Ullstorp

  Pastorat: Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1920 Ullstorp
  1921-1951 Tomelilla köping (del av församlingen)
  1921-1951 Ullstorp (del av församlingen)
  1952-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delningar eij förrättade” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Toarp saknade byordning 1778
  Ullstorp saknade byordning 1778

  Litteratur:
  Schantz, J. Beskrifning öfwer Ullstorps Sockens Geographiska Läge. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 3. 1817
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.140-141. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b3240
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b5300.s530
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b7930.s793
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b6380.s636
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b6540.s604

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Ullstorps kyrkogård 2015 (pdf)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Ulstorp Sokn och By har:

  Skatte 1. 1/2
  Crono indelt 3/16
  Prästegård 1/2
  Klåckarebohl 1/8
  Utsokne Frällse 2 Örup 1/2, Bollerup 1. 1/2
  Gatehus 8

  Mycken dåck sandig åker, godt höbohl, någon torfjord och krattmarck.

  Toarp har:

  Skatte 15/16
  Utsokne Frällse 3 Örup 1, Bollerup 1. 1/2, och Magist. Utterbom 1/2
  Crono indelt 3/8
  Gatehus 4 Örup 1
  Qwarn 1 Örup

  Nödig dåck sandig åker, litet höbohl.

  Soknen har 24 st. hemmansbrukare.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Toarp nr 4, 1/4 mtl 1761 juni 8, skattebrev på 1/4 mtl
  Toarp nr 8, 3/8 mtl 1791 mars 29, skattebrev (AID: v566850.b1160)
  Ullstorp nr 6, 1/16 mtl 1828 mars 11, skattebrev (AID: v566850.b1170)
  Ullstorp nr 9, 3/8 mtl 1761 april 14, skattebrev på 3/8 mtl
  Ullstorp nr 12, 1/8 mtl 1790 mars 27, kvittens i landskontoret

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 8 5/8 hemman, af hvilka 5 äro frälse, 3 skatte och 5/8 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 96-98 Svabesholms kompani nr 90-92 Borrby skvadron nr 8-10
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 48,121 [AID: v792654.b1100.s211]


  Värnpliktiga i Ullstorp

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1480
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00285
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00191
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00433
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00194
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00220
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00169
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00207
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00076
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00122
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00107
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00097
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00115
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00105
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00152
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Ullstorp Ullstorp 1852 Garfware Johan Olof Reslow

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Ullstorps och Bollerups socknar
  jämte (till år 1891) del av Stora Köpinge socken.
  Enligt valkretsindelningen skulle denna krets välja nämndeman efter då tjänstgörande Nils Persson i Löderup. Han avgick 1826 och efter honom valdes

  Sven Mattsson i Stora Köpinge, vald 25/2 1827;
  Nils Olsson, n:r 9 Toarp, vald 1829;
  Ola Nilsson, Ullstorp, vald 1831;
  Nils Nilsson, Köpinge, vald 8/3 1835;
  Göran Larsson, Köpinge, vald 18/12 1841;
  Matts Svensson, Köpinge, tjänstgjorde 1848;
  Mårten Ingvarsson, Kabusa, vald 15/10 1851;
  Nils Åkesson, Ullstorp, vald 15/10 1854;
  Per Svensson, St. Köpinge, vald 1860;
  Ola Persson, Toarp, vald 18/9 1864, entl. 1867;
  John Nilsson, Kabusa, vald 19/1 1867;
  Godsägaren P. Hj. Sylvan å Bollerup, vald 24/3 1883, avled 1897;
  Per Paulsson i Ullstorp, vald 1897;
  Frithiof Hederström, Walterslund, vald 10/2 1905;
  Arrendatorn Mårten Eriksson, Ullstorp, vald 1926; innehar nu befattningen (1926).

  Oscar Anton Persson, Ullstorp, -1957-.

  Ullstorps socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Rusthållare 1 Uhlstorp byy: Oluff Andersson Giöng ½ Har 3 st:n huuslängior wedh macht bonden hielper sigh
  [v331250.b10240]
  Dito Oluff Anderss: Rusthåldh, oförmöget och ringa 2 Pehr Skomakare och Marcus Pehrsson 1 4 huuslängior wedh macht och den ene Marcus Ung och fattig
  Uthfrälse till Öhrup 3 Anders Jönsson ½ Har 4 små längior bröstfeldige bonden fattigh
  -”- 4 Pehr Andreasson ½ Har 3 stycken huusläng:r wedh macht runga bruuk och fattigh
  Cronones Ograverat Ordin: till kyrkian 5 Gathehuus: Smedhen Nils Jbsson 1 Har 2 små st:n huusl: Uthfattigh
  -”- 6 Dito Nils Ibruuk ¼ Finnes Allenast 2 golfz huus
  Cronones Prästestomben 7 Präste Gårdhen Finnes 4 huuslängior tembl: wedh macht
  Klåckarebohl 8 Deigne bohligen 1/8 Har 2 små huuslängior wedh macht
  Thua Månssons Rusthåldh ringa och oförmöget 9 Nils Jönsson 1 Finns 4 g:l bröstfeldige huuslenger bonden Uthfattigh
  -”- 10 Lasse Hansson ½ Har 3 små lengior bonden Uthfattig
  Till Öhrup 11 Månns Christensson ½ Har 4 g:l förfalne huuslängior och bonden Uthfattigh
  Oluff Giöngz Rusthåldh 12 Måns Ingwarsson ½ Fins 3 förfalne och nästan ruinerade huusläng:r Uthfattigh
  Rusthållare 13 Thua Månsson ½ Har 4 små huuslängior wedh macht, bonden hielper sigh
  Dito Rusthåll 14 Jöns Andersson ½ Har 3 små lengior bonden fattig [AID: v384851.b1930]
  Uthfrälse till Bollerup 15 Mårthen Månnsson ½ Har 4 små huuslängior och bondhen fattigh
  Toerup
  Dito Till Bollerup 1 Pastoren Hr Nils Pehrsson ½ Består aff fyra huuslengior wähl wedh macht
  Dito Härskap 2 Nils Andersson ½ Har 2 små huuslengior Uthfattig och ett mycket ringa bruk
  Rusthållare 3 Nills Andersson 1 Har 3 st:n huuslengior och bondhen hielper sigh
  På Nils Anderss: Rusth: 4 Ibm: Michel Håkonsson ½ Hafuer 4 g:le små huuslengior Åboen hielper sigh
  Uthfrälse till Öhrup 5 Gathehuus: Åstredt Pehrsson 1 Ett lijtet stycke huuslengia
  Hr Arel Swawes Uthfrelse 6 Nils Trulsson ½ Har 3 g:le förfalne huusleng:r bonden Uthfattigh
  Clas Jönss Rusthåldh uthj Giärerup 7 Knuth Jönsson ½ Haf:r 4 g:le huuslengior och bonden fattigh
  Nils Anderss: Rusthåldh 8 Mårthen Jönsson 1 Fins 3½ huuslengie tembl: wähl Upbygdt, ingen Åboe och aff Rusthål: lijtet Ibruuk
  Hr Aril Swawes 9 Jönns Nilssons Änkia ½ Har 2 små huuslängior Enkian Uthfattigh
  Till Öhrup 10 Anders Pehrsson 1 Har 4 huuslengior Åboen tembl: wedh macht

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 113 / sid 108 ff (AID: v98462.b113.s108)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1819 10/6, N:o 90 (se även 1819 16/6, N:o 85; 1819 3/8, N:o 111)
  Genom Auction, som förrättas här å Landskansliet den 8 nästkommande October kl. före 12 på dagen, utbjudes till försäljning det till gäldande af Förre Riksdagsmannens Jöran Jönsson i Borrby Faststälde fordran 2757 R:dlr 16 ss. R:G:S. jemte Ränta och Kostnadsärsättning, i mät tagne och till 3333 R:dlr 16 ss. banco uppskattade Frälsehemmanet N:o 1 1/2 mtl. Toarp, belägit i Ullstorps Sochn af Ingelstads härad i detta Län.
  Med betalningen af Kjöpeskillingen och tillträdet af hemmanet förhålles efter Lag.
  Så wida berörde heman är med inteckningar beswärat, åligger fordringsägaren, som wid försäljningen bör förete grafwationsbewis, att om Auctionen underrätta Inteckningshafwarne, dem, som i orten äro boende, emot särskildt bewis, och de andre genom Kungörelse, införd i Allmänna Tidningarne3:ne gångor och sidsta gången minst Fjorton dagar före Auctionen

  1824 9/6, N:o 89
  Enligt wederbörlig anmälan och widtagit beslut kommer Ullstorps Kyrka i detta Län att till Murar och Tak innewarande Sommar undergå reparation efter upprättadt Kostnads Förslag, uppgående till 299 R:dlr 32 ss. Banco; hwilket Arbete å Entreprenad Auction, som hålles wid Kyrkan Måndagen den 28 i denna Månad kl. 9 f.m., till den minstbjudande uplåtes, emot wederhäftig Borgen för Arbetets godhet och bestånd, de Sex första åren; Och kunna hugade Speculanter om Arbetets beskaffenhet och wilkoren af Kyrkoherden i Församlingen erhålla närmare underrättelser.

  1824 14/9, N:o 276
  På ägorne till hemmanet N:o 1 Toarp i Ullstorp Socken af Ingelstads Härad, har, sistl. Maji månad blifwit på drift uptagit ett Twå års gammalt brunt Stoföl med några hwita hår i pannan och på högra Låret inbrände bokstäfwerne C. L. S. Och återfås, nämde Kreatur af rätta Ägaren, emot godtgörande af foderlega och öfrige kostnader.

  1834 16/9, N:o 117
  Måndagen den 12 i nästa Månad kl. 11 förmidd. hålles wid Ullstorps Kyrka, i Ingelsta Härad, Entreprenad Auction för anskaffning af Portar och Lucka af Jern till Kyrkogården: Hwilket till Speculanters underrättelse kungöres.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Ullstorp genom Herr Hof-Predikanten Ripa 7 R:dr 23 sk. 2 r:st

  1841 12/10, N:o 310
  Fredagen den 29 och Lördagen den 30 i denna månad låta arfwingarne efter aflidna Fru Ryttmästerskan Rosencrantz försälja deras i Ingelstads härad, Ullstorps och Benestads socknar belägna Utsockne Frälsehemman N:o 11 ½ mtl. Ullstorp samt N:ris 9 och 17 3/4 mtl.Stenby. Till dess hemman, som utbjudas hela eller i mindre lotter, hörer ett ägowälde af omkring 300 tunneland åker, äng och betesmark; och äro fastigheterna bleägna 2 mil från staden Ystad. Börande köpare wid klubbslaget ställa antaglig borgen för halfwa köpeskillingsbeloppet.
  Betalnings- och öfrige willkor tillkännagifwes före utropet och dessförinnan af undertecknad, som om hemmanens beskaffenhet lämnar widare upplysningar. Auktionen i Stenby förrättas den 29 och i Ullstorp den 30 dennas från kl. 10 f.m.
  Cimbrishamn & Gersnäs den 12 Okt. 184[1]
  F. Kraak

  1841 30/10, N:o 334
  Sedan, i anseende till mellankommet hinder, de till den 29 och 30 i denna månad utlyste auktioner å Utsockne Frälsehemmanen N:o 11 1/2 mtl. Ullstorp och N:ris 9 och 17 3/4 mtl. Stenby icke egt rum, komma dessa hemman att genom auktion, som förrättas i Stenby Onsdagen den 17 och i Ullstorp Thorsdagen den 18 nästk. November från kl. 10 f.m. hela eller i mindre delar försäljas. Betalnings- och öfrige willkor tillkännagifwas före utropet.
  Cimbrishamn och Gersnäs den 30 Oktober 1841
  F. Kraak

  1842 17/5, N:o 140
  Nedannämnde, för Domfäste skullder i mät tagne, fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas neml:
  1:o Utsockne Frälsehemmanet N:o 10 1/2 mantal Toarp i Ullstorp Socken och Ingelstads Härad på ställlet den 9 nästkommande Juli kl. 11 f.m.

  1842 19/9, N:o 264
  Genom utmätnings-auktion som af Kronofogden i orten förrättas, kommer Utsockne Frälsehemmanet N:o 10 ½ mantal Toarp, hwarå auktion en gång tillförne warit utlyst, den 9 nästkommande Nowember kl. 11 f.m. å Tingstället Hammenhög till den högstbjudande att försäljas; kommandes med hemmanet tillträde och köpeskillingens erläggande att förhållas enligt lag, och kan närmare beskrifning om hemmanets beskaffenhet erhållas hos auktionsförrättaren.

  1846 9/2, N:o 16
  Som det å Ullstorps kyrka och torn warande takbly kommer att innewarande års sommar nedtagas, omstöpas och, sedan nytt sparrwerk blifwit uppsatt, å nyo uppläggas, för hwilka arbeten kostnaderne är beräknade till sammanräkande 1037 R:dr 28 sk. B:ko, så warder werkställigheten häraf åt den minstbjudande upplåten å entreprenadauktion, som Hålles wid kyrkan Måndagen den Tjugutredje (23) i nästa månad kl. 11 f.m.; börandes hugade entreprenörer, hwilka hos Kyrkoherden Kongl. Hofpredikanten Ripa kunna erhålla kännedom af kostnadsförslag och entreprenadwilkoren, wid auktionen wara beredde att aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för arbetets behöriga fullgörande och erhållande förskott å entreprenadsumman.

  1847 27/3, N:o 36
  Som Ullstorps kyrka i Ingelsta Härad, innewarande års sommar bör utwändigt uthuggas, utpinnas, rappas och hwitmenas, hwarföre kostnaden är beräknad till 298 R:dr 40 sk. banko, så kommer werkställigheten häraf att utbjudas å entreprenadauktion wid kyrkan Torsdagen den 29 i nästa månad kl. 11 förmiddagen, hwarom hugade spekulanter härmed underrättas, äfwensom att borgen för arbetets noggranna utförande skall ställas och skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Ullstorp d:o [Socken] Åboen Jöns Larsson i Ullstorp

  1849 19/4, N:o 66
  Å entreprenadauktion wid Ullstorps kyrka, i Ingelsta Härad, Måndagen den 21 i nästa månad, kl. 12 på dagen, utbjudes till werkställighet innewarande år, kyrkogårdsmurens iståndsättande, medelst utpinning, rappning och hwitmening, samt nya täckstenars anbringande i odugliges eller förkomnes ställe, hwarföre kostnaden i upprättadt förslag är beräknad till 398 R:dr 8 sk. Banko. Entreprenadwilkoren uppgifwas af Pastor i Ullstorp före och wid auktionen och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1851 5/7, N:o 231
  Tisdagen den 22 i denna månad kl. 10 f.m. blifwer å offentlig auktion, som på stället förrättas, till den högstbjudande försålde Utsockne Frälsehemmanen N:ris 3, 4 och 15 Ullstorp uti samma socken och Ingelstads härad. Egendomen, hwartill hörer 367 tunneland, hwilka före auktionen blifwa i mindre lotter fördelade och på marken utstakade, säljas med tillträdesrätt ett dera genast med wäxande gröda eller och den 25 Mars 1852, hwarom närmare besked meddelas före utropet och kommer köpeskillingen att erläggas under loppet af 10 år.
  Bollerup den 1 Juli 1851.
  Malte Brorström
  Hwilket, på Herr v. Commissions-Landtmätaren Brorströms begäran, härmed kungöres.

  1851 21/10, N:o 341
  Genom offentliog auktion, som å stället förrättas den Sjunde (7) nästkommande Nowember kl. 10 f.m., låter egaren, antingen helt eller i mindre lotter, försälja Utsockne Frälsehemmanet N:o 11 ½ mantal Ullstorp, af Ingelstads härad, att tillträdas den 25 instundande Mars med utsådd höstsäd, till hwilket hemman höra 180 tunneland jord, deraf circa 90 tunneland öppen åker, 10 á 12 tunneland torfjord, äng till 100 lass hö, öfriga delen af jorden, som är odelbar, gagnas till bete. Betalningswilkoren blifwa helt och hållet ställde efter en reel köpares beqwämlighet, kommande godkänd borgen för köpeskillingen att af köparen wid klubbslaget aflemnas. Skulle antagligt anbud å egendomen icke göras, kommer densamma på 7 eller 10 års tid att bortarrenderas; derom willkoren wid auktionen uppgifwas.
  Greflunda den 19 Oktober 1851.
  A. F. Montan
  Hwilket på begäran kungöres.

  1852 24/7, N:o 237
  Å nedannämnde för gäld utmätte fastigheter komma exekutiwe auktioner att förrättas nemligen:
  Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 14 3/512:dels mantal Ulstorp på stället Thorsdagen den 14:de instundande Oktober kl. 11 förmiddagen.

  1853 25/5, N: 124 (se även: 1853 29/8, N:o 251; 1853 3/11, N:o 361; 1853 12/12, N:o 406; 1854 19/1, N:o 15)
  Genom exekutive auktioner, som å ställena förrättas, komma att till de högstbjudande föräljas:
  2:o) Utsockne frälsehemmanet N:o 10 1/11 mantal Toarp i Ullstorps socken af samma (Ingelstads) härad Lördagen den 20 i nämnde (Augusti) månad äfwen kl. 12 på dagen; af hwilka hemmansdelar /…/ den sistnämnde (blifwit utmätt) från Åboen Sasser Persson, och om beskaffenheten af hwilka närmare upplysning kan erhållas såwäl härstädes, som hos Kronofogden i orten. Med erläggandet af blifwande köpeskillingarne och hemmanens tillträde kommer att förhållas enligt lag; och blifwa öfrige willkoren wid auktionstillfällena uppgifne; hwilket allt till spekulanters efterrättelse härmed allmänligen kungöres.

  1858 29/9, N:o 266
  En af Åboen Per Olsson på N:o 4 Toarp af Ullstorps socken till mig i Mars månad 1856 utgifwen skuldsedel å Ett Tusende Fem Hundra Riksdaler Riksmynt har å okänt sätt den 16 sistl:ne Februari bortkommit från ett mig tillhörigt skåp inne i min stuga, i anledning hwaraf sagde skuldsedel härmed warder allmänneligen efterlyst.
  Toarp den 20 September 1858
  Göran Persson
  Åbo.

  1859 31/1, N:o 25
  Wid offentlig auktion, som anställas så wäl här å Landskontoret som i Ullstorps Socknestuga, Måndagen den 7 nästinstundande Mars kl. 12 på dagen, kommer ett Ullstorps kyrka tillhörigt Gatehus, N:o 5 Ullstorp, i Ullstorps Socken, Ingelstads Härad, att utbjudas till arrende under Trettio år, räknade från Midfastan innewarande år; och warder till Spekulanters kännedom, dels här intagen den öfwer Gatehuset upprättade beskrifning, så lydande:
  ”År 1858 den 8 December inställde sig undertecknade tjenstgörande, Nämndemän, på anmodan af Herr v. pastor Trägårdh å Ullstorps kyrkas lägenhet N:o 5 Ullstorp för att besigtiga denna lägenhet, som nu skall på nytt arrende upplåtas.
  Belägenheten är midt i Ullstorps by; jordrymden 12 1/4 kappland och består af Sandmylla på grusbotten. Myllan i Norra delen tunn, men i den Södra något djupare. Lägenheten är instängd med en sämre stengärdesgård. En del wäxande träd finnas af alm, rönn och pil.
  Från äldre tider har i lägenheten funnits i kyrkan tillhörigt sju-binningars hus, hwilket sist genom Härads-Rättens i Hammenhög Utslag den 3 Juni 1813 blifwit kyrkan tillerkändt att af Arrendatorn tillhandahållas. Detta hus har genom wanwård sistlidet år nedfallit, då Socknemännen på auktion försålt qwarlefworna och insatt auktionsmedlen att tillhandahållas den som nämnde hus skall återuppbygga. Nuwarande innehafwaren af lägenheten Anders Olsson, hwars fader tillhandlat sig besittningsrätten af då warande innehafwaren, uppgaf på tillfrågan att han wore willig åter uppföra kyrkans hus på sin bekostnad, om han fick arrendet öfwertaga. Synemännen anse, att en byggnad, 20 alnar lång och 10 alnar bred, af furu-korswirke med lerwäggar under halmtak motswarar de siu binningars hus, som kyrkan tillhöra bör.
  I betraktande af jorden beskaffenhet anse Synemännen sig böra föreslå Tolf och en half kappar Såd såsom det högsta, och 10 kappar såsom det minsta, hälften Råg, hälften Korn, löst med medelmarkegångspris, som för lägenheten årligen till kyrkan utgöras bör.
  För har stället under lifstidsstädja innehaft mot 24 sk. Banko årligen till kyrkan.
  Sista Städjo-innehafwaren Stefanus Härstedt är för några år tillbaka afliden.
  Anmärkes att förenämnde Anders Olsson eger ett å Lägenheten uppfördt boningshus.
  Sålunda i kyrkans Sysslomäns närwaro synadt, intyga Ullstorp som ofwan.
  Swen Nilsson – Nils Åkasson
  båda Nämndemän
  och dels tillkännagifwit att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af twenne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen ingången, till wederhäftigheten styrkt, för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrende-åren; äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att antaga eller förkasta blifwande anbud.

  1861 _/2, N:o 40
  1:o Natten emellan den 4 och 5 dennes, hafva tjufvar, meddelst inbrott, frånstulet Johannes Thorsson i Ullstorp, ett drägtigt fuxigt sto med 4 hvita fötter, och en brun häst samt en del mansgångkläder. För detta tillgrepp misstänkes skäligen för stöld straffade manspersonen Ernst, eller och Hart kallad, som uppgifver sig vara nattman. Denne person är 3 alnar lång, med svart yvigt kiundskägg, vanliugen åtföljd af ett undersättsigt fruntimmer.

  1862 18/12, N:o 445 (435)
  I enlighet med 44 § Kongl. förordning den 21 sistlidne Mars meddelas härmed underrättelse att till ordförande i Kommunal-nämnden blifvit utsedde:
  i Ullstorps församling, Åboen Nils Jönsson på N:o 11 Ullstorp.

  1871 3/11, N:o 421
  Kungörelse om wal af Kommunal-Styrelse Ordförande.
  Till Ordförande i Ullstorps sockens Kommunal-Styrelse har istället för numera aflidne Nils Jönsson, enligt hit inkommen anmälan, blifwit utsedd Landtbrukaren S. Petersson i Ullstorp; hwilket kungöres.

  1872 5/4, N:o 20
  Wid offentlig auktion, som Tisdagen den 28 nästinstundande Maj kl. 12 på dagen anställes såwäl härstädes som wid Klockarbostället N:o 8 1/8 mantal Ullstorp, i Ullstorps socken och Ingelstads Härad, kommer en nämnda boställe tillhörig aflägse från öfriga boställsjorden belägen utmark om 6 tunland 0,416 kapplands widd eller 18, 786 kappalnd i uppskattning att utbjudas till arrende på tjugo år, räknade från den 14 Mars 1873; och warder till speculanters kännedom härigenom tillkännagifwet:
  Att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet bestämt såsom arrende aderton kubikfot nio kannor spanmål, hälften korn och hälften hafra att lösas den 1 December efter årets medelmarkegångspris, och såsom minimibelopp af den årliga penningeafgift, hwilken såsom städja utom natura arrendet af arrendatorn erläggas skall: Tre Riksdaler Riksmynt; att arrendatorn bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för erläggande af arrendeafgifterna och uppfyllande af öfrige arrendeskyldigheterna under de fem första arrendeåren, äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida, och en lika beskaffad borgen anskaffa eller förnya ett år före femte arrendeårets utgång för derpå följande fem år, hwilken borgen sedermera för lika många år intill arrendetidens förlopp, och alltid ett år före borgen utgång, skall förnyas; att projekt till arrendekontrakt finnas att tillgå härstädes och hos t.f. Kronolänsmannen A. Stenberg på Glemminge; samt att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

  1872 8/4, N:o 123
  Kungörelse om Torgdag och Kreatursförsäljningsmöte wid Tomelilla
  Sedan Landshöfdinge-Embetet genom Utslag den 21 Augusti sistlidet år tillåtit att å anwisad plats å hemmanet N:o 2, 1/8 mantal Ullstorps egor i närheten af Tomelilla jernwägsstation årligen tredje Thorsdagen i Mars, Juli och Oktober månader eller, om helgedag då skulle infalla nästpåföljande helgfria dag finge hållas så kallad Torgdag och kreatursförsäljnigsmöte för handel med kreatur, spanmål samt andra landtbruksalster och handslöjdsarbeten, hwarmed fri handel enligt författningarne wore tillåten under wilkor och föreskrift att nödigt antal räcken för kreaturens bindande i wiss ordning skulle anbringas och att Kommunen skulle ställa till förfoganden det antal ordningsmän Kronolänsmannen i orten kunde finna erforderligt för ordningens upprätthållande; så har , uppå derom af Ullstorps kommun gjord ansökning, Landshöfdinge-Embetet, genom Resolution denna dag tillåtit att, som kommunikationerne genom snöfall hindrades då torgdagen och kreatursförsäljningsmötet skulle hållits i sistlidne Mars månad, det må i stället torgdag och kreatursförsäljningsmöte å ofwan angifne plats hållas Thorsdagen den 25:te i denna månad, under iakttagande af de i åberopade Utslag gifne bestämmelser; hwilket härmed kungöres.

  1877 5/1, N:o 1
  Härmed kungöres att nedannämnde personer blifwit wid Kommunalnämnds- och Kommunalstämmo-Ordförander utsedde för följande socknar, nemligen:
  1:o) Kommunalstämmo-Ordförander inom:
  Ullstorps socken S. P. Petersson i Ullstorp.
  2:o) Kommunalnämnds-Ordförander inom
  Ullstorps socken S. P. Petersson i Ullstorp.

  1877 23/7, N:o 199
  Om allmän efterlysning. på begäran af A) Kronolänsmannen C. P. Fundahn:
  Okände egare till, wid torgdagen i Ullstorp (Tomelilla marknad kallad) den 19 dennes, uti konstberidare Rasmusens tält funne: 1 större portemonnä af gult skinn med messingsbeslag, innehållande i silfwer och koppar 3 kr. 24 ½ öre samt en mindre tom portemonnä af mörkt skinn med stålbeslag; warandes dessa saker att, för rätter egare utfå å Kronolänsmanskontoret i Glimminge.

  1877 2/8, N:o 202
  Om allmän efterlysning. På begäran af: 1:o) Kronolänsmannen C. P. Fundahn
  Ej mindre tjufwen än äfwen följande, natten emellan den 11 och 12 sistl. Juli från skollärarinnan Märtha Kindberg i Ullstorp bortstulne 11 st. sedalr a 5 kr., eller 55 kr., 2 par nya kalsonger af madapolam, 1 lakan af madapolam, 1 par nya tygkängor, 3 par strumpor, med rödt gran, mräkte ”M. K,” samt en silfwerask i form af ett öga med namnet ”Märta Kindberg” ingraveradt.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  13:o) Ullstorp N:o 14, ett ifrån sju etthundranittiotwåendels mtl, afsöndradt torfskifte af omkring 24 kapplands rymd, med förslagswis åsatt ett tåhundraåttondels mtl. som Nils Jönsson och hans hustru Sissa Olsdotter köpt af Hans Andersson och ELna Jönsdotter för 100 kronor;
  119) Dels Ullstorp nr. 10 sju twå tusen fyrtiåttondels mtl förslagswis, utom förut derifrån afsöndrade tre kappland jord, dels Ullstorp nr. 12 ett trehundraåttifjerndels mtl förslagswis hwilka hemmansdelar Jöns Månsson köpt af Swen Andersson och hans hustru Gertrud Olsdotter för 5,166 kr. 67 öre.

  1884 5/5, N:o 96 (Landskansliet)
  Om allmän efterlysning. På begäran af Kronolänsmannen C. P. Fundahn.
  Så wäl tjufwen som en, natten till den 30 sistlidne April från Enkan Ingar Larsdotter i Ullstorp stulen brun häst.
  Denna häst, som är försäkrad i Qwerrestads sockens hästförsäkringsförening, är 12 år gammal, 4,8 fot hög, med en hwit prick på hwardera af bogarne och å wenstra framfotens hof bränd med föreningens stämpelmärke 2 F.
  Krono- och stadsbetjente i länet anbefallas att med afseende på förestående efterlysning noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i rikets öfriga län behagade låta utfärda enahanda efterlysning.