Häradshövdingar, tingsfogdar och tingsskrivare

  Ingelstads härad
  Jonas Roth, adlad Gyllenroth (son av Zakarias Roth, se adliga ätten Rothåf), till Vistaberg i Huddinge socken Stockholms län. Född 1635 1/6 i Stockholm. Student i Uppsala 1654 ?/11. Vice fiskal i Göta hovrätt 1657. Extra ordinarie kanslist vid fältkansliet och tillika volontär vid svenska krigsmakten i Skåne 1658. Löjtnant vid skånska fotfolket 1659. Häradshövding i Möre och Stranda härader samt vice lagman i Södra Möre 1660. Fiskal i krigskollegium och tillika auditör vid gardet och artilleriet 1667 25/4. Konfirm. fullm. 1673 24/2. Överauditör 1675. Generalauditör 1676 3/2. Tillika häradshövding i Hagunda härad i Uppland och i Ingelstads, Ljunits och Herrestads härader 1677 22/12- [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00909], adlad 1679 16/7 (introd. 1680 under nr 953). ”Blev 1682 14/2 på resa från Kungsör överfallen och så illa sårad av några vanartiga, att han 3 veckor därefter dog samt ligger begraven i Huddinge kyrka, varest hans vapen uppsattes. (Enligt inskriften å detta död 1682 14/2).
  Gift med Margareta Westeman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kamreraren Lars Mollin, adlad Stiernström, död 1709), död 1727 ?/1 på Östersandom i Sibbo socken, Finland, dotter av kämnären i Stockholm Andreas Westeman och Maria Allertz, samt syster till lagmannen Anders Westeman, adlad Wästfelt.
  Barn: Carl, död 1692; Brigitta, levde 1722; Anders; Maria Elisabet.

  Ingelstads och Järrestads härader
  Carl Paulin (adlad 1690 10/9 Lilliengrip), son till kyrkoherden Petrus Paulin i Hinneryd; tullnär i Ystad (Norre port) 1665-; arrendator av Lilla Tullen i Malmö -1676; kommissarie i Färs och Frosta härader av Landskrona län 1677; tingsfogde i Albo härad 1678-1682 (kunglig konfirmation på häradsdomartjänsten 1678 13/9); ägde innan år 1684 Åkaröd nr 1, utsockne frälsehemman 1/2 mtl i Brösarps socken; häradshövding i Järrestads, Ingelstads och Herrestads (från 1691 även Ljunits) härader (fullmakt 1682 7/11) 1683-1699 28/2; kyrkoinspektor; bergsverksinspektor i Skånska generalguvernementet (Alunbruket i Andrarum och stenkolsgruvorna vid Höganäs) 1676-1689, år 1700 gav han på nytt tillkänna sitt år 1692 gjorda erbjudande att upptaga de stenkolsgruvor som ”på dess egen grund under Pålskiöp finnes skole” [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00599]; ”Under Malmö belägring och stormande av danskarna 1677 grep han, jämte andra civila, till vapen, och fick sig anförtrodd bastionen vid Syndre port, den han med sju kanoner, en lärkonstapel och två soldater tappert försvarade. Var ofta med på partier emot snapphanarna och den upproriska allmogen i Skåne samt gjorde av egna medel kronan ansenliga förskotter”; död 1699 28/2, frun betalade för att alla 3 klockorna i Ystad S:ta Maria kyrka skulle ringa i en timma 1699 1/3.
  Gift med Eleonora Schmidt, dotter till bergsverksinspektor (-1676) Caspar Schmidt, född 1644, död 1716 och begraven 1716 3/3 i Alingsås.
  Barn: 2 barn begravna i Malmö: 1673 18/9 resp 1679 29/1; Caspar Petrus, död 1715/1721; Gustaf Carl f. 1680 i Skåne, död 1712 26/6 i Stockholm; Eleonora, död 1705.

  År 1690 övergick häradstinget från Ingelstorp till Glemminge by inom Ingelstads härad. – I slutet av 1692 kom en skrivelse från generalguvernören Rutger von Ascheberg till häradshövdingen Carl Lilliengrip och befallningsmannen Nikolaus Psilander om flyttning av tingshus och gästgivaregård till Hammenhög. Byggnadsmaterial för uppförande av en ny gästgivaregård och tingshus fanns delvis redan i Glemminge, vilket nu överfördes till Hammenhög. Gästgivargården kunde delvis färdigställas under 1693. I mitten av 1694 kunde häradshövdingen meddela guvernören, att gästgivaregården i Hammenhög är ”nyligen upsadt” men att tingshuset inte beräknas vara färdigt förrän i slutet på året. Se även AID: v722023a.b3180; v1007934.b10350.s1031; v1007934.b10930.s1088

  Bengt Seth, personlig sekreterare hos generalguvernör Ascheberg 1690-1691; justitieborgmästare i Malmö 1691; arrenderade Gärsnäs gård; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1699 9/3-1708 17/4; död i Malmö 1708 17/4.
  Gift 1:o med Katarina Ehrenberg, dotter till guvernementssekreteraren Gilius Ehrenberg och Ingrid Hinman
  Barn: Reutiger, f. i Malmö 1699, död innan 1741; Gilius, löjtnant vid artilleriet; Maria Eleonora, gift med överstelöjtnant Theman [AID: v389852.b390]
  Gift 2:o 1704 27/7 med Ingeborg Adlerstierna f. 1685 6/7, dotter till Sven Adlerstierna och Margareta Sass, gift 2 1710 18/12 med kapten Erik Flodin, död 1714 16/10; död 1775 6/5 på Gärsnäs.
  Barn: Anna Magdalena f. 1704, död 1789, gift med Bartold Ennes. [AID: v389852.b390]

  Enligt guvernör Magnus Stenbocks resolution 1711 6/3 blev Hammenhög nr 31, 34 och 37 anslagna till häradshövdingsboställe. [AID: v98859a.b6750.s2781]

  Mårten Bullich, häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1708 23/5-1732 7/6; död 1732 7/6 i Glemminge.
  Gift 1:o med Brita Törne, dotter av Mikael Hansson Törne.
  Gift 2:o år 1724 med Elsa Möllenstedt (i hennes 3:e gifte), dotter till kyrkoherden David M och Elsa Olsdotter.
  Barn: Brita Stina; Carl, f. i Ystad 1711 19/5, död i Nora 1768 13/8; Charlotta Hedvig, f. 1716, död i Lund 1781; Margareta; Mikell.

  Jonas Rudman, (adlad 1719 28/11 Bergenstråhle), född 1689 12/12 i Vireda; föräldrar Löjtnant Israel Rudman och Agneta Flint; hovrättsaskultant 1712; vice häradshövding 1715; vice borgmästare i Karlshamn 1716; häradshövding i Listers och Bräkne härader 1718 11/10; landssekreterare 1719 12/5; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1732 21/6-1736 29/4; transport till Hanekinds m.fl häraders domsaga 1736 29/4; adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1738 19/10; assessors avsked 1747 2/6; död i Åkerby 1761 11/7.
  Gift i Karlshamn 1721 2/4 med Anna Märta Mühlenbruck, f. 1706 24/7, död i Åkerby 1778 6/8, dotter av kommissarien Alexander M. och hans hustru.
  Barn: Anna, f. 1723, död 1804, g. m. lagmannen Lars Låstbom; Rudman, f. 1724, landssekreterare i Malmöhus län; Kristina Barbara, f. 1725; Alexander, f. 1727, död 1734; Peter, f. 1728; Klas Gabriel, f. 1731, död 1746; Israel, f. 1734.

  Georg Montan, född 1703 11/6 i Fjelie; son till guvernementskamrer Peter Sörensson Montan och Elisabet Gram; student i Lund 1719; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1736 20/4-1736 /8, bosatt på Smedstorps gård; död 1736 /8
  Gift 1729 28/9 med Johanna Maria Haumbler (se nedan – Elias Wettring), född 1712 23/6, död 1775 26/9 på Smedstorp.
  Barn: Petter Johan f. i Onsta 28/3 1731.

  Per Gudmund Lindencrona, född 1707 20/5 i Stockholm; son av Gudmund Lindeblad, adlad Lindencrona; auskultant i Göta hovrätt 1726; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1736 13/12-1753; kammarherre 1745 14/10; assessor i Göta hovrätt 1753 7/6; död 1755 2/4 på Skillinge i Munka-Ljungby socken, Norra Åsbo härad, Kristianstads län och begraven 1755 11/4 i Munka-Ljungby kyrka.
  Gift 1:o 1737 4/10 i Växjö med Fredrika Ehrenlund, född 1720 7/8, död 1742 3/9, dotter av biskopen i Växjö, doktor David Lund och hans 2:a hustru Christina Gezelia.
  Gift 2:o 1745 9/12 på Skillinge med friherrinnan Anna Christina von Hylteen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766 22/1 på Skillinge med landshövdingen Germund Abraham Falkengreen, friherre Falkengréen, i hans 2:a gifte, född 1713, död 1785), född 1720 30/1 i Kristianstad, död 1780 15/5 på Möckelsnäs i Stenbrohults socken, Kronobergs län, dotter av landshövdingen Samuel Hylteen, adlad och friherre von Hylteen, och Helena Maria König.
  Barn: (1) Erik Gustaf, född 1738, landshövding, död 1809; Gudmund Adolf, född 1739 19/11 i Ystad, död 1739; Christian Fredrik , född 1740, överste, död 1813; Carl , född 1742 8/3 i Ystad, underofficer vid artilleriet, död 1762 15/9; (2) Samuel , född 1747 16/4 i Ystad, stabskapten vid Kronobergs regemente, död barnlös 1788 9/12 i Kungsböle by i Finland; Adolf Ludvig , född 1748, major, död 1832; Helena Beata, född 1750 13/1 i Ystad, död 1755 15/10; Fredrika Amalia , född 1751 17/9 på Ingelstad i Östra Ingelstads socken, död 1757 27/4 på Boarp och begraven 1757 1/5 i Skillingegraven i Munka-Ljungby kyrka; Eva Eleonora, född 1753 på Ingelstad, död 1830 6/2 på Möckelsnäs; Christina Ulrika, född 1754 7/5 på Ingelstad, död ogift 1827 12/10 på Möckelsnäs.

  Ture Ollonberg, friherre till Haneström i Fuxerna socken, Älvsborgs län, född 1704 16/9, föräldrar Carl Ollonberg och Helena Spole; häradshövding i Södra Inlands och Torpe härader i Bohuslän 1733 12/10; adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1736 3/12; häradshövding inom Skåne 1738; kammarherres karaktär 1744 4/1; förordnades 1749 22/10 att ha inseende över Trollhätte slussverks byggnad. RNO 1751 4/12; lagmans fullm. 1752 12/3; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1754 9/11-1758; lagman i Västergötland och på Dal 1758 7/12; död 1761 14/4 på Haneström.
  Gift 1738 8/9 på Rösjöholm i Tossjö socken, Kristianstads län med Christina Maria Silfverskiöld, som gav ett kapital av 100 rdr specie till Fuxerna sockens fattiga och en mässhake till kyrkan och som 1761 fick av riksens ständer för mannens befattning med Trollhätte slussverk 600 daler silvermynts pension, född 1719 23/9, död 1787 11/2 i Alingsås, dotter av landshövdingen Nils Silfverskiöld och friherrinnan Christina Maria Lilliecreutz.
  Barn: Christina Maria född 1739 11/9 på Rösjöholm, död 1764 20/12 i Alingsås. Gift 1760 15/8 med kommerserådet Patrik Alströmer, friherre Alströmer, i hans 1:a gifte, född 1733, död 1804. Carl, till Haneström, född 1740 13/9 på Pilshult i Allerums socken, Malmöhus län; student i Uppsala1 1755 7/11; volontär vid Västgötadals regemente 1754; sergeant därst. 1758; konstit. fänrik s. å. 12/7; sekundadjutant 1760 23/1; löjtnant 1762 26/5; premiäradjutant 1763 9/5; kapten 1774 23/2; major 1778 1/6; RSO 1779 24/1; överstelöjtnant 1785 2/3; överste i armén 1789 2/9; avsked 1792 11/8: död 1818 3/2 i Alingsås och begraven s. å. 8/2 samt slöt ätten; han blev 1759 den 22 jan. under pommerska kriget fången hos preussarna vid Anklams övergång. Helena Sofia, född 1742 10/7 i Hälsingborg, död 1813 6/10 i Alingsås. Gift 1764 24/7 med hovjunkaren Johan Gripenstedt, född 1735, död 1791. Nils, döpt 1745 27/1 i Kristianstad, död späd. Nils, född 1746 25/7 i Hälsingborg; kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1763; löjtnant vid amiralitetet 1768 10/12; kapten vid arméns flotta 1774 22/7; avsked med majors karaktär 1783 17/9; död barnlös 1805 8/12 i Alingsås; han bevistade Gävle riksdag. Gift 1:o 1779 /12 i Göteborg med Margareta Elisabet von Schoting, född 1756 9/8, död 1780 5/6 i Helsingborg, dotter av kaptenen och ekipagemästaren vid svenska ostindiska kompaniet Paul Roland von Schoting och Gertrud Tham, samt av samma släkt som adl. ätten von Schoting. Gift 2:o 1788 6/7 på Värhulta i Västermo socken, Södermanlands län med sin svågers halvbroders änka Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1783 17/12 på Värhulta med direktören Johan Alströmer, född 1742, död 1786, född 1762 23/4, död 1837 27/7 på Hälltorp i Grävie socken, Örebro län, dotter av kammarherren Johan Niklas Danckwardt-Lillieström och Anna Margareta Rosenstam.
  Anna Hedvig Elisabet, döpt 1747 1/11 i Helsingborg, död där 1748 och begraven s. å. 25/1.

  Fredrik Bennet, son av friherre Vilhelm Bennet; auskultant i Göta hovrätt 1745; hovjunkare 1745; vice häradshövding 1747; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1759 11/7;   häradshövding i Luggude m fl härader, genom byte 1759 9/7; ceremonimästares titel 1760; lagman i Halland 1769 19/1. RNO 1775 28/4; landshövdings avsked 1777 29/1; död 1790 24/4 på Bälteberga.
  Gift 1755 24/4 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Lovisa Sack, född 1739 6/1 i Stockholm, död 1776 31/1, dotter av kanslirådet Johan Gabriel Sack, friherre Sack, och grevinnan Eva Bielke.
  Barn: Vilhelm, född 1757 19/2 på Bälteberga, generallöjtnant, död barnlös 1824 5/10 i Stockholm; Johan Gabriel, född 1758 23/5, död 1758 och begraven 1758 4/9 i Ottarps socken; Margareta Magdalena, född 1759 17/8, död 1759 4/10 och begraven 1759 7/10 i Ottarps socken; Carl Fredrik, född 1760, hovmarskalk, död 1845; Jakob Rutger, född 1762 28/2 på Bälteberga, vice landshövding i Västerås län, död ogift 1816 23/12 i Stockholm och begraven i Berghammarsgraven i Fogdö kyrka, Södermanlands län; Otto Ludvig, född 1763 1/11, löjtnant, död ogift 1819 30/7 på Videröra, begraven 1819 4/8; Claes Erik, född 1765 29/6, död 1767 26/5 och begraven 1767 28/5; Kjell Christoffer, född 1767, kammarherre, död 1833; Johan August, född 1769 8/2, död 1774 23/1 och begraven 1774 25/1; Ture Gabriel, född 1771 21/1, död 1772 1/3; Gustaf, född 1773, ryttmästare, död 1825, Axel Filip, född 1775 15/1, lagmans titel, död ogift 1810 28/11 på Bälteberga.

  Erik Georg Höijer, född i Örby 1726 2/7, son av häradshövdingen i Mark Reinhold Höijer och Elisabeth Stierman; auskultant i Göta hovrätt 1747; aktuarie 1754; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1760 31/1-1762; bosatt i Ystad 1762; hovrättssekreterare 1762; assessor 1764; död 1775 26/1 i Stockholm.
  Gift 1754 i Grimeton med Sara Elisabeth Bornander.
  Barn: Reinhold; Maria Elisabeth född 1755, död 1821.

  Elias Wettring (adlad Wettercrona 1769 18/1, men adelsbrevet ej utfärdat förrän 1773 24/1 ), född 1716 18/7 i Glemminge prästgård, förälder Enoch Wettring;  elev i Ystads skola 1729, senare i Lunds skola, student i Lund 1734; auskultant i Göta hovrätt 1740; auditör vid artilleriregementet i Malmö 1743; sekreterare i Göta hovrätt 1761 22/6; assessors fullmakt 1761 11/8; hovrättsråds fullmakt 1762 29/6; häradshövding genom byte i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1762 29/6-1781; död 1781 30/9 på häradshövdingebostället i Hammenhög.
  Gift 1744 27/9 i Smedstorp med häradshövding Georg Montans änka Johanna Maria Haumbler, f. 1712, död 1775, dotter av assessor Johan Haumbler och Sara Hedvig Stubbe.
  Barn: Enok Georg (se nedan); Margareta Sofia, född 1746 17/10 på Smedstorp, död 1787 6/7 i Hällestads socken.

  Enok Georg Wettercrona, född 1746 5/1, son till företrädaren; blev efter idkade studier i Lund auskultant i Göta hovrätt 1763 23/9, vice notarie därstädes; vice häradshövding 1769 16/2; notarie vid civilprotokollet samma år 14/6; auditör vid artilleriet på Gotland 1773 14/6; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1781 22/10-1811 30/5; hovrättsråds titel 1796 30/3; död ogift 1811 30/5 på tingsstället i Hammenhög och slöt ätten.

  Gustaf Billberg, född 1767 17/2 i Kvarnby; föräldrar Knut Johan Billberg och Katrina Bering; gick i Ystads skola 1779; student i Lund 1783; jur. examen 1785 17/12; häradshövdings namn 1802 13/4; häradshövding i Halmstads, Hök och Tönnersjös härader 1806 29/4; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1811 12/12-1835 14/10; lagmans namn 1813 11/3; död 1835 14/10 i Hammenhög.
  Gift 1820 på Tosterups gård med Charlotta Elisabeth af Klint, f. 1773, död barnlös i Karlskrona 1848, dotter av vice landshövdingen Erik af K.

  Per August* Falck, född 1798 13/12; flyttade till Hammenhög från Stiby 1835; häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader 1836 8/4- 1847 12/4; död 1847 12/4 i Kristianstad (”48 år 8 månader och 2:ne dagar”). Begravd i Kristianstad 1847 18/4.
  Gift med Aurora Gustava Ekwall, f. 1799 24/2 i Filipstad.
  Barn: Johan Henric August, f. 1825 7/1 i Kristianstad; Gustaf Giovanni, f. 1828 22/7 i Kristianstad; Anna Maria Constantia; Magdalena Lovisa Fredrica; Aurora Ulrica Helena, f. 1831 28/7 Åraslöv i Vinslöv; Sven Axel Adam, f. 1835 26/5 i Stiby; Carl Wilhelm Eugene, f. 1840 1/11 i Hammenhög.

  Anders Gustaf Lundström, född 1807 24/11 i Bisbo i Västmanland, föräldrar tullkontrollören Jacob Adolf Lundström och Sofia Elisabeth Hammarstrand; jur. examen; hovrättsauskultant 1832; vice häradshövding 1836 11/1; extra ordinarie notarie 1840 26/10; notarie 1846 19/2 – allt i skånska hovrätten; häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga 1848 21/11-1865 7/3; riddare av Nordstjärneorden 1862 28/1; död 1865 7/3 i Hammenhög.
  Gift 1854 14/3 i Hammenhög med sin hushållerska/demoiselle Sara Elisabeth Klint, född 1816 16/9 i Barkaryd, dotter av skomakaren J. Klint och Sara Andersdotter. Hon bodde 1897 i Ystad.
  Barn: Gustaf Adolf, född 1846 20/2 i Kristianstad.

  Johan Fredrik* von Sydow, född 1826 3/11 i Borås, föräldrar apotekaren Christian Fredrik von Sydow och Johanna Maria Rydin; inskriven vid Uppsala universitet 1846; auskultant i Göta hovrätt 1850; vice häradshövding 1853; adjungerad ledamot av hovrätten 1859-60; fiskal 1863; t f revisionssekreterare 1864-65; häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga 1865 28/11-1885 21/9; ägde 1871 Hammenhög nr 31; död 1885 21/9 i Lund.
  Gift 1857 med Ida Edgren, född 1829 i Gunnarskog, Värmland, dotter av brukspatronen Adolf Fredrik Edgren och Ulrika Katarina Unger.
  Barn: Ernst, född 1859; Hugo, född 1861; Hjalmar, född 1862; Emmy, född 1867; Marianne, född 1868.

  Rutger* Fredrik Bennet, född 1836 2/2 på Hamilton-Hill, Färlöv, föräldrar major friherre Tage Gustaf Bennet och Fredrika Wrangel; gick i Kristianstads skola; student i Lund 1854; avlade preliminärexamen 1855 7/12 och examen till rättegångsverken 1859 15/5; auskultant i skånska hovrätten 1859 1/6; vice häradshövding 1864 30/44; extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen; tillförordnad domhavande 1866–76; adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1877–78; häradshövding i Bräkne härads domsaga 1878 12/4; transporterad till häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga 1886 22/1-1906 2/3; RNO 1888 1/12; avsked 1906 2/3; död 1922 6/6 i Engelbrekts församling, Stockholm.
  Gift 1879 23/6 i Kolbäcks socken, Västmanlands län med Carolina Eneroth, född 1842 19/11 på Yllesta i nämnda socken; död 1927 29/6 i Stockholm (Hedvig Eleonora), dotter av lantbrukaren Frans Magnus Eneroth och Anna Jansdotter.
  Barn: Rutger Fredrik, född 1873 17/8 i Stockholm, hovrättsråd i Svea hovrätt, död ogift 1922 21/1 i Stockholm; Tage Gustaf, född 1877 13/8 i Stockholm, ryttmästare, död ogift 1924 18/3 i Lund; Fredrika Anna (Dicken), född 1880 15/7 i Hoby socken, Blekinge län, stiftsjungfru, död 1927 30/5 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling; Malla Carolina, född 1881 20/8 i Hoby socken, Blekinge län, banktjänsteman, död 1972 25/12 i Oscars församling, Stockholm; Charlotta Lovisa, född 1883 22/9 i Hoby socken, Blekinge län, stiftsjungfru, död 1935 2/5 i Oscars församling, Stockholm.

  Bror Carl* Cederström, friherre; född 1861 12/6 i Ystad; föräldrar general Bror Cederström och Amelie Ehrensvärd,  mogenhetsexamen i Helsingborg 1879 26/5; student i Lund 1879 23/9; preliminärexamen 1880 20/5 och examen till rättegångsverken 1884 26/5; auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1884 28/5; vice auditör vid skånska dragonregementet 1884 16/7; tillförordnad auditör 1886 6/11; auditör 1887 4/2-1897 29/10; vice häradshövding 1897 16/12; kaptens rang 1895 6/9; fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1897 30/9; assessor 1898 9/12; konstituerad revisionssekreterare 1903 23/1; hovrättsråd 1904 31/12; RNO 1905 1/12; revisionssekreterare 1905 30/12; häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga 1906 9/11-1931 29/5. Vid uppnådda 70 år pensionerades han och flyttade till Stockholm; KN02kl 1919 6/6; död 1933 28/4 i Stockholm (Oscars församling).
  Gift i Stockholm (Johannes församling) 1910 2/10 med Ella Jonsson, född 1884 8/11 i Rispa församling, Södermanlands län, död 1940 12/10 i Stockholm (Oscars församling); dotter av tegelslagaren Vilhelm Jonsson och Clara Ulrika Husberg.

  Sture* Fredrik Benjamin Petersson, född 1891 18/2 i Söderåkra, Kalmar län; föräldrar landshövding Alfred Petersson och Mathilda Olsson; jur kand 1913; assessor vid Skånska hovrätten 1921; fiskal 1926; hovrättsråd 1929; revisionssekreterare 1930; RNO 1931; häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga 1931 9/10-1957/58; KNO1kl; död 1978 12/7.
  Gift med Betty Swahn, född 1889 i Lomma, dotter till sjökapten Johan Gustafsson Swahn och Maria Arvidsdotter; död 1977 16/5.
  Barn: Hans Fredrik.

  Häradshövdingebefattningen var (enligt obekräftad uppgift) år 1940 samfälld med Borgmästarämbetet i Simrishamn och förlagd dit, men dock ting fortfarande i Hammenhög.

  Gunnar* Thorleif Engström, född 1910 31/5 på Brantevik, Simris socken; föräldrar sjökapten Henrik Engström och Olga Larsson; studentexamen 1930; jur kand i Lund 1935; tingstjänstgöring 1935-38; fiskal vid Skånska hovrätten 1939; assessor 1947; t.f revisionssekreterare 1952; hovrättsråd 1953; häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga 1958-1966; KNO; död 1988 11/7.
  Gift 1941 12/10 med Sigrid Mårtensson, född 1916 12/11 i Södra Mellby, dotter till sjökapten Anders Mårtensson och Kristina Omberg.
  Barn: Lars Göran; Lena; Carl Henrik.

  Nils* Börje Lihné, född 1923 23/3 i Malmö S:t Petri; föräldrar bankkamrer Nils Lihné och Gerda Andersson; studentexamen i Malmö 1941, jur kand Lund 1947; tingstjänstgöring vid Gärds och Albo domsaga 1947-49, fiskal vid Skånska hovrätten 1950, assessor där 1959, t.f revisionssekreterare 1960-61, tingsdomare Hall s domsaga sed 61; t.f häradshövding Borås domsaga 1966,  t.f häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga 1967-1970; t.f lagman 1971; RNO; död 1991 3/6.
  Gift 1952 19/8 med skolkökslärarinna Inger Lund född 1921 20/10 i Malmö S:t Petri, död 2003 27/5.
  Barn: Anders; Marianne.

  Titeln ”häradshövding” avskaffades 1969 och ersattes med ”lagman”.
  Häradsrätterna upphörde genom domstolsförordningen 1971. Ingelstads och Järrestads domsagas häradsrätt blev då Ingelstads och Järrestads tingsrätt. Kansliet var placerat i Simrishamn, som dessutom var tingsställe tillsammans med Hammenhög. Fr.o.m ingången av 1974 ändrade tingsrätten namn till Simrishamns tingsrätt. Tingsstället i Hammenhög  drogs in från 1983.

  Albo härad

  Jakob Abrahamsson Ulf, befallningsman i Gärds, Albo och Villands härader 1673-1682/83; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1682 7/11-1693 15/8; innehade Lillö gård under 1680-talet; Hammars gård i Nosaby socken fördelades år 1680 i 10 bondehemman och huvudgården med trädgård och fiskdammar fick befallningsman Ulf såsom 2 rusthåll ”så länge derför presteras munstergilla rustningar”. Han hade frihetsår på gården som varit ruinerad. Hammar ägdes i början av 1700-talet av major Nils Nilsson Psilander (son till befallningsman Nicolaus Psilander och Katarina Kling), som skrev sig till gården; död 1693 15/8.
  Gift med Catharina Arvidsdotter Weinheim i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Lars Kling), levde vid mannens död..
  Barn: Abraham, född i Ormatofta i Villands härad.

  Peter Twist, (adlad 1695 13/7 Rosentwist) född 1668 16/3 i Halmstad; student i Lund 1684; auditör vid tyska livregementet till fot -1693; fältsekreterare; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1693 22/8-1704; förvärvade Hanaskog i Kviinge socken 1700; död 1710 18/3 på Hanaskog och begraven i Kviinge kyrka.
  Gift 1:o 1696 med Agneta Juring, adlad och adopterad Billingsköld, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682 22/1 med överkommissarien Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan, född 1641, död 1689), död 1702, dotter av borgmästaren i Kristianstad Hans Juring och Margareta Weinheim, som i sitt 2:a gifte hade kammarrådet Hans Billing, adlad Billingsköld.
  Gift 2:o 1703 6/10 med Eleonora Tornerefelt, född 1682, död 1754 13/9 i Glimåkra socken, Kristianstads län, dotter av ryttmästaren Anders Tornerefelt och Ingeborg Sabelsköld. Eleonora ägde Skeinge säteri och sålde Hanaskog 1719.
  Barn: (1) Elsa Catharina, född 1697 25/5 i Kristianstad, död 1762 3/5; (2) Carl Gustaf, född 1704 5/10, häradshövding i Halland, död ogift 1750 11/12 i Varberg; Agneta, född 1706 14/4, död 1706 10/6; Anders, född 1707, kapten, död 1768; Johan, född 1708, ryttmästare, död 1758; Peter Reinhold, född 1710, jägerifiskal, död 1768.

  Gustaf Gammal Ehrencrona, född 1670, son av häradshövdingen i Gäsene Samuel Ehrencrona och Elisabeth Hultenia; studerade först i Lund och sedan i Uppsala; landssekreterare i Jönköping; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1704-1710; bodde på Araslöv i Vinslövs socken; advokatfiskal i hovrätten 1710; assessor i hovrätten; bodde då på Wallsnäs i Södra Unnared socken; landshövding i Västernorrlands län; köpte Kåseholm i Tryde socken 1723; död 1744 på Åraslöv.
  Gift 1:o 1704(?) med Christina Beata von Braunjohan, dotter till packhusinspektoren Conrad Braunjohan och Sara Carlberg; död 1715 19/6.
  Gift 2:o i Malmö 1718(?) med Anna Christina Nehrman, dotter till handlanden Hans Nehrman och Ingeborg Faxe.

  Gabriel Löfgren, född 1672; student i Uppsala 1690;  borgmästare i Helsingborg 1704-1711; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1710 26/1-1744; död 1744 på sin gård Uddarp i Skepparslövs socken.
  Gift 1706 3/2 med Sara Westersköld, Snälleröds gods, Färingtofta; dotter till tullnär vid Stora Sjötullen i Helsingborg, Andreas Westerheim, adlad Westersköld, och Sara Petré.
  Barn: Alexander och Samuel – båda adlade med namnet Löfvensköld; Sara Appolonia g. 1737 6/5 m. David Kjellsson.

  Ernst Fredrik von Döbeln, född 1701 3/10, son av Johan Jakob Döbelius, adlad von Döbeln; auskultant i Göta hovrätt 1721; vice häradshövding 1724 23/3; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1744 19/12-1745; genom byte transporterad till Norra och Södra Åhs härads domsaga 1745; hovrättsassessors titel; död 1766 20/3 i Varberg.
  Gift 1:o 1724 27/12 med Helena Catahrina Utfall i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711 18/1 i Göteborg med kommendören Christian Gathe, adlad Gathenhielm, född 1682, död 1722), född 1689, död 1750 27/6, dotter av rådmannen i Göteborg Jakob Utfall och Maria Kuyl.
  Gift 2:o 1751 10/4 med Johanna Lovisa Makeléer, född 1710 18/12; död barnlös 1785 13/3 i Karlskrona, dotter av kaptenen Carl Makeléer och Anna Hirscheit.
  Barn: (1) Dorotea, född 1725 22/8, död 1791-12-18 på Björkholm i Veddige socken, Hallands län; Christiana, född 1726 24/8, död 1726 1/11; en dotter, född 1727 28/11, död strax; Johan Jakob, född 1729, häradshövding, död 1766; Anna Elisabet, född 1732 24/3, död 1797 13/1 på Byslätt i Istorps socken, Älvsborgs län.

  Carl Gustaf Danckwardt, döpt 1706 25/3 på Torsebro, son av Georg Danckwardt; häradshövding i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härader 1733; vice lagman i Skåne 1743; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1745 21/5-1758; lagmans titel 1756; död 1780 24/6 på Göingeholm.
  Gift 1735 14/1 med Elisabeth Schaeij, född 1717 21/12, död 1780 18/5, dotter av häradshövdingen Johan Petersson Schaeij och hans 1:a hustru Anna Mühlenbrock.
  Barn: Georg Peter, född 1735, överste, död 1809; Johanan Christina, född 1736 7/12, död 1811 8/1 på Karlsnäs gård vid Kristianstad; Magnus Gustaf,  född 1738, lagman; död 1800; Anna Brita, född 1739 17/7 på Riseberga gård, död 1748 30/5; Carolina Catharina, född 1740 20/10, död ogift 1821 8/1 på Göingeholm; Henrietta Amalia, född 1741 5/10, död 1806 27/2 i Lund; Johan Ulrik,  född 1742, överjägmästare, död 1824; Carl Adolf, född 1743 12/10 på Hörröd, konteramiral, död barnlös 1806 5/12 på Sveaborg; Christian Fredrik,  född 1744 14/8 på Riseberga gård, död samma år 16/10; Christina Elisabeth, född 1745 13/9, död 1816 3/7 på Göingeholm; Ulrika Lovisa, född 1746 8/12, död 1747 några veckor gammal; Eva Charlotta, född 1753 17/4, död ogift 1817 27/1 på Göingeholm.

  Casper Ludvig von Böhnen, född 1729 13/9, son till Ludvig Gustaf von Böhnen; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1758 25/4-1762 29/6; assessor i Göta hovrätt 1762 29/6; hovrättsråd därstädes 1772 31/12; ledamot av högsta domstolen 1792; RNO 1794 24/11; död ogift 1796 11/7 i Stockholm.

  Jöns Witte, född 1720 29/10 i Kristianstad, son av handlanden Johan Petter Witte och Catharina Broomé; dimitterad från skolan i Kristianstad vid Caroli tid 1736; inmatrikulerad i Lund 1736; auditör;  häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1762 29/6-1791; död 1791 21/1 i Gyetorp, Ljungby socken.
  Gift 1763 16/12 i Lund med Sigrid Elisabeth Hellichius, född 1725, död 1800 i Kristianstad.

  Abraham Malmborg, född 1753 25/3 på Vastad, Halland; student i Lund 1769 16/2; jur. examen 1777 13/12; auskultant i Svea hovrätt 1778 5/8; extra ordinarie kanslist därstädes samma år 28/9; extra notarie 1779 27/1; vice notarie 1781 9/2; extra ordinarie notarie i justitierevisionsexpeditionen 1787 20/11; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1791 1/2-1813 15/1; efter byte med efterträdaren häradshövding i Östra och Västra Rekarnes samt Åkers, Selebo och Daga härads domsaga Södermanlands län 1813 15/1; död 1831 29/9 i Karlskrona.
  Gift 1791 12/5 med Ulrika Eleonora Lode från Livland på Lövsund i Runtuna socken, född 1756, död 1810 24/7 på Vanas i Gryts socken, Kristianstads län, dotter av överstelöjtnanten Otto Vilhelm Lode från Livland och hans 2:a fru, friherrinnan Ulrika Beata Leijonhufvud, död 1810.
  Barn: Vilhelm f. i Kristianstad 1792 31/8, ryttmästare, död 1854; Carl f. 1794 20/9 i Önnestads socken, död där samma år; Carl f. 1796 15/1, kommendörkapten, död 1878.

  Elias Christoffer Ljunggren, född 1775 5/7 i Vinslöv, son till kronofogden Christian Ljunggren och Gustava Lisbeth; juridisk examen i Lund 1793; häradshövding i Rekarnes domsaga 1812; häradshövding i Gärds, Albo och Villands härader 1813 14/1-1853; död 1853 6/2 i Simrishamn.
  Gift 1:o med Maria Lovisa Eichorn från Stockholm, skild 1817.
  Gift 2:o i ”Söfvitsborg” med Maria Christina Granberg, född 1798 31/7, överlevde maken.
  Barn: Elis, f. 1818 31/7; Clara, f. 1821 3/4; Gustafva, f. 1826 5/12; Rolf, f. 1829 24/7 i Kristianstad; Maria Lovisa, f. 1833 26/11; Ada, f. 1840 26/2 i Simrishamn.

  Per Gustaf Gösta Lilliecrona, född 1814 2/10 i Lund; student i Lund 1830; hovrättsexamen 1837; auskultant hovrätten över Skåne och Blekinge 1837; vice häradshövding 1841 häradshövding i Gärds, Albo och Villands (t.o.m 1861) härader 1853 7/7-1889 20/11; RNO 1864 28/1; död ogift 1891 28/8 i Lund.

  Kungl. Maj:t förordnade den 12 juli 1889 och den 18 september 1891 att Gärds och Albo härader skulle utgöra ett tingslag från 1892 med tingsställe i Degeberga eller annan lämplig plats. Tingsställe för Gärds härad var tidigare Nöbbelöv och för Albo härad Brösarp.

  Axel* Wilhelm Anderson Hagander, född 1851 13/2 i Karlstad; studentexamen i Uppsala 1869; hovrättsexamen 1873; vice häradshövding 1876; auditör vid Vendes artilleriregemente 1878-1884; fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1884; adjungerad ledamot där; häradshövding i Gärds och Albo härader 1890 18/4-1918, bosatt 1900 på Esperöd nr 1, Södra Mellby socken; död 1924 10/9 i Kristianstad.
  Gift med Eliana Helena Hammar, född 1868 i Kristianstad,  överlevde maken.
  Barn: Karl, f. 1893; Ida [Elfrida] f. 1896, g.m. assessorn i Malmö rådhusrätt Hans Falck; Hugo, f. 1899.

  Ivar Arthur Koch, häradshövding i Gärds och Albo härader 1918 18/9-1919.

  Holdo* Mauritz Edling, född 1873 27/10 i Hässlunda församling, Malmöhus län; son till kyrkoherde E M Edling och Jenny Eisén; jur kand 1899; student i Uppsala -1900-; fiskal i Svea hovrätt 1910; hovrättsråd 1912; ledamot av lagberedningen 1913-15; häradshövding i Gärds och Albo härader 1919 12/12-1943; f.d. hovrättsråd; jur. utr. kand.; K N O II kl; ledamot av stadsfullmäktige i Kristianstad; ordförande i barnavårdsnämnden; ordförande i styrelsen för Sparbanken i Kristianstad; inspektör för Kristianstads högre allmänna läroverk; ordförande i poliskollegium för Kristianstads läns landstingsområde.
  Gift 1903 med Elsa Lundberg, född 1881, dotter till klädeshandlanden P A Lundberg och Vilhelmina N.N.
  Barn: Sven, f. 1908 9/12 i Stockholm.

  Arne* Nils Gustaf Schedin, född 1899 10/7 i Stockholm (Hedvig Eleonora församling); föräldrar bokförläggare Nils Schedin och Gerda Garström; studentexamen 1917; fil kand 1919; jur kand 1921; tingstjänstgöring 1922-25; fiskal vid Göta hovrätt 1927; adjungerad ledamot 1929; assessor 1933; hovrättsråd 1936; revisionssekreterare 1939 (tf 1936);  häradshövding i Gärds och Albo härader 1944 26/11-1966; KNO; död 1979 14/4.
  Gift 1923 19/5 med Märta Reutercrona, född 1895 19/7 i Stockholm (Maria Magdalena församling), dotter till direktör Gerhard Reutercrona och Henny Wallberg; död 1983 19/6.
  Barn: Gunvor.

  År 1967 överfördes Kiviks och Brösarps landskommuner (Albo härad) från Gärds och Albo domsaga till Ingelstads och Järrestads domsaga.

   

  Tingsfogdar

  Albo härad

  Lasse Bing, tingsfogde i Albo härad -1472-.

  Oluf Porse, tingsfogde i Albo härad -1500-.

  Peder Brun, tingsfogde i Albo härad -1611-1612; bosatt i Östaröd.

  Truls Olssen, sakhörare i Albo härad 1611 10/9, bosatt i Bondrum

  Nils Mogenssen, tingsfogde i Albo härad -1621-; bosatt i Bästekille, S Mellby socken.

  Nils Bagge, tingsfogde i Albo härad -1637-1641 23/2-; bosatt i Bästekille, S Mellby socken.

  Hans Nilsson, tingskrivare i Albo härad -1641-; tingsfogde i Albo härad -1647-1652-; bosatt i Frörum, Fågeltofta socken.

  Jacob Pedersson, ridefogde på Gladsax -1646-, tingsfogde i Albo härad -1658-1671-; bosatt på Andrarum nr 10 (år 1671).

  Ett tingshus uppfördes år 1671 i Vitaby av sockenmännen i häradet (Raflunda bye och birche rätt vndantagandes). I en skrivelse år 1687 till generalguvernören berättar häradhövdingen Jacob Ulf att tingshuset i Albo härad i sista kriget blivit ”af Snaphanarne opbrändt”. (Se SkåneGenealogen nr 2, 2004)

  Carl Paulin (adlad 1690 10/9 Lilliengrip), tingsfogde i Albo härad c:a 1678-1683; häradshövding i Järrestads, Ingelstads och Herrestads (från 1691 även Ljunits) härader (fullmakt 1682 7/11) 1683-1699, se mer ovan under häradshövdingarna.

  Ingelstads härad

  Mikkel Jensen, tingsfogde i Ingelstads härad -1499-.

  Morten Persen, bosatt i Sandby, tingsfogde i Ingelstads härad -1581-1591-.

  Morthen Andersen, bosatt i Norra Spjutstorp, tidigare (<1597 25/7) tingsfogde i Ingelstads härad; var 1597 ”nyligen” på Skånes landsting.

  Truls Jenssen, bosatt i Sälshög, tingsfogde i Ingelstads härad -1610-.

  Lasse Bossen, bosatt i Sälshög, tingsfogde i Ingelstads härad -1616-1617-.

  Christen Blach, bosatt i Norra Spjutstorp, tingsfogde i Ingelstads härad -1621-1632-.

  Tomis Jenssen, bosatt i Hannas, tingsfogde i Ingelstads härad -1635-1637-.

  Mats Pålssen, bosatt i Ullstorp, tingsfogde i Ingelstads härad -1641-1642-.

  Peder Nielsen Tustrup, född omkring 1615; son till Niels Pedersen Skoff; ridefogde på Bollerup 1640-1659; tingsfogde i Ingelstads härad 1643-1651; förvaltare på Gärsnäs 1653-1659; ridefogde på Ingelstads gård 1673-1679; från 1640 bosatt å Toarp nr 1; död 1679.
  Gift med Ingeborg Andersdotter Munck.
  Barn: Anna, gift med Tomas Tönnesson, kornmätare i Ystad; Nils, kyrkoherde i Bollerup.

  Christen Nielsen Thoustrup, född 1622; bror till föregående; köpte av brodern Peder gården Glemminge-Tågarp nr 1, där han sedan var bosatt; tingsfogde i Ingelstads härad 1651-1683; köpte 1662 27/10 och 1663 23/3 Glemminge-Tågarp nr 2 av Mats Mickelsson (½-delen) och Nils Håkansson (½-delen) g.m Mats Mickelssons mor, sålde 1696 1/9 Glemminge-Tågarp nr 2, 1/4 mtl till Jon Tufvasson; död 1706. [Se om hans lön: AID: v98052.b103.s100]
  Gift 1653/1654 med Agnete Hansdotter Ancker, född 1632, död 1707; dotter till kyrkoherde Hans Poulsen Ancker i Östra Hoby. Barn: Nils (Sylvan), född 1665 24/11 i Löderup.

  Järrestads härad

  Anders Jacobsen Skriver, bosatt i Gislöv (Östra Nöbbelövs socken), tingsfogde i Järrestads härad -1580-1589-.

  Mårten Jönsen, bosatt i Stiby, tingsfogde i Järrestads härad -1599-.

  Mats Olssen, bosatt i Gislöv 1610 (Östra Nöbbelövs socken), tingsfogde i Järrestads härad -1610-.

  Niels Mogensen, bosatt i Ö Nöbbelöv, tingsfogde i Järrestads härad 1611 11/9-1618-.

  Sven Knudsen, bosatt på Gislöv nr 21 (Östra Nöbbelövs socken), tingsfogde i Järrestads härad 1619-1633.

  Sven Ingvarsen, bosatt i Gröstorp, tingsfogde i Järrestads härad -1634-1636-.

  Nils Larsen, bosatt i Borrby, tingsfogde i Järrestads härad -1645-.

  Staffen Suendsen, bosatt på Gislöv nr 21 (Östra Nöbbelövs socken), tingsfogde i Järrestads härad -1648-.

  Peder Nielsen, var bror till ladufogden ”på Lyngby gaard” Sören Nielsen; bosatt på Vallby nr 28 (köpt enl. skötebrev 1648 17/3, sålt enl. köpebrev 1667 18/8); tingsfogde i Järrestads härad -1649-1665; fullmäktig för Vallby och Bolshög vid avläggandet av trohetsed år 1658 i Malmö; död 1665.
  Gift med Elna Persdotter, änka enligt 1665 års mtl-längd. Hon sitter 1683 ”i gården hos Sasser Håkanssson, Vallby”.

  Hans Jörgarsson, bokhållare hos riksrådet Ebbe Ulfeldt; fick livstids frihet år 1663 till Delperöd av Ebbe Ulfeldt; bosatt 1663-1670 på Delperöd, i Rörum socken, tingsfogde i Järrestads härad -1667-1670; död 1670.
  Gift med Ellina N.N., levde 1672 på Delperöd.

  Markus Wellomsson Holthon, född omkring 1621; arrendator av S:t Olofs gård (c:a 1665-1671); tingsfogde i Järrestads härad -1680-1683; bosatt på Vallby nr 28 (skattehemman) och brukade även Vallby nr 32 (kronohemman); död efter 15/3 1693.
  Gift 1:o med N.N., död 1688.
  Gift 2:o i Löderup 1689 4/6 med Sofia Andersdotter Stoorö; dotter till kyrkoherden i Vallby – Anders Pedersen Stoorö.

  Tingsskrivare

  Albo härad

  Jens Jenssen, tingsskrivare i Albo härad -1610-1612-, bosatt i Andrarum.

  Hans Fredrikssen, tingsskrivare i Albo härad -1621 30/1-, bosatt i Skepparp, Ravlunda socken.

  Hans Nilssen, tingsskrivare i Albo härad -1641 23/2-; tingsfogde i Albo härad -1647-1652-; bosatt i Frörum, Fågeltofta socken.

  Nils Perssen, tingsskrivare i Albo härad -1647 14/9-1652 30/11-, bosatt i Frörum, Fågeltofta socken.

  Christen Ifuersen
  , bördig från Viborg, informator åt Jochum Becks barn på Gladsax gård; Jochum Beck ville förgäves att Christen skulle utnämnas till kyrkoherde i Sörby och Gumlösa pastorat 1648-49; tingsskrivare i Albo härad (1653?-1658-); förordnad 1657 till Byskrivare i Simrishamn av slottsherren i Kristianstad – Henrik Lindenow; rådman; gravsten i kyrkan, död 1671.
  Gift med Anna N.N. (var död 11/7 1677)
  Barn: Fredrik Christensson (se nedan); Jochum Christensson [AID; v619292a.b2100.s205], som var svåger till kyrkoherden Holger Areskog [AID: v619292a.b2270.s222]

  Friderich Christensson, son till föregående; tingsskrivare i Albo härad -1670 28/7-; bosatt i Andrarum; byskrivare i Simrishamn -1677-; han var avliden då Jens Madtzon fick fullmakt 1678 11/3 att efterträda honom som byskrivare i Simrishamn [AID: v619292a.b2380.s233].

  Christen Olsson, ladufogde hos riksrådet Knut Kurk på Gladsax gård, tingsskrivare i Albo härad 1678 27/1-; borgare i Simrishamn?; död innan 1692 23/2.
  Gift med Mätta, begravd 1706 16/2 ”i kyrkan [Simrishamn] på stora gången betalt derföre 20:-”
  Barn: Dotter, död 1684; dotter, begravd 1692 23/2; dotter begravd i kyrkan 1695 23/8

  Petter Teigman, tingsskrivare i Albo härad -1680-.

  Ingelstads härad

  Gabriel Hanssen, bosatt i Baldringe, tingsskrivare i Ingelstads härad -1591-1616-.

  Söfren/Peder Christenssen, bosatt i Ystad, tingsskrivare i Ingelstads härad -1624-.

  Lars Eskilssen, bosatt i Nedraby, tingsskrivare i Ingelstads härad -1632-1635-.

  Isak Håkanssen, bosatt i Borrby, bosatt i Nedraby 1651, tingsskrivare i Ingelstads härad -1641-1651.

  Olof Svensson, bosatt i Ystad, tingsskrivare i Ingelstads härad 1652-1680-. Den 19/4 1680 beordrade befallningsmannen Henrik Johansson att Jakob Rasmusson i Vemmerlövstorp skulle uppvakta som tingsskrivare i Olof Svenssons ställe. Olof var bortrest i några dess egna ärenden.

  Olof Nilsson, bosatt i Ystad, tingsskrivare i Ingelstads härad -1680-.

  Järrestads härad

  Nils Nilssen, tingsskrivare i Järrestads härad 1591.

  Anders Perssen/Pederssen, bosatt i S:t Olof, tingsskrivare i Järrestads härad -1599-1611-.

  Nils Nilssen, tingsskrivare i Järrestads härad -1618-.

  Giert Tommessen, bosatt i Järrestad, t.f. tingsskrivare i Järrestads härad -1620-1622-.

  Jens Söfrenssen, bosatt i Ö Tommarp, tingsskrivare i Järrestads härad -1633-.

  Olof Aegesen Kock, bror till Anders och Mats Kock, bosatt i Simrishamn, tingsskrivare i Järrestads härad -1634-; edsvuren byskrivare i Simrishamn 1639-1643 samt kämnär.
  Gift med Blandscheflor.

  Söfren Anderssen, bosatt i Virrestad, Ö Tommarp/Simrishamn; byskrivare i Simrishamn 1643-1657; tingsskrivare i Järrestads härad -1644-1674-.

  Jacob Rasmusson, ägde år 1684 Ö Vemmerlöv nr 13, utsockne frälsehemman, 1/2 mtl; tingsskrivare i Järrestads härad -1679-1687; bosatt  i Vemmerlövstorp i Ö Vemmerlöv; levde 1701.

  Litteratur:
  Lagmän och häradshövdingar i Sverige ca 1350-1950
   av Jan Eric Almquist
  Vem är vem
  Villands domsaga och dess häradshövdingar av Pehr Johnsson
  En by på Österlen. Ystad 2000. s 118
  Brösarps gästgivargård – Tingshus och gästgivaregård i Albo härad av Torsten Nilsson i SkåneGenealogen nr 2, 2004.
  Tingsfogdar och tingsskrivare i Skånska generalguvernementet 1658-1683, Alf Erlandsson, publicerad i Arkivvetenskapliga studier, del IV, 1968