Vallby

  Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
  Härad: Järrestad
  Kommun:
  1863-1951 Vallby
  1952-1968 Hammenhög
  1969-1970 Simrishamns stad
  1971- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: Glivarp 1778/79, Salarp 1778/79, Vallby 1777/78
  Enskifte: Glivarp 1820, Salarp 1815 (fastställd 1823), Vallby (1806/1809) 1818/19
  Till ”Historiska Kartor

  Byordningar:
  Vallby, Glivarp och Salarps byordning stadfäst 1756 18/5
  Ett byhorn (för by i Vallby socken) finns på Nordiska Museet (Inv-nr 990217)

  Arkeologiska undersökningar:
  Norr om Vallby (år 2016) (pdf)

  Litteratur:
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 113-114. 1991
  Ljungmo, C. K. Glimmingehus och sydöstra Skåne. 1923
  Rydbeck, O. Glimmingehus. 1965
  Tengwall, S. N. Sockne-Beskrifning. Wallby Socken. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 4. 1818.
  Wallin, C. Jens Holgersen Ulfstand till Glimminge. 1979
  Wallin, C. ”Rige Holger” till Glimmingehus och Dömestorp. 1943
  Wallin, C. Sägner kring Glimmingehus. 1952
  Wallin, C. Till Vallby skolas historia. 1943
  Wallin, C. Vallby och Bolshög – en ”Sighrafkyrka” och en ”Tomarpskyrka”? 1943
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 146-147. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b4990
  Svenska Gods och Gårdar 1937
  : AID v951579.b5340.s534
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b8090.s809
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b1840.s134

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar
  Lysningar och vigslar 1733, 1735-1743 (Skriftserie 1)
  Sockenrelation 1729 (Skriftserie 2)
  Vallby-Salarps hemsida 1
  Vallby-Salarps hemsida 2
  Glimmingehus
  Se även mer om Vallby under Bönder

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Walby Sokn och By har: (e)

  Crono indelt 1. 1/4
  Utsokne Frällse 19/24 Herr Baron och häradsh. [Salomon] von Otter [g.m. Agneta Beck-Friis, dotter till Corfitz Ludvig Beck-F.] 5/8 och Landscrona Hospital 1/6
  Prästegård 1/2
  Insokne Frällse 9. 1/2 Glimminge Gård
  Gatehus 26
  Qwarn 1

  God och tillräckelig åker, swagt höbol och ej mera.

  Salarp har:

  Insokne Frällse 3 Glimminge.
  Gatehus 1

  Mycken och god åker, men swagt höbol.

  Glifarp har:

  Insokne Frällse 3. 1/2 Glimminge
  Gatehus 6

  Nödigt utsäde och höbol med torfjord.

  Lunne Mölla 1 Glimminge.

  Har någon åker och äng.

  Glimminge Säteri (f) 5. 1/2 Herr Landshöfdingen och Herr Capitain Beckfris

  Soknen har 52 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

  (e) Uti kyrckan och på norra sidan finnes en huggen sten i muren af denna Inscription: Anno 1499 d. 1 Maji lade Jöns Holgerson Ulfstand, Riddare, Riks Ammiral, och Ländsman på Gylland, Glimminge fasta stenhus Grund. Dödde 1523, begrafwen här med sin andra Fru Margaretha Trolle och hafwer wälb. Måns Rosencrantz bekåstadt denna sten till en hugkommelse Anno 1651. 2:ne Likstenar i Coret med munckestyl uthugne wisa, att Helge Hindrikson och Jöns Holgerson Ulfstand ligga här begrafn, af hwilcka den förra afled 1485 och den senare 1523.

  (f) Ett stycke ifrån kyrckan ligger denna Sätesgård på en holme i en liten insjö, hwarest den gamla Ulfstandska Bygnaden, som uppå åfwanförmälte sten i Walby kyrcka kallas Glimminge fasta stenhus, finnes, och med rätta bär ett sådant namn. Af murarne som är 3 och en half aln tjåcka; af de besynnerliga hålen som äro inrättade både i murarne och i trapporne, samt af hela husets inrättning intages nogsamt, at det icke blått till Boning och beqwämlighet utan fast mera till förswar och säkerhet blifwit upprättadt.

  Huset består af 3:ne wåningars högd, hwaraf nedersta wåningen är indelt till kiällare, skafferi, bakestufwa och smedja m.m. i mittersta wåningen har Gudstiensten fordom blifwit förrättad uti ett rum, som ännu kallas kyrckan.
  På hela huset är ej mera än en ingång emot norr och Borggården wid hwilckens östra sida står en uthuggen stenbild i muren insatt liknande en naken menniska med ett bredt skiägg, hållande i wänstra handen en trästubbe och i den högra ett Djur, som liknar en hare. Om denne bild förtäljes i orten en saga, som här förbigås. Öfwer ingången sitter en annan huggen sten som föreställer Jöns Holgerson Ulfstand uti Hielm och harnisk med sitt skiöldemärcke i handen och öfwer hans hufwud läses desse orden i otydelig munckestyl; Anno 1499 tå lade jag Jöns Holgerson första stenen i Grundwalen af detta hus.På hans högra sida står en bild af hans första Fru hållandes sitt wapn som wisar, att hon warit af Braheska Familien med denne öfwerskrift: Anno 1495 tå dödde jag Holger Axelsdotter på Wisborg och ligger i Tommarpe Closter. På hans wänstra sida föreställes hans senare Fru hållande Trålliska wapnet i handen med denne öfwerskrift: Anno 1498 tå giorde Jöns Holgerson sitt Bröllop med Margaretha Arveds-dotter på Wisborg.

  Wid första inträdet i huset finner man å ömse sidor i muren 3:ne hål, som utan twifwel warit försedde med Canoner, och så wäl i trapporne som i öfwra wåningen ser man hål hwilcka finnes så passade, att man därigenom antingen med stenar eller med handgewär kunnat skiuta på dem som med wåld welat tränga sig upp uti huset. Uti öfwersta wåningen är en ganska stor Sahl, där ifrån man träder in uti en kammare, hwarest Jungfru Maria med Barnet finnes på wäggen i sten afbildadt, jemte åtskilliga adeliga wapn i fenster murarne som merendels nu äro utbrutne, undantagande en 8:ta kantig sten uti ena fenstret, hwaruppå är en mans bild ristad, såsom klädd uti hjelm och harnisk, stödjande sig med wänstra armen uppå sitt swärd och håller i högra handen det Ulfstandiska samt i wänstra handen det Braheska wapnet med denne öfwerskrift; Jag är en Kiämpe starck och stor, från Gylland jag till Skåne for Anno 1487.

  Så wida kunnit är, har Glimminge gård warit bebodd af följande Herrskaper. Holger Hindrikson Ulfstand, död 1485. Jöns Holgerson Ulfstand, död 1523. Biörn Ulfstand, har 1531 warit på Riddaresyn å egorne mellan Gylleboa och Tommerups Closter, uti hwilcken förrättning han nämnes såsom herre till Glimminge. Efter honom har Eric Rosencrants fådt gården med sin Fru Margaretha Ulfstand, med hwilcken han hade flere Barn och ibland dem Axell Rosencrants som feck Godset och hade en Grobbe till Fru. Holger Rosencrants Axelson ägde Gården 1640. Måns Rosencrants Holgerson wid år 1656. Holger Rosencrants Månsson, död 1715. Holger Rosencrants, den förra Holgers Broder son och efterträdare sålde Gården till Fru Christina Piper, född Törnflyckt, som emot östre Torup bortbytte Glimminge Gård till Herr Öfwerste Lieutenanten Jockum Beckfris, efter hwars död Godset tillträddes af dess Broder Herr Majoren och Riddarn Corfits Ludvig Beckfris, och 2:ne af hans efterlemnade söner, herr Landshöfdingen och Herr Capitainen Beckfris äro nu för tiden däraf Egare.

  Utom förrbeskrefne Corps de Logis äro på BorgGården 2:ne Pavilloner, grundmurade en wåning höga. Till gården har förr warit windbrygga öfwer watnet men nu igenlagder. Ladugården har 3:ne grundmurade och en korswärcks Bygnad. Trägården är med gamla frukteträn försedder, hwarför utan gården eger ansenligit och godt utsäde och hö i 4:ra wångar indelt, otillräckelig skog af eke och hassell, fiske till nödtorft uti insjön, som omgifwer Gården och i 3:ne st. dammar, efter jordebokens föranledande häri Länet 16 insokne Frällse 9 och nitton fyratioåttondels utsokne Frällse hemman 44 in och utsokne Gatehus eller Torp, 2:ne Miölqwarnar, tillräckelig torfjord och bokeskog i Albo Härad wid ett hemman.

  Ägare Glimminge:

  1300-talets mitt Jens Holgersen Ugerup, g.m. Kirsten Ovesdatter (Passov?)
  Deras dotter Christine Jensdatter Ugerup, g.m. Gert Minchwitz
  1435 Deras son Henrik Gertsen Ulfstand, g.m. 2:o Helle Hack
  1459 Deras son Holger Henriksen Ulfstand, g.m. 3:o Christence Rosensparre
  1485 Deras son Jens Holgersen Ulfstand, ”borgens” byggherre, g.m 2:o Margrethe Trolle
  1523 Deras son Börge Jensen Ulfstand, g.m Magdalene Tygesdatter Krabbe
  Deras dotter Margrethe Börgesdatter Ulfstand, g.m. Erik Axelsen Rosenkrantz till Lanting
  1591 Deras son Axel Eriksen Rosenkrantz, g.m. Mette Pallesdatter Grubbe
  1630 Deras son Holger ”den Rige” Axelsen Rosenkrantz (1586-1647), g. 1614 m. Lene Mogensdatter Gyldenstierne (1588-1639)
  1647 Deras son Mogens Holgersen Rosenkrantz, g.m. Sofie Andersdatter Bille
  1675-(1679) Svenska kronan i beslag under kriget med Danmark
  1673/1695 Deras son Holger Mogensen Rosenkrantz (huldhetsed till svenske kungen 1684 16/12; AID: v446649.b140), g.m. Mette Gundesdatter Rosencrantz, barnlösa
  1709-1720 Svenska kronan i beslag under kriget med Danmark och såsom förläning åt Johan August Meijerfelt https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039187_00074 , RA 1721]
  1709 Rosencrantzska fideikommisset
  1713 Hans bror Anders Mogensen Rosencrantz, g.m. Sofie Steensdatter Bille
  1725 Deras son Holger Andersson Rosencrantz, g.m. Christina Piper
  1734 Genom köp Christina Piper (född Törne1673, hennes far Olof Hansson Törne blev adlad Törnflycht år1698) till Högestad m.fl
  1736 Genom byte Joachim Beck-Friis och Corfitz Ludvig Beck-Friis
  1739 Genom köp av broderns del Corfitz Ludvig Beck-Friis, g.m. Maria Sofia Skogh
  1761 Deras son Joachim Beck-Friis, g.m. Vilhelmina Stael von Holstein [köpte brodern Johan Beck-Friis 1/2:del år 1767 – AID: v612668.b2710]
  1797 Hans bror Corfitz Ludvig Beck-Friis, g.m. Maria Stiernblad
  1798 Genom köp Jacob Kjell Bennet, men detta köp återgick och sedan Lave Beck-Friis sålt sin andel till brodern ägdes gården av denne, Corfitz Ludvig Beck-Friis
  1834 Genom köp på auktion till C. M. Lundgren, Ystad, som överlämnade gården till sin svärson Tage Ludvig Sylvan, g.m. Fredrika Lundgren
  1879 Deras dotter Jenny Adéle Fredrique Sylvan, g.m. Carl Albert Holger Rosencrantz (till Örup, Benestad socken)
  1924 Svenska staten mottog borgen som gåva av barnen till Holger och Adéle Rosencrantz när dessa sålde gården till Nils Månsson

  Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1872, Martin Weibull, s. 58-60
  Glimminge fasta stenhus stod ännu 1676 fullt befästadt och kunde då ännu betraktas som ett tjenstbart fäste, ehuru nära två århundraden förflutit, sedan det uppfördes af sjöhjelten i konung Hans dagar Jens Holgersön Ulfstand (1499). Det svenska militära ombudet, som 1676 besigtigade detsamma, tvekar ej att sluta sin berättelse med dessa ord: ist also dieses Haus eins der stärksten Häuser im Lande und mag mit Wahrheit eine Burg genannt werden.
  Den skildring Hintzke lemnar af denna intressanta borg, den enda ännu qvarstående inom de skånska landskapen, som lemnar en tydlig bild af den semaste medeltiden, torde äfven vid sidan af senare skildringar förtjena att anföras: ”Glimminge hus”, så lyder den, ”är en aflångt fyrkantig byggnad om 100 fots längd och 40 fots bredd, 22 3/4 svenska alnar i höjd från marken till taket. Murarne är alltigenom 3 ½ alnar tjocka och från grunden till taket uppförde af kantig och sprängd sten. Källrarne äro till en del hvälfda, till en del täckta med väldiga tätt till hvarandra liggande bjelkar, och i dem befinna sig en förträfflig brunn, brygghus, bakstuga, kök samt öl- och vinkällare; lufthålen äro så anbragta, att man med dubbla nickhakar kan bestryka hela borggårdens yta. Dörröppningen, genom hvilken man inträder i huset, är hvälfd och försedd med en dörr af ek, hvars styrka ökas genom ett beslag af kopparplåtar och jernband: denna dörr har två hål, genom hvilka man inifrån kan skjuta ut på borggården. Midt i hvälfningen är ett skottgaller och längre in ännu ett hål för kastning af handgranater. Går man nu vidare upp i första våningen, har man att öppna ännu en jerndörr, hvarvid man likaledes står i fara för skott från ett hål uppe i hvälfningen och från en annan öppning i trappgången. Man stiger högre upp och kommer i första våningens stora sal med dess små, med starka jerngaller försedda fönsteröppningar, der Jens Holgersön brukade spisa med sitt folk. Derinvid ligger sofkammaren, der tätt invid kaminen Jens Holgersöns hvilobänk är uthuggen i sjelfva muren. Ofvanför på väggen, öfver hufvudgärdet, står på tyska skrifvet: Friederich, König in Dennemarck: allein war billig ist. Invid detta rum är ännu ett annat, ur hvilket man åter kommer in i salen. Alla dessa rum äro hvälfda, och sofkammaren är försedd med en jerndörr. Tätt invid denna är en stor trappa, på hvilken man går vidare: trappstegen äro så förfärdigade, att man kan taga ut stenarne och, såsom förut är nämndt, skjuta ned inunder. Åter måste man öppna en jerndörr för att komma upp i andra våningen, som är af afdelas i åtskilliga hvälfda rum, äfvendeles med starka galler för fönsteröppningarne. Derifrån kommer man till tredje våningen, som till hälften är hvälfd, till hälften har tak af tätt intill hvarandra fogade bjelkar. I den hvälfda delen ligger kyrkan, som äfvenledes har med galler väl förvarade fönster. Slutligen stiger man upp för en trädtrappa till en halfvåning med tak af täta bjelkar. Vinden ofvanför har 3 finger tjocka furuplankor och der finnas 18 skottgluggar, hvarest 18 stycken [kanoner] af koppar kunna beqvämt uppställas och fritt spela omkring i grannskapet. I de andra våningarnes fönsteröppningar kunna äfven allahanda små och medelmåttigt stora stycken anbringas. Byggnadens tak är af tegel på starkt sparrverk. Herrarne Rosencrantz, som efter slägten Ulfstand innehafva gården, hafva invid detta fasta hus uppfört trenne lägre hus, tvenne af sten och det ena af korsvirke, två våningar höga, för att få en sluten borggård. Stenhusen hafva fasta murar om 2 alnars tjocklek och bidraga äfven till försvaret. Rundtomkring borgen går en djup graf och utanför denna ligger ett moras: deremellan är den enda vägen upp till borgen, utmed mer än hälften af grafven, så att enhvar som vill tränga dit, måste utsätta sig för faran att från 3 sidor af huset kunna träffas af skott, innan han kommer fram till bryggan. Visserligen har denna intet vindspel, men hon kan med lätthet helt och hållet upprifvas”.
  Glimminge innehades vid det skånska krigets utbrott af Mogens Rosencrantz, som var dansk undersåte och vistades på Själland. Det blef derföre redan 1675 lagdt i beslag af svenska kronan. Under kriget fick det svensk besättning för att hålla snapphanepartierna i denna trakt af Skåne i tygel. Öfverste Sparrfelt förde befälet öfver densamma. Ystad hoppades, att Glimminge och Krageholms garnisoner skulle kunna skydda det för snapphanarnes öfverfall; men det visade sig vara fåfängt. Glimminge utrymdes sommaren 1678 af sin besättning vid ryktet om den danska truppkårs annalkande, som var beordrad att angripa de adliga fästena; den brände vindbryggan efter sig, så att borgen då stod alldeles öfvergifven inom sina befästningar. Lyckligtvis trängde ej 1678 denna danska här så långt fram som till Glimminge, och Jens Holgersön Ulfstands och Rosencrantzernas gamla borg, jemte Lunds domkyrka de skånska landskapens intressantaste fornminne, står ännu oförstörd, väl värd en fullständig historisk återställning. kanske skall den ej heller låta vänta på sig, när kärleken för Skånes minnen kommit ej blott till lif, utan äfven till kraft.

  Glimmingehus år 1885 (Ur: Helsingborgs Dagblad 1885-09-25)

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Vallby nr 4, 3/16 mtl 1790 juni 29, skattebrev (AID: v566846.b1860)
  Vallby nr 13, 3/8 mtl 1790 juni 29, skattebrev (AID: v566846.b1860)
  Vallby nr 15, 5/16 mtl 1790 juni 29, skattebrev (AID: v566846.b1860)
  Vallby nr 24, 1/6 mtl (Landskrona hospitalshemman) 1772 juli 16, skattebrev. ”SkatteRätten skall hembjudas Hospitalet om Skatteköparen Enkan Sophia Reslow eller hennes arfvingar vilja sälja utom rätta Börd, och skall Hospitalet hålla dem skadeslösa, om köpet på hwarjehanda sätt återgår” (AID: v566850.b1940, v220052.b590, v220052.b1400)
  Vallby nr 28, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
  Vallby nr 32, 1/8 mtl 1790 juni 29, skattebrev (AID: v566846.b1860)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 24 1/24 hemman, af hvilka 22 7/24 äro frälse, 1 1/4 skatte och 1/2 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholm nr 71 Svabesholm nr 74 Borrby skvadron nr 63
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani nr 6-13,103,104 [AID: v792654.b1090.s209 ]


  Värnpliktiga i Vallby

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde:
  1866 1845 AID: v904559.b1680
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00298
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00198
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00441
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00203
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00233
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00180
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00218
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00090
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00134
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00118
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00109
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00126
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00117
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00126
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Wallby Wallby 1851 Dräng Swen Persson
  1847 Dito Nils Nilsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Wallby socken
  Enligt indelningen skulle socknen välja efter Ola Andersson i Vallby (n:r 13) och valde

  Per Persson, Vallby, vald 1826;
  Matts Nilsson, Vallby, vald 9/9 1831;
  Nils Andersson, Vallby, vald 1836;
  Lars Andersson, Salarp, vald 5/12 1847;
  Per Persson, Salarp, vald 21/9 1851;
  Anders Olsson, n:r 13 Vallby, vald 26/12 1853;
  Jöns Nilsson, Vallby, vald 23/2 1875;
  Jöns Olsson, n:r 14 Vallby, vald 27/2 1895;
  Jöns Mårtensson, Salarp, vald 30/7 1903;
  Ola Svensson, n:r 13 Vallby, vald 3/8 1912;
  Hans Nilsson, Gunnarshög, vald 31/3 1919; innehade fortfarande befattningen (1926)
  Alfred Löfstedt, n:r 3 Vallby, 1934-1944-

  Vallby socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Hr Måns Rosenkrantz tillhörigt Glimminge Gårdh Ett Sätherij [AID: v389852.b250]
  -”- 1 Een Wäderqwarn 1 Berättas liggia på Gårdsens egen mark och Sätherij in wedh Gårdhen [AID: v612668.b2710]
  Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 1 Glifwarp: Olof Nilsson ½ Har 4 husläng:r behållen
  -”- 2 Gathehuus: Nils Biugh 1 Har 2 stomper hus fattigh
  -”- 3 Jeppe Andersson ¼ Fins 3 små husl: wedh macht bonden fattigh [AID: v384816.b5740]
  -”- 4 Jöns Söhrensson ½ Har 3 huusl: wedh macht
  -”- 5 Gathehuus: Matz Andersson 1 Een lijten ödhetompt till ett golfz hus att på sette ödhe wedh 30 Åhr
  Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 6 Lundemöllare: Ibruch aff Måns Erichssons Grundh 1/4 Fins här på ett stycke huus som denne Måns Erichss: Åboer [AID: v461292.b1530]
  -”- 7 Pehr Madtzon 1 Ett lijtet stycke huus Uthfattigh
  -”- 8 Måns Erichsson ¼ Har 3 dollige husläng:r Ungh drängh hielper sigh
  -”- 9 Bengdt Pehrsson ½ Har 3 länger och een stompe bonden wedh macht
  -”- 10 Christopher Nilsson ¼ Haf:r 2 läng:r wedh macht
  -”- 11 Jöns Mårtensson ½ Haf:r 4 huusläng:r bonden wedh macht
  -”- 12 Matz Hindrichsson ½ Har 3 huusläng:r nyligen antagen, Ungh drängh
  -”- 1 Lundemölla: Arel Ollsson 1 Haf:r små husläng:r och wedh macht, Ett of:nfals qwarn
  [v98384a.b1990]
  Sahlerup
  -”- 1 Unge Pehr Nilsson ½ Har 3 längior tembl: wedh macht, hielper sigh
  -”- 2 Gumme Staphansson ½ Har 4 g:le huusläng:r och bonden wedh macht
  -”- 3 Nils Åkesson ½ Har 3 små huuslängior och bonden hielper sigh [AID: v384839.b6330]
  -”- 4 Pehr Nilsson Kock ½ Har 4 små längiar wedh macht
  -”- 5 Christopher Hansson ½ Dito 4 behålne huuslänger tembl wedh macht
  -”- 6 Nils Olofsson ½ Har 3 huusläng:r och een stompe wedh macht och bonden medh
  -”- 7 Gathehuus Anders Jönsson 1 Ödhe och Afhyst wedh 30 åhr
  -”- 1 Walbyy: Satzer Thuasson nu Olof Zachariasson ½ Har 4 stycken g:le förfalne husläng:r nyligen antagat, hielper sig
  -“- 2 Gathehuus: Jöran Hansson      1 Ett stycke huus på 1 par Golfz hus hielper sigh
  Dito Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 3 Nils Castensson och Eskell Larss:
  Matz Eskelss: Ibruch
  ½ Haf:r hwar sigh een Längia men den sidsta apart gathehuus han åboer fattige [AID: v98859a.b6780.s3162]
  Swen Larss: Rusthåldh ringa och lijten hielp der aff 4 Erich Nilsson 1/3 Har 2 stompar huuslängiar bonden Uthfattigh och måste Gårdhen qvittera [AID: v1023982.b2860]
  Dito Wekudagz till Glimminge 5 Satzer Mårtensson ½ Fins 2 odogl: huusl: bondhen gandske Utarmadt
  -”- 6 Anders Påhlsson 1 Ett lijtet stycke odogl: huus på een bindingh, Uthfattigh tiggiare
  -”- 7 Lasse Gummesson ½ Har 4 huusläng:r tembl: wedh macht
  -”- 8 Gathehuus: Nils Mårtensson 1 Een lijten stompe huuslänge fattigh
  -”- 9 Hans Nilsson ½ Har 2 g:le läng:r och bonden fattigh drängh
  -”- 10 Gathehuus Jep Andersson 1 Ett stycke huus fattigh
  -”- 11 Olof Åckesson 1/4 Fins 2 dollige stomper läng:r Uthfatig
  -”- 12 Jöns Ollsson ½ Har 4 huusl: och bondhen behållen
  Rusthållare ringa Rusthåldh 13 Swen Larsson 5/8 Har 2 stycken g:le huusläng:r hielper sigh så tembl: [AID: v1023982.b2860]
  Wekudagz till Glimminge Gårdh 14 Truls Bengdtzon nu Nils Swensson ½ Har 4 längiar hielper sigh nyligen Antagen
  Swen Larss: Rusthåldh 15 Allgutt Pehrss: Gårdh
  Pastoren Ibruch
  ½ Afhyst öf:r 29 Åhr och Jssie[?] Pastoren Ibruch [AID: v1023982.b2860]
  Insochne Wekudagz till Glimminge 16 Gathehuus: Swen Andersson 1 Ett lijtet stycke hus Åboen ähr Uthfattigh
  -”- 17 Anders Håckonsson ½ Har 3 huslängiar hielper sigh
  -”- 18 Nils Thuasson 1/2 Har 2 huslängiar bröstfeldige, bonden fattige
  Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 19 Olof Andersson Stock ¼ Har 2 stomper läng:r fattigh [AID: v461321.b1900]
  -”- 20 Anders Hansson 1/2 Fins 3 dollige stomper hus Bonden Uthfattigh
  -”- 21 Gathehuus: Mårten Eskelss: 1 Ett stycke huus fattigh [AID: v98859a.b6780.s3162]
  -”- 22 Tygge Mårtensson och Thua Pehrsson 1/2 Bebygdt medh 3 läng:r och bönderne fattige serdehles Åth skilte och hwar sine huus nyligen Inrättadhe
  -”- 23 Arendatoren Lorentz Witingh ½ Bebygdt medh 4 husläng:r och håller folk som brukar
  LandzCrona Hospital 24 Nils Hansson och Pehr Clemmetzon 1/6 Fins här til 2 stomper hus bönderne fattige
  Dito till Glimminge 25 Pehr Andersson ½ Har 2 små huslänger fattigh
  -”- 26 Hans Gummesson ½ Dito beskaffanheeth
  -”- 27 Degnebohligen Een lijten huuslänge. Af deignen Upbygdt
  Cronans har Kongl: May:tz bref på Lijfztijdz Frijheeth 28 Häradzdommaren Marchus Welumsson ¼ Haf:r 3 huusläng:r wähl wedh macht [AID: v461321.b1860, v461321.b3000]
  Till Glimminge Gårdh 29 Gathehuus: Pehr Åckesson 1 Ett lijtet huus fattigh
  -”- 30 Kyrckioladen Nils Bertellsson 1 Een huslänge aff steen och tegelltak bebygdt
  Prästestombnen 31 Präste Gården ½ Warit mycket ruinerat och aff Pastor Loci igien reparerat som och medh 2:ne nya husläng:r till bygdt
  Swen Larss: Rusthåldh 32 Marchus Wellumsson Ibruch 1/6 Ödhe och Afhyst [AID: v1023982.b2860]
  Wekudagz till Glimminge 33 Nils Madtzon ¼ Har 3 små stomper husläng:r bröstfeldigh och bonden fattigh
  -”- 34 Gathehuus: Påhl Christensson 1 Ett stycke hus uthj bygningh och intet fullferdigh
  Dito Wekudagz till Glimminge 35 Mårten Ingemansson ¼ Har 4 huuslängior wedh macht och bonden medh
  -”- 36 Gathehuus: Nils Clemmetzon 1 Ett lijtet stycke huus fattigh
  -”- 37 Thua Andersson medh 7 stycken gathehuusmän Ibruch förbem:te ½ Ett stycke huus Ähr på denne Gårdz Grundh
  Uthfrälse till Bollerup 38 Pehr Thuasson 5/8 Ödhe och Afhyst
  Dito Insochne till Glimminge 39 Gathehuus: Anders Pehrsson 1 Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 40 Pehr Hansson 1/2 Har 3 små dollige huuslängiär fattigh [AID: v220052.b4780]
  -”- 41 Jeppe Gudmunsson ½ har 4 stomper Elake och förfalne läng:r bonden Uthfatig [AID: v220052.b4780]

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 58 / sid 53 ff (AID: v98462.b58.s53)

  Glimminge gård år 1682:

  Adelsmanns Frälsse Godtz

  1. Glimminge gårdh: HufwudhGården består af 4:ra Länger dhe 3:ne Grundmuhradhe, den 4:de medh Korswärke af Timmer och Steen emellan Muhradt; Ligger på een holme medh watten omkring sampt Groop,
  Lade Gården straxt synan före bestående af Een Temmelig Långh Rijdestalldz Längia, och Een kort Port Längia Östan optill, Een deehl medh Taaksteen och een deehl medh Långhalm betäkt:
  Tröskeladan af Timmer medh bräder emillan stålparne, Tekt medh Långhalm;
  Wästan till Een Lång och stoor Grundmuhradt Öxsen stall, och medh halm betächt,
  Noch Eet lijtet stycke huus wästan op till Rijdestallet medh Trä korswärck och steen emillan muhradt;
  Emillan hufwud Gården och LadeGårdhen är Graf med watten och brygga öfwer, Wästan om Ladegårdhen Een skiön Träagårdh, och på åtskillige steder wed Gården skiöna dammar och Fiskes watten;

  Uthsädett effter Fuldmechtigens berätningh
  Ruugh 30 Tunnor
  Korn 40 Tunnor
  Hafre 100 Tunnor
  Höö 500 Lass kan höstas

  2. Aflingen bruukas af Adelsmannen sielf medh dess bönder och tiänare;

  4. Säte Gården Ligger fast mit emellan 2:ne Kyrckior och Sochner, Nembl: Walby sochn Westan före Ungefährl: 2:ne Muskwete skott; Uthi samma sochn är Tree byar;
  Först Walby som är Kyrkiebyen der Uthj är Weekudagzhemman till Glimminge Gårdh 9½ hemman och 10 Gatehuus, och bygges på det 11:te.
  Item Cronohemman 1 13/16 hemman, Skattehemman 1/4 hem:n, Hospitals till LandtzCrona Hospital 3/16 hemman. Uthsochne Frälsse till Bollerup 1 hem:n Alt Uthj Fläd medh hwarannan, och Separerat Ifrån Glimminge Gårdz Ägor, Uthj Kyrkian är stoohle ställen till Gården för Adellssmannen, Frun Barn och tiänare, Eer och een Grundmuhrdt Graf eller begrafwelsse, hwar Uthj ståår åtskillige Adeliga Lijk ifrån bem:te Gårdh, deribland står och den Kiempe som först Glimminge Gård Funderat haf:r benämdh Jönss Holgersson;
  2. Andra byen är Sahlerup by, der uthj är 3 heela hem: Weekudagz under Glimminge Gårdh, inga Andra finnes der,
  3 Byen är Glifwarp by, der uthj är 3½ hemman och 3:ne Gatehuus, Alla Weekudagz till Glimminge Gård

  Den Andra sochnen Bolsshögh benämbdh, Och I lijka måtto 2: Musqvetskot Öster ifrån Säthegården, hwartill ähr och 3:ne Byar;
  Först Wästanbäck, der Uthj är Weekudagz 2 1/4 hemman och 3 Gathuus, och ingen annan Lödtz Ägare;
  2:dra Byen är Östre Glimminge, der Uthj är Wekudagz bönder till 4 1/4 hemman, och Eett Gathehus Crono hemman 3/4 hem:n Till Lunde DomKyrckia 1/2 hemman, och Eet Gathuus till Cronan
  3:die Byen är Gnalöf, Ungefähr 1/4 Mijhlwägh ifrån Sätherijet, der Uthj är 3 heela hemman, Weekudagz till samma Glimminge Gårdhz Sätherij, och intet wijdare; Dess Uthan skall och wara mooth 13 heela Uthsochne Frälssehem:n för Uthan Gathehuus och Watten Qwarner.

  Alla Glimminge Gårdz härligheeter af Åker Ängh och Fiskewatten eller dammar äro allt inom Gårdsens Råå och Röör på alla sijdor bestående af stoora steen gärdar Grooper och Greffter och beckegångar; Een WäderQwarn och Qwarnhuus är bygd innom sielfwa Rågången;

  6. Skoogar finnes inge Inom Glimminge Gårdz Råå och Röö; Elliest skall wara skiöna skogar till Glimminge Gårdh Uthj Albo Häradh;

  10. Anno 1484 är Glimminge Gårdh först Funderat af Een Kiempe kommen ifrån Gotland Jönns Holgersson benämbd och står hans Lijk Uthj Walby Kyrckias Muhrade begrafwelsse som Uthj 4:de Punct ben:t ähr.

  Uthj Bolsshögs Kiörckia ähr och stohleställen till Welb: Adelsmannen, Frun, dess barn och Tiähnare;

  Kongl. May:tt och Cronan har Juss till Walby och Bolsshögz Kyrkior.

  Detta åfwanbem:te är förrättadt Uthj dhee 12 Nämbdemäns hooswarandhe Attestera Rättens betiänter. Actum Tommerup d 15 Julij A:o 1682
  Marcus Willumson Jacobh Rassmusson

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00131

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Järrestads häradsrätt 1727 7/11:
  Wälborne H:r Holger RosenKrantz på Glimminge, insände till Rätten en skrift daterad d. 31 Octobr sidstl:e uti hwilken han berättar, att till en dehl af des under Glimminge gård och godz hörande hemmans ägor, Nembl:n på Walby, Salarp, Glifwarp och Tullstorp bymarker, har fordom warit skiön skog, af Eek, ask, och hassel, som uti ofredztiderne och då godzet Caducerat warit, blifwit afhuggen, men nu synes apperance och förhoppning om dess återwäxt, däräst det ifrån omilda menniskiors åwärkan befriat blefwo. Anhållandes Fördenskull, at HäradzRätten wille wid wijte fredlysa förenämbde små skog; Och aldenstund HäradsRätten finner det denna H:r Holger RosenKrantzes begiäran är nödig, billig och skiählig; Fördenskull warda härigenom de på förenämbde Byars marker tillwäxande små skog, af hwad nampn den wara må Lagl: fredlyst: Blifwandes enhwar wid 40 marks wijte förbiuden at där hugga någon pinna. Hwilke böter den brotzlige, jempte ehrsättning af skadan kommer at uthgifwa. Åliggandes Wälborne H:r Holger RosenKrantz at låta denna fredliusning på de näst omkring liggiande Sochne stämmor förkunnas och derpå taga behörig attest.
  [AID: 384786.b8680]

  Ur: Lunds Domkapitels arkiv, FIIja:10, Landsarkivet i Lund (tidigare infört i Släkt och Bygd 4/91)

  Förteckning på så många af födde och döde ifrån och med 1721 til och med 1735, som finnas upförde i Wahlby och Bolshögz kyrckioböcker. [not. Bolshög är här utelämnat]

  Mankön Qwinkiön
  Ao 1721 Ao 1721
  d. 11 Aug. döptes en wid namn Jörgn Chistophersson 1 d. 4 Jun. döptes Elna Clementsdotter 1
  27 Aug. döptes ett oächta barn kalladt Tue 1 30 Jun. Bolla Lassesdotter 1
  15 oct. en wid namn Tue 1 3 Sept. Tyre Bossdotter 1
  22 oct. Hans Olufzson 1 10 oct. Ingar Olufzdotter 1
  26 oct. Pähr Matzson 1 22 dito Cissa Bängtzdotter 1
  Sum Sum 5
  Äro här i församlingen 5 personer döde, så at öfwerskottet af de födda belöper sig til 5
  1722 1722
  3 maj döptes kyrckioherden herr Hollbecks son, och blef kallad Gislo 1 15 Sept. Marna Larsdotter 1
  22 Jul. Pär Matsson 1 30 dito Janna Pärsdotter 1
  26 Aug. Åke Zassarsson 1 1 Nov. Elna Tuesdotter 1
  3 oct. Pär Lorentzson 1 19 dito Anna Christina Bergmans 1
  25 dito Ingar Andersdot. 1
  2 dec. Märta Pärsdotter 1
  Sum 4 Sum 6
  Äro 12 menniskor döde, och blir öfwerskott af döde personer 2
  1723 1723
  24 febr. Nils Hinrichzson 1 27 Jan. Cissa Larsdotter 1
  10 mart. Pähr Bengtzson 1 16 Jun Sophia Andersdotter 1
  10 dito Oluf Matzson 1 7 Sept. Christnades Comij. Bergmans dotter Lena Maja 1
  31 mart. Trygge – Nils Perssöner 2 15 Sept Bengta Tuesdotter
  5 maj Håkon Månsson 1 17 Nov. Kirstina Zassarsdot. 1
  21 Sept. Ingeman Nilsson 1
  21 dito Christian past. sal. herr Hollbeckz 1
  29 Sept Mårten Bengtzson 1
  20 oct. Jöns Clementzson 1
  17 Nov. Nils Christophersson 1
  29 Dec. Nils Christophersson 1
  29 dito Nils Hansson 1
  Sum (13) Sum (4)
  Äro 5 personer döde, men siutton födde, at öfrskotter af födde löper til personer 12
  1724 1724
  9 febr. Håkon Truedzson 1 29 mart. Bolla Larsdotter 1
  23 febr. Mårten Pärsson 1 12 Apr. Kirstina Nilsdotter 1
  12 Apr. Mårten Nilsson 17 maj Karna Staphansdot. 1
  31 maj Swän Matzson 1 6 Dec. Janna Nilsdott. 1
  25 oct. Nils Hinrickzson 1
  11 Dec. Pär Lorentzson 1
  Sum 5 Sum 4
  Äro 6 döde Och 9 födde, öfwerskottet af födde blir personer 3
  1725 1725
  24 Jan. Christopher Jakobzson 1 17 Jan. Elna Christophersdotter 1
  31 dito Jeppe Nilsson 1 28 febr. döptes wälborne fröken Sophia Rosenkrantz 1
  9 Trin. Nils Zassarsson 1 10 Trin. Cissa Andersdot. 1
  13 Trin. Marna Hansdot. 1
  Sum 3 Sum 4
  Äro 14 personer döde, men 7 allena födde at öfwerskottet af döde går till 7
  1726 1726
  27 febr. Bo Matzson 1 20 febr. Ingar Tuesdot. 1
  17 Apr. Pär Bengtzson 1 13 mart. Anna Jakobzdot. 1
  24 Apr. Lars Nilsson 1 27 dito Kirstina Arilsdotter 1
  7 Nov. Truls Bengtzson 1 3 Apr. Elna Clementzson 1
  13 Nov. Jöran Christopherson 1 25 maj fröken Merta Rosenk. 1
  12 Jun. Kirstina Matzdot. 1
  10 Jul. Kirstina Larsdot. 1
  20 Nov. Cissa Bossdotter 1
  4 Dec. Janna Trulsdot. 1
  Sum 5 Sum 9
  i åhr äro 9 döde, 15 födde af h:ka öfwerskottet går till 6
  1727 1727
  12 febr. Ola Andersson 1 19 mart. Sine Henrichzdot. 1
  30 Apr. Oluf Stänkelson 1 16 Apr. Anna Olufzdotter 1
  25 Jun. Carl Gabriel oächta 1 9 Jul. Anna Stina Jakobzdot. 1
  25? Jun. Holger Anders [Rosenkrantz] 1 6 Aug. Cissa Larsdot. 1
  29 julii Nils Sassarsson 1
  16 Oct. Gilius Retzlov 1
  26 Nov. Henrich Pärsdotter[!] 1
  3 Dec. Oluf Larsson 1
  Sum 8 Sum 4
  för detta åhr finnes 4 döde upförde och 12 födde öfwerskottet af födde är 8

  Ifrån 1727 åhrs slut til 3 söndagen efter helige trefallighetz söndag finnes ingen uptekning på hwarken födde eller döde, utan är i kyrkioherden sal. Jonas herr Hollbeckz tid försummad. Och berättar klockaren at sal. herr Jonas i de siste åhren war behaftad, som oftast med siukdomar och swagheter, af hwilken orsak han skall haft, för sitt Embetes så myckit redigare utförande skull, till medhielpare i sitt Embetes sysslor herr Albrecht Weibull; Jag har elliest så wida mig warit giörligit sökt redo härutinnan, och efter gudztiensten på kyrkiogålfwet begärat at hwar i församlingen wille gifwa uptekning på sina, men har fåt ännu ingen widare än som fins i kyrkioböckerna, hwarföre jag den samma måste till föreskrefen Datum här igenom affärda.

  1734 1734
  30 Jul. Ingeman Jöransson 1 28 Jul. Boel Andersdotter 1
  11 Aug. Tue Johansson 1 8 Dec. Sine Nilsdotter 1
  13 Oct. Matz Lassesson 1
  27 oct. Nils Månsson 1
  27 dito Mårten Henrichzson 1
  17 Nov. Hans Zassarsson 1
  15 Dec. Nils Jöransson 1
  Sum 7 Sum 2
  Äro 7 döde 9 födde öfrskott af födde 2
  1735 1735
  8 Jul Jöns Chrsitopherson 1 16 febr. Elna Trulsdot. 1
  15 Jul. Lasse Olufzson 1 23 dito Britta Nilsdotter 1
  15 dito Oluf Jacobzson 1 30 Mart. Anna Månsdotter 1
  7 Dec. Mårten Persson 1 31 Aug. Bolla – Ingar Swänsdöttrar 2
  19 oct. Boel Larsdot. 1
  16 Nov. Cissela Matzdot. 1
  Sum 4 Sum 7
  Äro 15 döde 11 födde at öfwerskottet består af döde 4
  Summa summar. 52 Sum 47
  Wahlby d. 28 Aprilij 1736
  på prästeembetets wägnar
  Andreas Segerstedt

  Källa: Vallby ÖVR:1 (1721-1735) Bild 2 ff (AID: v172145.b2)

  Födda, vigda och döda i Vallby åren 1746, 1749-1756:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav ”oäkta födda pojkar” Varav ”oäkta” födda flickor Antal vigslar Döda mankön Döda kvinnkön
  1746 19 5 34 m+k
  1749 16 8 8 1 0 8 3 6
  1750
  1751 28 8 20 1 0 9 19 12
  1752 19 3 16 0 0 0 4 2
  1753 9 2 7 0 0 1 2 2
  1754 15 11 4 0 0 5 4 2
  1755 19 9 10 0 0 4 5 4
  1756 20 12 8 0 0 5 4 4

  Källor: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Vallby kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda). År 1746 Domkapitlet i Lund, FIIja:11

  Oäkta barn i domböcker och äktenskapsmål i Domkapitlet i Lund:

  År 1726
  Frälseinspektor Nichlas Hult och qwinfolket Stina Berg (AID: v384776.b735, v384776.b764)

  År 1727
  dräng Truls Andersson och qwinfolket Hanna Larsdotter i Glivarp (AID: v384786.b7970, v384786.b8090)
  kusken Gabriel Carlsson och qwinfolket Elna Persdotter på Glimminge (AID: v384786.b8430)

  År 1731
  dräng Mats Hansson och qwinfolk Gunilla Andersdotter (AID: v384851.b240)
  Korpral Daniel Hult och pigan Karna Bosdotter (AID: v384851.b1750)

  År 1736:
  dräng Måns Persson i Wallby och qwinfolk Elna Larsdotter. (AID: v234820.b3650)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.m.:

  1796 16/8 Inrikes Tidningar
  Frälseägaren af Glimminge Säteri med underliggande Hemman uti Christianstads Län, Järestad och Albo Härad belägne, ärnar den 19 September nästkommande genom friwillig Auction å Gästgifwaregården Hammenhög til den högstbjudande försälja des ägande och inom börd inlöste hälft uti följande Fastigheter, nemligen: halfwa Säteriet Glimminge af 5 och et halft Hemman, med hälften uti den inom Rå och Rör befintelige Wäderqwarn och Skogsparken Stjernan kallad, samt hälften af efterföljande Hemman uti Walby Socken och By, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 Gatehus, N:o 7 et halft, N:o 8 Gatehus, N:o 9 et halft, N:o 10 Gatehus, N:o 11 et fjerdedels, N:o 12 et halft, N:o14 et halft, N:o 16 Gatehus, N:o 17 et halft, N:o 18 et halft, N:o 19 et fjerdedels, N:o 20 et halft, N:o 22 et halft, N:o 23 et halft, N:o 25 et halft, N:o 26 et halft, N:o 27 Gatehus, N:o 29 Gatehus, N:o 30 Gatehus, N:o 33 et fjerdedels, N:o 34 Gatehus, N:o 35 et fjerdedels, N:o 36 gatehus, N:o 37 gatehus, N:o 39 Gatehus, N:o 40 et halft, N:o 41 et halft, N:o 42 et halft, jämte 10 stycken i samma By belägne onumererade Gatehus; uti Glifwarp By och samma Socken, N:o 1 et halft, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 et halft, N:o 9 et halft, N:o 10 et fjerdedels, N:o 11 et halft, N:o 12 et halft, jämte 2 onumererade Gatehus; och uti Salarps By af samma Sopcken, N:o 1 et halft, N:o 2 et halft, N:o 3 et halft, N:o 4 et halft, N:o 5 et halft, N:o 6 et halft och N:o 7 Gatehus, alla förenämnde af Insockne Frälse-natur; samt följande Utsockne Frälsehemman och Lägenheter, uti Bolshög Socken, Bolshög N:o 1 Gatehus; uti Wästanbeckas By, N:o 1 Gatehus, N:o 2 Gatehus, N:o 3 et fjerdedels, N:o 4 Gatehus, N:o 5 et fjerdedels, N:o 6 et fjerdedels, N:o 7 et fjerdedels, N:o 8 et fjerdedels, N:o 9 et fjerdedels; uti Gladsax Socken och By, N:o 1 Gatehus, N:o 16 et halft, N:o 17 et halft, och N:o 18 Gatehus; uti Walby Socken och By, N:o 38 fem åttondedelar; uti Tommarps Socken och Wranarps By, N:o 10 twå tredjedelar; uti Albo Härad och St. Olofs Socken, Holmarne N:o 1 nio sextondedelar; Atusa, N:o 1 sju sextondedelar, N:o 2 tre åttondedelar; Rönnebröd, N:o 1 et fjerdedels; och Ekeröd, N:o 1 et sextondedels, och kunna hugade Köpare om beskaffenheten häraf erhålla underrättelse af Inspectoren Grönwall på Cimbrishamn och Glimminge.

  1803 22/8
  Torsdagen den 22 September instundande, blifwer uti Hammenhögs Gästgifwaregård friwillig Auktion hållen uppå nedanstående lägenheter, belägne i detta Christianstads Län, Jerrestads och Albo Härader, samt Wallby, Bollshögs och St. Olofs Socknar. Glimminge Gård 5½ mantal Säteri, med tillhörande Jus Patronus af Wallby och Bollshögs Kyrkor, en Watten- och en Wäder-Qwarn, bägge skattlagde, Insockne-Frälse i Wallby By 9½ mantal, samt Salarps By 3 mantal, Utsockne-Frälse i Wallby 5/8:dels, Wästanbeck 1½ mantal, Wranarp 2/3:dels, jemte Skogs-Hemmanen Attusa 13/16, Holma 9/16, Rönnebröd 1/4:dels och Ekeröd 1/16:dels mantal, med tillydande Torp och Gatehus. Af köpe-summan ärlägges hälften Banko och hälften Riksgälds-Sedlar. Närmare underrättelse, så wäl om Egendomens beskaffenhet, som betalnings-tiderne, lämnar Auktions-Förwaltaren, Herr Hof-Rätts-Rådet Wettercrona, hwars adress är på Cimbrishamn och Hammenhög; hwiket uppå därom gjord anhållan, kungjöres. Christianstad af Lands-Kansliet den 22 Augusti 1803.

  1822 18/11, N:o 255
  Wid Auction, som hålles i Walby Prästegård, Tisdagen den 10 December nästinstundande, låta wederbörande Curatorer till den högstbjudande utropa och försälja detta års af Walby och Bolshögs församlingar utgående Tertial eller Präste Tionder, bestående af 32 tunnor 24 kappor Råg, 101 tunnor 24 kappor Korn samt 59 tunnor Hafra, hwilka säljas med förselrättighet till Staten Cimbrishamn; Hwarförutan wid samma tillfälle dränghafran 56 tun:r och Swintionden 9½ tun:r Korn, samt 59 tunnor 10 Kappor Korn i Arrende-Spannemål säljas med skyldighet för köparen att afhämta uti Walby Prästegård; och komma äfwen att försäljas en del Böcker och diwerse små skaer, tillhörige Afledne Prosten Tengwalls Concursmassa. Säkre och kände köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1:ste Febr. 1823, men okände eller mindre wederhäftige få ej afhämta warorne, utan emot genast ärläggande betalning; hwilket på begäran härigenom kungöres.

  1834 29/7, N:o 175
  Framlidne Herr Hofmarskalken och Riddaren Högwälborne Grefwe C: L: Beckfris respectiwe sterbhus Delägare låta genom offentlig Auction försälja:
  /…/Fredagen den 15 i berörde [Augusti] Månad kl. 11 f:m: Glemminge Säterie och underlydande Gods i Christianstads Län samt Jerrestads, Ingelstads och Albo Härader. Auctionen hålles å Säteriet och utropas först följande Hemman och Lägenheter, hwar för sig neml. Rafby 1/2 1/2 mantal, Borrby 1/2 mantal, Ingelstorp 1/2 mantal, Walby N:o 5 1/2, 9 1/2, 11 och 19 1/2 N:o 12 1/2, Salarp N:o 1 1/2, N:o 2 1/2, N:o 3 1/2, N:o 4 1/2, N:o 5 1/2 och N:o 6 1/2, en Gatehus plats och en utjord deri Byen, samt södra delen af Hemmanen N:o 1 och 2 Attusa i förening med 1/16 mantal Ekeröd och 1/2 mantal Rönnebröd; derefter sjelfwa Säteriet Glimminge om 5 1/2 mantal tillsammans med alla öfrige derunder lydande Hemman och Lägenheter, samt sluteligen hela Egendommen ostyckad; Blifwandes de för sterbhus Delägarne fördelagtigaste anbud godkände, så wida de annars finnes antaglige och sluteligen:
  Lördagen den 16 Augusti kl. 11 f:m: Hemmanen N:o 2, 4, 5, 6, 8 och 20 Sällshög belägne i Christianstads Län, Ingelstads Härad och Tryde Socken. Auctionen hålles på dessa hemman, hwilka utbjudas först i mindre låtter och sedan ostyckade. Betalnings-wilkoren, som för kjöpare blifwa högst förmåndlige, skola wid utropet närmare tillkännagifwas.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Wallby och Bollshög Socknar genom Herr Prosten Nykjörk 9 R:dr 4 sk. 6 r:st

  1837 1/7, N:o 187
  Ägaren till Glimminge gård. låter genom öppen friwillig auktion, som hålles på stället, Thorsdagen den 3, nästkommande Augusti, antingen helt hwart för sig eller i mindre lotter försälja Insockne Frälse Hemmanen N:o 1 1/2, N:o 4 1/2, och N:o 6 1/2 mantal Salarp i Wallby Socken och Jerrestads Härad. – Dessa hemman hafwa en ägorymd af 200 Tunneland jord af bördig och god beskaffenhet, hwarå utsåss årligen ungefärligen 70 Tunnor spannemål och höstas med wisshet 100 par lass hö.- Till denna egendom finnes äfwen torfjord till husbehof. – Auktionen börjas kl. 10 f.m. å N:o 1 Salarp då köpewilkoren, som blifwa förmånlige för köparen, före utropet tillkännagifwes, dock uplyses att en Tiondedel årligen kommer att betalas, så att köpeskillingen bör wara efter Tio års förlopp inbetalat. Hofby den 1 Juli 1837. C. B Hwasser anmodad auktionsförrättare

  1837 21/11, N:o 325 (se även: 1838 17/2, N:o 42; 1838 29/3, N:o 78)
  Genom Utmätnings auctioner som förrättas af Krono-Betjeningen i Orten å de dagar och ställen här utsättes, komma nedanstående för Domfäste skulder i mättgne fastigheter att till den högstbjudande försäljas; neml:
  2:o Utsockne Frälsehemmanet N:o 38 21/512 och 5/64 mantal Wallby af Jerrestads Härad, på Tingsstället Hammenhög, samma dag den 2 Februari nästkommande år kl. 10 f.m. De som önska närmare kännedom om hemmanens beskaffenhet kan för berörde ändamål wända sig till /…/ Krono-Länsmannen i Orten om de 2:ne hemmansdelarne, hwilka innehafwa det af de wid utmätningstillfällena uprättade beskrifningar.

  1839 29/6, N:o 180
  På Glemminge Gård i Jerrestads härad finnes till salu utmärkt wacker spannemål af hwete, råg, korn och ärter och lemnas säkre köpare anstånd med betalningen till nästa Ocktober månad.
  Glemminge Gård den 23 Juni 1839.

  1840 23/7, N:o 220
  Genom friwillig offentlig auktion, som den 15 och 16 Oktober 1840 anställes wid Hammenhögs Gästgifwaregård, försäljas åtskillige af f.d. Fideikomiss-Egendomen Glimminge Strögods tillhörige inom Jerrestads och Ingelstads Härader i Christianstads Län belägna, Utsockne Frälse-Hemman och Lägenheter uti Jerrestads Qwarnby, Wranarps, Tullstorps och Hofby Byar; Och kunna emellertid erforderlige upplysningar om köpewillkor m.m. erhållas hos Herr Advokatfiskalen Weydling i Christianstad.

  1840 7/10, N:o 310
  I stället för den 15 och 16 dennas äro, af förekommen anledning, den 29 och 30 innewarande Okt. månad nu bestämda för werkställandet af friwillig offentlig auktion [af f.d. Fideikomiss-Egendomen Glimminge Strögods] wid Hammenhögs Gästgifwaregård, till försäljning af Utsockne Frälse-Hemmanen N:o 21 5/8 m:tl Jerrestad, N:o 6. 1 m:tl Qwarnby, N:o 9 och 15. Ett m:tl Wranarp, N:o 1, 2, 3, 4. Twå och ett Fjerdedels mantal Tullstorp, samt N:o 1, 3, 22, 23, 26 och 27, tillhopa 2 5/8 m:tl Hofby.

  1845 16/10, N:o 292
  För domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas att, genom auktion, till den högstbjudande försäljas, neml.:
  5:o) Insockne frälsehemmanet N:o 12 1/32 m:tl. Wallby, i Wallby Socken och Jerrestads Härad. på Tingstället Hammenhög, den 9 i samma månad (Januari) kl. 10 f.m.

  1846 3/9, N:o 334
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  4:o Skatte Frälsehemmanet N:o 9 1/16 mantal Wallby, i Wallby Socken och Jerrestads Härad, på Tingstället Hammenhög, den 18 Nowember kl. 11 f.m., allt innewarande år.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Wallby d:o (Socken) f.d. Nämndemannen Per Persson i Wallby.

  1850 7/2, N:o 22 (se även: 1850 1/7, N:o 146; 1850 9/9, N:o 288; 1850 29/10, N:o 353)
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, komma nedannämnde fastigheter att till den mestbjudande försäljas, neml:
  3:o) Hemmanet 38, 15/1024 m:tl Wallby, i Wallby Socken och Jerrestads Härad, på Tingstället Hammenhög sistnämnde dag (19 April) kl. 12 på dagen.

  1854 3/5, N:o 131
  Genom offentlig auktion, som förrättas Tisdagen den 1 nästkommande Augusti, låter egaren af Glimminge gård och gods försälja sine wester om Wallby by belägne Insockne-Frälsehemman N:r 4, 7 och 14 Wallby, hwardera 1/2 mantal. Auktionen hålles på stället kl. 10 f.m. och sker utropet uti 1/8 mantal, som hwardera innehålla circa 14 tunneland och hwilka före auktionen komma att på marken utstakas. hela arealen består af den bördigaste åkerjord. Köpeskillingen inbetalas med 1/10 årligen och tillträdet sker den 25 Mars nästa år, då tillräcklig och godt wårfoder erhålles. Om så åstundas, kan tillträdet få uppskjutas till påföljande året på willkor, som kunna wid auktionen blifwa öfwerenskomne.
  Borrby den 1 Maj 1854.
  Malte Brorström.

  1855 24/7, N:o 154
  Å nedannämnde dagar och ställen låter ägaren af Glimminge Sätesgård försälja derunder lydande frälsehemman, neml. Onsdagen den 22 Augusti kl.10 f.m. på stället utsockne frälsehemmanet N:o 1 9/16 mantal Holma i S:t Olofs socken Albo härad, med en areal af 265 tunneland god åker, äng, torfjord och betesmark och finnes wacker skog på ägorna till afsalu och Thorsdagen den 23 i samma månad kl. 10 f.m. å Glimminge säteri; insockne-frälsehemmanen N:o 1 1/2 mantal Salarp med 49 tunneland samt N:o 3 1/4 och 10 1/4 mantal Glifwarp med 91 tunnelands rymd af bördig åker och äng samt god torfjord, belägen i Wallby socken och Jerrestads härad.
  Köpeskillingen kommer att erläggas med 1/10 årligen. Närmare underrättelse meddelas före auktionens början.
  Borrby den 20 Juli 1855.
  Malte Brorström

  1856 2/7, N:o 110
  Genom offentlige auktioner, som hållas å nedannämnde tider och ställen, låter ägaren försälja i nästa Augusti månad.
  Måndagen den 18:de kl. 10 f.m. i St. Köpinge socken, Utsockne Frälsehemmanen N:o 15 och 28 St. Köpinge.
  Tisdagen den 19:de kl. 10 f.m. i Hannas socken, Utsockne Frälsehemmanen N:o 14 och 16 Hannas.
  Onsdagen den 20:de kl. 10 f.m. i Wallby socken, Insockne Frälsehemmanen N:o 8 Glifwarp samt N:o 35 och 48 Wallby.
  Hemmanen, belägne i Ingelstads och Jerrestads härader, säljas antingen hela eller i mindre delar och kommer köpeskillingen att gäldas med 1/10:del om året.
  Borrby i Juni 1856.
  Malte Brorström

  1856 23/10, N:o 211
  Genom executiv auktion, som förrättas här å Lands-Canzliet Fredagen den 9 Januari nästkommande år kl. 12 på dagen, komer att i laga ordning försäljas: Insocknefrälsehemmanet N:o 12 1/8 m:tl Glifwarp, Glimminge Stjerna kalladt, beläget i Wallby socken af Jerrestads Härad, hwilket blifwit utmätt från egaren Per Åkesson.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan upplysning erhållas så wäl här som hos Kronofogden i oretn; och kommer med tillträde och köpeskillingens erläggande att förhållas enligt lag.

  1857 3/8, N:o 171
  Wid offentliga auktioner, som förrättas Måndagen den 24 nästkommande Augusti kl. 10 f.m. wid Köpingsberg, försäljas till den högstbjudande Utsockne-Frälsehemmanet N:o 29 7/8 m:tl Stora Köpinge uti Ingelstads härad och Tisdagen den 25 i samma månad kl. 10 f.m., wid Hemmanet N:o 23 Wallby, Insockne-Frälsehemmanet N:o 14 1/4 och N:o 23 1/2 m:tl Wallby i Jerrestads härad. Köpeskillingen kommer att inbetalas med 1/10:del årligen. Hemmanen äro styckade i mindre delar. Cimbrishamn och Borrby den 28 Juli 1857.
  Malte Brorström

  1857 8/12, N:o 290
  Sedan Chefas-Embetet wid Kongl. Marin-Regementet tillkännagifwit, att Soldaten wid Regementets 9:de kompagni N:o 47 Swen Jönsson Wall från Garnisonen olofligen afwikit, så warder Wall härmedelst allmänneligen efterlyst; och meddelas den upplysning, att Wall är född 1825 uti Jerrestad Härad, Wallby socken af detta Län samt 5 fot 11½ tum lång.

  1858 20/1, N:o 17
  Genom executiw auktion, som Onsdagen den 7 instundande April kl. 12 på dagen förrättas å Hammenhögs Tingsställe, försäljes Åboen Anders Swensson i Salarp frånmätte Insocknefrälsehemmanet N:o 1 1/6 mantal Salarp i Wallby socken och Jerrestads härad. Angående hemmanets beskaffenhet kunna upplysningar erhållas så wäl härstädes som hos Kronofogden i orten; och blifwa försäljningswillkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1858 25/10, N:o 280
  Genom exekutiv Auktioner, som förrättas å Hammenhögs Tingsställe nedannämnde dagar, komma att i laga ordning till föräljning utbjudas:
  9:o. Tisdagen den 4 i samma Januari månad kl. 10 f.m. 1/32 dels mantal af Skatte Rusthållshemmanet N:o 32 Wallby, i Wallby socken, frånmätt Åboen Per Persson.

  1859 11/4, N:o 94
  Genom executive auktioner, som komma att förrättas å nedannämnde ställen och tider, försäljas:
  1:o. Å Hammenhögs Tingställe Lördagen den 25 nästkommande Juni klockan 4 eftermiddagen insockne frälsehemmansdelen N:o 1 1/6:dels mantal Salarp i Wallby socken och Jerrestads Härad, utmätt från Åboen Anders Swensson för gäldande af dess skuld till Jöns Andersson i Ingelstad.

  1861 14/3, N:o 72
  Genom offentlig auction, som förrättas å stället, Onsdagen den 27 i denna månad kl. 12 på dagen, låta Creditorerna i Anders Jeppssons konkurs, till den högstbjudande försälja Insockne-Frälse-Hemmanet N:o 5 9/128 mtl Wallby, i Wallby socken och Jerrestads Härad; och komma vilkoren för köpeskillingens erläggande och hemmanets tillträdande att före auktionen tillkännagifwas; men i händelse detta Hemman i brist på spekulanter icke kan då försäljas, kommer detsamma att nämnde dag på ett år bortarrenderas.
  Till ofvannämnde dag och ställe kallas fordringsegarne till sammanträde kl. 10 f.m., för att besluta, dels om vilkoren för fastighetens försäljning, och dels om konkursmassans öfrige angelägenheter; och komma de frånvarande att åtnöjas med de närvarandes beslut.
  Cimbrishamn och Sandby den 11 Mars 1861
  C. Hammarstrand – Eric Ericsson

  1862 6/10, N:o 352 (se även: 1862 31/12, N:o 462)
  Genom executiveauktioner, som förrättas å nedannämnde dagar och ställen, komma följande fastigheter att försäljas, nemligen:
  4:o Utsockne-Frälsehemmanet N:o 38 1/1536 mant. Wallby i Wallby socken å Tingsstället i Hammenhög samma dag [Måndagen den 22 instundande December] kl. 1 eftermiddagen.
  5:o Utsockne-Frälsehemmanet N:o 38 1/128 mant. Wallby i Wallby socken å stället Tisdagen den 23 December innevarande år kl. 12 middagen.

  1868 24/8, N:o 406 (se även: 1868 22/10, N:o 495)
  Enligt Borgenärernas i Pastors-Adjuncten Herr C. J. Bruzelii konkurs beslut, komma offentliga auktioner å massans fasta egendom att förrättas å nedannämnde tider och ställen nemligen:
  1:o Fredagen den 18 näststundande September kl. 10 f.m. på stället å Insocknefrälsehemmanen N:o 23 och 35 7/16 mantal Wallby i Jerrestads Härad och Christianstads Län. Till dessa hemman, som nu skötas i sambruk och äro försedde med gemensamma, tillräckliga, i godt stånd warande åbyggnader, höra 66 tunneland utmärkt god åkerjord.
  /…/
  Borgenärerna i berörde konkurs kallas att infinna sig wid auktionerna, för att sin rätt bewaka och, ifall antagliga anbud icke göras, bestämma om ytterligare åtgärder, som för egendomarnes realiserande erfordras.
  Borrby och Glemminge
  Gustaf Lindström – Ifwar Kjellman

  1869 11/2, N:o 72
  På begäran af Herr Kronofogden P. L. Leth
  Ej mindre rånarne, än äfwen Skomakaren Jöns Lindqwist i Wallby i närheten af Glemminge gård ute å allmänna wägen den 5 dennes frånhände: en plånbok, innehållande Etthundratjogo rdr rmt, bestående af 4 st. sedlar´à 10 Rdr, silfwermynt 3 Rdr samt återstoden sedlar à 5 Rdr och 1 Rdr allt riksmynt.
  För rånet misstänkas twenne kringstrykande mörklagde och med skägg försedde manspersoner af medelmåttig kroppsstorlek, samt iklädda korta rockar, hwarjemte en af dem, efter hwad spåret utwisat, påhaft skodon med s.k. sinkor.

  1870 11/7, N:o 283
  Genom executiv auktion, som Måndagen den 26:te nästkommande September kl. 12 på dagen förrättas å Tingsstället i hammenhög, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätta Utsocknefrälsehemmansdelen N:o 38 1/768:dels mantal Wallby, beläget i Wallby socken af Jerrestads härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1871 27/2, N:o 68
  Kungörelse om wal af Kommunal-Nämnds-Ordförande.
  Enligt hit inkommet Kommunalstämmo-Protokoll har till Kommunal Ordförande för Wallby socken blifwit wald Åboen Jöns Nilsson å N:o 3 Wallby:

  1877 9/1, N:o 8 (Landskansliet)
  Om bewiljad lagfart å fastigheter.
  Jemlikt hit inkomne förteckningar har under sistlidne December månad lagfart bewiljats å följande fastigheter, nemligen wid:
  c) Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  15. Wallby n:r 45 afs. fr. n:r 13 3/8 mtl. Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Enkan Anna Nilsdotter. Fångets beskaffenhet: d:o (Testamente). Fångesmans namn: Anders Swensson. Köpesumma: 400 kr.
  97. Glifwarp 3, 1/16 mtl. Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Nils Persson. Fångets beskaffenhet: Köp. Fångesmans namn: Måns Perssons sterbhus. Köpesumma: 4666 kr 67 öre.
  98. Glifwarp 3, 1/32 mtl. Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Lasse Larsson, Gertrud Kristiansdotter. Fångets beskaffenhet: Köp. Fångesmans namn: Nils Persson. Köpesumma: 2333 kr 33 öre.
  Glifwarp 3, 1/32 mtl, Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Gunnar Holmgren, Boel Mårtensdotter. Fångets beskaffenhet: d:o (Köp). Fångesmans namn: Nils Persson. Köpesumma: 2333 kr 33 öre.
  173. Vallby 12, 1/32 mtl, Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Ola Håkansson, Anna Larsdotter. Fångets beskaffenhet: d:o (Köp). Fångesmans namn: Mårten Månsson. Köpesumma: 3000 kr.
  197. Ö. Herrestad 28, 1/192 mtl, Wallby 32, förslagswis åsatt hemmantal 1/256 mtl, Namn på den eller dem, för hwilka lagfart bewiljats: Mårten Olsson, Hanna Månsdotter. Fångets beskaffenhet: d:o (Köp). Fångesmans namn: Ola Andersson, Ingrid Sandgren. Köpesumma: 1900 kr.

  1877, N:o 200 (Landskansliet)
  Under detta års lagtima Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen: Wid Ingelstads och Jerrestads Häradsrätt:
  19) Wallby nr. 3, ett åttondedels mtl, som Swen Persson och hans fästeqwinna Elna Håkansdotter köpt af den förres föräldrar Per Eriksson och hans hustru för 5,500 kr.
  51) Twå tunneland 25 kappland jord med försalgswis åsatt ett etthundratjugoåttondels mtl af Wallby nr. 32, som smeden Ola Rosengren köpt af Per Nilsson för 800 kr.
  60) Salarp nr. 3, ett femtiosjettedels mtl, som Bo Nilsson köpt af Matts Ingemansson för 1000 kr.
  61) Ett och ett fjerdedels tunneland jord utaf ett halft mtl Wallby nr. 5, som Bo Nilsson köpt af Lars Andersson och hans hustru för 700 kr.
  96) Wallby nr. 38, ett sextondedels mtl, som hustrun Marna Månsdotter fått på sig öfwerlåtet af Christoffer Tufwesson med en köpesumma af 5,000 kr.

  1877 19/2, N:o 49 (se även: 1877 7/3, N:o 65)
  Enligt till Konungens befallningshafwande inkommen uppgift utgöra nedanupptagne personer styrelseledamöter i Wallby sparbank:
  Ordförande Kyrkoherden A. W. Nykjörk,
  v. Ordförande Jöns Nilsson i Wallby
  Ledamöter: Joh. Andersson i Solarp [!]
  ” Måns Andersson i d:o
  ” Swen Nilsson i d:o
  ” Per Olsson i d:o
  ” Jakob Persson i d:o
  ” Anders Larsson i Glifwarp
  Sekreterae[!] E. Pettersson i Wallby

  1877 7/3, N:o 65
  Kungörelse om rättelse i Kungörelsen N:o 49 angående Wallby sparbank.
  Uti Konungens Befallningshafwande kungörelse den 19 sistlidne Februari, upptagande styrelse-ledamöterne i Wallby sparbank, förekommer såsom ordförande kyrkoherden A. W. Nykiörk, hwilket härmed rättas få, att Ordförande är Löjtnanten A. N. Nykiörk; hwarjemte anmärkes att fem af styrelseledamöternas hemwist blifwit namngifwet Solarp i stället för rätta benämningen Salarp.

  1877 21/9, N:o 244
  Om allmän efterlsyning. på begäran af: 1:o Kronolänsmannen J. Wessman:
  Ej mindre tjufwarne, hwilka förmodas hafwa warit twå, än äfwen natten till den 20 dennes från Åboen Per Erlandsson i Lunnamöllan af Wallby socken bortstulne 2:ne ute å bete i tjuder gående unghästar, deraf en mörkbrun wallack 3 år, utan tecken, ett grått sto, 2 år, hwilket å höger sida har 3 a 4 stycken hwita fläckar.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  4:o) Wallby N:o 9 elfwa ettusenfyrahundrafyrationdels mtl. som Anders Gunnarsson ärft efter sina föräldrar Gunnar Andersson och Boel Henriksdotter;
  5:o) Wallby N:o 9, sjutton twåtusenåttahundraåttiondels mtl., som Anders Gunnarsson och h.h. Kersti Trulsdotter köpt af Swen Gunnarsson för 600 kr.;
  6:o) Wallby N:o 9 sjutton twåtusenåttahundraåttiondels mtl., som Nils Gunnarsson ärft efter sina föräldrar Gunnar Andersson och Boel Henriksdotter;
  7:o) Wallby N:o 9 sjutton twåtusenåttahundraåttiondels mtl., som Nils Gunnarsson och h.h. Elgena Andersdotter köpt af Per Gunnarsson för 650 kr.
  14:o) Wallby N:o 15, sju etttusenetthundrafemtiotwåendels mtl. som Jöns Löfberg köpt af Lars Persson för 1,000 kr;
  15:o) en till hälften beräknad andel af den från ett fjerdedels mtl. N:o 40 afsöndrade lägenheten N:o 47 Wallby om 1,6 qwadratref, hwilken andel J. C. Dufke köpt af Ola Bengtsson för 1,200 kronor;
  89) Wallby N:o 32, tre tunnland jord deraf med åsatt ett nittisjettedels mtl, som Jakob Rosengren köpt af Per Nilsson för 1,200 kr;
  137) Wallby nr. 15 ett fyrtiåttondels mtl, som Hanna Hansdotter ärft efter sin fader Hans Persson,
  174) Wallby nr. 38 ett nittisjettedels mtl, som Jakob Håkansson och hans hustru Johanna Andersdotter köpt af Måns Bengtssons enka Karna Mårtensdotter samt söner Lars och Bengt för 1,250 kr.
  175) Wallby nr. 4 nittiett twå tusen etthundrasjuttisjettedels mtl, som Ola Persson och hans hustru Elna Persdotter köpt af Per Andersson och Ingar Jönsdotter för 3,000 kr.

  1878 7/8, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om lagfarne fastigheter.
  Wid Ingelstads och Jerrestads Häradsrätts Wårting detta år har lagfart meddelats å:
  50) Wallby nr. 48, en från fem sextondels mtl nr. 15 afsöndrad lägenhet om 2,082 qv.-ref för Per Mårtensson, som köpt nämnda fastighet af samtlige egarne till hela nr 15 för 75 kr.
  51) Wallby nr. 42 ett sextondels mtl för Per Olsson och hans hustru Ingar Andersdotter, som köpt nämnde fastighet af Nils Tufwesson för 3,500 kr.
  108) En till läge och gränsor bestämd andel af den från Wallby nr. 38 afsöndrade lägenheten Rogamad eller Wallby nr. 44, för Tufwe Larsson och hans hustru Kersti Persdotter, som köpt nämnde fastighet af Matts Erlandsson och Ingar Persdotter för 350 kr,
  138) Wallby nr. 40 ett fjerdndels mtl för Per Månsson och hans hustru Anna Nilsdotter, som köpt nämnde fastighet af hr löjtnanten A. R. Nykiörk för 21,000 kronor.
  218. Wallby nr. 38, ett tunnland jord med förslagswis åsatt ett twåhundrafemtiosjettedels mantal för Jakob Månsson, som köpt nämnde fastighet af Nils Jönsson och Ingeborg Larsdotter för 1,100 kr.
  219. Nyssnämnde hemmansdel för Anna Nilsdotter och hennes barn Måns Jakobsson och Celia Jakobsdotter, hwilka bekommit nämnde fastighet Anna Nilsdotter såsom giftorätt och barnen såsom arf efter afl. Jakob Månsson.
  220. Samma hemmansdel för Måns Olsson, hwilken köpt densamma af Ola Månsson och Nils Olsson å Jakob Månssons sterbhusdelegares wägnar för 1,075 kronor.

  1879 27/1, N:o 21. (Landskansliet)
  Kungörelse Om bewiljad lagfart. Å nedannämnde fastigheter har, wid Höstetinget år 1878, lagfart meddelats:
  Wid Ingelstads och Jerrestads Häradsrätt.
  105:o) Wallby nr. 15 ett sjuttiotwåendels mantal utom derifrån förut afsöndrade lägenheter, hwilken hemmansdel pigan Hanna Håkansdotter köpt af sina föräldrar Håkan Hansson och Mätta Persdotter för 1,000 kr. samt wilkor om undantag.
  137:o) Wallby nr. 5 ett sextiofjerdedels mantal, som Jöns Nilsson och hans fästeqwinna Maria Clausdotter köpt af Jeppa Jönsson och Kersti Nilsdotter för 2,500 kr.
  192:o) En till gränserna bestämd till hälften beräknad andel af den från ett fjerdedels mantal nr. 40 Walby afsöndrade lägenheter nr. 47 som J. C. Dufke bekommit såsom giftorätt efter sin aflidna hustru Janna Persdotter.

  1879 8/9, N:o 174 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Jemlikt 17 § i Kongl. Förordningen om lagfart å fång till fast egendom den 16 Juni 1875, kungöres härmed förteckning öfwer bewiljade lagfarter wid innewarande års lagtima wårting med:
  Ingelstads och Jerrestads härad:
  110) Wallby nr 15 ett etthundrafyrtiofjerdedels mtl för Jöns Persson och hans hustru Maria Andersdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Per Persson och Kjersti Persdotter för 1,083 kr. 33 öre.
  111) Wallby nr 15 ett etthundrafyrtiofjerdedels mtl för Gunnar Swensson och hans hustru Ingar Nilsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Per Persson och Kjersti Persdotter för 833 kr. 33 öre.
  112) Wallby nr 9, 3 tld jord med åsatt tre twåhundratjugoåttondedels mtl för Ola Swensson, som köpt nämnde fastighet af Jöns Olsson och Ingrid Erlandsdotter för 1,600 kr.

  1880 3/2, N:o 21 (Landskansliet)
  Kungörelse om lagfart å fastigheter.
  6:o) Förteckning öfwer de fastigheter, hwarå Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt meddelat lagfart under Höstetinget 1879:
  46. Wallby nr 28 ett tjugufjerdedels mtl, som Jöns Trulsson och hans hustru Marna Månsdotter köpt af Kristoffer Tufvesson för 3,000 kr.;
  47. Wallby nr 28 ett etthundranittiotwåendels mtl, för Jöns Trulsson och hans hustru Marna Månsdotter köpt af aflidna Bengta Mårtensdotters arfwingar för 1,000 kr.;
  106. Glifwarp nr 8 ett sextiofjerdedels mtl, som Ingwar Nilsson och hans hustru Mätta Persdotter köpt af N. Olsson och Karna Trulsdotter för 1,833 kronor 33 öre:
  112. Wallby nr 15 fem fyrtioåttondels mtl, som Hans Nilsson och hans omyndiga döttrar Boel och Maria bekommit den förre i giftorätt och de sistnämnde såsom arf efter aflidna Bengta Persdotter.
  113. Wallby nr 15 fem fyrtioåttondedels mtl, som Per Håkansson och hans hustru Elna Olsdotter köpt af Hans Nilsson samt hans döttrar Boel och Maria för 12,500 kronor.

  1880 10/8, N:o 150 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelade lagfarter.
  I enlighet med 17 § Kongl. Förordningen den 16 Juni 1876, om lagfart å fast egendom, intages följande.
  d) Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt meddelat lagfart under Wårtinget 1880.
  3. Tre etthundratjuguåttondels mtl Wallby nr 4, som Per Nilsson bekommit af sina föräldrar Nils Jönsson och Kjerstina Månsdotter mot förbindelse att utgöra undantag.
  9. En från ett sextondels mtl Wallby nr 9, afsöndrad lägenhet om 16 kappland med derå uppförd qwarn i jordeboken benämnd Wallby nr 46, som Nils Andersson och hans hustru Hanna Larsdotter köpt af Per Månsson för 5166 kronor 67 öre.
  77. Sju twåtusenfyratioåttondels mtl Wallby nr 38, som Hanna Mårtensdotter ärft efter sin fader Mårten Håkansson.
  149. Ett trettiowåendels mtl Wallby nr 12, som Per Jönsson och hans hustru Mätta Larsdotter köpt af Ola Håkansson för 3416 kronor 67 öre.
  169. Ett nittiosjettedels mtl Wallby nr 15, som Bengt Swensson och hans hustru Karna Persdotter köpt af Håkan Hansson och Mätta Persdotter för 1333 kronor.
  186. Ett twåhundrafemtiosjettedels mtl Wallby nr 5, som Jöns Nilsson och hans hustru Maria Klausdotter köpt af Per Mattsson och Silla Larsdotter för 500 kronor
  187. Ett twåhundrafemtiosjettedels mtl Wallby nr 5, som Mårten Olsson och hans hustru Bengta Hansdotter köpt af Per Mattsson och Silla Larsdotter för 500 kronor.
  215. Hälften af en från ett sjuttiowåendels mtl Wallby nr 15, afsöndrad lägenhet benämnd Wallby nr 49, som i sin helhet innehåller 0,54 qwadratref, för Johan Lindqwist, som köpt berörde hälft af Håkan Hansson emot en till 12 kronor 50 öre beräknad köpesumma.
  216. En tiondel af den från ett sjuttiotwåendels mtl Wallby nr 15, afsöndrade lägenheten Wallby nr 49, som i sin helhet innehåller 0,51 qwadratref för Erik Persson, hwilken köpt berörde andel af Håkan Hansson för en till 2 kronor 50 öre beräknad köpesumma.
  217. En femtedel af den från ett sjuttiotwåendels mtl Wallby nr 15, afsöndrade lägenheten Wallby nr 49, som i sin helhet innehåller 0,51 qwadratref, för delegarne i Jöns Håkanssons bo, hwilka köpt nämnde andel af Håkan Hansson för en till 5 kronor beräknad köpesumma.
  218. En femtedel af den från ett sjuttiotwåendels mtl Wallby nr 15, afsöndrade lägenheten Wallby nr 49, som i sin helhet utgör 0,51 qwadretref, för Jöns Olsson Holst, hwilken köpt nämnde andel af Håkan Hansson för en till 5 kronor beräknad köpesumma.
  219. Fem sextondels mtl Wallby nr 14, som Per Månsson och hans hustru Anna Nilsdotter köpt af Swen Lindgren och Karna Olsdotter för 12500 kronor.
  274. En från ett sjuttiotwåendels mtl Wallby nr 15 afsöndrade lägenhet om 3 kappland rymd, i jordeboken benämnd Wallby nr 43, som Lars Olsson köpt af Jöns Åkesson för 475 kronor.

  1881 7/9, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart. Under innewarande års Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen
  g) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  1. Wallby nr 40, tjugofem sextiofjerdedels mantal, som Swen Lindgren och hans hustru Karna Olsson köpt af Per Månsson och Anna Nilsdotter för 16,000 kronor.
  2. Wallby nr 28, ett femhundrasjuttiosjettedels mantal, som Ola Olsson och hans hustru Karna Larsson köpt af den senares fader Lars Olsson för 150 kronor och förbindelse att utgöra undantag.
  4. Wallby nr 9, elfwa etthundratjugoåttondels mtl förslagswis, som Anders Nilsson och hans hustru Bengta Persdotter köpt af Jöns Olsson för 6,827 kronor 50 öre.
  5. Wallby nr 50, en från ett sjuttiotwåendels mtl Wallby nr 15 afsöndrad lägenhet om 0,7 qvadratrefs rymd, som Swen Lindgren köpt af Matts Hansson för 500 kronor.
  101. Glifwarp nr 17, en från sju etthundranittiotwåendels mtl Glifwarp nr 4 afsöndrad lägenhet om 0,9576 qvadratrefs rymd, för Per Jönsson, hwilken köpt nämnde fastighet af Anders Nilsson och Ingar Nilsdotter för 150 kronor.
  109. Wallby nr 28, sju sjuhundraåttondels mantal, för Nämndemannen Nils Lasson i Hammenhög, hwilken köpt detsamma af Anders Jönsson för 3,166 kronor 67 öre.
  118. Sju och ett niondels kappland med åsatt ett twåtusentrehundrafjerdedels mantal af Wallby nr 38, för Henrik Mårtensson, hwilken, enligt arfförening, fått nämnde fastighet på sig öfwerlåten från sina barn Anders, Mårten, Nils och Elna.
  119. En till läge och gränser bestämd jordrymd om tjugoett och ett tredjedels kappland med åsatt ett sjuhundrasextioåttondels mantal af Wallby nr 38, för Nils Andersson, hwilken köpte nämnde fastighet af Henrik Mårtensson för 500 kronor.
  163. Wallby nr 9, ett trettiotwåendels mtl, för Hans Persson och hans hustru Nilla Jönsdotter, hwilka köpt detsamma af Måns Nilsson för 4,625 kr.
  215. Wallby nr 38, sju sjuhundrasextioåttondedels mtl, för Anders Swensson, hwilken köpt detsamma af sina föräldrar Swen Månsson och Kjersti Andersdotter för 2,000 kr och förbindelse att utgöra undantag.
  240. Ett trettiotwåendels mantal Wallby nr 9, för Ola Larsson och hans hustru Ingrid Cecilia Swensdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Hans Persson och hans hustru för 4,716 kronor 66 öre.
  274. En till läge och gränser bestämd till ett nittondedels mtl förslagswis beräknad andel af Glifwarp nr 4, för Anders Olsson, hwilken köpt nämnde fastighet af Anders Mattsson och Anna Larsdotter för 1,000 kronor.
  314. Tjugofem ettusenetthundrafemtiotwåendels mtl nr 9 och fem trehundraåttiondedels mantal nr 12 Wallby, för Anders Bosson Boman, hwilken ärft nämnda fastigheter efter sin moder Hanna Andersdotter och syster Anna Bosdotter.
  315. Tjugofem ettusenetthundrafemtiotwåendels mtl Wallby 9, för Maria Bosdotter, hwilken ärft detsamma efter sin moder Hanna Andersdotter och syster Anna Bosdotter.
  316. Elfwa ettusenetthundafemtiotwåendels mantal Wallby nr 9, för Ola Nilssons hustru Maria Bosdotter, hwilken tillbytt sig detsamma af Anders Bosson Boman mot fem trehundraåttiofjerdedels mtl Wallby nr 12.
  317. Fem trehundraåttiofjerdedels mtl Wallby nr 12, för Anders Bosson Boman, hwilken tillbytt sig detsamma af Ola Nilsson och hans hustru Maria Bosdotter mot elfwa ettusenetthundrafemtiotwåendels mantal Wallby nr 9 och en mellangift af 175 kronor.
  318. Fem etthundrafyratiofjerdedels mtl Wallby nr 12, för Anders Bosson Boman, hwilken köpt detsamma af sin fader Bo Mårtensson för 3,500 kronor.
  319. Trettiofem femhundrasjuttiosjettedels mtl nr 9 och ett femhundrasjuttiosjettedels mantal af nr 12 Wallby, för Anders Bosson Boman, hwilken köpt nämnde fastighet af aflidne Bo Mårtenssons arfwingar för 7,400 kronor.

  1888 14/2, N:o 33 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart, att i Ingelstads och Jerrestads härads tingslags kyrkor offentligen uppläsas.
  Jemlikt 17 § Kongl. Förordningen den 16 Juni 1875, angående lagfart å fång till fast egendom, sådan den lyder i lag af den 28 Oktober 1887. kungöres härmed följande:
  ”Förteckning öfwer de hemman och lägenheter, hwarå Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt meddelat lagfart under höstetinget 1887.
  1. En till läge och gränser bestämd, till ett twåtusenfyrtioåttondedels mtl förslagswis beräknad andel af nr 38 Wallby, som Bothilda Lundgren köpt af Anders Eriksson för 200 kr.
  6. Sju fyratusennittiosjettedels mtl Wallby nr 38 som Per Eriksson och hans hustru Anna Nilsdotter köpt af Hanna Mårtensson för 400 kr.
  82. En från ett sextondedels mtl Wallby nr 9 afsöndrad lägenhet om 16 kappland med derå uppförd qwarn, i jordeboken benämnd Wallby nr 46, samt en till ett etthundrafjortondedels mtl förslagswis beräknad andel af Wallby nr 9, som Swen Hansson och hans hustru Marna Swensson köpt af Nils Andersson och hans hustru Hanna Larsdotter för 5,700 kr.
  207. Fem åttahundranittiosjettedels mtl Wallby nr 9, som Anders Tufwesson bekommit i giftorätt efter sin aflidna hustru Else Ragnarsdotter.
  208. Fem åttehundranittiosjettedels mtl Wallby nr 9, som Ola och Johan Anderssöner samt Maria, Hanna och Ingrid Andersdöttrar bekommit i arf efter sin aflidna moder Else Ragnarsdotter.
  209. Fem fyrahundrafyrtioåttondedels mtl Wallby nr 9, som Nils Andersson och hans hustru Kersti Håkansdotter köpt af Anders Tufwesson, jemwäl såsom förmyndare för sina omyndige barn Ingrid och Johan, Ola Andersson, Maria Andersdotter och dennes man Gustaf Nilsson samt Hanna Andersdotter och hennes man Frans Löfqwist för 1833 kronor 33 öre.

  1888 28/8, N:o 175 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart, att i Ingelstads och Jerrestads härads tingslags kyrkor offentligen uppläsas.
  Jemlikt 17 § Kongl. Förordningen den 16 Juni 1875, angående lagfart å fång till fast egendom, sådan den lyder i lag af den 28 Oktober 1887. kungöres härmed följande:
  ”Förteckning öfwer de hemman och lägenheter, hwarå Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt meddelat lagfart under Wårtinget år1888.
  58. En till ett twåtusensexhundraåttioåttondels mtl förslagswis beräknad andel af Wallby nr 9, som Johanna Andersson och Frans Emil Andersson bekommit, den förra i giftorätt och den senare i arf efter aflidne Anders Hansson.
  59. Nyss nämnda fastighet, som Per Hansson köpt af Johanna Andersson samt omyndige Frans Emil Anderssons förmyndare Nils Jönsson för 102 kr.
  60. En till ett fyrahundrafyrtioåttondels mtl förslagswis beräknad andel af Wallby nr 9, som Nils Gunnarsson köpt af Per Hansson för 400 kr.
  61. Ett halft tunnland jord å hemmanet Wallby nr 9 med förslagswis åsatt ett fyrahundrafyrtioåttondels mtl, som Nils Gunnarsson köpt af Nils Swensson och Hanna Mårtensdotter för 350 kronor.
  69. En från hemmanet Wallby nr 22 ett halft mtl afsöndrad tomt, innehållande i westra sidan 124 fot i norra sidan 116 fot, i östra sidan 130 fot och i södra sidan intill häradswägen 116 fot, som Wallby kommun erhållit i gåfwa af Lagmannen T. L. Sylwan samt Fru Adéle Rosencrantz, född Sylwan, och hennes man Herr Kammarherren och Kommendören Holger Rosencrantz.
  80. En till sjutton fyratusennittiosjettedels mtl förslagswis beräknad andel af hemmanet Wallby nr 38, som Nils Persson erhållit i giftorätt efter sin aflidna hustru Johanna Larsson.
  113. Dels ett tredjedels mtl och ett från ett sjettedels mtl afsöndradt tunnland jord af Salarp nr 1, dels ock den från ett halft mtl Salarp nr 4 afsöndrade lägenheten nr 8 Salarp, som Swen Nilssons sterbhusdelegare, Enkan Eljena Persdotter och barnen Ingrid, Maria och Augusta erhållit i giftorätt och arf efter aflidne Swen Nilsson.
  114. Nyssnämnda fastigheter, som Jöns Olsson köpt af Eljena Persdotter, Ingrid Swensdotter och hennes man Swen Andersson, Maria Swensdotter och hennes man Ehrenfried Pettersson samt af Augusta Swensdotter genom hennes förmyndare Eljena Persdotter och gode man Swen Andersson för 22,000 kronor jemte wilkor om undantag.
  115. Dels ett sjettedels mtl samt hälften af ett från sjettedels mtl afsöndradt tunnland jord af Salarp nr 1, dels och hälften af den från ett halft mtl Salarp nr 4 afsöndrade lägenheter nr 8, som Eljena Persson köpt af Jöns Olsson för 7,000 kr.

  1892 6/2, N:o 39 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart, att uppläsas från predikstolen i kyrkorna inom Ingelstads och Jerrestads härads tingslag.
  Wid Ingelstads och Jerrestads härads hösteting år 1891 hafwa lagfarter meddelats å:
  88. En till läge och gränser bestämd jordlott af omkring ett tunnlands rymd med förslagswis åsatt ett twåhundratjugofjerdedels mtl af hemmanet Wallby nr 5, som Johan Persson köpt af Ola Månsson för 400 kr.
  160. Nio etthundratjugoåttondels mtl Wallby nr 12, som Ingrid Månsson köpt af Per Nilsson för 5,000 kr.
  179. Nio tjugoettusenfemhundrafjerdedels mtl Wallby nr 28, som Bolla Olsdotter samt Per persson, Ola Persson Strand och Botilda Persdotter fått i giftorätt och arf efter för död förklarade Per Bosson.
  180. Ett etthundratolftedels mtl Wallby nr 5, som Bengt Hansson fått i giftorätt efter sin aflidna hustru Gertrud Persdotter.
  210. Tre tiondedelar af den från ett fjerdedels mtl nr 40 Wallby afsöndrade lägenheten nr 47 Wallby, som Per Jönsson, Nils Jönsson och Jöns Jönsson samt Sofia Jönsdotter ärft efter sin aflidne fader Jöns Klausson.
  211. Nyssnämnda lägenhetsandel, som Per Olsson köpt af Per Jönsson, Nils Jönsson och Anders Jönsson samt Sofia Jönsdotter och hennes man Per Nilsson för 650 kr.

  1892 18/6, N:o 52 (Landskansliet)
  På begäran intages denna Kungörelse.
  Jemlikt denna dag fattadt beslut warder härmed tillkännagifwet att räntan å i Wallby Arbetareförenings sparbank deponerade medel från och med den 1 nästkommande Januari nedsättes till fyra procent för året.
  Wallby den 7 Maj 1892
  Direktionen

  1892 11/6, N:o 56 (Landskansliet)
  På begäran intages denna Kungörelse.
  På grund af allmän räntenedsättning i orten beslöt Direktionen denna dag att Sparbanken i Wallby för insatte och insättande medel från den 1 nästkommande Januari endast Fyra (4) procents ränta årligen.
  Wallby den 11 Juni 1892
  Direktionen

  1892 13/8, N:o 211 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart, att uppläsas från predikstolen i kyrkorna inom Ingelstads och Jerrestads härads tingslag.
  Wid Ingelstads och Jerrestads härads wårting år 1892 hafwa lagfarter meddelats å:
  60. Nio tjugoettusenfemhundrafjerdedels mtl Wallby nr 28, som Magnus Nilssson och hans hustru Maria Mårtensdotter köpt af Bolla Olsson, Per Persson, Ola Persson Strand samt Bothilda Persson och hennes man Andreas Reslow för 83 kr.
  197. Tre sextiofjerdedels mtl Glifwarp nr 8, som Per Nilsson och hans hustru Bengta Hansdotter köpt af N. Sandberg för 6,000 kr.
  198. En till twå twåtusenfyrtioåttondels mtl förslagswis beräknad andel af Wallby nr 38, som Lars Andersson köpt af Anders Eriksson för 125 kr.
  199. Nyssnämnda fastighet, som Per Eriksson fått på sig öfwerlåten af Lars Andersson för 125 kr.
  239. Ett åttondels mtl Wallby nr 12, som Peter Lindqwist och hans tillämnade hustru Maria Persson köpt af den senares föräldrar Per Jönsson och Mätta Larsdotter för 5,000 kr. jemte förbindelse att utgöra undantag.
  276. Nio etthundratjugoåttondels mtl Wallby nr 5, som Lars Persson Westborg och hans hustru Nelly Pettersson köpt af Sasser Nilsson och Edla Henriksdotter för 6,000 kr.
  289. Tre sextondedels mtl Wallby nr 13, som Ola Swensson och hans hustru Janna Andersson köpt af den förres föräldrar Swen Olsson och Elsa Håkansdotter för 15,000 kr.
  293. Ett nittiosjettedels mtl Wallby nr 15, som Gunnar Swensson fått i giftorätt efter sin aflidna hustru Ingar Nilsdotter.
  294. Ett nittiosjettedels mtl Wallby nr 15, som Mårten Nilsson, Anna Nilsson, Anders Persson, Swen Persson, Per Persson Nylén, Bengta och Hanna Persdöttrar, Bengta Nilsdotter, Edward Nilsson och Elna Nilsdotter ärft efter aflidna Ingar Nilsdotter.
  298. Ett nittiosjettedels mtl Wallby nr 15, som Gunnar Swensson köpt af Mårten Nilsson, Anna Nilsson och hennes man Anders Persson, Anders Persson, Swen Persson, Per Persson Nylén, bengta Berghult och hennes man H: Berghult, Edward Nilsson och Elna Nilsson samt från omyndiga Bengta Nilsdotteroch å utrikes ort warande Hanna Persdotter och hennes man Per Eliasson för 1,250 kr.
  325. Ett tjugotwåendels mtl Wallby nr 24, som Jöns Olsson köpt af Anders Nilsson och Hanna Månsson för 7,550 kr.
  326. Nyssnämnda fastighet, som Swen Olsson och hans hustru Else Håkansdotter fått på sig öfwerlåten af Jöns Olsson för 7,550 kr.

  1895 30/9, N:r 154 (serien II)
  Kungörelse om exekutiv auktion
  Måndagen den 4 nästkommande November kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af från Byggmästaren A. Björnsson utmätte fastigheten 1/192 mantal nr 28 Wallby i Wallby socken och Jerrestads härad.
  Egendomen, som håller i egowidd omkring 1,2 hektar, deraf 0,3 hektar trädgård samt återstoden åker och som är försedd med boningshus samt en mindre byggnad, har utmätningswärderats till 4,000 kronor.
  De, hvilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 27 September 1895.
  e.f.
  Nils Leth

  1896 29/8, N:r 219 (Landskansliet) (Uppläses i Jerrestads härads kyrkor.)
  Kungörelse om förklaring öfver besvär emot Länsstyrelsens utslag den 21 Maj 1896 angående ny vägdelning inom Jerrestads väghållningsdistrikt.
  Sedan Håkan Perssoni Wallby, Jöns Mårtensson i Salarp och S Mårtensson i Tullstorp å Wallby socknemäns vägnar hos Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Kollegium anfört besvär öfver Länsstyrelsens utslag den 21 Maj 1896 angående ny vägdelning inom Jerrestads väghållningsdistrikt, samt nämnda Kongl. Kollegium genom remissresolution den 21 i denna månad anmodat Länsstyrelsen att i målet infordra vederbörandes förklaring, så varder de väghållningsskyldige inom nämnda väghållningsdistrikt härmen förelagdt att inom tre veckor efter det denna kungörelse blifvit uppläst i kyrkan till den församling, der förklaranden bor och har sitt hemvist, till kronofogden i Ingelstads fögderi, hos vilken besvärsakten under förklaringstiden är för granskning tillgänglig, inkomma med sina till Kongl. Kammar Kollegium stälda förklaringar öfver besvären, vid äfventyr att förklarings uteblifvande icke hindrar målets afgörande på för handen varande skäl.

  1896 3/2, N:r 8 (Landskansliet) Serien II) (Se även 1896 22/2, N:r 16)
  Kungörelse om syssloman i vattenafledningsföretag.
  Jemlikt 74 § Lagen den 20 Juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten kungöres härmed att landtbrukaren Sven Lindgren i Wallby blifvit utsedd till syssloman att tala och svara i mål som angå torrläggning af sanka egor, tillhörande hemman i Listarum, Killeröds och Gårdlösa byar i Smedstorps socken samt Komstads by i Stiby socken.