Begravningar och böter i Simrishamn 1673-1721

  Lijkbegrafningz Penningar 1673
  Aage Skomaggers Barn -:2:-
  Matz Skredders Barn -:1:-
  Johan Skredders Barn 1:-:-
  Swend Bödkers Barn -:1:4
  Anders Jacobssöns Barn -:2:-
  Otte Bertellssöns Barn -:1:4

  Utlånat bårkläde 1673

  Inspectorskans lig paa Swabshollm 1:2:- [bör avse hustrun till inspektor Johan Hindricksson på Svabesholm]

  1674
  Begrafwellsers penningar, för Jord, klochorne och Lijgkläder 18:26

  1675
  Begrafningzpengar 22:-

  1676
  Begrafningzpengar för Jordhen, klokarne och Lijkklädhen 16:-

  1677
  Begrafningzpengar för Jordh, klokar och Lijgklädhen 35:30

  1678
  Begrafningzpeng:r för Jordh, klochar och Lijchklädhern 10:12

  1679
  Begrafningzpengar 5:28

  1680
  Begrafningz penningar 5:4

  1681
  Lijks begrafwelser
  För Jord, klåckor och båhrkläden 8:8

  1682
  Lijkbegrafwelser
  För Jord, klåckor, och båhrkläden, till de dödas Jordfärd 5:-

  1683

  För Matz Matssons barn 1:16
  Olof Jönssons Dito -:16

  1684

  Blinda Bodels 1:-
  Bodel Espings 1:8
  Mårten Bengtzson 2:-
  Christen Olssons lilla doter 10:-

  1685
  Åke Matzon 2:-
  Olof Jönsson barn -:16
  Mårten Skomakargesell 3:-
  Christopher Satlers barn 1:-
  Erick Torkilssons barn -:16
  Jöns Nilssons 2:ne barn -:16
  Sÿna Pär Skräddares 2:24
  Jonas Perssons hustru 2:16
  Pär Snidkare 1:-
  Jöns Bakares barn -:24

  Utlånat bårkläde 1685
  Lorentz Viting. Låhnt det sämbraste klädet till sin doter -:24
  Hr Gijsle i Wallby till sin Broder 1:-
  Hr Steen i Cimbritz, till Kerstin Tues på Kijwijk, det sämbraste klädet -:24

  1686

  Nils Jönsons hustru, Ingri 2:-
  Efwert besökares barn -:16
  Anders Jakobsons barn -:16
  Hans Lärka gifwit intet –
  Elsa Hans Lärkas äfwenså –
  Knut Anderssons barn -:16
  Måns Hålgerssons barn -:16

  1687

  Christen Träne för sin hustro, och sin broder 3:-
  Sadelmakarens barn -:16
  Olof Johanssons barn 1:-
  Pär Anderssons barn 1:-
  Olof Pärsson 3:-
  Pär Tule 3:-
  Knut Andersons barn -:16
  Matis Skräddares doter 1:-

  Utlånat bårkläde 1687
  Till Lähnsmannen Bertil i Meelby uthlåntes Båhrklädet för 1:16

  1688

  Anna Thule 2:-
  Nils Torlas hustru -:16
  Bengta Oluf Pipares 1:-
  Pehr Sörenson 3:-
  För 2:ne Lijk Nembl: Hans Lärkia och hustr: Else som begrofz föriga åhre, optagne att hafwa inge penningar gifwett, Och är nu för dhenom betaltt 3:16
  Christoffer Toft för ett barn 2:-
  Mons Holgerson dito 1:16
  Rasmus Lärkia för hustrun 2:-

  Utlånat bårkläde 1688
  Marcus Willumson i Walby för ett Lijkklädhe 1:16

  1689
  För Kirstin Lekars Lijk som d: 24 Januari 1689 begrofs 1:28
  Nills Jönssons Lijk, som d: 12 Februarij begrofs 2:8
  Nills Snidkars Swärmoders Dito som begrofz d: 17 Februarij 2:8
  För Sahl: Jöns Matzons lägerställe i wapenhuuset är bet: d: 17 Aprill 1689 6:-
  För Hans Besökares Lijk är allenast betalt medelst des stor armod skull -:16
  Hans Skräddare betalt för sitt Barn d: 15 Junij 1689 -:24
  För Hans Bödkers Lijk betalt d: 21 Junij 1689 3:-
  För Nills Erlandz Dito d: 22 Octob: 1689 3:-
  För Håkan Skomakares Dito d: 20 November 1689 3:-

  Böter till kyrkan
  Pehr Hanssons dreng betalt för otidigt sängelag d: 23 Martij 1689 2:-
  Måns Axelsson sammaledes d: 28 October 1689 2:-
  Mattis Snidker i lijka måtto d: 3 November 1689 2:-
  Een man för Sabbatz brott d: 22 September 1689 -:24

  1690
  För Rasmus Hindrikssons Lijk som begrofs d: 20 Jan: 2:-
  Pehr Gullsmedz lilla Barn som begrofz utan klåckor d: 20 Jan: -:22
  Hans Timmarmans Barn som begrofz d: 25 Jan: -:24
  Rasmus Hindrichssons Enkias Lijk som begrofz d: 14 Febr: 2:-
  Nills Tuessons Barn som begrofs d: 2 April -:24
  Giert Christopherssons lijk som begrofs d: _ -:24
  Jöns Bakares L: Barns lijk som begrofz d: 25 Maij 1:24
  Rasmus Hindrikss:s Barn begrofz d: 28 Dito 1:-
  Staphan Nilsons hustrus Lijk begrofz d: 9 Aug: 3:-
  Hans Påhlssons L: Barn som begrofz d: 24 Septemb: -:20
  Lars Hyrdes Barns Lijk som begrofs d: 1 October -:12
  Hans Tranas Lilla Barns Lijk som begrofs d: 6 October 1:24
  Olof Jönsson Skieppares barn som begrofs den 23 Oct: 1690 1:3
  Hindrich Klockares barns Lijk som begrofs den 23 Dito -:12
  Peder Hansson för sitt lilla barns Lijk som begrofs uthan klocka den 25 Oct: 1690 -:24
  Oluf Jönsson Skomakare för sitt lilla barn som begrofs d: 30 Oct: A:o 1690 -:24
  Christen Tränes Barn begrofs den 1 9:br 1690 -:11
  Mårten Pläts lilla dotter som begrofs den 3 Nov: 1690 1:3
  Nils Smeds barn som begrofs den 3 Dito 1:3
  Anders Smed för sin lilla sons Lijk som begrofs uthan kl: d: 6 9:br 1690 -:24
  Knut Anderss:s barn begrofs den 11 9:br uthan klockor -:24
  Hans Skreddars barn begrofs den 19 Nov. 1690 1:3
  Nils Snidkars Dito begrofs 26 Dito 1:3
  Bengt Åkesons 2:ne Barn som begrofs den 26 Dito 1690 utj een graf 1:3
  För Sal: Jöns Nilsons lijk begrofs den 2 Dec: 1690 2:16
  Måns Hollgersons barn begrofz den 6 Dec: A:o 1690 1:5
  Ludvig Praetorius lilla barn som begrofs den 6 Dec. A:o 1690 -:24

  1691
  Pehr Muhrars Lilla barn som begrofs den 10 Maij 1691 -:24
  Pehr Hindrichsons hustru begrofs den 15 Maij 1691 1:8
  Hindrich Klockare för sin sohns lijk som begrofs den 27 Maij 1691 -:24
  Bengt Åkesons barn begrofs den 22 Sept: 1691 1:3
  Christopher Sadelmakare begrofs den 22 Dito 1691 2:16
  För Rasmus Lärkas Barns Lijk som begrofz den 5 Novembr: A:o 1691 1:3
  Noch uptages för fölgande Lijk som utj kyrkian äro nedersatte
  Rådmannen Sal: Matts Mattss: Lijk 15:-
  Notarien Sal: Niko[=Nils] Pärson 8:-
  Sal: Påhl Broddessons 15:-
  Sal: Bengt Andersons 18:-

  1692
  Mätta Sahl: Christen Olssons lilla dotters begrafwelse som begrofz d: 23 Februarij A:o 1692 8:-
  Otto Bertelsson för dess hustrus begrafwelse som begrofz den 20 April A:o 1692 1:6
  [Lucka?]
  För Marna Truth Panters Lijk som blef begrafwen d: 8 Octobr: 1692 för Siäle ringning och Jordöpningh 1:16
  Måns Holgerssons barn som den 17 8:br begrofz, gifwit för Siäleringning och Jordöpningh 1:6

  1693
  Swen Murares hustru som begrofz d: 21 Februarij A:o 1693 för Siähle ringning och Jordöpning bekommit dher före penningar 2:16
  Jöns Båtzmans dotter som d: 16 Maij A:o 1693 begrofz för Siäle ringning och Jord öpningh, I anseendhe dess fattigdom benådat f: 1:5
  Per Gullsmedz barn begrafwen d: 19 Dito åhr och förmedelst armodh för siähle ringningh och Jordöpning effterlåtet för -:17
  Swen Muremestare som begrofz d: 19 Dito för Siähle ringningh, sampt klåckorne och kyrkioklädet bewilgat för 2:16
  Ingeborg Sahl: Påhl Bråddes för sin dotters begrafningh och Jordefärdh I kyrkian d: 14 Julij 1693 betalt in alles medh kiörke klädet 10:-
  Ingeborg Sahl: Olof Persons begrafwen d: 13 Septembr: 1693 för Siähle ringning och Jordöpningh betalt 2:16
  Dito Olof Hattemakars barn begrafwen ähr för dess armoth aldehles frij gifwen och benådet –
  Jöns Olssons hustru som d: 6 Januarij A:o 1694 begrofz betalt för alt 2:16
  hos hustru Metta Christen Olssons ähr en piga dödh blifwen, gifwit d: 27 Octobr 1693 för Siäle ringningh och Jordöpning 2:-
  Effter S:l Borgmester Osengij order aff d: 4 Martij och 2 April 1693 bekommit aff Margreta s:l Mattz Mattzons på sahlmakarens s:l Christopher Tostz wägnar för dess begrafningh 2:16
  Noch effter Dito Sahl. Borgmestars ordre bekommit af bem:te Margera s:l Mattz Mattzons för sin sahl: mans begrafning d: _ April A:o 1691 Penningar 8:-
  Sammaledes effter bem:te S:l Borgmester Osengij order, bekommit aff Edla sahl: Nils Perss: på dess sahl: Mans begrafning d: _ April A:o 1691 4:-

  1694
  För Håkan Jöranssons Jordefärdh och Lijk begrafning den 6 Martij A:o 1694, gifwit 3:16
  Måns Håkonssons barn undher samma Ringning och Jordöpningh d: 6 Dito Martij 1:5
  För Lijket Pehr Joensson hoss Mårten Plättz som den 30 Dito blef lagt i dhen fattiges Jordh -:5
  Bärnt Wäfware för sin hustru som dhen 6 Maij begrofz, för Siäle Ringning och Jordöpning sampt Lijk klädet gifwit 3:-
  Thor Steensättares dotters barn som begrofz d: 25 Dito Maij 1694, gifwit för dhe fattiges Jord -:5
  Hans Pehrsson Skräddare för sitt Barn den 1 Junij 1694 begrafwen -:24
  Hans Michelsson för sin hustrus Siäle ringning Jordöpning och bägga Lijk klädhen gifwit 6:-
  Pehr Swensson I anseende dess armodh för sin hustru frij gifwit och effterlåtet –
  Lars Hanssons hustru som begrofz d: 28 7:br A:o 1694, I dhe fattigas Jordh gifwit 1:-
  Ingemar Anderss: barn som kom idhe fattiges Jord gifwit till kyrkian -:8
  Efwart Börgesson för sitt barn som begrofz den 13 Octobr: 1694 I dhe fattiges Jordh -:8
  Tufwa Clemedtzons barn begrafwen dhen 22 Novembr: 1694, gifwit 1:-
  Nils Erichssons minsta barn som begrofz den 25 Dito Novembr 1694, gifwit 1:8
  Nils Degn för sin hustrus begrafningh d: 28 Novembr 1694, gifwit 3:-
  Holger Reinholtzons barn som begrofz den 15 Decembr 1694, för Jordöpningh -:10

  1695
  För Ingemar Anderss: hustru som begrofz d: 12 Januarij A:o 1695, kiörkan derföre bekommit Silfrmynt -:13
  den 27 Januarij 1695 ähr Jöns Hanson begrafwen, betalt för siähleringning och Jordöpning föruthan lijkklädhen 5:16
  den 17 Februarij 1695, Nils Snikares Barn begrafwit, för Siähle ringning och Jordöpning gifwit 2:16
  den 11 Martij 1695 Hans Christopherss: Barn begrafwit för Jordöpningh och Siäle ringning betalt 1:16
  den 26 Dito Christen Tränes Barn begrafwit för Jord och Siähle ringning I anseende dess fattigdom allenast gifwit -:16
  den 6 April. Rasmus Lärka för sitt Barn, Jordöpningh och Siähle ringning, gifwit Silfrmt 1:-
  Dito Anders Smedh för sitt Barn Jord och Siähle ringning betalt 1:-
  Dito den 20 April, Lars Andresson för sitt Barn gifwit för Jord och Siäle ringningh 1:8
  Samma dagh, Jöns Jbsson för sin hustru, Jordöpningh och Siäle ringning, för dess armodh gifwit -:24
  den 30 April, Olof Persson för sitt Barn, Jord och Siäle ringning 1:-
  den 10 Maij, Hans Bödker för sitt Barn Jordh och Siäle ringningh 1:-
  den 23 Augustij, hustru Metta Sahl: Christen Olss, för sin dotters lägerställe i kiörkan 15:-
  den 15 Septemb: Ähr Margreta Mattz Snickares man begrafwet och betalt för Jordöpningh, Siäle ringningh och Lijkklädhen, Silfrmyntt 5:-
  den 28 Septembr: Anders Smedh för dess Barn Jord, Siäle ringning och Bårklädet 2:-
  den 13 Octobr: Gertrud S:l Anders Rakedrägers för sin sahl: Mans begrafning som ähr Siähle ringning, Jordöpning och Lijk klädhen betalt 4:-
  den 27 Decembr bekommit för Nills Snickares Barn, Siäle ringning, Jordöpning och bår klädet 1:8

  Böter till kyrkan
  Steen Johansson Smedh i Cimbrishambn för otijdigh sängelagh betalt d: 7 Maij A:o 1695 Silfwermyntt 2:-

  Utlånat bårkläde 1695
  Till Sahl: Major Klingsporres begrafningh och Jordefärdh på Delperödh ähr betalt den 1 Octobr A:o 1695. Silfwermyntt                    2:16
  För sahl: Jöns Hansson i Cimbrishambn som jordades den 27 Januarij A:o 1695 ähr betalt för bägge Lijk klädhen föruthan dhe 5½ Smt som undher förbekendhe Lijkbegrafningz påsten finnes Debiterat och opfördt                                                                   2:16

  1696
  För Matts Skräddare och dess hustru här i stadhen aff d: 12 Januarij 1696, siäle ringningh, Jordöpningh och Bårdkläden bekommit 6:-
  Jomfru Dorothea Holgersdotter som allenast niutit klockorna och bårdklädhen men lägerstad på Landet, ähr gifwit 4:16
  För Pehr Bilthuggares barn uthj dhe fattigas på kyrkiogårdhen gifwes -:16
  För hustru sahl. Bengta Bengtz betalt den 19 Martij 1696. Siähleringning, Jordöpningh och Bårdklädhen 8:-
  För Lars Andressons barn d: 6 April 1696. Siähle ringningh och Jordöpningh, ähr betalt 1:8
  För Gregers Söhrenss: Skomakares barn aff d: 11 Maij 1696 betalt 1:-
  Rasmus Wibergz barn den 8 Junij 1696, för siäle ringning och Jordöpningh 1:-
  Hr Borgmester Psilanders barn af d: 13 Junij 1696 som war dödt födt och intet niutit klåckorna, lagt i kyrkian 2:16
  Hans Lemwig för sitt Barn aff d: 28 Junij 1696. Siäleringning och Jordöpningh, gifwit 1:16
  Johan Kiönig för dess barn, aff d: 21 7:br A:o 1696. Siäle ringning och Lägerstad på kiörke gårdhen betalt 1:16
  Jöns Knuthsson för dess lilla barn aff d: 24 Novembr: 1696. Siäle ringning och Jordöpningh, betahlas 1:-
  Föruthan desse Lijkbegrafningz Penningar hafwer Hr Rådhmannen Petter Mörck på sin senare sahl: hustrus begrafning in Julio påtagit sigh af sine egne medell att låta stoffera, måhla och wähl anprydha Prädikstochol, hwar medh han redhan har giordt en begynnelse och skall betahla dherföre till måhlaren 52 D:r Silfrmyndt.
  Här föruthan låtet renovera Altare Taflan och Crucifixet medh mera arbete giordt, till 100 D:r Smt

  Böter till kyrkan
  Skiepparen Johan Andersson ifrån Wästerwijk för begångit sabbatz brott 4:10

  1697
  Project till Lijk Penningarnes Betalande uthj Stadhen Cimbrishambn som Aldra ödmiukeligst hemställes hans Excellens Högwälborne Herr General Leutnantens och Gouverneurens, Så och höghwyrdige Herr Biskopens Nådh och gunstige approbation

  Vthi Kiörkan

  1. För Lijk som lägges uthj Choret sampt framman om Altaret jämbwähl nedher om Choret, Item på Stora gången widh Manfolckz Radhen hela Kiörkan nedher igenom, skall betahlas,
   Nembl                                                                                                           D:r  öre
   För ett stort Lijk                                                                                             20:-
   För ett Medelårigt lijk à 10 till 15 åhr                                                              12:-
   För Barn ifrån ett åhr till 10                                                                             8:-
   För Barn som intet Niutit Christendom eller ähr dödhfödt,
   såsom och à en eller flera Månaders åldher, undher och till
   ett åhrs fylnadh                                                                                               2:-
   Her widh förståås frijth, Siäle ringningen, Bårdkläderne
   sampt Ringningen för och effter begrafningz Acten.
  2. För Lijk som Lägges på Norre Qwinfolcks gången alt
   nedher igenom, så och uthj Wåchnehuuset skall betalas så-
   som näst ofwanstående Taxa innehåller, allenast förminskas
   det uthj alt en fierdepart ringare, så att dhe trij fierde Parter
   uthaf bemälte proportion betahlas till kiörkan:
   Nembl 15 d:r, 9 d:r, 6 d:r och 6 m:r SMt
  3. När såsom det skier full Process uthj kiörkan med klåckor
   och Ringningarna och lijket sedhan bort föres till dess graf
   ställe på någon annan orth, så skall här betahlas:
   För ett stort Lijk                                                                                          10:-
   Ett Medel åhrigt Dito à 10 till 15 åhr                                                             6:-
   Ett mindre Dito                                                                                             4:-

  Vthi Kiörkegården
  D:r : öre
  1. På Södre Sijdhan wäster och öster ifrån kiörke wägen,
  Nembl
  För ett stort Lijk af wärdigheet eller förmåga                                                 10:-
  Dito aff Medelmåttigt Stånd och wilkor                                                         8:-
  gement och oförmögit                                                                                   5:-
  För ett Lijk à 10 till 15 åhr af wärdigheet el:r förmåga                                    4:-
  Dito af Medelmåttigt Stånd och wilkor                                                          2:-
  Gement och oförmöget                                                                                 1:16
  För Lijk à 1 till 10 åhr, aff wärdigheet eller förmåga                                       2:-
  Dito af Medelmåttigt Stånd och wilkor                                                          1:16
  Dito oförmögit                                                                                              1:-
  För Barn som intet niutit Christendomb el:r är dödfödt,
  såsom och det, hwilcket icke ähr åhrsgammalt, Betalas
  uthaf Condition och wärde                                                                            1:16
  aff Medelmåttigt Stånd och förmåga                                                              1:-
  Oförmögen                                                                                                   -:24

  1. För dhe Lijken som pläga läggas uthj dhen så kalladhe
   Fattigas Jord, skall betalas, så frambt någon tillgång finnes:
   Nembl
   För ett stort Lijk                                                                                          1:-
   Medelåhrigt Lijk                                                                                           -:24
   Barn                                                                                                             -:16
   De främste twänne grader på kiörkegårdhen aff stora Lijk,
   Nembl: à 10 och 8 d:r SMt bestås för det samma klåckor
   och effter ringningh.
   Den främbste grad aff Medelåhrige Lijk à 4 d:r bestås
   klockor och effter ringningen allenast så länge och
   emedhen Sorge folcken går uthur kiörkan intill dess dhe
   ähre kombne i Sörgehuuset.

  Cimbrishambn den 14 Iunij A: 1697

  Nico: Psilander – P. Mörck – M. Krabbe

  ***

  1697
  För Fölliande Påster Kiörkan widh Närståendhe Jordefärdher tillfalne ähre wijsar Attest fol. 573 Nembl.
  För Johan Kiönigz Barn som allenast war hemma döpt och begrofs den 17 Martij 1697 och betalt derföre, Silf:rmynt 1:16
  Hans Andersons Barn i dhe fattigas Jord begrafwen den 17 April 1697 gifwit -:16
  Mårten Clemetzons Barn i dhe fattigas Jord, och begrofz d: 11 April 1697 -:16
  Notarien Daniel Anderssons Barn som begrofz d: 28 April A:o 1697, gifwit 1:16
  Mattz Holgersons Barn begrofz d: 30 Dito April A:o 1697, gifwit 2:-
  Mårten Plättz Barn begrofz den 2 Maij A:o 1697 betalt för Jorden och likklädet ut supra 2:-
  Greger Skomakares Barn som war dödh födt begrofz den 18 Dito 1:-
  Hans Skräddare Barn begrafwen den 12 Junij betalt ut supra 1:16
  För Sahl. Anders Jacobsson som blef lagt wästen i kiörkan widh qwinfolkz raden begrafwen d. 14 Octobr 1697 15:-
  In April A:o 1697, hafwer Sahl. Marna Bagges här i stadhen haft sin Begrafningz Process och Lijk Prädikan, men Lijket her ifrån affört till dess Sahl. man uthi Elliarödz kiökia i Alboo häradh. Och altså gifwer för Klockorna och Lijk klädhen Silf:rm:t 3:-
  För jungfru Engela Bagges piga som begrofz den 22 Octobr 1697 gifwit 2:-
  Lorentz Skräddare för sitt Barn som blef begrafwen d: 22 Decembr 1697 1:-

  Böter till kyrkan (1697-1698)
  Hans Hansson Snickare för otijdigh sängelagh medh sin hustru Giertru Silf:rm:t 2:-
  Mårten Clemetzon och hustrun Tyre för otijdig sängelagh 2:-
  Borgaren och handelsmannen Mattz Holgerson här i stadhen för sabbattz Brått A:o 1696, uthwijsar Rådstugu Protocollet, sedan Måhlsägande, Rätten och dhe fattigas andehl är ifråndragit, blifwer altså kiörkans anpart Silfwermynt 4:58
  Knuth Anderson sammaledes för Sabbatz Brått A:o 1697, förmäler Rådstugu Protocollet, som här uptages kiörkans anpart 4:58

  1698
  Mattis Besökares Barn som blef begrafwen den 30 januari A:o 1698, betalt 1:-
  Olof Johansson för sitt Barn, som begrofz d. 16 April 1698 gifwit 1:-
  Petter Castenberg för dess Barn begrafwen d: 19 April 1698 1:-
  Andreas Larssons hustru, begrafwen d. 1 Maij A:o 1698, sunnan till på Kiörkegårdhen, Betalt för Jorden, klockorna och Lijkkläden S:M:t 8:-
  Jöns Bagares dotter Kirstina som begrofz d: 22 Maij 1689 är betalt 1:-
  Erlan Nilsson för sin hustru Johanna Nilsdotter begraf:n d: 2 Junij 1698 5:-
  Olof Ingemanson för sitt Barn Jöns, begrofz d: 12 Junij 1698 betalt 1:-
  Rasmus Kock för sitt Barn Jöns begrafwen d: 23 Octobr: 1698 1:-
  Nils Tuesson för 2:ne Barn och Twilling:r Mattz och Jöran lagde utj en kista begrofz d: 20 Novembr A:o 1698 1:-
  Ifwar Jönssons dotter Johanna begrafwen d: 23 9:br 1698 1:-
  Lorentz Skräddares Barn Jöran begrofz d: 23 Decembr: A:o 1698 1:-

  1699
  den 26 februarij är Per Swenssons Barn Ingar Begrafwen gifwit derföre, Silf:rmynt 1:-
  d. 13 Martij 1699 Rasmus Perss: styfson Per Jönsson Begrafwen som war en almosehion, dy åthniutit för -:16
  d. 20 Martij 1699 är kyrkioherdens Ehrewyrdige Hr Anders Berglijngs yngste son och Barn, Jonas ben:dt begrafwen som efter gammal plegesedh Niuter Jorden frijth
  d. 21 Dito Begrofz Knuth Perss: Barn är förundt Jorden I anseende föräldrarnes stora fattigdomb och mycker slätte tillstånd för -:16
  d. 23 April A:o 1699 Mattz Håkonss: Barn dödh födt, Begrafwen, och i anseende föräldrarnes fattige tillständ är lijkstället förundt för -:16
  d. 6 Maij A:o 1699 Giästgifwaren Sal. Lars Persson begrafwen utj Kiörkan på Norre qwinfolke raden hwarföre är betalt, Silf:rm:t 15:-
  d. 20 Julij 1699, Hans Kocks Barn Begrafwen i kiörkan på Norra Sijdan, betalt efter Taxan 6:-
  d. 22 Julij A:o 1699 Hans Snickare för dess styfdotter som blef lagt på söder sijdan i kyrkiogården 1:16
  d. 10 Septembr: 1699 Skieppare Per Andersson begrafwen på dhen södre sijdhan i kiörkio gården för 5:-
  d. 13 Octobr: 1699 Michel Fälbereders Barn död födt Dito på Södre sijdan i kiörke gården begraf:n 1:-
  d. 13 Novembr: 1699 Augustin Bödkers lilla Barn lagt i kyrcke gården sydost för kiörken 1:-
  d. 22 Decembr: 1699 Lorentz Skräddares spede barn, lagt sunnan till på kiörkio gården, oförmögit är betalt för lijkstället 1:-

  Böter till kyrkan
  Drängen Tulle Persson för otijdigt lägersmåhl medh sin hustru Ester Jönsdotter 2:-
  Drängen Olof Knutzon medh dess hustru Karna Åkesdotter sammaledes 2:-

  1700
  den 9 Januarij af Ingrj Stenkels i Ystadh bekommit för sin syster som war en uthfattig siukl: piga och dödhe här hos sin swåger Nils Grynmalare blef lagt i fattigas Jordh, silfermynt -:24
  d: 8 februarij för Wagnmannen Jöns Knutzons Barn som war 8 dagar gammal gifwit 1:-
  d: 10 Augustij Gregers Skomakares 2:ne Barn och Twillingar som kommo I en kista och graf, gifwit I föllje af kiörkeRådetz order d: 10 Dito, 1700 1:-
  d: 2 Septembr: Hans Persson Skräddares Barn som och blef lagt på kiörkio gården är Betalt 1:-
  d: 4 Dito För Knuth Andersons Barn som blef lagt sunnan till på kiörckio gården, gifwit 2:-
  Effter kyrckio Rådetz order d: 20 Decembr: A:o 1700 är betalt för sahl: Nils Smedh som blef lagt sudwäst på kiörkiogården I anseende fattigt tillstånd, SMtt 5:-
  Kiörckiowärden Mårten Plättz Barn begrafwet d: 27 Decembr: A:o 1700 är lagt sunnan till på kiörkiogården Betalt derföre silfermynt 2:-

  Utlånat bårkläde 1700
  För kiörkans uthlänte minste Bårekläde till Hr Capitein Bagge på Ingelsta gårdh effter order d 19 Maij 1700 -:16

  1701
  d: 19 Jan: För Tulle Persons Barn 1:-
  d: 27 Dito Tulnären Jean Plancks Barn 1/2 åhr gammal lagt i kiörkan 2:-
  d: 30 Dito Rådman And:s Ebeltofts Barn och lilla dotter, lagt widh Norsijdan i kiörkan 6:-
  d: 1 febr: Hans Lemwigz Barn, lagt på kiörckiogården, är gifwit 1:16
  d: 6 Dito H:r Borgmester Psilanders minsta Barn 1 åhr g:lt lagt afsijdes sunnan till under predikstohlen i kyrkan 2:-
  d: 12 febr: Joen Nilsson lagt i fattigas Jordh är Betalt 1:-
  d: 14 Dito Unge Petter Mörcks Barn gif:t 2:-
  d: 22 Dito Lars Anderss: 2:ne Barn gif:t 3:-
  d: 4 Martij Hans Persson Skräder för ett dödhfödt Barn gifwit -:24
  d: 5 Dito Johan Kiönigh för dess Barn eller lilla dotter gifwit 2:-
  d: 8 Dito Anthon Wäfwares Barn 1:16
  d: 9 Dito Hindrich Klåckares Barn 1:-
  d: 11 Dito Anders Båtzmans Barn lagt i fattigas Jordh -:16
  d: 13 Dito Olof Johanss Barn eller lilla dotter 1:-
  d: 15 Dito Martij 1701 Anders Smedh för dess Barn el:r dotter 1:16
  d: 19 Dito Båtzman Lars Höijers Barn I dhe fattigas Jordh -:16
  d: 26 Dito Sören Persson för 2:ne små Barn i fattigas Jordh -:16
  d: 29 Dito Nils Dunners Barn 1:-
  d: 30 Dito Per Snikares Barn I fattig Jord -:16
  d: 31 Dito Olof Jönss: Barn är betalt 1:16
  d: 10 April … Olof Jönss: minsta barn 1:16
  d: 10 Dito Nils Dunners minsta barn 1:-
  d: 13 Dito Gregers Skomakares Barn 1:-
  d: 17 Dito Påhl Handskemakares Barn I fattigas Jordh -:16
  d: 18 Dito Johan Kiönigz Barn sunnan till på kiörkio gården 2:-
  d: 23 Dito Påhl Bagares Barn 1:-
  Dito: Anders Paradis Barn 2:-
  d: 26 Dito drängen Hans Nilss: Barn I fattigas Jordh -:16
  d: 4 Maij. Per Jbbsons hustru 5:-
  d: 6 Dito. Ryttaren Per Biörns Barn I fattigas Jordh -:16
  d: 7 Dito Daniel Andersons Barn 1:-
  d: 11 Dito Stenkel Hyres Barn I fattigas Jordh är gifwit -:16
  d: 12 Dito: Lorentz Wächtare I fattigas Jordh är Betalt 1:-
  d: 19 Dito, Margreta Bärns Barn, I fattigas Jordh -:16
  d: 22 Dito. Karna Wäfwers lagt sunnan till på kiörkio gården 5:-
  d: 29 Dito. Knuth Andressons 2:ne Barn lagt sunnan till på kiörckiogården 4:-
  d: 25 Sept: Jacob Segers Tienstegåsse I fattigas Jordh -:16
  d: 29 Decembr: Sahl: Christen Träne af fattig Tillståndh dock är gifwit 5:-

  1702
  d: 24 Januarij. Begrofz hustru Marna Håkans, hwarföre är Betalte 5:-
  Samma dagh Rasmus Lärckes Barn medh dh:n bem:te dess mormodher, begrafwen, derföre Betalt 1:16
  d: 6 febr: Olof Nilsson begrafwen på kyrckiogårdhen. betalt derföre 8:-
  Samma tijdh är Anthon Wäfware begraf:n på kyrckio gårdhen och derföre Betalt 8:-
  d: 24 februarij begrofz Tullnären Johan Plancks Barn i kiörckin, Betalt 2:-
  den 30 Dito Begrofz drängen Tulles lilla Barn widh Norr sijdhen i kyrckiogårdhen. Betalt derföre -:16
  den 29 Martij Begrofz Per Snickare som är och lagdt widh Norr sijdhen på kyrkio gårdhen, dherföre är Betalt 1:-
  d: 23 April: Inger Nils Jönssons begrafwen i kiörkio gårdhen betalt 5:-
  d: 8 Maij. Drängen Hans Nilssons lilla son, begrafwen i kyrckio gårdhen, widh korsijdan, derföre Betalt 1:-
  den 3 Junij. Begrofz hustru Susanna Sahl. H:r Hålgers, men dess lijk blef sedermera fördt till hennes sahl: man I Jerresta kyrckia som är Anexen här till församblingen, Betahlas effter Taxan för klockorna och Lijk Processen här i Stadhen, sampt Bårrkläder, SM:tt 11:-
  den 29 Dito. Begrofz Per Swenssons dödhfödde Barn utj kyrckio gårdhen, är Betalt för dess lijkställe. Silf:rmt -:24
  den 5 octobr: För Hans Snickares Barn som är begrafit i kyrkio gården Betalt derför silf:rmynt 1:16
  den 16 Novembr: A:o 1702 dödha Strandhrijdaren Johan Frijman, men en tijdh dher effter begrafwen här i kiörkan på Norr sijdhen, Betahlas för lijkbegrafningz stället och klåcke Ringningen sampt lijk och Bårr klädhen in alles Silf:rmynt 20:-
  den 16 Decembr: Begrofz Per Truess: Dotter Johanna Perssdotters oEchte Barn utj kiörkio gårdhen, Betalt för dess lijkställe, Silf:rmynt 1:-

  Böter till kyrkan
  Erlandh Nilsson för otijdigt sängeLagh medh sin hustru Inger Olofzdotter Silf:rmynt 2:-
  Noch hustrun för hon brukat kydsk skrudh widh Copolationen i kiörkan, S:M:tt 2:-

  1703
  d: 16 febr: Begrofz Kirstina Jöns Båtzmans i dhen fattigas Jordh är betalt derföre, S:M:tt 1:-
  d: 6 martij. För hustru Gertru sahl: Lars Perssons, som dödhe och Begrofz i Rörum. Är betalt här till kiörckan S:M:tt 10:-
  d: _ martij är Sören Johanssons Barn begrafwen på kiörkiogården 2:-
  d: 24 Dito. Rasmus Lärkes Barn 1:-
  d: 16 April: Erlan Nilssons Barn 1:16
  d: 17 Dito. För Jöns Knuthss: Barn 1:-
  d: 23 Dito för Måns Swenss: Barn 1:-
  d: 22 maij. Rect: Petter Fagins Barn begrafwen i kyrkan, förmenar sigh att få niuta frijth Lijkställe tillijka medh prästerskapet, och såsom andra kyrckio Betienter i städerne och på Landet.
  d: 6 Julij Diedrich Skräddrs Barn 1:-
  d: 4 Septembr: är Betalt för Sahl: Ludwig Praetorius begrafwen i kyrckio gården 8:-
  d: 11 Dito för Rasmus Wijborgz hustru begrafwen i dhen fattigas Jordh 1:-
  d: 20 Novembr: Begrofz sahl: Fru Cammererskan Psilanders som allenast bleff satt bak Altaret framme i choret öfwer wintaren, men sedhermera dher ifrån tagen och fördt till dess Begrafningz ställe uthi Wääs kyrckio, hwarföre är gifwit till kyrckan 20:-
  d: 14 Decembr: Christopher Salmakare för dess s:l hustru, uthi kyrckiogårdhen begrafwen, betahlt 5:-

  Böter till kyrkan
  Nils Mathisson Spännare för otijdigt sängelagh medh sin hustru, Silf:mt 2:-

  1704
  d: 27 Januarij är Nils Donners barn begrafwet bet: 1:16
  d: 30 Januarij Hans Perss: Skräddare för ett dödhfödt Barn 1:-
  d: 26 Febr: för sal: Rådhman Mattz Mattzons Enkia utj kyrkan 20:-
  d: 11 Martij Sahl: Ingebor Påhl B… på Norr sijdan i kyrkan 15:-
  d: 15 Dito Måns Drägares Barn på kiörkiogårdhen 1:-
  d: 25 Maij Diedrich Jacobssons Dito på kyrkio gården 1:-
  d: 29 Dito förra Tulnären sahl: Nils Larsson utj kyrkan widh Södre sijdhan, betalt 20:-
  d: 25 Junij för sahl: Per Persson på kyrkiogårdhen 5:-
  d: 6 Julij för sal: Erich Larss: I fattigas Jord på kyrkio gården, betalt 1:-
  d: 24 Julij Anders Smedz barn begraft på kyrkio gården 1:-
  d: 1 Augustj, Båtzman Lars Höijers Barn i fattigas Jordh -:16
  d: 16 Dito Måns Hålgerss: Barn på kyrkio gårdhen 2:-
  d: 29 Septembr: för handelssmannen sahl: Jacob Seger på kyrkiogården mitt för Predikstohlen widh söder fönstret 10:-
  Dito Tulnären Johan Planks Barn utj kyrkan 2:-
  d: 20 October: Jesper Anderss: Barn på kiörkio gårdhen 1:-
  d: 20 Decembr: Rasmus Henningz Barn i fattigas Jordh -:16
  d: 29 Dito Johan Kielbergz Barn uppå kyrkio gårdhen 1:-

  Böter till kyrkan
  Rasmus Henningsson och Lars Wästerwijk för otijdig sängelagh medh dheras hustruur á 2 D:r 4:-

  1705
  d: 3 februarij Lars Holmbo betalt för dess sal: Modher på kyrkiogården 5:-
  d: 14 Dito giästgifwaren Magnus Ahlebeck för dess Barn som war en Månadh g:l 1:-
  d: 16 Martij Jöns Knuthsson för ett dödh födt Barn -:24
  d: 27 Dito Måns Hålgersson för sin lilla dotter 6 åhr gaml. 2:-
  d: 4 April: För g:le Thor Steenläggiare är betalt som kom i fattigas Jord 1:-
  d: 17 Dito Christen Jochumss: för dess Barn som war en dagh gammalt 1:-
  d: 15 Maij Christopher Olsson för sin swärfadher sl: Per Jbbsson betalt 5:-
  d: 18 Dito Måns Jacobsson för dess Barn i dhen fathigas Jordh betalt -:16
  d: 20 Junij. Michel Fälbereder för dess Barn 2 timmar g:lt 1:-
  d: 24 Julij. förra Tulnärskan hustru Anna sal. Nils Larss som blef begrafwen i kyrkan 20:-
  d: 15 Dito för Ett främmat Barn hos Rasmus Lärka betalt -:24
  d: 19 Dito för Johan Kiönigz dräng och Båtzman Åke Christopherss:, som widh dess farkost här för stadhen blef druknadh är betalt 2:-
  d: 5 Septembr: hustru Metta Paradis för dess sahl: man Anders Paradis som blef begrafwen på kyrkio gården, gifwit 8:-
  d: 15 Dito, sahl. Rådmannen Anders Andersson som blef lagt i kyrkan emillan södher och norr sidhan, för 20:-
  d: 22 Dito Rasmus Lärkia för dess Barn 1 1/4 åhr g:lt 1:-
  d: 6 Octobr: Swen Swensson för ett dödhfödt Barn widh fattigas Jordh gifwit -:16
  d: 20 Dito. för Sahl. Mattz Jönsson som är lagt på södre sijdan i kyrkio gårdhen, bet: 5:-
  Dito dottren Inger Margreta för dess lilla Barn betalt -:24
  d: 2 Decembr: för Erich Båtzmans Barn 1 åhr g:lt -:24

  Böter till kyrkan
  Christen Jochumsson I lijka måtto för otijdig sängelag medh dess hustru S:rM:tt 2:-

  1706
  d: 13 Januarij. Begrofz hustru Marna sahl: Mattz Jönss:, betalt för dess lijkställe i kyrkiogården 5:-
  d: 19 Dito. Hans Skräddares Barn som war dödh födt -:24
  d: 6 februarij. Hans Nilss: barn utj fattigas Jordh, gifwit -:16
  d: 16 Dito februarij är hustru Metta sahl: Christen Olssons begrafwen i kyrkan på stora gången betalt derföre 20:-
  d: 19 Dito. Reinholt Skomakares Barn på kyrkio gården 1:-
  d: 22 Dito. Una sahl: Castenbergz Barn på kyrkio gården -:24
  d: 5 Martij Per Hedemans hustru lagt i fattigas Jord, men förmedelst dess oförmögenheet och stora fattigdomb skull, intet kunnat betalt något till kyrkan.
  d: 8 Dito. Anders Pijpares barn i kyrkio gården, betalt 1:-
  d: 27 Dito. Jöns Munkz Barn begraf:n på kyrkiogården 1:-
  d: 31 Dito. Oloff Hattemakares Barn dödhfödt, lagt i fattigas Jord -:16
  d: 11 Maij. Michel Fälbereders Barn och lilla dotter på 7 åhr 1:16
  d: 19 Dito Hans Hansson Snidkares Barn och dotter af lijka åhr 1:16
  d: 27 Dito. Per Jonassons Barn och samaledes på kyrkio gården 1:-
  d: 9 Junij. Knuth Anderssons Barn på kyrkio gården 1:-
  d: 9 Julij. Lars Remmertz styffdotter en arm kry: lagt i fattigas Jordh Nordan för kyrkian -:24
  d: 4 Novembr: Rasmus Lärkas twenne spedhe Barn i kyrkio gården, betalt 2:-
  d: 30 Decembr: Swen Swenssons Barn, lagt i fattigas Jord -:16

  Böter till kyrkan
  Skomakaren Rasmus Wijborg för otijdigh sänge lagh medh sin hustru Kirstina Wijborgz Silf:m:t 2:-
  Reinholt Persson Skomakare I lijka måtho för otijdigh sänge lagh medh sin hustru Beata Castensdotter 2:-

  1707
  d: 1 Febr: begrofz Påhl Bakares minste Barn på kyrkio gårdhen östen för kyrkiostijgen betalt dherföre S:r M:tt 1:-
  d: 20 Dito. Begrofz Nils Grynmalares hustru i fattigas Jordh, betalt 1:-
  d: 5 Martij. bleff Mattias Besökares hustru begrafwen på kyrkio gården betalt för dess lijkställe 5:-
  d: 8 Dito. Är hustru Karna Sl: Petter Mörkz Barn begrafwit på kyrkio gårdhen och dher före betalt 1:-
  d: 9 Dito Begrofz Knuth Anderssons minste Barn, Och I anseende till dess stora fattigdomb eih kunnat betalt mera än -:24
  d: 7 April: Är sahl: Lars Andersson begrafwen på kyrkiogårdhen, och för dess lijkställe betalt 5:-
  d: 28 Dito. Blef sal: Jöns Hålgersson begrafwen på kyrkiogårdhen och för lijkstället betalt 5:-
  d: 3 Maij Begrofz Jesper Anderss: sal: hustru på kyrkio gårdhen och för dess lijkställe betalt 5:-
  d: 29 Dito. Blef Jöns Munks spedha Barn begrafwet på kyrkio gården och för lijkstället betalt, S:M:tt 1:-
  d: 1 Junij. Är Jöns Bakares flicka begrafwen på kyrkio gården betalt 1:16
  d: 30 Dito. Johan Kielbergz minste Barn begrafwet på kyrkio gårdhen och gifwit för dess lijkställe 1:-
  d: 28 Julij. Begrofz Anders Smedz barn på kyrkio gårdhen dherföre betalt 1:-
  d: 30 Dito. för Måns Maltgiörares Barn på kyrkio gårdhen, begraf:n 1:-
  d: 6 Augustj. Är Hans Persson Skrädres dödh födde Barn begraft på kyrkiogård: 1:-
  d: 2 Novembr: Begrofz Besökaren sal: Mattis Hålst på kyrkiogårdhen och för dess lijkställe betalt 5:-

  Böter till kyrkan
  Skräddaren Petter Grönberg medh sin hustru Helwigh Nilsdotter S:M:tt 2:-
  Anders Persson medh sin hustru Boel Persdotter 2:-

  1708
  d: 27 Januarij Begrofz Een Tiggerska Elna Påhlsdotter ben:dh I fattigas Jord, för hwilken intet det ringaste woro att bekomma.
  d: 17 Febr: Måns Swenss: minste Barn begrafwen, betalt 1:-
  d: 23 Martij Rasmus Henningssons Barn utj fattigas Jord -:16
  d: 27 Dito. Skrädren Hindrich Reinhz dödh födde barn, betalt derföre 1:-
  d: 20 Junij Olof Hattemakares son begraf:n utj fattigas Jord dherföre betalt -:24
  d: 19 Julij. Begrofz Jöns Mårtenss: död födde Barn i fattigas Jord betalt dherföre -:16
  d: 5 Augustij Måns Perss: Barn begrafwit på kyrkio gårdhen 1:-
  den 12 Octobr: Begrofz g:le Per Möllare på kyrkiogården och dherföre Betalt 4:-
  den 7 Novembr: Begrofz g:le skolemesters Jacob Nilssons gl: uthfattige hustru, men förmedelst dess stora armod skull icke det ringaste war att bekomma dess uthan har han warit en gl: kyrkiobetient här i stadhen, som effter gl: plegsädh, niuta frij lijkställe
  den 28 Novembr: Begrofz Jonas Brunkz spede barn på kyrkio gårdhen och dherföre betalt 1:-
  den 19 Decembr: blef g:le Bolla Anders Jöranssons begrafwen på kyrkio gårdhen, men medelst dheras uthfattige tillstånd intet kunnat betala mehra för lijkstället till kyrkan än 6 m[ark] S:M:tt som är 1:16

  Böter till kyrkan
  Wellam Hålgersson medh dess hustru Margreta Erichsdotter 2:-
  Petter Jungström och dess hustru Kiereste Maria Persdotter 2:-
  Torkel Erichsson medh sin hustru Karna Jönsdotter 2:-
  Jöns Steensson medh dess hustru Margreta 2:-
  Jöns Mårtensson I lijka måtho medh sin hustru Elne Swensdotter för otijdigt sängelagh 2:-

  1709
  d: 8 Januarij Begrofs Anders Larsson på kyrkio gårdhen och dherföre betalt för lijkställe 5:-
  d: 29 Dito för Besökaren Heiden Dobelstein är betalt som eij mera kunnat uthgå, förmedelst dess uthfattige tillstånd än till 1:16
  d: 2 April: för Hans Persson Skräddares Barn betalt 1:-
  d: 5 Dito Swen Andersson för dess Barn betalt 1:-
  d: 9 Dito Rasmus Olsson för dess spedhe Barn 1:-
  d: 21 Dito Rasmus Persson för dess uthfattige g:le stackars hustru eij kunnat betahla meer än 2:-
  d: 26 Dito Begrofz handelsmannen sal: Gerdt Gorresson i kyrkan och dherföre betalt S:M:tt 20:-
  d: 29 Dito för Båtzmannen Oloff Råbos Barn i fattigas Jordh -:16
  d: 9 Maij Begrofz hustru Sal: Anna Cathrina Sal: Gerdt Gorresson I kyrkan hwarföre är betalt 20:-
  d: 14 Dito för Per Classon Skräders spede Barn betalt 1:-
  d: 29 Dito Hans Larss: Skräddars Barn betalt sammaledes 1:-
  d: 20 Julij för Gregers Skomakares gl: uhrfattige modher, begrafwen widh fattigas Jordh, betalt 1:-
  d: 24 Dito Begrofz dhen stackaren Petter Hedeman widh fattigas Jordh. Men aldehles intet det ringaste effter honom att bekomma
  d: 2 Augustj för sal: Påhl Bakare effter ringa förmågo är betalt 5:-
  d: 10 Septembr: Begrofz sal: Gerdt Kofoth på kyrkiogårdhen widh södre fönstret midt för predikstohlen 10:-
  Dito Swen Swensson för dess Barn widh fattigas Jord -:16
  d: 28 Dito för Besökaren Swen Olss: uthg:le hustru betalt 5:-
  Dito för Johanna Piga som war uthfattig är betalt 1:16
  d: 30 Dito. Jöns Mattzon för 2:ne stycken spede Barn som kommo utj en graf 1:-
  d: 16 Novembr: Johan Kielberg för dess spedhe barn betalt 1:-
  Dito g:le Swen Thorsson i fattigas Jord men aldehles intet effter honom att bekomma i någon måtto.
  d: 29 Novembr: Jöns Mårtensson för dess spede Barn i fattigas Jord -:16
  d: 3 Decembr: Hans Hanss: Snedkares Barn på kyrkio gårdhen, betalt 1:-
  d: 11 Dito Måns Perss: Barn sammaledes betalt 1:-
  d: 12 Dito för g:le Hans Michelss: är betalt Silf:rm:t 5:-
  d: 19 Dito Hr Tulnären Plancks spedhe Barn i kyrkan betalt såsom för dhe förra sina Barn 2:-
  Rådman Moderi spede barn på kyrkio gårdhen allenast betalt -:24

  1710
  Christopher Olson för ett lijtet Barn han låtet begrafwa på kyrkiogården 1 D:r
  d: 12 Jan 1710 sammaledes Christen Guldsmed för ett lijtet Barn 1:-
  d: 16 Dito Jon Pärson för ett lijtet Barn 1:-
  Dito Erik Jokumson för ett lijtet Barn 1:-
  Klemmed Nilson för 1 Barn 1:-
  d: 20 Feb: har Bertill Ottasson låtit begrafwa et Barn i fattigas Jord -:16
  Dito Staffen Christenson för ett lijtet Barn i de fattigas Jord -:16
  d: 12 Martij Hans Snidkars för en dotter 4:-
  d: 24 April Kirstina Pär Anders för ett Barn i de fattigas Jord -:16
  d: 17 Maij betalt Nils Muremästares Enko för des mans grafställe 10:-
  d: 21 Maij för Ingwar Erlansson i de fattigas Jord är betalt 1:-
  d: 28 Dito är betalt för Beata Hans Lemwig 5:-
  d: 3 Juni för Jöns Knutsson i fattig Jord 1:-
  d: 4 Dito för lij Beata Reinholtz wid nampn 2:16
  d: 7 Dito för en Piga till Hans Mikels 4:-
  d: 14 Dito för Jacob Dräjare i de fattigas Jord 1:-
  d: 2 Julij för Sahl: Petter Mörcks dotter 4:-
  Sammaledes för Skräddaren Petter Grönberg 5:-
  d: 19 Dito för Erik Swänsson i de fattigas Jord 1:-
  d: 26 Dito Hans Glasmästare för et Barn i fattigas Jord -:16
  d: 30 Dito Snedkaren Hans Graf för et Barn 1:-
  Una Castenberg för en dotter 2:-
  d: 12 Aug: Måns Hålgersson för en son 3:-
  Staffan Christensson för ett Barn i fattigas Jord -:16
  d: 24 Augustij Jöns Mattzon för et Barn 1:-
  d: 25 Dito Johan Kiönigz Enkia för des mans grafställe på kyrkiogården 10:-
  Sammaledes Sahl: Rådman Petter Mörcks arfwingar förb: Rådhmans grafz ställe i kyrk: 20:-
  d: 27 Dito för Knut Anderssons dotter i kyrkiogården 4:-
  d: 3 Sept: för Staffan Christenson i de fattigas Jord 1:-
  d: 12 Dito Elna Jöns Matz för en son Dito Jord -:16
  Skräddaren Pähr Classon för et Barn 1:-
  d: 30 Dito Nils Hagberg för ett lijtet Barn 1:-:
  14 oktobr: Johan Kielberg för ett lijtet Barn 1:-:
  d: 25 Dito Een piga till Mats Hålgers i fattiga Jord 1:-
  d: 22 Nowembr: för Måns Grynmalares Barn i fattigas Jord -:16
  d: 3 Dito för Arne Hyre och des dotter i de fattigas Jord 2:-
  Dito Willum Hålgersson för et Barn 1:-
  Pär Truwidsson för sin hustru betalt 4:-
  Pär Murare betalt för sin hustru 4:-
  För Tullnären Johan Planck ett Barn i kyrkian 2:-
  Knut Andersson som är förmögen för et Barn och eij mehra förmå, betalt -:20

  Böter till kyrkan
  Uptagas här effter 1710 åhrs Rådstugu Protocol och en sluten domb öfwer Johan Kiönig och des hustru 40:-

  1711
  [saknas]
  Av senare års räkenskaper framgår att ”kyrkiowärden Casten Gode pro A:o 1711 skyldig att infordra och clarera”
  för gesällen Anthon Reinichs grafställe 5:-
  för Rådman Moderi kiärestes grafställe 5:-

  1712
  d: 13 Sept: begrofz Kirstina Sl: Pär Anders lilla piga, i fattiga Jorden Norden widh kyrkan betalt -:16
  d: 8 Octobr: begrofz Hindrich Klåckares hustru I den fattiga Jorden bet: 1:-
  d: 10 October: begrofz Hans Skräddares lilla dotter, söder till på kyrkiogården, betallt 1:-
  d. 12 Oct: begrofz Mester Didrick Jacobz lilla dotter wästan om kyrkiostijgen betalt 1:-
  d: 18 Oct: begrofz sl: Petter Grönbergz lilla dotter, Östan om kyrkiostegen betallt -:24
  d: 25 Octobr: begrofz Arfwast Nilss:ss:s Barn /: intet fullt åhrs gl. :/ södwäst wijd kyrkiostig:n betalt -:24
  d: 3 Decembr: begrofz Gislo Smedz lille son /: 1/2 åhr gl :/ Östan om kyrkiowägen betallt 1:-
  Constapelen Anders Hall begrofz d: 3 Decembr: östan om kyrkiowägen, men kyrkian åtniutet ingen betalning –
  d: 12 Decembr: begrofz Sl: Ingwar Erlandz hustru i fattiga Jorden, effter henne är intet att tillgå, till af betallning –
  Regementz Pastoren Blanckenhagen begrofz d: Decembr:. men kyrkan åtniöt ingen betallning –
  Constapelen Per Roothz lilla barn begrofz d: Decembr: och frij Jord –
  Fyra st:n Ryttare som blefwo drunknade på Transportskieppet åtniöt frij Jord –

  1713
  d: 18 Januarij begrofz Trulls Nillssons lilla barn i fattiga Jorden -:16
  d: 3 Februarij begrofz skeppar Erik Löttman på Transport skieppet som strannade men kyrkian ingen betalning –
  d: 28 Martij begrofz Anders Spelemans barn i fattiga Jorden -:16
  d: 18 Aprill begrofz Oluf Möllares barn östan om kyrkia wägen -:24
  d: 20 dito begrofz Mons:r Bergströms barn i kyrkia gården 1:-
  d: 3 maij begrofz Christ: Kimmingz lilla dotter wästan om kyrkiowägen 1:-
  d: 14 maij begrofz H:r Pastoren S:l Anders Bergling och åtniut frij Jord –
  d: 18 ditto begrofz hanskemakarens moder i fattiga Jorden och war intet at tillgå –
  d: 7 Jullij begrofz Jöns Mortenss: barn i fattiga Jorden -:16
  d: 19 Aug: begrofz Sl: Anders Smed östan om kyrkia wägen 2:16
  d: 26 begrofz Pär Klaussons hustru i kyrkiogården 2:16
  d. 12 Oct: begrofz Trued Staffanss: Wästan på kyrkiogården 5:-
  d: 20 Oct: begrofz Jordegumman Ingebor Tors i fattiga Jorden –
  d: 8 November begrofz klåkaren Boneus bekom frij Jord –
  d: 17 dito begrofz Ifwer Jöns hustru i kyrkio gården 2:-
  d: 30 December begrofz Pär Truetsson i kyrkiogården 3:-

  1714
  d: 21 Febru: begrofz Knut Anderssons lilla Barn i kyrkiogården -:12
  d: 10 Martij Begrofz Christen Guldsmedz Barn i kyrkiogården -:16
  d: 12 dito Begrofz Christoffer Ohlssons barn i kyrkiogården 1:-
  d: 22 Dito begrofz koparslagarens Swermoder i fattigas Jord 1:-:
  d: 31 dito begrofz Måns Murare i kyrkiogården 5:-
  d: 5 Maij Begrofz Nils Tränos Barn i fattigas Jord -:16
  d: 8 Maij Begrofz Hans Möllares barn i fattigas Jord -:16
  d: 5 Novembr: Begrofz Hanna Mårtens i fattigas Jord 1:-
  d: 16 dito Begrofz Mickel Nymans lijlla Barn i fattigas Jord -:16
  Lånt bort Bårklädet till S: Ohlufz kyrkia hwarföre är gifwet i laga 1:16
  Sahl: Hr Rådman Krabbe Begrofz i Cimbris kyrkia men dock till denna kyrkan gifwet 10:-

  1715
  d: 4 Martii Begrofz Rasmus Persons hustru östan för kyrkian effter Taxan 2:-
  d: 28 Martii Begrofz Rasmus Perssons Barn wid samma Jordmåhn -:24
  d: 29 martij gambla Kirstina Snickares effter kyrkio Rådetz zedell för des oförmögenhetz skull i fattigas Jord Begrofz frij –
  d: 6 April Iver Jönson begrofz effter kyrkio Rådetz zedell 3:-
  d: 10 April Begrofz studenten Lars Mörck, hwar före är betalt 10:-
  d: 14 April Welhelm Ryttares Barn begrofz i fattig Jorden effter Taxan -:16
  d: 19 April Begrofz gamble Anders Jöranson i fattig Jorden effetr kyrkio Rådetz zedell frij –
  d: 26 April gamble Christopher Sadelmakares son begrofz i fattigas Jord effter kyrkio Rådetz zedel frij –
  d: 1 maij Begrofz Oluf Möllners Barn effter des Taxa gifwit -:24
  d: 26 maij begrofz gamble Lars Hålmbo effter kyrkio Rådetz zedell för 2:-
  d: 16 Junii Begrofz Gislo Smedz barn 1:-
  d: 17 Junii begrofz gamle Håkan Amma för des oförmögenhet skull effter kyrkio Rådetz zedell frij –
  d: 2 Julij begrofz Måns Swensons barn -:24
  d: 9 Julij begrofz styckejunkeran effter kyrkio Rådetz zedell frij –
  d: 19 Julij begrofz Jöns Bergströms barn 1:-
  d: 14 Aug: begrofz Swen Swensons Barn i fattigas Jord -:16
  d: 25 Aug: begrofz Per Clasons barn -:24
  d: 8 Oct: begrofz Oluf Kollas barn -:24
  d: 10 Oct: begrofz Bakaren Michel Nymans barn i fattig Jorden -:16
  d: 22 Nov: begrofz Casten Pletz barn 1:16
  d: 3 Decemb: begrofz Hans Malms swärmoder hwilket war en tiggarhustru, effter kyrkio Rådetz muntel. ordres i fattig Jord frij –

  Böter till kyrkan
  Rasmus Person för otijdigt sängelag 2:-

  1716
  d: 20 Januarii begrofz Rådman Mårten Pletz för des förmögenhet skull 20:-
  d: 21 Febr: Begrofz Påhl Bakares dotter i de fattigas Jord, uthan betalning för des fattigdom skull –
  d: 11 April begrofz Anders Pärsson i de fatiiges Jord, betalt 1:-
  d: 14 Dito begrofz Anders Speleman i de fattiges Jord, för 1:-
  d: 21 Dito Jordgumman Elisabeth Håkan Jörens, uthan betalning för dess fattigdom skull –
  d: _ Maij begrofz Skomakaren Pär Jonasson Söder om kyrkian, bet: derföre 4:-
  d: 9 Maij begrofz Anders Spelemans styfdotter i de fattiges Jord, utan betalning, för dess fattigdom –
  d: 13 Maij begrofz Rasmus Perssons lilla Barn i de fattiges Jord och der före betalt -:16
  d: _ begrofz Jöns Munckz barn i de fattiges Jord, betalt -:24
  d: _ maij begrofz Oluf Johansson och der före betalt 2:16
  d: 8 Junij begrofz Karna Bergströms och der före betalt 5:-
  d: 13 Dito Begrofz Gislo Smedz barn, betalt derföre 1:-
  d: 24 Aug: begrofz Oluf Möllnares Barn i de fattiges Jord -:24
  d: 4 7:br Begrofz Matthis Hanssons Barn, och der före betalt 1:-
  d: 9 Dito begrofz Håkan Ringh och derföre betalt 10:-
  d: 17 Novembr: Håkan Lärkas Barn, betalt -:24

  1717
  d: 22 Martij Begrofz Sitza Eriks barn uti de fattiges Jord -:24
  d: 4 April begrofz Elisabeth Anders Jacobs och der före betalt 5:-:
  d: 27 Dito begrofz Pär Swenssons hustru i de fattiges Jord 1:-
  d: 4 Maij begrofz Anders Möllares Barn -:24
  d: 12 Dito Begrofz Jesper Anderssons Barn och derföre betalt 2:-
  d: 27 Junij Begrofz Bookhållaren Sallingz hustru 15:-
  d: 18 Julij begrofz Jöns Munckz barn -:24
  d: 10 Sept: Begrofz Inspectoren Beringz tienare 2:-
  d: 12 Octobr: begrofz Rasmus Ohlssons swärfader 2:-
  d: 24 Dito begrofz Håkan Lärkas hustru 5:-
  d: 8 Decembr Begrofz Bonde Perssons Barn, betalt 1:-
  Dito Begrofz Pär Claessons Barn 1:-
  d: 27 Dito Begrofz Petter Örmlingz Barn 1:-
  d: 29 Decembr Begrofz Nills Hagbergz Barn 1:-
  Samma dag begrofz Nills Donners Barn -:24
  Dito Begrofz Gregers Skomakares Barn 1:-
  d: 30 Decembr begrofz Gerhard Berglins Barn 1:-:
  Dito Hans Skreddares Barn 1:16
  Item begrofz Jöns Munkz Barn 1:-
  Noch begrofz Håken Lärkas Barn -:24
  d: 31 Decembr Begrofz Nills Thränas Barn -:24
  Samt Pär Matzsons Barn och lades i de fattiges Jord, betalt -:16

  Böter till kyrkan
  d: 14 Februarij 1717 betalte Jeppe Knutsson för otijdig sängelagh 2:-

  1718
  d: 11 Januarij begrofz Rasmus Ohlssons twänne Barn, hwarföre han betalt 1:16
  d: 19 Dito begrofz Pär Kulles Barn 1:-
  d: 22 Dito Begrofz Swen Waltersson 5:-
  d: 24 Dito begrofz Christian Kimming och derför betalt 8:-
  d: 25 Dito Rasmus Pärssons barn -:28
  d: 24 Martij Begrofz Karne Hans dott: hwarföre är betalt 10:-
  d: 25 April begrofz Oluf Johans Änkia 4:16
  d: 27 Dito Begrofz Gislo Smedz moder hwarföre är betalt 4:-
  d: 6 Junij begrofz Notarien Hiulbrand 5:-
  d: 2 Julij Begrofz Hendrick Nilssson 2:-
  d: 7 Octobr betalte Matthias Sundberg dess Barns Begrafning 2:-
  d: 10 Dito Begrofz Anna Daniels dotter och betalt derföre 5:-
  d: 30 Decembr begrofz Boel Rasmus Jörans, betalt 5:-

  1719
  Jan: 16 begrofz Wilhelm Holgerson [Areskoug] derföre betalt utj Myntetecken D: 15:- I Zedlar 5:- [=] 20:- [Död 1719 29/12 – se AID: v234799.b40]
  April 20: begrofz Prästeenkian Berlins lilla dotter och för des fattigdom skuld intet gifwet derföre –
  Maij 22 begrofz Casten Gode derföre gif:t 5:-
  D:o 26 begrofs Anders Tränes lilla barn derföre gifwet -:24
  Junj 24 dito Håkan Lärkas lilla barn -:24
  Aug: 12 begrofz Nils Snickare derföre gifwet 5:-
  Oct: 25 begrofz Sven Svenson 1:-

  1720
  d: 20 Februarii Begrofs Erland Nillssons hustru och derföre betalt 1:-
  d: 18 Martii begrofz Lambert Hansson 5:-
  d: 14 Aprilis begrofz Christen Guldsmedz Barn -:24
  d: 8 Junii begrofz Hans Nillsson hustru 1:-
  d: 23 Septembr begrofz Gislo Smedz barn 1:-
  Noch Begrofz handskemakarens barn -:16
  d: _ Decembr begrofz Anders Smedz änkia 5:-
  Jämwäl Constapelen Lundgrens barn -:24
  Item Fredrick Böckares Barn 1:-
  Dito Bookhållaren Bengt Sallings Barn 1:16
  Rådman Petter Kingreen begrafwen och derföre betalt 20:-
  d: 27 Novembr begrofz Casten Pletz Barn 1:-

  1721
  d: 14 April begrofz handskemakaren Pauel Jönssons son utj fattigas giord och derföre gifwet 1:16
  d: 19 d:o begrofz Skomakaren Nils Tränes hustru som blef begrafwen i dhen fattigas giordh derföre betalt 1:-
  d: 30 d:o begrofz Skomakaren Hans Träne derföre gifwet effter kiörkioRådens Ordres 4:-
  D:o Dito begrofz N: Paradis Lilla dotter 1:16
  d: 7 Maj begrofz Jöns Bakars hustru och gaf till kiörkian 5:-
  d: 23 d:o begrofz Petter Bakars Lilla barn och derföre gifwet 1:-
  d: 1 Julij begrofz Klensmedens döfödda barn blef lagt i fattige Jorden betalt derföre -:16
  d: 6 Aug: begrofz Skräddaren Mester Pehr Clausens lilla barn som war 14 dag:r gammalt derföre betalt 1:-
  d: 8 Sept: begrofz Gambla hustrun Elna Nils Erlandz och derföre gifwit efter H kiörkio Rådens befalning 4:-
  d: 8 9:br begrofz Ana Capitainskoo och derföre gifwet 5:-

  Böter till kyrkan
  d: 15 Sept: hafwer borgaren Bonde Person gifwet till kiörkian effter kiörkio Rådens befallning för des förseende 2:-

  ***

  ”Vilket förhållandet är mellan födde och döde, visar nedanstående uppställning, sådant som kyrkoböckerna utvisa det från 1689 intill vår tid [=1759]”:

  Anno Födde Döde
  1689 14 17
  1690 17 36
  1691 24 18
  1692 15 9
  1693 18 10
  1694 21 18
  1695 28 26
  1696 28 14
  1697 22 15
  1698 22 15
  1699 27 12
  1700 25
  1701 19 39
  1702 26 15
  1703 24 15
  1704 21 15
  1705 19 18
  1706 24 8
  1707 16
  1708 15
  1714 14 3
  1715 22 21
  1716 19 20
  1717 21 25
  1718 16 18
  1719 15 8
  1720 23 12
  1721 14 11
  1722 18 12
  1723 22 10
  1724 26 17

  Källor: Lunds domkapitels arkiv, Prostvisitationer; Skånska kyrkokontoret, Stadskyrkoräkenskaper 1697-1718, DIIc:1-18, 21-26, 31, 36-40; Kristianstads läns landskontor GXc:1-3(-6); Cimbrishamnia 1759 av Arvid Holmström; Simrishamn, Räkenskaper för kyrka, LIa:1, 2.

  **

  Simrishamns födelse-, vigsel- och dödbok för tiden 1689-1724 var i behåll år 1771:
  ”Medelst utdrag af Cimbrishamns Stads Kyrckio Bok, lämnas detta betyg, at nu warande under officeraren wid Hans Kongl: Höghet Prins Friedric Adolphs Regemente, som ligger uti Garnizon i Finland,Carl Julius Moderus är född här i Staden År 1722 den 14 Martii af hederliga och ägta föräldrar, hwars Fader wid namn Jonas Moderus warit härstädes Rådman och Modren Rådmanskan Cath: Maria Åhrfeldt.
  At förestående äger sin rigtighet och sanfärdiga berättelse, det warder af underskrefwen besannad, under Pastoris frånwaro, af Cimbrishamns d: 10 Aprill År 1771
  Johannes Schrevelius
  StadsKlåckare härstädes”

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065606_00155
  Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/23 (1778)

  **

  Frans Henrik Kihlgren, son till kyrkoherden Petrus Kihlgren. föddes i Simrishamn 1724 14/4. Vänstersidan saknas i födelseboken för år 1724.

  AID: v910044.b4830.s480

  1 KOMMENTAR

  Kommentarer är stängda.