Rådmän i Simrishamn

  Stadens världsliga angelägenheter handhades av en magistrat, bestående av borgmästaren och 2 ordinarie och efter år 1696 ofta ytterligare (1-)2 extraordinarie rådmän. De två sistnämnda hade ingen avlöning, men även de övriga åtnjöt inte några lysande förmåner. Sedan gammalt hade borgmästaren och de två äldsta (ordinarie)  rådmännen åt sig anslaget 8 tunnland av stadens jord, därtill kom s.k. mätarpenningar och andra obetydliga sidoinkomster. År 1719 föreslogs i riksdagsskrivelse en ny lönestat, varigenom borgmästaren skulle erhålla 350 daler silvermynt i årlig lön och de två ordinarie rådmännen vardera 75 daler; därjämte skulle notarien, som förde protokoll vid rådstugurätten ”och eljes med skrivande städse har att beställa”, tillerkännas ett årsarvode av 50 daler. Denna lönereglering krävde emellertid ett bidrag från statens sida i form av en sjättedel av accisen och 200 daler smt ”källarefrihet” (rätt till tullfri införsel av vin), men då ingendera beviljades, blev det en lång tid vid det gamla sättet. Magistratens ledamöter var alltså hänvisade att genom privat affärsverksamhet skaffa sig de felande inkomsterna, och som rådmännen så gott som undantagslöst valdes av köpmannaklassen, får man väl anta, att de även efter sin upphöjelse, den största ära en dåtida handelsman hade att sträva efter, ej alldeles försummade sitt förra yrke.

  År 1691 ankommer följande skrivelse från generalguvernör Ascheberg till magistraten:
  ” Såsom för detta häradsskrivaren Daniel Andersson andrager, hurusom tvenne rådmän där i staden nyligen skola vara med döden avgångne, vilkas angelägenheter, emedan de av en kunna förrättas, han ödmjukeligen anhåller att få företräda; altså och emedan denne Daniel Andersson är en gammal trogen Cronones tjänare, som billigt bör bliva hulpen, ty haver Magistraten detta hans ansökande att befordra och honom till samma rådmans ämbete emploijera. Gudi befallt.
  Malmö den 8 april 1691. Magistratens välvilliga Ascheberg”.
  Men det fanns ingen ledig rådmanstjänst – däremot var stadsnotarietjänst [AID: v461934a.b2590.s255].

  Magistraten anhåller i en skrivelse av 1696 23/9 till guvernören, att ytterligare en rådman måtte förordnas vid rådstugurätten, eftersom staden ”på folk och manskap ansenligen tilltagit och förkovrat sig”. Man föreslog arrendatorn av Gärsnäs kungsgård, Anders Andersson Ebeltoft, vilken också  år 1697 tog säte i rätten jämte förutvarande rådmännen Peter Mörck och Magnus Krabbe.

  År 1767 skriver J L Gillberg: ”styres denne Stad nu för tiden af en Borgmästare, 4:ra Rådmen och en Notarius”

  Dansk tid:

  Lasse Tulsson, rådman -1444 7/2- (enligt Rep D 7406, SDHK-nr 24462); son till Tule Tröelson (=borgmästare? 1408).

  Esbern, rådman -1531-;

  Anders Lauridsen, rådman -1619-;

  Anders Jörgensen, kämnär 1619; rådman -1637-1638-;

  Tröls Jensen Kock, rådman -1637-1638-;

  Mikkel Jensen, född o 1602; ridefogde på Glimminge[hus] gård; rådman;  död 1652 12/8 ”50 år gammal”; gravsten i kyrkan.
  Gift: Anne Henningsdotter.
  Barn: Ola, död 1647

  Niels Knudsen, snickare; rådman -1637-1655;

  Hendrik Mein, ridefogde på Gladsax -1631-1637- [v113681.b96.s97]; rådman; hans syster Catharina var gift med borgmästare Hans Pedersen.

  Jens Thomisen Möller, föräldrar: Thomis Jensen och Ellena, rådman; kyrkovärd; ägde möllan på ”gåven” i Simrishamn.

  Mickel Plötze, byfogde 1619-1631, 1632-1660; rådman 1657; i hans gård bodde år 1673 Oluf Strandridare.

  Jens Christensen, tillförordnad rådman 1657;

  Svensk tid:
  Christen Ifuersen, bördig från Viborg, informator åt Jochum Becks barn på Gladsax gård; Jochum Beck ville förgäves att Christen skulle utnämnas till kyrkoherde i Sörby och Gumlösa pastorat 1648-49; tingsskrivare i Albo härad (1649?-1658-); förordnad 1657 även till Byskrivare i Simrishamn av slottsherren i Kristianstad, Henrik Lindenow; rådman; gravsten i kyrkan, död 1671.
  Gift: Anna N.N.

  Laurids Ibsen, rådman; död 1674.

  Anders Larsson, rådman -1680-1691-, tjänstgjorde som vice borgmästare då borgmästaren Hindrick Johansson även förrättade kronobefallningsmanstjänsten i Albo, Ingelstads och Järrestads härader. [AID: v461934a.b2590.s255]

  Mats Matsson, ”assistent rådman” -1690-1691; insatt som rådman av justitiepresidenten Gyllenpalm efter Kunglig och generalguvernörens förordning; död 1691 begravd ”utj kyrkian …15:-” [AID: v461934a.b2590.s255]
  Gift: Margareta N.N., begravd 1704 26/2 ”utj kyrkan 20:-”.
  Barn: Dotter gift med borgaren Jöns Munk.

  (Daniel Andersson, född på Fyn i Danmark, hade sin släkt i Kerteminde på Fyn; häradsskrivare 1684-1689, bosatt innan 1684 på Vemmerlövstorp nr 9, bosatt 1684 på häradsskrivarbostället Ö Vemmerlöv nr 28 (3/8 mtl), rekommenderad till rådman 1691, men ej tillsatt (se ovan & dombok 1691 28/1);  bosatt 1691 i Stiby; bosatt 1693 i Vemmerlöv, stadsnotarie i Simrishamn 1691-1708-.
  Gift med Sofia Witting, dotter till arrendatorn (Glimmingehus och Gyllebo) Lorentz Witting och Gertrud Mårtensdotter.
  Barn: 1 barn begrovs i S. 1697; 1 barn begrovs i S. 1701; Lorens Löfvall f. 1706 22/7; Anna Margreta g.m Anders Brandt; Lisbet Maria g.m. Olof Torstensson)

  Magnus Krabbe, född i Skåne; rådman 1692 14/6-1714; 1692 27/7 publicerades på rådstugan guvernörens 1692 14/6 utfärdade rådmansfullmakt; föreslogs av borgerskapet till borgmästare efter Osengius 1695; död 1714; begravd i Simris, ”1714 Sahl: Hr Rådman Krabbe Begrofz i Cimbris kyrkia men dock till denna [Simrishamn] kyrkan gifwet 10:-”; Överstelöjtnant Magnus Fredrick Meck bekom en del av hans gård vid arvskiftet.
  Gift: o 1692 med Elisabeth Fullerton (i hennes 2:a gifte), född o. 1652 i Hedemora, Dalarna, dotter? till Jöran Fullerton och Margareta Dalecarlia, död 1721 i Simris; halvsyster till mätaren i Simrishamn Peter Hedman; hon rustar för ”Biärsiömölla”, Simris, efter första makens död 1690. År 1692 skänkte Magnus Krabbe och Elisabeth Fullerton en vinkanna av silver (märkt med årtalet 1619) ”til Cimbrishamn kirkia för Sal. Borgemester Hinrich Johans lägerstad”, ”emoth begrafningzstället framme utj choret, som sahl. Borgmester Hindrich Johansson nu står utj”. Elisabeth överlevde rådmannen. Hon blev uppsagd från gården och ämnade flytta från staden 1720. Hon hade enligt Simrishamns rådstuga 1720 28/3: till kyrkoherden Jöran Ståhlgren i Simris ”dess ägendom gifwet och testamenterat”.

  Peter Mörck, fick burskap i Simrishamn 1671 30/1 ”unge mand Pejter Mörck”; rådman 1692-1710, lördagen den 29/10 1692 publicerades hans skriftliga fullmakt på rådstugan (senare utfärdad än den till Krabbe ovan); upprättade testamente 1708 3/8; död 1710 i Simrishamn; begravd i kyrkan.
  Gift 1:o med Anne Haellesdotter, död 1686? (enl. kyrkoräkenskaperna).
  Gift 2:o med Kirstine Knutsdotter Lock [AID: v722023a.b2810, v722023a.b4420], död år 1696 ”Föruthan desse Lijkbegrafningz Penningar hafwer Hr Rådhmannen Petter Mörck på sin senare sahl: hustrus begrafning in Julio påtagit sigh af sine egne medell att låta stoffera, måhla och wähl anprydha Prädikstochol, hwar medh han redhan har giordt en begynnelse och skall betahla dherföre till måhlaren 52 D:r Silfrmyndt. Här föruthan låtet renovera Altare Taflan och Crucifixet medh mera arbete giordt, till 100 D:r Smt”;
  Barn 1:a giftet: Peter, död 1671 1/12 (15 veckor och 4 dagar); Peter/Per, fick burskap 1694 26/1, död innan fadern (<1708), gift med Karna/Katarina Bagge; Metta Maria, gift med kyrkoherden Anders Berglijn.
  Barn 2:a giftet: en son ”som blef vidh födselen dödh uti des Moders 50 åhr”.

  Anders Andersson Ebeltoft; bokhållare för de danska intressenterna på alunbruket i Andrarum -1682; arrendator av Örup 1682-1685; arrendator av Gärsnäs 1685-1688 [AID: v722023a.b3630]; inköpte av staden Hans Walkendorfs gård 1687 11/4; extra ordinarie rådman genom guvernör O Vellingks fullmakt 1696 9/10; avlade rådmanseden och tog säte i rätten 1697 3/7; extra ordinarie rådman 1696 9/10-1705; sista gången närvarande vid rådstugan 1705 24/7; död 1705 i Simrishamn och begravd 1705 15/9 ”blef lagt i kyrkan emillan södher och norr sidhan, för 20:-”; stamfader för en adopterad gren av adliga ätten Psilanderhielm.
  Gift: Margareta Pedersdotter Norager, dotter till kyrkoherden Peder Rasmusson Norager och Cecilia Sörensdotter Grönbeck, död 1727 6/3 i Simrishamn.
  Barn: Andreas, född 1683, borgmästare i Karlskrona, död 1736 31/1; Petter, född c. 1688, levde 1698 9/11; dotter, begravd 1701 30/1 ”lagt widh Norsijdan i kiörkan 6:-”

  Mårten Pletz, född 1659 i Stettin; ”tysk man af nation”; fullmakt 1706 30/3 för ”handelsm: Mårten Plettz at blifwa Ext: Ord. Rådman i Cimbritzhambn uti Ebbeltoffts ställe” [AID: v722023a.b4470]; extra ordinarie rådman 1706 30/3-1713 26/3; dimitterad 1713 26/3; död 1715; ”1716 d: 20 Januarii begrofz Rådman Mårten Pletz för des förmögenhet skull 20:-”; gravsten i kyrkan. I rådstugan 1718 10/2 uppvisas ett köpebrev ”under hand och signet gifwet af Christina Sal: Rådman Pletz, på huset N:o 8 i tredie Roten här i staden…” som hon sålt till skräddaren Ola Larsson.
  Gift med Christina Castensdotter, född 1662 i Ystad; som 1737 ”brukar handel och bor i staden”; död 1741.
  Barn: Anna, gift med handelsmannen Henrik Ovenius.i Simrishamn.

  Jonas Moderus, född 1681 i Moheda, son till kyrkoherden Laurentius Jonae Moderus och Ingierd Arvidsdotter; Växjö skola 1692; Ystads skola 1699; student i Lund 1701; fullmakt 1706 16/6 ”för detta Studenten Jonas Moderus at wara Extr. Ord: Rådman i Cimbritzhambn”; extra ordinarie rådman 1706 16/6-1712; rådman 1712-1729; postmästare 1715-1719; Göta hovrätt begärde 1717 6/12 in 1710 års kommissionsprotokoll över de emot honom angivna grova brott (hafft Communication med danska Commissarien Docka och hans föllie; äfwenwähl för des twätahlan, med mehra); Göta hovrätt frierkände honom från det brott han dömts för vid Albo häradsrätt, återtog sin plats på rådstugan 1719 18/6; ”för ålderdoms svaghet skull och andra dess angelägenheter som obligerar honom att ansöka om avsked” 1729; död 1757 i Östra Sallerup.
  Gift 1:o 1706 6/3 i Skarhult med Catharina Sofia Gedda, dotter till rådmannen i Visby Jacob Gedda och Catharina Lönn; död 1711, ”1711 för Rådman Moderi kiärestes grafställe 5:-”.
  Gift 2:o med Catharina* Maria Orrfelt, född 1687, död 1766, dotter till ryttmästaren Johan Orrfelt (död 1702) och Eva Maria Modée
  Barn: Lars Adolf, född 1707; ”1709 Rådman Moderi spede barn på kyrkio gårdhen allenast betalt -:24”; Eva Maria, född 1712; Johan, född o 1715; Reinhold, född o 1716; Jakob Erik, född o 1718; Carl Julius, född 1722 14/3 i Simrishamn; Lovisa Catharina; Catharina Sofia, född 1725; Carl Detlof, född 1731.

  Isak Holm, född o 1661; var bror till Anna Olofsdotter (gift med en N.N. Flygare och hade med denne sönerna Per Flygare och Olof Flygare) i Rörum, skifte efter henne hölls 1710 2/6; fick vice guvernör Skyttes interims rådmansfullmakt 1711 28/10 i ”Petter Mörcks ställe”; förordnad till rådman 1713 26/3 efter Mårten Pletz och fick rådmansfullmakt 1714 4/2; rådman 1713 26/3-1721 21/11; fick landshövdingens dimission 1721 21/11; död 1737 ”75 år”, gravsten i kyrkan.
  Gift 1700 med Bengta Christensdotter [”Ankar”], född o 1668; dotter till tingsfogden Christen Nielsen Thoustrup (1622-1706) och Agnete Hansdatter Anckar;  död 1736 ”68 år”.
  Barn: Agnete Isaksdotter Holm, född 1701, död 1795, gift 1727 med Peter Jakobsson Sylvan; Olof (mtl 1725); Johanna (mtl 1725).

  Petter Olsson Kingren, extra ordinarie rådman 1714 23/10-1720;  rådstugurätten 1720 23/4 ”huru som Rådman Petter Kingreen afsagt sig ifrån Rådmans sysslan” – ”utnämnandes hwar och een för sig handelsmannen här i staden Johan Kiellberg till att wara Rådman uti Rådman Kingreens ställe”. Han dog i Simrishamn 1720 22/10 vid pass kl: 6; ”1720 Rådman Petter Kingreen begrafwen och derföre betalt 20:-”.
  Ogift och utan arvingar här i staden. Testamenterade åt Olaus Öhreus all dess efterlämnade egendom och kvarlåtenskap, förutom 100 D:r som han gav sitt syskonbarn Petter Berg. Bland rådmannens släkt och anhöriga i Östergötland fanns omyndiga brorsdottern Maria Samuelsdotter. Det ankom ett brev till staden från hans arvingar daterat Fröåsa (Kinda socken) 6/1 1721 – Elisabet Holming och Lars Persson i Knäck (Västra Eneby socken).

  Johan Kiellberg, se ovan under Petter Olsson Kingren.

  Gustaf Hammar, son till ryttmästaren (Skånska 3 o 5-män. reg till häst) Carl Gustaf Hammar och Anna Maria N.N; kanslist; extra ordinarie rådman 1720 31/12-1722; rådstugan 1721 24/1 ”Samma dag inkom Cancellisten Gustaff Hammar och framwiste i anledning af denne magistratens afgångne förslag, hans Nådes högwälborne Hr Baron och Landshöfdingens Samuel von Hylthens sig gifne fulmakt dat: Christianstad d 31 Decembr 1720 uppå extra ordinarie rådmans och notariebeställningen här wid rådstugu rätten…”; vald till ordinarie rådman 1722 16/1; rådman 1722-1762-; stadskassör -1724-; stadsnotarie 1720 31/12-1729-; död 1773 3/2, gravsten i kyrkan.
  Gift 1724 20/11 i Simrishamn med jungfru Engela Bagge, död 1753 19/8, 80 år gammal.

  Johannes Öraeus
  , son till handelsmannen Sören Johansson Öraeus och Helene Olufsdotter; kammarskrivare; fick landshövding von Hyltens fullmakt som rådman efter avskedade rådmannen Isac Holm 20/1 1722; rådman 1722 20/1-1758; mantalskommissarie i Ingelstads och Järrestads härad samt Simrishamns stad 1738 10/6-1758; bodde 1738 i 3:e roten tomt 9; död 1758.
  Gift med Hedvig Oliva Landby, död 1754 19/5 i Simrishamn.
  Barn: Helena, född 1726 2/4 i Simrishamn; Anna Lovisa, född 1729 7/1 i Simrishamn; Ludvig Johan, född 1730 25/11 i Simrishamn; Hedvig Oliva, född 1733 12/6 i Simrishamn;

  Lorentz Meijn, rådman -1738-1748-; bror till rådmannen Christian Lund i Karlskrona; bodde 1738 i 2:a roten tomt 5-6; Lorentz och hans hustru skänkte den ljuskrona som hänger ovanför dopfunten i Simrishamns kyrka.
  Gift med Barbro Månsdotter Areskog, född 1684; död som änka 1753 3/1.

  Henrik Ovenius, född 1696; rådman -1738-1754 28/3; bodde 1738 i 1:a roten tomt 1; död 1754 28/3 i Simrishamn, 58 år gammal.
  Gift med N.N., levde änka 1759.
  Barn: Terning; Dorothea; Stina Maria; Rebecka

  Nicklas Petter Hult, döpt i Ängelholm 1703 18/10; son till ryttmästaren Joakim Hult (1659-1745) och Anna Maria Schartow (-1751); burskap i Simrishamn 1736 28/8; bodde 1738 i 1:a roten tomt 6; rådman -1738-1751 3/7; död 1751 3/7 i Simrishamn.
  Gift med Anna Elisabeth Febel, levde änka 1755.

  Magnus Wollin, född 1698; skrivare; stadsadvokat i Ystad 1723-1725; burskap i Simrishamn 1726 5/9; fick 1752 landshövdingens fullmakt på 3:dje rådmansbeställningen utan någon lön; rådman 1752-1760-; två gånger på förslag till borgmästare; död 1770.
  Gift 1:o 1729 17/8 i Simrishamn med Elna Jöransdotter, född 1677; (hon gift 1:o 1707 gift med Germund Haraldsson, död 1729); död 1729 28/8 i Simrishamn.
  Gift 2:o 1730 17/6 med Maija Mörck, född 1697 29/10, dotter till Peter Mörck d.y. och Catharina Bagge; död 1771 21/1.
  Barn: Christian, född 1731 22/5, död 1796 17/9; Catharina, född 1732, död 1791; Lars, född 1734 29/11, död 1818 29/11; Petter, född 1736, död 1791 15/5.

  Carl Gustav Brandt, rådman -1753-1756; bodde 1753 i 3:e kvarteret tomt 67.
  Gift 1752 30/12 i Simrishamn med Catarina Botilla Bergman, levde änka 1757-59

  Johan Friedrik Zimmerberg, son till handelsmannen Magnus Zimmerberg; stadsnotarie -1756-1757-; rådman -1759-1760-, bouppteckning 1760.
  Gift 1751 6/4 med Helena Johansdotter Öhreus i Simrishamn,

  Andreas Wetterberg, född 1717 19/10 i Ystad, son av Kungl. Maj:ts lakej Nils Wetterberg och N.N. Schreil; skrivare hos tullförvaltaren i Karlskrona 1732-1739; skrivare hos ombudsman Holm; tullskrivare 1740 i Simrishamn; hade egen gård i Simrishamn; rådman -1757-1766-; postmästare i Simrishamn -1753-1766, död i Simrishamn 1768 10/6 utan bröstarvingar.
  Gift 1745 12/6 i Simrishamn med Anna Cajsa Bergman, dotter av kyrkoinspektorn Jonas Bergman och Margareta Elisabeth Cervin.

  Augustin Nordstrand, född 1713 i Simrishamn, antagen vid tullverket 1740; uppsyningsman på patrullbåten vid Ven i 4 år; 1746 31/7 tullnär i Båstad; 1747 i Laholm; 1755 av accisrätten dömd från sysslan, vilken dom sedan ogillades och upphävdes; tullnär i Simrishamn med inspektors karaktär 1757 18/8-1777 22/3 och såsom oskyldigt lidande av Hrr fullm. ansedd;  rådman i Simrishamn 1762-1765; död i Simrishamn 1777 22/3.
  Gift 1749 6/1 i Laholm med Lucia Elisabeth Gyllich, född i Laholm 1727 22/3, död i Simrishamn 1771 10/4, bouppteckning 1772 13/2; dotter till Hans Gyllich.
  Barn döpta i Laholm: Elisabet, 1749 4/3, död späd; Hans, 1750 8/12, död späd; Jöns, 1752 23/4; Barn födda i Simrishamn: Bernt 1759 27/8, död 1775 26/5; Hans Otto, 1758 /6, död i Simrishamn; Maria, 1768 10/2, död späd; Anna Catharina, 1770 13/4.

  Nils Friedrich Westerdahl, född c:a 1722; rådman -1762-1790 28/8; död 1790 28/8 i Simrishamn; bouppteckning 1791.
  Gift 1 med Anna Lovisa Öraeus 1753 9/3 i Simrishamn, född 1729 i Simrishamn, bouppteckning 1778; föräldrar rådman Jonas Öraeus och Hedevig Oliva Landby.
  Gift 2 med Anna Maria Lindberg, bouppteckning 1807.

  N.N. Lundstedt, rådman.
  Gift med Anna Catharina Pletz, död 1795 31/3 i Simrishamn (57 år 9 månader) ”Enka efter Rådmannen Lundstedt”.

  C P Linnerstedt, född c:a 1747; rådman -1794 26/1; död 1794 26/1 i Simrishamn.
  Gift med Helena Möller, död i Simrishamn 1793 16/9 (30 år i barnsäng).

  Hans Olofsson Möller, son till smeden Olof Gisselsson Möller; 1754 4/11 ”För öppen låda upstod [Smed-]mästaren Olof Möller under detta amt som tillkänna gifver att hafva lärdt sin son Hans Olofsson Möller den lofl. Smedie Professionen anhåller för then skull att han i dag måtte inskrifvas och utskrifvas såsom grofsmedsgesäll Ty vardt han ock för en stabil gesäll förklarad”; rådman -1795-1810 18/9; död 1810 18/9 i Simrishamn (72 år).
  Gift med Elna Cathrina Wellasdotter, död 1795 7/5 (65 år 4 månader) ”Rådman Möllers hustru”.

  Eric Hansson, rådman -1796 26/12; död i Simrishamn 1796 26/12 (85 år).

  Magnus Holgersson Areschoug, född c:a 1733; son till köpman Holger Areschoug och Anna Greta Persdotter Sture; rådman -1797-1798 21/10; död i 1798 21/10 i Simrishamn.
  Gift med Ulrica Eleonora Pletz, dotter till handelsmannen Christian Pletz och Johanna Holm; död i Simrishamn 1797 10/7 (53 år).

  Lars Lundqvist, född 1757 i Simrishamn; rådman -1807-1810 19/12; saknad och befarad drunknad 1810 19/12; funnen drunknad i Simrishamns hamn 1811 1/2.
  Gift med Elsa Lundgren, född 1773 i Torup, överlevde maken.
  Barn: Juliana Christina , född 1793 i Simrishamn; Botilla Catahrina, född 1795; Jöns Peter, född 1799; Johan Anders, född 1802; Hans Martin, född 1806, död 1807 3/10 i Simrishamn.

  Jonas Filenius, född 1746 7/6 i Simrishamn, son till tullinspektor Jöns Filenius och Margareta Areskough; rådman; död 1809 9/6.

  Olof Ödberg, född c:a 1751; rådman -1813-1816-; död 1823 22/7 i Simrishamn.
  Gift.
  Barn: Oliva, död 1813 31/3; Gustaf, död 1814 5/5; Gustaf Anders, död 1816 16/12.

  Jöns Peter Östberg, rådman -1813-1824 19/7, död 1824 19/7 i Simrishamn (49 ½ år).
  Gift med Gunnild Catharina Kemner(?), död 1827 23/8 i Simrishamn (47 år 6 månader och 4 dagar)
  Barn: Anne Marie, död 1813 21/8; Nicolaus Ferdinand död 1823 5/11.

  C/G Holm, rådman -1840-1850-(=<1854);

  Carl Magnus Wollin, född 1771 26/1 i Lund, son till livmedikus Christian Wollin och Ingeborg Anna Wåhlin; rådman -1817-1841 19/4; död 1841 19/4 i Simrishamn.
  Gift 1 (1804 21/12) med Hedvig Greta Svahn, död 1827 8/7 i Simrishamn.
  Barn: Gustaf* Adolf, född 1803 15/6 i Simrishamn; Robert, född 1806 9/1 i Simrishamn; kyrkoherde g i Karlskrona 1838 m Gustava Maria Carolina Björk
  Gift 2 med Margarethe Gadd.
  Barn: Ingri Maria, död på Sophielust i Ö Vemmerlövs socken 1817 2/11 (16 år 5 1/4 mån).

  Åke Åkesson, född 1803 29/7 i Ystad; kom till Simrishamn 1822; guldsmed; rådman 1841 april/maj-1865 27/1; död 1865 27/1.

  Gustaf* Adolf Wollin, född 1803 15/6 i Simrishamn; föräldrar Carl Magnus Wollin och Hedvig Svahn; (adjungerad) rådman -1854-; död 1872 17/2 i Simrishamn.
  Gift 1835 4/11 i Simrishamn med Maria Catharina Billing.
  Barn: Gustaf, f. 1836 1/12; Paulus, f. 1838 8/1; Maria, f. 1840 3/8; Hedvig, f. 1842 10/4; Selma, f. 1845 28/2; Axel, f. 1847 2/8.

  Johan Henrik Camp, född 1827; rådman 1865-1881-.

  Johan Fredrik Fogelklou, född i Kristianstad 1842 18/12; föräldrar: färgerifabrikören Fredrik Joakim Fogelklou och Johanna Kristina Möllerström; student 1860 13/12; kameralexamen 1862 13/12; biträde å häradsskrivarkontor; extra ordinarie landskontorist 1865 18/11; t.f häradsskrivare 4 år 9 månader; kamrerare vid sparbanken i Simrishamn 1876 1/2-1890 30/4; rådman 1879 1/11-1890 30/4; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1890 24/4-1915 5/3; RVO 1909; avsked 1915 5/3; död i Kristianstad 1915 28/3.
  Gift i Östra Hoby 1867 9/6 med Maria Persson, f. 1841 21/2, dotter av sockenskräddaren Per Nilsson och Hanna Johansson.
  Barn: Karl Fredrik, f. 1868 15/12, död 1873 13/12; Sofia Augusta, f. 1872 14/2, gift med e.o. hovrättsnotarien Johannes Liedholm; Johanna Emilia, f. 1872 14/2, gift med fondmäklaren Alfred Wancke; Ernst Vilhelm, f. 1873 22/10, stadsnotarie i Halmstad; Hans Birger, f. 1874 30/11, kronolänsman; Emilia Maria, f. 1878 20/7, fil. och teol. kand., lärarinna; Gertrud Elisabet, f. 1881 19/2, gift med apotekaren Torsten Wikander; Maria, f. 1883 6/10.

  Nils Rosenberg, född 1853 22/8 i Stora Harrie; hamnkassör i Simrishamn 1878-; rådman 1892-1928 20/1; död 1928 20/1.
  Gift.

  Ernst Albert John Swentzer, född 1858 22/11 i Kristianstad; student i Lund 1877; examen till rättegångsverk 1883; vice häradshövding 1886; borgmästare i Torshälla 1887; rådman och kronouppbördskassör 1890-1904 13/1, död i Simrishamn 1904 13/1.
  Ogift.

  Ernst Anders Isak Witting, född 1864; kronouppbördskassör; rådman 1905-1912-.

  Fritz Verner Gottlob* Rosencrantz, född 1885 5/1 på Gyllebo i Ö. Vemmerlövs församling, Kristianstad län, son till Börge Rosencrantz och Charlotte Rosencrantz; mogenhetsexamen i Lund 1907 26/5; student vid universitetet i Lund 1907 17/9; kansliexamen 1910 8/3;. jur. kand. examen 1914 27/5; extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1914 12/6; landskontorist i Södermanlands län 1917 28/2; extra länsnotarie i Jämtlands län 1918 7/2; juridiskt biträde vid statens järnvägars IV distrikt 1919–1921; förste rådman och kronokassör i Simrishamn 1921 27/9-; sekreterare hos stadsfullmäktige i Simrishamn från 1921; tillförordnad borgmästare här 1939-1943; borgmästare 1944; ordförande i barnavårdsnämnden och brandstyrelsen samt vice ordförande i byggnadsnämnden och samrealskolan här; inspektor för Simrishamns skola för yrkesundervisning; ledamot av styrelsen för Simrishamns sparbank; död 1958 21/9 (Danderyds förs, Stockholms län).
  Gift 1915 26/5 i Fredriksbergs kirke, Köpenhamn (Köbenhavns folkeregister) med Cornelia Elise Amalie (NellyBrammerfödd 1884 19/6 i Kallundborg, Danmark; död 1958 8/12 (Oscars förs, Stockholm db); dotter av justitierådet Jakob Peter Mynster Brammer och Augusta Amalia Fermansen.
  Barn: Niels-Timme, född 1920 13/1 i Frösö socken, Jämtlands län.

  Bror Gustaf Adolf Lundgren, född 1857 6/11 i Åhus; extra rådman 1905-1912-; död 1936 27/3.
  Gift.

  1 KOMMENTAR

  Kommentarer är stängda.