Simrishamn 1694

  Specification och Opsatts uppå här uthj Stadhen Cimbrishampn befindeligen boende och wistandhe, så aff Andelige, Civil-Betienter, Magistratspersoner, menige borgerskap medh boosttiandhe Änckior, huusfolk, Båssmän och Arbetskarlar, sampt huilke, huru och för huadh näringh dhe skattsatte äro, effter innewarandhe åhrs Taxeringh blifwandes menigheeten som underfölier nembl. Anno 1694

  Aff Andelige Ståndet Dreijaren
  Pastoren Wyrdige och Wällärdhe Anders Jönsson 3/4
  Hr Andreas Berghlijn
  Scholæmester Jacob Nicolaj Glaasmestaren
  Klockaren Per Joensson Daniel Wimmerby 1/8
  Civil-Betiente Bleuteckiaren
  Tullnehrn Niels Larsson Niels Hansson 1/2
  Besöckiaren Petter Frijberg
  Bödker
  Magistrats-Personer Hans Blekingh 1/8
  Borgmester Christiern Osengius
  Rådman Petter Mörck Murmester
  Rådman Magnus Krabbe Per Hansson Murare 1/2
  Nils Olsson, nykommen och oskattlagd
  Borgare som Jordh bruuka och
  ingen annan handel drijfwa Bagare
  Rådman Krabbe för Matts Skräddares Jordh 1. 1/4 Jöns Nielsson 3/4
  Anders Laurisson för iordh 2. Paul Hindricksson 1/4
  Jochum Christensson 2. 1/2
  Jonas Pedersson 1. Krögare
  Mårten Truedsson 1. 1/4 Hustru Karenn Wefwers 1.
  Rasmus Persson 1. Måns Axellsson 1/?
  Hans Christensson 2. 1/2 Mårten Andersson 1/4
  Hans Mickellsson 1. 1/4
  Lars Andersson 2. Skippare och Fiskiare
  Erick Torkellsson 2. Staphan Christensson af en Jacht 1/2
  Lars Knudtsson 1. 1/4 Olof Johansson af sin fahrkost 1/2
  Hustru Margreta Jacobsdotter 2. Olof Jönsson både för fahrkost
  Nils Snidker 1. 3/4 och fiskierie 1. 1/2
  Ingeborg Sal. Pål Brodssons 2. Bengt Korgh för fahrkost och
  fiskerie 1.
  Borgare som bruuka iordh och Olof Ingemarsson för sin dehl uti
  handel der iempte samma lilla fahrkost 1/2
  Staphan Nielsson för iorden 3
  – för sin handel 1. 1/4 Fiskiare Allena
  Måns Holgersson för iorden 2. 1/2 Olof Nielsson för fiskerie 1/8
  – för sin handel 1. Niels Persson Degne 1/4
  Lars Persson för sin iordh 1. 1/2 Niels Tufwesson Krecka 1/2
  – för öfrigh skattfrij för giästgifweriets skull Rasmus Lärkia 1/2
  Knuth Andreasson för sin iordh 1. 3/4 Olof Persson Kulle 1/4
  Dito för Jöns Hanssons 2. Jöns Olsson 1/8
  – för sin handel 1. Swen Waltersson 1/8
  Erland Nielsson 1/8
  Efterskrefne idka kiöpmanskap Anders Jöransson 3/8
  allena nembl. Lars Holmboo 1/2
  Hustru Mätta Hanssdotter 3. Holger Reinholtsson 1/3
  Matts Holgersson för handell 2. Ingwar Erlandsson 1/4
  Mårten Plettz 1. 1/4 Reinholt Holgersson 3/8
  Johan Kiönich 1. Berndt Holgersson 1/8
  Anders Jacobsson för handeln 1. 1/2 Per Ibson 1/8
  Per Pettersson Mörck dito 1/2 Hindrich Klockor 1/4
  Erick Larsson för sin ringa handel 1/3 Per Andersson 3/8
  Håkan Hansson Ring aff sin crambod 1/4 Håkan Jöransson 3/8
  Per Truedsson 1/4
  Af Magistrats-Personerna idkas ingen
  handell wijdare än någon aff Boosittiandhe och Skattsatte
  Rådmannen Petter Mörck der Änckior
  före Skattsatt 1. 1/2 Hustro Suosanna sal. H:r Holgers 1/8
  Hustro Maren Sal. Lars Bagges 1/8
  Handtwärkare aff Fältschierkonsten Appollonia Sal. Jöns Nielssons 1/8
  Matts Jönsson 3/8 Elna Jiohlsdotter 1/8
  Ludwigh Prætorius 1/4 Boela Ifwers 1/8
  Hustru Märta Sal. H:r Oloffs
  Kleensmeder Lomwijks, hafwer nyligen kiöpt
  Nilss Ericksson 3/8 sigh gårdh här i Stadhen, således
  Anders Jönsson 1/4 eij kommin uthj Skattlängderne
  Snickare Oförmögne Änkior som hafwa fuller
  Nils Snicker för handtwerket 1/4 här sine huus, men gifwa dock eij
  Matts Clemetsson 1/4 wijdare än Mantahl och Mathlagh.
  Per Hindricksson 1/3 Edla Sal. Niels Persson
  Anna Jacob Larsson
  Skräddare Elisabeth Olof Christopherssons
  Anders Paradijss 1/2 Annika Danielsdotter
  Hans Larsson 1/4
  Swen Torsson 1/3 Arbetskarlar som gifwa Allenast Man-
  Hans Persson 1/3 tahls och Mathlags Skatt och sittia
  till huusa i Stadhen Nembl.
  Skomagare Joen Persson
  Hans Christensson för handtwerk 1/4 Efwert Börgesson
  Rasmus Wijborgh 1/4 Matts Joensson
  Oloff Jönsson 1/4 Måns Håkansson
  Matts Håkansson 1/3 Joen Nielsson
  Sören Persson 1/3
  Niels Jönsson 1/3 Efterskrene äro nykompne och än eij
  Tohre Schweder är en affdankat i längderne införde, Nembl.
  Ryttare, nyss kommen hijt in i Lars Hansson Hyre Båssman
  Stadhen således icke Skattsatt. Tufwe Clemetsson fiskiare
  Hans Timmerman
  Hattmakaren
  Oloff Ingemarsson 1/3 Stadsens Båssmän äre Nembl.
  Ordinarie
  Sadellmakaren Jöns Jönsson Liungby
  Christopher Schmidt 1/8 Nilss Joensson Gladsax
  Anders Andersson Westerwijk
  Remsnijdare Mårten Trölsson Skipbyggare
  Rasmus Larsson 1/8
  Extra-ordinarie
  Oloff Swensson
  Per Holm
  Åge Wannebergh
  Anders Skomakare
  Huilke efter Kongl. Maij:tts allernå-
  digste Reglement åthniuta deres åhr-
  lige löhn och Monderingar enär på-
  fordras, huar aff 4 st. äro på Tough.

   

  Den 4 augusti 1694 infordrade generalguvernören Rutger von Ascheberg dessa upplysningar om stadens borgerskap och näringsliv.
  Källa: Janne Agri i Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1937.