Tullnärer i Simrishamn

  och övrig tullpersonal

  Lilla tullen, inrättad i Sverige 1622 med uppgift att uppbära tull för de inhemska varor som infördes till städerna för försäljning och dessutom vissa acciser. Kort efter att Skåne blev svenskt generalguvernement infördes ”Lilla tullen” (landtull) i Simrishamn. Runt omkring staden sattes en ”staketvall” upp (enligt belägg från 1697).

  År 1675 beslöt Karl XI om ”…till denne Stadens Upkomst och Förkofring hafwer benådat des Borgerskap och Inbyggiare med inrijkes Seglation och handel /…/”
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038912_00327 Källa: Riksregistraturet 1675 27/9, SE/RA/1112.1/B/417 (1675).

  Tullen betalades med 1/32 av varans värde. Denna skattesats kom i stort sett att bestå ända till dess tullen avskaffades 1810.

  Om någon blev påkommen med att inte använda tullporten så fick denne en bot på 40 daler. Den som blev tagen på bar gärning med att göra hål i tullstaketet blev straffad med böter på 100 daler första gången och 200 andra gången.

  Rådstugurätten den 30 September 1721: ”Uppå Stadz Visiteuren Måns Cimmerbergz anhållan …, Såsom till förekommande af oriktigheet och undersleef utj Kongl: May:tz höga Tullrättigheet och på det eij någon må gifwas tillfälle annorstädes än igenom rätta Tullporten med några waror i staden sig insmyga, är effter ankomne Ordres sampt:l borgerskapet tilldelte wissa stycken och Alnemåhl om i kring staden, att med goda stengärde instängia, och dem städze förswarligen wid makt hålla, wid förelagd 3 mk Smtz wijte, för den som därutinnan skulle finnas Ohörsam och försummelig; …, sina tilldelte steengärden eller så kallade Griftestycken…”

  Till stor del var det bönderna som kom i kläm. De måste föra in alla sina varor till städerna, även om de kunde få bättre pris av sin granne på landet. Allt skulle förtullas vid ”stadsporten”. Man fick endast passera in/ut genom staden på vägen förbi tullstationen in i staden. Trots att lilla tullen väckte stor irritation hos såväl bönder som borgare dröjde det ända till 1810 innan denna indirekta skatt försvann.

  Gregorius Pedersson, hade hand om Lilla Tullen i Simrishamn 1660.

  Peder Carlsson Brun, 1662 30/10 avlade han ed som tullnär vid Lilla tullen i Ystad och Simrishamn; tullnär i Simrishamn 1662; accismästare vid Lilla tullen i Ystad 1663-1665.

  Söfren Rasmusson, arrendator av Lilla Tullen i Simrishamn 1666.

  Peder Christenson, byfogde/tullnär c:a 1664-1668; död 1668 6/3 (50 år och 39 veckor), begravd i Simrishamns kyrka.
  Gift med Marene Rasmusdotter, död 1671 (69 år, 27 veckor och 3 dagar), begravd i Simrishamns kyrka.

  Grels Persson, tullnär vid lilla tullen i Simrishamn 1665-1669,

  Hindrick Johansson, hade en syster (uppe i ”Sverige”) som var gift med en vid namn ”Bolm”, häradsskrivare i Färs och Frosta härader 1671, befallningsman 1672/73, ”stadens invånare samlade sig till militära övningar under ledning av stadens borgmästare Hindrick Johansson” krigsåren (1676-79, då även känd som ”snapphanetuktare”), fick donerat Bjärsjömölla som skatte efter kungl. Maj:ts brev av den 18/12 1680,  troligen tullnär vid lilla tullen i Simrishamn1681-1683, borgmästare o.1675-1690, död 1690 4/2 i befattningen (rådst.r 1708 5/10).
  Gift med Elisabeth Fullerton, född o. 1652 i Hedemora, Dalarna, död 1721 i Simris; hon rustar för ”Biärsiömölla”, Simris, efter makens död 1690. Omgift o. 1692 med rådmannen i Simrishamn Magnus Krabbe. År 1692 skänkte Magnus Krabbe (död 1715) och Elisabeth Fullerton en vinkanna av silver (märkt med årtalet 1619) ”til Cimbrishamn kirkia för Sal. Borgemester Hinrich Johans lägerstad”, ”emoth begrafningzstället framme utj choret, som sahl. Borgmester Hindrich Johansson nu står utj”.

  Hans Besökare, ”[År 1689] För Hans Besökares Lijk är allenast betalt medelst des stor armod skull -:16”

  Mattis Hindrichsson Besökare, son till Hindrich Ifwarson (salig 1700); bosatt i Simrishamn 1700; ”Barn som blef begrafwen den 30 januari A:o 1698, betalt 1:- ”

  Nils Larsson, född o. 1641 i Södra Mellby, bror till Bertil Larsson i Ramnakulla, Östra Vemmerlöv socken; tullnär vid lilla tullen i Simrishamn 1683-1697; strandridare vid Ystads sjötull; fick attest av rådstugurätten i Simrishamn 1694 12/2 ”att här på orten är intet cronans eller kongl. May:tz Tulhus bygt wardet uthan han sielf sigh huuswarelser moste åhrl. förskaffa”; 1697 10/5 har han godvilligt uppsagt sin tjänst; död 1704 28/5 och har sin gravsten i Simrishamns kyrka; en orgel inrättades i Simrishamns kyrka 1707 med hjälp av 100 daler ur hans sterbhus.
  Gift med Anna Rasmusdotter, född på Jylland, ”Mari Ager” socken(?)

  Petter Friberg, besökare och visitör -1691-1694-; avlade 1697 28/6 trohetsed, såsom strandridare emellan Ystad och Simrishamn, till Karl XII.

  Johan Plank, född 1664, son av ryttmästaren Walter Plank och N.N. von Schoting; skrivare hos tullnären Evert Brink i Kristianstad och uppträder inför accisrätten där som dennes fullmäktige; tullskrivare i Kristianstad till dess han 1697 4/6 erhöll fullmakt på tullnärstjänsten i Simrishamn; tullnär i Simrishamn 1697-1710; städde år 1710 Byfogdegården på Kivik för 300 D:r Smt av Lave Beck; utnämnd till tullkontrollör vid Stora sjötullen i Karlshamn 1710 6/7 och tjänstgör där, med avbrott för arrendetiden 1715-1719, till dess han erhöll avsked 1731 11/9 och ”på grund av dess höga ålder fick sin tjänst tranporterad på sin svärson tygskrivaren Magnus Nordgren; död i Karlskrona 1738.
  Gift med Catharina Fistulator, döpt i Göteborg 1669 19/8, död 1754 5/11 i Ås. Barn: Gustaf Törner; Helena Sofia g.m. Jöran Gram; ”1701 d: 27 Dito [januari] Tulnären Jean Plancks Barn 1/2 åhr gammal lagt i kiörkan 2:-”; ”1702 d: 24 februarij begrofz Tullnären Johan Plancks Barn i kiörckin, Betalt 2:-”; Catharina Maria g.m. Magnus Norgren; Josua, född i Simrishamn 1703 10/3; Cecilia, död 1756 7/4 i Ronneby g.1.m landssekreteraren Willstadius, g.2.m borgmästaren i Karlskrona Johan Ellers; Edvard, född 1706 9/4; Margareta, född i Karlshamn 1712 12/1, g.m. Mattias Möldener.

  Johan Friman, ”den 16 Novembr: A:o 1702 dödha Strandhrijdaren Johan Frijman, men en tijdh dher effter begrafwen här i kiörkan på Norr sijdhen, Betahlas för lijkbegrafningz stället och klåcke Ringningen sampt lijk och Bårr klädhen in alles Silf:rmynt 20:-”

  Jacob Cervin, strandridare, bosatt i Kåseberga.
  Gift 1702 med Abegal Vandal (hennes 2.a gifte), dotter till klockaren Jöns Vandal och Elsa Thomasdotter.

  Nicolaus Brinck, döpt i Kristianstad 1688 30/12, föräldrar tullinspektoren Edvard Brinck och Marna Rasmusdotter, student i Lund 1704 21/1, tullnär vid lilla tullen i Simrishamn o. 1710 6/7-1724, borgmästare 1716 9/10-1747, postmästare 1718 7/5-1744 25/6, riksdagsman 1719, assessors titel, satt första gången som ordförande i rådstugorätten 25/10 1716 och sista gången 15/7 1747. Var den första borgmästare i Simrishamn, som fick kunglig fullmakt. Bodde 1756 på Delperöd och slutbetalade samma år till sin svärson handl. i Ystad Jöran Filenius resterande köpeskillingen för Sölvesborgs slott, vilket han tycks ha ägt redan 1753, död 1760 23/1 i Ystad (S:ta Maria). Skänkte en altartavla till Simrishamns kyrka år 1722.
  Gift 1. med Petronella Paulin, född 1691, död 1753, dotter till kyrkoherden i Glimåkra Paul Enertsson och Appollonia Hansdotter. Barn: Maja Ernesta, född o. 1717, död i Ystad 1780 4/5, bouppt. 19/5, g. 1731 10/9 m. handl. i Ystad Andreas Polcha, f. 1708, död 1751 i Ystad, skilsmässa, g. 2 i Ystad 1745 22/2 m. handl. Jöran Filenius, f. 1700, död 1767 9/3 i Ystad; Edvard, f. o. 1720, död 1739; Helena Catharina, död i Simrishamn 1724 5/11- ”3 år gammal”; Petrus, kyrkoherde i Gylla, f. 1724 19/8 i Simrishamn, död 1800 29/3.
  Gift 2. i Simrishamn 1754 med änkan Greta Lisa Cervin, född 1703, död 1772 4/10, dotter till kyrkoherden i V. Ingelstad Knut Cervin (död 1735) och Helena Maria Gemzell (död 1742 i hennes 2:a gifte).

  Lars Hag(e)man, född c:a 1685 (enligt åldersuppgift i dödbok); kontrollör i Karlshamn 1710; tygskrivare vid artilleristaten på Karlshamns sjökastell t.o.m 1713, en tjänst han lämnade ”förmedelst en annan beställning under Tullstaten i Cimbrishambn han bekommit ock nu förwaltar” (1713 8/9); han blir under arrendetiden utnämnd till tullnär vid Lilla tullen i Karlshamn (Mölta 1714 22/11) men har synbarligen aldrig tillträtt denna tjänst; är tullnär i Sölvesborg 1718-1725 och bor då i Elleholm, där han betalar upphandlingsavgift 1718; tullnär vid Lilla tullen i Malmö 1729; får 1735 19/5 order att byta syssla med tullförvaltaren Bennersten i Landskrona och blir således tullförvaltare där vid Stora sjötullen. Under den tid han är suspenderad 1751 1/8-1752 1/6 uppehålls hans tjänst av tullförvaltaren Nils Wullf; död i Landskrona 1759 19/4 och begravd i Asmundtorp 26/4.
  Gift 1. med Catharina Margareta Elers, död i Landskrona 1743 14/9, 58 år gammal; hennes far Niclas Elers skall ha kommit från Hannover till Sverige.
  Barn: Carl Joel, född 1713, död i Veberöd som kapten 1783, inskriven vid Lunds universitet 1730 26/9; Anna Elisabet, född 1715 i Elleholm, död 1783 24/2 i Ö Broby, gift i Landskrona 1742 med kyrkoherden i Broby Nicolaus Rusch, son av strandridaren Rusch; Ulrika Eleonora, född 1722, gift 1745 7/9 med sedermera majoren Carl Fredrik Gyllenram; Nils Fredrik, född i Sölvesborg 1725, justitieråd i Reval (tysk riksadel 1769), om denne och hans ättlingar se O N Stackelberg: Geneologisches Handbuch der ostländischer Ritterschaft Band III:332; tvilllingarna Lars och Ulrika Charlotta, födda i Elleholm 1719 14/9, av vilka Lars dog genast.

  Hans Munthe, född c:a 1691, son till kyrkoherden i Bosarp Sven Hansson Munthe och Lucia Pedersdotter; student i Lund; tullnär i Simrishamn o 1718, tullkontrollant i Malmö 1729-1731; mantalsskrivare i Landskrona 1731; tullförvaltare 1731 i Malmö under vakans och 1735 tullförvaltare i Helsingborg samt 1749 förflyttad till Halmstad, begravd i Halmstad 1759 29/3.
  Gift med Anna Catharina Rafenius, född 1697, begravd i Malmö 1765 29/3. Barn: Sven, född i Simrishamn 1718 23/6, död 1790; Petronella, född 1726; Lovisa, född i Malmö 1730 15/2, död i Halmstad 1760 2/3; Jacob, född i Malmö 1732 20/12, död 1793; Marna, född 1735 11/5; Berent, född i Malmö 1737 28/11, död 1799.

  Måns Nilson Cimmerberg, son till Nils Hansson Snickare och Anna Nilsdotter; benämns stadsvisitör i september 1721 och besökare i november 1721Köpte år 1721 halva sina föräldrars gård 1721 belägen wid Tompten emillan Rådman Jonas Moderj och Jöns Bakares Gårdar”. Löste sedan ut ”dess broder borgaren Hans Nilsson och dess hustru Catarina Maria Hagerman” i ”sahl: Fader Nils Snickarens Gård belägen på Torget sig tilhandlat”.

  Jacob Berghult, född 1709, son till tullnären i Kristianstad Jacob Berghult och Sofia Rosenlund; tullskrivare i Simrishamn 1726 15/4; köper 1726 ”Jonas Lindströms gård på torget belägen nästan up till Jöns Bagars gård” i Simrishamn; tullskrivare i Ängelholm 1728; tullnär i Simrishamn 1730.
  Gift 1728 14/1 i Ängelholm med Öllegård Sofia Cronholm, dotter till kämnären Jacob Cronholm; äktenskapet upplöst 1733; hon omgift 1734 14/6 med Abraham Westman. Barn: Jacob, född 1728 1/12 i Ängelholm, död 1729 4/4; Abraham, född 1730 25/2 i Simrishamn.

  Severin Holbeck, accisskrivare; antagen som tullskrivare i Berghults ställe enligt fullmakt 1728 11/3.

  Jacob Hallgren, född o 1704 i Halland, besökare vid Lilla tullen i Simrishamn -1733-1765; erhöll avsked 1765 23/2.
  Gift 1733 4/1 i Simrishamn med Boel Hemmningsdotter
  Gift med Boel Rasmusdotter. Barn: Elna Christina, född 1735 20/12.

  Jonas Löfqvist, tullskrivare i Simrishamn 1730.

  Henning Rasmusson, besökare vid Lilla tullen i Simrishamn.
  Gift med Karna Jönsdotter. Barn: Mårten född 1737 26/1 i Simrishamn; Elna, född 1738 11/12 i Simrishamn; Elna, född 1740 9/10 i Simrishamn; Karna, född 1743 21/7 i Simrishamn.

  Lars Areschoug, född o 1697 i Simrishamn, son till Måns Areschoug; postdräng i Karlskrona 1716-1718; tullskrivare i Kristianstad 1726 9/6, transporterad till samma syssla i Simrishamn 1731; tullskrivare i Simrishamn 1731-; död i Simrishamn 1756 30/7, 59 år gammal.
  Ogift.

  Hans Petter Richardsson, född 1703; tullskrivare i Halmstad 1728; tullnär i Kungsbacka 1729; tullnär i Simrishamn 1732; får 1735 100 D:r i extra lön för det han jämte sin egen tjänst även bestrider tullskrivaretjänsten i Simrishamn; död 1740 8/5 i Simrishamn.
  Ogift.

  Carl Berg, tullnär vid Lilla tullen i Simrishamn 1735, död 1736 2/3 i Simrishamn, 48 år gammal.
  Gift med Anna N.N., står liksom sin man fadder i Simrishamn 1730 25/2.

  Jöns Filenius, född 1708 29/7 i Stora Köpinge, son till kyrkoherden Jonas Filenius och Christina Rickerdt; tullskrivare i Simrishamn 1733 4/5; tullnär i Simrishamn 1735 20/5; avsked 1757 8/9 med hela lönen i pension.
  Gift 1745 23/10 med Margareta Areskough, född i Ystad 1724 20/12, död i Simrishamn 1775 23/10, dotter av handlanden Casten Areskoug och Sine Wilhelmsdotter Gyllich.
  Barn födda i Simrishamn: Jonas, född 1746 7/6, död 1813 9/6, rådman i Simrishamn; Casten, född 1748 30/9, död 1813 21/5, bagargesäll i Malmö; Christina, född 1750 25/5, död 1751 8/3; Sofia, född 1751 29/8; Carl, född i Ystad 1754 11/5, bokbindargesäll, död i Ystad, S:ta Maria 1822 22/8; Christina, född 1758 10/10; Lorentz Wilhelm, född 1762 9/1; död 1762 25/1.

  Knut Peter Bergman, född 1727 9/11 i Simrishamn, son av kyrkoinspektoren Jonas Bergman och Margareta Cervin; student i Lund 1745; tull- och accisskrivare i Simrishamn 1752-1783-; tullnärs karaktär fullmakt 1758-1783-; slutligen tullinspektor vid Lilla tullen i Simrishamn; död 1791 31/10; bouppteckning 1792 30/6.
  Gift 1754 23/5 i Simrishamn med Kristina Beata Pletz, död 1802, dotter av handlanden Christian Pletz och Johanna Holm.
  Barn: Jonas, född 1755 22/7 i Simrishamn, död 1794; Greta Johanna; Christian; Isac; Lena Maria; Sofia Magdalena; Gustaf; Anna Catharina.

  Hans Roos, född c:a 1711 i Lund?, antagen inom tullverket 1735 som tullskrivare i Simrishamn, 1740 tullskrivare i Lund, 1743 transporterad till Helsingborg, 1751 extra och 1757 ordinarie tullinspektor där, 1762 pensionerad med 200 daler i årlig pension, död 1764 i Helsingborg, begravd 28/10.
  Gift med Maja Aldorf (Ohldorph).
  Barn: Hans Henrich, född 1738 22/1 i Simrishamn; Jacob, född 1739 3/2 i Simrishamn; Jöns, född 1741 4/3 i Lund; Gertrud Elisabet döpt 1743 29/7 i Helsingborg.

  Anders Wetterberg, född 1717 19/10 i Ystad, son av Kungl. Maj:ts lakej Nils Wetterberg; skrivare hos tullförvaltaren i Karlskrona 1732-1739; skrivare hos ombudsman Holm; tullskrivare 1740 i Simrishamn; hade egen gård i Simrishamn; rådman -1762-1766-; postmästare i Simrishamn – 1766, död i Simrishamn 1768 10/6 utan bröstarvingar.
  Gift 1745 12/6 i Simrishamn med Anna Cajsa Bergman, dotter av kyrkoinspektorn Jonas Bergman och Margareta Elisabeth Cervin.

  Petrus Winqvist, född 1715; student 1736; inspektor vid Lilla tullen i Simrishamn; död 1791.
  Barn: ? Hans, född 1742 i Vinslöv, tullnär (hans änka flyttade till Simrishamn från Lund 1791).

  Hans Winqvist, född 1742 i Vinslöv; som handelsbetjänt konstituerad till tullskrivare vid Mobergs tull 1781; transporterad till lika syssla uti Lunds södra tull 1782; transporterad till tull- och accisskrivare här 1791.

  Gorres Persson, visitör; död 1742 16/5 i Simrishamn, 32 år gammal.

  Augustin Nordstrand, född 1713 i Simrishamn, antagen vid tullverket 1740; uppsyningsman på patrullbåten vid Ven i 4 år; 1746 31/7 tullnär i Båstad; 1747 i Laholm; 1755 av accisrätten dömd från sysslan, vilken dom sedan ogillades och upphävdes; tullnär i Simrishamn med inspektors karaktär 1757 18/8-1777 22/3 och såsom oskyldigt lidande av Hrr fullm. ansedd;  rådman i Simrishamn 1762-1765; död i Simrishamn 1777 22/3.
  Gift 1749 6/1 i Laholm med Lucia Elisabeth Gyllich, född i Laholm 1727 22/3, död i Simrishamn 1771 10/4, bouppteckning 1772 13/2; dotter till Hans Gyllich.
  Barn döpta i Laholm: Elisabet, 1749 4/3, död späd; Hans, 1750 8/12, död späd; Jöns, 1752 23/4; Barn födda i Simrishamn: Bernt 1759 27/8, död 1775 26/5; Hans Otto, 1758 /6, död i Simrishamn; Maria, 1768 10/2, död späd; Anna Catharina, 1770 13/4.

  Gunnar Berggren, tjänat hos herrskap 10 år; antagen till besökare i Ystad 1756 16/12; hittransporterad till samma syssla (besökare) 1765 1/4.

  Mattias Rederström, född i Skåne; varit betjänt hos landsfiskalen Mandorff i 7 år; antagen till besökare i Simrishamn 1765 23/9.

  J. E Rytting, född 1737 i Kristianstad; antagit tjänst som underofficer 1758; bevistat Pommerska kriget, konstituerad till Tull- och accisskrivare i Hedemora stad 1778; befordrad till tullnär i Säters stad 1780; konstituerad fänrik vid Dala vargeringen; befordrad till löjtnant 1789; kommendard till Finland till krigets slut; transporterad till tullkammarföreståndare i Simrishamn 1791; ännu tullnär här år 1800.

  C. Krook, var tullnär och tullförvaltare 1810, men förstod sjötullkammaren i Karlshamn.

  Carl Fredrik Malmberg, född 1769 i Göteborg; kom från Varberg 1805; tullinspektor i Simrishamn; tull- och accisskrivare 1810; död i Lund 1815 18/9.
  Gift med Sofia Magdalena Fristadius, född 1772 i Varberg.
  Barn: Erik Martin, född 1798 i Varberg, död 1853; Jonas, född 1801 i Varberg.

  Ludvig Kerkner, född 1732 24/12 i Ystad; lärt trädgårdsmästarprofessionen; besökare i Simrishamn 1772 20/1.
  Gift med Anna Sophia Sandström, född 1742 i ”C-hamn”.
  Barn: Ulrica, född 1779 i Simrishamn.

  Petter Ekman, född i Lindesberg; varit borgare och handlande i Lindesberg; antagen till extra besökare uti Stockholm 1773 och sedermera ordinarie landtullsbesökare därstädes; år 1779 transporterad till Ystad; år 1782 25/3 transporterad till Simrishamn.

  Berendt Wilhelm Rundberg, född i Harlösa by, varit student i Lund ett år; antagen 1769 till handlingsskrivare vid rådstugurätten i Helsingborg; 1771 antagen till gårdsskrivare på Ljungby gård; antagen till tingsnotarie och skiftesförvaltare i hovrättsrådets och häradshövding Wettercronas jurisdiktion 1773; 1775 14/6 antagen till extra kontorsskrivare i Simrishamn.

  Lars Winström, född 1750 6/5 i Blentarp; besökare i Simrishamn.

  Peter Tullström, född 1753 i Lyngsjö; antagen till besökare i Simrishamn 1786; kom från Lyngsjö 1781; vaktmästare 1810.
  Gift med Bengta Petersdotter, född 1746 i Simrishamn

  E. A. Wallengren, vaktmästare 1810.

  Danska tiden  (till 1682 6/11 – då svensk rättegångsordning infördes)

  Byfogdar (Kungl. Maj:ts fogdar)
  – som var kungens ombudsman och skulle ha uppsikt om den allmänna ordningen i staden. Han var på en gång polismästare, stadsfiskal och skatteuppbördsman; i mindre städer som Simrishamn var han även tullnär. Under ”nyare tiden” (1632-) var dock tulluppbörden ofta överlämnad åt en särskild ”tolder”.

  Peter Alzesson, byfogde c:a 1393; han anhåller hos Lübecks råd om upphävande av beslag på 16 tunnor sill, som tillhörde hans dräng Lambert Schulte.

  Anders Mogenssen, byfogde 1531.

  Olluf Ibsen, byfogde c:a 1586.

  Peder Jörgensen, byfogde c.a 1598.

  Frans Skeeg, byfogde 1601-1604.

  Peder Nielsen, byfogde 1606-1611.

  Peder Beintsen, byfogde 1612-1614.

  Peder Nielsen, byfogde 1615-1619.

  Mickel Plötze, byfogde 1619-1631.

  Hindrick Eriksen, byfogde 1631-1632.

  Mickel Plötze, byfogde 1632-1660; rådman 1657; i hans gård bodde år 1673 Oluf Strandridare.

  Peder Christensson, född c:a 1617; tingsskrivare i Gärds härad -1651; ridefogde i Gärds och Albo härader 1651-1658; bosatt i Everöd (1650-tal), ägde gård i Vä; byfogde 166(0)-1666; hade gård på ”Allgatan” i Simrishamn (-1666-); död 1668 6/3 enligt gravsten i vapenhuset i S:t Nicolai kyrka, Simrishamn.
  Gift med Marene Rasmusdotter, född c:a 1601; död 1671 1/2. Peder Christensson anges år 1657 ha styvsonen Holger Mogensson [Arreskow] ”nu Sognepraest her på stedit”

  Knud Pedersson, byfogde 1666-. Fick generalguvernörens fullmakt som byfogde daterad Sandby 1667 20/2, men verkade som byfogde redan år 1666 på borgmästarens förslag

  Anders Larsson, borgare 1666, byfogde -1669-1671-, rådman -1680-1691-.

  Jonas Pedersson, ladufogde 1669, byfogde -1673-1682.

  Nils Persson, byfogde 1682. Fick generalguvernörens brev och fullmakt (uppläst 1682 12/7) att förvalta byfogdetjänsten medan Jonas Pedersson hade sin ”sak” (egen process).

  Kompletteringar mottages tacksamt

  Tullens hemsida
  ArkivDigital: Tullverket, Fredrik Nerbys kortregister

  Källor/litteratur (bl.a): ”Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Bleking samt på Gotland 1658-1765” – biografiska anteckningar av Gunnar Bergström. ”Udi wor kiöbsted Cimbritzhaffn” av Urban Glimberg och Gustaf Åberg.