9 nästkommandeJuli kl. 11 f.m., låter egeren antingen hel eller i mindre delar försälja den såkallade Trydegården, bestående af Utsockne-Frälsehemmanen N:o 1 7/16, N:o 13 3/16, N:o 21 5/48 och N:o 22 1/8 mantal Tryde, i Socknen af samma namn samt Ingelstads Härad. Till gården, som är wäl bygd, äfwen för ståndspersoner, hörer ett ägowälde af 180 tunneland wäl häfdad åker och äng. Betalningswilkoren tillkännagifwas wid auktionens början; och erinras, att köpare bör wid klubbslaget aflemna wederhäftig borgen för halfwa köpeskillingen.
  Cimbrishamn den 10 Juni 1845
  F. Kraak
  v. Häradshöfding

  1846 20/2, N:o 63.
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma å dedagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  3:o) Utsockne-Frälsehemmanet N: o 1 1/60 m:tl Sellshög i Tryde Socken och Ineglstads Härad, på Tingstället Hammenhög, den 15 Maj kl. 11 f.m.

  1846 18/3, N:o 96
  I anseende till egendomens bortarrenderande på längre tid och afflyttniung från orten, låter Egaren genom friwillig auktion på Efweröds Gård i Tryde Socken, Måndagen den 6:te instundande April och följande dagar, försälja större delen af dess lösörebo, bestående af polerade och målade möbler af alla slag, speglar, glas och porcellain, en mängd bättre och sämre sängkläder, tenn, messing och jernwaror, deribland kakelugnar samt större och mindre grytor, kopparkäril, trädwaror, en större ny ekemangel, wäfwar och wäfredskap, kör- och åkerredskap af alla slag, såsom Engelska och Amerikanska plogar, bill- och jernpinneharfwar, mullskoffor, en gammal Berlinerwagn, arbets-, sten- och reswagnar, arbets- och unghästar af ädlare race, kor, deribland 2:ne, som nyligen kalfwat, ungkreatur, får och swin, trädkäril, säckar, selar och remtyg, jemte en mängd andra saker, som ej så noga kunna specificeras.
  Med betalningen lemnas säkre och kände köpare anstånd till den 6:te nästkommande Oktober.
  Auktionen börjas hwarje dag kl. 9 förmiddagen; och är anstalt fogad; att mat och hästfoder fås på stället mot betalning.
  Ystad den 16 Mars 1846
  N. Eskilsson

  1847 11/2, N:o 40
  Enligt ingången rapport har natten emellan den 16 och 17 sistl. Januari stöld blifwit föröfwad hos Åboen Hans Göransson i Sällshög af Tryde Socken och Ingelstads Härad, af en del säng- och linkläder, derföre för enahanda brott förut straffade Drängen Åke Jönsson från Onslunda misstänkes. I anledning häraf warder bemälte Åke Jönsson härmed allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stadsbetjente att honom efterspana och i händelse han anträffas, honom hit eller till Häradshäktet i Hammenhög förpassa.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att en likalydande efterlysning utfärda.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Tryde d:o (Socken) Åboen Per Månsson i Sällshög.

  1849 5/9, N:o 266
  Kåseholms Egendom, nära 4 hela mantal Frälse Säteri och Utsockne Frälse, belägen i Ingelstads Härad af Christianstads Län, 1 ½ mil från Ystad, utbjudes till försäljning uppå offentlig auktion, som förrättas å stället Torsdagen den 20 nästkommande September kl. 11 f.m. Denna egendom, omgifwen af skog, har utmärkt wacker belägenhet, är wäl bebyggd med Corps de logis och 2:ne flyglar, uppförde af tegelmur och innehållande många wäl tapetserade och ordnade rum med gipstak. På nedra bottnen äro tillräckliga domestikrum, kök, osttryckeri och källare m.m. i godt stånd. Ladugårdshusen, dels af gråstensmur och dels af korswirke, äro stora och prydliga. Jemwäl finnas Ångbränneri och Husbehofs-mjölqwarn, 2:ne serskilte byggnader för Inspektor och Domestiker, stor, wäl anlagd och underhållen Trägård med boningshus för Trädgårdsmästare, Orangeri, Drifbänkar och en mängd utsökta Fruktträd. Intill trägården gränsar en wacker park, hwaruti Iskällare är inrättad. Med Säteri-rättigheten är förenad jus patronatus till Tryde och Spjutstorps Kyrkor, med åtföljande kyrkotionde.
  Egendomens areal är 930 tunneland, deraf en betydlig del bär wacker ek- och bokskog jemte flera andra trädslag; jordmånen är till större delen lera och för resten swartmylla på lerbotten; årliga utsädet omkring 180 tunnor utom 160 tunnor potates och foderwexter. Odlingslägenheter finnas på flera hundrade tunneland god jord, passande för en serskild Egendoms-anläggning. Höfångsten utgör cirka 800 parlass förutan klöfwer; och winterfödas 8 par hästar, 9 par oxar, minst 50 kor, 100 får jemte ungboskap och swinkreatur, för hwilka godt och ymnigt gräsbete är att tillgå uti instängda hagar. Gården har tillräckligt arbete och körslor af de på ägorna boende Torpare. Försäljningen sker på det sätt, att Egendomen först utropas i mindre delar och sedan hel, hwarefter skeende anbud underkastas pröfning af säljaren, hwars yttrande huruwida de antagas eller icke, genast eller inom påföljande dags utgång meddelas. Köpewilkoren, som blifwa förmånliga derigenom, att en större del af köpeskillingen får innestå, komma att lämpas efter en reel köpares beqwämlighet, hwarom närmare bestämmelser wid auktionstillfället skola lemnas.
  Hörby & Wanstad den 27 Augusti 1849
  Enligt uppdrag
  J. G. Hallonstén
  Mönsterskriware

  1850 2/7, N:o 149
  Ryttmästare-Bostället N:ris 7, 11, 12 & 14, 15/16 m:tl Sällshög i Tryde socken af Ingelstads härad bortarrenderas på nu warande Indelningshafwarens, herr Ryttmästaren v. Scheeles tjenstetid och fardagsår, genom auktion, som förrättas på stället Måndagen den 15 innewarande Juli kl. 11 f.m.
  Tillträdet af Bostället sker nästa midfasta. Boställets ägorymd är 170 tunneland god jord, deraf det mesta åker uti en plan; och finnes torfmosse till husbehof samt icke obetydligt fritt arbete.
  Arrendewillkoren blifwa förmånlige och wid auktionstillfället uppgifne; börande Arrendatorn wara försedd med behörig borgen för desammas fullgörande, hwilken borgen skall till wederhäftigheten och egenhändiga underskrifterne wara af Domaren eller Kronofogden i orten bestyrkt. Hwilket på begäran kungöres.

  1851 19/2, N:o 43
  Genom utmätningsauktion, som den 8 instundande Maj kl. 12 på dagen å stället förrättas, kommer hemmanet Tomelilla N:o 3, 4, 6 och 7 m:tl 11/560 af Ingelstad härad, att till den högstbjudande försäljas. Med detta hemmans tillträde och köpeskillingens erläggande förhålles enligt lag och kunna spekulanter inhemta närmare upplysning om hemmanets beskaffenhet etc. hos Kronofogden Tydell och härstädes.

  1851 13/5, N:o 154
  Fredagen den Sjette instundande Juni kl. 11 förmiddagen låter Herr Ryttmästaren B. Santesson uppå offentlig auktion, som förrättas på stället, till försäljning utbjuda Kåseholms Egendom nära fyra hela mantal, dels Frälse-Säteri och dels Utsockne-Frälse, uti Tryde, Ramsåsa, Röddinge och Wanstad socknar, 1½ mil från Ystad. Egendomen, omgifwen af skog och watten, har utmärkt wacker belägenhet, är wäl bebyggd med större Corps de Logis och sammanhängande lika höga flyglar, har smakfull inredning och många tapetserade rum under gipstak. P
  å nedra bottnen äro, äfwen undergipstak och uti utmärkt godt stånd, tillräcklige domestikrum, kök, osttryckeri och källrar, m.m. Ladugårdshusen, dels af gråstensmur dels och af korswirke, äro stora och prydliga. Jemwäl finnas ångbränneri och husbehofs-mjölqwarn, byggnader för Inspektor och Domestiker, samt trädgård på fem tunnelands rymd med orangerier, drifhus och en mängd utsökta fruktträd; och angränsas trädgården af en wacker park, der iskällare finnes. Säteriet har Jus Patronatus till Tryde och Spjutstorps kyrkor med åtföljande kyrkotionde. Egendomens areal är 960 tunneland, deraf en betydlig del har wacker eke- och bokeskog jemte flera andra trädslag; jordmånen är dels lera, dels och swartmylla på lerbotten jemte någon sandmylla och en del torfjord. Årliga utsädet omkring 180 tunnor spannemål utom foderwexter. Odlingslägenheter passande till särskild Egendomsanläggning, finnas på flera hundrade tunneland; höfångsten går öfwer 800 parlass, utom klöfwer och winterfödas 60 à 70 kor jemte nödige dragare, ungkreatur och swin, samt 16 st. hästar, hwartill finnes godt uti särskilta instängda hagar. Gården har tillräckligt arbete och körslor af på ägorne boende torpare. Egendomsförsäljningen sker på det sätt att först utropas den i helt och sedan uti mindre delar, allt med wäxande gröda och tillträde genast. Skeende anbud underkastas pröfning af säljaren, hwars yttrande, huruwida de antagas eller förkastas, meddelas genast eller före utgången af näsföljande dag. Inventarier wid Egendomen kunna fås, om så åstundas; och warda köpeskillingen, lämpade efter köpares beqwämlighet, tillkännagifne före auktionen.
  Ystad den 10 Maj 1851
  A. L. Håkansson
  Anmodad Auktionsförrättare

  1852 8/6, N:o 188
  Genom executiw auktion, som å stället förrättas Måndagen den 16 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen, kommer till den högstbjudande försäljas Utsockne-Frälsehemmanet N: 3, 4, 6, 7 och 8 1/32 m:tl Tommelilla, beläget i Tryde socken af Ingelstad härad; hwilket hemman blifwit för skuld frånmätt Åboen Mårten Jonsson. Om hemmanets beskaffenhet m.m. kan upplysning erhållas såwäl härstädes, som hos Kronofogden i orten.

  1852 24/7, N:o 237 (se även: 1852 16/10, N:o 331; 1852 1/11, N:o 345; 1852 4/12, N:o 393)
  Å nedannämnde för gäld utmätte fastigheter komma exekutiwe auktioner att förrättas nemligen:
  Å 1/70:del af N:o 3 ½. N:o 4 1/8, N:o 6 ½ och N:o 7 1/4:dels mantal jemte gatehus N:o 6 Tommelilla Utsockne-Frälse på stället den 12:te instundande Oktober klockan 11 förmiddagen.

  1852 16/10, N:o 331
  Wid executive auktioner, som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma följande utmätte fastigheter att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  Tisdagen den 4 Januari nästkommande år kl. 11 f.m. Utsockne frälsehemmansdelen N:o 19 3/64 mantal Tryde, af Tryde socken Ingelstads härad, på stället.

  1852 27/11, N.o 383
  Thorsdagen den 9:de nästkommande December låter Herr Kongl. Hof-Predikanten och Prosten C. Ripa genom auktion, som börjas kl. 10 förmiddagen, försälja helt eller i mindre delar egendomen N:o 10 ½ och N:o 13 3/16 mantal Utsockne-Frälse Tryde i Ingelstads härad, hwilken innehåller ungefärligen 210 tunnelands rumd, bestående af åker, äng och en betydlig del torfjord, försedd med starka och wäl underhållna åbyggnader, deribland boningslängan inredd för ståndspersoner, derintill finnes en större trädgård med många och goda fruktträd.
  Å denna egendom, hwilken har ett för handel fördelaktigt läge wid Landswägen emellan Tranås och Stora Herrestad, finnes bränneri och tegelbruk.
  Betalningswillkoren blifwa förmånliga, så att köpeskillingen fördelad i sex lika delar erlägges med en sjettedel hwarje år, deraf första terminen erlägges wid tillträdet den 25 Mars nästa år, med rättighet för köpare att få öfwertaga uti egendomen intecknade förmånliga lån och bör wid klubbslaget fullgod borgen ställa om så erfordras för betalningswillkorens fullgörande.
  Hammenhög den 26 Nowember 1852.
  J. Tydell.

  1853 8/1, N:o 6
  Som wid utsatte exekutive auktioner å nedannämnde för skuld utmätte fastigheter, försäljning i saknad af spekulanter icke kunna ske; så warda ytterligare auktioner utsatte att förrättas: /…/ 2:ne torfskiften i Tryde socken af Ingelstads härad, på stället å hemmanet N:o 19 Tryde Tisdagen den 15 nästkommande Februari kl. 12 på dagen /…/

  1853 21/3, N:o 61 (se även: 1853 29/8, N:o 251)
  Genom exekutive auktioner, som på ställena förrättas, å N:ris 3, 4, 5, 6 och 7 33/1120 m:tl Utsockne-Frälsehemman Tommelilla Tisdagen den 21 nästkommande Juni kl. 12 på dagen och å N:o 19 5/256 m:tl krono-Skatte-Rusthållshemmanet Köpinge af Köpinge socken och Ingelstads härad Onsdagen den 22 i beörde månad äfwen kl. 12 på dagen; hwilka hemmansdelar blifwit för skuld utmätte, den förre från Ola Wilhelmsson och den sednare från Per Persson, och om beskaffenheten af hwilka närmare upplysning kan winnas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.
  Med köpeskillingarnes erläggande och hemmansdelarnes tillträde förhålles enligt lag; kommandes öfrige wilkor att wid auktionstillfällena tillkännagifwas.

  1853 25/5, N: 124 (se även: 1853 29/8, N:o 251)
  Genom exekutive auktioner, som å ställena förrättas, komma att till de högstbjudande föräljas:
  1:o) Utsockne frälsehemmanet N:o 8 3/16 mantal Sellshög i Tryde socken af Ingelstads härad Fredagen den 19 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen; /…/ af hwilka hemmansdelar den förstnämnde blifwit utmätt från Åboen Mårten Christiansson, /…/ och om beskaffenheten af hwilka närmare upplysning kan erhållas såwäl härstädes, som hos Kronofogden i orten. Med erläggandet af blifwande köpeskillingarne och hemmanens tillträde kommer att förhållas enligt lag; och blifwa öfrige willkoren wid auktionstillfällena uppgifne; hwilket allt till spekulanters efterrättelse härmed allmänligen kungöres.

  1853 12/12, N:o 407
  Genom exekutiv auktion, som å stället förrättas Fredagen den 10:de Mars nästkommande år kl. 12 f.m., kommer till den högstbjudande att försäljas N:ris 3, 4, 6 och 7 1/48 m:tl Utsockne-Frälse samt N:o 8 Gathus Tomelilla af Tryde socken och Ingelstads härad, hwilket för skuld blifwit frånmätt Åboen Per Andersson och om beskaffenheten hwaraf närmare upplysning kan winnas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten. Med köpeskillingens erläggande och lägenheternes tillträde förhålles enligt lag; kommandes öfrige willkoren att wid auktionstillfället tillkännagifwas.

  1856 1/11, N:o 219
  Enligt hwad Kronofogden i orten blifwit anmäldt, hafwa natten emellan den 28 och 29 sistlidne Oktober twå hästkreatur blifwit stulne från Åboen Hans Swensson i Tryde, det ena ett rödgrått Sto, 5 år gammalt och det andra en swartbrun bläsig Wallack, med hwita bakfötter och wenster hwit framfot s.k. glasögd å wenstra ögat; och warde med anledning deraf såwäl tjufwen som de stulne kreaturen härmed allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att anställa noggranna efterspaningar.
  Ofwanbemälde Åbo har utlofwat wedergällning till den som tillrättaskaffar kreaturen och ertappar tjufwen.

  1857 17/1, N:o 16
  Genom executiw auktion, som förrättas här å Lands-Canzliet Måndagen den 6 instundande April kl. 12 på dagen, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas 7/512 mantal af N:o 16 Utsockne Frälse Tryde, i Tryde socken af Ingelstads Härad, för gäld utmätt från Åboen Åke Andersson derstädes. Angående beskaffenheten af denna hemmansdel kan upplysning erhållas såwäl här som hos Kronofogden i orten; blifwande försäljningswilkoren wid auktionstillfället tillkännagifne.

  1857 25/5, N:o 125
  Genom exekutiw auktion, som förrättas å Lands-Canzliet i Christianstad Fredagen den 7 nästinstundande Augusti kl. 12 på dagen, kommer i laga ordning att försäljas Frälse-säteriet Kåseholm, 1 1/4 mantal, med underlydande hemman Tryde N:o 14, 1/32 mantal och N:o 16 3/32 mantal i Tryde socken, Ingelstads härad, Christianstads Län samt Hörjel N:o 1, 5/32 mantal, Oråsen N:o 1, 1/4 mantal, Ramsåsa N:o 24, 1/2 mantal, N:o 25, 1/4 mantal och N:o 26, 1/2 mantal Wanstad, N:o 27, 1/32 mantal, Dukarp kalladt, Stora Perstorp N:o 1 1/3 mantal säteri, Wanstad N:o 18, 1/64 mantal, N:o 21, 1/64 mantal och N:o 23, 1/64 mantal skatte-rusthåll i Färs härad, Malmöhus Län, hwilka fastigheter, gemensamt intecknade, blifwit tagne i mät för Landtbrukaren C T. Torslows skuld till Landtbrukaren E. Haedge i Mecklenburg och wärderats till 116.222 R:dr 10 sk. 8 rst Banko. Spekulanter kunna här få taga kännedom om utmätnings- och wärderingshandlingarne; och blifwa försäljningswilkoren wid auktionstillfället före utropet tillkännagifne.

  1858 2/2, N:o 24
  Genom offentlig auktion, som förrättas wid Efweröds Gård i Tryde Socken Onsdagen den 24:de i denna månad från kl. 10 f.m. låter Herrar Administratorer a[f] Herr Kaptenen M. Clairfelts egendom, till den högstbjudande försälja: Silfwer, Koppar, Porslin, Glas, Polerade och Målade Möbler, Gardiner med ornamenter, Rullgardiner, Ljuskronor, Speglar, Duktyger och andra Linkläder, bättre och sämre Sängkläder, Tagelmadrasser, en Spis med hel häll och tillhörande kärl, Trädkärl och en stor del andra Husgerådssaker, en Drotska med suflett, en Reswagn, en Släda m.m. Betalningswillkoren, som för säkre och kände köpare blifwa, fördelaktiga, tillkännagifwas före auktionens början.
  Borrby den 1 Februari 1858.
  Efter anmodan
  Malte Brorström

  1858 14/5, N:o 117
  Genom executiwe auktioner, som förrättas å nedanstående ställen och dagar, komma att i laga ordning försäljas:
  i) Å stället Onsdagen den 4 instundande Augusti kl. 12 på dagen 3/64 m:tl af UtsockneFrälsehemmanet N:o 8 Sällshög i Tryde Socken och Ingelstads härad, för skuld utmätt från Åboen Nils Jönsson derstädes.

  1858 14/9, N:o 248
  Tisdagen den 19:de nästkommande October kl. 10 förmiddagen kommer på auktion, som på stället förrättas, att hel eller styckad tillförsäljning utbjudas egendomen Efweröd i Tryde socken, Herrestads härad och Malmö Län, med en areal af 390 tunneland god åker, bördig äng och outtömlige torfmossar. Denna egendom, som ligger wid landswägen emellan Ystad och Christianstad, har ett wäl inredt Corps de logie, goda Ladugårdsbyggnader, Mejeri och Tegelbruk, kan af en blifwande köpare få tillträdas den 25:te Mars 1859 med tillräckligt wårfoder och nödige inventarier om så åstundas. Af köpeskillingen kommer cirka 100.000 R:dr K:mt att öfwertagas uti inteckningar och resten inbetales på 5. högst 10 år. Köpeanbuden, för hwars ordentliga fullgörande fullgod borgen bör wid auktionstillfället presteras, kommer att underställas wederbörandes pröfning.
  Skulle ej anbud å hela egendomen göras kommer Torfjord till afbrukning att försäljas. Wid samma tillfälle försäljes med 3 månaders betlaningsanstånd 4 par goda dragoxar.
  Borrby den 14 September 1858.
  Malte Brorström

  1859 30/11, N:o 283
  Nedannämnde, för skuld utmätte fastigheter, komma att utbjudas till försäljning vid auktioner som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, neml.:
  2:o Å Tingsstället i Hammenhög Tisdagen den 7 instundande Februari kl. 12 på dagen, å 23/280 mantal af Utsockne-frälsehemmanen N:ris 3, 4, 6 och 7 samt en del af gatehuset N:o 8 Tomelilla i Tryde socken af Ingelstads härad, tillhörige Åboen Sven Nilsson. Angående beskaffenheten af dessa fastighter, kunna upplysningar erhållas såväl här, som hos vederbörande Kronofogder.

  1859 8/12, N:o 286
  Genom executive auctioner som förrättas å nedannämnde tider och ställen, komma följande för skuld utmätte fastigheter att försäljas, nemligen:
  2:o. På stället Tisdagen den 17 instundande Februari kl. 12 på dagen, 29/384:dels mantal af Utsockne-Frälsehemmanet N:o 17 Sällshög i Tryde socken och Ingelstads härad, utmätt från Åboen Anders Persson.

  1861 21/3, N:o 81
  Genom executive auktioner som förrättas å nedannämnde ställen komma efternämnde Fastigheter att försäljas, neml.:
  1:o) Krono-Skatte-Hästhemmanet N:o 17 29/384 mtl Sellshög, i Tryde socken, å Tingsstället i Hammenhög Tisdagen den 4 nästkommande Juni klockan 10 f.m.
  Angående beskaffenheten af dessa hemmansdelar kan erhållas upplysning såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1861 9/11, N:o 124
  Genom offentlig auktion som anställes såväl här å Landskontoret som i Röddinge Socknestuga Fredagen den 20 instundande December kl. 12 på dagen kommer en Röddinge kyrka tillhörig jord, utbruten från 1/2 mtl Utsockne Frälse N:o 4 Sällshög i Tryde socken, af 11 kapplands rymd, att utbjudas till arrende under 30 år, räknade från midfastan 1862; och varder till spekulanters kännedom och efterrättelse meddeladt att den högstbjudande bör vid auktionen aflemna en af tvenne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld ingången, till vederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfven i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå, att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafvande och Biskops-Embetet, hvilka utfärda kontrakt, att blifvande anbud antaga eller förkasta.
  Konungens Befallningshafwande i Malmö anmodas enahanda kungörelse utfärda låta.

  1869 25/1, N:o 35
  Genom executive auktioner, som förrättas å Tingsstället i Hammenhög Fredagen den 9 nästkommande April komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  2:o Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 16 1/64 mantal Sellshög, i Tryde socken af Ingelstads härad, kl. 1 e.m.; hwilket kungöres, med tillkännagifwande att upplysning angående lägenheternes beskaffenhet kan erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 12/7, N:o 328
  Genom executiv auktion, som å Ingelstads härads tingsställe i Hammenhög förrättas Måndagen den 27 nästkommande September kl 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte Utsocknefrälsehemmanen N:ris 3, 4, 6 och 7 1/64 mantal Tomelilla, beläget i Tryde socken af ofwannämnde härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 7/8, N:o 378
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  b) å Tingsstället i Hammenhög
  Lördagen den 23 nästkommande Oktober,
  5:o) kl. 3 e.m. Utsocknefrälsehemmanet N:o 19 1/96 mantal Tryde, i Tryde socken och alla af Ingelstads härad;
  Angående lägenheternes beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 13/9, N:o 434
  Sedan uppå ansökning af Åboen Swen Mårtensson i Efweröd, Landshöfdinge-Embetet genom Utslag den 29 nästlidne April ålagt Åboen Jöns Jönsson i Tryde att till bemälde Swen Mårtensson betala Twå Hundra Rdr jemte ränta och lagsökningskostnadsersättning, samt på grund af samma Utslag den 14 nästlidne Juli i mät tagits gäldenärens Utsockne-Frälse-hemman N:o 22 1/128 mantal Tryde i Tryde socken och Ingelstads Härad wärderadt till 450 Rdr Rmt; så har anmäldt och wisadt blifwit att Jöns Jönsson icke kunnat anträffas för att delgifwas utmätningsinstrumentet enär han afwikit orten; och warder med anledning häraf bemälde Åboen Jöns Jönsson härmed efterlyst med förständigande för honom att inom sex weckor efter det denna kungörelse blifwit tredje gången införd i Post- och Inrikes Tidningarne, sig å Lands-Cancelliet härstädes infinna för att emottaga del af ofwanberörde utmätningsinstrument, wid äfwentyr att samma mot honom anses hafwa wunnit laga kraft.

  1870 22/9, N:o 405
  Genom exsekutive auktioner, som å Hammenhögs tigsställe förrättas nedannämnde tider, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  1:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 16 1/32:dels mantal Sellshög, beläget i Tryde socken och Ingelstads härad, Måndagen den 5:te nästkommande December kl. 12 på dagen.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos kronofogden i orten.

  1871 17/1, N:o 15
  Kungörelse om wal af Kommunal-Ordförande.
  Enligt inkomne anmälanden hafwa följande personer blifwit walde till Ordförande i nedan uppräknade socknars Kommunal-Nämnder, nemligen:
  i Tryde socken: Inspektoren C. J. Stenberg i Sellshög.

  1871 17/4, N:o 136 (se även: 1871 30/5, N:o 191; 1871 10/7, N:o 260; 1871 21/8, N:o 324; 1871 2/10, N:o 376; 1871 13/11, N:o 428)
  a) Genom förnyad exekutiv auktion, som å Landskansliet härstädes förrättas Fredagen den 26:te instundande Maj kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning ånyo utbjudas för gäld utmätta Utsocknefrälsehammnet N:o 15 1/72:dels Mantal Tryde, beläget i Tryde socken af Ingelstads Härad.

  1872 8/4, N:o 123
  Kungörelse om Torgdag och Kreatursförsäljningsmöte wid Tomelilla
  Sedan Landshöfdinge-Embetet genom Utslag den 21 Augusti sistlidet år tillåtit att å anwisad plats å hemmanet N:o 2, 1/8 mantal Ullstorps egor i närheten af Tomelilla jernwägsstation årligen tredje Thorsdagen i Mars, Juli och Oktober månader eller, om helgedag då skulle infalla nästpåföljande helgfria dag finge hållas så kallad Torgdag och kreatursförsäljnigsmöte för handel med kreatur, spanmål samt andra landtbruksalster och handslöjdsarbeten, hwarmed fri handel enligt författningarne wore tillåten under wilkor och föreskrift att nödigt antal räcken för kreaturens bindande i wiss ordning skulle anbringas och att Kommunen skulle ställa till förfoganden det antal ordningsmän Kronolänsmannen i orten kunde finna erforderligt för ordningens upprätthållande; så har, uppå derom af Ullstorps kommun gjord ansökning, Landshöfdinge-Embetet, genom Resolution denna dag tillåtit att, som kommunikationerne genom snöfall hindrades då torgdagen och kreatursförsäljningsmötet skulle hållits i sistlidne Mars månad, det må i stället torgdag och kreatursförsäljningsmöte å ofwan angifne plats hållas Thorsdagen den 25:te i denna månad, under iakttagande af de i åberopade Utslag gifne bestämmelser; hwilket härmed kungöres.

  1872 10/6, N:o 202
  Genom exsekutiv auktion, som Måndagen den 26 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen å Hammenhögs tingsställe förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld i mät tagna utsocknefrälsehemmanet N:o 17, 7/864 mantal Tryde, beläget i Tryde socken af Ingelstads härad.
  Angående detta hemmans beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1872 23/8, N:o 77
  Wid offentlig auktion, som Fredagen den 27 nästkommande Oktober klockan 12 på dagen anställes så wäl här å landskontoret som wid mensalhemmanet N:o 20, 1/8 mantal Selshög, i Tryde socken och Ingelstads härad, kommer nämnda, Kyrkoherden i Tryde och Spjutstorps församlingar anslagna hemman att utbjudas till arrende på Tjugo år, räknade från den 25 Mars 1873; Och warder till Spekulanters kännedom härmed tillkännagifwet; att Landshöfdinge-Embetet och Domcapitlet bestämt såsom arrende: 189 kubikfot spanmål, en tredjedel råg, en tredjedel korn och en tredjedel hafra, att årligen wid Thomaedag till Pastor i tryde in natura erläggas, och såsom minimibelopp af den årliga penningeafgift, hwilken såsom städja utom natura-arrendet af arrendatorn erläggas skall 20 Rdr Rmt; att arrendatorn bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för erläggande af arrendeafgifterna och uppfyllande af öfriga arrendeskyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida, och en lika beskaffad borgen anskaffa eller förnya ett år före femte arrendeårets utgång, och en lika beskaffad borgen anskaffa eller förnya ett år före femte arrendeårets utgång för derpå följande fem år, hwilken borgen sedermera för lika många år intill arrendetidens förlopp och alltid ett år före borgens utgång skall förnyas; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgåhärstädes och hos Länsmannen i orten; samt att Konungens Befallningshafwande och domcapitlet ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

  1873 25/8, N:o 307 (se även: 1873 4/9, N:o 329)
  Genom executiv auktion, som Fredagen den 7 instundande Nowember kl. 11 f.m. å Hammenhögs Tingsställe förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätta utsockne frälsehemmanet N:o 17 1/[7]2 mtl Tryde i Tryde socken af Ingelstads härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1873 24/11, N:o 421
  Kungörelse angående skjutsstation och skjutsentreprenad wid Tomelilla jernbanstation.
  Wid Tomelilla jernbanstation, hwarest, jemlikt Konungens Befallningshafwandes beslut den 30 sistlidne Oktober, skjutsstation öppnas den 1 Januari 1874, kommer skjutsningen att under twå år från och med sistnämnda dag utgöras på entreprenad emot skjutslega af En Rdr 67 öre milen för hwarje häst.

  1874 21/10, N:o 350
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af:
  1:o) Herr Kronofogden P. L. Leth: Arbetskarlen Ola Nilsson från Wollsjö, ”Ola Fitt” kallad, hwilken skäligen misstänkes för det mord, som antages blifwit begånget å Ynglingen Carl Johan Johansson, hwars lik påträffats den 25 sistlidne Juli å Åboen Per Åkessons å N:o 9 Sellshög egor. Börande Ola Nilsson, som är omkring 6 fot lång, med rundlagt ansigte, mörkbrunt hår, blå ögon, stor mun, bred näsa, kindskägg samt framåtlutande kroppsställning, iklädd mörkgrå långrock, grårandiga byxor, mörk sliten hatt med slokiga brätten samt strumpor och trätofflor, derest han anträffas, häktas och till Länscellfängelset införpassas för att till ransaknings undergående befordras.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  10:o) Tryde N:o 9 tjugofem twåhundrasextondels mtl. förslagswis, och N:o 1 ett etthundratjugoåttondels mtl., som Anders Nilsson och h. h.  Kersti Kristoffersdotter köpt af Sergeanten A. Borg för 15,000 kronor;
  50:o) Tryde N:o 15, ett twåhundrasextondels mtl. som Nils Rosenqwist och h. h. Eljena Persdotter köpt af Hans Persson för 200 kr.;
  51:o) Tryde N:o 15, ett etthundraåttondels mtl. som Eljena Persdotter ärft efter sin fader Per Hansson;
  52:o) Tryde N:o 9, ett twåhundrafyratiotredjedels mtl, och N:o 20, ett fyrahundraåttisjettedels mtl. som Hans Persson ärft efter sin fader Per Hansson;
  53:o) Tryde N:o 9, twå twåhundrafyratiotredjedels mtl. och N:o 20, ett twåhundrafyratiotredjedels mtl, som Hans Persson och h. h. Johanna Erlandsdotter köpt af N. Rosenqwist och Eljena Persdotter samt L. Andersson och Johanna Persdotter för tillsammans 850 kr.;
  93) Tryde N:o 9, ett fyrtiåttondels mtl. som Nils Erlandsson och h. h. Karna Nilsdotter köpt af Erland Nilsson och Kersti Andersdotter för 1000 kr.;
  94) Tryde No 9, ett fyrtiåttondels mtl. som Nils Hansson köpt af Nils Erlandsson för 1,250 kr.;
  120) Tryde nr. 15 ett niondels mtl, som Olu Persson köpt af Per Andersson, Anders Persson samt Anna Persson och den sistnämdas man Anders Swensson för 7,000 kr.
  121) Tryde nr. 15 ett sjuttitwåendels mtl, som Olu Persson ärft efter sin moder Karna Andersdotter.
  122) Tryde nr. 22 ett trettitwåendels mtl, som Per Jönsson och hans hustru Kersti Borjesdotter köpt af Nörje Nilsson och Karna Jönsdotter för 2,000 kr.
  123) Tryde nr. 17 ett fyrtiondedels mtl, som Ola Iwarsson och hans hustru Anna Nilsdotter köpt af den förres föräldrar Iwar eller Ingwar Olsson och Bengta Olsdotter för 2,000 kr.
  124) Tryde nr. 10 nio etthundratjugoåttondels mtl förslagswis och nr. 13 nio etthundratjugoåttondels mtl, som Anders Swensson och hans hustru Anna Persdotter köpt af den förres föräldrar Swen Nilsson och Elna Olsdotter för 8,000 kronor.
  130) Sellshög nr. 16 ett trettitwåendels mtl, som Jöns Pettersson och hans hustru Mätta Göransdotter köpt af enkan Karna Persdotter för 6,000 kr.
  132) Tomelilla nr. 3, 4, 6 och 7 trettitre twåhundraåttiondels mtl jemte den på elfwa twåhundraåttiondels mtl belöpande andel af gatehuset nr. 8, med undantag af en del förut såld torfjord, för Per Jönsson och hans hustru, som köpt nämnde fastighet af Nils Swensson och Elna Carlsdotter för 15,000 kr.
  192) Sellshög nr. 3 ett tolftedels mtl, som Boel Andersdotter ärft efter sin moder Elna Mårtensdotter.
  210) Sellshög nr. 1 twå tjugofemtedels mtl, som Anders Olsson och hans hustru Ingar Jönsdotter köpt af Anna Persdotter och hennes man Per Jönsson samt omyndiga Hanna Persdotter genom hennes förmyndare, för tillsammans 8,433 kr. 33 öre.

  1878 10/10, N:o 191
  Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
  Sedan Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelsen i 14 § af Kongl. Förordningen den 24 Augusti 1877 under den 6 och 11 Juni samt den 17 Juli detta år fattat beslut i anledning af de från en del Kommunalstyrelser inkomne yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin samt andra brända eller distilerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal-Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda, för den af Länsstyrelsen bestämda tid; så hafwa Kommunal-Nämndernas i nedannämnde socknar Ordförander hit inkommit med behörige auktionsprotokoller, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta af Kommunal.Nämnderna antagna anbud, nemligen:
  i Tryde socken åboen Håkan Mårtensson i Tryde för minuthandel i socknen i Tomelilla, öster om Ystad-Eslöfs-jernwägen under 3 år, mot afgift efter 2,501 kannor årligen. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
  Enär auktionsåtgärderna i fråga icke blifwit öfwerklagade samt emot ofwanbemälte inropares behörighet icke något förekommit, har Länsstyrelsen ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande uppbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos kronobetjeningen anmält, å hwilket ställe han will försäljningen idka, från och med den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författnings föreskrift inom bestämda området utöfwa.

  1885 2/2, N:o 9 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktion
  Måndagen den 2 nästkommande Mars kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af utmätta hemmansdelen Nr 19 1/192 mtl Tryde i Tryde socken och Ingelstads härad.
  Egendomen, som innehåller i rymd 1 ½ tld åkerjord af mindre god beskaffenhet och hwarå finnes uppförd en boningslänga, är wärderad till 600 kr,
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög å kronofogdekontoret den 22 Januari 1885
  P. L. Leth.

  1885 13/2, N:o 30 (Landskansliet)
  Justering af mått, wigter och wågar företages å hotel Swea i Cimbrishamn den 25, 26 och 27 innewarande månad, samt å Tomelilla gästgifwaregård den 3 Mars. handlande och andra personer, som i sin rörelse anwända mått eller wigt erinras om det answar, som lag stadgar för begagnandet af obehöriga wägnings- eller mätningsredskap. Kristianstad i Justeringskontoret den 13 Februari 1885.
  G. Ewerlöf.

  1885 1/8, N:o 70 (Landskansliet)
  Kungörelse om exekutiv auktion.
  Tosdagen den 25 nästkommande Augusti kl. 10 f.m. kommer ytterligare exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af en utmätt andel af lägenheten Nr 18 Tomelilla i Tryde socken.
  Den utmätta andelen af lägenheten Nr 18 Tomelilla är belägen i närheten af Tomelilla jernwägsstation, innehåller i rymd 1,6 kappland, hwarå finnes uppfördt boningshus med tillhörande trädgård, samt är wärderad till 350 kronor.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kllas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög å Kronofogdekontoret den 28 Juli 1885
  P. L. Leth

  1885 28/11, N:o 106 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktion.
  Tisdagen den 12 nästkommande Januari kl. 10 f.m. kommer exekutiw auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads Tingsställe i Hammenhög för försäljning af utmätta hemmanet nr 6 3/128 mantal Selshög i Tryde socken.
  Denna egendom, dertill hörer 3 tunnelands rymd och som är bebygd med trenne längor, är wärderad till 1,000 kronor.
  De. hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög å kronofogdekontoret den 23 Nowember 1885
  P. G. Leth

  1891 2/7, N:o 6 (Landskontoret) (se även 1891 5/9, N:o 10, Serien II)
  Kugörelse angående arrendeauktion å en Rödinge kyrkas jord.
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 31 nästkommande Augusti klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Konungens Befallningshafwande här å landskontoret som inför Rödinge kyrkoråd i Rödinge sockenstuga, kommer till utarrendering på trettio år, räknade från midfastan 1892 till samma tid år 1922, att utbjudas en Rödinge kyrka i Färs härad af Malmöhus län tillhörig lägenhet enligt Konungens Befallningshafwandes och Biskopsembetets utslag den 29 Nowember 1860 förlagd å hemmanet N:o 4 Trydes plan i Tryde socken och Ingelstads härad, hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillgännagifwande.
  att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af minst twå personer en för båda och båda för en såsom för egen skuld;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos pastorsembetet i Rödinge, samt
  att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskopsembetet hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.

  1891 14/9, N:o 11 (Serien II)
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 23 nästinstundande Nowember kl. 12 på dagen förrättas så wäl här på landskontoret som wid mensalhemmanet 1/8 mantal N:o 22 Selshög i Tryde socken och Ingelstads härad, kommer nämnda, kyrkoherden i Tryde och Spjutstorps församlingars pastoret anslagna hemman att utbjudas till arrende på tjugo år, räknade frm den 25 Mars 1893. Och warder till intressenters kännedom meddeladt:
  att länsstyrelsen och domkapitlet bestämt såsom arrende fyrtiotwå hektoliter spånmål, 1/3 råg, 1/3 korn och 1/3 hafre, att lösas med penningar efter ortens medelmarkegångspris, och såsom minimum af årlig penningeafgift tjugo kronor;
  att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af minst twå personer, hwilkas wederhäftighet är af wederbörande domare eller Konungens Befallningshafwande bestyrkt ingången, och till egenhändiga underskrifterna bewittnad borgen för fullgörande under de fem första åren af arrendetiden, affattad i öfwerensstämmelse med stadgat formulär;
  att förslag till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos länsmannen i orten; samt
  att länsstyrelsen och domkapitlet, som utfärda arrendekontrakt, ega pröfva blifwande arrendeanbuds antaglighet.

  1892 3/9, N:o 68 (Landskansliet)
  Kungörelse om byggnadsordning för Tomelilla stationssamhälle.
  Genom beslut denna dag har Konungens Befallningshafwande till efterrättelse inom det område i Tomelilla, derå, jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 22 Januari 1887, byggnadsstadgan för rikets städer skall i tillämpliga delar gälla, fastställt denna:
  ”Byggnadsordning för Tomelilla jernwägsstations samhälle. /…/”

  1898 18/6, N:o 85 (Landskansliet)
  Kungörelse om brandordning för Tomelilla stationssamhälle.
  Genom beslut denna dag har Länsstyrelsen till efterrättelse från och med den 1 nästkommande Juli inom det område vid Tomelilla jernvägsstation i Tryde socken, derå enligt Kungl. Maj:ts Nådiga bref den 22 Januari 1897 Brandstadgan för rikets städer skall i tillämpliga delar gälla, fastställt följande:
  ”Brandordning för Tomelilla Stationssamhälle. /…/”