Vitaby

  Pastorat: S Mellby och Vitaby
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1951 Vitaby
  1952-1973 Kivik
  1974- Simrishamn

  1889-1951 Vitemölle municipalsamhälle
  1952-1973 Kivik
  1974- Simrishamn

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij existerade eller har kunnat förrättas” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  År 1722 uppsättande av skorstenar i de stugor och hus varuti eldstäder fanns (AID: v331250.b3740.s147)
  Hjälmaröd byordning 1773-01-14; 1778 [Albo häradsrätts arkiv FV:1;
  Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm]
  Torup och Vitaby byordning 1781-05-01 [Albo häradsrätts arkiv FV:1]

  Litteratur:
  Haväng, H. Det ursprungliga Vitaby stationssamhälle. Stencil. 1977
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 133-135. 1991
  Vuxenskolan i Österlen. Hjälmaröd i Vitaby socken. 1977
  Vuxenskolan i Österlen. Vitaby socken. 1976
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 120-121. 1981
  Åberg, G. Vitaby kyrka. 1966

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023386.b1350
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b5560.s556
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b8670.s867
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b3290.s327, v1018270.b7340.s732
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b2990.s249

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Hvitaby Sokn och By har: (e)

  Annex 3/16
  Insokne Frällse 4 Torups Gård.
  Gatehus 8 till Torup 7 st.

  Mycken men skarp åker, liten äng och ey mera,

  Gräflunda har: (f)

  Skatte 1/4
  Crono in och oindelte 2. 1/4
  Länsmans Boställe 1/4
  Utsokne Frällse 1/8 Torup 1/16 och Giärsnäs 1/16
  Insokne Frällse 1. 5/24 Torups Gård.
  Gatehus 26 till Torup 3 st.
  Qwarn 1

  Nödtorftigt utsäde och höbohl med någon bok- och surskog.

  Axellhult har:

  Skatte 1/8

  Skarp åker, godt höbohl med någon bok- och surskog.

  Hielmaröd har:

  Crono indelt 1. 3/4
  Utsokne Frällse 1/8 Torups Gård.
  Insokne Frällse 1. 1/4
  Gatehus 30 till Torup 7 st.

  Skarp och swag åker och äng men ey flere lägenheter.

  Krubbemölla:

  Crono indelt 1 1/6 Torups Gård.
  Utsokne Frällse 1/12 Torups Gård.

  Nödtorftigt utsäde och höbohl med någon surskog.

  Torups By har:

  Insok. Frällse 2. 5/8 Torups Gård.
  Gatehus 6

  Skarp och swag åker samt äng men ej mera.

  Biärneboa:

  Insokne Frällse 1/4 Torups Gård.

  Sidländ och swag åker, god äng, tillräckelig bok-, eke-och surskog.

  Ljungseröd:

  Insokne Frällse 3/16 Torups Gård.

  Egor af lika beskaffenhet med Biärneboa.

  Hyblekille:

  Insokne Frällse 1/8 Torups Gård.

  Skarp åker, god äng, tillräckelig bok-, eke- och surskog.

  Hwitemölla:

  Insokne Frällse 1 Torups Gård.
  Gatehus dito 16
  Åledrätter dito 4

  Detta fiske Läye idkar saltsiöfiske bestående uti lax, ål, torsk, flundror, tobis och sill.

  Torups Säteri (g) 1. 2/3 Herr Grefwen Præsidenten Riddarn och Commend. af kongl. Maj:t orden Carl Fried. Piper.

  Soknen har 61 st. hemmansbrukare utom Säteriet, och giör med Mälby Sokn ett Regalt Pastorat.

  (e) Sax Gram. berättar pag 152 att Ragnar Lodbrok, then Swänske konung Sigurd Hrings Son har wid denne By hullit ett fäldtslag och därigenom banat sig wägen till det Skandiska öfwerwäldet.

  (f) Wäster om denne By synes Rudera efter en Gård. Berättelsen i orten är därom sålunda, att en Grefwe wid namn Lund, bygt denne Gård, af hwilcken Byn sedermera fådt sitt namn och att denne Grefwe skall ligga begrafwen i en kulle ej långt från Gården, warest en stor sten till åminnelse däraf finnes upprättad.

  (g) Sätesgården har en grundmurad Caractairs Bygnad en Wåning hög utom kiök och 3:ne kiällare, samt en flygelbygnad af korswärcke för Betieningen inrättad, hwilcka bägge med tegel äro betäckte, men den södra och östra sidan af gården finnes med Gråstensmur instängder. I norr bredewid korswärcks bygnaden är en liten trägård, och i öster en liten humblegård, uti hwilcken finnes en del asketrän af en anseenlig högd hwaraf de siöfarande taga rättelse. Ladugården som ligger något i söder från Mangården, består af 2:ne Bygnader, den ena af Gråstens grundmur, uppbygd 1639, och den andre af korswärcke, samt bägge med halmtak försedde. Emellan Man och Ladugården äro 2:ne dammar tillämnade, som komma att i ståndsättas, hwarförutan Gården eger, ett important Laxörefiske uti en ström en fierdedels mil från Gården, utom saltsiöfisket. Skarpt och sandigt, dåck nödtorftigt utsäde i 3:ne Wångar. Liten höbärgning. Tillräckelig hög- och surskog med mycken kåstnad instängd, utom 2:ne anseenliga Planterings hagar. Efter Jordeböckernes föranledande 9 och trettioen fyratioåttondedels Insokne, 3 och fem tolftedels Utsokne Frällse hemman. 3 och en siettedels Rusthåls hemman. 64 st. In- och Utsokne samt Crono Gatehus 64 st. fiskare hus som idka saltsiöfiske. 5 st. odal Miölqwarnar utom sqwatteqwarnar på underliggande gods och 22 st. så kallade ålefisken eller Drätter. Floreus pag. 125 förmenar, at denne Gård har sitt namn af en mägtig Thor som i förra tider härstädes haft sitt säte, hwarest ock till dess åminnelse, skall finnas en kiälla i neiden liggande, Thorskiälla kallad, wid hwilcken mycken wantro med offrande och dantsande, Midsommars natten fordom blifwit föröfwad. Detta Gods har i äldre tider tilhört Beckiska Familien men gienom byte mot Glimminge kommit till Fru Christina Piper.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Axlahult nr 1, 1/8 mtl 1756 okt. 14, skattebrev på 1/8 mtl
  Grevlunda nr 1, 1/8 mtl 1809, december 5, skatteköp (AID: v567030.b4250.s414)
  Grevlunda nr 3, 1/4 mtl 1790 aug. 5, kvittens i landskontoret
  Grevlunda nr 5, 1/8 mtl 1813, juni 25, skatteköp (AID: v567030.b4250.s414), se Länskungörelsen nedan
  Grevlunda nr 7, 1/8 mtl 1825 december 20, skatteköp (AID: v567030.b4280.s417)
  Grevlunda nr 11, 1/8 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
  Grevlunda nr 14, 1/6 mtl 1790 mars 30, kvittens i landskontoret
  Grevlunda nr 14, 1/128 mtl 1862, se Länskungörelsen nedan
  Grevlunda nr 15, 1/4 mtl 1767 sept. 23, skattebrev på 1/4 mtl
  Grevlunda nr 17, 1/4 mtl 1756 okt. 14, skattebrev på 1/4 mtl
  Grevlunda nr 18, 1/4 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
  Hjälmaröd nr 4, 1/4 mtl 1809 maj 16, skatteköp (AID: v567030.b4250.s414)
  Hjälmaröd nr 5, 1/4 mtl 1797 maj 26, kvittens i landskontoret
  Hjälmaröd nr 6, 1/4 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
  Hjälmaröd nr 7, ett gatehus 1769 okt. 5, skattebrev
  Hjälmaröd nr 11, 1/8 mtl 1795 apr. 4, kvittens i landskontoret
  Hjälmaröd nr 14, torp 1812 juni 5, skatteköp (AID: v567030.b4270.s416)


  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Bosadrätt 1:1, en åldrätt Kristinehovs och Torups fideikommiss Arrendator Anton Emil Nilsson m.fl [AID: v834523.b2080.s195b]
  Kalmaredrätt 1:1, en åldrätt Kristinehovs och Torups fideikommiss [AID: v834523.b2080.s195b]
  Olof Larsdrätt 1:1, en åldrätt Kristinehovs och Torups fideikommiss [AID: v834523.b2080.s195b]
  Vitemöllasättet 1:1, en åldrätt Kristinehovs och Torups fideikommiss Arrendator Jöns Malmgren m.fl [AID: v834523.b2080.s195b]

  Ur: SOU 1925:19 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Albo härad
  Hvitaby socken
  112. Olof Lars drätt nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), frälse, [AID: v384786.b3060.s59]
  113. Kalmaredrätt nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), frälse, och [AID: v384786.b3060.s59]
  114. Bosadrätt nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), frälse, upptagna på en i 1688 års jordebok införd fiskeförteckning såsom. räntande vardera 5 dlr smt efter skattläggning 1688; inlösta under säteriet Torup enligt kungligt brev 1687 11/38 och landshövdingens order 1697 16/1; införda första gången i 1725 års jordebok under frälse titel, varunder de alltjämt redovisats.
  115. Hvitemöllasättet nr 1, en åldrätt (enligt 1874 års jordebok), frälse, upptagen på en i 1688 års jordebok införd specifikation såsom räntande 20 dlr smt; tillhör säteriet Torup, införd första gången i 1725 års jordebok under frälse titel, varunder den alltjämt redovisats.
  116; Torup nr 9, tio st. åldrätter (enligt 1874 års jordebok), frälse, införda första gången i 1874 års jordebok under frälse titel, men 9 st. finnas upptagna i 1743 års rusttjänstlängd under säteriet Torup med landgille av 1/1 tunnna ål eller 4 dlr 3 öre smt. [AID: v834523.b2080.s195]

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 13 september 1911 i templarsalen i Kiviks fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Gärds och Albo härad. I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid länsmannen i Brösarps länsmansdistrikt Hj. E. T. Vannholm: strandägarna: godsägaren Rudolf Stjernsvärd å Vidtsköfle såsom ägare av Yngsjö nr 9, Furuboda och Perstorp genom befullmäktigat ombud arrendatorn R. Weibull i Folkestorp, kommunalordföranden Ola Nilsson i Maglehem dels för egen del såsom strandägare och ägare av skattlagda ålfisket Maglehem nr 20 dels ock såsom befullmäktigat ombud för Nils Larsson i Stora Juleboda, greve Erik Alfred Piper å Kristinehof för nämnda fideikommissegendom tillhörande strandfastigheter och skattlagda fisken genom förvaltaren Fr. Larsson enligt företedd fullmakt, Per Andersson i nr 3, Hans Olsson i nr 4 och 11 samt Alfred Arvidsson och Per Olsson i nr 9 Hjälmaröd, Anders Andersson i Knäbäckslyckan nr 8, Johan Larsson i nr 11 samt Per Erlandsson, Anders Olsson, Nils Andersson och Anders Andersson i nr 23 Rörum, de två sistnämnda jämväl ägare av ålfiskena nr 12 och 13 Hjälmaröd, Nils Månsson i Olseröd nr 4, jämväl ägare av åldrätterna Lumpedrätten, Svärjaredrätten, Rumpedrätten och Gamla Stockholm i Maglehems socken, Johan Svensson, ägare av åldrätten Lysaryd nr 26 i Maglehems socken, Aug. Vikbourn i nr 4 och Per Håkansson i nr 19 Viks fiskläge, båda jämväl delägare i åldrätterna Blackedrätten, Bryggedrätten och Vikssättet i Rörums socken. /…/
  Fiskaren Nils Torsson i Kivik: Olseröds bys ägor sträckte sig icke närmare havet än 300 famnar. Över strandmarken vore Vidtsköfle gårds ägare skyddsherre, men kronan vore ägare av densamma.
  Fiskaren Andersson i Knäbäck: Utefter hela kusten vore nog förhållandet lika som vid Olseröds by. Kronan hade sedan gammalt rätt till bärgningsplats på stranden. Strandägaren Arvidsson i Hjälmaröd: På kartan över hans hemman hade närmast havsstranden utmärkts en omkring 40 famnar bred remsa, som kallades fiskestig. Arealen av densamma hade emellertid inräknats i hemmanets areal och måste således tillhöra hemmansägaren och icke kronan.
  Förvaltaren Larsson i Kristinehof: Ägorna till Kristinehofs fideikommissegendom sträckte sig utefter kusten från Knäbäck till Kivik med undantag av ett område mellan Kivik och Hvitemölla, som tillhörde Hjälmaröds by. Fideikommisset ägde icke blott stranden utan även samtliga skattlagda fisken utmed denna kuststräcka utom Stora Juleboda åldrätt, som tillhörde kronan. Icke blott ålfisket utan även allt annat fiske på denna sträcka vore förbehållet arrendatorerna av de skattlagda ålfiskena. Detta hade varit förhållandet åtminstone de sista 45 åren. Till Kristinehof hörde jämväl flera åldrätter söder om Kiviks hamn, men där vore stranden i annans ägo. Strandägaren Arvidsson i Hjälmaröd: Utmed kusten från Kivik till Hvitemölla hade laxöringsfisket varit fritt i alla tider till för omkring 6 år sedan, då det utarrenderats.
  Fiskaren Per Nilsson i Hvitemölla hade av gamla personer hört berättas, att allt fiske med undantag av det efter ål förr i tiden varit fritt för en var.
  Fiskaren Henrik Persson i Kivik: Laxöringsfisket hade i alla tider bedrivits utan någon som helst avgift ända till för 6 år sedan. Numera vore det utarrenderat på kuststräckan från Kiviks hamn till Karakås. Fiskarna förlorade intresset för fisket till följd av de höga arrendeavgifterna och en ytterligare olägenhet, som förefunnes därutinnan, att de genom arrendeavtalen ofta förbjödes att sälja fisken vem som helst utan vore skyldiga att hembjuda den åt strandägarna.
  Fiskaren Mattsson i Kivik åberopade följande så lydande skriftliga anförande: »Helt ung arrenderade jag tillsamman med tre kamrater ålfisket Karakås för ett årligt arrende av 1,000 kronor till ägaren samt 9 kronor till kantorn i pastoratet. Bland arrendevillkoren i övrigt var föreskrivet att vi själva skulle hålla all erforderlig redskap, ålbod, båtar och sumpar. Något skriftligt kontrakt kunde ej erhållas, av vilken orsak kan jag ej uppgiva. Vi hade otur så att vi flera höstar gjorde ringa fångst. Ett år kunde vi ej ens fiska till arrendeavgiften utan fingo upplåna 400 kronor till fyllnad i avgiften; men det oaktat höll jag ut i 11 års höstfisken. Då det år 1899 spordes, att vi ej längre fingo sträcka uthommeraderna längre än 100 famnar från en famns stadigt djup blev ställningen för oss än svårare. Antalet hommor måste minskas och förtjänsten minskades i samma mån. I stället för 16 à 20 stycken i rad utåt fingo vi ej rum till mera än 10 à 12 stycken. I fall av överträdelse hotades vi med stämning av länsman. Ävenledes förbjödos vi att såsom hittills fiska laxöring, så framt vi ej till strandägaren särskilt ville betala 100 kronor om året, vilket var ogörligt då hela laxöringsfisket den hösten ej inbragte oss mera än 138 kilo. Hösten 1899 flyttade jag och tre kamrater till ålfisket Qvassa. Här var muntliga överenskommelsen, att vi skulle erhålla hälften och ägaren hälften av all den av oss fångade ålen. Skulle någon laxöring eller torsk bli fångad, förbehöll ägaren sig rätten till sådan och för övrigt till all annan ätbar vara utan ringaste ersättning. Dessutom fordrade han att vi såsom ytterligare »villighet» skulle, så ofta han påfordrade, utgöra dagsverken åt honom bestående i vedhuggning, grävning och annat, vilka dagsverken utgjorde ett rätt kännbart plus i arrendeavgiften. Denna sista villan blev värre än den första, varför jag slutade samt begav mig till sjöss och seglade som sjöman under 7 års tid. Sedan 1909 seglar jag om somrarna och idkar ålfiske om hösten, även nu å Qvassa, som bytt ägare. Emellertid är det bäst att sluta, enär arrendena äro för höga och skatterna för tyngande. Arrendeavgiften enligt sista kontraktet, som är skriftligt, är 850 kronor, plus 15 kilo ål årligen samt alla på ålfisket belöpande skatter. För all laxöring som fiskas i garn erhåller strandägaren 25 öre per kilo.»
  E. o. hovrättsnotarien Hjort lät ingiva följande av honom undertecknade skrift: »Förhindrad att personligen närvara vid dagens möte i Kivik tillåter jag mig härmed uti min egenskap av ägare till skattlagda ålfiskena Esperödsdrätten, Qvassan och Karrekan, lämna följande upplysningar angående ifrågavarande fisken. Sedan urminnes tider har ägaren till ifrågavarande ålfisken haft uteslutande rättighet att vid desamma idka ålfiske så långt ut i havet, som sådant fiske kunnat med fördel bedrivas. Detta framgår av här närslutna utslag, meddelade av Kungl. Maj:t den 26 februari 1866, den 15 maj 1874, den 8 och 9 december 1875 samt av Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge den 14 juni 1901. I fråga om den rätt, som tillkommer strandägaren gentemot ålfiskena, så har Kungl. Maj:t uti ett den 28 oktober 1903 meddelat utslag, som här bifogas, med fastställande av Gärds och Albo häradsrätts samt Kungl. hovrättens över Skåne och Blekinge förut i saken givna utslag förklarat strandägaren berättigad att »så långt hans landgrund räckte å sådana tider av året, då ålfångst ej ifrågakomme, idka allt slags fiske ävensom att å andra tider idka sådant fiske, som ej lände till men för fisket efter ål».
  Strandägaren Andersson i Rörum nr 23: Utmed kusten söder om Kivik till Viks fiskläge funnes även skattlagda ålfisken. Strandägarna förbehölle sig allt fiske utom efter ål, vilket tillkomme åldrättsinnehavarna. Något förbud hade emellertid icke utfärdats. Förr i tiden hade ålfiskeägarna jämväl tagit all annan fisk. Numera ville emellertid strandägarna själva idka fisket.
  Strandägaren Erlandsson i Rörum nr 23: Skattlagda ålfisket Vikssättet nr 12, 13 vore utarrenderat med rätt för arrendatorerna att jämväl fiska all annan fisk än ål. Andra än arrendatorerna hade icke rätt att idka fiske därstädes. Så hade förhållandet varit i alla tider. Under hemmanet Rörum nr 23 brukades tvenne åldrätter, kallade Skattedrätten, vilka blivit skatteköpta genom kungl. kammarkollegii skattebrev den 21 mars 1859. Rörums byamän, vilkas ägor sträckte sig ända ned till havet, förbehölle sig laxöringsfisket. Allt annat fiske utanför Rörum vore fritt med det undantag som ovan nämnts angående Vikssättet.
  Strandägaren Olsson i Rörum: Även vid Rörum funnes en strandremsa, som vore oskiftad och samfälld för bydelägarna. Jordägarna förbehölle sig endast laxöringsfisket. Där bedreves intet annat fiske än efter ål, lax, laxöring och tobis. Sillstimmen ginge i allmänhet icke in till stranden. Tobisfiske vore fritt utmed hela kusten.
  Strandägaren Håkansson i Vik: Vissa jordägare hade förbjudit laxfiske vid Rörum.
  Fiskaren Andersson i Knäbäck: Vid Vik bedreves ej laxöringsfiske. Något förbud däremot hade icke utfärdats.

  Sjövant folk på Österlen år 1742

  Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 16 5/8 hemman, af hvilka 11 31/48 äro frälse, 2 3/4 skatte och 2 11/48 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 7-9 Svabesholms kompani nr 4-7 Simrishamns skvadron nr 79-82
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 77-81, 107 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Vitaby

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1410
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00437
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00253
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00475
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00245
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00325
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00213
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00288
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00232
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00034
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00211
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00179
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00161
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00168
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00234
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Hwitaby Hjelmaröd 1853 Dräng Tufwe Nilsson
  Greflunda 1853 Dito Johan Mattsson
  Hwitamölla 1852 Dito Per Andersson
  Dito Per Olsson
  1851 Dito Måns Thorsson
  Torup 1850 Dito Jöns Nilsson
  Björneboda Dito Per Trulsson
  Hwitemölla 1850 Dräng Hans Olsson
  1849 Dito Håkan Persson
  Dito Lars Hansson Sjöström
  Hwitaby 1847 Dito Nils Månsson
  Hwitemölla Dito Ola Thorsson
  1846 Dito Sone Nilsson
  1845 Dito Hans Pettersson
  1844 Dito Ola Hansson


  Vitaby år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Hwijtaby Sochn
  Hr Beckers Sätherij och Afwels Gårdh Torup Gårdh Består aff 2 huus med kårswärk
  Insochne Wekudagz till Torup 1 Hwijtaby: Pehr Månsson 1/2 Fyra huusläng:r något bröstfeldige hielper sigh
  -”- 2 Jöns Ingwarsson 1/4 Fins 2 små husläng:r wedh macht Een fattigh Åbo
  Dito Insochne till Torup 3 Gathehuus: Mårten Håckonsson 1 Lijtet stompe huus fattig Åboo
  -”- 4 Dito Christen Hansson 1 Dito beskaffanheeth
  Anexehemman 5 Pehr Jacobsson 3/16 Fyra små huusläng:r och bonden wedh macht
  Insochne Wekudagz till Torup 6 Håckon Esbiörnsson 1 Fins 3 huusläng:r ½ parten ödhe och obrukadt
  -”- 7 Knuth Knuthsson 1/4 Fins 3 stomper huus
  -”- 8 Lars Truedtzon 1/2 Ähr 3 huuslängior
  -”- 9 Gathehuus Truls Hansson 1 Ähr 3 stomper huus
  -”- 10 Anders Pehrsson och Lasse Jbsson 1/2 Fyra stomper huus, bröstfeldigh och fattigh
  -”- 11 Olof Jbsson Möllar 1/2 Ähr 3 stycker huuslängier
  -”- 12 Pehr Swensson Torn 1/2 Een ruin: längia ähr ödhe och obrukadt
  -”- 13 Gathehuus Lasse Pehrsson 1 Ett stycke huus Uthfattigh
  -”- 4 Torup: Pehr Lasson 1/2 Fyra små husläng:r fattigh
  -”- 5 Olof Swensson 1/4 Fins 3 stomper huus och ödhe
  -”- 6 Nils Swensson nu Nils Larsson 1/8 Ett stompe huus författadt
  -”- 7 Åradh Ollsson 1/2 Een stompe huus ödhe
  Pantsatt ifrån Nils Juhl till Sahl: Hr Pehr I Mählby, doch medh dhe öfrige ifrån Jularne Crono hemfalne 1 Hwijtamölla: Hans Hansson 1 2 små huusläng:r behållen
  -”- 2 Gathehuus: Pehr Thomasson 1 Tre små stomper huus [AID: v384786.b3050.s57]
  Olof Albrecht Rusthåldh 1 Hielmarödh: Måns Nilsson 1/4 Fins 3 huusläng:r något lijtet wedh macht
  Hr Beckers frälse och Insochne till Torup 2 Thommas Bengdtzon 1/2 Ödhe och Afhyst
  Olof Albrechtz Rusthåldh 3 Pehr Lasson 1/4 Fyra små odogl: huus, Uthfattig
  -”- 4 Swen Swensson 1/4 Fyra huusläng:r något tembl: wedh macht
  Rusthållare 5 Olof Albrechtzon 1/4 Fins 3 husläng:r behålen
  Gregers Månss: Rusthåldh 6 Håckon Madtzon 1/4 Een längia och een stompe odogl: fattigh
  Cronones Ograverat 7 Gathehuus Swen Nilsson 1 2 stomper huus fattigh [AID: v612668.b3520]
  Ähr bebygdt på Corporal Johan Törners hestehemman 8 Ett huus Clemmet Sandhersson 1 Ett stycke huus, Åboen wedh macht
  Hr Lieutnant Dahlpijhls Insochne Frälse 9 Jeppe Swensson 1/8 Tre stomper huus bonden Uthfattig
  Corporalens heste hemman 10 Arfwest Clemmetzon 1/4 Fins 3 huusläng:r bröstfeldigh och Uthfattigh
  Hindrich Lustigz Rusthåldh 11 Jöns Esbiörnsson 1/4 Fyra huusläng:r bröstfeldige bondhen wedh macht
  Hr Beckz Wekudagz 12 Nils Håckonsson 1/2 Fins 2 stomper hus ½ parten ödhe fattigh
  -”- 13 Truls Pehrsson ett huus 1 Ett stycke huus
  Cronones Ograverat 14 Jöns Gummesson Dito 1 Fins 3 stomper huus
  Hr Beckz, Wekudagz 15 Håckon Jönss: Bierne 1/4 Fins 3 stomper huus fattigh
  Öfwerstl: Salmon 16 Gathehuus: Jep Månsson 1 Fins 2 stomper odogl: fattigh [AID: v612668.b700]
  Dito Hr Beckz Wekudagz 17 Killehuset 1 Ödhe och Afhyst
  -”- 18 Pehr Bengdtz huus 1 Ödhe och Afhyst
  Präste Änckians fiskarehus emoth strandhen 1 Nils Håckonsson Bagga 1 Ett lijtet stycke fiskarehus emoth stranden Åboen fattigh
  2/3 Fru Sophia Krabbes
  1/3 Hr Beckernes
  1 Krubbemöl:a Olof Trulsson 1/4 Fins 2 stomper huusbröstfeldige hielper sigh
  Crono Ograverat 1 Greflundamöl: Tycke Nilsson 1 Fins 2 små stomper huus. Intet bruk Uthan een qwarn
  Corporal Törners heste hem:n 1 Greflunda: Anders Månss: Änckia 1/3 Fins 3 små läng:r 1683 afbrändt. Uthfattig haf:r 2 åhrs frijheeth [AID: v459621.b880]
  Hr Beckz Wekudagz 2 Gudmun Månsson 1/8 Fins 3 små hus fattigh
  Hindrich Lustigz Rusthåldh 3 Jacob Gudmunsson 5/16 Har 3 läng:r wedh macht warit Afbrändt hielper sigh
  Cronan Ograverat 4 Gathehuus Åcke Hansson 1 Ett stycke huus
  Gregers Månss: Rusthåldh 5 Ibm: Håckon Jepsson 1/8 Fins 2 stomper huus hielper sigh
  Hr Beckz Wekudagz 6 Lars Skytt ett hus 1 Fins 2 stomper huus, Uthfattigh
  Corporal: Törners heste hemman 7 Mattis Nilsson 3/8 Ähr 3 stomper huus och Uthfattig, har 2 åhrs frijheet ifrån A:o 1683
  Hr Beckz Wekudagz 8 Nils Mårtensson 1 Ett lijtet huus Uthfattigh [AID: 98386a.b10270.s17]
  -”- 9 Anders Jbsson 1/4 Fins 4 stycken små hus, Uthfattigh
  ½ till Giärsnähz
  ½ till Ugerup
  10 Joen Esbiörnsson 1/8 Een längia ruinerat ödhe och obrukadt [AID: v384776.b771.s2, v612668.b2080, v612668.b2310]
  Gregers Månss: Rusthåldh 11 Clemet Frännesson 3/16 Haf:r fyra små husläng:r fattigh
  Hr Beckz Wekudagz 12 Måns Nilsson 1/4 Här fins 3 huuslängiar
  Rusthållare 13 Hindrich Lustigh 3/8 Fyra små stomper läng:r I åhr reparerat aff Ryttaren
  Corporal Törners heste hem:n 14 Åcke Esbiörnss: Knalle 1/2 Fins 3 stomper hus ruinerat, aldehles Uthfattigh Corporalen lijtet Ibruch
  Gregers Månss: Rusthåldh 15 Gudmun Jacobss: Änckia 1/4 Fins 4 stomper huus wedh macht [RA 1764]
  Byens huus till Swanneholm 16 Hans Esbiörnsson 1 Ett stycke hus fattigh
  Till Swanneholm 17 Eske Åstradhsson 3/8 Fins 3½ huuslänge wedh macht
  -”- 18 Nils Håckonsson 1/3 Fyra små husläng:r wedh macht
  Rusthållare och hemman 19 Gregers Månsson 5/16 Fyra husläng:r wedh macht
  Till Swanneholm 20 Isach Pehrsson 1/3 fy[r]a husläng:r wedh macht
  Hr Beckz wekudagz 21 Lars Pehrsson 1/3 Fins 3 små längior
  Cronan Ograverade 1 Liungseröd: Per Jepsson 1/4 Fyra stomper hus wedh macht [AID: v384786.b3040.s55, v384786.b3170.s81]
  -”- 1 Hyblekilla: Swen Tyckesson 1/4 Fins 3 st: husläng:r fattig snidh[?] bekommit [AID: v384786.b3050.s57, v384786.b3170.s81]
  -”-_ 1 Biernabo: Håckon Mårtenss: 1/2 Fyra husläng:r hielper sigh [AID: v384786.b3050.s57, v384786.b3170.s81]
  -”- 1 Axelhult: Mårten Andersson 1/4 Har 2 små huslängiar något wedh macht och bonden hielper sigh [AID: v331258.b1305.s81]

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 25 / sid 20 ff (AID: v98462.b25.s20)

  Torups gård år 1682:

  Inqvisition Öffwer Sätterien och Herregårdarnes beskaffeheet uthi Albo Häradt, Effter Medgifne Instruction, ifråhn Lofligh Commissionen af den 27 Aprilis Anno 1682
  /…/
  Toorops gårdh
  Nu tilhörigh Sahl. Jochum Becks Arvinggar, och ähr bygdt aff Sahl. Christian Bÿlouf Anno 1639. Och wahr förändh dhett aff Sahl: Bÿlouf bleff bygdt, 3:ne Böndergårdhar, hvickia Alla ägorne ligger än dher till, och Merra förbäthratt aff dhe andre bondegårdhars ägor, hvaröfver dhe ähro blefne öde, och beståhr nu byen aff 4:re halfva gårdhar och 2 fiärdingar, som nu är i Bruuk, Dock åhboerne af Lijthen förmågo.
  Gårdhen beståhr aff föllijandhe bygningh.
  Een länga huus af Kårswärk, muuratt Medh tägll emillan stolparna, och täglltaak.
  Uthij samma bygningh hänger et kammar aff grundmuur op, Medh tägltaak på, Elliest huussett i sigh sielf heelt bröstfäldigh såå taak som wäggiar, att ingen dher uthj kan boo, fins intteth på heela längian, uthan et fönster, och dhett aldheeles oduglight.
  Samma Längia ähr belägen i Raflundha Sochn.
  Een grundmuuratt LärLängia Medh halmtaak på, hvilken ähr belägen i Hvithaby sockn, ähr och samma Loolängia heely bröstfäldigh.
  Blifwer aff Härskapett bruukat medh Weckudagzbönderna, som liggia i byen i Hvithaby Sockn.
  Gårdhen ligger i Torop Byy.
  Åker och Engh liggia i Flädh medh böndernas Åkrar och ängar.
  Kans Såås åhrligh åhr 10 T:r Korn, Råug 13 T:r boghvethe 2 T:r Inttett haffra uthsädhe, Åhrligh åhrs höe 20 las.
  Alla hemmanen i byen höra under gårdhen; lijckaså uthj Hvithaby, undertagen Prästabonden och Degnehuussett.
  Ehr Inga Torp eller Gathehuus bögdha.
  Ehr ingen annan skågh uthan Fälladtz, som ligger i Flädh medh Kongens, och kan hafva när godh åldhen ähr 500 ell:r 600 Sviins Åldhen.
  Österifråhn Herregårdhen grändtzer Östra Sööstrandh, och skillier ägorne emillan Raflunda och Stranden een liithen beck, som Löpper nedh till strandhen.
  Synder ifråhn Härregårdhen, grändtzer Hviithaby Marck, och är intteth annatt marckeskiähl än några gräsReenar, och en stoor steenhöy kallas Staufwerhöy.
  Wästan dher ifråhn grändtzer Heblekälla, och ähr intteth uthan grääsReenar, små giärsgårdhar och Fälladtzmarck.
  Nör dherifråhn gränsar Raflunda marck och wångh, och giör marckeskiähl dher emillan Een lijten beck.
  Och ähr Sättherien 45 åhr gammall.
  Proprietarierne ähro aff Ringa meddell, och för tijdhen förmå inttet byggia bätther, och huusett ståhr öde.
  /…/
  Såssom öfvanskrefvett finnes, hafva wij undertäcknadhe, wahrit wedh alla Härregårdherna uthj Albo Häradt, och effter ytherste förståndh Inqvirerat om dhes tilståndh, sampt Rååmärcken, medh sijna tilnamn, och dhes byer som grändza näst indtil ägorna, Medh meer som finnis i Sielfva Inqvisitionen, hvilcket Medh wåhra Karemärcken och handers underskrifft härmedh Attesteras Dat: Andarum d: 15 Julij 1682″

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00068

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1808 22/7, N:o 132
  Af Krono-Fjerdingsmannen Sven Andersson i Greflunda, Hwitaby Socken och Albo Härad, är på drift uptagne ett gulbrunt sto, 11 á 12 år gammalt och en swart häst 7 år gammal; hwilket uppå derom gjord anhållan, härmedelst allmänneligen kungöres, med underrättelse att rätta ägaren till samma kreatur, kunna dem hos bemälde Sven Andersson i Greflunda afhämta, emot omkostnadernes betalande och ersättning för gräsbetet.

  1809 18/3, N:o 42
  Sedan ett Holländskt Fartyg, hwilket innehaft en last af 54 st. Mastspiror, kommande från Riga och destinerat till Brest för Fransysk räkning, år 1802 strandadt emellan Cimbrishamn och Åhus, samt lasten som genom Dykeriet försorg bergats, året derefter medelst Commissionärers föranstaltande från Helsingör blifwit med annat Fartyg åter utfört; Så har wid sedermera skedd undersökning å strandnings-stället Hwitemölla ännu funnits twenne med sand öfwerhöljde spiror, den ena af 42 alnars längd, 26 tum i diameter å stora ändan och 16 tum i toppen, och den andra 41 alnar lång samt af 24 och 13 tums diameter; hwilket uppå derom gjord begäran med anledning af 48 Cap. 1 § Missgernings-Balken härigenom tillkännagifwit warder ägaren till berörde spiror, hwilken inom natt och år sedan lyst är, bör sig här anmäla och sin ägande rätt lagligen styrka; och skall denna Kungörelse trenne Söndagar å rad i Lands- och Stads-Kyrkorne, samt å Härads-Ting och Rådstugorne upläsas.

  1811 23/11, –
  Som Åboen Bengt Månsson och dess hustru Elna Nils Dotter hos mig anhållit, att till skatte få inlösa Krono-Rusthålls hemmanet N:o 5, mantal 1/8 del Gräflunda i Hwitaby Sochn och Albo Härad, och till den ändan jemte Krigsmanshus afgiften, i detta Landt-Ränterie nedsatt den belöpande Skattelösnings skillingen med Sex års sammanslagen Ränta; Alltså warder sådant Författningarne likmätigt härmedelst kungjort, på det hwar och en som förmenar sig äga Lagligt fog till klander, måtte hafwa tillfälle, att samma innom En Månad efter kungörelsens dag hos mig anmäla, då frågan i Laglig ordning skall blifwa pröfwad och afgjord; Och bör imedlertid bewis af Skattekjöps Sökanden insändas, att denna kungörelse blifwit i Häradet å Predikstolarne behörigen afkunnad.

  1822 1/11, N:o 226
  Måndagen den 9:de nästkommande December blifwer genom friwillig Auction, Skatte-Augmentsmjölqwarn N:o 1 Greflunda Mölla, samt derintill uti Enskifte belägne N:o 1 1/16 m:tl Kronoskatte-Rusthåll Gräflunda, belägne uti Hwitaby Socken af Ahlbo Härad försålde på stället. Möllan har 2:ne par Skattlagde Qwarnstenar, med ofwanfallskjällwatten som året igenom är tillräckeligt till förmalning af så mycken Spannemål, som lemnar i tulltägt 45 a 50 Tunnor. Egorne till desse begge Hemmansdelar, som äro hwarför sig intill hwarandra Enskiftade och inhägnade, innehålla uti ett sambruk, 12 Tunneland Åkerjord uti bördig 6 gradig Lermylla, och och ärbjuda tillfälle till widare uppodling, af åker, samt lemna årl. 30 par lass godt hårdwallshö; äfwen är uti särskild instängd Lott 16 Tunneland utmark eller Beteshage, däräst Torparebyggnad med 1 Tunneland upodlad åker är inhägnad, samt 2 ½ Tunneland för Husbehofwet tillräcklig Torfjord; Å ängs och utmarken är tillwäxande Löfskog, som fredade årligen tillwäxer. Alla Ägorne äro med stengärdesgårdar inhägnade. Rustningskarl och Häst, samt munderingspersedlar äro uti fullgodt stånd. Egendomen är bebygd för Ståndspersoner med tillräcklige uthus och belägen, inom1/4 mil från Kyrka, Landswäg, Fiskeläge och Saltsjön. Enär antagligt anbud göres wid Auctionen, kunna betalningswilkoren blifwa förmåndlige, och en del af Köpesumman emot inteckning får innestå. Tillträdet sker den 25 nästkommande Martii.

  1824 17/9, N:o 280
  Sedan Kongl. Commerce Collegium, uti skrifwelse den 1 dennas, efter giord begäran, tillåtit att Kiwiks Marknad, i anseende till de olägenheter, som skola wara förenade med dess hållande å den för samma Marknad nu bestämda plats, må flyttas till en af Herr General Majoren m.m. Grefwe C. C. Piper, för twänne år sedan uplåten, honom tillhörig, hård och torr plats å Hjelmare Bys ägor, belägen helt nära stora landswägen emellan Brösarps och Rörums Gästgifwaregårdar, hwilken plats under Marknads tiderne blifwit begagnad och funnits ganska tjenlig; så har Konungens Befallningshafwande härom welat förständiga wederbörande Marknadssökande, med underrättelse derjemte att det gamla namnet af Kiwiks Marknad kommer att bibehållas. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas wänligen att en lika Kungörelse utfärda låta.

  1824 25/11, N:o 165
  Så wäl i Lands-Contoret, som wid Melby Kyrka, förrättas å Måndagen den 27 nästkommande December kl. 10 f.m., Auction till utbjudande af Arrende rättigheten till under en Hwitaby Kyrka lydande jord om fyra Skeppelands rymd, belägen emellan N:ris 4 och 5 Åkarp i Melby Socken. Denna Lägenhet, som efter upgift gifwer 6:te Kornets afkastning, får tillträdas midfastan nästkommande år, och warar Arrendet i Trettio års tid. Inroparen bör wid Auctionen aflemna behörig och af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt Borgen för Arrende wilkorens upfyllande under de fem första Arrende-åren, och kommer anbudet, ehuru det högsta att underställas Konungens Befallningshafwandes och Biskops Embetets pröfning.

  1835 12/2, N:o 15
  Nedannämnde Krono-Hemman hafwa med nya Åboer bliwit försedde, neml.:
  7:o Rusthålls Hemmansdelen N:o 1 1/16 mant. Hjelmaröd i Hwitaby Socken och Albo Härad, hwilken Drängen Anders Olssons medarfwingar å honom Transporterat, emot 733 Rd 16 sk. Rgs.

  1836 4/3, N:o 37
  Jemlikt författningarne kungöres följande Åboförändringar å Kronohemman, neml.
  3:o Å Rusthållshemmanet N:o 14 1/128 mant. Greflunda, i Hwitaby Socken och sistnämnde (Albo) Härad, af Gesällen Komstedts Enka och arfwingar öfwerlåtit uppå Drängen Lars Nilsson, emot 626 R:dr 32 sk, Rgd.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Albo Härad
  från Hwitaby Socken genom Isnpector Solberg 13 RD 44 sk.

  1836 13/10, N:o 298
  På begäran af Sju [Sjö]-Tulls-Kammaren i Åhus warder, å nedannämnde dagar och ställen, Auction förrättad å en del funnit strandgods, hwars sammalagde wärde upgår till 96 R:dr 5 sk. 8 r:st Banco, neml:
  Måndagen den 24 dennas kl. 10 f.m. i Knäbeck hos Strandfogden Anders Andersson, 45 st furuplanker 10 alnar långa, 11 tum breda och 2½ tum tjocka, 3 st. bräder och en mindre furasparr.
  Samma dag kl. 12 på dagen hos Krono-Strand-Fogden Carl Pettersson i Killehusen 3 famnar kort björkwed.
  Tisdagen den 25 kl. ½ 10 f.m. hos Nils Nilsson i Hwitemölla 1 Tolft bräder 3 st. furuplankor och 5 famnar björkwed, samt dessutom 2 famnar ilka beskaffad med som är uplagd och kan påses wid så kallade raftboden, och en famn dito uplagd wid Storön.
  Samma dag kl. 12 försäljes hos Åboen Lasse Persson i Kiwik, 10 5/12 Tolfter bräder m.m.; och hos Henrik Håkansson i Kiwik 2 5/6 Tolfter bräder, samt 1/2 famn björkwed.
  Samma dag kl. 4 e.m. hos Åboen Måns Persson i Swinaberga 3 11/12 Tolfter bräder, 1 Båtsroder och 1 lästång; Börandes den okände Godsegaren inom natt och år härefter anmäla sig hos bemälte Sjö-TullsKammare, så wida ansprånk på blifwande Auctions summan göres.

  1836 18/10, N:o 300
  För Domfäste skulder i mättagne nedannämnde Fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättes att till den högstbjudande försäljas; neml:
  1:o Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 1/64 mant. Greflunda i Hwitaby Socken och Albo Härad, på stället, den 14 Januari nästkommande år.

  1837 10/7, N:o 84
  Wid Hwitaby Kyrka i Albo Härad hållas Fredagen den 11 i nästa månad kl. 12 på dagen Entreprenadauktion, för att åt den minstfordrande upplåta werkställandet af Kyrkans hwitmening inwändigt samt några mindre reparationer, hwilket arbete blifwit beräknat till en kostnad af 74 Rd 24 sk. Banco, kunnande hugade Entrepreneurer hos Herr Contracts Prosten Falck erhålla närmare underrättelse om arbetenas beskaffenhet.

  1838 29/3, N:o 29
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  6:o Nils Andersson och Ellna Olsdotter å Gatehuset N:o 19 Hjelmaröd, i Hwitaby Socken och Albo Härad, af Jöran Jönsson och Hanna Persdotter öfwerlåtit emot 144 Rd 21 sk. 4 r:st Banko.

  1838 31/7, N:o 84
  Jemlikt författningarnes föreskrift kungöres följande Åboförändringar å Krono-hemman, neml.;
  2:o Å Rusthålls hemmansdelen N:o 3 1/16 mant. Hjelmaröd, i Hwitaby Socken och Albo Härad, af Måns Månsson och Gunnild Jönsdotter öfwerlåten uppå Åboen Jon Persson och dess hustru Anna Hansdotter, emot 1666 Rdr 32 sk Rgds.

  1838 7/8, N:o 187
  Wid af Krono-Länsmannen E. G. Strömbeck anställd wisitation efter stulit gods hos Husmannen Christian Fransson i Greflunda, hafwa följande stycken linnewäfnad därstädes funnits nergräfde neml. 19 1/4 aln. lärft, 18 aln. blångarn, 27 1/2 aln lärft, 14 aln. blångran, 13½ aln. dito, 18 1/4 aln. dito, 17 3/4 aln. dito, 8 3/4 aln. lärft, 3½ blångarn, 1 3/4 aln. dito i 3 serskildta stycken, ½ aln. lärft klippt till en krage, 7 1/4 aln. blångarn, 3 små blångarnslappare, ett blårandigt förekläde, en gammal säck; hwarjemte uti kistor fanns förwarade 4 1/4 aln, linwäfnad i 3:ne serskildte stycken hwilket likande tre st. af ofwan upptagne wäfnader och med räckornes bredd lika; och som all anledning är till den förmodan att berörde linnewäf, hwaraf en del redan såsom sådan igenkänts , är stulen, så uppmanas ägarne att gifwa sig tillkänna och ägande rätten styrka, hos Krono-Länsman Strömbeck boende i Raflunda, hwilken förwarar wäfnaden..

  1840 13/11, N:o 125
  Följande Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter warda, jemlikt författningarnes föreskrift, härmed kungjorda:
  1:o Å Rusthållshemmanet N:o 13 1/16:dels mantal Greflunda, i Hwitaby Socken och Albo Härad uppå Swen Andersson transporterat af modren Ingar Pehrsdotter emot 600 R:dr 32 sk. banko.

  1841 6/9, N:o 267
  Genom auktion, som på stället förrättas Fredagen den Förste (1) instundande Oktober och börjas kl. 10 f.m. låter H:r Inspektoren J. Solberg till den högstbjudande försälja sin för ett större ståndspersons hushåll wäl bebyggda egendom Greflunda, sammandragen af Utsockne Frälse- och Krono Skattehemmanen N:o 1, 3, 7, 10 och 15 Greflunda i Hwitaby socken af Albo härad med större ägoområde af god beskaffenhet, indeldt till cirkulationsbruk i flere med stengärdesgård inhägnade wångar och beteshagar, och befinnes skog och torfjord å ägorne tillräckligt för husbehof och bränneri-rörelse.
  I händelse icke antagligt köpeanbud göres å egendomen ostyckad, försäljes den i flere mindre, för brukare deraf beqwämt indelta skiften. Egendommen tillträdes den 25 Mars 1842 med utlagdt wintersäde, och betalningswilkoren, som närmare tillkännagifwas före utropet, blifwa för köpare förmånlige och kunna lämpas efter en reel köpares beqwämlighet.
  Underrättelse om egendomens beskaffenhet kan före auktionen erhållas af på stället boende ägaren eller af undertecknad, hwars adress är Christianstad.
  Maglehem den 6 Sept. 1841. G. A. Thomée.

  1842 29/6, N:o 71
  Såsom följd af författningarnes föreskrift, kungöres nedannämnde personer blifwit till Åboer å kronohemman och lägenheter willkorligen antagne, neml.
  15:o Nils Persson å Rusthållshemmanet N:o 14 1/128 mantal Greflunda, i Hwitaby Socken och Albo Härad, emot 1111 R:dr 5 sk. 4 rst. Banko, efter öfwerlåtelse af Nils Johan Stenberg och dess hustru, hwilka erhållit öfwerlåtelse af Lars Nilsson.

  1842 2/11, N:o 314
  Enligt hos mig gjord anmälan hafwa tjufwar under sistlidne wecka genom inbrott i Hwitaby och Mellby Kyrkor bortstulit utur derwarande fattigstockar omkring 7 R:dr B:ko; och warda det stulna jemte tjufwarne allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente att tjufwarne noga efterspana, gripa och hitforsla.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att enehanda efterlysning utfärda låta.
  Christianstads Lands-Canzli den 2 November 1842.

  1844 22/3, N:o 40
  Å nedannämnde kronohemman och lägenheter hafwa åboombyten ägt rum, som härmed kungöres, neml.
  12:o Å Rusthållshemmanet N:o 7 1/8 mantl. Greflunda, i Hwitaby Socken och Albo Härad, af Mårten Månssons arfwingar öfwerlåtet uppå Måns Tufwesson, samt sedermera af denne på Måns Larsson, emot 2,683 R:dr 16 sk. R:gs.

  1844 23/8, N:o 193
  Natten emellan den 15:de och 16:de dennes bortstals från betet en brun wallack med swart mahn och swans, samt stjern och något hwit på wenstra bakfoten ofwan om hofwen, 11 a 12 år gammal. Den som om nämnde hästkreatur kan lemna någon upplysning eller upptäcka tjufwen, undfår nöjaktig wedergällning af undertecknad ägare.
  Hjelmaröd i Hwitaby Socken d. 18 Aug. 1844
  Nils Lasson
  Åbo på N:o 9 Hjelmaröd

  1844 5/12, N:o 135
  Enligt författningarne kungöras följande åbotransporter å Kronohemman och Lägenheter, neml.;
  12:o.) Å ograverade Gatehuset N:o 19 Hjelmaröd, i Hwitaby Socken och Albo Härad, af Nils Andersson och Elna Olsdotter öfwerlåtet på Christian Persson och Toru Christensdotter, emot 366 R:dr 32 sk. Riksgäld.

  1847 22/11, N:o 128
  Å Nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa Åboförändringar blifwit hos Landshöfdinge-Embetet anmälde och wilkorligen bewiljade, neml.:
  8:o) Å Rusthållshemmanet N:o 3, 3/16 m:tl Hjelmaröd, i Hwitaby Socken och Albo Härad, hwilket hemman Per Månsson efter dess aflidne fader Måns Månsson emottagit.

  1848 9/5, N:o 53
  Wid Hwitaby Kyrka, i Albo Härad, hålles, Fredagen den Nionde (9:de) i nästa månad, kl. 2 eftermiddagen, entreprenadauktion för att å den minstbjudande uplåta werkställigheten af kyrkotornets rappning och hwitmening, samt lagning af tegeltaket derå, uppförande af ny stentrappa wid norra kyrkodörren, anbringande af 2:ne nya dörrar till kyrkan och deras oljemålning, kyrkogårdsmurens utflyttning och omläggning, anskaffande af 2:ne nya kyrkogårdsportar af jern, samt uppförande af 2:ne stenpelare till nämnde portar, hwilka alla arbeten, närmare beskrifne i kostnadsförslag och Sockenstämmoprotokoll, som hos Herr Prosten Cöster i Mellby äro att tillgå, blifwit beräknade till 414 R:dr 40 sk. banko. Blifwande entreprenören skall answara för arbetenas bestån i 6 års tid och för fullgörandet häraf ställa borgen, som af Kyrkoföreståndarne godkännes, och skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För Hwitaby d:o (Socken) Inspektor Beckström på Torup.

  1849 12/6, N:o 93
  Jemlikt Författningarnes föreskrift kungöres härmedelst nedannämnde härstädes anmälda Åboförändringar å kronohemman och lägenheter, neml.:
  3:o) Rusthållshemmanet N:o 14 1/128 mantal Greflunda, i Hwitaby socken och Albo härad, hwilket Nils Persson transporterat på Johan Bengtsson och hans fästeqwinna Nilla Göransdotter, emot 1750 R:dr Riksgäldssedlar.

  1851 27/2, N:o 21
  Genom denna dag utfärdade Resolutioner, har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, nemligen:
  2:o) Henrik Larsson å Fördels-Gatehuset N:o 7 Hwitemölla, i Hwitaby socken och Albo härad, på grund af Landshöfdinge-Embetets Utslag den 10 Juli 1848.
  3:o) Mårten Larsson å Fördels-Gatrhuset N:o 3 Hwitemölla, i sistnämnde socken och härad, enligt Landshöfdinge-Embetets Utslag den 10 Juli 1848.

  1853 30/7, N:o 219
  På derom framställd begäran warda till Ordförande uti Sundhetsnämnderne antagne: för Öfraby socken: f.d. Fahnjunkaren Camph; för Benestads socken: Ladufogden Göransson på Örup; och för Hwitaby socken: Krono-Länsmannen A. F. Montan; och will Konungens Befallningshafwande, till förekommande af den tidsutdrägt, som wållas genom att härstädes göra anmälan om serskildt förordnande för utsedde Ordförander inom Nämnden, tills widare på förhand antaga och godkänna de wal af Ordförande, som hwarje Sundhets-Nämnd inom sig företager.

  1854 3/5, N:o 130
  Wid executiv auktion, som förrättas å stället Tisdagen den 18:de nästkommande Juli klockan 12 på dagen, kommer att i laga ordning till den högstbjudande försäljas 1/256 mantal af Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 11 Greflunda i Hwitaby socken och Albo härad. – Angående beskaffenheten af denna hemmansdel winnes upplysning af Utmätnings- och Wärderingsinstrumentet, hwilket är att tillgå såwäl härstädes, som hos Kronofogden i orten; och kommer med tillträdet att förhållas enligt lag; blifwande öfrige willkor tillkännagifne wid auktionstillfället, då fordringsägaren senast bör aflemna bewis att till äfwentyrs warande inteckningshafware om försäljningen blifwit wederbörligen underrättade.

  1854 12/5, N:o 60
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  10:o) Smeden Anders Kjellqwist och dess hustru Bolla Olsdotter å Augments-Gatehuset N:o 4 Greflunda i Hwitaby socken och Albo härad, till Sökanderne öfwerlåtet genom städjeafhandling den 1 Nowember 1852.

  1854 28/7, N:o 214 (se även: 1854 5/9, N:o 141; 1854 16/10, N:o 262; 1854 14/12, N:o 303)
  Då i brist på anbud Bengt Nilssons för skuld utmätta Kronoskatte-Rusthållshemmansdelen N:o 11 Greflunda af Albo Härad icke kunde wid den till den 18 dennes utlyste auktion försäljas, så warder ny auktion å berörde hemmansdel utsatt att förrättas å Tingstället Brösarp Onsdagen den 30 nästkommande Augusti klockan 12 på dagen, hwilket till spekulanters kännedom meddelas.

  1855 10/4, N:o 73 (se även: 1855 2/6, N:o 108; 1855 12/7, N:o 143)
  Enär Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 5 1/512:dels mantal Greflunda i Hwitaby socken och Albo härad icke kunnat försäljas wid den till den 4 dennes utlysta exekutiva auktion, så warder ytterligare så beskaffad auktion å berörde hemmansdel härmed utlyst till förrättande å Brösarps Tingsställe den 23 nästkommande Maj klockan 10 på dagen.

  1856 24/11, N:o 243
  Enligt hwad Sjötulls-kammaren i Åhus anmält, hafwa åtskilliga Fiskare från Kiwiks och Hwitemölle Fisklägen från hafwet emellan Stenshufwud och Skeppars å den 12 dennes uppbergat 48 Tolfter, 7 st. bräder af fur, 6 alnar långa och 6 á 8 tum breda, hwilket härmed kungöres, med anmaning till okände egaren att inom natt och år efter kungörandet häraf sig hos nämnde Sjötulls-kammare anmäla och eganderätten till fyndet styrka, emedan i annat fall godset till Kongl. Maj:st och Kronan hemfaller.

  1857 16/2, N:o 35½
  Genom offentlig auktion, som å stället förrättas Torsdagen den 5:te nästkommande Mars kl. 11 på dagen, låter Handlanden L. M. Lundberg på Kiwik försälja sitt egande Kronoskatte-Rusthållshemman N:o 4 1/32 m:tl Hjelmaröd, i Hwitaby socken och Albo härad, med derå uppförda en större skattlagd Hollänsk Wädermjölqwarn, som för sex år sedan sedan är nybyggd, försedd med 2:ne par grofmäldsstenar och ett par till sikt samt skalqwarn med tillhörande grynsorterare, allt af god beskaffenhet. Hemmanets egorymd utgör omkring 30 tunnland, hwaraf cirka 20 tunnland är wäl häfdad åker, resten består i bördig äng och betesmark, hwaråårligen födas 2:ne hästar samt 5 à 6 stycken kor. Å egendomen äro uppförde en boningslänga samt en uthusbyggnad, äfwen i godt stånd, och finnes utsådde 2½ tunna winterråg samt 1½ tunna hwete, som åtföljer köpet.
  Qwarn och egendom, som har gynnande läge intill allmänna landswägen och qwarnen tillräcklig mäldetillgång, dels från 2:ne närbelägne större Fiskelägen och dels från ortens öfrige innewånare, har under sednare åren gifwit öfwer 3,000 R:dr R:gs i afkastning, som kan uppdrifwas till mycket mera då egaren kommer att bebo stället. Berörde qwarn och egendom säljas antingen tillhopa eller hwar för sig till facilt pris, i anseende till egarens aflägsna bostad derifrån och annan sysselsättning. Betalningswillkoren, som blifwa lämpade efter reel köpares beqwämlighet, tillkännagifwes före utropet; kommande köparen att wid klubbslaget aflemna borgen eller annan säkerhet för köpeskillingen; tillträdet får ske den 25:te nästkommande Mars och wardaöfrige willkoren wid auktionen uppgifne.
  Skulle antagligt anbud å qwarnen icke göras kommer densamma att å auktionsdagen bortarrenderas, derom wilkoren då bestämmas. greflunda den 13 Februari 1857.
  A. F. Montan

  1858 16/2, N:o 11
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, neml.:
  5:o Smeden Per Månsson i krono ograwerade Gatehuset N:o 19 Hjelmaröd, i Hwitaby socken och Albo härad, hwilket på honom öfwerlåtits af Enkan Töre Christiansdotter, jemlikt afhandling den 12 Maj 1857.

  1858 3/8, N:o 205
  Gossen Anders Jönsson, 11 år gammal, som den 7 sistl. Juli bortgick från Åboen Ola Nilsson wid N:o 7 Hjelmaröd, der han af Hwitaby sockens Fattigwårdsstyrelse warit inackorderad, utan att man ännu efter hans olofliga afwikandet kunnat utröna hwarthän han sig begifwit. Han är liten till wexten, har ljust, något i rödt stötande hår och blå ögon, är böjd för lättja och ett kringstrykande lefnadssätt samt har redan en gång förut olofligen aflägsnat sig från hemorten. Denne gosse torde wid ertappandet blifwa aflemnad antingen till församlingens Pastor eller ock till Ordförande i Hwitaby Fattigwårdsstyrelse Rusthållaren Thure Nilsson wid N:o 10 Hjelmaröd.

  1858 8/9, N:o 83
  Wid offentlig auktion, som anställes såwäl här å Landskontoret som i Hwitaby Sockenstuga Tisdagen den 28 i denna månad kl. 12 på dagen, kommer en Hwitaby kyrka tillhörande, wid Hwitemölla belägen jord under N:o 19 att utbjudas till arrende under trettio år, räknad från den 25 Mars nästkommande år 1859, och warda till wederbörande spekulanters kännedom dels här intagen den öfwer lägenheten upprättade beskrifning, så lydande:
  År 1858 den 10 Juli inställde sig undertecknad Kronolänsman, biträdd af Nämndemannen Hans Olsson från Hjelmaröd, å en Hwitaby kyrka tillhörig jord under N:o 19 Hjelmaröd, belägen utmed allmänna landswägen, nära Hwitemölle Fiskläge, wid såkallad Sillewadsbro, att på begäran af Herr Prosten och Kyrkoherden F. D. Cöster å sagde jord förrätta föreskrifwen syn innan lägenheten till ytterligare arrendeauktion anmäles.
  Berörde kyrkojord, som innehåller Ett tunnland 16 kappland i rymd, uppskattadt till Ett tunnland, har enligt kontrakt den 11 Mars 1829 warit af Landshöfdinge- och Biskops-Embetena på 30 år bortarrenderad emot 31 kappar råg och lika mycket korn årligt arrende.
  Wid ärendets företagande tillstädeskommo Hwitaby sockens Kyrkowärdar, Åboerne Turesson i Hjelmaröd och Nils Johansson från Axlahult, hwilka utwiste lägenheten, som befanns wara instängd wid Södra sidan med dubbel stengård, och wid Nordöstra hörnen med gropwall samt åtskillige ahl- och pilträd planterade utmed Westra och Norra gränserne.
  Efter anställd undersökning utröntes, dels att omkring 3 kappland af jorden wid Westra sidan består af sandmylla på sandbotten och att återstoden är sand på grusbotten, dels att lägenheten under nuwarande Arrendatorns tid blifwit något förbättrad, och dels att årliga utsädet kan uppskattas till 24 kappar råg och 12 kappar korn, som antages kunna gifwa 4:e kornet, till följd hwaraf hwaraf förrättningsmännen föreslå att årliga maximiarrendet bör bestämmas till En tunna 12 tunnor råg och 24 kappar korn, samt minimibeloppet till 32 kappar råg och 16 kappar korn, beräknad att lösas efter medium af sist förflutna Tio årens markegångspris för häradet.
  Det anmärkes, att Garfwaren Mårten Johansson på egendomen uppfört husbyggnad och deri inredt garfweri, wid hwilken byggnad finnes hage med en del fruktträd.
  Sålunda synadt och befunnit, betygar, som ofwan.
  Å Förrättninsmännens wägnar
  A. F. Montan.

  1861 10/6, N:o 167
  2:o Fattighjonet Anders Jönsson Brink, som på Fattigvårdsstyrelsens i Hvitaby församling var inaccorderad hos åboen Sven Olsson å N:o 3 Torup, hvarifrån han den 26 sistl. Maj olofligen bortgått utan att sedermera låta sig afhöra; varande Brink, som är 14 år gammal, af medelmåttig växt med ljusa hår och ögonbryn, och vid afvikandet klädd brun verkenströja och hvita linnebyxor.

  1862 19/2, N:o 23
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen.
  5:o Skomakaren Per Svensson å Gatehuset N:o 19 Hjelmaröd i Hvitaby socken och Albo härad, på grund af slägtskap till förre innehafvaren Christian Persson.

  1862 7/3, N:o 29
  Sedan Kongl. Kammar-Kollegium dels genom Utslag den 26 Januari 1857 förordnat det utjorden N:o 4 Åkarp i Mellby Socken, Albo Härad, hvilken förut disponerats af Hvitaby Kyrka, skall till Kronan öfverlemnas, och dels genom Utslag den 7 November 1861 fastställt räntan å denna utjord till 31 öre Riksmynt deraf 12 öre hädanefter som hittills tillkommer nämnde Kyrka, så varder, på det beslut om utjordens disponerande för kronans räkning må kunna i laga ordning meddelas, vederbörande, som tro sig ega rätt till åboskap å utjorden, härmed vid talans förlust förelagdt att inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande, ehvad de inom eller utom Riket vistas, sig härstädes anmäla och sådan rätt behörigen styrka.
  Vördiga Presterskapet inom ofvannämnde Härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bevis torde blifva till Kronofogden i orten antingen genom vederbörande Krono-Länsman eller direkte insändt.

  1862 2/5, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så varder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifvande, att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Albo härad, Hvitaby socken:
  Måns Bengtsson å 1/128 mtl Krono-Rusthåll N:o 14 Greflunda.

  1862 23/12, N:o 455
  Enligt föreskriften i 44 § af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om Kommunal Styrelse på landet den 21 sistlidne Mars varder härigenom kungjordt, att nedannämnde församlingar till Ordförande i Kommunal-Nämnden utsett:
  Hvitaby församling, Kyrkovärden Nils Johansson i Hvitaby.

  1867 7/1, N:o 10
  Till allmänhetens kännedom kungöres att Ordförande i Kommunal-nämnder hafwa blifwit utsedde följande personer, nemligen: Hwitaby socken, Landtbrukaren Fr. Möller i Greflunda.

  1867 14/9, N:o 466
  3:o På begäran af Krono-Länsmannen A. F. Montan.
  Såwäl tjufwen som ock ett natten emellan den 3 och 4 i denna månad från Nämndemannen Mårten Persson i Hwitaby stulet rödbläsigt hästkreatur, 5 år gammalt, med ett mindre ”skär” emellan hasknölen och karfleden på framsidan af wenstra bakfoten. Krono- och Stadsbetjente i länet anbefallas att iakttaga hwad på dem, i följd af förestående efterlysningar, lagligen ankommer. Kongl. Öfwer-Ståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i rikets öfrige län behagade låta utfärda efterlysning i enlighet med 3:dje punkten.

  1868 10/2, N:o 13
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa följande personer anhållit att blifwa antagna till åboer å nedannämnde, enligt uppgift, åbolediga kronolägenheter, nemlingen:
  2:o Fiskaren Håkan Christiansson å Augmentsgatuhuset N:o 10 Hwitemölla i Hwitaby socken och nämnda härad; Hwilket härmed kungöres jemte tillkännagifwande att den eller de, som tro sig ega bättre rätt till lägenheterne, böra wid talans förlust, inom natt och år från kungörelsens uppläsande sin rätt härstädes anmäla och styrka.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande dupplett-exemplar af kungörelsen, torde blifwa till kronofogden i orten insändt.

  1868 27/2, N:o 93 (se även: 1868 23/7, N:o 355)
  Uti hit ingifwen ansökning har Måns Jeppsson i Greflunda mölla sökt handräckning, att, på grund af köpekontrakt den 8 Mars 1866, af Åboen Jöns Lasson å N:o 1 Greflunda utbekomma den 24 Oktober sistlidet år förfallen köpeskilling Etthundrafyra Rdr 17 öre riksmynt jemte ränta och ersättning för lagsökningskostnaderne; och emedan styrkt blifwit, att Jöns Lasson afwikit orten, så att han icke kunnat delgifwas lagsökningshandlingarne, warder han, jemlikt Landshöfdinge-Embetets denna dag meddelade resolution, härigenom allmänneligen efterlyst, med föreläggande att inom sex weckor efter den dag, denna kungörelse blifwit, genom Sökandens försorg, tredje gången införd i Post- och Inrikes Tidningar, sig å Lands-Cancelliet härstädes infinna, för att af lagsökningshandlingarne taga del; Egande Jöns Lasson att i ärendet afgifwa förklaring och handlingarne derwid återställa inom Åtta dagar efter delfåendet, wid påföljd, att hans uteblifwande icke hindrar ärendets pröfning på de skäl, hwilka af Sökanden företedde äro.

  1868 22/8, N:o 402 (se även 1868 10/12, N:o 582)
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa Mårten Johansson och Nils Nilsson i Greflunda anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren P. S. Herbst, att fördela egorne å utmarken till hemmanet N:o 1 1/8 mtl Greflunda i Hwitaby Socken och Albo Härad, äfwensom tillse om utmarken är lagligen skiljd från ängarne samt i sammanhang härmed uppgå och räta rågången mot Lilla Eljaröd, hwarjemte Sökanderne anhållit om förbud å oloflig skogsafwerkning till dess förrättningen afslutats.
  Som nu öfrige, hwilkas rätt af denna förrättning kan wara beroende, icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 13 November 1866, härmed förelgade att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst i förenämnde sockens kyrka hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1868 27/10, N:o 506
  Genom executiv auktion, som förrättas å stället Tisdagen den 5 Januari nästkommande år kl 12 på dagen kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas Kronoskatterusthållshemmanet N:o 18 1/432 mantal Greflunda i Hwitaby socken af Albo Härad; hwilket härmed kungöres, äfwensom att upplysning om hemmanets beskaffenhet erhålles såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 1/3, N:o 99 (se även: 1869 19/7, N:o 346)
  Som nedannämnde, för gäld utmätte fastigheter wid derå utlyste executive auktioner icke kunnat säljas, så komma genom nye sådane auktioner, hwilka förrättas å följande tider och ställen, samma lägenheter att till försäljning i laga ordning ånyo utbjudas, nemligen:
  2:o) Skatte-Rusthållshemmanet N:o 1 3/256 mantal Greflunda, i Hwitaby socken af Albo Härad, Fredagen den 9 nästkommande April klockan 12 på dagen, likaledes å Landskansliet härstädes.

  1869 25/6, N:o 297
  Uti ingifwen ansökning har Swen Andersson i Greflunda anhållit om förordnande för Herr t.f. Andre Landtmätaren P. S. Herbst att uppgå rågången och fördela stängseln emellan Sökandens hemman N:o 13 och Anders Åstradssons hemman N:o 14 i Greflunda by af Hwitaby socken och Albo Härad.
  Som nu denne sistnämnde icke underskrifwit ansökningen, warder han, jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagd att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida han förenar sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att han förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

  1870 1/8, N:o 323
  Enligt anmälan af Kronolänsmannen A. F. Montan har i sanden å marknadsplatsen wid Kiwik under pågående marknad den 26 sistlidne Juli af drängen Göran Persson från N:o 11 Hwitaby påträffats en linnen mindre påse, innehållande åtta Rdr 76 öre i silfwerpenningar, hwilket kungöres med erinran att rätter egare kan samma återfå efter inom behörig tid styrkt eganderätt hos bemälde Kronolänsman, hwars adress är Brösarp och Björstorp.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Länen behagade låta utfärda enahanda kungörelse.

  1870 4/8, N:o 327
  Efter anmälan af Kronofogden och Riddaren J. W. Kleberg
  Ej mindre tjufwen än äfwen Landthandlanden F. Olssen på Hwitemölla medelst inbrott natten mellan den 27 och 28 sistl. Juli frånstulne handelswaror, fickur och kontante penningar, hwars sammanräknade wärde uppskattats till 800 Rdr.

  1870 13/10, N:o 436
  På begäran af Kronolänsmannen A. F. Montan
  ”Såwäl tjufwen som ett Enkan Sissa Swensdotter å N:o 19 Greflunda ute å marken, natten emellan den 5 och 6 dennes, frånstulet grått stokreatur, omkring 17 år gammalt, oskadt och med en liten knuta på högra bogbladet. Tjugofem Rdr Rmt belöning är utlofwad åt den som upptäcker tjufwen och det stulna kreaturet återskaffar.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Länen behagade låta utfärda enahanda efterlysningar.

  1871 19/10, N:o 395
  Genom förnyad exekutiv auktion, som Fredagen den 24 instundande November kl. 12 midd. å landskansliet härstädes förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning, ånyo utbjudas Skatterusthållshemmanet N:o 1 3/256 mantal Greflunda.

  1874 16/1, N:o 17
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: Herr kronofogden vice häradshöfdingen A. Bergengren:
  Tjenstedrängen Nils Månsson, som nästliden söndag den 11 dennes på eftermiddagen, under det husbonden, hemmansegaren Anders Turesson i Hjelmaröd af Hwitaby socken och dennes hushållerska woro i kyrkan, beredde sig tillfälle att utan inbrott från en pulpet i husbondens bostad tillgripa circa 600 rdr rmt, dels i sedlar och dels i silfwer samt derefter afwika orten, utan att sedermera kunna anträffas. Nils Månsson är omkring 17 år gammal, af medelmåttig wext, med mörkbrunt hår, mörka ögon och owalt ansigte samt wid afwikandet war ikläddtwenne klädningar, nemligen en blå wadmalsklädning samt en grå wärkens dito och brun mössa. Börande Nils Månsson, om han anträffas, häktas och till länscellfängelset i Kristianstad införpassas.
  Krono- och stadsbetjente i länet anbefalles att i afseende å förestående efterlysningar noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i öfriga länen anmodas utfärda efterlysning med 3:dje punkten [denna] här ofwan.

  1874 26/8, N:o 286
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: 1:o Herr Kronofogden A. Bergengren:
  Ej mindre tjufwen än äfwen följande någon af nätterna emellan den 5:te och 7:de dennes genom inbrott hos enkan Elna Braun i Greflunda, under hennes bortowaro från hemmet, frånstulne en kittel, en gryta, ett krus af koppar, ett tennfat, 33 alnar klädesblått wärken, en blårandig ofwandyna, twenne linnehufwuddynor, deraf den ena blårandig och den andra grårandig, en yllen hufwuddyna, en blekt domestikskjorta, 5 skålp. finhäckladt lin, 1½ skålp. ull, 5½ alnar lärft, en säck jemte en del matwaror.

  1874 24/10, N:o 352
  Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
  Sedan Konungens Befallningshafwande, ii enlighet med bestämmelsen i 14 § Kongl. Förordningen den 26 Augusti 1873 under den 6 och 10 sistlidne Augusti fattat beslut i anledning af då från en del Kommunalstyrelser i Länet inkomna yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda för den af Konungens Befallningshafwande bestämda tid; Så hafwa Kommunal Nämndernas i nedannämnde socknar Auktions Protokoll hit inkommit, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta, af Kommunalnämnden antagna anbud:
  I Hwitaby socken, Mjölnaren Anders Johansson i Hwitemölla för minuthandel i socknen under tre år mot afgift efter 415 Kannor. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
  Som beswär öfwer Auktionsåtgärderna icke blifwit anförda och emot bemälde inropares behörighet icke något förekommit; Så har Konungens Befallningshafwande ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande upbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos Kronobetjeningen anmält å hwilket ställe han försäljningen will idka, från den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författningsföreskrift inom bestämda området utöfwa.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemligen:
  24:o) Hjelmaröd Nr. 21 afsöndrad lägenhet från ett sextiofjerdedels mantal kronoskatterusthåll Nr. 4 Hjelmaröd, om 3,3 kapplands rymd för D. Olsson, hwilken enligt köpebref den 10 Augusti 1877 tillhandlat sig fastigheten af P. A. Åkerlund och hans hustruCarolina Stålberg emot 3,800 kr,

  1884 18/4, N:o 84 (Landskansliet)
  Kungörelse om wald kommunalordförande.
  Till ordförande i Hwitaby sockens så wäl Kommunalstämma som Kommunalnämnd, i stället för åboen Mårten Nilsson, hwilken från socknen afflyttar, har blifwit utsedd åboen Jeppa Nilsson å N:r 15 Hjelmaröd.

  1898 2/11 (Landskansliet)
  Kungörelse om bidrag till nödlidande fiskare i Kivik och Hvitemölla.
  Upprop till allmänheten.
  Under de svåra stormar, som rasade den 16, 17, 18, 19 och 20 Oktober 1898 förlorade flertalet af de redan förut i fattiga omständigheter varande fiskarena å Kivik och Hvitemölla nästan all sin fiskredskap, uppgående till ett sammanlagdt värde af minst 18,000 kronor, en förlust för dem så mycket svårare att bära, som de utan tillgång att anskaffa ny fångstredskap satts ur tillfälle att försörja sig och de sina.
  Nöden å dessa fisklägen är nu mycket stor, och för att i någon mån lindra densamma våga underteckande härmed ödmjukligen vända sig till den bättre lottade allmänheten med en bön, i barmhertighetens namn, om hjelp till dessa stackars fiskare.
  Bidrag kunna insändas till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län eller till nödhjelpskomitéen under adress Kivik.
  M. G. De la Gardie, Landshöfding
  Axel Hagander, Häradshöfding
  N. M. Malmqvist, Handl. i Kivik
  Jöns Holm, Skollärare i Kivik
  Carl Olsson, Handl. i Hvitemölle
  G. Kristiansson, Fiksh. i Hvitemölle