Simrishamns invånare år 1706

  • texten nedan enligt bilagan till 1706 års karta

  1                    Mårten Plätz af sin gård och huus tompt

  2                    Isach Holm med tilhörig hage och heija

  3                    Jungfru Maria Pettersdotter

  4                    Rådmannen Krabbe

  7                    des gård och kåhlhage jordskyld af gård och hage

  5                    Sahl. Lars Persons ödegård

  6                    Petter Olufsson

  8                    Sören Johanss:s wid kyrkians kåhlhage

  9                    Hr Camreraren Psilanders gård

  Dito heijan eller luckan

  10                  Oluf Joenssons ell:r Sören Johans heija

  11                  Sören Johans för des egen gård och huustompt

  12                  Stadzskohle och Rådstugu

  13                  Anders Joenson Pijpare

  14                  Swen Swenss: för et lijtet stycke smahl jord på gatan

  15                  Hans Träne för et lijtet gatestänte till des hus wid gård.

  15                  Een lycka eller heija wid gården

  16                  Jöns Anderssons huus

  17                  Een ödeplatz emellan Pär Swens huus

  och Hans Pärs Skreddares A:o 1628 Afb[ränt]:

  18                  Hans Pärsson Skreddare

  19                  Een ödeplatz emellan honom och Pär Swensson

  20                  Pehr Swenssons huus

  21                  Nils Deigns huus

  22                  Oluf Hattemakares

  Dito Lyckan

  23                  Oluf Hattemakare och Nils

  24                  Tufwess:s gård

  Heijan eller Lyckan

  25                  Hans Nils: eller Rasmus Lärkas

  och Båtzmans huuset

  26                  Rasmus Lärka

  Dito heijan

  27                  Jöns Knutsson

  28                  Jöns Knutsson

  Dito Lycka     under et

  29                  Jöns Olufss:    ”

  Dito Lyckan   ”

  30                  Arent Hyre     ”

  31                  Christopher Sahlmaker

  32                  Anders Smed eller Mårtens Plätz ödetompt

  33                  Mårten Plätz

  34                  Ifwar Joenssons hage

  Södra ell:r 2 Roten

  35                  Tulnären Planck med tompt hagerum

  Dito intept

  36                  Sahl: Maria Matz Holliers med dess haga

  37                  Prästegården och hagen

  38                  Capellet

  39                  Lorentz Christenssons

  40                  Jochum Chrisenss: med sine Credit:r

  41                  Måns Holgers med des huus

  42                  liggande platz och bakgård

  41                  Heija alena

  43                  Staphan Nilsson med des heija

  44                  Borgmästarer Löfberg med des hage

  45                  Lorentz Christens kohlhage

  46                  Gert Kofotz

  47                  Jöns Bagare

  48                  Nils Snidkare

  49                  Jöns Munkz gård

  49                  des hage

  50                  Johan Kiälberg

  Johan Köning

  51                  Gerdt Gurresson med des hage och Trägård

  52                  Casten Gode med tilhörig hagerum

  53                  Renholt Skommakare

  54                  Sahl. Rådman Anders Anders Änkia med des frucht

  och kåhlhage

  55                  Margareta Sahl. Nils Smedz

  56                  Oluf Joenssons log o lade

  57                  Hans(?) Lisbet Sahl. Nils Kockz och

  Christian Gulsmedz

  58                  Nils Gunnars

  59                  Sahl. Anders Paradises Enkia och hage

  60                  Jäsper Anders huus

  61                  Sahl. Jöns Nils Änkia

  62                  Reinholt Holgersson

  63                  Oluf Joensson med des hage

  64                  Christen Jochumss sammeledz

  65                  Bertel Ottosson Skomakare Dito

  3 Rot:

  66                  Rådman Petter Mörkz med des Trägård

  67                  Håkan Ring

  68                  Petter Jonasson

  Matz Åkasson

  69                  Gården

  70                  Johan Köniks hage

  71                  Dito

  72                  Gregert Skommakare

  73                  Påhl Bagare

  74                  Gästgifwarens Jonas Brandz gård och hagerum

  75                  Lars Anders Uthlagde gård till des Creditorer

  76                  Nils Grynmahlare

  77                  Jöns Pärssons huus och hagerum

  78                  Jöns Matson och Pär Masons hagerum och platz

  79                  Nils Muurare med des huus och hage

  80                  Lars Anderssons Dito

  81                  Didrich Jacobsson sammaledz

  82                  Pär Muurare

  83                  Anders Jöransson Dito

  84                  Måns Jacobssons

  85                  Mickel Felberedare med des hage och huus

  86                  Hans Bödkare med des hage

  87                  Ingar Nils Erlandz et huus

  88                  Erland Nilsson Dito med des hage

  89                  Arfwed Nilsson med des hage och trägård

  90                  Lars Holmbo Dito

  91                  Oluf Johanss: med des hage

  92                  Erich Torkels Dito

  93                  hust: Karina Sahl: Petter Mörks med tilhörig hage

  94                  Jöns Matzon, Per Matsson, systren Ingar Margreta

  95                  Staphan Christenss:

  96                  Jiöns Holgersson

  Wellum Holgerss:

  97                  Jungfru Engela Bagges ödetompt

  98                  Hans Mickelsson med des hagerum

  4 Rotan

  99                  Äspe heijan

  100                Stadzhagen

  101                Eeen lijten platz till Knut Anderssons gård östan

  stadzhagen

  102                Stadzens huus till

  103                Båtzmän och stadztienare

  104                Knut Anderssons gård med

  105                des hage uthlagt til Råd-

  106                man Mörk och Magreta Nils Smedz barn

  107                Hans Larsson Skreddare

  108                Anna Capiteinskan med des gård och hage

  109                Båtzmans huuset

  110                Oluf Perss Matteret(?) och des hagerum

  111                Hans Christens grofsnidkare med hagerum

  112                Nils Dunner et huus och hage

  113                Bonde Pärsson Dito

  114                Påhl Håkansson Dito

  115                Rasmus Pärsson

  116                Ingwar Erlandsson

  117                Oluf Möllare

  118                Lasse Pijpare

  119                Hans Snidkares huus och gårdzrum

  120                Båtzmans huus

  121                Gåfwe heijan staden tilhörig

  122                Giert Gunnes heija

  123                Christopher Olufsson et huus

  124                Ingar Oluf Ingemans et huus

  125                Görman Haraldssons huus och ägendom

  126                Hendrich Klockare et huus

  127                Lars Remmertss: Dito

  128                Sahl: hustru Mätta Hans

  dotters arfwingar een lego

  130                lade som består af 5 huus

  131                warelser och neije

  132                eller hagerum

  133                hust: Kierstena Per Anders med des hagerum

  133                en heija

  134                Måns Swensson et huus och Tompt

  135                Pälle Tufwesson Dito

  136                Måns Pärsson Dito

  137                Nils Joensson Dito

  138                Notarien Daniel Anderss:

  med des hage och tompt ell:r heija

  139                Mallena Sahl. Pär Snidkars huus

  140                Rasmus Hemingsson et huus och kåhlhage

  141                Kokheijen StadzJord berättas höra till Lille wång

  Laurentz Wrethman

  Källa: Historiska kartor (www.lm.se)

  1 KOMMENTAR

  Kommentarer är stängda.